Světový den chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a varující epidemiologické údaje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Světový den chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a varující epidemiologické údaje"

Transkript

1 Světový den chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a varující epidemiologické údaje prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. Plicní a alergologické oddělení Praha 5, Smíchov Souhrn U příležitosti Světového dne chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) se v mnoha zemích světa pořádají v polovině listopadu akce ke zvýšení povědomí veřejnosti o této nemoci a také pro zvýšení kvalifikace zdravotníků. Tyto akce probíhají v ČR od r Tradičně bývají zahajovány setkáním novinářů s lékaři, kteří se zabývají CHOPN. Letos se zúčastnilo 16 novinářů tiskových agentur. Byly diskutovány problémy nutnosti včasné diagnózy, léčby i finanční výdaje při kouření a léčení. Letos byly měřeny základní ukazatelé plicních funkcí a zplodiny kouření tabáku ve vydechovaném vzduchu (CO) pro občany, kteří se o své plíce zajímají, na veřejných prostranstvích ve stanech. Spirometrického vyšetření prováděného v Praze, Olomouci a Liberci se zúčastnilo 641 osob, zplodiny kouření ve vydechovaném vzduchu (CO) mělo měřeno téměř 200 osob. Dalších zhruba 100 zvědavých kolemjdoucích přihlíželo vyšetřování nebo se zajímalo o materiály týkající se CHOPN a kouření. Pro zdravotníky bylo předneseno v Lékařském domě 13 sdělení o hlavních problémech CHOPN. Závažnost CHOPN spočívá hlavně ve vysoké a stoupající úmrtnosti v řadě zemí, hlavně u žen. Klíčová slova: chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) Úvod Světová zdravotnická organizace v roce 2003 vyhlásila 17.listopad Světovým dnem chronické obstrukční plicní nemoci (dále CHOPN) pro její závažné důsledky na zdraví lidí. Od té doby se v mnoha zemích provádějí akce o aktuálních problémech CHOPN. Obdobně je tomu v České republice. Cílem těchto akcí je: zvýšit povědomí o CHOPN ve světě podporovat iniciativy ke zjišťování nových dosud nediagnostikovaných případů CHOPN (zvláště mezi kuřáky) zlepšit péči o nemocné s touto nemocí povzbudit obyvatele k zájmu o stav jejich dýchacích cest seznámit osoby se zhoršenými plicními funkcemi s léčbou, učit je správně inhalovat léky, dodržovat preventivní opatření (např. doporučovat vakcínu proti chřipce, vést aktivní život včetně pravidelných procházek, provádět dechová cvičení) poskytovat konzultace a doporučovat instituce, na které se lze obracet o pomoc (např. návštěva protikuřáckých center) V České republice organizuje zmíněné akce pravidelně České občanské sdružení proti CHOPN (ČOPN). Akce ke Světovému dni CHOPN v ČR v listopadu 2010 Tisková konference V Praze se 15.listopadu konala tisková konference organizovaná agenturou AMI Communications pod heslem: Světový den boje proti CHOPN Zúčastnilo se jí 16 zástupců tiskových agentur. Byla přednesena sdělení na témata: podstata nemoci, závažnost ve světě a v ČR, akce o CHOPN pořádané Českým občanským sdružením proti CHOPN, závažné důsledky kouření, ekonomické pohledy na kouření v USA Měření plicních funkcí a CO zájemcům o nemoci dýchacích cest 1

2 Tradičně se každoročně od r provádí seznamování občanů s problematikou CHOPN v ČR na veřejných prostranstvích ve stanech. Akce probíhá ve třech až pěti velkých městech. Dosud se konaly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni, Českých Budějovicích, Liberci, Zlíně, Ostravě, Jihlavě, Karlových Varech, Kutné Hoře). Zúčastní se jich většinou přes 1000 občanů, nejvíce v r (Olomouc, Plzeň, Praha). I když 18.listopadu 2010 opět počasí této akci nepřálo, v Praze, Liberci a Olomouci o spirometrii požádalo 641 lidí, více než 100 přihlíželo měření nebo žádali o informační letáky a brožury o CHOPN a kouření. Letos podobně jako v r byl prováděn průzkum o některých problémech nemocí dýchacího ústrojí. Výsledky z loňského roku i předběžné z r ukazují, že zhruba polovina zájemců o spirometrii byli nekuřáci, zbylí kuřáci a bývalí kuřáci kouřili průměrně skoro 20 let téměř 15 cigaret denně. Zájem vědět, jaké mají občané plicní funkce byl opět veliký. Hlavní motiv znát funkci svých plic nebyly momentální potíže, ale většinou zvídavost (a zvláště zvědavost u kuřáků). Součástí průzkumu je zjišťování, jaká je kvalita života těch, kteří mají zhoršené výsledky spirometrických měření. Podrobně bude zhodnoceno za rok 2009 a 2010 přes 1000 občanů z akce v Praze, Olomouci a v Liberci. Ve spolupráci s pracovnicemi Center pro odvykání kouření byly měřeny zplodiny kouření tabáku ve vydechovaném vzduchu (CO) téměř u 200 osob. Celodenní vzdělávací schůze zdravotníků v Lékařském domě v Praze ( ) U příležitosti Světového dne boje proti CHOPN uspořádalo České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci (ČOPN), Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP a Pneumologická sekce České asociace sester vědecko-vzdělávací schůzi. Zaznělo zde 13 sdělení, která se týkala stěžejních otázek CHOPN ve světě a u nás. Souhrny přednášek autorů, kteří se podrobně věnují této nemoci, vystihují problémy, kterými se v České republice budeme zabývat u CHOPN i v roce 2011: Novinky o CHOPN MUDr. Stanislav Kos, CSc., Léčebna TRN, Janov Každoročně se v rámci velkých mezinárodních pneumologických kongresů (ATS Americká hrudní společnost, ERS Evropská respirační společnost) dvakrát scházejí národní zástupci organizací, které se zabývají problematikou chronické obstrukční nemoci (CHOPN), aby projednali novinky v boji proti CHOPN poslední setkání se uskutečnilo na kongresu ERS v Barceloně. Na rok 2011 připravuje Světová iniciativa proti CHOPN (GOLD) nové vydání svého dokumentu (GOLD Document), který bude proti předchozím dvěma zjednodušený a bude obsahovat 5 kapitol. Pro stanovení dg. CHOPN bude základní podmínkou provedení spirometrie včetně bronchodilatačního testu, kritériem zůstává postbronchodilatační hodnota FEV1/FVC < 70% a hranice hodnot FEV1 pro jednotlivé třídy (nikoliv už stádia!) nemoci zůstávají stejné, tedy % n.h. Doporučovaná léčba nebude už tak pevně vázána na třídu nemoci, ale více bude přihlíženo ke klinickému stavu nemocného a k jeho komorbiditám. Léčbě CHOPN a nejčastějších komorbidit bude věnována samostatná kapitola a další kapitola pak prevenci akutních exacerbací CHOPN. Zvláštní pozornost bude věnována vzniku CHOPN u nekuřáků a připravovaný Dokument se bude zabývat doporučenými postupy při možném současném výskytu CHOPN a TBC. Prevalence CHOPN RNDr. Marek Malý,CSc., Státní zdravotní ústav, Praha 10 K základním epidemiologickým ukazatelům závažnosti CHOPN a jejích dopadů v populaci patří údaje o počtech dispenzarizací, hospitalizací a úmrtí a zejména údaje o prevalenci, tedy počtech existujících případů. Prevalence CHOPN je obtížně měřitelná, 2

3 neboť mnohé z případů zůstávají neodhaleny a nejsou včas diagnostikovány. Z toho důvodu nelze prevalenci spolehlivě odhadnout pomocí dispenzarizací. Prevalence se zjišťuje prostřednictvím studií u náhodně vybraných vzorků obyvatel, hlavně na základě dotazníkových šetření či vyšetření lékařem, případně kombinace obou postupů. Mezi faktory zásadně ovlivňující zjištěnou výši prevalence patří kritérium užité k definici onemocnění (včetně toho, zda jsou použity spirometrické hodnoty před či po bronchodilatačním testu), způsob výběru vzorku, způsob kontaktu (tazatel, telefon, pošta), míra respondence a ochota oslovených ke spolupráci, věkové vymezení, zastoupení kuřáků a další.. V posledních letech proběhlo ve světě několik rozsáhlých prevalenčních studií ve skupině osob starších 40 let. V projektu BOLD realizovaném ve 12 městech světa činí celkový odhad prevalence CHOPN ve stádiích I-IV 18,7%, v projektu PLATINO zahrnujícím 5 hlavních měst Jižní Ameriky 14,4% a v 7 čínských provinciích (městských i venkovských) 8,2%. Ve všech studiích převyšuje prevalence u mužů prevalenci u žen (např. BOLD: muži 22,0%, ženy 18,2%, PLATINO: muži 19,0%, ženy 11,2%). I při použití stejné metodiky se ukazuje velká heterogenita mezi jednotlivými městy (BOLD: 11,4%-26,1%, PLATINO: 7,8%-19,6%). Kouření je hlavním rizikovým faktorem CHOPN, ale různé studie ukazují, že zhruba 25-45% nemocných s CHOPN nikdy nekouřilo. U nekuřáků jsou hlavními riziky znečištění vnějšího a vnitřního prostředí, profesionální expozice, komorbidity, rodinná a osobní respirační anamnéza a špatné životní podmínky. Dispenzarizace pro chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN) v ČR ( ) prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc., Plicní a alergologické odd., Praha 5-Smíchov Dispenzarizace je přesně definovaný způsob péče o chronicky nemocné, ale v praxi je obecně prováděna nekoordinovaně, což platí i pro CHOPN (viz vyhláška MZČR 386/2007, platná od ). Od r jsou v ČR zařazováni do dispenzarizace pro CHOPN dle údajů ÚZIS nemocní s kódy diagnóz J41 J44. Jejich absolutní počet byl v r jen , v r již a v r Muži převažují nad ženami, od r do r o 43%. Pokud jsou do výčtu dispenzarizovaných pro CHOPN zařazováni v ČR jen nemocní s kódy J42 J44 činí CHOPN v r pouze 2% populace naší republiky ( ). Nejvíce z nich připadá na středně těžké stadium CHOPN (39%). Tato zjištění v ČR podporují současné zprávy ze světa, že CHOPN je diagnostikována v nedostatečném procentu populace, tj. podstatně méně, než tomu ve skutečnosti je. Terapeutické novinky (nové studie o CHOPN). MUDr. Vladimír Koblížek, Plicní klinika FN a LF UK Hradec Králové CHOPN je velmi častou příčinou morbidity a mortality. Její výskyt i v ČR roste a mortalita neklesá. CHOPN je pestrým klinickým syndromem. Léčebné intervence týkající se osob trpících s CHOPN jsou neustálým předmětem výzkumu. Během tohoto roku bylo uveřejněno několik nových rozsáhlých prací s daty týkajícími se léčby CHOPN. Asi největšími studiemi jsou ECLIPSE, POET a PULSE. První jmenovaná po dobu tří let sledovala (neintervenčně, observačně) více jak dva tisíce pacientů s CHOPN spolu se dvěma zdravými kontrolními skupinami. ECLIPSE se zajímala o potenciální nové markery popisujících rozvoj nemoci. Jejími prvními výsledky se mění náš pohled na rozmanitost klinických prezentací, zejména na výskyt exacerbací. Druhou prací je studie POET posuzující u více než 7 tisíc osob s CHOPN během dvanácti měsíců léčebný dopad podávání dlouhodobě působící bronchodilatace (tiotropium versus salmeterol) na výskyt akutních exacerbací. Poslední (třetí) prací je rok a půl trvající studie PULSE, jejímž cílem bylo prokázání 3

4 příznivého vlivu intermitentní terapie chinolonovými antibiotiky (moxifloxacin) na osoby s bronchitickým fenotypem (a to u více jak tisíce osob s CHOPN ve stadiu III-IV). Nové léky: během roku 2011 bychom se v rutinní klinické praxi měli konečně setkat s roflumilastem (perorálním selektivním inhibitorem PDE4) a indakaterolem ( ultra - dlouhodobě působícím inhalačním bronchodilatanciem). Jejich místo je v terapii těžkého až velmi těžkého stupně CHOPN za přítomnosti bronchitického fenotypu tj.s chronickou expektorací (roflumilast), případně v léčbě středního až velmi těžkého CHOPN (indakaterol). Bylo by dobře, abychom v ČR zachytili alespoň některý z moderních výzkumných trendů a současně pokud budeme mít dostatek prostředků, převedli nové poznatky do běžné praxe. Nové inhalační systémy v léčbě CHOPN MUDr. Viktor Kašák, LERYMED spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí, Praha Inhalační podávání léků v léčbě nemocí s obstrukcí dýchacích cest (astma, CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc), je světovými i národními doporučeními považováno za účinné a bezpečné, avšak je náročné na výběr inhalačního systému, nácvik správné inhalační techniky a na monitorování inhalační techniky. Řetězec efektivní inhalační léčby (diagnóza lék - inhalační systém inhalační technika monitorování - edukace) je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Koncem roku 2010 bude uveden na český trh nový respirační systém Respimat SMI (soft mist inhaler) určený pro aplikaci tiotropia (inhalační anticholinergikum s dlouhodobým účinkem) v léčbě pacientů s CHOPN od stadia II, komerční název léku je Spiriva Respimat 2,5 µg, který se bude podávat 2 dávky 1x denně. Dalším novým inhalačním systémem, který bude pravděpodobně uveden na český trh během roku 2011, bude inhalační systém Breezhaler. Je určený pro aplikaci indakaterolu (inhalační beta2-agonista s ultra dlouhodobým účinkem U- LABA) v léčbě pacientů s CHOPN od stadia II (středně těžkého), komerční název léku je Onbrez Breezhaler. Bude se inhalovat v jedné denní dávce (150 µg/300 µg). Systémové projevy CHOPN MUDr. Jaromír Zatloukal, Klinika plicních nemocí a TBC Fakultní nemocnice Univerzity Palackého, Olomouc Systémové projevy CHOPN vznikají v průběhu CHOPN, především v jejích těžších stádiích. Mohou být přímým důsledkem CHOPN anebo komorbiditou se společným patofyziologickým vztahem. Podílí se na zhoršení celkového stavu nemocných a prognózy onemocnění. Ovlivňují kvalitu života, farmakoterapii, rehabilitaci, četnost hospitalizací i mortalitu. Nejdůležitějšími systémovými projevy CHOPN jsou dysfunkce kosterního svalstva, váhový úbytek a kachektizace. S CHOPN přímo souvisí komorbidity, kterými jsou osteoporóza, kardiovaskulární onemocnění, metabolické poruchy, sexuální dysfunkce, anémie, deprese a poruchy spánku. Z kardiovaskulárních nemocí se u pacientů s CHOPN vyskytuje srdeční selhání a srdeční zástava 8x častěji než u ostatní populace, angina pectoris anebo srdeční infarkt je u pacientů s CHOPN více než 4x častější. Správná diagnostika a léčba systémových projevů a komorbidit u CHOPN je součástí komplexní terapie CHOPN, která je předpokladem zlepšení kvality života nemocných s CHOPN a která může prodloužit jejich život. Terminální stadium CHOPN Doc. MUDr. František Salajka, CSc., Plicní klinika LF UK a FN, Hradec Králové V terminálním stádiu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) jsou nemocní s velmi těžkou CHOPN, závažně omezeným a zhoršujícím se celkovým stavem, v pokročilém věku, s mnohočetnými přidruženými onemocněními a/nebo komplikacemi CHOPN. V léčbě těchto stádií se kromě postupů běžných u velmi těžké CHOPN může uplatnit neinvazivní ventilace či 4

5 podávání opiátů s cílem snížit jinak neovlivnitelný pocit dušnosti. Především jsou to ale nemocní, u nichž by měla být zahájeny rozhovory cílené jako příprava na období umírání, na představy a přání nemocných týkajících se jejich budoucnosti a postupů. které by sami pro sebe považovali za optimální. Tyto rozhovory by měly být vedeny současně s psychologickou podporou směřovanou na samotné pacienty i na jejich blízké. Současně jsou to nemocní, jejichž zvýšeným nárokům a potřebám by se měl přizpůsobit systém domácí péče. Zatímco ve vyspělých státech můžeme najít zřetelnou snahu tuto situaci řešit i jisté známky pokroku na tomto poli, u nás zůstává celá tato problematika zatím stranou zájmu. Exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) Doc. MUDr. Jaromír Musil,Ph.D., Ambulantní plicní oddělení nemocnice Mělník V léčbě exacerbace CHOPN je několik nejasností. Stále chybí validní definice. Co je to exacerbace se pokusil definovat Anthonisen v roce Podle jeho definice se exacerbací obvykle rozumí zhoršení dušnosti, kašle, hnisavý charakter sputa a změna vykašlávání. O přesnější definice se pokusil institut NICE v roce 2004, kde se říká, že exacerbace je přetrvávající zhoršení symptomů nemocného, jež jsou přítomny v jeho stabilním stádiu, které přesahuje běžné kolísání mezi dny a má akutní začátek. Změny těchto obtíží často vyžadují změnu léčby. Podle současně platné definice GOLD z roku 2006 je exacerbace příhoda v průběhu nemoci, která je charakterizována změnou obvyklé dušnosti, kašlem a/nebo vykašláváním nad obvyklé každodenní kolísání těchto obtíží, které začíná náhle a může zdůvodňovat změnu v zavedené léčbě nemocného s CHOPN. Rizikovými faktory pro časté exacerbace (více než 2 za rok) je pokročilý věk, horší FEV1, perzistující symptomy chronické bronchitidy, časté exacerbace a komorbidity zejména kardiovaskulární. Exacerbace vystavuje nemocného nejen riziku úmrtí, ale také urychluje pokles FEV1. Při exacerbaci se zesiluje nejen lokální, ale i systémový zánět (zvýšení koncentrace C-reaktivního proteinu a fibrinogenu). Příčinou exacerbace je nejčastěji infekce tracheobronchiálního stromu (bakteriální nebo virová) a znečištění ovzduší. V prevenci exacerbací se doporučuje zanechání kouření, vakcinace proti chřipce i proti pneumokokům. Rovněž farmakologická léčba- dlouhodobě působící anticholinergikum, dlouhodobě působící beta2 mimetika, inhalační kortikosteroidy snižují riziko exacerbací. Oxygenoterapie u CHOPN prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., I. klinika TRN a Pneumologická klinika I. LF UK, Praha Oxygenoterapie je důležitou součástí nefarmakologické léčby CHOPN. Představuje kauzální léčbu akutní nebo chronické respirační insuficience způsobené touto chorobou.. Dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT) je v ČR u CHOPN realizována pomocí koncentrátorů kyslíku nebo zdrojů s kapalným kyslíkem. Léčba pomocí koncentrátorů kyslíku byla zavedena v ČR v říjnu 1992, systémy s kapalným kyslíkem se u nás používají od srpna Tyto způsoby léčby jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Klinickými studiemi bylo jednoznačně prokázáno, že DDOT u nemocných s CHOPN s PaO2 8,0 kpa a nižším při inhalaci kyslíku po dobu 16 hod denně prodlužuje jejich přežívání. Další možnosti DDOT představují lehké tlakové lahve s ventilem (LIV) nebo přenosné koncentrátory kyslíku. Tyto prostředky zdravotní pojišťovny zatím nehradí. Indikaci DDOT při CHOPN provádí pneumoftizeolog na základě kritérií vypracovaných ČPFS a schválených zdravotními pojišťovnami. V současné době je v ČR léčeno koncentrátory kyslíku asi 2000 nemocných z nichž 75% tvoří nemocní s CHOPN. Systémy s kapalným kyslíkem využívá přibližně 600 nemocných, z nichž 32% má CHOPN. Kratší přežívání mají nemocní s CHOPN, u kterých je při indikaci DDOT zjištěna anémie, hypokapnie nebo vyšší stupeň dušnosti. Nemocní s CHOPN léčení DDOT by měli být kontrolováni v domácím prostředí. 5

6 Plicní rehabilitace PaedDr. Libuše Smolíková Ph.D., Klinika rehabilitace ATVL, II. LF UK, Praha Plicní rehabilitace je multidisciplinární program péče o nemocné s chronickou plicní poruchou, který je přizpůsobený potřebám pacienta tak, aby optimálně zvýšil tělesnou a sociální výkonnost, zlepšil jeho soběstačnost a předcházel imobilitě. Podstatná je aktivní spolupráce nemocného a současně edukace jednak v respirační fyzioterapii, která se uplatňuje především v akutní fázi nemoci a jednak edukace o pohybové léčbě, založené na zvýšení adaptace na tělesnou zátěž s cílem zlepšit fyzickou výkonnost. Vhodný je aerobní intervalový trénink formou chůze. Pro výdej energie je doporučená intenzita zátěže 40-70% maxima, po dobu 30 minut, 3-5krát týdně, rychlostí (do objevení dušnosti) 4-5 km/h. Jako závažná komplikace pohybové léčby se může objevit periferní svalová dysfunkce, která postihuje především velké svaly dolních končetin. Vznikající atrofie je vyvolána změnami svalových bílkovin a enzymů. Ve hře je enzym atrogin-1, fosforylovaný AKT a 4E-PB1 neboli protein kináza B. V průběhu atrofie zanikají oxidativní pomalá vlákna typu I a IIa, jejichž počet klesá. Naopak u typu IIb, tj. rychlých anaerobních vláken relativně přibývá, což vede k vyšší produkci laktátu a acidóze. Převažuje názor, že klíčem ke vzniku této poruchy je chronická inaktivita, která je důsledkem obav z pohybu jako jedné z příčin vzniku dušnosti. Pro udržení a možnou obnovu oxidativních vláken se navrhuje kombinovaný vytrvalostní a odporový trénink. Zaměření programu je určeno ke snížení progrese nemoci, kontrole symptomů, změně životního stylu, zlepšení kvality života a v neposlední řadě k redukci finančních nákladů léčby. Cílem plicní rehabilitace je mobilizovat dlouhodobě nemocného a zvýšit tak kvalitu jeho života. Pasivní kouření novinky v legislativě MUDr. Eva Králíková, Ph.D., Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky I. LF UK a VFN, Praha Pokud jde o pasivní kouření, přiřadil se v poslední době k výrazu secondhand smoke (kouř z druhé ruky) ještě thirdhand smoke, tedy kouř z třetí ruky. Označují se tak stopová množství kancerogenních látek, které můžeme najít na šatech poté, co vyjdeme ze zakouřené místnosti nebo v textiliích prostor, kde se naposledy kouřilo před velmi dlouhou dobou. Pasivní kouření prokazatelně způsobuje akutní infarkty myokardu a to zejména u mladých lidí a nekuřáků metaanalýza 11 rozsáhlých studií našla pokles v průměru o 17 % po zavedení nekuřáckých uzavřených prostor. Okamžitě klesají i návštěvy na pohotovosti pro astma, pokles dalších rizik je pomalejší. Tabákový kouře je podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny WHO (IARC) zařazen na seznam prokázaných lidských kancerogenů (třída A) od roku Nekuřácké veřejné prostory přitom nic nestojí kuřák si zkrátka zapálí až za dveřmi, naopak platíme za zbytečnou zdravotní péči (například 17 % akutních infarktů myokardu). Bohužel k našim zákonodárcům tyto informace zatím zřejmě nedolehly, neboť novelizace zákona 379/2005, platná od , říká ohledně kouření v pohostinství jen tolik, že je třeba zvolit jednu ze tří variant: kuřáckou, nekuřáckou nebo smíšenou a příslušnou nálepku vylepit na dveře. I když v případě smíšené restaurace musí být kuřácká a nekuřácká část stavebně oddělená, musí tam vejít hosté a hlavně personál (pracuje v kancerogenním prostředí!), dveře se tedy musejí otevírat Doufejme, že příště budou novinky na toto téma pozitivnější. Hodnota BMI u pacientů s CHOPN Eva Feketeová, LERYMED spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí Praha 6

7 Body mass index (BMI) index tělesné hmoty je podíl hmotnosti (kg) a druhé mocniny výšky (m), který má rozměr kg.m-2. U pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) byla hodnota BMI zakomponována do multifaktorového prognostického faktoru BODE, kde hodnota BMI 21 je považována za negativní prognostický faktor úmrtí na CHOPN. Snížení hodnoty BMI u pacientů s nejzávažnějšími formami CHOPN je projevem systémových účinků zánětu u CHOPN, kam patří dystrofie a dysfunkce kosterních svalů, malnutrice, kardiovaskulární abnormality, abnormality nervového systému a osteoporóza. Dysfunkce kosterního svalstva je často limitujícím faktorem pro toleranci fyzické námahy. Na dysfunci kosterního svalstva se podílí redukce svalové hmoty i špatná funkce související s poruchami výměny plynů u těžkých forem CHOPN. Hodnota BMI je nyní většinou tvořena softwarem počítače, který používáme při spirometrickém vyšetření metodou smyčky průtok-objem. Pokud tomu tak není, dá se hodnota BMI vypočítat nebo získat pomocí mechanického nomogramu. Klinické posouzení hodnoty BMI je v rukou lékaře, ale v rukou sestry je správné získání a zadání do počítače údajů o hmotnosti a výšce pacienta. Tyto údaje nejsou stacionární a v každodenní praxi a shonu se často spoléháme na jejich neměnnost. Pokud se spolehneme jen na údaje získané od pacienta a sami je nezměříme, dojde ke zkreslení nejen údajů plicní ventilace, ale i BMI. Nezapomínejme pravidelně aktualizovat momentální hodnoty výšky a váhy našich pacientů, získáme tím nejen přesné hodnoty BMI, ale i celého spirometrického vyšetření. Vyhledávání dosud nediagnostikovaných nemocných s CHOPN MUDr. Jan Kervitzer, plicní oddělení Nemocnice Znojmo Ve dnech až probíhal v bývalém okrese Znojmo pilotní projekt k vyhledávání nemocných s dosud nepoznanou a nediagnostikovanou chronickou obstrukční plicní nemocí. Kladli jsme si otázku, zda v našem regionu existují ještě nemocní s touto diagnózou, kteří nejsou léčení či sledováni. Nejednalo se o epidemiologickou studii, ale pouze projekt, jehož hlavním cílem byla odpověď ano či ne.co nás k této úvaze či otázce vedlo? Náš region nepatří bohužel mezi prosperující regiony, dochází spíše k odlivu obyvatel a pracují zde již dlouhodobě 3 pneumologická ambulantní pracoviště. Z těchto důvodů jsme se k této otázce zprvu stavěli pesimisticky. O problematice onemocnění byl zpracován jednoduchý leták o příznacích CHOPN a kouření, který byl umístěn v čekárnách praktických lékařů, 1x měsíčně vycházel v regionálním tisku a byly pravidelné relace v regionálním rozhlase. Iniciativu a objednání k vyšetření pneumologem jsme ponechali plně na vůli zájemců o vyšetření. Celkem bylo vyšetřeno 265 zájemců. U 27 pacientů byla stanovena diagnóza prostá chronická bronchitida. CHOPN byla zjištěna u 83 (31%), I.stadium u 47, II.stadium u 32, III.stadium u 4 osob. Tyto údaje jsou zatíženy chybou výběru a relativně intenzivní kampaní. Závěr: projekt vyhledávání nediagnostikovaných nemocných s CHOPN měl smysl; potvrdili jsme, že kvalitně provedená spirometrie má základní význam pro stanovení nových případů CHOPN; mezi laickou veřejností stále malé povědomí o závažnosti CHOPN; úzká spolupráce praktických lékařů a pneumologů je pro zjištění dosud nediagnostikovaných nemocných s CHOPN nezbytná, i když není vždy ideální Varující vzrůst úmrtnosti na CHOPN v České republice Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je závažným společenským problémem, který se stává hrozivým pro stoupající úmrtnost u žen v mnoha zemích světa, včetně ČR. Dokladem stoupající úmrtnosti žen na CHOPN jsou údaje uvedené v tabulce 1. 7

8 Tab.1 Nepříznivý vývoj úmrtnosti na CHOPN u žen (poměr muži / ženy, N / obyvatel) ČR 2,28 1,69 ÚZIS (r. 1980) (r. 2009) Anglie, Wales 4,41 1,13 (Office Nacional Statistics) (r. 1980) r. 2009) USA 3,14 1,35 (American Lung Association) (r. 1980) (r. 2006) Z tab.1 vyplývá, jak nepříznivě se vyvinula úmrtnost u žen proti situaci u mužů. V Anglii a Walesu bude pravděpodobně brzy umírat na CHOPN stejný počet žen jako mužů, zatímco počet zemřelých mužů byl v r zhruba 4,5krát vyšší než u žen (1). V USA převažovali zemřelí muži na CHOPN v r již jen 1,35krát (2), v r v ČR 1,76krát (3) a 1,69krát v r Tabulka 2 ukazuje, že v ČR došlo k dvojnásobnému stoupnutí počtu zemřelých v r proti r Toto je smutnou skutečností. Vzestup do r je v absolutním počtu 2,2krát vyšší a v počtu na obyvatel vyšší 2,1krát. Tab.2 ÚMRTNOST NA CHOPN v ČR 1996 / 2009 (J40 44) Počty zemřelých r r Absolutní počet celkem Absolutní počet muži Absolutní počet ženy Počet na obyvatel celkem 10,3 22,0 Počet na obyvatel muži 13,7 28,1 Počet na obyvatel ženy 7,1 16,6 Tabulka 3 detailně znázorňuje vývoj úmrtnosti od r Od r již čtyřikrát přesáhl roční počet zemřelých číslo 2000 a stoupnutí v r proti r je o 238 osob. 8

9 Tab.3 ÚMRTNOST NA CHOPN (J40 44) v ČR od roku 1996 narůstá N - ABSOLUTNĚ N / N / (EVROPSKÝ STANDARD) ROK MUŽI ŽENY CELKEM MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY ,7 7,1 15,4 5, ,6 7,8 17,2 5, ,1 8,6 20,8 5, ,4 10,6 20,8 7, ,8 11,7 23,0 7, ,4 11,6 22,3 7, ,1 11,1 21,6 7, ,7 13,2 22,8 8, ,0 11,4 20,6 7, ,1 16,0 27,0 9, ,3 12,7 21,0 7, ,0 14,2 24,2 8, ,9 15,4 23,0 9, ,1 16,6 25,5 9,6 Závěr Listopadové akce pořádané ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) zvyšují povědomí veřejnosti o této nemoci a znalosti zdravotnických pracovníků ve světě i u nás. Problémy CHOPN narůstají. V ČR to potvrzuje hlavně dvojnásobný absolutní i relativní počet zemřelých na CHOPN při srovnání let s léty Malý počet dispenzarizovaných nemocných s CHOPN ukazuje, že mnoho občanů v ČR není zatím diagnostikováno (zvláště mezi kuřáky). Patologické změny při CHOPN jsou totiž trvalé, bronchiální obstrukce, plicní změny, systémové postižení a komorbidity při CHOPN často významně progredují. Omezení progrese spočívá v kombinaci prevence, farmakoterapie a plicní rehabilitace. Ve všech třech léčebných činnostech lze něco zlepšit. Péče o nemocné s CHOPN musí být pravidelná, trvalá, stupňovaná a individuální. Ke zlepšení boje s CHOPN v ČR je nutný celospolečenský program koordinovaný organizátory zdravotnictví s několika odbornými společnostmi a občanskými iniciativami. Světový den CHOPN byl významnou součástí aktivit mnoha společností respirační medicíny, neboť rok 2010 byl prohlášen rokem plic. Literatura 1. Mortality statistics. Office for National Statistics UK, Oct 26, American Lung Association, Epidemiology and Statistics Unit, Febr Vondra V, Malý M. Vývoj úmrtnosti na CHOPN v ČR do r Studia Pneumol Phtiseol 2008;68:73-74 Ostatní literatura u autorů abstraktů uvedených v tomto sdělení Prof. MUDr. Vladimír Vondra,DrSc Pneumologické a alergologické oddělení, Kartouzská 6, Praha 5, tel, fax: , 9

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

PRŮZKUM SOUČASNÉ UDRŽOVACÍ LÉČBY PACIENTŮ S CHOPN

PRŮZKUM SOUČASNÉ UDRŽOVACÍ LÉČBY PACIENTŮ S CHOPN PRŮZKUM SOUČASNÉ UDRŽOVACÍ LÉČBY PACIENTŮ S CHOPN Brožura pro lékaře Číslo studie: CZ092012 Cílem studie je zdokumentování současné udržovací terapie pacientů s CHOPN v ordinacích pneumologů na celém území

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN)

Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) Podle Světové iniciativy o chopn Světová Strategie diagnostiky, léčby a Prevence chronické obstrukční Plicní nemoci

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN

Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN >2400 osob CHOPN: Mortalita 2011 Letní smog 2011 V.Koblížek, V.Zindr, J.Chlumský, V.Sedlák, J.Holub, J.Satinská, V.Kašák,

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC

KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC Tiskové materiály Listopad 2011 Čím je vinna cigareta Každý rok na celém světě zmaří kouření cigaret život více lidem než HIV, tuberkulóza a malárie dohromady.

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze Definice CHOPN je léčitelné onemocnění, kterému lze předcházet. CHOPN má významné mimoplicní účinky,

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji MUDr.Eva Rychlíková, RNDr. Jiří Skorkovský, MUDr. Michal

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více

Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN 24.1.2015. Český registr CHOPN: Úroveň pohybové aktivity pacientů s těžkou CHOPN

Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN 24.1.2015. Český registr CHOPN: Úroveň pohybové aktivity pacientů s těžkou CHOPN Český registr CHOPN: Úroveň pohybové aktivity pacientů s těžkou CHOPN K. Neumannová, V. Koblížek,. Novotná, M. Plutinský, P. Musilová, O. Sobotík, K. Hejduk, M. Janura Olomouc, Hradec Králové, rno, Jihlava,

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 14 10.10.2003 Moravskoslezského kraje v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC Autoři: doc. MUDr. Jaromír Musil, CSc. Nemocnice Mělník prim. MUDr. Viktor Kašák Lerymed.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Vý roč ní zprá vá zá rok 2013 obečne prospe s ne společ nosti AD VITAM

Vý roč ní zprá vá zá rok 2013 obečne prospe s ne společ nosti AD VITAM Vý roč ní zprá vá zá rok 2013 obečne prospe s ne společ nosti AD VITAM V souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech zveřejňuje AD VITAM, o.p.s. svoji výroční zprávu na webových stránkách společnosti.

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D.

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Zkoumání vztahů mezi hlukem a jeho zdravotními účinky Vztah mezi hlukem a výskytem

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba Rehabilitace u astmatiků Ondřej Niedoba listopad 2013 O astmatu obecně: Záchvatovitá dušnost Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest spojené s průduškovou hyperaktivitou Onemocnění s mnoha individuálními

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

chronická obstrukční plicní nemoc Otázky a odpovědi MUDr. Vratislav Sedlák

chronická obstrukční plicní nemoc Otázky a odpovědi MUDr. Vratislav Sedlák CH O P N chronická obstrukční plicní nemoc Otázky a odpovědi MUDr. Vratislav Sedlák Předmluva K nížka o chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) je přínosem v boji s touto vleklou a velmi častou nemocí

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období Jan Kynčl Chřipka akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění postihuje lidstvo každoročně v epidemiích, někdy v pandemiích

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý

Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý webinář pro sestry v České republice cílený na pomoc kuřákům

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Krátká definitivní verze Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal, Jana Kociánová, Jaromír Zatloukal,

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více