Právní aspekty dostupnosti tzv. biologické léčby v systému veřejného zdravotního pojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní aspekty dostupnosti tzv. biologické léčby v systému veřejného zdravotního pojištění"

Transkript

1 Právní aspekty dostupnosti tzv. biologické léčby v systému veřejného zdravotního pojištění Ondřej Dostál JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health, s r.o. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. Úvod Problémy s nedostupností nákladné léčby z důvodu vyčerpání úhradových limitací se letos objevily s nezvyklou intenzitou již v první polovině roku. Pacienti s nově diagnostikovanými závažnými onemocnění, jako je například roztroušená skleróza, jsou náhle informováni o tom, že v jejich nemocnici je na léčbu vyhlášen stop stav. 1 Dle zpráv od lékařů z center specializované péče tato nepříznivá situace nastává i v případě mnoha dalších diagnóz vyžadujících nákladnou léčbu, 2 a to s nerovným regionálním dopadem. 3 Největší zdravotní pojišťovna v první chvíli zareagovala dílčím navýšením úhrad, 4 recentní zprávy jsou však opět pesimistické.5 Nemocný občan má dle zákona právo na poskytnutí zdravotní péče dle současných dostupných poznatků medicínské vědy, 6 a zahrnuje li ji zákon o veřejném zdravotním pojištění do tzv. nároku, 7 má též právo na její bezplatné poskytnutí. 8 Nároky pacientů s indikovanou biologickou léčbou nejsou popírány otevřeně; přicházejí li však do nemocnic, je u mnohých z nich odmítáno podání léčby pro vyčerpání úhradového limitu nebo jsou přes naléhavost potřeby péče zařazováni na čekací seznamy. Pokud chtějí svůj nárok vymáhat a obrátí se na nemocnici, bývají často odkazováni na zdravotní pojišťovnu; jestliže se obrátí na zdravotní pojišťovnu, jsou odkazováni zpět na nemocnici, přičemž se prodlení v léčbě prodlužuje, aniž by se situace řešila. Mnozí lékaři mají současně pocit, jako by právní řád nedával žádnou šanci: buď vždy a včas aplikují medicínsky indikovanou péči, překročí však nařízené limity a setkají se s pracovněprávními sankcemi, které mnozí manažeři nemocnic potichu, leč důrazně zavádějí; nebo limity dodrží, čímž však poruší právo pacienta na péči lege artis, a budou potrestáni formou pacientských žalob, stížností či trestních oznámení. Právní řád při korektním použití vždy nabízí alespoň jednu správnou a právně bezpečnou cestu. Avšak obecně panující nejistota vytváří zbytečné konflikty mezi lékaři a pacienty a odhaluje hloubku právního nevědomí, do něhož český systém zdravotnictví za posledních několik let upadl. Kde hledat jeho příčinu? Jak pravil klasik římského práva, si a jure discedas vagus eris, et erunt omnia omnibus incerta. 9 Právě taková situace nastala v oblasti zdravotnictví. Z Listiny základních práv a svobod 10 a navazujících zákonů vztahujících se na po 1 Válková H. Lidé s roztroušenou sklerózou se ocitli bez moderní péče, došly peníze. 30. června 2011, 2 Jak dostupná je ve vašem centru nákladná léčba? Medical Tribune 18/2011; 17. srpna 2011, 3 Vorlíček J. Realita dostupnosti či nedostupnosti cílené léčby v české onkologii. Zdravotnické noviny 25. července 2011, 4 VZP našla peníze na provoz specializovaných center. ČTK 11. července Holub, P. VZP došly finanční rezervy, omezuje zdravotní péči. 26. srpna 2011, 6 Zákon 20/1966 Sb Zejm. 13 a násl. zákona 48/1997 Sb odst. 1 písm. d) zákona 48/1997 Sb. 9 Opustíš-li cestu práva, budeš bloudem a vše se pro všechny stane nejistým (volně přeloženo) 10 Článek 31 LZPS, arg. pojem zákonem 40 medicína po promoci ročník 12 / Suppl Vseob 2011

2 skytování a úhradu zdravotní péče 11 vyplývá individuální nárok pojištěnce na hrazenou péči, jejíž rozsah vymezuje Parlament České republiky zákonem, povinností lékařů a zdravotnických zařízení je poskytnout ji lege artis, přičemž zajištění dostupnosti a účinnosti hrazené péče je uloženo zdravotním pojišťovnám v roli tvůrce smluvní sítě 12 a ministerstvu zdravotnictví v roli regulátora. 13 Faktický stav však vypovídá o zmatení těchto rolí ministerstvo zasahuje pojišťovnám do tvorby smluvní sítě 14 a vedením nemocnic do platové politiky, 15 nárok pojištěnce se namísto v Parlamentu vymezuje kdesi mezi managementy nemocnic a pojišťoven, 16 přičemž rozhodovat o rozdělení přiděleného rozpočtu mezi konkrétní pacienty je nakonec stejně nucen konkrétní lékař ten k takovému úkonu však nemá ze zákona žádné oprávnění, a stává se tak terčem odpovědnosti za systémová selhání. V následujícím článku se proto pokusím nejprve ve stručnosti shrnout, jak je v současné době popsán nárok pacienta pojištěnce veřejného systému zdravotního pojištění. Další část bude zaměřena na to, jaké jsou dle platného práva kompetence a role jednotlivých aktérů pacienta, lékaře, zdravotní pojišťovny, regulátora a dalších byť s vědomím, že stav de facto se od stavu de iure může výrazně lišit. V závěrečné fázi nastíním několik možných cest, které by mohly uvést právo opět do souladu s praxí a přispět tak k právní jistotě všech zúčastněných. Současný nárok pojištěnce systému veřejného zdravotního pojištění Každý občan České republiky je pojištěncem ve smyslu článku 31 Listiny základních práv a svobod a zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Tento zákon vymezuje to, co budu dále nazývat nárokem, tedy rozsah a podmínky plnění v podobě hrazené zdravotní péče, na které má nemocný občan právo z titulu své účasti v solidárně financovaném systému. Je velmi podstatné, že zákon formuluje nárok pojištěnce jako individuální, nikoli skupinový (právo na hrazenou péči má jednotlivě pojištěnec, nikoliv společně např. lid, obyvatelé spádového území či pacienti, kteří onemocněli v daném kalendářním roce ); pokud je tedy určitá terapeutická intervence zákonem zařazena do nároku, svědčí toto právo každému pojištěnci bez rozdílu, není li zařazena, nesvědčí právo na ni žádnému pojištěnci. Není však možné vykládat nárok tak, že zdravotní pojišťovna uhradí v daném roce jen určité množství léčebné péče určené početně či předem daným objemem financí, tedy že v daném roce se bude léčit jen prvních např. tisíc šťastlivců a další již ne (pokud se někdo z první tisícovky neuzdraví, či naopak nezemře a neuvolní tak místo). Takový přístup by individuální nárok chybně měnil na kolektivní a byl by stejně absurdní, jako kdyby stát vyplácel starobní důchody pouze penzistům, kteří si pro ně přijdou, než bude vyčerpána předem daná částka, pozdě příchozí by nedostali nic a museli zkusit štěstí až příští měsíc či rok. Každý pojištěnec má tedy právo na: Hrazenou péči v rozsahu definic 13 a násl. zákona 48/1997 Sb., pokud tato péče nebyla z úhrady zákonem či na základě zákona vyloučena. Jde li o tzv. biologickou léčbu, nelze usuzovat, že by ji zákon z úhrady vylučoval, pacient s medicínskou potřebou takové léčby na ni tedy má právo v rámci hrazené péče. Jde li o léčiva, nárok je stanoven v 15 a v 39a a násl. téhož zákona, resp. upřesněn rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv o výši a podmínkách úhrady. Zde může být úhrada podmíněna, a u nákladných léčiv také často bývá, například omezením použití pouze v rámci specializovaných pracovišť či dalšími skutečnostmi; při splnění těchto podmínek je však poskytnutí péče v rámci úhrady z hlediska pojištěnce záležitostí nárokovou. Kvalitní, moderní a účinnou péči dle 11 zákona 20/1966 Sb., tedy péči v souladu se současnými dostupnými poznatky medicínské vědy. Otázka, zda je pacient tzv. indikován, je věcí objektivně medicínskou, rozhodné je tedy, jaká terapeutická intervence může pacientovi v daném zdravotním stavu přinést nejlepší prospěch (ať už v podobě šance na vyléčení, prodloužení života, zmírnění rizika invalidity či jiných vědecky měřitelných zdravotních účinků). Odborné společnosti nemohou stricto sensu stanovovat indikace, neboť ty vyplývají z objektivních poznatků vědy, nikoliv z názoru skupiny odborníků; v reálném životě jsou však doporučení odborných společností významným pramenem poznání, co se za těmito poznatky vědy skrývá. Jde tedy o vodítko pro lékařskou i forenzní praxi, ke kterému je záhodno přihlížet, není li v případě konkrétního doporučení prokázáno, že objektivním poznatkům vědy neodpovídá (typicky proto, že zastaralo a je nutná jeho aktualizace). Uvedený 11 zákona 20/1966 Sb. nevytváří prostor pro ekonomickou limitaci za účelem udržitelnosti solidárního systému; tu lze souladně s Listinou uplatnit na úrovni zákona upravující nárok na hrazenou péči, tedy v současnosti 48/1997 Sb. 11 Zákon 48/1997 Sb. 11, zákon 20/1966 Sb Zákon 48/1997 Sb., 17 a /1997 Sb Jako problematický lze vnímat zejména proces ustanovování tzv. center specializované péče bez dostatečně podrobné zákonné úpravy, která se nalézá teprve v připravovaném Zákoně o zdravotních službách, Jde zejména o problematiku memoranda navazujícího na akci Děkujeme, odcházíme a vyhlášky 46/2011 Sb. 16 Jde o problematiku tzv. dodatků a dalších úhradových ujednání, zejména ve věci nákladné péče. Právní podklady těchto úhradových ujednání však nejsou veřejně dostupné, z hlediska pojištěnce je tedy jen velmi obtížné seznámit se s jejich obsahem. medicína po promoci ročník 12 / Suppl Vseob

3 Právo na informace dle ustanovení upravujících informovaný souhlas a právo na poučení, zejména čl. 5 a násl. Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a 23 zákona 20/1966 Sb. Měřítkem správnosti a úplnosti poučení o potřebné péči není nic jiného než výše uvedený 11 zákona 20/1966 Sb., tedy standard současných dostupných poznatků medicínské vědy. Pokud medicínsky indikovaná péče není hrazena, správným postupem zdravotníka rozhodně není pacientovi takovou alternativu zamlčet a poučit jej pouze o medicínsky méně účinné či bezpečné, avšak plně hrazené péči. V systému založeném na autonomii je totiž volbou pacienta, zda bude čerpat pouze péči zdarma či zda zvolí případnou vhodnější, avšak ze zdravotního pojištění nehrazenou variantu. Tím spíše, pokud je optimální varianta současně de iure plně hrazena, zdravotník se povinnosti řádného poučení o indikované péči nemůže zprostit, a to ani v případě, že by poskytnutí takové péče v důsledku například smluvního či podzákonného nastavení úhrad ve vztahu poskytovatel pojišťovna bylo de facto k tíži poskytovatele. Naopak odepření takového poučení by se mohlo rovnat protiprávnímu zásahu do práv pacienta, zejména pokud by v důsledku nedostatečného poučení pacienta došlo k zhoršení jeho zdravotního stavu, a to dokonce zásahu úmyslnému. Včasné a řádné poskytnutí hrazené péče. Zákon 48/1997 Sb. v současnosti sice neobsahuje výslovnou garanci časové dostupnosti, 17 nicméně za pomoci obecných právních principů zde lze dovodit, že pojištěnec má právo na poskytnutí účinné léčby po zjištění choroby bez zbytečného odkladu, aby prodlením nedošlo k ohrožení jeho zdraví, života či vyhlídek léčby. Jinak řečeno, zákonný individuální nárok pojištěnce na konkrétní věcné plnění (např. podání biologické léčby) vzniká momentem medicínské indikace takové léčby, čemuž odpovídá právní povinnost zdravotní pojišťovny zajistit tuto léčbu tomuto pojištěnci cestou některého ze smluvních zdravotnických zařízení. Domnívám se tedy, že pojištěnec je v postavení obdobném postavení věřitele v závazkových vztazích a zdravotní pojišťovna v postavení dlužníka. Závazek zdravotní pojišťovny za ni plní její smluvní zdravotnická zařízení v návaznosti na uzavřené smlouvy o poskytnutí a úhradě péče, přičemž závazek naplnit nárok konkrétního pojištěnce má vždy to smluvní zdravotnické zařízení, které si pojištěnec zvolí. Není li stanovena lhůta plnění, je pojištěnec jako věřitel oprávněn požadovat plnění ihned po vzniku nároku, a dlužník (resp. ten, kdo na základě smlouvy plní povinnost za dlužníka) je povinen závazek splnit bez zbytečného odkladu poté, kdy byl věřitelem o plnění požádán. Zjevně absurdní jak právně, tak i medicínsky a eticky by byl výklad ve smyslu, že např. pacient s rychle postupující rakovinou sice má právo na hrazenou účinnou léčbu, ovšem nemusí být nasazena bezodkladně, ale až někdy později, neboť časová dostupnost není výslovně definována. Takový výklad by vedl k popření smyslu a vyprázdnění obsahu nároku na hrazenou péči. Tuto tezi ostatně potvrzuje i rozhodovací praxe Evropského soudního dvora, zejména v případech Watts či Elchinov. Právo na volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Pojištěnec si dle zákona může zvolit jakékoli smluvní zdravotnické zařízení, které je oprávněno poskytovat potřebný druh zdravotní péče a má pro tento druh péče uzavřenou smlouvu s jeho zdravotní pojišťovnou. V rámci vymezení nároku na hrazenou péči je konečně zapotřebí vypořádat se se dvěma právními otázkami, jejichž řešení se jeví nejasným. Jsou to: existence smluvního vztahu mezi pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, resp. právní povaha úhradových limitací; vliv úhradové limitace na individuální nárok pojištěnce. Ze zákona 48/1997 Sb. je zřejmé, že pacient disponuje současně právy pojištěnce jen za podmínek tohoto zákona, tedy zásadně pouze ve smluvních zdravotnických zařízeních své zdravotní pojišťovny 18 a v mezích příslušné smlouvy. Zdravotnické zařízení nemusí mít nutně uzavřenou smlouvu s pojišťovnou na plný rozsah činností, které je dle registrace oprávněno poskytovat. V nenasmlouvané části se potom neuplatní ta práva pojištěnce, která jsou vázána na čerpání ve smluvním zdravotnickém zařízení. Z hlediska pacienta je proto rozhodné, zda smlouva mezi zdravotní pojišťovnou a příslušným zdravotnickým zařízením pokrývá či nepokrývá konkrétní léčbu tímto pacientem požadovanou. Pokud smlouva tuto léčbu nepokrývá, pacientovi bude patrně zapotřebí poskytnout poučení v tom smyslu, že ač je péče medicínsky indikovaná, nemůže být poskytnuta za úhradu ze zdravotního pojištění. Nebude li pacient chtít takovou péči čerpat na svůj účet, bude vhodné doporučit mu, aby se obrátil na jiné zdravotnické zařízení, které je smluvním, resp. aby se obrátil na svou zdravotní pojišťovnu s žádostí o informaci, ve kterém zdravotnickém zařízení mu smluvně zajistila řádné a včasné naplnění jeho nároku. Pokud smlouva tuto léčbu pokrývá, zdravotnické zařízení ji musí pacientovi poskytnout bezplatně, bez zbytečného odkladu a bez jakékoliv formy diskriminace, neboť pacientovi vůči tomuto zdravotnickému zařízení svědčí všechna práva pojištěnce. V praxi může být obtížné vyhodnotit, zda péče o konkrétního pacienta je či není zahrnuta v rámci smlouvy o posky 17 Zákonná úprava časové a místní dostupnosti se připravuje v rámci novely zákona 48/1997 Sb. 18 Nejde li o úhradu péče nutné a neodkladné či úhradu péče v zahraničí 42 medicína po promoci ročník 12 / Suppl Vseob 2011

4 tování a úhradě péče. Formulace smluv upravujících obchodněprávní vztah mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou nemusí být totiž jednotná, byť je do značné míry předurčena vyhláškami dle 17 zákona 48/1997 Sb. Zejména smluvní dodatky týkající se nákladných terapií (vč. biologické léčby) mohou být v zásadě formulovány buď paušálně, nebo početně. V případě paušální formulace by smluvní povinností zdravotnického zařízení bylo poskytnout v daném roce bezplatnou péči všem žadatelům o biologickou léčbu, kteří si toto zdravotnické zařízení zvolí, přičemž povinností pojišťovny by bylo za takovou péči poskytnout objemově limitovanou úhradu. 19 V případě početní formulace by bylo povinností zdravotnického zařízení v daném roce poskytnout péči pouze smluvně danému počtu pojištěnců, po jehož naplnění by tato část smlouvy zanikla okamžikem splnění. V případě paušální formulace by byl nadpočetný pacient stále v postavení pojištěnce (byť by za péči nad dohodnutý limit již pojišťovna zdravotnickému zařízení neposkytla dodatečné prostředky), a naopak v případě formulace početní by pacient právy pojištěnce vůči tomuto zdravotnickému zařízení nedisponoval. Texty smluv a tzv. dodatků uzavřených mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními však bohužel nejsou veřejně dostupné. 20 Z pozice pacienta tak není snadné vyhodnotit, zda má vymáhat bezplatné naplnění nároku po příslušném zdravotnickém zařízení, či zda se má ohledně naplnění svého nároku obracet na svou zdravotní pojišťovnu. 21 Pokud jde o vliv úhradových limitací na zákonná práva pojištěnce, je třeba vrátit se ke klíčovému rozhodnutí Ústavního soudu 206/1996 Sb., které jednoznačně konstatuje, že nárok pojištěnce dle čl. 31 Listiny může být vymezen pouze zákonem. 22 Zákonný nárok pojištěnce nemůže vymezovat nařízení vlády či vyhláška, tedy ani vyhlášky dle 17 zákona 48/1997 Sb. (například tzv. sazebník výkonů či tzv. úhradová vyhláška). Pokud by tyto vyhlášky neregulovaly pouze vztah pojišťovna zdravotnické zařízení, ale fakticky zasahovaly též do nároku pojištěnce, v testu ústavnosti by nemohly obstát. Obdobně by nemohla obstát žádná úhradová limitace nastavená zdravotní pojišťovnou, která by v důsledku znamenala, že se některý pojištěnec nedomůže svého zákonného nároku řádně a včas pokud dle názoru Ústavního soudu nemůže limitovat zákonný nárok pojištěnce vyhláška, která je obecně závazným právním předpisem, tím spíše nemůže dojít k zásahu do zákonného nároku pouhým opatřením či stanoviskem zdravotní pojišťovny bez zákonného základu. Důležitou rolí zdravotních pojišťoven je kontrolovat, aby zejména nákladná péče nebyla hrazena tam, kde není medicínsky indikována. Úhrada péče a její reálná dostupnost však musí být garantována každému pojištěnci, který indikační kritéria splňuje. Z čistě ústavněprávního pohledu tedy ani výkonné moci, ani zdravotním pojišťovnám či managementům nemocnic nepřísluší klást si otázku, zda si můžeme dovolit biologickou léčbu; omezení nároku pojištěnce v zájmu ekonomické udržitelnosti systému je kompetencí zákonodárce. 23 Přivlastňování si těchto kompetencí ze strany nepříslušných institucí vede k protiprávním zásahům do zákonných práv občanů a v případě vzniku újmy na zdraví může vést k vyvození odpovědnosti po linii trestní i občanskoprávní. Právní kompetence a systémové role lékaře, pacienta a dalších subjektů Jak je zřejmé, pacient pojištěnec má de iure nárok na čerpání hrazené péče vymezené zákonem, která v případě medicínské potřeby může zahrnovat též tzv. biologickou léčbu. Fakticky je však přístup k péči v mnoha případech jen velmi obtížný a zdlouhavý. Následující část se zabývá popisem příčin na straně jednotlivých aktérů (lékařů, pacientů a dalších), identifikací jednání, která lze právně hodnotit jako nesprávná, a doporučením k nápravě v mezích současné legislativy. Pacient, pacientská sdružení Významnou překážkou naplňování pacientských práv je, že pacienti o nich zpravidla nevědí, resp. nemají schopnosti či odhodlání je účinně vymáhat. Zdravotnické právo je často redukováno na problematiku žalob o odškodnění či trestních oznámení. Tato oblast práva však může přinést do problematiky dostupnosti biologické léčby jen málo pozitivního, naopak často povede pouze ke konfliktům a ztrátě důvěry ve vztahu lékař pacient. Prioritou vážně nemocného pacienta není, aby dosáhl náhrady škody či potrestání lékaře; jeho prioritou je, aby škoda především vůbec nevznikla, tedy aby byl od počátku řádně léčen. Větší důraz je proto třeba klást na právo pacienta být informován o svém zdravotním stavu a po 19 Je zjevné, že taková varianta formulace smlouvy je pro zdravotnické zařízení mimořádně nevýhodná; nemůže totiž ovlivnit, kolik pojištěnců s potřebou nákladné léčby si je v daném roce zvolí a nemůže je ani legálně odmítat, avšak v případě přečerpání od pojišťovny nedostane péči navíc uhrazenou. 20 Ač by dostupné být měly, přinejmenším dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Zdravotní pojišťovny se však zveřejnění těchto informací silně brání, dle přesvědčení autora v rozporu se zákonem. 21 Lze se domnívat, že typicky budou smlouvy resp. dodatky formulovány paušálně, nárok pojištěnce bude tedy obvykle třeba uplatňovat vůči zdravotnickému zařízení, které bude vůči pacientovi v postavení smluvního zdravotnického zařízení, a to i při přečerpání ekonomických limitů pro daný rok. 22 Právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky mají občané na základě veřejného pojištění a za podmínek blíže vymezených zákonem. Jestliže tedy tyto podmínky mohou být upraveny pouze zákonem, je zcela nezbytné, aby i rozsah a způsob jejich poskytování byl vymezen stejným legislativním režimem. Jiná než zákonná úprava by byla porušením Listiny, a tedy i ústavnosti ( ). Nelze připustit, aby vymezení rozsahu výše poskytované zdravotní péče za plnou nebo částečnou úhradu byla ponechána na úpravě jiným než zákonným právním předpisům. Tím by se sféra ochrany základních práv a svobod dostala pod pravomoc moci výkonné, která k takovým pravomocím není oprávněna. 23 Pokusy limitovat nárok pojištěnce jinak než zákonem jsou neudržitelné mj. kvůli právnímu vývoji v oblasti evropské mobility pacientů, umožňujícímu obejít regulaci čerpáním péče v zahraničním zdravotnickém zařízení, viz zmíněné případy ESD Watts a Elchinov. medicína po promoci ročník 12 / Suppl Vseob

5 třebné léčbě, právo na úhradu této péče ze zdravotního pojištění, právo na volbu smluvního zdravotnického zařízení a právo na včasné nasazení léčby nazvěme to komplexně ekonomická práva pacienta. Vzdělávání českých občanů o těchto právech se bohužel nevěnuje takřka žádná pozornost. Větší iniciativa by byla žádoucí jak na straně Ministerstva zdravotnictví, tak na straně zdravotních pojišťoven, které by měly být ochráncem zájmů a průvodcem pojištěnce v prostředí své smluvní sítě. Nemocný ovšem často nebude schopen zasazovat se o svá práva sám. Nezastupitelnou roli při hájení zájmů pacientů mohou sehrát aktivní občané či pacientská sdružení se zaměřením na konkrétní diagnózu. Taková sdružení jsou v době internetu důležitým zdrojem informací o léčbě, umožňují též zprostředkovat nově diagnostikovaným pacientům možnosti vzdělávání či právní pomoci. Chvályhodná je konečně role těch lékařů, kteří bezplatně a někdy i proti vůli nadřízených pomáhají nemocným dozvědět se o možnostech léčby a domoci se jí včas i přes mnoho faktických bariér, které zdravotnický systém vytváří. Pro budoucno je proto třeba více podpořit povědomí pacientů o jejich ekonomických právech. Pokud se tohoto úkolu stát či zdravotní pojišťovny nechopí přímo, je přinejmenším zapotřebí větší podpora pro pacientská sdružení orientovaná na jednotlivé diagnózy, včetně podpory finanční. Ošetřující lékař Povinností ošetřujícího lékaře je poskytnout nemocnému informace o možnostech léčby, včetně informace o ceně a úhradě péče ze zdravotního pojištění, jak vyplývá z práva informovaného souhlasu. Je li pracovníkem příslušného smluvního zdravotnického zařízení, má povinnost medicínsky indikovanou péči poskytnout, a to bez vytváření překážek v podobě odmítání pojištěnců, kteří si příslušné zdravotnické zařízení zvolili, časových odkladů a zamlčování naléhavosti péče, či nepravdivých informací o povinnosti si péči hrazenou ze zdravotního pojištění zaplatit cestou sponzorských darů či jiných podvodných mechanismů rozšířených v českém zdravotnictví. Pokud příslušné zdravotnické zařízení není v postavení smluvního poskytovatele, měl by lékař pacienta o takové skutečnosti poučit a doporučit mu jiné, smluvní pracoviště, či jej odkázat na jeho zdravotní pojišťovnu. Lékař zaměstnanec právně odpovídá za lege artis poučení a lege artis léčbu. Naopak neodpovídá za ekonomické fungování své nemocnice, resp. alespoň nikoliv v té míře, ve které by dosažení úspory vyžadovalo porušení práva pacienta na informace a včasné zahájení indikované léčby. Lékař, který z ekonomických důvodů omezí pojištěnce na jeho právech, byť by tak jednal z pokynu svého nadřízeného, se vystavuje právní odpovědnosti, včetně odpovědnosti trestní, a to nikoliv pouze za nedbalostní, ale za úmyslný delikt. 24 Současně jedná v rozporu s Etickým kodexem České lékařské komory. 25 Naopak etickou povinností lékaře je informovat pacienta o konfliktech zájmů, do kterých může být svým nadřízeným stavěn; v krajních případech, například pokud necitlivým vyhlášením stop stavu na nákladnou léčbu ze strany vedení nemocnice či pojišťovny hrozí upření potřebné péče větší skupině nemocných, je eticky správné informovat o tom veřejnost prostřednictvím médií. Management smluvního zdravotnického zařízení Povinností managementu nemocnice není pouze dosahovat dobrých hospodářských výsledků, ale též jednat v souladu s právem. Obzvláště jde li o veřejně vlastněné neziskové zdravotnické zařízení (např. přímo řízenou nemocnici státu), je povinností ředitele spravovat je tak, aby naplňovalo zákonné nárok občanů na hrazenou péči bez protiprávních omezení či diskriminace. Z praxe se bohužel dozvídáme o četných případech, kdy managementy nemocnic v důsledku nevýhodně nastavených smluv s pojišťovnami vytvářejí nátlak na své zaměstnance směřující k omezení rozsahu péče, a tedy k zásahům do práv pacientů. Mezi lékaři neformálně zmiňované nástroje patří stop stavy, kdy ekonomicky nadbytečným pacientům není povoleno nasadit biologickou léčbu a informační systém nemocnice to ani neumožňuje; represe v podobě omezení odměn pro pracovníky či celá oddělení, která překročí limit, či naopak motivace v podobě odměny za vysazení léčby, přičemž není zřejmé, že by tato omezení brala v úvahu nárok nemocných na medicínsky indikovanou péči, či zákazy přijímat nespádové pacienty, bez ohledu na zákonné právo na volbu zdravotnického zařízení. Tato opatření často doprovázejí náhubkové předpisy, hrozící tvrdými pracovněprávními sankcemi lékařům, kteří by o stavu věcí pravdivě informovali pacientskou veřejnost, či dokonce promluvili otevřeně v médiích. 26 Management jednající dle práva je povinen hájit zájmy své nemocnice zejména při sjednávání smluv se zdravotními pojišťovnami tak, aby povinnosti nemocnice poskytnout péči v dostatečné míře odpovídala povinnost pojišťovny tuto péči uhradit. Dosažení takových podmínek smlouvy nemusí být z objektivních důvodů možné (např. pro nepříznivé nastavení aktuální úhradové vyhlášky a neochotu zdravotní pojišťovny se od jejího znění odchýlit); ani to však neopravňuje management přijmout systém řízení založený na skrytém nedodržování práv pacientů a vytváření konfliktu zájmů na straně lékařů. Je otázkou, zákona 40/2009 Sb.: Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel ( ) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn ( ). Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem. 25 Stavovský předpis č. 10 ČLK, 2: Lékař nesmí sám nebo po dohodě s jinými ordinovat neúčelné léčebné, diagnostické a jiné úkony ze zištných motivů ( ). Pokud lékař doporučuje ve své léčebné praxi léky, léčebné prostředky a zdravotní pomůcky, nesmí se řídit komerčními hledisky, ale výhradně svým svědomím a prospěchem pacienta. 26 Též z komparativního hlediska je zjevná etická nepřijatelnost takových zákazů; vhodnou analogií mohou být tzv. anti gag rules z prostředí americké právní regulace programů řízené péče. 44 medicína po promoci ročník 12 / Suppl Vseob 2011

6 jaké existují alternativy; nikdo nemůže být nucen k uzavření smlouvy nesplnitelné z ekonomického hlediska, mnohdy však bude též existovat prostor v rámci provozních úspor, či u přímo řízených organizací v komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví, u kterého by se tak setkaly příčiny (nastavení úhradových předpisů, vliv na činnost zdravotních pojišťoven) s důsledky (provozní ztráta přímo řízených nemocnic), což by snad mohlo být podnětem ke koncepčnímu řešení. V každém případě ředitel veřejné organizace není odpovědný pouze svému politickému nadřízenému, ale zejména daňovým poplatníkům, jejichž práva v nemoci je povinen chránit. Tlak na odstranění řídících praktik směřujících k zásahům do práv pacientů na přístup k hrazené péči by měl vzejít též z programů hodnocení kvality. Podmínkou akreditace nemocnice je mimo jiné dodržování práv pacientů. Aktivní zavedení nástrojů řízení znemožňujících naplnění práv pacientů (například zmíněný stop stav či odmítání volby nespádových pacientů) je patrně v rozporu s akreditačními kritérii. Taková nemocnice nemůže certifikát kvality získat, a pokud jej již má, měla by o něj přijít. Systém hodnocení kvality, který by závažné zásahy do práv pacientů toleroval, by byl zcela nevypovídající a tedy z hlediska pacientů bezcenný. Zdravotní pojišťovny Systémovou rolí zdravotních pojišťoven je nejen rozdělovat svěřené finanční prostředky, ale též garantovat pojištěncům dostupnost péče a zastupovat jejich zájmy při čerpání péče ve smluvních zdravotnických zařízeních. Rolí zdravotních pojišťoven naopak není určovat, co je obsahem nároku na hrazenou péči, a to ani nepřímo, tato role přísluší jedině zákonodárci. Právem i povinností zdravotní pojišťovny je kontrolovat, zda je nákladná péče aplikována účinně a v souvislosti s vědeckými poznatky. Pokud by například biologická léčba byla nasazována mimo vědecky uznaná indikační kritéria, nebo pokud by cena hrazených léčiv neodpovídala právním předpisům a obvyklým tržním relacím, je na místě cílená revize prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků. Pokud zdravotní pojišťovna stanoví početní či objemové limity na určitý typ zdravotní péče, ponechává si nicméně odpovědnost za to, že péče zůstane dostupná každému indikovanému pojištěnci. Právně nepřijatelný by byl stav, kdy by cestou vágní formulace smluv a objektivně nedostatečného objemu prostředků byly přeneseny náklady péče na smluvní zdravotnická zařízení, přičemž by zdravotní pojišťovna tiše tolerovala, že tato zařízení části indikovaných pojištěnců péči fakticky znepřístupní. Komory a profesní sdružení Systémovou rolí lékařských komor je chránit etickou integritu lékařského stavu a vztah důvěry mezi lékařem a pacientem. Akce Děkujeme, odcházíme v tomto smyslu otevřela celou řadu témat, výsledek se však bohužel omezil na oblast platů a mezd. Deficit ČLK lze spatřovat v nedostatečném důrazu na ochranu před ekonomickým tlakem narušujícím terapeutickou autonomii lékaře, stavícím lékaře do konfliktu zájmů a omezujícím důvěru mezi ním a pacientem. Jde li o lékaře zaměstnance, ČLK by měla na jednu stranu důsledně vystupovat na obranu svých členů před pracovněprávními postihy, pokud jednali v souladu s profesní etikou i právem, a naopak postihovat ty členy, kteří ze zištných důvodů postupovali proti zájmu svého pacienta ať již neúčelnou indikací nákladných léků v důsledku motivace ze strany farmaceutické společnosti, či naopak neposkytnutím indikované léčby pro příslib odměn za úsporu. Ministerstvo zdravotnictví ČR Klíč k řešení většiny problémů spočívá patrně v činnosti Ministerstva zdravotnictví ČR, a to na třech úrovních: dohled nad činností zdravotních pojišťoven ve věci naplňování nároku pojištěnce, odpovědnost za činnost a správu přímo řízených pracovišť; tvorba úhradových předpisů dle 17 zákona 48/1997 Sb., zejména tzv. úhradových vyhlášek; koncepční činnost pro reformní legislativu. Výsledkem této činnosti by měl být systém, který zvýší oproti současnosti právní jistotu všech zúčastněných, zejména však pacientů a lékařů. Pokud jde o biologickou léčbu, současné předpisy paradoxně ekonomicky znevýhodňují zdravotnická zařízení, která jsou pro svou kvalitu vyhledávána i pacienty z jiných regionů. Nicméně ačkoli tento článek vzniká v druhé půli roku 2011, stále není zřejmé, jaké řešení bude zvoleno pro rok 2012, byť se hovoří o posílení principu úhrady za pacientem. Neznámé jsou též dopady významné změny definice lege artis v 4 Zákona o zdravotních službách, kde nárok pacienta na kvalitní péči bude podmíněn konkrétními podmínkami a objektivními okolnostmi daného pracoviště. Existují obavy, že tato podmínka by mohla být vykládána tak, že smluvní poskytovatel s nízkým objemem alokovaných prostředků bude moci zcela legálně poskytovat zastaralou, podstatně levnější péči, jejíž účinek však již nebude plně odpovídat potřebám pacienta, a že o kvalitní péči nebude pacient muset být ani poučen (standard poučení totiž patrně sleduje standard kvality zdravotní péče). Pokud by tomu tak bylo, jednalo by se o nežádoucí vývoj, kterému by bylo možno čelit jedině aktivní činností pacientských sdružení, která by se pro pacienty stala důležitým zdrojem informací o moderní léčbě a o tom, které pracoviště ji bude schopno (a povinno) aplikovat. Potřebné změny do budoucna V příštích dvou letech se očekávají reformní změny, které patrně ovlivní i přístup pacientů k biologické léčbě. Žádoucí je zejména nové a přesnější vymezení nároku na péči a současně i rolí všech aktérů. Pokud jde o definici nároku na hrazenou péči, bylo by patrně potřebné vyjít z kritérií nákladové efektivity, potřebnosti a individuální odpovědnos medicína po promoci ročník 12 / Suppl Vseob

7 ti pacienta, ovšem při dodržení principů článku 31 Listiny základních práv a svobod tedy při záruce v zásadě bezplatného přístupu k péči pro pacienta, pro něhož z hlediska jeho zdravotního stavu levnější péče není alternativou a který současně dodržuje léčebný režim. Tento nárok by byl proti současnosti patrně o něco užší a současně přísnější z hlediska jednání pacienta, od legislativních změn je však patrně zapotřebí očekávat vyšší záruky vymahatelnosti. Lékař, respektive poskytovatel by patrně neměl být v systému veřejného zdravotního pojištění tím, kdo uplatňuje regulace, jeho systémovou rolí by mělo být nabízení medicínsky indikované péče pojištěnci, s tím, že úhrada této péče by byla záležitostí klientských vztahů mezi pacientem pojištěncem a zdravotní pojišťovnou, nikoliv záležitostí rozhodnutí lékaře. 27 V každém případě má li být nárok pojištěnce stanoven zákonem, jak stanoví Listina, nebude možno nadále zachovat současnou implicitní regulaci přístupu k péči cestou úhradových předpisů, které v současné době již patrně nemohou obstát nejen z důvodů ústavněprávních, ale zejména v kontextu evropské mobility zdravotních služeb. 27 Teoreticky je možná i jiná varianta, ve které by byla lékaři svěřena jak medicínská, tak ekonomická role. V takovém případě by však musel zákon též nastavit, dle jakých kritérií bude lékař činit alokační rozhodnutí a jaká bude možnost jejich přezkumu ze strany pacienta. V takovém systému by byla role zdravotních pojišťoven potlačena, vývoj by tedy patrně směřoval k variantě národní zdravotní služby. 46 medicína po promoci ročník 12 / Suppl Vseob 2011

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3. Právo a přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Obsah prezentace Úvodem: Právo a systém zdravotního pojištění

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR

Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR Východiska Co mají občané právo očekávat? Vztah zdravotník-pacient: ochrana

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

Právo a úhrada zdravotních služeb 2013. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o.

Právo a úhrada zdravotních služeb 2013. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o. Právo a úhrada zdravotních služeb 2013 JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o. Program Reformní balík k 1.4.2012 a další vývoj Zákon o zdravotních službách Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Více

Radek Policar 1.10.2013

Radek Policar 1.10.2013 Nadstandardy ve zdravotní péči po vyhlášení nálezu Ústavního soudu ČR Radek Policar 1.10.2013 Milníky do 30. 11. 2011 bez nadstandardů 1. 12. 2011 až 4. 8. 2013 základní varianta ekonomicky náročnější

Více

Labyrint zdravotnické legislativy: Právo, reformy, úhrady

Labyrint zdravotnické legislativy: Právo, reformy, úhrady Labyrint zdravotnické legislativy: Právo, reformy, úhrady PARDUBICE, 22.11.2012 JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o. Program Odborný a úhradový standard : existuje? Vztah lékař-pacient a

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR

JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR Leoš Heger, Praha 24. 11. 2010 PROBLÉMY spokojenost pacientů / zdravotníků napětí mezi zdroji a objemem péče chování pacientů v mezních stavech implicitní

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Centrová péče je v centru pacient?

Centrová péče je v centru pacient? Centrová péče je v centru pacient? Setkání ČAVO, 30.11.2013 PhDr. Ivana Plechatá LF MU a Koalice vážné diagnózy plechata@med.muni.cz Důvody pro centralizaci Odbornost, know-how, zkušenost Koncentrace diagnostické

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Pracovněprávní 2 2012

Pracovněprávní 2 2012 Pracovněprávní 2 2012 OBSAH Aktuálně: Smluvní pokuta v pracovním právu Téma: Pracovnělékařská péče Pracovnělékařské služby Hlavní změny povinností ošetřujících lékařů pokud jde o režim dočasné pracovní

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Tomáš Julínek Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001 Zvýraznění role občana Zdravotnická zařízení realizují nabídku v konkurenčním prostředí Zachování

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Když Vám lékař nabízí léčbu za peníze

Když Vám lékař nabízí léčbu za peníze 2015 Když Vám lékař nabízí léčbu za peníze Rady pro pojištěnce Pacienti se v praxi stále častěji setkávají s tím, že jim lékaři nabízejí moderní léčebné metody s tím, že léčbu nehradí pojišťovna a musejí

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz TEZE ROZVOJE ehealth V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz Abstrakt, strana 2 (celkem 5) Motto:

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR Stárnutí populace Vysoká nákladovost nových

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

Lékařské ošetření v Evropě. Na co musím dávat pozor?

Lékařské ošetření v Evropě. Na co musím dávat pozor? Lékařské ošetření v Evropě Na co musím dávat pozor? Úvod Od doby, kdy byly zrušeny hranice a se zavedením Eura, jsou nám evropští sousedé 1 mnohem blíže než dříve. Více a více lidí z pohraničních oblastí

Více

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Mgr. Daniela Kozáková Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Největší

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství

Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství 2007 - 2 - Všeobecné podmínky pro podnikání Obchodní poradenství Úvod (1) Všeobecné podmínky pro podnikání poradenství jsou nedílnou součástí dohod

Více

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4.

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4. Vážení přátelé, dovolujeme si tímto navázat na naši předchozí spolupráci a pozvat Vás na workshopy z cyklu Aktuální otázky farmaceutického práva. Připravili jsme pro Vás opět novinky v problematice farmaceutické

Více

Hospodárné nakládání s majetkem ÚSC

Hospodárné nakládání s majetkem ÚSC Oživení, o.s. Mgr. Tomáš Kramár, DiS. Občanské sdružení Oživení: - poradenství a servis občanům, zastupitelům a veřejné správě (manuál Transparentní samospráva) - protikorupční audity a strategie (MHMP,

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům Diskuse o zdravotním pojištění cizinců je charakterizována: nízkou informovaností veřejnosti a

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Zdravotnické zákony: Vážně i nevážně Ondřej Dostál Potulný učitel

Zdravotnické zákony: Vážně i nevážně Ondřej Dostál Potulný učitel Zdravotnické zákony: Vážně i nevážně Ondřej Dostál Potulný učitel Existuje jedna kletba. Říká se: Zajímavé časy na vás! Terry Pratchett, Úžasná zeměplocha, 1994 Inspirace: Holandské reformy Technické vybavení

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

PRÁVNÍ STANOVISKO. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů. Pražská 1321/38a. 102 00 Praha 10. V Praze dne 23.3.2015

PRÁVNÍ STANOVISKO. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů. Pražská 1321/38a. 102 00 Praha 10. V Praze dne 23.3.2015 PRÁVNÍ STANOVISKO AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů Pražská 1321/38a 102 00 Praha 10 V Praze dne 23.3.2015 Právní stanovisko k účinkům změny zákona č. 185/2001 Sb. k 1.1.2015 Vážení

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRAVIDLA PROPAGACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A ONLINE PROSTŘEDÍ Efektivní právní služby 1 lehce zarudlé oči účastníků; vyčerpat témata a dotazy, nikoliv účastníky. CÍLE 2 PŘÍKLADY LÉKOVÉ ONLINE REKLAMY 3 PŘÍKLADY

Více

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Nominální pojistné jako klíč ke změně? MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Obsah dnešní prezentace Co je to nominální pojistné? Důvody pro zavedení nominálního pojistného Alternativy k zavedení

Více

Právní aktuality a časté dotazy na právní kancelář ČLK

Právní aktuality a časté dotazy na právní kancelář ČLK Právní aktuality a časté dotazy na právní kancelář ČLK Přednáší Mgr. Miloš Máca právní kancelář ČLK advokátní kancelář se zaměřením na medicínské právo pravni@clkcr.cz maca@akzlamal.cz Pojištění praxe

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN)

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN) PROMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MANŽELŮ JAKO POPLATNÍKŮ TRANSFEROVÉ DANĚ Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZOSDNNV ), byl s účinností k 1. lednu 2014 nahrazen

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona o státním zastupitelství

Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona o státním zastupitelství Obecně k návrhu STANOVISKO Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona o státním zastupitelství Úvodem je třeba konstatovat, že návrh zákona považujeme za nedokonalý. Lze odkázat na naše

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Konference INMED, Pardubice 14. 11. 2013. Šustek & Co., advokátní kancelář JUDr. Karel Hlaváček

Konference INMED, Pardubice 14. 11. 2013. Šustek & Co., advokátní kancelář JUDr. Karel Hlaváček Konference INMED, Pardubice 14. 11. 2013 Šustek & Co., advokátní kancelář JUDr. Karel Hlaváček Veřejné a soukromé právo Listina základních práv a svobod čl. 2 odst. (2) Státní moc lze uplatňovat jen v

Více