Komunikační plán ROP Severovýchod na rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační plán ROP Severovýchod na rok 2015"

Transkript

1 Příloha č. 2, bod 24-8/2015 Komunikační plán ROP Severovýchod na rok zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod

2 ~ 1 ~ Příloha č. 2, bod 24-8/2015 Obsah 1. Výchozí situace Strategie a cíle komunikace pro rok Cílové skupiny pro rok Nástroje komunikace pro rok Využití definovaných nástrojů informovanosti a publicity v roce 2015 (dle nařízení komise čl. 7, bod 2) Monitorování a hodnocení Komunikační aktivity rozšiřující povědomí o integrovaném regionální operačním programu (IROP) a novém programovém období Shrnutí KoP 2015, načasování a rozpočet...18

3 ~ 2 ~ Příloha č. 2, bod 24-8/ Výchozí situace Komunikační plán pro rok 2015 vychází z Komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod na období (dále jen KoP ROP SV ), který byl schválen Evropskou komisí v srpnu 2008, a ze zkušeností s realizací ročních Komunikačních plánů uskutečněných v letech 2007 až Současně reflektuje poznatky vzešlé z realizace Výzkumu povědomí cílových skupin v regionu soudržnosti Severovýchod o Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod, z analýzy absorpční kapacity regionu soudržnosti Severovýchod z roku 2008, z výsledků Evaluace realizace KoP ROP SV a realizace komunikačních a propagačních aktivit z roku 2010 a z interního hodnocení komunikační strategie ROP SV provedené na počátku roku KoP ROP Severovýchod pro rok 2015, stejně jako KoP ROP SV , respektuje evropské i národní legislativní požadavky. Zejména základní náležitosti realizace komunikačního plánu podrobně rozvedené v oddílu 1 Nařízení Komise č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (Nařízení Komise). Dále vychází z obecně platných zásad dobrého řízení a nejlepší komunikační praxe. V Komunikačním plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod na období bylo pro rok 2015 počítáno s omezenou realizací propagačních aktivit, a to pouze s provozem webových stránek programu, udržováním vztahů s novináři a pořádáním presstripů. Z publikačních aktivit měly být původně vydávány pouze metodiky a manuály pro příjemce, zprávy a studie o fungování programu a pravidelný čtvrtletní zpravodaj. Vzhledem k plnému fungování ROP Severovýchod i v roce 2015 budou realizovány komunikační aktivity téměř ve stejném rozsahu jako doposud. Je nutné informovat o výsledcích programu a jeho úspěších. V době zpracování tohoto dokumentu jsou Regionální rady ustaveny jako zprostředkující subjekty pro Integrovaný regionální operační program (IROP) 1, který bude v období řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. V danou chvíli neexistuje žádný komunikační plán, jehož příprava je v gesci řídicího orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - MMR) ani finanční alokace, které by zajistily naplňování komunikačních aktivit nezbytných pro podporu realizace IROP v roce Tyto aktivity budou proto v regionu Severovýchod zajištěny z prostředků technické pomoci ROP Severovýchod a jsou obsahem tohoto komunikačního plánu (viz kapitola 7). 2. Strategie a cíle komunikace pro rok 2015 Globální cíl KoP ROP SV Komunikační plán ROP SV pro rok 2015 má svými informačními opatřeními přispět k naplňování dlouhodobého globálního cíle komunikace KoP ROP SV, tedy zajistit, aby podpora poskytovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV) v programovém období 2007 až 2013 byla dostupná a transparentní pro široce pojaté cílové skupiny. Současně má podpořit vnímání pozitivní role politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU (HSS) a jejích nástrojů v regionu soudržnosti Severovýchod. 1 Usnesení Vlády ČR 555/2014 ze dne

4 ~ 3 ~ Příloha č. 2, bod 24-8/2015 Z hlediska koncepce se komunikace ROP SV bude odehrávat ve třech základních rovinách: v rovině projektové s cílem aktivně propagovat úspěšné projekty ROP SV a podporovat schopnosti příjemců realizovat kvalitní projekty naplňující cíle ROP SV; v rovině obecné neboli v rovině politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU s cílem šířit povědomí o dotacích poskytovaných v jejím rámci a posilovat tak nepřímo image této politiky a zprostředkovaně EU jako takové mezi občany regionu Severovýchod; v rovině programové neboli rovině ROP SV a rovině IROP s cílem vytvářet příznivé prostředí pro realizace programu ve vztahu k subjektům zainteresovaným na jejich realizaci a ovlivňujícím prostředí, ve kterém jsou programy realizovány. Z praktického hlediska bude komunikace v roce 2015 rozdělena do 2 fází. Fáze jsou číslovány v souladu s rámcovým KoP ROP SV (3. kapitola). Fáze III. Vzdělávání a podpora Cíle fáze III. Vzdělávání a podpora: Příjemcům pomoci z ROP SV poskytnout dostupné, včasné a srozumitelné informace a pomoc ve vztahu k administraci a zdárnému ukončení projektů. Včas zpracovat aktuální informace o změnách při administraci projektů a zajistit jejich dostupnost. Udržet a posílit image Úřadu Regionální rady jako otevřeného, komunikativního, přátelského a nápomocného subjektu. Strategie: Vzdělávání a podpora. V roce 2015 se bude pozornost zaměřovat na příjemce finanční pomoci z ROP SV, konkrétně na konzultace příjemců s pracovníky územních odborů administrace programu Úřadu Regionální rady Severovýchod. Nástroje informovanosti a publicity: přímá komunikace (konzultace s pracovníky územních odborů, propagační akce), on-line komunikace (aktuality pro příjemce), publikační aktivity. Cílová skupina: příjemci podpory Fáze IV. Povědomí o přínosech ROP SV Cíle fáze IV. Povědomí o přínosech ROP SV: Pomocí prezentace konkrétních úspěšně realizovaných projektů podpořit znalost skutečných přínosů ROP SV v regionu. Posílit pozitivní vnímání role ÚRR jako efektivního úřadu veřejné správy, který ROP SV řídí. Strategie: Image kampaň, povědomostní kampaň. Prioritou kampaně bude zejména upoutání pozornosti veřejnosti a médií k ROP SV a vyvolání příznivé image, ve druhém sledu také sdělování konkrétních informací (představení úspěšně realizovaných projektů, na kterých si cílová skupina snadno představí dopad fondů EU kolem sebe, sdělení informací o pokroku

5 ~ 4 ~ Příloha č. 2, bod 24-8/2015 v čerpání, apod.). Při prezentaci výsledků a přínosů programu budeme nenásilně komunikovat roli Regionální rady Severovýchod, potažmo Úřadu Regionální rady Severovýchod. Nástroje informovanosti a publicity: mediální komunikace (prezentace projektů v tisku, rozhlase), venkovní reklama (např. polepy MHD), on-line komunikace (aktuality o projektech, sekce Realizované projekty, inzerce on-line), přímá komunikace (veřejné akce, prezentace ROP na veřejnosti), publikační činnost (plakáty, informační publikace, zpravodaj) aj. Cílová skupina: široká veřejnost a média. Hlavní komunikační sdělení pro rok 2015: ROP Severovýchod pomáhá zkvalitnit život v regionu. ROP Severovýchod spolufinancuje užitečné projekty v regionu. Finanční prostředky ROP Severovýchod jsou v regionu vidět. Regionální rada Severovýchod je správným partnerem pro rozvoj regionu. Úřad Regionální rady Severovýchod pomáhá příjemcům dotací administrovat a zdárně ukončovat projekty. Úřad Regionální rady Severovýchod je respektovanou, otevřenou a profesionální institucí. Úřad Regionální rady Severovýchod disponuje kvalifikovanými zaměstnanci. 3. Cílové skupiny pro rok 2015 Vymezení cílových skupin respektuje: unijní legislativní požadavky na cílové skupiny pro programové období 2007 až 2013, stanovené komunikační cíle ROP SV, jednotlivé role v komunikačním procesu. Základní segmentace cílových skupin: A. Cílové skupiny komunikace, které se zabývají implementací a monitorováním ROP SV a jsou zdrojem informací o ROP SV: řídicí orgán ROP SV - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (Úřad Regionální rady), Monitorovací výbor ROP SV, Výbor Regionální rady, předseda RR. B. Cílové skupiny fungující jako distributoři a zprostředkovatelé informací o ROP SV: média, zpracovatelé projektů,

6 ~ 5 ~ Příloha č. 2, bod 24-8/2015 informační střediska o Evropské unii v regionu SV, místní a regionální samospráva. C. Cílové skupiny obsahující příjemce informací o ROP SV: příjemci pomoci: kraje v regionu SV, obce v regionu SV a dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a státem, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, profesní organizace, hospodářská komora a její složky, zájmová sdružení právnických osob, široká veřejnost regionu SV. Cílové skupiny dominantní v jednotlivých fázích komunikace (viz kapitola 2): Fáze III. Vzdělávání a podpora: příjemci pomoci: kraje v regionu SV, obce v regionu SV a dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a státem, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, profesní organizace, hospodářská komora a její složky, zájmová sdružení právnických osob. Fáze IV. Povědomí o přínosech ROP SV: média, informační střediska o Evropské unii v regionu SV, široká veřejnost regionu SV. Charakteristika cílových skupin (jejich početnost, základní popis, vztah k fondům EU a ROP SV) jsou uvedeny v Komunikačním plánu ROP SV na období

7 ~ 6 ~ Příloha č. 1, bod 50-21/ Nástroje komunikace pro rok 2015 Název informačního a propagačního nástroje Popis Cílové skupiny NADLINKOVÁ KOMUNIKACE (ATL) Mediální komunikace - klasická reklama Hlavní cíle: Tisk průběžná informační kampaň (zvyšování povědomí o ROP SV, informování), kampaň zvyšující povědomí o přínosech ROP SV (prezentace úspěšně realizovaných projektů v regionu SV, zviditelnění dotací v regionu, budit důvěru v ROP SV). přesvědčení cílové skupiny o smysluplném rozdělování dotací z Unie (cílová skupina: veřejnost, i odborná, starší 15 let) klasické inzerce s informační náplní, klasické inzerce s imageovou náplní, prezentace činností RR SV v textové podobě článků. široká veřejnost regionu SV, média, příjemci pomoci, zpracovatelé projektů, informační střediska o EU v regionu SV, místní a regionální samosprávy. V roce 2015 bude pokračovat spolupráce s vybranými tištěnými médii. Rozhlas a regionální televize Hlavní cíle: průběžná informační kampaň (zvyšování povědomí o ROP SV, image), kampaň zvyšující povědomí o přínosech ROP SV (informování o konkrétních výsledcích ROP SV, zviditelnění dotací v regionu, budit důvěru v ROP SV) rozhlasového spotu a videospotu, debat s představiteli Regionální rady SV. příjemci pomoci, zpracovatelé projektů, informační střediska o EU v regionu SV, místní a regionální samosprávy, široká veřejnost regionu SV, média.

8 ~ 7 ~ Příloha č. 1, bod 50-21/2014 Hlavní cíle: Venkovní reklama průběžná informační kampaň (zvyšování povědomí o ROP SV), kampaň zvyšující povědomí o přínosech ROP SV (prezentace úspěšně realizovaných projektů v regionu SV). polepů dopravních prostředků městské hromadné dopravy v Hradci Králové, Liberci a Pardubicích, inzerce na reklamních nosičích v prostorách železničních nádraží, promítání videospotu v multikinech regionu. široká veřejnost regionu SV, média. On-line komunikace Hlavní cíle: Vlastní internetové stránky facebookový profil ROPface a speciálně vytvořené stránky k podpoře veřejné akce zajistit komplexní a aktuální informace pro široké spektrum cílových skupin v přehledné formě a se snadnou navigací, udržet pozici stránek jako nejdůležitějšího informačního nástroje, průběžná informační kampaň o ROP SV (zvyšování povědomí o ROP SV), vzdělávání a podpora (včasné poskytování srozumitelných a dostupných informací, podpora při administraci a realizaci projektů, Rady a tipy - FAQ), kampaň zvyšující povědomí o přínosech ROP SV (prezentace úspěšně realizovaných projektů v regionu SV např. sekce Realizované projekty, prezentace projektů na podporu veřejné akce). Klíčová sdělení: legislativní rámec ve vztahu k ROP SV, podrobné informace o struktuře programu, programová dokumentace, pokyny a metodiky s možností jejich stažení, podrobné informace o implementaci programu (včetně organizační struktury orgánů a kontaktů), zveřejňování aktuálních výzev, podrobné informace o postupu při podávání žádostí, výběrová (bodovací) kritéria, zprávy o provádění programu, výsledky evaluací, seznam příjemců pomoci, příklady projektů, odpovědi na často kladené otázky, kalendář vzdělávacích a informačních akcí, vydané publikace v elektronické podobě, odkazy na další internetové stránky týkající se SF EU. všechny cílové skupiny

9 ~ 8 ~ Příloha č. 1, bod 50-21/2014 On-line inzerce informační kampaň o ROP SV (zvyšování povědomí o ROP SV), podpora informačních a propagačních nástrojů (např. bannery na významné informační akce), maximálně využít možností on-line prostoru pro zvýšení návštěvnosti vlastních stránek RR. bannerů s prolinkem na bannerů na podporu publicity jednotlivých informačních a propagačních nástrojů, prezentace činností RR SV v textové podobě článků, on-line rozhovorů v médiích s představiteli ROP SV. média, zpracovatelé projektů, informační střediska o Evropské unii v regionu SV, místní a regionální samospráva, příjemci pomoci, široká veřejnost regionu SV. Intranet/Extranet/vy hrazené komunikační rozhraní Nástroj operativní komunikace pro interní cílové skupiny. ŘO ROP SV (ÚRR, VRR), Monitorovací výbor ROP SV. PODLINKOVÁ KOMUNIKACE (BTL) Public relations Dlouhodobé vztahy s novináři průběžná informační kampaň (zvyšování povědomí o ROP SV), kampaň zvyšující povědomí o přínosech ROP SV (prezentace úspěšně realizovaných projektů v regionu SV, informování o konkrétních výsledcích ROP SV), zajištění pravidelné nezávislé publicity ROP SV na obsahově i formálně vysoké úrovni. rozesílání tiskových zpráv, individuální komunikace, nabízení zajímavých textových i obrazových podkladových materiálů pro články/reportáže. Výsledkem budou: články v denním tisku, odborných časopisech, internetových serverech, reportáže/rozhovory nebo krátké relace v regionálních televizích, regionálním zpravodajství, celostátním vysílání, reportáže/rozhovory nebo krátké relace v rozhlase. média zprostředkovaně: zpracovatelé projektů, místní a regionální samospráva, příjemci pomoci, široká veřejnost regionu SV.

10 ~ 9 ~ Příloha č. 1, bod 50-21/2014 Tiskové zprávy Tiskové konference průběžná informační kampaň (zvyšování povědomí o ROP SV, informování o novinkách ROP SV), vzdělávací kampaň (včasné poskytování srozumitelných a dostupných informací, posilování image ÚRR), kampaň zvyšující povědomí o přínosech ROP SV (prezentace úspěšně realizovaných projektů v regionu SV, informování o konkrétních výsledcích ROP SV). pozitivního informování veřejnosti prostřednictvím médií, rychlého informování o důležitých krocích a novinkách a průběhu realizace programu, operativních reakcí na negativní situace či zprávy v rámci krizové komunikace, nabízení zajímavých textových i obrazových podkladových materiálů. průběžná informační kampaň (budování povědomí o výsledcích a přínosech ROP SV), informování zástupců médií, kteří následně prezentují či komentují sdělené informace. informování o novinkách a konkrétních výsledcích ROP SV, informování o klíčových událostech v ROP SV prezentace úspěšně realizovaných projektů s podporou ROP SV. Přímá komunikace média zprostředkovaně: zpracovatelé projektů, místní a regionální samospráva, příjemci pomoci, široká veřejnost regionu SV. média zprostředkovaně: zpracovatelé projektů, místní a regionální samospráva, příjemci pomoci, široká veřejnost regionu SV. Síť kontaktních míst průběžná informační kampaň (zvyšování povědomí o ROP SV), kampaň zvyšující povědomí o přínosech ROP SV, přímá distribuce publikací. široká veřejnost Eurocentra v Hradci Králové, Liberci a Pardubicích (v roce 2008 byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi RR SV a Úřadem vlády ČR za účelem spolupráce při naplňování vybraných činností KoP ROP SV, např. poskytování základních informací o programu, distribuce

11 ~ 10 ~ Příloha č. 1, bod 50-21/2014 informačních a propagačních materiálů). středisek Europe Direct v regionu. Hlavní cíle: Databázový mailing průběžná informační kampaň o ROP SV (zvyšování povědomí o ROP SV), vzdělávání a podpora (včasné poskytování informací o správném postupu při realizaci projektů, pozvánky na vzdělávací akce), kampaň zvyšující povědomí o přínosech ROP SV (prezentace úspěšně realizovaných projektů v regionu SV). rozesílání aktuálních informací o ROP SV zaregistrovaným uživatelům na rozesílání pozvánek na akce osobám evidovaným v databázích (např. účastníci seminářů), rozesílání aktuálních informací o ROP SV prostřednictvím komunikačního modulu IS MONIT pro uživatele IS BENEFIT7, tedy žadatele a příjemce, zodpovídání dotazů zaslaných elektronickou poštou. příjemci pomoci, registrovaný uživatel webových stránek, účastníci konferencí, seminářů a workshopů. Konference průběžná informační kampaň o ROP SV (budovat povědomí o ROP SV a vzbudit zájem o konkrétnější informace), kampaň zvyšující povědomí o přínosech ROP SV (prezentace úspěšně realizovaných projektů, informování o konkrétních výsledcích ROP SV), prezentace výsledků programu (aktuální stav čerpání ROP SV, bilance realizace programu a vize na další období), diskuze o programovém období výroční konference ROPFÓRUM 2015 v rámci hlavní informační akce dle Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 čl. 7, bod 2b., všechny cílové skupiny interní skupiny RR SV (VRR, ÚRR, MV) Konzultace individuální vzdělávání a podpora příjemců, a tím zvýšení úspěšnosti administrace a zdárného průběhu i dokončení realizovaného projektu, včasné poskytování srozumitelných a dostupných informací, posilování image ÚRR jako komunikativního,

12 ~ 11 ~ Příloha č. 1, bod 50-21/2014 přátelského a vstřícného subjektu. Územních odborů realizace programu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (osobní, telefonické a ové komunikace). příjemci pomoci, zpracovatelé projektů. Veřejné akce Metodiky, manuály, příručky průběžná informační kampaň o ROP SV (zvyšování povědomí o ROP SV), kampaň zvyšující povědomí o přínosech ROP SV (budování povědomí o výsledcích a přínosech programu). road show po dvaceti městech regionu Severovýchod s předem připraveným programem a soutěžemi pro širokou veřejnost, prezentací úspěšných projektů a výsledků ROP SV, výstavy plakátů realizovaných projektů, prezentace ROP SV při veřejných akcích, slavnostních otevřeních projektů, při dnech otevřených dveří podpořených projektů (šíření tiskovin o ROP SV, projektu), eventů za účelem prezentace realizovaných projektů a šíření povědomí o EU a ROP SV, soutěží pro širokou veřejnost. Publikační aktivity informování subjektů zapojených do implementace ROP SV a do přípravy a realizace projektů, průběžná informační kampaň o ROP SV (zajistit jasnou prezentaci ROP SV s patřičnou délkou sdělení), vzdělávání a podpory (poskytnout pomoc a informace ve vztahu k přípravě, administraci a realizaci projektů). Programového dokumentu a Prováděcího dokumentu ROP SV, resp. jejich případných aktualizací, případných aktualizací Příručky pro žadatele a příjemce, včetně příloh - obsahují podrobné informace o zaměření a podmínkách ROP SV ve srozumitelné a jasné formě, metodiky pro žadatele a příjemce (zpracovány pro oblasti, v nichž je nutné podrobněji specifikovat postupy za účelem snadnější implementace). široká veřejnost regionu SV, příjemci pomoci, média. příjemci pomoci: kraje v regionu SV, obce v regionu SV a dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a státem, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, profesní organizace, hospodářská komora a její složky, zájmová sdružení právnických osob.

13 ~ 12 ~ Příloha č. 1, bod 50-21/2014 Dokumenty jsou distribuovány v elektronické podobě na zveřejněny jsou v aktuálním znění. Informační publikace průběžná informační kampaň o ROP SV (zvyšování povědomí o ROP SV), kampaň zvyšující povědomí o přínosech ROP SV (budování povědomí o výsledcích a přínosech programu), shrnutí obecných či specifických informací o ROP SV a jeho realizaci, přehled kontaktů a další informace, které pomohou cílovým skupinám získat ucelené informace o stavu programu a jeho výsledcích. široká veřejnost regionu SV, příjemci pomoci, místní a regionální samospráva, média. informační brožury (výroční zpráva) - publikace shrnující pokrok ROP SV v roce 2014 a prezentující vybrané úspěšné projekty, publikace bude distribuována v tištěné podobě i elektronicky na Newsletters Europlan průběžná informační kampaň o ROP SV (zvyšování povědomí o ROP SV, informování o aktuálním dění a chystaných akcích), vzdělávání a podpora (podpora při administraci a realizaci projektů, informování o dokumentech, metodických pokynech zprostředkování rad, tipů či odkazů při realizaci projektů, přehled plánovaných seminářů a workshopů, apod.), kampaň zvyšující povědomí o přínosech ROP SV (prezentace výsledků a přínosů ROP SV, úspěšně realizovaných projektů v regionu SV). Europlanu (zpravodaj RR SV, vychází 4x ročně, případně ve speciálním vydání - v tištěné i elektronické podobě, zprostředkovává informace např. o průběhu realizace ROP SV, aktuálních i ukončených výzvách, aktuálních událostech, seminářích, publikacích, konkrétních projektech; zpravodaj se distribuuje na krajské úřady, obce s rozšířenou působností, do Eurocenter, knihoven i zástupcům médií atd. a prostřednictvím aktivit přímé komunikace). média, zpracovatelé projektů, informační střediska o Evropské unii v regionu SV, místní a regionální samospráva, příjemci pomoci, vnitřní cílové skupiny, univerzity v regionu Severovýchod, knihovny. Jiné publikační aktivity iniciace zájmu o detailnější informace o ROP SV, příjemci pomoci, zpracovatelé projektů, média,

14 ~ 13 ~ Příloha č. 1, bod 50-21/2014 průběžná informační kampaň o ROP SV (zvyšování povědomí o ROP SV), kampaň zvyšující povědomí o přínosech ROP SV (budování povědomí o výsledcích a přínosech programu). Prostřednictvím grafiky a tisku: místní a regionální samospráva, informační střediska o EU v regionu SV, široká veřejnost regionu SV. informačního letáku o realizovaném projektu, plakátů realizovaných projektů, pozvánek na akce RR,PF 2016, tiskovin pro roadshow, dalších nástrojů vytvořených operativně dle průběžné realizace KoP. OSTATNÍ NÁSTROJE Propagační předměty nástroj budující a posilující povědomí a vztah k ROP SV a jeho nástrojům, budování image, odkazování na komplexní zdroje informací, jako jsou např. internetové stránky RR SV. Tento nástroj doplňuje především nástroje přímé komunikace. všechny cílové skupiny Služby fotografa získání profesionální fotodokumentace (např. realizovaných projektů či významných událostí roku 2015) pro prezentační aktivity v tiskovinách a na interní cílové skupiny (ÚRR ) zprostředkovaně: příjemci pomoci, široká veřejnost, média. Aplikace jednotné vizuální identity (corporate identity) Manuálu jednotného vizuálního stylu ROP SV byl vytvořen v roce V aktuálním období se řídicí orgán zaměří na jeho uplatňování, koordinaci aplikace vizuálního stylu a kontrolu jeho dodržování. Jedná se např. o vizitky, orientační systém v budově ÚRR apod. vnitřní cílové skupiny zprostředkovaně: zpracovatelé projektů, místní a regionální samospráva, příjemci pomoci, média, široká veřejnost regionu SV. Evaluace komunikačních aktivit komplexní vyhodnocení realizovaných opatření v rámci Komunikačního plánu na rok 2015, včetně zhodnocení harmonogramu, financování komunikačních aktivit a naplňování monitorovacích indikátorů, komplexní vyhodnocení plnění a výsledků komunikačních strategií a opatření v letech interní cílové skupiny (ŘO, MV, VRR)

15 ~ 14 ~ Příloha č. 1, bod 50-21/ vyhodnocení KoP 2015, externí studie zaměřené na zhodnocení komunikačních aktivit. Monitoring tisku denní monitoring médií zaměřený na klíčová slova Regionální rada a Regionální operační program včetně zkrácené alternativy ROP. Výstupy z monitoringu tisku mají úzký vztah s komunikačním nástrojem PR/dlouhodobé vztahy s novináři. interní cílové skupiny (ÚRR) 5. Využití definovaných nástrojů informovanosti a publicity v roce 2015 (dle Nařízení komise čl. 7, bod 2) Jedna větší informační aktivita ročně, která představí výsledky operačního programu a případně rovněž velké projekty (čl. 7, bod 2b Nařízení komise) Možné využití následujících nástrojů informovanosti a publicity: Hlavní informační akce (dále jen HIA) bude navazovat na předchozí HIA nazvané ROPfórum. Hlavní nástroje: Přímá komunikace výroční konference/společenské setkání osob zainteresovaných v implementaci dotací z fondů EU. Doplňkové nástroje: Mediální komunikace tisk, rozhlas, TV On-line komunikace webové stránky, on-line inzerce Public relations tiskové zprávy, tiskové konference, dlouhodobé vztahy s novináři Přímá komunikace databázový mailing, výstava Publikační aktivity plakáty, pozvánky, newsletter Ostatní nástroje propagační předměty, digitální média Primárně oslovované cílové skupiny pro akci v roce 2014: Všechny cílové skupiny s důrazem na cílové skupiny fungující jako distributoři a zprostředkovatelé informací o ROP SV. Vyvěšení vlajky Evropské unie na jeden týden ode dne 9. května před budovou každého řídicího orgánu (čl. 7, bod 2c Nařízení komise)

16 ~ 15 ~ Příloha č. 1, bod 50-21/2014 Možné využití následujících nástrojů informovanosti a publicity: Vlajka EU je vyvěšena před budovou ŘO po celý rok, tedy i v týdnu od 9. května. Primárně oslovované cílové skupiny: Všechny cílové skupiny Elektronické nebo jiné zveřejnění seznamu příjemců, názvů operací a výše částky financování přidělené operacím z veřejných zdrojů (čl. 7, bod 2d Nařízení komise) Možné využití následujících nástrojů informovanosti a publicity: Hlavní nástroj: On-line komunikace webové stránky, facebookový profil ROPface Doplňkové nástroje: Mediální komunikace redakční články Public relations tiskové zprávy, tiskové konference Publikační aktivity newsletter, informační brožury Primárně oslovované cílové skupiny: Všechny cílové skupiny s důrazem na cílové skupiny fungující jako distributoři a zprostředkovatelé informací o ROP SV. V seznamu umístěném na webových stránkách je zveřejněn název příjemce a jeho IČ, název operace, datum alokace, alokovaná částka, datum průběžné platby, celková částka proplacená od začátku operace a stav operace. Seznam je zveřejněn formou tabulky, názvy jsou uvedeny i v anglickém jazyce. Na webových stránkách je vytvořen v sekci Výzvy a dokumenty přímý odkaz na seznam. Aktualizace elektronického seznamu příjemců bude probíhat kvartálně u ukončených projektů. Zdrojem dat pro tvorbu seznamů budou údaje z monitorovacího systému. Vybrané výstupy budou dále využívány jako podkladový materiál pro účely využití dalších nástrojů informovanosti a publicity (např. informační publikace).

17 ~ 16 ~ Příloha č. 1, bod 50-21/ Monitorování a hodnocení V rámci evaluace se bude hodnotit efektivita komunikačních aktivit podle třech indikátorů: Indikátor výstupu měří počet uskutečněných aktivit, akcí a opatření ve vztahu k plánovanému počtu aktivit, akcí a opatření, Indikátor výsledku vyhodnocuje přímý a okamžitý dopad aktivity na cílové skupiny počet zasažených členů CS, počet prokliků na banner, počet účastníků seminářů atd., Indikátor dopadu sleduje změnu v informovanosti, spokojenosti a obeznámení cílových skupin s konkrétní aktivitou změna znalosti, povědomí, vnímání a postojů. Komunikační nástroje Indikátor výstupu a plánovaný počet pro rok 2015 Indikátor výsledku a plánovaný počet pro rok 2015 Indikátoru dopadu pro rok 2015 Počet vytvořených inzerátů 40 Mediální komunikace Počet uveřejněných inzerátů 40 Počet vytvořených rozhlasových spotů 47 Počet odvysílaných rozhlasových spotů 394 Údaje o sledovanosti médií použitých v kampaních Změna informovanosti, povědomí, vnímání, postojů cílových skupin Počet odvysílaných TV spotů 45 Počet návštěvníků On-line komunikace Počet uveřejněných stránek (portálů), e-bannerů 12 Počet vytvořených databází 2 Počet celkově registrovaných uživatelů 500 Počet stáhnutých stránek Nárůst/pokles návštěvnosti v určitém časovém úseku Počet uživatelů profilu na facebooku 80 Public relations Počet tiskových zpráv 20 Počet tiskových konferencí 2 Počet rozhovorů s novináři 50 Medializace na základě spolupráce s novináři: Počet článků 40 Počet příspěvků 20 Počet reportáží 10 Změna počtu pozitivních/ negativních zpráv v médiích Změna čtenosti/sledovanosti článků (příspěvků/rubrik) Počet rozhovorů 100 Přímá komunikace Počet seminářů, školení a konferencí 1 Počet účastníků 250 Počet rozdaných materiálů 250 Písemné ohlasy 25 Nárůst/pokles pozitivní či negativní zpětné vazby CS na obsah a kvalitu akce a kvalitu organizace Zvýšení/snížení počtu účastníků v nebo mezi jednotlivými kurzy za daný časový úsek Publikační aktivity Počet publikovaných výtisků 6 Počet distribuovaných výtisků Změna úrovně povědomí CS

18 ~ 17 ~ Příloha č. 1, bod 50-21/ Komunikační aktivity rozšiřující povědomí o Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a programovém období Dle Prováděcího dokumentu ROP SV je jednou ze způsobilých aktivit Příprava budoucího programového období. V roce 2015 bude tedy současně s komunikačními aktivitami prezentujícími ROP Severovýchod probíhat také komunikační kampaň informující o novém programovém období a Integrovaném operačním programu, který nahradí Regionální operační programy. V rámci aktivit prezentujících IROP a nové programové období budou média, široká veřejnost a potenciální žadatelé a příjemci pomoci z IROP informování o podporovaných oblastech v rámci IROP, vyhlašovaných výzvách a dalších aktuálních informacích týkajících se IROP a programového období K novém programovému období a jeho fungování jsou plánovány konference konané v každém z krajských měst regionu Severovýchod. Jejich hlavním tématem bude Integrovaný regionální operační program, jeho fungování, oblasti podpory, plánované výzvy a další nezbytné informace pro potenciální žadatele a příjemce pomoci z IROP. Jejich konání je plánováno přibližně na první polovinu roku Informování bude probíhat také prostřednictvím vzdělávacích seminářů a workshopů, které jsou plánovány nejdříve na polovinu roku Tematicky budou zaměřeny především na nové informační systémy podávání žádostí a jejich následné zpracovávání, vyhlašované výzvy k podávání žádostí, konzultace s žadateli a potenciálními příjemci pomoci z IROP a na další aktuální změny a novinky v programovém období a v IROP. K informování o IROP i novém programovém období bude dále využívána inzerce v tisku, v menší míře pak online inzerce formou e-bannerů. Zaměřena bude především na vyhlašované výzvy a možnosti získání podpory z IROP. Pro potenciální žadatele a příjemce bude vydána publikace shrnující informace o novém programovém období a především pak o IROP (jak bude IROP fungovat; jaké projekty budou podporovány; kdo bude moci žádat o dotaci z IROP; jaké budou vyhlašovány výzvy a kdy; co se změní pro žadatele a příjemce oproti programovému období atd.). Publikace bude vydána v první polovině roku 2015 a její distribuce proběhne na konferencích k IROP pořádaných Úřadem Regionální rady Severovýchod, na plánovaných seminářích k IROP, případně při dalších vhodných příležitostech. Na webových stránkách ROP Severovýchod byla již v roce 2014 vytvořena sekce informující o a o IROP. Zde jsou zveřejňovány aktuální informace a dokumenty související s programovým obdobím V této aktivitě se bude pokračovat i v roce 2015, budou vydávány tiskové zprávy informující o a o novém operačním programu IROP, o vyhlašovaných výzvách v rámci IROP a dalších novinkách týkajících se těchto témat. V případě potřeby budou výše uvedené aktivity prezentující IROP rozšířeny o další doplňující komunikační nástroje.

19 ~ 18 ~ Příloha č. 1, bod 50-21/ Shrnutí KoP 2015, načasování a rozpočet KoP ROP NUTS II Severovýchod pro rok 2015 Komunikační cíle pro rok 2015: Zvyšovat povědomí o ROP Severovýchod a o novém programovém období , resp. o IROP u široké veřejnosti obyvatel regionu soudržnosti Severovýchod. Systematicky propagovat vzdělávací a konzultační roli Úřadu Regionální rady SV, zvyšovat povědomí o něm a zároveň směřovat k upevnění image ÚRR jako respektovaného, otevřeného a profesionálního subjektu. Příjemcům pomoci z ROP SV poskytnout dostupné, včasné a srozumitelné informace a pomoc ve vztahu k administraci projektů. Včas zpracovat aktuální informace o změnách při administraci projektů a zajistit jejich dostupnost. Podporovat pozitivní vnímání existence a významu fondů EU pro udržitelný hospodářský a sociální rozvoj regionu soudružnosti Severovýchod, zejména image kampaněmi a zvyšováním povědomí o konkrétních přínosech fondů EU v regionu SV na základě prezentace projektů realizovaných v ROP Severovýchod. Pomocí prezentace konkrétních úspěšně realizovaných projektů podpořit znalost skutečných přínosů ROP SV v regionu. Nástroje KoP v roce 2015: Nadlinková komunikace Nástroj Převažující cílové skupiny (CS) Načasování Odhadovaný rozpočet Mediální komunikace (zahrnují náklady na nákup prostoru v médiích, náklady na tvorbu spotu apod.) Tisk (inzerce, články) Všechny CS průběžně Kč Rozhlas a televize Všechny CS jaro Kč Venkovní reklama (polepy MHD, kampaň ČD) Široká veřejnost Průběžně Kč On-line komunikace (zahrnuje náklady na nákup médií a služby související se správou webu) Vlastní internetové stránky Všechny CS Průběžně Kč

20 ~ 19 ~ Příloha č. 1, bod 50-21/2014 ( a speciální web k veřejné akci (roadshow) Inzerce on-line (bannery internet, on-line rozhovory, články) Všechny CS Průběžně Kč Intranet, extranet ÚRR, VRR, MV Průběžně 0 Kč Podlinková komunikace Public relations (zahrnují náklady související s pořádáním dané akce nájem, občerstvení, doprava) Dlouhodobé vztahy s novináři Média Průběžně 0 Kč Tiskové zprávy Média Průběžně 0 Kč Tiskové konference Média Operativně Kč Vysílání spotu v multikinech krajských měst regionu Široká veřejnost jaro Kč Přímá komunikace (zahrnují náklady na pronájem, občerstvení a další služby nezbytné pro zajištění konferencí a seminářů a náklady na služby související s uspořádáním veřejných akcí) Síť kontaktních míst (Eurocentra, Europe Direct) Široká veřejnost Průběžně 0 Kč Databázový mailing Zaregistrovaní na webu, účastníci seminářů/konferencí, příjemci pomoci Průběžně 0 Kč Semináře, workshopy a krajské konference k IROP Potenciální žadatelé o dotaci z IROP a příjemci z IROP Průběžně Kč Konference Všechny CS podzim 2014 Hlavní informační akce je součástí rozpočtu v položce povinná publicita HIA. Konzultace ( y, telefonicky, osobní schůzky) Příjemci pomoci, zpracovatelé projektů Průběžně 0 Kč Veřejné akce (roadshow 2015, výstavy plakátů, otevření projektů, akce pro veřejnost, prezentace úspěšných projektů, dny otevřených Široká veřejnost, příjemci pomoci Průběžně Kč

21 ~ 20 ~ Příloha č. 1, bod 50-21/2014 dveří vybraných projektů) a soutěž na klíč Publikační aktivity (zahrnují náklady na grafiku a tisk) Metodiky, manuály, příručky (programový a prováděcí dokument, příručka pro žadatele a příjemce) Informační publikace (Výroční zpráva za rok 201) Příjemci pomoci Průběžně 0 Kč Všechny CS červen Kč Newsletters Europlan Všechny CS Leden, duben, červenec, říjen příp. mimořádné číslo Kč Jiné publikační aktivity (tiskovina IROP, tiskoviny Roadshow, PF 2014; pozvánky na akce, letáky o úspěšných projektech) Všechny CS Průběžně Kč Ostatní nástroje (zahrnují náklady na grafiku a výrobu propagačních předmětů a další služby nezbytné pro výrobu nebo distribuci publikací/propagačních předmětů) Propagační předměty Všechny CS Průběžně Kč Služby fotografa Interní CS (ÚRR) Operativně Kč Aplikace jednotné vizuální identity (novelizace vnitřního systému - jmenovky na dveře) Interní CS Průběžně Kč Evaluace komunikačních aktivit (vyhodnocení KoP 2014) Interní CS (ŘO, MV, VRR) 6/ Kč Monitoring médií Interní CS (ÚRR) Průběžně Kč Povinná publicita dle Nařízení komise čl. 7, bod 2b HIA - ROPfórum 2015 Všechny CS, Interní CS (VRR, MV, ÚRR) Podzim Kč Celkem Kč

22 Pražská 320/ Hradec Králové tel.:

Komunikační plán ROP Severovýchod na rok 2013

Komunikační plán ROP Severovýchod na rok 2013 Komunikační plán ROP Severovýchod na rok 2013 Datum zveřejnění: 1. 10. 2012 Verze: 1.0 Příloha č. 1, bod 35-13/2012 ~ 2 ~ Komunikační plán ROP SV na rok 2013 33333 Obsah 1. Výchozí situace... 3 2. Strategie

Více

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Datum zveřejnění: 19. 12. 2010 Verze: 1.7 (finální) 1 Manažerské

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Roční komunikační plán 2011

Roční komunikační plán 2011 Roční komunikační plán 2011 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 1 Seznam 1. Úvod... 3 2. Cílové skupiny... 3 3. Hlavní komunikační aktivita...

Více

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Pro informaci členům Monitorovacího výboru OPŽP konaného dne 10. listopadu 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz www. e

Více

Komunikační plán OPŽP pro rok 2010

Komunikační plán OPŽP pro rok 2010 Komunikační plán OPŽP pro rok 2010 Pro informaci členům Monitorovacího výboru OPŽP konaného dne 3. prosince 2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY www. o

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Vyhodnocení Komunikačního plánu ROP SV za rok 2012

Vyhodnocení Komunikačního plánu ROP SV za rok 2012 Vyhodnocení Komunikačního plánu ROP SV za rok 2012 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ OBSAH 1. INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA V RÁMCI ROP SEVEROVÝCHOD... 3 2. REALIZACE

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN. pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Identifikační číslo: MAD 104 Příloha OM OP LZZ: G

KOMUNIKAČNÍ PLÁN. pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Identifikační číslo: MAD 104 Příloha OM OP LZZ: G KOMUNIKAČNÍ PLÁN pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Identifikační číslo: MAD 104 Příloha OM : G Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO Číslo revize: 0 Číslo vydání: 1.0

Více

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Roční plán komunikačních aktivit pro úroveň ŘO Zpracovatel/předkladatel: MŠMT Odbor Řízení OP VK Schvalovatel /ŘO: MŠMT

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Datum zveřejnění: 28. 5. 2010 ~ 1 ~ Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE

Více

ROP Severozápad Komunikační plán ROP Severozápad 2009

ROP Severozápad Komunikační plán ROP Severozápad 2009 ROP Severozápad Komunikační plán ROP Severozápad 2009 1. Zdůvodnění existence Akčního plánu komunikace Akční plán komunikace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu Severozápad pro rok 2009(dále

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN. Operační program Rozvoj lidských zdrojů

KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN. Operační program Rozvoj lidských zdrojů KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN Operační program Rozvoj lidských zdrojů VERZE 1.2 ČERVEN 2005 17. 6. 2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 12 z 14 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CÍLE A CÍLOVÉ SKUPINY... 5 2.1 Cíle...

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Leden 2011 Praha 1 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. STRATEGIE

Více

Informační priorita Indikátor Jednotka Specifikace a přibližný počet

Informační priorita Indikátor Jednotka Specifikace a přibližný počet Opatření/nástroje komunikace a propagace Návrh ročního komunikačního plánu OPŽP pro rok 2008 Informační priorita Indikátor Jednotka Specifikace a přibližný počet Rozpoče t cca (Kč) Zdroj dat On-line komunikace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 10. 3. 2014 ~ 2 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 1 1. ÚVOD... 3 2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PUBLICITY... 3 3. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Komunikační plán ROP Severozápad 2015

Komunikační plán ROP Severozápad 2015 Komunikační plán ROP Severozápad 2015 Verze 1 31. října 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika zpracování ročního komunikačního plánu... 4 Analýza výchozího stavu... 6 Komunikační cíle pro rok 2015... 8 Definice

Více

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Představení IPRM Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Obsah prezentace Co? Definice IPRM, členění Aplikace IPRM v podmínkách ČR Proč? Zdůvodnění vzniku IPRM Jak? Příprava IPRM Řízení

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Verze 1.0 Obsah Zdůvodnění existence Akčního plánu komunikace.. 3 Administrativní zajištění Akčního plánu

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Roční komunikační plán OP TP pro rok 2008

Roční komunikační plán OP TP pro rok 2008 Roční komunikační plán OP TP pro rok 2008-1 - OBSAH 1. ÚVOD, CÍLE...3 2. CÍLOVÉ SKUPINY...4 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...4 4. ROZPOČET A HARMONOGRAM...5 4.1 ROZPOČET...5 4.2 HARMONOGRAM...6

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.3 Podpořit kapacity pro

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 26. října 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

Komunikační plán IROP 2015-2023

Komunikační plán IROP 2015-2023 Komunikační plán IROP 2015-2023 vypracoval: Mgr. David Palivec, Oddělení podpory OP schválil dne. 2015: Ing. Rostislav Mazal, ředitel OŘOP Seznam zkratek: CRR ČR. Centrum pro regionální rozvoj ČR ESIF.

Více

Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc na léta pro úroveň řízení NSRR

Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc na léta pro úroveň řízení NSRR IV. Příloha 1 Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc na léta 2007 2013 pro úroveň řízení NSRR Srpen 2007 1/54 Obsah: 1 ÚVOD... 4 1.1 ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE... 5 2 OBSAH A STRATEGIE KOP OP

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Centrum pro regionální rozvoj České republiky Setkání pracovních týmů v rámci projektu " Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 12. 5. 2016 RNDr. Marek Putala 12. 5. 2016 Centrum

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Zpráva o komunikačních aktivitách ROP SZ - 2008

Zpráva o komunikačních aktivitách ROP SZ - 2008 Zpráva o komunikačních aktivitách ROP SZ za rok 2008 Komunikační aktivity v roce 2008 Základním cílem komunikačních aktivit realizovaných v roce 2008 bylo a je zajištění informovanosti cílové skupiny

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Komunikační plán pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Komunikační plán pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 25.4.2008 1 Obsah: 1 ÚVOD... 4 1.1 ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE...6 2 OBSAH A STRATEGIE KoP

Více

Projekt programu Vlády ČR č. 139 (08-11)

Projekt programu Vlády ČR č. 139 (08-11) III. Jednotný systém informování veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání evropských fondů Projekt programu Vlády ČR č. 139 (08-11) OBSAH: I. Úvod... 2 II. Prvky systému informování

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2 Datum zveřejnění: 30. 3. 2012 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Komunikační strategie MAS

Komunikační strategie MAS Komunikační strategie MAS Obsah komunikační strategie: Cíle komunikace Mezi cíle komunikace obvykle patří informovat relevantní zainteresované strany o podstatě a harmonogramu projektu, přesvědčit je o

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Roční komunikační plán IROP 2015

Roční komunikační plán IROP 2015 Roční komunikační plán IROP 2015 vypracoval: Mgr. David Palivec, Oddělení podpory OP schválil dne. 2015: Ing. Rostislav Mazal, ředitel OŘOP Seznam zkratek: CRR ČR. Centrum pro regionální rozvoj ČR ESIF.

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍ HO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A DO 31. SRPN A 2008 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 10. výzvu k předkládání projektových záměrů ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Verze 1.1 ze dne Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy 1 Koordinační mechanismus byl vytvořen pro oblast veřejné správy s cílem

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Praha - únor 2010 Verze 1.3 Ministerstvo dopravy www.opd.cz OBSAH Úvod...3 Obecná pravidla...4 Legislativní rámec...4 Obecné požadavky a podmínky...4

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR Závěrečná zpráva Září 2009 1. Výchozí situace a zdůvodnění zpracování analýzy Ministerstvo vnitra České republiky se v rámci Integrovaného

Více

Příloha č.3 - Analýza rizik

Příloha č.3 - Analýza rizik Příloha č.3 - Analýza rizik Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci rizik ohrožujících realizaci SCLLD MAS Jižní Haná spolu s opatřeními k řízení těchto identifikovaných rizik. Součástí analýzy

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2 Datum zveřejnění: 1. 11. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.3.

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.3. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.3. Schválil:. Ing. Rostislav Všetečka, předseda Regionální rady 5. listopadu 2008 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE

Více

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Praha - březen 2011 Verze 1.7 Ministerstvo dopravy www.opd.cz OBSAH Úvod...3 Obecná pravidla...4 Legislativní rámec...4 Obecné požadavky a podmínky...4

Více

Publicita projektu. Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová

Publicita projektu. Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010 Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Povinná publicita projektu je zakotvena ve Smlouvě o realizaci grantového projektu a v Nařízení Komise

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA. III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA. III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 15. ledna 2008 Hlavní východiska: Schválení ROP Střední Morava 11. prosince 2007 Schválení

Více

Komunikační plán operačního programu Technická pomoc na léta

Komunikační plán operačního programu Technická pomoc na léta Komunikační plán operačního programu Technická pomoc Komunikační plán operačního programu Technická pomoc na léta 2007 2013 Zpracoval Odbor řídicího orgánu operačního programu Technická pomoc MMR 1/28

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Možnosti financování vašich projektů z Evropského sociálního fondu Podporujeme vaši budoucnost Obsah prezentace Prioritní osy a oblasti podpory

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Roční komunikační plán 2015

Roční komunikační plán 2015 Roční komunikační plán 2015 1 Seznam 1. Úvod...3 2. Manažerské shrnutí...4 3. Návaznost na společnou komunikační strategii...6 4. Fáze komunikace...6 5. Cíle komunikace pro rok 2015...6 6. Cílové skupiny...7

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I.

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I. MAS 21 jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 2020 vyhlašuje 5. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.2. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 17. prosince 2007 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Komunikační plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Komunikační plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Komunikační plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD 3 3. STRATEGIE KOMUNIKACE 5 3.1. SWOT ANALÝZA 5 3.2. FÁZE KOMUNIKACE 6 4. CÍLE 8 4.1. GLOBÁLNÍ CÍL 8 4.2. SPECIFICKÉ

Více

Muzeum média veřejnost

Muzeum média veřejnost Muzeum média veřejnost Ivana Havlíková, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví www.nm.cz Public relations? PR/Vztahy s veřejností/reputation management udržování vztahů s veřejností udržování vztahů

Více

MAS SVITAVA IROP Podpora vzdělávání

MAS SVITAVA IROP Podpora vzdělávání Místní akční skupina Svitava z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny Svitava z. s. na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Achát z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Achát na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního

Více

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 28. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Specifické informační a komunikační systémy a

Více

Projekty technické pomoci ROP Střední Morava 12. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje

Projekty technické pomoci ROP Střední Morava 12. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje Projekty technické pomoci ROP Střední Morava 12. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje 29. 4. 2010, Tučín Projekty technické pomoci ROP Střední Morava ROP SM - prioritní osy 4: Technická

Více

Roční komunikační plán IROP 2016

Roční komunikační plán IROP 2016 Roční komunikační plán IROP 2016 vypracoval: Mgr. David Palivec, Oddělení podpory OP schválil dne. 2015: Ing. Rostislav Mazal, ředitel OŘOP Seznam zkratek: CRR ČR. Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více