Vlastislav Lacina Jan Hájek KDY NÁM BYLO NEJLÉPE? Od hospodářské dezintegrace k integraci střední Evropy. Nakladatelství Libri Praha 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlastislav Lacina Jan Hájek KDY NÁM BYLO NEJLÉPE? Od hospodářské dezintegrace k integraci střední Evropy. Nakladatelství Libri Praha 2002"

Transkript

1 Vlastislav Lacina Jan Hájek KDY NÁM BYLO NEJLÉPE? Od hospodářské dezintegrace k integraci střední Evropy Nakladatelství Libri Praha 2002

2 ÚVOD Dějinný vývoj českých zemí byl odedávna spoluurčován vývojem ve střední Evropě a byl jeho nedílnou součástí. Proto také jejich historické zkoumání musí sledovat středoevropský kontext a vycházet z něho. Pojem střední Evropa se v historickém vývoji měnil. Ve středověku byla chápána jako součást západního křesťanského okruhu, hlásícího se ke katolické konfesi. Tvořilo ji několik království a vévodství. V 16. století se pod hrozbou turecké expanze spojily pod žezlem Habsburků České království, Rakouské vévodství a Uherské království. Tyto feudální státy se pak staly základem tři sta let trvající habsburské monarchie, mnohonárodnostního státního celku tvořícího jádro střední Evropy v jejím moderním pojetí. Z tohoto pojetí vychází také naše práce. Problematika hospodářské dezintegrace střední Evropy po první světové válce a snah o její opětnou integraci je jedním z významných témat evropských dějin 20. století. Zabývala se jí již řada odborníků z mnoha zemí. Největší pozornost jí věnovali rakouští historikové. Z jejich pera vyšel rozsáhlý první díl několikasvazkové publikace Die Habsburgermonarchie zachycující dosud nejúplněji hospodářský vývoj nejen habsburské monarchie, ale de facto střední Evropy v druhé polovině 19. století a počátkem 20. století. 1 Důsledkům rozpadu Rakouska-Uherska pro hospodářství v Podunají se věnoval P. R. Berger, 2 dezintegraci v oblasti měnové K. Bachinger s H. Matisem, 3 a v bankovní sféře E. März. 4 K problematice středoevropských koncepcí vyšel sborník zahrnující mimo jiné obsáhlé studie W. Mommsena, A. Suppana a H. Matise. 5 Tyto práce se opírají především o prameny centrální povahy ve Vídni a vychází z rakouského pohledu na rozpad habsburské monarchie a hospodářskou dezintegraci střední Evropy. Vztahům ČSR a Rakouska je věnována publikace Österreich und die Tschechoslowakei, na které se podíleli rakouští i čeští historici. 6 Komplexní výklad dějin Rakouska ve dvacátém století podal v řadě Österreichische Geschichte E. Hanisch 7 Tématikou střední Evropy se zabývali i anglosaští historici, obdobím před 1. světovou válkou především R. L. Rudolph a D. F. Good, 8 meziválečnou periodou A. Teichova. 9 Ti nahlíželi na složitý vývoj ve středoevropském regionu z celoevropského pohledu. Svou interpretaci této problematiky se snažili prezentovat i polští 10 a maďarští historici 11. 7

3 Ucelenější zpracování z hlediska Československa i samotných českých zemí však dosud chybí. Tuto mezeru chce předkládaná studie zaplnit a prozkoumat proměny a zákruty nesporně pozoruhodného trendu ve střední Evropě v první polovině dvacátých let. Ten vedl širokým obloukem od rozpadu rozsáhlé, ale málo dynamické ekonomiky habsburské monarchie, přes politické osamostatnění nástupnických států a hospodářskou atomizaci středoevropského regionu k snahám o opětnou hospodářskou integraci střední Evropy na základě užší spolupráce zemí v tomto teritoriu. Autoři využili při zpracování publikace vedle cizích prací cenné české studie k jednotlivým dílčím problémům Z. Jindry 12, D. Jančíka 13 a Z. Sládka 14, hlavně se však opírali o vlastní heuristický výzkum a vlastní dílčí analytické studie. 15 Práce faktogra cky i koncepčně navazuje na monogra i V. Laciny Zlatá léta československého hospodářství Kniha hledá odpověď na tři hlavní otázky: 1. Jaké možnosti skýtal teritoriální a státně politický rámec habsburské monarchie před první světovou válkou pro hospodářský rozvoj českých zemí? 2. Jaké problémy přineslo nové politické rozdělení střední Evropy ekonomice nově vzniklého Československa? 3. Byla hospodářská dezintegrace střední Evropy bezprostředně po první světové válce, vznik samostatných národních ekonomik a následné snahy o opětnou hospodářskou integraci střední Evropy pouhou odbočkou v historickém vývoji nebo historicky zakotveným trendem ústícím v dlouhodobé perspektivě nakonec v celoevropskou hospodářskou integraci? Vedle těchto hlavních otázek studie zkoumá místo hospodářství českých zemí v rámci habsburské monarchie a požadavky českých politických a hospodářských kruhů na federativní přestavbu monarchie. Podrobně je sledována změna postoje české reprezentace během války, která vyústila v požadavek samostatného státu. Těžiště práce je v osvětlení procesu vytváření samostatných ekonomik nástupnických států a vazeb mezi nimi. Zvláštní pozornost je věnována vedle Československa Rakousku a anšlusové otázce v období po skončení první světové války. Druhá polovina dvacátých let byla ve znamení posílení ideje středoevropského sblížení, snah o užší hospodářskou spolupráci středoevropských zemí a hledání cest k opětné hospodářské integraci na nových principech vycházejících z ekonomické potřeby a demokratických zásad. Měnily se i postoje českých hospodářských kruhů a české diplomacie. V složitém procesu usilování o novou integraci se však prosazovaly nejen rozdílné zájmy jednotlivých států, ale rozličné chápání středoevropského sblížení a cest možné integrace. Negativně zasáhl do celého vývoje pokus o rakousko-německou celní unii v roce Proto je mu v práci věnována zvláštní pozornost, stejně jako oživení německé koncepce Mitteleuropy. Ztroskotání snah o německo-francouzské smíření vedlo de facto ke zmrazení snah o středoevropské hospodářské sblížení. De nitivně pak uzavřel cestu středoevropské integraci nástup Hitlera k moci v Německu v lednu 1933 a nacisty prosazovaná koncepce velkého hospodářského prostoru (Großraumwirtschaft), která se stala nakonec součástí jejich válečných příprav. Při posuzování jednotlivých stanovisek, návrhů a plánů na řešení středoevropských problémů i na ekonomické uspořádání střední Evropy se snažíme respektovat situaci, na kterou reagovaly, i proměny, kterými procházely. Po roce 1933 prezentované plány na řešení středoevropských problémů stejně jako diplomatická jednání v tomto směru již nevedly a objektivně ani v tehdejší situaci nemohly vést k hospodářskému sbližování ve střední Evropě a nesledovaly také integrační tendence. Byly součástí mocenskopolitického zápasu, který byl již podrobně objasněn v pracích Kvačkových 17 a Jančíkových. 18 Nevztahují se de facto přímo k sledovanému tématu a proto jim věnujeme menší pozornost. Věříme, že výzkum složitého hospodářského vývoje střední Evropy v první polovině 20. století, opírající se o československé materiály a beroucí v úvahu potřeby a zájmy nově vzniklých středoevropských zemí a jejich obyvatel, může pomoci pochopit celý složitý proces integrace, a to nejen ve střední, ale v celé Evropě. 8 9

4 HABSBURSKÁ MONARCHIE A EKONOMIKA ČESKÝCH ZEMÍ INTEGRAČNÍ A DEZINTEGRAČNÍ TENDENCE V 16. století došlo ve střední Evropě k významné mocenskopolitické a geogra cké změně. Spojením tří středoevropských feudálních států Českého království, Uherského království a Rakouského vévodství pod žezlem Habsburků vznikla středoevropská říše, která si po čtyři staletí se střídavým úspěchem udržovala dominantní postavení ve středoevropském regionu. V průběhu 17. a 18. století se původně vnitřně dosti nesourodá habsburská monarchie poněkud stmelila a koncem 18. století se v souvislosti s dělením Polska rozšířila o Krakovsko, Halič a Bukovinu. V roce 1878 získala na Balkáně do správy Bosnu a Hercegovinu, které pak roku 1908 i právně anektovala. Likvidací Polska jako samostatného státu a vytlačením Turků z větší části balkánského poloostrova zmizely ze střední Evropy dvě síly, které v 16. až 18. století významně ovlivňovaly zdejší dění a konkurovaly zde Habsburkům. Střední Evropa se pak z velké části kryla s habsburskou monarchií. Zároveň se v 19. století vytvářela na středoevropském teritoriu nová mocenská situace. Po napoleonských válkách se na celých sto let stalo mocným sousedem střední Evropy Rusko. Ve druhé polovině století dále vznikly v sousedství habsburské monarchie dva velké národní státy Itálie a Německo. Německo se hospodářsky rychle rozvíjelo, mocensky sílilo a brzy se snažilo o získání rozhodujícího vlivu ve střední Evropě a na Balkáně. Stále více také ovlivňovalo vládnoucí německé a maďarské elity v sousední habsburské monarchii. Tato mnohonárodnostní středoevropská velmoc se od poloviny 19. století začala dostávat do vážných problémů. Postupně narůstající nejrůznější rozpory politické, sociální, národnostní či hospodářské počaly ohrožovat vnitřní soudržnost a časem i mezinárodní postavení habsburského státu. Probuzený nacionalismus, ať již to byl jeho vznik či neobyčejné posílení dříve jen slabě cítěných tendencí, přinesl tedy v politické rovině v Evropě jak vznik velkých integrovaných, nacionálně homogenních celků, tak na druhé straně některé dezintegrační trendy v dříve stabilních, nicméně z národnostního hlediska heterogenních státních útvarech. Za první krok na této cestě lze v rámci habsburské říše považovat již samotný dualismus, nové státoprávní uspořádání vzniklé tzv. rakousko-uherským vyrovnáním v roce 1867 a vznik Rakouska-Uherska. Je třeba zdůraznit, že habsburská monarchie ve střední (a částečně jihovýchodní) Evropě plnila dlouhá desetiletí roli určitého stabilizačního činitele. Kromě nově se konstituujícího Německa a některých oblastí Itálie pokrývala teritorium, které je pod zmíněným geogra ckým termínem zpravidla chápáno. Habsburský stát dlouho představoval jakéhosi ochránce tohoto z národnostního hlediska velmi pestrého a rozdrobeného prostoru před hrozbou dvou přímo sousedících dominantních celků jednak před přílišným rozpínáním Německa, jednak před pronikáním cizorodých vlivů z východu. Z tohoto pohledu tak podunajská monarchie vytvářela předpoklady a nutné mocenskopolitické záruky udržení národnostní pestrosti daného prostoru. Přes mnohé vnitřní kon ikty a vnější tlaky uhájila do počátku 20. století svou existenci a zaujímala významné místo mezi evropskými velmocemi. 19 Svou hospodářskou kapacitou podunajská monarchie nesporně patřila mezi přední státy Evropy. Její podíl na hrubém národním produktu celého kontinentu přesahoval jednu desetinu a byl přibližně roven podílu Francie (viz tabulka 1). Přes určitý rozvoj své ekonomiky se však Rakousko-Uhersko postupně stále zřetelněji opožďovalo za nejvyspělejšími zeměmi starého kontinentu, jimiž byly zejména tradiční Anglie, nastupující Německo a mimo Evropu pak USA. Tabulka 1: Podíl největších zemí Evropy na jejím hrubém národním produktu v roce

5 Tabulka ukazuje, že v Evropě existovaly státy, jejichž ekonomická síla byla menší nežli hospodářský význam podunajské monarchie. Rakousko-Uhersko rozhodně patřilo mezi velmoci tehdejšího světa, mezi nimi však bylo spolu s Itálií zjevně nejslabší. Co do výše hrubého národního produktu na hlavu zaostávalo Rakousko-Uhersko za nejvyspělejšími zeměmi západní Evropy, bylo dokonce těsně pod celoevropským průměrem (viz tabulka 2). Tabulka 2: Hrubý národní produkt na hlavu největších evropských zemí (v procentech celoevropského průměru) Celkové údaje pro Rakousko-Uhersko srážela ta skutečnost, že vedle vyspělých oblastí Předlitavska, srovnatelných se západní Evropou, se v jeho rámci nacházela i zcela zaostalá území. Především zde existovaly výrazné rozdíly mezi Předlitavskem, které zahrnovalo i průmyslově vyspělé rakouské a české země, jež byly charakterem svého rozvoje blízké dynamicky se vyvíjející společnosti západní Evropy, a Zalitavskem, ve kterém převažovalo zemědělství a málo rozvinutý průmysl v něm hrál jen okrajovou roli. V některých jeho regionech se dokonce stále ještě projevovaly určité hospodářsko-společenské tendence, které měly daleko k moderním společenským trendům západní Evropy. K hospodářsky nejvyspělejším oblastem Předlitavska i celé habsburské monarchie patřily české země. Názorně to ukazuje tabulka národního důchodu na hlavu (viz tabulka 3). Jak je z tabulky patrné, po Dolním Rakousku, v jehož rámci je zahrnuta i Vídeň jako sídlo centrál největších průmyslových podniků země, dále s řadou bank, pojišťoven ap., patří českým zemím v celkovém Tabulka 3: Národní důchod jednotlivých zemí Předlitavska v letech

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie STANISLAV HOLUBEC * HISTORICKÁ SOCIOLOGIE 1 2/2012 Common Developmental Tendencies of the Central European Region

Více

Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů. Pohled historické sociologie

Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů. Pohled historické sociologie STATI Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů Pohled historické sociologie JIŘÍ MUSIL * Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha Urban Development and Planning in

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

ŠTÁT AKO SUBJEKT MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA

ŠTÁT AKO SUBJEKT MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA ŠTÁT AKO SUBJEKT MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCA FRANTIŠEK EMMERT TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra medzinárodného práva a európskeho práva Študijný odbor: právo Študijný program:

Více

Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století. František Kubů

Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století. František Kubů Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století František Kubů České Budějovice 2006 CHEBSKÝ MĚSTSKÝ STÁT počátky a vrcholné období do počátku 16. století františek kubů Tuto knihu

Více

České státní právo. Ladislav Josef Beran

České státní právo. Ladislav Josef Beran str. 1/5 České státní právo Ladislav Josef Beran Idea státního práva v sobě nesla dědictví privilegovaného postavení Čech v někdejší Svaté říši římské, kde byl český panovník (když už se v pozdním středověku

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby

Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby Vysoká škola ekonomická v Praze Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby Karel Zeman 2013 Určeno jako učební pomůcka pro výuku předmětů studijních oborů

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální politika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální politika Sociální politika Obsah 1. Základní charakteristika sociální politiky 1.1. Objekty a subjekty sociální politiky 1.2. Typy (modely) sociální politiky 1.2.1. Model sociální politiky České republiky 1.3.

Více

Geopolitika nástroj a proces politické organizace prostoru Jiří Tomeš Motto: Geopolitika je mrtvá, ať žije geopolitika!

Geopolitika nástroj a proces politické organizace prostoru Jiří Tomeš Motto: Geopolitika je mrtvá, ať žije geopolitika! Geopolitika nástroj a proces politické organizace prostoru Jiří Tomeš Motto: Geopolitika je mrtvá, ať žije geopolitika! Frédérick Douzet ÚVOD Snad žádný pojem ve sféře geografie a politických věd není

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance

Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance JAROSLAVA KADEŘÁBKOVÁ JITKA PEKOVÁ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KADEŘÁBKOVÁ, J., PEKOVÁ, J. Územní samospráva udržitelný

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století

Dějiny každodennosti dlouhého 19. století UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. díl: Život všední i sváteční Milena Lenderová - Marie Macková - Zdeněk Bezecný - Tomáš Jiránek Univerzita

Více

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí?

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? BACKGROUND PAPER Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? Pracovní skupina Sociální a imigrační politika PROGRAM O ČESKÝCH ZÁJMECH V EVROPĚ PRO TALENTOVANÉ STUDENTY Autoři: Petra Beránková,

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 1935 Úvodem

Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 1935 Úvodem Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 1935 Úvodem Německé obyvatelstvo v českých zemích mělo na sklonku éry Rakouska-Uherska možnost širokého politického

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Proměny územní struktury základního školství v Česku Silvie Kučerová Česká geografická společnost Praha 2012 Publikace vznikla

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Kniha jako zdroj informací KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Vincenc Streit Úvod V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělání, které přímo souvisí s vznikem písma, provází

Více

Nová strategická koncepce NATO: zájmy a priority České republiky

Nová strategická koncepce NATO: zájmy a priority České republiky Nová strategická koncepce NATO: zájmy a priority České republiky Tomáš Šindelář, Jan Jireš (eds.) Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut Praha, září 2010 Koncepce_NATO.indd 1 22.9.2010

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více