Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 168/2003 ZM 7 1. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou 2. Čerpání rozpočtu města stav k Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí: 1. Kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou, 2. Čerpání rozpočtu města stav k , 3. Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k /2003 ZM 7 Činnost kontrolní výboru 1. ZM po projednání bere na vědomí zápis kontrolního výboru z kontroly OZV o místních poplatcích. 2. ZM ukládá starostovi města odstranit zjištěné nedostatky podle předloženého návrhu na opatření. T: a průběžně

2 170/2003 ZM 7 Informace o dalším průběhu reformy veřejné správy 1. ZM Lipník nad Bečvou po projednání žádá ministra financí o zřízení finančního úřadu ve městě Lipník nad Bečvou, v souvislosti s přibližování výkonu státní správy občanům v rámci II. etapy reformy veřejné správy, v rámci níž bylo město Lipník nad Bečvou zařazeno mezi obce s rozšířenou působností. 2. ZM ukládá starostovi města informovat ministra financí o současném stavu ve městě Lipník nad Bečvou s žádostí o zřízení finančního úřadu. T: ihned 171/2003 ZM 7 Zásady grantového řízení pro udělování grantů v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti 1. ZM v souladu s ust. 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, si vyhrazuje v grantovém řízení pravomoc rozhodnout o poskytnutí dotací-grantů v částce do ,- Kč. 2. ZM po projednání schvaluje Zásady grantového řízení pro udělování grantů v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti. 172/2003 ZM 7 Přijetí dotace 1. ZM po projednání schvaluje přijetí dotace v celkové výši ,00 Kč poskytované Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) na základě rozhodnutí č na akci: Program ochrany ozónové vrstvy Země. 2. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o podpoře se SFŽP. T: dle výzvy SFŽP

3 173/2003 ZM 7 Obecně závazná vyhláška č. 7/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2001 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/ ZM po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 7/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2001 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/ ZM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi zabezpečit vyvěšení obecně závazné vyhlášky č. 7/2003 na úřední desce MěÚ. T: /2003 ZM 7 Rozpočtové opatření č ZM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů i výdajů shodně o částku ,00 Kč na hodnotu celkem ,00 Kč, v následujícím členění: a) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 3113, pol. 2122, příjmy z odvodů PO odpisy, - na straně výdajů navýšení v org. 312: Kč ,00 v 3113, pol. 5331, neinv. přísp. zřízeným PO, b) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 4312, pol. 2122, příjmy z odvodů PO odpisy, - na straně výdajů navýšení v org. 362: Kč ,00 v 4312, pol. 5331, neinv. přísp. zřízeným PO. 2. ZM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi zabezpečit zapracování rozpočtového opatření do rozpočtu města. T:

4 175/2003 ZM 7 Změna stanov akciové společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. 1. ZM po projednání v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. f) z.č. 128/2000 Sb. se stanovy akciové společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., se sídlem Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I. - Město, Na Bečvě čp. 1398, PSČ , IČ , společnost zapsána v OR Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 2433 mění takto: I. Článek 3 Předmět činnosti - doplňuje se body 6. Správa a údržba nemovitostí a 7. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw. Celý článek zní: Článek 3 Předmět činnosti Předmětem činnosti akciové společnosti je: 1. Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona 2. Služby poskytované speciálními mechanizmy 3. Vodoinstalaterství, topenářství 4. Výroba tepla 5. Rozvod tepla 6. Správa a údržba nemovitostí 7. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw II. Článek 10 Postavení a působnost valné hromady v odst. 2 se za dosavadní písm. c) vkládá nový článek d), který zní: d) volba a odvolání členů představenstva, Dosavadní písmena d) až i) se nově označují e) až j). Článek 10 Postavení a působnost valné hromady 2. Do působnosti valné hromady náleží: a) změna stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem dle 210 obchod. zák. b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, tím není dotčeno právo představenstva zvýšit základní kapitál v souladu s 210 obchod. zák. c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti d) volba a odvolání členů představenstva e) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených podle ustanovení 200 obchod. zák. f) schválení roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém g) rozhodnutí o zrušení společnosti h) rozhodnutí o prodeji podniku nebo jeho části

5 i) zakládání a rušení organizačních složek společnosti ( 7 obchodního zákoníku), zakládání právnických osob a rozhodování o majetkové účasti v jiných právnických osobách j) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady III. Článek 15. Složení a působnost představenstva se v odst. 2. věta první slova dozorčí rada nahrazují slovy valná hromada. IV. Článek 15. Složení a působnost představenstva se v odst. 2. věta druhá slovo dvouleté nahrazuje slovem čtyřleté. Článek 15 Složení a funkční období představenstva 2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Funkční období je čtyřleté. Členem představenstva může být jen fyzická osoba splňující podmínky uvedené v ust. 194 odst. 7 obchod. zák. V. Článek 18. Postavení a působnost dozorčí rady se v odst. 2 vypouští písmena h) až j), dosavadní písmena k),l),m),n) se nově označují h),i),j)k). V odst. 2 písm. se nově v označeném písmeně h) se slova rozhoduje v mění na schvaluje. Článek 18 Postavení a působnost dozorčí rady 2. Dozorčí rada : a) posuzuje konkrétní směry činnosti a obchodní politiky společnosti a dohlíží na jejich provádění b) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhuje valné hromadě potřebná opatření. Pro způsob svolávání valné hromady platí přiměřeně ustanovení článku 12 těchto stanov společnosti. c) přezkoumává roční účetní závěrku společnosti včetně všech jejich příloh a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné hromadě (představenstvo je povinno předložit tyto dokumenty dozorčí radě ve lhůtě 15 dnů před plánovaným zasedáním valné hromady). To platí rovněž pro mimořádnou valnou hromadu, která se bude zabývat hospodářskými problémy společnosti d) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoliv člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnost, jejich dceřinných společností a kapitálových účastí e) kontroluje, zda účetní záznamy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními valné hromady f) zastupuje společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány, g) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a je oprávněna dát svá podání k pořadu jednání valné hromady

6 h) schvaluje záležitosti celkového rozpočtu společnosti ( včetně rozpočtu obchodního, finančního nákladů na zaměstnance a investice ) i) schvaluje obchodní a finanční rozpočet společnosti na následující rok j) schvaluje poskytnutí investic, které nejsou zahrnuty do rozpočtu k) rozhoduje o čerpání prostředků z rezervního fondu v případě nutnosti VI. Článek 19. Složení a funkční období dozorčí rady se v odst. 1. slova 5 členů nahrazují slovy: 3 členy. VII. Článek 19. Složení a funkční období dozorčí rady se v odst. 2. věta první slovo dvouleté nahrazuje slovem čtyřleté. Článek 19 Složení a funkční období dozorčí rady 1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy. 2. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada společnosti. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. 2. ZM po projednání pověřuje starostu města realizací právních úkonů jediného akcionáře při působnosti valné hromady podle 190 obchodního zákoníku a výkonem práv města jako jediného akcionáře společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.. 3. ZM po projednání ukládá představenstvu společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou a.s., aby do 30-ti dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře podle 190 obchodního zákoníku v platném znění podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a aby současně podle 27s odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku vyhotovilo úplné znění stanov společnosti k založení do sbírky listin obchodního rejstříku. 176/2003 ZM 7 Vyhlášení záměru prodeje nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje: - objektu bydlení č.p. 237 s pozemkem parc.č. st.562 o výměře 841 m 2, - jiné budovy s pozemkem parc.č. st.2104 o výměře 43 m 2, - pozemku parc.č zahrada o výměře 2923 m 2 včetně altánu v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek:

7 - kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti, - v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo s věcněprávními účinky ve prospěch Města Lipník nad Bečvou, a to i pro případ jiného zcizení věci než prodejem, - v případě, že v objektu č.p. 237 v k.ú. Lipník nad Bečvou nebude provozováno zařízení vzdělávacího charakteru vyhrazuje si Město Lipník nad Bečvou právo od kupní smlouvy odstoupit, - žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ OBJEKTU Č.P nejnižší nabídková cena činí: (cena dle ZP) Upozornění pro žadatele: Uvedené nemovitosti jsou v současné době ve výpůjčce. 2. ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru prodeje. 177/2003 ZM 7 Vyhlášení záměru prodeje garáží ev.č a ev.č v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje: a) garáže ev.č situované na pozemcích parc.č. st.2845/1 zastavěná plocha a parc.č. st.2845/2 zastavěná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti, - žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ GARÁŽE EV.Č

8 nejnižší nabídková cena činí: ,- Kč Upozornění pro žadatele: Garáž je v současné době v nájmu nájem vypovězen výpovědní lhůta končí dne b) garáže ev.č situované na pozemku parc.č. st.2838 zastavěná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti, - žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ GARÁŽE EV.Č nejnižší nabídková cena činí: ,- Kč Upozornění pro žadatele: Garáž je v současné době v nájmu nájem vypovězen výpovědní lhůta končí dne ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru prodeje. 178/2003 ZM 7 Vyhlášení záměru prodeje garáže č.p s pozemkem parc.č. st.2958 zastavěná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje garáže č.p.1476 s pozemkem parc.č. st.2958 zastavěná plocha o výměře 28 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti, - žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ GARÁŽE Č.P nejnižší nabídková cena činí: ,- Kč Upozornění pro žadatele:

9 Garáž je v současné době v nájmu. 2. ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru prodeje. 179/2003 ZM 7 Částečná revokace usnesení MZ č. 114/93 ze dne bod 5. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 365/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje: a) částečnou revokaci usnesení MZ č. 114/93 ze dne bod 5., b) vyhlášení záměru prodeje: - části pozemku parc.č. 365/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 30 m 2 (viz situační plán A ) v k.ú. Lipník nad Bečvou, - části pozemku parc.č. 365/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 95 m 2 (viz situační plán B ) v k.ú. Lipník nad Bečvou, - části pozemku parc.č. 365/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 25 m 2 (viz situační plán C ) v k.ú. Lipník nad Bečvou, za podmínek: - kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu této smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s prodejem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti, - žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být podány v zapečetěných obálkách a označeny NEOTEVÍRAT - PRODEJ POZEMKU 365/1 A ( B,C ) nejnižší nabídková cena činí: 50,- Kč/m 2 Upozornění: na pozemku se nacházejí inženýrské sítě. 2. ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru prodeje.

10 180/2003 ZM 7 Vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 511/4 zahrada, parc.č. 511/14 zahrada a id. ½ pozemku parc.č. 511/13 zahrada v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 511/4 zahrada o výměře 134 m 2, parc.č. 511/14 zahrada o výměře 178 m 2 a id. ½ pozemku parc.č. 511/13 zahrada o celkové výměře 120 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckých posudků, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti, - žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ ZAHRADY 511/4. nejnižší nabídková cena činí: 3.698,50 Kč 2. ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru prodeje. 181/2003 ZM 7 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 1013/1 zahrada v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 1013/1 zahrada o výměře 315 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. ZM ukládá starostovi města informovat žadatele.

11 182/2003 ZM 7 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků parc.č. 2787/47 trvalý travní porost a parc.č. 2787/67 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje: - části pozemků parc.č. 2787/47 trvalý travní porost a parc.č. 2787/67 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 380 m 2 (viz situační plán 1) v k.ú. Lipník nad Bečvou, - části pozemků parc.č. 2787/47 trvalý travní porost a parc.č. 2787/67 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 450 m 2 (viz situační plán 2) v k.ú. Lipník nad Bečvou, - části pozemků parc.č. 2787/47 trvalý travní porost a parc.č. 2787/67 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 570 m 2 (viz situační plán 3) v k.ú. Lipník nad Bečvou, - části pozemků parc.č. 2787/47 trvalý travní porost a parc.č. 2787/67 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 500 m 2 (viz situační plán 4) v k.ú. Lipník nad Bečvou, - části pozemků parc.č. 2787/47 trvalý travní porost a parc.č. 2787/67 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 150 m 2 (viz situační plán 5) v k.ú. Lipník nad Bečvou, - části pozemků parc.č. 2787/47 trvalý travní porost a parc.č. 2787/67 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 200 m 2 (viz situační plán 6) v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti, - žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ ZAHRADY ZA PLYNÁRNOU 1 (2, 3, 4, 5 NEBO 6). nejnižší nabídková cena činí: 22,- Kč/m 2 Upozornění pro žadatele: Části pozemků situační plán 1, 2, 3 a 4 jsou v nájmu. Přes části pozemků situační plán 2, 5 a 6 vedou inženýrské sítě energetické zařízení VN. V blízkosti části pozemků situační plán 1, 3, 4 vede potrubí vodovodního řádu DN ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru prodeje.

12 183/2003 ZM 7 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 937/2 ovocný sad v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 937/2 ovocný sad o výměře m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. ZM ukládá starostovi města informovat žadatele. 184/2003 ZM 7 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. st.326 zbořeniště o výměře 306 m 2 a parc.č. 227/1 zahrada o výměře 726 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - kupující zastaví proluku mezi domy č.p. 314 a 312 na Osecké ulici v Lipníku nad Bečvou, přičemž zástavba musí sledovat uliční čáru stávající okolní zástavby, hmotově musí objekt sledovat šířku štítové zdi sousedního domu č.p. 314, výškově lze připustit dům o 2 NP a to opět do výše sousedního domu č.p. 314, není vyloučena dostavba křídla (stavba ve tvaru L ) do dvorní části, - nejnižší nabídkové ceny dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč, - úhrady kupní ceny do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - úhrady nákladů spojených se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu této smlouvy, - úhrady nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku, a to při podpisu kupní smlouvy, - s žadatelem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že samotná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby umístěné na předmětných pozemcích (resp. na jejich části). V případě nesplnění výše uvedených podmínek si prodávající vyhrazuje právo od kupní smlouvy odstoupit. Žádosti o převod pozemků musí být podány v zapečetěných obálkách a označeny NEOTEVÍRAT, PRODEJ NEMOVITOSTÍ - OSECKÁ LIPNÍK N.B. Upozornění: Na pozemku se nacházejí ochranná pásma inženýrských sítí. 2. ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru prodeje.

13 185/2003 ZM 7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 27 ostatní plocha manipulační plocha v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 27 ostatní plocha manipulační plocha o výměře cca 750 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti, - žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ ČÁSTI POZEMKU nejnižší nabídková cena činí: 60,- Kč/m 2 + trvalé porosty 3.425,- Kč. 2. ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru prodeje. 186/2003 ZM 7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1145/3 trvalý travní porost v k.ú. Loučka ZM po projednání stáhlo předložený materiál z programu jednání.

14 187/2003 ZM 7 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Podhoří na Moravě, Loučka, Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků: a) v k.ú. Podhoří na Moravě: parc.č. 976/1 orná půda o výměře 174 m 2, parc.č. 976/10 orná půda o výměře 494 m 2, parc.č. 976/43 ostatní plocha silnice o výměře 5256 m 2, parc.č. 976/47 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 126 m 2, parc.č. 976/53 ovocný sad o výměře 39 m 2, parc.č. 976/65 ovocný sad o výměře 168 m 2, parc.č. 976/74 vodní plocha o výměře 112 m 2, parc.č. 977/32 trvalý travní porost o výměře 201 m 2, parc.č. 977/39 trvalý travní porost o výměře 1549 m 2, parc.č. 977/43 orná půda o výměře 2738 m 2, parc.č. 977/51 orná půda o výměře 259 m 2, parc.č. 977/60 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 209 m 2, parc.č. 979/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 332 m 2, b) v k.ú. Loučka: parc.č. 2662/27 orná půda o výměře 148 m 2, parc.č. 2663/41 orná půda o výměře 385 m 2, parc.č. 2663/53 orná půda o výměře 287 m 2, parc.č. 2664/8 orná půda o výměře 216 m 2, parc.č. 2664/32 orná půda o výměře 1380 m 2, parc.č. 2664/81 vodní plocha o výměře 703 m 2, parc.č. 2664/82 vodní plocha o výměře 10 m 2, parc.č. 2665/2 orná půda o výměře 34 m 2, c) v k.ú. Lipník nad Bečvou: parc.č. 4036/9 orná půda o výměře 201 m 2, parc.č. 4037/5 orná půda o výměře 106 m 2, parc.č. 4038/8 orná půda o výměře 21 m 2. za podmínek: - kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne, kdy kupující obdrží kupní smlouvu opatřenou doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, cena dle znaleckého posudku činí: 1, ,20 Kč. 2. ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru prodeje.

15 188/2003 ZM 7 Vyhlášení záměru směny nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru směny pozemku parc.č. 2723/7 zahrada o výměře 153 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví p. Jana Szczurka,. za část pozemku parc.č. st.1678 zastavěná plocha o výměře 55 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, nově označené jako parc.č (viz geometrický plán), z vlastnictví p. Jana Szczurka,.do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - rozdíl v cenách směňovaných nemovitostí uhradí ta ze smluvních stran, jejíž cena nemovitosti bude nižší, a to do 10 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy, - každá ze smluvních stran uhradí náklady za zpracování znaleckého posudku o ceně své nemovitosti, a to do 10 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy, - náklady za vyhotovení geometrického plánu a náklady spojené se sepsáním směnné smlouvy uhradí Město Lipník nad Bečvou, - náklady spojené s vkladem směnné smlouvy do katastru nemovitostí uhradí vlastník pozemku parc.č. st.1678 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to při podpisu směnné smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení rozdílu v cenách směňovaných nemovitostí a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že nebude směnná smlouva podepsána do dvou měsíců ode dne schválení směny předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující směnu platnosti. 2. ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru směny. 189/2003 ZM 7 Částečná revokace usnesení č. 449/2001 ZM 14 ze dne a , bod 1. Vyhlášení záměru směny nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje: a) částečnou revokaci usnesení č. 449/2001 ZM 14 ze dne a , bod 1. b) vyhlášení záměru směny pozemků: parc.č. 3994/19 ost.plocha ost. komunikace o výměře 177 m 2, parc.č. 3994/65 ost.plocha ost. komunikace o výměře 18 m 2, parc.č. 3994/49 ost.plocha ost. komunikace o výměře 206 m 2, parc.č. 3994/69 ost.plocha ost. komunikace o výměře 505 m 2, parc.č. 3995/19 ost.plocha ost. komunikace o výměře 334 m 2, parc.č. 3995/133 ost.plocha silnice o výměře 103 m 2, parc.č. 3995/134 ost.plocha silnice o výměře 463 m 2, parc.č. 3995/64 ost.plocha silnice o výměře 353 m 2,

16 parc.č. 3995/119 ost.plocha silnice o výměře 186 m 2, id. ¾ parc.č. 3995/107 ost.plocha silnice o výměře 1148 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví ČR Ředitelství silnic a dálnic, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 za nemovitosti: parc.č. 3994/22 ost.plocha ost.komunikace o výměře 1584 m 2, parc.č. 3994/58 ost.plocha ost.komunikace o výměře 6 m 2, parc.č. 3994/27 ost.plocha ost.komunikace o výměře 1616 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. za podmínek: - rozdíl v cenách směňovaných nemovitostí nebude požadován žádnou ze smluvních stran, - náklady spojené s vkladem směnné smlouvy do katastru nemovitostí uhradí ČR Ředitelství silnic a dálnic, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 2. ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru směny. 190/2003 ZM 7 Částečná revokace usnesení č. 24/2002 ZM 2 ze dne , bod 1b) Vyhlášení záměru směny nemovitostí v k.ú. Podhoří na Moravě 1. ZM po projednání schvaluje: a) částečnou revokaci usnesení č. 24/2002 ZM 2 ze dne , bod 1b), b) vyhlášení záměru směny pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. st.13/2 o výměře 36 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě a části pozemku parc.č. 974 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 5 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, označené jako díl b (viz geometrický plán), z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví manželů Josefa a Miroslavy Dohnalových,.za část pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. st.90 o výměře 25 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, označené jako díl c (viz geometrický plán), z vlastnictví manželů Josefa a Miroslavy Dohnalových,.do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - rozdíl v cenách směňovaných nemovitostí uhradí ta ze smluvních stran, jejíž cena nemovitosti bude nižší, a to do 10 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy, - každá ze smluvních stran uhradí náklady za zpracování znaleckého posudku o ceně své nemovitosti, a to do 10 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy, - náklady spojené se sepsáním směnné smlouvy uhradí Město Lipník nad Bečvou, - náklady za vyhotovení geometrického plánu uhradí vlastník pozemku parc.č. st.90 PK, a to do 10 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy,

17 - náklady spojené s vkladem směnné smlouvy do katastru nemovitostí uhradí vlastník pozemku parc.č. st.90 PK, a to při podpisu směnné smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení rozdílu v cenách směňovaných nemovitostí a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že nebude směnná smlouva podepsána do dvou měsíců ode dne schválení směny předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující směnu platnosti. 2. ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru směny. 191/2003 ZM 7 Vyhlášení záměru směny nemovitostí v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru směny části pozemků parc.č. 45 ostatní plocha manipulační plocha, parc.č. 593 ostatní plocha ostatní komunikace a parc.č. 27 ostatní plocha manipulační plocha o celkové výměře cca 800 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví společnosti ZAHAS s.r.o., se sídlem v Trnávce 36 za pozemek parc.č. 592 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 191 m 2 a část pozemku parc.č. st.23/2 zastavěná plocha o výměře cca 40 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou z vlastnictví společnosti ZAHAS s.r.o., se sídlem v Trnávce 36 do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - rozdíl v cenách směňovaných nemovitostí uhradí ta ze smluvních stran, jejíž cena nemovitostí bude nižší, a to do 10 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy, - každá ze smluvních stran uhradí náklady za zpracování znaleckého posudku o ceně svých nemovitostí, a to do 10 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy, - náklady spojené se sepsáním směnné smlouvy uhradí Město Lipník nad Bečvou, - náklady za vyhotovení geometrického plánu uhradí vlastník pozemků parc.č. 592 a parc.č. st.23/2 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, a to do 10 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy, - náklady spojené s vkladem směnné smlouvy do katastru nemovitostí uhradí vlastník pozemků parc.č. 592 a parc.č. st.23/2 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, a to při podpisu směnné smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení rozdílu v cenách směňovaných nemovitostí a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že nebude směnná smlouva podepsána do dvou měsíců ode dne schválení směny předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující směnu platnosti. 2. ZM ukládá starostovi města zajistit vyhlášení záměru směny.

18 192/2003 ZM 7 Odkoupení pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 1763/3 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou 1. ZM po projednání: a) neschvaluje odkoupení pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 1763/3 o výměře 69 m 2 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou od manželů Lubomíra a Ludmily Rábových,., za cenu 250,- Kč/m 2. b) schvaluje odkoupení pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 1763/3 o výměře 69 m 2 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou od manželů Lubomíra a Ludmily Rábových,, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 3.790,- Kč. Město Lipník nad Bečvou uhradí náklady za vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku a náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Kupující uhradí prodávajícím kupní cenu do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručena kupní smlouva opatřená doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí. Prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí. V případě, že prodávající nepodepíší kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude bod 1. b) usnesení platnosti. 2. ZM ukládá starostovi města informovat vlastníky nemovitosti. 3. ZM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. T: /2003 ZM 7 Prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 106 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, nově označené jako parc.č. 3336/34 orná půda, společnosti Skanska Transbeton, s.r.o., se sídlem v Praze 9 - Letňany, Toužimská 664, za cenu ve výši ,- Kč. Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu této smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení výše uvedených nákladů. V případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení platnosti. 2. ZM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. T:

19 194/2003 ZM 7 Prodej části pozemku parc.č. 1228/165 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1228/165 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 100 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, nově označené jako parc.č. 1228/170, manželům Lubomírovi a Bohumile Firlovým,., za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.440,- Kč. Kupující uhradí: - kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu této smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení výše uvedených nákladů. V případě, že kupující nepodepíší kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení platnosti. 2. ZM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. T: /2003 ZM 7 Prodej částí pozemků parc.č. 48/1 zahrada a parc.č. 273/3 ostatní plocha ostatní komunikace a pozemku parc.č. 48/2 zahrada v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej: a) části pozemku parc.č. 48/1 zahrada a části pozemku parc.č. 273/3 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře 109 m 2 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, nově označených jako parc.č. 48/1, panu Přemyslu Dohnálkovi,., za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.690,- Kč. Kupující uhradí: - kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu této smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení výše uvedených nákladů. V případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude tento bod usnesení platnosti. b) části pozemku parc.č. 48/1 zahrada a části pozemku parc.č. 273/3 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře 203 m 2 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, nově označených jako parc.č. 48/3, panu Josefu Lesákovi,.za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč.

20 Kupující uhradí: - kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu této smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení výše uvedených nákladů. V případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude tento bod usnesení platnosti. c) pozemku parc.č. 48/2 zahrada o výměře 226 m 2 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, části pozemku parc.č. 48/1 zahrada a části pozemku parc.č. 273/3 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře 62 m 2 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, nově označených jako parc.č. 273/14, do rovnodílného podílového spoluvlastnictví p. Zdeňka Grulicha,.a pí Renáty Žitníkové,., za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč. Kupující uhradí: - kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu této smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení výše uvedených nákladů. V případě, že kupující nepodepíší kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. ZM pověřuje starostu města podpisem kupních smluv. T: ZM po projednání neschvaluje snížení kupní ceny za odkoupení pozemku parc.č. 48/2 zahrada v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, části pozemku parc.č. 48/1 zahrada a části pozemku parc.č. 273/3 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, nově označených jako parc.č. 273/14, p. Zdeňku Grulichovi,.a pí Renátě Žitníkové,. 4. ZM ukládá starostovi města informovat žadatele.

21 196/2003 ZM 7 Prodej části pozemků parc.č. 59/1 zahrada a parc.č. 59/2 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Podhoří na Moravě 1. ZM po projednání schvaluje prodej: a) části pozemku parc.č. 59/1 zahrada o výměře 370 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, nově označené jako parc.č. 59/8, části pozemku parc.č. 59/1 zahrada a části pozemku parc.č. 59/2 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře 237 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, nově označených jako parc.č. 59/14, manželům Jaroslavovi a Aleně Šromovým,., za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč. Kupující uhradí: - kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrických plánů a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu této smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení výše uvedených nákladů. V případě, že kupující nepodepíší kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude tento bod usnesení platnosti. b) části pozemku parc.č. 59/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 76 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, označené jako díl b, části pozemku parc.č. 59/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 70 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, nově označené jako parc.č. 59/13, manželům Josefovi a Haně Hradilovým,., za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč. Kupující uhradí: - kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu této smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení výše uvedených nákladů. V případě, že kupující nepodepíší kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. ZM pověřuje starostu města podpisem kupních smluv. T:

22 197/2003 ZM 7 Prodej pozemků parc.č. 2787/134 trvalý travní porost a parc.č. 2787/137 trvalý travní porost v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej: a) pozemku parc.č. 2787/134 trvalý travní porost o výměře 300 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Miroslavu Soukupovi,., za cenu 100,- Kč. Kupující uhradí: - kupní cenu do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu této smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení výše uvedených nákladů. V případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude tento bod usnesení platnosti. b) pozemku parc.č. 2787/137 trvalý travní porost o výměře 300 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Marii Olšanské,., za cenu 100,- Kč. Kupující uhradí: - kupní cenu do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu této smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení výše uvedených nákladů. V případě, že kupující nepodepíší kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. ZM pověřuje starostu města podpisem kupních smluv. T: /2003 ZM 7 Prodej pozemku parc.č. 20 zahrada v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č. 20 zahrada o výměře 347 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou do rovnodílného podílového spoluvlastnictví manželů ing. Romana a Šárky Lančových (SJM),.a manželů Richarda a Dany Rutarových (SJM),., za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč.

23 Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu této smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení výše uvedených nákladů. V případě, že kupující nepodepíší kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení platnosti. 2. ZM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. T: /2003 ZM 7 Prodej pozemku parc.č. 524/7 zahrada v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej pozemku parc.č. 524/7 zahrada o výměře 456 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Stanislavovi a Magdě Střílkovým,., za cenu dle původní kultury pozemku bez ohledu na současné skutečné využití ve výši 4.530,- Kč. Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu této smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení výše uvedených nákladů. V případě, že kupující nepodepíší kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení platnosti. 2. ZM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. T: /2003 ZM 7 Rozhodování o zřizování věcných břemen ZM po projednání bere na vědomí informaci týkající se zřizování věcných břemen a nevyhrazuje si pravomoc rozhodovat o zřizování věcných břemen na nemovitých věcech.

24 201/2003 ZM 7 Prodloužení termínu úhrady kupní ceny a nákladů na vypracování znaleckého posudku 1. ZM po projednání schvaluje manželům Jiřímu a Radmile Porubským,.prodloužení termínu úhrady kupní ceny za odkoupení bytu.a nákladů na vypracování znaleckého posudku, a to do ZM ukládá starostovi města informovat žadatele. T: /2003 ZM 7 Návrh na rozšíření kontrolní činnosti kontrolního výboru 1. ZM schvaluje rozšíření plánu činnosti kontrolního výboru pro rok ZM ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu způsobu a průběhu výběrového řízení na nákup nákladního vozidla MAN příspěvkovou organizací Technické služby Lipník nad Bečvou. T: Ing. Miloslav Přikryl starosta města Vladimír Mikeška místostarosta města

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi dne 22. 9. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 24. 6. 2003 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání dne 7. 2. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Rekonstrukce domu čp čp v ulici Husitská

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Rekonstrukce domu čp čp v ulici Husitská MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM Usnesení Zastupitelstva města č. 7 ze dne 29.05.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení Evropského

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (Alostar, s.r.o.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (Alostar, s.r.o. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 45 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Alena Kadlecová Název bodu: Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 20. zasedání dne 27. 9. 2005 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Usnesení 224/2016 - ZM 11 ze dne 11. 2. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 225/2016 -

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 09. 11.2017 408/24/ZM/2017 program 24. zasedání zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi dne 23. 8. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 52. schůzi dne 11. 4. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 12/2017

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 12/2017 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 12/2017 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na vyhlášení záměru

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 8.3.2017 146/13/ZM/2017 Regulace provozování hazardních her - OZV I. Zastupitelstvo

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2442 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2442 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34 zastoupené

Více