Souhrnná příručka vedoucího pro blaho a sociální péči. Poskytování pomoci dle způsobu Páně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná příručka vedoucího pro blaho a sociální péči. Poskytování pomoci dle způsobu Páně"

Transkript

1 Souhrnná příručka vedoucího pro blaho a sociální péči Poskytování pomoci dle způsobu Páně

2 Skutečným dlouhodobým cílem programu pro blaho a sociální péči je budovat charakter členů Církve, dárců i příjemců, a tak zachránit vše krásné, co je hluboko v nich, a přinést k rozkvětu skryté bohatství ducha, což je koneckonců posláním, účelem a důvodem existence této Církve. J. Reuben Clark ml., zvláštní setkání presidentů kůlů, 2. října 1936

3 Souhrnná příručka vedoucího pro blaho a sociální péči Poskytování pomoci dle způsobu Páně Cílem církevní sociální péče je pomáhat členům Církve, aby se stali soběstačnými, aby pečovali o chudé a potřebné a aby sloužili druhým. Obsah Zodpovědnosti členů Zodpovědnosti presidenta kůlu... 4 Zodpovědnosti biskupa Základní zásady sociální péče pro poskytování pomoci Dostupné církevní zdroje pro pomoc chudým Dostupné necírkevní zdroje pro pomoc chudým

4 Marek 12:41 44

5 Zodpovědnosti členů Vedoucí kněžství a Pomocného sdružení mají pomáhat členům porozumět tomu, jaké zodpovědnosti mají vůči sobě, svým rodinám i ostatním. Péče o sebe a o rodinu Členové Církve jsou zodpovědni za své duchovní i časné blaho. Jsou požehnáni darem svobody jednání, mají výsadu stanovit si svou vlastní životní dráhu, řešit vlastní problémy a snažit se stát se soběstačnými. Členové se o to snaží s pomocí inspirace od Pána a vlastní prací. Prvky soběstačnosti Soběstačnost je schopnost, závazek a úsilí zajistit životní potřeby pro sebe a pro svou rodinu. Když se členové stanou soběstačnými, jsou také lépe schopni sloužit druhým a pečovat o ně. Když se členové Církve snaží ze všech sil postarat o sebe, a přesto si nedokáží zajistit základní životní potřeby, mají nejprve požádat o pomoc svou rodinu. Když toto není postačující, je Církev připravena pomoci. Některé z oblastí, v nichž se členové mají stát soběstačnými, jsou uvedeny níže a na straně 2. Vzdělání. Vzdělání může obohacovat, zušlechťovat a přinášet poznání, které vede ke šťastnějšímu životu. Členové mají studovat písma a další dobré knihy; mají se zdokonalovat ve čtení, psaní a v základech matematiky a mají získat dovednosti potřebné pro vhodné zaměstnání. Zdraví. Pán přikázal členům, aby pečovali o svou mysl i tělo. Členové mají být poslušni Slova moudrosti, jíst výživná jídla, pravidelně cvičit a dopřávat si dostatečný spánek. Mají se vyhýbat Vzdělání Duchovní síla Zdraví Finance Zaměstnání Domácí zásoby 1

6 látkám nebo činnostem, které poškozují jejich tělo nebo mysl a které by mohly vést k závislosti. Mají si osvojit správné zdravotní a hygienické návyky a obstarat si odpovídající lékařskou a zubní péči. Mají se také snažit pěstovat dobré vztahy s rodinnými příslušníky i s ostatními lidmi. Zaměstnání. Práce je základem, na němž soběstačnost a časné blaho spočívá. Členové se mají připravovat na vhodné zaměstnání nebo vlastní podnikání, které jim umožní postarat se o své potřeby i o potřeby své rodiny, a mají si toto zaměstnání nebo vlastní podnikání pečlivě zvolit. Mají získat odpovídající pracovní dovednosti, mají být pracovití a důvěryhodní, a za plat a jiné výhody, které získávají, mají odvádět poctivou práci. Domácí zásoby. Členové se mají při péči o sebe a o svou rodinu držet níže uvedených pokynů: Vytvořit si tříměsíční zásobu potravin, které běžně spotřebovávají. Vytvořit si zásobu pitné vody pro případ znečištění nebo přerušení vodního zdroje. Postupně si vytvořit dlouhodobější zásobu potravin, která nás udrží při životě. Viz All Is Safely Gathered In: Family Home Storage, 3 (katalog. č ). Finance. Pro získání finanční soběstačnosti se členové mají držet níže uvedených pokynů: Platit desátky a oběti. Vyhýbat se zbytečným dluhům. Používat rozpočet a žít v mezích určitého plánu. Postupně si vytvořit finanční rezervu pravidelnými úsporami. Učit rodinné příslušníky zásadám finančního hospodaření. Viz All Is Safely Gathered In: Family Home Storage, 3 (katalog. č ). Duchovní síla. Duchovnost je zcela zásadní pro časné i věčné blaho člověka. Členové Církve mají používat víru v Nebeského Otce a Ježíše Krista, mají dodržovat Boží přikázání, denně se modlit, studovat písma a učení proroků posledních dnů, účastnit se církevních shromáždění a sloužit v církevních povoláních a pověřeních. Péče o druhé Spasitel během svého působení ve smrtelnosti kráčel mezi chudými, nemocnými a ztrápenými, staral se o jejich potřeby, uzdravoval je a žehnal jim nadějí. Učil své učedníky, aby dělali totéž. Nabízet pomocnou ruku těm, kteří mají nějaké trápení, je základním charakteristickým rysem učedníků Ježíše Krista. (Viz Jan 13:35.) 2

7 V dnešní době Pán znovu přikázal svému lidu, aby pečoval o chudé a o potřebné. Řekl: Vizte, pravím vám, že musíte navštěvovati chudé a potřebné a poskytovati jim úlevu. (NaS 44:6.) Členové Církve jsou povzbuzováni, aby osobně poskytovali soucitnou službu potřebným. Mají být horlivě zaměstnáni v dobré věci a mají sloužit, aniž by o to byli žádáni nebo aniž by to dostali za úkol. (Viz NaS 58:26 27.) Pán popsal svůj způsob péče o chudé a potřebné. Řekl Svatým, aby [udíleli] ze jmění svého chudým, a bude to položeno před biskupa [a uchováno] v zásobárně mé, aby [to pomáhalo] chudým a potřebným. (NaS 42:31, 34.) Pán dále vysvětlil, že tyto dary mají zahrnovat i talenty členů. Tyto talenty mají být vrženy do Pánovy zásobárny, každý člověk usilující o blaho bližního svého a činící všechny věci s okem upřeným na slávu Boží. (NaS 82:18 19.) Pánova zásobárna není jen budova, ze které se distribuují potraviny chudým. Zahrnuje věrné věnování času, talentů, soucitu, potřebného materiálu a finančních prostředků, které věrní členové předávají biskupovi pro péči o chudé a potřebné. Pánova zásobárna tedy existuje v každém sboru. A zmocněncem Pánovy zásobárny je biskup. 3

8 Zodpovědnosti presidenta kůlu Předsednictvo kůlu dbá na to, aby biskupové rozuměli zásadám blaha a sociální péče a aby plnili své božské pověření vyhledávat chudé a pečovat o ně. President kůlu se radí s biskupy a prochází s nimi dary věnované ve formě postních obětí i výdaje z postních obětí. Předsednictvo kůlu může být pověřeno, aby poskytlo kněžské vedení pracovištím sociální péče, jako např. biskupově zásobárně nebo středisku pro podporu zaměstnanosti. Presidenti kůlů se účastní koordinačních schůzek rady, aby se seznámili s pokyny týkajícími se různých církevních záležitostí, včetně zásad a povinností spojených se sociální péčí. Na těchto schůzkách se vedoucí zabývají tím, jak podporovat soběstačnost, jak pečovat o potřebné a jak povzbuzovat členy k dávání postních obětí. Presidenti kůlů také koordinují vícekůlové akce týkající se sociální péče a poskytování pomoci v nouzových situacích. Zodpovědnosti biskupa Biskup má božské pověření vyhledávat chudé a pečovat o ně. (Viz NaS 84:112.) Také řídí práci blaha a sociální péče ve sboru. Jeho cílem je pomáhat členům, aby si dokázali pomoci sami a aby se stali soběstačnými. (V odbočkách má tytéž zodpovědnosti Biskup se setkává se členy, kteří jsou v nouzi, a konzultuje s nimi, jak nejlépe jim poskytnout pomoc a jak jim také pomoci, aby si dokázali pomoci sami. 4

9 týkající se blaha a sociální péče president odbočky.) Biskupové jsou požehnáni darem rozlišování, aby věděli, jak mohou nejlépe pomoci potřebným. Situace každého člověka je jiná a vyžaduje inspiraci. Biskup, veden Duchem a základními zásadami blaha a sociální péče popsanými v tomto oddíle, se pak rozhoduje, komu pomoci, v jakém rozsahu pomoc věnovat a jak dlouho pomáhat. Biskup zpravidla pomáhá pouze těm členům, kteří v současné době žijí v rámci hranic jeho sboru. Ve vzácných případech může biskup, je-li inspirován Duchem, pomoci i těm, kteří nejsou členy Církve. Biskup uchovává informace o potřebách členů v oblasti sociální péče v důvěrnosti. Sdílí pouze ty informace, které potřebují znát vedoucí kněžství, vedoucí Pomocného sdružení nebo další, kteří jsou do snahy pomoci zapojeni. Biskupové, kteří mají obavy, že při poskytování sociální péče došlo ke zneužití prostředků nebo zpronevěře, mohou zavolat na linku pomoci pro biskupy ( ) nebo do kanceláře území. Pokud biskup daného člena nezná, má před poskytnutím pomoci v oblasti sociální péče kontaktovat jeho předchozího biskupa. Základní zásady sociální péče pro poskytování pomoci Biskup se má při péči o chudé a potřebné řídit níže uvedenými základními zásadami sociální péče: Vyhledávejte chudé. Nestačí pomáhat jen tehdy, když jsme o to požádáni. Biskup má povzbuzovat vedoucí kněžství a Pomocného sdružení, aby mu společně s domácími učiteli a navštěvujícími učitelkami pomáhali nacházet členy, kteří potřebují pomoc. Podporujte osobní zodpovědnost. Biskup s danými členy posuzuje, jaké zdroje mohou oni a jejich rodina využít k zajištění svých potřeb a co pro to mohou udělat. Zajišťujte základní životní potřeby, nikoli určitou životní úroveň. Biskup zajišťuje základní potřeby nutné k zachování života. Neposkytuje pomoc pro udržení nadprůměrné životní úrovně. Poskytujte pomoc spíše ve formě zboží než v hotovosti. Je-li to možné, biskup poskytuje členům pomoc ve formě zboží, místo aby jim dával peníze nebo aby platil jejich účty. Tam, kde nejsou k dispozici biskupovy 5

10 Pod biskupovým vedením členové rady sboru pomáhají řešit potřeby v oblasti sociální péče. zásobárny, lze k nákupu potřebného zboží použít postní oběti. Dávejte příležitosti k práci. Biskupové mají žádat ty, kteří pomoc obdrží, aby si do té míry, do které jsou schopni, získanou pomoc odpracovali. Biskupové učí členy významu práce a zadávají jim vhodné pracovní úkoly. Členové rady sboru sestavují a udržují v aktuálnosti seznam vhodných pracovních příležitostí. Dostupné církevní zdroje pro pomoc chudým Rada sboru Členové rady sboru, zvláště zástupci kněžských kvor a Pomocného sdružení, pomáhají biskupovi zaopatřit potřeby členů v oblasti sociální péče. Těmto vedoucím pomáhají domácí učitelé, navštěvující učitelky a ostatní, kteří mají nějaké zvláštní dovednosti. V případě potřeby se mohou důvěrné záležitosti prodiskutovat na schůzce výkonného výboru kněžství a na schůzku může být pozváno i předsednictvo Pomocného sdružení. Kněžská kvora a Pomocné sdružení Sociální péče je ústřední součástí úlohy kněžských kvor a Pomocného sdružení. O této oblasti se má pravidelně jednat na schůzkách předsednictva. Kněžská kvora a Pomocné sdružení pomáhají členům, pod biskupovým vedením, nacházet řešení pro jejich potřeby v oblasti sociální péče a dosahovat soběstačnosti. 6

11 Je-li to vhodné, biskup pověřuje presidentku Pomocného sdružení sboru, aby členy navštívila a stanovila jejich potřeby a pomohla určit, jakou pomoc poskytnout. Presidentka Pomocného sdružení Presidentka Pomocného sdružení, kromě svých zodpovědností v oblasti sociální péče popsaných v předcházejících odstavcích, obvykle pomáhá biskupovi tím, že navštěvuje členy, kteří potřebují pomoc v oblasti sociální péče. Pomáhá jim posoudit jejich potřeby a navrhuje biskupovi, jakou pomoc je potřeba poskytnout. Biskup a presidentka Pomocného sdružení mohou při poskytování pomoci použít formulář Rozbor potřeb a zdrojů (katalog. č ). Specialisté sboru pro sociální péči Biskupstvo může povolat specialistu pro podporu zaměstnanosti nebo další specialisty pro sociální péči. Tito specialisté mají pocházet z řad členů sboru a mají pomáhat ostatním členům sboru v takových oblastech, jako je pracovní umístění, vzdělání a školení, výživa a správná hygiena, Stálý vzdělávací fond, domácí zásoby, zdravotní péče, rodinné finance a další potřeby v oblasti blaha a sociální péče. Postní oběti a desátek Pán stanovil zákon desátku a zákon půstu, který zahrnuje postní oběti, aby mohl žehnat svému lidu. (Viz Izaiáš 58:6 12; Malachiáš 3:8 12.) Postní oběti se používají výhradně pro zajištění potřeb v oblasti sociální péče. Biskup, s pomocí členů rady sboru, učí všechny členu tomu, jak důležité je žít podle těchto zákonů. Také je učí o Pánových zaslíbeních určených těm, kteří 7

12 tyto zákony dodržují. Mezi tato zaslíbení patří vědomí větší blízkosti Pánu a větší schopnost soucitu s druhými. Pán nám také slibuje větší duchovní sílu, větší míru časného blaha a silnější touhu sloužit. V některých částech světa jsou k dispozici biskupovy zásobárny pro zajištění potravin a oblečení. Tam, kde biskupovy zásobárny k dispozici nejsou, se pro zajištění potravin a oblečení používají postní oběti. Tyto zdroje se také používají pro zajištění přístřeší, lékařské péče a pro zajištění další životně nezbytné pomoci. Generální výbor Církve pro blaho a sociální péči stanovuje maximální výši částky, kterou může biskup, bez dodatečného schválení, zaplatit za lékařské výdaje pro člena, který je v nouzi. Používají-li se k tomuto účelu postní oběti, má být lékařská péče zajištěna v blízkém a vhodném zdravotnickém zařízení. Není požadováno, aby výdaje z fondu postních obětí odpovídaly výši příspěvků do tohoto fondu. Sociální péče je určena pro členy Církve a je obvykle financována z darovaných postních obětí. Církevní humanitární pomoc je určena pro lidi jakéhokoli náboženství a je zpravidla financována z fondu humanitárních darů. Zdroje v kůlu a další církevní zdroje Biskup se může při pomáhání členům v nouzi obrátit na specialisty kůlu, na církevní střediska pro podporu zaměstnanosti, na biskupovy zásobárny, Deseret Industries a Rodinné služby SPD, jsou-li takové zdroje k dispozici. Dostupné necírkevní zdroje pro pomoc chudým Členové se mohou rozhodnout, že pro zajištění svých základních potřeb využijí veřejné zdroje v oblasti svého bydliště, včetně státních institucí. Biskup se má s těmito zdroji seznámit. Mohou mezi ně patřit níže uvedené zdroje pomoci: Nemocnice, lékaři a další zdroje lékařské péče. Školicí střediska pro získání zaměstnání a programy spolupráce se zaměstnavateli. Pomoc pro postižené lidi. Profesionální poradci nebo sociální pracovníci. Organizace pro léčbu závislostí. Biskup má i v případě, že členové Církve získávají pomoc z necírkevních zdrojů, pomáhat těmto členům, aby se nestali na těchto zdrojích pomoci závislí. 8

13 Poznámky 9

14 Poznámky 10

15 Matouš 25:35 36, 40 Tato brožurka je shrnutím základních zásad a prvků sociální péče pro vedoucí kněžství a Pomocného sdružení. Další informace jsou k dispozici v příručce Poskytování pomoci dle způsobu Páně příručka vedoucího pro blaho a sociální péči, která je dostupná prostřednictvím církevních distribučních služeb. Viz také Obálka: Kristus uzdravuje nemocného u Bethesdy, Carl Heinrich Bloch, laskavě poskytlo Muzeum umění University Brighama Younga Vnitřní přední obálka: Kristus a bohatý mladý kníže, Heinrich Hofmann, laskavě poskytla společnost C. Harrison Conroy Co., Inc. Na protější straně 1: Vdovin šart, Alexandre Bida. Strana 1: Foto Robert Casey Vnitřní zadní strana: Celé město se seběhlo, James Tissot 2009 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno ve Spojených státech amerických. Vydání v angličtině schváleno: 12/08. Přeložení schváleno: 12/08. Název v originále: Providing in the Lord s Way: Summary of a Leader s Guide to Welfare. Czech Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Salt Lake City, Utah

16 Naším prvotním úmyslem bylo zavést systém, který by odstranil kletbu zahálky, zlo podpory v nezaměstnanosti a který by znovu nastolil nezávislost, podnikavost, šetrnost a sebeúctu mezi naším lidem. Cílem Církve je pomoci lidem, aby si dokázali pomoci sami. Práce má být znovunastolena jako vládnoucí zásada v životě členů naší Církve. První předsednictvo, Conference Report, říjen 1936, 3 CZECH

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Kodex Charity Česká republika

Kodex Charity Česká republika Kodex Charity Česká republika Preambule 1. Tento kodex je určen v první řadě všem dobrovolným i placeným pracovníkům Charity ČR (dále jen Charita), kteří jsou jakýmkoliv způsobem zapojeni do její činnosti

Více

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte Jana Votavová a kolektiv Praha, 2008 Předmluva Milí rodičové, dostává se Vám do rukou malá publikace o Úmluvě

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování

Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování Citace: ZATLOUKAL, L. Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování (rukopis

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

AUTISMUS A LIDSKÁ PRÁVA

AUTISMUS A LIDSKÁ PRÁVA AUTISMUS A LIDSKÁ PRÁVA CHARTA PRÁV OSOB S AUTISMEM Charta byla přijata na 4. kongresu AUTISM-EUROPE v Haagu dne 10. května 1992. Podpis připojila i delegátka občanského sdružení AUTISTIK Jako písemnou

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více