Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810"

Transkript

1 Příjmy Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560, ,61 107, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80, ,56 46, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 50,00 62, ,12 103, Daň z příjmů právnických osob 500,00 602, ,86 101, Daň z přidané hodnoty 1 000, , ,48 99, Poplatky za uložení odpadů 2 000, , ,00 95, Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 0,00 0,02 24,00 100, Poplatek za komunální odpad 140,00 140, ,00 99, Poplatek ze psů 5,00 5, ,00 90, Odvod z loterií a her krom VHP 10,00 10, ,59 94, Správní poplatky 5,00 5, ,00 73, Daň z nemovitých věcí 400,00 535, ,85 99, Splátky půj.prostř.od fyz.osob 0,00 5, ,00 100, Neinv.přijaté transf.z VPS SR 0,00 47, ,99 46, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 0,00 54, ,00 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 0,00 113, ,00 100, , , ,06 97, , , ,06 97, , , ,06 97, , , ,06 97, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 280,00 280, ,00 83, Podpora produkční činnosti 280,00 280, ,00 83, Lesní hospodářství 280,00 280, ,00 83, Přijaté pojistné náhrady 0,00 13, ,00 100, Odvádění a čist.odpad.vod j.n. 0,00 13, ,00 100, Odvád. a čistění odpadních vod 0,00 13, ,00 100, Ostatní příjmy z vlastní čin. 140,00 140, ,00 93, Ostatní nedaňové příjmy j.n Příjmy z prodeje pozemků 200,00 200, ,00 67, Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 341,00 341, ,00 78, Komunál.služby a územní rozvoj 341,00 341, ,00 78,35 36 Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 341,00 341, ,00 78, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 15,00 19, ,00 98, Využív.a zneškod.komun.odpadů 15,00 19, ,00 98, Nakládání s odpady 15,00 19, ,00 98, Přijaté pojistné náhrady 0,00 13, ,00 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 0,00 13, ,00 100, Ochrana přírody a krajiny 0,00 13, ,00 100,00 37 Ochrana životního prostředí 15,00 33, ,00 98,99 3 Služby pro obyvatelstvo 356,00 374, ,00 80, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5,00 5,00 100,00 2, Příj.z prodeje zboží 0,00 6,00 960,00 16,00 Strana 1

2 Příjmy Příjmy z pronájmu pozemků 130,00 180, ,00 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 5,00 5, ,00 89, Př.z podílů na zisku a divid. 10,00 10, ,00 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2,00 4, ,00 50, Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 16,00 15, ,00 96, Činnost místní správy 168,00 226, ,00 94, Regionální a místní správa 168,00 226, ,00 94,27 61 Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 168,00 226, ,00 94, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 20,00 20, ,15 74, Obec.příj.a výd.z fin.operací 20,00 20, ,15 74, Obec.příj.a výd.z fin.operací 20,00 20, ,15 74,75 6 Všeobecná veř.správa a služby 188,00 246, ,15 92,69 Celkem 5 474, , ,21 96,13 Strana 2

3 Nákup materiálu j.n. 30,00 40, ,00 84, Nákup ostatních služeb 200,00 190, ,00 93, Podpora produkční činnosti 230,00 230, ,00 91, Lesní hospodářství 230,00 230, ,00 91, Opravy a udržování 0,00 30,00 0,00 0, Rybářství 0,00 30,00 0,00 0, Rybářství 0,00 30,00 0,00 0,00 10 Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 230,00 260, ,00 81,30 1 Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 230,00 260, ,00 81, Nákup materiálu j.n. 5,00 5, ,00 47, Nákup ostatních služeb 3,00 5, ,50 99, Opravy a udržování 120,00 117, ,00 15, Silnice 128,00 128, ,50 19, Opravy a udržování 60,00 60, ,00 4, Ost.záležit.pozem.komunikací 60,00 60, ,00 4, Pozemní komunikace 188,00 188, ,50 14, Nákup ostatních služeb Výd.na dopravní úz.obslužnost 115,00 115, ,00 91, Provoz veřej.silniční dopravy 116,00 116, ,00 90, Silniční doprava 116,00 116, ,00 90,88 22 Doprava 304,00 304, ,50 43, Nákup ostatních služeb 5,00 5,00 0,00 0, Opravy a udržování 50,00 50, ,48 86, Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 2,00 2, ,00 70, Pitná voda 57,00 57, ,48 78, Pitná voda 57,00 57, ,48 78, Nákup ostatních služeb 5,00 77, ,26 86, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 5,00 77, ,26 86, Odvád. a čistění odpadních vod 5,00 77, ,26 86, Opravy a udržování 0,00 72, ,59 99, Úpravy drobných vodních toků 0,00 72, ,59 99, Vodní toky a vodohospodá. díla 0,00 72, ,59 99,91 23 Vodní hospodářství 62,00 206, ,33 89,21 2 Průmysl.a ost.odvětví hospod. 366,00 510, ,83 62, Neinvestiční transfery obcím 150,00 41,82 0,00 0, Základní školy 150,00 41,82 0,00 0, Zaříz.předšk.vých. a zákl.vzdě 150,00 41,82 0,00 0, Nákup ostatních služeb 10,00 10, ,00 100, Ost.záležitosti sdělov.prostř. 10,00 10, ,00 100, Sdělovací prostředky 10,00 10, ,00 100,00 Strana 3

4 Neinv.půj.prostř.-fyz.osobám 0,00 50, ,00 100, Zájmová činnost v kultuře 0,00 50, ,00 100, Nákup materiálu j.n. 30,00 51, ,50 98, Nákup ostatních služeb 30,00 33, ,90 99, Věcné dary 55,00 42, ,00 85, Dary obyvatelstvu 15,00 15, ,00 66, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 130,00 142, ,40 91, Ost.činn.zálež.kult.,cír.,sděl 130,00 192, ,40 93,86 33 Kultura, církve a sděl.prostř. 140,00 202, ,40 94, Nákup materiálu j.n. 3,00 2,00 546,00 27, Nájemné 0,00 1, ,00 100, Nákup ostatních služeb 30,00 32, ,00 99, Pohoštění 4,00 1,90 0,00 0, Využ. vol.času dětí a mládeže 37,00 37, ,00 90, Zájmová činnost a rekreace 37,00 37, ,00 90,84 34 Tělovýchova a zájmová činnost 37,00 37, ,00 90, Elektrická energie 70,00 70, ,00 66, Nákup ostatních služeb 30,00 30, ,00 12, Opravy a udržování 100,00 100, ,00 59, Veřejné osvětlení 200,00 200, ,00 54, Nákup ostatních služeb 3635 Územní plánování Nákup ostatních služeb 30,00 30, ,00 69, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 8,00 8,00 0,00 0, Nákup kolků 1,00 1, ,00 100, Platby daní a poplatků SR 5,00 5,00 0,00 0, Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 44,00 44, ,00 49, Komunál.služby a územní rozvoj 245,00 245, ,00 53,76 36 Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 245,00 245, ,00 53, Nákup ostatních služeb 40,00 40, ,00 92, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 40,00 40, ,00 92, Nákup ostatních služeb 120,00 120, ,00 67, Sběr a svoz komunálních odpadů 120,00 120, ,00 67, Nákup ostatních služeb 70,00 70, ,00 49, Sběr a svoz ostatních odpadů 70,00 70, ,00 49, Nakládání s odpady 230,00 230, ,00 65, DHDM 0,00 5, ,00 98, Nákup materiálu j.n. 0,00 12, ,00 99, Protieroz.,protilav.,protipož. 0,00 18, ,00 98, Nákup materiálu j.n. 20,00 20,00 742,00 3, Nákup ostatních služeb 150,00 230, ,00 92, Opravy a udržování 220,00 225, ,00 88, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 390,00 475, ,00 86, Nákup ostatních služeb 0,00 36, ,00 99, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 0,00 36, ,00 99, Ochrana přírody a krajiny 390,00 529, ,00 88,12 Strana 4

5 Nákup ostatních služeb 100,00 113, ,00 100, Ost.spr.v ochr.život.prostředí 100,00 113, ,00 100, Správa v ochr.životn.prostředí 100,00 113, ,00 100,00 37 Ochrana životního prostředí 720,00 872, ,00 83,83 3 Služby pro obyvatelstvo 1 292, , ,40 77, DHDM 12,00 13, ,20 99, Nákup materiálu j.n. 10,00 8, ,80 92, Pohonné hmoty a maziva 5,00 7, ,00 98, Nákup ostatních služeb 10,00 12, ,50 98, Opravy a udržování 3,00 7, ,00 99, PO - dobrovolná část 40,00 50, ,50 97, Požární ochrana 40,00 50, ,50 97,95 55 PO a integrov. záchran. systém 40,00 50, ,50 97,95 5 Bezpečnost státu a práv. ochr. 40,00 50, ,50 97, Platy zaměst. v prac. poměru 0,00 0, ,00 0, Ostatní osobní výdaje 15,00 19, ,00 64, Odměny čl.zastup.obcí a krajů 560,00 555, ,00 98, Pov.pojistné na soc.zab... 90,00 97, ,00 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 50,00 42, ,00 99, Dary obyvatelstvu 50,00 50, ,00 70, Zastupitelstva obcí 765,00 765, ,00 96, Ostatní osobní výdaje 0,00 10, ,00 100, Nákup materiálu j.n. 0,00 1, ,00 99, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 0,00 0,50 498,00 100, Pohoštění 0,00 5, ,00 99, Volby do zast.územ.samospr.cel 0,00 18, ,00 99, Ostatní osobní výdaje 0,00 7, ,00 100, Nákup materiálu j.n. 0,00 0,84 837,99 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 0,00 0,17 168,00 100, Pohoštění 0,00 3, ,00 100, Volby do Evropského parlamentu 0,00 11, ,99 100, Zastupitelské orgány a volby 765,00 794, ,99 96, Platy zaměst. v prac. poměru 245,00 248, ,00 98, Ostatní osobní výdaje 30,00 27, ,00 67, Pov.pojistné na soc.zab... 60,00 60, ,00 93, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 25,00 25, ,00 98, Povinné pojistné na úraz.poj. 2,00 2,00 991,00 49, Ochranné pomůcky 2,00 2,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk 15,00 17, ,00 99, DHDM 70,00 35, ,00 92, Nákup zboží 20,00 5,90 0,00 0, Nákup materiálu j.n. 50,00 37, ,16 99, Studená voda 2,00 2, ,00 89, Plyn 55,00 52, ,96 73, Elektrická energie 20,00 16, ,00 94, Poštovní služby 3,00 9, ,00 75, Služby telekom. a radiokom. 25,00 25, ,00 94, Služby peněžních ústavů Nájemné 5,00 5, ,00 78, Konzult.,porad.a práv.služby 70,00 110, ,00 86,24 Strana 5

6 Služby školení a vzdělávání 10,00 10, ,00 69, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 1,00 46, ,35 99, Nákup ostatních služeb 140,00 92, ,30 63, Opravy a udržování 20,00 25, ,40 89, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 50,00 50, ,00 99, Pohoštění 20,00 40, ,00 68, Poskytované zálohy vl.pokladně 0,00 0,00 0,00 0, Věcné dary 5,00 5,00 0,00 0, Platby daní a poplatků SR 8,00 38, ,00 41, Dary obyvatelstvu 5,00 55, ,00 90, Činnost místní správy 959, , ,17 85, Regionální a místní správa 959, , ,17 85,58 61 Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 1 724, , ,16 90, Služby peněžních ústavů 0,00 8, ,00 90, Obec.příj.a výd.z fin.operací 0,00 8, ,00 90, Obec.příj.a výd.z fin.operací 0,00 8, ,00 90,79 6 Všeobecná veř.správa a služby 1 724, , ,16 90,28 Celkem 3 652, , ,89 81,96 Strana 6

7 Kapitálové výdaje Budovy,haly,stavby 800,00 800, ,29 36, Silnice 800,00 800, ,29 36, Budovy,haly,stavby 600,00 600,00 0,00 0, Ost.záležit.pozem.komunikací 600,00 600,00 0,00 0, Pozemní komunikace 1 400, , ,29 20,71 22 Doprava 1 400, , ,29 20, Budovy,haly,stavby 1 380, , ,83 15, Pitná voda 1 380, , ,83 15, Pitná voda 1 380, , ,83 15, Budovy,haly,stavby 1 300, , ,23 95, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 300, , ,23 95, Odvád. a čistění odpadních vod 1 300, , ,23 95,88 23 Vodní hospodářství 2 680, , ,06 59,95 2 Průmysl.a ost.odvětví hospod , , ,35 46, Budovy,haly,stavby 140,00 140, ,20 37, Veřejné osvětlení 140,00 140, ,20 37, Budovy,haly,stavby 630,00 630, ,30 40, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 630,00 630, ,30 40, Ostatní nákup DNM 0,00 13, ,00 100, Územní plánování 0,00 13, ,00 100, Pozemky 30,00 70, ,00 94, Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 30,00 70, ,00 94, Komunál.služby a územní rozvoj 800,00 853, ,50 45,46 36 Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 800,00 853, ,50 45,46 3 Služby pro obyvatelstvo 800,00 853, ,50 45, Budovy,haly,stavby 0,00 650,00 0,00 0, PO - dobrovolná část 0,00 650,00 0,00 0, Požární ochrana 0,00 650,00 0,00 0,00 Celkem 4 880, , ,85 40,67 Výdaje celkem 8 532, , ,74 58,19 Strana 7

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W 1.8.141 / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více