Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž je VČarnČernvice většinrný a tzv pvěřený vlastník), spčívajícízejména vtěcht činnstech: kntrla Prvádění stavebních prací, kntrla stavebních rzpčtůa fakturace dle příslušné Smluvy díl se zhtvitelem stavby, pdpisy zjišťvacícha předávacích prtklů, přejímka dkumentace ke klaudaci stavby (či závěrečné kntrlní prhlídce stavby), účastna kntrlních dnech stavby, zastupení stavebníka (investra), tj MČ BrnČernvice (v případě splečných prstr a knstrukcí SVJ Splečenství pr dům Klíčva3 a Splečenství pr dům Húskva 6,8,10), i sučinnst na Perativním řešeníprávněných pžadavků investra (stavebníka) a uživatelů (nájemníkůa vlastníků bytvých jedntek), Zadavatel PŽaduje min 2x týdně přítmnst TDS na bytvém dbru úmč,blzanva (pndělí 1 a středa P dbu 15 mín) Pr Převzetí příp řešenípdnětů a právněných pžadavkůinvestra a uživatelů) Zadavatelje právněn přiměřeně tent svůj pžadavek upravit neb změnit na jiný den 2a) ZajiŠtěnívýknu Činnsti Krdinátra bezpečnsti práce (KBZp dle zákna č 309/206) za stavebníka, kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušnésvj Splečenstvívlastníků jedntek, jehž je vtč grnčernvice většinvý a tzv pvěřený vlastník) 2b)ZPracvání Plánu BOZP krdinátrem určeným pd bdem 2a, včetně zajištěnísuvisejícíchčinnstí a Pvinnstí stavebníka (např známení dle legislativy na příslušný inspektrát bezpečnsti práce) základní data investičníchakcí: L zateplení fasády a bnva střešníh pláště bytvéh dmu klíčva3 předpkládaný finančníbjem stavebních prací: d 3 mil kč bez DpH 2, 3 předpkládaná realizace: 9/2OI3 LO/}OL} Revitalizace bytvéh dmu Blzanva 2 předpkládaný finančníbjem stavebních prací: d 7 mil kč bez DpH předpkládaná realizace : 9 /2OL3 LL/1OL3 Mdernizace byt jader a výměna stupaček (reknstrukce ls) bytvéh dmu Húskva 6,8,10 předpkládaný finančníbjem stavebních prací: d 9 mil kč bez DpH předpkládaná realizace: 9/2OL3 LL/IOI3 5 způsb zpracvání nabídkvécenv a) b) c) 6 Nabídkvu cenu se rzumícena stanvená uchazečem za celý předmět plnění veřejné zakázky v KČ bez DPH, který zahrnuje veškerésuvisející náklady spjené s realizací předmětu plnění UchazeČ v nabídce cení výšeuvedené činnsti pr všechny tři investičníakce samstatně a zárveň uvede i sučet za všechny tři investičníakce UchazeČ uvede v krycím listu nabídky celkvu cenu bez DpH, cenu s DpH a ceny za jedntlivé investičníakce bez DPH a s DPH Hdncena pak bude celkvá cena bez DpH Sazbu DpH uchazeč vypčításprávně dle platné legislativy ČR pžadavkv na bsah nabídkv

2 3 Nabídku pdá uchazeč v listinné pdbě v jednm vyhtvení dle frmálních a technických pdmínek zadavatele uvedených v tét výzvě Elektrnické pdání ani varianty nabídek se nepřipuští Nabídka včetně veškerých pžadvaných dkladů bude u fyzických sb ptvrzena uchazečem a u právnických sb bude ptvrzena statutárním rgánem uchazeče, neb sbu pvěřenu zastupváním statutárníh rgánu Uchazeč pdá tištěnu nabídku v suladu s tímt dpručeným členěním: krycí list ( přílha č 1) včetně, prhlášení, že se uchazeč výše uvedenu zakázku před pdáním nabídky seznámil se skutečnstmi rzhdnými pr stanvení ceny uvedené v nabídce a nabídkvá cena je cenu nejvýše přípustnu a jsu v ní zahrnuty veškerénáklady nutné k prvedení díla i suhlasu se zveřejněním psuzení hdncení nabídek vč nabídkvé ceny na nte rnetrných strá nkách zadavatele suhlasu se zveřejněním bsahu (celéh textu) smluvy (bjednávky) uzavřené se zadavatelem na internetrných stránkách zadavatele v případě výběru jeh nabídky bsah nabídky, ' dklady k prkázání kvalifikačních předpkladů dle dstavce 7, 7 dklady k prkázánízákladních kvalifikačních předpkladů dklady k prkázání prfesních kvalifikačních předpkladů dklady k prkázání technických kvalifikačních předpkladů vlastní nabídka uchazeče frmu návrhu Mandátní smluvy, která je pdepsána sbu, která je právněna jednat jménem neb za uchazeče Mandátní smluva bude uzavřena s vybraným uchazečem na všechny tři investičníakce V mandátní smluvě bude uvedena také samstatně cena pr každu ze tří investičních akcí pžadavkv na prkázání splnění kvaiifikace: Zadavatel pžaduje prkázat v nabídce splnění kvalifikačních předpkladů Základní kvalifikačnípředpklady dle 53 dst 1 písm a) až k) zákna čestným prhlášením; Prfesní kvalifikačnípředpklady a) výpisem z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpisem z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán neb b) dkladem právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dkladem prkazující příslušnéživnstenské právnění či licenci Odbrná způsbilst

3 Zadavatel dále pžaduje dlžení dbrné způsbilsti ddavatele neb sby, jejímžprstřednictvím dbrnu způsbilst zabezpečuje, a t minimálně v následujícím rzsahu: autrizvaný inženýr neb technik v bru pzemní stavby dle 5 dst 3 zákna č 360/]992 Sb výknu pvláníautrizvaných architektů a výknu pvlání autrizvaných inženýrůa techniků činných ve výstavbě Tut kvalifikaci uchazeč prkáže dlžením riginálu neb úředně věřené kpie dkladu autrizaci vydaným příslušným rgánem (ČKAIT) u vlastníh zaměstnance bude sučasně prkázán čestným prhlášením, že se jedná zaměstnance, neb u sby ve smluvním pměru bude dlžen smluvu svědčení dbrné způsbilsti krdinátra bezpečnsti a chrany zdraví při práci na staveništi dle zákna č,309/2006 Sb vydaný subjektem akreditvaným MPSV dle nařízení vlády č 592/2006 sb Tut kvalifikaci uchazeč prkáže dlženímriginálu neb úředně věřené kpie dkladu svědčení vydanéh příslušným rgánem u vlastníh zaměstnance bude sučasně prkázán čestným prhlášením, že se jedná zaměstnance, neb u sby ve smluvním pměru bude dlžen smluvu Technické kvalifikačnípředpkiady 3 bdbných služeb technickéh dzru neb krdinátra bezpečnsti prvedených uchazečem za psledních 5 let s investičnímináklady minimálně 8 milinů Kč, Obdbnu službu se rzumí Seznamem služba technickéh dzru pr reknstrukce bytvých bjektů Tent seznam musí zahrnvat cenu, rzsah, dbu a míst pskytnutí Uchazeč můžepužít becný vzr, ktený je zveřejněn na prfilu zadavatele na adrese https://wwwbrncernviceczlzakazkv Přílhu tht seznamu musí být: 1 svědčenívydané veřejným zadavatelem, pkud byla stavba realizvána pr veřejnéh zadavatele, neb 2 svědčenívydané jinu sbu, pkud byla stavba realizvána pr jinu sbu než veřejnéh zadavatele Osvědčení musí zahrnvat název a přesné značenízakázky, cenu bez DPH, dbu prvádění, název zadavatele (bjednatele), kntakt na zadavatele (bjednatele), telefn, , údaj zda stavební práce byly prvedeny řádně a dbrně Osvědčenímusí b,ýt pdepsán statutárním zástupcem zadavate e, případně veducím příslušnéhdbru zadavatele 7 Lhůta a míst pr pdání nabídek a) nabídka bude dručena dpručeně pštu neb sbním pdáním na pdatelně na adresu: Statutární měst Brn, Městská část Brn černvice, Blzanva ], Brn d 10,00 hd, dne 128,2OL3 b) uchazeč je pvinen nabídku dručit v uzavřené bálce, patřené razítkem uchazeče a zřetelně značené nápisem,,neotvírat VEŘEJNÁ zak^zka",,zajištěnítechnickéh dzru stavebníka (TDS) a krdinátra bezpečnsti práce (BOZP) na investičních akcích bytvéh fndu MČ" 8 Obchdní pdmínkv

4 \ l Zadavatel nepskytuje zálhy Fakturace příslušnéčásti bude prvedena vždy p uknčení jedntlivých investičníchakcí Termín splatnstifaktury je minimálně t4 dní 9 Hdncení nabídek Zadavatel hdntí předlžené nabídky pdle základníh hdntícíh kritéria eknmické výhdnsti nabídky s těmit dílčímihdntícímikritérii a váhami: Wše celkvé nabídkvé ceny včetně DPH váha LOO% Jak nejvhdnější bude vybrána nabídka ddavatele s nejnižšínabídkvu cenu 10 Nákladv zadávacíh řízení Náklady spjené se zpracváním nabídky zadavatel uchazeči nehradí! Veškerénáklady při zadáváníveřejné zakázky, které vzniknu uchazeči, hradí uchazeč Uchazeči je pskytnuta zadávací dkumentace v elektrnické pdbě prstřednictvím prfilu zadavatele na adrese https:l/wwwbrncernviceczlza kazkv 11 práva zadavatele a statní uiednání zadavatel nehradí uchazečůmnáklady na vypracvání nabídky zadavatel si vyhrazuje práv pnechat si bdržené nabídky zadavatel si vyhrazuje práv vylučit uchazeče, jehž nabídka nesplnila pžadavky zadavatele uvedené v zadávacích pdmínkách, neb jehž nabídka bsahuje mimřádně nízku nabídkvu cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky zadavatel si vyhrazuje práv před rzhdnutím rnýběru nejvhdnější nabídky věřit infrmace uváděné uchazečem v nabídce výběrem nejvhdnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje práv jednat smluvě a upřesnit její knečnéznění zadavatel si vyhrazuje práv zadávací řízeníd dby uzavření smluvy bez udání důvdu zrušit V Brně dne24,72ol3 lng Jiří Hladík Přílhy Přílha č 1 Krycí list nabídky

5 KRYCÍ LIST PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MAIÉHO ROZSAHU ZajiŠtěnítechnickéh dzru stavebníka (TDS) a krdinátra bezpečnsti práce (BZp) na investičních akcích bytvéh fndu MČ ldentifikačníúdaje: Název uchazeče: Sídl: lč: DlČ: Bankvní spjení: Kntaktní údaje: Telefn: Fax: Mbi : kntaktní sba uchazeče: Jmén a příjmení: Mbil: Nabídkvá cena, délka prvádění díla, záručnídba: Nabídkvá cena na: bez DPH DPH Zateplení fasády a bnva střešníh pláště bytvéh dmu klíčva3 Revitalizace bytvéh dmu Blzanva 2 Mdernizace byt jader výměna s DPH a stupaček (reknstrukce ls) bytvéh dmu Húskva 6,8,10 Celkem Prhlašuji,žejsemsejakžtuchazečWš"it,e skutečnstmi rzhdnými Pr stanvení ceny uvedené v nabídce a nabídkvá cena je cenu nejvýše přípustnu a jsu v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k prvedení díla Suhlasím se zveřejněním psuzení hdncení nabídek vč nabídkvéceny na internetvých stránkách zadavatele PrhlaŠuji, Že v PříPadě výběru nabídky suhlasím se zveřejněním bsahu (celéh textu) smluvy (bjednávky) uzavřené se zadavatelem na internetvých stránkách zadavatele Razítk a pdpis právněné sby uchazeče

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, 592 31 Nvé Měst na Mravě IČ: 70 28 24 39 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Závěrečná zpráva třetí etapy projektu

Závěrečná zpráva třetí etapy projektu Závěrečná zpráva třetí etapy prjektu Prvzní sledvání směsné mtrvé nafty SMN 30 pr splečnst PREOL a.s. LOVOSICE ve splupráci: Agrfert Hlding, Agrtec, Kstelecké uzeniny Vypracval: Ing. Milš Auersvald Ing.

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5 Organizace, management a pdpra výzkumu Základy vědecké práce 5 JAK SE VÝZKUM SLEDUJE FINANCUJE 2 Výzkumná pracviště Akademie věd České republiky dbrné ústavy Ústav anrganické chemie Řež Ústav dějin umění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více