Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU"

Transkript

1 Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007

2 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami v ČR... 4 I.1.1 Celkový objem zahraničního obchodu se službami... 4 I.1.2 Tempo růstu zahraničního obchodu se službami... 5 I.2 Podíl služeb na obchodním obratu... 6 I.2.1 Podíl exportu služeb na celkovém exportu ČR... 6 I.2.2 Podíl importu služeb na celkovém importu ČR... 7 II. Zahraniční obchod ČR se službami v teritoriálním členění... 8 II.1 Teritoriální struktura zahraničního obchodu se službami... 8 II.1.1 Vývoj teritoriální struktury exportu služeb dle geografických zón... 9 II.1.2 Vývoj teritoriální struktury importu služeb dle geografických zón II.1.3 Významní partneři ČR v obchodě se službami v rámci jednotlivých geografických zón III. Odvětvová struktura zahraničního obchodu ČR se službami III.1 Charakteristika současné odvětvové struktury zahraničního obchodu se službami II.1.1 Ostatní služby III.2 Vývoj odvětvové struktury zahraničního obchodu se službami III.2.1 Trendy českého zahraničního obchodu se službami III.2.2 Trendy celosvětového zahraničního obchodu se službami a srovnání se situací v ČR III.3 Odvětvová struktura zahraničního obchodu se službami v teritoriálním členění Závěr Přílohy

3 Úvod První verze "Analýzy struktury exportu služeb ČR" (dále jen Analýza) byla zpracována v srpnu roku 2006 a s ohledem na její přidanou hodnotu pro oblast hodnocení a sledování zahraničního obchodu se službami byla doporučena její pravidelná roční aktualizace. Tento dokument je první aktualizací dané Analýzy a odráží roční vývoj českého zahraničního obchodu se službami. Aktualizovaná analýza rovněž reflektuje změny v metodice vykazování jednotlivých položek na běžném účtu platební bilance. Z tohoto důvodu došlo k přepočtu některých údajů první verze Analýzy. Prvotním impulsem ke zpracování Analýzy struktury exportu služeb byla potřeba získat základní informace o charakteru a struktuře zahraničního obchodu ČR se službami, a to zejména v souvislosti s jedním z projektů Proexportní strategie ČR , konkrétně projektem "Zvýšení exportu služeb". Záměrem aktualizované verze Analýzy je jednak poskytnout vypovídající souhrnné informace o současném stavu a dosavadních trendech v zahraničním obchodě ČR se službami a dále zhodnotit vývoj exportu služeb v posledním období, tedy úspěšnost projektu "Zvýšení exportu služeb". Při zpracovávání analýzy bylo vycházeno ze statistických údajů platební bilance, které jsou v podstatě stále jediným statistickým, i jakýmkoliv jiným, zdrojem informací o zahraničním obchodě ČR se službami. Tyto údaje byly stejně jako v původní verzi analýzy zpracovány do jednotlivých tabulek a grafů tak, aby poskytly odpověď na základní otázky o stavu zahraničního obchodu se službami, a to: - Jakou roli hraje sektor služeb v zahraničním obchodě ČR? - Jaká je jeho teritoriální diversifikace? - Jaká je jeho odvětvová struktura? Každé z těchto otázek je věnována jedna kapitola analýzy, v jejímž rámci je daná problematika rozpracována v souladu s danými možnostmi co nejpodrobněji, znázorněna v tabulkách a grafech a kde to bylo možné doplněna i relevantním srovnáním se stavem, příp. trendy v obchodě se službami na mezinárodní úrovni. V závěru analýzy je následně provedeno vyhodnocení jednotlivých kriterií charakterizujících vývojové trendy v exportu služeb v roce Příslušné ukazatele byly definovány v závěrech původní Analýzy: - zvýšení celkové hodnoty exportu služeb (výchozí stav: mil. CZK) - dosažení dynamického tempa růstu celkové hodnoty exportu služeb (výchozí stav: 2004/2005 3,9%) - zvýšení podílů exportu služeb na celkovém exportu (výchozí stav: 12,1%) - zvýšení podílu exportu do třetích zemí (výchozí stav: 23%) - zvýšení podílu ostatních služeb na exportu služeb z ČR (výchozí stav: 33,1%) 3

4 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR Služby se v posledních dvaceti až třiceti letech postupně stávají významným prvkem mezinárodního obchodu. Vzhledem k tomu, že sektor služeb se dříve uplatňoval spíše v národním měřítku, hovoří se o procesu internacionalizace služeb. Ve srovnání s dynamikou světového obchodu se zbožím dosahují služby na světových trzích obecně vyšších meziročních přírůstků a jejich podíl na světovém obchodním obratu se stále zvyšuje. Podíl exportu služeb na celkovém exportu (zboží a služby) dosáhl v roce 2005 hodnoty 19%. I přes tuto optimistickou tendenci je však role služeb v zahraničním obchodě stále ještě poměrně malá, což kontrastuje s podílem služeb na HDP v národních ekonomikách členských států OECD, kde je podíl služeb na celkové přidané hodnotě cca 70%. Tato kapitola by nám měla odpovědět na následující otázky: Prosazují se trendy světového obchodu nastíněné výše i v České republice? Dochází k růstu celkového objemu zahraničního obchodu se službami? Dosahuje obchod se službami vyššího tempa růstu než obchod se zbožím? Zvyšuje se podíl služeb na celkovém obchodním obratu ČR? I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami v ČR Sledování dlouhodobějších tendencí ČR v zahraničním obchodě se službami je bohužel limitováno nedostatkem informací o dané problematice. V této analýze vycházíme ze statistických dat platební bilance ČR, která je sledována a publikována ČNB. Tyto údaje jsou k dispozici od roku 2001, přičemž byly v roce 2007 upraveny dle nové metodiky, což umožňuje zachytit pouze krátkodobou tendenci, nikoliv však dlouhodobý trend, který se v zahraničním obchodě se službami v ČR prosazuje. Zde je důležité zmínit i tu skutečnost, že služby poskytované pobočkami českých firem založenými v zahraničí, nejsou v platební bilanci zachyceny. I.1.1 Celkový objem zahraničního obchodu se službami V roce 2006 dosáhl zahraniční obchod se službami hodnoty cca 566 miliard CZK. Export služeb dosáhl hodnoty 300 miliard CZK, což je 53 % celkové obchodní výměny se službami, import služeb dosáhl cca 265 miliard CZK. Přesné údaje o zahraničním obchodě se službami v letech jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka č.1 Zahraniční obchod ČR se službami v letech (v mil. CZK) export import obrat saldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 4

5 Jak je z tabulky patrné, celkový obrat zahraničního obchodu se službami nemá od roku 2001 jednoznačně růstovou tendenci. Objem obchodu se službami v letech klesal, od roku 2004 však již zaznamenáváme pozitivní růstovou tendenci. Tento trend je společný jak pro export služeb tak i pro jejich import. Vývoj exportu a importu služeb v jednotlivých letech je dobře patrný z následujícího grafu , , , , , , ,0 Vývoj zahraničního obchodu se službami v ČR v letech (v mil. CZK) Graf č.1 0, export import saldo I.1.2 Tempo růstu zahraničního obchodu se službami Nyní se zaměříme na tempa růstu či poklesu exportu a importu služeb ve sledovaném období. Jednotlivé procentní změny jsou uvedeny v tabulce č.2. Tabulka č.2 Tempo růstu exportu a importu služeb v letech / / / / /2006 export import export import export import export import export import -14% -0,60% -4% -0,30% 13,40% 14,60% 3,90% 1,10% 14,11% 10,23% Jak z tabulky vyplivá, má tempo růstu (poklesu) exportu služeb značně kolísavý charakter, k největšímu poklesu exportu služeb došlo v roce 2002, a to o celých 14%, největší nárůst naopak zaznamenal rok 2006, kdy export služeb vzrostl o optimistických 14,11%. Pokud se podíváme na procentní změny hodnoty importu služeb vidíme, že tato hodnota se až na významnější nárůst v roce 2004 a v roce 2006 pohybovala v rozmezí cca ± 1%. Pro doplnění se ještě podívejme na tempa růstu zahraničního obchodu se zbožím. Tabulka č.3 Tempo růstu exportu a importu zboží v letech / / / / /2006 export import export import export import export import export import -1,20% 4,40% 9,30% 8,70% 25,70% 21,40% 8,80% 4,90% 12,80% 12,80% 5

6 Pokud srovnáme tabulku č.2 s tabulkou č.3 vidíme, že do roku 2005 tempo nárůstu exportu služeb výrazně zaostávalo za tempem růstu exportu zboží. Údaje za rok 2006 jsou však velmi optimistické a poprvé za celé sledované období ukazují výraznější meziroční přírůstek u exportu služeb. I.2 Podíl služeb na obchodním obratu V posledních letech dochází k neustálému zvyšování podílu služeb na světovém zahraničním obchodě. Jak velký význam mají služby pro zahraniční obchod ČR rozebírá kapitola I.2. I.2.1 Podíl exportu služeb na celkovém exportu ČR V České republice zaznamenává export služeb v posledních letech poměrně stabilní nárůst, nicméně tempo růstu exportu zboží je tak velké, že podíl služeb na celkovém exportu spíše klesá. Vývoj podílu zboží a služeb na celkovém exportu je patrný z následujícího grafu a tabulky č.4. Objem exportu zboží a služeb v období (v mil. CZK) ,0 Graf č , , , ,0 0, služby zboží Tabulka č.4 Podíl služeb na celkovém exportu ČR v období ,30% 15,40% 13,80% 12,70% 12,10% 12,30% V roce 2001 byl podíl exportu služeb na celkovém exportu 17,3%. V dalších letech tento podíl postupně klesal, a to až na hodnotu 12,1% v roce V roce 2006 je znovu patrný mírný nárůst na 12,3%. Je zde třeba znovu zdůraznit, že zmenšující se podíl exportu služeb na celkovém exportu nebyl způsobený vlastním poklesem exportu služeb, ale zejména rapidním tempem nárůstu exportu zboží, který nebyl následován tak velkým nárůstem exportu služeb. 6

7 Podíl vývozu služeb na celkovém exportu je v ČR podstatně nižší než je v členských zemích EU a ostatních vyspělých zemích, zaostává dokonce i za celosvětovým průměrem, který je 18,9%. Pro srovnání uvádíme údaje z roku Tabulka č.5 Podíl vývozu služeb na celkovém vývozu v roce 2005 ČR 12,1% EU (EU-25) 26,6% USA 28,1% Svět 18,9% Zdroj: WTO I.2.2 Podíl importu služeb na celkovém importu ČR Z následujícího grafu, který nám znázorňuje vývoj dovozu zboží a služeb do ČR je patrné, že podíl importu služeb na celkovém importu se pohybuje přibližně kolem stejných hodnot jako podíl exportu služeb na celkovém exportu. Objem importu zboží a služeb v období (v mil. CZK) Graf č , , , , ,0 0, služby zboží Podíl importu služeb na celkovém importu do ČR v letech je uveden v následující tabulce. Tabulka č.6 Podíl služeb na celkovém importu ČR v období ,98% 15,58% 12,50% 11,89% 11,51% 11,35% Tato hodnota je ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi opět podstatně nižší. Celosvětový průměr v roce 2005 činil 17,6%, v ČR pouze 12,5%. 7

8 II. Zahraniční obchod ČR se službami v teritoriálním členění Tato kapitola je věnována další důležité charakteristice zahraničního obchodu se službami, a to jeho teritoriální diversifikaci. Vycházíme zde opět z údajů platební bilance ČNB, kde jsou evidována statistická data o zahraničním obchodě v letech Teritoriální údaje jsou k dispozici pouze v CZK. Zaměříme se zde na vývoj zahraničního obchodu s jednotlivými skupinami zemí v posledních 6 letech, dále se podíváme podrobněji na význam vybraných zemí v rámci příslušných geografických skupin v zahraničním obchodě ČR se službami roce 2006 a na závěr bychom měli dojít k výčtu zemí, které jsou v současné době našim nejvýznamnějšími obchodními partnery ve službách. Tato kapitola by tedy měla odpovědět na následující otázky: Jaký je rozsah a vývoj teritoriální diverzifikace našeho zahraničního obchodu se službami? Jaké země jsou pro náš zahraniční obchod se službami nejvýznamnější v rámci jednotlivých skupin zemí? Které země se řadí mezi naše nejvýznamnější partnery v obchodu se službami? II.1 Teritoriální struktura zahraničního obchodu se službami V této kapitole se budeme věnovat zahraničnímu obchodu se službami v členění na jednotlivé geografické zóny, a to na země Evropské unie, ostatní evropské země (mimo EU, včetně Ruska), země Asie, Ameriky, Afriky a Oceánie a polární oblasti (včetně Austrálie). Tabulka č. 7 udává základní hodnoty našeho zahraničního obchodu se službami ve vztahu k jednotlivým geografickým zónám. Svět celkem Evropa Afrika Tabulka č.7 Služby na běžném účtu platební bilance (v mil. CZK) příjmy výdaje saldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2-996, , , , , , ,7 8

9 Amerika Asie Oceánie a polární oblasti , ,6-45, , , , , ,7 147, , ,4 609, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 344,1 283, ,5 269,1 230, ,2 252,7 193, ,4 278,4 365, ,3 367,4 372, ,1 296,4 534,8 Jednotlivé údaje o zahraničním obchodě ČR se službami rozebereme podrobněji v následujících subkapitolách. II.1.1 Vývoj teritoriální struktury exportu služeb dle geografických zón K získání základního přehledu o struktuře českého exportu služeb je třeba znát, jak se na exportu služeb podílejí jednotlivé geografické zóny. Údaje o vývoji exportu do jednotlivých regionů znázorňuje graf č.4. Graf č.4 Vývoj exportu služeb v teritoriálním členění v letech (v mil. CZK) , , , , ,0 0, Evropa Afrika Amerika Asie Oceánie a polární oblasti 9

10 Jak je z grafu patrné, zůstává teritoriální struktura exportu služeb ČR v posledních 6 letech poměrně stabilní s jednoznačnou tendencí nárůstu exportu služeb do evropských zemí. Vzhledem k tomu, že do evropských zemí jsou zařazeny jak členské země EU, tak ostatní evropské země (např. Rusko), bude tato skupina pro potřeby Analýzy ještě dále rozčleněna. Přesný podíl jednotlivých teritoriálních skupin zemí na celkovém exportu služeb ČR v roce 2006 zachycuje graf č.5 Teritoriální struktura exportu služeb v roce 2006 (v%) 12% 0% 7% 4% 0% Graf č.5 Evropská unie (EU-25) Afrika Asie 77% Ostaní evropské země Amerika Oceánie a polární oblasti Největší podíl exportu služeb z ČR je tedy do zemí EU, a to 77%. Do ostatních evropských zemí je exportováno 12% z celkové hodnoty služeb, následuje Amerika se 7% a Asie se 4%. Podíl Afriky a Austrálie je téměř nulový. Pro doplnění se nyní podívejme na teritoriální strukturu zahraničního obchodu se zbožím, kterou zachycuje graf č.6. Teritoriální struktura exportu zboží v roce 2006 (v%) 1% 3% 4% 0% 8% Graf č.6 Evropská unie (EU-25) Afrika Asie 84% Ostatní evropské země Amerika Oceánie a polární oblasti Pokud oba grafy srovnáme, vidíme, že teritoriální struktura exportu zboží je přibližně stejná jako teritoriální struktura exportu služeb. Převážná část exportu zboží i služeb je směrována do zemí EU. Nicméně, podíl exportu služeb do třetích zemí je o 7% vyšší než podíl exportu zboží, což je pozitivní jev dokládající větší teritoriální diverzifikaci v oblasti služeb. 10

11 II.1.2 Vývoj teritoriální struktury importu služeb dle geografických zón K vytvoření kompletní představy o zahraničním obchodě se službami slouží další kapitola, která je zaměřena na import služeb z ČR a jeho vývoj v posledních 6 letech ve vztahu k jednotlivým geografickým zónám. Vývoj základní teritoriální struktury importu služeb do ČR je znázorněn v grafu č.7. Vývoj importu služeb do ČR v teritoriálním členění v letech (v mil. CZK) Graf č , , , , ,0 0, Evropa Afrika Amerika Asie Oceánie a polární oblasti Na grafu vidíme, že teritoriální struktura importu služeb zůstává v posledních 6 letech, stejně jako v případě exportu služeb, bez jakýchkoliv významnějších výkyvů, s majoritním podílem evropských zemí. V posledním roce můžeme zaznamenat rostoucí význam Asie v českém importu služeb a naopak klesající podíl zemí Ameriky. Přesný podíl jednotlivých teritoriálních skupin na importu služeb do ČR je přehledně znázorněn v grafu č. 8. Graf č.8 Teritoriální struktura importu služeb v roce 2006 (v%) 8% 0% 6% 1% 10% Evropská unie (EU-25) Afrika Asie 75% Ostaní evropské země Amerika Oceánie a polární oblasti 11

12 Největší podíl služeb je do ČR importován ze zemí Evropské unie, a to 75%. Na druhém místě jsou ostatní evropské země s 10% podílem a země Asie s podílem 8%. Následuje Amerika (6%) a Afrika (1%). Stejně jako v případě exportu služeb, mají dominantní postavení země Evropské unie, významnost dalších geografických skupin se však již mírně liší. Pro doplnění se i v případě importu ještě podívejme na teritoriální strukturu importu se zbožím a její podobnost se strukturou importu služeb. Teritoriální struktura importu zboží v roce 2006 (v%) Graf č.9 0% 9% 2% 10% 0% 79% Evropská unie (EU-25) Afrika Asie Ostatní evropské země Amerika Oceánie a polární oblasti Srovnáme-li strukturu importu zboží do ČR se strukturou importu služeb vidíme, že význam jednotlivých teritoriálních skupin zemí není totožný. Z grafu vyplývá, že největší podíl na importu zboží i služeb mají země EU, v importu zboží má však významný podíl i Asie, a to 10% na rozdíl od služeb, kde se podílí 8%. Naopak Amerika, která se na importu služeb podílí 6%, zaujímá v importu zboží pouze 2% podíl. Tabulka č.7 umožňuje srovnání podílu jednotlivých teritorií na importu a exportu služeb v roce 2005 a Tabulka č.7 Podíl jednotlivých geografických skupin na exportu a importu služeb v roce 2005 a 2006 Podíl exportu Podíl importu Evropská unie (EU-25) 77% 77% 75% 75% Evropa mimo EU-25 12% 12% 11% 10% Afrika 0% 0% 1% 1% Amerika 8% 7% 8% 6% Asie 3% 4% 5% 8% Oceánie a polární oblasti 0% 0% 0% 0% Z tabulky vyplývá, že podíl zemí EU na exportu i importu služeb se v roce 2006 nezměnil a zůstává na hodnotě 77% v případě exportu a 75% v případě importu. Stejně tak zůstává relativně stabilní i podíl ostatních evropských zemí a dále Afriky a Oceánie. Znatelnější změna nastává v případě Ameriky a Asie. Jak v případě exportu, tak i v případě importu dochází k poklesu podílu Ameriky a naopak ke zvyšujícímu se podílu asijských zemí na českém zahraničním obchodě se službami. 12

13 II.1.3 Významní partneři ČR v obchodě se službami v rámci jednotlivých geografických zón Vzájemná výměna služeb se zeměmi EU V roce 2006 byly do 24 členských zemí Evropské unie exportovány služby v hodnotě ,7 mil. CZK, což představuje 77% českého exportu služeb. Dovezeny byly služby v celkové hodnotě ,7 mil. CZK, což představuje 75% dovozu služeb do ČR. Bilance zahraničního obchodu ČR se službami ve vztahu k zemím EU tedy dosáhla přebytku v hodnotě mil. CZK. Graf č.10 ukazuje jak se na exportu a importu služeb podílejí jednotlivé země EU. Objem zahraničního obchodu se služebami do zemí EU v roce 2006 (v mil. CZK) Graf č , , , , , , , ,0 0,0 Belgie Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemí Polsko Portugalsko Rakousko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Velká_Británie export import Z uvedeného grafu je zřejmé dominantní postavení Německa, a to jak v exportu tak i importu služeb. Do Německa směřovalo 37% z celkového exportu služeb do zemí EU. Významnější podíl na exportu mělo dále Slovensko (11%) a Velká Británie (9%). Následuje Nizozemí (7%), Francie (5%), Rakousko (5%), Polsko (4%) a Belgie (4%). Na importu služeb ze zemí EU mělo v roce 2006 největší podíl Německo, a to 32,6%. Následuje Slovensko (11%), Velká Británie (10%), Rakousko (8%), Polsko a Nizozemí (5%). Nejvyšší hodnota přebytku obchodní bilance se službami byla dosažena s Německem, Nizozemím a Belgií. Naproti tomu nejvýraznější deficit obchodní bilance se službami měla ČR s Rakouskem, Polskem a Francií. 13

14 Vzájemná výměna služeb s ostatními evropskými zeměmi (mimo EU) Do ostatních evropských zemí (nečlenské země EU včetně Ruska) byly v roce 2006 vyvezeny služby v hodnotě mil. CZK, což je 12% českého exportu služeb. Naopak dovezeny byly služby v celkové hodnotě mil. CZK, což představuje 10% podíl na českém importu služeb. Bilance zahraničního obchodu se službami s ostatními evropskými zeměmi dosáhla přebytku ve výší mil. CZK. Graf č.11 ilustruje objem exportu a importu služeb ve vztahu k vybraným ostatním evropským zemím. Objem exportu služeb do vybraných Evropských zemí - mimo EU v roce 2006 (v mil. Kč) Graf č , , , , , , , ,0 0,0 Bulharsko Chorvatsko Norsko Rumunsko Rusko Švýcarsko Turecko Ukrajina export import Největší podíl na exportu do ostatních evropských zemí mělo v roce 2006 Rusko, jeho podíl na exportu této skupiny zemí je 44%. Podíl dalších zemí již není tak významný Ukrajina 19%, Švýcarsko 17%, Rumunsko 6% a Norsko 5%. Naproti tomu na importu služeb mělo v roce 2006 největší podíl Švýcarsko (30%), Chorvatsko (26%) a Rusko (21%). Z grafu je patrné že jednoznačně nejvýraznější kladné saldo obchodní bilance se službami dosáhla ČR s Ruskem. Přebytek byl dosažen rovněž s Ukrajinou, Rumunskem a Norskem. Největší deficit obchodní bilance měla ČR v roce 2006 s Chorvatskem. Deficit vykázala rovněž bilance se službami se Švýcarskem, Bulharskem a Tureckem. 14

15 Vzájemná výměna služeb se zeměmi Asie Do zemí Asie byly v roce 2006 vyvezeny služby v celkové hodnotě mil. CZK, což představuje 4% celkového objemu exportu služeb. Dovezeny byly služby v hodnotě ,3 mil. CZK, která představuje 8% celkového dovozu služeb. Bilance zahraničního obchodu se zeměmi Asie tak v roce 2006 vykázala výrazný deficit ve výši mil. CZK. Objem exportu a importu služeb do vybraných asijských zemí je znázorněn v grafu č.12. Export služeb do vybraných zemí Asie v roce 2006 (v mil. CZK) Graf č , , , , , , , ,0 0,0 Čína Hongkong Indie Japonsko export import Největší podíl na objemu služeb exportovaných do asijských zemí mělo Japonsko, a to 21%. Podíl Číny byl 9%, Indie 6% a Hongkongu 4%. Údaje pro další asijské země nejsou k dispozici. Nejvíce služeb bylo v roce 2006 importováno z Japonska, a to 41%. Podíl Číny na celkovém importu z asijských zemí byl 28%, Indie 2% a Hongkongu 2%. Údaje pro další asijské země nejsou k dispozici. Přebytek bilance se službami byl dosažen s Indií a Hongkongem. Deficit bilance se službami měla ČR s Japonskem a Čínou. 15

16 Vzájemná výměna služeb se zeměmi Ameriky Do zemí Severní a Jižní Ameriky byly v roce 2006 vyvezeny služby v celkové hodnotě mil. CZK, což představuje 7% celkového exportu služeb. Dovezeny byl služby v hodnotě ,4 mil. CZK, což je 6% z celkového importu služeb do ČR. Bilance zahraničního obchodu se zeměmi Severní a Jižní Ameriky byla v roce 2006 kladná, přebytek obchodní bilance činil mil. CZK. Jak se jednotlivé země podíleli na těchto exportech a importech znázorňuje graf č.13. Export služeb do vybraných zemí Ameriky v roce 2006 (v mil. CZK) Graf č , , ,0 0,0 Kanada USA Brazílie export import Na grafu vidíme, že téměř celý export služeb do zemí Ameriky, byl směrován do USA, jejichž podíl na exportu ČR do toho regionu představoval 77%. Podíl dalších zemí je již téměř bezvýznamný (Kanada 7%, Brazílie 2%). Přesné údaje pro další americké země, jejichž celkový podíl na exportu služeb z ČR byl 14%, nejsou k dispozici. Stejná situace jako v exportu je i v importu služeb, kdy téměř celý import byl realizován z USA 84%. Na druhém místě stojí opět Kanada s podílem 9% a Brazílie 2%. Podíl dalších amerických zemí na importu služeb tvořil pouhých 5%, přesné údaje pro jednotlivé země však nejsou k dispozici. Se všemi třemi sledovanými zeměmi dosáhla vzájemná obchodní výměna se službami přebytku. 16

17 Vzájemná výměna služeb se zeměmi Afriky Do zemí Afriky byly v roce 2006 vyvezeny služby v celkové hodnotě 1057,5 mil. CZK, podíl afrických zemí na exportu služeb je tedy cca nulový. Dovezeny byly služby v hodnotě 2481,3 mil. CZK, což představuje 1% celkového importu služeb. Saldo obchodní bilance ve vztahu k Africe bylo záporné, a to ve výši 1 423,7 mil. CZK. Graf č.14 znázorňuje hodnoty exportu a importu služeb do vybraných afrických zemí Egypta, Jihoafrické republiky a Nigérie. Export služeb do vybraných afrických zemí v roce 2006 (v mil. CZK) Graf č ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Egypt Nigérie JAR export import Na celkovém objemu exportovaných služeb do afrických zemí má Jihoafrická republika podíl 27%, Egypt 23% a Nigérie 8%. Přesné údaje pro další africké země nejsou k dispozici. Nejvíce služeb je k nám v rámci afrických zemí importováno z Egypta, a to 39%. Podíl Jihoafrické republiky je 7%, podíl Nigérie je nulový. Přesné údaje pro další africké země nejsou k dispozici. S Jihoafrickou republikou a Nigérií máme kladné saldo obchodní bilance se službami, naopak s Egyptem vykazují statistické údaje poměrně výrazný deficit zahraničního obchodu se službami. Export služeb do zemí Oceánie a polárních oblastí Do zemí Oceánie a poláních oblastí byly v roce 2006 vyvezeny služby v hodnotě 831,1 mil. CZK a dovezeny služby v hodnotě 296,4 mil CZK. Saldo obchodní bilance se službami tedy bylo aktivní a přebytek dosáhl hodnoty 534,8 mil. CZK. Nejvýznamnějším obchodním partnerem v této oblasti je Austrálie, kam byly v roce 2006 exportovány služby v hodnotě 697,8 mil. CZK (což představuje 84% exportu do předmětné geografické zóny) a dovezeny služby v hodnotě 244,1 mil. CZK (tj. 82% podíl na importu z dané geografické zóny). Ve vztahu k Austrálii tedy dosahuje zahraniční obchod se službami aktivního salda obchodní bilance. 17

18 II.2 Hlavní obchodní partneři ČR ve službách Předchozí subkapitola byla věnována státům, které jsou pro ČR významné z hlediska exportu a importu služeb vždy v rámci jednotlivých geografických oblastí. Nyní se na tuto otázku zaměříme globálně a podíváme se, které země patří mezi naše nejvýznamnější partnery v zahraničním obchodě se službami. Státy, které měly pro ČR z hlediska exportu služeb v roce 2006 největší význam, jsou uvedeny v tabulce č.8. Je zde uvedeno 30 zemí, do nichž byl z ČR exportován největší objem služeb. V tabulce jsou dále uvedeny hodnoty importu a celkového obratu obchodní výměny ve službách. Tabulka č.8 Nejvýznamnější partneři ČR v exportu služeb v roce 2006 Země export import obrat (v mil. CZK) 1 Německo , , ,9 2 Slovensko , ,6 2120,0 3 Velká Británie , ,1-259,5 4 Nizozemí , ,5 5682,8 5 Rusko , , ,1 6 USA , , ,3 7 Francie , , ,5 8 Rakousko 9 596, ,3-3932,5 9 Itálie 8 673, , ,4 10 Polsko 7 894, , ,5 11 Belgie 7 422, , ,8 12 Ukrajina 5 957, , ,5 13 Španělsko 5 923, , ,7 14 Švýcarsko 5 269, , ,7 15 Maďarsko 4 547, ,4 1273,4 16 Švédsko 4 447, , ,2 17 Irsko 3 562, ,6 483,7 18 Dánsko 2 927, ,9 1469,4 19 Japonsko 2 066, , ,8 20 Finsko 1 824, ,3 592,1 21 Rumunsko 1 770,7 741, ,0 22 Lucembursko 1 671,2 838,2 833,0 23 Norsko 1 554,9 932,5 622,4 24 Řecko 1 310, , ,8 25 Kanada 1 294, ,4 33,2 26 Chorvatsko 1 112, , ,3 27 Turecko 1 067, ,9-68,0 28 Kypr 1 008,3 888,4 119,9 29 Čína 883, , ,0 30 Portugalsko 780,6 508,7 272,0 18

19 Jak z tabulky vyplývá, je nejvýznamnějším exportním partnerem ČR jednoznačně Německo, jehož postavení je dominantní jak v exportu, tak i importu služeb. Na druhém místě je dle objemu exportovaných služeb Slovensko a na třetím Velká Británie. Do první desítky nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR ve službách patří kromě zemí EU i Rusko a USA. Jak z uvedených údajů vyplývá, je USA významným partnerem ČR jak v exportu, tak i importu služeb, zatímco v případě Ruska přesahuje objem exportovaných služeb několikanásobně jejich import. Pro přehlednost jsme tyto údaje zobrazili v grafu č. 15, který nám znázorňuje, jak rozdílný význam má 30 zmíněných zemí pro náš zahraniční obchod se službami. Nejvýznmanější partneři ČR v zahraničním obchodě se službami v roce 2006 Graf č.15 Portugalsko Čína Kypr Turecko Chorvatsko Kanada Řecko Norsko Lucembursko Rumunsko Finsko Japonsko Dánsko Irsko Švédsko Maďarsko Švýcarsko Španělsko Ukrajina Belgie Polsko Itálie Rakousko Francie USA Rusko Nizozemí Velká Británie Slovensko Německo export import v mil. CZK 19

20 Jak, či zda vůbec, se změnil význam jednotlivých zemí v českém exportu služeb v posledním roce je patrné z tabulky č.9. Nejvýznamnější partneři ČR v exportu služeb v roce 2005 a 2006 Tabulka č Země objem exportu pořadí objem exportu pořadí Německo , ,5 1 Slovensko , ,6 2 Velká Británie , ,6 3 Nizozemí 8 235, ,3 4 Rusko , ,4 5 USA , ,9 6 Francie 6 356, ,9 7 Rakousko 8 795, ,8 8 Itálie 8 127, ,8 9 Polsko 7 659, ,9 10 Belgie 7 412, ,2 11 Ukrajina 1 319, ,0 12 Španělsko 4 096, ,7 13 Švýcarsko 2 669, ,2 14 Maďarsko 2 812, ,8 15 Švédsko 2 262, ,9 16 Irsko 2 006, ,3 17 Dánsko 2 358, ,2 18 Japonsko 1 939, ,0 19 Finsko 970, ,4 20 Rumunsko 804, ,7 21 Lucembursko 324, ,2 22 Norsko 1 152, ,9 23 Řecko 1 074, ,9 24 Kanada 800, ,6 25 Chorvatsko 1 011, ,7 26 Turecko 653, ,9 27 Kypr 587, ,3 28 Čína 219,6 883,8 29 Portugalsko 509,9 780,6 30 Z tabulky je patrné, že za poslední rok došlo k nárůstu téměř do všech zemí (s výjimkou Velké Británie a USA). Dominantní postavení si trvale zachovává Německo. Výraznější nárůst podílu českého exportu byl za poslední rok zaznamenán ve vztahu ke Slovensku, Nizozemí, Francii, Ukrajině, Číně a Portugalsku. 20

21 III. Odvětvová struktura zahraničního obchodu ČR se službami Pro získání uceleného přehledu o oblasti zahraničního obchodu ČR se službami chybí poslední důležitá charakteristika, a tou je jeho odvětvová struktura. Tato kapitola rozebírá význam jednotlivých oblastí a skupin služeb v našem zahraničním obchodě, vymezuje oblasti služeb, které jsou dováženy, a které jsou v současné době významné pro náš export. Věnuje se i srovnání tendencí v celosvětovém a českém exportu služeb, vývoji odvětvové struktury služeb v posledních 5 letech a teritoriální diversifikaci exportu a importu jednotlivých skupin služeb. Údaje uvedené v této kapitole by tedy měly zodpovědět následující otázky: Které služby jsou nejvýznamnější pro náš zahraniční obchod? Jsou vývojové tendence v odvětvové struktuře českého exportu služeb v souladu s tendencemi globálního obchodu se službami? Liší se struktura exportu služeb dle jednotlivých teritoriálních skupin zemí? Kapitola opět vychází z platební bilance ČNB a používá klasifikaci služeb, která je využívána pro evidenci položek účtu platební blance, tzv. klasifikaci EBOPS (Extended Balance of Payments Services Classification). Tato klasifikace je uvedena v příloze. III.1 Charakteristika současné odvětvové struktury zahraničního obchodu se službami Tato kapitola se zaměřuje na současnou strukturu zahraničního obchodu se službami (tj. struktura v roce 2006). Zjišťuje, které skupiny služeb jsou pro náš zahraniční obchod nejvýznamnější s důrazem na ostatní služby, které jsou dominantní položkou ve vývozu vyspělých zemí. Odvětvovou strukturu zahraničního obchodu se službami v roce 2006 znázorňuje graf č. 16. Graf přehledně znázorňuje hodnoty exportu, importu a celkové saldo jednotlivých skupin služeb. Graf č Struktura zahraničního obchodu se službami v roce 2006 (v mil. CZK) Doprava Cestovní ruch Ostatní služby Export Import Saldo 21

22 Z grafu je patrné, že jednoznačně nejvýznamnější podíl na českém exportu mají služby v oblasti cestovního ruchu, jejichž export dosáhl v roce 2006 hodnoty mil. CZK. Následují ostatní služby, které s celkovou hodnotou exportu mil. CZK předstihly služby v oblasti dopravy ( mil. CZK). Mezi nejvíce dováženou skupinu služeb patří ostatní služby. Hodnota jejich dovozu byla mil. CZK. Následují služby v oblasti dopravy ( mil. CZK) a cestovního ruchu ( mil. CZK). Česká republika dosahuje výrazného přebytku obchodní bilance ve službách v oblasti cestovního ruchu (53 109,6 mil. CZK) a dopravy (22 284,5 mil. CZK). Oblast ostatních služeb vykázala deficit, a to ve výši mil. CZK. II.1.1 Ostatní služby Jednotlivé hodnoty charakterizující zahraniční obchod s ostatními službami obchodní a neobchodní povahy v roce 2006 znázorňuje tabulka č.11. Tabulka č. 11 Zahraniční obchod s ostatními službami v roce 2006 (v mil. CZK) položka export import saldo spojové služby 9 861, ,4-375,3 poštovní a kurýrní služby 1 334, ,9-981,3 telekomunikační služby 8 526, ,5 606,0 stavební a montážní práce 4 811, ,2 895,7 v zahraničí 4 372, , ,3 v tuzemsku 439, , ,6 služby v oblasti pojištění 229, , ,2 životní a penzijní pojištění 14,0 0 14,0 pojištění zboží 2,4 0 2,4 ostatní pojištění 193, ,6 zajištění 19, , ,2 pomocné služby při pojištění 0 0 0,0 finanční služby 8 797, , ,2 služby výpočetní techniky a informací , , ,1 služby výpočetní techniky , , ,6 informační služby 91,7 387,2-295,5 služby zpravodajských agentur 17,3 42,4-25,1 ostatní informační služby 74,4 344,8-270,4 autorské honoráře, licenční poplatky apod. 690, , ,3 franšízy a podobná práva 0,3 499,3-499,0 ostatní autorské honoráře, licenční poplatky apod. 690, , ,3 ostatní obchodní služby , , ,4 ziskové operace a ostatní služby spojené se zbožím 798, , ,4 ziskové operace , ,0 ostatní služby spojené s obchodem (zprostředkovatelské aj.) 2 399, , ,4 pronájem strojů a zařízení 1 423, , ,9 různé obchodní, profesní a technické služby , , ,1 právní, účetnické a poradenské služby 8 599, , ,1 právní služby 727,8 519,7 208,1 účetnické a auditorské služby 3 442, ,8 632,8 22

23 poradenství v podnikání a řízení, public relations 4 428, , ,0 reklamní služby , , ,3 výzkum a vývoj 2 380, , ,4 technické služby 5 997, ,2 31,0 služby v oblasti zemědělství, těžby surovin a zpracování odpadu 1 323,6 911,8 411,8 služby v oblasti odpadového hospodářství 211,1 55,1 156,0 služby v oblasti zemědělství a těžby surovin 1 112,5 856,7 255,8 jiné služby obchodní povahy , , ,8 služby mezi podniky v rámci přímých investic 5 815, , ,5 služby v oblasti kultury, rekreace, sportu, zdravotnictví a vzdělávání 2 735, ,7-266,1 audiovizuální služby 2 325, ,0 845,4 ostatní služby v oblasti rekreace, sportu, zdravotnictví a vzdělávání 410, , ,5 služby v oblasti vzdělávání 124,5 383,1-258,6 služby v oblasti zdravotnictví a veterinární péče 47,0 31,9 15,1 ostatní osobní služby 238, ,7-868,0 vládní služby 788, ,2-924,3 diplomatické a konzulární zastoupení 788, ,1-406,4 vládní příjmy (spojené s účastí v NATO, misích OSN apod.) 0 109,0-109,0 ostatní vládní příjmy 0,2 409,1-408,9 nezařazené služby 225,5 30,8 194,7 Export Největší podíl na exportu ostatních služeb měly v roce 2006 ostatní obchodní služby, a to 53%. Z ostatních obchodních služeb se na vývozu podílely zejména reklamní služby, poradenství v podnikání a řízení, služby PR, účetnické a auditorské služby, technické služby a jiné služby obchodní povahy. Další skupinu nejvíce exportovaných služeb byly služby výpočetní techniky a informací, jejichž podíl na celkovém exportu ostatních služeb byl 19,4% a jejichž celkový objem zaznamenal za poslední rok velmi optimistický růst. Významnější podíl na exportu měli i služby spojů (10%) a finanční služby (9%). Import V oblasti importu ostatních služeb zaujímají největší podíl, stejně jako v případě exportu, ostatní obchodní služby, a to 49%. V rámci této skupiny byly nejvíce dováženy jiné služby obchodní povahy, služby poradenství v podnikání a řízení a public relations, ostatní služby spojené s obchodem (např. zprostředkování), výzkum a vývoj, technické služby a reklamní služby. Významnější místo v dovozu služeb mají v rámci skupiny ostatních služeb dále služby finanční, jejichž podíl je 17%, služby výpočetní techniky a informací (8,5%), autorské honoráře, licenční poplatky (8,2%) a služby v oblasti spojů (7%). Saldo Zahraniční obchod ČR s ostatními službami vykázal v roce 2006 deficit ve výši mil. CZK. Největší zápornou hodnotu obchodní výměny zaznamenala oblast ostatních obchodních služeb, finančních služeb a autorských honorářů a licenčních poplatků. Naopak výrazný přebytek byl zaznamenán u služeb výpočetní techniky, dále u reklamních služeb a jiných služeb obchodní povahy. Kladné saldo obchodní bilance zaznamenaly i stavební a montážní práce, dále audiovizuální služby, účetnické a auditorské služby a právní služby. 23

24 III.2 Vývoj odvětvové struktury zahraničního obchodu se službami V předchozí kapitole jsme se podrobně zabývali odvětvovou strukturou zahraničního obchodu se službami v roce Nyní se podíváme zda se její základní rysy v posledních letech výraznějším způsobem změnily, nebo zda tato struktura zůstává poměrně stabilní. Zaměříme se rovněž na údaje o světovém zahraničním obchodě se službami a podíváme se, jak korespondují se situací v ČR. III.2.1 Trendy českého zahraničního obchodu se službami Vývoj celkové hodnoty exportu a importu jednotlivých skupin služeb Obecnou informaci o vývoji odvětvové struktury exportu a importu služeb z ČR v letech je možné získat z grafu č.19. Zde jsou znázorněny celkové hodnoty exportovaných příp. importovaných skupin služeb v jednotlivých letech sledovaného období. Odvětvová struktura exportu a importu služeb ČR v letech (v mil. CZK) Graf č , , , , , , , ,0 0,0 export import export import export import export import export import export import doprava cestovní ruch ostaní služby Doprava Z grafu je patrný zvyšující se objem dopravních služeb jak v exportu tak i importu v celém sledovaném období. Největší hodnoty dosáhly dopravní služby v roce Cestovní ruch Hodnota exportovaných služeb cestovního ruchu byla nejvyšší v roce V roce 2002 došlo k prudkému poklesu, nicméně v dalších letech již hodnota exportu těchto služeb narůstala. Rovněž v importu dochází v posledních letech k mírnému nárůstu jejich celkového objemu s maximem dosaženým v roce

25 Ostatní služby Celkový objem exportu ostatních služeb do roku 2003 klesal, v dalších letech však již můžeme zaznamenat poměrně rapidní nárůst, který pokračoval až do roku 2006, kdy hodnota exportu ostatních služeb zaznamenala své maximum. V případě importu je patrný mírný pokles v roce 2003, která je však v dalších letech stejně jako v případě exportu následován nárůstem celkové hodnoty importu, přičemž největší hodnoty importovaných služeb v dané oblasti bylo dosaženo opět v roce Vývoj podílu jednotlivých skupin služeb na celkovém exportu a importu služeb Další část této kapitoly je zaměřena na podíl jednotlivých skupin služeb na celkovém exportu a importu služeb z ČR. Tento ukazatel signalizuje především význam jednotlivých odvětví v zahraničním obchodě ČR. Export Na následujícím grafu máme znázorněný podíl tří základních oblastí služeb na celkovém exportu ČR v posledních 6 letech, tj. vývoj podílu dopravy, cestovního ruchu a ostatních služeb. Graf č.20 Vývoj struktury exportu služeb v ČR letech % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% doprava cestovní ruch ostaní služby Z grafu je patrné, že podíl dopravy na celkovém exportu služeb ČR vykazoval do roku 2004 růstovou tendenci, v posledních letech však jeho podíl stagnuje a pohybuje se kolem hodnoty cca 28%. Podíl cestovního ruchu na celkovém exportu rovněž v posledních letech mírně klesá, v současné době se pohybuje okolo hodnoty 38%. Vývojový trend skupiny ostatních služeb je v zásadě opačný než v oblasti dopravních služeb. Do roku 2004 je zaznamenán pokles podílu ostatních služeb, od roku 2004 jejich význam v celkovém exportu narůstá. V roce 2006 dosáhl podíl ostatních služeb na celkovém exportu 34%. 25

26 Import Graf č. 21 znázorňuje podíl hlavních oblastí služeb na celkovém importu služeb do ČR. Vývoj struktury importu služeb ČR v letech Graf č % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% doprava cestovní ruch ostaní služby Podíl dopravy na celkovém importu služeb zaznamenal v posledních 6 letech nárůst, a to z 15% v roce 2001 na 23% v roce Podíl služeb oblasti cestovního ruchu je poměrně stabilní, s mírně klesající tendencí projevující se zejména v posledních 2 letech. V roce 2006 dosáhl podíl cestovního ruchu cca 23% podíl. Vývoj skupiny ostatních služeb je v zásadě protichůdný k vývoji dopravních služeb. Za posledních 6 let můžeme zaznamenat pokles jejich podílu na celkovém importu služeb, a to z 60% v roce 2001 na 54% v roce III.2.2 Trendy celosvětového zahraničního obchodu se službami a srovnání se situací v ČR Graf č. 22 znázorňuje vývoj struktury světového exportu služeb. Údaje jsou znázorněny jako procentní podíl dané oblasti služeb na celkovém exportu od roku 1990 do roku 2005, a to vždy v pětiletých intervalech, a dále za rok

27 Graf č.22 Vývoj struktury světového exportu služeb (v%) ostatní služby cestovní ruch doprava 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Zdroj: WTO V posledních 15 letech došlo k poměrně výraznému nárůstu světového obchodu se službami. Hodnota exportu služeb se v průměru zvyšovala o 7,6% ročně a v roce 2006 dosáhla mil. USD (oproti mil. USD v roce 1990 nárůst 1990/2006 o 353%). Tento výrazný nárůst byl doprovázen, jak vyplývá z výše uvedeného grafu, i změnou struktury obchodovaných služeb. Dynamický rozvoj komunikačních technologií eliminoval významné překážky poskytování řady služeb tím, že nabídl nové způsoby, jak je poskytovat na dálku. Tato skutečnost vedla k nárůstu podílu celosvětového exportu ostatních služeb o 13% za posledních 16 let a to až na hodnotu 50% v roce K růstu významu ostatních služeb dochází zejména na úkor cestovního ruchu, jehož podíl se za sledované období snížil o 7% na hodnotu 27% v roce Podíl dopravy na celosvětovém exportu rovněž klesal, od roku 1990 se snížil o 6% na hodnotu 23% v roce Pokud porovnáme tuto obecnou tendenci ve světovém exportu služeb se situací v ČR tak, jak byla nastíněna v předchozí kapitole, vidíme, že trendy exportu služeb v ČR nejsou tak jednoznačné. Ve struktuře exportu stále dominuje oblast cestovního ruchu. V ČR nejsou bohužel k dispozici údaje za delší časový horizont a není proto možné provést přesnou komparaci se světovým trendem. Nicméně i z údajů za posledních 6 let je patrné, že i přesto, že oblast ostatních služeb má jisté postavení v exportu služeb, dosáhl jejich podíl na celkovém exportu hodnoty roku 2001 až v posledním roce. V ostatních letech byl podíl ostatních služeb na celkovém exportu menší než v roce

28 Podívejme se nyní ještě na strukturu světového exportu služeb dle jednotlivých regionů. Tuto situaci znázorňuje graf č. 23. Graf. č. 23 Struktura exportu služeb v roce 2006 v jednotlivých geografických oblastech (v%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Severní Amerika Jižní a Střední Amerika Evropa SNS Afrika Asie doprava cestovní ruch ostatní služby Zdroj: WTO Tento graf poměrně přehledně znázorňuje, jak se lišila struktura zahraničního obchodu se službami v jednotlivých geografických oblastech v roce Vidíme, že export ostatních služeb byl dominantní v Evropě, Severní Americe a Asii, kde se jejich podíl pohyboval kolem hodnoty 50%. V Jižní a Střední Americe a Africe představoval více než polovinu podílu cestovní ruch. Naopak v zemích SNS byl velmi vysoký podíl dopravy, a to 40%. Pokud se nyní vrátíme ke grafu č. 19 a podíváme se na hodnoty z roku 2006 v ČR vidíme, že rozdíl mezi strukturou exportu služeb ČR a ostatní Evropou je poměrně velký. V ČR zaujímaly ostatní služby pouze 34%, přičemž evropská průměr byl 52%. Podíl dopravy byl 28% a dominantní postavení na českém exportu měl cestovní ruch s podílem 38%. Ostatní služby Nyní se ještě krátce podívejme na dominantní položku světového exportu služeb ostatní služby a porovnejme její strukturu se strukturou exportu ČR v roce Graf č. 24 nám znázorňuje strukturu světového exportu ostatních služeb v roce 2004 a graf č.25 strukturu českého exportu ostatních služeb. 28

29 Graf č.24 Struktura světového exportu ostaních služeb v roce 2004 Osobní, kulturní a rekreační služby 3% Spoje 4% Stavebnictví 4% Pojišťovací služby 5% Finanční služby 12% Ostatní služby obchodní povahy 50% IT 8% Autorské odměny,licenční poplatky 14% Zdroj: WTO Graf č.25 Struktura exportu ostatních služeb z ČR v roce 2004 Osobní, kulturní a rekreační služby 7% Spoje 8% Stavebnictví 4% Pojišťovací služby 0% Finanční služby 16% IT 5% Ostatní služby obchodní povahy 59% Autorské odměny,licenční poplatky 1% Pokud srovnáme celosvětovou strukturu exportu ostatních služeb se strukturou exportu z ČR vidíme, že ostatní služby obchodní povahy mají v obou případech dominantní postavení, přičemž v ČR je jejich podíl ještě o 9% vyšší než je světový průměr. Nadprůměrný podíl zaznamenává v ČR oblast osobních, kulturních a rekreačních služeb (o 4%), spojů (o 4%) a finančních služeb (o 4%). Naopak, za celosvětovým průměrem zaostává oblast autorských odměn a licenčních poplatků (o 13%), oblast pojišťovacích služeb (o 5%) a IT (o 3%). 29

30 III.3 Odvětvová struktura zahraničního obchodu se službami v teritoriálním členění Poslední část III. kapitoly, která je věnovaná odvětvové struktuře zahraničního obchodu se službami, se zaměřuje na jednotlivé země, které jsou pro náš zahraniční obchod se službami nejvýznamnější a podrobněji analyzuje strukturu exportu ČR do těchto zemí. Struktura exportu do zemí patřících mezi nejvýznamnější partnery ČR v exportu služeb V této subkapitole se zaměříme pouze na pětici zemí, které na základě tabulky č.8 patří mezi státy, kam byla v roce 2006 exportována z ČR největší hodnota služeb a to Německo, Slovensko, Velkou Británii, Nizozemí a Rusko. U každé z těchto zemí je rozebráno, jaký podíl na exportu zaujímá každá ze tří hlavních skupin služeb (doprava, cestovní ruch a ostatní služby) a poté také na skladbu skupiny ostatní služby, která se tak, jak bylo nastíněné v kapitole III.2.2, stává nejvýznamnější položkou světového obchodu se službami. Graf č. 26 znázorňuje, jaký podíl měla každá ze tří hlavních skupin služeb na celkovém exportu služeb do jednotlivých zemí. Podíl dopravy, cestovního ruchu a ostaních služeb na celkovém exportu do vybraných zemí v roce 2006 Graf č % 80% 60% 40% 20% 0% Německo Slovensko Velká Británie Nizozemí Rusko Doprava Cestovní ruch Ostatní služby Německo Největší podíl na exportu služeb do Německa měla oblast cestovního ruchu, a to 50%. Na exportu služeb v oblasti cestovního ruchu se podílely zejména soukromé cesty. Podíl ostatních služeb byl 25%, s převahou různých obchodních, odborných a technických služeb a služeb IT. Podíl dopravy byl cca 15%, s dominantním postavením silniční nákladní dopravy. 30

31 Slovensko V exportu služeb na Slovensko dominovala oblast cestovního ruchu, a to s podílem 47% (největší podíl připadá na soukromé cesty). Na druhém místě stojí ostatní služby se 40% podílem, na nichž se nejvíce podílely různé obchodní, odborné a technické služby a stavebnictví. Následuje oblast dopravy s podílem 13%, přičemž v oblasti dopravy byly nejvýznamnější služby silniční a železniční dopravy. Velká Británie Na exportu služeb do Velké Británie se nejvíce podílely ostatní služby, jejichž podíl byl 38%. Z této skupiny služeb měly největší význam různé obchodní, odborné a technické služby. Podíl oblasti cestovní ruchu byl 36% na němž se významnou měrou podílely jak soukromé tak i pracovní cesty. Oblast dopravy se podílela 26%, přičemž dominovaly služby v oblasti silniční dopravy. Nizozemí Dominantní postavení na exportu služeb do Nizozemí měly ostatní služby, jejichž podíl byl 57%. Nejvíce vyváženými službami z této skupiny byly různé obchodní, odborné a technické služby a služby IT. Podíl cestovního ruchu byl 25%, s převahou soukromých cest. Podíl dopravy byl 18% s dominantní úlohou silniční dopravy. Rusko Největší procento exportu služeb do Ruska připadá na oblast dopravy, a to 38%, opět s největším podílem soukromých cest. Oblast dopravy se podílela 37%, přičemž nejvýznamnější postavení měla silniční doprava. Ostatní služby se na celkovém exportu služeb podílely 25% s převahou obchodních, odborných a technických služeb a služeb v oblasti IT. Jak vidíme z výše uvedených údajů, má ve všech pěti zemích nejvýznamnější postavení oblast ostatních služeb a cestovního ruchu. Podíl oblasti ostatních služeb oproti minulému roku značně vzrostl, což je velmi pozitivním jevem, který svědčí o zkvalitňování struktury českého exportu služeb. Dominantní postavení měl sektor ostatních služeb v exportu do Nizozemí, na němž se podílel celými 57%. Převahu zaznamenal i v případě Velké Británie s 38% podílem. Cestovní ruch měl dominantní postavení u exportu do Německa (50%) a Slovenska (47%). Služby v oblasti dopravy převažovaly pouze v exportu do Ruska (37%). Ostatní služby Graf č. 27 nám znázorňuje podíl exportu jednotlivých skupin služeb na položce ostatní služby do zemí, které patřily v roce 2006 mezi nejvýznamnější obchodní partnery ČR ve službách. V tomto grafu se nejedná o porovnání absolutních hodnot, ale procentního podílu na objemu exportu ostatních služeb do konkrétní země. 31

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Czech Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005 Přehled v českém jazyce Stručný souhrn Pokračuje dlouhodobé směřování k

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika Manpower Q1 211 Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 1. čtvrtletí 211 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q1/11 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 1 215 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro první čtvrtletí 215 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2013 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o důsledcích provádění mezinárodního

Více

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 3 215 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro třetí čtvrtletí 215 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Analýza přímých investic v oblasti služeb

Analýza přímých investic v oblasti služeb Analýza přímých investic v oblasti služeb Zpracoval: odbor mnohostranné a společné obchodní politiky Březen 2009 1 Úvod... 3 2 Přímé zahraniční investice...4 3 Analýza PZI a PI... 6 3.1 Objem a struktura

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: Příloha č. 3 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza XETRA PRAHA

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Q3 2014. Manpower Index trhu práce Česká republika

Q3 2014. Manpower Index trhu práce Česká republika Q3 214 Manpower Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 3. čtvrtletí 214 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q3/14 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Q4 2014. Manpower Index trhu práce Česká republika

Q4 2014. Manpower Index trhu práce Česká republika Q4 214 Manpower Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 4. čtvrtletí 214 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q4/14 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA v Hospodářské komoře ČR (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Press Release Tisková zpráva Drobné bankovnictví 2012 Retail Banking 2012

Press Release Tisková zpráva Drobné bankovnictví 2012 Retail Banking 2012 Press Release Tisková zpráva Drobné bankovnictví 2012 Retail Banking 2012 Uvolněno pro ress Release veřejnost 1. 10. 2012 5.00 1. Souhrn S ročním odstupem Epsi Research, nezávislá benchmarkingová organizace

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček PRŮZKUM AIFP W EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček CÍL PRŮZKUMU Zhodnotit ekonomický vliv klinických studií realizovaných v ČR OBSAH

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více