VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012

2 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a územního Zhotovitel: Ing. arch. Irena Langová Obsah A. Návrh změny č. 1 územního plánu Návrh změny č. 1 územního plánu...2 B. Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s ÚPD vydanou krajem Údaje o splnění zadání a o splnění pokynů pro zpracování návrhu Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Údaje o počtu listů odůvodnění a počtu výkresů grafické části odůvodnění Návrhu změny č. 1 územního plánu Vřeskovice Použité podklady

3 A. Návrh změny č. 1 územního plánu 1. Návrh změny č. 1 územního plánu Návrh změny č. 1 územního plánu Vřeskovice se skládá ze 6 samostatných změn pro lokality č Návrh změn je proveden v katastrálním území Vřeskovice, na správním území obce Vřeskovice. 1) Návrh změny č.1 územního plánu - lokalita č Nově vymezené funkční plochy Návrhem změny č. 1 územního plánu - lokalita č. 01 dochází na části pozemků. č. 911, 912, 913, 914, 915, 919, 920, 921 a 922/1, všechny k. ú. Vřeskovice k vymezení nové funkční plochy: bydlení čisté (BČ) - výhled. Návrh změny funkčního využití plochy ZPF louky a pastviny - návrh bydlení čisté (BČ) výhled Funkční regulativy Pro funkční plochu nově vymezenou v části platí funkční regulativ pro kategorii bydlení čisté (BČ) definovaný částečnou změnou č Zastavitelnost území Nově vymezenou funkční plochou bydlení čisté (BČ) výhled se mění dosavadní rozsah a hranice zastavitelného území, vymezeného v územním plánu. Pro nově vymezenou plochu bude zpracována podrobnější územně plánovací dokumentace ve stupni územní studie nebo regulačního plánu. Bude řešena možnost dopravního napojení na místní komunikační síť a obslužnost nově vzniklou komunikační sítí normových parametrů. V lokalitě budou situovány rodinné domy, pro které budou definovány prostorové regulace. Dále bude řešena ochrana proti přívalovým povrchovým vodám z navazující zemědělsky využívané půdy. Veškerá protihluková ochrana zástavby v lokalitě 01 bude provedena na náklady investorů této zástavby mimo pozemky budoucí přeložky silnice I/27. Lokalita č. 01 je navržena jako výhledová Nově vzniklé veřejně prospěšné stavby Návrhem změny územního plánu lokalita č. 01 se neruší ani nevzniká žádná veřejně prospěšná stavba Změna závazné části Návrhem změny územního plánu lokalita č. 01 se mění funkční využití ploch a zastavitelnost území v rozsahu vyznačeném v grafické části změny. 2) Návrh změny č. 1 územního plánu - lokalita č Nově vymezené funkční plochy Návrhem změny č.1 územního plánu - lokalita č. 02 dochází na části pozemků. č. 1392, 1394, 1397, 1398, 1400, 1402,1403/1, 1409/1, 1417, 1418, 1432 a 1349/15, všechny k. ú. Vřeskovice k vymezení nové funkční plochy: bydlení čisté (BČ) - návrh Lokalita je zasažena stávající trasou venkovního vedení VN včetně ochranného pásma. Pro maximální využití lokality je nutné přeložit venkovní vedení VN, přičemž je nutné včas podat žádost o přeložku distribuční soustavy. 2

4 Návrh změny funkčního využití plochy ZPF louky a pastviny - návrh bydlení čisté (BČ) návrh Funkční regulativy Pro funkční plochu nově vymezenou v části platí funkční regulativ pro kategorii bydlení čisté (BČ) definovaný částečnou změnou č Zastavitelnost území Nově vymezenou plochou bydlení čisté (BČ) návrh se mění dosavadní rozsah a hranice zastavitelného území, vymezeného v územním plánu. V nově vymezené ploše budou situovány rodinné domy, pro které budou definovány prostorové regulace. Veškerá protihluková ochrana zástavby v lokalitě 02 bude provedena na náklady investorů této zástavby mimo pozemky budoucí přeložky silnice I/ Nově vzniklé veřejně prospěšné stavby Návrhem změny č. 1 územního plánu lokalita č. 02 se neruší ani nevzniká žádná veřejně prospěšná stavba Změna závazné části Návrhem změny č. 1 územního plánu lokalita č. 02 se mění funkční využití území a zastavitelnost území v rozsahu vyznačeném v grafické části návrhu změny. 3) Návrh změny č. 1 územního plánu lokalita č Nově vymezené funkční plochy Návrhem změny č. 1 územního plánu lokalita č. 03 dochází na pozemcích p. č. 989/5, 909/6, 909/1 všechny k. ú. Vřeskovice ke změně funkčního využití: bydlení čisté (BČ) - návrh. Návrh změny funkčního využití plochy rekreace a sportu - stav bydlení čisté (BČ) návrh Funkční regulativy Pro funkční plochy vymezené v části platí funkční regulativ pro kategorii bydlení čisté (BČ) definovaný částečnou změnou č Zastavitelnost území Úpravou vymezených ploch dle části se nemění dosavadní rozsah a hranice zastavitelného území. Veškerá protihluková ochrana zástavby v lokalitě 03 bude provedena na náklady investorů této zástavby mimo pozemky budoucí přeložky silnice I/ Nově vzniklé veřejně prospěšné stavby Návrhem změny č. 1 územního plánu lokalita č. 03 se neruší ani nevzniká žádná veřejně prospěšná stavba Změna závazné části Návrhem změny č. 1 územního plánu lokalita č. 03 se upravuje funkční využití území v rozsahu vyznačeném v grafické části návrhu změny a v podobě uvedené v části ) Návrh změny č. 1 územního plánu lokalita č Nově vymezené funkční plochy Návrhem změny územního plánu lokalita č. 04 dochází na části pozemků p. č. 895/2, 895/8, 895/4, 895/37, 895/39 a 895/42 všechny k. ú. Vřeskovice k vymezení nové funkční plochy: bydlení čisté (BČ) - výhled. Lokalita je zasažena stávající trasou venkovního vedení VN včetně ochranného pásma. Pro maximální využití lokality je nutné přeložit venkovní vedení VN, přičemž je nutné včas podat 3

5 žádost o přeložku distribuční soustavy. Dále je nutné dořešit možnost odkanalizování území. Je nutné vyřešit možnost komunikačního napojení normových parametrů v místě stávající účelové komunikace. Veškerá protihluková ochrana zástavby v lokalitě 04 bude provedena na náklady investorů této zástavby mimo pozemky budoucí přeložky silnice I/27. Návrh změny funkčního využití plochy ZPF role (zemědělsky využívaná půda) - stav bydlení čisté (BČ) výhled Funkční regulativy Pro funkční plochu nově vymezenou v části platí funkční regulativ pro kategorii bydlení čisté (BČ) definovaný změnou č Zastavitelnost území Nově vymezenou funkční plochou bydlení čisté (BČ) výhled se mění dosavadní rozsah a hranice zastavitelného území, vymezeného v územním plánu. Z hlediska možnosti odkanalizování a dopravního napojení je lokalita určena jako výhledová Nově vzniklé veřejně prospěšné stavby Návrhem změny č. 1 územního plánu - lokalita č. 04 se neruší ani nevzniká žádná veřejně prospěšná stavba Změna závazné části Návrhem změny č. 1 územního plánu - lokalita č. 04 se mění funkční využití ploch a zastavitelnost území v rozsahu vyznačeném v grafické části změny. 5) Návrh změny územního plánu č Nově vymezené funkční plochy Návrhem změny č. 1 územního plánu - lokalita č. 05 nedochází k vymezení nové funkční plochy, dochází pouze k úpravě její polohy. Na části pozemků č. 21, 22, 23/2, 26/12,26/1 a 26/8, všechny k. ú. Vřeskovice dochází k úpravě funkčního využití ploch přiléhajících ke komunikaci. Návrh změny polohy komunikace vychází z projektové dokumentace Vřeskovice Splašková kanalizace a ČOV (Mgr. Mareš/2010). Návrh změny funkčního využití plochy Bydlení venkovského typu BV návrh, plochy sportu návrh, ZPF louky, zahrady - stav místní komunikace návrh Funkční regulativy Pro funkční plochy vymezené v části platí beze změny funkční regulativy, které jsou uvedeny v příloze územního plánu: 4) Funkční a prostorové regulace Zastavitelnost území Nově vymezenou funkční plochou místní komunikace návrh se nemění dosavadní rozsah a hranice zastavitelného území, vymezeného v územním plánu Nově vzniklé veřejně prospěšné stavby Návrhem změny č. 1 územního plánu - lokalita č. 05 se mění poloha veřejně prospěšné stavby Změna závazné části Návrhem změny č. 1 územního plánu lokalita č. 05 dochází k úpravě funkčního využití ploch navazujících na navrženou komunikaci. Jedná se o plochy v zastavěné části obce. 6) Návrh změny územního plánu č Nově vymezené funkční plochy 4

6 Návrhem změny č. 1 územního plánu - lokalita č. 06 dochází na pozemcích p. č. 605/1, 605/4, 607/9, 607/10 a 76/3, všechny k. ú. Vřeskovice ke změně funkční plochy: plochy technické infrastruktury ČOV - návrh. Nově navržená plocha pro umístění ČOV vychází z projektové dokumentace Vřeskovice Splašková kanalizace a ČOV (Mgr. Mareš/2010). Zábor pozemků je navržen na základě dokumentace pro stavební povolení. Návrh změny funkčního využití plochy ZPF role (zemědělsky využívaná půda) - stav, plochy dopravní a technické infrastruktury návrh plochy technické infrastruktury (ČOV) návrh Funkční regulativy Pro funkční plochu nově vymezenou v části platí funkční regulativ pro kategorii plochy technické infrastruktury (TI) definovaný změnou č Zastavitelnost území Nově vymezenou funkční plochou technická infrastruktura návrh se mění dosavadní rozsah a hranice zastavitelného území, vymezeného v územním plánu. V nově vymezené ploše bude umístěna ČOV dle projektové dokumentace Vřeskovice Splašková kanalizace a ČOV (Mgr. Mareš/2010) Nově vzniklé veřejně prospěšné stavby Návrhem změny územního plánu č. 06 nedochází ke vzniku nové veřejně prospěšné stavby, dochází k úpravě polohy stávající veřejně prospěšné stavby Změna závazné části Návrhem změny územního plánu č. 06 se mění funkční využití ploch a zastavitelnost území v rozsahu vyznačeném v grafické části změny. 7) Návrh změny územního plánu č Nově vymezené funkční plochy Návrhem změny č. 1 územního plánu - lokalita č. 07 nedochází k vymezení žádné nové ani k úpravě stávající funkční plochy Funkční regulativy Návrhem změny č. 1 územního plánu - lokalita č. 07 dochází k doplnění textové části Územního plánu Vřeskovice návrhem funkčního regulativu pro území bydlení bydlení čisté BČ a plochy technické infrastruktury technická infrastruktura dle části Zastavitelnost území Návrhem změny č. 1 územního plánu - lokalita č. 07 nedochází k žádné změně zastavitelnosti území Nově vzniklé veřejně prospěšné stavby Návrhem č. 1 územního plánu - lokalita č. 07 nedochází ke vzniku nové ani k úpravě stávající veřejně prospěšné stavby Změna závazné části Návrhem změny č. 1 územního plánu - lokalita č. 07 se mění textová část územního plánu, kapitola 4 Zásady funkční regulace, která je doplněna o nové funkční regulativy. 5

7 Plochy bydlení BČ Obsah: BYDLENÍ ČISTÉ Plochy určené pro bydlení v izolovaných rodinných domech venkovského charakteru v kombinaci s obslužnými funkcemi. HLAVNÍ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ stavby pro bydlení venkovského rodinného charakteru izolované rodinné domy zahrady u domů s okrasným, rekreačním a užitkovým využitím PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ provozovny výroby a služeb integrované do objektů bydlení prodejny integrované do staveb s odlišnou hlavní funkční náplní stavby a zařízení veřejného stravování zařízení pro sportovní účely (např. fit centra, solária, posilovny) dětská hřiště účelové komunikace samostatné zahrady prvky krajinné struktury (porosty, louky, drobné vodní plochy a vodoteče) PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ stavby pro malé ubytování (do 10 lůžek) stavby pro sociální účely (bydlení pro důchodce s malými byty, penzion pro seniory) stavby pro školství (malé mateřské školky, jesle) zařízení pro veterinární péči (malé ordinace) podmínky: - stavby pro ubytování a sociální bydlení musí být lokálního významu, rozsahem a charakterem zástavby tomuto významu odpovídat - zařízení pro veterinární péči lze umístit pouze v případě dostatečné velikosti zbývajícího nezastavěného pozemku (minimálně 400m²) - plochy pro dopravu v klidu je nutno realizovat na vlastním pozemku NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ stavby, objekty, zařízení a činnosti, které svými účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech stavby, objekty, zařízení a činnosti, které nesouvisejí s hlavním využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování, obchodní zařízení, hromadná parkování, odstavování nákladních vozidel a služby náročné na dopravní obsluhu Plochy technické infrastruktury TI TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Obsah: Plochy určené pro specifické objekty a zařízení technického vybavení HLAVNÍ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ stavby a zařízení pro kanalizaci a čištění odpadních vod (např. retenční nádrže, ČOV) stavby a zařízení pro zásobování vodou (např. vodojemy, čerpací stanice) stavby a zařízení pro zásobení plynem (např. VTL RS) stavby a zařízení pro přenos informací (např. oplocené areály základnových stanic operátorů mobilních sítí) PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ odstavné a parkovací plochy nákladních automobilů nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy) prvky krajinné struktury (porosty, louky, drobné vodní plochy a vodoteče) NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ 6

8 stavby, objekty, zařízení a činnosti, které svými funkcemi nesouvisejí s provozem Pro návrhové plochy s rozdílným způsobem využití platí následující plošné a prostorové uspořádání. Způsob prostorového uspořádání je definován pro stavby uvedené v hlavním využití, pro stavby uvedené v přípustném, event. podmíněně přípustném využití je nutno postupovat přiměřeně dle účelu stavby a konkrétního staveniště. A. Plochy bydlení A.1. Bydlení čisté (BČ) Typ zástavby: rodinné domy samostatně stojící, Výška objektů: 1-2 NP Max. procento prostavění pozemků: 20 % (samostatně stojící domy) z celkové plochy pozemku Min. procento zeleně: 60 % z celkové plochy pozemku B. Plochy technické infrastruktury B1. Technická infrastruktura - ČOV (TI) Typ zástavby: účelové objekty odpovídající funkčnímu využití plochy dle příslušného regulativu pro tuto kategorii. Max. procento prostavění pozemků: není stanoveno Min. procento zeleně: není stanoveno Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části návrhu změny č. 1 územního plánu Vřeskovice (skládající se ze 7 samostatných změn č ) 1. Počet listů textové části: 3, strana Počet výkresů grafické části: příloha č. 1: Vřeskovice - Změna č. 1 ÚP obce Návrh, funkční využití (1:5000, výřez) příloha č. 2: Vřeskovice - Změna č. 1 ÚP obce Návrh, Veřejně prospěšné stavby (1:5000, výřez) 7

9 B. Odůvodnění změny č. 1 územního plánu 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s ÚPD vydanou krajem V Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje vydaných Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 2. září 2008 je ve východní části obce vymezen koridor veřejně prospěšné stavby přeložky silnice I/27 a jižní a západní část zasahuje regionální biokoridor. Tyto koridory byly změnou č. 1 Územního plánu obce Vřeskovice, přestože dílčí navrhované změny do těchto koridorů nezasahují, územně zpřesněny a stabilizovány. Dále byly zakresleny hranice chráněného ložiskového území Borovy. Pro rozvojové lokality č. 01, 02, 03 a 04 byly z hlediska možného zásahu hlukem z provozu na plánované přeložce silnice I/27 stanoveny pro provedení protihlukové ochrany. Z Politiky územního rozvoje ČR zpřesněné v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje nevyplývají pro řešené území další požadavky. 2. Údaje o splnění zadání a o splnění pokynů pro zpracování návrhu Dne schválilo Zastupitelstvo obce Vřeskovice svým usnesením ze zasedání obecního zastupitelstva pořízení Změny č. 1 Územního plánu Vřeskovice. Jako první krok byl v říjnu 2009 zpracován a předán pořizovateli k projednání návrh zadání této změny. Oznámení o zahájení projednávání zadání Změny č. 1 Územního plánu Vřeskovice včetně textové a grafické části bylo pořizovatelem zasláno jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím. Součástí oznámení bylo i poučení o možnosti uplatnění požadavků, podnětů a připomínek ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vřeskovice. Veřejná vyhláška ve věci zahájení projednávání zadání Změny č. 1 Územního plánu Vřeskovice byla vyvěšena do na úřední desce Obecního úřadu Vřeskovice, na internetovém portálu Obce Vřeskovice, na všech úředních deskách městského úřadu Klatovy a na internetovém portálu městského úřadu Klatovy. Součástí vyhlášky bylo i poučení o možnosti uplatnění připomínek v zákonné lhůtě. Kompletní zadání Změny č. 1 Územního plánu Vřeskovice bylo k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadu Klatovy a na Obecním úřadu Vřeskovice. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje požadoval respektovat Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, což je v návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vřeskovice respektováno. Požadavky k zadání změny uplatněné v zákonné lhůtě dotčenými orgány byly zapracovány do návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vřeskovice. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky a také sousední obce neuplatnily žádné podněty. Výše uvedeným výčtem byly splněny požadavky zákona ve věci průběhu projednání Změny č. 1 Územního plánu Vřeskovice. Pořizovatel změny při zajištění jejího projednávání postupoval v souladu s 47 stavebního zákona. Dne schválilo Zastupitelstvo obce Vřeskovice svým usnesením 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva v bodě č. 137 návrh zadání změny č. 1 Územního plánu obce Vřeskovice a uložilo zpracovat a projednat návrh výše uvedené Změny č. 1 Územního plánu Vřeskovice. 8

10 Návrh Změny č. 1 Územního plánu Vřeskovice je zpracován přiměřeně rozsahu a významu změny v souladu s platnou legislativou, tj. se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále s vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací dokumentace. 3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Obec Vřeskovice má od roku 1998 schválený územní plán, jehož závaznou částí je vyhláška obce Vřeskovice o závazných částech Územního plánu. Při zpracování územního plánu pro obec Vřeskovice byly od začátku prací zohledněny širší vztahy v území a také všechny požadavky vyplývající pro řešení území obce ze zpracovaných územně plánovacích dokumentací sousedních obcí a Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. V řešení územního plánu bylo potvrzeno postavení obce Vřeskovice jako slabého lokálního centra v sídelní struktuře, které má intenzivní spádové vztahy s městem Klatovy. Dále byla potvrzena pozice obce Vřeskovice jako sídla, které plní převážně obytnou funkci, zastoupena je zde rekreační funkce, zejména individuální rekreace. Dne schválilo zastupitelstvo obce Vřeskovice svým usnesením z 13. veřejného zasedání v bodě 97 pořízení Změny č. 1 Územního plánu obce Vřeskovice. Důvodem pro pořízení změny č. 1 byly především požadavky (dále náměty) občanů na rozšíření ploch pro bydlení nebo na změnu funkčního využití. Jeden námět se týká úpravy komunikačního řešení vnitřní obslužné komunikační sítě a změna polohy ČOV na základě podrobnější dokumentace zpracované pro odkanalizování obce a na základě vyjádření RWE, Distribuční služby ohledně zásahu původní navržené plochy do bezpečnostního pásma katodové ochrany. Přehled jednotlivých lokalit požadovaných ke změně územního plánu: Návrh změny č. 1 územního plánu lokalita č. 01 změna funkčního využití na části pozemků. č. 911, 912, 913, 914, 915, 919, 920, 921 a 922/1, všechny k. ú. Vřeskovice ze stávajícího využití zemědělská půda - stav na požadované využití bydlení čisté (BČ) výhled; Návrh změny č. 1 územního plánu - lokalita č. 02 změna funkčního využití na části pozemků. č. 1392, 1394, 1397, 1398, 1400, 1402, 1403/1, 1409/1 1417, 1418, 1432, 1349/15, všechny k. ú. Vřeskovice ze stávajícího využití zemědělská půda - stav na požadované využití bydlení čisté (BČ) návrh; Návrh změny č. 1 územního plánu - lokalita č. 03 změna funkčního využití na pozemcích p. č. 989/5, 909/6, 909/1 k. ú. Vřeskovice ze stávajícího využití plochy rekreace a sportu - stav na požadované využití plochy pro bydlení čisté (BČ) návrh; Návrh změny č. 1 územního plánu lokalita č. 04 změna funkčního využití na části pozemků pozemku č. 895/2, 895/8, 895/4, 895/37, 895/39 a 895/42 všechny k. ú. Vřeskovice ze stávajícího využití zemědělská půda - stav na požadované využití bydlení čisté (BČ) výhled. Návrh změny č. 1 územního plánu - lokalita č. 05 úprava funkčního využití ploch na pozemcích přiléhajících ke komunikaci Návrh změny č. 1 územního plánu lokalita č. 06 9

11 s na pozemcích č. 605/1,4, 607/9,10 a 76/3 všechny k. ú. Vřeskovice ze stávajícího využití (plochy dopravní a technické infrastruktury) - návrh na požadované využití plochy technické infrastruktury - ČOV návrh Návrh změny č. 1 územního plánu - lokalita č. 07 úprava textové části územního plánu obce Vřeskovice. Důvodem je doplnění nového funkčního regulativu pro bydlení čisté (BČ) a plochy technické infrastruktury. Jedná se o doplnění funkčního regulativu pro území bydlení čisté (BČ) a technická infrastruktura - ČOV o výklad pojmů jednotlivých staveb. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení ( 55 odst. 3 stavebního zákona) vyplynula ze skutečnosti, že většina ploch vymezených v Územním plánu Vřeskovice pro funkční využití bydlení venkovského typu (BV) bylo v minulých letech využito k zástavbě. Dalším důvodem k návrhu změn pro bydlení je návaznost na současně zastavěné území obce, resp. na návrhové plochy pro výstavbu. Vzhledem k vhodné poloze ve struktuře osídlení je stále značný zájem o výstavbu. Plochy jsou rozděleny z hlediska časového horizontu na návrhové a výhledové. Pro předmětné území nebyl vzhledem k charakteru a rozsahu Změny č. 1 Územního plánu Vřeskovice uplatněn požadavek zpracování dokumentace na vyhodnocení vlivů změn územního plánu na životní prostředí a na území Natura Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací zda a jak bylo respektováno stanov isko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno Pro předmětné území nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Změnou č. 1 Územního plánu Vřeskovice dochází ke změně záboru pozemků zemědělského půdního fondu. Lokalita č. 01 v lokalitě určené pro bydlení čisté (BČ) výhled na částech pozemků parcelní. č. 911, 912, 913, 914, 915, 919, 920, 921 a 922/1, všechny k. ú. Vřeskovice představuje zábor zemědělského půdního fondu o výměře 1,98 ha v kultuře orná půda, v VII. třídě ochrany. Lokalita č. 02 v lokalitě určené pro bydlení čisté (BČ) návrh na částech pozemků parcelní č. 1392, 1394, 1397, 1398, 1400, 1402, 1403/1, 1409/1 1417, 1418, 1432, 1349/15, všechny k. ú. Vřeskovice představuje zábor zemědělského půdního fondu o výměře 0,53 ha v kultuře orná půda, v VII. třídě ochrany, zábor zemědělského půdního fondu o výměře 0,47 ha v kultuře orná půda, v V. třídě ochrany. Lokalita č. 04 v lokalitě určené pro bydlení čisté (BČ) výhled na částech pozemků parcelní č. 895/2, 895/8, 895/4, 895/37, 895/39 a 895/42, všechny k. ú. Vřeskovice představuje zábor zemědělského půdního fondu o výměře 0,39 ha v kultuře orná půda, v VII. třídě ochrany a 0,67 ha v kultuře orná půda, v VIII třídě ochrany. Lokalita č. 06 v lokalitě určené pro plochy technické infrastruktury návrh na částech pozemků parcelní č. č. 605/1,4, 607/9,10 a 76/3, všechny k. ú. Vřeskovice představuje zábor zemědělského půdního fondu o výměře 0,03 ha v kultuře orná půda, v V. třídě ochrany a 0,11 ha v kultuře orná půda, v VIII třídě ochrany a zemědělského půdního fondu o výměře 0,17 ha v kultuře louka v VII. třídě ochrany. 10

12 Změnou č. 1 Územního plánu Vřeskovice nedochází ke změně záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. 6. Údaje o počtu listů odůvodnění a počtu výkresů grafické části odůvodnění Návrhu změny č. 1 územního plánu Vřeskovice 1. Počet listů textové části: 2, strana Počet výkresů grafické části: příloha č. 1: Vřeskovice - Změna č. 1 ÚP obce Odůvodnění, Zábor ZPF a PUFL (1:5000, výřez) příloha č. 2: Vřeskovice - Změna č. 1 ÚP obce Odůvodnění Širší vztahy (bez měřítka) 7. Použité podklady Územní plán Vřeskovice (textová a grafická část) Usnesení Zastupitelstva obce Vřeskovice Výsledky procesu projednávání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Vřeskovice 11

13

14

15 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, Klatovy tel.: , fax: ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4094/12/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.: datum: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako obecní úřad s rozšířenou působností, příslušný k pořízení změny územního plánu na žádost obce ve svém správním obvodu podle 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), o z n a m u j e v souladu s 171 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, a 52 odst. 1 stavebního zákona, konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu obce Vřeskovice (dále jen návrh), které se bude konat v zasedací místnosti OVÚP číslo dveří 1.01 na MěÚ Klatovy, Balbínova 59/I dne ( pondělí ) od 9.00 hodin Návrh bude vystaven po dobu 30-ti dnů k veřejnému nahlédnutí, a to na MěÚ Klatovy, odboru výstavby a územního plánování a na OÚ Vřeskovice. Upozornění: Námitky proti návrhu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. A to nejpozději při veřejném projednání, zároveň může každý uplatnit své připomínky. Dotčené osoby uplatňující námitky, musí uvést jejich odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. č. ú.: /0800 IČ: DIČ: CZ

16 Ing. Pavel Boublík vedoucí odboru výstavby a územního plánování Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Klatovy dne: OÚ Vřeskovice dne: Sejmuto z úřední desky MěÚ Klatovy dne: OÚ Vřeskovice dne: razítko, podpis razítko, podpis Obdrží : Dále obdrží: Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, Plzeň Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP, nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O.BOX 9, Praha 1 Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň - odbor regionálního rozvoje - odbor dopravy a silničního hospodářství - odbor životního prostředí Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí - odbor dopravy - odbor školství, kultury a cestovního ruchu Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Plzeňská 165 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, úz. odbor Klatovy, Aretinova 129 Obvodní báňský úřad, Hřímalého 11, Plzeň Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, P.O.BOX 3, Praha 1 Město Švihov Obec Biřkov Obec Ježovy Obec Borovy Obec Roupov Obec Lužany Obec Vřeskovice Policie ČR - DI Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, Klatovy Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, Klatovy Povodí Vltavy s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, Plzeň ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno TelefónicaO2 Czech Republic a.s., DLSS Plzeň, P.O.BOX 56, Praha 3 č. ú.: /0800 IČ: DIČ: CZ

17 Ing. arch. Irena Langová - mailem č. ú.: /0800 IČ: DIČ: CZ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: VÚP 5234/15-SEB-1017/15-326.1-6 VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

Územní plán sídelního útvaru Železná Ruda, změna č. 10 návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Železná Ruda, změna č. 10 návrh zadání Č.j.: VÚP/490/12/69 326/1a Dle seznamu Územní plán sídelního útvaru Železná Ruda, změna č. 10 návrh zadání, odbor výstavby, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace dle znění pozdějších předpisů (dále

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 2679/12-SEB-313/10-326.1-122 Vyřizuje:

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 24459 /12-SEB-4583/12-326.1-31 Vyřizuje:

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 7505/15-SEB-3409/12-326.1-87 VYŘIZUJE:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21806/12-SEB-1797/12-326.1-13 Vyřizuje:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 11651/14-SEB-4584/12-326.1-99 VYŘIZUJE:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 28040/11-100/10-SEB-326.1-83 Vyřizuje:

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Zadání územního plánu Týnec Návrh

Zadání územního plánu Týnec Návrh Zadání územního plánu Týnec Návrh Objednatel : Obec Týnec, Týnec čp. 69, 340 21 Janovice nad Úhlavou Pořizovatel : Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více