Pfiehled max. a min. kurzu akcií PraÏské energetiky, a. s., na BCPP a RM-S v letech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pfiehled max. a min. kurzu akcií PraÏské energetiky, a. s., na BCPP a RM-S v letech"

Transkript

1 Příloha 5 Pfiehled max. a min. kurzu akcií PraÏské energetiky, a. s., na BCPP a RM-S v letech BCPP max. BCPP min. RM-S max. RM-S min hodnota v Kč rok 130

2 Vývoj logotypu společnosti V voj znaãky (loga) spoleãnosti se pfies ve kerou snahu nepodafiilo kompletnû zdokumentovat. Dále jsou uvedeny fragmenty, které jsou k dispozici v archivu Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové spoleãnosti. Elektrické podniky (královského) hlavního mûsta Prahy byly zaloïeny mûstem, a proto mûly právo pouïívat mûstsk znak. Vyskytoval se na úfiedních papírech, na v roãních úãtech, ale také na tzv. peãetkách ãi na kulatém úfiedním razítku, obdobném jaké pouïívaly jiné mûstské instituce a úfiady. Zamûstnanci elektrick ch drah pouïívali jako ãepicov odznak symbol elektrické dopravy okfiídlené kolo s blesky a títem mûstského znaku. Ojedinûle se v souvislosti s propagaãními tiskovinami objevila i loga v dne ním slova smyslu, napfiíklad kombinace zkratky podniku vloïená do stylizovaného okfiídleného kola. (Dopravní pfiíruãka EP, 1937). KdyÏ byly v roce 1942 Elektrické podniky, tj. Elektrárna a Vefiejná doprava zaãlenûny do novû ustaven ch Mûstsk ch podnikû praïsk ch, zahrnujících také Plynárnu a Vodárnu, vypsalo vedení MMP vefiejnou soutûï na nov firemní emblém. Stal se jím motiv mûstského znaku vloïen do ozubeného kola. K jeho zavedení do praxe v podstatû nedo lo. âeskoslovenská energetika pro la po válce velmi sloïit m v vojem. V voj logotypu pfiím ch pfiedchûdcû dne ní akciové spoleãnosti se zatím nepodafiilo úplnû zmapovat. Zatím známe jen fragmenty. Nov národní podnik Stfiedoãeské elektrárny, do kterého byla zahrnuta i znárodnûná elektrárenská ãást nûkdej ích Elektrick ch podnikû, mûl vlastní znaãku ãi emblém (dne ní moderní pojem logo se je tû neuïíval). Tvofiila ho jen zkratka názvu podloïená bleskem. UÏíval se pfiibliïnû v letech Uvedené vyobrazení pochází z doby, kdy uï existovaly PraÏské energetické rozvodné závody, ale do vypotfiebování zásob pouïívaly staré hlaviãkové papíry opatfiené razítkem s nov m názvem. 131

3 PfiibliÏnû v letech pouïívaly PraÏské energetické rozvodné závody, národní podnik, hlaviãkov papír s vlastním emblémem bleskem, do nûhoï byla vkomponována písmena RPR. Prakticky stejnou znaãku pouïíval pfiibliïnû v roce 1954 i Rozvodn závod Praha, existující v rámci národního podniku Energotrust Praha. V urãitém období byla distribuce elektfiiny v Praze svûfiena národnímu podniku Stfiedoãeské energetické závody. Ve znaãce firmy kromû blesku, vln, stoïáru elektrického vedení a zkratky STE nechybûla ani pûticípá hvûzda. Na pamûtní publikaci vydané v roce 1987 pfii pfiíleïitosti 90. v roãí spoleãnosti se jiï vyskytuje logo koncernového podniku PraÏské energetické závody, obsahující zkratku PRE, av ak je tû v kombinaci s logem âez. Na pfielomu 80. a 90. let 20. století se vyskytovala i modifikovaná podoba loga. Také logo státního podniku PraÏské energetické závody vycházelo z pfiedchozího motivu. Stále se jednalo o kombinaci písmen PRE s logem podniku âez. 132 ZároveÀ se vznikem akciové spoleãnosti do lo k posílení samostatné identity firmy; vzniklo nové logo, které v ak stále (alespoà symbolicky) pfievzetím stylizované ipky, pfiipomínající souãasnû i nûkdej í blesk, vycházelo z loga âez.

4 Logo platné od roku 1996 jiï bylo designováno zcela nezávisle na dfiívûj ích znaãkách; je tvofieno tradiãními písmeny PRE, která jsou stylizována do podoby neonové trubice a doplnûno názvem spoleãnosti. Od roku 2004 se jako typick prvek jednotného vizuálního grafického stylu pouïívá také stylizovan obdélník s jedním zaoblen m rohem ve firemní barvû. Od roku 2006 zaãal b t pouïíván logotyp, kter symbolizuje vznik skupiny PRE; je platn pro v echny ãleny skupiny, vypu - tûn je název spoleãnosti. V pfiípadû pouïití na bílém podkladû jsou písmena PRE v modrém obdélníku vycentrována. Pro oslavy 110. v roãí zaloïení spoleãnosti v roce 2007 byla vytvofiena samostatná firemní znaãka. Námût loga vytváfií pomocí ãíslic 110 schematick obraz lidského obliãeje, kter pûsobí vstfiícnû, pozitivnû a komunikuje s okolím dokresluje tím obraz spoleãnosti. Také naplàuje firemní filozofii, která zdûrazàuje, Ïe za úspûchy spoleãnosti stojí vïdy lidé její zamûstnanci. Samostatná loga se zaãala pouïívat pro nûkteré marketingové aktivity, napfiíklad pro propagaci fiady tarifû PREKO nebo pro spoleãn projekt spoleãností mûstské infrastruktury nazvan Spolu pro Prahu. 133

5 Podnikové časopisy, časopisy pro zákazníky Podíváme-li se do 110 let dlouhé historie spoleãnosti PraÏská energetika, a.s., lehce zjistíme, Ïe je dávnou tradicí vydávat podnikové ãasopisy, které byly urãeny jak zamûstnancûm spoleãnosti, tak i jejím zákazníkûm. Ani tady zfiejmû neznáme celou chronologickou fiadu tiskovin, ale mûïeme si uãinit srovnání souãasnosti s meziváleãn m obdobím. 134 V roce 1920 zaãala Organizace zamûstnancû Elektrick ch podnikû pfii Jednotû zfiízencû ãeskoslovensk ch drah vydávat mûsíãník Obzor. Smûr ãasopisu jest odbornû v chovn jak z pfiiloïeného ãísla jest vidûti, psali tehdy jeho vydavatelé. V roce 1923 dostal ãasopis nové jméno, Technická hlídka, ale na podzim roku 1924 bylo jeho vydávání z finanãních dûvodû zastaveno. V roce 1926 zaãaly Elektrické podniky hlavního mûsta Prahy vydávat znám ãasopis ZEPOP. Jeho jméno je zkratkou, vytvofienou z prvních písmen slov Zprávy Elektrick ch podnikû obce praïské. V letech vycházel ZEPOP ve formátu A4 jako samostatná pfiíloha Vûstníku hlavního mûsta Prahy. âasopis byl distribuován zdarma v em odbûratelûm elektfiiny. Jeho úkolem bylo propagovat a popularizovat vyuïití elektfiiny ve v ech odvûtvích. ZEPOP pfiiná el i zajímavé údaje o praïské mûstské hromadné dopravû.

6 Od roku 1935 ZEPOP vycházel v men ím formátu A5 a z jeho záhlaví zmizel podtitul pfiíloha Vûstníku hlavního mûsta Prahy. Náklad ZEPOPu byl vysok 30 tisíc v tiskû. Byl velmi populární i v zahraniãí. Sv m charakterem by ho bylo moïné pfiirovnat k dne nímu PREfóru. 135 V roce 1941 zaãal ãasopis vycházet dvojjazyãnû, a proto bylo populární jméno zkráceno na ZEP. Proti pûvodnímu názvu byla nová zkratka vytvofiena ponûkud násilnûj ím zpûsobem. (Zprávy Elektrick ch podnikû obce PraÏské, Zeitschrift der Elektrizitätunternehmungen der Hauptstadt Prag). Od roku 1943 byl v souvislosti se spojením Elektrick ch podnikû hlav. mûsta Prahy, Plynárny hlavního mûsta Prahy a Vodárny hlav. mûsta Prahy opût zmûnûn název ãasopisu. Tentokrát uï ne lo o zkratku, ale o strohé pojmenování Zprávy Mûstsk ch podnikû praïsk ch, Zeitschrift der Stadtwerke Prag. V roce 1944 vycházel tento populární ãasopis naposledy.

7 SvÛj druh ãasopis vydávaly Elektrické podniky pro vzdûlávání sv ch zamûstnancû, pfiedev ím tûch, ktefií pracovali v elektrárenském odboru. Jmenoval se Elektrická sluïba a byl prvním závodním elektrárensk m ãasopisem u nás. Vycházel v letech Také nûkterá zamûstnanecká sdruïení vydávala vlastní ãasopisy. Napfiíklad nepolitické Odborové sdruïení zamûstnancû Elektrick ch podnikû hl. mûsta Prahy vydávalo v letech Odborové listy. Byly protiváhou celostátnímu ãasopisu Jednota. 136 V kvûtnu 1945 zaãaly Mûstské podniky praïské vydávat ãasopis formátu A3, novinového charakteru, nazvan Elektrikáfi. Jeho pojmenování mûlo pfiipomínat b valé Elektrické podniky hlavního mûsta Prahy. Tento ãasopis vycházel i po znárodnûní energetiky v fiíjnu 1945 a nesl podtitul ãasopis zamûstnancû vefiejné dopravy (EP) a energetiky (SâE), pozdûji ãasopis závodních rad Dopravních podnikû hlavního mûsta Prahy a Stfiedoãesk ch elektráren, n. p. Pro dopraváky i energetiky byl Elektrikáfi spoleãn je tû v roce 1946, ale od roku 1947 se vydavatelem stal uï jen Dopravní podnik hlavního mûsta Prahy. Od února 1947 zaãaly Stfiedoãeské elektrárny, n. p., vydávat pro své zamûstnance vlastní ãasopis s pûvabn m jménem Zkrat. BliÏ í informace o nûm se nepodafiilo zjistit. Od roku 1929 vycházel v Elektrick ch podnicích i ãasopis SdruÏení, kter vydávalo SdruÏení úfiedníkû Elektrick ch podnikû hlavního mûsta Prahy.

8 V roce 1993 zaãal státní podnik PraÏské energetické závody vydávat první roãník dne ního ãasopisu PraÏsk energetik. Od roku 1994 vycházel jiï jako ãasopis akciové spoleãnosti PraÏská energetika. 137 V roce 1995 dostal PraÏsk energetik novou grafickou úpravu a zmûnil formát z A4 na A3, ãímï získal více novinov charakter. V prûbûhu roku 1996 se PraÏsk energetik vrátil k praktiãtûj ímu formátu A4 a zmûnil i své záhlaví.

9 Pro léta se grafická podoba PraÏského energetika ustálila. V prûbûhu roku 1998 získala celá obálka modrou firemní barvu. 138 V roce 2003 se opût pozmûnila grafická úprava a ãasopis zmûnil rozmûr z formátu A4 na 230 x 310 mm. V roce 2004 se je tû jednou grafická úprava zmûnila. Kromû dílãí úpravy záhlaví se ãasopis pfiizpûsobil novému jednotnému vizuálnímu stylu tiskovin. V roce 110. v roãí zaloïení spoleãnosti se na obálce ãasopisu objevilo i logo tohoto v roãí.

10 Zatímco PraÏsk energetik je urãen pouze pro zamûstnance spoleãnosti, pro zákazníky vydává PraÏská energetika, a.s., obãasník PREfórum. Sv m charakterem je ho moïné pfiirovnat k pfiedváleãnému ZEPOPu. PfiíleÏitostnû vychází v men ím formátu A5 také fiada PREfórum speciál, jejíï jednotlivá ãísla mají monotematické zamûfiení na urãitou problematiku. Pro velkoodbûratele je urãen PRE Magazín. 139 PraÏská energetika, a. s. nezapomíná ani na své moïné budoucí zákazníky. Pro praïské dûti ve vûku od 4 do 10 let vydává obãasník KoPREtina. Také tento ãasopis je zdarma. Pro teenagery vydává PraÏská energetika, a. s. ãasopis SuPREman. Je zamûfien na zábavu a souãasnû energetickou v chovu mladé generace. Vychází pfiíleïitostnû a je zdarma.

11 Adresy a kontaktní údaje subjektů skupiny PRE (platné ke dni ) PraÏská energetika Holding a. s. Iâ: Sídlo: Praha 10, Na Hroudû 1492/4, Tel.: Fax: PREdistribuce, a.s. Iâ: Sídlo: Praha 5, Svornosti 3199/19a Tel.: Fax.: Internet: PREmûfiení, a. s. Iâ: Sídlo: Praha 7, Partyzánská 7a Tel.: Fax: Internet: ODEM a.s. 140 Iâ: Sídlo: Praha 10, Na Hroudû 2149/19 Tel.: Fax: Internet: PREleas, a. s. Iâ: Sídlo: Praha 10, Limuzská 2110/8 Tel.: Fax:

12 Adresa mateřské akciové společnosti, členů skupiny PRE a jejich hlavních pracovišť Adresa PSâ Telefon, fax PraÏská energetika, a. s. Praha 10, Na Hroudû 1492/ , Spoleãnost je zapsána v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk m soudem v Praze, oddíl B, vloïka ãíslo Spoleãnost byla zaloïena na dobu neurãitou v souladu s právním fiádem âr; podle právního pfiedpisu, kter m je zákon ã. 104/1990 Sb. o akciov ch spoleãnostech. web: Iâ: , DIâ: CZ Bankovní spojení: âeskoslovenská obchodní banka, a. s., ã. úãtu: /0300 Adresa PSâ Telefon Generální fieditel Praha 10, Na Hroudû 1492/ editel divize Obchodování a sluïby Praha 10, Na Hroudû 1492/ editel divize Prodej a strategie Praha 10, Na Hroudû 1492/ Kanceláfi vedení spoleãnosti Praha 10, Na Hroudû 1492/ Vnitfiní audit Praha 10, Na Hroudû 1492/ Podniková ekonomika Praha 10, Na Hroudû 1492/ Lidské zdroje Praha 10, Na Hroudû 1492/ Právní Praha 10, Na Hroudû 1492/ Informatika Praha 10, Na Hroudû 1492/ Nákup a správa majetku Praha 10, Na Hroudû 1492/ Obchodování s elektfiinou Praha 10, Na Hroudû 1492/ Ekonomika skupiny Praha 10, Na Hroudû 1492/ Technická podpora Praha 10, Na Hroudû 2149/ Prodej velkoodbûr Praha 10, Na Hroudû 1492/ Prodej maloodbûr Praha 10, Na Hroudû 1492/ Rozvoj podniku Praha 10, Na Hroudû 1492/ Zákaznické centrum PRE Praha 4, Vladimírova Praha 9, Oceláfiská 5a/ Praha 1, Jungmannova 36/ Zákaznická linka PRE Praha 10, Na Hroudû Poradenské a informaãní stfiedisko Praha 10, Na Hroudû 1492/ Informace pro akcionáfie PRE Praha 10, Na Hroudû 1492/ Informace pro tisk PRE Praha 10, Na Hroudû 1492/ PREdistribuce, a. s. editel Praha 10, Na Hroudû 1492/ Správa sítû Praha 5, Svornosti 3199/19a Dispeãink a obsluha sítí Praha 2, Nitranská 2226/ Provoz sítí Praha 7, Partyzánská 188/7a ízení aktiv sítû Praha 5, Svornosti 3199/19a Mûfiení Praha 9, Novovysoãanská 696/ Podpora distribuce Praha 2, Sokolská 1264/ Poruchová sluïba Praha 2, Katefiinská PREmûfiení, a. s. Praha 7, Partyzánská 188/7a ODEM a.s. Praha 10, Na Hroudû 2149/ PREleas, a. s. Praha 10, Limuzská 2110/

13 Seznam použitých zkratek 142 BCPP Burza cenn ch papírû Praha BTTO brutto CEP a.s. Cejchovna elektromûrû Praha a.s., 100% dcefiiná spoleãnost (od roku 2006 PREmûfiení, a. s.) âsres âeské sdruïení rozvodn ch energetick ch spoleãností ERÚ Energetick regulaãní úfiad EU Evropská unie FNM âr Fond národního majetku âeské republiky Generel rozvojov územní plán GWh gigawatthodina HMP Hlavní mûsto Praha Hz hertz CHZ chránûn zákazník IIS integrovan informaãní systém JâE, a. s. Jihoãeská energetika, a. s. JME, a. s. Jihomoravská energetika, a. s. kv kilovolt MF âr Ministerstvo financí âeské republiky MHMP Magistrát hlavního mûsta Prahy MO maloodbûratel MPO âr Ministerstvo prûmyslu a obchodu âr MPSV âr Ministerstvo práce a sociálních vûcí âr MVE malé vodní elektrárny MWh megawatthodina MW megawatt NN nízké napûtí NT nízk tarif OK obchodní kanceláfi

14 ODEM a.s. Odem a.s., 100% dcefiiná spoleãnost Outsorsing nákup urãit ch sluïeb a ãinností od externího subjektu OTE, a. s. Operátor trhu s elektfiinou, a. s. OZ oprávnûn zákazník OZE obnovitelné zdroje PDS provozovatel distribuãní soustavy PEAS První energetická akciová spoleãnost PIS poradenské a informaãní stfiedisko PRE PraÏská energetika, a. s. PREdi PREdistribuce, a. s., 100% dcefiiná spoleãnost PRE-H, a. s. PraÏská energetika Holding, a.s. PREleas, a. s. PREleas, a. s., 100% dcefiiná spoleãnost PS provozní správa R rozvodna REAS rozvodné energetické akciové spoleãnosti SCP stfiedisko cenn ch papírû SâE, a. s. Severoãeská energetika, a. s. SME, a. s. Severomoravská energetika, a. s. STE, a. s. Stfiedoãeská energetická a. s. SW software TR transformaãní stanice Unbundling vyãlenûní PDS do samostatného subjektu ÚED âr Ústfiední energetick dispeãink âeské republiky VâE, a. s. V chodoãeská energetika, a. s. VN vysoké napûtí VVN velmi vysoké napûtí VO velkoodbûratel ZâE, a. s. Západoãeská energetika, a. s. 143

15 Shrnutí Kniha 110 let Jsme energie tohoto mûsta navazuje na publikaci, která byla vydána ke 100. v roãí rozvodu elektfiiny v Praze. Publikace pfiipravená a vydaná k 110. v roãí zaloïení právního pfiedchûdce spoleãnosti je v první fiadû publikací pfieváïnû historicko-populární a byla napsána s nutn m pfiihlédnutím k technicko-odborn m aspektûm. Tento text pfiedstavuje struãné pfiipomenutí kaïdodenních sluïeb elektroenergetikû a rozvodn ch sítí elektrické energie v hlavním mûstû Praze, s navazující úvahou o jejich dal ích perspektivách. Lze pfiedpokládat, Ïe tato práce poslouïí jednak mlad ím pracovníkûm i v em ostatním zájemcûm k poznání historie praïské energetiky a k pfievzetí technicko-odborn ch poznatkû dfiívûj ích generací, jednak pamûtníkûm nedávn ch i dfiívûj ích ãasû k nostalgickému vzpomínání. Autofii ãásteãnû vycházeli (pfiedev ím pfii popisu období ) z publikace 90 let PraÏské energetiky, která vy la v roce S historií Prahy je nerozluãnû spojen politick, ekonomick, kulturní a technick Ïivot celé na í zemû. Pamatuje epochu ãesk ch králû, obrození, zrod âeskoslovenské republiky. Jsou s ní spjaty v echny rozhodující etapy zápasû za vybudování a upevnûní demokracie v na í zemi. Historicky vznikl Ïivotní styl, architektura a pfiírodní podmínky vytvofiily z Prahy jednu z nejkrásnûj ích metropolí Evropy. Nezbytnou souãástí a podmínkou rozvoje mûsta se stala ve 20. století elektrická energie a jí slouïící rozvodná zafiízení a v robny. Úkolem spoleãnosti PraÏská energetika, a.s., (PRE), resp. v souãasné dobû skupiny PRE, je pfiedev ím uspût v konkurenãním boji, stát se prosperující zákaznicky orientovanou spoleãností a vytváfiet pro své vlastníky dlouhodobû zisk. Pfiitom je tfieba samozfiejmû pfiihlíïet ke zku enostem pfiedchozích generací, které postavily nezbytn základ energetického systému rozvodu elektrické energie. Rozhodujícím rokem pro jeho rozvoj byl rok 1897, kdy do lo k zaloïení Elektrick ch podnikû královského mûsta Prahy. Právû v dobû 110. v roãí trvání praïského rozvodu elektrické energie je pfiíleïitost uspofiádat a pfiipomenout si ideály, pracovní úspûchy a naopak potíïe, pfiekáïky a omyly pfiedchozích a souãasn ch energetikû dfiívûj ích i souãasn ch zamûstnancû spoleãnosti. 144

16 Summary The book 110 Years We have been the Power of this City is a sequel to the publication which was published for the 100 th anniversary of the distribution of electricity in Prague. The publication prepared and issued for the 110th anniversary of the establishment of the legal predecessor of the company is first and foremost a historic one popularly written while examining the essential technical and specialised aspects. This text is a brief recapitulation of the daily services provided by power engineers and the electricity distribution network in the Capital City of Prague followed by a consideration of further prospects. It may be assumed that this work will prove useful to younger employees and all other people interested in learning the history of PraÏská energetika while taking on the technical and specialised knowledge of earlier generations as well as recent eyewitness and those of former years to recollect events with nostalgia. The authors partly drew from the facts (above all when describing the period of ) from the publication 90 Years of PraÏská energetika which was published in The political, economic, cultural and technical life of our entire country is inseparably connected with the history of Prague. It recollects the age of the Bohemian kings, the national revival and the birth of the Czechoslovak Republic. All the decisive stages are associated with it of the struggle to build and strengthen democracy in our country. The historically established style of living, architecture and natural conditions created one of the most beautiful capitals in Europe. In the 20th century an integral part and condition for the development of the city was electricity, the distribution equipment and production plants that were on its service. The task of the company PraÏská energetika, a.s., (PRE), currently the PRE Group, is above all to achieve success in the competition struggle, become a prosperous customer-orientated company and create long-term profit for the company owners. Likewise, the experience of past generations have to be taken into account, of course, which laid the essential foundation for the energy system of electricity distribution. The decisive year for its development was 1897 when the company Elektrické podniky hlavního mûsta Prahy (Electrical Works of the Royal City of Prague) was established. So the opportunity arises on the occasion of the 110th anniversary of electricity distribution in Prague to organise and recall the ideals, work successes as well as the difficulties, obstacles and mistakes of past and present energy workers former and present company employees. 145

17 Zusammenfassung Das Buch 110 Jahre Wir sind die Energie dieser Stadt knüpft an die Publikation an, die anlässlich des 100. Jahrestages der Stromverteilungsdienste in Prag herausgegeben wurde. Die zum 110. Jahrestag der Gründung vom Rechtsvorgänger der Gesellschaft erstellte und herausgegebene Publikation ist vor allem ein historisch-populäres Buch, das technische und fachliche Aspekte berücksichtigen muss. Es handelt sich um eine kurze Erinnerung an die alltäglichen Dienste der Stromverteilungsnetze und ihres Fachpersonals in der Hauptstadt Prag, an welche die Überlegungen bezüglich ihrer weiteren Perspektiven anknüpfen. Diese Arbeit soll vor allem jüngeren Mitarbeitern der Gesellschaft und allen sonstigen Interessenten dazu dienen, sich mit der Geschichte der Prager Energiewerke bekannt zu machen und die technischen Fachkenntnisse der früheren Generationen zu übernehmen. Den Zeugen der alten und jüngeren Zeit bietet das Buch nostalgische Erinnerungen an. Die Autoren sind (vor allem bei der Beschreibung der Jahre ) teilweise von der Publikation 90 Jahre der PraÏská energetika vom Jahre 1987 ausgegangen. Mit der Geschichte von Prag ist das politische, wirtschaftliche, kulturelle und technische Leben unseres Landes untrennbar verbunden. Prag hat die Epoche der tschechischen Könige, die nationale Wiedergeburt, die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik und alle wichtigen Kämpfe um Aufbau und Festigung der Demokratie in unserem Land erlebt. Dank dem im Laufe der Geschichte entstandenen Lebensstil sowie der Architektur und Naturbedingungen ist eine der schönsten Metropolen Europas entstanden. Im 20. Jahrhundert wurden die elektrische Energie und ihre Erzeugungs- und Verteilungsanlagen Bedingung und nötiger Bestandteil der weiteren Stadtentwicklung. Die Aufgabe der Gesellschaft PraÏská energetika, a.s. (PRE, zur Zeit PRE-Gruppe) besteht darin, sich im Wettbewerb zu bewähren, florierende kundenorientierte Gesellschaft zu werden und den Gesellschafts-eigentümern langfristigen Gewinn zu bringen. Dabei müssen natürlich die Erfahrungen der vorgehenden Generationen berücksichtigt werden, welche das nötige Fundament des Stromverteilungssystems gebaut haben. Für die Entwicklung des Stromverteilungssystems war das Jahr 1897 am wichtigsten, in dem die Elektrischen Werke der KŒnigstadt Prag gegründet wurden. Gerade der 110. Jahrestag des Prager Stromverteilungssystems ist ein Anlass dazu, sich nicht nur an die Ideale und Arbeitserfolge, sondern auch an die Schwierigkeiten, Hindernisse und Irrtümer der früheren und bestehenden Mitarbeiter der Gesellschaft zu erinnern. 146

18 Prameny a literatura 100 let rozvodu elektfiiny v Praze , Praha 1997 Bû ínsk, V.: V voj elektrárensk ch pomûrû Velké Prahy po stránce technické, Praha 1924 Fojtík, P. Jílková, M. Pro ek, F.: Sto let ve sluïbách mûsta, Praha 1997 Kubín, M.: Teplo a elektfiina pro Prahu, Praha 1997 Svûtlo a v tvarné umûní, Elektrické podniky hlavního mûsta Prahy techer, R.: 90 let sluïeb rozvodu elektfiiny Praze, Praha 1987 Ústfiední budova Elektrick ch podnikû hlavního mûsta Prahy, Praha 1935 Ústfiední elektrická stanice královského hlavního mûsta Prahy, Praha 1900 Vondráãek, K.: Soustavná elektrizace âsr, Praha 1936 PraÏské energetické závody Zprávy o v sledcích hospodáfiské ãinnosti za léta V roãní úãty Elektrick ch podnikû (královského) hlavního mûsta Prahy za léta V roãní zprávy Elektrick ch podnikû hlavního mûsta Prahy za léta V roãní zprávy PraÏsk ch energetick ch závodû, s. p., za léta V roãní zprávy spoleãnosti PraÏská energetika, a. s., za léta materiály Technického a dokumentaãního muzea spoleãnosti PraÏská energetika, a. s. materiály archivu Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové spoleãnosti Fotografie: Archiv Dopravních podnikû hl. m. Prahy Archiv PRE Quix Ing. Arch. H. Härtel Technické a dokumentaãní muzeum PRE 147

19 Obsah Úvod 7 I. kapitola PrÛmyslová revoluce, poãátky elektrizace v âesk ch zemích se zamûfiením na oblast královského hlavního mûsta Prahy do roku II. kapitola Rozvoj elektrizaãní soustavy na území hlavního mûsta Prahy v meziváleãném období, stav bûhem 2. svûtové války III. kapitola Období pováleãné a období centrálnû fiízené ekonomiky IV. kapitola Období privatizace, adaptace na trïní prostfiedí a pfiípravy na liberalizaci trhu s elektfiinou V. kapitola Období postupné liberalizace trhu s elektfiinou VI. kapitola Technické a dokumentaãní muzeum 99 VII. kapitola Zdenûk Pe ánek zapomenut mág svûtla 105 Závûr 109 Pfiílohy 125 Adresy a kontaktní údaje subjektû skupiny PRE 140 Seznam pouïit ch zkratek 142 Shrnutí, Summary, Zusammenfassung Prameny a literatura 147 Jan DoleÏálek 110 LET Jsme energie tohoto města Vydala PraÏská energetika, a. s., pfii pfiíleïitosti 110. v roãí zaloïení spoleãnosti Odborná spolupráce: Pavel Fojtík Grafická úprava, DTP: C&COM Advertising, Jan Kube, Alena Srpová Produkce: studio HOLLY V roba: FPS Repro Tisk: AF BKK, s.r.o. Poãet stran: 148 První vydání. Praha 2007 ISBN

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

1989> >2001 IV. KAPITOLA

1989> >2001 IV. KAPITOLA 1989> >2001 IV. KAPITOLA Období privatizace, adaptace na trïní prostfiedí a pfiípravy na liberalizaci trhu s elektfiinou 1989 2001 IV. KAPITOLA 1989> >2001 Po sametové revoluci koncem roku 1989 do lo k

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS)

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Vybrané údaje regionálních provozovatelů distribučních soustav Jednotka E.ON Distribuce PREdistribuce, a.s. ČEZ Distribuce Celkem Hlavní akcionáři

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

CAPU COLLECTION 2O11/2O12

CAPU COLLECTION 2O11/2O12 kvalita zkušenost tradice CAPU COLLECTION 2O11/2O12 čepice šály rukavice ČELENKY STRANA 2 2 Firma CAPU se specializuje na výrobu čepic, kšiltových čepic, šál, fleecových výrobků, funkčních čepic a dalších

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Cyklotrasy. Seč a okolí

Cyklotrasy. Seč a okolí Cyklotrasy a okolí Horní Bradlo 27,5 km Trasa A (0 km 4114) Kovářov (3 km projížďka na koních dál po neznačené cyklotrase) Bojanov (5 km občerstvení, barokní kostel sv. Víta 4119 nebo neznačená trasa)

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_132 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

V roãní zpráva Západoãeská energetika, a.s.

V roãní zpráva Západoãeská energetika, a.s. 01 V roãní zpráva 2001 Západoãeská energetika, a.s. Obsah Klíãové ukazatele 8 Profil spoleãnosti 9 Hlavní události roku 2001 10 V znamné události roku 2002 11 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 12

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes 16.09.2015 Mangelhaftes Interesse an der Technik Auswirkungen auf die Industrie Im Jahr 2030 werden in der CZ über 420 000 qualifizierte

Více

ZŠ Chotěšov- 9.A září 2014 červen 2015

ZŠ Chotěšov- 9.A září 2014 červen 2015 Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR Svobodný stát Bavorsko 2007 2013 ZŠ Chotěšov- 9.A září 2014 červen 2015 CHOTĚŠOV 2015

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG / IM-1-115-0,8 - IM-9-1-1 EN 12413 12644 ompany ertified iso 9001:00 Made in Italy POUŽITÍ USILITY VERWENDUNG Řezné, brusné a lamelové kotouče nejvyšší kvality. Kotouče jsou určeny pro ruční i stacionární

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_25 Předložkové vazby s přídavnými

Více

2002> >2006 V. KAPITOLA

2002> >2006 V. KAPITOLA 2002> >2006 V. KAPITOLA Období postupné liberalizace trhu s elektfiinou 2002 2006 V. KAPITOLA 2002> >2006 V âr byl pfiijat model regulovaného pfiístupu tfietích stran k sítím (regtpa), kter ve svém principu

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 437 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 8. prosince 2006 O B S A H 3. Nafiízení Ústeckého kraje

Více

Vnitfiní a vnûj í orientaãní systém

Vnitfiní a vnûj í orientaãní systém MANUALcast3 12.6.2002 12:08 Stránka 1 fotografie fotografie fotografie fotografie Hotel Název Jméno ulice 000, 00 000 Mûsto tel.: (000) 000 00-00, fax: (000) 000 00-00 e-mail: xxxxxxx@xxxxxx.cz www.xxxxxxxx.cz

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

fischer automotive systems s.r.o.

fischer automotive systems s.r.o. CERTIFIKÁT Tímto se potvrzuje, že Česká republika má implementovaný a udržovaný systém managementu kvality. Oblast platnosti: Vývoj a výroba plastových dílů Auditem zdokumentovaným ve zprávě bylo prokázáno,

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_126 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

1945> >1989 III. KAPITOLA

1945> >1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 III. KAPITOLA Období pováleãné a období centrálnû fiízené ekonomiky 1945 1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 Jako v ude v republice, tak také v Elektrick ch podnicích praïské obce se od prvních

Více