T T. Think Together Petra Bubáková THINK TOGETHER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2011. Petra Bubáková THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Analýza znečištění ovzduší na základě vícerozměrné statistické analýzy Analysis of air pollution based on multivariate statistical analysis Petra Bubáková 11

2 Abstrakt Článek se zabývá analýzou znečištění ovzduší v České republice. Prostřednictvím ex-post analýzy je vyhodnocen vývoj emisí okyselujících látek a emisí prekurzorů ozonu. Situace znečištění ovzduší v jednotlivých krajích je hodnocena na základě metod vícerozměrné statistické analýzy, konkrétně pomocí shlukové analýzy. Dle výsledků ex-post analýzy došlo od roku 1990 ke snížení emisí okyselujících látek o 80 % a emisí prekurzorů ozonu o 57 %. Na začátku 21. století došlo ke zpomalení poklesu emisí. Hlavními zdroji těchto látek je veřejná energetika, doprava a v případě okyselujících látek i zpracování mrvy. Na základě shlukové analýzy provedené na datech z roku 2008 bylo zjištěno, že nejhorší situace znečištění ovzduší je v krajích Hl. město Praha a Moravskoslezský. Na druhém místě je kraj Ústecký, který vytvořil jeden vlastní shluk. Kraje Středočeský, Karlovarský a Pardubický patří na třetí místo z hlediska znečištění ovzduší. Nejméně znečištěné jsou potom zbývající kraje. Klíčová slova Emise, znečištění ovzduší, okyselující látky, prekurzory ozonu, shluková analýza. Abstract The paper deals with the analysis of air pollution in the Czech Republic. The development of emissions of acidifying substances and emissions of ozone precursors is evaluated by the ex-post analysis. The situation of the air pollution in regions is evaluated by using methods of multivariate statistical analysis, more precisely, by the cluster analysis. On the base of the ex-post analysis emissions of acidifying substances decreased by 80 % and ozone precursors decreased by 57 % in comparison with At the beginning of the 21 st century there has been a slowdown of the reduction of emissions. The main sources of emission are public energy, transport and in case of acidifying substances the processing of manure. According to the cluster analysis performed on data from 2008 the worst situation of the air pollution is in regions Hl. město Praha and Moravskoslezský. The region Ústecký is on the second place and creates one cluster. Regions Středočeský, Karlovarský and Pardubický are on the third place in the air pollution. The other regions are the least polluted. Key Words Emissions, air pollution, acidifying substances, ozone precursors, cluster analysis. ÚVOD Nedílnou součástí světa kolem nás je příroda a její složky. S rozmachem vědy, výzkumu a především techniky došlo k mnohonásobnému nárůstu ekonomické výkonnosti a zvýšení materiální kvality života. Ruku v ruce ale roste také vliv lidské civilizace na přírodní procesy. S růstem populace roste spotřeba přírodních zdrojů, změnilo se složení ovzduší, došlo k redukci ozónové vrstvy, snížila se biologická rozmanitost atd. V současnosti se mluví o tak zvaném antropocénu, novém geologickém období, ve kterém se rozhodující přírodní silou stali lidé. Setkáváme se s názory, že si lidé dokázali podmanit planetu. Zásadním způsobem se změnily oproti minulosti vývojové trendy včetně jejich rychlostí. Někteří autoři upozorňují na současný stav a důležitost změn a poukazují, že s využíváním planety a jejích zdrojů vzniká také zodpovědnost chránit planetu a tudíž přírodu a její složky. Existují různé Dostupné z:

3 názory na vztah člověka a přírody. Od názorů kde je příroda brána pouze jako nástroj až k přístupu ekocentrickému, kde má příroda vlastní samostatná práva. Ať už se řadíte mezi jakýkoli proud názorů, nelze nijak popírat, že problematika životního prostředí a jeho ochrany je aktuálním tématem řešená nejen na úrovni národní, ale i mezinárodní. V rámci životního prostředí a jeho ochrany je zkoumáno a řešeno mnoho oblastí, jako je např. změna klimatu, znečištění ovzduší, biodiverzita, odpady a další. Tento článek se zabývá znečištěním ovzduší, jelikož se jedná o jednu z problematik aktuálně zkoumaných. Práce se zaměřuje pouze na znečištění ovzduší a jeho kvalitu a ne na téma změny klimatu. Obě témata jsou vzájemně provázaná, jelikož některé z emisí škodlivých látek mají vliv jak na ovzduší tak i na klima. Přesto se ale jedná o rozdílné kapitoly a je tedy zapotřebí k nim přistupovat v některých oblastech odlišným způsobem. Mezi hlavní látky v České republice, které znečišťují ovzduší, patří oxid uhelnatý (CO), oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ), amoniak (NH 3 ), tuhé znečišťující látky (TZL) a jejich frakce PM 10 či PM 2,5. Dále také toxický přízemní ozón, sloučeniny rtuti, těkavé organické látky (VOC), perzistentní organické látky, řada těžkých kovů (např. asbest, arsen, chrom či kadmium). Emise SO 2, NO x, NH 3 se označují jako emise okyselujících látek do ovzduší. NO x spadá dále do kategorie emisí prekurzorů ozonu, kam se řadí i VOC a CO a CH 4. Znečišťování ovzduší má negativní dopady na zdraví populace. Faktor je považován za rizikový při vzniku respiračních a cévních onemocnění a při vzniku poruch imunitního systému. Znečištění působí karcinogenně a mutagenně a způsobuje další psychická či fyzická onemocnění. Mezi další nepříznivé vlivy patří poškozování budov, koroze konstrukcí, kulturních a přírodních památek. Znečištění ovzduší poškozuje také životní prostředí tím, že způsobuje acidifikaci, eutrofizaci a škody na plodinách. Znečištění ovzduší souvisí následně i s ekonomikou, kdy celková environmentální zátěž je dána součtem čistých ekonomických škod ze znečišťování a čistých nákladů na zamezení znečišťování. V rámci ekonomických škod se jedná např. při zvýšené nemocnosti o následnou ztrátu hrubého domácího produktu. Dalším příkladem jsou náklady na opravy a údržbu poškozených hmotných statků atd. Náklady na zamezení znečišťování představují finanční prostředky vynaložené na pořízení a provoz technologických jednotek, které působí na omezování znečišťování či jako prevence. Z těchto důvodů je tedy důležité provádět analýzu současné situace v ČR pro nastavení adekvátních nástrojů a politik, které povedou k dosažení efektivnosti v dané oblasti. CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem článku je vyhodnotit vývoj znečištění ovzduší v České republice na základě ex-post analýzy a následně zhodnotit situaci znečištění ovzduší v jednotlivých krajích v konkrétním období na základě vícerozměrné statistické analýzy. Data a podklady pro ex-post analýzu byla získána z dostupných publikací o životním prostředí, statistických ročenek životního prostředí ČR, zpráv o životním prostředí ČR a dat poskytnutých organizací CENIA. V rámci této kapitoly je zkoumán vývoj emisí okyselujících látek a emisí prekurzorů ozonu. Metody vícerozměrné statistické analýzy využívají v algoritmu data, která tvoří vícerozměrnou veličinu. Je tedy možné posuzovat více veličin pomocí většího množství kritérií. Z dostupných metod pro zkoumání znečištění v jednotlivých krajích dle více kritérií je využita shluková analýza. Shluková analýza zachycuje podobnost objektů patřících do téže ISBN:

4 kategorie na jedné straně a nepodobnost objektů patřících do různých kategorií na straně druhé. Vytvoří tedy skupinu shluků, kde si jednotlivé kraje v rámci jednoho shluku budou na základě různých druhů emisí nejpodobnější (Brabenec 2007, Hendl 2006). Pro analýzu je využito hierarchické shlukování pomocí úplného spojení a Euklidovské vzdálenosti. Výsledek následně poskytne prvotní informaci o charakteru shlukování a vhodném počtu shluků. Následně je využito shlukování metodou k-průměrů. Výhodou metody k-průměrů je vygenerování průměrných hodnot jednotlivých ukazatelů (kritérií) pro vytvořené shluky. Tím lze určit, jak se jednotlivé skupiny krajů liší v rámci jednotlivých kritérií. Navíc lze v rámci procesu odhadu aplikovat analýzu rozptylu s testy významnosti jednotlivých ukazatelů a vyloučit kritéria, které nepřispívají ke shlukování. Zkoumanými objekty ve shlukové analýze je 14 krajů České republiky, které jsou hodnoceny na základě měrných emisí hlavních znečišťujících látek v roce Měrné emise představují emise znečišťujících látek za určité časové období, připadající na jednotku plochy území. Mezi kritéria pro vytváření shluků byly zařazeny hodnoty emisí tuhých znečišťujících látek (TZL), oxidu siřičitého (SO 2 ), oxidů dusíku (NO x ) a oxidu uhelnatého (CO). Data byla získána prostřednictvím statistické ročenky životního prostředí České republiky z roku K výpočtu je použit software Statistica verze 8 od společnosti StatSoft. VÝSLEDKY Ex-post analýza situace znečištění ovzduší v ČR 1. Emise okyselujících látek Graf č. 1 zobrazuje vývoj celkových emisí okyselujících látek, tedy oxidu siřičitého (SO 2 ), oxidů dusíku (NO x ) a amoniaku (NH 3 ). Vývoj je za období let 1990 až 2008 v České republice, kde je jako index brán rok Jedná se o ekvivalentní okyselení. Indexy jsou spočteny na základě emisí vyjádřených v jednotkách kt v potenciálu acidifikace. Faktory potenciálu acidifikace jsou pro uvedené znečišťující látky následující: pro NO x =0,02174, pro SO 2 =0,03125 a pro NH 3 =0, Graf č. 1: Celkové emise okyselujících látek v ČR, , index 1990=100 Z hlediska okyselujících látek do ovzduší emise stále klesají. Oproti roku 1990 došlo v roce 2008 ke snížení celkových Dostupné z:

5 emisí o 80 %. Největší pokles byl zaznamenán v 90. letech. Snížení emisí okyselujících látek celkem v porovnání s rokem 1990 je výsledkem zejména poklesu SO 2, kdy došlo k poklesu oproti roku 1990 o 90,4 %. Emise ostatních jednotlivých okyselujících látek také poklesly, ale v menším rozsahu (NO x o 54 % a NH 3 o 50 %). Snížení je výsledkem restrukturalizace národní ekonomiky, zpřísnění právních předpisů a následných realizací opatření na ochranu ovzduší (odsiřování, denitrifikace a odprášení hlavních zdrojů, záměna paliv). Následující graf č. 2 zobrazuje vývoj celkových emisí okyselujících látek v České republice v období let 2000 až 2008, jedná se o ekvivalentní okyselení, základním indexem je rok Graf č. 2: Celkové emise okyselujících látek v ČR, , index 2000=100 Z hlediska srovnání kratšího období, tedy let 2000 až 2008 došlo také ke snížení celkových emisí okyselujících látek, ovšem pokles produkce emisí na začátku 21. století zpomalil. Tento trend je i přes zpomalení obecně vnímán jako pozitivní při uvážení faktu, že ve sledovaném období došlo k poměrně výraznému růstu ekonomiky hodnoceného dle meziročního nárůstu HDP. První meziroční výraznější pokles od roku 2000 byl zaznamenán v roce 2008, kdy došlo ve srovnání s výchozím rokem k redukci celkových emisí o 11,3 %. Pokles emisí okyselujících látek ve sledovaném období je výsledkem poklesu výroby elektrické energie v parních elektrárnách, poklesem průmyslové produkce a pokračující obnovou vozového parku. Zatímco v porovnání s rokem 1990 měl na vývoj celkových emisí největší význam pokles SO 2, ve srovnání se situací v rámci kratšího období došlo k růstu významu také NO x a NH 3 na celkových emisích agregovaných okyselujících látek. V grafu je patrný výrazný nárůst NH 3 z roku 2007 do roku Tento růst je způsoben změnou v metodice emisní bilance oproti předchozím letům, kdy jsou nově započítávány emise z aplikace dusíkatých hnojiv. Hodnoty emisí okyselujících látek v roce 2008 jsou pod úrovněmi národních emisních stropů. Pro rok 2010 jsou stanoveny emisní stropy pro SO kt za rok, NO x 286 kt za rok a NH 3 80 kt za rok. Odborníci předpokládají dodržení stanovených stropů. Z hlediska podílu emisí jednotlivých látek na celkových emisích v ČR jsou podíly SO 2 a NO x v posledních letech vyrovnané. NH 3 má na celkové emisi okyselujících látek menší podíl než zmíněné látky, ovšem v roce 2008 došlo k nárůstu podílu amoniaku. Tento jev je ale způsoben, jak již bylo uvedeno, započítáváním dusíkatých hnojiv. Z hlediska posledních let se v roce 2007 oxid siřičitý podílí 40,7 %, oxidy dusíku 36,9 % a amoniak 22,4 %. V roce 2008 klesl podíl oxidu siřičitého na 34,6 % a vzrostl podíl amoniaku na 29,4 %. Graf č. 3 zobrazuje hlavní zdroje emisí okyselujících látek v ČR v % za poslední dostupný rok 2007, členěné dle jednotlivých látek. ISBN:

6 Graf č. 3: Zdroje emisí jednotlivých okyselujících látek v ČR, rok 2007 znečišťující látky následující: pro VOC=1, pro NOx=1,22, pro CO=0,11 a pro CH 4 =0,014. Graf č. 4: Celkové emise prekurzorů ozonu v ČR, , index 1990=100 Hlavním zdrojem emisí SO 2 (68 %) a NO x (37,5 %) je veřejná energetika. V rámci emisí NO x má také důležitý podíl doprava (32 %). Na emisi NH 3 má největší vliv zpracování mrvy (94,6%). Celkově největším zdrojem emisí okyselujících látek je veřejná energetika, která činí 41,5 %, dále zpracování mrvy s 21,2 %. Doprava se podílí 13 %, výrobní procesy se spalováním 11,7 % a služby v domácnosti a zemědělství 11,5 %. Nejmenší podíl mají výrobní procesy bez spalování s pouhými 1,1 %. 2. Emise prekurzorů ozonu Graf č. 4 zobrazuje vývoj celkových emisí prekurzorů ozonu, kam patří těkavé organické látky (VOC), oxidy dusíku (NO x ), oxid uhelnatý (CO) a methan (CH 4 ). Vývoj je za období let 1990 až 2008 v České republice, za index je brán rok Emise jsou v jednotkách kt v potenciálu tvorby přízemního ozonu, neboli také TOPF (Tropospheric Ozone Formativ Potentials). Faktory potenciálu tvorby troposférického ozonu jsou pro uvedené V letech 1990 až 2008 došlo ke snížení agregovaných emisí prekurzorů ozonu o 57 %. Daný pokles byl způsoben obdobně jako u emisí okyselujících látek restrukturalizací národní ekonomiky, zpřísněním právních předpisů, modernizací vozového parku a realizací opatření na ochranu ovzduší. Největší vliv na pokles celkových emisí má pokles VOC a CO, které poklesly zhruba o 60 %. Nejmenší pokles je pak zaznamenán u CH 4. Následující graf č. 5 zobrazuje vývoj celkových emisí prekurzorů ozonu v České republice v období let 2000 až 2008, jedná se opět o potenciál tvorby přízemního ozonu, základním indexem je rok Dostupné z:

7 Graf č. 5: Celkové emise prekurzorů ozonu v ČR, , index 2000 = 100 Graf č. 6: Zdroje jednotlivých látek emisí prekurzorů ozonu v ČR, rok 2007 Pokles produkce emisí od roku 2000 se zpomalil. Největší pokles je zaznamenán u těkavých organických látek, které v posledním sledovaném roce oproti roku 2000 poklesly o 17 %. U oxidu uhelnatého byl zaznamenán výraznější pokles až v roce 2008, kdy emise oproti předchozímu roku poklesly o 12 %. Následně celkový pokles emisí prekurzorů ozonu v roce 2008 činí 13 %. Pokud budeme zkoumat podíl znečišťujících látek v posledních pěti letech, zjistíme, že největší podíl na znečištění mají oxidy dusíku, které se podílejí na celkových emisích prekurzorů ozonu od 58 % do 60 %. Těkavé organické látky se podílejí zhruba 30 %. Oxid uhelnatý zastupuje v celkových emisích 9 % a methan pouze 1 %. Graf č. 6 zobrazuje hlavní zdroje emisí prekurzorů ozonu v ČR v % členěné dle jednotlivých látek. Data jsou za poslední dostupný rok Největší podíl na emisích oxidů dusíku NO x má veřejná energetika s 37,5 % a doprava s 32 %. Doprava má dále nejvyšší podíl na emisích oxidu uhelnatého (40,29 %) a také se podílí z 22,6 % na tvorbě VOC. Dalším zdrojem emisí CO jsou výrobní procesy se spalováním, na které připadá 34,4 %. Organické těkavé látky jsou nejvíce produkovány v zemědělství, kde podíl na emisích VOC činí 55,4 %. Emise methanu je nejvyšší v rámci fugitivních emisí z těžby a distribuce paliv, kde zahrnuje 45 % a dále potom v zemědělství s 24,5 % a odpadech s 25 %. Analýza znečištění ovzduší krajů ČR v roce 2008 Analýza je provedena s použitím metody shlukové analýzy. Výsledek hierarchického shlukování dle pravidla úplného spojení a Euklidovské vzdálenosti pro 14 krajů a 4 kritéria zobrazuje graf č. 7. ISBN:

8 Graf č. 7: Výstup hierarchického shlukování, 14 krajů, 4 kritéria PHA MSK STC JHM KVK PAK JHC PLK ZLK LBK HKK VYS OLK ULK Str. diagram pro 14 případů Úplné spojení Euklid. v zdálenosti Vzdálenost spoje Dle grafu je patrný proces shlukování krajů do skupin. Jako první se spojí kraj Plzeňský a Zlínský kraj. V druhém kroku shluk vytvoří Vysočina a Olomoucký kraj. Postupně se vytvářejí další shluky. Teprve v pátém stupni shlukování dochází k propojení již vytvořeného shluku Plzeňského a Zlínského se shlukem obsahujícím Liberecký a Královéhradecký kraj. Zatímco v prvních krocích je překonávána velmi malá vzdálenost spojení, při shlukování v posledních třech fází dochází k překonávání mnohem větší vzdálenosti. O nutném překonání vzdálenosti lépe informuje graf č. 8. Graf č. 8: Graf vzdáleností spojení podél kroků, 14 krajů, 4 kritéria Vzdálenost spojení Graf vzdáleností spojení podél kroků Euklid. vzdálenosti Krok Spojení Vzdálen. Z grafu je patrné, že největší vzdálenost byla překonána v úplně posledním kroku, kdy došlo k vytvoření jednoho celkového shluku. Další významnější vzdálenost musela být překonána v jedenáctém kroku shlukové analýzy, kdy následně došlo po spojení k vytvoření tří shluků. Na základě těchto informací se jeví vhodné zvolit množství shluků rovno čtyřem. Nyní přistoupíme ke shlukování pomocí k-průměrů. Na základě předchozí analýzy je zvoleno vytvoření čtyř shluků pro 14 krajů na základě 4 kritérií, které reprezentují míru znečištění ovzduší v daném kraji pro rok Výčet členů jednotlivých shluků uvádí tabulka č. 1. Dostupné z:

9 Kraje: Tabulka č. 1: Členění krajů dle shlukové analýzy pro 4 shluky Shluk 1 Shluk 2 Shluk 3 Shluk 4 Hl.m.Praha Ústecký Středočeský Jihočeský Moravskoslezský Karlovarský Plzeňský Pardubický Liberecký Královéhradecký Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Dle tabulky vidíme, že se vytvořily 4 shluky, z nichž jeden shluk obsahuje pouze jeden kraj. Ústecký kraj je oproti ostatním krajům odlišný, tedy nebyl sloučen s ostatními. Ani při tvorbě tří shluků by Ústecký kraj nebyl spojen s některým z vytvořených shluků a zůstal by osamocen. Navíc dle předchozí analýzy z hierarchického shlukování vyplynulo, že by v takovém případě byla překonávána velká vzdálenost a tedy není takový postup ani adekvátní pro tuto analýzu. Oproti kraji Ústeckému a ostatních shluků obsahuje Shluk 4 velké množství krajů. Důležitou informaci poskytuje analýza rozptylu, která informuje o významnosti jednotlivých kritérií v rámci shlukování. Výsledky uvádí tabulka č. 2. Tabulka č. 2: Analýza rozptylu shlukování pro 4 shluky Proměnná Mezisk. SČ sv Vnitřní SČ sv F význam. p-value TZL 9, , ,266 0, SO 2 96, , ,924 0, NO x 202, , ,031 0, CO 1448, , ,658 0, Z tabulky je patrné, že všechna kritéria (proměnné) jsou statisticky významná a tedy přispívají k tvorbě shluků. Proměnná TZL je statisticky významná na 5 % hladině významnosti. Ostatní proměnné jsou významné na hladině významnosti α = 0,01. Můžeme tedy přistoupit k vygenerování průměrných hodnot pro vytvořené shluky, viz. tabulka č.3. Tabulka č. 3: Průměry shluků pro 4 shluky Proměnná Shluk 1 Shluk 2 Shluk 3 Shluk 4 TZL 3,04 0,97 0,8000 0,67875 SO 2 3,69 11,16 2,6233 0,97625 NO x 11,325 11,83 3,8667 1,88375 CO 32,835 4,84 4,0833 3,54000 Výsledky jsou zcela adekvátní pro další analýzu, přesto je zde shledán určitý negativní jev. Jedná se o vysoký počet krajů obsažených ve Shluku 4. Z tohoto důvodu je provedena shluková analýza také pro pět shluků. Na základě takového odhadu se poslední shluk rozdělil na dva shluky s vlastními charakteristikami průměrů jednotlivých kritérií pro každý shluk. Výsledky shlukování uvádí tabulky č. 4, 5, 6. ISBN:

10 Kraje: Tabulka č. 4: Členění krajů dle shlukové analýzy pro 5 shluků Shluk 1 Shluk 2 Shluk 3 Shluk 4 Shluk 5 Hl.město Praha Ústecký Středočeský Vysočina Jihočeský Moravskoslezský Karlovarský Jihomoravský Plzeňský Pardubický Olomoucký Liberecký Královéhradecký Zlínský Tabulka č. 5: Analýza rozptylu shlukování pro 5 shluků Proměnná Mezisk. SČ sv Vnitřní SČ sv F význam. p-value TZL 9, , ,2486 0, SO 2 97, , ,6855 0, NO x 203, , ,4705 0, CO 1449, , ,554 0, Tabulka č. 6: Průměry shluků pro 5 shluků Proměnná Shluk 1 Shluk 2 Shluk 3 Shluk 4 Shluk 5 TZL 3,04 0,97 0,8 0,733 0,646 SO 2 3,69 11,16 2,6233 0,590 1,208 NO x 11,325 11,83 3,8667 2,220 1,682 CO 32,835 4,84 4,0833 3,900 3,324 Pro shlukování jsou všechna kritéria statisticky významná na 5 % hladině významnosti. Navíc druhý odhad poskytuje podrobnější informace o jednotlivých krajích. Z tohoto důvodu budou pro následnou analýzu využity výsledky získané prostřednictvím shlukování pomocí k-průměrů pro pět shluků. Diskuze Na základě shlukové analýzy bylo zjištěno, že v rámci roku 2008 je na tom relativně nejhůře z hlediska znečištění ovzduší kraje Moravskoslezský a Hlavní město Praha. Tyto dva kraje mají v průměru 3,04 t.rok 1.km 2 t.p.a.km 2 tuhých znečišťujících látek. Tato hodnota je nejvyšší ze všech dosažených průměrů. Nejvyšší hodnoty tyto kraje také dosáhly v měrných emisích oxidu uhelnatého, který v průměru činí 32,835 t.rok 1.km 2 t.p.a.km 2. Průměr oxidu siřičitého činí 3,69 a průměr oxidů dusíku je roven 11,325. Pro obě emise se jedná o druhé nejvyšší hodnoty znečištění v rámci provedených shluků. Ve znečištění emisemi oxidu siřičitého (průměr = 11,16) a oxidů dusíku (průměr = 11,83) vede kraj Ústecký. Průměrná hodnota 0,97 měrných emisí tuhých znečišťujících látek a 4,87 měrných emisí oxidu uhelnatého Ústeckého kraje obsazují z hlediska shluků druhé místo znečištění ovzduší. Hodnoty znečištění jsou ale sumárně o něco nižší v porovnání s prvním shlukem. Ústecký kraj tedy můžeme řadit na druhé místo negativně znečištěného ovzduší. Kraje Středočeský, Karlovarský a Pardubický patří zcela jednoznačně na třetí místo z hlediska znečištění ovzduší. Průměrné hodnoty činí u tuhých znečišťujících látek 0,8, oxidu siřičitého 2,6233, oxidů dusíku 3,8667 a oxidu uhelnatého 4,0833, vše v jednotkách t.rok 1.km 2 t.p.a.km 2. Nejméně znečištěné oblasti emisemi jsou kraje obsažené ve Shluku 4 a Shluku 5. Jak víme, z prvotní analýzy k-průměrů pro čtyři shluky, byly také tyto kraje spojeny do jednoho Dostupné z:

11 shluku. Pokud tedy ale chceme vyhodnotit rozdíly mezi těmito dvěma skupinami, poté kraje ze Shluku 4: Vysočina, Jihomoravský a Olomoucký mají vyšší znečištění TZL, NOx a CO oproti krajům ze Shluku 5: Jihočeský, Plzeňský, Liberecký, Královéhradecký a Zlínský. Celkově se jedná o navýšení měrných emisí oproti pátému shluku v průměru o 1,201 t.rok 1. km 2 t.p.a.km 2. Shluk 5 má oproti srovnávanému čtvrtému shluku vyšší hodnotu oxidu siřičitého o 0,618 t.rok 1.km 2 t.p.a.km 2, tedy se kraje tohoto shluku řadí mezi nejčistší oblasti v rámci České republiky v roce Pro přehlednost je možné zakreslit výsledky do jednoho obrázku prostřednictvím mapy krajů ČR, uvedeno v obrázku č. 1. Obrázek č. 1: Výsledky shlukové analýzy prostřednictvím mapy krajů ČR ISBN:

12 ZÁVĚR Z hlediska emise okyselujících látek lze považovat vývojový trend za pozitivní, jelikož došlo ke snížení celkových emisí s porovnání s rokem 1990 o 80 %. Na začátku 21. století došlo ke zpomalení poklesu emisí, přesto ale emise poklesly oproti roku 2000 o dalších 10 %. Hodnocení vývoje amoniaku ztěžuje změna metodiky v roce 2008, každopádně do roku 2007 docházelo také k úbytku této nežádoucí veličiny, tedy vyšší hodnota v roce 2008 nemusí být brána jako zcela negativní jev. Pokles emisí je přičítán změnám v ekonomice a právních předpisech našeho státu. Podíl oxidu siřičitého, oxidů dusíku a amoniaku na celkových emisích je v posledních letech vyrovnaný. Jednotlivé látky se podílí zhruba třetinou, s tím, že největší podíl má oxid siřičitý, ale jen o pár procent. Největším zdrojem oxidu siřičitého a oxidů dusíku je veřejná energetika a doprava. Hlavním zdrojem amoniaku je zpracování mrvy. Z hlediska emisí prekurzorů ozonu také došlo k poklesu, ale tak velkému jako je tomu u emisí okyselujících látek. Od roku 1990 se podařilo snížit emise o 57 %. V roce 2008 byl zaznamenán v porovnání s rokem 2000 pokles emisí o 13 %. Důvody poklesu jsou přičítány stejným faktorům jako u emisí okyselujících látek, tedy restrukturalizaci ekonomiky, změně právních předpisů vedoucí k opatření na ochranu ovzduší, modernizaci a dalším. Na celkových emisích mají největší podíl oxidy dusíku, které zastupují 60 % celkových emisí a jsou produkovány zejména veřejnou energetikou a dopravou. Druhou významnou položkou jsou těkavé organické látky podílející se zhruba 30 %, jejichž hlavním zdrojem je zemědělství, následně pak doprava. Zbytek tvoří oxid uhelnatý produkovaný zejména dopravou a výrobními procesy se spalováním. Methan se na emisích podílí pouhým 1 % vlivu. Jednotlivé podíly jsou v posledních pěti letech stabilní. Na základě shlukové analýzy bylo zjištěno, že nejpodobnější jsou si z hlediska znečištění v roce 2008 kraje Hl. města Prahy a Moravskoslezský, které vytvořily jeden shluk. Tyto kraje mají nejvyšší hodnoty emisí tuhých znečišťujících látek a oxidu uhelnatého. Průměrná hodnota oxidu uhelnatého oproti ostatním shlukům je prakticky osminásobná. Průměrná hodnota TZL je poté také přibližně tří až pěti násobná. Tedy rozdíl oproti jiným shlukům je výrazný. Zároveň má tento shluk druhé nejvyšší hodnoty u oxidů dusíku a oxidu siřičitého. V těchto krajích je tedy hodnota znečištění nejhorší, což koresponduje také se zprávou o kvalitě ovzduší v roce 2008 zveřejněnou Ministerstvem životního prostředí, kde jsou uvedeny problémy s překračováním limitů v těchto oblastech. Ústecký kraj vytvořil vlastní shluk. Největším problémem tohoto kraje jsou emise oxidu siřičitého a oxidy dusíků. Obdobně má vyšší hodnoty u TZL a oxidu uhelnatého, ale hodnoty již nejsou tak výrazně odlišné od ostatních shluků s nižšími průměry emisí jednotlivých látek. Kraje Středočeský, Karlovarský a Pardubický patří na třetí místo z hlediska znečištění ovzduší. Nejméně znečištěné jsou potom zbývající kraje, ve kterých kraje Vysočina, Jihomoravský a Olomoucký mají vyšší znečištění TZL, NO x a CO oproti krajům Jihočeský, Plzeňský, Liberecký, Královéhradecký a Zlínský. Dostupné z:

13 LITERATURA BRABENEC, V., ŠAŘECOVÁ P. Statistické metody v marketingu a obchodu, vybrané přednášky a příklady. 1. vyd. PEF ČZU Praha, s. ISBN HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. 2. vyd. Praha: Portál, s. ISBN MOLDAN, B. Podmaněná planeta. 1. vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN ŠAUER, P. Kapitoly z environmentální ekonomie a politiky i pro neekonomy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, COŽP, s. ISBN: ŠAUER, P. Základy ekonomiky životního prostředí II materiály ke cvičení. Praha: Oeconomica, s. ISBN Klíčové indikátory životního prostředí České republiky: Znečišťování a kvalita ovzduší [online]. [cit ]. Dostupné z: php?id=1511. Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2009 [online]. [cit ]. Dostupné z: Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2008 [online]. [cit ]. Dostupné z: Znečištění ovzduší [online]. [cit ]. Dostupné z: ISBN:

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic

Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic 2 nd Central European Conference in Regional Science CERS, 2007 862 Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic PETR ŘEHOŘ, DARJA HOLÁTOVÁ Jihočeská

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Program 1 snižování emisí Jihočeského kraje

Program 1 snižování emisí Jihočeského kraje Příloha č. 1 k Nařízení Jihočeského kraje č. 4 /2005, kterým se vydává Program snižování emisí Jihočeského kraje a Program ke zlepšování kvality ovzduší Jihočeského kraje Obsah: Program 1 snižování emisí

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2001

EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2001 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2001 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2003 VSTUPNÍ

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší

Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší Jiřina Jílková Leoš Vítek Jan Pavel Ondřej Vojáček Žďár nad Sázavou, 9. června 2009 Kvalita ovzduší v ČR Motivace hledání nástroje pro řešení problému

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

SHLUKOVÁ ANALÝZA KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY DLE VYBRANÝCH CHARAKTERISTIK ZEMĚDĚLSTVÍ V PROGRAMU STATISTICA

SHLUKOVÁ ANALÝZA KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY DLE VYBRANÝCH CHARAKTERISTIK ZEMĚDĚLSTVÍ V PROGRAMU STATISTICA SHLUKOVÁ ANALÝZA KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY DLE VYBRANÝCH CHARAKTERISTIK ZEMĚDĚLSTVÍ V PROGRAMU STATISTICA CLUSTER ANALYSIS OF REGIONS OF CZECH REPUBLIC BY SELECTED CHARACTERISTICS OF AGRICULTURE IN PROGRAM

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Výsledky I. etapy projektu

Výsledky I. etapy projektu Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Výsledky I. etapy projektu Ing. Jan Koloničny ny Ph.D. 29. června 2010, Ostrava Databáze projektu Čísla: 1805 obcí (název, č.. regionu,

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Ekologické veletrhy Brno 20.-22. 5. 2008 Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. MŽP odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013

ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 Zpracoval redakční kolektiv CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznam spolupracujících organizací: Agentura ochrany přírody a krajiny

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2 INFORMACE

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast klimatu a ovzduší

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast klimatu a ovzduší Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast klimatu a ovzduší Výstup projektu Enviprofese č. CZ.2.17/1.1.00/32106

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 30. 1. 2015 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO

DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ VLIVŮ

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Obsah: 1) Vysvětlení pojmu čisté mobility z pohledu MŽP -Proč podporovat čistou mobilitu? 1) Problematika

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 43 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Jihlava, 28. únor 2011 Kraj Vysočina 2 Všeobecné a odborné vzdělávání 1. otázka: Který typ vzdělávání

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

4. VYHODNOCOVÁNÍ REALIZACE KONCEPCE A JEJÍ AKTUALIZACE

4. VYHODNOCOVÁNÍ REALIZACE KONCEPCE A JEJÍ AKTUALIZACE 4. VYHODNOCOVÁNÍ REALIZACE KONCEPCE A JEJÍ AKTUALIZACE 4.1. Indikátory Hlavním cílem opatření, navržených v této Koncepci, je dosažení požadovaných hodnot imisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 30 4. Studie 3 HODNOCENÍ A OPTIMALIZACE VLIVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hodnocení a optimalizace pozemních staveb jako celků, stejně tak jako jednotlivých konstrukcí, konstrukčních prvků

Více