16. Výtvarná výchova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. Výtvarná výchova"

Transkript

1 16. Výtvarná výchova 505

2 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Povinný vyuovací pedmt je vytvoen na základ rozpracování vzdlávacího obsahu Výtvarného oboru ze vzdlávací oblasti Umní a kultura z RVP GV. Výtvarná výchova je výrazn zamena na tvrí innosti, prostednictvím kterých se realizuje uivo 1. i 2. okruhu (Obrazové znakové systémy, Znakové systémy výtvarného umní) a integrující téma obor (Hudební, Výtvarný) Umlecká tvorba a komunikace. V tvrích innostech je velmi úzce provázána vlastní tvorba s vnímáním vizuáln obrazných vyjádení vlastní i umlecké produkce. Žák má možnost uvdomit si, které prostedky mu vyhovují a které by chtl dále rozvíjet. Nabízena je kresba, malba, prostorová tvorba, práce v grafických editorech, v rámci možností se studenti seznamují s technologiemi a postupy v souasném výtvarném umní. Draz je kladen na provázanost vnímání a tvorby s interpretací. Organizaní vymezení pedmtu: Forma realizace výuky: vyuovací hodiny, projekty, exkurze, úast na významných kulturních akcích, vlastní pravidelné prezentace Místo realizace výuky: specializovaná uebna školy, poítaová uebna, exteriér, galerie, muzea, knihovna. Nadstavbová ást: v dalších ronících se výtvarný obor mže objevit v nabídce volitelných pedmt: seminá z djin a umní ( dvouletý ) a cviení z výtvarné výchovy ( jednoletý ). Ve tetím roníku vytváejí všichni studenti seminární práci na dané téma a v rámci profilující maturitní zkoušky z výtvarné výchovy zpracovávají integrující téma z oblasti Umlecká tvorba a komunikace. Základní kurz Roník Hodinová dotace 1. roník a kvinta 2 2. roník a sexta 2 506

3 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova vlastní výtvarná tvoivost kvinta, sexta, 1. a 2. roník Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech vlastní výtvarná tvoivost kvinta, sexta, 1. a 2. roník Multikulturní výchova besedy o umní kvinta, sexta, 1. a 2. roník Environmentální výchova exkurze, návštvy výstav výtvarného umní sexta, 2. roník Mediální výchova vlastní tvoivost, návštvy výstav sexta, 2. roník Kompetence k uení c) Výchovné a vzdlávací strategie pi realizaci svých zámr vedeme žáka k získávání informací a využívání rzných zdroj (internet, odborné publikace a asopisy, specifické prostedí galerie, muzeum) a má píležitost aplikovat je v praxi využíváme nabídky edukaních program vzdlávacích a kulturních institucí (systematická spolupráce s muzei a galeriemi, besedy, exkurze, výtvarné dílny) vedeme žáka k tomu, aby se seznamoval s kulturním dní a orientoval se v nm, aby cílen sledoval, zaznamenával a akceptoval nové trendy v umní (informaní zdroje, besedy, výstavy, exkurze) Kompetence k ešení problém uitel vede žáka k využití jeho individuálních schopností a nalézání originálních zpsob ešení s využitím vlastních zkušeností, prožitk, získaných vdomostí, fantazie, pedstavivosti a intuice žáci jsou vedeni k využívání mezipedmtových vztah a provázanosti jednotlivých druh umní dostávají píležitost samostatn ešit svj tvrí zámr s využitím i netradiních postup 507

4 Kompetence komunikativní prostednictvím rznorodých vizuáln obrazných vyjádení je žák seznamován se specifickým zpsobem komunikace (neverbální komunikace, vizuální, obrazová), uvdomuje si tento specifický komunikaní význam, uplatuje a ovuje si tento komunikaní princip i pi své tvorb podle svých schopností a dovedností je žák veden k užívání jazyka umní jako specifického jazyka a prostedku komunikace a poznání pro interpretaci umleckých dl je veden k používání odborného pojmosloví, které mu pomáhá v orientaci v jeho oboru a ke komunikaci Kompetence sociální a personální zalenní skupinové práce do výuky podporuje komunikaci a kooperaci mezi žáky, kdy žáci využívají své zkušenosti, tvrí schopnosti a dovednosti žáci jsou vedeni l zodpovdnosti za svoji práci ve skupin, respektování individuality i spoleenství žáci jsou vedeni k zodpovdnosti za svoji práci ve skupin, respektování individuality i spoleenství v tvoivých innostech uitel podporuje samostatnou i týmovou práci, žák má možnost obohacovat práci skupiny prostednictvím tvorby, tvoivých aktivit a komunikace s umleckým dílem je žák veden k uvdomování si sebe sama Kompetence obanské interakcí s rznými typy vizuáln obrazných vyjádení je žák veden k vnímání a uvdomování se kulturních a duchovních hodnot, významu kulturního ddictví, je schopen tolerantního pístupu k rznorodým kulturním hodnotám je vytváena píležitost k prezentaci na veejnosti (prezentace projekt, výstavy, webové stránky) žák je veden k tomu, aby se aktivn zapojoval do kulturního dní pi kulturních akcích (výstavy, vernisáže) je žák veden k dodržování spoleenských norem Kompetence k podnikavosti žáci jsou vedeni ke sledování nejen kulturních a duchovních hodnot umní, ale i ke sledování možností komerního využití umní, sledování aukních aktivit a orientaci v tržních hodnotách umní jsou vedeni k využití dovedností a znalostí z výtvarné výchovy v budoucím povolání 508

5 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Roník: 1. roník a kvinta Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO Žák porovnává rzné znakové systémy a rozpoznává specifinosti rzných znakových a vizuáln obrazných znakových systém, využívá je pi vlastní tvoivé innosti na konkrétních píkladech vizuáln obrazných vyjádení (VOV) vlastní i umlecké tvorby identifikuje pro n charakteristické prostedky objasní roli autora, píjemce a interpreta pi utváení obsahu a komunikaního úinku VOV na píkladech VOV uvádí píiny vzniku a promn umleckých smr a objasní širší spoleenské a filozofické okolnosti vzniku umleckého díla; vysvtlí jak um. VOV psobí v rovin smyslové, subjektivní i sociální vyhledává informace a využívá je pro poteby vlastního vzdlávání; využívá nabídku informaních a vzdlávacích portál, encyklopedií vytváí si pehled umleckých vizuáln integrující téma: Umlecká tvorba a komunikace tvarosloví umleckého vyjadování, specifinost jednotlivých znakových systém (hudba, mluvené a psané slovo, divadlo), umlecká a mimoumlecká znakovost, umlecký proces, vznik estetické normy, chápání vkusu typy VOV v ploše i prostoru, charakteristické výrazové prostedky jednotlivých typ VOV; výrazové prostedky VOV; klasické postupy, nové prostedky - nová média, seznámení s novými médii integrující téma: Umlecká tvorba a komunikace interakce s VOV v roli autora, píjemce a interpreta umlecké smry a slohy I (poátky umní 18. století); osobnosti výtvarného umní, umlecká díla (ukázky VOV z jednotlivých období, sledování promny VOV, promny znaku, forem as, prostor) integrující téma: Umlecká tvorba a komunikace Pesahy a vazby: literatura, hudba, djepis, film, divadlo, filozofie OSV: Sociální komunikace Výtvarné umní: píklady ukázek umleckých dl odborné publikace, asopisy, encyklopedie, monografie Využívání animaních program galerií a muzeí Výtvarné umní: píklady ukázek umleckých dl odborné publikace, asopisy, encyklopedie, monografie VMEGS: Žijeme v Evrop Zdroje a vyhledávání informací, komunikace VMEGS: Žijeme v Evrop 509

6 obrazných vyjádení (VOV) podle samostatn zvolených kritérií na píkladech objasní vliv procesu komunikace na pijetí a interpretaci VOV pro uskuteování svých projekt nalézá, vybírá a uplatuje odpovídající prostedky, pi vlastní tvorb uplatuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti charakterizuje obsahové souvislosti vlastních VOV a konkrétních umleckých dl a porovnává výbr a zpsob užití prostedk využívá pi vlastní tvoivé innosti nejenom klasických prostedk, ale i dostupných digitálních technologií (foto, video) uplatuje ve svých tvrích aktivitách aplikaní software grafické editory rozlišuje a porovnává typy a užití jednotlivých prostedk VOV, jejich vnímání podle uritých kriterií rozlišuje umlecké slohy a smry, s drazem na umní od konce 19. století do souasnosti z hlediska podstatných promn vidní a stavby umleckých dl a svtonázorové, náboženské, filozofické a vdeckotechnické zázemí historických sloh evropského kulturního okruhu (18. století) databáze informací, dokumentace sloh a smr podle zvolených kritérií integrující téma: Umlecká tvorba a komunikace e umní; komunikace; role publika, úast na umleckém procesu; formy prezentace VOV; postavení umní ve spolenosti, subjektivní chápání umleckých hodnot x spoleensky uznávané hodnoty vlastní tvorba VOV prostedky, typy (VOV) - plošné a prostorové vyjadování kresba, malba, prostorová tvorba, kombinované techniky, grafické techniky, experimenty s materiály, nová média (PC, digitální fotografie, video, animace); vlastní interpretace a realizace vlastní tvorby, prostor pro subjektivní vyjadování; výtvarné vyjádení zkušeností, pocit, vjem, prožitk, interpretace myšlenek; inspirace umleckými VOV porovnávání jednotlivých prostedk VOV, úinky vnímání VOV (smyslové,subjektivní, sociální), interpretace a recepce um. díla inspirace pro vlastní tvorbu umlecké smry 1. poloviny 20. Století tlo, pohyb a gesta v proudu tvorby (akní umní, bodyart) MV: Úinky mediální produkce a vliv médií Mediální produkty a jejich významy Digitální technologie Zpracování a prezentace informací Využívání animaních program galerií a muzeí 510

7 dalších VOV chápání vztah pedmt a tvar v prostoru, iluze prostoru, promnlivost obrazu v ase, tvaru Roník: 2. roník a sexta Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO Žák porovnává rzné znakové systémy (mluvený a psaný jazyk, hudba, dramatické umní) a rozpoznává specifinosti rzných vizuáln obrazných znakových systém a zárove vdom uplatuje jejich prostedky k vytváení obsahu pi vlastní tvorb a interpretaci v konkrétních píkladech vizuáln obraz. vyjádení (VOV) vlastní a umlecké tvorby, identifikuje pro n charakteristické prostedky objasní roli autora, píjemce a interpreta pi utváení obsahu a komunikaního úinku VOV na píkladech VOV uvede, rozliší a porovná osobní a spoleenské zdroje tvorby, identifikuje je pi vlastní tvorb na píkladech uvede vliv spoleenských kontext a jejich promn na interpretaci obsahu VOV a jeho úinku v procesu komunikace, rozlišuje umlecké slohy a smry, uvádí píiny vzniku a promn umleckých smr a objasní širší spoleenské integrující téma: Umlecká tvorba a komunikace umlecké vyjadování, specifinost, analýza rzných znakových systém, umlecká a mimoumlecká znakovost, pesahy um. obor prostedky vizuáln obraz. vyjádení (VOV), nové výrazové prostedky a postupy, experiment, nová média (digitální fotografie, video, PC, animace,..) integrující téma: Umlecká tvorba a komunikace interakce s VOV; role autora, píjemce práce s vizuáln obraz. vyjádeními integrující téma: Umlecká tvorba a komunikace umlecké slohy a smry II ( století), historické slohy evropského kulturního okruhu, databáze informací. Promny hodnot v ase, zmna historických, spoleenských a filozofických souvislostí, Pesahy a vazby: literatura, hudba, film, divadlo, filozofie, djepis OSV: Sociální komunikace Výtvarné umní: píklady ukázek umleckých dl odborné publikace, asopisy, encyklopedie, monografie Využívání animaních program galerií a muzeí Výtvarné umní: píklady ukázek umleckých dl odborné publikace, asopisy, encyklopedie, monografie VMEGS: Žijeme v Evrop 511

8 a filozofické okolnosti vzniku, vytváí si pehled umleckých VOV vyhledává informace a využívá je pro poteby vlastního vzdlávání; využívá nabídku informaních a vzdlávacích portál, encyklopedií na píkladech objasní vliv procesu komunikace na pijetí a interpretaci VOV, aktivn vstupuje do procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu vdom uplatuje odpovídající prostedky pro své projekty, využívá rovnž znalostí aktuálních zpsob vyjadování a technických možností zvoleného média pro vyjádení své pedstavy, experimentuje s rznými vyjadovacími prostedky využívá pi vlastní tvoivé innosti nejenom klasických prostedk, ale i dostupných digitálních technologií (foto, video) uplatuje ve svých tvrích aktivitách aplikaní software grafické editory pojmenuje úinky VOV na smyslové vnímání, vdom s nimi pracuje pi vlastní tvorb za úelem rozšíení citlivosti svého smyslového vnímání pi vlastní tvorb uplatuje osobní prožitky i zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv na individuální pínos pro tvorbu, interpretaci a pijetí VOV charakterizuje obsahové souvislosti vlastních VOV a konkrétních umleckých dl do vztahu (historie-souasnost) znalost podstaty tradiních a moderních smr, práce s umleckým dílem, osobní zkušenost integrující téma: Umlecká tvorba a komunikace práce s VOV, specifická e umní, role médií v chápání VOV vlastní tvorba VOV prostedky pro vyjádení: typy vizuáln obrazného vyjádení (VOV) plošné a prostorové vyjadování kresba, malba, prostorová tvorba, kombinované techniky, grafické techniky, experimenty s materiály, nová média (PC, digitální fotografie, video, animace) práce s VOV tvar, linie, bod; plocha, prostor; kontrast (svtlo, barva); materiál, technika vlastní interpretace, subjektivní vyjádení názor, myšlenek, volný pepis skutenosti, fantazijní práce, inspirace umleckými VOV, hledání kontextu, seberealizace, reflexe práce s VOV; umní v promnách asu, historické promny, tradice, zvyky, rituály, Zdroje a vyhledávání informací, komunikace MV: Úinky mediální produkce a vliv médií Digitální technologie Zpracování a prezentace informací Výtvarné umní: píklady ukázek umleckých dl odborné 512

9 rozlišuje umlecké slohy a smry z hlediska podstatných promn vidní a stavby umleckých dl a dalších VOV na konkrétních píkladech VOV objasní, zda a jak se umlecké vyjadovací prostedky promítají do aktuálního obrazové komunikace odraz v umní inspiraní zdroj pro vlastní tvorbu: slohy a smry 20. století a souasné výtvarné tendence, sledování promny znaku tvrí potenciál podvdomí, sebeuvdomování diváka, stopy lovka v krajin vztahy s neevropskými kulturami relativita barevného vidní (impresionismus, postimpresionismus,.) srozumitelnost umní, vliv techniky, umní nových médií nestandardní postupy, vývoj umleckých prostedk podstatných pro porozumní aktuální obrazové komunikace; reklama, televize, nová média publikace, asopisy, encyklopedie, monografie Využívání animaních program galerií a muzeí MV: Úinky mediální produkce a vliv médií 513

10 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt:seminá z djin umní 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Dvouletý volitelný pedmt je vytvoen na základ rozpracování vzdlávacího obsahu Výtvarného oboru ze vzdlávací oblasti Umní a kultura z RVP GV. Seminá je výrazn zamen na innosti, prostednictvím kterých se žák orientuje v umleckých slozích a smrech z hlediska promn a vidní a stavby umleckých dl. Je schopen uvádt píiny vzniku a promn umleckých smr a objasnit širší spoleenské a filozofické okolnosti vzniku umleckých dl. Organizaní vymezení pedmtu: Forma realizace výuky: vyuovací hodiny, projekty, exkurze, úast na významných kulturních akcích. Místo realizace výuky: specializovaná uebna školy, poítaová uebna, exteriér, galerie, muzea, knihovna. Seminá z djin umní je dvouletý a navazuje na základní kurz výtvarné výchovy v 1. a 2. roníku nebo v kvint a sext. V posledním roníku je možno doplnit tento seminá ješt jednoletým Cviením z výtvarné výchovy. Ve tetím roníku vytváejí všichni studenti seminární práci na dané téma a v rámci profilující maturitní zkoušky z výtvarné výchovy zpracovávají integrující téma z oblasti Umlecká tvorba a komunikace. Volitelný pedmt SDU Roník Hodinová dotace 3. roník a septima 2 4. roník a oktáva 3 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova vývoj styl a smr výtvarného umní septima, oktáva, 3. a 4. roník Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech vývoj styl a smr výtvarného umní septima, oktáva, 3. a 4. roník 514

11 Multikulturní výchova seminární práce a referáty septima, oktáva, 3.a 4. roník Environmentální výchova exkurze, návštvy výstav výtvarného umní septima, oktáva, 3. a 4. roník, Mediální výchova vlastní tvoivost, návštvy výstav septima, oktáva,3. a 4. roník Kompetence k uení c) Výchovné a vzdlávací strategie pi realizaci svých zámr vedeme žáka k získávání informací a využívání rzných zdroj (internet, odborné publikace a asopisy, specifické prostedí galerie, muzeum využíváme nabídky edukaních program vzdlávacích a kulturních institucí(systematická spolupráce s muzei a galeriemi, besedy, exkurze) vedeme žáka k tomu, aby se seznamoval s kulturním dní a orientoval se v nm, aby cílen sledoval, zaznamenával a akceptoval nové trendy v umní (informaní zdroje, besedy, výstavy, exkurze) Kompetence k ešení problém uitel vede žáka k využití jeho individuálních schopností v orientování se v djinách výtvarného umní a v chápání výtvarného umní na základ vlastních zkušeností, prožitk, získaných vdomostí žáci jsou vedeni k využívání mezipedmtových vztah a provázanosti jednotlivých druh umní dostávají píležitost samostatn ešit problematiku umleckých smr a styl formou seminární práce Kompetence komunikativní prostednictvím poznávání rznorodých vizuáln obrazných vyjádení je žák seznamován se specifickým zpsobem komunikace (neverbální komunikace, vizuální, obrazová) podle svých schopností a dovedností je žák veden k užívání jazyka umní jako specifického jazyka a prostedku komunikace a poznání pro interpretaci umleckých dl je veden k používání odborného pojmosloví, které mu pomáhá v orientaci v jeho oboru a ke komunikaci 515

12 Kompetence sociální a personální žáci jsou vedeni vnímat výtvarné aktivity v rzném sociálním prostedí žáci jsou schopni rozlišovat roli a vztah autora a diváka žáci jsou vedeni k zodpovdnosti za svoji práci ve skupin, respektování individuality i spoleenství Kompetence obanské interakcí s rznými typy vizuáln obrazných vyjádení je žák veden k vnímání a uvdomování se kulturních a duchovních hodnot, významu kulturního ddictví, je schopen tolerantního pístupu k rznorodým kulturním hodnotám je vytváena píležitost k prezentaci na veejnosti (prezentace projekt, výstavy, webové stránky) žák je veden k tomu, aby se aktivn zapojoval do kulturního dní pi kulturních akcích (výstavy, vernisáže) je žák veden k dodržování spoleenských norem Kompetence k podnikavosti žáci jsou vedeni ke sledování nejen kulturních a duchovních hodnot umní, ale i ke sledování možností komerního využití umní, sledování aukních aktivit a orientaci v tržních hodnotách umní jsou vedeni k využití dovedností a znalostí z výtvarné výchovy v budoucím povolání 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Roník: 3. roník a septima Oekávané výstupy Žák Získané poznatky z výtvarného umní uvádí do vztah jak s aktuálními tak s historickými výtvarnými projevy Na konkrétních píkladech vysvtlí, jak umlecká Obsah uiva Pravké umní a umní starých civilizací Egyptské a antické umní Umní ran kesanské, byzantské a pedrománské Umní románské Evropská a eská gotika Renesanní umní PT a TO OSV VMEGS MKV 516

13 vizuáln obrazná vyjádení psobí v rovin smyslové, subjektivní i sociální Evropské a eské baroko Rokoko, klasicismus a romantismus Roník: 4. roník a oktáva Oekávané výstupy Žák Charakterizuje obsahové souvislosti konkrétních umleckých dl a porovnává výbr a zpsob užití prostedk Rozlišuje umlecké smry a slohy z hlediska podstatných promn stavby umleckých dl Na konkrétních píkladech objasní, jak se umlecké vyjadovací prostedky výtvarného umním konce 19. století do souasnosti promítají do aktuální obrazové komunikace Na píkladech uvádí píiny vzniku a promn umleckých smr a objasní širší spoleenské a filozofické okolnosti vzniku umleckých dl Obsah uiva Evropský realismus a generace umlc Národního divadla Impresionismus a jeho vývoj Symbolismus a secese Fauvismus, futurismus, Paížská škola a insitní umní Expresionismus a konstruktivismus Kubismus, dadaismus a surrealismus Architektura 20. století Smry výtvarného umní 2. poloviny 20. století PT a TO OSV EV MV 517

14 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Cviení z výtvarné výchovy 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Jednoletý volitelný pedmt je vytvoen na základ rozpracování vzdlávacího obsahu Výtvarného oboru ze vzdlávací oblasti Umní a kultura z RVP GV. Seminá je výrazn zamen na tvrí innosti a svým obsahem navazuje na Výtvarnou výchovu v základním kurzu. V tvrích innostech je velmi úzce provázána vlastní tvorba s vnímáním vizuáln obrazných vyjádení vlastní i umlecké produkce. Žák pracuje s vizuáln obraznými znakovými systémy (s obrazem, skulpturou, designem, vzhledem krajiny, architekturou, stylem obleení apod.), má možnost uvdomit si, které prostedky mu vyhovují a které by chtl dále rozvíjet. Ve výstupech vzdlávacího obsahu s propojují hlediska tvorby, interpretace a recepce tak, aby se dále rozvíjela smyslová citlivost,subjektivita, aby se ovovaly úinky vizuáln obrazného vyjádení. Organizaní vymezení pedmtu: Forma realizace výuky: vyuovací hodiny, projekty, exkurze, úast na významných kulturních akcích, vlastní pravidelné prezentace Místo realizace výuky: specializovaná uebna školy, poítaová uebna, exteriér, galerie, muzea, knihovna. Pedmt Cviení z výtvarné výchovy je jednoletý a navazuje na základní kurz výtvarné výchovy v 1. a 2. roníku nebo v kvint a sext.souástí pedmtu je píprava a realizace praktické ásti maturitní zkoušky a píprava žák k pijímacím zkouškám na vysoké školy s výtvarným zamením. Volitelný pedmt CVv Roník Hodinová dotace 4. roní a oktáva 3 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální vlastní výtvarná tvoivost oktáva a 4. roník výchova 518

15 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech vlastní výtvarná tvoivost oktáva a 4. roník Multikulturní výchova besedy o umní oktáva a 4. roník Environmentální výchova exkurze, návštvy výstav výtvarného umní oktáva a 4. roník Mediální výchova vlastní tvoivost, návštvy výstav oktáva a 4. roník Kompetence k uení c) Výchovné a vzdlávací strategie pi realizaci svých zámr vedeme žáka k získávání informací a využívání rzných zdroj (internet, odborné publikace a asopisy, specifické prostedí galerie, muzeum) a má píležitost aplikovat je v praxi využíváme nabídky edukaních program vzdlávacích a kulturních institucí (systematická spolupráce s muzei a galeriemi, besedy, exkurze, výtvarné dílny) vedeme žáka k tomu, aby se seznamoval s kulturním dní a orientoval se v nm, aby cílen sledoval, zaznamenával a akceptoval nové trendy v umní (informaní zdroje, besedy, výstavy, exkurze) Kompetence k ešení problém uitel vede žáka k využití jeho individuálních schopností a nalézání originálních zpsob ešení s využitím vlastních zkušeností, prožitk, získaných vdomostí, fantazie, pedstavivosti a intuice žáci jsou vedeni k využívání mezipedmtových vztah a provázanosti jednotlivých druh umní dostávají píležitost samostatn ešit svj tvrí zámr s využitím i netradiních postup Kompetence komunikativní prostednictvím rznorodých vizuáln obrazných vyjádení je žák seznamován se specifickým zpsobem komunikace (neverbální komunikace, vizuální, obrazová), uvdomuje si tento specifický komunikaní význam, uplatuje a ovuje si tento komunikaní princip i pi své tvorb podle svých schopností a dovedností je žák veden k užívání jazyka umní jako specifického jazyka a prostedku komunikace a poznání 519

16 pro interpretaci umleckých dl je veden k používání odborného pojmosloví, které mu pomáhá v orientaci v jeho oboru a ke komunikaci Kompetence sociální a personální zalenní skupinové práce do výuky podporuje komunikaci a kooperaci mezi žáky, kdy žáci využívají své zkušenosti, tvrí schopnosti a dovednosti žáci jsou vedeni l zodpovdnosti za svoji práci ve skupin, respektování individuality i spoleenství žáci jsou vedeni k zodpovdnosti za svoji práci ve skupin, respektování individuality i spoleenství v tvoivých innostech uitel podporuje samostatnou i týmovou práci, žák má možnost obohacovat práci skupiny prostednictvím tvorby, tvoivých aktivit a komunikace s umleckým dílem je žák veden k uvdomování si sebe sama Kompetence obanské interakcí s rznými typy vizuáln obrazných vyjádení je žák veden k vnímání a uvdomování se kulturních a duchovních hodnot, významu kulturního ddictví, je schopen tolerantního pístupu k rznorodým kulturním hodnotám je vytváena píležitost k prezentaci na veejnosti (prezentace projekt, výstavy, webové stránky) žák je veden k tomu, aby se aktivn zapojoval do kulturního dní pi kulturních akcích (výstavy, vernisáže) je žák veden k dodržování spoleenských norem Kompetence k podnikavosti žáci jsou vedeni ke sledování nejen kulturních a duchovních hodnot umní, ale i ke sledování možností komerního využití umní, sledování aukních aktivit a orientaci v tržních hodnotách umní jsou vedeni k využití dovedností a znalostí z výtvarné výchovy v budoucím povolání 520

17 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Roník:4. roník a oktáva Oekávané výstupy Žák Rozpoznává specifinosti rzných vizuáln obrazných znakových systém Identifikuje charakteristické prostedky vizuáln obrazných vyjádení Uvede, rozliší a porovná osobní a spoleenské zdroje tvorby Pojmenuje úinky vizuáln obrazných vyjádení na smyslové vnímání a vdom s nimi pracuje ve vlastní tvorb Uplatuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti ve vlastní tvorb Aktivn vstupuje do procesu komunikace na pijetí a interpretaci výtvarného díla Obsah uiva Promny a zastavenítrvalost a pomíjivost vcí, lidí, událostí as lovka a as lidí-as v kontrastu vk as umní a as v umníakní druhy výtvarné tvorby Umní mezi lovkem a pírodou- základy výtvarných disciplín-kresba, malba, grafika Náhled lovka na vlastní postavení ve svt ve svtle umní a vdy lovk a prostor-práce v materiálu,vytváení a modelování prostoru Estetika životního prostedí a vytváení životního stylu PT a TO OSV VMGES MKV EV MV 521

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Výtvarná výchova vyšší gymnázium

Výtvarná výchova vyšší gymnázium Výtvarná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Výtvarná výchova patří spolu s Hudební výchovou do vzdělávací oblasti Umění a kultura.vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru. Svými cíli navazuje

Více

1. eský jazyk a literatura

1. eský jazyk a literatura 1. eský jazyk a literatura 27 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: eský jazyk a literatura 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové

Více

Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Biologie Vyuovací pedmt: Biologie

Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Biologie Vyuovací pedmt: Biologie 11. Biologie 395 Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Biologie Vyuovací pedmt: Biologie 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu biologie (základní kurz ) Biologie, jako jedna z pírodních vd, vychází

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.16 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova v osmiletém i čtyřletém studiu vychází ze vzdělávacího

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Výtvarný obor Název vyučovacího předmětu:

Výtvarný obor Název vyučovacího předmětu: Výtvarný obor Název vyučovacího předmětu: Výtvarná Obor vzdělání: Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 102 (3) Platnost: od 1.9.2009 Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk Ruský jazyk 223 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové asové a organizaní vymezení pedmtu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Poj me listovat v sob tak jako v knize

Poj me listovat v sob tak jako v knize S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K VO R E C K É H O, S. R. O. Školní vzdlávací program pro gymnaziální vzdlávání tyletý vzdlávací program Humanitní gymnázium Pojme listovat v sob tak jako

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: LITERÁRNÍ KOMUNIKACE Ročník: Kvinta, I. ročník Úvod do studia literatury Nejstarší světové literatury Základy literární teorie Nejstarší

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění 4.8.28. Dějiny umění Seminář si volí studenti septim nebo oktáv. Dotace předmětu je dvouhodinová. Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí učiva dějin umění, které studenti získali ve výtvarné výchově,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblast : Vyuovací pedmt: lovk a jeho svt lovk a jeho svt Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu lovk a jeho svt je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru lovk a

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Fyzika Vyuovací pedmt:fyzika

Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Fyzika Vyuovací pedmt:fyzika 9. Fyzika 343 Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Fyzika Vyuovací pedmt:fyzika 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Vzdlávací pedmt fyzika vznikl

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Podnikání v gastronomii

Podnikání v gastronomii Název školního vzdlávacího programu: Podnikání v gastronomii Kód a název oboru vzdlání: 64-41-L/51 Podnikání Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: dvouleté

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání ve vyučovacím

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY UEBNÍ DOKUMENTY Studium žák a dalších uchaze, kteí splnili povinnou školní docházku Kmenový obor: 53-41-M Ošetovatelství Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

maturitní témata pro školní rok 2011/2012

maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Bydlení eská republika Cestování Další anglicky

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 5. Volno asové aktivity v p ístupném cestovním ruchu. P íru ka u itele. Kolektiv autor projektu

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 5. Volno asové aktivity v p ístupném cestovním ruchu. P íru ka u itele. Kolektiv autor projektu Vzdlávací program Cestování bez bariér 5. Volnoasové aktivity v pístupném cestovním ruchu Píruka uitele Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Charakteristika vzdlávacího

Více

Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373. Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání na nižším stupni víceletého gymnázia

Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373. Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání na nižším stupni víceletého gymnázia Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373 Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání na nižším stupni víceletého gymnázia 1 Obsah 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Velikost školy...

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

1.Charakteristika vyuovacího pedmtu:

1.Charakteristika vyuovacího pedmtu: 12. Zempis 419 Vzdlávací oblast: lovk a píroda, lovk a spolenost Vzdlávací obor: Zempis Vyuovací pedmt: Zempis 1.Charakteristika vyuovacího pedmtu: a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Společenské vědy Vyučovací obsah předmětu Společenské vědy vychází

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova je esteticko - výchovný předmět, který pracuje s vizuálně

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS)

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS) Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu Druhý okruh (VOŠIS) 01. Systémový pístup Systémová teorie. Definice systému. Atributy systému - struktura, funkce. Typologie systém. Aplikace

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Cikáni / Werner Cohn ; peložil, [pedmluvu napsal] Marek Jakoubek Praha : Sociologické nakladatelství, 2009 -- 61 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7419-008-7

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Žák rozliší a pojmenuje prvky architektury, malířství a sochařství daných uměleckých epoch uplatní tyto prvky pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů a představ

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více