Vliv mikrolegování oceli dle ČSN na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor"

Transkript

1 Vliv mikrolegování oceli dle ČSN na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku podélných trhlin. alizací investiční akce sekundární metalurgie, především vakuování elekrooceli se předpokládalo snížení, případně odstranění těchto vad. Vakuovaná ocel, vykazující nižší koncentrace plynů, dosahuje i vyšších parametrů v oblasti vnitřní čistoty. Předpokládaný efekt ve snížení četnosti trhlin na ingotech nebyl dosažen. Proto se u vakuované oceli přistoupilo k jejímu mikrolegování, které příznivě ovlivnilo četnost výskytu uváděné vady. Protože tato problematika zasahuje především výrobu ingotů z oceli dle ČSN třídy 11 a 12, bylo rozhodnuto podrobit hlubšímu rozboru ocel ČSN Úvod Od založení ŽĎAS, a.s. uplynulo 52 roků. Elektroocelárna od svého začátku produkovala tekutý kov především pro odlitky. Teprve v průběhu 60-tých let, kdy byla uvedena do provozu volná kovárna, dochází k členění elektrooceli na ingoty (~30 % produkce) a odlitky (~70 % produkce). Jedná se dle ČSN o značky třídy 11 až 15. V průběhu 70-tých let je postupně sortimentní skladba rozšiřována o třídu 16 a v 80-tých letech i o třídy 17 a 19 dle ČSN. Přesto však celkový souhrn všech vyráběných značek ocelí nepřekračuje počet 150. Požadavky na vnitřní čistotu (mikročistotu) a zkoušky ultrazvukem jsou minimální. Vysoké obsahy plynů ve výkovcích, především vodíku, jsou snižovány protivločkovým žíháním, které v závislosti na průřezu ingotu vyžaduje i několikatýdenní setrvání výkovků na žíhacích pecích. Případné nevyhovující mechanické vlastnosti, především pak u vrubové houževnatosti při 20 C, jsou řešeny opakovaným tepelným zpracováním. Podélné trhliny na ingotech, konkrétně pak u materiálu dle ČSN nepřekračují obvyklou míru a většinou jsou při tváření odstraňovány buď vysekáváním pomocí trnu, nebo za tepla vypalovány. V průběhu 90-tých let dochází jednak ke ztrátě trhů, a současně k pronikavému nárůstu požadavků nových zákazníků, obecně na růst kvality produkce. Proto byl vrcholovému vedení akciové společnosti předložen návrh rozvojového projektu "Sekundární metalurgie", který byl ve třech etapách realizován [1]. V roce 1996 byla ke klasickým elektrickým obloukovým pecím (EOP) postavena pánvová pec (LF) [2] a v roce 1999 došlo ke zprovoznění zařízení vakuového zpracování oceli (VD/VOD). U převážné většiny vyráběných značek ocelí, kterých je dnes více jak 2000, se potvrzují původní předpoklady v oblasti růstu kvality a snižování nákladů. Pouze úzká skupina vyráběných značek ocelí vykazuje nestandardní trendy. Obecně lze konstatovat, že u ocelí uhlíkatých vzrůstají parametry mikročistoty, ale začínají se projevovat povrchové vady na ingotech a to především podélné trhliny. Nestandardně se chovají i hodnoty mechanických vlastností, především vrubové houževnatosti při 20 C 2. Popis provedených experimentálních prací Protože projevené nedostatky se objevovaly především u jakosti, která před realizací LF i VD/VOD vykazovala uspokojivé výsledky, bylo nutné do výrobního procesu i do 1

2 experimentálních prací, zahrnout všechny základní technologické postupy produkce elektrooceli, t.j. včetně samostatné EOP Mechanické vlastnosti oceli dle ČSN postup EOP Tabulka 1 uvádí né mechanické vlastnosti souboru 10 taveb, členěné na oblasti: - vyšší obsahy Al + vyšší obsahy Ti - nižší obsahy Al + nižší obsahy Ti Tabulka č. 1: Mechanické vlastnosti oceli z EOP podle typu mikrolegování Al Ti Podélný EOP Al Ti Podélný Titan byl v minulosti používán u všech značek ocelí na ingoty. V technologickém předpisu bylo doslovně uvedeno: "titan počítat na 0,05 %." Hlavním důvodem byla snaha o zjemnění primární licí struktury. V tabulce 2 je uvedeno né chemické složení téhož souboru taveb, téhož členění. Tabulka č. 2: Chemické složení oceli z EOP s obsahem mikrolegujících prvků alizací technologického postupu výroby elektrooceli pouze na EOP bylo sice konstatováno, že výskyt podélných trhlin na ingotech se vrátil na obvyklou hranici, ovšem parametry mikročistot, zkoušek U i obsahy plynů se dostaly na dnes již krajně nevyhovující úroveň. Po bližším rozboru mechanických vlastností můžeme konstatovat, že skupina taveb s vyšším obsahem Al a Ti dosahuje obecně nižších hodnot vrubových houževnatostí Mechanické vlastnosti oceli dle ČSN postup EOP + LF V tabulce 3 je zahrnuta široká skupina taveb, kde každá prezentuje né hodnoty z pěti taveb v následujícím členění: - vysoký obsah Al, bez přísady Ti, - vysoký obsah Al + vysoký obsah Ti, - následují další tři oblasti s klesajícím obsahem Al i Ti, - nízký obsah Al + mikrolegování V. 2

3 Tabulka č. 3: Mechanické vlastnosti oceli z EOP - LF podle typu mikrolegování EOP-LF Al Podélný Al Ti Podélný Al Ti Podélný Al Ti Podélný Al Ti Příčný Al V 0.05 Podélný tabulky je patrno, že u prvních dvou až tří skupin nejsou hodnoty vrubové houževnatosti na patřičné úrovni. Ostatně se potvrzuje trend z EOP, kdy vyšší obsahy Al i Ti nepůsobí příznivě na při 20 C. Čtvrtá a pátá skupina taveb, t.j. s nižšími obsahy Al i Ti dosahuje velmi příznivých hodnot, obdobně jako šestá, ve které je nahrazen ve zkoumaných tavbách titan vanadem. Tabulka 4 znázorňuje né chemické složení v jednotlivých šesti sledovaných skupinách taveb. Tabulka č. 4: Chemické složení oceli z EOP - LF s obsahem mikrolegujících prvků pohledu mechanických hodnot, lze hodnotit pozitivní trendy zpracování oceli postupem EOP + LF při využitím mikrolegování. Následně bylo přistoupeno k šetření posledního technologického postupu Mechanické vlastnosti oceli dle ČSN postup EOP + LF + VD Tabulka 5 obdobně jako u předcházejících dvou postupů výroby oceli i zde zahrnuje širokou skupinu taveb, členěnou na stejném principu jako předešlý rozbor. Tabulka č. 5: Mechanické vlastnosti oceli z EOP LF VD podle typu mikrolegování EOP-LF-VD Al Ti Podélný Al Ti Podélný Al V 0.05 Podélný Al Nb Podélný Al Nb V 0.03 Podélný

4 Tabulka 6 následně udává né chemické složení u jednotlivých skupin. Tabulka č. 6: Chemické složení oceli z EOP LF VD s obsahem mikrolegujících prvků Při aplikaci uvedeného technologického postupu výroby a zpracování elektrooceli dostáváme pro první dvě skupiny velmi nízké hodnotu, u dalších dvou skupin je patrný podstatný nárůst a nejvýrazněji se projevuje mikrolegování na hodnotách u poslední, páté skupiny sledovaných taveb. První dvě skupiny dosahovaly běžných hodnot mikročistoty i obsahu plynů, ale vzrostla četnost povrchových vad - podélných trhlin na ingotech. Tak, jak bylo konstatováno v úvodních partiích referátu. U třetí a čtvrté skupiny taveb, ve kterých byl Ti nahrazen mikrolegováním V nebo Nb, rostou pevnostní charakteristiky a hodnoty. Poslední, t.j. pátá skupina taveb s relativně nízkou koncentrací Al při uplatnění Nb a V současně, posunuje jednak na nejvyšší dosaženou úroveň, ale především se zde minimalizuje četnost výskytu podélných trhlin na ingotech. 3. ávěr Přesto, že se jedná o poměrně rozsáhlý soubor zkoumaných taveb, u každého výrobního způsobu v každé ze skupin bylo zkoumáno pět taveb, t.j. celkem 65 taveb, bude dále prověřován vliv nízkého Al + mikrolegování Nb a V na mechanické vlastnosti, především pak vrubovou houževnatost a výskyt podélných trhlin na ingotech. Výsledky technologického postupu EOP + LF + VD při použití mikrolegování Nb + V dávají předpoklady k minimalizaci výskytu podélných trhlin nejen u oceli dle ČSN Růst hodnot meze pevnosti, tažnosti a pro 20 C při aplikaci mikrolegování oceli je doprovodným, byť ne zanedbatelným faktorem cíle prací. Práce byla řešena v rámci grantu č. 106/01/0365 za finanční podpory GAČR. 4. Literatura [1] Martínek L., Fila P.: kušenosti s provozem pánvové pece ve Žďárských strojírnách a slévárnách, XIII. Konference elektroocelářů a mimopecní rafinace oceli, 1997, Rožnov pod Radhoštěm. [2] Martínek L., Fila P., Balcar M.: Rozvoj sekundární metalurgie v podmínkách malé elektroocelárny, XIV. Konference elektroocelářů a mimopecní zpracování oceli, 1999, Rožnov pod Radhoštěm. [3] Martínek L., Balcar M.: kušenosti se zpracováním oceli na vakuovém zařízení VD/VOD/VIC, Svratka [4] Martínek, L., Fila, P., Balcar, M.: Hodnocení výsledků realizace investiční akce VD/VOD ve ŽĎAS, a.s., Metal

5 5

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

Vývoj potřeby vody v Praze

Vývoj potřeby vody v Praze Vývoj potřeby vody v Praze Ing. Josef Drbohlav, Ing. Jiří Jankovský Hydroprojekt cz a.s., Táborská 31, Praha 4 1. ÚVOD Problematikou vývoje potřeby v Praze jsme měli možnost se zabývat při zpracování studie

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

C) Oblast kvality vod

C) Oblast kvality vod C) Oblast kvality vod 1 Obsah části C) str. 1. Úvod 3 1.1. Základní pojmy 3 1.2 Legislativní vymezení na úseku kvality vod 4 2. Popis současného stavu jakosti vod v MS kraji 7 2.1 Monitoring jakosti vod

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod IEEP při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze 2007 Studie Socioekonomická analýza územního hájení výhledových

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Věstník NKÚ, kontrolní závěry 297 08/38 Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Město Mikulov Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města Mikulov pro děti a mládež do 26 let (Zkráceně: Strategie školství ) Říjen 2011 Zhotovitel: CS-PROJECT spol. s r. o. Ing. Ondřej Antoš,

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Souvislosti vývoje cen surového dříví

Souvislosti vývoje cen surového dříví Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Souvislosti vývoje cen surového dříví Doc. Ing. Zdeněk Blu ovský, DrSc. VÚLHM 2005 Lesnický průvodce 1/2005 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

M:BSTSKA CAST PRAHA 8

M:BSTSKA CAST PRAHA 8 r M:BSTSKA CAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejněni: ~tp. ý( r)2ort Poslední den zveřejnění: Počet listů: t/i ÚZEMNí ENERGETICKÁ KONCEPCE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE 2014 OZNÁMENí KONCEPCE

Více

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030 PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A JEHO DŮSLEDKŮ PRO KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL V DYNAMICKY SE MĚNÍCÍCH OBCÍCH V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST: APLIKACE V ROZVOJI A SPRÁVĚ ÚZEMÍ Program na podporu aplikovaného společenskovědního

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více