DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)"

Transkript

1 KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) ( ) MCM OLOMOUC

2 DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI ( ) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros baptizatos), které ješt nebyly pln vlenny do církve pijetím svátostí bimování a eucharistie, stejn jako ty, které již pistoupily k prvním svatému pijímání, potebují zvláštní péi církve; nebo dnešní životní pomry, v nichž dti vyrstají, málo podporují jejich duchovní pokrok 1/. asto ani rodie neplní v dostatené míe povinnosti, které na sebe vzali pi ktu svých dtí. 2. Pi náboženské výuce dtí je obzvláš potíž v tom, že bohoslužebné slavnosti - pedevším také slavnost eucharistie - nemohlo pln rozvinout svou výchovnou úinnost 2/ vzhledem k dtem. I když se mše mže konat i v mateském jazyce, pece jen slova a znamení nejsou dostaten pizpsobeny chápavosti dtí. Vydává arcibiskupství olomoucké v nakladatelství MCM 1. vydání Josef Hrdlika, biskup Pedseda liturgické komise Sboru eských a moravských biskup Dti ovšem v každodenním život prožívají ve spolenosti dosplých mnoho vcí, kterým nerozumjí, aniž by se proto nudily. Proto nemžeme také požadovat, že by jim v liturgii muselo být vždy všechno dopodrobna pochopitelné. Pece však by mohlo negativn ovlivnit náboženský vývoj dtí, kdyby se v bohoslužb po léta setkávaly je s nepochopitelnými vcmi. Moderní psychologie prokázala, jak dlouhodob psobí náboženské zkušenosti z období raného dtství a dtství, protože tato údobí jsou charakterizována náboženskou oteveností V- 1/ Srv. Kongregace pro klérus, Všeobecné katechetické direktorium,. 5: AAS 64 (1972) / Srv. II. Vatikánský koncil, Konstituce o posvátné liturgii, l / Srv. Kongregace pro klérus, Všeobecné katechetické direktorium,. 78: AAS 64 (1972)

3 3. Církev následuje svého Mistra, který dti objímal a žehnal jim" (Mk 10,16), a nemže dti, žijící v této situaci, ponechat samy sob. Proto již brzy po II. Vatikánském koncilu, který v liturgické konstituci mluvil o nutném pizpsobení liturgie pro rzné skupiny lidí V. zaala církev uvažovat o tom, jak by mohlo být dosaženo lepší úasti dtí na liturgii. Dkladnji se touto otázkou zabývala první biskupská synoda 1967 v ím. Pi té píležitosti pedseda Rady pro uskutenní liturgické konstituce" výslovn prohlásil, že se nejedná o vyvinutí njakého speciálního ritu, nýbrž o zachování, zkrácení nebo vypuštní uritých prvk a výbr vhodnjších úryvk text" 5/. 4. Když byla r Všeobecným úvodem k novému ímskému misálu stanovena všechna pravidla pro mši farního spoleenství, zaala Kongregace pro bohoslužbu - za spolupráce kompetentních muž a žen tém ze všech národností - s vypracováním zvláštního direktoria pro mše s dtmi jako dodatku k tomuto Všeobecnému úvodu. Tím odpovdla na požadavky, které stále picházely z celého svta. 5. Biskupským konferencím a jednotlivým biskupm jsou v tomto direktoriu - podobn jako ve Všeobecném úvodu - vyhrazena uritá pizpsobení 6/ Biskupská konference mohou podle l. 40 liturgické konstituce navrhnout Apoštolskému stolci a s jeho souhlasem zavést pro mše s dtmi pizpsobení, které se pro jejich oblast jeví jako dležitá a která nemohla být brána v úvahu ve všeobecn platném direktoriu. 4/ Srov. II. Vatikánský koncil, Konstituce o posvátné liturgii,. 38; srv. také Kongregace pro bohoslužbu, instrukce Actio pastoralis z : AAS 61 (1969) / Liturgie na první biskupské synod: Poznámky 3 (1967) / Srovnej dále. 19, 32, Direktorium se vztahuje na dti, které ješt nedorostly do pedpubertálního vku. Netýká se dtí tlesn nebo duševn postižených, protože pro n jsou asto nutná ješt další pizpsobení 7/; následující pokyny však mohou být pro n vhodným zpsobem použity. 7. První kapitola Direktoria (. 8-15) probírá jako základ rzné zpsoby pípravy dtí na slavní mše. Druhá kapitola ( ) se zabývá slavením mší pro dosplé, kde se úastní i dti. V tetí kapitole ( ) se podrobn pistupuje ke slavení mší s dtmi, kde se úastní jen nkolik dosplých. První kapitola PÍPRAVA DTÍ NA SLAVENÍ EUCHARISTIE 8. Není možné pedstavit si plný kesanský život bez úasti na bohoslužb, kde shromáždní vící slaví velikononí tajemství. Tomu musí odpovídat i kesanská výchova 8/. Církev, která ktí dti, musí se s dvrou v dary obdržené s touto svátostí starat o to, aby poktní vyrstali ve spoleenství s Kristem a s bratry. Znamením a zárukou tohoto spoleenství je úast na eucharistické hostin, k níž jsou dti pivádny a do níž jsou hloubji uvádny. Tato liturgická a eucharistická výchova nesmí být oddlena od obecné lidské a kesanské výchovy. Bez tohoto základu by liturgická výchova mohla dokonce uškodit. 9. Proto se všichni vychovatelé - po spolené úvaze a spojenými silami - mají snažit o to, aby dti, které si již s sebou pinášejí uritý smysl pro Boha a pro náboženské skutenosti, prakticky poznávaly - pimen ke svému stáí a osobnímu vývoji - i lidské hodnoty, které jsou i v základech eucharistické 7/ Srov. Mešní ád s hluchonmými dtmi pro nmeckou jazykovou oblast, který byl schválen, tj. potvrzen Kongregací pro bohoslužbu (Prot /70). 8/ Srov. II. Vatikánský koncil, Konstituce o posvátné liturgii, l. 14, 19.

4 slavnosti, jako nap. spolená innost, pozdravení, schopnost naslouchat, prosit o odpuštní a odpouštt, projev vdnosti, zkušenost symbolických úkon a spolené pátelské hostiny, stejn jako slavnostního spoleenství 9/. Je vcí eucharistické katecheze, o které se bude mluvit v odstavci 12, aby rozvíjela tyto lidské hodnoty tak, aby se dti úmrn ke svému stáí a k psychologickým a sociálním pedpokladm stávaly stále schopnjšími vnímat kesanské hodnoty a slavit Kristovo tajemství 10/. 10. Pi zprostedkování tchto lidských a kesanských hodnot má nejvtší význam kesanská rodina 11/. Je teba proto podporovat každou pomoc pi dalším vzdlávání rodi a vychovatel, kde vy se mlo mluvit i o liturgické výchov dtí. Rodie si mají být vdomi ve svdomí zavazujících povinností, které na sebe pi ktu svých dtí svobodn vzali, a mají své dti postupn uit modlit se, tím, že se s nimi denn modlí a vedou je také k samostatné modlitb 12/. Když se takto pipravené dti již velmi záhy - pokud si to pejí - úastní s rodii mše, bude pro n spolený zpv a modlitba snadnjší; ano, budou již jaksi tušit, co znamená eucharistické tajemství. Když si mén vící rodie pejí kesanskou výchovu svých dtí, mají být povzbuzováni alespo ke zprostedkování zmínných lidských hodnot a mají se píležitostn úastnit na setkáních rodi a na neeucharistických bohoslužbách pro dti. 11. I kesanské obce, do nichž jednotlivé rodiny patí nebo v nichž dti žijí, mají odpovdnost za dti církví poktné. 9/ Srv. Kongregace pro klérus, Všeobecné katechetické direktorium,. 25: AAS 64 (1972) / Srv. II. Vatikánský koncil, Dekret o kesanské výchov, l / Srv. tamtéž, / Srv. Kongregace pro klérus, Všeobecné katechetické direktorium,. 78: AAS 64 (1972) 147. Kesanské obce, která dosvduje evangelium, která je naplnna bratrskou láskou a prožívá slavení Kristových tajemství, je nejlepší školou pro kesanskou a liturgickou výchovu dtí, které v ní žijí. V rámci kesanské obce mohou kmoti nebo jiní apoštolsky smýšlející vící, kteí jsou si vdomi své odpovdnosti, úinn podporovat v katechezi ty rodiny, které své úkoly kesanské výchovy zcela neplní. Tomuto slouží i katolické mateské školky a školy, stejn jako rzné skupiny, do nichž se dti sdružují. 12. I když na dti stále psobí výchovný charakter, který je vlastní liturgii 13/, pece však musí v rámci školní i farní katecheze zaujímat patiné místo mešní katecheze 14/ a musí vést k uvdomlému, aktivnímu a pravému spoleenství slavení eucharistie 15/. Tato katecheze má být pimená vku a schopnosti chápání a má smovat k tomu, aby se dtem prostednictvím nejdležitjších úkon a modliteb piblížit význam mše, a to i ve vztahu k životu s církví 16/; to platí pedevším o textech mešního kánonu a o odpovdích, jimiž se dti na nm úastní. Zvláštní pozornosti zasluhuje katecheze k píprav na první svaté pijímání. Pi ní nejde jen o pravdy víry o eucharistii, ale o to, aby se dti - od nynjšku pln zalenné do Tla Kristova - po odpovídající píprav na svátost smíení úastnily s lidem Božím aktivn na eucharistii a mly podíl na stolu Pán a na bratrském spoleenství. 13. Pro liturgickou výchovu dti a pro jejich pípravu na liturgický život církve mohou být velmi dležité i rozliné slavnosti se silnjším katechetickým 13/ Srv. II. Vatikánský koncil, Konstituce o posv. liturgii, l / Srv. Kongregace pro obady, instrukce Eucharisticum mysterium z ,. 14: AAS 59 (1967) / Kongregace pro klérus, Všeobecné katechetické direktorium,. 25: AAS 64 (1972) / Kongregace pro obady, instrukce Eucharisticum mysterium z ,. 14: AAS 59 (1967) 550; srv. i Všeobecné katechetické direktorium,.57.

5 zamením, které mohou dtem urité liturgické prvky piblížit pímým slavením, nap. pivítání, ticho, spolený chvalozpv, pedevším zpívaný. Tyto slavnosti by však nemly mít píliš pouný charakter. 14. Pimen ke schopnosti chápání dtí má pi tchto slavnostech zaujímat místo v rostoucí míe slovo Boží. S rostoucím duchovním chápáním mají dti astji slavit vlastní bohoslužby slova, pedevším v dob postní a adventní 16/. Takovéto bohoslužby mohou velmi napomáhat tomu, aby si dti vážily Božího slova. 15. Pi respektování toho, co bylo eeno, platí obecn, že veškerá liturgická a eucharistická výuka musí být zamena k tomu, aby život dtí stále více odpovídal evangeliu. Druhá kapitola SLAVENÍ MŠE PRO DOSPLÉ S ÚASTÍ DTÍ 16. Pedevším o nedlích a svátcích se na mnoha místech konají mše farního spoleenství, jichž se krom velkého potu dosplých úastní i etné dti. Pi takových mešních slavnostech mohou dti psobiv prožívat svdectví víry dosplých. Avšak taková slavnost mže nábožensky obohatit i dosplé, protože prožívají úlohu dtí v kesanském spoleenství. Úastní-li se dti takových mešních slavností spolu s rodii a jinými leny rodiny, velmi se tím podporuje kesanský duch rodiny. Menší dti, které se nemohou nebo nechtjí mše úastnit, mohou pijít na závr mše, aby spolu s celou obcí obdržely požehnání, zatímco bhem mše jsou v jiném prostoru v opatrování povených osob. 17. Avšak i pi mešních slavnostech tohoto druhu je teba dbát na to, aby se dti necítily jako pehlížené, protože se dní a hlásání slova pi mši nemohou aktivn úastnit a nemohou všemu rozumt. Proto by se ml na jejich pítomnost njakým zpsobem brát ohled, nap. tím, že je knz teba na zaátku a na konci mše a v prbhu homilie pímo osloví. Podle situace místa a úastník mže být pípadn vhodné konat bohoslužbu slova s promluvou pro dti na jiném, nepíliš vzdáleném míst; ped zaátkem bohoslužby obti pijdou pak dti tam, kde mezitím dosplí slavili svou vlastní bohoslužbu slova. 18. U takových mešních slavností mže být prospšné, když se na dti penesou urité úkoly, nap. pinášení obtních dar nebo pednesem nkterého mešního zpvu. 19. Je-li znaný poet dtských úastník, mže být pípadn vhodné takové uspoádání mešní obti, které ješt více odpovídá potebám dtí. Pímluva mže být zamena k dtem, ovšem tak, aby ji s užitkem mohli naslouchat i dosplí, krom pizpsobení pedvídaných již v Ordo missae" mohou se pi mešních slavnostech pro dosplé, jichž se úastní i dti, se svolením biskupa uskutenit nkterá zvláštní pizpsobení, která jsou dále popsaná. Tetí kapitola SLAVENÍ MŠE PRO DTI S ÚASTÍ MENŠÍHO POTU DOSPLÝCH 20. Není vždy a na všech místech možné konat mše, jichž se úastní dti spolu s rodii a s ostatními leny rodiny. Zvlášt tedy pro všední dny se doporuují vlastní mše s dtmi, jichž se úastní jen menší poet dosplých. Od poátku liturgické reformy bylo obecným pesvdením, že jsou pro tyto mše nutná zvláštní pizpsobení 18/, o tchto pizpsobeních - pokud jsou obecn platná - se bude hovoit dále ( ). 18/ Srv. výše / Srv. II. Vatikánský koncil, Konstituce o posvátné liturgii,. 35.

6 21. Obecn je teba dbát na to, že takovéto mešní slavnosti musí vést dti ke mši dosplých, pedevším k té, k níž se má shromažovat obec kesan v nedli 19 /. Pi žádném pizpsobení z dvodu vku nesmí dojít ke zcela osobitému ritu 20/ ; který by se píliš odlišoval od obecné mše. Funkce rzných prvk musí odpovídat vždy tomu, co je o nich eeno ve Všeobecném úvodu k ímskému misálu, i když z pastoraních dvod nemže být vždy vyžadována úplná shoda. Úkoly a služby pi mešní slavnosti 22. V uritém ohledu mají zásady aktivní a uvdomlé úasti zvláš velikou závažnost pro mše s dtmi. Proto a se dlá všechno, aby se tato úast posílila a obohatila. A co nejvíce dtí pejímá urité úkoly pi slavnosti: upravit bohoslužebný prostor a oltá (srv.. 29), pedzpvovat ve funkci kantora (srv.. 24), zpívat v dtském sboru, hrát na hudební nástroje (srv.. 32), íst tení (srv.. 24 a 47), odpovídat na otázky pi promluv (srv.. 49), pednášet jednotlivé prosby pi pímluvách, pinášet k oltái obtní dary - a podobné úkoly tohoto druhu, podle zvyklostí rzných národ (srv.. 34). K posílení úasti mohou sloužit i urité pídavky, nap. vyjmenování dvod k díkm, díve než knz zahájí dialog preface. Pitom je teba mít na zeteli, že všechny vnjší innosti zstávají neplodné, ba mohou být dokonce škodlivé, neslouží-li k vnitní úasti dtí. Proto má svj význam i ve mších s dtmi posvátné ticho (srv.. 37). Peliv se musí dbát na to, aby dti nezapomínaly, v em spoívá nejvyšší forma úasti: ve svatém pijímání, kdy se jako duchovní pokrm pijímá Tlo a Krev Kristova 21/. 23. Pro knze, který mši s dtmi slaví, nech je záležitostí srdce, aby mešní obti dodal slavnostní, bratrský i meditativní charakter 22/. Ješt více než pi mši dosplých musí knz pispt k správné dispozici dtí: svou osobní pípravou a komunikativním zpsobem svého jednání i mluvení. A se snaží o dstojná, zetelná a prostá gesta. Hovoí-li k dtem, má se vyjadovat tak, aby to bylo lehce srozumitelné, pitom se však má varovat všeho, co by mohlo psobit dtinsky. Voln formulované krátké admonice 23/ mají dti vést k opravdové liturgické úasti a nemají být pouze pouujícími vysvtlivkami. K vnitní spoluúasti mohou dtem pomáhat jednotlivé voln formulované výzvy knze, nap. ke kajícímu úkonu, k modlitb nad dary, k Otenáši, k pozdravení pokoje a k pijímání. 24. Protože eucharistie je vždy inností celého církevního spoleenství, jeví se jako žádoucí úast alespo nkolika dosplých; nemají být pítomni jako dozor, nýbrž jako spoluúastníci a v pípad poteby mají dtem pomáhat. Nic nestojí v cest tomu, aby po dohod s faráem nebo správcem farnosti nkdo z pítomných dosplých ml po evangeliu promluvu pro dti, zvlášt jeli pro knze obtížné pizpsobit se chápání dtí. Pitom je teba dbát pokyn Kongregace pro klérus. I pi mši s dtmi se má usilovat o rozlišování úkol, aby se slavnost projevila jako spolené dní 24/. Tak mají nap. službu lektor a kantor zajišovat stídav dti nebo dosplí, aby nedošlo k jednotvárnosti. 19/ Srv. II. Vatikánský koncil, Konstituce o posvátné liturgii, l. 42 a / Srv. Liturgie na první biskupské synod, poznámky 3 (1967) / Srv. Všeobecný úvod k ímskému misálu, / Srv. níže / Srv. Všeobecný úvod k ímskému misálu, / Srv. II. Vat. koncil, Konstituce o posv. liturgii, l

7 Doba a místo mešní slavnosti 25. Jako místo mše s dtmi pichází v úvahu pedevším kostel; pokud je to možné, má v nm však být zvolena ást prostoru, která odpovídá potu úastník a v níž se dti mohou voln pohybovat v souladu s požadavky živé liturgie, která odpovídá vku dtí. Když však kostel tmto potebám nevyhovuje, mla by se mše konat mimo chrámový prostor, v prostoru jiném, odpovídajícím dstojnosti mešní slavnosti 25/. Píprava slavnosti 29. Každá mše s dtmi má být peliv a vas pipravena, zvlášt pokud jde o orace, zpvy, tení a pímluvy. Píprava by se mla konat spolen s dosplými a s dtmi, které budou mít pi mši zvláštní úkoly. I pi úprav a výzdob mešního prostoru, stejn jako pi chystání kalicha, misky na hostie a konviek na víno a vodu by se mohly úastnit nkteré dti. Dbá-li se pitom na odpovídající vnitní úast, mohou tyto innosti podtrhnout u mešní slavnosti charakter pospolitosti. 26. Mše s dtmi by se mla konat v takovou denní dobu, která se vzhledem k životním podmínkám dtí jeví jako vhodná, aby mohly s pokud možno velikou vnímavostí naslouchat Božímu slovu a slavit eucharistii. 27. Mše s dtmi se bude moci konat jist s vtším užitkem a s menším nebezpeím jednotvárnosti ve všední den, pokud se (nap. v domovech, kde dti žijí spolen) nekoná denn; vtší asový odstup mezi konáním mešní slavnosti pispje navíc k lepší píprav. V údobí mezi mešními slavnostmi mohou být prodloužením pedcházející mše dobrovolná setkání se spolenou modlitbou, meditací nebo bohoslužbou slova, která mohou napomáhat i k lepší úasti na nadcházející mešní slavnosti. 28. Je-li poet dtí, které spolen slaví eucharistii, píliš veliký, je uvdomlá a aktivní úast obtížnjší. Proto by se pak, pokud je to možné, mlo vytvoit více skupin, rozdlených ne písn podle vku, ale spíše vzhledem k pokroilosti v náboženském vývoji a v katechetické píprav. Tyto skupiny by pak byly zvány k mešní obti bhem týdne v rzných dnech. 25/ Srv. Všeobecný úvod k ímskému misálu, Zpv a hudba 30. Zpv má veliký význam pro každou liturgickou slavnost. To platí rovnž i pro mše s dtmi - pedevším pro zvláštní vnímavost dtí k hudb; je tedy zvláš teba zpv podporovat 26/ - podle toho, jak to odpovídá mentalit jednotlivých národ a možnostem pítomných dtí. Pokud je to možné, mly by být aklamace, pedevším v mešním kánonu, spíše zpívány než pronášeny. 31. Aby se ulehila úast dtí na zpvu Gloria", Credo", Sanctus" a Agnus Dei", mohou se použít lidové zpvy, schválené píslušnou autoritou, i když nejsou úpln shodné s liturgickými texty 27/. 32. I v tchto mších mohou být hudební nástroje... velmi užitené" 28/, pedevším, hrají-li samy dti. Jednak mohou podpoit zpv, jednak podnítit meditaci dtí; souasn vyjadují svým zpsobem svátení radost a Boží chválu. 26/ Srv. Všeobecný úvod k ímskému misálu, / Srv. Kongregace obad, instrukce Musicam sacram z ,. 55: AAS 59 (1967) / Tamtéž,. 62: AAS 59 (1967)

8 Je teba se starostliv varovat toho, aby hudba nemla píliš velkou pevahu ve srovnání se zpvem, nebo aby u dtí nepispívala spíše k rozptýlení než ke zbožnosti; musí odpovídat významu jednotlivých úsek mešní obti, pi nichž se hraje. Za stejných podmínek a s patinou zvláštní obezetností se mže ve shod s pokyny biskupských konferencí použít i reprodukovaná hudba. Gesta 33. Vzhledem k povaze liturgie jakožto úkonu celého lovka a vzhledem k psychologii dtí má velký význam pi mších s dtmi úast dtí prostednictvím gest a postoj - ve shod s vkem a s místními zvyklostmi. Pitom nejde jen o gesta knze 29/, nýbrž i všech pítomných dtí. Jestliže biskupské konference ve shod s pokyny Všeobecného úvodu k ímskému misálu pizpsobují gesta, jež se v mešní slavnosti vyskytují, mentalit toho kterého národa 30/, pak mají také myslet na zvláštní situaci dtí nebo zavádt taková pizpsobení pouze pro dti. 34. Mezi úkony, které se dají poítat ke gestm, zaslouží zvláštní zmínky prvody a jiné formy, do kterých jsou zahrnuty úkony tla. Vstupní prvod dtí s celebrujícím knzem mže zetelnji pispt k uvdomní, že te se vytvoilo shromáždní 3l/ ; úast alespo nkolika dtí na prvodu s evangeliáem ped evangeliem zvýraz uje pítomnost Krista, který hlásá slovo svému lidu; prvod dtí s kalichem a s dary podtrhuje význam a smysl pípravy dar; uspoádaný prvod k pijímání napomáhá ke zbožnosti dtí. 29/ Srv. výše / Srv. Všeobecný úvod k ímskému misálu, / Srv. tamtéž, Viditelné prvky 35. Sama liturgie mešní slavnosti obsahuje mnoho viditelných prvk, na nž je u dtí teba klást veliký draz. To platí pedevším pro píslušné názorné prvky v prbhu církevního roku, jako nap. uctívání kíže, velikononí svíce, svtla o svátku Uvedení Pán do chrámu, rozmanité liturgické barvy a liturgická výzdoba. Krom tchto viditelných prvk, které patí k samé slavnosti a k místu slavnosti, mohou se použít i další vhodné prvky, které dtem umožní oima vnímat velké Boží dílo stvoení a vykoupení, a tím je povzbudí k modlitb. Liturgie se nesmí nikdy jevit jako suchý a abstraktní proces. 36. Z toho dvodu mže být krom toho i užitené použití obrázk, které zhotovily samy dti, teba k ilustraci promluvy, ke znázornní proseb v pímluvách, k navození meditace. 37. I v mešních slavnostech s dtmi se má pamatovat na ticho jako na ást slavnosti v patiný as" 32/, aby vnjší innost nenáležit nepevažovala; nebo i dti jsou svým zpsobem schopny meditace. Potebují ovšem pípravu, aby se pimen k jednotlivým místm - nap. po pijímání 33/ nebo po promluv - umly zamyslet nebo chvíli meditovat nebo ve svém srdci chválit Boha a modlit se k nmu 34/. Ješt pelivji než ve mši pro dosplé je teba dbát na to, aby se liturgické texty pednášely bez chvatu a srozumiteln a aby se zachovávaly patiné pomlky. 32/ Všeobecný úvod k ímskému misálu, / Srv. Kongregace pro obady, instrukce Eucharisticum mysterium z ,. 38: AAS 59 (1967) / Srv. Všeobecný úvod k ímskému misálu,

9 ásti mše 38. Aniž by se porušila základní struktura mše, která se skládá ze dvou astí, totiž z bohoslužby slova a z bohoslužby obti", stejn jako ze vstupních a závrených prvk 35/, zdá se, že uvnit jednotlivých ástí mešní slavnosti jsou potebná následující pizpsobení, aby dti svým zpsobem mohly skuten zakusit - tak jak to odpovídá psychologickým zákonitostem dtského vku - tajemství víry... skrze obady a modlitby" 36/. 39. Aby nedošlo k píliš velkým rozdílm mezi mší s dtmi a mešní slavností pro dosplé 37/, nemá dojít k žádnému pizpsobení pro dti u uritých obad a text, nap. u aklamací a u odpovdí vících na pozdrav knze" 38/ ; u Otenáše, i trinitární formule na konci závreného požehnání. Krom Apoštolského vyznání víry (srv.. 49) by se mly dti postupn seznamovat s Nicejsko-caihradským vyznáním víry. a) Vstupní obady 40. Protože úloha vstupních obad spoívá v tom - spojit shromáždné vící v jedno spoleenství a uschopnit je, aby správným zpsobem slyšeli slovo Boží a dstojn slavili eucharistii" 39/, je teba starat se o to, aby se toto uschopnní uskutenilo a nebylo ohroženo množstvím stanovených obad. Proto je dovoleno obas nkterý prvek ze vstupních obad vypustit, nkterý však zase trochu obšírnji rozvinout. Vždy však má být použit jeden ze vstupních element a vstupní ást má být zakonena vstupní modlitbou. Pi výbru jednotlivých prvk se má dbát na to, aby píležitostn byl použit každý prvek a žádný z nich nebyl opomíjen. b) tení z Písma sv. a jeho výklad 41. Protože tení z písma sv. tvoí jádro bohoslužby slova" 40 /, nesmí zstat žádná mše s dtmi bez biblického tení. 42. Pokud jde o poet tení o nedlích a svátcích, je teba dbát závr biskupských konferencí. Jsou-li stanovená ti nebo dv ctem v nedle a ve všední dny dtem tžko pochopitelná, mohou se z nich vybrat dv nebo jen jedno; jedno tení však musí být vždy vzato z evangelia. 43. Jestliže se všechna denní tení jeví jako málo vhodná pro dti, mohou být všechna, píp. jedno z nich, libovoln vybrána z lekcionáe nebo z Písma sv., piemž se má brát ohled na liturgické období. Biskupským konferencím se doporuuje, aby sestavily pro mše s dtmi vlastní lekcioná. Jeví-li se s ohledem na chápání dtí jako nutné nkterý verš z biblického tení vypustit, nemá se to init povrchn a nesmí se tím porušit smysl textu nebo zámr a styl Písma" 41/. 44. Pi výbru tení nemá být urující délka úryvku Písmy, ale jeho obsah. Kratší tení není vždy a všude pro dti vhodnjší než delší. Rozhodující je duchovní užitek, který je tení schopno dtem zprostedkovat. 45. Protože ve teních z Písma mluví Bh ke svému lidu... a Kristus sám je ve svém slov pítomen uprosted vících" 42/ ; nech se se nepoužívají žádné parafráze bible. Existují-li vydání bible, která se se schválením píslušné autority používají pi katechezi, pak se doporuuje jejich použití. 35/ Srv. tamtéž, / II. Vat. koncil, konstituce o posvátné liturgii, i / Srv. srv. výše / Všeobecný úvod k ímskému misálu, / Tamtéž / Tamtéž / ímský misál, Lekcioná I, ád tení pro mešní slavnosti, všeobecné zásady,. 7d. 42/ Všeobecný úvod k ímskému misálu,

10 46. Jako mezizpv je možno použít vybraných verš žalm, které odpovídají chápání dtí, žalmových písní nebo zpvu Aleluja" s jednoduchým veršem. Na tchto zpvech by se mly dti vždy podílet. Místo zpv se mže zaadit i chvíle rozjímavého ticha. Upotebí-li se je jediné tení, mže zpv následovat i po promluv. 47. Aby si dti biblické tení osvojily a mohly si v rostoucí míe vážit Božího slova, zasluhují si zvláštní pozornosti všechny složky, které slouží k výkladu tení. K tmto složkám patí úvodní pipomínky ped teními 43/, které vedou dti k pozornému a užitenému naslouchání, osvtlují souvislost nebo pímo uvádjí do textu. Pi mši o svátku nkterého svtce se mže vyprávt o život svtce nejen pi výkladu textu Písma v promluv, nýbrž i ped biblickým tením formou krátkého oslovení. Pokud se text tení k tomu hodí, mže být ten samými dtmi i s rozdlenými rolemi, jak je to stanoveno ve Svatém týdnu pro tení pašií. 48. Ve všech dtských mších má velký význam homilie jako výklad Božího slova. Promluva k dtem mže mít obas i formu dialogu s dtmi, pokud nedáme pednost tichému naslouchání dtí. 49. Koní-li bohoslužba slova Krédem, mže se u dtí použít Apoštolské vyznání víry, které je totiž základem jejich katechetické výuky. c) Mešní modlitby 50. Aby se dti mohly skuten pipojit k modlitbám knze, mohou se z ímského misálu libovoln vybrat texty vhodné pro dti, piemž je teba dbát na liturgické údobí. 43/ Srv. tamtéž Princip výbru však asi vždy nepostaí k tomu, aby dti považovaly oficiální modlitby a výraz svého vlastního života a své náboženské zkušenosti 44/, protože mešní orace byly vytváeny pro mše s dosplými. V takových pípadech nestojí nic v cest tomu, aby se texty orací z ímského misálu pizpsobily chápání dtí. Pitom je ovšem teba zachovat význam a pibližn i podstatný obsah a vyhnout se všemu, co není sluitelné s literární formou presidenciálních modliteb, jako nap. moralizující výzvy a dtinský zpsob ei. 52. Nejvtší význam ve mši s dtmi písluší eucharistické modlitb (kánonu), která tvoí vrchol celé mešní slavnosti 45/. Pitom hodn záleží na zpsobu, jak je tato modlitba knzem pronášena 46/ a jak se na ní dti nasloucháním a aklamacemi podílejí. Atmosféra hluboké úcty, která má panovat v tomto ústedním úseku mešní slavnosti, musí zamit vnitní pozornost dtí na skutenou pítomnost Krista na oltái pod zpsobami chleba a vína, na jeho ob, na díkuinní skrze nho, s ním a v nm, na ob církve, která se zde koná a skrze niž vící odevzdávají sebe a svj život spolu s Kristem v Duchu svatém Otci. Zatím až do další úpravy mešních slavností pro dti Apoštolským stolcem se mají používat tyi znní eucharistické modlitby (kánonu), která jsou schválena nejvyšší autoritou pro mešní slavnosti s dosplými a která jsou zavedena do liturgického používání. d) Ped pijímáním 53. Po eucharistické modlitb musí vždy následovat Otenáš, lámání chleba a pozvání k pijímání 47/, protože to jsou prvky, které mají velkou závažnost ve struktue tohoto úseku mše. 44/ Srv. Consilium, Instrukce pro pekladatele z ,. 20: Notitiae 5 (1969) 7. 45/ Srv. Všeobecný úvod k ímskému misálu, / Srv. výše,. 23 a / Srv. výše,

11 e) Pijímání a následující obady 54. Má se udlat všechno pro to, aby dti, kterým je již dovoleno pijímat eucharistii, mohly pistupovat k posvátnému stolu soustedn a zbožn, aby tak mly plnou úast na eucharistickém tajemství. Kde je to možné, má být prvod k pijímání doprovázen zpvem vhodným pro dti 48/. Krátká promluva ped závreným požehnáním 49/ má ve mších s dtmi zvláštní význam, protože dti potebují ped rozchodem urité opakování a shrnutí toho, co slyšely; ovšem má to být velice krátké. Práv na tomto míst se nabízí možnost upozornit na souvislost mezi liturgií a životem. Alespo píležitostn by knz mohl použít bohatšího slovního vyjádení závreného požehnání - v souvislosti s liturgickým údobím a s rznými situacemi v život dtí; v zakonení však má být vždy trinitární formule a znamení kíže 50/. 55. Cílem tohoto direktoria je, aby dti pi slavení eucharistie s radostí mohly kráet vstíc Kristu a spolu s ním stát ped Otcem 51/. Na základ vdomé a aktivní úasti na eucharistické obti a hostin mají být stále více schopny hlásat Krista doma i venku, svým pátelm i vrstevníkm tím, že budou žít podle víry, která se projevuje láskou" (Gal 5,6). Papež Pavel VI. dne 22. íjna 1973 toto Direktorium, sestavené Kongregací pro bohoslužbu, schválil, potvrdil a naídil jeho uveejnní. Ze zvláštního povení papeže Jean kardinál Villot státní sekretá Annibale Bugnini arcibiskup diokleciánský sekretá Kongregace pro bohoslužbu 48/ Srv. Kongregace pro obady, instrukce Musicam sacram z ,. 32: AS 59 (1967) / Srv. Všeobecný úvod k ímskému misálu, / Srv. výše, / Srv. ímský misál, 2. eucharistická modlitba. 20

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením. Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová O. František Blachnický ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová 1. Kruciáta osvobození lovka, nazvaná též Dílo Neposkvrnné Matky církve,

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Odlišná sexuální orientace

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

! # $ $ % $ & ' ,-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-,12130-4 130-4# z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5.

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Metodický pokyn MŠMT definuje

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla

Více