Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení"

Transkript

1 Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože si myslím, že je to v dnešní dob a s dnešními dtmi takovými, jaké jsou, velice nároné. Když to kdokoliv z vás nehodí za hlavu a znovu a znovu pes všechny tžkosti vytrvá, je to velice dobrá známka, že jste napojeni na Ducha Božího, který vás v tom posiluje, protože lovk sám ze sebe by to asi vbec dlat nemohl. Mým úkolem je pohovoit o katechetických možnostech trvalé výchovy ke svátosti smíení a pedevším se dnes zamíme na dti a mládež zhruba od dvanácti do šestnácti rok. Rozdlil jsem si téma na urité bloky, o kterých budu nyní hovoit jenom strun, a pak k tomu dodám také pro oživení nco z praxe. V úvodu se zamím na to, jakým zpsobem se pokoušíme pracovat u nás v Kobylisích s dtmi staršího školního vku. Máme oproti jiným farnostem jednu velkou výhodu, že tch mladých máme pomrn dost. Dtí staršího školního vku od páté do deváté tídy uíme v našich prostorách ve dvou skupinách po patnácti asi ticet. Další oblastí je mládež ve farnosti obecn, a potom speciální skupinou jsou bimovanci. U skupiny dtí mám téma rozlenno do tí ástí: katecheze jako taková, dále svátost smíení a nakonec výjezdová duchovní obnova. Katecheze dtí staršího školního vku ve farnosti VLASTNÍ KATECHEZE Zaneme dtmi staršího školního vku: jednu skupinku v Kobylisích uím já, druhou další spolubratr ve spolupráci s naší sestrou salesiánkou, což je výborné, oni mají výborné metody a dobe se pipravují. Jeden rok mli v katechezi napíklad celý zamený na svátosti. Když mli katecheze o svátosti smíení, probrali postupn v nkolika ástech celou tuto svátost. Vybral jsem si na ukázku jednu z tchto katechezí, je na text Janova evangelia, 20 kapitoly, verše Je to jakési ustanovení svátosti smíení, i když se to v prvotní církvi, jak jsme to slyšeli v pedchozí pednášce, takto nenazývalo. Výchozí text je tento: Téhož dne veer prvního dne po sobot když byli uedníci ze strachu ped Židy shromáždni za zavenými dvemi, pišel Ježíš, postavil se uprosted nich a ekl: Pokoj vám. Když to ekl, ukázal jim ruce a bok. Uedníci se zaradovali, když spatili Pána. Ježíš jim znovu ekl: Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po tch slovech na n dechl a ekl jim: Pijmte Ducha svatého. Komu odpustíte híchy, tomu jsou odpuštny, komu je neodpustíte, tomu odpuštny nejsou. (Jan 20,19-23) Katecheze na toto evangelium byla ve velikononí dob, kdy se toto tení etlo v liturgii. Na zaátku této katecheze dti dostaly otázku: Zkuste si vzpomenout, co bylo v nedli za evangelium, zkuste ho pevyprávt a trochu vysvtlit. To byl docela nároný úkol. Kdysi jsem v jedné knížce Maxe Kašpar etl, jak skupina student teologie udlala na Morav jakýsi przkum, jak lidé v kostele vnímají Boží slovo. Z padesáti dotázaných vdlo tehdy pouze sedm, co se etlo, a ješt mén lidí vdlo, z kterého evangelia. Dti to mly usnadnné tím, že dostaly nápovdu a úryvek se potom ješt jednou peetl, k úryvku byl vytvoen komentá, který za chvíli postupn uslyšíte, a pak mly dti z toho, co peetly a mly v ruce, vybrat, co je zaujalo, pokusit se odpovdt na položené otázky a písemn shrnout nco o svátosti smíení. Komentá k úryvku z Jana, který byl v podstat vlastní katechezí, byl následující: Ježíš pišel tam, kde byli jeho uedníci Ježíš pichází za svými uedníky tam, kde se schovali za zavenými dvemi, protože oni nebyli schopni jít tam, kde byl on. Nebyli schopni sami od sebe otevít zamené dvee svého srdce a následovat ho ze strachu, že by je

2 mohl potkat stejný osud jako Ježíše. Jsou ve své uzavenosti, ve strachu a v provinilosti, temnot híchu. Zavené dvee veeadla jsou symbolem uzaveného srdce, srdce neobnoveného lovka, híšníka. Ježíš pichází jako první, tak jako Bh v ráji první oslovuje po híchu Adama, jako Ježíš první volá Zachea ze stromu, tak i k nám pichází a nabízí nám odpuštní. Pokoj vám. Ježíš pichází a íká: Pokoj vám! Vystrašené a zmatené, výitkami zavalené srdce nalézá pokoj, jakmile se objeví Zmrtvýchvstalý. Je to první slovo, které k nim po svém zmrtvýchvstání pronese. První slovo po jeho smrti, po útku uedník, po Petrov zapení. Nepichází žádný soud, pokárání, výitka, dokonce ani slovo odpuštní. To je jim dáno s pokojem. Pokoj je dsledkem odpuštní. Uedníci se zaradovali, když vidli Pána. Uedníci vidí rány na Ježíšov tle vidí svj hích, pro který on trpl a zemel. Ale tyto rány jsou opt na živém, oslaveném tle, které je znamením Božího odpuštní. Z Ježíšovy rány v boku vytekla krev a voda jeho život, a tím dal život nám. Velikononí radost je radost z odpuštní. Znovu jim ekl: Pokoj vám! Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás. Když Ježíš opakuje pozdravení pokoje, íká tím, že dar pokoje je také úkol, poslání. Jsou posláni odpouštt híchy, tedy šíit pokoj. A když to ekl, dechl na n a ekl jim: Pijmte Ducha svatého. K tomuto poslání jsou vybaveni silou Duchem svatým. Duch obnovuje lovka. Je to ten Duch, kterého Ježíš kvli nám vydal na kíži. Duch je darem Kristovy lásky až do krajnosti, lásky, v níž dává vše, svj život, svého Ducha. Je to práv Duch svatý, skrze kterého Ježíš proniká do zabarikádovaných srdcí a otvírá je zevnit. Komu híchy odpustíte Ježíš dává apoštolm poslání odpouštt híchy. Dostávají moc odpouštt všem v Ježíšov jménu. Tak i my mžeme pijímat jeho odpuštní, nechat se s ním smíit, moci zaínat znovu. Tato katecheze dále vyústila do otázek, které postihovaly všechny aspekty výše eeného; znly takto: Co zpsobil hích apoštol a jaký ml vliv na jejich chování? Jak to, že se po setkání s Ježíšem apoštolové tak zmnili? Co je dsledkem odpuštní? A na závr dostali celkem nároný úkol: Zkus si pedstavit kamaráda nebo kamarádku, který má problém se svátostí smíení, bojí se jít, nechápe, pro by se ml zpovídat. Zkus mu písemn formou dopisu nebo vzájemného dialogu njak vysvtlit, pro by tam ml jít, njak ho povzbu. Na ukázku vám petu nkolik úryvk z tchto prací: eklas mi, že nechceš jít na zpov. Je to takové dtské vyjádení, ale já se snažím být v pojmosloví jiný, proto nepoužívám slovo zpov, ale bu svátost pokání, nebo smíení. Neboj se, budeš mít pak dobrý pocit. Pokoj v duši je moc píjemný. Nemusíš se stydt, knz se ti nebude smát. Naopak, pomže ti, abys dobe litovala. Bh ti nabízí odpuštní, Tak to využij. Pichází za Tebou, aby Ti odpustil híchy. Neutíkej ped ním. Já tam taky chodím a mám pak takovej moc dobrej pocit. Když se bojíš, že zapomeneš nco vyznat, tak to napiš, a pak to klidn peti, nemusíš se nieho bát. To je vyjádení páaky. Pak ješt jeden píklad: Já ti mžu íct, že se nemáš eho bát. Protože za žádnej hích, kterej vyznáš, ti nikdo nic neudlá. Jestli se bojíš jít ke zpovdi kvli tomu, že jsi udlala njaký tžký hích, tak se fakt vbec nemusíš bát, protože ti ten hích bude odpuštn, ale musíš toho ze srdce litovat. Ke svaté zpovdi bys mla chodit tak jednou za msíc, mžeš i astji. Mla bys jít ke svaté zpovdi hned, jak udláš njaký tžký vážný hích, než ho zapomeneš, anebo aby t netrápil. Jakmile jdeš ke svaté zpovdi a zatajíš njaký hích, tak je celá zpov neplatná. A všechny híchy, které jsi vyznala, se ti neodpustí. Proto je lepší všechny híchy upímn vyznat. Anebo když nco ukradneš, tak aby se ti ten hích odpustil, tak tu vc musíš nejprve vrátit, a když ji

3 nemáš, tak ji musíš njak nahradit. Když jdeš ke svaté zpovdi, tak si mžeš vybrat, k jakému knzi bys chtla jít a který by t ml vyzpovídat. To je na tob, ke komu chceš jít. To byla sedmaka a zase to bylo velmi pkné vyjádení. A jestli dovolíte, ješt jeden dialog mezi dvma kamarádkami: Ahoj, jak se vede? Jde to. Práv jdu na zpov. To mi ani nepipomínej, nebyla jsem dva roky. A pro jako? No, když mn je to hrozn trapný. To nevadí, stejn... A nikdo z mý rodiny už nechodí do kostela, ani na zpov. No vidíš, mžeš jim být píkladem. Je pece úžasnej pocit, když jsou ti odpuštny híchy. Já nevím. Poj, neboj, se. Vždy Ježíš se sám obtoval na kíži, aby sal híchy svta. A my to stejn nerespektujeme a každý den ho híchy njak urážíme. Jenomže on je tak strašn dobrý, že nám dává možnost svých hích litovat a odpouští je. To jsi na mne docela zapsobila. Ale já už zapomnla, co se tam má íkat a jak se to má dlat. To neva, na zaátku pozdravíš. Nebo pokej, dám ti takovej papír, tam máš všechno napsaný. Jo, tady je. Já už musím, tak si to nastuduj a zejtra taky pkn pjdeš. au. Takže to dokázala také v tom dialogu velmi pkn vyjádit. Tolik tedy ukázka z této katecheze. SVÁTOST SMÍENÍ Obas u nás tyto dti od páté do deváté tídy mají pravideln v pondlí v 17. hodin eucharistickou bohoslužbu a po ní teprve náboženství. Pi této bohoslužb se obas také dlá njaké rozšíené zpytování svdomí. Nkdy probhne také svátost smíení tím druhým zpsobem, jak zmioval Prokop Brož je tam spolený zaátek, naslouchání Božímu slovu, které nás volá k obrácení, vyjití ze sebe, uvdomní si, jak to s námi vypadá, spolené vyjádení kajícnosti teba kratikou kající litanií, a následuje osobní vyznání. Na ukázku vám opt petu takový rozšíený úkon kajícnosti z jedné bohoslužby, kterou mli; vychází z tohoto textu: Zástupy se Jana ptaly: Co jen máme dlat? On jim odpovdl: Kdo má dvoje obleení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udlej to také tak. Pišli i celníci, aby se dali poktít, a ptali se: Miste, co máme dlat? On jim ekl: Nevymáhejte víc, než máte naízeno. Tázali se ho i vojáci: A co máme dlat my? ekl jim: Nikomu neite násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se svým žoldem. Lidé byli plni oekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to Jan všem ekl: Já vás ktím vodou. Pichází však nkdo silnjší než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal emínek jeho obuvi; on vás bude ktít Duchem svatým a ohnm. (Lk 3,10-17) V této kající bohoslužb byl tento text použit, následoval úkon kajícnosti, uritá kající litanie, kterou vytvoili spolen katechizující s katechizovanými. Nakonec je dti jednotliv etly, každé jednu prosbu. Petu vám je také, protože to je hezky vyjádeno: Prosíme T o odpuštní: Za všechny chvíle, kdy jsme mysleli jen na sebe a nemli jsme srdce otevené pro druhé. Za všechny chvíle, kdy jsme nevidli tvé dary a nedkovali jsme ti za n. Za všechny chvíle, kdy jsme nechtli odpustit a podat ruku ke smíení. Za všechny chvíle, kdy jsme byli líní a neochotní pomáhat. Za všechny chvíle, kdy jsme na Tebe nemysleli, nenašli jsme si na Tebe as, v modlitb, nebo jsme se modlili bezmyšlenkovit. Za všechny chvíle, kdy jsme nechtli poslouchat rodie.

4 Za všechny chvíle, kdy jsme se chovali špatn ke svému tlu. Za všechny chvíle, kdy jsme ubližovali druhým, hádali se s nimi a mluvili o nich špatn. Za všechny chvíle, kdy jsme se nesnažili dlat druhým radost. Za všechny chvíle, kdy jsme nemluvili pravdu, nejednali poctiv a nemli odvahu se piznat k chyb. Za všechny chvíle, kdy jsme se t nesnažili poznávat, nenaslouchali jsme tvému hlasu. Vyjadovalo to uritý sestih života abych to neetl celé toho, co vlastn dti prožívají. Jedním z hlavních dvod mého povídání, je téma výchova ke svátosti smíení, aby dti neustrnuly na první píprav na svátost smíení a prvním svatém pijímání, ale aby dti staršího vku a mládež rostly ve správném pochopení toho, co prožívají, co je dobré a co je špatné. Nesmí to být tak, jak to nkdy jako knží zažíváme u starých, sedmdesátiletých a osmdesátiletých lidí; nemusí to však být jen u nich. Myslím tím nauenou litanii vyznání hích, íkanku, která se odíkává neustále dokola. V sedmdesáti letech vyznává babika napíklad: Zlobila jsem své rodie a odmlouvala jsem jim. Oni jsou pitom už dvacet let v hrob! Takže výchova svdomí slouží k tomu, aby lovk vnímal se svým rstem posuny toho, co je dobré a co je špatné, stále zralejším svdomím. A to je hlavní. Každý rok se snažíme v katechezích s dtmi aspo dvakrát do roka mluvit o svátosti smíení nebo mít dv katecheze o svátosti smíení, i když témata jsou úpln jiná. Druhá oblast je svátost smíení jako taková, kdy to dti prakticky prožívají. V rámci náboženství je dvakrát do roka, vtšinou v adventní a v postní dob, místo výuky náboženství svátost smíení a spolená píprava na ni. Tato spolená píprava se vždycky dje na základ slov Písma; to je podstatné. Bh nás svým slovem volá k obrácení, nastoupení nové cesty. Používáme pitom obmované tzv. zpovdní zrcadlo ; není to šablona, pokaždé se použije jiný model, vymyslí se njaké otázky k zpytování svdomí, aby docházelo ke zrání svdomí tch mladých lidí. Jedna z takových hezkých možností, která zde byla použita, aby to nebylo strnulé, ale dynamické, byl obraz z njakého italského asopisu. Pedstavoval soubor svící, ve kterých jsou namalovány urité obrázky. 1 Tento obrázek byl zvtšen na velký formát, aby ho všichni vidli, a potom nkdo z dtí pi píprav na svátost smíení nkterou svíci s obrázkem nesl a jiný k tomu etl text. Je to tedy píprava na adventn-vánoní zpytování svdomí. Nastíníme si alespo zhruba tyto texty: Svíce prorok: Lid, který chodí ve tmách, uvidí veliké svtlo. Proroci pipravovali lid dlouho dopedu na píchod Pána Ježíše. Jak se pipravuji já na píchod Ježíše do svého srdce, teba ve svatém pijímání? Tším se na setkání s ním? Svíce Jana Ktitele: Pipravte cestu Pánu. Jan Ktitel vybízel k obrácení, k pokání. Dokážu odmítnout to, o em vím, že to není dobré, i když mne to láká? Dokážu jít po pímé cest nebo se pouštím do boních uliek? Svíce Panny Marie: Jsem služebnice Pán. Maria byla ochotná splnit to, co od ní Bh žádal. Jak jsem ochotný plnit své povinnosti doma, ve škole a podobn? Svíce sv. Josefa: Josefe neboj se vzít Marii, tvou snoubenku. Josef hned poslechl a udlal, co mu ekl andl. Jak já poslouchám své rodie a uitele? Svíce andl: Oznamuji vám velikou radost, narodil se vám Spasitel. Andlé oznámili pastým radostnou zprávu. Dokáži dávat druhým radost? Potšit je ním? Povzbudit? Svíce pastý: Pastýi ekli: Pojme do Betléma. Chudí pastýi se rozdlili o to, co mli, a darovali to Ježíši. Jak já se umím dlit? Dokážu myslet na ty chudší, potebnjší? Svíce tí král: Pišli jsme s dary poklonit se Pánu. 1 Viz. pomcka piložená k brožue.

5 Mudrci pišli z veliké dálky, aby našli Ježíše. Snažím se já setkávat s Ježíšem v naslouchání slovu, v modlitb, pi bohoslužb, snažím se ho více poznávat? Svíce betlémských neviátek: Herodes naídil zabít dti do dvou let. Herodes chtl zniit všechny, kteí mu pekáželi v jeho plánech. Nemám já ve svém srdci pocit zloby, nenávisti, zášti vi nkomu? Dokážu odpustit? Svíce narozeného Ježíše. A Slovo se stalo tlem a pebývalo mezi námi. Bh nám dal ten nejvtší dar, dar svého Syna. Dkuji mu za to? Umím dkovat druhým lidem za jejich dary, za to, co jsou a ím jsou? Dokáži druhé pijímat takové, jací jsou? Je velice pkným zvykem, když se takto vykoná svátost smíení, že spolená píprava a jednotlivá vyznání vyústí ve spolenou hostinu. V nkteré místnosti se krásn pipraví takové prostedí, v nmž dti prožijí radost ze svátosti smíení, z pokoje v srdci i na té viditelné rovin tak, jak to známe z podobenství o milosrdném otci. VÝJEZDOVÁ DUCHOVNÍ OBNOVA Tetí podobou je aspo jednou za rok praktikovaná výjezdová duchovní obnova. To znamená, že dti vypadnou ze svého prostedí nkam na faru mimo Prahu a tam mají možnost prožít hloubji jak spoleenství mezi sebou, tak také vstoupit do hlubšího vztahu s Bohem, s Ježíšem Kristem. Tam se samozejm mohou mnohem více ješt rozvinout njaké dynamiky k prožití svátosti smíení. Mnohé vci urit dobe znáte: když zpytují svdomí a vdom si napíší své híchy, potom ten papír složí a hebíkem pibijí na velký pipravený kíž. Svatý Pavel íká, že náš dlužní úpis byl pibit na Kristv kíž a zmizel. Já sám to dlám u nejmenších dtí tak, že napíší híchy na papír a pak je v kostele pipraven lavór z plechu, kde hoí velikononí svíce jako symbol Krista vzkíšeného. Oni po vyznání, když vychází ze zpovdní místnosti, zapálí ten papírek s híchy a hodí ho tam: ohnm Boží lásky byly híchy odstranny. Nebo se také nkdy dlá, což je velice hezké, že se posbírají nkde na cest, když jsou na odpolední procházce, njaké poádné kameny, na které potom napíší své híchy, a když je v blízkosti rybník nebo njaká eka, což se zámrn vybere, pokud se to dlá, hodí se ty híchy i s tím kamenem do vody: obmytí z hích, zase nádherný symbol. Dají se samozejm vymýšlet i další vci, které jsou v rzných pomckách velice pkn popsány. Práce s mládeží ve farnosti O mládeži obecn pohovoím trochu rychleji. Má pravideln u nás bohoslužby v úterý; napíklad jeden spolubratr, když byl hlavním vedoucím pi tch bohoslužbách, ml seriál promluv o svátosti smíení: o poátcích, o djinách smíení, jak se svátost vyvíjela atd., až potom k probrání jednotlivých ástí, jak se hloubji na svátost smíení pipravit a jak ji prožívat. To bývají tedy katecheze nebo katecheticky zamená kázání. Takto v úterý pak mívají mladí, kterým je mezi tinácti a sedmnácti lety, ve farním sále jednou za trnáct dní takové veliké spoleenství, kde se jich sejde ticet, tyicet, nebo i padesát, a koná se tam dialogické povídání o svátosti smíení. To bývá minimáln jednou, dvakrát, nebo i tikrát do roka. Tato skupina pak rovnž má, stejn jako mladší dti, jednou až dvakrát do roka víkendovou výjezdovku, která je také zamena na duchovní obnovu, pi níž se opt prožívá svátost smíení hloubji, jak jsem pedtím ekl. Práce s bimovanci ve farnosti A nakonec máme takovou specifickou kategorii mládeže: bimovance. U nás dláme pípravu na tuto svátost hodn náronou. Když jsem s ní zaínal, nkolik lidí mi íkalo: Neblázni, dva roky pípravy oni nevydrží. Já jsem ho ale pesvdil, že to možné je.

6 Úelem je, že dnes nkdo mže jít k bimování ve vku trnácti let. Reakce jedné maminky v našem kostele byla následující: Moje dcera ve trnácti letech že by mla jít k bimování? To nemže jít, vždy vbec neví, o co jde. A proto my zaínáme s pípravou tak, aby se ti mladí, když mají 14 let, mohli pihlásit. Dležitá vc: musejí se pijít pihlásit oni sami! Ne že pijde maminka, tatínek, ddeek nebo babika a eknou: Tady nahlašuji svou dceru nebo syna nebo vnuka k bimování. Takovým íkám, te to bude znít drze, tím zpsobem to samozejm neeknu: Odchod! To není vaše záležitost, to je záležitost tch mladých. Tím chci íct, že to znamená, aby mladí sami pišli a pijali za své rozhodnutí vlastní zodpovdnost: Já jsem se rozhodl. Mžou je samozejm rodie nebo prarodie zpracovávat, ale pijít se zapsat musí každý sám s tím vdomím, že to trvá dva roky. Bimovanci mají jednou za trnáct dní setkání, a to bu po veerech, nebo jak si to sami naplánují a jak to té které skupin vyhovuje. Samozejm pi této píprav jsou opt katecheze o svátosti smíení nedílnou souástí v rámci, kde se mluví o svátostech a prožívání svátostného života. Dvakrát ron, a to v adventní a postní dob, mají i bimovanci víkendovou výjezdovku do jiného prostedí; tam je teba celá sobota zamena na pípravu na svátost smíení. Dopoledne jsou dv katecheze, které volají k obrácení na základ Božího slova, pak je možnost teba osobního zpytování svdomí a odpoledne píležitost ke svátosti smíení. Veer je pak volný a plný radosti Samozejm se snažíme povzbuzovat mladé ke svátosti smíení, jak to tady napsala ta jedna dívka, v tom, že je dobe jít alespo jednou za msíc. Každý si samozejm musí svj rytmus zvolit; vtšinou to lovk sám pozná, jak je to potebné, chce li žít do hloubky. Závr Ješt se zmíním o jedné vci, za kterou jsem vdný zdejší farnosti, kde psobím ti a pl roku; pedtím jsem byl sedm let v Brn. Celá ada mých spolubratí, kteí zde psobili pede mnou, a to nejen ve farnosti, ale i potají, kladla veliký draz na dobré prožívání svátosti smíení. Uili všechny dobe, neformalisticky, opravdov vyznávat vše tak, jak to je, nebalit híchy do krásného barevného nebo pozlaceného papíru, aby to navenek hezky vypadalo. Jeden otec dominikán to íkal velmi lapidárn: Neíkej praseti kvtinka, když smrdí. To znamená: neobaluj hích do neho hezkého, ekni vše, tak jak to je. Tak to bylo a hotovo. A to je to, co mne pekvapuje: velmi upímné, otevené vyznávání hích, což vidím jako krok vped teba i proti Brnu nebo Morav obecn, kde jsem psobil adu let. Tam panoval velikánský ostych vyznávat híchy oteven tak, jak jsou. Tady to vlastn nikdo ve vtšin pípad nebalí, ani mládež, ani dosplí. Je to moc dobe. Je to urit dáno tou mnohaletou výchovou ke svátosti smíení. Ale mladé lidi je poteba vdom po tch stupíncích ke zralosti vést. Vždycky mne potšilo, když pišel do naší komunity nkdo nový odjinud, jak žasnul nad tím, jak to, že tady tolik lidí pravideln chodí ke svátosti smíení, že to na jiných místech nebylo, a ve vtšin pípad to vbec nejsou jenom formální zpovdi. Jeden spolubratr ekl: Už ti nikdy nevlezu do zpovdnice v adventní dob. Bohužel. To k nám totiž pijedou lidé z okolí Prahy, kteí nejsou bohužel z rzných dvod tak dobe formováni a zpracováváni, aby dobe a pravdiv svátost smíení prožívali. Onen spolubratr ješt dodal: To jsou tak formální zpovdi, že já tam nemžu sedt, to radši jdu zpovídat bezdomovce, než tady takové jenom ty oddrmolené híchy bez pemýšlení, co to zlo, které dlám, skuten v mém život znamená. Tak to by bylo zhruba vše. Pokud byste se chtli na nco sami zeptat, mžete. A dkuji za pozornost.

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých.

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých. Obanské právo Oekávané výstupy dle RVP GV: Žák rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich píklady vymezí podmínky vzniku a zániku dležitých právních vztah (vlastnictví, pracovní pomr, manželství)

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

Biblická východiska svátosti smíení

Biblická východiska svátosti smíení Biblická východiska svátosti smíení Úvod Dostal jsem dnes takka nemožný úkol zastoupit otce Aleše Opatrného, jemuž se nemžu vyrovnat ani kvalitou pednesu, ani genialitou a hloubkou myšlenek, takže spíše

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Univerzita Karlova Filozofická fakulta Katedra pedagogiky. Závrená práce Uitelství pro stední školy. Šikana

Univerzita Karlova Filozofická fakulta Katedra pedagogiky. Závrená práce Uitelství pro stední školy. Šikana Univerzita Karlova Filozofická fakulta Katedra pedagogiky Závrená práce Uitelství pro stední školy Šikana Petr Vysuek (eština v komunikaci neslyšících, FF UK) 2001/2002 1 ÚVOD... 2 2 ŠIKANA... 4 2.1 POJEM

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista Reverend Son Mjong Mun Život a mise Ježíše Krista OBSAH Pedmluva...9 Kapitola 1. Ježíšovo narození a mládí...11 1.1 Na po átku...11 1.2 Jednorozený syn...12 1.3 Ježíšv rodokmen...14 1.4 Zv!stování...16

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová O. František Blachnický ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová 1. Kruciáta osvobození lovka, nazvaná též Dílo Neposkvrnné Matky církve,

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více