Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ, reťazové obchody, osobitná úprava pre trojstranný obchod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ, reťazové obchody, osobitná úprava pre trojstranný obchod"

Transkript

1 Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ, reťazové obchody, osobitná úprava pre trojstranný obchod

2 Miesto dodania tovaru Miesto dodania tovaru - 13 ods. 1 písm. a) až c) zákona o DPH ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať ( 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH) ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný ( 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH) ak je dodanie tovaru bez odoslania alebo prepravy miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho dodanie uskutočňuje ( 13 ods. 1 písm. c) zákona o DPH) Dodanie tovaru do IČŠ musí byť spojené s pohybom tovaru (prepravou tovaru alebo odoslaním tovaru) z tuzemska do IČŠ od dodávateľa k odberateľovi do IČŠ Zdenka Jablonková 2

3 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do IČŠ - 43 zákona o DPH oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet z tuzemska do IČŠ, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v IČŠ ( 43 ods. 1 zákona o DPH) oslobodené od dane je premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby z tuzemska do IČŠ na účely jej podnikania ( 8 ods. 4 zákona o DPH), ak by dodanie tohto tovaru pre inú osobu bolo oslobodené od dane podľa 43 ods. 1 zákona o DPH Zdenka Jablonková 3

4 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do IČŠ - 43 zákona o DPH Preukazovanie oslobodenia od dane Platiteľ dane je povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane tovaru dodaného z tuzemska do IČŠ kópiou faktúry a ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ inou osobou, prepravným dokladom alebo iným dokladom o odoslaní, v ktorom je uvedené miesto určenia ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, písomným potvrdením prijatia tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou ak prepravu tovaru vykoná odberateľ, písomným prehlásením odberateľa alebo ním poverenej osoby, že tovar prepravil do IČŠ plus inými dokladmi ako napr. zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar Zdenka Jablonková 4

5 reťazové obchody sú obchody, ktorých predmetom je dodanie toho istého tovaru medzi viacerými tuzemskými podnikateľmi alebo podnikateľmi z IČŠ tovar sa prepraví od prvého dodávateľa priamo k poslednému odberateľovi (tretí, štvrtý,...) pri reťazovom obchode je nevyhnutne potrebné pre správne uplatnenie DPH identifikovať pohyblivú dodávku (dodávku s prepravou) ostatné dodávky sú nepohyblivé (dodávky bez prepravy) dodávky, ktoré zakladajú jeden pohyb tovaru, sú považované za časovo po sebe nasledujúce podnikateľ, účastník reťazového obchodu, môže previesť na iného podnikateľa právo disponovať s tovarom ako vlastník, len ak toto právo predtým získal od svojho dodávateľa každý zmluvný vzťah v rámci reťazového obchodu je potrebné posudzovať samostatne Zdenka Jablonková 5

6 Prípad C - 245/04 (EMAG) zo dňa 6. apríla 2006 Taliansko rakúska spoločnosť K Rakúsko faktúra K faktúra T taliansky dodávateľ preprava tovaru E rakúska spoločnosť EMAG Zdenka Jablonková 6

7 Prípad C - 245/04 (EMAG) zo dňa 6. apríla 2006 Dodanie tovaru z Talianska do Rakúska - tovar bol predaný talianskym predávajúcim rakúskej spoločnosti K, ktorá ho predala ďalšej rakúskej spoločnosti EMAG, pričom tovar bol na základe pokynu rakúskej spoločnosti K prepravený dopravcom od talianskeho dodávateľa priamo k rakúskej spoločnosti EMAG. Prvá dodávka tovaru medzi talianskym dodávateľom a rakúskou spoločnosťou K je pohyblivá dodávka tovaru, ktorá je podľa talianskeho zákona o DPH ako intrakomunitárna dodávka tovaru oslobodená od talianskej dane. Rakúska spoločnosť K má v Rakúsku intrakomunitárne nadobudnutie tovaru, ktoré zdaní podľa rakúskeho zákona o DPH rakúskou daňou 20 % a túto daň uplatní ako odpočítanie dane. Druhá dodávka tovaru medzi rakúskou spoločnosťou K a rakúskou spoločnosťou EMAG je nepohyblivá dodávka tovaru s miestom dodania v Rakúsku, preto podlieha u dodávateľa (rakúska spoločnosť K) rakúskej dani 20 %, pričom rakúska spoločnosť EMAG má právo na odpočítanie tejto dane. Zdenka Jablonková 7

8 Česko slovenská spoločnosť B Slovensko faktúra B faktúra A český dodávateľ preprava tovaru C slovenská spoločnosť C Zdenka Jablonková 8

9 Príklad Český dodávateľ A uskutoční intrakomunitárne dodanie tovaru oslobodené od dane podľa českého zákona o DPH, pretože dodal a prepravil tovar slovenskej spoločnosti B registrovanej pre DPH na Slovensku a tovar bol prepravený z Česka na Slovensko, konkrétne priamo k slovenskej spoločnosti C. Túto pohyblivú dodávku tovaru uviedol český dodávateľ A do súhrnného výkazu, ktorý podáva svojmu daňovému úradu. Slovenská spoločnosť B uskutočnila intrakomunitárne nadobudnutie tovaru v tuzemsku ( 17 ods. 1 zákona o DPH miestom nadobudnutia tovaru z iného členského štátu je tuzemsko, pretože na Slovensku sa skončila preprava tovaru), ktoré podlieha slovenskej dani, priznala slovenskú daň 20 % a uplatnila odpočítanie tejto dane. Slovenská spoločnosť B uskutočnila nepohyblivú dodávku tovaru slovenskej spoločnosti C. Zdenka Jablonková 9

10 Pokračovanie príkladu Miestom dodania pre nepohyblivú dodávku tovaru je tuzemsko ( 13 ods. 1 písm. c) zákona o DPH - ide o dodanie tovaru bez prepravy a v tomto prípade je miestom dodania miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa uskutočňuje jeho dodanie). Ako vyplýva z rozsudku Súdneho dvora EÚ v prípade C - 245/04, musia byť pohyblivá a nepohyblivá dodávka považované za časovo po sebe nasledujúce. Dodanie tovaru slovenskou spoločnosťou B slovenskej spoločnosti C podlieha slovenskej dani 20 %. Slovenská spoločnosť C uplatní odpočítanie dane uplatnenej slovenskou spoločnosťou B. Zdenka Jablonková 10

11 Pokračovanie príkladu Ak by sa na obchode s týmto tovarom zúčastnili napr. tri slovenské spoločnosti, to znamená, že český dodávateľ A by fakturoval tovar slovenskej spoločnosti B, slovenská spoločnosť B by fakturovala tovar slovenskej spoločnosti C a slovenská spoločnosť C by fakturovala tovar slovenskej spoločnosti D, pričom tovar by bol prepravený napr. českým dodávateľom A priamo k slovenskej spoločnosti D, išlo by o jednu pohyblivú dodávku tovaru oslobodenú od dane podľa českého zákona o DPH medzi českým dodávateľom A a slovenskou spoločnosťou B a dve nepohyblivé dodávky tovaru v tuzemsku, ktoré podliehajú dani 20 %. Zdenka Jablonková 11

12 Slovensko slovenská spoločnosť B Maďarsko faktúra B faktúra A slovenská spoločnosť A preprava tovaru C maďarská spoločnosť C Zdenka Jablonková 12

13 Príklad Maďarská spoločnosť C si objedná u slovenskej spoločnosti B tovar, ktorý si slovenská spoločnosť B objedná u slovenskej spoločnosti A s tým, že slovenská spoločnosť A prepraví tovar, ktorý dodáva slovenskej spoločnosti B, priamo do Maďarska k maďarskej spoločnosti C. Dodávka tovaru slovenskou spoločnosťou A slovenskej spoločnosti B je pohyblivou dodávkou tovaru (slovenská spoločnosť A prepraví tovar) a dodávka tovaru slovenskou spoločnosťou B maďarskej spoločnosti C je nepohyblivou dodávkou tovaru. Slovenská spoločnosť B sa musí registrovať pre DPH v Maďarsku, a to ešte pred dodaním tovaru slovenskou spoločnosťou A, aby si mohla tovar u slovenskej spoločnosti A objednať pod identifikačným číslom pre DPH prideleným v Maďarsku. Zdenka Jablonková 13

14 Pokračovanie príkladu V takomto prípade uskutoční slovenská spoločnosť A pohyblivú dodávku tovaru pre slovenskú spoločnosť B, ktorá je oslobodená od dane podľa 43 zákona o DPH dodanie tovaru, ktorý je prepravený z tuzemska do iného členského štátu a nadobúdateľom je osoba registrovaná pre DPH v Maďarsku. Túto dodávku tovaru uvedie slovenská spoločnosť A v súhrnnom výkaze, ktorý podáva na Slovensku. Slovenská spoločnosť B prizná v Maďarsku podľa maďarského zákona o DPH maďarskú daň z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu a uplatní odpočítanie tejto dane. Slovenská spoločnosť B uskutoční pre maďarskú spoločnosť C nepohyblivú dodávku tovaru, ktorá podlieha maďarskej dani. Maďarská spoločnosť C uplatní odpočítanie maďarskej dane uplatnenej slovenskou spoločnosťou B. Zdenka Jablonková 14

15 Slovensko slovenská spoločnosť B Maďarsko faktúra B faktúra A slovenská spoločnosť A preprava tovaru C maďarská spoločnosť C Zdenka Jablonková 15

16 Príklad Maďarská spoločnosť C si objedná u slovenskej spoločnosti B tovar, ktorý si slovenská spoločnosť B objedná u slovenskej spoločnosti A s tým, že tovar si prepraví z tuzemska do Maďarska maďarská spoločnosť C. Dodávka tovaru slovenskou spoločnosťou A slovenskej spoločnosti B je nepohyblivou dodávkou tovaru a dodávka tovaru slovenskou spoločnosťou B maďarskej spoločnosti C je pohyblivou dodávkou tovaru (prepravu tovaru uskutoční maďarská spoločnosť C). Slovenská spoločnosť A predá tovar slovenskej spoločnosti B so slovenskou daňou, slovenská spoločnosť B uplatní odpočítanie dane. Slovenská spoločnosť B uskutoční pohyblivú dodávku tovaru z tuzemska do Maďarska pre osobu identifikovanú pre daň v Maďarsku dodanie tovaru je oslobodené od dane podľa 43 zákona o DPH. Túto dodávku tovaru uvedie slovenská spoločnosť B v súhrnnom výkaze, ktorý podáva na Slovensku. Zdenka Jablonková 16

17 Pokračovanie príkladu Maďarská spoločnosť C prizná v Maďarsku podľa maďarského zákona o DPH maďarskú daň z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu (zo Slovenska) a uplatní odpočítanie tejto dane. Zdenka Jablonková 17

18 Slovensko slovenská spoločnosť B Ukrajina faktúra B faktúra A slovenská spoločnosť A preprava tovaru C ukrajinská spoločnosť C Zdenka Jablonková 18

19 Príklad ( 47 ods. 1 zákona o DPH) Slovenská spoločnosť A dodá slovenskej spoločnosti B tovar, ktorý slovenská spoločnosť A prepraví priamo na Ukrajinu do skladu ukrajinskej spoločnosti C. Dodávka tovaru medzi slovenskou spoločnosťou A a slovenskou spoločnosťou B je pohyblivou dodávkou tovaru, ktorá je oslobodená od dane podľa 47 ods. 1 zákona o DPH dodanie tovaru prepraveného predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu. Z prepravných dokumentov musí byť zrejmé miesto určenia tovaru a slovenská spoločnosť A musí mať k dispozícii colné vyhlásenie o prepustení tovaru v colnom režime vývoz s potvrdením výstupu tovaru z územia Európskej únie ( 47 ods. 3 zákona o DPH). Dodávka tovaru medzi slovenskou spoločnosťou B a ukrajinskou spoločnosťou C je nepohyblivou dodávkou tovaru, ktorej miestom dodania je Ukrajina ( 13 ods. 1 písm. c) zákona o DPH). Dodávka tovaru nepodlieha dani podľa slovenského zákona o DPH. Zdenka Jablonková 19

20 Slovensko slovenská spoločnosť B Ukrajina faktúra B faktúra A slovenská spoločnosť A preprava tovaru C ukrajinská spoločnosť C Zdenka Jablonková 20

21 Príklad ( 47 ods. 2 zákona o DPH) Slovenská spoločnosť A dodá slovenskej spoločnosti B tovar, ktorý slovenská spoločnosť B prepraví priamo na Ukrajinu do skladu ukrajinskej spoločnosti C. Dodávka tovaru medzi slovenskou spoločnosťou A a slovenskou spoločnosťou B je pohyblivou dodávkou tovaru, ktorá však nie je oslobodená od dane, pretože v prípade, že prepravu tovaru vykoná kupujúci, slovenská spoločnosť B, dodanie tovaru do miesta určenia na územie tretieho štátu nie je oslobodené od dane. Podľa 47 ods. 2 zákona o DPH je od dane oslobodené dodanie tovaru prepraveného kupujúcim alebo na jeho účet len v prípade, ak kupujúci nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko. Slovenská spoločnosť B ako kupujúci má v tuzemsku sídlo. Zdenka Jablonková 21

22 Pokračovanie príkladu Slovenská spoločnosť A pri predaji tovaru slovenskej spoločnosti B uplatní daň. Slovenská spoločnosť B si uplatní odpočítanie dane. Dodávka tovaru medzi slovenskou spoločnosťou B a ukrajinskou spoločnosťou C je nepohyblivou dodávkou tovaru, miestom dodania je Ukrajina, preto dodávka tovaru nepodlieha dani podľa slovenského zákona o DPH. Zdenka Jablonková 22

23 - trojstranný obchod podľa 45 zákona o DPH Členský štát A faktúra Členský štát B prvý odberateľ B faktúra Členský štát C A prvý dodávateľ preprava tovaru C druhý odberateľ Zdenka Jablonková 23

24 - trojstranný obchod podľa 45 zákona o DPH Trojstranný obchod podľa 45 zákona o DPH je obchod, ak sa na obchode zúčastňujú tri osoby osoby zúčastnené na obchode sú identifikované pre daň v troch rôznych ČŠ predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného ČŠ do iného ČŠ prvý odberateľ nie je identifikovaný pre daň v ČŠ druhého odberateľa a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké IČ DPH tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ alebo iná osoba na ich účet druhý odberateľ použije IČ DPH pridelené v ČŠ, v ktorom sa odoslanie alebo preprava skončí druhý odberateľ je osobou povinnou platiť daň Zdenka Jablonková 24

25 - trojstranný obchod podľa 45 zákona o DPH Ak sú splnené podmienky pre trojstranný obchod podľa 45 ods. 1 zákona o DPH prvý odberateľ nie je povinný platiť daň pri nadobudnutí tovaru z IČŠ a nadobudnutie tovaru u tejto osoby sa považuje za zdanené prvý odberateľ vyhotoví pre druhého odberateľa faktúru, ktorá nebude obsahovať sumu dane a vo faktúre uvedie, že ide o trojstranný obchod Ak pri trojstrannom obchode platiteľ dane použil IČ DPH pridelené v SR, zo záznamov vedených pre účely DPH musí byť zrejmé ak je prvým odberateľom - dohodnutá odplata za dodanie tovaru druhému odberateľovi a názov alebo meno a adresa druhého odberateľa ak je druhým odberateľom - základ dane, suma dane a názov alebo meno a adresa prvého odberateľa Zdenka Jablonková 25

26 - trojstranný obchod podľa 45 zákona o DPH Zmysel osobitného pravidla pre trojstranný obchod podľa 45 zákona o DPH Zjednodušenie uplatňovania dane v rámci trojstranného obchodu podľa 45 zákona o DPH sa vzťahuje na druhú osobu, to znamená prostrednú osobu, ktorá je v trojstrannom obchode prvým odberateľom a súčasne druhým dodávateľom. Táto osoba je registrovaná pre DPH v druhom členskom štáte - členský štát B. Ak by neexistovalo zjednodušenie pre druhú osobu, musela by sa táto osoba z dôvodu, že nadobudla tovar v členskom štáte C, do ktorého nechala prepraviť tovar z členského štátu A, registrovať pre DPH v členskom štáte C a zaplatiť daň z nadobudnutia tovaru v členskom štáte C. Dodanie tovaru druhou osobou tretej osobe (nepohyblivá dodávka), ktorá je v rámci trojstranného obchodu druhým odberateľom, je dodanie tovaru v členskom štáte C, ktoré podlieha dani. Zdenka Jablonková 26

27 - trojstranný obchod podľa 45 zákona o DPH Druhá osoba sa nemusí registrovať v členskom štáte C (zjednodušenie), to znamená v členskom štáte, do ktorého bol tovar odoslaný alebo prepravený z členského štátu A. Nemusí sa registrovať preto, lebo v členskom štáte C sa nadobudnutie tovaru považuje za zdanené. To znamená, že druhá osoba akoby zdanila nadobudnutie tovaru v členskom štáte C, teda v štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru z členského štátu A. Súčasne dochádza k dodávke tovaru (nepohyblivá dodávka tovaru) v členskom štáte C druhou osobou tretej osobe. Splnenie daňovej povinnosti z dodania tovaru je prenesené na tretiu osobu. Zdenka Jablonková 27

28 Sk platiteľ dane ako prvý dodávateľ - trojstranný obchod Ak je slovenský platiteľ dane prvým dodávateľom v trojstrannom obchode, uplatní pri dodaní tovaru oslobodenie od dane podľa 43 zákona o DPH, dodanie tovaru uvedie v daňovom priznaní a súhrnnom výkaze, ktoré podáva v tuzemsku nemá žiadne osobitné povinnosti, iné ako pri bežnom dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu osobe identifikovanej pre DPH v inom členskom štáte Zdenka Jablonková 28

29 - trojstranný obchod Sk platiteľ dane ako prvý odberateľ a druhý dodávateľ Ak je slovenský platiteľ dane prvým odberateľom a súčasne druhým dodávateľom v trojstrannom obchode, kupuje tovar v jednom členskom štáte a predáva ho do iného členského štátu je osobou, ktorej je určené zjednodušenie pri trojstrannom obchode, aby sa nemusel registrovať pre DPH v členskom štáte, v ktorom sa skončí preprava tovaru kúpu aj predaj tovaru uvedie v daňovom priznaní, ktoré podáva v tuzemsku predaj tovaru uvedie v súhrnnom výkaze, ktorý podáva v tuzemsku, s číselným údajom 1 Zdenka Jablonková 29

30 - trojstranný obchod je nadobúdateľom tovaru v členskom štáte, v ktorom sa skončí preprava tovaru nadobudnutie tovaru sa považuje za zdanené, teda nemusí priznať daň v členskom štáte, v ktorom sa skončí preprava tovaru uskutoční dodanie tovaru druhému odberateľovi s miestom dodania v členskom štáte, v ktorom sa skončí preprava tovaru daňová povinnosť je prenesená na druhého odberateľa fakturuje tovar za cenu bez dane a na faktúre je povinný uviesť informáciu, že ide o trojstranný obchod Zdenka Jablonková 30

31 - trojstranný obchod Sk platiteľ dane ako druhý odberateľ Ak je slovenský platiteľ dane druhým odberateľom v trojstrannom obchode, kupuje v tuzemsku tovar, pri ktorom je miesto dodania v tuzemsku ( 13 ods. 1 písm. c) zákona o DPH) je povinný vypočítať a zaplatiť daň, čo sa dozvie z informácie uvedenej na faktúre od svojho dodávateľa pri splnení podmienok na uplatnenie odpočítania dane súčasne s priznaním dane uplatní odpočítanie tejto dane Zdenka Jablonková 31

32 Trojstranný obchod podľa 45 zákona o DPH O trojstranný obchod podľa 45 zákona o DPH nejde, ak v plnom rozsahu nie sú splnené podmienky ustanovené v 45 zákona o DPH nejedná sa o ten istý tovar alebo niektorá osoba nie je identifikovaná pre DPH alebo prvý odberateľ je registrovaný pre DPH v ČŠ druhého odberateľa alebo prepravu a odoslanie zabezpečil druhý odberateľ alebo iná osoba na jeho účet potom sa uplatnia bežné pravidlá platné pre dodanie a nadobudnutie tovaru Zdenka Jablonková 32

33 Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ, reťazové obchody, osobitná úprava pre trojstranný obchod Ďakujem za pozornosť Zdenka Jablonková 33

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku

Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku Príklad Zadanie a východiská stavba sa nachádza v tuzemsku subdodávateľ stavebných prác CZ1 je zahraničná firma, ktorá nemá v tuzemsku prevádzkareň,

Více

Metodický pokyn DRSR k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru v tuzemsku prepusteného do rôznych colných režimov

Metodický pokyn DRSR k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru v tuzemsku prepusteného do rôznych colných režimov Metodický pokyn DRSR k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru v tuzemsku prepusteného do rôznych colných režimov Za účinnosti zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

Více

Ing. Minarský Ján, daňový poradca Rustaveliho č. 15, Bratislava,

Ing. Minarský Ján, daňový poradca Rustaveliho č. 15, Bratislava, 1 Ing. Minarský Ján, daňový poradca Rustaveliho č. 15, 831 06 Bratislava, IČ DPH SK 1025335498 Zapísaný v zozname daňových poradcov SKDP pod číslom 142/93 Vybrané problémové časti zákona o dani z pridanej

Více

Vrátenie dane zahraničným osobám. Vrátenie dane zahraničným osobám nadväzne na Smernicu Rady 2008/9/ES upravuje zákona o DPH.

Vrátenie dane zahraničným osobám. Vrátenie dane zahraničným osobám nadväzne na Smernicu Rady 2008/9/ES upravuje zákona o DPH. Metodický pokyn k uplatňovaniu odpočítania dane zahraničnou osobou registrovanou podľa 5 zákona o DPH cez daňové priznanie podané po 1. 10. 2012 v zmysle 49 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov www.finance.gov.sk Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Predmet dane predmetom dane podľa 2 zákona o DPH sú zdaniteľné obchody, ktoré možno rozdeliť na 4 kategórie

Více

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/19967/ o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/19967/ o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty 548 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 78 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/19967/2009-731 o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty Ministerstvo financií Slovenskej

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

Dodanie tovaru do členského štátu EÚ. Ing. Vladimír Ozimý

Dodanie tovaru do členského štátu EÚ. Ing. Vladimír Ozimý Dodanie tovaru do členského štátu EÚ Ing. Vladimír Ozimý Predmet dane ( 2) Dodanie tovaru za protihodnotu zdaniteľnou osobou, ktorá koná ako zdaniteľná osoba (výnimku tvoria dodávky uvedené v 10 zákona)

Více

DPH a kombinácie daňových skupín od

DPH a kombinácie daňových skupín od DPH a kombinácie daňových skupín od 01.01.2017 Platnosť od 01.01.2017 Popis aktualizovaný:19. januára 2017 Príklady používania kombinácií DS k evidencii DPH v systéme WIN PROLUC. Legenda: DS daňová skupina,

Více

Dodanie investičného zlata a služby sprostredkovania dodania investičného zlata podľa 67 ods. 3 zákona o DPH

Dodanie investičného zlata a služby sprostredkovania dodania investičného zlata podľa 67 ods. 3 zákona o DPH Usmernenie DRSR k uplatňovaniu osobitnej úpravy pri dodaní investičného zlata podľa 67 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Daňové riaditeľstvo SR vydáva usmernenie

Více

1. Miesto dodania plynu, elektriny, tepla a chladu

1. Miesto dodania plynu, elektriny, tepla a chladu Metodický pokyn Daňového riaditeľstva SR k uplatňovaniu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri dodaní plynu, elektriny, tepla a chladu S účinnosťou od 1.1.2011

Více

M R2454 SK

M R2454 SK M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 959 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 960 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 961 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 965 M32 VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ŽIADOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ

Více

Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c

Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c Situácia: Platiteľ (štandardný režim) obstará IM, má FA, nezaplatí odpočet až keď dôjde k úhrade. Pri odpočítaní dane zohľadní ako IM využíval (podnikanie,

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více

Ing. Minársky Ján, daňový poradca Gercenová č. 7, Bratislava, IČ DPH SK Zapísaný v zozname daňových poradcov SKDP pod číslom 142/93

Ing. Minársky Ján, daňový poradca Gercenová č. 7, Bratislava, IČ DPH SK Zapísaný v zozname daňových poradcov SKDP pod číslom 142/93 Ing. Minársky Ján, daňový poradca Gercenová č. 7, 851 01 Bratislava, IČ DPH SK 1025335498 Zapísaný v zozname daňových poradcov SKDP pod číslom 142/93 Zákon o dani z pridanej hodnoty v znení k 1. januáru

Více

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO Modul PROLJU príklady zaradenia dokladov do KV DPH.... 2 A.1. (fakt. odberateľské, daň. doklady odberateľské

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

V období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodala tovar ani službu v tuzemsku s výnimkou dodania:

V období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodala tovar ani službu v tuzemsku s výnimkou dodania: Metodický pokyn Daňového riaditeľstva SR k vráteniu dane zahraničnej osobe z tretieho štátu podľa 56 až 58 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Zákonom č. 471/2009

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Vybrané otázky pre oblasť kontrolného výkazu

Vybrané otázky pre oblasť kontrolného výkazu Tax & Fiscal Alert Máj, 2014 Vybrané otázky pre oblasť kontrolného výkazu Opravné faktúry a kontrolný výkaz Podľa 78a ods. 2 ZDPH musí kontrolný výkaz obsahovať údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní

Více

3/2011 FINANČNÝ SPRAVODAJCA

3/2011 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 109 11 Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/9147/2011-73 pre právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami a sú registrované pre daň z pridanej hodnoty podľa 7 zákona

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Doplnený text

Více

DPH v medzinárodnej preprave v roku Ing. Milan Kúdela

DPH v medzinárodnej preprave v roku Ing. Milan Kúdela DPH v medzinárodnej preprave v roku 2013 Ing. Milan Kúdela Dodanie prepravnej služby Osobitné pravidlá pre určenie miesta dodania služby 16: preprava tovaru pre NO medzi krajina EÚ miesto, kde sa preprava

Více

2. Reverse charge režim prenesenia daňovej povinnosti u prijatých faktúr

2. Reverse charge režim prenesenia daňovej povinnosti u prijatých faktúr 1. Nastavenie programu Tuzemský Reverse Charge tuzemský prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia dle 69 odst. 12 písm. a) až i) zákona o DPH V menu Správca, Súbory, Nastavenie programu zatrhnite parameter

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Poskytnutie služby zdaniteľnej osobe

Poskytnutie služby zdaniteľnej osobe Metodický pokyn Daňového riaditeľstva SR k určeniu miesta dodania služieb podľa ustanovenia 16 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinného od 1.1.2011

Více

UPLATŇOVANIE DPH PRI PRIJATÍ PLATBY

UPLATŇOVANIE DPH PRI PRIJATÍ PLATBY UPLATŇOVANIE DPH PRI PRIJATÍ PLATBY Od 1. 1. 2016 Zákon o DPH umožňuje využívať osobitnú úpravu uplatňovania dane pri prijatí platby za dodanie tovaru a služieb. Malí a strední podnikatelia sa môžu rozhodnúť,

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Intrastat SK NASTAVENIE PROGRAMU PRE POTREBY INTRASTAT-SK

Intrastat SK NASTAVENIE PROGRAMU PRE POTREBY INTRASTAT-SK Intrastat SK INTRASTAT-SK predstavuje štatistické zisťovanie, ktoré umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom Slovenskej republiky s jednotlivými členskými štátmi EÚ. Povinnosť

Více

Omega podvojné účtovníctvo

Omega podvojné účtovníctvo Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty Je to výkaz, ktorý musia podávať platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní podľa 4, 4b alebo 5) a zdaniteľné osoby registrované pre daň (podľa 7 alebo 7a

Více

10. V kolónke Druh priznania vyznačí každá osoba, ktorá podáva daňové priznanie, aký druh priznania podáva.

10. V kolónke Druh priznania vyznačí každá osoba, ktorá podáva daňové priznanie, aký druh priznania podáva. Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného Opatrením MF SR č. MF/10880/2004-73 v znení Oznámenia MF SR č. MF/27999/2006-73 Všeobecne 1. Daňové priznanie k dani z pridanej

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Kontrolný výkaz DPH v roku Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Kontrolný výkaz DPH v roku Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Kontrolný výkaz DPH v roku 2015 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Kontrolný výkaz Kontrolný výkaz je povinný podať platiteľ dane elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

1. oddiel Údaje z opravnej faktúry uvádzané v kontrolnom výkaze

1. oddiel Údaje z opravnej faktúry uvádzané v kontrolnom výkaze Metodický pokyn k vykazovaniu údajov z opravných faktúr v kontrolnom výkaze podľa 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a k postupu pri prijatí platby na budúce

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

Informácia k zastupovaniu u správcu dane

Informácia k zastupovaniu u správcu dane Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zastupovaniu u správcu dane Informácia je určená pre fyzické osoby a právnické osoby a týka sa zastupovania v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z.

Více

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8) Názov prijímateľa: Názov projektu: Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu časť A.1 - vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu Výzva: Kód

Více

Vážení používatelia programu WISP.

Vážení používatelia programu WISP. Vážení používatelia programu WISP. V súvislosti s Kontrolným výkazom DPH (ďalej iba KV) sme doplnili od verzie IS WISP 165.3633 a DB 165.1414 údaje potrebné pre ďalšie spracovanie a vyhotovenie súboru

Více

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ Príklad: Dňa 20.01.2015 ste ako platiteľ DPH v SR, vystavili nezdaniteľnej osobe (občanovi) s bydliskom v Českej republike,

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ www.finance.gov.sk Odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ Základné zásady právo na odpočítanie dane je integrálnou súčasťou systému DPH v zásade ho nie je možné obmedziť

Více

Otázky z prednášky k DPH - Nitra,Bratislava 3/2017 Lektor Ing. Helena Kováčiková

Otázky z prednášky k DPH - Nitra,Bratislava 3/2017 Lektor Ing. Helena Kováčiková Otázky z prednášky k DPH - Nitra,Bratislava 3/2017 Lektor Ing. Helena Kováčiková FO - podnikateľ sa stal platiteľom DPH od 1. 2. 2017. V mesiaci marec 2017 zaplatil faktúru za nájom za rok 2016. Bude si

Více

Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o

Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 30.6.2009 bol

Více

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom k 1. januáru 2013

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom k 1. januáru 2013 www.finance.gov.sk Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom k 1. januáru 2013 2 Predmet dane dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou poskytnutie

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru Výzva na predloženie cenovej ponuky formou elektronickej aukcie Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru 1. Identifikácia obstarávateľa : Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T

P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T KEMA Stavebné materiály, s.r.o. KEMA Stavebné materiály, s.r.o. Zavarská 10/H Trnava 917 01 objednavky@kema-sk.sk +421 (0)33 5936 805 Firma KEMA Stavebné

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2016 do 31.3.2017 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene

Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene POSTUPNOSŤ KROKOV PRI PREDDAVKOCH ZA TOVAR : zahraničná došlá preddavková faktúra (zdpf) poskytnutá platba úhradou z bankového účtu (BV)

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky INFORMAČNÝ MATERIÁL K POVINNOSTI REGISTRÁCIE OSÔB PRE DPH A K POVINNOSTI PODÁVAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE K DPH

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky INFORMAČNÝ MATERIÁL K POVINNOSTI REGISTRÁCIE OSÔB PRE DPH A K POVINNOSTI PODÁVAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE K DPH Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky INFORMAČNÝ MATERIÁL K POVINNOSTI REGISTRÁCIE OSÔB PRE DPH A K POVINNOSTI PODÁVAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE K DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších

Více

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného Opatrením MF SR č. MF/23282/

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného Opatrením MF SR č. MF/23282/ Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného Opatrením MF SR č. MF/23282/2009-731 Všeobecne 1. Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (ďalej len daň ) je podľa 78

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline NADOBUDNUTIE ŠPORTOVEJ HALY NA BÔRIKU

Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline NADOBUDNUTIE ŠPORTOVEJ HALY NA BÔRIKU Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Mestskú radu v Žiline Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2016 Návrh k bodu

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 249/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov (v znení 333/2009 Z. z.) Zo dňa: 18. 6. 2008 Platný od:

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

NOVELA ZÁKONA O DPH č. 471/2009 Z. z. Najvýznamnejšie zmeny v novele zákona o DPH - účinnosť 1. januára 2010

NOVELA ZÁKONA O DPH č. 471/2009 Z. z. Najvýznamnejšie zmeny v novele zákona o DPH - účinnosť 1. januára 2010 NOVELA ZÁKONA O DPH č. 471/2009 Z. z. Najvýznamnejšie zmeny v novele zákona o DPH - účinnosť 1. januára 2010 1. Registrácia zdaniteľných osôb podľa 7a Dôvod novej registrácie : Nové pravidlá určenia miesta

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ )

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) Predávajúci: Predávajúci č.1 Meno a priezvisko: Ing. Cyril Tuhrin, rod. Tuhrin Dátum narodenia: 2.6.1966 RČ: 660602/6163 Trvale bytom: Sibírska 2, 080 01 Prešov (ďalej Predávajúci

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu Spis č.: 17-máj-A2-2013 V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa 102 zákona č. 25/2006

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty Daň z pridanej hodnoty Miesto dodania služby v chápaní do 31. 12. 2009 a miesto dodania služby od 1. 1. 2010 a priamy vplyv zmien na prepravné, zasielateľské a logistické služby Ustanovenia týkajúce sa

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 28.6.2006 KOM(2006) 320 v konečnom znení 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE sekundárne právne

Více

REZIM UPLATNOVANIA DPH NA ZAKLADE PLATIEB 68d., PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC PODĽA 69 ODS. 12 PÍSM. J)

REZIM UPLATNOVANIA DPH NA ZAKLADE PLATIEB 68d., PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC PODĽA 69 ODS. 12 PÍSM. J) 1 REZIM UPLATNOVANIA DPH NA ZAKLADE PLATIEB 68d., PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC PODĽA 69 ODS. 12 PÍSM. J) Platiteľ DPH ktorý uplatňuje osobitnú úpravu (nárokuje odpočet a platí DPH

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk

Více

DPH aktuálne. Obsah: Téma OTÁZKY A ODPOVEDE. Vážení čitatelia, Internetový portál časopisu v rámci predplatného zdarma

DPH aktuálne. Obsah: Téma OTÁZKY A ODPOVEDE. Vážení čitatelia, Internetový portál časopisu v rámci predplatného zdarma DPH aktuálne 02 2014 Ročník: XX 24. január 2014 BRATISLAVA Odborné vydavateľstvo ekonomickej a právnickej literatúry Obsah: Téma Novela zákona o DPH od 1.1.2014 - prenos daňovej povinnosti... 2 Novela

Více

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 platný od 1. januára 2015 Tento cenník je určený odberateľom elektriny mimo domácností, ktorí spĺňajú podmienku podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Více

DPH aktuálne Ročník: XII OBSAH. TÉMA Automobil a PHM z pohľadu DPH

DPH aktuálne Ročník: XII OBSAH. TÉMA Automobil a PHM z pohľadu DPH DPH aktuálne 12 2016 Ročník: XII 30. jún 2016 BRATISLAVA Odborné vydavateľstvo ekonomickej a právnickej literatúry OBSAH TÉMA Automobil a PHM z pohľadu DPH v roku 2016 2 Registrácia slovenských podnikateľov

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

222/2004 Z.z. ZÁKON. zo 6. apríla o dani z pridanej hodnoty. Základné ustanovenia 1 Predmet úpravy. 2 Predmet dane

222/2004 Z.z. ZÁKON. zo 6. apríla o dani z pridanej hodnoty. Základné ustanovenia 1 Predmet úpravy. 2 Predmet dane 222/2004 Z.z. ZÁKON zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty Zmena:350/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2004 Zmena:651/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005 Zmena:340/2005 Z. z. s účinnosťou od

Více

VZN 24/2010 Žilinský samosprávny kraj Strana 1

VZN 24/2010 Žilinský samosprávny kraj Strana 1 VZN 24/2010 Žilinský samosprávny kraj Strana 1 V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Žilinského samosprávneho kraja číslo 24/2010 o dani z motorových vozidiel Žilinský samosprávny kraj na

Více

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z01008_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola technická,

Více

Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy

Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy Program pri tvorbe daňových dokladov (hotovostný doklad, faktúra) umožňuje odpočítať prijatú zálohu. Pre prácu so zálohami je v programe určený

Více

Cenné papiere - akcie a obchodné podiely (vývoj zdaňovania od )

Cenné papiere - akcie a obchodné podiely (vývoj zdaňovania od ) Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Cenné papiere - akcie a obchodné podiely (vývoj zdaňovania od 1.1.1993) I. Cenné papiere - akcie 1. Zdaňovanie príjmov z vlastníctva a z predaja akcií od 1. januára

Více

Prijaté a očakávané zmeny v daňovej oblasti

Prijaté a očakávané zmeny v daňovej oblasti Prijaté a očakávané zmeny v daňovej oblasti Peter Ďanovský, TPA Horwath Tax Zuzana Blažejová, KPMG Slovensko Advisory Radoslav Krátky, PricewaterhouseCoopers Tax Dokumentácia k transferovému oceňovaniu

Více

o dani z pridanej hodnoty

o dani z pridanej hodnoty ZÁKON č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 03.12.2011 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 439 O Z N Á M E N I E Ministerstva

Více

Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov S účinnosťou od 1. januára 2013 Slovenská republika preberá do zákona č. 222/2004 Z. z.

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více