ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ PARTNER BIRDLIFE V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ PARTNER BIRDLIFE V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 E S K Á S P O L E N O S T O R N I T O L O G I C K Á P A R T N E R B I R D L I F E V E S K É R E P U B L I C E V Ý R O N Í Z P R Á V A Z A R O K

2 C o j e S O? N á z e v o r g a n i z a c e : e s k á s p o l e é n o s t o r n i t o l o g i c k á S í d l o : N a B ˇ l i d l e 3 4, P r-s a mh ía c h5 o v I : D I : C Z c s b i r d l i f e. c wzw w. b i r d l i f e. c z R o k z a l o ž e n í : e s k á s p o l e é n o s t o r n i t o l o g i c k á j e d o b r o v o l n é z á j m o v é s d r u ž e n í p r o f e s i o n á l ø i a m a t é r ø z oa cb hý rv a nj oí u c í a c h s e v ý z k u m e m p t á k ø, z á j e m c ø o p o z o r o v á pn tí a c t v a a m i l o v n í k ø p í r o d y. R e a l i z u j e v l a s t n í i m e z i n á r o d n í p r o j e k t y v ý z k u m u a o c h r a n y p t á k ø a j e j i c h p r o s t e d í, p o p u l a r i z u j e a p r o p a g u j e o c h r a n u p t á k ø, p o á d á a k ci e npe rj o š isr vš é í év le e ne y j n o s t. V e s k é r e p u b l i c e v ý h r a d n ˇ z a s t u p u j e m e z i n á r o d n í ioz ra gc ai n B i r d L i f e I n t e r n a t i o n a l. C í l e m B i r d L i f e I n t e r n a t i o n a l j e p e d e j í t v y h y n u t í k t e r é h o k o l i p t a é í h o d r u h u ; z a c h o vž an t é, a z l ke dp e š i jt e s t o a v m p t a c t v a ; c h r á n i t, a k d e j e t o v h o d n é, z l e p š i t s t a v a z v ˇ t š i t r o z l o h u l o k a l i t a t ýtcy h p ø pr o p rpo ts át k y e; d í d ø l e ž i p r o s t e d n i c t v í m p t á k ø p o m o c i c h r á n i t b i o d i v e r z i t u a z l e p š i t t a k k v a l i t u ž i v o t a l ni u d í p ta a cz ta vé a l e dn o i t t ro vc ah lr e a u d r ž i t e l n é e x i s t e n c e l i d s k é s p o l e é n o s t i. l e n o v é V ý c h o z í m b o d e m v e š k e r é é i n n o s t i S O j e j e j í é l e n s k á z á k l a d n a én íc ti a jrío ckí u k21 e 01 kcoe l k e m j e d n o t l i v ý c h é l e n ø. N e j v y š š í m r o z h o d o v a c í m o r g á n e m j e é l e n s k á s c h ø z e, k t e r á rsoe c e s e2š01 l1 a dvv a k r á t 1 2. b e z n av P r a z e a 8. í j n a r ávm c i k o n f e r e n c e O r n i t o l o g i e, v ˇ d a p r o k a ž d é h o v M. i k u l o v ˇ V ý b o r N e j v y š š í m o r g á n e m í díím c é i n n o s t S O m e z i é l e n s k ý m i s c h ø z e m i j e v ýo bl oe rn ý é l e n s k o u z á k l a d. n o Vu š e c h n y f u n k c e v e v ý b o r u j s o u é e s t n é. V ýp bø os r o b i l vr o c e v e s l o ž e njí i : í F l o u s e k ( p e d s e d a ), J a r o s l a v C e p á k ( m í s t o p e d s e d a ), T o m á š B ˇ l k a, M a r t i n F e j f a r, D a v i d H o á k, KV o dj et t ˇ, c h S t e v e n O C o n n o r, M a r t i n P u d i l a J i í V Sý lb áo dr e és e k. s e š e l v r o c e é t y i k r á t. S e k r e t a r i á t i n n o s t S O z a j i š u j e s e k r e ts ap rl ia ác t e n ý m i z a m ˇ s t n a n c i v, j e h o ž é e l e s tz ád l e n ˇ k V e r m o u z e k ( e d i t). e l P r a c o v n í k y s e k r e t a r i á tb u y l i V á c l a v Z á m e é n í ( k z e m ˇ d ˇ l s t v í, O r n i t o l o g i c k ý p a r k J o s e f o v s k é K almoiul k y ) i, h á k ( V ý z n a m n á p t a é í ú z e m í ), Z u z a n a P a n g r á c o v á/ H o m u t o v á ( é l e n s k á a g e n d a, p r o p a g a é n í a k c e, c h o d k a n c e l á e ), P e t r V o í š e k ( k o o r d i n á t o r e v r o p s k é h o m o n i t o r i n g u b ˇ ž n ý c h d r u h ø p t á, k Jø a) n a Š k o r p i l o v á( tce h n i c k á a s i s t e n t k a e v r o p s k é h o m o n i t o r i n g u b ˇ ž n ý c h d r u h ø p t á k ø ), L u c i e H o š k o v á ( J a r o o ž í v á, p r o p a g a c e ), L u k á š V i k t o r a ( o c h r a n a r o r ý s ø ), A l e x a n d r a ot d r u1 b. l o v á ( a r c h i v, z á í.) N a r o d i é o v s k é d o v o l e n é b y l y J a n a H o l e é k o v á a A l e n a K l v a o v á, k t e raá l e t r v a l e j iz š a u j e r e d a k c i P t a é í h o. s v ˇ t a 2

3 D r u h y P r v n í m z p i l í ø p r á c e S O j e o c h r a n a j e d n o t l i v ý c h cdí rl ue h m ø zsa j i s t i t p r o s p e r u j í c í p o p u l a c e p ø v o d n í c h d r u h ø p t á k ø n a ú z e m í e s k é r e p u b l i k y. V z h l e d eom m ek z e n ý m m o ž n o s t e m n e s t á t n í n e z i s k o v é o r g a n i z a c e a d í k y š iernoskké é ézlá k l a d n ˇ s e p o z o r n o s t z a m ˇ u j e z e j m é n a n a m o n i t o r i n g v ý v o j e p o p u l a c í. P a n -E u r o p e a n C o m m o n B i r d M o n i t o r i n g S c h e m e ( P E C B M S ) C e l o e v r o p s k ý m o n i t o r i n g b ˇ ž n ý c h d r u h ø p t á k ø C í l: P u b l i k o v a t k a ž d o r o é n ˇ a k t u a l i z o v a n é c e l o e v r o p s k é i n d e x y a i n d i k á t o rdy r ub h ˇø ž npýtcáh k ø a v y u ž í v a t t ˇ c h t o d a t k v ˇ d e c k ý m ú é e l ø m a k p r o s a z o v á n í c í l ø v o c h r a n ˇ p í r o d y. E v r o p s k é d r u h o v é i n d e x y a i n d i k á t o r y b y l y p o s k y t n u t y E v r o p s k é k o m i s i, k t e r á j e p o u ž í v á i n jd ai k o á t o fr iy c ie áu l n( t z v. S t r u c t u r a l I n d i c a t o r s a I n d i c a t o r as i no af b ls e u s Dt e v e l o p m e n t ). A k t u a l i z o v a n é i n d e x y a i n d i k á t o r y b ˇ ž n ý c h d r u h ø p t á k ø p r o é a s o v é o b d2o0b 0í 9 1b9y8 l0 y p u b l i k o v a n é n a w e b u E u r o p e a n B i r d C e n s u s C o u n c i l ( E Bw Cw C w,. e b c c. i n f o) v s r p n u N o v é v ý s l e d k y b y l vy y dt a nk é v l e t á k u P o p u l a t i o n T r e n d s o f C o m m o n E u r o p e a n B r e e d i n g B i r d s I n d i k á t o r y b ˇ ž n ý c h d r u h ø p t á k ø b y l y d á l e z a h r n u t é d o p u b l i k a c e S u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t e ain n Utnhie o n E u, r o p k t e r o u v y d a l s t a t i s t i c k ý ú a d E v r o p s k é u n i e ( E u r o s t a t ). V ý s l e d k y porj e k t u b y l y p r e z e n t o v a n é n a n ˇ k o l i k a k o n f e r e n c í c h ( k o n f e r e n c e E O U v L o t y š s k u, O r n i t o l o cg e i c k á k o n f e r e n S O v M i k u l o v ˇ ) é i r ø z n ý c h s e t k á n í ( n a p. s e m i n á o c i t i z e n s c i e n c e p o á d a n ý o r g a n i z ai cr í o nem ue rn ot p ea ag n e nec ny v v K o d a n i ). V r o c e b y l a z a p o é sa tp oa l u p r á c e s U n i v e r s i t y o f D u r h a m n a v ý z k u m u v l i v u k l i m a t i c k ý c h z m ˇ n n a p o p u l a c e p t á k ø v j e d n o t l i v ý c h z e m í c h E v r o p y, a s p o l u p r á c e s U n i v e r s i t y o f E a s t A n g l i a n a e š e n í m o d e l t ø p rio s k l eassn sí e sp stmá ekny. V ý s l e d k y t ˇ c h t o v ý z k u m ø b u d o u z n á m y v p í š et tí ec ch h. l C í l e m p r o j e k t u j e i r o z v o j m o n i t o r i n g u p t á k ø v d a l š í c h z e m í c h E v r o p y. V r o c e j es m e n az va š t í vm ti lo i ú é e cl k o a M a k e d o n i i a d á l e t a k é p o m á h a l i n a p. K y p r u a L i t v ˇ s e z p r a c o v á n í m d a t a L o t y š s k u sae n cz í snk a á vzá an jí im š t fˇi n í m o n i t o r i n g u. P r o j e k t k o n c e m r o k u z a v r š i l 1 0 l e t s v é e x i s t e n c e. M e z i v ý z n a m n é v ý s l e d k y z a t o tx o aokbtduoab lí i zpoavt a ní é 7 e v r o p s k é d r u h o v é i n d e x y a i n d i k á t o r y, s p o l u p r á c e n a p u b l i k a c i 1 2 v ˇ d e c k ý c h é l á n k ø a 6 rio nž fu or r mn a eéb no í c h b l e t á k ø z a l o ž e n ý c h n a e vsrko ýpc h d a t e c h, p r o v e d e n í v í c e n e ž 6 5 p r e z e n t a c í n a k o n f e r e n c í c h n e b o j i n ý c h s e t k á n í c h, a l e i n á v š t ˇ v a 2 1 e v r o p s k ý c h z e m í z a ú é e l e m p o m o c i s r o z v o j e m m o n i t o r i n g u p t á k ø. Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k ø P: r o j e k t j e f i n a n é n ˇ p o d p o r o v á n E v r o p s k o u k o m i s í a K r á l o ve séknoou s tsí p onla o c h r a n u p t á k ø ( R o y a l S o c i e t y f o r t h e P r o t e c t i o n o f B i r d s, R S P B ). K o o r d i n á t o r p r o j e k t u :P e t r V o í š e k u, r o m o n i t o r i n b i r d l i f e. c z T e c h n i c k á a s i s t e n t k a :J a n a Š k o r p i l o vs á k, o r p i l o v b i r d l i f e.. c z P o d ˇ k o v á n í : V š e m k o o r d i n á t o r ø m n á r o d n í c h s é í t a c í c h p r o g r a m ø, k t e í k a ž d ý r o k o c h o t n ˇ d o d á v a j í n o v á d a t a d o p r o j e k t u. Z v l á š t n í d í k p a t í v š e m d o b r o v o l n ý m s é i t a t e l ø m z r ø z n ý c h z e m í E v r o p y, k t e í d l o u h o d o b ˇ p i s p ív a j í k ú s p ˇ š n o s t i p r o j e k t u. 3

4 J e d n o t n ý p r o g r a m s é í t á n í p t á k ø C í l :D o k u m e n t o v a t d l o u h o d o b ý v ý v o j p o é e t n o s t i b ˇ ž n ý c h d r u h ø p t á k ø n a ú z e m í R. S é í t á n í s e r ovc e z ú é a s t n i l o 6 8s p o l u p r a c o v n í k ø, k t e í s é í t a 7 l i t rn a n s1 e2 k t e c. ha k t u a l i z o v a n é t r e n d y v ý v o j e p o é e t n o s t i 1 18 d r u h ø j s o u p u b l i k o v á n y wn ea b u j p s p. b i r d s. c zn o v ˇ b y l o m o ž n é p o p r v é v y h o d n o t i t t r e n d y p o é e t n o s t i p r o d v a d r u h y h o h o l a s e v e r n í h o a s l í p k u z e l e n o h. opnoopur v é j s m e p r o v e d l i d e t a i l n í a n a l ý z u v ý v o j e í p ol pe us ln aí c h d r u h ø p t á k ø. P o m í r n é m z v y š o v á n í p o é e t n o s t i m e z i l e t y a ž n á s l e d u j e s t e j n ˇ p r ø k a z n ý p o k l e s ; p o é e t n o s t l e s n í c h s p e c i a l i s t ø k l e s á p o c e l ý c h 3 0 l e t e x i s t e n c e p r o g r a m u. S t a n o v e n í p í é i n t o he o tp o d sr to ab vn u ˇ j vš yí ž a d u j v ý z k u m. N a o r n i t o l oigc k é k o n f e r e n v c i M i k u l o v ˇ p r o b ˇ h l o s e t k á n í s p o l u p r a c o v n í k ø, b ˇ h e m n ˇb hy ol ž i o p ˇ t l o s o v á n i v ý h e r c i v ˇ c n ý c h c e n : M i l a n U r b á n e k ( h l a v n í c e n a d a l e k o h l e d M e o s t a r B 1 8 * 4 2 d a r o v a n ý f i r m o u - M oe po tp it ka a, s. r J. o s. e) f, B á r t a ( k n i h y v h o d n o t ˇ K S é t) a na i sl a v C h v a p i( l k n i h y v h o d n o t ˇ K é ). D a t a J P S P p o s l o u ž i l a j a k o p o d k l a od d bp or ro n o u s t u d i pi r o M i n i s t e r s t v o z e m ˇ d ˇ l s(it nv dí i k á t o r p t á k ø z e m ˇ d ˇ l s k é k r a j i n) y. T a k t o z í s k a n é p r o s t e d k y p o k r ý v a j í p r o v o z n í v ý d a j e s p o j e n é s k o o r d i n a c í p r o j e kh to u d a lzš aí j ir š o zuv jo í j. j e O d b o r n é v y u ž i t í d a t a d a l š í s m ˇ o v á n í p r o g r a m u í d í p o r a d n í s b o r, j e h o ž é l e n y j s o u í K arreeil f, Š Zads etn nˇý k, J i V e r m o u z e k a P e t r V o í š e k t. e cvh n i c k ý c h z á l e ž i t o s t e c hs p o l u p r a c u j e T o m á š T e l e n s k ý. Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k ø Z : a k á z k y s t á t n í cnh s tii t u c í. V e d o u c í : Z d e n ˇ k V e r m o u z e k, j p s b i r d s. c, zj p s p. b i r d s. c z P o d ˇ k o v á n í : V š e m d o b r o v o l n ý m s p o l u p r a c o v n í k ø m z a n e z i š t n é ú s i l í p i t e r é. n n í p r á c i M o n i t o r i n g d r u h ø P í l o h y I S rm nˇ i c e o p t á c í c h C í l : S l e d o v á n í s t a v u p o p u l a c í p t a é í c h d r u h ø p í l o h y I s m ˇ r n i c e o v ýp zt ná ac mí nc ýh c h v e p t a é í c h ú z e m í c h ( I B A ) a d a l š í c h o b l a s t e c h v ý s k y t u. V r o c e p o k r a é o v a l p r o j e k t m a p o v á n í s t a v u p o p u l a c í d r u h ø p í l o h y I S m ˇ r n i c e o p t áu c ír co h k. u Nb a y lzy a é á t k z í s k á n y, b y s m í r n ý m z p o ž d ˇ n í m, f i n a n é n í p r o s t e d k y n a m o n i t o r i n g, c o ž u m o ž n i l o z athý á jciyt k ldua s l š í t í l e m o n i t o r i n g u ( ) v p l n é m r o z s a h u. V r o c e b y l o s l e d o v á n o 4 2 d r u h ø p t á k ø a z i m u j í c í p o p u l a c e v o d n í c h p t á k ø. K a ž d o r o é n ˇ j e é áv sy tb r a n ý c h d r u h ø s l e d o v á n a s r o z š í e n ý m p o é t e m l o k a l i t l e ž í c í c h v p t a é í c h o b l a s t e c h i m i m o n ˇ, p r o r o k t o b y l y n á s l e d u j í c í bdurkua hé y v e l k ý, b u k á é e k m a l ý, c h á s t a l k r o p e n a t ý a m a l ý a l e l e k l e s n í. N a r e a l i z a c i m o n i t o r i n g u s e p o d í l e l o t é m ˇ 1 5p 0 r a sc po ov ln uí k ø. V e d r u h é p o l o v i n ˇ r o k u s e p o d a i l o z a j i s t i t p r o s t e d k y n a z p r a c o v á n í a n á s l e d n é p už b luikkoon véáenní é dt a líšlí e tjé i e t a p y m o n i t o r i n g u p t a é í c h d r u h ø p í l o h y I S m ˇ r n i c e o p t á c í c h z a 2 0r 1o 0 k. y D2 o 0 0 k8 o n c e r o k u b y l o o d e v z d á n o 1 5 p i p r a v e n ý c h d r u h ø a p t a é í c h o b l a s t í, k o m p l e t n ˇ b y m ˇ l a b ý t d a t a m o n i t o r i n g u z p r a c o v á n a v p r v n í p o l o v i n ˇ n á s l e d u j í c í h o r o k u a p u b l i k o v á n a v e z v l á š t n í m é í s l e é a s o p i s u P í r o d a v y d á v a n é m A O P K R. Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k ø V : e e j n á z a k á z k a M o n i t o r i n g p t a é í c h o b l a s t í la i vjýec dh n odtr u h ø z p í li o hs y m ˇ r n i c e o p t á c í c h v r o c e V e d o u c í : K a m i l i h á k c, i h a b i r d l i f e. c z P o d ˇ k o v á n í : V š e m s p o l u p r a c o v n í k ø m p o d í l e j í c í m s e n a z í s k á v á n í d a t p i m o n i t o r i n g u p t á k ø. 4

5 V o l n á k í d l a C í l :O m e z i t p t aé í k r i m i n a l i t u v e s k é r e p u b l i c e a z v ý š i t o b e c n é p o v ˇ d o m í o ol be lg ai s tl i a t oi cv hˇ r av n y p t á k ø. V d a t a b á z i V o l n á k í d l a b y l o z d o k u m e n t o1v3 á np o í p a d ø n e z á k o n n é h o p r o n á s l e d o v á n í p t á, k p ø i n i c h ž b y l o u s m r c e n o n e b o z r a n ˇ n o 1 1 p t a é í c h j e d i n Kc rø o. m ˇ t í z á st e l ø s e v š e c h n y p í p a d y t ý k a l y t r á v e n í p, ˇ tv i é eotrn l ˇ ø m o s k ý c h a j e d n o h o o r l a s k a l n í h o. N a o b j e d n á v k u M Ž P j s m e v y p r a c o v a l i s o u h r n n o u s t uvdliii v ú m y s l n ý c h a n e ú m y s l n ý c h o t r a v p e s t i c i d y n a p o p u l a c e v o l n ˇ ž i j í c í c h p t á k ø, v e s p o l upiržáp c i a sp o l i c e j n íp mr e z í d i e m j s m e s e p o d í l e l i n a p r a k t i c k é m š k o l e n í p o l i c i s t ø a i n s p e k t o r ø I Ž P. N a z v l á š t n í w e b o v é s t r áwn wcw e. k a r b o f u r a n. c z j s o u s h r o m a ž o v á n y i n f o r m a c e o p í p a d e c h i l e g á l n í h o t r á v e n í a p r a v i d e l n ˇ j s o u z v e e j o v áa nk yt u a l i t y s o u v i s e jt ío cu í t o s p r o b l e m a t i k o u z R i z e z a h r a n i é í. Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k ø P : r o g r a m n e b y l vr o c e p o d p o e n e x t e r n í m f i n a n é n í m z d r o jme im m o o d m ˇ n z a z p r a c o v á n í s t u d i e a o r g a n i z a c i š k o l e n í. V e d o u c í : Z d e n ˇ k V e r m o u z e k, v o l n a k r i d l b i r d l i f, e w. wcw z. b i r d l i f e. c z / v o l n a k r i d l a., wh wt w m. l k a r b o f u r a n. c z P o d ˇ k o v á n í : V š e m, k d o s e n e b o j í a k t i v n ˇ v y s t u p o v a t p tpa réoí t i k r i m i n a l i t ˇ. S r o r ý s e m v j e d n o m d o m ˇ! C í l : Z a j i s t i t f u n k é n í o c h r a n u h n í z d i š r o r ý s e o b e c n é h o n a n á r o d n í ú r o v n i. P r o j e k t s e s t á v a l z e 4 o k r u h ø é i n n o s t í : 1 ) V ý c h o v n ˇ -v z d ˇ l á v a c í. V e s p o l u p r á c i s e s k o u s p o l e é n o s t í p r o o c h r a n u n e t o p ý r ø ( E S O N ú ), a dk er m a j s k ý m Z l í n s k é h o k r a j e a M a g i s t r á t e m h l a v n í h o m ˇ s t a P r a h y p r o b ˇ h l y 4 s e m i n á e. C e l k e m b y l o p r osš ok b o, l ep n o e v1 á8 ž3 n ˇ o p r a c o v n í k ø s t á t n í s p r á v y ( p e d e v š í m r e f e r e n t ø s t a v e b n í c h ú a d ø a o d b o r ø ž i v o t n í h o p r o es dt n e sd eí n) y. 2 B y l y p p e d n á š k y a 3 m l u v e np é í s p ˇ v k y p r o o d b o r n o u v e e j n o s t. O d b o r n í k ø m v e s t a v e b n i c t v í ( p r o j e k t a n t i, z á s t u p c i s t a v e b n í c h s p o l e é n o s t í ) b y l o p o s k y t n u t o 1 7 o s o b n í c h k o n z u l t a c í. 2 ) I n f o r m o v a n o s t a z a p o j e n í v e e j n o s t i. W e b o v é swtw rw á. nrko y r y s i. c zby l y p o d o b u t r v á n í p r o j e k t u p l n ˇ f u n k é n í a p r a v i d e l n ˇ a k t u a l i z o v á n y a d o p l o v a n é. K r o m ˇ z á k l a d n í c h i n f o r m a c í o b i o l o g i i, l e g i sk lé a to ic vh nr í a n a ˇ pr ro ar ký ts iø c, t e c h n i c k ý c h e š e n í c h o c h r a n y h n í z d i š n a v š e c h z á k l a d n í c h t y p e c h d o m ø -mzaai hlro nvuo ju í peo r ad n u. V j e j í m r á m c i b y l o p o s k y t n u t o o d p o v ˇ d í -m n a a iel o v é d o t a z y a d a l š í c h k o n z u l t a c í b y l o p o s k y t n u t o p o t e l e f o n u. P r o j e k t p a r t i c i p o v a l n a 2 v ý s t a v á c h : V ý s t a v a o ž i v o t n í m p r o s t e d í 3( 0 K. o l 4 í. n, ) a P t a é í b u d k y a k r m í t k a ( B o t a n i c k á z a h r ad a v P r a z-t e r o j i, ). V e s p o l u p r á c i s k o o r d i n á t o r k o u p r o j e k t u J a r o o ž í v á s e p o d a i l o z a p o j i t 2 z á k l a d n í a 1 s t e d n í š k o l u d o o c h r a n y r o r ý s ø. B y l y v y d á n y 2 t i s k o v é z p r á v y a z a z n a m e nh á nv o ý s 5 t u mp eø d: i á lr no í c P r a h a ( ), gr io o n R e ( ), R o L e o n a r d o ( ), R o R á d i o e s k o ( ), R o V l t a v a ( ). 3 ) P r a k t i c k á o c h r a n a. S p o é í v a l a p e d e v š í m v ú z k é s p o l u p r á c i s e s t á t n í s p r á v o u. Z d e s e n pa lm n ˇ d apt ra ob já ez ve i l v ý z r e g i s t r o v a n ý c h h n í z d i š i z a p vo e j e en jí n o s t i, k t e r á u p o z o r o v a l a n a o h r o ž e n í j e d n o t l i v ý c h h n í z d i š. Ú é a s t n i l i j s m e s e 2 1 s p r á v n í c h í z e n í c h, z a h a j o v a n ý c h k r a j s k ý m i ú a d y v e v ˇ c i u d ˇ l e n í v ý j i m k y z o c h r a n n ý c h epa ol di mz ía nc ei k p r o r s t a v e b n í c h p r a c í n e b o o b l a s t n í m i i n s p e k t o r á t y I Ž P z p r eo n í p o z d e p o r u š e n í u s t a n o v e n í z á k o n a é / S b. V d a l š í c h 1 1 p í p a d e c h j s m e d o r u é i l i p í s l u š n ý c h ú a d ø m o z n á m e n í o r e g i s t r o v a n é m h n í z d i š tm i z s a j pi os žt ai dt a v k e z á k o n n o u o c h r a n u o h r o ž e n ý c h h n í z d i š n a z á k l a d ˇ v l a s t n í c h z j i š t ˇ n í n e b o o z n á m e n í t i o. d Bv ye l o e j pn ro os v e d e n o f y z i c k ý c h k o n t r o l s t a v e b, s p o j e n ý c h s k o n z u l t a c e m i s i n v e s t o r y a d o d a v a t e l i s t a v e b n í c h p r a c í. 4 ) V ý z k u m. P á t ý m r o k e m p o k r a é o v a l y r e g i s t r a c e h n í z d i š r o r ý s e. D í k y z a p o j e n í 7 1 d o b r o v o l n ývcnh í k sø p, o lkutp e r aí c o s b í r a l i d a t a v c e l1 k1 e6 m k a t a s t r e c h n a ú z e m í R, b y l o z í s k á n o r e k o r d n í c h z á z n a m ø n a ú r o v n i é í s e l p o p i s n ý c h. 5

6 D a t a b á z e r e g i s t r o v a n ý c h h n í z d i š t a k d o s á h l a k e k o n c i r o k u c e l k o v é h o p o é t u z á z n1 a0 m 0 ø, z á z n ta om hø o 3 p r o k á z a n ý c h h n í z d i š a z á z n a m ø o h n í z ds i šn ti íž cš h í m s t u p n ˇ m p r ø k a z n o s t i. K o m p l e t n í d a t o v ý s o u b o r r e g i s t r a c í h n í z d i š r o r ý s e o b e c n é h o b y l p r o t o k o l á r n ˇ p e d á n A g e n t u e o c h r a n y p í r o ddy a ta a bk ár za e j isn e y t ar k. s t a l a o f i c i á l n í m z d r o j e m i n f o r m a c í, d o s t u p n ý m p r o š i r o k o u v e e jí n os sp t r á i v u s. t áv te n s p o l u p r á c i s u n i v e r z i t o u v e š v é d s k é m L u n d u b y l o v r á m c i k r o u ž k o v á n í n a v y b r a n é k o l o n i i 1 0 r o r ý s ø o z n a é e n o g e o l o k á t oor jy e kv t u r á m c i p r z a m ˇ e n é h o n a m i g r a é n í c h o v á n í e v r o p s k ý c h r o r ý s ø. D í k y c e l o p l o š n ý m o p a t e n í m i i n d i v i d u á l n í o c h r a n ˇ v jý ec dh n ob tu ld io v s e v r o c e p o d a i l o v e s p o l u p r á c i s v e e j n o s t í a s t á t n í s p r á v o u z a c h r á n i t m i n i m á l n ˇ 1, 5 a ž 2 t i s í c e r o r ý s í c h h n í z d. Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k ø D: o t a c e M Ž P R, g r a n t M a g i s t r á t u h l. m ˇ s t a P r a h y, g r a n t M P r a h a 4, z a k á z k a o d M a g i s t r á t u h l. m. P r a h y V e d o u c í : L u k á š V i k t o r va i, k t o r b i r d l i f e,. w cw zw. r o r y s i. c z 6

7 P r o s t e d í O c h r a n a p r o s t e d í, v e k t e r é m p t á c i ž i j í, j e z á k l a d n í m p e dú ps op kˇ lš an dé e m o c kh r a n ˇ j i c h s a m ý c h. P r o tv oí žc e f a k t o r ø u k a z u j e, ž e n e j o h r o ž e n ˇ j š í m t y p e m p r o s t e d í v e s t e d n í E v r o p ˇ, z e k t e r é h o t a k é p t á cei j í n, e jjr e y czh el m eˇj d i ˇ lm si kzá k r a j i n a, s m ˇ u j e S O s v é ú s i l í t í m t o s m ˇ r e m. Z e m ˇ d ˇ l s t v í a r o z v o j v e n k o v a C í l : P r o s a z o v a n í t r v a l e u d r ž i t e l n ý c h z p ø s o b ø ˇ zl es m k ˇé dh o h o s p o d a e n í, k t e r é p í z n i v ˇ p o d p o r u j í b i o d i v e r z i t u s d ø r a z e m n a p t á k y n a ú r o v n i o d p o v ˇ d n ý c h s t á t n í c h o r g á n ø, m e z i z e m ˇ d ˇ l c i i v e e j n o s t í. V r o c e p o k r a é o v a l n a t e c h f a r m á c h v e s k é r e p u b l i c e p o s l e d n í r o k m o n i t o r i n g u p í n onsau v rdhvoovu a nýn co h v ˇ a g r o e n v i r o n m e n t á l n í c h ( A E ) o p a t e n í p r o o b d o b í , n e o s e t ý c h o k r a j ø p o l í ( ú h o r o v ý c h p á s ø ) a p á s ø c h e m i c k y n e o š e t o v a n ý c h o b i l o v i n, z p o h l e d u b o t a n i k y, e n t o m o l o g i e a v p í p a d ˇ n e o s e t ý c h o k r a j ø it e a. k é Z opron hilt eo dlu o g p o d p o r y b i o d i v e r z i t y c hv áy z e l o v p r ø b ˇ h u c e l é h o t í l e t é h o m o n i t o r i n g u j e d n o z n a é n ˇ p í n o s n ˇ j š í o p a t e n í n e o s e t é o k r a j e p o l í. N a z á k l a d ˇ v ý s l e d k ø m o n i t o r i n g u b y l a d o p o r u é e n a o p t i m á l n í p o d o b a o b o u a g r o e nnv íi cr h o nom pean t áel n í ( A E O ) p r o o b d o b í V P t a é í o b l a s t i K r á l n i ˇc žk ný í k S p r o b ˇ h l m o n i t o r i n g p í n o s u a g r o e n v i r o n m e n t á l n í h o o p a t e n í P t a é í l o k a l i t y n a t r a v n í c h p o r o s t e c h h n í z d i š t ˇ c h á s t a l a p o l n í h o. V ý s l e d k y p r o k á z a l y, ž e p i h l á š e n é p ø d n í b l o k y s a m c i c lh i á s t a l a o b s a z o v a p e d n o s t n ˇ p r o p r v n í i d r u h é h n í z d ˇ n í. S o u é la y s n oˇ v bˇ y o v a n é m o ž n o s t i o c h r a n y h n í z d i š p o n e c h á n í m é á s t i p ø d n í h o b l o k u s v o l a j í c í m s a m c e m d o p o l o v i n y s r p n a. T e n t o m o d e l o c h r a n y m ø ž e d ovph l o don vˇ a t s t á v a j í c í m o d e l o c h r a n y z a p e d p o k l a d u, ž e v e l i k o s t p o n e c h a n é p l o c h y b u d e a l e s p o 3 h a. V r o c e b y lza a h á j e n a d i s k u z e o b u d o u c í p o d o b ˇ S p o l e é n é z e m ˇ d ˇ l s k é p o l i t i k y. S O p a t i l a m e z i a k t i v n í é l e n y p r a c o v n í s k u p i n y p r o z e m ˇ d ˇ l s t v í v r á m c i p l a t f o r m y e n v i r o n m e n t á l n í c h o r g a n i z a c í Z e l e neý p rker zueh n, t okvtaelra ý nra 3 k u l a t ý c h s t o l e c h s m i n i s t r e m z e m ˇ d ˇ R l s a t v dí a l š í c h j e d n á n í c h n a o b o u k l í é o v ý c h m i n i s t e r s t v e c h. S O s e p o d í l e l a n a p í p r a v ˇ n o v ý c h A E O a v y t v á e n í p r o g r a m o v ý c h p o d k l a d ø p r o o b-2 d 0o 2b 0 í v 2 0 r1 á4 m c i z a p o j e n í d o d v o u p r a c o v n í c h s k u p i n ( A E O a P í r o d n í z d r o j e ). M e z i h l a v n í p r o p a g a é n í a k c e z ae m n ˇ é n a o d b o r n o u a l a i c k o u v e e j n o s t v r o c e p a t i l a r e p o r t á ž o p r o b l e m a t i c e o c h r a n y p t á k ø z e m ˇ d ˇ l s k é k r a j i n y v p o a d u Cm h cˇ e? t, e s e m i n á e p r o z e m ˇ d ˇ l c e v C H K O L a b s k é p í s k o v c e n e b o v y s t o u p e n í n a k o n f e r e n c i S O v M i k u l o v ˇ. Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k ø v: l a s t n íz d r o j e S O, M Z e R, M Ž P R, B i o i n s t i t u t o. p. s. V e d o u c í : V á c l a v Z á m e é n í k z, a m e c n i b i r d l i f e. c z P o d ˇ k o v á n í : V š e m, k t e í n a p r o j e k t u v r o c e s p o l u p r a c o v a l i. 7

8 L o k a l i t y Z á k l a d e m ú z e m n í o c h r a n y p t á k ø v B i r d L i f e ei rn nt a t i o n a l j e s o u s t a v a v ý z n a m n ý c h p t a é í c h úi zm ep mo í r t ( a n t B i r d A r e a s I B A ) v y b í r a n ý c h p o d l e j e d n o t n ý c h k r i t é r i í. T a k t o v y b r a n é l o k a l i t y p e d s t a v u j í n e j h o hd ln eo td in sˇ kj a š í o cú hz re am ní y z p t á k ø v k a ž d é z e m i. K r o m ˇ o c h r a n y v y b r a n ý c h ú z e m í v ys s o k o u o c h r a ná s k o u h o d n o t o u b u d u j e S O n o v o u m o k a d n í l o k a l i t u sí z e n ý m r e ž i m e m O r n i t o l o g i c k ý p a r k J o s e f o v s k é l o u k y. V ý z n a m n á p t a é í ú z e m í ( I B A ) C í l :Z a j i s t i t d l o u h o d o b ˇ p í z n i v ý s t a v p o p u l a c í k r i t é r i o v ý c h d r u h ø p t á k ø a j e j vi ýc zh n ap mr no ýs ct h e pd tí a év íe c h ú z e m í c h ( I B A ). V r o c e 2 01 p o k r a é o v a l a k o o r d i n a c e é i n n o s t i p a t r o n á t n í c h s k u p i n, s e s t a v e n ý c h v ˇ t š i n o u z d o b r o v o l n ý, c h p r a c o v n í k ø k t e r é o p e r u j í 8 v v3ý z n a m n ý c h p t a é í c h ú z e m í c Vh e. z b ý v a j í c í c h d v o u I B A n e n í v e d o u c í p a t r o n á t n í s k u p i n y a j e p r o v á d ˇ n p o u z e m o n i t o r i n g eb z d a l š í c h a k t i v i t. Pp ra át cr i o nvá t n í c h s k u p i n á c h z a j i š u j í t é m ˇ d v ˇ s t o v k y é l e n ø S O. S t ˇ ž e j n í é á s t é i n n o s t i s i c e s p o é írv eá a lv i z a c i m o n i t o r i n g u, s t e j n ˇ d ø l e žsilteé d ojve á nií s t a v u b i o t o p ø k r i t e r i o v ý c h d r u h ø a j e h o a k t i v n í o c h r a. n N ˇ k t e í é l e n o v é sp e S z a p o j o v a l i i d o s p r á v n í c h m í sz t e ˇ n í p øv s o b n o s t i. N e m a l á é á s t p ø s o bo í b l i a s vt i v z d ˇ l á v á n í a p r o p a g a c e v ý z n a m n ý c h p t a é í c h ú z e m í. V o b l a s t i d r u h o v é o c h r a n y j s m e p i z a p o j e n í d o s p r á v n í c h í z e n í m i m o j i n é e š i l i p r o b ul že mí av tá in kí u b ni oa p c i. d ø p o v c h r á n ˇ n ý c h ú z e m í c h a pvt a é í c h o b l a s t e c h, n o v é s k r ý v k y a r e k u l t i v a c e p i t ˇ ž b ˇ n e r o s t ø, v ý s t a v b u f o t o v o l t a i c k ý c h a v ˇ t r n ý c h e l e k t r á r e n, ú r o v e i n t e n z i t y c h o vp u t a ré yí b o vb l a s t i, r e g u l a c i s p o r t o v n í c h a k t i v i t a p o d. a d a j e d n á n í a d a l š í c h a k t i v i t v lé e nt én hˇ o cpí r ø z k u m u a o t e v e n é h o d o p i s u p e d s t a v i t e l ø m v l á d y s e t ý k a l a a k t u á l n í o t á z c e o c h r a n y P t a é í o b l a s t i Š u m a v a. M i m o j i n é s e S O ú é a s t n i l a v y j e d n á v á n í o p o d o b ˇ n o v Né áh o r o dz ná ík m o n a o p a r k u Š u m a v a. Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k Mø : o n i t o r i n g p t a é í c h o b l a sjte í z ai jš t ˇ n v r á m c i z a k á z k y A. O PDKa l š í é i n n o s t i j s o u z a j i š o v á n y z v l a s t n í c h z d r o j ø S O. K o o r d i n á t o r : K a m i l i h á k c, i h a b i r d l i f e,. wc wz w. b i r d l i f e. c z / i b a. h t m l P o d ˇ k o v á n í : V š e m d o b r o v o l n ý m é l e n ø m p a t r o n á t n í c h s k u p. i n O r n i t o l o g i c k ý p a r k J o s e f o v s k é l o u k y C í l :V y t v o i t v h o d n é p o d m í n k y p r o n á v r a t m o k a d n í c h p t á k ø n a d í v e z a p l a v o v a n é l o u k y v n i v ˇ se ok u y é am se n t ˇ u j e a ú z e m í v y u ž í v a t p r o e n v i r o n m e n t á l n í v ý c h o v u. t v r t ý m r o k e m pr o b ˇ h l n a ú z e m í O r n i t o l o g i c k é h o p a r k u J o s e f o v s k é l o u k y m o n i t o r i n g p t á k ø p o d l e j e d n o t n é m e t o d i k y. J e h o v ý s l e d k y s l o u ž í k e s l e d o v á n í v l i v u r e a l i z o v a n ý c h ú p r a v a r e á l u n a r o z š í e n í. a M ap po oé ve at cn í o s mt e tp ot dá ok u ø n a p l o š e l u k b y l o z j i š t ˇ n o 4 6 d r u h ø i, i nsa l el di un j í c í b e h o v é p o r o s t y v o d n í c h t o k ø b y l o z a z n a m e n á n o 4 4 d r u h ø. N e j h o j n ˇ j š í m i d r u h y p t a é í h o p a r k u j s o u r á k o s n í k z p ˇ v n ý, b u d n í é e k m e n š í a s t r n a d o b e c n ý. r Ki rn og m u ˇ b my ol n ip ta or k b ˇ h e m r o k u n a v š t í v e n p i 7k 8o n t r oálc h. C e l k o v ý p o é e t d o s u d z j iý šc t h ˇ nd r u h ø s e z a s t a v i l n a é í s l e n i1c 3h 9 ž, z n e c e l á p o l o v i n a n a ú z e m í p a r k u h n í. zm de iz li a n o v ˇ z j i š t ˇ n é d r u h y p a t í n a p. z i m u j í c í p ˇ n k a v a j i k a v e c a b r k o s l a v s e v e r n í a z á s t u p c i b a h á k ø v o d o u š b a h e n n í, s l u é k a m a l á a s l u k a l e s n í v y u ž í v a j í c í v y ba u db oˇ vh ae nm á m ji eg zr ía rc ke. M e z i n e j z a j í m a v ˇ j š í p o z o r o v a n é d r u h y p aét í rikla a o b e c n á b, e k a s i n a o t a v n í, c h á s t a l, p o ls nt í í ž l e s n í a s t r n a. d N la u d éá nl íe p r o b í h a l m o n i t o r i n g o b o j ž i v e l n ín k ˇø k ta e r ý c h v y b r a n ý c h s k u p iben z o b r a t l ý c h. R e a l i z o v a n é ú p r a v y z á v l a h o v é h o t sé ym su b y l y u k o n é e n y z a é á t k e m r o k u P r v n í s l a v n o s t n í n a p o u š t ˇ n í z á v l a h o v é h o s y s t é m u z a ú é a s t i p o s k y t o v a t e l ø p o d p o r y, s t á t n í s p r á v y a v e e j n o s t i b y l o u s k u t e é n ˇ n o Nda n e j a 2. e b 1 y. l a d o k o n é e n a p r v n í e t a p a v y t v á e n í t ø n í, k t e r é z v y š uoj u í d irvu ehro zv i t u u v š e c h s l e d o v a n ý c h s k u p i n ž i v o é i c h ø, c e l k e m 8

9 b y l o o d r o k u v y b u d o v á n o 1 8 t ø n í. P r o v s t u p n í a r e á l p t a é í h o p a r k u b y l a z p r a c o v á n a z áp kr lo aj de nk í t oúv ré o v e d o k u m e n t a c e, k t e r á z a h r n u j e ú p r a v y o b j e k t u u r é e n é h o p ø v o d n ˇ p r o o b s l u h u z á v l ao h u c ní a i bn uf do r m a é n í s t e d i s k o a v y b u d o v á n í v e l k é h o z a h r a d n í h o k r m í t k a a z á s y p u p r o p t á k y, o b j e k t u p o z o r o v a t e l n y n a v a z u jo í ca í v ne a l k ké r m í t k p o z o r o v a c í v ˇ ž e. J ip ž r ø vb ˇ h u l i s t o p a d u b y l a r e a l i z o v á n a s t a v b a v e l k é h o z a h r a d n í h o k r m í t k a, k a m b y l o b ˇ h e m z i m y d o p l o v a n é k r m i v o p r o p t á kvy ý. z n a m n o u p o d m í n k o u p r o z d á r n é p o k r a é o v á n í p r o j e k t u j e v l a s t n i c t v í p o z e m k ø. V r o c e j s m e v y k o u p i l i d a l š í h a 4,, 1t a k ž e k j s m e v l a s t n i l i j i ž 1 1, 5 h a ( v í c e n e ž 1 5 % r o. z l o h y p a r k u ) T r a d i é n ˇ p r o b ˇ h l y rvo c e v p t a é ím p a r k u t i v e l k é a k c e p r o v e e jjnaorsnt í V í t á n í p t a é í h o z p, ˇ vnuo c s l a v í k ø a p o d z i m n í P t a é í f e s t i, v a lt o z a v e l k é h o z á j m u v e e j n o s t i. S os u e é au s n k ˇ u t e é n i lvy y c h á z k y p r o š k o l n í m l á, d ea žk c í s e n a p. ú é a s t n i l i s t u d e n t i G y m n á z i a D v ø r K r á l o v é n a d ( KLlaubb e mn a t u r a ) a B i s k u p s k é h o g y m n á z i a B o h u s l a v a B a l b í n a v H r a d c i K r á l o v. V é í j n u b y l a u s p o á d á n a a k c e p r o m í s t n í z á k l a d n Jí o sš ke of ol vu a, z p i n í ž ž á c i v y v ˇ š o v a l i abr ue dá kl y u v p t a é í h o p a r k u, c e l k e m i n s t a l o v a l i t é m ˇ s t o v k u b u d e k. D o s a v a d n í z k u š e n o s t i b us d o v á n í m p t a é í h o p a r k u b y l y p r e z e n t o v á n y p e d n á š kj o u s e f o v s k é l o u k- y v y u ž i t í s t a r é h o z á v l a h o v é h o s y s t é m u k v y t v o e n í n o v é h o m o k a d u n a k o n f e r e n c i M o k a d y a k l i m a t i c k á z5 m. ˇ n2 a v B l a n s ku. D n e b y l z a ú é a s t i v e e j n o s tá n i su es pm o i n á d O r n i t o l o g i c k ý p a r k J o s e f o v s k é ljoaurk oy m ˇ vi h o d n o t í c í v ý s l e d k y v š e c h p r o b í h a j í c í c h m o n i t o r i n g ø ž i v o é i c h ø i r o s t l i n. D í l é í v ý s l eø d k by y lm y a p po rv eá zn eí n tp ot vá ák n y v p r ø b ˇ h u k o n f e r e n c e S O O r n i t o l o g i e v ˇ d a p r o k a ž d é h o v e d n e c h vm i k u l o v ˇ. B ˇ h e m r o k u b y l o p u b l i k o v á n o n ˇ k o l i k é l á n k ø o p r o j eék at su o pvi s e P t a é í s v ˇ t a r e g i o n á l n í m t i s k u n a p. J a r o m ˇ s k é m a J o s e f o v s k é m z p r a v o d a j. i N a i n t e r n e t o v é s t r á n k y p r owjwe w k. tju o s e f o v s k e l o u ky. c z b y l o d o p l n ˇ n o o s m n o v ý c h é l á n k ø.v z n i k l 2 0 t i m i n u t o v ý f i l m o v ý d o k u m e n t O r n i t o l o g i c k ý p a r k J o s e f o v s k é lz or uo kz y e n í r e z e r v a c e r. o cve o b d r ž e l M i l o s l a v H r o m á d k o, s p r á v c e O r n i t o l o g i c k é h o p a r k u J o s e f o v s k é, lýv ozunka ym n é o c e n ˇ n í c e l o ž i v o th o n í p o st o je a t r v ahlo é ú s i l í o r n i t o l o g a u d ˇ l o v a n é K r á l o v é h r a d e c k ý m k r a j ez m a p í n o s p i r o z v o j i e k o l o g i c k é v ý c h o v y. Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k ø D : e u t s c h e B u n d e s s t i f t u n g U m w e l t, E v r o p s k á u n Ei ve r o p s k ý f o n d p r o r e g i o n á l n í r o z v o j a S t á t n í f o n d ž i v o t n í h o p r o s t e d í rár m cv i O p e r a é n í h o p r o g r a m u Ž i v o t n í p r o s t e d í, N a d a c e P a r t n e r s tý v í ú, a Kd r a j s k K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e C E, M E X C z e c h R e p u b l i c, s k.. a n ˇ k o l i k d e s í t e k i n d i v i d u á l n í c h d á r c ø. V e d o u c í : M i l o s l a v H r o m á d k o h, r o m a d k b i r d l i f e., cwzw w. j o s e f o v s k e l o u k y. c z P o d ˇ k o v á n í : P o d ˇ k o v á n í v š e m o r g a n i z a c í m i j e d n o t l i v c ø m, k t e í p r o j e k t vr o c e j a k k o l i v p o d p o i l i. Z v l á š t n í p o d ˇ k o v á n í T o m á š i G r i m o v i z a m i m o á d n ý f i n a n é n í d a r. 9

10 L i d é N e z b y t n o u a v e l m i p o d s t a t o u é á s t o c h r a n á s k é p r á c e t v o lí i dp mr i á c a e ps r o l i d i. S O j e é l e n s k o u o r g a n i z a c í, s d r u ž u j í c í p e s 2 t i se í cé l e n ø. l e n s k á z á k l a d nva y k a z o v a l a p o n ˇ k o l i k a l e t e c h o p ˇ t m í r n ý, k n á3 r 1 ø. s tp r o s i n c i 12 0 m 1 ˇ l a S O é l e n ø, v é e t n ˇ r o d ni ýn c h p í s l u š n í k ø u r o d i n n ý c h é l e n s t v í ( é e s t n í 1 3 é, l einnodvi é v: i d u á l n í é l e n1o0 v2é 5 :, s t u d e n t i : 2 0 4, d ø c h o d c i 3: 5 3, r o d i n n á é l e n s t2 0v 5 í ):. P r o é l e n y p o á d á m e e x k u r z e va y d á v á m e p e r i o d i c k é i n e p e r i o d i c k é p u b l i k a c e, m e z i é l e n s k é v ý h o d y p a t í i m o žvnyousžt i t í o d b o r n é k n i h o v n y t e a r é n n íc h s t a n i c n a V e l k é m T i sa é mn a B l a t c i t. y i k r á t r o é n ˇ p i n á š í i n f o r m a c e p r o é l e n y S p o l k o v é z p r á v y S O. Z á j e m S O s e n e s o u s t e u j e j e n n a é l e n y, p r o v e e j n o s t j s oou b luír béeen é y a k c e V í t á n í p t a é í h o z Fp eˇ sv tu i, v a l p t a c t v a, d a l š í t e r é n n í e x k u r z e a a d a t in sa kv oe vn ie n k. s e S O p r e z e n t u j e t i s k o v ý m i z p r á, v éa lm ái n k y a r o z h o v o r y p r o v š e c h n y t y p y m e d i í, j e j i c h ž p o é e t j d e d o d e s í t e k r o é n ˇ, w e b o v ý m i s t r á n k a m i, o d b o r n ý m r e c e n z o v a ncýkm ý m o r n i t o l o g i é a s o p i s e m S y l v i a, p o p u l a r i z a é n í ém í m P t sa v ˇ t e m. D ø l e ž i t o u a h o j n ˇ v y u ž í v a n o u s l u ž b o u v e e j n o s t i j e i o d p o v í d á n í e m a i l o v ý c h a t e l e f o n i c k ý c h d o t a z ø, z oj di pc oh vž í d á m e n ˇ k o l i k s t o v e k r o é n ˇ. J a r o o ž í v á C í l : V z b u d i t u v e e j n o s t i a p e d e v š í m u d ˇ t í z á j e m o p í r o d u a p t a c t v o p r o s t e d n ií c tj va ír m n í sh lo e dn oá v ár a t u s t ˇ h o v a v ý c h p t á k ø. J a r o o ž í v á ( S p r i n g A l i v e ) j e m e z i n á r o d n í k a ž d o r o é n í k a m p a, p r o b í h a j í c í v e v í c e n evž r ot p y i, c ebt li í z keém hío c h E v ý c h o d u a A f r i k y, v n i c h ž j e k o o r d i n o v a n á p a r t n e r y B i r d L i f e I n t e r n a t i o n a l. V r o c e 2i 0 1s 1 l ebd yo lv y á n v y kp a mí pl ae nt y p ˇ t i d r u h ø p t á k ø : é á p a b í l é h o, v l a š t o v k y o b e c n é, k u k a é k y o b e c n é, r o r ý s e o b e c n é h o a v l hsy t rpáen skty r é s k r z e w w w. s p r i n g a l i v e. n e. t B y l y a k t u a l i z o v á n y w e b o v é s t rw áw nw k. y s p r i n g a l i v e. n e, t o b s a h u j í c í m n o ž s t v í i n f o r m a c í o c í l o v ý c h d r u z í c h, v é e t n ˇ f o t o g r a f i í a h l a s o v ý c h z á z n a m ø, o j e j i c h m i g r a é n í m c h o v á n í, j e j i c h othercoh ž eoncí h ra a nmy o. ž n o s V ý s l e d k y b y l y p r e z e n t o v á n y v e f o r m ˇ g r a f ø, t a b u l e k a m a p b. y lc o e l v k e km a m p a n i s h r o m á ž d ˇ n o p o z o r o v á n í z 3 6 z e m í E v r o p y, B l í z k é h o V ý c h o d u a A f r i k y ( J i h o a f r i c k á r e p u b l i k a ), p i é e m ž e s k á re m p u 2b 6l 4i 7 k a s e s c e l k p o z o r o v á n í m i u m í s t i l a n a š e s t é m m í s t ˇ v ž e b í é k u n e j a k t i v n ˇ j š í c h z e m í. Pe rs ok jé e kr te u p usb e l ivc ez ú é a s t n i l o p o z o r o v a t e l ø. Z a p o j i l o s e 6 3 d ˇ t s k ý c h k o l e k t i v ø ( š k o l n í t í d y, p í r o d o v ˇ d n é k r o u ž tk vy o, eo n d d e-m í lay i) l. o vbý y l v y s e z n a m z á j e m c ø o p r a v i d e l n é i n f o r m a c e o p r o j e k t u a o p t á c í c h, c e l k e m a d r e s, n a k tˇehr u é jbay rla o zv a splr áønb o c e l k em 2 8 z p r á v. V š e c h n y z ú é a s t n ˇ n é k o l e k t i v y o b d r ž e l y c e r t i f i k á t o ú é a s t i v p r o j e k t u, o s ta of lr in kí y h ra u v Cý b e ˇs tr a d v ý c h o v n ˇ v z d ˇ l á v a c í c h m a t e r i á l ø. K t é m a t u b y l y v y d á n y é t y i t i s k o v é z p r á v y. C e l k o v ý peo déieít c h é lbáynl k ø v m m i n i m á l n ˇ é t y i c e t, 2 5 ra os oz vh ýl c h a 2 t e l e v i z n í r o z h o v o r y. V e s p o l u p r á c i s e s p o l e é n o s t í Š I K. c z b y l v y t v o e n i n f o r m a é n í s p o t J a r o o ž í v á, k t e r ý p br yø l b ˇ vh u j a r a d e n n ˇ p r o m í t á n n a š k o l á c h. B y l o v y d á n o k s p l a k á t u J a r o o ž í v á, k s m a g n e t i c k ý c h z á l o ž e k, k s S o u b o r ø pv rn aí c oh l i s t ø p r ko j e k t u, k s z v a c í c h p l a k á t k ø n a a k c i V í t á n í p t a é í h o z p ˇ v u a k s o m a l o v á n e k a ú k o l ø p r o n e j m e n š í. K o o r d i n á t o r k a p r o j e k t u s e l e k t o r s k y z ú é a s ot nr id il na á ts oe tr ø k á En í V V O k o s t e d o é e s k é h o k r a j e o r g a n i z o v a n é h o K l u b e m e k o l o g i c k é v ý cp hr o vj y e. k t b y l ú z c e p r o p o j e n s p r o j e k t e m n a o c h r a n u r o r ý s e o b e c n é h o. H l a v n í p í n o s k a m p a n ˇ J a r o o ž í v á s p o é í v á v r o z š í e n í p r a v i d e l n é h o ˇ l vá ýv ca hc oí vh n o ˇ v z d p r o j e k t u z a j í m a v é h o p r o š i r o k o u v e e j n o s t i p e d a g o g y a v y d á n í š i r o k é n a b í d k y m a t e r iíá cl h ø p r oød b pˇo h r upj rí oc j e k t u. V l i s t o p a d u p r o b ˇ h l o p r vo s t o r á c h e s k é z e m ˇ d ˇ l s k é u n i v e r z ip tr y a z ve m e z i n á r o d n í s e t k á n í n á r o d n í c h k o o r d i n á t o r ø p r o j e k t u S p r i n g A l i v e. T o t o s e t k á n í b y l o o r g a n i z a é n ˇ z a j i š t ˇ n o e s k o u so pl olg e iéc nk o su t í o r n i t s p o d p o r o u F a k u l t y i žv o t n í h o p r o s t e d í Z U. S e t k á n í p i n e s l o z e j m é n a v ý m ˇ n u z k u š e n o s t í a p o m o h l o n a p l á n o v a t v ý z n a m n é z k v a l i t n ˇ n í a r o z š í e n í p r o g rnaámsu l evd u j í c í c h l e t e c h. Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k ø P: r o j e k t b y l f i n a n é n ˇ z a j i š t ˇ n d o t a c í M i n i s t e r s t v a ž i v o t n í h o p r o s t a deadcí e, Mgirta snutbe im s hni C o r p o r a t i o n F u n d f o r E u r o p e a n d A f r i c a a v l a s t n í m i p r o s t e d k y S O. M e z i n á r o d n í s e t k á n í z ab jy il šo t ˇf ni o n a n é n ˇ p r o s t e d k y M i t s u b i s h i C o r p o r a t i o n F u n d f o r E u r o p e a n d A f r i c a, S O a Z U. V e d o u c í : L u c i e H o š k o v á h, o s k o v b i r d l i f e., cw zw w. s p r i n g a l i v e. n e t 1 0

11 P o d ˇ k o v á n í : V š e m p i s p ˇ v a t e l ø m d o p r o g r a m u J a r o o ž í v á, z e j m é n a p a k u é i t e l ø m a v e d o u c í m k r o u ž k ø a o d d í l ø, k t e í z a h r n u j í J a r o o ž í v á a c e l k o v ˇ p r o b l e m a t iakn u y op ctharc t v a d o v ý c h o v n ý c h a k t i v i t. S p e c i e l n í p o d ˇ k o v á n í p a t í F a k u l t ˇ ž i v o t n í h o p r o s t e d í Z U z a p o s k y t n u t í p r o s t o r a p o d p o r u o r g a n i z a c e s e t k á n í m e z i n á r o d n í cø h p kr o oj re dk it nu á t o r S p r i n g A l i v e. R o v n ˇ ž d ˇ k u j e m e d o b r o v o l n í k ø am d zs t u d e n t ø Z U, k t e í sd e í l pe ol i n a o r g a n i z a c i t o h o t o s e t k á n í. C e l o s t á t n í o r n i t o l o g i c k á k o n f e r e n c e O r n i t o l o g i e, v ˇ d a p r o k a ž d é h o C í l : P i b l í ž i t o r n i t o l o g i i z á j e m c ø m o o b o r, p o s k y t n o u t p r o s t o r p r o p r e z e n t a c i n e j n o v ˇ j šeísc ih o nváý l sølm e di k ø p r o f a m a t é r ø m, z l e p š i t k o m u n i k a c i m e dz bi o ro n í k y a a m a t é r y, p o s k y t n o u t p í l e ž vi ýt m o ˇs n t ˇ k z k u š e n o s t í a n a v á z á n í n o v ý c h k o n t a k t ø, a p r o p a g o v a t o r n i t o l o g i i a o c h r a n u p t a c t v a n a v e e j n o s t i C e l o s t á t n í o r n i t o l o g i c k á k o n f e r e n c e s e k o n a l a v e d n e c h 7. a ž 9. M i k íu jl no a v ˇ 2. N0 o1 s2 n ýv m t é m a t e m k o n f e r e n c e b y l a o b é a n s k á v ˇ d a v ˇ d e c k ý v ý z k u m, d o k t e r é h o s e v ý r a z n ˇ z a p o j u j í d o b r o v o l n í c i ( a m a t é r š t í o r n i t o l o g o v é ). C e l k o v ˇ n a k o n f e r e n c i p i j e l o ú é a s t n í k ø z e s k é r e p u b l i k y, S l o v e n s k a, P o l s k a, R a k o u s k a a Š v5ý 1 c amrls uk va e. n ýzca h z n ˇ l o p í s p ˇ v k ø a b y l o e zp er n t o v á n o 3 3 p o s t e r ø. V r á m c i k o n f e r e n c e p r o b ˇ h l o i d i s k u s n í s e t k á n í n a t é m a f a u n i s t i c k é d a t a b á z e, s e m i n á k u r é o v á n í v e l k ý c h r a c k ø, p r o m í t á n í f i l m u S y l v a G ja ab k r e st e a r o d í š u m a v s k ý h o r s k ý l e s, s p o l e é e n s k ý v e é e r v e v i n n é m s k l e p ˇ a t e r é n n í e x k u rp zr e z se n t a c í d a l e k o h l e d ø M e o p t a. Ú é a s t n í c i k o n f e r e n c e o d s o u h l a s i l i v ýr ve oz jo i l u c i k s i t u a c e Pv t a é í o b l a s t i Š u m a v a ( k d i s p o zhi tc ti p : n/ a / w w w. c s o. c z / w p i m a g e s / v i d e o / R e z o l u c e.) p. d fs b o r n í k k ozn f e r e nc e j e k d i s p o z i c i nh a t t p : / / w w w. c s o. c z / w p i m a g e s / v i d e o / S b o r n i k _ O r n i t o l-vo eg di ae P r o K a z d e h o. p d f. G e n e r á l n í m s p o n z o r e m k o n f e r e n c e b y l a f i r m a M e o op pt ta i k a, s. r. o. P Helraovv n. í m i p a r t n e r y k o n f e r e n c e b y l i R e g i o n á l n í m u z e u m M i k u l o v a T u r i s t i c k é i n f o r m a é n í c e n t r u m M i k u l o v. Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k Mø e: o p t a o p t i k a, s. r. o. P e r o v, R e g i o n á l n í m u z e u m M i k u l o v, T u r i s t i c k é i n f o r m a é n í c e n t r u m M i k u l o v, R a d a v ˇ d e c k ý c h s p o l e é n o s t í A V R r, o vsswkai O p t i k, E K G s. r. -B o. i, o, P rcok P r i m a r i á t e, Z e l e n a d o m a c n o s t. c o m I n r e k o s. r. o., A O P K R, C H K O P á l a v a, k o n f e r e n é n í p o p l a t k y ú é a s t n í k ø. V e d o u c í o r g a n i z a é n í h o v ý b o r u: L u c i e H o š k o v á h, o s k o v b i r d l i f e. c z P o d ˇ k o v á n í : V š e m s p o n z o r ø m k o n f e r e n c e z ap o s k y t n u t é f i n a n é n í i m a t e r i á l o v é p r o s t e d k y, T u r i s t i c k é m u i n f o r m a é n í m u c e n t r u M i k u l o v ( j m e n o v i t ˇ M a r c e l e K o á kzoa v é o) r g a n i z a é n í p o m o c, v š e m d o b r o v o l n í k ø m a d z S O, k t e í p o m á h a l i s o r g a n i z a c í k o n f e r e n c e. V í t á n í p t a é ío h z p ˇ v u a F e s t i v a l p t a c t v a C í l :S e z n á m i t š i r o k o u v e e j n o sp t a sc t v e m v e v š e c h r e g i o n e c h a u p o z o r n i t n a s e z ó n n ˇ v ý z n a m n é f e n o m é n y p t a é í h o ž i v o t a, z e j m é n a n a m i g r a c i. V í t á n í p t a é í h o z p ˇ v u ( I n t e r n a t i o n a l D a w n C h o r u s D a y ) p r o b ˇ h l o p e v á ž n ˇ o v í k e n nd ea c h k. v ˇdtunba a k v ˇ t n a n a r e k o r d n í c h m í s t e c h, a ú é a s t n i l o s e b3e0 z0 m áo ls a o b 2. T r a d i é n ˇ o n ˇ c o m é n ˇ a k c í s e k orn áa ml co i v p o d z i m n í h o F e s t i v a l u p t a c t v a o v í k e n d u í j n a. E v r o p s k é m u k o o r d i n á t o r o v i j s m e p o s í l a4 l5 i aúk dc aí j, e kzt e r é n a v š t í v i l o p e s ú é a s t n tí ok hø o, 4z 2 2 d ˇ t í. C e l k e m j s m e b ˇ h e m t o h o t o v í k e n d u p o z o r o v a l i j e d i n c ø p t á k ø d r u h ø. Ú é a s t n í c i o b o u a k c í s i o d n e s l i k r o m ˇ z á ž i t k ø i i n f o r m a c e o S O a o c h r a n ˇ p t át k ˇ ø. u P ondárs o bi n é v e s v ˇ z h o d n o c e n í o b o u a k c í l z e l én zat n a w e b u S O. Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k ø V : l a s t n í z d r o j e S O. V e d o u c í : Z u z a n a H o m u t o v á, h o m u t o v b i r d l i f e. c, wz w w. b i r d l i f e. c z / v i t a n i., hw tw mw l. b i r d l i f e. c z / f e s t i v a l. h t m l 1 1

12 S y l v i a C í l :S e z n á m i t é e s k o u i z a h r a n i é n í o r n i t o l o g i c k o u v e e j n o s t s o d b o r n ý m i v ý s l e d k y p r o s t e d n i c nt év hí o m r e c e n z o v a o d b o r n é h o o r n i t o l o g i c k é h o é a s o p i s u. V r o c e v y š e l n1a 7 6 s t r a n á c h 7. 4 réon í k é a s o p i s u S y l v i a. Ní áépílsn lja e 1 6 o d b o r n ý c h s t u dí ia k r á t k ý c h s d ˇ l e n í, k t e r á j s o u z a h r n u t a d o p r e s t i ž n í m e z i n á r o d n í r e š e r š n í d a t a b á z e S c o p u s. D o k o n é i l i j s m e z p í st ta ur pš n í ˇc nh í é ví šs e cl h n sa w e b u S O. Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k ø V : l a s t n í z d r o j e S O d, a R v a ˇ d e c k ý c h s p o l e é n o s t í R, N a d a c e e s k ý l i t e r á r n í f o n d. Š é f r e d a k t o r: P e t e r A d a m í k, s y l v i b i r d l i f e, w. wc w z. b i r d l i f e. c z / s y l v i a. h t m l P o d ˇ k o v á n í : R e d a k é n í r a d ˇ a r e c e n z e n t ø m z a d o b r o v o l n o u p r á c i, R a d ˇ v ˇ d e c k ý c h s p o l e é n o s t í R a N a d a c i L F z a f i n a n é n í p o d p ro u. P t a é í s v ˇ t C í l :P i n á š e t z a j í m a v o s t i, r a d y a p o z v á n k y n a a k c e t ý k a j í c í s e p t a c t v a a i n f o r m o v a t é l e n se kd op u l azt ái kt le al de n u o a p a k t u á l n í m d ˇ n í n a p o l i p r o f e s i o n á l n í i a m a t é r s k é o r noi ct ho rl ao n gˇ i e d, r uv h ø a s t a n o v i š r áa m cv i S O. V r o c e j s m ev y d a l i d v ˇ p r a v i d e l n á é í s l a a a k t u a l i z o v a l i w e b o v é s t r á n k y é a s o p i s u. t e n á e j s m e s e z n á m i l i s V ý z n a m n ý m i p t a é í m i ú z e m í m i e s k o b u d ˇ j o v i c k é r y b n í k y a e s k o l-d iop ks ek so k é p í s k o v c e a m o k a d y, n a u é i l i j s m e j e p o z n á v a t r á k o s n í k y, c v r é i l k y a m e n š í s o v y. m o D h ˇl ty i z sa pe o j i t d o l u š t ˇ n í k í ž o v e k a h l a v o l a m ø o c e n y r oa d i s ép i o l u s s e z ú é a s t n i t n ˇ k t e rm é n o zh a p r o p a g o v a n ý c h a k c í. U p o z o r n i l i j s m e n a n e b e z p e é í e l e k t r i c k ý c h v e d e n í a ú h y n y p t á k ø z p ø s o b e n é p o s y p o v o u s o l í. N a z á v ˇ r j snmá e v škt ˇ v ˇ d o p o r u é i l i T u n i s k o la s kpé o p o b e ž í B a l t s k é h o m o e. Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k ø V : l a s t n í z d r o j e S O. Š é f r e d a k t o r k a : A l e n a K l v a o v á p t, a c i s v e b i r d l i f e, w. wc w z. b i r d l i f e. c z / p t a c i s v e t. h t m l P o d ˇ k o v á n í : V š e m a u t o r ø m t e x t ø a f o t o g r a f i í z a d o b r o v o l n é p í s p ˇ v k y, r e d a k é n í r a d ˇ z a d o b r o v o l n o u o d p o v ˇ d n o u p r á c i. W e b o v é s t r á n k y S O C í l : P o p u l a r i z o v a t o c h r a n u p t a c t v a a j e h o p r oa s t s eezdn ía m o v a t ask t u a l i t a m i o r n i t o l o g i c k é h o v ý z k u m u i o c h r a n y p t á k ø. Z a j i š o v a t s b ˇ r, u c h o v á n í a p r e z e n t a c i d a t v ý z k u m n ý c h p r o g r a m ø S O. W e b o v é s t r á n k y S O j s o u u m í s t ˇ n y n a a d rw ew sw e. b i r d l i f e., c z j s o u d o s t u p n é ai d rze s y w w w. c s o. c z. P e d s t a v u j í luecneý s o u b o r i n f o r m a c í o p t á c í c h, j e j i c h o c h r a n ˇ, v rý áz mk cu i m u Sv O i o a k c í c h a é i n n o s t i rosc O e. 2V0 1 1 b y l y s t r á n k y a k t u a l i z o v á n y 1 x a ž 2 x t ý d n ˇ a c e l k o v á n á v š t ˇ v n o s t d o s á h l a t i s. u n i k á t n í c h n á v š t ˇ v. V l a j k o v o u l o d í s p e c i a l i z o v a n ý c h, t é m a t i c k y e nzý ac m h ˇ s t r á n e k, k t e r é S O s p r a v u j e, j e F a u n i s t i c k á d a t a b á z e S O a v i f. b i r d s. cs za m o s t a t n é s t r á n k y e x i s t u j í i p r o n ˇ k t e r é p r o j e k t y : i n f o r m a c e o o t r á v e n ý c h p ní ár vo nd aˇ d áa c h d a vt a b á z e z j i š t ˇ n ý c h p íd pø a t r á v e n í l z e n a l é zwt w w n. a k a r b o f u r a n. c z. Sm o ž n o s t m i o c h r a n y r o r ý s ø p i r e k o n s t r u k c í c h a z a t e p l o v á n í b u d o v v é e t n ˇ d a t a b á z e o b s a z e n ý c h h n í z d i š r o r ý s ø s e z n a m u j we w w s. t r oá nrkya s i. c. z P r o i n t e r n í k o m u n i k a c i s p o l u p r a c o v n í k ø J e d n o t n é h o p r o g r a m u s é í t á n í p t á k ø j e u r é e n a j p s tp r. áb ni kr a d s., c zk d e j s o u z v e e j n ˇ n y i a k t u á l n í t r e n d y v ý v o j e p o é e t n o s t i b ˇ ž n ý c h d r u h ø p R t. á k ø S O v s p r a v u j e i w eub r oep e a n B i r d C e n s u s C o u n s i l w w w. e b c c. i n f o, k d e j s o u p u b l i k o v á n y m i m o j i n é v ý s l e d k y p r á c e t ý m u c e l o e v r o p s k é h o m o n i t o r i n g u b ˇ ž n ý c h d r u h ø p t á k ø v é e t n ˇ a k t u á l n í c h t r e n d ø v ý v o j e p o é e t n o s t i b ˇ ž n ý c h E vp rt oá p k ˇ ø a v p o p u l a ra iézn í c h s o u h r n ø p u b l i k o v a n ý c h v ˇ d e c k ý c h é l á n k ø ( 2 2 t i s. u n i k á t n í c h n á v š t ˇ v ). S O s p r a v u j e t a k é é e s k o u v e r z i s t r á n e k p r o j e k t u S p r i n g A l i v e J a r o o ž í v á w w w. s p r i n g a l i v e. n e t, p r o p a g a é n ˇ v z d ˇ l á v a c í h o p r o g r a m u o r g a n i z a c e B i r d L i f e I n t e r n a t i o n a l z a m ˇ e n é h o n a s l e d o v á n í p í l e t u v y b r a n ý c h s t ˇ h o v a v ý c h p t á k ø p e d e v š í m d ˇ t m i, r o d i n a m i a š k o l n í m i k o l e k t i v y. 1 2

13 Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k ø V : l a s t n í z d r o j e S O, d o t a c e M Ž P ( r o r y s i. c z, s p r i n g a l i v e. n e t ), E B C C K o o r d i n a c e : f a u n i s t i c k o u d a t a b áa zv i f. b i r d s. sc pz r a v u j e Z d e n ˇ k V e r m o u z e k a T o m á š T e l e n sa kd mý i ( b i r d s. c z) w e b y k a r b o r u r a n. c za j p s p. b i r d s. cs zp r a v u j e Z d e n ˇ k V e r m o u z e k v e ( r b i r d l i f e. ) c z a w e b r o r y s i. clz u k á š V i k t o r a (v i k t o r b i r d l i f e ). c zo w e b e b c c. i n f os e s t a r á J a n a Š k o r p i sl ko ov rá p i( l o v b i r d l i f e ). ca z o w e wb w w. s p r i n g a l i v e. n e tl u c i e H o š k o v á (h o s k o v b i r d l i fce z).. P o d ˇ k o v á n í : T o m á š o v i T e l e n s k é m u z a o b ˇ t a v é a r y c h l é e š e n í v š e c h t e c h n i c k ý c h p r o b l é m ø. A u t o r ø m v š e c h é l á n k ø a f o t o g r a f i í z a d o b r o v o l n o u n e z i š t n o u p r á c i p r o S O a o c h r a n u a p r o p a g a c i p t a c t v a. P t á k r o k u s t r n a d o b e c n ý C í l : P r e z e n t o v a t z a j í m a vp é, í p. o h r o ž e n é p t a é uí h y d r R a j i m i o b ý v a n é p r o s t e d í r. o c Ve u p o z o r n i t n a n u t n o s t o c h r a n y p t á k ø z e m ˇ d ˇ l s k é k r a j i n y. V y d a l i j s m e b r o ž u tr ru a d i é n í h o f o r m á t u A 5 a r o z s a h u 2 0 s t r a n, k it le rn á ˇ ds e tz na a m u j e b si o l o g i í s t r n a d a o b e c n, é h o s a k t u á l n í m i v ýe sdlk y v ý z k u m u a s m o ž n ý m i p í é i n a m i j e jo íh hr o ž e n í P. o p r v é v h i s t o r i i P t á k a r o k u j s m e p r o d o p r o v o d n ý p r o g r a m z v o l i l i s o f i s t i k o v a n ý v ý z k u m o b é a n s k é v ˇ d y z a v y u ž i t í d o s t u p n é v p tr eo cj he nk it ku y N á e é í é e s k ý c h s t r n a d ø j s m e s e s n a ž i l i z m a p o v a t v ý s k y t t jl ei dv ný oc h d i a l e k t ø v e z p ˇ v u s t r n a d ø. A l e, p e s s v o j i t e c h n i c k o u n á r o é n o s t, s e s e t k a l a s v e l k ý m o h l a s e m, s e š l o s e p e s d e v ˇ t s e t n a húrzáevmeí k cze l é h o s t á t u, p o l o v innia c h z o d n e é l e n ø S O. N a k o n f e r e n c i S O v M i k u l o v ˇ j s m e p r e z e n t o v a l i p r v n í v ý s l e d ké y, b u kd to eu r b r z y i p u b l i k o v á n y v e s t a n d a r d n í m v ˇ d e c k é m t p i s ek s u e s k o s k u t e é n ˇ p r o c h á z í h r a n i c e m e z i v ý c h o d n í a z á p a d n í s k u p i n o u d i a l e k t ø a p o d a i l s e t di ot k ov nz cá e c n zý a cv hý ys k y t s m í š e n ý c h z p ˇ v á k ø. Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k ø : S O s f i n a n é n í p o d p o r o u A O P K R,V L S R, N P e s k é Š v ý c a r s k o P, o dn yp j í, O c h r a n y f a u n y, R C H K O P á l a v a, Z O O H o d o n í n a O R N I S M u z e a K o m e n s k é h o P v e r o v ˇ. V e d o u c í : Z d e n ˇ k V e r m o u z e k, v e r b i r d l i f e., cwz w w. b i r d l i f e. c z / p t a k r o k u. h t m l 1 3

14 P o b o é k y a p r a c o v n í s k u p i n y R ø z n o r o d o u é i n n o s t S O b y n e b y l o m o ž n é ípdo iutz e c e n t r á l n ˇ j ez d n o h o ú s t e d í. M í s t n í é l e n o v é z n a j í l o k á l n í p o d m í n k y, p r o b l é m y i j e j i c h m o ž n á e š e n í, s p e c i a l i s t é n a r ø z n é s k u p i n y p t sa e é í cp oh t d re bu uh jø í z ka o m u n i k o v a t m e z i s e b o u a v z á j e m n ˇ s i p e d á v a t p o z n a t k y i n á m ˇ t y p r o é i n n o s t. P o b o é k y S O, j e j i c h ž p ø s o b kn ro as jt s kv éy hc o h á z í z u s p o á d á n í R, s d r u ž u j í a k t i v n í éd la en né y m vr e g i o n u, m o h o u m í t p r á v n í s u b j e k t i v i t u a v y v í j e j í a d u d ø lie vž i t, ý c h a k t m i m o j i n é s e ú é a s t n í s p r á v n í c h ío zb el na í s t vi o c h r a n y p í r o d y. N a p r o t i t o m u p r a c o v n í s k u p i n y m a j í c e l o s t á t n í p ø s o b n o s t, n e m a j í p r á v n í s u b j e k t i v i t u a j s o u z a k l á d á n y écl íe ln ey m d os bo r os v o l n é s p o l u p r á c e p i v ý z k u m u a o c h r a n ˇ u r é i t é h o d r u h u n e b o usp ki n y d r u h ø p t á k ø, r e s p. p r o d l o u h o d o b o u s p o l u p r á c i v e v y m e z e n é o b l a s t i. P o b o é k y i p r a c o v n í s k u p i n y j s o u i n t e g r á l n í s o u és áo s. t í Z á p a d o é e s k á p o b o é k a S O p i Z á p a d o é e s k é m m u z e u v P l z n i A d r e s a : K o p e c k é h o s a d y 2, P lszce h r, o p f e o a p l z e n. c, wz w w. z c m. c z / c s o Ú z e m n í p ø s o b n o s t : P l z e s k ý a K a r l o v a r s k ý k r a j P o é e t é l e n ø k : 82 P e d s e d a : R o m a n V a c í k, je d n a t e l : L i b o r S c h r ö p f e r V ý z k u m r o z š í e n í c h o c h o l o u š e o b e c n é h Po l zv e s k é m k r a j i n e n a l e z e n j e d i n ý c h o c h o l o u š! V í t á n í p t a é í h o z p ˇ v u a P t a é í f e sptlizv e a l, H o l ý š o v, B o r u T a c h o v a, C h e b, C h o d o v u K V, Š v i h o v, Ž i n k o v y, J i v j a n y, p e s ú é a s t n í k ø H o s p o d a e n í P í j m y : 4 8 t i s.k é V ý d a j e : 1 5 t i s K. é Z i s k : 3 3 t i s K. é Z a j i š t ˇ ní p r o s t e d k ø : l e n s k é p í s p ˇ v k y d, a r y K, r a j s k ý ú a d P l z e s k é h o k r a j e. P o d ˇ k o v á n í : K r a j s k é m u ú a d u P l z e s k é h o k r a j e, J i í m u F i l í p k o v i S e v e r o é e s k á p o b o é k a S O A d r e s a : S e v e r o é e s k á p o b o é k a S, OV l a s t i v ˇ d n é m u z e u m a g a l e r i e e s k á, nl áí m p. a O s v o b o z e n í 2 9 7, e s k á L í, p a c s o -s e v e r o c e s k a p o b o c k a. i c. c z Ú z e m n í p ø s o b n o s t : k r a j L i b e r e c k ý, Ú s t e c k ý a s e v e r n í é á s t k r a j e S t e d o é e s k é h o P o é e t é l e n ø k : 11 0 P e d s e d a : P e t r L u m p e, je d n a t e l : M i r o s l a v H o n c ø V t o m t o r o c e p o k r a é o v a l m o n i t o r i n g v ý z n a m n ý c h p t a é í c h d r u h ø v p t a é í c h o b l a s t e c h p o d l e h a r m os nl oe gd ro av má u n í a n ˇ k t e r ý c h d r u h ø p o d l e z a m ˇ e n í p r a c o v n í c h s k u p i n a j e d n o t l i v ý c h é l e n ø p o b o é k y ( é á p b í sl oý k, o l é ásp t ˇé he or vn aý v, ý, j e á b p o p e l a v ý, o r e l m o s ýk c ý, r o u s n ý, t e t í v e k o b e c n ý ). D l o u h o d o b ˇ p r o b í h á m o n i t o r i n g a k r o u ž k o v á n í é á p ø b í l ý c h a é e r n ý c h v e v y b r a n ý c h o b l a s t e c h R p o d v e d e n í m S. C h v a p i l a, m a p o v á n í a v i f a u n y F r ý d l a n t s k a z, d nví ý zb kiuo m l ohgni íe s ý c e r o u s n é h o v J i z e r s k ý c h h o r á c h. S é í t á n í v oadc nt ívha o a p tj e d n o t n ý p r o g r a m s é í t á n í p t á k ø v R p a t í m e z i d l o u h o d o b é a k t i v i t y p o b o é k y s e s n a h o u o c o n e j v ˇ t š í p o k r y t í z á j m o v é h o ú z e m í. V r á m c i k nr o su tž i k o sv e a c mí n oé zi í n 1 4

15 é l e n o v é k r o m ˇ i n d i v i d u á l n í c h p r o g r a m ø z a p o j i l i i d o p r o j e k t ø C E S ( 4 x ) a i R Aa S k t( i9v x n) í, jve e lz md e s k u p i n a z o k o l í B í l i n y. N a d á l e s e s l e d u j e o s u d r e i n t r o d u k o v a n ý c h h u s v e l k ý c h n a e s k o l i p s k u. P r á c e p a t r o n á t n í c h s k u p i n S P A a p o m o c p i s l e d o v á n í a o c h r a n ˇ c í l o v ý c h d r u h ø, n a p. dp n íi c h h llíodkáanlí i t h nsíozk o l ø s t ˇ h o v a v ý c h n a K o k o í n s ka u v L a b s k ý c h p í s k o v c í c h. Ú é a s t j e d n o t l i v c ø p i s p r á v n í c h í z e n í c h, k o n z u l t a é n í a p o r a d e n s k á é i n n o s t p r o m ˇ s t s k é ú a d y, f i r m y a d. I n d i v i d u á l n í i n i c i a t i v o u p r o b í h á v y v ˇ š o v á n í a k o n t r o l a b u d e k. P o á d á n í c e n t r á l n ˇ k o o r d i n o v a n ý c h a k c í p r o v e - e Vj ín to ás nt í t a pé í h o z p ˇ v u ( 1 4 x ) a. F e s t i v a l p t a c t v a ( 5 x ) m á j i ž s v o u t r a d i c i. P e d n á š k y p r o š k o l y a v e e j n o s t s d ø r a z e m n a o c h r a n u p t a c t v a u s k u t e é u j í é l ernáo mvcé i v jˇ it nš é i nso vu é v é i n n o s t i. V r o c e v y š l a 2 é í s l a z p r a v o d a j e K o m i n í é e k. H o s p o d a e n í : P o b o é k a n e m á p r á v n í s u b j e k t i v i t u, t e d y a n i h o s p o d a e n í. J i h o é e s k ý o r n i t o l o g i c k ý k l u b p o b o é k a S O A d r e s a p o b o é k y : J i h o é e s k é m u z e u m, D u k e l s k1 á, e s k é B u d ˇ j o v, iw cw ew. b i r d l i f e. c z / j o k. h t m l Ú z e m n í p ø s o b n o s t : J i h o é e sý k k r a j P o é e t é l e n ø k : 17 0 P e d s e d a : P e t r übr g e r, h o s p o d á : J i í B u rje e š d, n a t e l : J a n H a v l í é emk, í s t o p e d s e d a : J i í P y ktaa l j, e m n í k p r o v ˇ d u a v ý z k u m : V o j t ˇ c h K u b e l k a V r o c e p o k r a é o v a lt o í l e t é m a p o v á n í h n í z d n í h o r o z š í e n í p t á k ø v B u d eˇs jk oý vc ih c í c h ( k o o r d i n á t o P i o l S á. k o v á a J. H a v l í é e k ). C í l e m j e p o r o v n a t v ý s l e d k y s j i ž p r o b ˇ h l ý m m a p o v á n í m v 8 0. l e t e c h ( B kü or og re dr i) n. á td oø r a P z. j e k l a d e n n a z h o d n o c e n í b i o t o p o v ý c h n á r o k ø p t á k ø v m ˇ s t s k é m p r o s t e d í. M a p o v a t e l é s h r o m a ž u j í p j e e so n é v yúbdr a n ý c h d r u z í c h. t v r t ý m r o k e m p o k r a é o v a l p r o j e k t z n a é e n í h u s í v e l k ý c h k r é n í m i l í m c i n a e s k o b u d ˇ j o v i c k u ( Z ká ov o r da i a n á M t. o r J. P o d h r á z s k ý), k t e r ý p i n e s l m n o h o n o v ý c h p o z n a t k ø o c e l o r o ée nl íe ct h e c ph u n á s h n í z d í c í c h h u s í, v t o m t o r o c e b y l p r o v e d e n p o k u s o n a s a z e n í r a d i o l o k á t o r ø n a v y b r a n é jpeodkirna cée o. v a l y t a k é t r a d i é n í o d c h y t o v é a k c e r á k o s i n n ý c h p t á k ø n a e ž a b i n c i ( o d r. 1 9 k7 o7 o r d i n á t o r Še J. b e s t i á n ) a n a r y b. K o b e r n ý a H e j t m a n ( o d r k. o1 o9 r9 d3 i n u j í J aj h. e l k a a J. F i š e r ). D a l š í v ý z n a mn é a k t i v i t y p r o b í h a l y z e j m é n a v p r a c o v n í c h s k u p i n á c h S O. l e n o v é J O K j s o u a k t i v n í z e já mc éh n a v e s k u p i n p r o v ý z k u m a o c h r a n u b a h á k øa p r o v ý z k u m c h á s t a l a p o l n ís hk o u p ai n y p r o v ý z k u m v r a b c e d o m á c í h o a d a l š í c h s y n a n t r o p n í c h p t á k ø. K o n c e m r o k u b y l y tv vy o e n y n o v é w e b o v é s t r á n k y JjOoK k c s o. w e b n o d e. c z, k t e r é b y m ˇ l y v ý z n a m n ˇ z l e p š i t p r o p a g a c i J O K ( v y t v o i l i Ljae z am r. o v i é a H J a. v l í é e k ).V r o c e b y l y t y t o s t r á n k y n e p r a v i d e l n ˇ a k t u a l i z o v á n y, p e d e v š í m p a k if no r m a c e m i k e k a u z e Š u m a v a. P o k r á t k é o d m l c e b y l a o b n o v e n a s p o l u p r á c e s e z a h r a n i é n í m i k l u b y. N ˇ k t e í é l e n o v é J O K est e k ázn ú í é as s t n i l i s B a v o r s k ý m i a R a k o u s k ý m i o r n i t o l o g y v T o t e s G e b i r g e, k d e p o m á h a l i m í s t n í m k o l e g ø m p i s b é ˇn ru u. d a t v t e r H o s p o d a e n í : P í j m y: 1 1 t i s K. é V ý d a j e: 2 t i s.k é R o z d í l: 9 t i s K. é Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k ø : l e n s k é p í s p ˇ v. k y 1 5

16 V ý c h o d o é e s k á p o b o é k a S O p i V ý c h o d o é e s k é m m u z e u P a r d u b i c e A d r e s a p o b o é k y : V ý c h o d o é e s k á p o b o é k a S O p i V M, Z á m e k 2, P a r d, uw bw iw c. ev c p c s o. c z Ú z e m n í p ø s o b n o s t : K r a j e K r á l o v é h r a d e c k ý a P a r d u b i c k ý. P o é e t é l e n ø k : 2 02 P e d s e d a : M a r t i n F e j f fa er j, f a u r m. m e p n e t. c, z , m í s t o p e d s e d a : M i l a n J a n o u š e, k o d 5 ú. n o r a T o m á š D i v i š l e n o v é V P p o á d a j í a d u p r a v i d e l n ý c h c e l o s t á t n í c h zaakm cˇ í e n ý c h n a v e e j n o s( t V í t á n í p t a é í h o z p ˇ v u a E v r o p s k é h o f e s t i v a l u p t a c t v a n e j m é n ˇ 1 1 n, a r e s p e k t i v6 e m í s t e c h ),v e d l e t o h o V P z o r g a n i z o v a l a p o d z i m n í e x k u r z i, k t e r é s e ú é a s t n i l o c c a 1 5 j e j í c h é l e n ø a k r o m ˇ n i c h d e s í t k y d a l š í ca h d ol sa oi b k ø J z. e d n o t l i v í é l e n o v é V pa P r t i c i p u j í n a é i n n o s t i s p e c i a l i z o v a n ý c h s k u p i n ( v p í p a d ˇ j e á b a p o p e l a v é h o, r e s p. k a v k y o b e c n é j s o u n a š i é l e on o rv dé i ndáo tkoorn y c e k p í s l u š n ý c h s k u p i n ) a z a p osje u jdí o m o n i t o r i n g u c í l o v ý c h d r u h ø v p t a é í c h o b l a s t e c h N a t u r a , r e s p. d r u h ø p í l o h y I S m ˇ r n i c e o p t á c í c h. E UV P o r g a n i z u j e i a d u n e z á v i s l ývc ýh z k u m n ý c h a k t i v i ta v ý s l e d k y p í l e ž i t o s t n ˇ p o s k y t u j e o r g á n ø m o c h r a n y p í r o d. y V r á m c i o d b o r n é i p o p u l a r i z a é in ní n o s t i p o k r a é o v a l a s y s t e m a t i c k á r e v i z e h n í z d n í c h l o k a l i t é á p a b í l é h o, v ý s l e d k y j s o u p r e z e n t o v á n y n a s a m o s t a t n ý c h w e b o v ý c h s t r á n k á c h. P o k r a é o v a l o m a p o v á n í h n í z d n í h o r o z š í e n í cp e t ákk rø á lhor vaé d. K o d b o r n ý m a k c í m sp o p u l a r i z a é n í m e f e k t e m m i m o é l e n s k o áu k lz a d n u p a t i l t a k é p r a v i d e l n ý v í k e n d o v ý a v ý z k u m n ý t á b o r ( V V T ) j va r n í m o b d o b í t e n t o k r á t n a z v a nbý r o u m o v s k é s t ˇ n y s c e l k e m 1 3 ú é a s t n í. k y V P s e s t e j n ˇ j a k o v p e d c h o z í c h l e t e c h z a p o j i l a d o v ˇ t š í h o p o é t u s p r á v n í( cs h ) s íc zí el ne í m c h r á n i t puolpa c e v o l n ˇ ž i j í c í c h p t á k ø i j e j i c h p r o s t e d í O. k r u h S b y l r o z š í e n n a v š e c h n y o br oc ze š í s e n o u p ø s o b n o s t í ( t z v. O R P I I I. s ýt su lp en dˇ k) y. d Ví v ˇ j š í c h m o n i t o r i n g ø p t á k ø n a ú z e m í v o d n í n á d r ž e R o z k o š vbyyulž yi t y j a k o j e d e n z p o d k l a d ø p r o ž á d o s t, p o días nlouu š npý m o r g á n ø m o c h r a n y p í r o d y, o z a j i š t ˇ n í t r v a l é o c h r a n y p t á k ø v e s t p e jen co hj om de n ˇ n é c h r á n ˇ n é p l o š e P. r o c e s b y l z a k o n é e n r e g i s t r a c í v ý z n a m n é h o k r a j i n n é h o p r v k u ( V K P ) R ovzýkc ohš o d n í z á t o k y ( p o z n. : r o z h o d n u t í n a b y l o p r á v n í m o c i a ž d n e ) P o d o b n ý m z p ø s o b e m j s m e i n i c i o v a l i z a j i š t ˇ n í ú z e m n í o c h r a n y n a l o k a l i t ˇ M o k i n a u R z ø. P í s l u š n é s p r á v n í í z e n í n e b y l o d o k o n c e r o k u z a h á j e n o. P u b l i k a é n í é i n n o s t p o k r a é o v a l a t r a d i é n í m z p ø s o b e m. V e d l e n ˇ k o l i k a Z p r a v o d a j ø, u r é e n ý c h vøým h r V a d P n ˇ a é l e n o b s a h u j í c í c h p o d s t a t n é i n f o r m a c e o j e j í m c h o d u, s e p o d a i l o v2 y0 d ast b oér ín sí lk o u P a n u r u s ( a sd o u d e l š í c h é l á n k ø, k r á t k ý c h s d ˇ l e na í k a p i t o l o u f a u n i s t i c k ý c h p o z o r o) v, á nk ít e r ý j e v o l n ˇ p r o d e j n ý l a i c k é i o d b o r n é Mv ie m oe tj o n o V s t P i. v y d a l a p u b l i k a nc ai š e h o é l e n a, T o m á š e D i v i š e, á p Db oí l ný í m v P o m e t u j í h i s t o r i e a s o u é a s n o s t. W e b V P p o k r a é u j e v é i n n o s t i b e z z á s a d n í c h z m ˇ n, p o u z e s e m í r n ˇ o b m sˇtn ái l á a r e d a k é n í r a d a w e b u. H o s p o d a e n í : P í j m y : t i s.k é V ý d a j e : 7 3 t i s K. é Z i s k: 4 4 t i s.k é Z a j i št ˇ n í p r o s t e d k ø :G r a n t P a r d u b i c khéo k r a j e n a v y d á n í s b o r n í k u P a n u r p u s, í s p ˇ v k y a d a r y é l e n ø, d r o b n á h o s p o d á s k á é i n n o s. t P o d ˇ k o v á n í : s i c e a n o n y m n ˇ, o t o v š a k u p í m n ˇ j i, d ˇ k u j e v ý b o r V P v š e m o s o b á m, k t e r é p o m á h a j í s e s p r á v n í m i í z e n í m i. B e z n i c h b y sh e l e ds e m o n a r o z s a h t é t o é i n n o s t i n e d a l o v í z e n í c h a k t i v o v a t a p t á k y ú é i n n ˇ c h r á n i t. S t e j n ý d í p a t í v š e m f i n a n é n í m d á r c ø m n a d r á m e c é l e n s k ý c h p í s p ˇ v k ø, b e z o h l e d u n a v ý š i d a r o v a n é é á s t k y. 1 6

17 P o b o é k a S O n a V y s o é i n ˇ A d r e s a p o b o é k y : Ú v o z 2 3, J i h l, wa wv w a. b i r d l i f e. c z / v y s o c i n a. h t m l Ú z e m n í p ø s o b n o s t : k r a j V y s o é i n a P o é e t é l e n ø k : 7 4 P e d s e d a : I v a n K u n s t m ü l l, ejer d n a t e l : V o j t ˇ c h K o d e t V e d l e p r a v i d e l n é h o s h r o m a ž o v á n í z á k l a d n í c h o r n i t o l o g i dc ak t ý c hs e p o b o é k a z a b ý v a l a p o d r o b n ý m m a p o v á n í m z e j m é n a m o t á k a l u ž n í h o, c h á s t a l a p o l n í h o, h o l u b a d o u p á k a é i k a v k y o b e c n é. N a n ˇ k o l i ks a m e l op kr ao lv iá td ᡠcl h i j k o m p l e x n í o r n i t o l o g i c k é p r ø z k u m y. l e n o v é s e p o d í l e j í n a k r o u ž k o v á n í p t á k ø a a k t i v n ˇ d o s e d a lz ša íp co h j u j í c e l o r e p u b l i k o v ý c h p r o g r a m ø. V ý z n a m n o u d l o u h o d o b o u a k t i v i t o u j e o c h r a n a d o u p n ý c h a o d u m e l ý c h s t r o m ø v l e s í c h, k t e r á p i o k rv a ét ovm at lo a r o c e. R e a l i z o v a l i j s m e o c h r a n u h n í z d m o t á k a l u ž n í h o. P i p o b o é c e f u n g u j e p o z e m k o v ý s p o l ke tk e rg ý sa e l l iz an ba ýg vo, á p r a k t i c k o u p é é í o p o z e m k y, k t e r é m á m e v e v l a s t n i c t v í, v u ž í v á n í é i n á j m u, a n e b o k d e m ápmre o v sá od uˇ hn lí am s y s o c h r a n á s k ý c h o p a t e n í. P i p r a v i l i j s m e p o d k l a d y p r o v y h l á š e n í p í r o d n í p a m á t k y P t á é o vk sr ka é o rv ya bl ni í kj y s. m e P v p í p r a v ˇ r e v i tz a lc ie l o k a l i t y C h v o j n o v. Ú é a s t n i l i j s m e s e s p r á v n í c h í z e n í, v e k t e r ý c h j s m e s e z a m ˇ o v a l i n a o c h r a o r n i t o l o g i c k y v ý z n a m n ý c h l o k a l i t. P r o v e e j n o s t p o á d á m e p e d n á š k y, v y c h á z k y a e x k u r z e. Ú é a s t n í m e s e o d b o r n ý c h s e m i n á ø. P o bá o ékaa s o vp yi ds á v C i n c l u s. ep h l e d r e a l i z o v a n ý c h p r o j e k t ø s j e j i c h v ý s l e d k y j e k d i s p o wz wi w c. i b in ra d lw ie fb e u. c z / v y s o c -p i nrao j e k t y. h t m. l H o s p o d a e n í : P í j m y V ý d a j e Z i s k t i s. K é t i s. K é t i s. K é Z a j i š t ˇ n í rpo s t e d k ø : D a r y a é l e n s k é p í s p ˇ vm ki y n, i s t e r s t v o ž i v o t n í h o p r o s t e, dk í r a j R V y s o é i, n an a d a c e O K D, e s k ý s v a z o c h r á n c ø p í r o dl y e, s y e s k é r e p u b l i k y,, s O. p ep r. a é n í p r o g r a m Ž i v o t n í p r o s t e d í,. a d a l š í P o d ˇ k o v á n í : D o n á t o r ø m a d á r c ø m d ˇ k u j e m e z a p o d p o e n ín a š í é i n n o s t i. D ˇ k u j e m e v š e m é l e n ø m a p í z n i v c ø m, k t e í s e v r o c e p o d í l e l i n a r e a l i z a c i n a š i c h p r o j e k t ø a n a o c h r a n ˇ a v ý z k u m u p t á k ø a yjseo jéiicn h ˇ. l o k a l i t n a V J i h o m o r a v s k á p o b o é k a S O A d r e s a p o b o é k y : L i d i c k á 2 5 / 2 7, , Bw rw w n. o b i r d l i f e. c z / j m p. h t m l Ú z e m n í p ø s o b n o s t : J i h o m o r a v s k ý k r a j + o k r e s y U h eh rrs ak dé i š t ˇ a Z l í n P o é e t é l e n ø k : P e d s e d a : D a v i d H o r a l, m í s t o p e d s e d a : V á c l a v B e r a, jn e d n a t e l : J a n S y c h r a p, o k l a d n í k : L i b o r H o r t K r o m ˇ ú é a s t i n a c e l o s t á t n í c h p r o g r a m e c h z a é a l o m a p o v á n í p t á k ø m ˇ s t a B r n a, p r o b í h a l y 3 m o n i ts eo jr íi cn í g y s s o u v i k o r m o r á n e m v e l k ý m ( p o d z i m n í s é í t á n í n a r y b n í c í c h, d o h l e d á v á n í a s é í t á n í n a z i m n í c h n oocvoávni í š thíncíh z, d nsí l e d ú s p ˇ š n o s t i h u s v e l k ý c h n a l oá kc ah l, i tk d e j e p o v o l e n o d s t e l k o r m o r á n ø ), m o n i t o r i n g h u s v o b l a s t i V D N M, p t á k e m r o k u J M p o b o é k y b y l r o r ý s o b e c n ý, b y l y z p r a c o v á n y o r n i t o l o g i c k é i n v e n t a r i z a é n í p r ø z k u m y v y b r akn Ú ý cjh M K E Va L p r o d a l š í c h l o k a l i t. Ú é a s t v n ˇ k o l i k a d e s í t k á c h s p r á v n í c h v í pz er on í c e sa u p r o j e d n á v á n í z á m ˇ r ø v ý s t a v b y v ˇ t r n ý c h e l e k t r á r e n ( E I A ). P r o b ˇ h l o m a p o v á n í r o r ý s ø v e m ˇ s t ˇ Z n o j m ˇ. P o k r a é o v a l a s p o l u p r á c e s f i r- m ov u y l E i. š Oe N n í n e j r i z i k o v ˇ j š í c h t r a s v e d e n í 1 7

18 V N z h l e d i s k a o c h r a n y p t á k ø ( z p r a c o v á n y o k r e s y B e c l a v a U h e rt sˇ k) é. HVre a dsipšo l u p r á c i s P o b o é k o u n a V y s o é i n ˇ, A O P K R a f i r m a m i E Z a E. O N p r o b í h a l t e r é n n í m o n i t o r i n g ú é i n n o s t i n o v é h o t y p u z a b e z p e é o v na ca í cs lh o pu pr ve k c h ø V N 2 2 a 3 5 k V. J a r n í v í k e n d o v á t e r é n n í e x k u r z e d o C H K O M o r a v s k ý k r a s. H o s p o d a e n í : P í j m y t i s K. é V ý d a j e Z i s k t i s. K é 3 3 t i s. K é Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k ø : l e n s k é p í s p ˇ v k y a p í s p ˇ v k y n a é i n n o s t, z a keánzt kay r i( zia névn í p r ø z k u m y a s t u d i e ). P o d ˇ k o v á n í : I n g. V G. a h u r o v i z a s p o n z o r s k ý d a r a v š e m a k t i v n í m é l e n ø m z a j e j i c h p r á c i p r o p o b o é k u. M o r a v s k ý o r n i t o l o g i c k ý s p o l e k s t e d o m o r a v s k á p o b o é k a S O A d r e s a p o b o é k y : B e z r u é o v a 1 0, P e r oiv n f1 m o s -c s o. c z, w w w. m o s -c s o. c z Ú z e m n í p ø s o b n o s t : O l o m o u c k ý k r a j a o k r e s K r o m ˇ ( Z íl ž í n s k ý k r a j ) P o é e t é l e n ø k : 19 2 ( v é e t n ˇ s k u p i n r o d i n n ý c h p í s l u šrn áí mk cø i vr o d i n n é h o é l e n s t v í ) P e d s e d a : J a r o s l a v K o l e é ej k., k o l e c e e m a i l., cm z í s t o p e d s e d a : J i í Š a f r á, nm eo ks p r e r o s e z n a m. c z P o k r a é o v a l i j s m e v m a p o v á n í h n í z d i š r o r ý s ø v P e r o v ˇ, O l o m o u c i, H u l í n ˇ a d a l š í c h m ˇ se t ep co h d. í le lj eí n on va é s k r o u ž k o v á n í p t á k ø ( v ý z n a m n á s p o l u p r á c e n a a k c i A c r o c e p h a l u s v C H K O P o o d í ) a a k t i v n ˇ s de a zl aš pí oc jh u j í d o c e l o s t á t n í c h p r o g r a m fø a u( n i s t i c k á d a t a b á z e JS PO S, P, s é í t á n í v o d n í c h p t á k ø a j. ) v é e t n ˇ m o n i t o r i n g u p t a é í c h o b l a s t í a d r u h ø P í l o h y I S m ˇ r n i c e o p t áu cs íp co h. á d a l i j s m e V ý z k u m n ý t e r é n n í v í k ehn od s tvý n s k ý c h v r š í c h a p o d í l e l i s e n a b i o l o g i c k ý c h h ondo c e n í c h r ø z n ý c h l o k a l i t. O d b o r n é é l á n k y i k r á t k á s d ˇ l e n í j s o u poudbbloirknoév m á n y éa sv o p i s e Z p r á v y M O S, n a j e h o ž v y d á v á n í s p o l u p r a c u j e m e. D a l š ím r o k e m j s m e ú s p ˇ š n ˇ r e a l i z o v a l i p r o j e k t n a m a p o v á n í a z n a é e n í d o u p n ý c h a o d u m í r a j í v c íhc oh s ts ýt nr so km ýø c h v r š í c h. U d r ž u j e m e a s l e d u j e m e ú s p ˇ š n ˇ f u n g u j í c í h n í z d n í cy h po rs o t r rø yv bk á k ya v y v ˇ s i l i j s m e d e s e t b u d e k p r o m o r é á k y v e l k é. S p o l e k s e a n g a ž o v a l v e s p r á v n í c h ía z evj neí dc nh á n í c h o o c h r a n ˇ h n í z d i š j s m e p o d p o i l i v ý k u p o z pe m k ø v o r n i t o l o g i c k é m p a r k u J o s e f o v s k é l o u k y. r o r ý s e o b e. c n áé sh to k o u K é U s p o á d a l i j s m e c e l k e m 1e 1x k u r z í, k t e r ý c h s ae s tz nú ié l o 3 1 8n á v š t ˇ v n í k ø. o spk y t o v a l i j s m e p o r a d e n s t v í v e e, j n o s t i p r o v o z o v a l i a z r e k o n s t r u o v a l i w je sb mo e v é s t r án k y, O V I S o r n i t o l o g i c k ý v z á j e m n ý i n f o r m a eérnví i s, s f a c e b o o k o v ý p r o f i l a p t a é í v i d e o k a nyáolu t u b e. Z v e e j n i l i j s m e d e s ínto kvyi n o v ý c h é l á n k ø a t i s k o v ý c h z p r á v. D a l š í p í s p ˇ v k y b y l y z v e e j n ˇ n y n a i n t e r n e t u é i v t e l e v i z n í m z p r a v o ddavja sktrváí t. r o é n ˇ v y d á v á m e é l e n s k ý i n f o r m a é n í z p r a v o d a j M o u d i v l á é e k. H o s p o d a e n í : P í j m y : V ý d a j e : Z i s k: t i s. K é t i s. K é 2 t i s. K é Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k ø l: e n s k é p í s p ˇ v k y a d a r y, S t a t u t á r n í m ˇ s t o P e r o v, e s k ý s v a z o c h r á n c ø p í r o d y, M i n i s t e r s t v o ž i v o t n í h o p r o s t e d í, L e s y R, O l o m o u c k ý k r a j, P r e c h e z a, a. s. P o d ˇ k o v á n í : B a n a n. c z, e s k o m o r a v s k ý š t ˇ r k, e s k ý r o z h l a s, P e t r T o m á š ( T O M P R E S ) 1 8

19 S l e z s k á o r n i t o l o g i c k á s p o l e é n o s t p o b o é k a S O A d r e s a p o b o é k y : O s t r a v s k é m u z e u m, L e c h o w i oc vz a 4, O s t r, asvoas. c s s e z n a m. c z, w w w. b i r d l i f e. c z / s o s. h t m l Ú z e m n í p ø s o b n o s t : M o r a v s k o s l e z s k ý k r a j o k r e s V s e t í n P o é e t é l e n ø k : 75 P e d s e d a : R a d i m P e t r, or a d i m p e t r s e z n a m. c z, m í s t o p e d s e d a : M i c h al J a k u b e, cj a k u b e c. v y s k o v i c s e z n a m. c, z j ed n a t e l : P a t r i k M o l i t op r a, t r i k. m o l i t o s e z n a m., ch zo o s p o d á : M a r t i n M a n d á k, m. m a n d a t i s c a l i. c z i n n o s t S l e z s k é o r n i t o l o g i c k é s p o l e é n o s t i b y l a v r o c e s o u s t e d ˇ n a p e d e v š í m n a Máe nz í i nvá or do nd ín cí h s é í t p t á k ø, k r o u ž k o v a c í a k c i C E S n a H e m a n i c k é m r y b n í k u, o d c h y t o v o u a k r o u ž k o v a c í a k c i A c r o c er pt ho aš lo uv s i cnk a é m B a r y b n ík u a J P S P. P a t r o n á t n í s k u p i n y p o k r a é o v a l y v e s v é p r á c i v I B A P o o d í, B e s k y d y a H e O dmr a n s kp ý o osl tz aí v. V ý b o r S. O. S. v y d a l s v á s t a n o v i s k a k n e o p r á v n ˇ n é m u z á s a h u d o h n í z d i š r o r ý s a o b e c n é h o c ( e 1l 0 k e sm t í2 ž5 n oé s. t í p,. ), c e l o p l o š n é m u k o s e n í l u k o ( t bo ip c h á s t a l a p o l n í h o ) v P R K o u t s k é a Z á b e ž s k é l o u k y é i k p l á n o v a n é m u o d s t e l u v o l a v k y p o p e l a v é v C H K O P o o d í. D á l e v ý b o r S. O. S. z p r a c o v a l 3 4 p o s u d k ø k v ý s k y t u p t á k ø n a b u d o v ká e c h k, á cp eo ns í u d k y d e v i n v. T ˇ š í n ˇ a O s t r a v ˇ, o š e t e n í d e v i n y a v v ýhb lˇu réu í n nˇ á h r a d n í l o k a l i t y é á p a b í l é h o. P o b o é k a n a d á l e p o k r a é o v a l a v o c h r a n á s k ý c h é i n n o s t e c h v o k r u h u s v é ú z e m n í p ø s o b n o s t i. M ia mb o ý vja il na é s e z t r v a l ý m k á c e n í m p o b e ž n í z ó n y e k y O s t r a v i c e, o h r o ž e n í m h n í z d i š t ˇ v o d o u š e r u d o n o h é h o v ý s a d v b o ou k od l íe v i n H e m a n i c k é h o r y b n í k a n e b o v y k á c e n í m s t a r ý c h d u b ø n a ú z e m í L a z e c k é r e m í z y. P o b o é k a r o v n ˇ ž zn ai pt oél ao lg a i cok rý p r ø z k u m é á s t i O s o b l a ž s k é h o v ý b ˇ ž k u z d ø v o d u p l á n o v a n é v ý s t a v b y v ˇ t r n ý c h e l e k t r á r e n. l e n o v é p o b o é k y u s p o á d a l i v r o c e V í t a n í p t ˇa év u í h no e bz o p E v r o p s k ý f e s t i v a l p t a c t v a n a n ˇ k o l i k a m í s t e c h M s k r a j e. P o d z á š t i t o u a d y é l e n ø p a k n a d á l e p r o b í h a l a o s v ˇ t a ž á k ø z á k l a d n í c h a s t e d ˇ n í vc yh š še l k o l é. a s ot pr ia ds i S é. n O. S. A c r o c e p h a l u s ( 2 6 / ). H o s p o d a e n í : P í j m y : t i s. K é V ý d a j e : t i s K. é Z t r á t a : -1 3 t i s. K é Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k ø l: e n s k é p í s p ˇ v k y, d, a rzya k á z k y, d r o b n á h o s p o d á s k á é i n n o s t. F a u n i s t i c k á k o m i s e e s k é s p o l e é n o s t i o r n i t o l o g i c k é ( F K S O ) K o n t a k t n í a d r e s a : J i í H o r á é e k, N a O k r u h u 3 8 5, Ph ro ar ha a c. 4 l, v v o l n y., cf zk c s o. c z C í l é i n n o s tpi r : ø b ˇ ž n ˇ p o s u z o v a t, s c h v a l o v a t a r e g i s tvrýosvkaytt v y b r a n ý c h d r u h ø p t á k ø n a ú z e m í R. Vt y ta v á e a k t u a l i z o v a t p l a t n ý s e z ndarm u h ø p t á k ø R v é e t n ˇ r e v i z e h ik sý tc oh r iú cd a j ø V. y d á v a t d o p o r u é e n í k u ž í v á n í v ˇ d e c k é h o n á z v o s l o v í p t á k ø R ( r e s p. z á p a d n í h o P a l e ak r ak kt tu u) a la i z a c í mn á z v o s l o v í é e s k é h o. P o é e t é l e n ø : 7 P e d s e d a : J i í H o r á, é je e kd n a t e l : M a r t i n V a v í k l e n o v é : J a r o s l a v C e p á k, D a v i d H e y r o v s k ý, M i r o s l ak v, JJealr íonsel a v Š i m e k, J i í Š í r e k V S y l v i i b y l a p u b l i k o v á n a V ý r o é n í z p r á v a F K S O z a r o k , p r ø b ˇ ž n ˇ j s o u n a w e b u k o m i sa e d o p l o v á n a a k t u a l i z o v á n a d o š l á h l á š e n í. P e d s e d a F K a j e d n a tk eo l n t ja sk to u sv e é l e n y z a h r a n i é n í c h k o m ai us tí o ri y s c h y s t a n ý c h p u b l i k a c í fsa u n i s t i c k ý m z a m ˇ e n í m a d l e p o t e b y a m o ž n o s t í j i m p o s k y t u j í ú d a j e o v ý s k y t u p o s u z o v anr ý. c h d r u h ø v N a w e b o v é s t r á n c e k o m i s e j de i sk p o z i c i p r ø b ˇ ž n ˇ a k t u a l i z o v a n ý p e h l e d v ý s k y t u v š e c h p o s u z o v a n ý c h i r e g i s t r o v a n ý c h d r u h ø. V b e z n u p r o b ˇ h v l o K o j e t í n ˇ p r a v i d e l n é v ý r o é n í j e d n á n í k o m i s e. Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k ø V : l a s t n í z d r o. j e 1 9

20 S k u p i n a p r o v ý z k u m a o c h r a n u b a h á k ø v R ( S V O B ) K o n t a k t n í a d r e s a : V o j t ˇ c h K u b e l kka u, b e l k a g m a i l. c o m, w w w. s v o b c s o. w z. c z C í l é i n n o s tdi l: o u h o d o b ý m c í l e m S V O B j e p i s p ˇ t c o n e j v í c e k o c h r a n ˇ, v ý z k u m u a p o p u l a r i z a c i b a h á k ø z e j m é n a n a ú z e m í R. A t o k o n k r é t n ˇ n á s l e d u j í c í m i h l a v n í m i a k t i v i t a m i : s b ˇ r f a u n i s t i c k ý c h ú d aej dø n, o tplriové j ed kr tu y h y p, r o j p r a k t i c k á o c h r a n u d r u h ø a j e j i c h p r o s t e d í, k r o u ž k o v á n í, v y c h á z k y a p e d n á š k y p r o v e c e j sn ko us pt i, n y p. r o p a g a P o é e t é l e n ø k : 4 3 e s t n ý p e d s e d a : P a v e l Ž á r e k K o o r d i n á t o r : V o j t ˇ c h K u b e l, kza á s t u p c e k o o r d i n á t o r a :J a n H a v l í é, eékl e n v ý bo r u : M i c h a l P a k a n d l D a l š í s b ˇ r f a u n i s t i c k ý c h ú d a j ø d o d a t a b á z e, j i ž p e s ú d a j ø. P o k r a é o v á n í v a p rpor jøetkath e cbh a: h p á k íø l, e t é e j k o v á n í n a P í s e c k u a e s k o b u d ˇ j o v i c k u, p í m á o c h r a n a h n í z d a h n í z d i š b a h á k ø ( z e j m é noa l aéte á j) k, a dcahlo šcí h d r o b n ˇ j š í é l e n s k é p r o j e k t y. A k t i v n í ú é a s t s ú s t n í p r e z e n t a c í n a z á i j o v é m e z i n á r o d n í b an h c i á kv á e s k é o tks ok né fm e r e S t r a h t p e f f e r u, a k t i v n í ú é a s t é l e n ø S V O B n a p o d z i m n í c e l o s t á t n í Mk io kn uf le or v eˇ n. c i V yv d á n í z p r a v o d a j e V a n e l l u s 6 v n o v ˇ j š í a r e p r e z e n t n a ˇt ji šv í p o d o b ˇ, p o á d á n í é l e n s k é s c h ø z e a t e r é n n í e x k u r z e S V O B, p r o p a g a c e S V O B n a p o b o é k o v ý c h s c h ø z í c h S O a n a a k c í c h p r o v e e j n o s t. Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k ø V: l a s t n í z d r. o j e S k u p i n a n a v ý z k u m a o c h r a n u d r a v c ø a s o v( S V O D A S ) K o n t a k t n í a d r e s a :B e d i c h L a n d s f e, li dn f s o v d s. i n f, wo w w. b i r d l i f e. c z / s o v d s. h t m l C í l é i n n o s t i s k u p i nz y a : j i š o v a t omn i t o r i n g, o c h ru a na v ý z k u m d r a v c ø a s o v n a ú z e m í e s k é r e p. u b l i k y P o é e t é l e n ø k : 11 2 V e d o u c í s k u p i n y : B e d i c h L a n d s f e, lz dá s t u p c e v e d o u c í h o : T o m á š B ˇ l k a S k u p i n a m o n i t o r u j e p o p u l a c e d r a v c ø a s o v n a ú z e m í R a t o b u c e l o p l o š n ˇ u m é n ˇ p o é e t n ý c h dn ra u h ø n e b o v y b r a n ý c h s t u d i j n í c h p l o c h á c h u é e t n ˇ j š í c h d r u h ø s d l o u h o d o b ý m hc yí tl ie t m pz oa pc u l a é n í t r e n d y j e d n o t l i v ý c h d r u h ø. V r o c e p o k r a é o v a l o s h r o m a ž o v á n í d a t k j e d n o t l i v ý m d r u h ø m, v y d a l o s e d a l š í é í s l o Z p r a v o d a j e S O V D S ( v e l e k t r o n i c k é p o d o b ˇ ), k d e s e p r e z e n t u j í z á k l a d n í s o u h r n y v ý s l e d k ø s k u p i n y. N a d á l e s e n sí l eb di ovl gai le a, h n í z d p o t r a v n í n á r o k y é i o t á z k y m i g r a c e, r e a l i z o v a l a s e o c h r a n á s k á o p a t e n í p e d e v š í m f o r m o u v ypv rˇ aš vo iv dá en lí n éa h o k o n t r o l b u d e k p r o d u t i n o v é h n í z d i é e, o c h r a n y o b s a z e n ý c h l o k a l i t a p o d. Z a j i š t ˇ n í p r o s t e d k Sø o: u k r o m é z d r o j e é l e n ø s k u p i n y. P o d ˇ k o v á n í p a t í p e d e v š í m v š e m a k t i v n í m é l e n ø m, k t e í z a s í l á n í m s v ý c h v ý s l e d k ø n a p l u j í p o s l á n í n a š í s k u p i n y. S k u p i n a p r o v ý z k u m a o c h r a n u j e á b a p o p e l a v é h o v R K o n t a k t n í a d r e s a : P e t r L u m p e, R e g i o n á l n í m u z e u m M ˇ l n í k, n á m. M í r u 5 4, , 1 w wm w ˇ. lbniírkd l i f e. c z / j e r a b. h t m l C í l é i n n o s t i s k u p i ns y l : e d o v a t p o p u l a é n í d y n a m i k u j e á b a p o p e l a v é h o n a ú z e m í R m o n i t o r o v á n í m j e d n o t l i v ý c h h n í z d a h n í z d n í c h l o k a l i t. R o z š i o v a t z n a l o s t i z o b l a s t i b i o n o m i e, e k o l o g i e a a v etr o. l o g i e j e á b P o é e t é l e n ø k : 28 V e d o u c í : P e t r L u m p e, M i r o s l a v H o n c ø, M a r k é t a T i c h á é k o v á S k u p i n a s e z a b ý v á d l o u h o d o b ý m m o n i t o r o v á n í m h n í z d n í c h ( v é e t n ˇ n e d o l o ž e n ý c h ) l o k a l i t a v ý v o oj se tm i p jo e é e át b n ø n a ú z e m í R. D e t a i l n ˇ j i j e s l e d o v á n a j á d r o vi á p s ék eá s kp o lp u l a c e. P r o v á d í s e k r o u ž k o v á n í m l á a t b a r e v n ý m i k r o u ž k y 2 0

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ PARTNER BIRDLIFE V ČESKÉ REPUBLICE

ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ PARTNER BIRDLIFE V ČESKÉ REPUBLICE E S K Á S P O L E N O S T O R N I T O L O G I C K Á P A R T N E R B I R D L I F E V E S K É R E P U B L I C E V Ý R O N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 01 0 C o j e S O? N á z e v o r g a n i z a c e : e s k

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

ĺ ř Ě É Á Ě Ý ĺ ř é ŕ ě ř ý ě ě š ř ů ä ř é Č ě řč Č ĺ ě é Š ě ě ě č ě ř é š ě Ř Ě Ř É ř é ř ř Ž ř é ří é Ž ř ř é č ř ř é é ě ř é ř ř é ýš řĺ č ř ř ř é č ž ý ě ĺ ř č ř č ýš ý ý Ž ě ř é ř ĺ č č úč ŕ ř

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

á á á ů ě č ě žá ž ž á ó ó č ář ř ž é é Í ř š ž ý ů é ř á ý á é ě é č á Žš ě č á á č Ž á é ě é č á é á á ž č ář á á š é ý á č žá ý á ů ý ý ů š č ář ž ěř á á ů ěč č š žá á á ě ě Ž é ř ý ů č é š Ž é Žá ž

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

š ý Č Í Á é č š Č č Íč č č Í š ě ě é š š š é ě ě č č š ň š ě ý ě Í š ň ě č šš é é ě š ý š ů ě ý ů é š ě š ě ó š é š š ý ě š Š Ž š š š š š š ě Š ý ý ý ýš ý ě Í ý ý ě Ž ě ě Š ó š ě é é š é é Š ě ě ě č ý

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

ž ž Č ó Ú ý é ý Ú č č ý ě Ú ť š č ý č Č Č š é ý š é ž é é ď Ě š ú Š č úč ů úč ů ž úč ů ó č ě ž š š š š č č Č é šť é é é é é é š Ú č č ý ň ě č ý ě ě ůč ě č č č Ů ž č ý ě ů ě ě ý ú Ť ě ý ě ů ě ě ý ů Ť š

Více

Ť ě ě ě á č á ž č ě ž ě ž č á ě š Ť ě č ž á ě č ě ž Ť č č ž Ť ž š á ě ž ě ž ž ě ě Ěá á á Ťš č á ě š č č š ěž ě č ě á ě č š ď ě ž á č ž ť á ť ě č ť ž Ž č ě č á á á á ě ž á ě á ě ž á á áž č ž ě ě á ž ě á

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o -f 2., 1. 2005 2 S ú M áø áø, á á zb ý ý ý š EK. Z j á, b, ž z b é, jž ø z ú áz zé bé š š f. Ob ø žj ø ýø zý z fó, j jj áø bá z, -. Oø- š z zážý é fá é, á jáø š zý á, já z ózjš b. Né j zýš f š žý á j é

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Á É ěř ř é ú ě ú Á ýě ř Ú úš ř ň ú úýě ě ú ť Á ž é ř é ú ýě ú ř ěž ď ř é ř é ú ě ž ý ý ý ú šý ýě ř ú ť ě ů ú ý ú é é ř ý ř ě ěř ý ů Ú ř ě ý Ý ý š ň ýú ý ý š ř ě šú Ú ý ř ř é ú ě Á ý ú ř ě ěř ř ú ýě ú ýě

Více

ě č ří č á ě íč á á í ř ý á é í š Ú í í ú á ř ý é é í ž š á ď í í ř á ě ý ě ě ší í á ž í á í čí ř ý á á é í ď í á ý ř á á ř ý é é í š č ě á ů ě ů ří á ý é íč í í á ž Í ý é ď ě á ě í č í řá í ř š é ř í

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

ě ř ř č Ě ě ř ř č ě ě Í Í ě šž š ě Ú Ž ě ý ý ř ů č ě ý ř č ý ý ý Žš Ž ř ý ř ů ý ý ý Žš Ž é é ř č ý ý ý ě š ř ě é Ž ý ě ý ů ř ř ý ý ř ů ř Ž ý é ý é ý ů Ů é ě Í Ž ě ý ý ů ě ý ý Ž ř čů ř ř ý ř ě Ž č ě ř ř

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

ě č č Č Č Í ěř ý é ý ě é á á ř á Č á á ě é Č á á šť ř ž Č á á Š ě á á ě č Č Č ž é á ě é á ýš č á á ů é ýš č é á ě é á á ě é á é á š č é ř ú ě á ů á á á é ě č ě á ě ě š á á ř é á é č ý áá é ě š ř ů á ř

Více

ř ě š áč á á á ř ý ž é ř ý ý á á ů ý ý ěď Ž ů ž á ř ě é ář ů ě ř ě á ý ú š ů é é ě é ú ů ž é š ě ž á ě š á ů ú ě á ěž á ě é é ě é é ě ěž Ž ý á č é é é ú á č ý ý é ě á ý á ž ě ě á ž ý ů š á ě č é č é é

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

Š Ý Í Á é ž č ý ů ý é č ě š č ý č é ě ý ů ž č é č é č ž č š ý ě č é ž é č úó ž ž é ě ý é ý ž ý ý Č ěž é č ý ý ě ě š ů ž ě ěš éúó č ó ýš ý ó ýš ý ý ý ě ý ž č ý ž ý é š ě é é úč š š é ž úč š úč ě ž ž ů ž

Více

č É Á Á Ě É Í É Á Ří É Ř Á é Íá ě ď é ě Á Í Ř ř éč á Ť ě ě ý ý á í Žá ř á ě á Ě áž á í áž ý á á Žá í á ř ň á é ý ý í ř í í č í Č é ý ý é ň á í ú á Ž ř ě š á é á ř ří š á í ěá é á ě ý ú í é á á ú á ě ý

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více