O JEDNÉ ČASTÉ CHYBĚ PŘI ROZKLADU PROCESŮ PODNIKU ANEB KDY MÁME UKONČIT ROZKLAD PROCESŮ PODNIKU?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O JEDNÉ ČASTÉ CHYBĚ PŘI ROZKLADU PROCESŮ PODNIKU ANEB KDY MÁME UKONČIT ROZKLAD PROCESŮ PODNIKU?"

Transkript

1 O JEDNÉ ČASTÉ CHYBĚ PŘI ROZKLADU PROCESŮ PODNIKU ANEB KDY MÁME UKONČIT ROZKLAD PROCESŮ PODNIKU? RNDr. Ilja Kraval, říjen AKTÉROVÁ ŠKOLA Jak známo, informační systémy obsahují řádově stovky až tisíce případů užití. Z toho důvodu při tvorbě Use Case Diagramu musí analytik řešit tyto zásadní otázky: Jak tyto případy užití nalézat systematicky? Jak postupovat, abychom nějaký neopomněli? Existuje jedna klasická metodika vyhledávání případů užití, nazvěme ji pracovně aktérová škola, která byla preferovaná hlavně v období zrodu UML,tj. ve druhé polovině 90.let minulého století. Aktérová škola přistupuje k řešení problému nalézání případů užití pomocí jednoduchého pravidla: Najdi nejprve prvky z okolí systému (tzv. aktéry neboli prvky typu Actor), které budou potřebovat systém, případně najdi ty prvky z okolí, které budou komunikovat se systémem, resp. ty prvky z okolí, kterým bude systém předávat informace. Až nějaký takový prvek (neboli prvek typu Actor) z okolí najdeš, zeptej se, proč a nač aktér tento systém potřebuje, resp. jak jej použije, resp. jak komunikuje. Tímto najdeš případy užití. Bohužel tato metodika se ukázala jako nikoliv stoprocentně účinná. Mnohdy vede ke zdlouhavým a zbytečným diskusím nad názvy aktérů. Navíc díky soustředění se na aktéry spousta případů užití zůstane nepovšimnuta. Mnohdy dojde k chybnému určení počtu aktérů, které komunikují s daným případem užití, tj. nastává chybný jev, kdy počet logických rozhraní nesedí s počtem aktérů u daného případu užití. Je třeba podotknout, že aktérová škola se vcelku dobře osvědčila u technologických systémů (jako je například hlásič požáru, řídící modul výtahů v mrakodrapu, komunikační modul apod.). Jedná se o systémy s nikoliv složitými procesy v okolí a s relativně malým počtem případů užití (řádově desítky). Tyto systémy nebývají většinou složité procesně, ale po technologické stránce (například je k dispozici málo fyzické paměti nebo aplikace musí pracovat ve vícero vláknech, zpracovávat signály apod.). U těchto systémů odpadá i velmi nepříjemná diskuse ohledně pojmenování aktérů, protože s výjimkou nějaké nepodstatné

2 strana 2 živé obsluhy ( ) jsou aktéry u technologického systému většinou externí software nebo hardware se specifickým rozhraním, které lze snadno pojmenovat. U informačních systémů, které jsou charakteristické právě vysokým stupněm složitosti chodu procesů okolo systému, však aktérová škola není stoprocentní a selhává. Je třeba podotknout, že i přes toto selhání stoprocentnosti není tato škola úplně zatracena jako nesmyslná. Stává se rozumným podpůrným (a tedy dodatečným doplňkovým) postupem u jiné školy, kterou budeme nazývat jako procesní škola (viz dále). Aktérová škola není plně zavržena a je využita v tom smyslu, že lepší procesní školu doplní svými již zmíněnými otázkami (tj. kdo použije systém? ). Navíc mnohdy získáme od zákazníka dokumenty, ve kterých se to hemží rolemi v podniku, jako jsou ředitel, manažer, obchodník, realitní makléř apod. Tyto role se stávají vstupními parametry zmíněných otázek kdo a proč používá systém?. Musíme však být u tohoto postupu s aktéry opatrní na jednu záludnost: Některé případy užití bývají shodné pro několik rolí v podniku, jinak řečeno mnohdy dva nalezené případy užití nakonec splývají v jeden případ užití pro dvě a více různých rolí v podniku. I když se jedná o jeden případ užití, je pak tendence hovořit o dvou případech pro dva aktéry. Anebo se v tomto případě provede jiný druh hrubé chyby: Určí se pro několik rolí v podniku správně jeden splývající případ užití, ale namalují se k němu dva a více aktérů, i když případ užití má pouze jednoho aktéra, což je opravdu hrubá chyba v modelu případu užití. Nakonec ještě jedna poznámka: Existuje typ softwaru, kde nemusíme používat žádnou zvláštní školu pro vyhledávání případů užití a vystačíme si pouze s dobrým logickým členěním případů užití do prvků typu Package, což u tohoto software dostačuje a samo o sobě vede k systematičnosti. Jedná se software typu desktop aplikace, jako je například editor, tabulkový procesor (Word, Excel apod.) s jedním uživatelem. Poznámka: Existuje veřejný projekt UML Open Source, kde si můžete prohlédnout UML model (případně i spolupracovat), blíže viz tato stránka. PROCESNÍ ŠKOLA Pro systematické vyhledávání případů užití se do popředí se v posledních letech dostala více škola tzv. procesního modelování (zkratka BPM = Business Process Modeling) ve svých různých klonech a variantách, např. BPMN, Eriksson-Penker aj. Podstata procesní školy pro vyhledávání případů užití je sice podobná, ale trochu jiná, než u aktérové školy. Její návod zní velmi podobně: Najdi všechny činnosti neboli procesy strana 2

3 strana 3 podniku v okolí takové, které vedou k použití systému, následně tak najdeš případy užití vyvolané z těchto procesů podniku. Jak vidět, základní otázkou není kdo použije systém, ale co se děje okolo systému takového, že se použije systém. Tato škola má jednu velkou výhodu zejména pro zákazníka: Nemusí pracně přemýšlet nad tím, Kdo bude používat systém, ale otázka zní jednodušeji: Jak to děláte? Například pokud se budeme věnovat agendě zpracování úvěrů v bance, budeme si odpovídat na dotaz Jak chodí úvěry a nikoliv Kdo s nimi pracuje. Jak vidět, první otázka je pro vyhledávání případů užití mnohem cílevědomější! Jak však bylo řečeno, procesní škola může být doplněna také navíc otázkou z aktérové školy ve smyslu kdo potřebuje systém, ale to slouží spíše pro kontrolu a revizi již nalezených případů užití při již nalezených procesech (například a co uklízečka, ta nebude pracovat s agendou úvěrů? ). Procesní škola nalézání případů užití má několik nesporných výhod: umožňuje popsat chod procesů (například jak chodí úvěry ) umožňuje systematický rozklad procesů a tím dát řád mezi případy užití zákazníkovi je tato škola velmi dobře srozumitelná, zákazníkem bývají modely procesů podniku s případy užití přímo vyžadovány jako součást projektové dokumentace Nakonec ještě jedna důležitá poznámka: Jak vyplývá z účelu zavedení procesní školy, tedy k čemu vlastně slouží (nezapomeňme, že hledáme případy užití informačního systému!), tak je potom zřejmé, že procesní model popisuje chod podniku s novým vyvíjeným systémem a nikoliv chod podniku dnešní ještě bez navrhovaného systému. Velmi častou otázkou při školeních bývá dotaz: A máme modelovat i současný stav nebo ne? Odpověď z praxe je opravdu čistě praktická: Pokud se po vás současný model podniku vyžaduje (a zákazník jej zaplatí), pak jej musíte vyhotovit, tj. model současného chodu podniku se stává součástí dokumentace projektu stejně jako chod procesů s novým systémem. Pokud se výstupy současného stavu podniku přímo nevyžadují a nemusíte odevzdávat formalizovaný model současného stavu, pak to ještě neznamená, že se mu nebudete věnovat! Je vhodné si se zákazníkem pohovořit o současném stavu, tedy o současném chodu podniku se současným informačním systémem, a tyto poznatky si nějak zapsat jako cenný zdroj informace. Pokud se však nevyžaduje výstup, nemusíte být však při zápisu až tak formální (například nemusíte malovat diagramy), stačí pouze textový tvar zápisu. Pokud se i tak vedoucí projektu rozhodne, že součástí projektu bude procesní model stávajícího stavu, aniž by to zákazník požadoval, jedná se v tom případě o ekonomickou stránku a možnosti zdrojů projektu (tj. o otázku, kdo to zaplatí a kdo to udělá). strana 3

4 strana 4 ROZKLAD PROCESŮ Je zřejmé, že pokud nalezneme pro každý případ užití jeden proces podniku, ze kterého dojde k použití systému, tak logicky vzato najdeme tolik procesů, kolik je případů užití, což je samozřejmě opět velké množství. Velkou výhodou procesní školy je systematičnost daná možností rozkladu procesů a to nám umožňuje následně uspořádat systematicky i případy užití. Základní myšlenka je jednoduchá: Procesy (neboli prvky typu Activity v UML se stereotypem <<business process>>) umějí tak zvaný rozklad procesů neboli aktivit. Znamená to, že v rozkladu procesů existují vyšší procesy, které se skládají z nižších procesů. Laik rozumí tomuto skládání (nebo naopak rozkladu směrem dolů) procesů velmi dobře a intuitivně jej chápe opravdu správně. Například když se bavíme se zákazníkem o tom, jak vypadá proces podniku Fakturace v podniku, bude pro něj opravdu srozumitelná tato jednoduchá věta: Proces Fakturace se skládá z procesů Založení faktury, Editace faktury, Odsouhlasení faktury atd. Všimněme si, že vyšší proces Fakturace je v tomto případě složen z nižších procesů Založení faktury, Editace faktury, Odsouhlasení faktury atd. Díky této vlastnosti procesů skládat se můžeme zavést systematičnost rozkladu všech procesů podniku. Zavedeme vrchní top proces a dáme mu název IS. Chápeme jej jako proces podniku zahrnující všechny procesy podniku podporované IS. Následuje rozklad odshora dolů na první úrovni rozložíme proces ještě dost nahrubo (například Evidence subjektů, Účetnictví, Skladové hospodářství atd.). Další rozklad zjemní další procesy atd. Takovouto dekompozici odshora dolů můžeme chápat jako rozdělení na oblasti řešení daného IS podobně jako zoom u lupy: Nejprve vidíme oblasti řešení nahrubo a postupně pohled zjemňujeme. Tento rozklad procesů nebo také oblastí řešení znázorníme graficky, přičemž pro zákazníka je nejlépe odevzdat jej ve formě stromu a nazvat jej oblasti řešení IS. Asi není třeba zdůrazňovat, že zákazník tento strom vidí velice rád, protože mu dává dobrý přehled o funkcionalitách IS, a to opravdu velmi přehledně a názorně. Poznámka: Zde poskytujeme pouze zkrácený popis celé problematiky za účelem tohoto článku, procesnímu modelování a práci s případy užití je ve Školení OOP a UML věnováno celé jedno odpoledne včetně doporučených postupů v EA, tipů, triků a rad... strana 4

5 strana 5 UKONČENÍ ROZKLADU PROCESŮ Velkou výhodou rozkladu je mimo jiné to, že procesy lze dolů libovolně rozkládat a to stále níže a níže... To je sice pěkné, ale kde máme tento postup korektně a správně ukončit? Jak poznáme, že jsme na konci rozkladu? V praxi a také při cvičeních na školeních jsem velmi často narazil na chybně vytvořený rozklad. Nejčastější chybou je neukončení rozkladu procesů podniku v ten moment, kde je třeba jej bezpodmínečně ukončit. Pokračování rozkladu procesů podniku za tento správný bod je totiž nejenom hrubou chybou, ale navíc totálně zmate zákazníka a také vývojáře! Abychom správně pochopili, kde nastal kýžený bod ukončení rozkladu procesů podniku, musíme se si nejprve odpovědět na otázku, proč vlastně hledáme procesy a proč provádíme rozklad procesů. Cíl je jasný: Hledáme případy užití a na to musíme mít fokus. Znamená to, že v okamžiku, kdy nalezneme proces podniku spouštějící případ užití, tak rozklad povinně končíme. Ano, to zní sice jednoduše, ale v praxi se to hůře hledá! Z toho důvodu, tj. abychom pochopili, kde končí rozklad, je třeba si opravdu velmi jasně vysvětlit, jak tento bod přesně vypadá, a potom jej můžeme opravdu přesně určit. Jak má tedy vypadat proces, který se již dále nedělí na sub-procesy, jak jej bezpečně poznáme? Je to takový proces, který spouští případ užití, tj. přímo v něm, v jeho scénáři se o tomto případu užití hovoří, že se daný případ užití použije, nebo jinak řečeno případ užití se zavolá a spustí. Znamená to, že logický scénář procesu podniku, který se dále nedělí, má toto schéma: Něco se děje venku, bla bla atd...., a dále se použije případ užití XY.... Toto schéma logiky scénáře chodu venku je signálem k ukončení rozkladu! Poznámka: Pokud najdeme v jednom procesu více zavolání případů užití, tak doporučuji tento proces ještě jednou rozložit tak, aby každý proces spouštěl právě jeden případ užití. Je to pouze postup pro lepší systematický přehled. Mnohdy pak bývají proces venku pouze malou obálkou zavolání případu užití, například obsluha potřebuje zaevidovat novou fyzickou osobu v systému apod. Je dobré si představit, že případ užití vypadá jako tlačítko na systému, které se nabízí ven k použití. Nápis na tomto tlačítku odpovídá vnějšímu pohledu na prvek v objektovém paradigmatu. Vnější proces venku provádí nějakou činnost, poté děj přistoupí k tomuto tlačítku a to se stiskne. Tam končí popis procesů, protože další rozklad by vedl k popisu chování systému a to je vnitřek (vnitřní pohled) na případ užití, neboli implementace jeho služby užitek případu užití. V tomto bodě tedy rozklad končíme. Této představě odpovídá následující obrázek: strana 5

6 strana 6 Schéma konce rozkladu procesů Koncový dále nedělený proces podniku X Use Case Y scénář procesu a použije se UC Y scénář případu užití Daná situace je velmi podobná popisu chodu funkcí. Představme si, že máme popsat chod funkce F1, která uvnitř sebe volá funkci F2. Začneme popisovat chod funkce F1 až dospějeme k bodu zavolání funkce F2. Popis chodu funkce F1 zde zastavíme (uvnitř funkce F1 nebudeme přece popisovat chod funkce F2, která je volána) a prostě napíšeme a zavolá se F2. Další popis chodu umístíme do funkce F2. A nyní si tento příklad převedeme na situaci procesu posledního procesu rozkladu (viz předešlý obrázek): Funkce F1 odpovídá procesu podniku X, funkce F2 odpovídá případu užití Y. Pokud bychom popisovali chod procesu na straně procesu (další rozklad) i v rámci zavolání případu užití, dopustili bychom se stejné chyby, jako kdybychom v chodu funkce F1 popisovali chod funkce F2. Tok děje u koncového procesu je tedy tento: Něco se děje venku, což popíšeme. V rámci tohoto děje se spustí případ užití. Popíšeme dále děj uvnitř případu užití. Vnější popis končí na stisknutí (zavolání, použití) případu užití informačního systému. Jako příklad hrubé chyby bych uvedl následující rozklad: Rozkladem procesů autor dospěl až k procesu Příjem konečné faktury k proplacení do podniku (úmyslně jsem tento proces podniku nazval dlouhým názvem, aby bylo patrné, co se v něm děje). Při určení chodu tohoto procesu měl autor správně zavolat případ užití Založení nové došlé konečné faktury v systému a scénář procesu mohl v té chvíli vypadat velmi jednoduše: strana 6

7 strana 7 Do podniku došla (například poštou) nová konečná faktura k proplacení od obchodního partnera. Obsluha tuto fakturu zadá do systému, viz případ užití Založení nové došlé konečné faktury v systému. Namísto toho autor chybně pokračuje v rozkladu na straně procesů, a vychází mu proto chybně rozklad na další sub-procesy procesu Příjem konečné faktury k proplacení a to ještě na straně BPM, tj. procesy jako Založení hlavičky faktury, Založení řádků atd. Samozřejmě, že to je špatně... V tomto případě je oprava chyby jednoduchá: Uvedený popis rozkladu za požadovaným bodem se přemístí z prostoru BPM do prostoru za hranice případu užití, tj. dovnitř systému, protože se jedná o jeho řešení (co dělá systém) a problém je vyřešen. Není bez zajímavosti, že pokud autor použije pro popis vnitřku chodu opět Activity diagram namísto slovního scénáře, tak potom vzniknou v projektu dva Activity diagramy: Jeden popisuje chod procesu podniku (mají stereotyp <<business process>). Jeho rozklad končí povinně spuštěním případu užití. Druhý Activity diagram popisuje vnitřek případu užití ( je jich tolik, kolik je případů užití a prvky typu Activity nemají stereotyp <<business process>>), ten začíná svůj chod právě spuštěním případu užití. Pozor, tyto dva diagramy nepatří do jednoho diagramu a tedy do jednoho rozkladu! Jsou to dva diagramy ve dvou oddělených prostorech. Jeden je venku a jeho pohled na systém končí spuštěním případu užití, druhý je uvnitř a popisuje, jak se chová případ užití uvnitř po spuštění! Oba diagramy propojuje bod spuštění případu užití. ZÁVĚR Při rozkladu procesů končíme rozklad okamžikem spuštění případu užití. Až v tomto případu užití (v jeho vnitřku) potom popisujeme další pokračující chod děje (buď slovním scénářem anebo pomocí Activity diagramu), tj. chod procesů na straně BPM již dále nedělíme. Až ve vnitřku případu užití popisujeme, co se děje jako implementaci logiky případu užití (tj. nikoliv na straně procesů podniku). Diskuse k článku viz Fórum Serveru objektových technologií. Konec článku strana 7

Druhá část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití

Druhá část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití Druhá část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití Autor RNDr. Ilja Kraval leden 2008 www.objects.cz Úvod Tento článek navazuje jako pokračování na článek předešlý. Minule jsme si vysvětlili,

Více

ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH

ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH 3. část RNDr. Ilja Kraval, srpen 2009 http://www.objects.cz ÚVOD Tento článek je pokračováním předešlých článků. Článek vysvětluje použití vztahu

Více

NAUČTE SE MALOVAT SI INSTANCE!

NAUČTE SE MALOVAT SI INSTANCE! NAUČTE SE MALOVAT SI INSTANCE! část 2. RNDr. Ilja Kraval, září 2009 http://www.objects.cz ÚVOD V předešlém článku jsme otevřeli jeden ze základních problémů, který musí analytik řešit: Jak vypadá skladba

Více

JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA)

JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA) JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA) 2. část autor: RNDr. Ilja Kraval, červenec 2010 http://www.objects.cz ÚVOD V minulém článku bylo pojednáno o složitosti

Více

Úvod do principů objektově orientovaného programování

Úvod do principů objektově orientovaného programování OBSAH DISTANČNÍHO E-LEARNINGOVÉHO KURZU PROFESNÍ RŮST ANALYTIKA OD ZÁKLADŮ (BASE) ÚVOD DO TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Jak funguje počítač na základní úrovni Základy HTML Skripty ve webovských technologiích

Více

O JEDNÉ ZÁLUDNOSTI INTERAKCE «INCLUDE» V MODELU PŘÍPADŮ UŽITÍ

O JEDNÉ ZÁLUDNOSTI INTERAKCE «INCLUDE» V MODELU PŘÍPADŮ UŽITÍ O JEDNÉ ZÁLUDNOSTI INTERAKCE «INCLUDE» V MODELU PŘÍPADŮ UŽITÍ 2. část RNDr. Ilja Kraval, květen 2010 http://www.objects.cz ÚVOD V předešlém článku jsme nastínili problém, který vzniká v souvislosti s hledáním

Více

Proč je analytický model IS nutným předpokladem pro zabránění tvorbě molochálních systémů

Proč je analytický model IS nutným předpokladem pro zabránění tvorbě molochálních systémů Proč je analytický model IS nutným předpokladem pro zabránění tvorbě molochálních systémů Část 1 autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz březen 2007 firma Object Consulting s.r.o. Úvod V reakci

Více

Případy užití (use case) Projektování SW systémů

Případy užití (use case) Projektování SW systémů Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Případy užití (use case) Projektování SW systémů Matěj Trakal Poslední úprava: 24. ledna 2012, 17:06 INPSW 2011 (Šimerda) OBSAH Obsah 1 Co jsou

Více

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Úvod Před nedávnem jsem obdržel trochu delší mail tohoto znění: Dobrý den pane Kravale, před časem jsem absolvoval vaše

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

Základní informace. Modelování. Notace

Základní informace. Modelování. Notace Základní informace BPMS = business process management systems - systémy pro modelování a optimalizace business procesů uvnitř organizace BPMN = business process modeling notation - součást BPMS, notace

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Vztah typu Extend v UML a jeho zvláštnosti

Vztah typu Extend v UML a jeho zvláštnosti Vztah typu Extend v UML a jeho zvláštnosti RNDr. Ilja Kraval 2007 Object Consulting s.r.o. http://www.objects.cz objects@objects.cz Do diskusního fóra na Pandoře (http://pandora.idnes.cz/conference/objcon/)

Více

VYHLEDÁVÁNÍ PRVKŮ ACTOR A PROCESNÍ MODELOVÁNÍ

VYHLEDÁVÁNÍ PRVKŮ ACTOR A PROCESNÍ MODELOVÁNÍ VYHLEDÁVÁNÍ PRVKŮ ACTOR A PROCESNÍ MODELOVÁNÍ Část 2 Tento článek je pokračováním předešlého článku RNDr. Ilja Kraval, duben 2009 http://www.objects.cz ÚVOD V předešlém článku jsme se seznámili s použitím

Více

Nutnost použití vzoru OBSERVER pro zamezení nepříjemných efektů zpětných funkcionálních vazeb mezi objekty

Nutnost použití vzoru OBSERVER pro zamezení nepříjemných efektů zpětných funkcionálních vazeb mezi objekty Nutnost použití vzoru OBSERVER pro zamezení nepříjemných efektů zpětných funkcionálních vazeb mezi objekty autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz únor 2007 firma Object Consulting s.r.o. Úvod V

Více

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova dnešní přednášky Proč tento předmět vlastně existuje? Proč nestačí standardní metodiky SI? Co standardním

Více

OOT Objektově orientované technologie

OOT Objektově orientované technologie OOT Objektově orientované technologie Požadavky a případy užití Daniela Szturcová Institut geoinformatiky, HGF Osnova Systém Uživatelé Případy užití Vazby (asociace, generalizace, include a extend) Shrnutí

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

BPM Software pro přehledné řízení práce

BPM Software pro přehledné řízení práce www.orinoco.cz BPM Software pro přehledné řízení práce Snížení nákladů zvýšení efektivity Řízení workflow, procesy pod kontrolou Systém, který roste s firmou Co je orinoco? co je orinoco? Orinoco je BPM

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Tato úloha se skládala z několika částí: 1) Získávání informací 2) Instalace operačního systému 3) Konfigurace serverů 4) Testování propojení Bod 1: Získávání informací I když

Více

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV Standardy ICT MPSV Datum: 19.12.2014 Informace o dokumentu Název dokumentu: Aplikační Dokumentace Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 31.8.2012 Jan Apfelthaler Doplnění

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky RosaData Pohledávky OBSAH Úvod... 3 Popis procesu... 3 Přehled pohledávek a závazků... 5 Nové vymáhání... 6 Akce vymáhání... 9 Přehled vymáhání... 10 Nastavení... 12 Procesy vymáhání... 12 Typ vymáhání...

Více

Testování operačního systému Windows Phone 8

Testování operačního systému Windows Phone 8 Testování operačního systému Windows Phone 8 Semestrální práce A2 v rámci předmětu A4B39TUR Muška Adam ČVUT FEL STM 0 Obsah 1. Popis přístroje... 2 2. Popis cílové skupiny... 2 3. Přehled případů užití...

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Formulář Malé DPH: Dále následuje : FORMULÁŘ - VLASTNÍ KALKULAČKA o produktu KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta. Začínáme s BPM. Učební pomůcka. Vypracoval: Ing.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta. Začínáme s BPM. Učební pomůcka. Vypracoval: Ing. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Začínáme s BPM Učební pomůcka Vypracoval: Ing. Michael Štencl Brno 2007 OBSAH 2 Obsah 1 Jak přistupovat k BPM 3 2 Prvky BPM

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Databázové patterny. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Databázové patterny. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Databázové patterny MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Co je databázový pattern o Pattern: Přiřazení rolí o Pattern: Klasifikace Databázové patterny o Odzkoušené a doporučené

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2

Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2 Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2 autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz únor 2007 firma Object Consulting s.r.o. Úvod V předešlé části článku jsme si

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

9. Může dojít k situaci, že ZP je nutno aktualizovat (změna vzhledu, změna příjmení, změna -1- dále ZP).

9. Může dojít k situaci, že ZP je nutno aktualizovat (změna vzhledu, změna příjmení, změna -1- dále ZP). 1 Popis ucelené problémové domény Následující komplexní příklad se týká domény soukromých zbraní v ČR (SSZ v ČR) Ukážeme nejdříve její obecný popis, ale nebudeme se přísně držet současně platného zákona

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Zapnutí a vypnutí počítače

Zapnutí a vypnutí počítače Zapnutí a vypnutí počítače Popiš běžné součásti počítače Napiš co ti u tohoto počítače chybí? Spoj každý pojem se správnou odpovědí: Procesor Modem Program Paměť Disk Monitor Grafická karta Zvuková karta

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

9.7 TŘÍDĚNÍ PODLE JEDNOHO SPOJITÉHO ČÍSELNÉHO ZNAKU. INTERVALOVÉ ROZDĚLENÍ ČETNOSTI

9.7 TŘÍDĚNÍ PODLE JEDNOHO SPOJITÉHO ČÍSELNÉHO ZNAKU. INTERVALOVÉ ROZDĚLENÍ ČETNOSTI Statistické třídění, intervalové rozdělení četnosti Aleš Drobník strana 1 9.7 TŘÍDĚNÍ PODLE JEDNOHO SPOJITÉHO ČÍSELNÉHO ZNAKU. INTERVALOVÉ ROZDĚLENÍ ČETNOSTI Problematiku třídění podle jednoho spojitého

Více

JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT4

JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT4 ŘEŠENÍ MINITESTŮ JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT4. Z daných tří soustav rovnic o neznámých x, x vyberte právě všechny ty, které jsou regulární.

Více

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Dominik Vymětal 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Procesní model Výhody Orientace na konkrétní činnosti a možnost reengineeringu Nevýhody Malá orientace na průřezové nebo opakované činnosti Modely na základě

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty)

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Na stránce https://is.cuni.cz/studium/index.php se přihlásíte do studijního informačního systému (dále jen SIS). Pro přihlášení je třeba mít

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Aplikační standard - Dokumentace ICT Standardy MPSV MPSV

Aplikační standard - Dokumentace ICT Standardy MPSV MPSV ICT Standardy MPSV MPSV Vedoucí projektu Objednatele: Milan Hojer Vedoucí projektu Zhotovitele: Michal Čanda HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4 Tel: 261 307 111 Datum: 7.10.2012 Informace

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC?

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? EPC a EC EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? Energy Performance Contracting, v česku někdy taktéž nazývaný financování z energetických úspor, patří společně s EC (Energy Contracting) mezi

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali

Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali K.O.D.A. s.r.o Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali dost zkušeností v našem oboru. Zabýváme se vývojem informačního systému pro výrobní podniky a dále konzultačními

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle 1 z 19 4.10.2011 14:15 VŠE Podnikové informační systémy Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle Projekt Eva Dvořáková Tomáš Kuneš Miroslav Ballek

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Copyright StatSoft CR s.r.o. 2008, 1. vydání 2008 StatSoft CR Podbabská 16 CZ-160 00 Praha 6 tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005

Více

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Václav Bahník, ECM Solution Consultant 2014 IBM Corporation Nestrukturovaná data Strukturovaná Nestrukturovaná 2 Document Management System Vyhledávání Sdílení

Více

Object-oriented Analysis & Design. Requirements Analysis

Object-oriented Analysis & Design. Requirements Analysis Object-oriented Analyi & Deign Requirement Analyi Waterfall Model Sytem Requirement Software Requirement Deign Verification Module Tet Validation Implementation Iteration Agile Unified Proce Inception

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee

Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee Docházkový systém Docházka 3000 umí od verze 6.83 přenášet data do účetnictví Abra FlexiBee. Jedná se o přenos dat pomocí XML souborů. Systém přenosu je ale závislý

Více

Firmadat SMS Sender. aplikace pro odesílání SMS zpráv z Vašeho PC pomocí telefonu ZÁKLADNÍ INFORMACE A INSTALACE MILAN PASTOR, ROMAN NEPŠINSKÝ

Firmadat SMS Sender. aplikace pro odesílání SMS zpráv z Vašeho PC pomocí telefonu ZÁKLADNÍ INFORMACE A INSTALACE MILAN PASTOR, ROMAN NEPŠINSKÝ 2013 Firmadat SMS Sender aplikace pro odesílání SMS zpráv z Vašeho PC pomocí telefonu ZÁKLADNÍ INFORMACE A INSTALACE MILAN PASTOR, ROMAN NEPŠINSKÝ FIRMDAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.:

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu měření

Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu měření Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu měření Část 3. Tento článek navazuje na předešlé články jako jejich pokračování autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz srpen 2007 firma Object

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken Jazyk UML - přehled Unified Modeling Language jazyk pro popis objektově orientované analýzy a návrhu aplikací slouží k vzájemné komunikaci mezi zadavatelem a návrhářem systému má několik částí, není nutné

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje Novinky 2012 Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje 13.6.2012 Doba je složitá Je krize x Není krize??? Blbá nálada x Optimizmus??? Komunikace na dálku x Plné silnice??? Přichází globální oteplování x

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

JAK PROPOJIT R-KO a EXCEL aneb Aby se uživatel nasytil a statistik zůstal celý

JAK PROPOJIT R-KO a EXCEL aneb Aby se uživatel nasytil a statistik zůstal celý JAK PROPOJIT R-KO a EXCEL aneb Aby se uživatel nasytil a statistik zůstal celý Ondřej Vencálek listopad 2008 Motivace Jak to udělat, aby se panu doktorovi ušetřila práce, a přitom aby se nemusel učit R-ko?

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

NEO Business Intelligence

NEO Business Intelligence Uživatelská příručka pro snadný začátek práce v programu DPR-NEO-0315-K-1 1. Úvod 1.1 O programu NEO BI umožňuje zpracovat data firmy z jejího účetnictví a zobrazit je v přehledných analýzách a grafech.

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Průvodce outsourcingem účetnictví od firmy ClassFin

Průvodce outsourcingem účetnictví od firmy ClassFin Průvodce outsourcingem účetnictví od firmy ClassFin Outsourcing účetnictví je výhodný i pro menší firmy - pro středně velkou firmu (do 50 zaměstnanců) je zbytečný luxus mít své vlastní účetní oddělení.

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více