SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005)"

Transkript

1 SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ (Praha, duben 2005) Písmo íká, že máme mít víru Boží. 1 Víru Boží. Položím vám jednoduchou otázku. Jak poznám, že máte Boží víru? Nebo jak poznáte vy, že mám Boží víru já? Existuje zpsob, kterým to lze njak zhodnotit nebo postihnout? Tak abychom mohli íci: Ano, tento lovk má Boží víru, a tamten Boží víru nemá. Jak byste to poznali, eknte mi sami. Bude mít pokoj, ovoce, skutky Ano, skutky. To je ten princip, o kterém Písmo mluví. A není to jen tak, že o tom v epištole Jakuba Bh mluví. 2 Vím, že tyto verše nás uvádjí do dležitého dilematu. Myslím, že ho lidé byli nuceni ešit po celou historii a je to nco, co si svým zpsobem musí vyešit každý z nás. Do protikladu se tam staví víra, která je živá, a víra, která je mrtvá. A mezi mrtvou a živou vírou je urit veliký rozdíl. Když je nco živé, a nco mrtvé, je mezi tím hodn veliký rozdíl. lovk nkde venku uvidí mrtvého ptáka. A zane pemýšlet o tom, jak ten ptáek, když byl ješt živý, krásn zpíval nebo vesele poskakoval. Nevím, jestli takhle njak také uvažujete. Prost rozdíl mezi živým a mrtvým ptákem je nezmrný. Bh jako by stejným zpsobem mluvil o živé a mrtvé víe. 3 íká, že je možné mít víru, která je živá, a víru, která je mrtvá. Nkterá víra, vidna Božíma oima, je mrtvá. lovk se na to teba mže dívat jiným zpsobem. Dnes ráno mi pišel na mysl verš, který jist všichni známe a etli jsme ho už mnohokrát. Petu ho však znovu. Juda íká ve své epištole ve 3. verši toto: Nejmilejší, všecku snažnost vynakládaje na to, abych vám psal o obecném spasení, musil jsem psáti, vás napomínaje, abyste staten bojovali o víru, kteráž jest jednou 1 Marek 11:22 I odpovdv Ježíš, ekl jim: Mjte víru Boží. 2 Jakub 2:17,18 Tak také víra, nemá-li skutky, je sama o sob mrtvá. Nkdo ale ekne: Ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru bez skutk a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. (NBK) 3 Jakub 2:26 Nebo jakož tlo bez duše jest mrtvé, tak i víra bez skutk jest mrtvá. 1

2 dána svatým. O víru, která byla jednou dána svatým. íká zde, že v okamžiku, kdy zaal psát o spasení, si nemohl pomoci, ale musel pipojit napomenutí, aby brati bojovali o víru. Snad to byl bratr Kamil, kdo dnes mluvil o zkušenosti, jak lovk hledá a pak se dostane do bodu, kdy se ním ve svém život prolomí. Nemusí to nutn být navenek, ale teba nkde uvnit. Je to okamžik, kdy se v duchovní oblasti ním prolomíte a nco se stane. lovk se nkam posune. Stejn, jako když dlouho, dlouho sedí, a pak se najednou zvedne a povstane. Jsem si jist, že to všichni známe, že jsme okusili, jaké to je chodit s Bohem. Urit jsme mli ve svém život den, ve kterém jsme konali skutky Boží a mli jsme pocit, že to tak už bude napoád, že to tak vydrží. Ale už za dva dny to bylo jiné, lovk chodil jinak, než ml, a neml ten vnitní pocit uspokojení a nasycení z toho, že plyne s Boží vlí, že koná Boží skutky. Když jsem si etl tento verš o boji, o tom usilování napomínaje, abyste staten bojovali o víru, kteráž jest jednou dána svatým najednou jako by se mi slovo víra nahradilo slovem skutky. Protože, jak jsem íkal a jak jsme na to narazili v epištole Jakuba, Písmo íká, že živá víra má skutky. To znamená, že to usilování, boj o víru, znamená usilovat o skutky z víry. Mžeme k tomu pistoupit jakoby z druhé strany. Když se lovk na sebe podívá, na svj život nebo na život svých bratr, a vidí, že se nedostává skutk, znamená to, že nkde chybí víra. Chybí ta živá víra, jak o tom mluvila sestra Milena. lovk nkdy mže mít pocit, že víru má. Protože víra je abstraktní a tžko ji v té abstrakci pochytíte. Jak já mžu vdt, jak ví bratr Kamil nebo jak ví sestra Soa? Jaká je vlastn jejich víra, jakou má intenzitu? Víte, když máte nco zhodnotit nebo se ubíráte k njakému cíli, musí existovat jakési mítko, vi nmuž lze porovnávat. Je to tak? Tam, kde není zhodnocení nebo mítko, se vci rozplývají, jsou velmi neurité. A Bh íká, že tím Jeho mítkem jsou skutky. Že existuje skutek. A není to ledajaký skutek. Jsou dva typy skutk, ale k tomu se ješt dostanu. Možná mám pocit, že mám víru. Bh mi však íká: Máš-li víru, chci vidt skutky. Skutek je prost nco hmatatelného. Víte, v koneném dsledku jsou práv skutky tím, co uruje dní svta, bh djin, osudy národ i bh našich vlastních život. Existují praktické skutky. Nkdo 2

3 sem napíklad picestuje a mluví. To je skutek, který nco zaseje do vašich život a nkam vás možná posune. Není to jen cosi abstraktního nebo skrytého. Naše životy jsou astokrát smrované vcmi, které se njak fyzicky projevují. A když na to jdu z druhé strany, od tch skutk, zní mi to, jako by Bh íkal (te kážu sob, Bh to íkal mn), že je poteba usilovat o ty skutky, které byly jednou dány svatým. Promluvme si o principu víry. O Abrahamovi se píše, že byl uinn spravedlivým skrze víru. 4 Ne skrze skutky. Ale jeho víra, protože byla živá, mla skutky a ty skutky pivedly jeho víru k dokonalosti. Je to takový kruh: zanete vírou, ta vyústí ve skutky a pak se znovu vrátíte k víe. Takhle njak to plyne. Takové pinkání sem a tam od víry ke skutkm a zpt. Od víry Boží ke skutkm, které Bh skuten považuje za skutky. Víte, že jsou skutky, které zstávají na vky? Písmo o nich mluví. 5 A jsou také skutky, které jsou jako díví, seno a strništ. Takové, které budou spáleny, které nemají základ ve spravedlnosti, nemají Boží podstatu. Možná bych to ekl tak, že pokud je ospravedlnní skrze víru, pak skutky vykonané skrze víru jsou skutky spravedlnosti. lovk je schopen konat spoustu skutk, které nejsou z víry. Jsou to skutky lovka. Jsou to prost lidské (jinými slovy humanistické) skutky. A pokud jde o nevící, nkdy si možná myslíme, že když lovk, který nezná Boha, koná dobré skutky, má to njaký smysl nebo njakou váhu. Boží slovo však íká, že každý bezbožný lovk sice bude podle svých skutk souzen, ale vný život jimi nezíská. 6 Písmo tedy mezi skutky nastavuje velmi jasnou dlicí áru. Chci vám peíst nkolik verš, které jsem našel, když jsem pemýšlel nad tím, 4 ímanm 4:3 Nebo co praví písmo? Uvil pak Abraham Bohu, i poteno jemu za spravedlnost Korintským 3:12-15 Staví-li pak kdo na ten základ zlato, stíbro, kamení drahé, díví, seno, strništ, jednoho každého dílo zjeveno bude. Den zajisté to okáže; nebo v ohni zjeví se, a jednoho každého dílo, jaké by bylo, ohe zprubuje. Zstane-li í dílo, kteréž na nm stavl, vezme odplatu. Pakli í dílo shoí, vezme škodu, ale sám spasen bude, a však tak, jako skrze ohe. 6 Zjeveni 20:12,13 I vidl jsem mrtvé, malé i veliké, stojící ped oblíejem Božím, a knihy otevíny jsou. A jiná kniha také jest otevína, to jest kniha života, i souzeni jsou mrtví podlé toho, jakž psáno bylo v knihách, totiž podlé skutk svých. A vydalo moe mrtvé, kteíž byli v nm, tolikéž smrt i peklo vydali ty, kteíž v nich byli, i souzeni jsou jeden každý podlé skutk svých. 3

4 co píše Jakub. Dostal jsem se do epištoly k Titovi a všiml jsem si, že v ní apoštol Pavel velmi intenzivn mluví o skutcích. V jednom z verš íká, že jsme nebyli spaseni pro svoje skutky. Víte, že jsou lidé, kteí si myslí, že budou spaseni pro svoje skutky? Takových lidí je asi pomrn hodn. A už se podíváte do katolicismu nebo na lidi ve svt. astokrát sami sebe považují za dobré lidi. Mají pocit, že jejich skutky je njakým zpsobem spasí nebo že jejich skutky je staví na rovinu, kde jsou v pohod, kde jsou zabezpeeni. To mluvím o lidech, kteí vbec o takových vcech uvažují. Jsou také lidé, kteí o tom ani nepemýšlejí. Písmo nám však íká, že jsme nebyli spaseni pro naše skutky, ale pro Boží dobrotu, milost a milosrdenství. A tak skutky, které v našich životech nejsou z víry, Bh odkládá stranou. Nkdy prost máme víru a nkdy ji máme jen do urité míry, a tak nkdy konáme Boží skutky a nkdy konáme skutky, které jsou z tla. Bh na n hledí stejn jako na skutky lidí ve svt, považuje je za neužitené, protože tlesnost je Bohu nepítelem. Díky Bohu za milost, že se mžeme vždy pouit a použít to v náš prospch. Vím, že proto nám Bh íká, že je poteba, abychom o skutky usilovali. Ale pozor, ne o skutky bez víry, ale o skutky spravedlnosti. Ty, které jsou skrze víru. Takže to neznamená vybhnout a zaít konat, ale znamená to vit Bohu. A když víme Bohu, následují skutky. Správný postup tedy je: nejprve víra a pak skutky. Ale pokud je víra, a nejsou skutky, víme, že v základu, v tom prvním kroku, nco chybí. Že té víe chybí dávka života, njaká podstata, obsah. Jsem pesvdený, že jsme všichni zažili, že k nám Bh mluvil. Možná pišlo njaké proroctví nebo njaké Boží jednání, njaká situace. Možná k nám Bh mluvil pímo a když mluvil, vstoupil do naší duše takový náboj života a víry, že z toho vzešel skutek víry, který nás nasytil. Zažili jste to? Zažili jste to všichni ve svých životech? A to je nco, v em Bh chce, abychom chodili, aby to bylo ím dál astjší, intenzivnjší. Neíkám, že se nám to zítra povede na sto procent, ale je to nco, o em nám Písmo íká, že o to máme usilovat, že o to máme bojovat. Jak jsem tak sedl a pemýšlel, vnímal jsem to, co íkal, myslím, bratr Kamil. Ten neustálý zápas verš z Judy, který jsem citoval, to dokazuje. Kdyby ty vci tak nebyly, Bh by nemluvil toto slovo, nedával by nám verš, ve kterém íká, že máme usilovat, bojovat o víru. Když o ni 4

5 máme bojovat, je zjevné, že jsou vci, které bojují proti nám. Snaží se, abychom tu víru nemli, abychom nemli skutky. Jsem pesvden, že všichni známe tu chzi, máme den nebo dva, kdy víme, že konáme Boží vli, a obživuje nás to a nasycuje. A pak upadneme do takového toho pocitu, že je klid a pohoda. lovk maliko pospí, maliko zdímne, a najednou cítí, že nemá duchovní energii, že se mu nedostává autority, že není schopen konat Boží skutky. Já to znám, nevím jak vy, ale já to znám. A proto m verš z Judy povzbuzuje. Bratr Kamil také mluvil o tom, že je poteba povstat, nkde se ním prolomit. Když si lovk uvdomí svj nedostatek, má možnost se vrátit zpátky k Bohu a íct: Bože, mn nco chybí, a podniknout urité kroky ve svém srdci, ve svém myšlení. Natáhnout se k Bohu, aby se z té své otuplosti nebo letargie, spokojenosti nebo eho aby se z toho vylomil, dostal se z toho ven. Petu vám nkolik verš vypsal jsem si je, protože bych si je asi všechny nepamatoval kde Pavel zmiuje skutky, když píše dopis Titovi. Možná, že dvodem bylo urité specifické prostedí, protože Titus byl v té dob na Krét, a jak víte, o Krétských tam není zrovna úpln dobré svdectví. Asi to byli lidé, kteí mli blízko k tomu, aby byli tlesní. Píše se tam, že jsou líná bicha. 7 Pavel ml svobodu z Božího Ducha tohle íci, bylo to ke spasení. Mluví o nich v 16. verši 1. kapitoly a je to souást svdectví, které o nich vydává. Vypravují o tom, že Boha znají, ale skutky svými toho zapírají íká, že i když ti lidé vyznávají Boha a mluví o Nm, jejich skutky známost Boha zapírají. Zapírají Boha. To je dost otesné svdectví, je to tak? lovk mže mít v ústech Boha, a pitom svdectví, které svým životem vydává, tomu protieí. Jeho svdectví ve skutenosti Boha popírá. Zde je tedy zjevný nedostatek Božích skutk. Pokud totiž lovk koná Boží skutky, ty skutky samy o sob (a už jsou to skutky na té pirozené rovin, nebo na té vyšší, duchovní rovin) njakým zpsobem pinášejí spasení. Psobí na okolí, na okolní prostedí, a pinášejí lidem Boží vhled. Potom Pavel ve 2. kapitole 7. verši nabádá Tita, jak si má v tom místním prostedí, uprosted Krétských, poínat a jak s nimi má mluvit. 7 Titovi 1:12 ekl jeden z nich, vlastní jejich prorok: Kretenští jsou vždycky lhái, zlá hovada, bicha lenivá. 5

6 íká: ve všech vcech sebe samého vydávaje za píklad dobrých skutk, íká Titovi: Bu píkladem, bu vzorem dobrých skutk. Mám dojem, že když bratr Kamil etl z 19. kapitoly Zjevení, moje ucho zachytilo, že se v tom posledním verši psalo nco v tom smyslu, že oble- ení, nebo kment istý, je ospravedlování svatých. Jeden z význam toho slova ospravedlování je v etin spravedlivý skutek. 8 V každém pípad to naznauje, že dobré skutky, skutky spravedlnosti, jsou svým zpsobem jako obleení, pikrytí. Nco, co na sebe lovk oblékne a chodí v tom. Vzpomínáte na ten verš z epištoly Efezským, který íká, že máme chodit ve skutcích, které Bh pedem pipravil? 9 Bh nám ty dobré skutky pipravil. Vím, že On je nepipravuje v njakém chvatu ze dne na den, ale že jsou pipraveny již dávno. Všichni víme, že když lovk chodí po tomto svt, první, co ráno udlá, je, že se oblékne. Prost chodí po svt pikrytý. Takový je Boží ád. Vidíte tu spojitost? Bh ekl: Oblete se do spravedlivých skutk. Pavel zde nabádá Tita, aby byl píkladem, vzorem dobrých skutk. Druhá kapitola 14. verš mluví se v nm o spasení: kterýž (Kristus) dal sebe samého za nás, aby nás vykoupil od všeliké nepravosti a oistil sob samému lid zvláštní, horliv následovný dobrých skutk. K tomu nás Bh spasil. Aby nás oistil a vykoupil sob samému. Oistil nás od všeliké nepravosti, abychom byli lid, který horliv následuje dobrých skutk. Potom 3. kapitola verš 5. Tady se mluví o skutcích z té opané kategorie: ne z skutk spravedlnosti, kteréž bychom my inili (mluví se zde opt o spasení, o tom, že jsme nebyli spaseni ze skutk spravedlnosti, které bychom inili), ale podlé milosrdenství svého spasil nás, skrze obmytí druhého narození a obnovení Ducha svatého. Zde je tedy protiklad skutk spravedlnosti skutky, které nepinášejí spasení. Nepinesly spasení nám, tudíž nemají moc a schopnost pinést spasení ani lidem, kteí jsou okolo nás. Ty skutky jsou prost neužitené, jsou mrtvé, nemají v sob energii a schopnost pinést spasení, pinést vykoupení. Nemají ani schopnost pinášet ovoce, které zstává. 8 Strong # Efezským 2:10 Jsme zajisté jeho dílo, jsouce stvoeni v Kristu Ježíši k skutkm dobrým, kteréž Bh pipravil, abychom v nich chodili. 6

7 Ve 3. kapitole jsem ješt peskoil 1. verš: Napomínej jich, a jsou knížatm a mocnostem poddáni (to znamená svtským autoritám, zízení), jich poslušni a a jsou k každému skutku dobrému hotovi. Napomínej je, aby byli pipraveni ke každému dobrému skutku. Tetí kapitola verš 8: Vrná jest e tato, a chci, abys tch vcí potvrzoval, a se snaží v dobrých skutcích pediti, kteíž uvili Bohu. A to jsou ty vci poctivé, i lidem užitené. To jsou vci poctivé a lidem užitené, ty dobré skutky. A tmi dobrými skutky myslím spravedlivé skutky, které jsou vyústním nebo ovocem živé víry. Tady Písmo íká, že jsou lidem užitené. Nezáleží tedy na tom, co si o nich rzní lidé mohou myslet. A 14. verš ve 3. kapitole: A nechaž se také uí i naši v dobrých skutcích pediti, kdež jsou toho poteby, aby nebyli neužitení. Mžete to nkdo prosím peíst v NBK? A a se i naši uí vynikat v dobrých skutcích k naplování naléhavých poteb, aby nebyli neužitení. Když Písmo íká naši, mluví o tch, kdo uvili, o Božím dom. Mám pocit, že tam mluví o dobrých skutcích, které se týkají práce. Prost toho, že je poteba, aby lovk poctiv a spravedliv pracoval, aby se i v tom dokazovala Boží spravedlnost. Zahrnuje to i skutky práce, kterou potebujeme k obživ. I v této oblasti má Boží dm pracovat spravedliv. Aby i tato práce byla výsledkem živé víry. Aby to byly skutky spravedlnosti. Nevím, jestli se v jiných epištolách tolik mluví o skutcích. Možná, že ano, že jsem si toho jen nikdy nevšiml. Nicmén m zde velmi pekvapilo, že se znovu a znovu opakují slova o skutcích skutky, skutky, skutky, dobré skutky. A vzhledem k tomu, že nám Bh íká, že živá víra má skutky a že máme usilovat nebo bojovat o víru, která byla kdysi dána svatým, chápu to tak, že nás Bh vybízí, abychom usilovali, bojovali o to, aby naše životy nesly ovoce tch skutk, Božích skutk. Protože pokud ty skutky pi nás nebudou, pak nás Boží slovo usvduje z toho, že naše víra je mrtvá. A si o tom myslíme, co chceme. O Abrahamovi se píše, a je to tak krásn rozepsáno a vysvtleno, že jeho skutky byly skutky z víry a ty skutky pivedly jeho víru k dokonalosti. 10 To je Boží princip. Pokud máme ástku Boží víry, potom skutek, který se z té živé víry zrodí, je 10 Jakub 2:21,22 Abraham, otec náš, zdali ne z skutk ospravedlnn jest, obtovav syna svého Izáka na oltá? Vidíš-li, že víra napomáhala skutkm jeho, a z skutk víra dokonalá byla? 7

8 mechanismem, kterým naše víra povyroste. A nedojde-li ke skutku, víra nemže rst. Alespo tak tomu rozumím já. Prost je poteba, aby tyto dv složky spolupsobily, doplovaly se navzájem. Jako když stavíte dm. Nejdíve položíte cihlu a na ni dáte maltu. Když položíte cihlu, ale nedáte maltu a budete tak stavt dál, pijde k tomu dít a stnu povalí. To prvé se dokonává, zjevuje se, nabývá podstaty skrze to druhé. Víra nabývá podstaty skrze skutek, stává se tlem. Skutek iní víru dokonalou. To je asi vše, co jsem ml dnes na srdci. Kéž sám Pán pomže našemu rozhodnutí zápasit o víru, která byla jednou dána svatým, zápasit o Jeho skutky. Amen. 8

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU MARTIN HLOSKA (Tursko, únor 2009) Velmi m oslovila chvála, ve které jsme zpívali: stvo ve mn srdce isté, já ti chci dnes sloužit. Nebo lépe slovensky: Stvor vo mne, Pane, srdce

Více

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) DVANÁCT VAD MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Amen. Kéž vám Hospodin požehná. Po cest na shromáždní jsme dnes mluvili o rozdlení. Kdo z vás ví, že Bh nkdy zpsobuje rozdlení? Nkdy, když nebereme vážn Boží

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004)

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004) CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL (Praha, listopad 2004) Chvála bu Hospodinu. Trocha cestování nestaí k tomu, aby byl umlen Boží Duch nebo pestalo plynout Jeho slovo. Zjišuji, že pomazání je to, co láme jho.

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521 Nošení dtí v šátku 1 www.zdrava-strava.net Facebook:Jindra03 mobil:773621521 Skype:Bilapani03 Nošení dtí v šátku Obsah NOŠENÍ DTÍ V ŠÁTKU NA TLE... 3 ŠÁTEK... 4 AMBULANTNÍ A POSUVNÝ UZEL... 5 VHODNÝ VK

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

POVAHA ORLA BILL BRITTON

POVAHA ORLA BILL BRITTON POVAHA ORLA BILL BRITTON Bouková mrana se zlovstn valila pes Western Hills, když vtom blesk proal oblohu. Dole v syt zeleném údolí sedli u stodoly dva ptáci. Zdánliv sob podobní, ve skutenosti však rozdílní

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít?

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Dekompresní potáp??ské bójky, které jsou vypoušt?ny na hladinu v pr?b?hu ponoru, nejsou ni?ím novým. Vyskytují se v r?zných barvách, délkách, jsou vyrobeny

Více

Římanům 7. Hřích nad vámi nebude panovat; vždyť nejste pod Zákonem, ale pod milostí. (Římanům 6:14)

Římanům 7. Hřích nad vámi nebude panovat; vždyť nejste pod Zákonem, ale pod milostí. (Římanům 6:14) Římanům 7 Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. (Římanům 7:19) O čem je tento článek Dnes je rozšířený názor, že apoštol Pavel mluví v 7. kapitole listu Římanům buďto konkrétně o svém

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

PRVOTINY STVOENÍ JIÍ KOTRLA. (Praha, ervenec 2005)

PRVOTINY STVOENÍ JIÍ KOTRLA. (Praha, ervenec 2005) PRVOTINY STVOENÍ JIÍ KOTRLA (Praha, ervenec 2005) Brati a sestry, bume v tuto chvíli pozorní a mjme na mysli, že i pi kázání komunikujeme s Bohem a že Bh komunikuje s námi a reaguje na nás. Pokud máme

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více