MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor správy majetku V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Jan Tůma, vedoucí odboru Lenka Sitterová, vedoucí oddělení pozemků

2 1) Konečné znění kupní smlouvy výkup částí pozemku parc. č. 147/8 díl a a díl b vše k. ú. Písek od Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky rekonstrukce Fügnerova náměstí NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy výkup částí pozemku parc. č. 147/8 dílu a o výměře 65 m 2 a dílu b o výměře 4 m 2 vše k. ú. Písek (oddělených geometrickým plánem č /2012) z vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, IČ , se sídlem Praha 3, Orlická 2020/4, PSČ za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši Kč ,--. (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 103/11: Zastupitelstvo města schvaluje výkup části pozemku parc. č. 147/8 k. ú. Písek o výměře cca 68 m 2 z vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020 za cenu dle znaleckého posudku s tím, že město Písek uhradí daň z převodu nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem budoucí kupní smlouvy Na základě přijatého usnesení byla dne uzavřena smlouva o budoucím uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitostí budoucí výkup části pozemku parc. č. 147/8 k. ú. Písek od VZP ČR a to po provedení a kolaudaci rekonstrukce Fügnerova náměstí. Stavba Revitalizace historického jádra města Písku III. etapa předpolí Kamenného mostu a Fügnerovo náměstí byla dokončena a zkolaudována, dále byl vyhotoven geometrický plán č /2012 (viz. příloha č. 2) na oddělení částí pozemku parc. č. 147/8 k. ú. Písek, které byly dotčeny rekonstrukcí Fügnerova nám. dotčené části byly označeny jako díly a a b o celkové výměře 69 m 2 k. ú. Písek. Rovněž byl na náklady kupujícího vyhotoven znalecký posudek č. 1070/05/2014 na stanovení kupní ceny (viz. příloha č. 3) kupní cena činí dle tohoto posudku Kč ,--. Na základě uzavřené budoucí kupní smlouvy, na základě vyhotoveného geometrického plánu a znaleckého posudku a shora uvedených skutečností byl vypracován návrh kupní smlouvy, který je nyní předložen ke konečnému schválení. Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen právním úsekem kanceláře úřadu městského úřadu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k uzavřené budoucí kupní smlouvě doporučují schválení kupní smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za výkup pozemku je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015, kap Způsob určení ceny: Na základě znaleckého posudku cena v čase a místě obvyklá. Legislativní rámec: stránka 2 (celkem 49)

3 Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 - návrh kupní smlouvy č. 2 vyhotovený geometrický plán č /2012 č. 3 vyhotovený znalecký posudek č. 1070/05/2014 č. 4 mapa se zákresem pozemku Příloha č. 1 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže uvedenými smluvními stranami 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem: Praha 3, Orlická 2020/4, PSČ kterou zastupuje Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR IČO: bankovní spojení: GE Money Bank. a.s., pobočka Praha č. účtu: /0600 (dále jen: prodávající ) 2. město Písek se sídlem: Velké náměstí 114, Písek, PSČ IČO: zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou (dále jen: kupující ) a t a k t o : I. Prodávající je na základě kupní smlouvy ze dne s právními účinky vkladu V /1997 ke dni výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 147/8, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 350 m 2 v obci a katastrálním území Písek. Předmětný pozemek je jako vlastnictví prodávající zapsána v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Písek na listu vlastnictví č pro katastrální území Písek obec Písek. Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č /2012 ze dne , potvrzeným dne Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj Katastrálním pracovištěm v Písku byla z pozemku parc. č. 147/8 o celkové výměře 350 m 2 oddělena část o výměře 65 m 2 nově označená jako díl a a dále pak část o výměře 4 m 2 nově označená jako díl b. Geometrický plán pro rozdělení pozemku tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1. II. Předmětem převodu dle této kupní smlouvy jsou nemovité věci specifikované v článku I. odstavci druhém této kupní smlouvy, tj. pozemek o výměře 65 m 2, oddělený z pozemku parc. č. 147/8 a označený v geometrickém plánu č /2012 jako díl a a dále pak pozemek o výměře 4 m 2, oddělený z pozemku parc. č. 147/8 a označený v geometrickém plánu č /2012 jako díl b (dále jen: předmět převodu ). stránka 3 (celkem 49)

4 Předmět převodu je popsán ve znaleckém posudku o ceně dílu a a dílu b pozemku č. 147/8 v kat. ú. Písek, zpracovaném dne znalcem v oboru stavebnictví odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské a v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí Ing. Petrem Hůdou a zapsaném pod pořadovým číslem 1070/05/2014 znaleckého deníku (dále jen: Znalecký posudek ). III. Prodávající předmět převodu prodává spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím za kupní cenu stanovenou Znaleckým posudkem ve výši Kč (slovy: dvacet osm tisíc šest set korun českých) a kupující jej za uvedenou cenu kupuje a do svého výlučného vlastnictví přijímá. Kupní cenu ve výši Kč uhradí kupující na účet prodávající uvedený v záhlaví této kupní smlouvy nejpozději do třiceti dnů ode dne rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva dle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení. V případě prodlení o více než 20 kalendářních dnů je strana prodávající oprávněna od této smlouvy odstoupit. IV. Prodávající prohlašuje a kupující bere na vědomí, že pozemek parc. č. 147/8 je zatížen omezeními a povinnostmi vyplývajícími z věcného břemene zřizování a provozování vedení umístění kabelového vedení NN a umístění stávajícího vedení VN a SDE do chrániček v rozsahu dle GP /2013, zřízeného ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne s právními účinky vkladu práva ke dni (V-3493/ ). Prodávající prohlašuje a kupující bere na vědomí, že pozemek parc. č. 147/8 je zatížen omezeními a povinnostmi vyplývajícími z věcného břemene zřizování a provozování vedení umístění plynovodního potrubí v rozsahu dle GP 1263/2013, zřízeného ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne s právními účinky vkladu práva ke dni (V-1263/ ). Prodávající prohlašuje, že na předmětu převodu neváznou ke dni podpisu této smlouvy žádné dluhy, zástavní práva, služebnosti, další věcná břemena, než to, které je uvedeno v předchozích odstavcích tohoto článku, ani jiné právní povinnosti, které by kupujícího omezovaly ve výkonu vlastnických práv. Pro případ, že by se nějaké dluhy či závazky vyskytly, zavazuje se prodávající touto smlouvou, že je sama na své náklady uspokojí a kupující tento závazek prodávající přijímá bez výhrad. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám skutečný stav předmětu převodu a nemovité věci uvedené v čl. II. této kupní smlouvy kupuje jak stojí a leží dle 1918 NOZ. V. Náklady spojené se sepsáním a podpisem této smlouvy (ověření podpisů na Městském úřadě Písek) a návrhem na vklad vlastnického práva k předmětu převodu do katastru nemovitostí hradí kupující. Kupující dále uhradí správní poplatek spojený s návrhem na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku. Strany se v souladu s 1 odst. 1 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, výslovně dohodly, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tedy kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující na základě daňového přiznání podaného příslušnému finančnímu úřadu v zákonné lhůtě, jejíž běh počíná od prvního dne měsíce následujícího po zápisu vkladu vlastnictví do katastru nemovitostí. VI. Smluvní strany se dohodly, že kupující po podpisu této kupní smlouvy podá příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva dle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Kupující nabude vlastnictví k nemovitým věcem, jak jsou uvedeny v čl. II. této kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Písek. stránka 4 (celkem 49)

5 Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho provedení k okamžiku, kdy návrh na vklad vlastnického práva došel příslušnému katastrálnímu úřadu. Do té doby jsou zúčastněné strany svými projevy vázány. VII. Kupující osvědčuje touto doložkou ve smyslu 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně převodu pozemku uvedeného v článku II. této kupní smlouvy byly splněny veškeré podmínky, jimiž zákon o obcích podmiňuje platnost právního úkonu obce při převodu nemovitého majetku. Koupě nemovitých věcí uvedených v článku II. této kupní smlouvy byla schválena usnesením zastupitelstva města Písku č. 103/11 ze dne a č../15 ze dne VIII. Tato kupní smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží prodávající a kupující po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude předloženo příslušnému katastrálnímu úřadu v souvislosti se vkladovým řízením. Její nedílnou součástí je Příloha č. 1 geometrický plán č /2012. IX. Účastníci této kupní smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že tato smlouva je souhlasným a vážným projevem jejich skutečné vůle, smlouvu neuzavřeli za nevýhodných podmínek, a že s obsahem této smlouvy po vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. V Praze dne:... V Písku dne:... Prodávající: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Kupující: Město Písek Ing. Zdeněk Kabátek ředitel VZP ČR Mgr. Eva Vanžurová starostka stránka 5 (celkem 49)

6 Příloha č. 2 stránka 6 (celkem 49)

7 stránka 7 (celkem 49)

8 Příloha č. 3 stránka 8 (celkem 49)

9 stránka 9 (celkem 49)

10 stránka 10 (celkem 49)

11 stránka 11 (celkem 49)

12 stránka 12 (celkem 49)

13 stránka 13 (celkem 49)

14 Příloha č. 4 stránka 14 (celkem 49)

15 2) Konečné znění kupní smlouvy prodej pozemku st. parc. č se stavbou rodinného domu č. p. 355 Stanislava Maliny k. ú. Písek žadatelům dvojdomky Dobešice NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. změnu kupujícího oproti usnesení č. 45/15 ze dne v tom smyslu, že kupujícími budou žadatelé. 2. konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku st. parc. č. 2753, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 664 m 2 se stavbou rodinného domu č. p. 355, Pražské Předměstí k. ú. Písek do vlastnictví žadatelů za kupní cenu Kč ,--. (sml. č c) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 45/15: Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku st. parc. č včetně budovy č. p. 355 Stanislava Maliny vše k. ú. Písek žadatelce za cenu Kč ,--. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy Na základě přijatého usnesení č. 45/15 byl vyhotoven návrh kupní smlouvy, který byl zaslán kupující k odsouhlasení. Následně byla doručena žádost žadatelce, aby kupujícím byl i její druh žadatel. Současně žádá o prodloužení lhůty k úhradě kupní ceny a to o 15 dnů místo 30 dnů požadují 45 dnů, z důvodu, že kupní cena bude hrazena formou úvěru. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce od do Na základě přijatého usnesení a žádosti kupující byl vypracován návrh kupní smlouvy, který je nyní předložen ke konečnému schválení viz. příloha č. 1. Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen právním úsekem kanceláře úřadu městského úřadu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení smlouvy. (usnesení 1a+2a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej nemovitosti je příjmem v rozpočtu města, kap Způsob určení ceny: Na základě znaleckého posudku snížená na základě usnesení zastupitelstva města. stránka 15 (celkem 49)

16 Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 - návrh kupní smlouvy neveřejná příloha č. 2 foto domku Příloha č. 1 neveřejná příloha Příloha č. 2 stránka 16 (celkem 49)

17 3) Konečné znění kupních smluv prodej garáží spolu s pozemky st. parc. č. 2472/2, st. parc. č. 2472/11, st. parc. č. 2472/14, st. parc. č. 2472/16 a st. parc. č. 2472/18 vše k. ú. Písek garáže ve vnitrobloku č. 4B Kollárova ulice čp NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku st. parc. č. 2472/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 se stavbou bez čp/če, garáže vše k. ú. Písek do vlastnictví žadatelky za kupní cenu ve výši Kč ,--. (sml. č a) 2. konečné znění kupní smlouvy dle přílohy - prodej pozemku st. parc. č. 2472/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m 2 se stavbou bez čp/če, garáže, pozemku st. parc. č. 2472/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 se stavbou bez čp/če, garáže a pozemku st. parc. č. 2472/16, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 se stavbou bez čp/če, garáže vše k. ú. Písek do vlastnictví žadatelů za kupní cenu ve výši Kč výši Kč ,--. (sml. č d) 3. konečné znění kupní smlouvy dle přílohy - prodej pozemku st. parc. č. 2472/18, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m 2 se stavbou bez čp/če, garáže vše k. ú. Písek do vlastnictví žadatelky za kupní cenu ve výši Kč ,--. (sml. č j) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 46/15: Zastupitelstvo města schvaluje 1. záměr prodeje pozemku st. parc. č. 2472/11 o výměře 14 m2 včetně stavby bez čp/če, garáže č. 3, vše k. ú. Písek žadatelům za cenu Kč ,--. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. 2. záměr prodeje pozemku st. parc. č. 2472/2 o výměře 17 m2 včetně stavby bez čp/če, garáže č. 6, vše k. ú. Písek žadatelce za cenu Kč ,--. V případě nezájmu vítěze výběrového řízení nastoupí na jeho místo další uchazeči v pořadí dle výše nabídnuté ceny. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. 3. záměr prodeje pozemku st. parc. č. 2472/18 o výměře 14 m2 včetně stavby bez čp/če, garáže č. 8, vše k. ú. Písek žadatelce, za cenu Kč ,--. V případě nezájmu vítěze výběrového řízení nastoupí na jeho místo další uchazeči v pořadí dle výše nabídnuté ceny. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. 4. záměr prodeje pozemku st. parc. č. 2472/16 o výměře 18 m2 včetně stavby bez čp/če, garáže č. 10, vše k. ú. Písek žadatelům za cenu Kč ,--. V případě nezájmu vítěze výběrového řízení nastoupí na jeho místo další uchazeči v pořadí dle výše nabídnuté ceny. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. 5. záměr prodeje pozemku st. parc. č. 2472/14 o výměře 17 m2 včetně stavby bez čp/če, garáže č. 12, vše k. ú. Písek žadatelům za cenu Kč ,--. V případě nezájmu vítěze výběrového řízení nastoupí na jeho místo další uchazeči v pořadí dle výše nabídnuté ceny. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy Na základě přijatého usnesení č. 46/15 a na základě vyjádření vítězů výběrového řízení u jednotlivých garáží byly vyhotoveny návrhy kupních smluv (viz. přílohy č. 1 č. 3), které jsou nyní předloženy ke konečnému schválení. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce od do stránka 17 (celkem 49)

18 Návrhy smluv byly zkontrolovány a odsouhlaseny právním úsekem kanceláře úřadu městského úřadu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení smluv. (usnesení 1a - 3a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej nemovitostí je příjmem v rozpočtu města, kap Způsob určení ceny: Původně na základě znaleckého posudku nabídnuté kupní ceny ve výběrovém řízení. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 - návrh kupní smlouvy neveřejná příloha č. 2 - návrh kupní smlouvy neveřejná příloha č. 3 - návrh kupní smlouvy neveřejná příloha č. 4 foto garáží Příloha č. 1 neveřejná příloha Příloha č. 2 neveřejná příloha Příloha č. 3 neveřejná příloha stránka 18 (celkem 49)

19 Příloha č. 4 stránka 19 (celkem 49)

20 4) Konečné znění darovací smlouvy darování pozemků parc. č. 1551/12 (Preslova ul.) a parc. č. 1561/86 (ul. 17. listopadu) vše k. ú. Písek z vlastnictví Stavebního bytového družstva NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění darovací smlouvy dle přílohy darování pozemků parc. č. 1551/12, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 590 m 2 a parc. č. 1561/86, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 20 m 2 vše k. ú. Písek z vlastnictví Stavebního bytového družstva Písek, IČ , se sídlem Písek, ul. 17. listopadu 2441, PSČ (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 12/15: Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemků pod komunikacemi parc. č. 1551/12 o výměře 590 m2 (ul. Preslova) a parc. č. 1561/86 o výměře 20 m2 (ul. 17. listopadu) vše k. ú. Písek z vlastnictví Stavebního bytového družstva Písek, IČ , 17. listopadu 2441, Písek do vlastnictví města Písek. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy Na základě přijatého usnesení č. 12/15 byl vyhotoven návrh darovací smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen právním úsekem kanceláře úřadu městského úřadu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: --- Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh darovací smlouvy č. 2 - zákres pozemku ul. Preslova č. 3 - zákres pozemku ul. 17. listopadu stránka 20 (celkem 49)

21 Příloha č. 1 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE Stavební bytové družstvo Písek, se sídlem Písek, ul. 17. listopadu 2441, PSČ , IČ , DIČ CZ , zastoupené předsedou představenstva panem Eduardem Zemanem a místopředsedou představenstva panem Václavem Kovaříkem, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXIII, vložka 180, jako dárce na straně jedné a město Písek, Velké náměstí 114, , Písek, IČ , DIČ CZ , zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou, jako obdarovaný na straně druhé uzavírají tuto d a r o v a c í s m l o u v u I. Dárce je podle výpisu z katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Písek, evidovaném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, výlučným vlastníkem pozemkových parcel č. 1551/12 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) o výměře 590 m 2 a č. 1561/86 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) o výměře 20 m 2, jak je vedeno na listu vlastnictví č Předmětem převodu dle této darovací smlouvy je pozemková parcela č. 1551/12 o výměře 590 m 2 k. ú. Písek a pozemková parcela č. 1561/86 o výměře 20 m 2 k. ú. Písek. II. Dárce touto darovací smlouvou daruje obdarovanému pozemkové parcely č. 1551/12 a č. 1561/86, jak je uvedeno v čl. I této smlouvy a obdarovaný tyto parcely přijímá jako dar do svého výlučného vlastnictví. Dárce prohlašuje, že na darovaných nemovitých věcech ke dni podpisu této smlouvy neváznou žádné dluhy, právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo ani jiné právní závazky a že neví o žádných vadách faktických ani právních, na které by měl být obdarovaný zvlášť upozorněn. Pro případ, že by se nějaké dluhy či závazky vyskytly, zavazuje se dárce touto smlouvou, že je sám na své náklady uspokojí a obdarovaný tento závazek dárce přijímá bez výhrad. Obdarovaný potvrzuje, že je seznámen se stavem převáděných nemovitých věcí a v tomto stavu je přijímá bez výhrad. III. Obě smluvní strany této smlouvy se dohodly, že obdarovaný podá po podpisu smlouvy návrh na vklad této smlouvy do katastru nemovitostí. Smluvní strany berou na vědomí, že obdarovaný nabývá vlastnictví k nemovitým věcem, jak jsou uvedeny v čl. II této smlouvy, vkladem vlastnického práva podle této darovací smlouvy do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Právní účinky vkladu nastanou k okamžiku, kdy návrh na vklad došel katastrálnímu úřadu. Tímto okamžikem přejdou na obdarovaného všechna práva i povinnosti, nebezpečí a užitky spojené s koupenými nemovitými věcmi. Smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy a do dne vkladu práva podle této smlouvy jsou účastníci svými projevy vázáni. IV. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě stránka 21 (celkem 49)

22 nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení. V. Náklady spojené se sepsáním a podpisem této darovací smlouvy (ověření podpisů na městském úřadě Písek) a návrhem na vklad vlastnického práva k pozemkům do katastru nemovitostí hradí obdarovaný. Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí dárce. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. VI. Tato darovací smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu této smlouvy obdrží dárce a obdarovaný po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude připojeno k návrhu na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webu města v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. a zák. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. VII. Účastníci této darovací smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že tato smlouva je souhlasným a vážným projevem jejich skutečné vůle, smlouvu neuzavřeli za nevýhodných podmínek, a že s obsahem této smlouvy po vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. V Písku dne... V Písku dne... Eduard Zeman předseda představenstva Mgr. Eva Vanžurová starostka Václav Kovařík místopředseda představenstva Schváleno v zastupitelstvu města Písek dne č. 12/ č../ D stránka 22 (celkem 49)

23 Příloha č. 2 Příloha č. 3 stránka 23 (celkem 49)

24 5) Konečné znění kupních smluv prodej pozemků pro výstavbu 5. etapy skládky TKO Vydlaby společnosti ODPADY Písek, s. r. o. Smrkovice NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemků parc. č. 581/2, orná půda o výměře m 2, parc. č. 583/4, trvalý travní porost o výměře m 2 (odděleného geometrickým plánem č /2015 z pozemku parc. č. 583/1), parc. č. 1037/7, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2 (odděleného geometrickým plánem č /2015 z pozemku parc. č. 1037/3) a parc. č. 1037/8, ostatní plocha jiná plocha o výměře 95 m 2 (odděleného geometrickým plánem č /2015 z pozemku parc. č. 1037/5) vše k. ú. Smrkovice do vlastnictví společnosti ODPADY PÍSEK, s. r. o., IČ , se sídlem Písek, Smrkovice, Vydlaby 175, PSČ za kupní cenu 220,- Kč/m 2, tj. celkem Kč ,--. (sml. č ) 2. konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemků parc. č. 581/3, orná půda o výměře m 2 a parc. č. 581/16, orná půda o výměře m 2 vše k. ú. Smrkovice do vlastnictví společnosti ODPADY PÍSEK, s. r. o., IČ , se sídlem Písek, Smrkovice, Vydlaby 175, PSČ za kupní cenu 164,- Kč/m 2, tj. celkem Kč ,-- s tím, že kupní cena bude uhrazena nejpozději do (sml. č ) 3. konečné znění dohody o ukončení dle přílohy ukončení smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní uzavřené dne na prodej pozemků parc. č. 581/13, orná půda o výměře m 2 a parc. č. 581/15, orná půda o výměře m 2 vše k. ú. Smrkovice do vlastnictví společnosti ODPADY PÍSEK, s. r. o., IČ , se sídlem Písek, Smrkovice, Vydlaby 175, PSČ Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku, aby předložil radě města návrh na pronájem pozemků parc. č. 581/13, orná půda o výměře m 2 a parc. č. 581/15, orná půda o výměře m 2 vše k. ú. Smrkovice společnosti ODPADY PÍSEK, s. r. o., IČ , se sídlem Písek, Smrkovice, Vydlaby 175, PSČ za částku ve výši Kč ,-- včetně DPH ročně s předkupním právem pro společnost ODPADY PÍSEK, s. r. o. (sml. č ) Důvodová zpráva: Město Písek uzavřelo na základě usnesení zastupitelstva města v roce 2012 a v roce 2013 smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní na prodej pozemků určených k výstavbě 5. etapy skládky TKO Vydlaby. Celkem byly uzavřeny tři smlouvy s tím, že koncem března 2015 budou uzavřeny jednotlivé kupní smlouvy za celkovou kupní ceny ve výši Kč ,-- (uzavřené budoucí kupní smlouvy tvoří přílohu č. 2). Dne byla na odbor správy majetku doručena žádost společnosti ODPADY Písek, s. r. o. (viz. příloha č. 3) o přípravu kupních smluv dle uzavřených budoucích smluv a to následovně: 1. U budoucí kupní smlouvy ze dne uzavřít kupní smlouvu, tak jak bylo ujednáno v budoucí kupní smlouvě prodej pozemků o celkové výměře m 2 za celkovou kupní cenu ve výši Kč , U budoucí kupní smlouvy ze dne uzavřít kupní smlouvu s tím, že by byla uzavřena kupní smlouva, která by se po uzavření vložila do katastru nemovitostí, ale kupní cenu by Odpady Písek, s. r. o. uhradily nejpozději do konce roku Jedná se o prodej pozemků o celkové výměře m 2 za celkovou kupní cenu ve výši Kč ,--. stránka 24 (celkem 49)

25 3. U budoucí kupní smlouvy ze dne neuzavřít kupní smlouvu, ale uzavřít na pozemky parc. č. 581/13 a parc. č. 581/15 vše k. ú. Smrkovice smlouvu nájemní s předkupním právem pro společnost ODPADY Písek, s. r. o. a to za částku Kč ,-- včetně DPH ročně (pozn. kupní cena dle uzavřené budoucí smlouvy činila Kč ,--). Zákres pozemků, které budou prodány a které by byly pronajaty je uveden v příloze č. 4. Na základě uzavřených budoucích kupních smluv a na základě žádosti společnosti ODPADY PÍSEK, s. r. o. byly vyhotoveny návrhy kupních smluv a dohody o ukončení (viz. příloha č. 1), které jsou nyní předloženy ke konečnému schválení. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města je zveřejněn na úřední desce od do Návrhy smluv byly zkontrolovány a odsouhlaseny právním oddělením městského úřadu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje vyhovět žadateli. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují vyhovět žadateli uzavřít dvě kupní smlouvy a na pozemky p. č. 581/13 a p. č. 581/15 vše k. ú. Smrkovice uzavřít nájemní smlouvu. (usnesení 1a+2a+3a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej nemovitostí je příjmem v rozpočtu města, kap Způsob určení ceny: Cena v čase a místě obvyklá. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrhy kupních smluv (včetně vyhotovených geometrických plánů) a dohody o ukončení č. 2 uzavřené smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní neveřejná příloha č. 3 žádost společnosti ODPADY PÍSEK, s. r. o. č. 4 zákres pozemků do mapy Příloha č. 1 návrhy kupních smluv (včetně vyhotovených geometrických plánů) NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE město Písek, Velké náměstí 114, , Písek, IČ , DIČ CZ , zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou, jako prodávající a stránka 25 (celkem 49)

26 ODPADY PÍSEK s. r. o., se sídlem Písek, Smrkovice, Vydlaby 175, PSČ , IČ , DIČ CZ , zastoupená jednatelem panem Ing. Jakubem Šimoníkem, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3354, jako kupující uzavírají tuto k u p n í s m l o u v u I. Prodávající je podle výpisu z katastru nemovitostí pro obec Písek a k. ú. Smrkovice, evidovaném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek výlučným vlastníkem pozemkových parcel č. 581/2 (druh pozemku: orná půda) o výměře m 2, č. 583/1 (druh pozemku: trvalý travní porost) o výměře m 2, č. 1037/3 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) o výměře m 2 a č. 1037/5 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha) o výměře m 2, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1. Geometrickým plánem č /2015 ze dne , potvrzeným katastrálním úřadem dne pod číslem 8/2015, který vyhotovila Geodetická kancelář Plavec Michalec, Budovcova 2530, Písek, byla z pozemkové parcely č. 583/1 k. ú. Smrkovice nově oddělena pozemková parcela č. 583/4 o výměře m 2 k ú. Smrkovice, dále byla z pozemkové parcely č. 1037/3 k. ú. Smrkovice nově oddělena pozemková parcela č. 1037/7 o výměře 2477 m 2 k. ú. Smrkovice. Geometrickým plánem č /2015 ze dne , potvrzeným katastrálním úřadem dne. pod číslem.., který vyhotovila Geodetická kancelář Plavec Michalec, Budovcova 2530, Písek, byla z pozemkové parcely č. 1037/5 k. ú. Smrkovice nově oddělena pozemková parcela č. 1037/8 o výměře 95 m 2 k ú. Smrkovice. Předmětem prodeje dle této kupní smlouvy jsou pozemkové parcely č. 581/2 o výměře m 2, č. 583/4 o výměře m 2, č. 1037/7 o výměře m 2 a č. 1037/8 o výměře 95 m 2 vše k. ú. Smrkovice. Geometrické plány č /2015 a č /2015 jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy. II. Prodávající touto kupní smlouvou prodává a kupující touto kupní smlouvou kupuje pozemkové parcely č. 581/2, č. 583/4, č. 1037/7 a č. 1037/8 vše k. ú. Smrkovice, jak je uvedeno v čl. I. této smlouvy, za kupní cenu 220,-- Kč/m 2, celkem za Kč ,-- (slovy: čtyřimilionypětsettřicetosmosmsetdvacet korun českých). III. Kupující si je vědom toho, že se na kupovaných pozemkových parcelách č. 581/2, č. 583/4 a č. 1037/7 vše k. ú. Smrkovice nachází nadzemní vedení VN a zároveň prohlašuje, že se dobře seznámil s Vyjádřením o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti zn. M18391-Z ze dne společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Kupující touto smlouvou kupuje pozemkové parcely č. 581/2, č. 583/4, č. 1037/7 a č. 1037/8 vše k. ú. Smrkovice za dohodnutou kupní cenu a přijímá je do svého výlučného vlastnictví. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám skutečný stav kupovaných nemovitostí, a že odpovídá kupní ceně, kterou si sjednal v čl. II. této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že na převáděných nemovitostech ke dni podpisu této smlouvy neváznou žádné dluhy, věcná břemena, ani jiné právní závazky, které by kupujícího omezovaly ve výkonu vlastnických práv, vyjma odst. 1. tohoto článku. Kupující současně prohlašuje, že je mu stav převáděných nemovitostí znám, a že je v tomto stavu do svého výlučného vlastnictví přijímá. IV. Kupní cena ve výši Kč ,-- bude uhrazena kupujícím na účet prodávajícího u Komerční banky a. s., pobočka Písek č. ú /0100, VS , nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření této kupní smlouvy. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání celé částky kupní ceny na účet prodávajícího. stránka 26 (celkem 49)

27 Smluvní strany si dále sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, minimálně však Kč 2.000,--. Případné následné odstoupení od smlouvy prodávajícím nemá na povinnost hradit smluvní pokutu vliv. Ke dni odstoupení však doba prodlení končí. V. Prodávající a kupující se dohodli, že prodávající má právo od této kupní smlouvy písemnou formou jednostranně odstoupit, jestliže kupující sjednanou kupní cenu neuhradí v termínu, jak je stanoveno v článku IV. Odstoupení musí být provedeno písemně, doručeno druhé straně. Tímto odstoupením se tato kupní smlouva od počátku ruší. VI. Obě smluvní strany této smlouvy se dohodly, že prodávající podá po úhradě kupní ceny návrh na vklad této kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Smluvní strany berou na vědomí, že kupující nabývá vlastnictví k nemovitostem, jak jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy, vkladem vlastnického práva podle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení k okamžiku, kdy návrh na vklad došel katastrálnímu úřadu. Tímto okamžikem přejdou na kupujícího všechna práva i povinnosti, nebezpečí a užitky spojené s koupenými nemovitostmi. Smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy a do dne vkladu práva podle této smlouvy jsou účastníci svými projevy vázáni. VII. Náklady spojené se sepsáním a podpisem této kupní smlouvy (ověření podpisu na městském úřadě Písek) i návrhu na povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí prodávající. Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. VIII. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu této smlouvy obdrží prodávající jedno vyhotovení, kupující jedno vyhotovení a jedno vyhotovení bude připojeno k návrhu na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webu města v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. a zák. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. IX. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že tato smlouva je souhlasným a vážným projevem jejich skutečné vůle, smlouvu neuzavřeli za nevýhodných podmínek, a že s obsahem této smlouvy po vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. V Písku dne... V Písku dne... Mgr. Eva Vanžurová starostka Ing. Jakub Šimoník jednatel společnosti Vyvěšeno na úřední desku dne Sejmuto z úřední desky dne Schváleno v radě města dne - Schváleno v zastupitelstvu města dne č. 113/ č. 175/ č. 248/ č.../ stránka 27 (celkem 49)

28 stránka 28 (celkem 49)

29 stránka 29 (celkem 49)

30 stránka 30 (celkem 49)

31 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE město Písek, Velké náměstí 114, , Písek, IČ , DIČ CZ , zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou, jako prodávající a ODPADY PÍSEK s. r. o., se sídlem Písek, Smrkovice, Vydlaby 175, PSČ , IČ , DIČ CZ , zastoupená jednatelem panem Ing. Jakubem Šimoníkem, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3354, jako kupující uzavírají tuto k u p n í s m l o u v u I. Prodávající prohlašuje, že je na základě zákona č. 172/1991 Sb., dále na základě smlouvy (dohody) V1 1292/1993, dále na základě smlouvy (dohody) V1 2474/1994 a na základě směnné smlouvy V /1996, právní účinky vkladu vznikly dnem , výlučným vlastníkem pozemkových parcel č. 581/3 o výměře m 2 (druh pozemku: orná půda) a č. 581/16 o výměře m 2 (druh pozemku: orná půda), jak je vedeno na listu vlastnictví č. 1 pro obec Písek a k. ú. Smrkovice v katastru nemovitostí, evidovaném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. II. Prodávající touto kupní smlouvou prodává a kupující touto kupní smlouvou kupuje pozemkové parcely č. 581/3 a č. 581/16 vše k. ú. Smrkovice, jak je uvedeno v čl. I. této smlouvy, za kupní cenu 164,-- Kč/m 2, celkem za Kč ,-- (slovy: dvamilionyčtyřistatřinácttisícdvěstěšedesát korun českých). III. Kupující si je vědom toho, že se na kupované pozemkové parcele č. 581/16 k. ú. Smrkovice nachází nadzemní vedení VN a zároveň prohlašuje, že se dobře seznámil s Vyjádřením o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti zn. M18391-Z ze dne společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Kupující touto smlouvou kupuje pozemkové parcely č. 581/3 a č. 581/16 vše k. ú. Smrkovice za dohodnutou kupní cenu a přijímá je do svého výlučného vlastnictví. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám skutečný stav kupovaných nemovitostí, a že odpovídá kupní ceně, kterou si sjednal. Prodávající prohlašuje, že na převáděných nemovitostech ke dni podpisu této smlouvy neváznou žádné dluhy, věcná břemena, ani jiné právní závazky, které by kupujícího omezovaly ve výkonu vlastnických práv, vyjma odst. 1. tohoto článku. Kupující současně prohlašuje, že je mu stav převáděných nemovitostí znám, a že je v tomto stavu do svého výlučného vlastnictví přijímá. IV. Kupní cena ve výši Kč ,-- bude uhrazena kupujícím na účet prodávajícího u Komerční banky a. s., pobočka Písek č.ú /0100, VS , nejpozději do Smluvní strany si dále sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, minimálně však Kč 2.000,--. Případné následné odstoupení od smlouvy prodávajícím nemá na povinnost hradit smluvní pokutu vliv. Ke dni odstoupení však doba prodlení končí. stránka 31 (celkem 49)

32 V. Prodávající a kupující se dohodli, že prodávající má právo od této kupní smlouvy písemnou formou jednostranně odstoupit, jestliže kupující sjednanou kupní cenu neuhradí v termínu, jak je stanoveno v článku IV. Odstoupení musí být provedeno písemně, doručeno druhé straně. Tímto odstoupením se tato kupní smlouva od počátku ruší. VI. Obě smluvní strany této smlouvy se dohodly, že prodávající podá po podpisu této smlouvy návrh na vklad této kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Smluvní strany berou na vědomí, že kupující nabývá vlastnictví k nemovitostem, jak jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy, vkladem vlastnického práva podle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení k okamžiku, kdy návrh na vklad došel katastrálnímu úřadu. Tímto okamžikem přejdou na kupujícího všechna práva i povinnosti, nebezpečí a užitky spojené s koupenými nemovitostmi. Smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy a do dne vkladu práva podle této smlouvy jsou účastníci svými projevy vázáni. VII. Náklady spojené se sepsáním a podpisem této kupní smlouvy (ověření podpisu na městském úřadě Písek) i návrhu na povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí prodávající. Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. VIII. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu této smlouvy obdrží prodávající jedno vyhotovení, kupující jedno vyhotovení a jedno vyhotovení bude připojeno k návrhu na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webu města v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. a zák. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. IX. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že tato smlouva je souhlasným a vážným projevem jejich skutečné vůle, smlouvu neuzavřeli za nevýhodných podmínek, a že s obsahem této smlouvy po vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. V Písku dne... V Písku dne... Mgr. Eva Vanžurová starostka Ing. Jakub Šimoník jednatel společnosti Vyvěšeno na úřední desku dne Sejmuto z úřední desky dne Schváleno v radě města dne - Schváleno v zastupitelstvu města dne č. 66/12, č. 152/12, č.. / stránka 32 (celkem 49)

33 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE D O H O D A o ukončení smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní ze dne kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 1. Město Písek, Velké náměstí 114, Písek, IČ zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou 2. ODPADY PÍSEK s. r. o., se sídlem Písek, Smrkovice, Vydlaby 175, PSČ , IČ , DIČ CZ , zastoupená jednatelem panem Ing. Jakubem Šimoníkem, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3354, I. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne smlouvu o budoucím uzavření smlouvy kupní. II. Smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu vyplývající ze smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní dle čl. I této dohody ke dni.. III. Ukončení smluvního vztahu, jak je ujednáno touto dohodou, schválilo Zastupitelstvo města Písek na svém zasedání dne , usnesením č. /15. IV. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. V Písku dne. V Písku dne. Mgr. Eva Vanžurová starostka Ing. Jakub Šimoník jednatel Příloha č. 2 uzavřené smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní neveřejná příloha stránka 33 (celkem 49)

34 Příloha č. 3 stránka 34 (celkem 49)

35 Příloha č. 4 stránka 35 (celkem 49)

36 6) prodej ideál. části pozemku pod bytovým domem ve vlastnictví SBD Otakara Jeremiáše 2157 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje koneční znění kupní smlouvy na převod podílu ve výši 75/1176 pozemku parc.č.st k.ú. Písek pro žadatelku za cenu 330,- Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. X. ZM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (č. sml ). Důvodová zpráva: Cena ideální části pozemku pod bytovým domem je 330,- Kč/m 2 (zvýšeno o roční míru inflace, která v r činila 0,4 % oproti předchozímu roku). Smlouva je vypracována podle schváleného vzoru. Dle sdělení SBD Písek má už žadatelka bytovou jednotku ve svém vlastnictví. Z tohoto důvodu předkládá odbor SM ZM návrh konečného znění smlouvy. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce před zasedáním zastupitelstva města od do Vyjádření majetkoprávní komise: Komise bere na vědomí. Vyjádření dotčených orgánů: --- Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválení konečného znění kupní smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej ideální části pozemku je příjmovou stránkou rozpočtu města. Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Přílohy: č. 1 konečné znění kupní smlouvy neveřejná příloha stránka 36 (celkem 49)

37 7) konečné schválení kupní smlouvy na prodej ideál. části pozemku pod bytovým domem ve vlastnictví SBD Otakara Jeremiáše 2157 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy na převod podílu ve výši 74/1176 pozemku st. parc. č k.ú. Písek pro pana žadatele za cenu 330 Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. X. ZM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (č. sml ) Důvodová zpráva: ZM dne (usnesení č. 103/13) schválilo budoucí kupní smlouvu na převod podílu pozemku pod bytovým domem na st. parc. č o výměře 337 m 2 k.ú. Písek žadatelům za cenu 324 Kč/m 2. Budoucí kupní smlouva byla podepsána ze strany města a zaslána k podpisu žadatelům. Budoucí smlouva oboustranně podepsaná na odbor SM doručena nebyla. Žadatelé převedli byt na syna. Nyní předkládá odbor SM ZM návrh na schválení konečné kupní smlouvy. Kupní smlouva je v příloze. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce před zasedáním zastupitelstva města od do Vyjádření majetkoprávní komise: Komise bere na vědomí. Vyjádření dotčených orgánů: --- Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválení konečného znění smlouvy kupní. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej ideální části pozemku je příjmovou stránkou rozpočtu města. Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Přílohy: č. 1 návrh konečné kupní smlouvy neveřejná příloha Příloha č. 1 konečné znění kupní smlouvy neveřejná příloha stránka 37 (celkem 49)

38 8) konečné schválení kupní smlouvy na prodej ideál. části pozemku pod bytovým domem ve vlastnictví SBD Jablonského 384 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy na převod podílu ve výši 46/2049 pozemku st. parc. č k.ú. Písek pro žadatelku za cenu 330 Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. X. ZM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (č. sml ) Důvodová zpráva: ZM dne (usnesení č. 50/15) schválilo budoucí kupní smlouvu na převod podílu pozemku pod bytovým domem na st. parc. č o výměře 316 m 2 k.ú. Písek žadatelce za cenu 330 Kč/m 2. Budoucí kupní smlouva byla podepsána ze strany města a zaslána k podpisu žadatelce. Budoucí smlouva se vrátila zpět a SBD Písek nám sdělilo, že žadatelka trvale bydlí na jiné adrese a byla jí už bytová jednotka převedena do jejího vlastnictví. Z tohoto důvodu předkládá odbor SM ZM návrh na schválení konečné kupní smlouvy. Kupní smlouva je v příloze. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce před zasedáním zastupitelstva města od do Vyjádření majetkoprávní komise: Komise bere na vědomí. Vyjádření dotčených orgánů: --- Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválení konečného znění smlouvy kupní. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej ideální části pozemku je příjmovou stránkou rozpočtu města. Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Přílohy: č. 1 návrh konečné kupní smlouvy neveřejná příloha Příloha č. 1 konečné znění kupní smlouvy neveřejná příloha stránka 38 (celkem 49)

39 9) konečné schválení kupní smlouvy na prodej ideál. části pozemku pod bytovým domem ve vlastnictví SBD K Háječku 219 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy na převod podílu ve výši 74/1530 pozemku st. parc. č. 308 k.ú. Hradiště u Písku pro žadatelku za cenu 330 Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. X. ZM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (č. sml ) Důvodová zpráva: ZM dne (usnesení č. 51/15) schválilo budoucí kupní smlouvu na převod podílu pozemku pod bytovým domem na st. parc. č. 308 o výměře 308 m 2 k.ú. Hradiště u Písku žadatelce za cenu 330 Kč/m 2. Nyní předkládá odbor SM ZM návrh na schválení konečné kupní smlouvy. Budoucí kupní i kupní smlouva jsou v příloze. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce před zasedáním zastupitelstva města od do Vyjádření majetkoprávní komise: Komise bere na vědomí. Vyjádření dotčených orgánů: --- Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválení konečného znění smlouvy kupní. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej ideální části pozemku je příjmovou stránkou rozpočtu města. Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Přílohy: č. 1 smlouva o budoucí smlouvě neveřejná příloha č. 2 - návrh konečné kupní smlouvy neveřejná příloha Příloha č. 1 smlouva o budoucí smlouvě neveřejná příloha Příloha č. 2 konečné znění kupní smlouvy neveřejná příloha stránka 39 (celkem 49)

40 10) konečné schválení kupní smlouvy na prodej ideál. části pozemku pod bytovým domem ve vlastnictví SBD K Háječku 216 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy na převod podílu ve výši 74/1530 pozemku st. parc. č. 305 k.ú. Hradiště u Písku pro žadatele za cenu 330 Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. X. ZM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (č sml ) Důvodová zpráva: ZM dne (usnesení č. 53/15) schválilo budoucí kupní smlouvu na převod podílu pozemku pod bytovým domem na st. parc. č. 305 o výměře 309 m 2 k.ú. Hradiště u Písku žadatelům za cenu 330 Kč/m 2. Nyní předkládá odbor SM ZM návrh na schválení konečné kupní smlouvy. Budoucí kupní i kupní smlouva jsou v příloze. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce před zasedáním zastupitelstva města od do Vyjádření majetkoprávní komise: Komise bere na vědomí. Vyjádření dotčených orgánů: --- Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválení konečného znění smlouvy kupní. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej ideální části pozemku je příjmovou stránkou rozpočtu města. Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Přílohy: č. 1 návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě neveřejná příloha č. 2 konečné znění kupní smlouvy neveřejná příloha Příloha č. 1 smlouva o budoucí kupní smlouvě neveřejná příloha Příloha č. 2 konečné znění kupní smlouvy neveřejná příloha stránka 40 (celkem 49)

41 11) konečné znění budoucí darovací smlouvy - přijetí daru z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR - vyřazené části větve silnice I/20 včetně pozemků parc. č. 994/10, 2159/33, 2159/40, 2159/41, 2159/51, 2159/52, 2159/53, 2719/5 vše k. ú. Písek ul. Hradišťská NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle přílohy přijetí daru vyřazené části větve silnice I/20, ul. Hradišťská, včetně pozemků parc. č. 994/10 o výměře 246 m 2 (odděleného geometrickým plánem č /2011 ze dne z pozemku parc. č. 994/2 k. ú. Písek), parc. č. 2159/33 o výměře 1818 m 2, parc. č. 2159/40 o výměře 51 m 2, parc. č. 2159/41 o výměře 429 m 2, parc. č. 2159/51 o výměře 694 m 2, parc. č. 2159/52 o výměře 151 m 2, parc. č. 2159/53 o výměře 254 m 2 a parc. č. 2719/5 o výměře 139 m 2 vše k. ú. Písek z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , se sídlem Praha 4 Nusle, Na Pankráci 546/56, do vlastnictví města Písek. Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města na svém zasedání dne přijalo usnesení č. 57/15 U s n e s e n í č. 57/15 Zastupitelstvo města schvaluje záměr přijetí daru vyřazené části větve silnice I/20, ul. Hradišťská, včetně pozemků parc. č. 994/10 o výměře 246 m 2 (odděleného geometrickým plánem č /2011 ze dne z pozemku parc. č. 994/2 k. ú. Písek), parc. č. 2159/33 o výměře 1818 m 2, parc. č. 2159/40 o výměře 51 m 2, parc. č. 2159/41 o výměře 429 m 2, parc. č. 2159/51 o výměře 694 m 2, parc. č. 2159/52 o výměře 151 m 2, parc. č. 2159/53 o výměře 254 m 2 a parc. č. 2719/5 o výměře 139 m 2 vše k. ú. Písek z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , se sídlem Praha 4 Nusle, Na Pankráci 546/56, do vlastnictví města Písek za podmínky, že ke konečnému schválení smlouvy ŘSD doloží rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o změně kategorie komunikace podle 3 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a protokol o technické přejímce komunikace a všech jejích součástí potvrzený Městskými službami Písek s. r. o., co by správcem pozemních komunikací města Písku a budoucím správcem přejímané komunikace, jehož součástí bude i způsobilou osobou autorizovaná dokumentace skutečného provedení opravy zábradlí a potvrzení o odstranění všech závad na mostě přes Mehelnický potok. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR vypracovalo návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Smlouva bude podkladem k žádosti na Ministerstvo dopravy a spojů o vyřazení části větve silnice I/20 ze silnic I. třídy Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise bere na vědomí. Vyjádření dotčených orgánů: --- Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválit smlouvu dle přílohy (usnesení a). stránka 41 (celkem 49)

42 Vztah k rozpočtu: --- Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: -- Přílohy: č. 1 - návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2 - situace č. 3 - GP č /2011 stránka 42 (celkem 49)

43 Příloha č. 1 návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE Ředitelství silnic a dálnic ČR státní příspěvková organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle zastoupena JUDr. Pavlem Šolcem, pověřeným řízením právního odboru IČ: , DIČ: CZ jako budoucí dárce na straně jedné a Město Písek se sídlem Velké náměstí 114, Písek zastoupené Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou IČ: , DIČ: CZ jako budoucí obdarovaný na straně druhé uzavřeli v souladu s ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, dále příslušných ustanovení zák. č. 219/2000 Sb. o majetku ČR v platném znění a zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění tuto SMLOUVU O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ I. Účel smlouvy 1. Tato smlouva se uzavírá, ve smyslu ust. 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. (dále jen zákon o pozemních komunikacích ), za účelem naplnění zákonných podmínek pro změnu třídy úseku silnice I/4, který v souvislosti s nově vybudovanou okružní křižovatkou neslouží pouze dopravě jedoucí na silnici I/20, ale i dopravě zcela mimo silnici I/20 a dále pro budoucí převod tohoto silničního úseku budoucímu obdarovanému a jeho zařazení do místních komunikací. 2. Budoucí dárce má dle své Zřizovací listiny č.j /96-KM vydané Ministerstvem dopravy a spojů dne založenu příslušnost hospodařit s dálnicemi a silnicemi I. třídy, které na základě ust. 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích vlastní Česká republika 3. Budoucí obdarovaný je na základě téhož ust. 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích vlastníkem místních komunikací, které se nacházejí na jeho území. 4. Bezúplatný převod majetku státu dle této smlouvy do vlastnictví budoucího obdarovaného je ve veřejném zájmu, neboť darovaný silniční úsek bude i nadále sloužit jako veřejně přístupná pozemní komunikace. II. stránka 43 (celkem 49)

44 Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran spojené s budoucím bezúplatným převodem úseku stavby stávající silnice č. I/20, umístěné na pozemcích KN 994/10 dle geometrického plánu č /2011 ze dne (vznikla z původní parcely 994/2), KN 2159/33, KN 2159/40, KN 2159/41, KN 2159/51, KN 2159/52, KN 2159/53, KN 2719/5, včetně pozemků, okružní křižovatky evidované u silnice I/20 a objektu mostu číslo B1, dále jen předmět budoucího daru, vedených v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek na LV č pro obec Písek a k.ú. Písek. 2. Účetní hodnota předmětu budoucího daru dle účetní evidence dárce činí celkem ,60 Kč (slovy třimilionyosmsetosmdesátdvatisícešestsetčtyřicetsedm korun českých šedesát haléřů). Z toho: účetní hodnota pozemků činí ,- Kč, účetní hodnota objektu mostu činí ,- Kč, účetní hodnota stavby komunikace včetně okružní křižovatky činí ,60 Kč. III. Prohlášení budoucího dárce 1. Budoucí dárce se na základě této smlouvy o smlouvě budoucí darovací zavazuje, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného správního úřadu - Ministerstva dopravy o vyřazení úseku stavby uvedené v odst. 1 článku II. této smlouvy, předložit návrh darovací smlouvy budoucímu obdarovanému, kterou budoucí dárce převede budoucímu obdarovanému z vlastnictví České republiky předmět budoucího daru. 2. Dárce předem vylučuje možnost uzavření smlouvy v případě nepodstatné odchylky či dodatku druhé smluvní strany k zaslanému návrhu smlouvy. Každý dodatek nebo odchylka, stejně tak jako výhrada, omezení či jiná změna bude považována za nový návrh. IV. Prohlášení budoucího obdarovaného 1. Budoucí obdarovaný se zavazuje, že ve stejné lhůtě, tj. nejdéle do 3 měsíců, ode dne kdy bude k tomuto právnímu úkonu budoucím dárcem písemně vyzván, s ním na základě této smlouvy o smlouvě budoucí darovací uzavře řádnou darovací smlouvu a předmět daru do svého vlastnictví bezúplatně převezme, a to ve stavu běžného opotřebení. Zároveň se zavazuje zajistit zařazení převáděné komunikace jako místní komunikaci. 2. Zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne přijalo usnesení č..., kde souhlasí se záměrem budoucího bezúplatného nabytí předmětu budoucího daru do vlastnictví budoucího obdarovaného. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Písek dne... usnesením č. V. Další ujednání 1. Nesplní-li budoucí obdarovaný závazek uzavřít řádnou darovací smlouvou a na jejím základě předmět daru převzít, může dárce požádat, aby tuto povinnost určil v zákonné lhůtě stránka 44 (celkem 49)

45 soud a současně má právo na budoucím obdarovaném požadovat náhradu škody, vzniklou dárci z porušení závazku smlouvu uzavřít. 2. Uzavření této smlouvy o budoucí smlouvě darovací je podmínkou pro vydání rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu (Ministerstva dopravy) o vyřazení silnice I. třídy. O vyřazení požádá budoucí dárce, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR. Oba účastníci této smlouvy jsou však svými smluvními projevy, do vydání tohoto rozhodnutí a do uplynutí lhůty stanovené v článku III. a IV. této smlouvy, vázáni. 3. Darovací smlouva uzavřená na základě této smlouvy o smlouvě budoucí darovací nepodléhá podle ustanovení 44 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, schválení Ministerstvem financí. 4. Náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy uhradí budoucí obdarovaný. VI. Závěrečné ujednání 1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků. 2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 219/2000 Sb., v platném znění a zák. č. 13/1997 Sb. 3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž budoucí dárce obdrží 3 a budoucí obdarovaný 1 vyhotovení. 4. Tato smlouva se ruší, pokud Ministerstvo dopravy jako příslušný silniční správní úřad nevyřadí převáděnou komunikaci ze silnic I. třídy. 5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti současně okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a nikoliv v tísni, nebo za nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy. V Praze dne:.. Budoucí dárce: V Písku dne:.. Budoucí obdarovaný:... Ředitelství silnic a dálnic ČR JUDr. Pavel Šolc pověřený řízením právního odboru..... za město Písek Mgr. Eva Vanžurová starostka stránka 45 (celkem 49)

46 Příloha č. 2 - situace stránka 46 (celkem 49)

47 Příloha č. 3 - GP č /2011 stránka 47 (celkem 49)

48 stránka 48 (celkem 49)

49 stránka 49 (celkem 49)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Prodej budovy bez č.p./č.e. na ulici U Střelnice stojící na pozemku parc.č.st. 1762

Prodej budovy bez č.p./č.e. na ulici U Střelnice stojící na pozemku parc.č.st. 1762 Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 16.04.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Obec Zhoř, IČ: 00286974, se sídlem Zhoř 64, PSČ: 588 26, Zhoř, zastoupená Ing. Vladimírem Čížkem, starostou obce -dále též budoucí prodávající - a 2....,

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 23.11.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 06.12.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy pan Konečný Projednáno a doporučeno: RM 22.11.2016

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS Strana číslo: 1 Počet stran: 05 KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 12.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: ZENERGO Moravia s.r.o. Sídlo: Štěpánská

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: bude doplněno Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/250/03/00 KUJCP01AHG3R KUPNÍ s m l o u v a kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k bodu č. 39 Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 29.11.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Smlouvy o úhradě hodnoty ekologické újmy mezi Městem Písek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-16-010-17 ze dne 24.1.2017 Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. Modřany 1 6. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01, IČ 00639958 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- R O Z H O D N U T Í o prodeji obecního

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část "ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní.

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní. I. Důvodová zpráva - Schválení kupní smlouvy s VSK Č.K. Rozhodnutí ve věci schválení vlastní kupní smlouvy navazující na již schválenou a podepsanou budoucí smlouvu kupní reg. č. 434/212/OSM ze dne 11.6.2012,

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 15.08.2019 Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově Materiál číslo: 15 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 13.12.2018 Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor str. 1 / 7 Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor Naše č.j.: MUUO/35805/2017/MPO/pk Vyřizuje: Polakovičová Eva Číslo spisu: 2792/2017 Tel: 465514262 Poč. listů: 1 E-mail: polakovicova@muuo.cz Záměr

Více

Kupní smlouva na nemovitou věc

Kupní smlouva na nemovitou věc Kupní smlouva na nemovitou věc uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1 Obec Bystřice

Více

K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM

K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní účastníci, jimiž jsou

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 5 č. / /OM uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 370/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne 27.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 2930/44 a parc.č. 2930/21, vše v k.ú. Žižkov, Bytovému družstvu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : Majetkoprávní operace odbor strategického rozvoje a dotací Zpracoval: Irena Weinerová

Více

Městská část Praha Kunratice. Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA

Městská část Praha Kunratice. Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA 17 001 8 00 Městská část Praha Kunratice a Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA TATO SMĚNNÁ SMLOUVA DLE UST. 2184 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI:

Více

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zásady stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zastupitelstvo města Planá schválilo dne 21. 03. 2018 tyto zásady, kterými se stanovuje postup při prodeji nemovitostí ve vlastnictví

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen,,občansaý zákoník")

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen,,občansaý zákoník) KUPNÍ SMLOUVA podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen,,občansaý zákoník") Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: Obec Dolní Břežany

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 19.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 20.09.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 1756 k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.1.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 15.02.2017 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 28.02.2017 Věc: Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy REAL AP Blansko, s.r.o.

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11278/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 18. zasedání Zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 08.06.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: OSM Termín konání: 21.06.2016 Věc: Návrh směnné smlouvy manželé Matuškovi Projednáno a doporučeno:

Více

Kupní smlouva. číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE

Kupní smlouva. číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE Kupní smlouva číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE-12-6005020 uzavřená podle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") I. SMLUVNÍ STRANY ČEZ Distribuce,

Více

KUPNí SMLOUVA. SMLOUVA O ZŘíZENí PŘEDKUPNíHO PRÁVA

KUPNí SMLOUVA. SMLOUVA O ZŘíZENí PŘEDKUPNíHO PRÁVA KUPNí SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘíZENí PŘEDKUPNíHO PRÁVA ~psaná a uzavřená dle zák. ust. 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými účastníky, kteří

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10603/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovité věci

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovité věci Smlouva o budoucí smlouvě kupní nemovitá věc dle ust. 1785 a násl. občanského zákoníku 1. Obec Halenkovice, IČO: 00283932, se sídlem Halenkovice 763 63, zast. starostou panem Jaromírem Blažkem, jako budoucí

Více

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van 2818/UCL/2013-UCLM Č.j.: UZSVM/UCL/2745/2013-UCLM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, za kterou jedná Ing. Zdeňka

Více

Prodej bytu č. 9 na ulici Halasova 993 v Tišnově

Prodej bytu č. 9 na ulici Halasova 993 v Tišnově Materiál číslo: 10 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.09.2017 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-035-17 ze dne 23.1.2017 Darovací smlouva se společností Modřanský háj s.r.o. na převod pozemku parc. č. 3856/24 v k.ú. Modřany do svěřené správy

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce Smluvní strany: 1. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako prodávající na straně jedné a 2. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako - kupující - na straně druhé

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne Převod pozemku p. č. 1685/2, k. ú. Karviná-město - Bc.

Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne Převod pozemku p. č. 1685/2, k. ú. Karviná-město - Bc. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10606/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Lovecká Jana Bc. Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/ KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU POZEMKŮ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany Obec Pertoltice pod Ralskem IČ: 000672912 se sídlem Pertoltice pod Ralskem 165, PSČ 471 24 zastoupen Petrem

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ,

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ, SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ, uzavřená dle ustanovení 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku 1 Město Veselí nad Moravou,

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Město Polná, IČ: 00286435, se sídlem Husovo náměstí 39, PSČ: 588 13, Polná, zastoupené panem Jindřichem Skočdopole, starostou města -dále též budoucí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-23-006-13 ze dne 23.4.2013 Prodej pozemku parc. č. 1333/8 v k. ú. Modřany při ulici Lysinská 23. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 20.02.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. Jihočeský kraj. Město Písek. I. Předmět daru. II. Darování nemovitosti C. 010/12/212/03/00 1 Č. 010/12/214/03/00

DAROVACÍ SMLOUVA. Jihočeský kraj. Město Písek. I. Předmět daru. II. Darování nemovitosti C. 010/12/212/03/00 1 Č. 010/12/214/03/00 Č. 010/12/214/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76 zastoupený

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Podklady na zasedání ZM dne: 27.06.2019 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Smluvní strany. 1. Prohlášení prodávajícího

Smluvní strany. 1. Prohlášení prodávajícího Kupní smlouva 5/2017/2015/ Nížčč.č.zor Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle 2128-2200 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Obec Zádveřice-Raková IČ: 00284718 adresa:

Více

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Podklady na zasedání ZM dne: 20.02.2018 Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více