Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU"

Transkript

1 Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007

2 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami v ČR... 4 I.1.1 Celkový objem zahraničního obchodu se službami... 4 I.1.2 Tempo růstu zahraničního obchodu se službami... 5 I.2 Podíl služeb na obchodním obratu... 6 I.2.1 Podíl exportu služeb na celkovém exportu ČR... 6 I.2.2 Podíl importu služeb na celkovém importu ČR... 7 II. Zahraniční obchod ČR se službami v teritoriálním členění... 8 II.1 Teritoriální struktura zahraničního obchodu se službami... 8 II.1.1 Vývoj teritoriální struktury exportu služeb dle geografických zón... 9 II.1.2 Vývoj teritoriální struktury importu služeb dle geografických zón II.1.3 Významní partneři ČR v obchodě se službami v rámci jednotlivých geografických zón III. Odvětvová struktura zahraničního obchodu ČR se službami III.1 Charakteristika současné odvětvové struktury zahraničního obchodu se službami II.1.1 Ostatní služby III.2 Vývoj odvětvové struktury zahraničního obchodu se službami III.2.1 Trendy českého zahraničního obchodu se službami III.2.2 Trendy celosvětového zahraničního obchodu se službami a srovnání se situací v ČR III.3 Odvětvová struktura zahraničního obchodu se službami v teritoriálním členění Závěr Přílohy

3 Úvod První verze "Analýzy struktury exportu služeb ČR" (dále jen Analýza) byla zpracována v srpnu roku 2006 a s ohledem na její přidanou hodnotu pro oblast hodnocení a sledování zahraničního obchodu se službami byla doporučena její pravidelná roční aktualizace. Tento dokument je první aktualizací dané Analýzy a odráží roční vývoj českého zahraničního obchodu se službami. Aktualizovaná analýza rovněž reflektuje změny v metodice vykazování jednotlivých položek na běžném účtu platební bilance. Z tohoto důvodu došlo k přepočtu některých údajů první verze Analýzy. Prvotním impulsem ke zpracování Analýzy struktury exportu služeb byla potřeba získat základní informace o charakteru a struktuře zahraničního obchodu ČR se službami, a to zejména v souvislosti s jedním z projektů Proexportní strategie ČR , konkrétně projektem "Zvýšení exportu služeb". Záměrem aktualizované verze Analýzy je jednak poskytnout vypovídající souhrnné informace o současném stavu a dosavadních trendech v zahraničním obchodě ČR se službami a dále zhodnotit vývoj exportu služeb v posledním období, tedy úspěšnost projektu "Zvýšení exportu služeb". Při zpracovávání analýzy bylo vycházeno ze statistických údajů platební bilance, které jsou v podstatě stále jediným statistickým, i jakýmkoliv jiným, zdrojem informací o zahraničním obchodě ČR se službami. Tyto údaje byly stejně jako v původní verzi analýzy zpracovány do jednotlivých tabulek a grafů tak, aby poskytly odpověď na základní otázky o stavu zahraničního obchodu se službami, a to: - Jakou roli hraje sektor služeb v zahraničním obchodě ČR? - Jaká je jeho teritoriální diversifikace? - Jaká je jeho odvětvová struktura? Každé z těchto otázek je věnována jedna kapitola analýzy, v jejímž rámci je daná problematika rozpracována v souladu s danými možnostmi co nejpodrobněji, znázorněna v tabulkách a grafech a kde to bylo možné doplněna i relevantním srovnáním se stavem, příp. trendy v obchodě se službami na mezinárodní úrovni. V závěru analýzy je následně provedeno vyhodnocení jednotlivých kriterií charakterizujících vývojové trendy v exportu služeb v roce Příslušné ukazatele byly definovány v závěrech původní Analýzy: - zvýšení celkové hodnoty exportu služeb (výchozí stav: mil. CZK) - dosažení dynamického tempa růstu celkové hodnoty exportu služeb (výchozí stav: 2004/2005 3,9%) - zvýšení podílů exportu služeb na celkovém exportu (výchozí stav: 12,1%) - zvýšení podílu exportu do třetích zemí (výchozí stav: 23%) - zvýšení podílu ostatních služeb na exportu služeb z ČR (výchozí stav: 33,1%) 3

4 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR Služby se v posledních dvaceti až třiceti letech postupně stávají významným prvkem mezinárodního obchodu. Vzhledem k tomu, že sektor služeb se dříve uplatňoval spíše v národním měřítku, hovoří se o procesu internacionalizace služeb. Ve srovnání s dynamikou světového obchodu se zbožím dosahují služby na světových trzích obecně vyšších meziročních přírůstků a jejich podíl na světovém obchodním obratu se stále zvyšuje. Podíl exportu služeb na celkovém exportu (zboží a služby) dosáhl v roce 2005 hodnoty 19%. I přes tuto optimistickou tendenci je však role služeb v zahraničním obchodě stále ještě poměrně malá, což kontrastuje s podílem služeb na HDP v národních ekonomikách členských států OECD, kde je podíl služeb na celkové přidané hodnotě cca 70%. Tato kapitola by nám měla odpovědět na následující otázky: Prosazují se trendy světového obchodu nastíněné výše i v České republice? Dochází k růstu celkového objemu zahraničního obchodu se službami? Dosahuje obchod se službami vyššího tempa růstu než obchod se zbožím? Zvyšuje se podíl služeb na celkovém obchodním obratu ČR? I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami v ČR Sledování dlouhodobějších tendencí ČR v zahraničním obchodě se službami je bohužel limitováno nedostatkem informací o dané problematice. V této analýze vycházíme ze statistických dat platební bilance ČR, která je sledována a publikována ČNB. Tyto údaje jsou k dispozici od roku 2001, přičemž byly v roce 2007 upraveny dle nové metodiky, což umožňuje zachytit pouze krátkodobou tendenci, nikoliv však dlouhodobý trend, který se v zahraničním obchodě se službami v ČR prosazuje. Zde je důležité zmínit i tu skutečnost, že služby poskytované pobočkami českých firem založenými v zahraničí, nejsou v platební bilanci zachyceny. I.1.1 Celkový objem zahraničního obchodu se službami V roce 2006 dosáhl zahraniční obchod se službami hodnoty cca 566 miliard CZK. Export služeb dosáhl hodnoty 300 miliard CZK, což je 53 % celkové obchodní výměny se službami, import služeb dosáhl cca 265 miliard CZK. Přesné údaje o zahraničním obchodě se službami v letech jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka č.1 Zahraniční obchod ČR se službami v letech (v mil. CZK) export import obrat saldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 4

5 Jak je z tabulky patrné, celkový obrat zahraničního obchodu se službami nemá od roku 2001 jednoznačně růstovou tendenci. Objem obchodu se službami v letech klesal, od roku 2004 však již zaznamenáváme pozitivní růstovou tendenci. Tento trend je společný jak pro export služeb tak i pro jejich import. Vývoj exportu a importu služeb v jednotlivých letech je dobře patrný z následujícího grafu , , , , , , ,0 Vývoj zahraničního obchodu se službami v ČR v letech (v mil. CZK) Graf č.1 0, export import saldo I.1.2 Tempo růstu zahraničního obchodu se službami Nyní se zaměříme na tempa růstu či poklesu exportu a importu služeb ve sledovaném období. Jednotlivé procentní změny jsou uvedeny v tabulce č.2. Tabulka č.2 Tempo růstu exportu a importu služeb v letech / / / / /2006 export import export import export import export import export import -14% -0,60% -4% -0,30% 13,40% 14,60% 3,90% 1,10% 14,11% 10,23% Jak z tabulky vyplivá, má tempo růstu (poklesu) exportu služeb značně kolísavý charakter, k největšímu poklesu exportu služeb došlo v roce 2002, a to o celých 14%, největší nárůst naopak zaznamenal rok 2006, kdy export služeb vzrostl o optimistických 14,11%. Pokud se podíváme na procentní změny hodnoty importu služeb vidíme, že tato hodnota se až na významnější nárůst v roce 2004 a v roce 2006 pohybovala v rozmezí cca ± 1%. Pro doplnění se ještě podívejme na tempa růstu zahraničního obchodu se zbožím. Tabulka č.3 Tempo růstu exportu a importu zboží v letech / / / / /2006 export import export import export import export import export import -1,20% 4,40% 9,30% 8,70% 25,70% 21,40% 8,80% 4,90% 12,80% 12,80% 5

6 Pokud srovnáme tabulku č.2 s tabulkou č.3 vidíme, že do roku 2005 tempo nárůstu exportu služeb výrazně zaostávalo za tempem růstu exportu zboží. Údaje za rok 2006 jsou však velmi optimistické a poprvé za celé sledované období ukazují výraznější meziroční přírůstek u exportu služeb. I.2 Podíl služeb na obchodním obratu V posledních letech dochází k neustálému zvyšování podílu služeb na světovém zahraničním obchodě. Jak velký význam mají služby pro zahraniční obchod ČR rozebírá kapitola I.2. I.2.1 Podíl exportu služeb na celkovém exportu ČR V České republice zaznamenává export služeb v posledních letech poměrně stabilní nárůst, nicméně tempo růstu exportu zboží je tak velké, že podíl služeb na celkovém exportu spíše klesá. Vývoj podílu zboží a služeb na celkovém exportu je patrný z následujícího grafu a tabulky č.4. Objem exportu zboží a služeb v období (v mil. CZK) ,0 Graf č , , , ,0 0, služby zboží Tabulka č.4 Podíl služeb na celkovém exportu ČR v období ,30% 15,40% 13,80% 12,70% 12,10% 12,30% V roce 2001 byl podíl exportu služeb na celkovém exportu 17,3%. V dalších letech tento podíl postupně klesal, a to až na hodnotu 12,1% v roce V roce 2006 je znovu patrný mírný nárůst na 12,3%. Je zde třeba znovu zdůraznit, že zmenšující se podíl exportu služeb na celkovém exportu nebyl způsobený vlastním poklesem exportu služeb, ale zejména rapidním tempem nárůstu exportu zboží, který nebyl následován tak velkým nárůstem exportu služeb. 6

7 Podíl vývozu služeb na celkovém exportu je v ČR podstatně nižší než je v členských zemích EU a ostatních vyspělých zemích, zaostává dokonce i za celosvětovým průměrem, který je 18,9%. Pro srovnání uvádíme údaje z roku Tabulka č.5 Podíl vývozu služeb na celkovém vývozu v roce 2005 ČR 12,1% EU (EU-25) 26,6% USA 28,1% Svět 18,9% Zdroj: WTO I.2.2 Podíl importu služeb na celkovém importu ČR Z následujícího grafu, který nám znázorňuje vývoj dovozu zboží a služeb do ČR je patrné, že podíl importu služeb na celkovém importu se pohybuje přibližně kolem stejných hodnot jako podíl exportu služeb na celkovém exportu. Objem importu zboží a služeb v období (v mil. CZK) Graf č , , , , ,0 0, služby zboží Podíl importu služeb na celkovém importu do ČR v letech je uveden v následující tabulce. Tabulka č.6 Podíl služeb na celkovém importu ČR v období ,98% 15,58% 12,50% 11,89% 11,51% 11,35% Tato hodnota je ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi opět podstatně nižší. Celosvětový průměr v roce 2005 činil 17,6%, v ČR pouze 12,5%. 7

8 II. Zahraniční obchod ČR se službami v teritoriálním členění Tato kapitola je věnována další důležité charakteristice zahraničního obchodu se službami, a to jeho teritoriální diversifikaci. Vycházíme zde opět z údajů platební bilance ČNB, kde jsou evidována statistická data o zahraničním obchodě v letech Teritoriální údaje jsou k dispozici pouze v CZK. Zaměříme se zde na vývoj zahraničního obchodu s jednotlivými skupinami zemí v posledních 6 letech, dále se podíváme podrobněji na význam vybraných zemí v rámci příslušných geografických skupin v zahraničním obchodě ČR se službami roce 2006 a na závěr bychom měli dojít k výčtu zemí, které jsou v současné době našim nejvýznamnějšími obchodními partnery ve službách. Tato kapitola by tedy měla odpovědět na následující otázky: Jaký je rozsah a vývoj teritoriální diverzifikace našeho zahraničního obchodu se službami? Jaké země jsou pro náš zahraniční obchod se službami nejvýznamnější v rámci jednotlivých skupin zemí? Které země se řadí mezi naše nejvýznamnější partnery v obchodu se službami? II.1 Teritoriální struktura zahraničního obchodu se službami V této kapitole se budeme věnovat zahraničnímu obchodu se službami v členění na jednotlivé geografické zóny, a to na země Evropské unie, ostatní evropské země (mimo EU, včetně Ruska), země Asie, Ameriky, Afriky a Oceánie a polární oblasti (včetně Austrálie). Tabulka č. 7 udává základní hodnoty našeho zahraničního obchodu se službami ve vztahu k jednotlivým geografickým zónám. Svět celkem Evropa Afrika Tabulka č.7 Služby na běžném účtu platební bilance (v mil. CZK) příjmy výdaje saldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2-996, , , , , , ,7 8

9 Amerika Asie Oceánie a polární oblasti , ,6-45, , , , , ,7 147, , ,4 609, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 344,1 283, ,5 269,1 230, ,2 252,7 193, ,4 278,4 365, ,3 367,4 372, ,1 296,4 534,8 Jednotlivé údaje o zahraničním obchodě ČR se službami rozebereme podrobněji v následujících subkapitolách. II.1.1 Vývoj teritoriální struktury exportu služeb dle geografických zón K získání základního přehledu o struktuře českého exportu služeb je třeba znát, jak se na exportu služeb podílejí jednotlivé geografické zóny. Údaje o vývoji exportu do jednotlivých regionů znázorňuje graf č.4. Graf č.4 Vývoj exportu služeb v teritoriálním členění v letech (v mil. CZK) , , , , ,0 0, Evropa Afrika Amerika Asie Oceánie a polární oblasti 9

10 Jak je z grafu patrné, zůstává teritoriální struktura exportu služeb ČR v posledních 6 letech poměrně stabilní s jednoznačnou tendencí nárůstu exportu služeb do evropských zemí. Vzhledem k tomu, že do evropských zemí jsou zařazeny jak členské země EU, tak ostatní evropské země (např. Rusko), bude tato skupina pro potřeby Analýzy ještě dále rozčleněna. Přesný podíl jednotlivých teritoriálních skupin zemí na celkovém exportu služeb ČR v roce 2006 zachycuje graf č.5 Teritoriální struktura exportu služeb v roce 2006 (v%) 12% 0% 7% 4% 0% Graf č.5 Evropská unie (EU-25) Afrika Asie 77% Ostaní evropské země Amerika Oceánie a polární oblasti Největší podíl exportu služeb z ČR je tedy do zemí EU, a to 77%. Do ostatních evropských zemí je exportováno 12% z celkové hodnoty služeb, následuje Amerika se 7% a Asie se 4%. Podíl Afriky a Austrálie je téměř nulový. Pro doplnění se nyní podívejme na teritoriální strukturu zahraničního obchodu se zbožím, kterou zachycuje graf č.6. Teritoriální struktura exportu zboží v roce 2006 (v%) 1% 3% 4% 0% 8% Graf č.6 Evropská unie (EU-25) Afrika Asie 84% Ostatní evropské země Amerika Oceánie a polární oblasti Pokud oba grafy srovnáme, vidíme, že teritoriální struktura exportu zboží je přibližně stejná jako teritoriální struktura exportu služeb. Převážná část exportu zboží i služeb je směrována do zemí EU. Nicméně, podíl exportu služeb do třetích zemí je o 7% vyšší než podíl exportu zboží, což je pozitivní jev dokládající větší teritoriální diverzifikaci v oblasti služeb. 10

11 II.1.2 Vývoj teritoriální struktury importu služeb dle geografických zón K vytvoření kompletní představy o zahraničním obchodě se službami slouží další kapitola, která je zaměřena na import služeb z ČR a jeho vývoj v posledních 6 letech ve vztahu k jednotlivým geografickým zónám. Vývoj základní teritoriální struktury importu služeb do ČR je znázorněn v grafu č.7. Vývoj importu služeb do ČR v teritoriálním členění v letech (v mil. CZK) Graf č , , , , ,0 0, Evropa Afrika Amerika Asie Oceánie a polární oblasti Na grafu vidíme, že teritoriální struktura importu služeb zůstává v posledních 6 letech, stejně jako v případě exportu služeb, bez jakýchkoliv významnějších výkyvů, s majoritním podílem evropských zemí. V posledním roce můžeme zaznamenat rostoucí význam Asie v českém importu služeb a naopak klesající podíl zemí Ameriky. Přesný podíl jednotlivých teritoriálních skupin na importu služeb do ČR je přehledně znázorněn v grafu č. 8. Graf č.8 Teritoriální struktura importu služeb v roce 2006 (v%) 8% 0% 6% 1% 10% Evropská unie (EU-25) Afrika Asie 75% Ostaní evropské země Amerika Oceánie a polární oblasti 11

12 Největší podíl služeb je do ČR importován ze zemí Evropské unie, a to 75%. Na druhém místě jsou ostatní evropské země s 10% podílem a země Asie s podílem 8%. Následuje Amerika (6%) a Afrika (1%). Stejně jako v případě exportu služeb, mají dominantní postavení země Evropské unie, významnost dalších geografických skupin se však již mírně liší. Pro doplnění se i v případě importu ještě podívejme na teritoriální strukturu importu se zbožím a její podobnost se strukturou importu služeb. Teritoriální struktura importu zboží v roce 2006 (v%) Graf č.9 0% 9% 2% 10% 0% 79% Evropská unie (EU-25) Afrika Asie Ostatní evropské země Amerika Oceánie a polární oblasti Srovnáme-li strukturu importu zboží do ČR se strukturou importu služeb vidíme, že význam jednotlivých teritoriálních skupin zemí není totožný. Z grafu vyplývá, že největší podíl na importu zboží i služeb mají země EU, v importu zboží má však významný podíl i Asie, a to 10% na rozdíl od služeb, kde se podílí 8%. Naopak Amerika, která se na importu služeb podílí 6%, zaujímá v importu zboží pouze 2% podíl. Tabulka č.7 umožňuje srovnání podílu jednotlivých teritorií na importu a exportu služeb v roce 2005 a Tabulka č.7 Podíl jednotlivých geografických skupin na exportu a importu služeb v roce 2005 a 2006 Podíl exportu Podíl importu Evropská unie (EU-25) 77% 77% 75% 75% Evropa mimo EU-25 12% 12% 11% 10% Afrika 0% 0% 1% 1% Amerika 8% 7% 8% 6% Asie 3% 4% 5% 8% Oceánie a polární oblasti 0% 0% 0% 0% Z tabulky vyplývá, že podíl zemí EU na exportu i importu služeb se v roce 2006 nezměnil a zůstává na hodnotě 77% v případě exportu a 75% v případě importu. Stejně tak zůstává relativně stabilní i podíl ostatních evropských zemí a dále Afriky a Oceánie. Znatelnější změna nastává v případě Ameriky a Asie. Jak v případě exportu, tak i v případě importu dochází k poklesu podílu Ameriky a naopak ke zvyšujícímu se podílu asijských zemí na českém zahraničním obchodě se službami. 12

13 II.1.3 Významní partneři ČR v obchodě se službami v rámci jednotlivých geografických zón Vzájemná výměna služeb se zeměmi EU V roce 2006 byly do 24 členských zemí Evropské unie exportovány služby v hodnotě ,7 mil. CZK, což představuje 77% českého exportu služeb. Dovezeny byly služby v celkové hodnotě ,7 mil. CZK, což představuje 75% dovozu služeb do ČR. Bilance zahraničního obchodu ČR se službami ve vztahu k zemím EU tedy dosáhla přebytku v hodnotě mil. CZK. Graf č.10 ukazuje jak se na exportu a importu služeb podílejí jednotlivé země EU. Objem zahraničního obchodu se služebami do zemí EU v roce 2006 (v mil. CZK) Graf č , , , , , , , ,0 0,0 Belgie Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemí Polsko Portugalsko Rakousko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Velká_Británie export import Z uvedeného grafu je zřejmé dominantní postavení Německa, a to jak v exportu tak i importu služeb. Do Německa směřovalo 37% z celkového exportu služeb do zemí EU. Významnější podíl na exportu mělo dále Slovensko (11%) a Velká Británie (9%). Následuje Nizozemí (7%), Francie (5%), Rakousko (5%), Polsko (4%) a Belgie (4%). Na importu služeb ze zemí EU mělo v roce 2006 největší podíl Německo, a to 32,6%. Následuje Slovensko (11%), Velká Británie (10%), Rakousko (8%), Polsko a Nizozemí (5%). Nejvyšší hodnota přebytku obchodní bilance se službami byla dosažena s Německem, Nizozemím a Belgií. Naproti tomu nejvýraznější deficit obchodní bilance se službami měla ČR s Rakouskem, Polskem a Francií. 13

14 Vzájemná výměna služeb s ostatními evropskými zeměmi (mimo EU) Do ostatních evropských zemí (nečlenské země EU včetně Ruska) byly v roce 2006 vyvezeny služby v hodnotě mil. CZK, což je 12% českého exportu služeb. Naopak dovezeny byly služby v celkové hodnotě mil. CZK, což představuje 10% podíl na českém importu služeb. Bilance zahraničního obchodu se službami s ostatními evropskými zeměmi dosáhla přebytku ve výší mil. CZK. Graf č.11 ilustruje objem exportu a importu služeb ve vztahu k vybraným ostatním evropským zemím. Objem exportu služeb do vybraných Evropských zemí - mimo EU v roce 2006 (v mil. Kč) Graf č , , , , , , , ,0 0,0 Bulharsko Chorvatsko Norsko Rumunsko Rusko Švýcarsko Turecko Ukrajina export import Největší podíl na exportu do ostatních evropských zemí mělo v roce 2006 Rusko, jeho podíl na exportu této skupiny zemí je 44%. Podíl dalších zemí již není tak významný Ukrajina 19%, Švýcarsko 17%, Rumunsko 6% a Norsko 5%. Naproti tomu na importu služeb mělo v roce 2006 největší podíl Švýcarsko (30%), Chorvatsko (26%) a Rusko (21%). Z grafu je patrné že jednoznačně nejvýraznější kladné saldo obchodní bilance se službami dosáhla ČR s Ruskem. Přebytek byl dosažen rovněž s Ukrajinou, Rumunskem a Norskem. Největší deficit obchodní bilance měla ČR v roce 2006 s Chorvatskem. Deficit vykázala rovněž bilance se službami se Švýcarskem, Bulharskem a Tureckem. 14

15 Vzájemná výměna služeb se zeměmi Asie Do zemí Asie byly v roce 2006 vyvezeny služby v celkové hodnotě mil. CZK, což představuje 4% celkového objemu exportu služeb. Dovezeny byly služby v hodnotě ,3 mil. CZK, která představuje 8% celkového dovozu služeb. Bilance zahraničního obchodu se zeměmi Asie tak v roce 2006 vykázala výrazný deficit ve výši mil. CZK. Objem exportu a importu služeb do vybraných asijských zemí je znázorněn v grafu č.12. Export služeb do vybraných zemí Asie v roce 2006 (v mil. CZK) Graf č , , , , , , , ,0 0,0 Čína Hongkong Indie Japonsko export import Největší podíl na objemu služeb exportovaných do asijských zemí mělo Japonsko, a to 21%. Podíl Číny byl 9%, Indie 6% a Hongkongu 4%. Údaje pro další asijské země nejsou k dispozici. Nejvíce služeb bylo v roce 2006 importováno z Japonska, a to 41%. Podíl Číny na celkovém importu z asijských zemí byl 28%, Indie 2% a Hongkongu 2%. Údaje pro další asijské země nejsou k dispozici. Přebytek bilance se službami byl dosažen s Indií a Hongkongem. Deficit bilance se službami měla ČR s Japonskem a Čínou. 15

16 Vzájemná výměna služeb se zeměmi Ameriky Do zemí Severní a Jižní Ameriky byly v roce 2006 vyvezeny služby v celkové hodnotě mil. CZK, což představuje 7% celkového exportu služeb. Dovezeny byl služby v hodnotě ,4 mil. CZK, což je 6% z celkového importu služeb do ČR. Bilance zahraničního obchodu se zeměmi Severní a Jižní Ameriky byla v roce 2006 kladná, přebytek obchodní bilance činil mil. CZK. Jak se jednotlivé země podíleli na těchto exportech a importech znázorňuje graf č.13. Export služeb do vybraných zemí Ameriky v roce 2006 (v mil. CZK) Graf č , , ,0 0,0 Kanada USA Brazílie export import Na grafu vidíme, že téměř celý export služeb do zemí Ameriky, byl směrován do USA, jejichž podíl na exportu ČR do toho regionu představoval 77%. Podíl dalších zemí je již téměř bezvýznamný (Kanada 7%, Brazílie 2%). Přesné údaje pro další americké země, jejichž celkový podíl na exportu služeb z ČR byl 14%, nejsou k dispozici. Stejná situace jako v exportu je i v importu služeb, kdy téměř celý import byl realizován z USA 84%. Na druhém místě stojí opět Kanada s podílem 9% a Brazílie 2%. Podíl dalších amerických zemí na importu služeb tvořil pouhých 5%, přesné údaje pro jednotlivé země však nejsou k dispozici. Se všemi třemi sledovanými zeměmi dosáhla vzájemná obchodní výměna se službami přebytku. 16

17 Vzájemná výměna služeb se zeměmi Afriky Do zemí Afriky byly v roce 2006 vyvezeny služby v celkové hodnotě 1057,5 mil. CZK, podíl afrických zemí na exportu služeb je tedy cca nulový. Dovezeny byly služby v hodnotě 2481,3 mil. CZK, což představuje 1% celkového importu služeb. Saldo obchodní bilance ve vztahu k Africe bylo záporné, a to ve výši 1 423,7 mil. CZK. Graf č.14 znázorňuje hodnoty exportu a importu služeb do vybraných afrických zemí Egypta, Jihoafrické republiky a Nigérie. Export služeb do vybraných afrických zemí v roce 2006 (v mil. CZK) Graf č ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Egypt Nigérie JAR export import Na celkovém objemu exportovaných služeb do afrických zemí má Jihoafrická republika podíl 27%, Egypt 23% a Nigérie 8%. Přesné údaje pro další africké země nejsou k dispozici. Nejvíce služeb je k nám v rámci afrických zemí importováno z Egypta, a to 39%. Podíl Jihoafrické republiky je 7%, podíl Nigérie je nulový. Přesné údaje pro další africké země nejsou k dispozici. S Jihoafrickou republikou a Nigérií máme kladné saldo obchodní bilance se službami, naopak s Egyptem vykazují statistické údaje poměrně výrazný deficit zahraničního obchodu se službami. Export služeb do zemí Oceánie a polárních oblastí Do zemí Oceánie a poláních oblastí byly v roce 2006 vyvezeny služby v hodnotě 831,1 mil. CZK a dovezeny služby v hodnotě 296,4 mil CZK. Saldo obchodní bilance se službami tedy bylo aktivní a přebytek dosáhl hodnoty 534,8 mil. CZK. Nejvýznamnějším obchodním partnerem v této oblasti je Austrálie, kam byly v roce 2006 exportovány služby v hodnotě 697,8 mil. CZK (což představuje 84% exportu do předmětné geografické zóny) a dovezeny služby v hodnotě 244,1 mil. CZK (tj. 82% podíl na importu z dané geografické zóny). Ve vztahu k Austrálii tedy dosahuje zahraniční obchod se službami aktivního salda obchodní bilance. 17

18 II.2 Hlavní obchodní partneři ČR ve službách Předchozí subkapitola byla věnována státům, které jsou pro ČR významné z hlediska exportu a importu služeb vždy v rámci jednotlivých geografických oblastí. Nyní se na tuto otázku zaměříme globálně a podíváme se, které země patří mezi naše nejvýznamnější partnery v zahraničním obchodě se službami. Státy, které měly pro ČR z hlediska exportu služeb v roce 2006 největší význam, jsou uvedeny v tabulce č.8. Je zde uvedeno 30 zemí, do nichž byl z ČR exportován největší objem služeb. V tabulce jsou dále uvedeny hodnoty importu a celkového obratu obchodní výměny ve službách. Tabulka č.8 Nejvýznamnější partneři ČR v exportu služeb v roce 2006 Země export import obrat (v mil. CZK) 1 Německo , , ,9 2 Slovensko , ,6 2120,0 3 Velká Británie , ,1-259,5 4 Nizozemí , ,5 5682,8 5 Rusko , , ,1 6 USA , , ,3 7 Francie , , ,5 8 Rakousko 9 596, ,3-3932,5 9 Itálie 8 673, , ,4 10 Polsko 7 894, , ,5 11 Belgie 7 422, , ,8 12 Ukrajina 5 957, , ,5 13 Španělsko 5 923, , ,7 14 Švýcarsko 5 269, , ,7 15 Maďarsko 4 547, ,4 1273,4 16 Švédsko 4 447, , ,2 17 Irsko 3 562, ,6 483,7 18 Dánsko 2 927, ,9 1469,4 19 Japonsko 2 066, , ,8 20 Finsko 1 824, ,3 592,1 21 Rumunsko 1 770,7 741, ,0 22 Lucembursko 1 671,2 838,2 833,0 23 Norsko 1 554,9 932,5 622,4 24 Řecko 1 310, , ,8 25 Kanada 1 294, ,4 33,2 26 Chorvatsko 1 112, , ,3 27 Turecko 1 067, ,9-68,0 28 Kypr 1 008,3 888,4 119,9 29 Čína 883, , ,0 30 Portugalsko 780,6 508,7 272,0 18

19 Jak z tabulky vyplývá, je nejvýznamnějším exportním partnerem ČR jednoznačně Německo, jehož postavení je dominantní jak v exportu, tak i importu služeb. Na druhém místě je dle objemu exportovaných služeb Slovensko a na třetím Velká Británie. Do první desítky nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR ve službách patří kromě zemí EU i Rusko a USA. Jak z uvedených údajů vyplývá, je USA významným partnerem ČR jak v exportu, tak i importu služeb, zatímco v případě Ruska přesahuje objem exportovaných služeb několikanásobně jejich import. Pro přehlednost jsme tyto údaje zobrazili v grafu č. 15, který nám znázorňuje, jak rozdílný význam má 30 zmíněných zemí pro náš zahraniční obchod se službami. Nejvýznmanější partneři ČR v zahraničním obchodě se službami v roce 2006 Graf č.15 Portugalsko Čína Kypr Turecko Chorvatsko Kanada Řecko Norsko Lucembursko Rumunsko Finsko Japonsko Dánsko Irsko Švédsko Maďarsko Švýcarsko Španělsko Ukrajina Belgie Polsko Itálie Rakousko Francie USA Rusko Nizozemí Velká Británie Slovensko Německo export import v mil. CZK 19

20 Jak, či zda vůbec, se změnil význam jednotlivých zemí v českém exportu služeb v posledním roce je patrné z tabulky č.9. Nejvýznamnější partneři ČR v exportu služeb v roce 2005 a 2006 Tabulka č Země objem exportu pořadí objem exportu pořadí Německo , ,5 1 Slovensko , ,6 2 Velká Británie , ,6 3 Nizozemí 8 235, ,3 4 Rusko , ,4 5 USA , ,9 6 Francie 6 356, ,9 7 Rakousko 8 795, ,8 8 Itálie 8 127, ,8 9 Polsko 7 659, ,9 10 Belgie 7 412, ,2 11 Ukrajina 1 319, ,0 12 Španělsko 4 096, ,7 13 Švýcarsko 2 669, ,2 14 Maďarsko 2 812, ,8 15 Švédsko 2 262, ,9 16 Irsko 2 006, ,3 17 Dánsko 2 358, ,2 18 Japonsko 1 939, ,0 19 Finsko 970, ,4 20 Rumunsko 804, ,7 21 Lucembursko 324, ,2 22 Norsko 1 152, ,9 23 Řecko 1 074, ,9 24 Kanada 800, ,6 25 Chorvatsko 1 011, ,7 26 Turecko 653, ,9 27 Kypr 587, ,3 28 Čína 219,6 883,8 29 Portugalsko 509,9 780,6 30 Z tabulky je patrné, že za poslední rok došlo k nárůstu téměř do všech zemí (s výjimkou Velké Británie a USA). Dominantní postavení si trvale zachovává Německo. Výraznější nárůst podílu českého exportu byl za poslední rok zaznamenán ve vztahu ke Slovensku, Nizozemí, Francii, Ukrajině, Číně a Portugalsku. 20

21 III. Odvětvová struktura zahraničního obchodu ČR se službami Pro získání uceleného přehledu o oblasti zahraničního obchodu ČR se službami chybí poslední důležitá charakteristika, a tou je jeho odvětvová struktura. Tato kapitola rozebírá význam jednotlivých oblastí a skupin služeb v našem zahraničním obchodě, vymezuje oblasti služeb, které jsou dováženy, a které jsou v současné době významné pro náš export. Věnuje se i srovnání tendencí v celosvětovém a českém exportu služeb, vývoji odvětvové struktury služeb v posledních 5 letech a teritoriální diversifikaci exportu a importu jednotlivých skupin služeb. Údaje uvedené v této kapitole by tedy měly zodpovědět následující otázky: Které služby jsou nejvýznamnější pro náš zahraniční obchod? Jsou vývojové tendence v odvětvové struktuře českého exportu služeb v souladu s tendencemi globálního obchodu se službami? Liší se struktura exportu služeb dle jednotlivých teritoriálních skupin zemí? Kapitola opět vychází z platební bilance ČNB a používá klasifikaci služeb, která je využívána pro evidenci položek účtu platební blance, tzv. klasifikaci EBOPS (Extended Balance of Payments Services Classification). Tato klasifikace je uvedena v příloze. III.1 Charakteristika současné odvětvové struktury zahraničního obchodu se službami Tato kapitola se zaměřuje na současnou strukturu zahraničního obchodu se službami (tj. struktura v roce 2006). Zjišťuje, které skupiny služeb jsou pro náš zahraniční obchod nejvýznamnější s důrazem na ostatní služby, které jsou dominantní položkou ve vývozu vyspělých zemí. Odvětvovou strukturu zahraničního obchodu se službami v roce 2006 znázorňuje graf č. 16. Graf přehledně znázorňuje hodnoty exportu, importu a celkové saldo jednotlivých skupin služeb. Graf č Struktura zahraničního obchodu se službami v roce 2006 (v mil. CZK) Doprava Cestovní ruch Ostatní služby Export Import Saldo 21

22 Z grafu je patrné, že jednoznačně nejvýznamnější podíl na českém exportu mají služby v oblasti cestovního ruchu, jejichž export dosáhl v roce 2006 hodnoty mil. CZK. Následují ostatní služby, které s celkovou hodnotou exportu mil. CZK předstihly služby v oblasti dopravy ( mil. CZK). Mezi nejvíce dováženou skupinu služeb patří ostatní služby. Hodnota jejich dovozu byla mil. CZK. Následují služby v oblasti dopravy ( mil. CZK) a cestovního ruchu ( mil. CZK). Česká republika dosahuje výrazného přebytku obchodní bilance ve službách v oblasti cestovního ruchu (53 109,6 mil. CZK) a dopravy (22 284,5 mil. CZK). Oblast ostatních služeb vykázala deficit, a to ve výši mil. CZK. II.1.1 Ostatní služby Jednotlivé hodnoty charakterizující zahraniční obchod s ostatními službami obchodní a neobchodní povahy v roce 2006 znázorňuje tabulka č.11. Tabulka č. 11 Zahraniční obchod s ostatními službami v roce 2006 (v mil. CZK) položka export import saldo spojové služby 9 861, ,4-375,3 poštovní a kurýrní služby 1 334, ,9-981,3 telekomunikační služby 8 526, ,5 606,0 stavební a montážní práce 4 811, ,2 895,7 v zahraničí 4 372, , ,3 v tuzemsku 439, , ,6 služby v oblasti pojištění 229, , ,2 životní a penzijní pojištění 14,0 0 14,0 pojištění zboží 2,4 0 2,4 ostatní pojištění 193, ,6 zajištění 19, , ,2 pomocné služby při pojištění 0 0 0,0 finanční služby 8 797, , ,2 služby výpočetní techniky a informací , , ,1 služby výpočetní techniky , , ,6 informační služby 91,7 387,2-295,5 služby zpravodajských agentur 17,3 42,4-25,1 ostatní informační služby 74,4 344,8-270,4 autorské honoráře, licenční poplatky apod. 690, , ,3 franšízy a podobná práva 0,3 499,3-499,0 ostatní autorské honoráře, licenční poplatky apod. 690, , ,3 ostatní obchodní služby , , ,4 ziskové operace a ostatní služby spojené se zbožím 798, , ,4 ziskové operace , ,0 ostatní služby spojené s obchodem (zprostředkovatelské aj.) 2 399, , ,4 pronájem strojů a zařízení 1 423, , ,9 různé obchodní, profesní a technické služby , , ,1 právní, účetnické a poradenské služby 8 599, , ,1 právní služby 727,8 519,7 208,1 účetnické a auditorské služby 3 442, ,8 632,8 22

23 poradenství v podnikání a řízení, public relations 4 428, , ,0 reklamní služby , , ,3 výzkum a vývoj 2 380, , ,4 technické služby 5 997, ,2 31,0 služby v oblasti zemědělství, těžby surovin a zpracování odpadu 1 323,6 911,8 411,8 služby v oblasti odpadového hospodářství 211,1 55,1 156,0 služby v oblasti zemědělství a těžby surovin 1 112,5 856,7 255,8 jiné služby obchodní povahy , , ,8 služby mezi podniky v rámci přímých investic 5 815, , ,5 služby v oblasti kultury, rekreace, sportu, zdravotnictví a vzdělávání 2 735, ,7-266,1 audiovizuální služby 2 325, ,0 845,4 ostatní služby v oblasti rekreace, sportu, zdravotnictví a vzdělávání 410, , ,5 služby v oblasti vzdělávání 124,5 383,1-258,6 služby v oblasti zdravotnictví a veterinární péče 47,0 31,9 15,1 ostatní osobní služby 238, ,7-868,0 vládní služby 788, ,2-924,3 diplomatické a konzulární zastoupení 788, ,1-406,4 vládní příjmy (spojené s účastí v NATO, misích OSN apod.) 0 109,0-109,0 ostatní vládní příjmy 0,2 409,1-408,9 nezařazené služby 225,5 30,8 194,7 Export Největší podíl na exportu ostatních služeb měly v roce 2006 ostatní obchodní služby, a to 53%. Z ostatních obchodních služeb se na vývozu podílely zejména reklamní služby, poradenství v podnikání a řízení, služby PR, účetnické a auditorské služby, technické služby a jiné služby obchodní povahy. Další skupinu nejvíce exportovaných služeb byly služby výpočetní techniky a informací, jejichž podíl na celkovém exportu ostatních služeb byl 19,4% a jejichž celkový objem zaznamenal za poslední rok velmi optimistický růst. Významnější podíl na exportu měli i služby spojů (10%) a finanční služby (9%). Import V oblasti importu ostatních služeb zaujímají největší podíl, stejně jako v případě exportu, ostatní obchodní služby, a to 49%. V rámci této skupiny byly nejvíce dováženy jiné služby obchodní povahy, služby poradenství v podnikání a řízení a public relations, ostatní služby spojené s obchodem (např. zprostředkování), výzkum a vývoj, technické služby a reklamní služby. Významnější místo v dovozu služeb mají v rámci skupiny ostatních služeb dále služby finanční, jejichž podíl je 17%, služby výpočetní techniky a informací (8,5%), autorské honoráře, licenční poplatky (8,2%) a služby v oblasti spojů (7%). Saldo Zahraniční obchod ČR s ostatními službami vykázal v roce 2006 deficit ve výši mil. CZK. Největší zápornou hodnotu obchodní výměny zaznamenala oblast ostatních obchodních služeb, finančních služeb a autorských honorářů a licenčních poplatků. Naopak výrazný přebytek byl zaznamenán u služeb výpočetní techniky, dále u reklamních služeb a jiných služeb obchodní povahy. Kladné saldo obchodní bilance zaznamenaly i stavební a montážní práce, dále audiovizuální služby, účetnické a auditorské služby a právní služby. 23

24 III.2 Vývoj odvětvové struktury zahraničního obchodu se službami V předchozí kapitole jsme se podrobně zabývali odvětvovou strukturou zahraničního obchodu se službami v roce Nyní se podíváme zda se její základní rysy v posledních letech výraznějším způsobem změnily, nebo zda tato struktura zůstává poměrně stabilní. Zaměříme se rovněž na údaje o světovém zahraničním obchodě se službami a podíváme se, jak korespondují se situací v ČR. III.2.1 Trendy českého zahraničního obchodu se službami Vývoj celkové hodnoty exportu a importu jednotlivých skupin služeb Obecnou informaci o vývoji odvětvové struktury exportu a importu služeb z ČR v letech je možné získat z grafu č.19. Zde jsou znázorněny celkové hodnoty exportovaných příp. importovaných skupin služeb v jednotlivých letech sledovaného období. Odvětvová struktura exportu a importu služeb ČR v letech (v mil. CZK) Graf č , , , , , , , ,0 0,0 export import export import export import export import export import export import doprava cestovní ruch ostaní služby Doprava Z grafu je patrný zvyšující se objem dopravních služeb jak v exportu tak i importu v celém sledovaném období. Největší hodnoty dosáhly dopravní služby v roce Cestovní ruch Hodnota exportovaných služeb cestovního ruchu byla nejvyšší v roce V roce 2002 došlo k prudkému poklesu, nicméně v dalších letech již hodnota exportu těchto služeb narůstala. Rovněž v importu dochází v posledních letech k mírnému nárůstu jejich celkového objemu s maximem dosaženým v roce

25 Ostatní služby Celkový objem exportu ostatních služeb do roku 2003 klesal, v dalších letech však již můžeme zaznamenat poměrně rapidní nárůst, který pokračoval až do roku 2006, kdy hodnota exportu ostatních služeb zaznamenala své maximum. V případě importu je patrný mírný pokles v roce 2003, která je však v dalších letech stejně jako v případě exportu následován nárůstem celkové hodnoty importu, přičemž největší hodnoty importovaných služeb v dané oblasti bylo dosaženo opět v roce Vývoj podílu jednotlivých skupin služeb na celkovém exportu a importu služeb Další část této kapitoly je zaměřena na podíl jednotlivých skupin služeb na celkovém exportu a importu služeb z ČR. Tento ukazatel signalizuje především význam jednotlivých odvětví v zahraničním obchodě ČR. Export Na následujícím grafu máme znázorněný podíl tří základních oblastí služeb na celkovém exportu ČR v posledních 6 letech, tj. vývoj podílu dopravy, cestovního ruchu a ostatních služeb. Graf č.20 Vývoj struktury exportu služeb v ČR letech % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% doprava cestovní ruch ostaní služby Z grafu je patrné, že podíl dopravy na celkovém exportu služeb ČR vykazoval do roku 2004 růstovou tendenci, v posledních letech však jeho podíl stagnuje a pohybuje se kolem hodnoty cca 28%. Podíl cestovního ruchu na celkovém exportu rovněž v posledních letech mírně klesá, v současné době se pohybuje okolo hodnoty 38%. Vývojový trend skupiny ostatních služeb je v zásadě opačný než v oblasti dopravních služeb. Do roku 2004 je zaznamenán pokles podílu ostatních služeb, od roku 2004 jejich význam v celkovém exportu narůstá. V roce 2006 dosáhl podíl ostatních služeb na celkovém exportu 34%. 25

26 Import Graf č. 21 znázorňuje podíl hlavních oblastí služeb na celkovém importu služeb do ČR. Vývoj struktury importu služeb ČR v letech Graf č % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% doprava cestovní ruch ostaní služby Podíl dopravy na celkovém importu služeb zaznamenal v posledních 6 letech nárůst, a to z 15% v roce 2001 na 23% v roce Podíl služeb oblasti cestovního ruchu je poměrně stabilní, s mírně klesající tendencí projevující se zejména v posledních 2 letech. V roce 2006 dosáhl podíl cestovního ruchu cca 23% podíl. Vývoj skupiny ostatních služeb je v zásadě protichůdný k vývoji dopravních služeb. Za posledních 6 let můžeme zaznamenat pokles jejich podílu na celkovém importu služeb, a to z 60% v roce 2001 na 54% v roce III.2.2 Trendy celosvětového zahraničního obchodu se službami a srovnání se situací v ČR Graf č. 22 znázorňuje vývoj struktury světového exportu služeb. Údaje jsou znázorněny jako procentní podíl dané oblasti služeb na celkovém exportu od roku 1990 do roku 2005, a to vždy v pětiletých intervalech, a dále za rok

27 Graf č.22 Vývoj struktury světového exportu služeb (v%) ostatní služby cestovní ruch doprava 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Zdroj: WTO V posledních 15 letech došlo k poměrně výraznému nárůstu světového obchodu se službami. Hodnota exportu služeb se v průměru zvyšovala o 7,6% ročně a v roce 2006 dosáhla mil. USD (oproti mil. USD v roce 1990 nárůst 1990/2006 o 353%). Tento výrazný nárůst byl doprovázen, jak vyplývá z výše uvedeného grafu, i změnou struktury obchodovaných služeb. Dynamický rozvoj komunikačních technologií eliminoval významné překážky poskytování řady služeb tím, že nabídl nové způsoby, jak je poskytovat na dálku. Tato skutečnost vedla k nárůstu podílu celosvětového exportu ostatních služeb o 13% za posledních 16 let a to až na hodnotu 50% v roce K růstu významu ostatních služeb dochází zejména na úkor cestovního ruchu, jehož podíl se za sledované období snížil o 7% na hodnotu 27% v roce Podíl dopravy na celosvětovém exportu rovněž klesal, od roku 1990 se snížil o 6% na hodnotu 23% v roce Pokud porovnáme tuto obecnou tendenci ve světovém exportu služeb se situací v ČR tak, jak byla nastíněna v předchozí kapitole, vidíme, že trendy exportu služeb v ČR nejsou tak jednoznačné. Ve struktuře exportu stále dominuje oblast cestovního ruchu. V ČR nejsou bohužel k dispozici údaje za delší časový horizont a není proto možné provést přesnou komparaci se světovým trendem. Nicméně i z údajů za posledních 6 let je patrné, že i přesto, že oblast ostatních služeb má jisté postavení v exportu služeb, dosáhl jejich podíl na celkovém exportu hodnoty roku 2001 až v posledním roce. V ostatních letech byl podíl ostatních služeb na celkovém exportu menší než v roce

28 Podívejme se nyní ještě na strukturu světového exportu služeb dle jednotlivých regionů. Tuto situaci znázorňuje graf č. 23. Graf. č. 23 Struktura exportu služeb v roce 2006 v jednotlivých geografických oblastech (v%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Severní Amerika Jižní a Střední Amerika Evropa SNS Afrika Asie doprava cestovní ruch ostatní služby Zdroj: WTO Tento graf poměrně přehledně znázorňuje, jak se lišila struktura zahraničního obchodu se službami v jednotlivých geografických oblastech v roce Vidíme, že export ostatních služeb byl dominantní v Evropě, Severní Americe a Asii, kde se jejich podíl pohyboval kolem hodnoty 50%. V Jižní a Střední Americe a Africe představoval více než polovinu podílu cestovní ruch. Naopak v zemích SNS byl velmi vysoký podíl dopravy, a to 40%. Pokud se nyní vrátíme ke grafu č. 19 a podíváme se na hodnoty z roku 2006 v ČR vidíme, že rozdíl mezi strukturou exportu služeb ČR a ostatní Evropou je poměrně velký. V ČR zaujímaly ostatní služby pouze 34%, přičemž evropská průměr byl 52%. Podíl dopravy byl 28% a dominantní postavení na českém exportu měl cestovní ruch s podílem 38%. Ostatní služby Nyní se ještě krátce podívejme na dominantní položku světového exportu služeb ostatní služby a porovnejme její strukturu se strukturou exportu ČR v roce Graf č. 24 nám znázorňuje strukturu světového exportu ostatních služeb v roce 2004 a graf č.25 strukturu českého exportu ostatních služeb. 28

29 Graf č.24 Struktura světového exportu ostaních služeb v roce 2004 Osobní, kulturní a rekreační služby 3% Spoje 4% Stavebnictví 4% Pojišťovací služby 5% Finanční služby 12% Ostatní služby obchodní povahy 50% IT 8% Autorské odměny,licenční poplatky 14% Zdroj: WTO Graf č.25 Struktura exportu ostatních služeb z ČR v roce 2004 Osobní, kulturní a rekreační služby 7% Spoje 8% Stavebnictví 4% Pojišťovací služby 0% Finanční služby 16% IT 5% Ostatní služby obchodní povahy 59% Autorské odměny,licenční poplatky 1% Pokud srovnáme celosvětovou strukturu exportu ostatních služeb se strukturou exportu z ČR vidíme, že ostatní služby obchodní povahy mají v obou případech dominantní postavení, přičemž v ČR je jejich podíl ještě o 9% vyšší než je světový průměr. Nadprůměrný podíl zaznamenává v ČR oblast osobních, kulturních a rekreačních služeb (o 4%), spojů (o 4%) a finančních služeb (o 4%). Naopak, za celosvětovým průměrem zaostává oblast autorských odměn a licenčních poplatků (o 13%), oblast pojišťovacích služeb (o 5%) a IT (o 3%). 29

30 III.3 Odvětvová struktura zahraničního obchodu se službami v teritoriálním členění Poslední část III. kapitoly, která je věnovaná odvětvové struktuře zahraničního obchodu se službami, se zaměřuje na jednotlivé země, které jsou pro náš zahraniční obchod se službami nejvýznamnější a podrobněji analyzuje strukturu exportu ČR do těchto zemí. Struktura exportu do zemí patřících mezi nejvýznamnější partnery ČR v exportu služeb V této subkapitole se zaměříme pouze na pětici zemí, které na základě tabulky č.8 patří mezi státy, kam byla v roce 2006 exportována z ČR největší hodnota služeb a to Německo, Slovensko, Velkou Británii, Nizozemí a Rusko. U každé z těchto zemí je rozebráno, jaký podíl na exportu zaujímá každá ze tří hlavních skupin služeb (doprava, cestovní ruch a ostatní služby) a poté také na skladbu skupiny ostatní služby, která se tak, jak bylo nastíněné v kapitole III.2.2, stává nejvýznamnější položkou světového obchodu se službami. Graf č. 26 znázorňuje, jaký podíl měla každá ze tří hlavních skupin služeb na celkovém exportu služeb do jednotlivých zemí. Podíl dopravy, cestovního ruchu a ostaních služeb na celkovém exportu do vybraných zemí v roce 2006 Graf č % 80% 60% 40% 20% 0% Německo Slovensko Velká Británie Nizozemí Rusko Doprava Cestovní ruch Ostatní služby Německo Největší podíl na exportu služeb do Německa měla oblast cestovního ruchu, a to 50%. Na exportu služeb v oblasti cestovního ruchu se podílely zejména soukromé cesty. Podíl ostatních služeb byl 25%, s převahou různých obchodních, odborných a technických služeb a služeb IT. Podíl dopravy byl cca 15%, s dominantním postavením silniční nákladní dopravy. 30

31 Slovensko V exportu služeb na Slovensko dominovala oblast cestovního ruchu, a to s podílem 47% (největší podíl připadá na soukromé cesty). Na druhém místě stojí ostatní služby se 40% podílem, na nichž se nejvíce podílely různé obchodní, odborné a technické služby a stavebnictví. Následuje oblast dopravy s podílem 13%, přičemž v oblasti dopravy byly nejvýznamnější služby silniční a železniční dopravy. Velká Británie Na exportu služeb do Velké Británie se nejvíce podílely ostatní služby, jejichž podíl byl 38%. Z této skupiny služeb měly největší význam různé obchodní, odborné a technické služby. Podíl oblasti cestovní ruchu byl 36% na němž se významnou měrou podílely jak soukromé tak i pracovní cesty. Oblast dopravy se podílela 26%, přičemž dominovaly služby v oblasti silniční dopravy. Nizozemí Dominantní postavení na exportu služeb do Nizozemí měly ostatní služby, jejichž podíl byl 57%. Nejvíce vyváženými službami z této skupiny byly různé obchodní, odborné a technické služby a služby IT. Podíl cestovního ruchu byl 25%, s převahou soukromých cest. Podíl dopravy byl 18% s dominantní úlohou silniční dopravy. Rusko Největší procento exportu služeb do Ruska připadá na oblast dopravy, a to 38%, opět s největším podílem soukromých cest. Oblast dopravy se podílela 37%, přičemž nejvýznamnější postavení měla silniční doprava. Ostatní služby se na celkovém exportu služeb podílely 25% s převahou obchodních, odborných a technických služeb a služeb v oblasti IT. Jak vidíme z výše uvedených údajů, má ve všech pěti zemích nejvýznamnější postavení oblast ostatních služeb a cestovního ruchu. Podíl oblasti ostatních služeb oproti minulému roku značně vzrostl, což je velmi pozitivním jevem, který svědčí o zkvalitňování struktury českého exportu služeb. Dominantní postavení měl sektor ostatních služeb v exportu do Nizozemí, na němž se podílel celými 57%. Převahu zaznamenal i v případě Velké Británie s 38% podílem. Cestovní ruch měl dominantní postavení u exportu do Německa (50%) a Slovenska (47%). Služby v oblasti dopravy převažovaly pouze v exportu do Ruska (37%). Ostatní služby Graf č. 27 nám znázorňuje podíl exportu jednotlivých skupin služeb na položce ostatní služby do zemí, které patřily v roce 2006 mezi nejvýznamnější obchodní partnery ČR ve službách. V tomto grafu se nejedná o porovnání absolutních hodnot, ale procentního podílu na objemu exportu ostatních služeb do konkrétní země. 31

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na:

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na: 1 Úvod Zahraniční obchod České republiky s Čínou patřil v letech 2005 až 2012 v rámci celkových zahraničněobchodních vztahů České republiky k poměrně významným. Na celkovém obratu zahraničního obchodu

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU Kód: e - 6013-13 Praha, 26. červen 2013 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU v roce 2005 až Zpracovaly: Kontakt: E-mail: Ředitel odboru: Ing. Jiřina Semanová Ing. Monika Bartlová Ing. Monika Bartlová,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013 Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 201 Zelená linka pro export (dále jen ZLPE), jako součást exportní strategie pro léta 2012-2020, pokračuje ve své činnosti i nadále. ZLPE

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011) Zahraniční obchod České republiky s vínem (I. říjen 2011) V říjnu 2011 bylo dovezeno do ČR 103 tis. hl vína (o 24 tis. hl méně jako v září a o 29 tis. hl méně jak před rokem) za 268 mil. Kč (o 4 mil. Kč

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6.1 Pozice Evropy na světovém trhu cestovního ruchu 6.1.1 Přehled světových statistik cestovního ruchu

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 16. - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH 16.1 Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba strojů a zařízení.

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Czech Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005 Přehled v českém jazyce Stručný souhrn Pokračuje dlouhodobé směřování k

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011) Zahraniční obchod České republiky s vínem (III.b prosinec 2011) V prosinci 2011 bylo dovezeno do ČR 154 tis. hl vína (o 29 tis. hl více jako v listopadu a o 3 tis. hl méně jak před rokem) za 394 mil. Kč

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE Obsah 1. Zadání... 2 2. Sestavení rámcové nabídky... 2 3. Analýza statistik taiwanského trhu s vínem... 2 3.1. Import vína na Taiwan... 2 3.2. Export vína z Taiwanu...

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Zpracovali: Ing. Karina Pohlová Bc. Tomáš Zdražílek Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 13. 5.

Více

Zahraniční obchod RF se službami Podmínky vstupu na ruský trh služeb v souvislosti se vstupem do WTO

Zahraniční obchod RF se službami Podmínky vstupu na ruský trh služeb v souvislosti se vstupem do WTO Všeruský vědeckovýzkumný ústav pro konjunkturu Zahraniční obchod RF se službami Podmínky vstupu na ruský trh služeb v souvislosti se vstupem do WTO (zpracováno na objednávku Velvyslanectví České republiky

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

Vysokoškolský výzkum a vývoj

Vysokoškolský výzkum a vývoj Český statistický úřad Vysokoškolský výzkum a vývoj Obsah: Úvod 1 1. Celkové výdaje na výzkum a vývoj. 2 1.1 Základní ukazatele.. 2 1.2 Postavení vysokoškolského sektoru ve veřejném výzkumu a vývoji..

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Analýza přímých investic v oblasti služeb

Analýza přímých investic v oblasti služeb Analýza přímých investic v oblasti služeb Zpracoval: odbor mnohostranné a společné obchodní politiky Březen 2009 1 Úvod... 3 2 Přímé zahraniční investice...4 3 Analýza PZI a PI... 6 3.1 Objem a struktura

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 1 215 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro první čtvrtletí 215 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika Manpower Q1 211 Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 1. čtvrtletí 211 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q1/11 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Cílem této diplomové práce je analyzovat trendy světového a českého pojišťovnictví.

Cílem této diplomové práce je analyzovat trendy světového a českého pojišťovnictví. Obsah Úvod... 6 1 Struktura světového pojistného trhu... 7 2 Vývoj na světových trzích v posledním desetiletí... 11 2.1 VÝVOJ POJIŠTĚNOSTI V LETECH 1998-2007... 12 2.2 VÝVOJ POJIŠTĚNOSTI V ROCE 2007, POROVNÁNÍ

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2013 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o důsledcích provádění mezinárodního

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Manpower Q2 2008. index trhu práce Česká republika

Manpower Q2 2008. index trhu práce Česká republika Manpower Q2 8 index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 2. čtvrtletí 8 Manpower index trhu práce Česká republika Obsah Q2/8 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Světové a Evropské statistiky agenturního zaměstnávání (zdroj: Mezinárodní konfederace agentur práce Ciett) Jak si stojí Česká republika vkontextu zemí EU

Více

Větrná energetika v číslech

Větrná energetika v číslech Větrná energetika v číslech Stav v ČR i ve světě v roce 2009 Mgr. Jiří Přikryl Větrná energetika v ČR v roce 2009 V ČR pro tento rok lze předpokládat ř výrobu na úrovni 300 GWh, loni 245 GWh Na konci roku

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více