SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP /2014/OZP/VI/EIA/937-4a/Lin Bc. Linda /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-1117603/2014/OZP/VI/EIA/937-4a/Lin Bc. Linda / 236005911 16.02.2015"

Transkript

1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP /2014/OZP/VI/EIA/937-4a/Lin Bc. Linda / Věc: Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze - Zličíně - vrácení dokumentace k přepracování Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako příslušný úřad dle 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon), obdržel dokumentaci pro záměr Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze - Zličíně. Příslušný úřad tuto dokumentaci zveřejnil a rozeslal k vyjádření v souladu s 8 odst. 2 zákona. Vzhledem k tomu, že tato dokumentace nezohledňuje všechny vlivy na ŽP tak, aby bylo možné objektivně posoudit daný záměr, příslušný úřad vrací oznamovateli dokumentaci k přepracování dle 8 odst. 5 zákona a specifikuje ve spolupráci se zpracovatelem posudku následující požadavky: 1. Vzhledem k tomu, že definování a zařazení záměru není problém pouze formální, ale může mít i faktické důsledky, např. z hlediska hodnocení střetů v lokalitě nebo z hlediska provozních limitů a podmínek zpětně určujících vlivy dané technologie na životní prostředí, je v přepracované dokumentaci nutno: a. v kap. B.I.1 přehodnotit, upřesnit a jednoznačně specifikovat zařazení záměru z pohledu zák. 100/2001 Sb., zde zejména s přihlédnutím k závěru zjišťovacího řízení (případně si v dané věci vyžádat a k dokumentaci doložit vyjádření odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP); b. kap. B.I.1 nebo kap. B.I.4 doplnit o přehled definic a zařazení záměru podle dalších právních norem relevantních z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejného zdraví (vč. citací nebo paragrafových odkazů na příslušné normy). Sídlo: Mariánské nám. 2, Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 29/35, Praha 1 Informační linka MHMP , fax IDDS: 48ia97h

2 2. Dopravní a akustickou studii zpracovat pro tři modelové stavy: a. aktuální stav; b. výhledový stav k roku zprovoznění záměru bez realizace záměru; c. výhledový stav k roku zprovoznění záměru s realizací záměru. 3. Do modelů akustické studie zahrnout i provoz na místních komunikacích v okolí záměru, zejména na ul. Nedašovské, a v této souvislosti prověřit (resp. s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví konzultovat) správnost použití korekcí hygienických limitů pro vyhodnocení situace v jednotlivých referenčních bodech. 4. Rozptylovou studii zpracovat pro následující dva modelové stavy: a. maximální teoretická kapacita zařízení (hodnocení na straně bezpečnosti); b. předpokládaná maximální provozní kapacita při uvažovaném způsobu využití technologie (v posuzovaném případě lze doporučit, aby tato kapacita byla stanovena pomocí provozního modelu, zpracovaného pro daný konkrétní záměr výrobcem zařízení). 5. Navrhnout kompenzační opatření s ohledem na emise benzo(a)pyrenu vyvolané záměrem. 6. Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví upravit, a to vzhledem k nutnosti přepracovat rozptylovou a akustickou studii 7. Z hlediska ochrany vod doplnit dokumentaci dle požadavků bodu 1 závěru zjišťovacího řízení, tzn. zpracovat posouzení vlivu záměru na podzemní vody a zdroje pitné vody v lokalitě osobou s patřičným odborným oprávněním. Posouzení bude obsahovat: a. přehled aktuálního stavu vodních zdrojů v lokalitě z hlediska jejich využití, rozsahu ochranných pásem a podmínek ochrany dle příslušných platných vyhlášek, povolení a rozhodnutí; b. specifikace a vyhodnocení všech potencionálních rizik záměru pro kontaktní vodní zdroje (přehledně jsou rizikové aspekty záměru z tohoto hlediska podány ve znaleckém posudku Eckhardt 2014, který je přílohou č. 3 vyjádření MČ Praha-Zličín k dokumentaci) ; c. návrh případných technických nebo provozních opatření pro snížení nebo eliminaci eventuálních zjištěných vlivů. 8. Doplnit dokumentaci o hodnocení vlivu záměru ve fázi ukončení provozu, vč. návrhu opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů této etapy. S-MHM P /2014/OZP/ VI/ EIA/937-4a/Lin 2

3 9. Doplnit vizualizace z pohledu pozemního pozorovatele (optimálně potom vizualizace fotorealistické, tzn. montáže záměru do fotopanoramat území) a na jejich základě přehodnotit posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, především v detailu stavební lokality a jejího kontaktního okolí. 10. Doplnit dokumentaci o orientační přírodovědný průzkum v jarním (hnízdním) aspektu. Odůvodnění: Ke zveřejněné dokumentaci příslušný úřad obdržel vyjádření územních samosprávných celků: - hlavní město Praha, - městská část Praha-Zličín, - městská část Praha 17, - město Hostivice. vyjádření správních úřadů: - Hygienická stanice hlavního města Prahy, - Česká inspekce životního prostředí, - odbor památkové péče MHMP, - odbor životního prostředí MHMP, - odbor výstavby Úřadu městské části Praha 17, - Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, - odbor ochrany ovzduší MŽP, - odbor ochrany vod MŽP. vyjádření veřejnosti: vyjádření veřejnosti, a to včetně vyjádření s podpisovým archem s podpisy. V obdržených vyjádřeních byly uplatněny připomínky zejména k hodnocení vlivů na ovzduší, hlukovou situaci, dopravu, hydrologii a k hodnocení zdravotních rizik. Značná část připomínek se týká souladu s ÚPn. Vyjádření samosprávných úřadů a správních úřadů obsahovala jak připomínky pro další projektovou přípravu stavby, tak i požadavky na doplnění dokumentace EIA, resp. na vydání nesouhlasného stanoviska EIA. Vyjádření veřejnosti byla nesouhlasná s tím, že dokumentace je nedostatečná a neúplná, případně by měl být záměr v předložené podobě zcela zamítnut. Příslušný úřad předal zpracovateli posudku (RNDr. Petr Obst) jak dokumentaci záměru, tak všechna obdržená vyjádření k této dokumentaci. S-MHM P /2014/OZP/ VI/ EIA/937-4a/Lin 3

4 Zpracovatel posudku na základě prostudování dokumentace a vyjádření obdržených k této dokumentaci doporučil příslušnému úřadu vrátit ve smyslu 8 odst. 5 zákona dokumentaci k přepracování či doplnění (dopis ze dne ), a to z následujících důvodů: Dokumentace v předkládané podobě obsahuje řadu problematických partií, které v konečném důsledku neumožňují formulaci jednoznačného, objektivního a beze zbytku odůvodnitelného (tudíž i obhajitelného) stanoviska, ať již souhlasného nebo nesouhlasného. Za problematické lze v rámci posuzované dokumentace považovat zejména následující aspekty a témata: I. definování (zařazení) záměru jak z hlediska zák. 100/2001 Sb., tak z hlediska dalších relevantních právních norem; II. vzájemná provázanost jednotlivých podkladových studií, především pak nejasná návaznost akustické (a eventuálně i rozptylové) studie na dopravní studii; III. specifikace a hodnocení vlivu záměru na hlukovou situaci; IV. specifikace a hodnocení vlivu záměru na ovzduší; V. specifikace a hodnocení vlivu záměru na podzemní vody, zde především ve vztahu k vodním zdrojům v lokalitě; VI. absence hodnocení záměru ve fázi ukončení provozu. Dílčí nedostatky se objevují i v dalších tematických okruzích a částech dokumentace, podrobněji je situace jak z hlediska výše uvedených bodů I. VI., tak z hledisek dalších, rozebrána v příloze tohoto vrácení dokumentace. Dokumentaci je v tomto smyslu nezbytné doplnit, resp. přepracovat, zejména s důrazem na výše uvedené body I. VI. Řada problematických aspektů dokumentace je mj. i důsledkem opomenutí, případně nedostatečného nebo pouze formálního vypořádání části relevantních požadavků a připomínek vyplývajících z došlých vyjádření k oznámení záměru a ze závěru zjišťovacího řízení. Vzhledem k tomu je nutno při zpracování doplněné, resp. přepracované dokumentace tyto připomínky a spolu s nimi i připomínky k vrácenému znění dokumentace zohlednit, případně vysvětlit, proč některé požadavky zohledněny nebyly nebo zohledněny být nemohly. Ad I.: Textem dokumentace a předtím již i textem oznámení se prolíná poněkud problematické definování záměru ve smyslu záměr je/není krematorium jak z hlediska zákona 100/2001 Sb., tak z pohledu dalších právních norem. Sám oznamovatel nejprve záměr z pohledu zák. 100/2001 Sb. do bodu 10.2 Krematoria nezařazuje ani v kap. B.I.1 oznámení, ani v kap. B.I.1 dokumentace (v dokumentaci navíc navzdory vyjádření MŽP ČR v závěru zjišťovacího řízení: Záměr naplňuje limitně dikce bodů 10.2 (Krematoria) ). V dalším textu ale používá v souvislosti s plánovanou činností termínů kremace, kremační obřady (kap. B.I.6 oznámení i dokumentace) nebo kremační pec (tab. B.11 S-MHM P /2014/OZP/ VI/ EIA/937-4a/Lin 4

5 oznámení), pro hodnocení záměru využívá údajů pro humánní krematoria (kap. B.III.1.2. oznámení i dokumentace), případně vlastní záměr do kategorie krematorií z jednoho hlediska přímo řadí (příloha 5 oznámení, resp. příl. 8a dokumentace), aby v jiném místě opět zdůvodňoval, že z jiného hlediska záměr krematoriem není (dokumentace, kapitola Vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení, téma Charakter záměru a jeho vztah k legislativě o pohřebnictví). Přestože uváděné údaje nemusí nutně být věcně nesprávné, 1 vyvolává poněkud nepřehledný a účelový způsob jejich uplatnění v oznámení a dokumentaci do značné míry pochopitelné připomínky typu kličkování mezi paragrafy 2 nebo nejedná-li se o krematorium, jedná se o spalovnu, což by znamenalo 3 a vnáší výrazný prvek nejistoty jak do hodnocení záměru ze strany DOSS, tak do celkového posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Ad II. a III: Jako příloha č. 6 je v dokumentaci zařazena dopravní studie, v níž jsou mj. vyčísleny intenzity automobilové dopravy na hlavních komunikacích v širším okolí záměru k r. 2010, 2012 a 2013 dle podkladů TSK-ÚDI Praha (2010), resp. dle údajů TSK-ÚDI z redukované sledovací sítě a vlastního odhadu zpracovatele pro chybějící úseky (2012 a 2013). Kromě blíže nespecifikované metodiky odhadu údajů z chybějících úseků pro roky 2012 a 2013, kterou je patrně nutno zpětně odvodit analýzou výsledkových tabulek, je předmětná studie problematická ze dvou důvodů: Přestože v rámci procesu EIA jsou obvykle (resp. fakticky standardně) podkladové studie zpracovávány k výhledovému roku zprovoznění záměru (v posuzovaném případě 2016), končí analýza v dopravní studii rokem 2013 a s výjimkou časově blíže neurčené úrovně příspěvkové dopravy vyvolané záměrem (výkres 4) neobsahuje žádná další výhledová data. Není zřejmé jak (a zda vůbec) jsou výsledky dopravní studie promítnuty do dalších studií, pro něž má být základním podkladem (zde především akustická studie). Akustická studie v dokumentaci (příl. 2) je totiž datována k prosinci 2013 (je totožná se studií pro oznámení), zatímco dopravní studie byla zpracována v červnu V akustické studii je k této věci uvedeno pouze Dopravní zatížení na nejbližších komunikacích bylo převzato z posledního celopražského sčítání dopravy na území hl. m. Prahy., ovšem není nijak upřesněno, které poslední sčítání je míněno v plné síti (tj. 2010) nebo v síti redukované s vlastním odhadem chybějících úseků (2012 nebo 2013) záměr patrně může být podle různých právních norem definován a řazen různě např. vyj. Mgr. V. Mrázka k dokumentaci např. vyj. Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy k dokumentaci S-MHM P /2014/OZP/ VI/ EIA/937-4a/Lin 5

6 Uvedené problémy se potom dále promítají i do vlastní akustické studie: Z textu ani z mapových podkladů není patrné, k jakému roku jsou vztaženy modelové výpočty a s ohledem na výše uvedené skutečnosti (absence výhledových dat 2016 v dopravní studii) lze důvodně předpokládat, že ani akustická studie nepostihuje výhledový stav k roku zprovoznění záměru. Do výpočtů není zahrnut provoz na ul. Halenkovské, Vřesovické a Nedašovské jako údajně minimální, bez rozhodujícího vlivu na akustickou situaci v lokalitě (Akustická studie, kap ). Z dopravní studie pro obytný soubor Zelený Zličín (záměr PHA892, BIEGEL 2013) ovšem pro ulici Nedašovskou k r vyplývá 300 jízd automobilů (cca 12 % provozu na Hrozenkovské ul. podle téhož podkladu), což se nejeví jako zanedbatelný provoz, zvláště ve vztahu k ref. bodům a v souvislosti s faktem, že jde současně i o příjezdovou komunikaci k záměru. Ad IV: V rozptylové studii (resp. v Modelovém hodnocení kvality ovzduší příl. 1 oznámení i dokumentace) jako jednom ze základních podkladů pro hodnocení záměrů daného typu lze za problematické považovat následující (a již v etapě oznámení nejčastěji připomínkované) aspekty: Relevantnost vstupů výpočtového modelu problematická (a připomínkovaná) 4 je především skutečnost, že jako vstupní hodnoty pro část výpočtů jsou použity údaje z měření pro jiný typ zařízení, případně pro stejný typ, ale za jiných provozních podmínek, přestože v příslušných protokolech z měření (příl. 4 oznámení i dokumentace) je výslovně uvedeno: Výsledky lze aplikovat pouze na měřenou technologii a za stejných podmínek jako v průběhu prováděného měření. Další část použitých vstupních parametrů potom pochází z nejasných zdrojů (blíže nespecifikovaná literatura v případě benzenu a benzo(a)pyrenu), případně z odkazů v odkazech (pachové látky), což je ve vyjádřeních k oznámení také připomínkováno 5 a na základě pochybností o vstupech je potom problematizována výpovědní hodnota celého modelu. Na připomínky ke vstupům výpočtu ovšem zpracovatelé dokumentace nereagovali ani jejich vypořádáním, ani úpravou výpočtu, čímž se pochybnosti o vstupech (tentokrát již přímo o správnosti přiložených protokolů 6 ) a tím i o celkové věrohodnosti výsledku modelu přenesly i do etapy dokumentace. Maximální denní kapacita spalované tkáně zvláště u záměrů v podobně kontroverzním kontextu jsou v rámci procesu EIA obvykle podkladové rozptylové viz např. vyjádření Ing. A. Stříbrného nebo Ing. R. Lopojdové k oznámení viz vyjádření OS Zelený Zličín k oznámení viz vyjádření Ing. R. Lopojdové k dokumentaci S-MHM P /2014/OZP/ VI/ EIA/937-4a/Lin 6

7 studie zpracovávány pro maximální teoretickou kapacitu zařízení. Tento model ovšem v daném případě chybí, protože hmotnost 990 kg, udávaná např. na straně 12 dokumentace, není maximální teoretickou denní kapacitou zařízení, ale oznamovatelem předpokládanou maximální provozní kapacitou při uvažovaném způsobu využití technologie. Ad V: V dokumentaci není splněn požadavek č. 1 ze závěru zjišťovacího řízení, resp. je splněn pouze částečně: Součástí dokumentace (jako příloha č. 5) je hydrogeologický posudek řešící možnost likvidace srážkových vod infiltrací do geologického podloží, ovšem pouze z hlediska přírodních podmínek (KUTHAN 2013). Dokumentace ale již neobsahuje další z podkladů, požadovaných v závěru zjišťovacího řízení, tj. odborně způsobilou osobou zpracované hodnocení vlivu záměru na podzemní vody a zdroje pitné vody (s návrhem případných opatření), přestože na potencionální rizikovost záměru z tohoto hlediska a nutnost odpovídajících opatření upozorňuje i závěr výše citovaného hydrogeologického posudku. Situaci (a její hodnocení) navíc komplikuje i ne zcela vyjasněný stav vodních zdrojů, jejich využití a ochrany. 7 Ad VI: V dokumentaci zcela chybí hodnocení vlivu záměru ve fázi ukončení provozu, tj. demontáže jeho technologické části a demolice souvisejících objektů, případně celkové likvidace areálu. Požadavky na přepracovanou dokumentaci, vyplývající z dalších zjištěných dílčích problémů: Hodnocení krajinného rázu je založeno na vizualizacích z nadhledu nad terénem (přílohy H9a 9l dokumentace). Letecká perspektiva ovšem oproti pohledu pozemního pozorovatele nivelizuje reliéf a výrazně tak snižuje významnost vizuálního uplatnění výškové členitosti terénu a staveb v něm situovaných (vč. např. komína provozního objektu). V připomínkách k dokumentaci jsou zmíněny výskyty zvláště chráněných druhů živočichů v uvažované stavební lokalitě, 8 a to druhů, jejichž případný výskyt by charakteru území odpovídal. Pro účely dokumentace ovšem nebyl proveden žádný přírodovědný průzkum, na jehož podkladě by bylo možno významnost případného výskytu zvláště chráněných druhů vyhodnotit. 7 viz např. vyj. OŽP MHMP z , bod 7, odstavec Území se nachází ; vyj. IPR hl. m. Prahy č.j. IPR 9269/14, bod 2; vyj. OOV MŽP č.j /ENV/ /740/14, odstavec Hydrogeologické poměry a příl. č. 7 a 8e dokumentace 8 viz vyjádření RNDr. J. Vojtové, Ph.D. S-MHM P /2014/OZP/ VI/ EIA/937-4a/Lin 7

8 V dokumentaci i v jejích podkladových studiích jsou často nedostatečně citované zdroje jak externí, tak vlastní (problém byl již zmíněn výše v bodech Ad II. a Ad IV.), což celou dokumentaci jednak značně znepřehledňuje, jednak komplikuje (případně zcela znemožňuje) posouzení správnosti části vstupních údajů a z nich vyplývajících hodnocení záměru. Příslušný úřad konstatuje, že se ztotožňuje s důvody zpracovatele posudku. Dle zákona nesmí zpracovatel posudku dokumentaci přepracovávat ani doplňovat, a proto příslušný úřad podle 8 odst. 5 zákona vrací oznamovateli dokumentaci k přepracování. Přepracování dokumentace požaduje příslušný úřad předložit v počtu 10 vyhotovení a v elektronické podobě. Dále příslušný úřad žádá městskou část Praha-Zličín ve smyslu 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto dokumentu na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Elektronickou verzi tohoto dokumentu lze nalézt na stránkách pod kódem PHA937. Současně příslušný úřad žádá o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desce. Ing. Jana C i b u l k o v á vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí - otisk úředního razítka - Příloha: Vyjádření k dokumentaci na CD (obdrží pouze oznamovatel) S-MHM P /2014/OZP/ VI/ EIA/937-4a/Lin 8

9 Rozdělovník k SZn /2014/OZP/VI/EIA/937-4a/Lin Oznamovatel: BENEFIT Development a.s. Alois Mikulášek U Hrušky 55/ Praha 5 Dotčené územní samosprávné celky: Hlavní město Praha RNDr. Jana Plamínková radní Mariánské náměstí 2/ Praha 1 Městská část Praha-Zličín JUDr. Marta Koropecká starostka Tylovická Praha 5 Dotčené správní úřady: Hygienická stanice hlavního města Prahy Rytířská Praha 1 Česká inspekce životního prostředí oblastní inspektorát Praha Wolkerova 11/ Praha 6 Magistrát hlavního města Prahy odbor životního prostředí Jungmannova 35/ Praha 1 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Jungmannova 35/ Praha 1 Ministerstvo životního prostředí (odbor ochrany ovzduší, odbor ochrany vod) Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/ Praha 10 Zpracovatel dokumentace: ATEM Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Mgr. Radek Jareš Hvožďanská 3/ Praha 4 S-MHM P /2014/OZP/ VI/ EIA/937-4a/Lin 9

10 Zpracovatel posudku: RNDr. Petr. Obst, Petr Obst - G.L.I. Vilémov Humpolec Ostatní: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vyšehradská 2077/ Praha 2 Odbor výkonu státní správy I Vršovická 1442/ Praha 10 Česká inspekce životního prostředí Na Břehu Praha 9 Vysočany Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/ Praha 11 Chodov S-MHM P /2014/OZP/ VI/ EIA/937-4a/Lin 10

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ oznamovatel: Letiště Praha, a.s. (prosinec 2009) Dokumentace

Více

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Letiště Praha, a.s. Zpracovatel posudku: RNDr. Vladimír Ludvík autorizace EIA č. 2081/ENV/11 EKOTEAM Hradec Králové

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č.

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 212 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 1/213 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název Vyhodnocení vlivu Zásad územního rozvoje

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje

Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje V Brně dne 28. dubna 2008 Tyto návrhy byly zpracovány Ekologickým právním servisem 1 Obsah: 1. Obecná část... 3 1.1. Respektování

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY SOUHRNNÁ ZPRÁVA OBLAST HLUK Červen 2008 ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MČ HL. M.

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (zákon o posuzování vlivů

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více