Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015"

Transkript

1 Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Zákupy (dále Zpráva) je vyhotovena na základě ustanovení 55 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a ním řádu (dále ní zákon) a 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Zpráva se vztahuje na období 3/2011 až 3/2015. Zpracoval: Úřad územního plánování MěÚ Česká Lípa Datum zpracování: 24. březen 2015 Schváleno zastupitelstvem města Zákupy: dne usnesením č. Obsah: 1

2 I. Úvod: Územní plán Zákupy (dále ÚP Zákupy) byl vydán v roce 2011 pro celé správní města Zákupy, zahrnující katastrální Zákupy, Božíkov, Brenná, Kamenice u Zákup, Lasvice, Starý Šidlov a Veselí nad Ploučnicí. V roce 2013 byl zpracován Právní stav po Změně č. 1 ÚP Zákupy (dále Právní stav). Pořizovatelem ÚP Zákupy byl ORMI-Úřad územního plánování MěÚ Česká Lípa. Pořizovatelem Změny č. 1 ÚP Zákupy vč. Právního stavu byl Městský úřad Zákupy, odbor výstavby. Zpracovatelem ÚP Zákupy, Změny č. 1 ÚP Zákupy i Právního stavu byl SAUL Sdružení architektů urbanistů Liberec, U Domoviny 491/1, Liberec 4. ÚP Zákupy vydalo zastupitelstvo města Zákupy dne , ÚP Zákupy nabyl účinnosti dne Právní stav nabyl účinnosti dne II: Zpráva o uplatňování Územního plánu Zákupy A. vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán, a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj Legislativa a nadřazená Územně plánovací dokumentace (ÚPD) ÚP Zákupy byl pořízen v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a ním řádu (ní zákon). ÚP Zákupy byl zpracováván v době rozpracovaných Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále ZÚR LK). Právní stav byl zpracován po vydání ZÚR LK. Vyhodnocení souladu s nyní aktuálními (platnými) ZÚR LK, vydanými , je uvedeno níže v kapitole C. Zastavěné Zastavěné bylo v ÚP Zákupy vymezeno ke dni Aktualizace hranice zastavěného proběhne v rámci příští pořizované změny územního plánu (Změny č. 2 ÚP Zákupy). Nezastavěné Zjištěna je potřeba uvést pozemek p. č. 104 v k. ú. Starý Šidlov z plochy smíšené nezastavěného do plochy bydlení venkovské (stavové). Jedná se o rekreační objekt, ke kterému bylo vydáno ní povolení v roce Stavba je zrealizovaná a vnesena do katastru nemovitostí. Dle sdělení Pozemkového úřadu Česká Lípa ze dne na obce Zákupy dosud neproběhly komplexní pozemkové úpravy, z nichž by vzešly požadavky na změny v ÚP Zákupy. Využití rozvojových ploch ÚP Zákupy vymezil v zájmu udržitelného rozvoje celkem 100 zastavitelných ploch. Z celkového počtu zastavitelných ploch je určeno 52 ploch pro bydlení venkovské, 13 ploch pro bydlení městské, 10 ploch pro veřejné prostranství komunikace, 7 ploch pro výrobu a skladování průmyslové a řemeslné, 6 ploch pro dopravní infrastrukturu silnice, 4 plochy pro občanské vybavení tělovýchova a sport, 1 ploc pro hromadnou rekreaci, 1 ploc pro rekreaci zahrádkové osady, 1 ploc smíšená obytná centrální, 1 ploc pro dopravní infrastrukturu vybavení, 1 ploc pro technickou infrastrukturu, 1 ploc pro občanské vybavení veřejná infrastruktura, 1 ploc 2

3 pro výrobu a skladování zemědělské a lesnické a 1 ploc pro zemědělskou a lesnickou malovýrobu obytné farmy. Vymezil 9 ploch přestavby, z toho 3 plochy pro bydlení. ÚP Zákupy je z hlediska využití rozvojových ploch (zastavitelných ploch) naplňován takto: OU 1 Zákupy Zastaviteln é plochy Funkční využití ploch 1-01 Z Bydlení - venkovské 3 RD 0, RD a 1 hospodářská budova 1-08 Z Bydlení - venkovské 8 RD 1, RD 1-15 Z Bydlení městské 1-16 Z Bydlení městské 1-17 Z Bydlení městské 1-18 Z Bydlení městské 1-19 Z Bydlení městské 1-21 Z Bydlení městské 1-23 Z Bydlení městské 1-46 Z Výroba a skladování průmyslové a řemeslné 1-47 Z Výroba a skladování průmyslové a řemeslné 1-50 Z Technická infrastruktura 2 3 RD 0, stavba 2 RD 0, RD 1 RD 0, RD 10 RD 1, RD 6 RD 0, stavby 15 RD 2, stavba 20 RD 4, RD 3, stavby 7, stavba 0,013 VTL RS plynu OU 3 Božíkov Zastavitelné plochy Funkční využití ploch 3 02 Z Bydlení - venkovské 3 RD 0,624 1 RD OU 5 Kamenice u Zákup Zastaviteln Funkční využití ploch é plochy 5 01 Z Výroba a skladování zeměděl. a lesnické 0,006 1 stavba 3

4 OU 6 Lasvice Zastavitelné Funkční využití ploch plochy 6 03 Z Bydlení - venkovské 2 RD 0, RD 6 05 Z Bydlení - venkovské 1 RD 0, RD 6 07 Z Bydlení - venkovské 1 2 RD 0, RD 6 09 Z Bydlení - venkovské 1 RD 0, RD OU 7 Starý Šidlov Zastavitelné Funkční využití ploch plochy 7 06 Z Bydlení - venkovské 1 RD 0, RD 7 08 Z Bydlení - venkovské 3 RD 0, stavba OU 8 Veselí nad Ploučnicí Zastavitelné Funkční využití ploch plochy 8 01 Z Bydlení - venkovské 3 4 RD 0, stavba 8 03 Z Bydlení - venkovské 2 3 RD 0, stavba 8 04 Z Bydlení - venkovské 1 RD 0, RD Od doby účinnosti ÚP Zákupy došlo k částečnému využití zastavitelných ploch. Na základě informace od ního úřadu MěÚ Zákupy bylo od roku 2011 využito 10 zastavitelných ploch pro bydlení venkovské, 7 ploch pro bydlení městské, 2 plochy pro výrobu a skladování průmyslové a řemeslné, 1 ploc pro výrobu a skladování zemědělské a lesnické a 1 zastavitelná ploc určená pro technickou infrastrukturu. Většina uvedených zastavitelných ploch nebyla využita v celém rozsahu. Další zastavitelné plochy nebyly využity v celé ploše. Demografický vývoj: Zákupy

5 S ohledem na výše uvedené údaje o vývoji počtu obyvatel za sledované období a současný zájem o novou bytovou výstavbu v obci Zákupy, jsou zastavitelné plochy pro bydlení vymezené v ÚP Zákupy více jak dostačující, není potřeba vymezovat další plochy. Obec je rozvíjena jako stabilizovaný sídelní útvar s vazbou na prostorově odtržená venkovská sídla Šidlov, Lasvice, Nové Zákupy, Kamenice, Božíkov, Brenná a Veselí. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření Do výkresu VPS, VPO a asanací je zjištěna potřeba doplnění VPS technické infrastruktury - koridor pro umístění nadzemního el. vedení VVN 440 kv PUR03 a VPS dopravní infrastruktury - optimalizace jednokolejné trati, elektrizace (Rynoltice Česká Lípa) D33, vyplývající z Politiky územního rozvoje (dále PÚR ČR) a ZÚR LK. V ÚP Zákupy je ochráněno ochrannými pásmy stávajících el. vedení a tratí ČD. Současně s příští změnou ÚP Zákupy (Změna č. 2) je třeba vyjmenované VPS doplnit z důvodu zohlednění republikových a krajských priorit územního plánování. Územní studie ÚP Zákupy stanovil požadavek pořízení územních studií: US 1 v plochách 1-21/Z, 1-22/Z, 1-23/Z, 1-33/Z a 1-11/N (obytný soubor severovýchod) US 2 v plochách 1-07/Z, 1-08/Z,1-09/Z, 1-34/Z, 1-35/Z, 1-41/Z (obytný soubor sever) US 3 v plochách 1-37/Z a 1-38/Z (přeložka úseku silnice II/262) Lhůta pro pořízení všech územních studií byla stanovena 48 měsíců ode dne vydání ÚP Zákupy. Územní studie nebyly dosud pořízeny. Město Zákupy projevilo zájem o prodloužení lhůty pořízení územních studií, což je třeba řešit s pořizovatelem v rámci Změny č. 2 ÚP Zákupy. Územní rezervy ÚP Zákupy stanovil územní rezervy: 1-01/R - plochy zemědělské s budoucím využitím plochy rekreace hromadné. Územní rezervu si město Zákupy ponechá z důvodu možnosti rozšíření rekreační oblasti areálu koupaliště Zákupy kolem Malého Zákupského rybníka po vyčerpání kapacity návrhových rozvojových ploch rekreace hromadné. 1-02/R - plochy zemědělské, plochy vodní a vodohospodářské a plochy smíšené krajinné zeleně s budoucím využitím plochy dopravní infrastruktury silniční (silnice III/ přeložka úseku v kategorii S 7,5/60). Územní rezerva bude zachována z důvodu zachování možnosti úpravy úseku silnice III/26834 v místě mimo zastavitelné obytné plochy. Realizace předmětných záměrů není v blízké době nezbytná, ale jejich budoucí potřeba se předpokládá. Negativní vlivy na udržitelný rozvoj Pro ÚP Zákupy se v roce 2008 zpracovávalo vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. Od doby vydání ÚP Zákupy do vyhodnocení uplatňování ÚP Zákupy touto zprávou nebyly zjištěny či zaznamenány žádné negativní dopady na udržitelný rozvoj. Dále v bodě F. 5

6 B. problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů Územně analytické podklady Libereckého kraje 2013 (ÚAP LK) evidují v řešeném vzájemné střety záměrů a střety záměrů s limity: Střet záměrů se záměry - ozn 45, 72 Záměr D54 (silnice III/26834, severní obchvat Zákupy) je ve střetu s M2 (mezinárodním cyklokoridorem) a P23A (koridorem pro umístění protipovodňového opatření na toku Svitávka, úsek Velenice-Zákupy). Střet je ve výkrese označen číslem 45. Záměr D33 (železniční spojení Liberec-Česká Lípa, úsek Bílý Kostel n. N.- Rynoltice Česká Lípa, optimalizace, nový úsek, elektrizace) je ve střetu s P23A (koridorem pro umístění protipovodňového opatření na toku Svitávka, úsek Velenice-Zákupy). Střet je ve výkrese označen číslem 72. Střety je třeba řešit v rámci pořizování navazujících podrobnějších dokumentací. Střet záměrů s limity ozn. 58, 59, 69, 108, 185, 186, 187, 196 Záměr D51A (silnice II/268, Zákupy západní obchvat) je ve střetu se záplavovým m a PZ (památkovou zónou) Zákupy. Střety v mapě najdeme pod označením 58, 59, 69. Záměr D33 (železniční spojení Liberec-Česká Lípa, úsek Bílý Kostel n. N.- Rynoltice Česká Lípa, optimalizace, nový úsek, elektrizace) je ve střetu se záplavovým m. Střety v mapě najdeme pod označením 108. Záměr P23A (koridor pro umístění protipovodňového opatření na toku Svitávka, úsek Velenice-Zákupy) je ve střetu s EVL Horní Ploučnice, PZ (památkovou zónou) Zákupy, a RC1262. Střety v mapě najdeme pod označením 185, 186 a 187. Záměr P59 (koridor pro umístění protipovodňového opatření na Ploučnici úsek Boreček- Veselí) je ve střetu s PO Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady a NC42. Střety v mapě najdeme pod označením 196. Střety je třeba řešit v rámci pořizování navazujících podrobnějších dokumentací. Územně analytické podklady ORP Česká Lípa 2014 (ÚAP ORP ČL 2014) evidují v řešeném tyto problémy: P_04_52 Zákupy - Hálek Pra (dřevovýroba Jirák, mlékárna) P_04_54 Zákupy - statek P_04_56 Zákupy - lesnická škola (kasárna, zámeček, cukrovar) P_50_16 nedostatečná protipovodňová ochrana Zákupy - Svitávka P_91_5 dopravní zátěž silnice II. třídy v centru města Zákupy P_04_124 Zákupy mlýn č. p. 50 P_04_53 Zákupy RETEX č. p. 215 P_04_116 klášter P_04_112 bývalá skládka Problémy, jejichž řešení může územní plán ovlivnit, mohl ÚP Zákupy řešit pouze v rámci možného využití jednotlivých ploch. Další řešení uvedených problémů je nad rámec možností územního plánu. 6

7 C. vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Politika územního rozvoje: PÚR ČR byla schválena dne usnesením vlády ČR č Pro ÚP Zákupy z PÚR ČR vyplývá vymezení koridoru republikového významu E10 pro vedení 400 kv Výškov-Chotějovice-Babylon a dále zdvojení stávajícího vedení 400 kv v trasách V450 Výškov-Babylon, a V451 Babylon-Bezděčín. ÚP Zákupy územní ochranu koridoru E10 (400 kv Babylon-Bezděčín) zajišťuje. Se zdvojením vedení 400 kv ve stávající trase ÚP Zákupy počítá; koordinační výkres vymezil ochranné pásmo elektrického vedení (viz. textová část Právního stavu 2013). Zásady územního rozvoje Libereckého kraje: ÚP Zákupy byl vydán v době před vydáním ZÚR LK. Výstupy tehdy rozpracované ZÚR LK však byly sledovány a ÚP Zákupy na ně reagoval. Rozvojové osy IV. řádu nadmístního významu Území města Zákupy je dotčeno rozvojovou osou vymezenou v ZÚR LK jako ROS 11 Mimoň-Česká Lípa-Žandov-Děčín. Úkoly (Z6) pro územní plánování jsou v řešeném ÚP Zákupy plněny. ÚP Zákupy upřesnil a respektuje dopravní koridor optimalizace železničního spojení Liberec Česká Lípa Děčín a v návaznosti na požadované úpravy trasy II/262 Česká Lípa Žandov Děčín navrhl úpravy na silnici II/262 i na obce Zákupy. ÚP Zákupy chrání vodní tok Ploučnice a její přítoky včetně ploch údolních niv a mokřadů mimo zastavěné před umisťováním obytné zástavby a výrobních zón - řeka Svitávka protéká velkou částí zastavěného města Zákupy, z tohoto důvodu je v ZÚR LK navržen koridor pro umístění a opatření pro snižování ohrožení povodněmi P23 Svitávka, úsek Velenice-Zákupy. ÚP Zákupy naplňuje požadavky ZÚR LK tím, že vymezil v k. ú. Zákupy k.ú. Kamenice u Zákup a k.ú. Brenná k.ú. Veselí nad Ploučnicí koridory pro rozliv přívalových vod suché poldry. Přijímá i další opatření. V rámci rozvojové osy ÚP Zákupy vytvořil územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy v úseku Česká Lípa - Mimoň. Po silnicích nebo místních komunikacích jsou v katastru Zákup vedeny značené cykloturistické trasy regionálního významu. Cyklotrasy budou doplněny vedením v souběhu upravené základní dopravní sítě. Zpřesnění a vymezení ploch a koridorů Silniční doprava koridory regionálního významu: Vymezení: D51A silnice II/268, obchvat Zákupy (západní a jižní část), západní část obchvatu zahrnuje i úsek přeložky silnice II/262 Úkoly (Z19) pro územní plánování jsou v ÚP Zákupy plněny. ÚP Zákupy navrhl okružní křižovatku II/262 x II/268 u žel. stanice Zákupy, přeložku úseku silnice II/268 západním obchvatem města Zákupy, vylepšil vedení úseku stávající silnice II/262 podél železniční trati. Železniční doprava - koridory republikového významu, napojení na Ústecký kraj: Vymezení: D33 úsek Rynoltice Česká Lípa, optimalizace jednokolejné trati, elektrizace. Úkoly (Z21) pro územní plánování jsou ÚP Zákupy plněny, stávající železniční trať je stabilizována a přilehlé je ochráněno ochranným pásmem- realizace se prostorově předpokládá v těchto plochách. 7

8 Propojení turistických oblastí - Multifunkční turistické koridory: Vymezení: D39 Koridor Ploučnice, Děčín-Benešov nad Ploučnicí-Česká Lípa-Mimoň- Stráž pod Ralskem-Osečná Úkoly (Z24) pro územní plánování jsou ÚP Zákupy plněny. ÚP Zákupy vyhodnotil turistické a cyklistické trasy po silnicích III. třídy a místních komunikacích jako stabilizované. Zásobení vodou a čištění odpadních vod: Úkoly pro územní plánování (Z26 a Z28) jsou ÚP Zákupy plněny. V rámci řešení širších vztahů je umožněno napojení sousední obce Botice na vodovodní systém Zákupy a odvedení splaškových odpadních vod z obce Botice do kanalizačního systému města Zákup. Řešení je v souladu s vydaným ÚP Botice (2015). Energetika - koridory republikového významu: ZÚR LK zpřesňují v PÚR ČR vymezený koridor republikového významu E10, který prochází městem Zákupy. Vymezení: PUR03 zdvojení el.vedení VVN 400kV, úsek TR Babylon-TR Bezděčín. Úkol pro územní plánování (Z32) je ÚP Zákupy plněn. ÚP Zákupy v trase stávajícího elektrického vedení 400 kv navrhuje zdvojení elektrického vedení (v text. část Právního stavu 2013). Stávající a návrhové elektrické vedení se překrývají. ZÚR LK dále v grafické části ÚP Zákupy vymezila stávající el. vedení VVN 110 kv RZ Dubice-RZ Noviny p.r., zdvojené vedení VVN 110 kv RZ Babylon-Noviny p.r. a vedení 220 kv RZ Chotějovice-LRZ Bezděčín. Plynovod VTL ZÚR LK vymezila stávající vedení plynovodu VTL, stanovila úkol (Z33) vytvářet územní podmínky pro plynofikaci obcí. Územím Zákup prochází VTL plynovod Hospozín-Liberec, ÚP Zákupy má vytvořeny podmínky pro plynofikaci obce. Protipovodňová ochrana - koridory pro umístění a opatření pro snižování ohrožení povodněmi. Vymezení: koridor P23 Svitávka, úsek Velenice-Zákupy Úkoly pro územní plánování (Z29) ÚP Zákupy jsou plněny. ÚP Zákupy navrhuje realizaci suchých nádrží Nové Zákupy na toku Svitávky (suchý poldr), k.ú. Zákupy a k.ú Kamenice u Zákup a suchou nádrž Veselí I na toku Ploučnice (suchý poldr), k.ú. Veselí nad Ploučnicí a k.ú. Brenná. Hranice vyhlášených záplavových a aktivní zóny jsou vymezeny v koordinačním výkrese limit. V závazné části ÚP Zákupy v kapitole E4- protipovodňová opatření se ukládá řada opatření; mimo jiné na plochách stávající zástavby a na plochách zastavitelných dotčených stanoveným záplavovým m činit taková opatření, aby v případě povodní byl zajištěn volný průchod veškerých vod, zabráněno škodám na zdraví. Pokud zastavitelné plochy částí zasahují do stanovených záplavových novou výstavbou, pak na těchto plochách lze umisťovat stavby pouze vně hranice aktivní zóny. V rámci ochrany před povodněmi je třeba zabránit další urbanizaci inundačního. Koncepce územního systému ekologické stability V rámci systému ÚSES stanovila ZÚR LK v řešeném prvky nadregionálního a regionálního významu: Vymezení: NC42, RC1366, RC1262 a RK606 Úkoly pro územní plánování (Z37) jsou ÚP Zákupy v zásadním plněny. ÚSES je v podmínkách řešeného ÚP Zákupy funkční nad přiměřeně hodnotnými stávajícími nezastavěnými a nezastavitelnými plocmi. Pouze dlouhodobě nevyužívané louky (k.ú. Veselí nad Ploučnicí) v trase biokoridoru 1055/1056 (RK 606) 8

9 je třeba zalesnit záborová lokalita 8-02/N. Prvky ÚSES jsou v ÚP Zákupy upřesněny dle stavu katastru nemovitostí a jednotek prostorového rozdělení lesa dle platných LHP/LHO. Vymezení těchto prvků je ve vzájemných návaznostech propojeno. Prvky ÚSES jsou vymezeny jako plochy nezastavitelné, kde lze výjimečně umístit protipovodňová opatření a stavby dopravní a technické infrastruktury. Územní překryvy prvků ÚSES s liniovými stavbami dopravní a technické infrastruktury jsou v ÚP Zákupy minimalizovány. Vymezení ÚSES není podmíněno změnami vlastnických práv (str. 63 textová část ÚP Zákupy, 01/2013), nebylo třeba řešit vymezením VPO. Koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot ÚP Zákupy svým řešením zabezpečuje ochranu uvedených hodnot v řešeném. D. prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle 55 odst. 4 ního zákona Zastavitelné plochy vymezené ÚP Zákupy (a jeho Změnou č. 1) byly dosud využity v částečném rozsahu. Podmínky pro jejich využití se významně nezměnily, nelze prokázat nemožnost jejich využití. Základní koncepce zastavitelných ploch zůstává beze změn, neboť byly plochy účelně vymezeny v návaznosti na již zastavěné. E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu Na základě výsledků vyhodnocení uplatňování ÚP Zákupy nebude na základě této zprávy pořizována změna ÚP Zákupy a tedy Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu proto nejsou součástí Zprávy. Od doby vydání územního plánu a jeho změny shromáždilo MěÚ Zákupy určité požadavky fyzických osob na změnu ÚP Zákupy, tykající se změny funkčního využití ploch pro pozemky v jejich vlastnictví. Pokud zastupitelstvo města Zákupy rozhodne na základě mu předložených žádostí přistoupit k pořízení Změny č.2 ÚP Zákupy, bude pořizována nezávisle na této Zprávě, na základě samostatného zadání. Pořizovatelem Změny č. 2 bude Městský úřad Zákupy, vzhledem k tomu, že jeho zaměstnanec splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti podle 24 ního zákona ( 6 odst. 2 ní zákon). V zadání Změny č. 2 musí pořizovatel požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch patřičně zdůvodnit ve smyslu 55 odst. 4. Dále je třeba: zaktualizovat hranice zastavěného obce (zastavitelné plochy které jsou již zastavěny budou převedeny do stabilizovaných ploch a výčet zastavitelných ploch v textové části bude upraven) prověřit zda na základě nových skutečností nevznikne potřeba úpravy podmínek využití nezastavěného v souvislosti se změnami dle 18 odst. 5 zákona č. 183/2006, ní zákon, platný od stanovit nové lhůty pro pořízení územních studií 9

10 odstranit nesoulad zjištěné skutečnosti s v ÚP Zákupy uvedeným využitím plochy na pozemku p. č. 104 v k. ú. Starý Šidlov - z plochy smíšené nezastavěného do plochy bydlení venkovské (stavové) do výkresu VPS, VPO a asanací, z důvodu zohlednění republikových a krajských priorit územního plánování, je zjištěna potřeba doplnění VPS technické infrastruktury - koridor pro umístění nadzemního el. vedení VVN 440 kv (PUR03) a VPS dopravní infrastruktury - optimalizace, elektrizace stávající jednokolejné trati republikového významu úsek Rynoltice Česká Lípa (D33), vyplývajících z PÚR ČR a ZÚR LK doporučuje se u zastavitelných ploch zasahujících do aktivní zóny tuto skutečnost doplnit v textové části ÚP Zákupy do poznámky v tabulce zastavitelných ploch je třeba doplnit návaznost na vedení cyklotrasy navržené v územním plánu Ralsko Právní stav po Změně č. 2 bude obsahovat koordinační výkres, který je potřebný pro rozhodování v. Do koordinačního výkresu je třeba současně požadovat promítnutí aktuálních dat ÚAP ORP Česká Lípa. F. požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj ( 19 odst. 2 ního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast Na města Zákupy zasahuje soustava NATURA Jedná se o evropsky významnou lokalitu Horní Ploučnice v k.ú. Brenná, Božíkov a Veselí nad Ploučnicí. Další evropsky významnou lokalitou je Jestřebsko Dokesko v k.ú. Veselí nad Ploučnicí. V k.ú Brenná a Veselí nad Ploučnicí se nachází ptačí oblast Českolipsko Dokeské pískovce a mokřady. Existence těchto hodnot je v řešeném ÚP Zákupy respektována. Část patří do nově vyhlášené chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj, zpracovatel Zprávy neobdržel požadavky na změnu ÚP Zákupy související s touto novou skutečností. Součástí Zprávy nejsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu. Nestanovují se požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj. G. požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno Součástí Zprávy nejsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, nejsou požadavky na zpracování variant. H. návrh na pořízení nového územního plánu, pokud vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu Nový územní plán pro obec Zákupy se na základě této Zprávy nebude pořizovat, tato potřeba z výše uvedených skutečností nevyplynula. 10

11 I. požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny Negativní dopady na udržitelný rozvoj nebyly v rámci Zprávy zjištěny. Požadavky se neuplatňují. J. návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Z ÚP Zákupy nevyplývají požadavky na aktualizaci ZÚR LK - návrh se nepodává. Závěr Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Zákupy v uplynulém období bude ve smyslu ustanovení 55 odst. 1 ního zákona projednán přiměřeně v souladu s ust. 47 odst. 1 až 4 ního zákona. Návrh Zprávy bude na základě projednání doplněn a upraven a v upraveném znění bude předložen zastupitelstvu města Zákupy ke schválení. 11

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ březen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 470 36 Česká Lípa 1 Zpracované dle 55 odst. 2, přiměřeně

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Bc. Zdeněk Rozehnal a Jaromír Mejsnar Zpracováno:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEJC

ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEJC NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEJC OBDOBÍ 10/2009 11/2013 -návrh určený k projednání- Návrh Zprávy, který je určen ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ustanovení

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno: leden listopad 2014 Za pořizovatele:

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA (k. ú. Stonava) N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘEC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘEC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘEC Obec: Bystřec, č.p.182, 561 54 Bystřec Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN)

I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN) NÁVRH ZADÁNÍ I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN) zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky

Více

Zpracování změny ÚP a právní stav po změně

Zpracování změny ÚP a právní stav po změně Zpracování změny ÚP a právní stav po změně MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Tomáš Sklenář Odbor územního plánování Zpráva o uplatňování ÚP 55 odst. 1 do 4 let od vydání ÚP a následně 1x za 4 roky

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významných změn V (1. část) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Více

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 Obsah Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 2. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 1 3. Vyhodnocení vlivů

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU SMOLNÉ PECE

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU SMOLNÉ PECE Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: SÚ/U673/11/Bo-326.1 Karlovy Vary,

Více