PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ"

Transkript

1 EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O. KUNOVICE SBORNÍK PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STUDENTSKÉ leden, Kunovice, Česká Republika

2

3 Kolektiv autorů PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STUDENTSKÉ 2008 Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, s.r.o., 2008 Publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou správnost odpovídají autoři. ISBN

4

5 PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STUDENTSKÉ VĚDECKÉ A ODBORNÉ ČINNOSTI 2008 Organizován EVROPSKÝM POLYTECHNICKÝM INSTITUTEM, s.r.o. KUNOVICE ve spolupráci s Moskevskou podnikatelskou akademií v Moskě, Vysokou školou ekonómie a manažmentu v Bratislave, Žilinskou univerzitou fakultou riadenia a informatiky v Žiline, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Předseda programového výboru konference Ing. Oldřich Kratochvíl, Honorary professor, Dr.h.c., MBA

6 PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE Ing. Oldřich Kratochvíl, Honorary professor, Drh.c., MBA předseda programového výboru Mgr. Iveta Matušíková, h. doc. - Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice, ČR Prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. Univerzita Pardubice, ČR Prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. Univerzita Matěja Bela v Banské Bystrici, SR Prof. Ing. Vladimír Mikula, CSc. Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice, ČR Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. Žilinská univerzita, Žilina, SK Doc. Ing. Pavel Ošmera, CSc. Vysoké učení technické, Brno, ČR OPONENTNÍ RADA: Prof. PhDr. Karel Lacina, Dr.Sc. vedoucí ústavu veřejné správy a práva, Univerzita Pardubice Prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, Ph.D. Univerzita Matěja Bela v Banskej bystrici Prof. Ing. Vladimír Mikula, CSc. Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice, ČR Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. Žilinská univerzita, Žilina, SK Doc. Ing. Pavel Ošmera, CSc. Vysoké učení technické, Brno, ČR Sekce 1: Strategické řízení a plánování v podniku Moderátor: Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. Sekce 2: Aplikace neuronových sítí a fuzzy logiky v ekonomice Moderátor: Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D. Sekce 3: Politologie fungování států v turbulentním prostředí, kde jedinou jistotou je změna Moderátor: Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc., PhDr. et Mgr. Ladislav Rýznar, Ph.D. Sekce 4: Problémy přechodu Evropy z oblasti industriální společnosti do společnosti znalostní Moderátor: Doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

7 Obsah SEKCE 1 ROZVOJ TVORIVOSTI POMOCOU UPLATŇOVANIA BRAINSTORMINGOVÝCH METÓD VO VZDELÁVANÍ JANA DICOVÁ EFEKTÍVNOSŤ PRÁCE S ĽUDSKÝM POTENCIÁLOM RADKA MAJEROVÁ STRATEGICKÉ ROZHODOVANIE A RIADENIE ZNALOSTÍ V PODNIKU KATARÍNA RIPLOVÁ MARIÁN HRUBIZNA APLIKACE STUDIA EPI DO ŘÍDÍCI PRÁCE V ROZPOČTOVÉ ORGANIZACI MARCELA ZÁRUBOVÁ DÔLEŽITOSŤ STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA V PODNIKU KATARÍNA RIPLOVÁ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE NADĚJE NEDAŠOV ANNA ČUREČKOVÁ PROJEKT ROZVOJA LIPTOVSKEJ OSADY PROSTREDNÍCTVOM CESTOVNÉHO RUCHU, SVOČ SILVIA HATIAROVÁ BENCHMARKING LUCIE CHYTKOVÁ FRAGMENTY ÚSPEŠNÉHO RIADENIA PODNIKU MAREK JAKUBEK MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE A IMAGE ŠKOLY DANA ČERNÁ ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY BENEFITY MILOŠ BALAŽOVJECH SEKCE 2 VÝVOJ SOFTWARE PRO PALM OS V J2ME JAN KRYŠTOF VYUŽITÍ TECHNOLOGIE MOBILNÍ KANCELÁŘE V PROJEKTOVÉ VÝUCE TOMÁŠ VACULKA ROZVOJ ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ ZAMĚŘENÍ SE NA B2B DAGMAR FRENDLOVSKÁ SEKCE 3 KONFLIKTY V MEZINÁRODNÍCH VZTAZÍCH MARTINA PLECITÁ

8 KRIMINALITA V ČR DUFKOVÁ IVANA POLITICKÝ PROBLÉM, A TO UMÍSTĚNÍ AMERICKÉHO RADARU V ČR MARCELA NOVOTNÁ ZÁTĚŽ A PROTISTRESOVÝ PROGRAM V POVOLÁNÍ POLICISTA ANTONÍN PETLACH POLITIKA A MLÁDEŽ MAREK KŘIVÁK, JAN WURST, JIŘÍ POCHYLÝ SEKCE 4 EDUCATION SYSTEM IN CUBA JULIA S. SIVOVA NANOTECHNOLOGIES: CIVILIZATION BREAKTHROUGH POLINA RYZHOVA STRENGTHENING OF UNEVENNESS OF THE WORLD ECONOMIC DEVELOPMENT IN THEN NEW CENTURY PAKIN ALEXEY KONSTANTINOVICH

9 SEKCE 1 9

10 10

11 ROZVOJ TVORIVOSTI POMOCOU UPLATŇOVANIA BRAINSTORMINGOVÝCH METÓD VO VZDELÁVANÍ Jana Dicová Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky, Katedra manažérskych teórií Abstract: Every person is a key factor of successful and likewise a potential resource of creativity contribution that consists in searching and accepting unconventional ways, new ideas and original solutions. This paper deals with creativity and applications of brainstorming methods in education because creativity becomes the comparative advantage and it is important for quality progress of education. Kľúčové slová: creativity, method, brainstorming, education. ÚVOD Vzdelávacie inštitúcie musia reagovať na prax, formovať tvorivé a inšpirujúce dynamické vzdelávacie prostredie. Kvalitné univerzitné vzdelávanie prispieva k formovaniu osobnosti človeka utváraním nevyhnutných predpokladov na nadobudnutie kvalifikácie a individuálny rast jednotlivca. Preto je nevyhnutné uskutočňovať vzdelávanie, nové špecializácie, reagujúce na potreby praxe, s uplatňovanými tvorivými a inovovanými spôsobmi výučby aj zavedenými systémami hodnotenia kvality, ktoré prispievajú k atraktivite štúdia [2]. Ekonomika založená na vedomostiach a ďalší rozvoj sveta sa spolieha na produkciu nových poznatkov a technológií. Hlavne nové objavy, inovácie a progresívne technológie, ako produkt tvorivého výskumu a vývoja, významne ovplyvnia kvalitu nášho života. Špičkový výskum, kvalitné publikácie a nové technológie sú nevyhnutné, lebo výskumnou a vývojovou činnosťou prispievajú k posunu hraníc poznania. Tvorivosť a rozvoj ľudského potenciálu pritom predstavuje kľúčový komponent. TVORIVOSŤ A VZDELÁVANIE Tvorivosť je v súčasnosti považovaná za ultimatívnu podmienku konkurenčnej schopnosti všetkých druhov organizácií. V meniacom sa prostredí, ktorého hnacou silou sú stále náročnejšie požiadavky zákazníkov, rast ponuky a služieb a tým aj vyššia konkurencia na trhoch, technologický rozvoj a globalizácia je prostriedkom zvládnutia zmien. Vo vzdelávaní možno uplatniť tvorivosť v reťazci: výskum vývoj inovácia, zvýšenie konkurencieschopnosti, kvalitná vedecká výchova, prepojenie VŠ podniková sféra atď. Samotný pojem tvorivosť možno chápať ako nová idea, metóda, a zároveň aj ako proces implementácie niečoho nového, čo mení doterajšiu situáciu, navodzuje zmenu v sociálnom systéme, prináša zlepšenie existujúcich produktov a podnikateľských aktivít. Tvorivosť je neodmysliteľná všade tam, kde sa vyskytujú nové úlohy. Týmto pojmom možno označiť viaceré aspekty: - nadradený názov pre problematiku, ktorá sa týka všetkých aspektov a činiteľov tvorivej činnosti, - výsledok tvorivej činnosti, resp. jej druh, - schopnosť tvoriť niečo nové - invencia (vynachádzavosť) - používa sa aj na označenie myšlienkovej schopnosti, vynachádzavosti myslenia. Vplyv tvorivosti na úspech v riadení: - orientuje pracovný proces viacej na riešenie problémov, počnúc formulovaním cieľov až po presadenie rozhodnutí, - pri nových veciach usmerňuje procesy v skupine tak, aby sa neodkláňala, ale cieľavedome postupovala pri riešení problému, - napomáha držať krok s vývojom, nezaostať a neocitnúť sa tak v bezvýchodiskovej situácii, - napomáha motivovať ľudí, - utvára podmienky na kritické, nie duševné postoje. 11

12 Tvorivosť je tvorivé uvažovanie o každodenných činnostiach a predmetoch a hľadanie možností ich zlepšenia, či neobvyklého využitia. Vedie k orientácii v podnetovom poli a k rozširovaniu možností spracovania a využitia informácie. Umožňuje odstraňovať bariéry tvorivosti a vytvára priestor pre využitie intuitívnych procesov riešenia problémov. Základným princípom tvorivého myslenia je výber, pretváranie a spájanie prvkov predchádzajúcej skúsenosti formou, ktorej výsledky zlučujú v sebe novosť s nejakou užitočnosťou. Jednou z najosvedčenejších metód na podporu tvorivosti vo vzdelávaní je všeobecne známy brainstorming. Je to stratégia, ktorá si vyžaduje sústredenosť účastníkov na problém a ich ochotu navrhovať čo najväčšie množstvo, podľa možnosti radikálnych riešení. Účelom brainstormingu je odbúrať zaužívané vzory rozmýšľania v prospech nových, kreatívnych východísk. BRAINSTORMINGOVÉ TECHNIKY Podstatným znakom kreatívneho myslenia je opustenie zabehaných šablón, postupov a známych kognitívnych štruktúr myslenia, ktoré sú často pod vplyvom rôznych prijatých reštrikcií a konvencií. [3] Nemožno pasívne očakávať, že nové nápady a myšlienky prídu samy od seba. Techniky kreativity sú metodologické postupy na podporovanie ľudí pri hľadaní nových myšlienok. Uplatnením kreatívnych postupov sa dosiahnu lepšie výsledky ako neštruktúrovanými postupmi. KLASICKÝ BRAINSTORMING Metóda brainstorming je typickou heuristickou reguláciou ľudskej činnosti. Brainstorming možno charakterizovať ako vzdelávaciu metódu riešenia problémov aktívnou skupinou účastníkov prostredníctvom nových nápadov a myšlienok, v tvorivej atmosfére formou voľnej diskusie na určitú tému. Základnou podmienkou brainstormingu je vytvorenie tvorivej atmosféry, ktorej môžu vznikať nové, pôvodné, užitočné a originálne asociácie. Niekedy túto metódu nazývame aj burza nápadov, prípadne názov metódy by sa dal preložiť ako búrka mozgov (brain = mozog, storm = búrka, útok) alebo tiež, ako to zamýšľal ich tvorca, Alex Osborne, ako útok mozgov na problém.. Brainstorming ako vzdelávacia metóda je založená na týchto princípoch a pravidlách: a) Princíp úplnej voľnosti nápadov, kde každý účastník môže uviesť úplne voľne všetky svoje nápady a každý nápad sa akceptuje, bez ohľadu na to, aký je. Počas sedenia sú kritické hodnotenia voči predneseným návrhom zakázané. Takéto hodnotenia môžu prerušiť tok ideí, alebo spôsobiť frustráciu účastníkov, ktorí ich predniesli a títo sa nebudú potom dlhší čas zapájať do diskusie. b) Princíp produkcie kvantity nad kvalitou, pretože účelné je vyprodukovať čo najviac nápadov, bez ohľadu na ich kvalitu, Spontánny tok myšlienok bez obmedzovania a hodnotenia je predpokladom väčšej pravdepodobnosti, že sa objavia neskôr dobré a použiteľné idey. c) Princíp straty autorského práva na nápad, znamená, že nikto si nemôže robiť nárok na autorstvo nového nápadu, lebo jeden nápad podmieňuje vznik ďalšieho. d) Dať myšlienkam voľný priebeh. Podporovať prednesených inými účastníkmi, vytvárať efekt synergie a odstraňovať právo na privlastňovanie, produkovanie aj na prvý pohľad nepraktických alebo nejako ináč nezvyčajných myšlienok, ktoré otvárajú fantáziu a odstraňujú zábrany. e) Cudzie nápady sa môžu preberať a ďalej rozvíjať. V skupine má moderátor podporovať kombinovanie, rozširovanie nápadov myšlienky. f) Rovnosť účastníkov. Počas diskusie nesmú platiť žiadne vzťahy podriadenosti a nadriadenosti. Všetci musia mať pocit, že sú si rovní a môžu si dovoliť povedať čokoľvek Klasický brainstorming je najznámejšia a najčastejšie používaná metóda na hľadanie nových myšlienok. Pri braistormingu sa využíva skupinová práca a povzbudzovanie do voľných asociácií, ktoré odstraňujú hranice na riešenie problému. Postup metódy brainstormingu: 1. Fáza objasnenia problému a produkovania ideí: Veľkosť skupiny 7 9 členov je optimálna. Skupina má byť pred stretnutím informovaná o probléme a na začiatku stretnutia je dobré aktualizovať problém. Moderátor rovnako odporúča aktualizovať dodržiavanie základných pravidiel. Odporúčaný čas pre jednu fázu je 20 minút. 2. Fáza dodatočného dopytovania na idey: Po skončení voľnej a plynulej produkcie ideí je fáza dopytovania na prednesené návrhy, ako boli tieto myslené, ich voľnejšie, resp. širšie interpretovanie a spresňovanie. V tejto fáze je potrebné vizualizovať idey, teda, aby všetci členovia mali viditeľné záznamy pred sebou. 3. Fáza utrieďovanie, klasifikovania, zoskupovania ideí: Skupina sa pokúsi vytvoriť určité kategórie nápadov a tieto zoskupiť. Kritérium na kategorizovanie je použiteľnosť: 12

13 - idey, ktoré možno ihneď použiť, - idey, ktoré je potrebné odskúšať, - idey, ktoré je potrebné doplniť, - idey, ktoré sú momentálne nepoužiteľné. Skupina môže na niektorú kategóriu znovu tvoriť idey. 4. Fáza odovzdania výsledkov zadávateľovi Najčastejšie chyby v postupe brainstormingu: - informácie o probléme sú nedostatočné alebo každý člen má o ňom iné informácie napr. z minulosti, z hľadiska pozície apod., - skupina je málo alebo vôbec nie je trénovaná v metóde, - niektorá fáza techniky je nesprávne zvládnutá (napr. vizualizácia), - moderátor neplní svoju rolu (buď nevie podporovať skupinu v produkcii, alebo je autoritatívny), - zloženie skupiny nezohľadňuje princípy psychológie skupinovej dynamiky, - neúspech sa hľadá v metóde a nie v jej pochopení a realizácii. Obr. 1 Priebeh a organizácia metódy brainstorming Hlavný prínos metódy braistorming je, že podnecuje produkciu nápadov, riešení v skupine. Je vhodná najmä pre menšie skupiny (okolo 15 účastníkov). Táto metóda podporuje uvoľnenie myslenia, oslabuje vplyv myšlienkových návykov, brzdiacich rozlet fantázie a uľahčuje tvorbu väčšieho počtu návrhov tým, že oddeľuje etapu produkcie myšlienok od etapy hodnotenia kvality myšlienok. 13

14 Brainstorming umožňuje využiť neohrozujúcu, uvoľnenú a podnecujúcu atmosféru skupiny s jej kladnými vplyvmi na vytváranie nápadov pomocou princípu vzájomného inšpirovania, obohacovania, stimulácie myšlienok členmi skupiny. Podporuje uvoľnenie od zábran navodením priateľskej atmosféry, ktorá podmieňuje slobodnú tvorbu nápadov, toleruje aj neobvyklé, bláznivé a divoké nápady, ktoré neraz bývajú základom dobrých a neobvyklých riešení. VARIANTY BRAINSTORMINGU Imaginárny brainstorming. Pri tejto technike je jadro problému postavené do fiktívnych podmienok, aby sa dosiahol účinok vzdialenia od problému (napr. neexistuje žiadna elektráreň, atď.). Vytvorené imaginárne návrhy sa prehodnotia neskôr z hľadiska možných reálnych podmienok problému. Diskusia 66 (Buzz Sesion). Používa sa vtedy, ak pre riešenie problému je potrebný väčší kolektív, ktorý sa rozdelí na menšie skupiny po 6 členoch, každá skupina má svojho hovorcu. Skupiny rozdiskutujú problém v priebehu 6 minút a potom hlavné výsledky diskusie prezentujú zvolení hovorcovia pred plénom. Na základe týchto výsledkov nasleduje syntéza. Deštruktívno-konštruktívny brainstorming. Pri tejto technike sú pri dodržiavaní základných 4 pravidiel brainstormingu najskôr v prvej fáze produkované návrhy o nedostatkoch (negatívach, slabých stránkach) a v druhej fáze sú produkované prednosti (pozitíva, silné stránky). Možná je aj kombinácia prvej fázy (hľadanie nedostatkov) a v druhej fáze hľadanie riešenia nedostatkov. Potom zase nasleduje syntéza. Gordonova metóda (Little Technik). Metóda sa od klasického brainstormingu odlišuje v štruktúrovaní priebehu riešenia. Rozdiel spočíva v tom, že nikto zo skupiny nepozná znenie problému ku ktorému sa tvorivé sedenie koná, problém pozná iba moderátor skupiny. Prvým krokom v tejto metóde je výber témy na diskusiu, ktorá má niečo spoločné s problémom, ale problém sám nie je odkrytý. Postupne moderátor usmerňuje diskusiu do určitých koľají, kde sa môžu začať objavovať praktické riešenia problému. Prostredníctvom tejto metódy sa môžu riešiť aj citlivejšie problémy, ktoré sa dotýkajú skupiny. Japonské formy brainstormingu. Mnohé kreatívne techniky používané v Japonsku sú tiež variáciami braistormingu. V týchto kreatívnych technikách sa viacej uplatňuje vizualizácia. Sú to: technika lotosového kvetu (Matsumura Yasuo), Mitsubishi metóda, TKJ metóda od Jiro Kawakita (tiež pod názvom Kami-kire ho ). PÍSOMNÉ FORMY BRAINSTORMINGU Písomné formy braistormingu, tzv. brainwriting, využívajú produkovanie myšlienok za podpory pevnej písomnej predlohy. Generovanie ideí je podnecované nápadmi iných účastníkov (asociačná reťaz), ktoré sú postupne zaznamenávané na papieri a ďalej rozvíjané. Prednosťou písomného brainstormingu je redukovanie pôsobenia nevhodného zaobchádzania so skupinovou dynamikou, obmedzenie killerfráz a dodržiavania komunikačnej disciplíny (napr. machrovanie, slovné predvádzanie sa ) a obmedzenie skupinových konfliktov. Metóda Názov metódy je založený na 6 účastníkoch a jednom liste papiera, ktorý je rozdelený na 3 stĺpce a 6 riadkov (horizontálne), čo znamená spolu 18 políčok. Každý účastník zapíše v priebehu 5 minút 3 idey do prvého riadka, potom podá v smere hodinových ručičiek formulár ďalej, až pokiaľ sú vyplnené všetky políčka, čo znamená 3 x 6 x 6 = 108 nápadov. Predošlé nápadu je možno čítať a nadväzovať na ne, ale možno ich aj ignorovať. Niektoré nápady sa opakujú, takže redundantnosť patrí k negatívam tejto metódy. Nemá sa naliehať na účastníkov vyplniť políčko, ak nemajú žiadny nápad. Metóda sa tiež dá variovať napríklad ako alebo 7-3-6, ak má skupina päť alebo sedem účastníkov. 14

15 Formulácia problémov Výber 6 účastníkov Každý účastník 3 nápady Odovzdanie formulára ďalším účastníkom Rozpracovanie myšlienok Nie Každý formulár min 5x podať ďalej Áno Analýza myšlienok Plán aktivít Obr. 2 Priebeh a organizácia metódy Brainwriting Pool. V tejto metóde je odstránená pevná schéma metódy a prebieha bez časového limitu. Účastníci (asi 4-8) dostanú formuláre s dostatkom miesta na zapisovanie nápadov. Ak sú prvé individuálne nápady zaznamenané, položia formulár do Pool-u (môže to byť stred konferenčného stola) a účastníci si zoberú niektorý z ďalších položených formulárov. Takto pokračuje zaznamenávanie nápadov a výmena formulárov, pričom rytmus výmeny nie je časovo ohraničený. Odporúčaný celkový čas tvorby nápadov je 40 minút. Metóda kolektívneho notebook-u (záznamníka). Táto metóda umožňuje zainteresovať na riešení viacero osôb, ktoré sa v rovnakom čase nemôžu dostaviť na určité miesto. Každá osoba dostane poznámkový blok, kde je jasne preznačený a opísaný problém. Každý je vyzvaný individuálne zaznamenávať nápady riešenia daného problému. Po stanovenom čase sa zozbierajú záznamy a moderátor vyhodnotí najlepšie riešenia pred plénom, na čo môže nadväzovať ďalšia diskusia. ZÁVER Dynamicky sa rozvíjajúci svet potrebuje prekonať konzervatizmus a rutinérsky prístup, do popredia sa dostáva projektovo tvorivo orientovaná výučba. Optimálne riešenia sa dnes nachádzajú v tímovom riešení aktuálnych potrieb praxe. Vo svete komplexnejšieho charakteru si nikto nemôže dovoliť pracovať a žiť v izolácii. Spolupráca na tvorivých vzdelávacích projektoch a výskumných úlohách prináša dnes nevyhnutnú medzinárodnú dimenziu. Dnes tvorivosť možno chápať ako postoj ku svetu, ktorý sa dá naučiť. Tvorivosť naráža na množstvo bariér tvorivosti, ktorými sú bariéry sociálne (neochota ľudí prijímať nové riešenie) i bariéry kognitívne (navyknutý spôsob myslenia). Tvorivosť samotná znamená iba objavenie a vnútorné prijatie novej idey. Nestačí k jej realizácii. Uskutočnenie vyžaduje taktiež preaktivitu kapacitu človeka doviesť nápad do reálnej podoby. 15

16 LITERATÚRA [1] DICOVÁ, J. : Rozvoj ľudského potenciálu v intencii uplatnenia tvorivosti vo vzdelávaní. Zborník z III. medzinárodní konference Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu, Kunovice, Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice, str ISBN [2] DICOVÁ, J.: Ľudský potenciál a jeho rozvoj pomocou vzdelávania. Zborník 4. medzinárodnej vedeckej konferencie Manažment ľudského potenciálu v podniku. Žilina, mája Žilina. Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline, str ISBN [3] SUTINGEROVÁ, Ľ.: Kreativita v manažmente, vyd. Ekonóm, Bratislava 2004 ADRESA: Ing. Jana Dicová Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky, Katedra manažérskych teórií Univerzitná Žilina Tel.: , 16

17 EFEKTÍVNOSŤ PRÁCE S ĽUDSKÝM POTENCIÁLOM Radka Majerová Katedra manažérskych teórií, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina Abstract: This article deals about human resaurce effectiveness what the effectiveness is, an infleunce of human potential effectivneness on human resaurce planning and managerial planning and the effectiveness like a process model. At the end there is an analysis of human resaurce management evaluation by partial areas. Key words: Effectiveness, human resaurce, human potential. ÚVOD Efektívnosť poskytuje spätnú väzbu prehodnotenie našej práce a to celkovo i čiastkovo (za jednotlivé oblasti, činnosti, procesy) a zároveň je východiskom pre budúce skvalitňovanie práce a naše ďalšie napredovanie. Na základe modelového vyjadrenia efektívnosti môžeme analyzovať, ktoré procesy, činnosti, úkony nevykonávame dostatočne kvalitne, čo nás vedie k pátraniu po príčinách nášho neefektívneho správania a konania a odstraňovaniu odhalených príčin do budúcnosti. To nás povedie k nsledovnému ešte vyššiemu, kvalitnejšiemu výkonu (prevedeniu). 1. PROBLEMATIKA EFEKTÍVNOSTI V LITERATÚRE Problematika efektívnosti je v súčasnosti rozpracovaná najmä z matematického alebo technického pohľadu. Efektívnosť alebo efektivita môže byť [4]: účinnosť (v zmysle a) miera kladnej odchýlky dosiahnutého cieľa od želaného cieľa, miera dosiahnutého úspechu; b) skutočnosť, že niečo pôsobí, účinkuje; c) prenesene aj: pomer výstupu a vstupu), ekonomická efektívnosť (angl. efficiency; obdoba technického pojmu účinnosť zariadenia, teda pomer medzi ekonomickými účinkami a vloženými prostriedkami). Iná definícia uvažuje o efektivite nielen z hľadiska účinnosti, uvažuje sa tu i o spôsoboch, metódach, postupoch ako vstupy premeniť na maximálny výstup. Podľa iného názoru efektivita predstavuje účinnosť, schopnosť dosahovať zisk. Ide o také použitie ekonomických zdrojov, ktoré prináša maximálnu úroveň uspokojenia dosiahnuteľnú pri daných vstupoch a technológii. [5, s. 314] Ďalšia definícia kvantifikuje efektívnosť ako kombináciu účinnosti a hospodárnosti cez prizmu kvality. Efektívnosť vyjadruje stav alebo kvalitu, ktorá je efektívna. Efektívne znamená dosiahnutie maximálnej produktivity (výsledku) s minimálnym úsilím alebo nákladmi. [6, s. 1127] V reálnom živote a najmä v oblasti práce s ľuďmi sa však denne stretávame so skutočnosťou, že minimálnym úsilím resp. nákladmi nedosiahneme požadovaný efekt. Na to, aby bola organizácia úspešná, je dôležité akými spôsobmi, metódami, postupmi, procesmi, ľudia premieňajú vstupy na výstupy, pričom ľudia samotní sú tiež vstupom výrobného procesu. Dôležité je i s akým nadšením a elánom ľudia prácu vykonávajú, ako sa na pracovisku cítia, akých majú kolegov, či ich samotná práca uspokojuje, či vidia zmysel svojej práce a cítia sa adekvátne ohodnotení, či dôverujú svojmu zamestnávateľovi, či sa stotožňujú s podnikovou filozofiou a kultúrou, či cítia určité sociálne zázemie a perspektívu v budúcnosti. Šetrenie nákladov v personálnej oblasti spôsobuje nespokojnosť, nepriaznivú pracovnú klímu, nestotožnenie cieľov zamestnancov s cieľmi organizácie, obmedzenia možností vzdelávania, osobného rastu, kráčania s dobou, a tým blokovanie zmien v organizácii a neustáleho prispôsobovania sa trhu, frustráciu, fluktuáciu... Správne riadenie, vedenie, motivovanie a práca s ľuďmi musí počítať s tým, že má zmysel investovať do zamestnancov a riadiacich pracovníkov viac ako je len nevyhnutné, pričom návratnosť vstupov bude dlhodobá. Avšak spokojnosť, možnosti sebauplatnenia a rozvoja zamestnancov, prinesú i dlhodobú prosperitu pre organizáciu. Z tohto hľadiska je nevyhnutné hľadať zmysel a význam manažérskych rozhodnutí. Efektívnosť [7, s. 67] predstavuje kvantitatívne alebo kvalitatívne vyjadrené posúdenie, že skúmaná veličina, udalosť, proces prebieha signifikantne úspešne. K základným parametrom efektívnosti patria: 1. Účelnosť, ktorá vyjadruje snahu o realizovanie takých cieľov, činností a opatrení, ktoré sú pre organizáciu vskutku potrebné a nevyhnutné. Bez ich realizácie by sa organizácie mohli dostať do vážnych, až patologických problémov. 17

18 Nezriedka sa môže stať, že organizácie sa pri zohľadňovaní tohto kritéria dostávajú do istého paradoxu ďalšie kritériá efektívnosti, t. j. hospodárnosť a účinnosť, vyvíjajú spoločne tlak na realizovanie takých aktivít, ktoré budú vyžadovať minimálne náklady a pritom zabezpečia maximálne prínosy, kým kritérium účelnosti primárne sleduje hľadisku zmysluplnosti, nevyhnutnosti, aj za cenu vyšších nákladov a vstupov a nižších prínosov a výstupov. 2. Hospodárnosť sa zameriava na maximálnu úsporu všetkých nákladov (živej i zhmotnenej práce) a najnižšiu možnú mieru vstupov do realizovaných procesov a aktivít. Predpokladá to zaoberať sa takými aktivitami, ktoré uvažujú s obmedzenosťou dostupných zdrojov. V praxi táto premisa často odzrkadľuje tendenciu uskutočňovať iba také procesy, ktoré nebudú príliš nákladné a vážnym spôsobom nezaťažia rozpočet organizácie. Nanešťastie, tento moment nezriedka slúži ako argument podporujúci istú oklieštenosť alebo dokonca neexistenciu podnetných procesov a zámerov riadenia a rozvoja ľudského potenciálu organizácie. S touto negatívnou tendenciou by sa riadiace zložky organizácií mali logicky vysporiadať a zohľadňovať aj ostatné kritériá efektívnosti. 3. Účinnosť zameriava pozornosť na čo najvyššiu výťažnosť, výnos alebo efekt z použitých zdrojov a vstupov. Dôsledkom takéhoto náhľadu je snaha zameriavať pozornosť a úsilie na realizáciu takých procesov a aktivít, ktoré zabezpečia žiadaný budúci úžitok, osoh či prínos z ich realizácie. 2. VPLYV PLÁNOVANIA NA EFEKTIVITU RIADENIA A ROZVOJA ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU A ZÁMERY SKVALITŇOVANIA PLÁNOVANIA PROSTREDNÍCTVOM POSUDZOVANIA A ZVYŠOVANIA EFEKTIVITY. Plánovanie je východisková funkcia manažmentu, v ktorej sa stanovujú ciele podniku a určujú sa prostriedky, metódy, spôsoby a činnosti potrebné pre ich dosiahnutie. Na základe plánovania ľudia poznajú, čo chcú spoločným úsilím dosiahnuť, čo a ako majú pre to robiť. Pochopenie poslania a cieľov podniku každým zamestnancom a riadiacim pracovníkom vytvára podmienky pre efektívne vykonávanie práce jednotlivcov a skupín. Pre optimálne fungovanie podniku je nevyhnutné dosiahnutie stotožnenia cieľov všetkých jednotlivcov s podnikovými cieľmi a ich vnútornej identity s podnikovou kultúrou a filozofiou. Efektívne fungovanie ľudského potenciálu v podniku, čiže správny človek na správnom mieste v správnom čase za správnu cenu a v správnej kvalite vedie k úspešnému napĺňaniu plánovaných stratégií a cieľov. Pátranie po nedostatkoch, ich nájdenie a odstránenie umožní zvýšiť kvalitu všetkých vnútropodnikových činností a procesov. Správna skladba zamestnancov, napĺňanie a rozdelenie úloh, správny prístup k prideleným úlohám, ochota, ústretovosť, vzájomný rešpekt, správne vedenie, spravodlivé hodnotenie a odmeňovanie prinášajú synergický efekt, pocity vlastného úspechu a dôležitosti, snahu o ďalší rozvoj a vzdelávanie, samostatné zodpovedné konanie, prispôsobovanie sa zmenám, novým požiadavkám zákazníkov, získanie dobrého mena a spoločenskej dôvery, konkurenčné výhody a významné postavenie na trhu. 3. PROCES SLEDOVANIA A POSUDZOVANIA EFEKTIVITY RIADENIA A ROZVOJA ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU Informačný systém podniku, ktorý zároveň obsahuje informačný systém riadenia a rozvoja ľudského potenciálu, je ideálnym základom pre monitorovanie, selektovanie a výber údajov zdrojových informácií potrebných pre spracovanie, vyhodnotenie a sledovanie efektivity ľudských zdrojov. Ťažiskové údaje najmä v prepojení na proces plánovania nájdeme v analýze práce a analýze zručností. Tieto mapujú aktuálnu a požadovanú úroveň ľudského potenciálu zručností, schopností, skúseností, ašpirácií klasifikovaných podľa organizačných útvarov, charakteru vykonávanej práce, úrovne kvalifikácie, dĺžky zamestnania, veku zamestnancov, atď., čím poskytujú dokonalý prehľad o všetkých druhoch prác vykonávaných v podniku, kvantite, kvalite, produktivite pracovných miest a útvarov, nadväznosti prác i prehľad o organizačnej štruktúre. Sú podkladom pre všetky ostatné procesy riadenia a rozvoja ľudského potenciálu i pre podnikové plánovanie. Môžeme z nich určiť, ako bude podnik súčasný i budúci potenciál využívať a zveľaďovať. 18

19 Obr. 1: Proces sledovania efektivity riadenia a rozvoja ľudského potenciálu s náväznosťou na proces plánovania Prameň: Vlastný zdroj 3.1 Výber ukazovateľov a relevantných informácií Systém riadenia a rozvoja ľudského potenciálu musí nevyhnutne umožňovať skúmanie finančnej i nefinančnej náročnosti a návratnosti jednotlivých procesov v tejto oblasti. Je potrebné sledovať a vyhodnocovať výšku nákladov aj prínosov celého systému riadenia a rozvoja ľudského potenciálu v podniku a rozloženie týchto veličín v čase aj podľa čiastkových oblastí (obr. 2). Rozdeleniu výberu ukazovateľov pre sledovanie a posudzovanie efektívnosti riadenia a rozvoja ľudského potenciálu podľa čiastkových oblastí sa podrobne venuje autorka [1, s ]. Obr. 2: Schéma oblastí sledovania efektívnosti práce s ľuďmi [1, s. 199] 19

20 3.2 Spracovanie údajov Aby sme mohli vybrané ukazovatele z informačného systému medzi sebou porovnávať, je potrebné ich vyčísliť resp. kvantifikovať. Je vhodné uviesť, že niektoré činnosti možno jednoducho sledovať pomocou kvantitatívnych ukazovateľov alebo požadovaný ukazovateľ efektívnosti vypočítať, či prepočítať z ukazovateľov, ktoré sú vyčíslené priamo v informačnom systéme. Ide napríklad o ukazovatele personálneho kontrolingu, rôzne doby času a ukazovatele z účtovného systému (náklady, výnosy). Niektoré možno sledovať iba pomocou časového porovnávania trendov, niektoré je možno posudzovať intuitívne pomocou vyjadrenia expertného odhadu, názorov a spokojnosti riadiacich pracovníkov, personálnych odborníkov a zamestnancov podniku (vyhodnotenie ankiet, dotazníkov, prieskumov). Niektoré sa z hľadiska efektívnosti skúmať vôbec nedajú. 3.3 Porovnanie výsledkov Získané ukazovatele možnosti sledovania nákladov, čiastkové i komplexné kritériá merania efektívnosti jednotlivých procesov práce s ľuďmi, je potrebné priebežne skúmať a vyhodnocovať s ohľadom na správanie týchto parametrov: v časovom vývoji to znamená porovnávať minulé výsledky so súčasnými a tým zabezpečiť neustále zvyšovanie efektívnosti týchto procesov a odstraňovanie identifikovaných nedostatkov, v reálnom čase to znamená vyhodnocovať porovnanie plánovaných ukazovateľov so skutočne dosiahnutými, pomerovaním (personálny benchmarking) niektorých vybraných ukazovateľov, informácií a názorov s priebehom procesov práce s ľuďmi v iných podnikoch. 3.5 Zistenie a vyhodnotenie odchýlok Získané odchýlky na základe predchádzajúceho porovnania vyhodnotíme a prehodnotíme vzhľadom na zmenu faktorov vplývajúcich na vybrané ukazovatele. Tu sa nachádzame v bode, kedy môžeme posúdiť, nakoľko daný proces vykonávame efektívne. Odhalíme nedostatky alebo rezervy systému. Ďalej pátrame po príčine preukázaných nedostatkov a možnostiach zvýšenia využitia rezerv. 3.6 Návrhy na korekciu odchýlok Navrhujeme metódy, spôsoby, varianty, ako dosiahnuť zlepšenie a zároveň predvídame možné budúce zmeny vplývajúcich faktorov. Vyberáme optimálny variant zmeny v systéme riadenia a rozvoja ľudského potenciálu podľa kritérií výkonnosti, hospodárnosti, účelnosti a budúcich dôsledkov na celý systém i čiastkové subsystémy podniku. Komunikujeme a konzultujeme s kompetentnými zamestnancami, riadiacimi pracovníkmi, odborníkmi, expertmi. Výsledné hodnoty všetkých navrhovaných ukazovateľov je nevyhnutné prepojiť na systém plánovania ľudského potenciálu, a tiež na plánovanie ostatných odborných činností podniku. Aby sa zvýšila konkurencieschopnosť podniku, je potrebné všetky tieto aspekty zosúladiť s víziou, poslaním, strategickými cieľmi, stratégiami, filozofiou, kultúrou a s organizačným správaním. 3.7 Realizácia potrebných opatrení Vybraný optimálny variant zrealizujeme. Do úvahy berieme určitú časovú dĺžku plánovanej realizácie a možné zmeny ovplyvňujúcich faktorov počas tohto obdobia. Je potrebné i v tomto kroku neustále sledovať výskyt zmien a pružne na ne reagovať, pozmeniť plánované činnosti v súlade s aktuálnymi vplyvmi či náznakmi. 3.8 Zhodnotenie procesu efektivity Po vykonaných zmenách sa spätne vraciame na začiatok celého procesu a krok za krokom spätne prehodnocujeme: Dosiahli sme želanú zmenu? Zohľadňovali sme počas realizácie zmeny ovplyvňujúcich faktorov a reagovali sme na ne správne? Predvídali sme správne dopad zrealizovaných zmien? Podcenili sme niektorý významný faktor, ktorý ovplyvnil navrhovaný proces zlepšenia? Vybrali sme ako optimálny za daných podmienok skutočne ten najlepší variant? Určili sme správne naše rezervy a príčiny neefektívnosti? Vykonali sme správne výpočty? Stanovili sme správne ukazovatele? Ktoré informácie je vhodné získať a doplniť do informačného systému? Atď SLEDOVANIE EFEKTÍVNOSTI PROCESOV RIADENIA A ROZVOJA ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU Hodnotenie jednotlivých aspektov efektívnosti je možné realizovať iba pomocou aktívnej spolupráce riadiacich pracovníkov všetkých úrovní, personálnych odborníkov a zamestnancov podniku, a to na základe práce s podnikovým informačným systémom a jeho subsystémom informačným systémom riadenia a rozvoja ľudského potenciálu. [1, s. 200] 20

21 Pre hodnotenie pracovného výkonu odporúčajú viacerí odborníci využiť multizdrojové hodnotenie (360 resp stupňovú spätnú väzbu), ktoré je v súčasnosti vďaka sieťovým technológiám pomerne jednoduché automatizovať. Výrazne zjednodušuje administratívu, t. j. zhromažďovanie údajov, analýzu a vyhodnocovanie informácií, vedenie agendy, archivovanie jednotlivých pracovných výkonov a taktiež bezproblémový prístup k ich výsledkom. Zainteresovaní užívatelia informačných sietí ocenia všadeprítomnosť, interaktivitu, kapacitu a časové neobmedzenosť portálového prístupu do štruktúry systému hodnotenia, ktorá ich nasmeruje k efektívnej účasti na hodnotení pracovného výkonu. [2, s. 130] Rozšírením databázy informačného systému sa dá multizdrojové hodnotenie využiť i na hodnotenie všetkých procesov riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a tiež pre posudzovanie efektivity týchto procesov. Obr. 3: Schéma sledovania efektívnosti procesov riadenia a rozvoja ľudského potenciálu Spracované podľa [1, s ]. Výber subjektov, potrebných podkladov z informačného systému a ukazovateľov pre sledovanie efektívnosti jednotlivých procesov riadenia a rozvoja ľudského potenciálu a parametrov vyčíslenia nákladov a výnosov, je podrobne rozpracovaný v [1, s ]. 5. SLEDOVANIE EFEKTÍVNOSTI VÝKONU ZAMESTNANCA/RIADIACEHO PRACOVNÍKA Toto posudzovanie by malo umožniť sledovať výšku nákladov vynaložených na získanie a zabezpečenie všetkých podmienok pre úspešný výkon požadovaného pracovného správania zamestnancov a riadiacich pracovníkov, a tiež sledovať ich prínos z hľadiska napĺňania zámerov a cieľov podniku. Náklady výkonu zamestnanca alebo riadiaceho pracovníka obsahujú mzdy, prémie, príplatky, odmeny, podiely na hospodárskom výsledku, náklady na pracovné pomôcky, náklady profilovania ešte pred zamestnaním sa v podniku a náklady profilovania prijatého zamestnanca (orientácia, vzdelávanie, rozvoj zručností ), náklady získavania a výberu, interné náklady tvorivého vedenia, udržania a motivovania zamestnanca riadiaceho pracovníka (podiel nákladu výkonu príslušného nadriadeného pracovníka), náklady starostlivosti o zamestnanca, náklady na ochranu zdravia a bezpečnosť 21

22 pri práci, náklady na zlepšovanie pracovného prostredia, náklady vytvorenia pracovného miesta a zabezpečenie jeho potrebnej charakteristiky v danom časovom období z hľadiska cieľov podniku. Z týchto ukazovateľov sa ľahko zistí priemerný ročný podiel nákladov práce s ľuďmi na jedného zamestnanca či riadiaceho pracovníka. Prínosom zamestnanca alebo riadiaceho pracovníka môže byť plnenie zadaných úloh a cieľov v požadovaných termínoch a parametroch, úsilie o rozličné podnikové úspory, vyvíjanie nových produktov a služieb, pocit uspokojenia zamestnancov z vykonávanej práce, zvyšovanie spokojnosti zamestnancov, riadiacich pracovníkov a zákazníkov podniku, uplatňovanie vhodných prístupov a metód práce, pocit hrdosti zamestnancov na podnik, atď. Niektoré z naznačených prínosov je možné určiť iba na základe subjektívneho názoru zamestnanca a príslušného riadiaceho pracovníka, iné prínosy je možné identifikovať z podnikovej informačnej sústavy. [1, s. 206] 6. SLEDOVANIE EFEKTÍVNOSTI ČINNOSTI ÚTVARU RIADENIA A ROZVOJA ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU Kvantitatívnym ukazovateľom sa venuje systém personálneho kontrolingu, ktorý na účely hodnotenia výkonnosti podniku používa predovšetkým ukazovateľ produktivity práce a pridanej hodnoty na zamestnanca, ale môže to byť i vplyv miery absencie zamestnancov z dôvodu ochorenia na rentabilitu spoločnosti, zisk pripadajúci na jedného zamestnanca, hodnota predaja pripadajúca na jedného zamestnanca. Podľa prieskumu najúspešnejšie podniky využívajú personálny kontroling, majú dôkladnejšie prepracovanú stratégiu riadenia ľudských zdrojov a realizujú prieskumy spokojnosti svojich zamestnancov. [3, s. 26] Tiež tu možno začleniť i ďalšie kritériá posudzujúce úroveň služieb poskytovaných útvarom riadenia a rozvoja ľudského potenciálu. Napríklad čas potrebný pre obsadenie pracovného miesta, počet hodín vzdelávania a rozvoja na jedného zamestnanca, čas vybavenia sťažnosti, pomer nákladov tohto útvaru k zisku, obratu z predaja alebo k pridanej hodnote, skutočné personálne náklady v pomere k rozpočtu nákladov, pomer počtu pracovníkov daného útvaru k celkovému počtu zamestnancov, kvalita či úspech poskytovaných rád a služieb Veľmi vhodnou pomôckou je i brenchmarking vybraných informácií a názorov s informáciami či priebehom procesov práce s ľuďmi v iných podnikoch. S tým súvisí získavanie informácií o výsledkoch v najlepšom podniku, ktoré je potrebné pre porovnanie priebehu jednotlivých procesov, ich výsledkov, efektívnosti a oblastí možného zlepšovania. [1, s. 207] 7. SLEDOVANIE CELKOVEJ EFEKTÍVNOSTI Výsledky sledovania celkovej efektívnosti systému riadenia a rozvoja ľudského potenciálu môže byť pre podnik mimoriadne významné. Vyjadrenie prínosu tohto systému je náročné, pretože na zlepšenie pracovných výsledkov zamestnancov a podniku vplýva veľké množstvo faktorov. Napríklad zlepšenie produktivity práce môže byť dôsledkom kvalitnejšieho výkonu riadiacej práce s ľuďmi. Môže však byť tiež dôsledkom zavedenia kvalitnejšej technológie a techniky v danom čase, pričom investície do ich nákupu boli vyvolané nutnosťou prispôsobiť sa želaniam zákazníkov. V takomto prípade existujú dve možnosti: a) Ak sa investičné náklady započítavajú do nákladov priamo súvisiacich s prácou a výkonom zamestnancov, odrazí sa to vo vyčíslení prínosu práce s ľuďmi. Veľmi často to môže zapríčiniť neprimeraný nárast nákladov pracovného výkonu. Prínos sa môže odzrkadliť až neskôr, prípadne náklady budú vždy vyššie než prínos riadenia a rozvoja ľudského potenciálu. b) Ak sa náklady novej technológie a techniky nezahrnú do nákladov práce s ľuďmi, môže byť prínos riadenia a rozvoja ľudského potenciálu vyšší, ale z väčšej časti je vyvolaný týmito investíciami a nie iba zvýšenou kvalitou personálnej práce. Preto je mimoriadne dôležité, pre ktorú z týchto možností sa podnik rozhodne. Vhodnejšie sa však určite javí využívanie druhej možnosti, ktorá uvažuje s reálnymi nákladmi. Napriek uvedeným ťažkostiam vyčíslenia efektívnosti celkového systému riadenia a rozvoja ľudského potenciálu je možné zisťovať náročnosť a prínos v tejto oblasti prostredníctvom sledovania efektívnosti činnosti útvaru riadenia a rozvoja ľudského potenciálu, prípadne prostredníctvom benchmarkingu jednotlivých procesov a činnosti i služieb útvaru pre zamestnancov i riadiacich pracovníkov. Hodnotenie efektívnosti systému riadenia a rozvoja ľudského potenciálu je možné porovnaním nákladov a výnosov vo všetkých oblastiach práce s ľuďmi. Musí sa však zabrániť duplicitnému započítavaniu čiastkových nákladov a výnosov. Hodnotiť celkovú efektívnosť práce s ľuďmi je možné prostredníctvom zlepšujúcich sa výsledkov a ukazovateľov 22

23 v jednotlivých oblastiach z hľadiska časového vývoja. Dosiahnuté výsledky by sa mali v porovnaní s minulými zlepšovať. Ak sa zlepšujú, efektívnosť riadenia a rozvoja ľudského potenciálu sa tiež zvyšuje. Ak rastie efektívnosť určitého subsystému práce s ľuďmi (napríklad motivovania), potom na základe vzájomných subsystémových väzieb rastie tlak na zvyšovanie efektívnosti ostaných subsystémov. ZÁVER Napriek tomu, že sledovanie efektívnosti riadenia a rozvoja ľudského potenciálu je v praxi pomerne náročné a zdĺhavé, je do budúcnosti jednou z ciest, ktorými sa bude môcť dynamizovať práca s ľuďmi. Je tiež jednou z ciest úspory nákladov, a to ako personálnych, tak i nákladov v iných oblastiach podnikového života a fungovania. Rozhodnutie o sledovaní efektívnosti práce s ľuďmi predstavuje aj keď nie príliš časté, ale určite efektívne rozhodnutie zainteresovaných ľudí v podniku. Pozn.: Článok je výstupom vedeckého projektu VEGA č. 1/4647/07 Dynamický model motivácie ľudského potenciálu. LITERATÚRA: [1] BLAŠKOVÁ, M.: Riadenie a rozvoj ľudského potenciálu. Žilina. EDIS ISBN [2] KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, V.: Pracovný výkon determinanty jeho úspešnej implementácie In Manažment ľudského potenciálu. Zborník príspevkov 4. medzinárodnej vedeckej konferencie. Žilinská univerzita v Žiline. Žilina. EDIS ISBN [3] ELEXOVÁ, G.: Príspevok ľudských zdrojov k úspešnosti podniku. In: Zborník príspevkov 4. medzinárodnej vedeckej konferencie Manažment ľudského potenciálu v podniku. Žilina. Žilinská univerzita v Žiline ISBN [4] [5] KOL.: Ottova všeobecná encyklopédia, časť A L. Martin. Neografia ISBN [6] SOANES, C. STEVENSON, A.: Oxford Dictionary of English. Oxford. Oxford University Press ISBN [7] BLAŠKOVÁ M. A KOL.: Riadenie a rozvoj vysokokvalifikovaného ľudského potenciálu. Technická univerzita vo Zvolene ISBN ADRESA: Ing. Radka Majerová Katedra manažérskych teórií Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/ Žilina 23

24 24

25 STRATEGICKÉ ROZHODOVANIE A RIADENIE ZNALOSTÍ V PODNIKU Katarína Riplová Marián Hrubizna Katedra manažérskych teórií, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline Abstrakt: This paper deals with the problem of strategic decision making process in enterprise. This article also advice importance of strategy decision making in the enterprise. The next part of this article shows the strategy decision making process and possible constraints of the strategy decision making. Kľúčová slova: Rozhodovanie. Strategické rozhodovanie. Strategické rozhodnutie. Znalosti. Znalostný manažment. DÔLEŽITOSŤ STRATEGICKÉHO ROZHODOVANIA Rozhodovanie je súčasťou každodenného života ľudí. Ide často o rutinné situácie, niekedy však až životne ťažké úkony. Ich riešenie patrí do osobnostného repertoáru každého človeka. Aj v bežnom živote sú rozdiely v náročnosti v rozhodovaní medzi situáciami a kvalitou a rýchlosťou medzi jednotlivými ľuďmi. Rozhodovanie je možné všade, kde existuje niekoľko možností riešenia. Manažéri na všetkých úrovniach v podniku sa pri výkone svojej profesie stretávajú s množstvom problémov, ktoré od nich vyžadujú zaujať stanovisko a prijať rozhodnutie. Rozhodovanie patrí medzi najvýznamnejšie manažérske aktivity, ktoré uskutočňujú v podnikoch. Manažéri svojimi rozhodnutiami ovplyvňujú nielen svoju budúcnosť, ale i naplnenie záujmov a cieľov mnohých iných jednotlivcov a subjektov. Kvalita rozhodovacích procesov ovplyvňuje zásadným spôsobom fungovanie podniku. Manažéri uskutočňujú veľký počet rozhodnutí o svojej práci i o práci svojich podriadených. V niektorých situáciách je rozhodovanie jednoduché, je hneď zrejmý najvhodnejší spôsob konania, riešenia problému atď. Sú však situácie, v ktorých je rozhodovanie náročné, a to predovšetkým vtedy, ak je spojené so značným rizikom. Typickým príkladom náročného rozhodovania je rozhodovanie v situácií, keď chýbajú dôležité informácie a je potrebné rýchlo rozhodnúť alebo situácie, keď každý z variantov rozhodovania má určité výhody aj nevýhody, teda nie je k dispozícii taký variant, ktorý by spĺňal všetky ciele. Rozhodovanie sa realizuje prostredníctvom manažérov, rozhodovateľov, vedúcich a riadiacich zamestnancov. V praktickej činnosti býva rozhodovanie častokrát spojené s rizikom a neurčitosťou. Len málo rozhodnutí sa uskutočňuje v podmienkach istoty. V dôsledku zložitosti problémov rozhodovania sa začala vytvárať a rozvíjať teória rozhodovania, ktorá sa zaoberá opisom rozhodovacích situácií a spôsobu rozhodovania a jednak zásadami a pravidlami, ako možno a treba rozhodovať v rôznych situáciách, aby rozhodnutie bolo racionálne. Rozpracovaním metód a postupov rozhodovania sa vytvára pre rozhodovateľa vedecký základ na prijímanie a realizáciu rozhodnutí. Rozhodovanie je nevyhnutnou a nezastupiteľnou zložkou riadenia. Od jeho kvality závisí kvalita riadenia. Rozhodovanie v riadení je osobitným druhom rozhodovania. Jeho význam v podniku sa prejavuje najmä v tom, že jeho kvalita a výsledky týchto procesov predovšetkým strategických rozhodovacích procesov ovplyvňujú zásadným spôsobom efektívnosť fungovania a budúcu prosperitu podniku. Obrázok 1 zobrazuje jeden strategický proces zložený z nasledujúcich fáz: identifikácia existujúceho problému, príprava variantných riešení problému, výber najvhodnejšieho variantu, zavedenie vybranej variantu do činnosti, kontrola a zhromažďovanie problémov. 25

26 Identifikácia existujúceho problému Príprava variantných riešení problému Výber najvhodnejšieho variantu Zavedenie vybranej variantu do činnosti Kontrola a zhromažďovanie problémov Obrázok 1: Strategický rozhodovací proces Strategické rozhodnutie sa týka riešenia prevažne zle štrukturovaných problémov, tzn. problémov s veľkou mierou rizika a neistoty a náročnosti riešenia. Minulé skúsenosti majú často malú váhu najmä so zvyšujúcou sa neistotou prostredia. Riešiť strategické problémy, resp. strategicky rozhodovať je treba i v prípade neznámeho vývoja. Implementácia týchto rozhodnutí sa väčšinou týka celého podniku a určitým spôsobom môže ovplyvniť odvetvie, v ktorom podnik pôsobí. Obmedzenia strategických rozhodnutí poskytuje tabuľka 1. Tabuľka 1: Obmedzenia strategických rozhodnutí [7] Externé obmedzenia strategických rozhodnutí Rozpory medzi požiadavkami jednotlivých záujmových skupín Neočakávané skokové zmeny v technickom rozvoji Ekosenzitivita spoločnosti Demografický vývoj a zmena štýlu života Voľný pohyb kapitálu superkonkurencia Interné rozhodnutia strategických rozhodnutí Kvalifikačná štruktúra pracovníkov, požiadavky kolektívneho vyjednávania Limity modernizácie technologických zariadení Nevhodná kapitálová štruktúra a nízka atraktivita pre investorov Zahltenie informáciami a nízka účinnosť funkcií informačných systémov Rezistencia proti zmenám a nevhodná firemná kultúra Strategické rozhodovanie je zamerané na problematiku stanovenia dlhodobých cieľov podniku, postupov, metód, ako sa k týmto cieľom dostať, rozhoduje o nich vedenie. Strategické rozhodovanie sa vyznačuje tým, že má upraviť vonkajšie vzťahy organizácie k okoliu z hľadiska výroby, odbytu a finančného hospodárenia, a to na dlhšie obdobie vopred. V súčasnej dobe možno povedať, že okolo 20% strategických rozhodnutí je správnych. Tým, že turbulentnosť okolia stále narastá, narastá aj význam strategického manažmentu a strategické rozhodovanie sa stáva kritickou časťou manažérskych činností. Cieľom strategického manažmentu je dosiahnuť výhodnú konkurenčnú pozíciu firmy tzv. konkurenčný výklenok competitive edge. Konkurenčný výklenok môže byť dosiahnutý viacerými spôsobmi: zlepšovaním kvality, znížením nákladov, zvýšeným podielom na trhu a pod. [8] 26

27 VYUŽITIE ZNALOSTÍ V PODNIKU V podniku, v ktorom sa znalosti majú postupne stať rozhodujúcim faktorom, je nevyhnutná zmena v myslení ľudí, zmena podnikovej kultúry. Nie každá firemná kultúra automaticky umožňuje vzájomnú výmenu znalostí. Na posúdenie stavu v tejto otázke je vhodné analyzovať štýl podniku z pohľadu pracovnej atmosféry. Podniky s kreatívnejšou klímou (kde prevláda pracovný proces spojený s dôverou, akceptovaním chýb, stretávaním sa, tímovou prácou, dobrou komunikáciou, spoločným jazykom, ochotou riskovať, prijímať nové myšlienky a nápady, schopnosťou počúvať a pomôcť, oceňovaním poskytovania znalostí, iniciatívou) budú mať priaznivejšie predpoklady na vzájomnú výmenu znalostí ako menej kreatívna organizácia. Tá je charakterizovaná skôr individualistickým prístupom, vyšším stupňom vyhýbania sa neistote a uprednostňovaním zabehnutých pracovných postupov a dostupných znalostí. Takáto atmosféra v podniku je pre vzájomnú výmenu znalostí nevhodná. Aj keď ide o zložitý problém, možno nájsť riešenia, ako prekonať prekážky dané menej podporujúcou kultúrou. Využitie znalostí v podniku nie je samoúčelné, existuje viacero dôvodov pre prácu so znalosťami (9 dôvodov pre riadenie znalostí): a) Podniky sa stávajú "citlivými" na znalosti, stavajú sa do roviny s kapitálom, často dokonca nadobúdajú väčší význam. Je to spôsobené tým, že trh je stále komplexnejší a znalosti sa stávajú jediným nástrojom, ktorý umožňuje zvýhodniť ju voči konkurencii, preto je dôležité spravovať a manažovať tieto znalosti. b) Zabúdanie - trh sa neustále mení, je nutné zmeniť vlastnosti produktu, zmeniť spôsob pôsobenia na trhu, firma musí mať schopnosť zabudnúť to, čo je v tejto chvíli nevhodné a sústrediť sa na to, čo si vyžaduje trh. c) Znalosti umožňujú podniku byť "na čele zmien", znalosti tak umožnia prežiť a využiť vonkajšiu zmenu (ekonomická zmena, politická zmena). Trh sa preto zmení a znalosti umožnia využiť novovzniknuté "okno príležitosti". d) Iba ten kto má znalosti prežije, to čo je dnes nadštandardné, nemusí takým byť neskôr (napríklad ). e) Trh je komplexný, vyžaduje skĺbenie viacerých segmentov trhu, narastajúcu zložitosť je možné zvládnuť pomocou znalostí. f) Znalosti umožňujú lepšie sa rozhodnúť. g) Zdieľanie znalostí - pre organizáciu je dobré, aby sa v nej znalosti distribuovali medzi ľuďmi. h) Znalosti sú mobilné - znalosti organizácie sú umiestnené (okrem iného aj) v ľuďoch, znalosti sa teda môžu dostať preč zo dňa na deň odchodom ľudí so znalosťami. i) Trh sa globalizuje, preto rastie konkurencia, existuje teda potreba nájsť výhodu pomocou znalostí. Podniky, spravujúce systém manažmentu znalostí (knowledge management), je možné rozdeliť na dva základné typy: a) Nižší stupeň - 1.stupeň: podniky potrebujú spravovať len svoje základné činnosti. b) Vyšší stupeň - 2.stupeň: podnik na vyššom stupni chce okrem procesov prvého stupňa spravovať aj nadštandardné znalosti, čím získava dodatočné znalosti, ktoré jej poskytujú dodatočnú prevahu nad konkurenciou. Cieľom každého podniku by mal byť prechod na vyšší stupeň, inak jej hrozí zánik. Základný stupeň oblasti znalostí a znalostného manažmentu (MZ) má u bežných podnikov pokrytie len dvoch zo štyroch úrovní znalostí a to : - "KNOW WHAT", - "KNOW HOW". Navrhovaný model znalostí (obrázok 2) sa snaží pokryť aj "KNOW WHY" oblasť znalostí, teda odpovedať na otázky, prečo je daná znalosť dôležitá, nielen ako má byť použitá. Najvyšší stupeň použitia znalostí v organizácii je "CARE WHY" (starať sa o nadšenie ľudí), odpovedá na otázku prečo použiť a ako použiť danú znalosť tak, aby podporila nadšenie ľudí, ich zanietenosť. Model vychádza z poznatkov, analýz, expertných odhadov a taktiež odráža teóriu a prax rozhodovania sa v manažmente i praxi. Je reprezentovaný nasledujúcim obrázkom. Model znalostí vychádza z poznatkov znalostného manažmentu ako aj z teórie a praxe rozhodovacieho procesu a dôležitým aspektom sú kritéria rozhodovania, ktoré vyjadrujú údaje, informácie, znalosti, rozumové pochody, pojmy, vedomosti, názory, úsudky, princípy, fakty, výsledky. Kritéria, ktoré sú premietnuté od údajov cez informácie až po znalosti, zohrávajú veľmi podstatnú úlohu v procese rozhodovania. Získavanie údajov, tzv. dolovanie poskytuje široké možnosti pri prieskume, analýze a vyhodnocovaní informácií, ktoré majú organizácie k dispozícii. Taktiež umožňuje vykonávať prognózy vývoja údajov. Vybrané techniky a metódy dolovania údajov nie sú všetky nezávislé a samostatne použiteľné. Väčšinou sa používajú v kombinácii s inými technikami, postupmi a algoritmami. Výber závisí od konkrétneho použitia. To zvyšuje konkurencie schopnosť tých organizácií, ktoré dokážu využívať spomínané metódy a techniky získavania údajov. Vývoj počítačových technológií umožňuje vývoj aj ďalších techník dolovania údajov a možno sa zjednoduší aj použitie nástrojov pre dolovanie údajov. 27

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012 Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS Únor 2012 Agenda 1. Úvod 2. Pojmy a klíčové principy 3. Vazby PM/PgM/PfM na strategii 4. Úroveň zralosti organizace v oblasti PM

Více

ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ

ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ RECENZE ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ Dita Janderková RECENZE KNIHY P, Š. Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha: Portál, 2011. 213 s. ISBN 978-80-7367-990-3. Publikace, kterou právě otvíráme, se zabývá

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Vysoká škola Karla Engliše a.s. Periodica Academica. číslo 1 / ročník V / 2010. Opera Collegii Karel Englis

Vysoká škola Karla Engliše a.s. Periodica Academica. číslo 1 / ročník V / 2010. Opera Collegii Karel Englis Vysoká škola Karla Engliše a.s. Periodica Academica číslo 1 / ročník V / 2010 Opera Collegii Karel Englis Obsah stránka Miloš Čambál, Lucia Baňasová: Aplikácia kompetenčných modelov v podmienkach priemyselných

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem.

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem. Sixthsense Září 2003 ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSI TNS FACTUM A TNS SK Postoje ke značce Na značkové zboží jsme si zvykli a mít je, je statusová záležitost. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti,

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jaroslava Kočová KNIHY Š, M. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2009. 208 s. ISBN 978-80-7367-551-6. Komplexně pojaté monografické dílo na téma Zájmové vzdělávání

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015

S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015 S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015 Návratnosť investície Priame ukazovatele Nepriame ukazovatele Oblasti hodnotenia Práca Miesto Zásoby Vybavenie Služby Ďalšie (Doprava,

Více

Katalog firem / institucí kooperační burza

Katalog firem / institucí kooperační burza Katalog firem / institucí kooperační burza kooperační burza Irena Černá Technologické inovační centrum s.r.o. cerna@ticzlin.cz +420 739 570 793 Gumference 2012 Ing. Petr Konečný Technologické inovační

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c.

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. ž i v o t o p i s Přednášející v předmětech: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika

Více

Realizujeme vaše představy. Realizujeme vaše predstavy

Realizujeme vaše představy. Realizujeme vaše predstavy Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše predstavy ALPINE Bau CZ Jiráskova 613/13 757 43 Valašské Meziříčí Česká Republika Praha Hradec Králové sídla závodů a středisek Právní forma: Společnost s ručením

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání.

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Bára Baumrukrová - Co je to Ajurvéda? Aju znamená život, r je spojka,

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Média a vzdělávání 2007

Média a vzdělávání 2007 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Média a vzdělávání 2007 Sborník recenzovaných

Více

Stanislav Bernard: Bez malých pružných inovátorov by vývoj degeneroval

Stanislav Bernard: Bez malých pružných inovátorov by vývoj degeneroval Stanislav Bernard: Bez malých pružných inovátorov by vývoj degeneroval Ing. Stanislav Bernard je spolumajiteľom a generálnym riaditeľom Rodinného pivovaru BERNARD. Pred 19 rokmi sa pustil do oživenia humpoleckého

Více

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014 Recenze Kollárik, T., Lisá, E., & Ritomský, A. (2013). Psychodiagnostika manažérov. Učebnica pre vysoké školy. Žilina: EUROKODEX. 152 s. ISBN 978-80-8155-013-3.

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

KONTAKT. 1/2006 vol. VIII

KONTAKT. 1/2006 vol. VIII KONTAKT 1/2006 vol. VIII REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Dylevský Ivan Odpovědný redaktor: Dolista Josef Technický redaktor: Ježková Eva Balogh Zoltan (HU), Brocking Bortfed (D), Watkins Diane (UK), Fedke Christop

Více

Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika

Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika Vzdělání a profesionální praxe: 1966 : SVVŠ Veselí nad Moravou 1971

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ v rámci projektu PHARE 2003 RLZ opatření 2.1 Program podpory aktivit zaměřených na integraci sociálně znevýhodněných

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

Software pro váš úspěch

Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Prosinec 2014 Pozvánka na seminář DPH 2015 evl i v nemocnicích Krompachy a Levoča Daňové přiznání od ledna přes datovou schránku IndiGO group představujeme nového partnera Newsle

Více

TÉMA: Alternativní distribuční kanály

TÉMA: Alternativní distribuční kanály MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRAVNÍ FAKULTA SEMINÁRNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU POJISTNÁ EKONOMIKA TÉMA: Alternativní distribuční kanály ZPRACOVALY: Erika Gorčíková Zuzana Čorejová DATUM PREZENTACE: 5. prosinec

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

FINANČNÉ A KREDITNÉ INFORMÁCIE Finančné produkty slúžia svojimi informáciami predovšetkým ku znižovaniu objemu nedobytných pohľadávok, minimalizácii počtu dlžníkov či neplatičov a výberu vhodných obchodných

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

Kvalita života v kontextech vzdělávání vědecká monografie. VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad

Kvalita života v kontextech vzdělávání vědecká monografie. VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad vědecká monografie VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad Zielona Góra 2011 Zielona Góra 2011 Ediční rada: Krzystof Urbanowski (przewodniczący) Marian Adamski, Andrzej Maciejewski,

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

Max Weber. Tomáš Švec Tereza Janků Peter Sedlacký

Max Weber. Tomáš Švec Tereza Janků Peter Sedlacký Max Weber Tomáš Švec Tereza Janků Peter Sedlacký 1 Obsah Životopis Myšlenky Díla 2 Citáty Socialismus je pokus nahradit anarchii trhu a dosáhnout větší rovnosti pomocí společenského plánování. Toto by

Více

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43 Důvěrnost: Číslo výtisku: Veřejná EVAD Verze: 07.09 Autor (jméno, datum, podpis): Ing. Jiří Lövy, 15.6.2009 Schválil (jméno, datum, podpis): David Mencl, 20.6.2009 Platnost od: 1. 7. 2009 Jiné informace:

Více

Dobrovolnictví a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou

Dobrovolnictví a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou Adra, o. s., foto: eva palkovičová Dobrovolnictví a sociální práce 4 2011 ročník 11 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci na vydávání

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

LABORATOŘ VĚDOMOSTÍ OBLOHA NA DLANI. Nabídka vzdělávacích programů LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ

LABORATOŘ VĚDOMOSTÍ OBLOHA NA DLANI. Nabídka vzdělávacích programů LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ Projekt Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 OBLOHA NA DLANI LABORATOŘ VĚDOMOSTÍ LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ Nabídka vzdělávacích programů EURÓPSKA ÚNIA

Více

projektového řízení IMTRADEX CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.ifsworld.com očima zákazníka zvyšuje produktivitu s IFS

projektového řízení IMTRADEX CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.ifsworld.com očima zákazníka zvyšuje produktivitu s IFS 2/2010 CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.ifsworld.com Upgrade v ARMATURÁCH očima zákazníka HBP těží z výhod projektového řízení IMTRADEX zvyšuje produktivitu s IFS Foto:

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme

Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme Zdeněk Borůvka Rational Brand Technical Leader, IBM CEE Úvod Dodať biznisu viac s menšími prostriedkami a v čo najkratšom čase. Túto základnú požiadavku kladie

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Pavel Kuchař Ladislav Vaska (eds.) Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na Slovensku

Pavel Kuchař Ladislav Vaska (eds.) Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na Slovensku Pavel Kuchař Ladislav Vaska (eds.) Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na Slovensku 1 2 Pavel Kuchař Ladislav Vaska (eds.) Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na

Více

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012 Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká Hotel Kaskády, 6.11.2012 Dr.Max = 178 lekární na Slovensku Pre test reklamnej kampane september 2012

Více

Outreach aktivity univerzit

Outreach aktivity univerzit Outreach aktivity univerzit Liběna TETŘEVOVÁ Abstract The article deals in details with the problems of outreach. Firstly, outreach idea is explained. The outreach concept represents partnership between

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ MONOTEMATICKÉ ČÍSLO EDITOR PETR HLAĎO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

11. 14. 2. 2014 Štyri dni plné zaujímavých stretnutí... 16. MEDZINÁRODNÝ ODBORNÝ VEĽTRH vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky AGROKOMPLEX VÝSTAVNÍCTVO

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha. FORTIfikovaná virtualizace perimetru

Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha. FORTIfikovaná virtualizace perimetru Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha FORTIfikovaná virtualizace perimetru Představení společnosti AutoCont CZ a.s. Poslání AutoContu Naše poslání: Zavádíme a provozuje užitečné IT technologie v organizacích

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 ZPRÁVY ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 Dana Linhartová, Lenka Danielová Ve dnech 18. a 19. září 2012 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 4.

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM EBMNEWS02 Aktuální dění ve skupině společností EBM Úvodní slovo Vážení priatelia, znovu sa pripomíname s našim newsletterom, aby sme vás v krátkosti informovali o dianí v našich spoločnostiach EBM-Expert

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Dvě stě třicet slov úvodem Cílem předloženého textu je poskytnout stručnou analýzu

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Jednoduše geniální. rýchlejšie ako ostatní. Úvod Úvod. Svetová kvalita. Světová kvalita. FXP-Turbo

Jednoduše geniální. rýchlejšie ako ostatní. Úvod Úvod. Svetová kvalita. Světová kvalita. FXP-Turbo Svetová kvalita Dietzel Univolt je viac ako 65 rokov významným pojmom v elektroinštalačnej technike. Už krátko po založení firmy bola odbornému svetu predstavená prvá elektroinštalačná ochranná rúrka z

Více

Ročník 8 Číslo 2 2006. Editorial (Dylevský I.)... 205 Editorial (Dolista J.)... 207

Ročník 8 Číslo 2 2006. Editorial (Dylevský I.)... 205 Editorial (Dolista J.)... 207 Ročník 8 Číslo 2 2006 OBSAH Editorial (Dylevský I.)... 205 Editorial (Dolista J.)... 207 PERSONALIA Profesor MUDr. Miloš Velemínský, CSc. jubilujúci (Novotný J.)... 209 OŠETŘOVATELSTVÍ Ošetrovateľstvo

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Neformální vzdělávání

Neformální vzdělávání Neformální vzdělávání Brno, ICM Vaňkovka 13. 2. 2012 Zpracovala: Mgr. Kristína Vanková (vankova.kristina@gmail.com) Význam lidského kapitálu a klíčových kompetencí Ľudský kapitál je definovaný Armostrongom

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

FINANCE V PEDAGOGICKÉ A VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI

FINANCE V PEDAGOGICKÉ A VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné FINANCE V PEDAGOGICKÉ A VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI Sborník referátů z mezinárodního semináře kateder financí, konaného u příležitosti 10.

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

Bezpečnostní výzvy na prahu nové dekády

Bezpečnostní výzvy na prahu nové dekády Bezpečnostní výzvy na prahu nové dekády doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. (ed.) Sborník vybraných příspěvků ze studentské konference pořádané Centrem bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

DMC management consulting s.r.o., All rights reserved.

DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. Standardizace a kontinuální zlepšování v logistice Konference Logistika 18.3.2015 Připravila: Jitka Tejnorová DMC management consulting s.r.o., All

Více

Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty

Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Jitka Kloudová a kolektiv Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Bratislava 2010 Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační

Více

PREZENTACE MAGISTERSKÝCH PROJEKTŮ katedry produkce DAMU. 19.5. 20.5. 2011 DAMU, Hallerův sál. Program

PREZENTACE MAGISTERSKÝCH PROJEKTŮ katedry produkce DAMU. 19.5. 20.5. 2011 DAMU, Hallerův sál. Program PREZENTACE MAGISTERSKÝCH PROJEKTŮ katedry produkce DAMU 19.5. 20.5. 2011 DAMU, Hallerův sál Akademický rok 2010/2011 je už třetí, jehož výuka bude završena prezentacemi projektů, na kterých studenti magisterského

Více

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku #1.2012 cardmag TM zimné číslo prináša správy z domova a zo zahraničia. informácie z oblasti technológií. karty v číslach. marketing. mobilné platby. profil slovenska. komentár. rozhovor s robertom vano.

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013

Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013 Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013 Předsedou Vědecké rady Fakulty práva Panevropské vysoké školy,

Více

ZÁKLADY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

ZÁKLADY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ r á l K e S a o l t i v k a á e l o iv t k ZÁKLADY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VYBRANÉ KAPITOLY Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta ZÁKLADY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VYBRANÉ KAPITOLY Klára Seitlová a

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A OMBUDSMAN

MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A OMBUDSMAN MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A OMBUDSMAN Sborník příspěvků přednesených na vědecké konferenci Kongresový sál Kanceláře veřejného ochránce práv Brno, 15. června 2005 Masarykova univerzita v Brně, 2005 ISBN 80

Více

Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to

Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Sdružení pro vzdělávání komunit, Ústí nad Labem 2005 Tisk a sazba: PrintActive s.r.o., Ústí nad Labem Obsah 1. kapitola Čo je YouthBank... 4

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

OBSAH: 1. Partneři projektu. 2. Informace o projektu. 3. Aktivity projektu. 4. Vyhodnocení cílů projektu

OBSAH: 1. Partneři projektu. 2. Informace o projektu. 3. Aktivity projektu. 4. Vyhodnocení cílů projektu a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q

Více