Dovozní a vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dovozní a vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky"

Transkript

1 Dovozní a vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky Obsah: 1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA DOVOZ Dovoz v rámci kvót řízených systémem licencí Dovoz na základě IMA 1 osvědčení (dovoz sýrů z Austrálie a Kanady) VÝVOZ Vývoz sýrů do Kanady Vývoz sýrů do USA Vývoz sušeného mléka do Dominikánské republiky... 11

2 1. Základní legislativa Nařízení E. Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1237 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění a propadnutí jistot složených za tyto licence, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2016/1239 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí. Nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů 2

3 Společná organizace trhů s produkty v odvětví mléka a mléčných výrobků: Podle části XVI. přílohy I. (ES) č. 1308/2013 Kód KN Popis zboží a) 0401 Mléko a smetana, nezahuštěná, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla b) 0402 Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla c) až až 69 Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao d) 0404 Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené nebo nezahrnuté e) , f) 0406 Sýry a tvaroh g) h) i) Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky o obsahu tuku více než 75%, avšak méně než 80% hmotnostních (výjimka u dovozu v rámci kvót, kde dovážené produkty jsou specifikované vždy danou kvótou) Laktóza a laktózový sirup Sirupy z laktózy s přísadou aromatických látek nebo barviv Výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej; obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek , , a nebo mléčné výrobky Ostatní přípravky používané k výživě zvířat; včetně premixů; obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek , , a nebo mléčné výrobky 3

4 Vývoz nebo dovoz mléka a mléčných výrobků podléhá předložení licence pouze tehdy, chce-li obchodník vyvážet/dovážet v rámci kvót spravovaných licencemi nebo dovážet sýry z Kanady a Austrálie na základě certifikátu IMA 1. Licence se předkládá celnímu orgánu při proclení. Obecná pravidla pro podávání žádostí o licence najdete v Obecné příručce pro žadatele o licence na internetových stránkách SZIF. 2. Dovoz Dovozní licence je nutná (až na výjimky) pro dovoz v rámci preferenčních režimů, tj. režimů, kdy je možné dovážet za snížené clo nebo zcela bez cla. Dovoz mléka a mléčných výrobků lze rozdělit do následujících režimů: 1. dovoz v rámci kvót řízených systémem licencí (DG AGRI) 2. dovoz v rámci IMA 1 osvědčení 2.1. Dovoz v rámci kvót řízených systémem licencí Jedná se dovoz v rámci následujících kvót (viz. příloha I, NK č. 2535/2001): 1. kvóty nespecifikované podle země původu 2. kvóty se Švýcarskem 3. kvóty s Norskem 4. kvóty s Islandem 5. kvóty s Novým Zélandem (pro sýry) 6. kvóty s Ukrajinou a kvót určených pro dovoz novozélandského másla (viz. příloha III. A, NK č. 2535/2001) Kvóty jsou stanoveny na jeden hospodářský rok (od 1. července do 30. června následujícího roku) a zpravidla jsou rozděleny na dvě půlroční podobdobí (viz. příloha I NK č. 2535/2001). Kvóty pro dovoz sýrů a másla z Nového Zélandu jsou však stanoveny na jeden kalendářní rok a jsou rozděleny na 3 podobdobí. Pro dovoz v rámci kvóty je nutná registrace: Žádost o registraci Žádost o registraci je možné poslat poštou nebo faxem před 1. dubnem kalendářního roku pro dovozní rok od 1.7. do Registrace bude udělena každému žadateli, který předloží: 4

5 - důkaz, že v předchozích dvou kalendářních letech dovezl do Společenství nebo vyvezl ze Společenství alespoň 25 tun mléčných výrobků spadajících pod kapitolu 04 kombinované nomenklatury o o doklad o obchodu se třetími zeměmi se předkládá prostřednictvím dokladů o propuštění do volného oběhu, řádně potvrzených celními orgány a obsahujících odkaz na dotyčného žadatele jakožto příjemce, nebo prostřednictvím dokladu pro vývoz, řádně potvrzeného celními orgány (dovozní nebo vývozní celní doklad s režimem propuštění do volného oběhu) operace aktivního nebo pasivního zušlechťování se nepovažují za dovozy nebo vývozy - kopii dokladu o přidělení daňového identifikačního čísla, - žadatel musí být usazen na území tohoto státu Registrace platí 1 rok. Fond sdělí žadateli o registraci výsledek schvalování a jeho registrační číslo. Žádost o licenci Žádost lze podat: - od 20. do 30. listopadu pro dovozy uskutečněné od 1. ledna do 30. června následujícího roku - od 1. do 10. června pro dovozy uskutečněné od 1. července do 31. prosince Pro dovoz sýrů a másla z Nového Zélandu lze žádost podat: pro dovoz v období od 1. ledna do 30. června pro dovoz v období od 1. července do 31. prosince pro dovoz v období od 1. října do 31. prosince Žádost o licenci lze podat pouze ve členském státě, ve kterém je žadatel registrován. Žádost o licence musí obsahovat registrační číslo žadatele. Každý dovozce může podat pouze jednu žádost o licenci na stejnou kvótu pro dovozní kvótové období nebo podobdobí. Jestliže žadatel podá více než jednu žádost o stejnou kvótu, jsou všechny žádosti nepřípustné. Žádosti o licence mohou uvádět jeden nebo více KN kódů uvedených v příloze I NK č. 2535/2001 pro stejnou kvótu a musí udávat množství požadované pro každý kód. Pro každý kód se však vydává samostatná licence. Licence je platná pro všechny KN kódy stejného čísla kvóty, pokud je dovozní clo totožné. Žádosti o licence se vztahují nejméně na deset tun a nejvýše na množství dostupného v rámci kvót na půlroční období uvedené v čl. 6 nařízení Komise (ES) č. 2535/2001. V případě kvót nespecifikovaných podle země původu uvedených v čl. 5 písm. a) se však žádosti o licence vztahují nejvýše na 10% množství, které je k dispozici. V případě kvót pro sýry z Nového 5

6 Zélandu uvedených v příloze I.K je maximální množství 25% z množství kvóty pro dané podobdobí. Pátý pracovní den po vypršení období pro podání žádostí členské státy Komisi oznámí, kolik bylo podáno žádostí pro každý dotyčný produkt. Oznámení zahrnuje seznam žadatelů, jejich registrační čísla a požadované množství pro každý KN kód. V žádosti o licenci se uvede: - v poli 8 země původu - v poli 15 popis produktu podle Přílohy I NK č. 2535/ v poli 16 příslušný KN kód - v poli 20 číslo kvóty a text: Nařízení (ES) č. 2535/2001, článek 5 Záruka: 35 EUR/100kg Vydání licence Komise co nejrychleji rozhodne o tom, v jakém rozsahu lze vyhovět podaným žádostem, a uvědomí o svém rozhodnutí členské státy. Pokud celkové množství, na které se vztahují žádosti o licence, překračuje stanovené množství, Komise použije na požadovaná množství koeficient krácení. Pokud celkové množství, na které se vztahují žádosti o licence, je menší než dostupné množství, Komise určí zbývající množství, které se připojí k dostupnému množství pro následující období téhož dovozního roku. Licence se vydávají žadatelům nejpozději do pěti pracovních dnů po dni, kdy členské státy obdržely informaci o rozhodnutí. Platnost licence: licence jsou platné pouze během podobdobí, na které byly vydány. Zvláštní podmínky pro dovoz sýrů a másla z Nového Zélandu: Celní sazba stanovená v příloze III. A NK č. 2535/2001 se použije pouze na základě předložení prohlášení propuštění do volného oběhu, k němuž se přiloží dovozní licence a osvědčení IMA 1 uvedené v příloze X stejného NK vydaného vydávajícím subjektem uvedeným v příloze XII stejného NK. IMA1 dokládá původ produktu, k němuž se toto prohlášení vztahuje. Na dovozní licenci CÚ uvede číslo osvědčení IMA 1. IMA 1 musí být řádně vyplněno a potvrzeno vydávajícím subjektem, s uvedeným místem a datem vydání. Specifikace dovozu novozélandského másla v rámci kvót uvedených v příloze III.A, NK č. 2535/2001 Postup je stejný jako u dovozu v rámci výše uvedených kvót, až na tyto výjimky: Kvóta je rozdělena na dvě části: a) kvótu č (dále jen "část A"), o kterou žádají dovozci, kteří jsou registrováni v rámci kvót a mohou prokázat, že během 24 měsíců uplynulých do měsíce listopadu, který předcházel kvótovému roku, dováželi v rámci jedné z kvót nebo ; 6

7 b) kvótu č (dále jen "část B"), která je vyhrazena pro žadatele: kteří jsou registrováni pro dovoz v rámci celních kvót, a kteří mohou prokázat, že během 12 měsíců uplynulých do měsíce listopadu, který předcházel kvótovému roku, dovezli do Unie a/nebo z ní vyvezli alespoň 100 tun mléka nebo mléčných výrobků kapitoly 04 v rámci 4 samostatných operací. Jako důkaz o obchodu se předkládá dovozní nebo vývozní JSD s režimem propuštění do volného oběhu. Výše uvedené důkazy se předkládají zároveň s podáním žádostí o licence a platí pro příslušný kvótový rok. Za předpokladu, že splňují podmínky způsobilosti, smějí žadatelé současně podat žádosti v rámci obou částí kvóty. Pro část A a pro část B se žádosti o licence podávají odděleně. Zažádané množství: Aby bylo možné žádosti o dovozní licence přijmout, může žadatel žádat pouze: a) v případě části A o nejvýše 125 % množství, které žadatel dovážel v rámci kvót , nebo během 24 měsíců uplynulých do měsíce listopadu, který předcházel kvótovému roku; b) v případě části B, na nejméně 20 tun a nejvýše 10 % dostupného množství pro dané podobdobí, a to pokud je daný žadatel schopen dokázat ke spokojenosti příslušného orgánu dotyčného členského státu, že splňuje podmínky pro registraci dovozců V případě, že by použitím přídělového koeficientu došlo k přidělení licencí s množstvím na méně než 20 tun na žádost, udělí se u příslušných žadatelů množství losem Dovoz na základě IMA 1 osvědčení (dovoz sýrů z Austrálie a Kanady) Jedná se dovozy v rámci kvót specifikovaných podle země původu (viz. příloha III. B NK 2535/2001). Licence se vydává na základě předložení originálu osvědčení IMA 1. Licence se vydává na celkové čisté množství, které je uvedeno v tomto osvědčení. IMA 1 osvědčení Jedná se o osvědčení (vzor osvědčení v příloze IX. NK 2535/2001), které vydávají úřady uvedené v příloze XII NK č. 2535/2001, a které se předkládá spolu se žádostí o licenci. Osvědčení musí být řádně vyplněno a potvrzeno (tj. opatřeno razítkem a podpisem osob s podpisovým právem). Žádost o licenci Žádosti o licence se podávají kterýkoli pracovní den. V žádosti o licenci se uvede: - v poli 7 a 8 zemi, odkud je produkt dovezen a zemi původu (držitel je povinen dovážet ze země původu) - v poli 15 popis produktů uvedených v Příloze III NK č. 2535/ v poli 16 příslušný KN kód - v poli 20 číslo kvóty + Platné pouze při současném předložení osvědčení IMA 1 (číslo osvědčení IMA 1) vydaného dne.(datum jeho vydání) 7

8 Záruka: 10 EUR/100kg Vydání licence: 4 pracovní dny po předložení žádosti. Platnost licence: 3 měsíce následující po dni vydání licence, max. do 31. prosince daného roku Přesné podmínky pro vydávání osvědčení IMA 1 jsou uvedeny v Kapitole III NK č. 2535/ Vývoz Pro vývoz v rámci kvót je nutná vývozní licence. Vývozní kvóty lze rozdělit do následujících režimů: - vývoz sýrů do Kanady - vývoz sýrů do USA - vývoz sušeného mléka do Dominikánské republiky 3.1. Vývoz sýrů do Kanady Jedná se o vývoz sýrů do Kanady v rámci kvót uvedených v dohodě uzavřené mezi Evropským společenstvím a Kanadou. Jedná se o vývoz bez vývozní dotace. Žádost o licenci: Žádost o licenci lze podat kterýkoli pracovní den. V žádosti o licenci se uvede: - v poli 7 KANADA (CA) - v kolonce 15 označení zboží podle kombinované nomenklatury šestimístným číslem pro produkty kódů KN , , a a osmimístným číslem pro produkty kódu KN Kolonka 15 žádostí o licence a licencí nesmí obsahovat více než šest takto označených produktů; - v kolonce 16 osmimístný kód KN a množství v kilogramech pro každý produkt uvedený v kolonce 15. Licence je platná pouze pro takto označené produkty a množství; - v polích 17 a 18 celkové množství výrobků uvedených v poli 16 - v poli 20: Sýry pro přímý vývoz do Kanady. Článek 16 nařízení (ES) č. 1187/2009. Kvóta pro (rok)., nebo Sýry pro přímý vývoz/vývoz přes New York do Kanady. Článek 16 nařízení (ES) č. 1187/2009. Kvóta pro (rok). - v poli 22 text bez vývozní náhrady 8

9 Žádosti o licence se přijímají pouze pokud: - žadatelé písemně prohlásí, že veškerý materiál spadající pod kapitolu 4 kombinované nomenklatury a použitý při výrobě výrobků, na něž se vztahuje jejich žádost, byl vyroben pouze ve Společenství; - žadatelé se písemně zaváží poskytnout na žádost příslušných úřadů jakékoli další podklady, které tyto úřady považují za nezbytné pro vydání licencí, a dle potřeby přijmout jakékoli kontroly účetnictví a výrobních podmínek příslušných výrobků prováděné těmito úřady. Záruka se nevyžaduje Vydání licence Licence se vydávají bez zbytečného odkladu Platnost licence Licence je platná do 31. prosince roku, pro který byla vydána. Licence vydané od 20. prosince jsou platné od 1.1. do následujícího roku Vývoz sýrů do USA Jedná se o vývoz sýrů do USA v rámci těchto kvót - doplňkové kvóty vyplývající z Dohody o zemědělství, - celní kvóty původně vyplývající z Tokijského kola a poskytnuté Spojenými státy americkými Rakousku, Finsku a Švédsku v seznamu XX Uruguayského kola; - celní kvóty původně vyplývající z Uruguayského kola a poskytnuté Spojenými státy americkými České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku v seznamu XX Uruguayského kola. Seznam kvót, produktů a maximálního množství je uveden v příloze IIa NK č. 1187/2009 Kvótové období - od 1. ledna do 31. prosince Žádost o licenci: Žádost lze podat: od 1. do 10. září, které předchází o kvótovému roku, na který jsou licence přiděleny V žádosti o licenci se uvede: V poli 7: Spojené státy Americké a zaškrtne slovo ANO (žadatel je povinen vyvážet do země uvedené v tomto poli) Pole 16: osmimístný kód produktu kombinované nomenklatury, licence je však platná pro všechny kódy KN 0406 V poli 20 odkaz: Určeno pro vývoz do Spojených států amerických: Kvóta pro (rok) oddíl 2 kapitoly III nařízení (ES) č. 1187/2009. Označení kvóty: 9

10 K žádosti se přiloží formulář uvedený v příloze IIb NK č.1187/2009 s těmito údaji: a) označení skupiny produktů, na kterou se vztahuje kvóta Spojených států amerických v souladu s doplňkovými poznámkami 16 až 23 a 25 v kapitole 4 harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických; b) Názvy produktů podle harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických; c) Jméno a adresu dovozce ve Spojených státech amerických určeného žadatelem; K žádostem o vývozní licence je nutné přiložit prohlášení od určeného dovozce dokládající skutečnost, že v souladu s platnými právními předpisy Spojených států amerických splňuje podmínky pro vydání licencí na dovoz produktů do USA v rámci kvót. Žadatelé o vývozní licence musejí doložit, že v průběhu alespoň jednoho roku ze tří předchozích kalendářních let vyváželi do Spojených států amerických dotyčné produkty dané kvóty (tj. kvóty, kterou žadatel uvede v poli 20) a že jejich označený dovozce je dceřinou společností žadatele. Doklad o obchodu se předkládá v souladu s čl. 5 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1301/2006. V případě, že je skupina produktů rozdělena na kvótu Tokio a Uruguay považují se obě za samostatné kvóty. Pro každou kvótu lze podat i více žádostí, pokud není překročeno celkem maximální množství dané kvóty. Rozhodnutí Komise: Pokud zažádaná množství přesáhnou dostupné množství pro dotyčnou kvótu a rok, použije Komise jednotný přídělový koeficient. Množství získané použitím koeficientu je zaokrouhleno směrem dolů na nejbližší kilogram. Losování Losuje se pouze v případě, že o stejnou kvótu žádá více žadatelů. Pokud by použití přídělového koeficientu vedlo k přidělení licencí v rámci jedné kvóty na méně než 10 tun na žadatele (méně než 10 tun na kvótu), rozdělí se množství losem. ČS přidělí losem 10 tun na danou kvótu a zbývající množství nižší než 10 tun rozdělí rovnoměrně mezi šarže o 10 tunách. Losuje se za pomoci jmenované tříčlenné losovací komise SZIF. Žadatel je vyrozuměn o losování předem a seznámen s výsledkem. Množství přidělená losováním se rozdělí mezi jednotlivé KN kódy v poměru k množstvím produktů jednotlivých KN kódů, o které se žádá. Jestliže celkové množství, na které se vztahují žádosti o licence, je nižší než množství, které je pro příslušnou kvótu k dispozici, Komise stanoví přídělový koeficient pro zbývající množství v poměru k požadovaným množstvím. Přidělené množství se zaokrouhlí na celý kg směrem dolů. Žadatelé uvědomí SZIF do týdne od zveřejnění koeficientu, zdali akceptují dodatečné množství. Složená záruka musí být odpovídajícím způsobem navýšena. Záruka se skládá ve výši - 3 EUR/100kg Záruka se uvolní: a) Pro požadovaná množství, pro něž nemohla být vydána licence b) nebo po uskutečněném vývozu po předložení dokumentu T5 společně s přepravním dokladem, na který odkazuje čl. 17 odst. 3 nařízení (ES) č. 612/2009, jako důkazu o vývozu. 10

11 Vydání licence Licence se vydávají do 15. prosince roku, který předchází kvótovému roku. Platnost licence Licence jsou platné od 1. ledna do 31. prosince kvótového roku. Pokud určený dovozce neobdrží v USA svolení pro dovoz, může členský stát povolit žadateli, aby určil jiného již v USA schváleného dovozce Vývoz sušeného mléka do Dominikánské republiky Vývoz sušeného mléka do Dominikánské republiky se řídí zvláštním režimem uvedeným v článku NK č. 1187/2009. Tento vývoz umožňuje žadateli dovážet do Dominikánské republiky za snížené dovozní clo. Vývozní licence se vydávají pro sušené mléko s těmito KN kódy: Vyvážené produkty musí být vyrobeny výhradně v EU. V žádosti a licenci se uvede osmimístný KN kód. Licence je ale platná pro vývoz jakéhokoliv jiného KN kódu spadajícího pod tuto kvótu. Výrobky, na které je žádána licence, musí být plně vyrobeny ve Společenství a na požádání musí žadatelé poskytnout kompetentním orgánům jakékoliv další důkazy, které tyto orgány považují za nutné k vydání licence a pokud je to vhodné, musí žadatelé akceptovat všechny kontroly účetnictví a podmínek výroby. Roční kvóta probíhá od 1. července od 30. června a její celkové množství je tun. Tato kvóta je rozdělena na dvě části: 1. první část ve výši 80 % neboli tun je rozdělena mezi vývozce Unie, kteří mohou doložit, že vyvezli sušené mléko do Dominikánské republiky v průběhu alespoň jednoho ze čtyř kalendářních roků před lhůtou pro podání žádostí; 2. druhá část ve výši 20 % neboli tun je vyhrazena pro žadatele, kteří nejsou uvedeni v bodě 1), kteří v okamžiku podání žádosti mohou prokázat, že po dobu posledních dvanácti měsíců obchodovali se třetími zeměmi s mléčnými výrobky uvedenými v kapitole 4 kombinované nomenklatury. Doklad o obchodu se předkládá v souladu s čl. 5 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1301/2006 buď dovozním JSD, kde je uveden žadatel jako příjemce nebo vývozním dokladem, kde je žadatel uveden jako vývozce VDD. Žádosti o vydání vývozních licencí se mohou vztahovat minimálně na 20 tun, maximálně nesmí překročit množství příslušné kvóty. V případě, že nebude využito všechno množství v rámci prvního kola žádostí o licence, bude zbylé množství poskytnuto během druhého kola žádostí. Případné zbylé množství je vždy zveřejněno Komisí (množství již není rozděleno na dvě části). 11

12 K přijetí žádosti je nutné, aby byla na jeden kód výrobku kombinované nomenklatury předložena pouze jedna žádost a aby byly všechny žádosti podány současně. Žádosti lze podat: Žádosti o vývozní licence se předkládají každý rok v období od května pro kvótu vztahující se k období od 1. července do 30. června následujícího roku. Pro případné zbylé množství kvóty je možné zažádat ještě od 1. do 10. listopadu. Žádost o licenci obsahuje: - v poli 7 slova Dominikánská republika DO a zaškrtnout políčko ANO (licence je určena pouze pro vývoz do Dominikánské republiky) - v kolonkách 17 a 18 množství, na něž se žádost o licenci nebo licence vztahuje - v poli 20 poznámku: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1187/2009: Celní kvóta pro období od 1.7. do pro sušené mléko podle dodatku 2 přílohy III. Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským spol. a jeho členskými státy na straně druhé, jejíž podpis a prozatímní uplatňování byly schváleny rozhodnutím Rady 2008/805/ES Záruka na vývoz sušeného mléka do Dominikánské republiky činní 3 EUR/100kg. Záruka se uvolní: c) Pro požadovaná množství, pro něž nemohla být vydána licence d) nebo po uskutečněném vývozu po předložení dokumentu T5 společně s přepravním dokladem, na který odkazuje čl. 17 odst. 3 nařízení (ES) č. 612/2009, jako důkazu o vývozu. Rozhodnutí Komise: V případě překročení množství v rámci kvóty: Pokud zažádaná množství přesáhnou dostupné množství pro dotyčnou kvótu a rok, použije Komise jednotný přídělový koeficient krácení. Množství získané použitím koeficientu je zaokrouhleno směrem dolů na nejbližší kilogram. Pokud použití těchto koeficientů způsobí, že na jednoho žadatele připadne množství menší než 20 t, mohou žadatelé své žádosti stáhnout. V takovém případě jsou povinni o tom informovat Fond během tří pracovních dní po zveřejnění rozhodnutí Komise. Záruka bude okamžitě uvolněna. V případě nevyčerpání množství v rámci kvóty: Jestliže celkové množství, na které se vztahují žádosti o licence, je nižší než množství, které je pro příslušné období k dispozici, Komise zveřejní toto množství pro druhé listopadové kolo žádostí. V případě, že i během druhého kola žádostí není vyčerpáno všechno množství, které je pro příslušné období k dispozici, Komise stanoví přídělový koeficient pro zbývající množství v poměru k požadovaným množstvím. Přidělené množství se zaokrouhlí na celý kg směrem dolů. Žadatelé uvědomí SZIF do týdne od zveřejnění koeficientu, zdali akceptuje dodatečné množství. Složená záruka musí být odpovídajícím způsobem navýšena. Vystavení licencí: pro žádosti od : po zveřejnění koeficientu nejpozději do pro žádosti od : po zveřejnění koeficientu nejpozději do

13 Platnost licence: Licence je platná ode dne vydání do 30. června kvótového roku, na který byla předložena žádost o vývozní licenci. Kontaktní osoba: Ing. Eva Rychlíková Státní zemědělský intervenční fond Ve Smečkách Praha 1 tel

Dovozní a vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky. Obsah: 1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA... 2 2. OBECNÝ POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ LICENCÍ... 4 3. DOVOZ...

Dovozní a vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky. Obsah: 1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA... 2 2. OBECNÝ POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ LICENCÍ... 4 3. DOVOZ... Dovozní a vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky Obsah: 1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA... 2 2. OBECNÝ POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ LICENCÍ... 4 3. DOVOZ... 6 3.1. Preferenční dovoz mimo režim kvót... 7 3.2. Dovoz

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz vepřového masa

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz vepřového masa Příručka pro žadatele Vydávání licencí na dovoz vepřového masa OBSAH 1. DOVOZ v režimu celních kvót řízených systémem licencí... 2 1.1 Dovoz vepřového masa do EU... 2 1.2 Dovoz vepřového masa z Ukrajiny...

Více

Dovozní licence pro ovoce a zeleninu

Dovozní licence pro ovoce a zeleninu Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz http://www.szif.cz Dovozní licence pro ovoce a zeleninu Při dovozu čerstvého ovoce a zeleniny ze třetích

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí pro ovoce a zeleninu (čerstvé i zpracované) OBSAH

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí pro ovoce a zeleninu (čerstvé i zpracované) OBSAH Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz, http://www.szif.cz Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro ovoce a zeleninu (čerstvé i zpracované) OBSAH

Více

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro obiloviny

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro obiloviny Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro obiloviny Obsah 1 Vývoz obilovin... 2 1.1 Vývoz výživy pro psy a kočky kódu KN 23091090 do Švýcarska... 2 2 Dovoz obilovin... 3 2.1 Dovoz ječmene v rámci kvóty

Více

OZNÁMENÍ OTEVŘENÍ DOVOZNÍCH CELNÍCH KVÓT NA ROK 2007 HOVĚZÍ MASO

OZNÁMENÍ OTEVŘENÍ DOVOZNÍCH CELNÍCH KVÓT NA ROK 2007 HOVĚZÍ MASO Oddělení vydávání licencí V Praze dne 27.12. 2006 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Zuzana Prachařová, tel.: 222 871 463, e-mail: zuzana.pracharova@szif.cz

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz konopí

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz konopí Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Příručka pro žadatele Vydávání licencí na dovoz konopí OBSAH 1. Běžný dovoz... 2 1.1. Dovoz pravého konopí... 2 1.2.

Více

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro olivový olej a stolní olivy

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro olivový olej a stolní olivy Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro olivový olej a stolní olivy Obsah 1. Všeobecné podmínky licenčního systému... 2 2. Dovozní režimy... 5 2.1. Běžný dovoz (plné dovozní clo)... 5 2.2. Tarifní preference

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz hovězího a telecího masa

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz hovězího a telecího masa Příručka pro žadatele Vydávání licencí na dovoz hovězího a telecího masa OBSAH 1 DOVOZ v režimu celních kvót řízených systémem licencí... 2 1.1 Dovoz vysoce jakostního čerstvého, chlazeného a zmrazeného

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz hovězího a telecího masa

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz hovězího a telecího masa Příručka pro žadatele Vydávání licencí na dovoz hovězího a telecího masa OBSAH 1 DOVOZ v režimu celních kvót řízených systémem licencí... 2 1.2 Dovoz zmrazeného hovězího masa kódu KN 0202 a produktů kódu

Více

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu Obsah 1. Všeobecné podmínky licenčního systému... 2 2. Dovozní režimy... 5 2.1. Dovoz za plné dovozní clo... 5 2.2. Preferenční

Více

Vydávání licencí pro vepřové maso

Vydávání licencí pro vepřové maso Vydávání licencí pro vepřové maso Dovozní režimy Dovoz vepřového masa v rámci kvót DOVOZ VEŠKERÝCH PRODUKTŮ Z ODVĚTVÍ VEPŘOVÉHO MASA DO SPOLEČENSTVÍ V RÁMCI KVÓT JE PODMÍNĚN PŘEDLOŽENÍM DOVOZNÍ LICENCE.

Více

Vydávání licencí pro vejce a drůbeží maso

Vydávání licencí pro vejce a drůbeží maso Dovozní režimy Vydávání licencí pro vejce a drůbeží maso 1. Dovoz nesoleného drůbežího masa a jiných produktů 2. Dovoz soleného drůbežího masa z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí 3. Správa celních

Více

OZNÁMENÍ PRAVIDLA KE SPRÁVĚ DOVOZNÍCH CELNÍCH KVÓT PRO OBILOVINY

OZNÁMENÍ PRAVIDLA KE SPRÁVĚ DOVOZNÍCH CELNÍCH KVÓT PRO OBILOVINY Oddělení vydávání licencí V Praze dne 22. prosince 2006 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Mgr. Irena Hrčková, tel.: 222 871 662, e-mail:

Více

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2.

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2. Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) 7613/16 ADD 1 UD 72 DELACT 61 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka

Více

Oddělení licencí vydává následující licence společné organizace trhu s cukrem:

Oddělení licencí vydává následující licence společné organizace trhu s cukrem: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz http://www.szif.cz Licence pro cukr Oddělení licencí vydává následující společné organizace trhu s cukrem:

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 2 PART 1/8 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka L 242/4 9.9.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 115/2004 Sb. ze dne 18. února 2004,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 115/2004 Sb. ze dne 18. února 2004, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 115/2004 Sb. ze dne 18. února 2004, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů Změna: 543/2004 Sb. Změna:

Více

Informace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy pro období po ukončení kvót

Informace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy pro období po ukončení kvót Informace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy pro období po ukončení kvót V Praze dne 27. září 2017 Informace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy 1 z 8 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Základní

Více

Žádost o individuální vývozní povolení a souhrnné vývozní povolení pro zboží dvojího použití (zákon č. 594/2004 Sb.)

Žádost o individuální vývozní povolení a souhrnné vývozní povolení pro zboží dvojího použití (zákon č. 594/2004 Sb.) Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 344/2010 Sb. Žádost o individuální vývozní povolení a souhrnné vývozní povolení pro zboží dvojího použití (zákon č. 594/2004 Sb.) 0 1. Vývozce IČ 2. Číslo jednací žadatele

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz ovoce a zeleniny OBSAH

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz ovoce a zeleniny OBSAH Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz, http://www.szif.cz Příručka pro žadatele Vydávání licencí na dovoz ovoce a zeleniny OBSAH 1. VŠEOBECNÉ

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

OBECNÉ PODMÍNKY PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOVOZNÍ A VÝVOZNÍ LICENCE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY S PLATNOSTÍ OD

OBECNÉ PODMÍNKY PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOVOZNÍ A VÝVOZNÍ LICENCE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY S PLATNOSTÍ OD OBECNÉ PODMÍNKY PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOVOZNÍ A VÝVOZNÍ LICENCE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY S PLATNOSTÍ OD 6. 11. 2016 V Praze dne 1. listopadu 2016 Dovolujeme si informovat žadatele, že dne 30. července 2016

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ L 146/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/879 ze dne 2. června 2016, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví podrobná pravidla

Více

282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 282/2014 Sb. Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění spol... - znění dle 282/14 Sb. 282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.10.2015 L 271/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne ,

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne , N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2004, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků Vláda nařizuje

Více

Příručka pro žadatele. Záruky na intervenční nákup másla a sušeného odstředěného mléka

Příručka pro žadatele. Záruky na intervenční nákup másla a sušeného odstředěného mléka Příručka pro žadatele Záruky na intervenční nákup másla a sušeného odstředěného mléka Obsah 1. Obecné podmínky pro složení záruk... 2 2. Intervenční nákup másla... 3 3. Intervenční nákup sušeného odstředěného

Více

Úřední věstník Evropské unie 15.7.2000 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Úřední věstník Evropské unie 15.7.2000 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 03/sv. 30 41 32000R1520 15.7.2000 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 177/1 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

PROBLEMATIKA PŮVODU ZBOŽÍ

PROBLEMATIKA PŮVODU ZBOŽÍ PROBLEMATIKA PŮVODU ZBOŽÍ s ohledem na celní kodex Unie (UCC), implementovaný (IA) a delegovaný (DA) akt od 1. 5. 2016 1 Prohlášení dodavatele a osvědčení údajů INF 4 Prokazování a ověřování preferenčního

Více

Kontrola exportu zboží dvojího použití

Kontrola exportu zboží dvojího použití Kontrola exportu zboží dvojího použití Legislativa EU a ČR týkající se kontroly vývozu o povolení k vývozu 29. 11. 2016 Právní předpisy upravující kontrolu exportu zboží dvojího použití nařízení Rady (ES)

Více

Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol. Implementace od školního roku 2017/2018

Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol. Implementace od školního roku 2017/2018 Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol Implementace od školního roku 2017/2018 Seminář MZe, Praha, 4. 4. 2017 Ing. Pavla Brožová, Ing. Jitka Mašková Základní informace Reforma projektů Mléko do

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 8.8.2015 CS L 211/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1369 ze dne 7. srpna 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná

Více

ŠKOLNÍ PROJEKTY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017/ dubna 2017 Ing. Petra Benedíková

ŠKOLNÍ PROJEKTY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017/ dubna 2017 Ing. Petra Benedíková ŠKOLNÍ PROJEKTY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 Ovoce a zelenina do škol Mléko do škol 4. dubna 2017 Ing. Petra Benedíková Základní okruhy 1. Schválení žadatele o podporu 2. Souhrnné hlášení, limity 3. Podpora

Více

Předmět úpravy. Předmět podpory

Předmět úpravy. Předmět podpory Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 478/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro posk... - znění dle 157/14 Sb. 478/2009 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2009 o

Více

2001R1207 CS

2001R1207 CS 2001R1207 CS 18.02.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B M1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001

Více

Příručka pro žadatele Záruky na informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů dle Prováděcího nařízení Komise (EU)2015/1831

Příručka pro žadatele Záruky na informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů dle Prováděcího nařízení Komise (EU)2015/1831 Příručka pro žadatele Záruky na informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů dle Prováděcího nařízení Komise (EU)2015/1831 Obsah Obecné podmínky pro složení záruk... 2 Záruka na zálohovou

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY NAŘÍZENÍ RADY o společné organizaci trhu s osivem a o zrušení směrnic (EHS) č. 2358/71 a (EHS) č.

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY NAŘÍZENÍ RADY o společné organizaci trhu s osivem a o zrušení směrnic (EHS) č. 2358/71 a (EHS) č. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2005 (OR. en) 13470/05 Interinstitucionální spis: 2005/0164 (CNS) AGRIORG 58 AGRIFIN 78 OC 724 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY o společné organizaci

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU:

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Mléko a mléčné výrobky stanovování a správa produkčních kvót intervence nákup, prodej a intervenční skladování

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

(2011/630/EU) (Úř. věst. L 247, , s. 32)

(2011/630/EU) (Úř. věst. L 247, , s. 32) 2011D0630 CS 09.04.2015 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. září 2011 o dovozu

Více

ROZHODNUTÍ. (Text s významem pro EHP) (2014/199/EU)

ROZHODNUTÍ. (Text s významem pro EHP) (2014/199/EU) L 108/56 ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. dubna 2014, kterým se mění přílohy prováděcího rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o veterinární požadavky týkající se katarální horečky ovcí a epizootického

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až

Více

Č.j.: 7339/2010-900000-214 SZ 0264 S5. Z Á Z N A M z jednání ze dne: 18.2.2010

Č.j.: 7339/2010-900000-214 SZ 0264 S5. Z Á Z N A M z jednání ze dne: 18.2.2010 Č.j.: 7339/2010-900000-214 SZ 0264 S5 Z Á Z N A M z jednání ze dne: 18.2.2010 1.Účastníci jednání: Za GŘC: Za Ministerstvo zemědělství: Mgr. Dalibor Rucký, ředitel sekce 02 Cel a daní Ing. Sylva Urbanová,

Více

Předmět úpravy. Předmět podpory

Předmět úpravy. Předmět podpory Nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních Částka: 152/2009 Sb. Datum

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Registrace organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny 18. dubna 2016 IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Strana 1/5 OBSAH 1. Legislativa 2. Definice 3. Registrace organizace producentů

Více

269/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

269/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 269/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. listopadu 2014 o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o

Více

Vydávání licencí na dovoz a vývoz rýže

Vydávání licencí na dovoz a vývoz rýže Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Vydávání licencí na dovoz a vývoz rýže Tato příručka má informativní charakter a obsahuje pouze vybrané informace.

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o společné organizaci trhu s osivem. (předložený Komisí)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o společné organizaci trhu s osivem. (předložený Komisí) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 24.8.2005 KOM(2005) 384 v konečném znění 2005/0164 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o společné organizaci trhu s osivem (předložený Komisí) CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Nařízení

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.3.2012 COM(2012) 115 final 2012/0054 (COD) C7-0079/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o provádění dohod uzavřených EU na základě jednání v rámci článku XXVIII

Více

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č..../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, k návrhu rozhodnutí

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 174 final - ANNEX 3.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 174 final - ANNEX 3. Rada Evropské unie Brusel 8. dubna 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0092 (NLE) 7616/16 ADD 3 WTO 80 SERVICES 5 COLAC 19 NÁVRH Odesílatel: Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2008R0376 CS 21.09.2015 008.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008,

Více

(3) Prováděcí nařízení (EU) č. 792/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3) Prováděcí nařízení (EU) č. 792/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. 16.1.2015 L 10/19 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/57 ze dne 15. ledna 2015, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012, pokud jde o vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) C7-0048/13 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.4.2011 KOM(2011) 231 v konečném znění 2011/0099 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře

Více

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce PŘÍLOHA II 4. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ C. PRÁVA K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ I. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ 31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 15. února 2006 Předmět: Návrh nařízení Rady o provedení

Více

PŘÍLOHA 2-A ODSTRAŇOVÁNÍ CEL

PŘÍLOHA 2-A ODSTRAŇOVÁNÍ CEL PŘÍLOHA 2-A ODSTRAŇOVÁNÍ CEL 1. Pro účely této přílohy včetně harmonogramu každé strany dohody uvedeného v této příloze se rokem 1 rozumí období začínající dnem vstupu této dohody v platnost a končící

Více

Celní právo a celní správa Základy celního práva

Celní právo a celní správa Základy celního práva Celní právo a celní správa Základy celního práva Dana Šramková Pyramida norem celního práva Právo EU celní kodex prováděcí nařízení k celnímu kodexu nařízení o osvobození od cla = nařízení nařízení TIR

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny CS CS PŘÍLOHA

Více

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL PŘÍRUČKA PRO ŠKOLY OBSAH: 1. Základní informace o projektu Ovoce a zelenina do škol 1.1 Legislativa 1.2 Základní pojmy 1.3 Předmět podpory 2. Účast základní školy v projektu

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1370 CS 30.06.2016 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013,

Více

I N F O R M A C E. Pověřené útvary, kterými jsou všechny celní úřady v České republice (nikoliv

I N F O R M A C E. Pověřené útvary, kterými jsou všechny celní úřady v České republice (nikoliv I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování registračního a identifikačního čísla (EORI) pro celní účely v rámci Evropské unie S účinností od 1. 7. 2009 byla v Evropské

Více

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy Oddělení pro cukr, ovoce a zeleninu Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 V Praze dne 30.6.2013 e-mail: ovocedoskol@szif.cz Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy OBSAH 1. Základní informace 2. Přihlášení školy

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 15. března 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

L 346/12 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/12 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/12 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH u vývozu zboží

Informace o uplatňování zákona o DPH u vývozu zboží Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 101444/17/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH u vývozu zboží 1. Cíl Informace Generální

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0168 CS 01.01.2013 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. ledna 2006, kterým se stanoví

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 9. ledna 2015 Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

CELNÍ REŽIMY EU - ZÁKLADNÍ

CELNÍ REŽIMY EU - ZÁKLADNÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Celní režimy EU - základní Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 8. 10. 2013

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) CS L 138/18 Úřední věstník Evropské unie 26.5.2011 NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 514/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro úpravu režimu preferenčního obchodu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie CS CS

Více

Oprávněný hospodářský subjekt (AEO) Celní úřad pro Jihočeský kraj

Oprávněný hospodářský subjekt (AEO) Celní úřad pro Jihočeský kraj Oprávněný hospodářský subjekt (AEO) Celní úřad pro Jihočeský kraj Povolení AEO - Celní úřad pro Jihočeský kraj - kompetentní celní orgán ve věci AEO - Základ spolupráce/partnerství mezi celní správou a

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 12. září Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

režimu. Proto by měla být příprava jídel odpovídajícím způsobem omezena.

režimu. Proto by měla být příprava jídel odpovídajícím způsobem omezena. 11.7.2008 Úřední věstník Evropské unie L 183/17 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství

Více

EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ

EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ VÝTISK PRO PŘÍSLUŠNÝ CELNÍ ÚTVAR EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ 1 1 1. Žadatel Vyhrazeno pro úřední záznamy Číslo EORI: DIČ: IČ: Telefon: (+) Mobilní telefon: (+) Fax: (+) Datum doručení Evidenční

Více

Vydávání licencí na dovoz a vývoz vína a ethyl alkoholu

Vydávání licencí na dovoz a vývoz vína a ethyl alkoholu Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Vydávání licencí na dovoz a vývoz vína a ethyl alkoholu Dovoz vína, hroznové šťávy a hroznového moštu ze třetích zemí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. června 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.5.2016 do 31.5.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

Více

Program podpory ozdravných pobytů Registrační číslo projektu Č.j. SFZP 01393/2015 Název projektu: Litoměřice

Program podpory ozdravných pobytů Registrační číslo projektu Č.j. SFZP 01393/2015 Název projektu: Litoměřice Výzva k podání nabídek (pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory MŽP,SFŽP, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999)

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) O postupu usnadnění vystavení průvodního osvědčení EUR 1 a vyhotovení prohlášení na faktuře pod opatřeními

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více