16. Výtvarná výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. Výtvarná výchova"

Transkript

1 16. Výtvarná výchova 505

2 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Povinný vyuovací pedmt je vytvoen na základ rozpracování vzdlávacího obsahu Výtvarného oboru ze vzdlávací oblasti Umní a kultura z RVP GV. Výtvarná výchova je výrazn zamena na tvrí innosti, prostednictvím kterých se realizuje uivo 1. i 2. okruhu (Obrazové znakové systémy, Znakové systémy výtvarného umní) a integrující téma obor (Hudební, Výtvarný) Umlecká tvorba a komunikace. V tvrích innostech je velmi úzce provázána vlastní tvorba s vnímáním vizuáln obrazných vyjádení vlastní i umlecké produkce. Žák má možnost uvdomit si, které prostedky mu vyhovují a které by chtl dále rozvíjet. Nabízena je kresba, malba, prostorová tvorba, práce v grafických editorech, v rámci možností se studenti seznamují s technologiemi a postupy v souasném výtvarném umní. Draz je kladen na provázanost vnímání a tvorby s interpretací. Organizaní vymezení pedmtu: Forma realizace výuky: vyuovací hodiny, projekty, exkurze, úast na významných kulturních akcích, vlastní pravidelné prezentace Místo realizace výuky: specializovaná uebna školy, poítaová uebna, exteriér, galerie, muzea, knihovna. Nadstavbová ást: v dalších ronících se výtvarný obor mže objevit v nabídce volitelných pedmt: seminá z djin a umní ( dvouletý ) a cviení z výtvarné výchovy ( jednoletý ). Ve tetím roníku vytváejí všichni studenti seminární práci na dané téma a v rámci profilující maturitní zkoušky z výtvarné výchovy zpracovávají integrující téma z oblasti Umlecká tvorba a komunikace. Základní kurz Roník Hodinová dotace 1. roník a kvinta 2 2. roník a sexta 2 506

3 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova vlastní výtvarná tvoivost kvinta, sexta, 1. a 2. roník Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech vlastní výtvarná tvoivost kvinta, sexta, 1. a 2. roník Multikulturní výchova besedy o umní kvinta, sexta, 1. a 2. roník Environmentální výchova exkurze, návštvy výstav výtvarného umní sexta, 2. roník Mediální výchova vlastní tvoivost, návštvy výstav sexta, 2. roník Kompetence k uení c) Výchovné a vzdlávací strategie pi realizaci svých zámr vedeme žáka k získávání informací a využívání rzných zdroj (internet, odborné publikace a asopisy, specifické prostedí galerie, muzeum) a má píležitost aplikovat je v praxi využíváme nabídky edukaních program vzdlávacích a kulturních institucí (systematická spolupráce s muzei a galeriemi, besedy, exkurze, výtvarné dílny) vedeme žáka k tomu, aby se seznamoval s kulturním dní a orientoval se v nm, aby cílen sledoval, zaznamenával a akceptoval nové trendy v umní (informaní zdroje, besedy, výstavy, exkurze) Kompetence k ešení problém uitel vede žáka k využití jeho individuálních schopností a nalézání originálních zpsob ešení s využitím vlastních zkušeností, prožitk, získaných vdomostí, fantazie, pedstavivosti a intuice žáci jsou vedeni k využívání mezipedmtových vztah a provázanosti jednotlivých druh umní dostávají píležitost samostatn ešit svj tvrí zámr s využitím i netradiních postup 507

4 Kompetence komunikativní prostednictvím rznorodých vizuáln obrazných vyjádení je žák seznamován se specifickým zpsobem komunikace (neverbální komunikace, vizuální, obrazová), uvdomuje si tento specifický komunikaní význam, uplatuje a ovuje si tento komunikaní princip i pi své tvorb podle svých schopností a dovedností je žák veden k užívání jazyka umní jako specifického jazyka a prostedku komunikace a poznání pro interpretaci umleckých dl je veden k používání odborného pojmosloví, které mu pomáhá v orientaci v jeho oboru a ke komunikaci Kompetence sociální a personální zalenní skupinové práce do výuky podporuje komunikaci a kooperaci mezi žáky, kdy žáci využívají své zkušenosti, tvrí schopnosti a dovednosti žáci jsou vedeni l zodpovdnosti za svoji práci ve skupin, respektování individuality i spoleenství žáci jsou vedeni k zodpovdnosti za svoji práci ve skupin, respektování individuality i spoleenství v tvoivých innostech uitel podporuje samostatnou i týmovou práci, žák má možnost obohacovat práci skupiny prostednictvím tvorby, tvoivých aktivit a komunikace s umleckým dílem je žák veden k uvdomování si sebe sama Kompetence obanské interakcí s rznými typy vizuáln obrazných vyjádení je žák veden k vnímání a uvdomování se kulturních a duchovních hodnot, významu kulturního ddictví, je schopen tolerantního pístupu k rznorodým kulturním hodnotám je vytváena píležitost k prezentaci na veejnosti (prezentace projekt, výstavy, webové stránky) žák je veden k tomu, aby se aktivn zapojoval do kulturního dní pi kulturních akcích (výstavy, vernisáže) je žák veden k dodržování spoleenských norem Kompetence k podnikavosti žáci jsou vedeni ke sledování nejen kulturních a duchovních hodnot umní, ale i ke sledování možností komerního využití umní, sledování aukních aktivit a orientaci v tržních hodnotách umní jsou vedeni k využití dovedností a znalostí z výtvarné výchovy v budoucím povolání 508

5 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Roník: 1. roník a kvinta Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO Žák porovnává rzné znakové systémy a rozpoznává specifinosti rzných znakových a vizuáln obrazných znakových systém, využívá je pi vlastní tvoivé innosti na konkrétních píkladech vizuáln obrazných vyjádení (VOV) vlastní i umlecké tvorby identifikuje pro n charakteristické prostedky objasní roli autora, píjemce a interpreta pi utváení obsahu a komunikaního úinku VOV na píkladech VOV uvádí píiny vzniku a promn umleckých smr a objasní širší spoleenské a filozofické okolnosti vzniku umleckého díla; vysvtlí jak um. VOV psobí v rovin smyslové, subjektivní i sociální vyhledává informace a využívá je pro poteby vlastního vzdlávání; využívá nabídku informaních a vzdlávacích portál, encyklopedií vytváí si pehled umleckých vizuáln integrující téma: Umlecká tvorba a komunikace tvarosloví umleckého vyjadování, specifinost jednotlivých znakových systém (hudba, mluvené a psané slovo, divadlo), umlecká a mimoumlecká znakovost, umlecký proces, vznik estetické normy, chápání vkusu typy VOV v ploše i prostoru, charakteristické výrazové prostedky jednotlivých typ VOV; výrazové prostedky VOV; klasické postupy, nové prostedky - nová média, seznámení s novými médii integrující téma: Umlecká tvorba a komunikace interakce s VOV v roli autora, píjemce a interpreta umlecké smry a slohy I (poátky umní 18. století); osobnosti výtvarného umní, umlecká díla (ukázky VOV z jednotlivých období, sledování promny VOV, promny znaku, forem as, prostor) integrující téma: Umlecká tvorba a komunikace Pesahy a vazby: literatura, hudba, djepis, film, divadlo, filozofie OSV: Sociální komunikace Výtvarné umní: píklady ukázek umleckých dl odborné publikace, asopisy, encyklopedie, monografie Využívání animaních program galerií a muzeí Výtvarné umní: píklady ukázek umleckých dl odborné publikace, asopisy, encyklopedie, monografie VMEGS: Žijeme v Evrop Zdroje a vyhledávání informací, komunikace VMEGS: Žijeme v Evrop 509

6 obrazných vyjádení (VOV) podle samostatn zvolených kritérií na píkladech objasní vliv procesu komunikace na pijetí a interpretaci VOV pro uskuteování svých projekt nalézá, vybírá a uplatuje odpovídající prostedky, pi vlastní tvorb uplatuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti charakterizuje obsahové souvislosti vlastních VOV a konkrétních umleckých dl a porovnává výbr a zpsob užití prostedk využívá pi vlastní tvoivé innosti nejenom klasických prostedk, ale i dostupných digitálních technologií (foto, video) uplatuje ve svých tvrích aktivitách aplikaní software grafické editory rozlišuje a porovnává typy a užití jednotlivých prostedk VOV, jejich vnímání podle uritých kriterií rozlišuje umlecké slohy a smry, s drazem na umní od konce 19. století do souasnosti z hlediska podstatných promn vidní a stavby umleckých dl a svtonázorové, náboženské, filozofické a vdeckotechnické zázemí historických sloh evropského kulturního okruhu (18. století) databáze informací, dokumentace sloh a smr podle zvolených kritérií integrující téma: Umlecká tvorba a komunikace e umní; komunikace; role publika, úast na umleckém procesu; formy prezentace VOV; postavení umní ve spolenosti, subjektivní chápání umleckých hodnot x spoleensky uznávané hodnoty vlastní tvorba VOV prostedky, typy (VOV) - plošné a prostorové vyjadování kresba, malba, prostorová tvorba, kombinované techniky, grafické techniky, experimenty s materiály, nová média (PC, digitální fotografie, video, animace); vlastní interpretace a realizace vlastní tvorby, prostor pro subjektivní vyjadování; výtvarné vyjádení zkušeností, pocit, vjem, prožitk, interpretace myšlenek; inspirace umleckými VOV porovnávání jednotlivých prostedk VOV, úinky vnímání VOV (smyslové,subjektivní, sociální), interpretace a recepce um. díla inspirace pro vlastní tvorbu umlecké smry 1. poloviny 20. Století tlo, pohyb a gesta v proudu tvorby (akní umní, bodyart) MV: Úinky mediální produkce a vliv médií Mediální produkty a jejich významy Digitální technologie Zpracování a prezentace informací Využívání animaních program galerií a muzeí 510

7 dalších VOV chápání vztah pedmt a tvar v prostoru, iluze prostoru, promnlivost obrazu v ase, tvaru Roník: 2. roník a sexta Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO Žák porovnává rzné znakové systémy (mluvený a psaný jazyk, hudba, dramatické umní) a rozpoznává specifinosti rzných vizuáln obrazných znakových systém a zárove vdom uplatuje jejich prostedky k vytváení obsahu pi vlastní tvorb a interpretaci v konkrétních píkladech vizuáln obraz. vyjádení (VOV) vlastní a umlecké tvorby, identifikuje pro n charakteristické prostedky objasní roli autora, píjemce a interpreta pi utváení obsahu a komunikaního úinku VOV na píkladech VOV uvede, rozliší a porovná osobní a spoleenské zdroje tvorby, identifikuje je pi vlastní tvorb na píkladech uvede vliv spoleenských kontext a jejich promn na interpretaci obsahu VOV a jeho úinku v procesu komunikace, rozlišuje umlecké slohy a smry, uvádí píiny vzniku a promn umleckých smr a objasní širší spoleenské integrující téma: Umlecká tvorba a komunikace umlecké vyjadování, specifinost, analýza rzných znakových systém, umlecká a mimoumlecká znakovost, pesahy um. obor prostedky vizuáln obraz. vyjádení (VOV), nové výrazové prostedky a postupy, experiment, nová média (digitální fotografie, video, PC, animace,..) integrující téma: Umlecká tvorba a komunikace interakce s VOV; role autora, píjemce práce s vizuáln obraz. vyjádeními integrující téma: Umlecká tvorba a komunikace umlecké slohy a smry II ( století), historické slohy evropského kulturního okruhu, databáze informací. Promny hodnot v ase, zmna historických, spoleenských a filozofických souvislostí, Pesahy a vazby: literatura, hudba, film, divadlo, filozofie, djepis OSV: Sociální komunikace Výtvarné umní: píklady ukázek umleckých dl odborné publikace, asopisy, encyklopedie, monografie Využívání animaních program galerií a muzeí Výtvarné umní: píklady ukázek umleckých dl odborné publikace, asopisy, encyklopedie, monografie VMEGS: Žijeme v Evrop 511

8 a filozofické okolnosti vzniku, vytváí si pehled umleckých VOV vyhledává informace a využívá je pro poteby vlastního vzdlávání; využívá nabídku informaních a vzdlávacích portál, encyklopedií na píkladech objasní vliv procesu komunikace na pijetí a interpretaci VOV, aktivn vstupuje do procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu vdom uplatuje odpovídající prostedky pro své projekty, využívá rovnž znalostí aktuálních zpsob vyjadování a technických možností zvoleného média pro vyjádení své pedstavy, experimentuje s rznými vyjadovacími prostedky využívá pi vlastní tvoivé innosti nejenom klasických prostedk, ale i dostupných digitálních technologií (foto, video) uplatuje ve svých tvrích aktivitách aplikaní software grafické editory pojmenuje úinky VOV na smyslové vnímání, vdom s nimi pracuje pi vlastní tvorb za úelem rozšíení citlivosti svého smyslového vnímání pi vlastní tvorb uplatuje osobní prožitky i zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv na individuální pínos pro tvorbu, interpretaci a pijetí VOV charakterizuje obsahové souvislosti vlastních VOV a konkrétních umleckých dl do vztahu (historie-souasnost) znalost podstaty tradiních a moderních smr, práce s umleckým dílem, osobní zkušenost integrující téma: Umlecká tvorba a komunikace práce s VOV, specifická e umní, role médií v chápání VOV vlastní tvorba VOV prostedky pro vyjádení: typy vizuáln obrazného vyjádení (VOV) plošné a prostorové vyjadování kresba, malba, prostorová tvorba, kombinované techniky, grafické techniky, experimenty s materiály, nová média (PC, digitální fotografie, video, animace) práce s VOV tvar, linie, bod; plocha, prostor; kontrast (svtlo, barva); materiál, technika vlastní interpretace, subjektivní vyjádení názor, myšlenek, volný pepis skutenosti, fantazijní práce, inspirace umleckými VOV, hledání kontextu, seberealizace, reflexe práce s VOV; umní v promnách asu, historické promny, tradice, zvyky, rituály, Zdroje a vyhledávání informací, komunikace MV: Úinky mediální produkce a vliv médií Digitální technologie Zpracování a prezentace informací Výtvarné umní: píklady ukázek umleckých dl odborné 512

9 rozlišuje umlecké slohy a smry z hlediska podstatných promn vidní a stavby umleckých dl a dalších VOV na konkrétních píkladech VOV objasní, zda a jak se umlecké vyjadovací prostedky promítají do aktuálního obrazové komunikace odraz v umní inspiraní zdroj pro vlastní tvorbu: slohy a smry 20. století a souasné výtvarné tendence, sledování promny znaku tvrí potenciál podvdomí, sebeuvdomování diváka, stopy lovka v krajin vztahy s neevropskými kulturami relativita barevného vidní (impresionismus, postimpresionismus,.) srozumitelnost umní, vliv techniky, umní nových médií nestandardní postupy, vývoj umleckých prostedk podstatných pro porozumní aktuální obrazové komunikace; reklama, televize, nová média publikace, asopisy, encyklopedie, monografie Využívání animaních program galerií a muzeí MV: Úinky mediální produkce a vliv médií 513

10 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt:seminá z djin umní 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Dvouletý volitelný pedmt je vytvoen na základ rozpracování vzdlávacího obsahu Výtvarného oboru ze vzdlávací oblasti Umní a kultura z RVP GV. Seminá je výrazn zamen na innosti, prostednictvím kterých se žák orientuje v umleckých slozích a smrech z hlediska promn a vidní a stavby umleckých dl. Je schopen uvádt píiny vzniku a promn umleckých smr a objasnit širší spoleenské a filozofické okolnosti vzniku umleckých dl. Organizaní vymezení pedmtu: Forma realizace výuky: vyuovací hodiny, projekty, exkurze, úast na významných kulturních akcích. Místo realizace výuky: specializovaná uebna školy, poítaová uebna, exteriér, galerie, muzea, knihovna. Seminá z djin umní je dvouletý a navazuje na základní kurz výtvarné výchovy v 1. a 2. roníku nebo v kvint a sext. V posledním roníku je možno doplnit tento seminá ješt jednoletým Cviením z výtvarné výchovy. Ve tetím roníku vytváejí všichni studenti seminární práci na dané téma a v rámci profilující maturitní zkoušky z výtvarné výchovy zpracovávají integrující téma z oblasti Umlecká tvorba a komunikace. Volitelný pedmt SDU Roník Hodinová dotace 3. roník a septima 2 4. roník a oktáva 3 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova vývoj styl a smr výtvarného umní septima, oktáva, 3. a 4. roník Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech vývoj styl a smr výtvarného umní septima, oktáva, 3. a 4. roník 514

11 Multikulturní výchova seminární práce a referáty septima, oktáva, 3.a 4. roník Environmentální výchova exkurze, návštvy výstav výtvarného umní septima, oktáva, 3. a 4. roník, Mediální výchova vlastní tvoivost, návštvy výstav septima, oktáva,3. a 4. roník Kompetence k uení c) Výchovné a vzdlávací strategie pi realizaci svých zámr vedeme žáka k získávání informací a využívání rzných zdroj (internet, odborné publikace a asopisy, specifické prostedí galerie, muzeum využíváme nabídky edukaních program vzdlávacích a kulturních institucí(systematická spolupráce s muzei a galeriemi, besedy, exkurze) vedeme žáka k tomu, aby se seznamoval s kulturním dní a orientoval se v nm, aby cílen sledoval, zaznamenával a akceptoval nové trendy v umní (informaní zdroje, besedy, výstavy, exkurze) Kompetence k ešení problém uitel vede žáka k využití jeho individuálních schopností v orientování se v djinách výtvarného umní a v chápání výtvarného umní na základ vlastních zkušeností, prožitk, získaných vdomostí žáci jsou vedeni k využívání mezipedmtových vztah a provázanosti jednotlivých druh umní dostávají píležitost samostatn ešit problematiku umleckých smr a styl formou seminární práce Kompetence komunikativní prostednictvím poznávání rznorodých vizuáln obrazných vyjádení je žák seznamován se specifickým zpsobem komunikace (neverbální komunikace, vizuální, obrazová) podle svých schopností a dovedností je žák veden k užívání jazyka umní jako specifického jazyka a prostedku komunikace a poznání pro interpretaci umleckých dl je veden k používání odborného pojmosloví, které mu pomáhá v orientaci v jeho oboru a ke komunikaci 515

12 Kompetence sociální a personální žáci jsou vedeni vnímat výtvarné aktivity v rzném sociálním prostedí žáci jsou schopni rozlišovat roli a vztah autora a diváka žáci jsou vedeni k zodpovdnosti za svoji práci ve skupin, respektování individuality i spoleenství Kompetence obanské interakcí s rznými typy vizuáln obrazných vyjádení je žák veden k vnímání a uvdomování se kulturních a duchovních hodnot, významu kulturního ddictví, je schopen tolerantního pístupu k rznorodým kulturním hodnotám je vytváena píležitost k prezentaci na veejnosti (prezentace projekt, výstavy, webové stránky) žák je veden k tomu, aby se aktivn zapojoval do kulturního dní pi kulturních akcích (výstavy, vernisáže) je žák veden k dodržování spoleenských norem Kompetence k podnikavosti žáci jsou vedeni ke sledování nejen kulturních a duchovních hodnot umní, ale i ke sledování možností komerního využití umní, sledování aukních aktivit a orientaci v tržních hodnotách umní jsou vedeni k využití dovedností a znalostí z výtvarné výchovy v budoucím povolání 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Roník: 3. roník a septima Oekávané výstupy Žák Získané poznatky z výtvarného umní uvádí do vztah jak s aktuálními tak s historickými výtvarnými projevy Na konkrétních píkladech vysvtlí, jak umlecká Obsah uiva Pravké umní a umní starých civilizací Egyptské a antické umní Umní ran kesanské, byzantské a pedrománské Umní románské Evropská a eská gotika Renesanní umní PT a TO OSV VMEGS MKV 516

13 vizuáln obrazná vyjádení psobí v rovin smyslové, subjektivní i sociální Evropské a eské baroko Rokoko, klasicismus a romantismus Roník: 4. roník a oktáva Oekávané výstupy Žák Charakterizuje obsahové souvislosti konkrétních umleckých dl a porovnává výbr a zpsob užití prostedk Rozlišuje umlecké smry a slohy z hlediska podstatných promn stavby umleckých dl Na konkrétních píkladech objasní, jak se umlecké vyjadovací prostedky výtvarného umním konce 19. století do souasnosti promítají do aktuální obrazové komunikace Na píkladech uvádí píiny vzniku a promn umleckých smr a objasní širší spoleenské a filozofické okolnosti vzniku umleckých dl Obsah uiva Evropský realismus a generace umlc Národního divadla Impresionismus a jeho vývoj Symbolismus a secese Fauvismus, futurismus, Paížská škola a insitní umní Expresionismus a konstruktivismus Kubismus, dadaismus a surrealismus Architektura 20. století Smry výtvarného umní 2. poloviny 20. století PT a TO OSV EV MV 517

14 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Cviení z výtvarné výchovy 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Jednoletý volitelný pedmt je vytvoen na základ rozpracování vzdlávacího obsahu Výtvarného oboru ze vzdlávací oblasti Umní a kultura z RVP GV. Seminá je výrazn zamen na tvrí innosti a svým obsahem navazuje na Výtvarnou výchovu v základním kurzu. V tvrích innostech je velmi úzce provázána vlastní tvorba s vnímáním vizuáln obrazných vyjádení vlastní i umlecké produkce. Žák pracuje s vizuáln obraznými znakovými systémy (s obrazem, skulpturou, designem, vzhledem krajiny, architekturou, stylem obleení apod.), má možnost uvdomit si, které prostedky mu vyhovují a které by chtl dále rozvíjet. Ve výstupech vzdlávacího obsahu s propojují hlediska tvorby, interpretace a recepce tak, aby se dále rozvíjela smyslová citlivost,subjektivita, aby se ovovaly úinky vizuáln obrazného vyjádení. Organizaní vymezení pedmtu: Forma realizace výuky: vyuovací hodiny, projekty, exkurze, úast na významných kulturních akcích, vlastní pravidelné prezentace Místo realizace výuky: specializovaná uebna školy, poítaová uebna, exteriér, galerie, muzea, knihovna. Pedmt Cviení z výtvarné výchovy je jednoletý a navazuje na základní kurz výtvarné výchovy v 1. a 2. roníku nebo v kvint a sext.souástí pedmtu je píprava a realizace praktické ásti maturitní zkoušky a píprava žák k pijímacím zkouškám na vysoké školy s výtvarným zamením. Volitelný pedmt CVv Roník Hodinová dotace 4. roní a oktáva 3 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální vlastní výtvarná tvoivost oktáva a 4. roník výchova 518

15 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech vlastní výtvarná tvoivost oktáva a 4. roník Multikulturní výchova besedy o umní oktáva a 4. roník Environmentální výchova exkurze, návštvy výstav výtvarného umní oktáva a 4. roník Mediální výchova vlastní tvoivost, návštvy výstav oktáva a 4. roník Kompetence k uení c) Výchovné a vzdlávací strategie pi realizaci svých zámr vedeme žáka k získávání informací a využívání rzných zdroj (internet, odborné publikace a asopisy, specifické prostedí galerie, muzeum) a má píležitost aplikovat je v praxi využíváme nabídky edukaních program vzdlávacích a kulturních institucí (systematická spolupráce s muzei a galeriemi, besedy, exkurze, výtvarné dílny) vedeme žáka k tomu, aby se seznamoval s kulturním dní a orientoval se v nm, aby cílen sledoval, zaznamenával a akceptoval nové trendy v umní (informaní zdroje, besedy, výstavy, exkurze) Kompetence k ešení problém uitel vede žáka k využití jeho individuálních schopností a nalézání originálních zpsob ešení s využitím vlastních zkušeností, prožitk, získaných vdomostí, fantazie, pedstavivosti a intuice žáci jsou vedeni k využívání mezipedmtových vztah a provázanosti jednotlivých druh umní dostávají píležitost samostatn ešit svj tvrí zámr s využitím i netradiních postup Kompetence komunikativní prostednictvím rznorodých vizuáln obrazných vyjádení je žák seznamován se specifickým zpsobem komunikace (neverbální komunikace, vizuální, obrazová), uvdomuje si tento specifický komunikaní význam, uplatuje a ovuje si tento komunikaní princip i pi své tvorb podle svých schopností a dovedností je žák veden k užívání jazyka umní jako specifického jazyka a prostedku komunikace a poznání 519

16 pro interpretaci umleckých dl je veden k používání odborného pojmosloví, které mu pomáhá v orientaci v jeho oboru a ke komunikaci Kompetence sociální a personální zalenní skupinové práce do výuky podporuje komunikaci a kooperaci mezi žáky, kdy žáci využívají své zkušenosti, tvrí schopnosti a dovednosti žáci jsou vedeni l zodpovdnosti za svoji práci ve skupin, respektování individuality i spoleenství žáci jsou vedeni k zodpovdnosti za svoji práci ve skupin, respektování individuality i spoleenství v tvoivých innostech uitel podporuje samostatnou i týmovou práci, žák má možnost obohacovat práci skupiny prostednictvím tvorby, tvoivých aktivit a komunikace s umleckým dílem je žák veden k uvdomování si sebe sama Kompetence obanské interakcí s rznými typy vizuáln obrazných vyjádení je žák veden k vnímání a uvdomování se kulturních a duchovních hodnot, významu kulturního ddictví, je schopen tolerantního pístupu k rznorodým kulturním hodnotám je vytváena píležitost k prezentaci na veejnosti (prezentace projekt, výstavy, webové stránky) žák je veden k tomu, aby se aktivn zapojoval do kulturního dní pi kulturních akcích (výstavy, vernisáže) je žák veden k dodržování spoleenských norem Kompetence k podnikavosti žáci jsou vedeni ke sledování nejen kulturních a duchovních hodnot umní, ale i ke sledování možností komerního využití umní, sledování aukních aktivit a orientaci v tržních hodnotách umní jsou vedeni k využití dovedností a znalostí z výtvarné výchovy v budoucím povolání 520

17 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Roník:4. roník a oktáva Oekávané výstupy Žák Rozpoznává specifinosti rzných vizuáln obrazných znakových systém Identifikuje charakteristické prostedky vizuáln obrazných vyjádení Uvede, rozliší a porovná osobní a spoleenské zdroje tvorby Pojmenuje úinky vizuáln obrazných vyjádení na smyslové vnímání a vdom s nimi pracuje ve vlastní tvorb Uplatuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti ve vlastní tvorb Aktivn vstupuje do procesu komunikace na pijetí a interpretaci výtvarného díla Obsah uiva Promny a zastavenítrvalost a pomíjivost vcí, lidí, událostí as lovka a as lidí-as v kontrastu vk as umní a as v umníakní druhy výtvarné tvorby Umní mezi lovkem a pírodou- základy výtvarných disciplín-kresba, malba, grafika Náhled lovka na vlastní postavení ve svt ve svtle umní a vdy lovk a prostor-práce v materiálu,vytváení a modelování prostoru Estetika životního prostedí a vytváení životního stylu PT a TO OSV VMGES MKV EV MV 521

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1 z 9 Čtyřleté gymnázium VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Výtvarná výchova tvoří společně s Hudební kulturou celek oblasti Umění a kultura. Vyučovací předmět je

Více

Výtvarná výchova. Výtvarná výchova, čtyřletý vzdělávací program. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Výtvarná výchova. Výtvarná výchova, čtyřletý vzdělávací program. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha 5 Radotín Výtvarná výchova, čtyřletý vzdělávací program Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Výtvarný obor navazuje

Více

záznamy emocí, prožitků, představ, vjemů výtvarné vyjádření povrchu, struktury výtvarné vyjádření prožitků z hudby fantazie, sny, představy, příběh

záznamy emocí, prožitků, představ, vjemů výtvarné vyjádření povrchu, struktury výtvarné vyjádření prožitků z hudby fantazie, sny, představy, příběh Vyučovací předmět Výtvarná výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin užívá vizuálně obrazného vyjádření (dále VOV ) k zaznamenávání vizuálních zkušeností, zkušeností

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: výtvarná výchova Ročník: Kvinta, I.ročník Tématická oblast Obrazové znakové systémy ilustrace povídky z díla anglicky mluvících autorů interakce

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarný obor RVP G. Realizují se tématické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova v RVP G.

Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarný obor RVP G. Realizují se tématické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova v RVP G. Gymnázium, třída Kapitána Jaroše, Brno Výtvarná výchova, 1. a 2. ročník čtyřletého všeobecného studia Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 - - Realizuje obsah

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

8. Deskriptivní geometrie

8. Deskriptivní geometrie 8. Deskriptivní geometrie 337 Volitelný pedmt - dvouletý Vzdlávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdlávací obor: Matematika a její aplikace Vyuovací pedmt: Deskriptivní geometrie 1. Charakteristika

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 8. 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV9101 VV9102 vybírá, vytváří

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 9. 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV9101 VV9102 vybírá, vytváří

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Výtvarná výchova vyšší gymnázium

Výtvarná výchova vyšší gymnázium Výtvarná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Výtvarná výchova patří spolu s Hudební výchovou do vzdělávací oblasti Umění a kultura.vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru. Svými cíli navazuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

5.6 Vzdělávací oblast - Umění a kultura Umění a výtvarná komunikace

5.6 Vzdělávací oblast - Umění a kultura Umění a výtvarná komunikace 5.6 Vzdělávací oblast - Umění a kultura 5.6.1 Umění a výtvarná komunikace Ročník 3. 4. Hodinová dotace Umění a výtvarná komunikace 2 2 R (1) 0 Umění a výtvarná komunikace v AJ R (2) R (2) R (1) 0 Předmět

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Biologie Vyuovací pedmt: Biologie

Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Biologie Vyuovací pedmt: Biologie 11. Biologie 395 Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Biologie Vyuovací pedmt: Biologie 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu biologie (základní kurz ) Biologie, jako jedna z pírodních vd, vychází

Více

Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Djepis Vyuovací pedmt: Djepis

Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Djepis Vyuovací pedmt: Djepis 6. Djepis 289 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Djepis Vyuovací pedmt: Djepis 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu (základní kurz) a) obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sexta - ŠVP)

Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sexta - ŠVP) GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6A Mgr. Jiří Surma Tematické plány pro školní rok 20016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

1. eský jazyk a literatura

1. eský jazyk a literatura 1. eský jazyk a literatura 27 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: eský jazyk a literatura 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu -2. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 6., 7. ročníku

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Výtvarný obor Název vyučovacího předmětu:

Výtvarný obor Název vyučovacího předmětu: Výtvarný obor Název vyučovacího předmětu: Výtvarná Obor vzdělání: Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 102 (3) Platnost: od 1.9.2009 Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.16 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova v osmiletém i čtyřletém studiu vychází ze vzdělávacího

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

13.Informaní a komunikaní technologie

13.Informaní a komunikaní technologie 13.Informaní a komunikaní technologie 442 Vzdlávací oblast: Informaní a komunikaní technologie Vyuovací pedmt: Informaní a komunikaní technologie 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura 6.2.12. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové vymezení Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření

Více

Estetická výchova výtvarná Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření

Estetická výchova výtvarná Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Projektor,

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a v sobě obsahuje v sobě dva souběžně probíhající,

Více

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná (EVV) Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník 2 hodiny týdně

Více

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A 13-ŠVP-Výtvarná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými, technikami

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Ročník: šestý Žák vytvoří a pojmenuje prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy Žák vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, hodnotí jeho účinky s účinky již existujících vizuálně obrazných

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 86 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/6 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.II 2. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova přispívá k dosažení emoční, kulturní a vizuální gramotnosti žáků.

Více

Hlavní metody vyučování: slovní dialogické (rozhovor, diskuse) slovní práce s textem didaktické hry problémové metody situační a inscenační metody

Hlavní metody vyučování: slovní dialogické (rozhovor, diskuse) slovní práce s textem didaktické hry problémové metody situační a inscenační metody 6.22 Pojetí vyučovacího předmětu Dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějin kultury Předmět Dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu pírodovda pro 1. stupe: 4.roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu pírodovda pro 1. stupe: 4.roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu pírodovda pro 1. stupe: 4.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, Pozoruje, popíše a porovná viditelné promny v pírod v jednotlivých roních

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Poj me listovat v sob tak jako v knize

Poj me listovat v sob tak jako v knize S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K VO R E C K É H O, S. R. O. Školní vzdlávací program pro gymnaziální vzdlávání tyletý vzdlávací program Humanitní gymnázium Pojme listovat v sob tak jako

Více