ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY"

Transkript

1 Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 12Co/142/ JUDr. Roman Tóth ECLI:SK:KSPO:2015: ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a členov senátu JUDr. Petra Šama a JUDr. Jozefa Škraba v právnej veci žalobcu: M. O., nar. X.X.XXXX, bytom H. XXXX/X, E., zastúpeného advokátom JUDr. JCLic. Tomášom Majerčákom, PhD., Južná Trieda 28, Košice, proti žalovaným: 1/ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, 2/ Slovenská republika, zast. Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, Štúrova, Bratislava - Staré Mesto, o náhradu škody, o odvolaní žalovaného v 2. rade proti rozsudku Okresného súdu Humenné zo dňa č. k. 21C/21/ , jednohlasne takto r o z h o d o l : O d m i e t a odvolanie žalovaného v 2. rade proti výroku rozsudku o zastavení konania proti žalovanému v 1. rade, o zamietnutí žaloby v časti náhrady škody 95,87 eur a náhrady nemajetkovej ujmy 1.000,- eur a o náhrade trov konania žalovanému v 1. rade. M e n í rozsudok súdu prvého stupňa a návrh žalobcu na zaplatenie náhrady škody 1.224,24 eur z a m i e t a. M e n í rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o náhrade trov konania medzi žalobcom a žalovaným v 2. rade tak, že žalovanému v 2. rade n e p r i z n á v a náhradu trov prvostupňového konania. N e p r i z n á v a žalovanému v 2. rade náhradu trov odvolacieho konania. o d ô v o d n e n i e : Okresný súd Humenné rozsudkom č. k. 21C/21/ zastavil konanie voči žalovanému v 1. rade Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Žalovanému v 2. rade uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1.224,24 eur, a to všetko v lehote do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. Súd zamietol žalobu v časti o náhradu škody vo výške 95,87 eur a v časti o náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 1.000,- eur. Žalovanému v 2. rade uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi trovy súdneho konania vo výške 1,10 eur a trovy právneho zastúpenia vo výške 44,02 eur, a to v lehote 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. Žalovanému v 1. rade náhradu trov vo vzťahu k žalobcovi nepriznal. V odôvodnení súd uviedol, že žalobca sa návrhom z domáhal náhrady škody 1.320,11 eur a náhrady nemajetkovej ujmy 1.000,- eur a trov konania titulom nezákonného rozhodnutia a to uznesenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru, ktorým začal trestné stíhanie a vznesené obvinenie za prečin výtržníctva podľa 364 ods. 1 Trestného zákona v súbehu s prečinom ublíženia na

2 obvinenie za prečin výtržníctva podľa 364 ods. 1 Trestného zákona v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví podľa 156 ods. 1 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.. Návrh odôvodnil tým, že Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom, Obvodné oddelenie Policajného zboru Humenné začalo trestné stíhanie a vznieslo obvinenie voči D. Q. pre prečin výtržníctva a ublíženie na zdraví. Právny zástupca žalobcu podal sťažnosť proti vznesenému uzneseniu. Okresný prokurátor v Humennom zamietol sťažnosť, pretože nie je dôvodná. Následne boli vykonané úkony v prípravnom konaní. Žalobca podal podnet na preskúmanie postupu vyšetrovateľa, pričom žalobca obdŕžal výzvu okresného prokurátora na súhlas na konanie o dohode o vine a treste. Okresný prokurátor dňa podal obžalobu za prečin výtržníctva. Okresný súd Humenné uznesením z postúpil vec Obvodnému úradu Humenné, lebo vec môže byť posúdená ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu v zmysle 49 ods. 1 písm. d/ Zákona o priestupkoch (zákon č. 372/1990 Zb.). Podľa žalobcu mu vznikla škoda v súvislosti s rozhodnutím Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom uznesením o začatí trestného konania a vznesení obvinenia. Musel zaplatiť trovy právneho zastúpenia vo výške 1.320,11 eur, pričom trestný čin, pre ktorý bolo vznesené obvinenie, nespáchal. Nezákonné rozhodnutie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom zakladá nárok na náhradu škody nemajetkovej ujmy podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Osobou povinnou podľa žalobcu je Ministerstvo vnútra SR. Ministerstvo vnútra v zaslanej odpovedi o žiadosti o predbežné prerokovanie uviedol, že žiadosti nie je možné vyhovieť. Vznesenie obvinenia neznamená vyslovenie viny, ale ide len o úkon trestného konania. Vyšetrovateľ postupoval zákonom stanoveným postupom. Ministerstvom vnútra nebolo zistené žiadne pochybenie, ktoré by zakladalo uplatnený nárok na náhradu škody. Zákon v 3 striktne vymedzuje, za akých podmienok štát zodpovedá za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Žiadne z rozhodnutí povereného príslušníka policajného zboru nebolo zrušené alebo nebolo vyhlásené za nezákonné príslušným orgánom. Žalobca s takýmto stanoviskom Ministerstva vnútra nesúhlasil a je toho názoru, že jeho nárok na náhradu škody a nemajetkovej ujmy 1.000,- eur je dostatočne dôvodný. Tu poukazoval na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vo veci 4Mdo 15/2009. Podaním z žalobca spresnil osobu žalovaného tak, že žalovanou je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. K nemajetkovej ujme uviedol, že sa jedná o psychickú traumu, ktorú mal žalobca z trestného stíhania, pričom bol stíhaný za niečo, čo neurobil. Žalobca je presvedčený o tom, že požadovaná výška nemajetkovej ujmy je niekoľkonásobne nižšia ako by mohol žiadať. Na pojednávaní (č. l. 49 spisu) uviedol, že za Slovenskú republiku koná Ministerstvo vnútra SR a nie Ministerstvo spravodlivosti, ktoré uviedol omylom. Uznesením z súd pripustil do konania na strane žalovaného ako žalovaného v 2. rade Slovenskú republiku zastúpenú Ministerstvom vnútra SR. Žalovaný v 2. rade uviedol, že orgánom procesne spôsobilým konať za Slovenskú republiku je Generálna prokuratúra Slovenskej republiky podľa novely zákona č. 412/2012 Z.z. týkajúce sa zákona č. 514/2003 Z.z. účinného od Nakoľko novela neobsahuje prechodné a záverečné ustanovenia, nemôže dôjsť k spätnej retroaktivite. Pasívne legitimovaným je Slovenská republika s tým, že novela rieši otázku procesne spôsobilého orgánu konať za Slovenskú republiku. Žalovaný v 2. rade tak namietal nedostatok procesnej spôsobilosti Ministerstva vnútra konať vo veci a príslušný ústredný orgán príslušný konať za Slovenskú republiku je Generálna prokuratúra SR. Podaním z žalobca zobral žalobu späť voči žalovanému v 1. rade. Keďže žalobca v konaní zobral žalobu späť proti žalovanému v 1. rade (Ministerstvo vnútra SR), súd pre toto späťvzatie žaloby zastavil konanie proti žalovanému v 1. rade postupom podľa 96 ods. 1, 2 a 3 O.s.p.. Okresný súd Humenné uznesením z sp. zn. 3T/18/2011 trestnú vec žalobcu pre skutok kvalifikovaný prečinom výtržníctva podľa 364 ods. 1 písm. a/ postúpil Obvodnému úradu Humenné, lebo môže byť posúdená ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Keď proti tomuto uzneseniu dal sťažnosť okresný prokurátor, Krajský súd v Prešove uznesením sp. zn. 1To/92/2011 sťažnosť zamietol. Súd konštatoval, že pri takejto žalobe na náhradu škody a nemajetkovej ujmy je pasívna legitimácia štátu, t.j. Slovenskej republiky daná, pričom subjektom oprávneným konať v mene štátu je Ministerstvo vnútra SR, čo súd uznesením pripustil. V dôsledku

3 oprávneným konať v mene štátu je Ministerstvo vnútra SR, čo súd uznesením pripustil. V dôsledku novely prenesenej zákonom č. 412/2012 Z.z. je pre daný prípad orgánom oprávneným konať v mene Slovenskej republiky Generálna prokuratúra, o čom rozhodol okresný súd ex offo. Následne sa súd zaoberal nárokom na náhradu škody a nemajetkovej ujmy. Okresný súd vo veci vychádzal z Nálezu Ústavného súdu SR II. ÚS 25/2011 zo dňa , z ktorého vyplýva, že pri posudzovaní nároku na náhradu škody na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia, má rovnaké dôsledky ako zrušenie uznesenia o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia pre nezákonnosť /zastavenie trestného stíhania aj rozhodnutie o postúpení veci do priestupkového konania, lebo sa nenaplnil predpoklad o spáchaní trestného činu obvineným ( 6 ods. 1 zák. č. 514/2003 Z.z.). Aj keď nebolo rozhodnutie, ktorým bola spôsobená škoda zrušené, judikatúra dospela k záveru, že v prípade, ak trestné konanie skončí rozhodnutím o postúpení veci na riešenie priestupku, ide o špecifický prípad zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú začatím a vedením trestného stíhania. V danom prípade je objektívna zodpovednosť štátu a neposudzuje sa správnosť rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní, t. j. či porušil právnu povinnosť a škodu zavinil. Podstatný pre vznik nároku je výsledok konania. Súd riešil otázku nároku na náhradu škody 1.320,11 eur, ktoré predstavujú náklady za právne služby poskytované žalobcovi jeho advokátom. Pri výpočte náhrady trov súd vychádzal z Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, pričom priznal ako dôvodné nároky právnej pomoci za prevzatie a prípravu zastúpenia, sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia, za úkony výsluchu v Humennom , vrátane cestovného, výsluch a , záverečné preštudovanie spisu v Humennom, návrh na preskúmanie postupu vyšetrovateľa zo , vyjadrenie k návrhu o dohode o vine a treste z , návrh na vykonanie dôkazov z a vyjadrenie k sťažnosti prokurátora zo Súd nepriznal náhradu škody za úkony právneho zástupcu za rokovanie s klientom a , pretože tieto úkony neboli účelne vynaložené pre obhajobu žalobcu. V tejto časti súd nárok žalobcu na 95,87 eur zamietol a vyhovel nároku na náhradu škody v rozsahu 1.224,24 eur. Čo sa týka nároku na nemajetkovú ujmu, súd vychádzal z toho, že žalobca sa v trestnom konaní pri svojom prvom výsluchu priznal ku skutku. Naviac v priestupkovom konaní bol skutok kvalifikovaný a žalobca uznaný vinným a bola mu uložená sankcia - pokuta, ktorá bola zaplatená. Preto súd dospel k záveru, že nárok na náhradu nemajetkovej ujmy nie je dôvodný. Vznik nemajetkovej ujmy žalobca nijakým spôsobom neodôvodnil a nemal ďalšie dôkazy a návrhy na dokazovanie. Preto súd návrh na nemajetkovú ujmu zamietol. O trovách konania účastníkov bolo rozhodnuté podľa 142 ods. 2 O.s.p. a to podľa pomeru úspechu v súdnom konaní, pričom úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania v sume 1,10 eur a trov právneho zastúpenia 44,02 eur. Proti rozsudku okresného súdu dal odvolanie generálny prokurátor. V prvom rade namietal to, že Generálna prokuratúra SR nie je oprávnená konať v mene štátu v tomto súdnom konaní. Z hľadiska zákona č. 514/2003 Z.z. má konať v mene štátu orgán a to Ministerstvo vnútra SR. Ministerstvo vnútra SR už prerokovalo so žalobcom jeho nárok, nepostúpilo ho inému orgánu, čím podľa 4 ods. 1 písm. m/ zákona č. 514/2003 Z.z. sa stalo orgánom, ktorý má konať v mene štátu v tomto súdnom konaní. Čo sa týka oprávnenosti nároku, spochybňuje oprávnenosť žalobcu na náhradu škody. Škodu si spôsobil sám svojim úmyselným konaním, ktoré viedlo k začatiu trestného stíhania, pričom v konaní pred súdom bolo zistené, že v dôsledku kratšej práceneschopnosti poškodeného sa nejedná o trestný čin, ale jedná sa o priestupok. Z tohto úmyselného konania bola jednoznačne ustálená zodpovednosť žalovaného. Preto z hľadiska Nálezu Ústavného súdu II. ÚS 163/ zo dňa uznesenie o vznesení obvinenia, na vydanie ktorého boli v čase jeho vydania splnené všetky zákonné predpoklady a z toho dôvodu nebolo zrušené ani v konaní o sťažnosti proti tomuto uzneseniu, nemožno bez ďalšieho považovať za nezákonné, resp. za odporujúce zákonu iba z dôvodu, že v čase jeho vydania existujúca pravdepodobnosť o spáchaní určitého skutku konkrétnou osobou sa neskôr z rôznych dôvodov nepotvrdila. Odvolateľ je toho názoru, že došlo v danom konaní k vadám v zmysle 221 ods. 1 písm. b/ a h/ O.s.p., čo je takou vadou, ktorá má viesť k zrušeniu napadnutého rozsudku. Žiada zmeniť rozhodnutie súdu prvého stupňa a návrh v celom rozsahu zamietnuť, resp. zrušiť rozhodnutie a vec vrátiť na ďalšie konanie.

4 Žalobca k podanému odvolaniu navrhuje potvrdiť rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vecne správne a priznať náhradu trov odvolacieho konania. Ak sa namieta to, že Generálna prokuratúra SR nemá zastupovať Slovenskú republiku, tak žalobca žaluje Slovenskú republiku a je mu jedno, ktorý štátny orgán v konaní Slovenskú republiku zastupuje. Ak sa namieta neoprávnenosť nároku, tak z hľadiska postúpenia veci na správne konanie až po podaní obžaloby došlo z dôvodu, čo sa zistilo, že sa nejedná o trestný čin a nebolo to kvôli znaleckému posudku. Ak by si zástupca Slovenskej republiky prečítal obžalobu, tá bola podaná pre trestný čin výtržníctva. Teda zástupca Slovenskej republiky zavádza. Naviac vypracovaný znalecký posudok nemal nič spoločné s trestným činom výtržníctva. Citát z rozhodnutia Ústavného súdu SR II. ÚS 163/ je účelovo vytrhnutý z kontextu a prispôsobený nepravdivým tvrdeniam uvedeným v odvolaní. Opätovne poukazuje na rozhodnutie Ústavného súdu SR, ako aj Najvyššieho súdu SR vo veciach II. ÚS 25/2011, kde pri posudzovaní nároku na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia, má rovnaké dôsledky ako zrušenie uznesenia o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia pre nezákonnosť/zastavenie trestného stíhania aj rozhodnutie o postúpení veci do priestupkového konania, ak sa nenaplnil predpoklad o spáchaní trestného činu obvineným. Žiada odvolanie žalovaného zamietnuť a priznať žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania 61,41 eur a režijný paušál 8,04 eur. Aj na odvolacom pojednávaní žalobca navrhol potvrdiť rozhodnutie súdu prvého stupňa s tým, že aj podľa rozhodnutia a stanoviska Generálnej prokuratúry SR z je oprávneným zástupcom štátu Generálna prokuratúra SR. Žalobca nedal odvolanie proti zamietavej časti, pretože účelom súdneho konania nebolo dosiahnuť nejaký majetkový prospech. Čo sa týka nemajetkovej ujmy, tak začatie trestného stíhania malo negatívny zásah do psychiky žalobcu, ktorý žil v danom čase v ťažkom období z hľadiska psychiky, ale odvolanie nepodal. Pri náhrade trov konania, ako aj pri náhrade nemajetkovej ujmy, rozhodnutie záviselo od úvahy súdu, preto súd pri nároku žalobcu v časti trov konania mal vychádzať z 142 ods. 3 O.s.p. a priznať plnú náhradu žalobcovi. Ani v časti náhrady trov konania žalobca odvolanie nepodal. Ak Generálna prokuratúra SR dala odvolanie proti rozsudku a dala odvolanie proti celému rozsudku, je zaujímavé ako odvolací súd rozhodne o odvolaní Generálnej prokuratúry SR. Zástupkyňa žalovaného v tejto veci uviedla, že dáva odvolanie proti celému rozsudku, pretože Generálna prokuratúra SR je toho názoru, že štát nie je správne zastúpený a Generálna prokuratúra nemá konať za štát. Preto odvolanie smeruje proti celému rozsudku. Čo sa týka veci samej, bolo vydané uznesenie o začatí trestného stíhania a neskôr prijatá obžaloba. Okresný súd prekvalifikoval vec, že sa nejedná o prečin, ale že sa jedná o priestupok. Nebolo vydané žiadne rozhodnutie, ktoré by bolo zrušené, resp. bolo vyhlásené za nezákonné. Nie je ani dôvod na podanie takejto žaloby. Ak nie je možné určiť zástupcu štátu, prichádza do úvahy tá alternatíva, že zastupuje Slovenskú republiku Ministerstvo spravodlivosti SR. Keďže neboli splnené nároky uplatnenej žaloby, žiada žalobu v celom rozsahu zamietnuť. Náhradu trov konania si žalovaný nežiada. Krajský súd prejednal vec v medziach, v ktorých sa odvolateľ domáhal preskúmania napadnutého rozhodnutia a zistil, že je potrebné odmietnuť odvolanie žalovaného v 2. rade proti výroku o zastavení konania proti žalovanému v 1. rade, o zamietnutí žaloby v časti náhrady škody 95,87 eur a náhrady nemajetkovej ujmy 1.000,- eur, o náhrade trov konania medzi žalobcom a žalovaným v 1. rade. Je potrebné zmeniť rozhodnutie súdu prvého stupňa a návrh žalobcu na zaplatenie náhrady škody 1.224,24 eur zamietnuť. Ďalej je potrebné zmeniť rozhodnutie súdu prvého stupňa vo výroku o náhrade trov konania medzi žalobcom a žalovaným v 2. rade tak, že žalovanému v 2. rade nepriznáva náhradu trov prvostupňového konania. Žalobca v konaní uplatnil právo na náhradu škody a nemajetkovej ujmy v dôsledku vydania uznesenia Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Humennom, Obvodným oddelením Policajného zboru Humenné vo veci začatia trestného stíhania proti obvinenej D. Q. za prečin výtržníctva podľa 364 ods. 1 Trestného zákona v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví podľa 156 ods. 1 Trestného zákona. Keď bola podaná sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia, Okresná prokuratúra v Humennom sťažnosť zamietla. Dňa okresný prokurátor v Humennom podal na obvinenú D. Q. obžalobu za prečin výtržníctva, pričom Okresný súd Humenné uznesením rozhodol, že postupuje vec Obvodnému úradu v Humennom, lebo môže byť posúdená ako priestupok proti občianskemu spolužitiu v zmysle 49 ods. 1 písm. d/ Zákona o priestupkoch. Keď bola podaná sťažnosť proti uzneseniu okresného súdu, Krajský súd v Prešove sťažnosť prokurátora uznesením z zamietol. V súvislosti s právnym zastúpením v trestnom konaní vznikli trovy žalobcovi 1.320,11 eur na službách právnej pomoci, pričom žiadosť o prerokovanie nároku na náhradu škody

5 1.320,11 eur na službách právnej pomoci, pričom žiadosť o prerokovanie nároku na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím bola Ministerstvu vnútra doručená , ktoré v odpovedi z uviedlo, že neboli naplnené zákonné predpoklady pre vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, preto jeho žiadosti o náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci nie je možné vyhovieť. Žalobca podal žalobu na náhradu škody a nemajetkovej ujmy na okresný súd. Žalobca v zmysle 3 zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci zadefinoval zodpovednosť štátu za škodu, ktorá mu bola spôsobená orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci a to nezákonným rozhodnutím o začatí trestného stíhania. Zákon č. 514 v 4 definuje orgán, ktorý konal v mene štátu, pričom sa jedná o Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo vnútra, Generálnu prokuratúru SR, či ďalšie správne orgány z hľadiska vymedzenia vzniknutej škody v dôsledku rozhodnutia vydaného príslušným štátnym orgánom. Generálna prokuratúra SR sa bránila tomu, aby bola označená ako zástupca Slovenskej republiky v súdnom konaní, pretože podľa 4 ods. 1 písm. m/ zákona č. 514/2003 Z.z. vo veci náhrady škody, ktorá bola spôsobená orgánom verejnej moci podľa 3 ods. 1 koná v mene štátu orgán príslušný podľa písm. a/ - l/, u ktorého boli podané žiadosti na predbežné prerokovanie nároku, ktorý vo veci začal konať ako prvý. Ako prvý vo veci konalo Ministerstvo vnútra, ktorému bola doručená žiadosť o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody. Okresný súd z úradnej moci určí ako zástupcu štátu Generálnu prokuratúru SR, aj keď žalobca označil v konaní za zástupcu štátu Ministerstvo vnútra SR. Odvolací súd v tejto veci poukazuje na to, že z hľadiska výsledku konania a nepreukázania zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci už nebude rozhodujúce, ktorý z týchto orgánov zastupuje štát, ak nemožno konštatovať, že bola spôsobená škoda orgánom verejnej moci. Podľa 3 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z. štát zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci a to a) nezákonným rozhodnutím, b) nezákonným zatknutím, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej slobody, c) rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím o väzbe, alebo d) nesprávnym úradným postupom. Podľa odvolacieho súdu nie je možné na základe tohto vymedzenia zodpovednosti štátu určiť zodpovednosť štátu, pretože nedošlo k vydaniu nezákonného rozhodnutia a nebol ani konštatovaný nesprávny úradný postup. 9 zákona definuje nesprávny úradný postup, kde štát zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom a to aj porušenie povinnosti orgánov verejnej moci urobiť alebo vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, nečinnosť orgánov verejnej moci pri výkone verejnej moci, zbytočné prieťahy v konaní alebo iný nezákonný zásah do práv právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb. Nie je možné konštatovať nezákonné rozhodnutie, pretože podľa 6 ods. 1, ak tento zákon neustanovuje inak, právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím možno uplatniť iba vtedy, ak právoplatné rozhodnutie, ktorým bola škoda spôsobená, bolo zrušené alebo zmenené pre nezákonnosť príslušným orgánom. Súd, ktorý rozhoduje o náhrade škody, je viazaný rozhodnutím tohto orgánu. Odvolací súd tu poukazuje na citované rozhodnutie Ústavného súdu SR II. ÚS 163/ , podľa ktorého uznesenie o vznesení obvinenia, na vydanie ktorého boli v čase jeho vydania splnené všetky zákonné predpoklady a z tohto dôvodu nebolo zrušené ani konanie o sťažnosti proti tomuto uzneseniu, nemožno bez ďalšieho považovať za nezákonné, resp. za odporujúce zákonu iba z dôvodu, že v čase jeho vydania existujúca pravdepodobnosť o spáchaní určitého skutku konkrétnou osobou sa neskôr z rôznych dôvodov nepotvrdila. V danom prípade okresný súd uznesením z sp. zn. 3T/18/2011 postúpil vec Obvodnému úradu Humenné, pretože skutok kvalifikovaný prečinom výtržníctva podľa 364 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona, ktorého sa mala dopustiť obvinená D. Q., môže byť posúdený ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu v zmysle 49 ods. 1 písm. d/ Zákona o priestupkoch. Nemožno preto konštatovať, aby začatie trestného stíhania pre prečin výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví bolo rozhodnutím okresného súdu zrušené ako nezákonné, ale došlo k prekvalifikovaniu prečinu výtržníctva na priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Obvinená svojim konaním nenaplnila skutkovú podstatu prečinu výtržníctva a jej konanie môže byť kvalifikované ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Nemožno konštatovať, aby v trestnom konaní bolo vydané nejaké nezákonné rozhodnutie, ktoré by bolo zrušené podľa 6 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z.. Ak rozsah zodpovednosti štátu je definovaný v 3 ods. 1 zákona, že malo byť vydané nezákonné rozhodnutie, resp. bol to nesprávny úradný postup, tak táto zodpovednosť z hľadiska súdneho konania a následného rozhodnutia okresného súdu nehovorí o tom, aby bolo vydané nejaké nezákonné rozhodnutie orgánmi činnými v trestnom konaní, len došlo k prekvalifikovaniu prečinu výtržníctva na priestupkové konanie, že boli ohrozené záujmy spoločnosti a intenzita protispoločenského konania bola

6 priestupkové konanie, že boli ohrozené záujmy spoločnosti a intenzita protispoločenského konania bola nižšia, ako sa vyžaduje pri posúdení prečinu. V konečnom dôsledku bol žalobca aj priestupkovo postihnutý uložením sankcie za priestupok Obvodným úradom Humenné zo dňa č. k. 212/03661, kde obvinená D. Q. bola uznaná vinnou zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa 49 ods. 1 písm. d/ zákona 282/1990 Zb., kde jej bola uložená pokuta vo výške 15,- eur. Ak neboli splnené predpoklady podania návrhu na náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím, pričom takéto rozhodnutie nebolo zrušené alebo zmenené pre nezákonnosť príslušným orgánom, potom nie je možné riešiť otázku zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci. Žalovaná republika zastúpená Generálnou prokuratúrou dala odvolanie proti celému rozsudku okresného súdu. Prvým výrokom súd zastavil konanie proti žalovanému v 1. rade označenému ako Ministerstvo vnútra SR. Ďalším výrokom bolo rozhodnuté o povinnosti žalovaného v 2. rade Slovenskej republiky nahradiť žalobcovi škodu 1.224,24 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Súd ďalej zamietol nárok na náhradu škody 95,87 eur a nemajetkovej ujmy 1.000,- eur. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi trovy súdneho konania 1,10 eur a trovy právneho zastúpenia 44,02 eur. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu 1Cdo 90/97 účastník konania, ktorý rozhodnutím odvolacieho súdu nebol dotknutý na svojich právach, nie je osobou oprávnenou na podanie odvolania. Žalovaná Slovenská republika nebola dotknutá na právach, ktoré sa týkali žalovaného v 1. rade Ministerstva vnútra SR, pokiaľ bolo zastavené konanie proti takto označenému žalovanému. Takisto nebol dotknutý žalovaný v 2. rade v časti, kde bola zamietnutá žaloba o náhradu škody 95,87 eur a nemajetková ujma 1.000,- eur. Žalovaný v 2. rade nebol dotknutý výrokom rozsudku, že žalovanému v 1. rade sa náhrada trov vo vzťahu k žalobcovi nepriznáva. V tom prípade odvolací súd musí konštatovať, že odvolanie môže podať len ten účastník, ktorému nebolo rozhodnutím úplne vyhovené, resp. ten, ktorému bola rozhodnutím spôsobená určitá ujma na jeho právach. Výroky rozsudku týkajúci sa zastavenia konania proti žalovanému v 1. rade, zamietnutí žaloby v rozsahu 95,87 eur, resp. nemajetkovej ujmy 1.000,- eur, resp. výrokom o tom, že žalovanému v 1. rade náhrada trov konania vo vzťahu k žalobcovi sa nepriznáva, tak týmito výrokmi rozsudku žalovaný v 2. rade nebol dotknutý. Nemožno konštatovať, aby žalovaný v 2. rade bol osobou oprávnenou podať odvolanie, preto odvolací súd v zmysle 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. odmietol odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený. Odvolací súd musel odmietnuť odvolanie žalovaného v 1. rade proti tým výrokom rozsudku, ktoré sa žalovaného v 2. rade nedotýkali. Odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa a návrh žalobcu na zaplatenie náhrady škody 1.224,24 eur zamietol. Z hľadiska vyššie uvedeného, ak nebolo preukázané, že je tu zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci ( 3 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z.), pričom neexistovalo nezákonné rozhodnutie, ktoré by bolo zrušené alebo zmenené pre nezákonnosť príslušným orgánom ( 5 a 6 zákona č. 514/2003 Z.Z.), a nebol ani konštatovaný nesprávny úradný postup definovaný v 9 zákona č. 514/2003 Z.z., potom pre nesplnenie hmotnoprávnej podmienky nároku na náhradu škody, súd návrh žalobcu proti žalovanému v 2. rade zamietol. Krajský súd mení rozhodnutie súdu prvého stupňa a návrh žalobcu proti žalovanému v 2. rade zamietol v časti náhrady škody 1.224,24 eur predstavujúcej nárok na náhradu nákladov, ktoré mal žalobca v súvislosti s vedením trestného konania proti žalovanému, t.j. v súvislosti s vydaním uznesenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom, Obvodného oddelenia Policajného zboru Humenné o začatí trestného stíhania podľa 206 ods. 1 Trestného poriadku za prečin výtržníctva podľa 364 ods. 1 Trestného zákona v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví podľa 156 ods. 1 Trestného zákona proti žalovanému, resp. D. Q., u ktorej došlo v priebehu súdneho konania k zmene pohlavia a zmene mena na M. O.. V súvislosti so zamietnutím žaloby proti žalovanému v 2. rade, odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa vo výroku o náhrade trov konania medzi žalobcom a žalovaným v 2. rade. Žalovaný v 2. rade ako úspešný účastník konania má právo na náhradu trov prvostupňového konania. Podľa 142 ods. 1 O.s.p. je možné prisúdiť úspešnému účastníkovi náhradu trov konania pokiaľ si ich uplatní ( 150 ods. 1 O.s.p.), pretože sa jedná o návrhové konanie. Nakoľko zástupca žalovaného štátu si náhradu trov konania nežiadal, preto úspešnému žalovanému v 2. rade nebola priznaná náhrada trov prvostupňového konania. O náhrade trov odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa 224 ods. 1 v spojení s 142 ods. 1 O.s.p.. Neúspešný žalobca je povinný nahradiť žalobcovi v 2. rade trovy odvolacieho konania.

7 Nakoľko žalovaný v 2. rade náhradu trov konania nežiadal, úspešnému žalovanému v 2. rade nebola priznaná náhrada trov odvolacieho konania. Poučenie: P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2015 9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trnava Spisová značka: 17C/87/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2112215205 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 11. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Ďumbalová ECLI: ECLI:SK:OSTT:2012:2112215205.1

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní Prehľad o spôsobe vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy (do orgánov samosprávy obcí starosta a obecné zastupiteľstvo) konané 8. a 9. decembra 998 A. Voľby konané v riadnom termíne

Více

U Z N E S E N I E. r o z h o d o l :

U Z N E S E N I E. r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. K., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, pobočka Banská Bystrica, Kapitulská č. 27, Banská

Více

Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa:

Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa: Spisová značka: RD/18/2011 V Hruboňove, dňa: 9.12.2011 R O Z H O D C O V S K Ý R O Z S U D O K Dolu podpísaný Ing. Miloš Valach, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, rozhodca Rozhodcovského Súdu

Více

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY Štádiá exekučného konania Začatie exekučného konania Zisťovanie a zabezpečenie majetku povinného Vykonanie exekúcie Skončenie exekučného

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Košice I Spisová značka: 19C/167/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111228993 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Stolárová ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2012:7111228993.3

Více

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku Správne právo hmotné všeobecná časť akademický rok 2012/2013 01. Verejná správa pojem, charakteristika, členenie; 02. Charakterizujte správne právo ako

Více

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE!

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (AUGUST 2016) MGR. ŠTÚDIUM REV.: JÚL/AUGUST 2016 UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! S účinnosťou ku

Více

Informácie hlavného kontrolóra mesta v zmysle uznesení MsZ zo dňa

Informácie hlavného kontrolóra mesta v zmysle uznesení MsZ zo dňa M E S T S K É Z A S T U P I T E Ľ S T V O N O V É Z Á M K Y V O L E B N É O B D O B I E 2 0 1 4-2 0 1 8 Číslo materiálu: 27 Informácie hlavného kontrolóra mesta v zmysle uznesení MsZ zo dňa 4.3.2015 Predkladateľ:

Více

Informácia k zastupovaniu u správcu dane

Informácia k zastupovaniu u správcu dane Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zastupovaniu u správcu dane Informácia je určená pre fyzické osoby a právnické osoby a týka sa zastupovania v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/21/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7108235780 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7108235780.1

Více

S.R.O. - v súlade s právom Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje eur. máj 2013

S.R.O. - v súlade s právom Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje eur. máj 2013 S.R.O. - v súlade s právom 1 1.4.2013 - - Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur - - 2 Organizácia a fungovanie s.r.o. S.R.O. - v súlade s právom - - - - - - - S.R.O.

Více

Trestný čin prijímania úplatku

Trestný čin prijímania úplatku Trestné činy korupcie podľa zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon Trestný čin prijímania úplatku 328 (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky. r o z h o d o l :

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky. r o z h o d o l : SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 255/03-28 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. decembra 2003 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

U Z N E S E N I E SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 192/

U Z N E S E N I E SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 192/ SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 192/2010-27 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 12. mája 2010 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 425/2014-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. augusta 2014 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1S/106/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012200783 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašíková PhD.

Více

U Z N E S E N I E SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 34/2010-9

U Z N E S E N I E SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 34/2010-9 SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 34/2010-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. januára 2010 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 7Co/325/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5909201602 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 01. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. František Dulačka ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5909201602.1

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/215/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3712203543 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emília Zimová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3712203543.1

Více

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z.

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Register úpadcov Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Za účelom legislatívneho zavedenia informačného systému Register úpadcov bola na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 5Co/276/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4110223314 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Pribula ECLI: ECLI:SK:KSNR:2011:4110223314.1

Více

Podanie PÚV. VŠEOBECNÝ SPIS Priradenie čísla VS. Prihlášky podané faxom, om. Dodanie originálu PÚV

Podanie PÚV. VŠEOBECNÝ SPIS Priradenie čísla VS. Prihlášky podané faxom,  om. Dodanie originálu PÚV Podanie PÚV PODATEĽŇA Prijatie podania, paginovanie a perforovanie Kontrola podania PRIHLÁŠKA Priradenie čísla PÚV VŠEOBECNÝ SPIS Priradenie čísla VS Podanie k spisom Zaevidovanie údajov PÚV do databázy

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

Rozhodnutie. r o z h o d o l :

Rozhodnutie. r o z h o d o l : Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 4Co/307/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3109214129 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oľga Lichnerová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3109214129.1

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 7C/168/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114207773 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Farkášová ECLI: ECLI:SK:OSPO:2015:8114207773.1

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6CoPr/10/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1313211013 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Murgaš ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1313211013.3

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Vady označenia účastníkov konania v exekučnom titule

Vady označenia účastníkov konania v exekučnom titule 1. EXEKUČNÉ TITULY ( 41) jen v případě, že chybějící údaje nebo údaje v něm uvedené nepřesně, nesrozumitelně nebo neurčitě lze doplnit nebo nahradit postupem podle 261a odst. 2 a 3 OSŘ. Při zkoumání materiální

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trebišov Spisová značka: 15C/74/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7914205924 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Viera Petrová ECLI: ECLI:SK:OSTV:2015:7914205924.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 26S/59/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4012200976 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 02. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Pilek ECLI: ECLI:SK:KSNR:2013:4012200976.1

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Skalica Spisová značka: 1C/22/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2712208180 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jarmila Bíliková ECLI: ECLI:SK:OSSI:2013:2712208180.3

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 17Co/212/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8311205865 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Burešová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8311205865.1

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

U Z N E S E N I E SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 368/06-7

U Z N E S E N I E SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 368/06-7 SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 368/06-7 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. decembra 2006 predbežne prerokoval sťažnosť Ing.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Co/201/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8712214672 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Daniela Babinová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8712214672.1

Více

Obsah príručky: Správny poriadok v praxi

Obsah príručky: Správny poriadok v praxi Obsah príručky: Správny poriadok v praxi Strana 1. Úvod 8 1.1 Prečo som napísal túto príručku? 8 1.2 Čo nájdete v tejto elektronickej príručke? 8 1.3 Je zamestnanec správneho orgánu verejný činiteľ? 9

Více

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3Co/34/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8311201416 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šofranková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8311201416.1

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0055/04/16 V Nitre dňa 06. 05. 2016 R O Z H

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 15C/256/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1209222749 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 10. 2010 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Donnerová

Více

U z n e s e n i e. r o z h o d o l :

U z n e s e n i e. r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mesto Zlaté Moravce, zast. primátorkou Ing. Serafínou Ostrihoňovou, Ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce,

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Stará Ľubovňa Spisová značka: 2C/47/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8512202533 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Danka Majdáková ECLI:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Košice I Spisová značka: 19C/141/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7112214894 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Stolárová ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2014:7112214894.3

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

Slovenská komora exekútorov Disciplinárna komisia Disciplinárny senát č. 6 DS č. k.: DK 23/ R O Z H O D N U T I E.

Slovenská komora exekútorov Disciplinárna komisia Disciplinárny senát č. 6 DS č. k.: DK 23/ R O Z H O D N U T I E. Slovenská komora exekútorov Disciplinárna komisia Disciplinárny senát č. 6 DS č. k.: DK 23/2016-20 R O Z H O D N U T I E 6. disciplinárny senát Disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov (ďalej

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 13Co/42/2015 8114225843 25.08.2015 JUDr. Jozef Škrab ECLI:SK:KSPO:2015:8114225843.1

Více

Osobný dotazník osoby

Osobný dotazník osoby Osobný dotazník osoby Osobný dotazník vyplňte paličkovým písmom. Voľbu v odpovedi vyznačte podčiarknutím, v prípade omylu chybnú odpoveď prečiarknite. V prípade úmrtia uveďte meno, priezvisko a dátum úmrtia.

Více

Rozhodnutie. r o z h o d o l :

Rozhodnutie. r o z h o d o l : Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 20S/132/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5012200960 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Čanádyová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5012200960.1

Více

OBEC KAPUŠANY, Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany

OBEC KAPUŠANY, Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany OBEC KAPUŠANY, Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany MANUÁL SPOLUPRÁCE MEDZI ZŠ KAPUŠANY A OBCOU KAPUŠANY pre riešenie priestupkov na úseku školstva a výchovy mládeže pri zanedbávaní plnenia

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 14Co/102/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8812201309 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 12. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Majerník ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8812201309.2

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Prešov Spisová značka: 15C/40/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8110217800 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Anna Vargová ECLI: ECLI:SK:OSPO:2012:8110217800.3

Více

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 23.09.2014 v Trenčíne Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2CoPr/5/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8113212554 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mariana Muránska ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8113212554.1

Více

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Více

Rozhodnutie. r o z h o d o l : o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutie. r o z h o d o l : o d ô v o d n e n i e : Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5S/2613/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012211212 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Šebestová ECLI:

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/3/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7508209711 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7508209711.1

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trenčín Spisová značka: 2T/29/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3116010450 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 03. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beáta Schmidtová ECLI: ECLI:SK:OSTN:2017:3116010450.4

Více

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra Dátum platnosti: 1. 2. 2014 Verzia dokumentu: 9 Dátum zverejnenia: 19. 1. 2017

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Návrh VZN č. 4/2015 vyvesený na úradnej tabuli

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 5. 2016 Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe VZOR Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti 1. Údaje o prijatí žiadosti 1 Evidenčné číslo žiadosti:

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

EXEKÚCIA NA NEPEŇAŽNÉ PLNENIA

EXEKÚCIA NA NEPEŇAŽNÉ PLNENIA EXEKÚCIA NA NEPEŇAŽNÉ PLNENIA Spôsoby vykonania exekúcie na nepeňažné plnenia: 1. Vypratanie nehnuteľnosti 2. Odobratie alebo zničenie veci na náklady povinného 3. Rozdelenie spoločnej veci 4. Uskutočnenie

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Košice I Spisová značka: 26Cb/46/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7112220729 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Róbert Zsiga ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2014:7112220729.5

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Zvolen Spisová značka: 14C/14/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6710201129 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 01. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ľudmila Ostrolucká ECLI: ECLI:SK:OSZV:2011:6710201129.4

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 12CoPr/2/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8712210582 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Tóth ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8712210582.2

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. októbra 2011 N á v r h na odvolanie a vymenovanie riaditeľa

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3Co/25/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8111222632 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šofranková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8111222632.1

Více

Rozhodnutie. r o z h o d o l : Žalobu o určenie neplatnosti výpovede zo dňa danej žalovanou žalobkyni z a m i e t a.

Rozhodnutie. r o z h o d o l : Žalobu o určenie neplatnosti výpovede zo dňa danej žalovanou žalobkyni z a m i e t a. Súd: Okresný súd Poprad Spisová značka: 17Cpr/25/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8712215430 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Markéta Marečková ECLI: ECLI:SK:OSPP:2013:8712215430.5

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/212/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710200604 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7710200604.3

Více

Najvyšší súd 2 Cdo 76/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E

Najvyšší súd 2 Cdo 76/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd 2 Cdo 76/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : T. Č., bývajúci v K., zastúpený A., proti žalovanému : Slovenská republika

Více

UZNESENIE. rozhodol: Odôvodnenie

UZNESENIE. rozhodol: Odôvodnenie 18S/5/2013-7 IČS:8113229247 UZNESENIE Okresný súd Prešov v právnej veci registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí o návrhu navrhovateľa: Strana rómskej únie na Slovensku, Cintorínska

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia 14 ods. 3 písm. a) a 19 ods. 2

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 24S/71/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6012200645 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 12. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Novotná ECLI:

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

Uznesenie. r o z h o d o l : Návrh povinného na zastavenie a odklad exekúcie zo dňa sa z a m i e t a. o d ô v o d n e n i e :

Uznesenie. r o z h o d o l : Návrh povinného na zastavenie a odklad exekúcie zo dňa sa z a m i e t a. o d ô v o d n e n i e : Súd: Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Spisová značka: 4Er/601/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3512211431 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Emília Brešťanská

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 21Co/128/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8712211125 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Antónia Kandravá ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8712211125.1

Více

TE / /OSM/2014

TE / /OSM/2014 TE - 1803/2014 43192/OSM/2014 Ladislav Hájas FARMER, IČO : 17 599 598, miesto podnikania Ľaliová ul. 11, 945 01 Komárno, žiada o predaj resp. prenájom pozemku parcely registra C č. 12862 o výmere 75272

Více