DPH v medzinárodnej preprave v roku Ing. Milan Kúdela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPH v medzinárodnej preprave v roku Ing. Milan Kúdela"

Transkript

1 DPH v medzinárodnej preprave v roku 2013 Ing. Milan Kúdela

2 Dodanie prepravnej služby Osobitné pravidlá pre určenie miesta dodania služby 16: preprava tovaru pre NO medzi krajina EÚ miesto, kde sa preprava tovaru začína; preprava tovaru pre NO iná ako medzi krajina EÚ miesto, kde sa preprava tovaru vykonáva; doplnkové služby pri preprave pre NO miesto, kde sa služby fyzicky vykonávajú; doplnkové služby pri preprave pre NO miesto, kde sa služby fyzicky vykonávajú;

3 Prepravné služby spojené s vývozom tovaru podľa 47 ods. 6 sú oslobodené od dane prepravné a s nimi súvisiace doplnkové, ktoré sú priamo spojené s vývozom T a s T pod colným opatrením podľa 18 ods. 2 zákona o DPH. S vrátane prepravných a s nimi súvisiacich doplnkových S, kt. sú priamo spojené s vývozom T a s T pod colným opatrením podľa 18 ods. 2 zákona o DPH, sú oslobodené od dane s nárokom na odpočítanie dane. T pod colným opatrením sa rozumie umiestnenie T do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu, alebo ak má dovážaný T pri jeho vstupe na územie spoločenstva postavenie dočasne uskladneného T, alebo ak je prepustený do colného režimu uskladňovanie v colnom sklade, do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, do colného režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla alebo do colného režimu vonkajší tranzit, alebo vpustený do teritoriálnych vôd.

4 Prepravné služby spojené s dovozom tovaru pri preprave T súvisiacej s dovozom T do SR z tretích štátov platí, že táto preprava je oslobodená od DPH podľa 48 ods. 8 zákona o DPH za podmienky, že bola zahrnutá do základu dane samotného T. podľa 24 ods. 2 písm. b) sa totiž do základu dane pri dovoze tovaru majú zahrnúť aj všetky súvisiace náklady, t. j. aj preprava do miesta určenia. S, ktoré súvisia s dovozom tovaru do SR, sú oslobodené od dane za podmienky, že ich hodnota je zahrnutá do základu dane dovážaného tovaru. podľa 24 ods. 2 sa do základu dane pri dovoze tovaru zahŕňajú aj dane, clá, platby v zahraničí splatné pri dovoze tovaru, súvisiace náklady (provízia, balné, náklady na prepravu, poistné) vzniknuté do prvého miesta určenia v SR.

5 Prepravné služby spojené s dovozom tovaru zároveň sa do základu dane pri dovoze tovaru zahŕňajú aj náklady na prepravu tovaru na iné miesto určenia v inom členskom štáte, ak toto miesto je pri dovoze tovaru známe. v nadväznosti na uvedené z ustanovenia 48 ods. 8 zákona o DPH vyplýva, že preprava tovaru spojená s dovozom tovaru z tretích štátov je na území tuzemska oslobodená od dane, ak je zahrnutá v základe dane. z uvedeného vyplýva, že prepravca môže fakturovať prepravu tovaru oslobodenú od dane, ak cena tejto prepravy bola zahrnutá pri preclievaní do základu dane. miesto dodania prepravných S, ktoré neboli zahrnuté do základu dane sa určí podľa 15 ods. 3 zákona o DPH, t.j. miestom dodania prepravných S je miesto, kde sa preprava alebo jej časť vykonáva s výnimkou podľa 16 ods. 1 zákona o DPH, v ktorom je riešené miesto dodania prepravných S;

6 Preprava na území SR ako časť medzinárodnej prepravy ak prepravca vykonáva prepravu T na území tuzemska, ktorá je súčasťou medzinárodnej prepravy T, t. j. vzťahuje sa na T, kt. je vyvážaný do 3Š, je aj úsek vykonaný v SR oslobodený od dane. prepravca, ktorý vykonal prepravu v tuzemsku, musí mať dôkaz o tom, že ním poskytnutá preprava bola súčasťou medzinárodnej prepravy T do 3Š; ak by sa na tieto S uplatnila DPH, túto daň nie je možné považovať za odpočítateľnú daň a rovnako nemôže byť predmetom refundácie pre zahraničného podnikateľa. právo odpočítať daň zo S v tuzemsku vzniká platiteľovi dane v deň, keď pri tejto S vznikla daňová povinnosť. V danom prípade daňová povinnosť nevzniká. zákon o DPH taxatívne nestanovuje, aké preukazné doklady pre oslobodenie od dane pri dodaní prepravných S súvisiacich s vývozom T na územie 3Š má mať platiteľ dane k dispozícii.

7 Preprava na území SR ako časť medzinárodnej prepravy dodávateľ prepravných S by mal žiadať od svojho odberateľa prehlásenie, že tovar prepravovaný na území tuzemska je určený na dodanie do 3Š, ktorým by preukazoval oprávnenosť fakturácie bez dane; Služby súvisiace s vývozom tovaru S priamo spojenou s vývozom T, oslobodenou od dane sú napríklad colno-deklarantské služby pri vývoze T, poradenstvo a konzultácia týkajúca sa konkrétneho colného problému v súvislosti s vývozom T. Fakturácia uvedených služieb je bez DPH. v prípade poskytnutia služby poradenskej a konzultačnej, ktorá je všeobecného charakteru a nie je spojená s konkrétnym vývozom tovaru, nie je splnená podmienka oslobodenia.

8 Preprava na území SR ako časť medzinárodnej prepravy Preprava pri dovoze, - objednávateľ prepravy, pokiaľ je zároveň kupujúcim dováženého T, má povinnosť zahrnúť clo a všetky prepravné náklady a služby súvisiace s nadobudnutím pre účely účtovníctva i daní do obstarávacej ceny. - to platí bez ohľadu na to, či a v akej výške vstupujú tieto náklady do základu pre vymeranie cla a ako sa posudzujú pre stanovenie DPH. - zároveň je treba pripomenúť že v účtovníctve často nie je možné použiť kurz používaný pre colné účely, čo je ďalší dôvod prečo sa nemôže pri dovoze zhodovať ocenenie v účtovníctve s ocenením pre účely stanovenia cla a DPH.

9 Preprava na území SR ako časť medzinárodnej prepravy - preprava pri vývoze je i preprava uskutočnená v tuzemsku alebo preprava medzi ČŠ, ak je zaistená dopravcom, ktorý zaisťuje celú prepravu pri vývoze, ak aj časť prepravy je uskutočnená iným dopravným prostriedkom, a tak i iným dopravcom než vlastná preprava pri vývoze, ( napr. námorná doprava); - ak je zmluva o preprave do 3Š uzavretá s jedným prepravcom a ten pre určitý úsek použije iný dopravný prostriedok a popr. tiež iného dopravcu, môže cenu za prepravu do prístavu započítať do celkovej ceny za prepravu pri vývoze a považuje ju tak za oslobodenú od dane; - ak je však pre prepravu do prístavu využívaný iný dopravca, kt. neuzavrel zmluvu o preprave pri vývoze, musí svoj prepravný výkon považovať za prepravu medzi ČŠ; - je však možné považovať takúto prepravu za služby priamo viazanú na vývoz;

10 Preprava na území SR ako časť medzinárodnej prepravy - služby priamo viazané na vývoz sú oslobodené od dane; - Iba jedna podmienka, a to preukázanie osoby, kt. služby poskytuje, že boli tieto služby poskytnuté pri preprave alebo na T, kt. bol vyvezený; - Ide o služby, kt. majú taký charakter, že by sa bez nich vývoz T nemohol uskutočniť. Za typické služby je možné označiť: - nakládku T, vystavenie potrebných dokladov pre vývoz, ako napr. prepravných dokladov, karnetov, colných dokladov, potrebné skladovanie pre prípravu T na vývoz, oprava dopravného prostriedku pri vývoze, čistenie dopravného prostriedku, balenie a pod.

11 Preprava na území SR ako časť medzinárodnej prepravy - i služby priamo viazané na dovoz sú oslobodené od dane; - Iba jedna podmienka, a to preukázanie osoby, kt. služby poskytuje, že boli tieto služby poskytnuté pri preprave alebo na T, kt. bol dovezený; - Ide o služby, kt. majú taký charakter, že by sa bez nich dovoz T nemohol uskutočniť. Za typické služby je možné označiť: - vykládku T, vystavenie potrebných dokladov pre dovoz, ako napr. prepravných dokladov, karnetov, colných dokladov, - za služby priamo viazané na dovoz nie je možné považovať skladovanie T, ku kt. dochádza po ukončení dovozu a po vykládke, pretože sa jedná o komerčné dôvody k skladovaniu; - za takéto služby nemôžu byť považované napr. služby vyčistenie dopravného prostriedku vrátene ložnej plochy, pretože tieto služby sú poskytované po ukončení dovozu a vykládke.

12 CMR a jej význam pre DPH CMR je dohoda o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave. Vzťahuje sa na každú zmluvu pri cestnej preprave zásielok za úhradu realizovanú v rámci medzinárodnej kamiónovej dopravy, ak miesto prevzatia zásielky a miesto dodania zásielky je vo dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom Dohody CMR. dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy je nákladný list. V prípade, ak nákladný list chýba alebo sa stratí, prípadne má nedostatky, platia naďalej všetky ustanovenia konkrétnej prepravnej zmluvy. ak treba zásielku naložiť na niekoľko vozidiel alebo ak ide o rôzne druhy alebo samostatné časti zásielky, má odosielateľ alebo dopravca právo žiadať o vystavenie toľkých nákladných listov, koľko vozidiel sa má použiť alebo koľko druhov alebo samostatných častí zásielky sa má nakladať.

13 CMR a jej význam pre DPH Nákladný list CMR sa vystavuje v troch kópiách. červená (vrchná) časť je pre odosielateľa, modrá časť je určená pre príjemcu a zelenú časť si nechá dopravca. Prípadné ďalšie kópie (čierne) sú určené colným orgánom, zasielateľom a pod. Na prvej nakládke má vodič nechávať len prvú červenú časť CMR u odosielateľa. Na účely DPH má veľký význam pri preukazovaní oslobodenia pri dodaní T do iného ČŠ, kedy je platiteľ povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane kópiou faktúry a ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ inou osobou, prepravným dokladom (teda napr. aj CMR) alebo iným dokladom o odoslaní, v ktorom je uvedené miesto určenia;

14 CMR a jej význam pre DPH Nákladný list CMR plní funkciu dôkazného dokladu, ktorým sa preukazuje splnenie určitých skutočností vyplývajúcich z uzatvorenej prepravnej zmluvy, preto sa ním preukazuje aj skutočnosť: 1) že tovar bol odoslaný odosielateľom, prvý diel musí mať odosielateľ a musí byť potvrdený odosielateľom a dopravcom, že prevzal tovar na prepravu, 2) a príjemca preukazuje, že tovar prijal, tzn. že potvrdí dopravcovi, že od neho prevzal tovar bez poškodenia v poriadku a lehote dodania. 3) dopravca zasa potvrdeným nákladným listom od odosielateľa a príjemcu si nárokuje odmenu za vykonanú dopravu a preukazuje, že splnil to k čomu sa v prepravnej zmluve zaviazal.

15 Fakturácia - nedodržanie podmienok zmluvy Fakturácia márneho nájazdu v prípade, storna objednávky klientom, (odstúpenie od zmluvy), zasielateľ stornuje objednávku u dopravcu. Tu nedochádza k uskutočneniu zdaniteľného obchodu, ktorý by bol predmetom DPH. požadovanie finančnej náhrady od klienta má sankčný charakter. Fakturácia stojného pri fa. stojného dochádza k nárokovaniu sumy zo strany dopravcu za prestoj spôsobený rôznymi dôvodmi, najčastejšie tým, že nebola v dohodnutom čase vykonaná nakládka tovaru, vykládka alebo iná manipulácia s tovarom. Fa. stojného teda môže súvisieť so skutočne vykonanou prepravou (na rozdiel od márneho nájazdu) alebo môže nastať prípad, že preprava vykonaná nie je. Skutočnosť, či preprava bola, alebo nebola vykonaná, má vplyv na to, či príslušná finančná náhrada je alebo nie je predmetom DPH.

16 Fakturácia - nedodržanie podmienok zmluvy Meškanie vozidla dopravcu ak dopravca oneskorene pristaví vozidlo na dohodnutom mieste u klienta v súvislosti s nakládkou tovaru, t. j. následne sa preprava uskutoční, v týchto prípadoch si klient nárokuje určitú finančnú sumu, túto sumu fakturuje zasielateľovi, s ktorým má zmluvný vzťah. Následne zasielateľ túto náhradu prenesie na dopravcu, ktorý zapríčinil meškanie vozidla. na uvedenú fakturáciu náhrady za meškanie vozidla je potrebné z hľadiska DPH hľadieť tak, že klient neposkytuje službu, ktorá by bola predmetom DPH, zasielateľovi a následne zasielateľ neposkytuje službu, ktorá by bola predmetom DPH, dopravcovi, práve naopak službu prepravy tovaru poskytuje dopravca zasielateľovi a službu obstarania dopravy poskytuje zasielateľ klientovi.

17 Dodanie dopravnej služby a trojstranný obchod trojstranný obchod je typ reťazového obchodu s T, ktorého sa zúčastňujú 3 osoby registrované pre DPH v 3 rôznych členských štátoch ( 45 ); prepravnej S sa teda nemôže týkať trojstranný obchod nielen preto, že nejde o T; na účely správneho zdanenia S je nutné najskôr určiť, kde sa nachádza miesto dodania S podľa jednotlivých obchodných vzťahov. Tam, kde sa nachádza miesto dodania S, tam sa nachádza aj predmet dane, t. j. do štátneho rozpočtu toho štátu bude DPH odvedená; pre určenie miesta dodania S je dôležité vedieť, aké je postavenie odberateľa služby, t. j. či je zdaniteľnou osobou (podnikateľom). V našom prípade vychádzame z predpokladu, že všetky tri firmy sú zdaniteľnými osobami (podnikateľmi).

18 Dodanie dopravnej služby a trojstranný obchod slovenská firma S2 zabezpečuje prepravu tovaru pre slovenskú firmu S1 zo SR na Ukrajinu; miesto dodania tejto S sa určí podľa 15 ods. 1 zákona o DPH, t. j. nachádza sa v štáte odberateľa S prepravy (tým je slovenská firma S1), t. j. v SR; firma S2 bude prepravnú S fakturovať pre firmu S1 so slovenskou DPH 20 %, pretože podľa 69 ods. 1 zákona o DPH, ako dodávateľ S, je osobou povinnou platiť daň; nie je podstatné, na akom území sa S prepravy fyzicky vykonáva. Podstatné je to, kto je odberateľom S či je zdaniteľnou osobou a kde má sídlo; miesto dodania prepravnej služby poskytnutej slovenskou firmou S2 sa určí podľa 15 ods. 1 zákona o DPH, t. j. nachádza sa v štáte príjemcu služby na Ukrajine;

19 Dodanie dopravnej služby a trojstranný obchod faktúru vyhotoví S2 preto bez DPH. Nie je dôvod S uvádzať do súhrnného výkazu, voči 3Š neplatí povinnosť ho vyhotovovať; varianta, že prepravnú S na území Ukrajiny by si slovenská firma S2 dala vykonať ukrajinskou firmou, miesto dodania S sa určí podľa 15 ods. 1, t. j. miestom dodania by bola SR. Podľa 69 ods. 3 zákona o DPH je osobou povinnou platiť DPH v SR (tam, kde je S predmetom dane) príjemca S, t. j. slovenská firma; S2 by vykonala samozdanenie S prijatej od ukrajinskej firmy. Zároveň by mala právo na odpočítanie dane z tejto samozdanenej S, pretože ju prijala na účely svojho podnikania ako platiteľ dane v zmysle 49 ods. 2 zákona o DPH, zároveň by nárok musela preukázať v zmysle 51 ods. 1 písm. b), t. j. uviesť túto službu v evidencii pre daňové účely podľa 70 zákona o DPH.

20 Podmienky INCOTERMS a DPH dodanie tovaru doložka INCOTERMS nerieši okamih prechodu vlastníckeho práva medzi predávajúcim a kupujúcim; túto skutočnosť je možné samostatne ošetriť v kúpnej zmluve, inak prechod vlastníckeho práva nastane podľa všeobecných pravidiel práva, ktorými sa kúpna zmluva riadi; pokiaľ by to bolo napr. slovenské právo, kupujúci by typicky nadobudol vlastníctvo, ako náhle by mu bol tovar odovzdaný (prípadne i pred takýmto odovzdaním, pokiaľ by kupujúci získal oprávnenie nakladať so zásielkou, napr. odovzdaním nakladacieho listu); napríklad pri použití doložky CIP (preprava a poistenie platené do dohodnutého miesta určenia) je predávajúci povinný uzavrieť na vlastné náklady zmluvu o preprave tovaru do dohodnutého miesta určenia;

21 Podmienky INCOTERMS a DPH dodanie tovaru podľa tejto doložky predávajúci splní povinnosť dodať tovar v mieste odoslania tovaru jeho predaním prepravcovi; avšak doložka CIP nerieši okamih prechodu vlastníckeho práva k tovaru, vlastnícke právo prejde na kupujúceho podľa slovenského práva až odovzdaním tovaru kupujúcemu v mieste určenia, pokiaľ na neho nebolo prevedené právo nakladať so zásielkou ešte behom prepravy, či pokiaľ sa strany nedohodli inak; právo nakladať s vecou ako vlastník je integrálnou súčasťou vlastníckeho práva. Toto právo teda nemôže byť prevedené na kupujúceho skôr, než samotné vlastnícke právo; z pohľadu DPH teda k dodaniu tovaru (tj. k prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník) dôjde až prevzatím tovaru či prevodom práva nakladať so zásielkou behom prepravy, pokiaľ sa strany nedohodli inak;

22 Podmienky INCOTERMS a DPH dodanie tovaru všeobecne sa teda môže časovo rozchádzať okamih dodania tovaru ako záväzok z kúpnej zmluvy s dodaním tovaru pre účely DPH, a to bez ohľadu na dohodnutú doložku INCOTERMS (ak už ide o CIP či ostatné doložky);

23 Podmienky INCOTERMS a DPH tvorba ceny pre správne určenie základu dane pri predaji, nadobudnutí tovaru je nutné vychádzať z ceny stanovenej kúpnou zmluvou a nie z doložky INCOTERMS; je to dôvod, prečo venovať zvýšenú pozornosť dohode o kúpnej cene v zmluve. Napr. správca dane neuznal oslobodenie pri vývoze iba na základe faktu, že doprava tovaru bola prefakturovaná kupujúcim, napriek tomu, že všetky zákonné podmienky pre oslobodenie od DPH boli splnené. Dôvodil, že preprava nesúvisí s dodaním tovaru slovenským vývozcom, ale až s následným dodaním tohto tovaru tretej strane, ktoré uskutočnil kupujúci v zahraničí; pri parite CIP je predávajúci povinný uzavrieť zmluvu o preprave tovaru do miesta určenia a uhradiť prepravné. Z tejto parity však nie je dôvodiť, že by predávajúci nemohol prepravné prefakturovať kupujúcemu ako časť kúpnej ceny. To bude vyplývať zo spôsobu dojednania kúpnej ceny tovaru;

24 Podmienky INCOTERMS a DPH - oslobodenie vývoz tovaru alebo dodanie tovaru do iného ČŠ je možné oslobodiť od DPH, pokiaľ predávajúci, kupujúci alebo splnomocnená osoba (prepravca) zaistí dopravu tovaru mimo štát odoslania. Tu by podmienky INCOTERMS predsa len mohli zohrať dôležitú úlohu, lebo ako je uvedené vyššie, jasne vymedzujú, či je za zaistenie dopravy zodpovedný predávajúci alebo kupujúci; komplikáciou ale môže byť opakované použitie rovnakej doložky INCOTERMS v reťazovej transakcii; Pr: spoločnosť A z ČŠ A dodá tovar spoločnosti B z ČŠ B s doložkou FCA (vyplatené dopravcovi v dohodnutom mieste; dopravu zaisťuje kupujúci). Dodanie tovaru oslobodí od DPH, pretože kupujúci je povinný uzavrieť na vlastné náklady zmluvou o preprave tovar z ČŠ A do B.

25 Podmienky INCOTERMS a DPH - oslobodenie spoločnosť A avšak nemusí tušiť, že kupujúci B obratom refakturuje tovar spoločnosti C tiež s doložkou FCA a dopravu bude zaisťovať až spoločnosť C. dodanie tovaru medzi predávajúcim A a kupujúcim B teda nemusí fakticky spĺňať podmienku zaistenia prepravy tovaru predávajúcim alebo kupujúcim a spoločnosť A tak nesie riziko prípadného dorubku DPH; v tejto súvislosti sa vynára otázka, či by použitie podmienky FCA medzi spoločnosťami B a C bolo možné považovať za zmocnenie k zaisteniu prepravy (tj. spoločnosť B by zmocnila spoločnosť C k zaisteniu prepravy), a tím by sa docielilo oslobodenie u prvého dodania. dôvodom je, že podmienky INCOTERMS skôr slúžia k rozdeleniu povinností medzi predávajúceho a kupujúceho, než aby zmocňovali kupujúceho k uskutočneniu niektorých úkonov;

26 Podmienky INCOTERMS a DPH - oslobodenie dodacia podmienka Ex Works znamená, že predávajúci plní svoju povinnosť dodávky, keď dá kupujúcemu tovar k dispozícii vo svojom závode (t.j. podniku, továrni, sklade...); predávajúci je povinný dať tovar k dispozícii kupujúcemu na dohodnutom mieste dodania k dátumu alebo v lehote stanovenej v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný prevziať tovar v momente, keď je mu daný k dispozícii v dohodnutom čase a mieste. prvoradou povinnosťou predávajúceho je dať tovar k dispozícii vo svojom závode. Prvoradou povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar v závode predávajúceho, zabezpečiť prevoz tovaru do miesta určenia na vlastné náklady a riziká. prepravu tovaru do miesta určenia vykoná odberateľ alebo iná osoba na jeho účet;

27 Podmienky INCOTERMS a DPH - oslobodenie Pr: a.s., platiteľ dane uzatvorila kúpnu zmluvu s odberateľom osobou identifikovanou pre daň v Maďarskej republike na dodanie kancelárskeho nábytku; v kúpnej zmluve bola dohodnutá dodacia podmienka zo závodu (EXW Ex Works podľa INCOTERMS). V kúpnej zmluve bol určený dátum dodania tovaru v tento deň bol tovar pre odberateľa pripravený v sklade dodávateľa; dodávateľ vyhotovil faktúru na dodanie tovaru Prepravca, ktorý vykonal prepravu na účet odberateľa, tovar prevzal a prepravil do Maďarskej republiky Dňom dodania tovaru je deň vyhotovenia faktúry, t.j Platiteľ dane vykázal dodanie tovaru do Maďarskej republiky oslobodené od dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie január 2012 a v súhrnnom výkaze podanom za I. štvrťrok 2012.

28 Podmienky INCOTERMS a DPH - oslobodenie odberateľ nepredložil platiteľovi dane prepravný doklad o preprave tovaru do Maďarskej republiky do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru, t.j. do keďže do platiteľ DPH nemá prepravný doklad o preprave tovaru do Maďarskej republiky, vykáže dodanie tovaru podliehajúce 20% DPH v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie júl 2012.

29 Ďakujeme za pozornosť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ, reťazové obchody, osobitná úprava pre trojstranný obchod

Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ, reťazové obchody, osobitná úprava pre trojstranný obchod www.finance.gov.sk Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ, reťazové obchody, osobitná úprava pre trojstranný obchod Miesto dodania tovaru Miesto dodania tovaru - 13 ods. 1 písm. a) až c) zákona o DPH

Více

Metodický pokyn DRSR k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru v tuzemsku prepusteného do rôznych colných režimov

Metodický pokyn DRSR k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru v tuzemsku prepusteného do rôznych colných režimov Metodický pokyn DRSR k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru v tuzemsku prepusteného do rôznych colných režimov Za účinnosti zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

Více

Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku

Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku Príklad Zadanie a východiská stavba sa nachádza v tuzemsku subdodávateľ stavebných prác CZ1 je zahraničná firma, ktorá nemá v tuzemsku prevádzkareň,

Více

Dodanie investičného zlata a služby sprostredkovania dodania investičného zlata podľa 67 ods. 3 zákona o DPH

Dodanie investičného zlata a služby sprostredkovania dodania investičného zlata podľa 67 ods. 3 zákona o DPH Usmernenie DRSR k uplatňovaniu osobitnej úpravy pri dodaní investičného zlata podľa 67 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Daňové riaditeľstvo SR vydáva usmernenie

Více

Ing. Minarský Ján, daňový poradca Rustaveliho č. 15, Bratislava,

Ing. Minarský Ján, daňový poradca Rustaveliho č. 15, Bratislava, 1 Ing. Minarský Ján, daňový poradca Rustaveliho č. 15, 831 06 Bratislava, IČ DPH SK 1025335498 Zapísaný v zozname daňových poradcov SKDP pod číslom 142/93 Vybrané problémové časti zákona o dani z pridanej

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T

P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T KEMA Stavebné materiály, s.r.o. KEMA Stavebné materiály, s.r.o. Zavarská 10/H Trnava 917 01 objednavky@kema-sk.sk +421 (0)33 5936 805 Firma KEMA Stavebné

Více

Vrátenie dane zahraničným osobám. Vrátenie dane zahraničným osobám nadväzne na Smernicu Rady 2008/9/ES upravuje zákona o DPH.

Vrátenie dane zahraničným osobám. Vrátenie dane zahraničným osobám nadväzne na Smernicu Rady 2008/9/ES upravuje zákona o DPH. Metodický pokyn k uplatňovaniu odpočítania dane zahraničnou osobou registrovanou podľa 5 zákona o DPH cez daňové priznanie podané po 1. 10. 2012 v zmysle 49 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

3/2011 FINANČNÝ SPRAVODAJCA

3/2011 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 109 11 Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/9147/2011-73 pre právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami a sú registrované pre daň z pridanej hodnoty podľa 7 zákona

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

KÚPNA ZMLUVA. uzatvorená podľa v spojení s 729 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

KÚPNA ZMLUVA. uzatvorená podľa v spojení s 729 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 475 v spojení s 729 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov medzi (ďalej len zmluva) Predávajúci: POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. Sídlo:

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více

Kúpna zmluva uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Predávajúci: Čl. I Zmluvné strany Žilinský samosprávny kraj Sídlo: Komenského 48, 011

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

DPH a kombinácie daňových skupín od

DPH a kombinácie daňových skupín od DPH a kombinácie daňových skupín od 01.01.2017 Platnosť od 01.01.2017 Popis aktualizovaný:19. januára 2017 Príklady používania kombinácií DS k evidencii DPH v systéme WIN PROLUC. Legenda: DS daňová skupina,

Více

Poskytnutie služby zdaniteľnej osobe

Poskytnutie služby zdaniteľnej osobe Metodický pokyn Daňového riaditeľstva SR k určeniu miesta dodania služieb podľa ustanovenia 16 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinného od 1.1.2011

Více

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO Modul PROLJU príklady zaradenia dokladov do KV DPH.... 2 A.1. (fakt. odberateľské, daň. doklady odberateľské

Více

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY M-STAV v.o.s., Rastislavova 1838/40, 069 01 Snina Vydáva podľa 4. zákona č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave (ďalej len zákon ) tento PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

1. Miesto dodania plynu, elektriny, tepla a chladu

1. Miesto dodania plynu, elektriny, tepla a chladu Metodický pokyn Daňového riaditeľstva SR k uplatňovaniu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri dodaní plynu, elektriny, tepla a chladu S účinnosťou od 1.1.2011

Více

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Doplnený text

Více

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ )

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) Predávajúci: Predávajúci č.1 Meno a priezvisko: Ing. Cyril Tuhrin, rod. Tuhrin Dátum narodenia: 2.6.1966 RČ: 660602/6163 Trvale bytom: Sibírska 2, 080 01 Prešov (ďalej Predávajúci

Více

M R2454 SK

M R2454 SK M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 959 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 960 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 961 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 965 M32 VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ŽIADOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ

Více

Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene

Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene POSTUPNOSŤ KROKOV PRI PREDDAVKOCH ZA TOVAR : zahraničná došlá preddavková faktúra (zdpf) poskytnutá platba úhradou z bankového účtu (BV)

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

Všeobecné obchodné podmienky pre firemné jazykové kurzy

Všeobecné obchodné podmienky pre firemné jazykové kurzy Všeobecné obchodné podmienky pre firemné jazykové kurzy Vydané podľa 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Českej republiky Všeobecné ustanovenia I. 1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako VOP )

Více

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8) Názov prijímateľa: Názov projektu: Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu časť A.1 - vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu Výzva: Kód

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2016 do 31.3.2017 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ Príklad: Dňa 20.01.2015 ste ako platiteľ DPH v SR, vystavili nezdaniteľnej osobe (občanovi) s bydliskom v Českej republike,

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzavretá dnešného dňa, mesiaca a roku v súlade s ust. 588 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb., Občianky zákonník v znení neskorších predpisov,

Více

Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c

Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c Situácia: Platiteľ (štandardný režim) obstará IM, má FA, nezaplatí odpočet až keď dôjde k úhrade. Pri odpočítaní dane zohľadní ako IM využíval (podnikanie,

Více

Ing. Minársky Ján, daňový poradca Gercenová č. 7, Bratislava, IČ DPH SK Zapísaný v zozname daňových poradcov SKDP pod číslom 142/93

Ing. Minársky Ján, daňový poradca Gercenová č. 7, Bratislava, IČ DPH SK Zapísaný v zozname daňových poradcov SKDP pod číslom 142/93 Ing. Minársky Ján, daňový poradca Gercenová č. 7, 851 01 Bratislava, IČ DPH SK 1025335498 Zapísaný v zozname daňových poradcov SKDP pod číslom 142/93 Zákon o dani z pridanej hodnoty v znení k 1. januáru

Více

Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov

Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov Blanka Giertliová Zuzana Dobšinská Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR Národné lesnícke centrum Lesnícky

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA. a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia;

A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA. a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia; www.vodarne.eu A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA A/ 1.1 Realizácia vodovodnej prípojky pozostáva z: a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia; b) dodávky

Více

Vybrané otázky pre oblasť kontrolného výkazu

Vybrané otázky pre oblasť kontrolného výkazu Tax & Fiscal Alert Máj, 2014 Vybrané otázky pre oblasť kontrolného výkazu Opravné faktúry a kontrolný výkaz Podľa 78a ods. 2 ZDPH musí kontrolný výkaz obsahovať údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov www.finance.gov.sk Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Predmet dane predmetom dane podľa 2 zákona o DPH sú zdaniteľné obchody, ktoré možno rozdeliť na 4 kategórie

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

2. Reverse charge režim prenesenia daňovej povinnosti u prijatých faktúr

2. Reverse charge režim prenesenia daňovej povinnosti u prijatých faktúr 1. Nastavenie programu Tuzemský Reverse Charge tuzemský prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia dle 69 odst. 12 písm. a) až i) zákona o DPH V menu Správca, Súbory, Nastavenie programu zatrhnite parameter

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 15. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 300 ZÁKON z 12. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Více

Intrastat SK NASTAVENIE PROGRAMU PRE POTREBY INTRASTAT-SK

Intrastat SK NASTAVENIE PROGRAMU PRE POTREBY INTRASTAT-SK Intrastat SK INTRASTAT-SK predstavuje štatistické zisťovanie, ktoré umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom Slovenskej republiky s jednotlivými členskými štátmi EÚ. Povinnosť

Více

Farby, laky, maliarské potreby

Farby, laky, maliarské potreby MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu

Více

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU KOŠICE I., ODDIEL : SA, VLOŽKA Č.: 1243/V 055/7924 111, 055/7924

Více

V období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodala tovar ani službu v tuzemsku s výnimkou dodania:

V období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodala tovar ani službu v tuzemsku s výnimkou dodania: Metodický pokyn Daňového riaditeľstva SR k vráteniu dane zahraničnej osobe z tretieho štátu podľa 56 až 58 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Zákonom č. 471/2009

Více

KÚPNA ZMLUVA NA KANCELÁRSKY NÁBYTOK

KÚPNA ZMLUVA NA KANCELÁRSKY NÁBYTOK KÚPNA ZMLUVA NA KANCELÁRSKY NÁBYTOK uzavretá podľa 409 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení túto kúpnu zmluvu. 1.1. Názov a sídlo Zastúpený Osoba zodpovedná IČO OIČ Bankové

Více

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY Ev. č. ÚVTOS-25-163/13-2012 ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Pôvodca: Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 1. 1. RNDr. Miroslav Zapletal Článok I Zmluvné strany 1. 2. Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Více

Dodanie tovaru do členského štátu EÚ. Ing. Vladimír Ozimý

Dodanie tovaru do členského štátu EÚ. Ing. Vladimír Ozimý Dodanie tovaru do členského štátu EÚ Ing. Vladimír Ozimý Predmet dane ( 2) Dodanie tovaru za protihodnotu zdaniteľnou osobou, ktorá koná ako zdaniteľná osoba (výnimku tvoria dodávky uvedené v 10 zákona)

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

1.2 PODMIENKY sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy a vystavením a podpísaním zmluvy kupujúci potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas s týmito podmienkami.

1.2 PODMIENKY sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy a vystavením a podpísaním zmluvy kupujúci potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas s týmito podmienkami. Obchodné podmienky pre predaj tovaru a služieb spoločnosti KA-spektrum, s.r.o., Šamorín 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1.1 Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto všeobecné dodacie podmienky vydané

Více

Pred samotnou prácou s objednávkami odporúčame vykonať súvisiace nastavenia cez menu Firma - Nastavenie

Pred samotnou prácou s objednávkami odporúčame vykonať súvisiace nastavenia cez menu Firma - Nastavenie Objednávkový systém v programe Omega Objednávkový systém je v programe Omega priamo prepojený so skladovým hospodárstvom. Pomocou neho možno sledovať stav vybavenosti objednávky, a tiež zabezpečiť rezerváciu

Více

Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o

Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 30.6.2009 bol

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493,

OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493, OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493, 023 52 Č. j.: VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK ZÁKAZKY v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Obsah Úvod I. obstaranie automobilu Kúpa automobilu Prenájom automobilu Operatívny lízing Finančný lízing Spätný lízing

Obsah Úvod I. obstaranie automobilu Kúpa automobilu Prenájom automobilu Operatívny lízing Finančný lízing Spätný lízing 3 Obsah Úvod.................................................................. 9 I.. Obstaranie automobilu........................................ 11 Kúpa automobilu.....................................................

Více

Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Identifikačné údaje 1 Verejný obstarávateľ Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava 2 Organizačná zložka Základná škola

Více

Vážení používatelia programu WISP.

Vážení používatelia programu WISP. Vážení používatelia programu WISP. V súvislosti s Kontrolným výkazom DPH (ďalej iba KV) sme doplnili od verzie IS WISP 165.3633 a DB 165.1414 údaje potrebné pre ďalšie spracovanie a vyhotovenie súboru

Více

Informácia k zastupovaniu u správcu dane

Informácia k zastupovaniu u správcu dane Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zastupovaniu u správcu dane Informácia je určená pre fyzické osoby a právnické osoby a týka sa zastupovania v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z.

Více

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce 119 a paragraf 119a: mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

Více

Kúpna zmluva. uzavretá podľa 409 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Článok I Zmluvné strany

Kúpna zmluva. uzavretá podľa 409 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Článok I Zmluvné strany Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Predávajúci: Kupujúci: Článok I Zmluvné strany Názov: Ján Ovák Sídlo: Stálicová 3, 040 12 Košice Zapísaný

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

K ú p n a z m l u v a

K ú p n a z m l u v a K ú p n a z m l u v a na predaj nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a násl. Občianskeho zákonníka medzi Predávajúcim: Obec Zborov ul. Lesná 415, 086 33 Zborov IČO : 00322741 DIČO: 2020624804 zastúpená

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Kontrolný výkaz DPH v roku Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Kontrolný výkaz DPH v roku Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Kontrolný výkaz DPH v roku 2015 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Kontrolný výkaz Kontrolný výkaz je povinný podať platiteľ dane elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný

Více

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 uzavretá podľa 6 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Článok I.

Více

Rámcová zmluva. medzi I. ZMLUVNÉ STRANY

Rámcová zmluva. medzi I. ZMLUVNÉ STRANY Rámcová zmluva číslo: SE-148-14/OVO-2005 (Kód projekt, formulára SCH 04-0009-01) uzatvorená podľa 10 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii ústrednej

Více

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017 Mesto Senica v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami 77-83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty Daň z pridanej hodnoty Miesto dodania služby v chápaní do 31. 12. 2009 a miesto dodania služby od 1. 1. 2010 a priamy vplyv zmien na prepravné, zasielateľské a logistické služby Ustanovenia týkajúce sa

Více

1. Obstaranie úžitkového automobilu DPH istiny bude účtovaná postupne podľa dátumov splatnosti jednotlivých splátok uvedených v lízingovej zmluve a v

1. Obstaranie úžitkového automobilu DPH istiny bude účtovaná postupne podľa dátumov splatnosti jednotlivých splátok uvedených v lízingovej zmluve a v Účtovanie lízingu Pokiaľ ste obstarali automobil, prípadne iný majetok formou finančného prenájmu (lízingu), môžete postupovať pri účtovaní v programe OMEGA podľa nasledovného príkladu. Účtovná jednotka

Více

JCDwin - prechod na EURO

JCDwin - prechod na EURO JCDwin - prechod na EURO Ver. 2 Posledná zmena 1. 1. 2009 www.davidplus.sk Strana:2 Program JCDwin a rok 2009/prechod na menu EUR Vážený užívateľ programu JCDwin. S nastávajúcim rokom 2009 si Vám dovoľujeme

Více

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU...

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... I Obsah 3 OBSAH ÚVOD... 9 1. PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... 11 1.1 Zákony upravujúce povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu...11 1.1.1 Zákon o elektronickom obchode... 12 1.1.2 Zákon

Více

1. oddiel Údaje z opravnej faktúry uvádzané v kontrolnom výkaze

1. oddiel Údaje z opravnej faktúry uvádzané v kontrolnom výkaze Metodický pokyn k vykazovaniu údajov z opravných faktúr v kontrolnom výkaze podľa 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a k postupu pri prijatí platby na budúce

Více

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008.

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008. WinJU ročná uzávierka a prechod na euro Postup prechodu na EURO Vo Win aplikáciách nie je kvôli euru zakladané nové dátové prostredie, ale pokračuje sa v pôvodnej dátovej štruktúre do konca roku 2008 budú

Více

1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice Staré mesto, Tajovského 10, okres Košice I a to:

1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice Staré mesto, Tajovského 10, okres Košice I a to: Kúpna zmluva uzavretá podľa 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a 11 Zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších zmien

Více

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/19967/ o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/19967/ o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty 548 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 78 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/19967/2009-731 o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty Ministerstvo financií Slovenskej

Více

Prvá EX-ANTE kontrola

Prvá EX-ANTE kontrola Prvá EX-ANTE kontrola Na prvú ex-ante kontrolu predkladá prijímateľ dokumentáciu ešte pred vyhlásením verejného obstarávania. Táto povinnosť sa na neho vzťahuje až po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP. Úlohou

Více

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA A. Typ poistenia Cestovné poistenie pre opakované cesty Územná platnosť poistenia Európa alebo Svet PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

Více

OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, Somotor. Smernica č. 5/2016. o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla

OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, Somotor. Smernica č. 5/2016. o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, 076 35 Somotor Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového

Více

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 platný od 1. januára 2015 Tento cenník je určený odberateľom elektriny mimo domácností, ktorí spĺňajú podmienku podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Více

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti Dohoda o pracovnej činnosti uzatvorená podľa 228 a) a nasl. Zákona Č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v platnom znení (ďalej len "Zákonník práce") medzi nasledovnými stranami dohody (ďalej len "Dohoda")

Více

Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2012

Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2012 Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2012 Kupujúci: VETROPACK NEMŠOVÁ, s. r. o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel : Sro, vložka číslo : 13610/R Sídlo: Železničná

Více

Omega podvojné účtovníctvo

Omega podvojné účtovníctvo Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty Je to výkaz, ktorý musia podávať platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní podľa 4, 4b alebo 5) a zdaniteľné osoby registrované pre daň (podľa 7 alebo 7a

Více

Návod na postúpenie podania orgánom verejnej moci

Návod na postúpenie podania orgánom verejnej moci Návod na postúpenie podania orgánom verejnej moci Dátum zverejnenia: 1. 6. 2015 Verzia dokumentu: 3 Dátum aktualizácie: 22. 8. 2017 Popis: Tento dokument je určený pre vedúcich orgánov verejnej moci (štatutárnych

Více

Metodický pokyn k oprávnenosti uplatňovania odpočtu dane z pridanej hodnoty z nakúpených pohonných látok

Metodický pokyn k oprávnenosti uplatňovania odpočtu dane z pridanej hodnoty z nakúpených pohonných látok Metodický pokyn k oprávnenosti uplatňovania odpočtu dane z pridanej hodnoty z nakúpených pohonných látok Zákon č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o

Více