M T H Téma Rozvíjajúce ciele Výstupný štandard Rozvoj kompetencií. upevňovanie vedomostí, formovanie zručností a návykov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M T H Téma Rozvíjajúce ciele Výstupný štandard Rozvoj kompetencií. upevňovanie vedomostí, formovanie zručností a návykov"

Transkript

1 September Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Ročník: deviaty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne M T H Téma Rozvíjajúce ciele Výstupný štandard Rozvoj kompetencií 1. Úvodná hodina, organizačné pokyny I II IV. Opakovanie a prehĺbenie učiva 8.ročníka(16h) 2. Celé čísla pojmy 3. Operácie s celými číslami 1. Výrazy číselný i s premennou 2. Počtové výkony s výrazmi, vynímanie pred zátvorku 3. Riešenie lineárnych rovníc 4. Riešenie lineárnych rovníc 5. Trojuholník 1. Rovnobežník, lichobežník 2. Slovné úlohy z praxe 3. Hranoly, objem a povrch hranola 4. Slovné úlohy z praxe 1. Kruh, kružnica 2. Obvod a obh kruhu 3. Pravdepodobnosť 4. Súhrnné cvičenia 5. Vstupné zhrnutie upevňovanie vedomostí, formovanie zručností a návykov študijné zručnosti, vedieť si obhájiť svoj názor, byť tolerantný k názorom druhých, učiť zodpovednosti za svoju prácu FG -plánov. a hospod. s peniazmi potrieb Riešiť numerické úlohy na sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie celých a racionálnych čísel. Deliť dané číslo (množstvo) v danom pomere. Riešiť praktické slovné úlohy s využitím vzťahu priamej a nepriamej úmernosti, s použitím mierky plánu a mapy. Vedieť riešiť slovné úlohy na percentá, aj z oblasti finančníctva, vykonávať jednoduché úrokovanie. Poznať vzorce a vedieť vypočítať obvod a obh štvorca, kosoštvorca, obdĺžnika, kosodĺžnika, trojuholníka a lichobežníka. Vedieť riešiť konštrukčné úlohy. Poznať vzťahy pre výpočet obhu kruhu a dĺžky kružnice. Vypočítať objem a povrch kocky, hranola a kvádra (aj v slovných úlohách). Riešiť jednoduché lineárne rovnice a urobiť skúšku správnosti. Vedieť rozhodnúť a vypočítať pravdepodobnosť udalosti. Kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií Kompetencia riešiť Kompetencia uplatňovať základ Kompetencie k celoživotnému učeniu

2 Nov emb er Október I Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel (17h) 1. Pojem mocnina 2. Druhá mocnina 3. Tretia mocnina 4. Úlohy s druhou a treťou mocninou 5. Pojem odmocnina 1. Druhá odmocnina 2. Úlohy s mocninami a odmocninami 3. Mocniny s prirodzeným mocniteľom 4. Sčitovanie a odčitovanie mocnín 5. Súčin a podiel mocnín s rovnakým základom II 1. Umocňovanie mocnín 2. Výpočty s mocninami 3. Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis s mocninami 4. Zápis čísla typu a. 10n, kde 1<=a<10, n N 5. Počítanie s veľkými číslami, zaokrúhľovanie a odhad výsledku IV. 1. Súhrnné cvičenia 2. Zhrnutie tematického celku č.1 študijné zručnosti, vedieť si obhájiť svoj názor, byť tolerantný k názorom druhých, učiť zodpovednosti za svoju prácu FG -plánov. a hospod. s peniazmi potrieb. Získať zručnosti v počítaní druhej mocniny a odmocniny. Vedieť orientovať vo veľkých číslach vyjadrených v tvare a. 10", kde 1 < = a < 10. Prečítať správne zápis druhej a tretej mocniny ľubovoľného racionálneho čísla a určiť v ňom mocnenca (základ) a mocniteľa (exponent). Vedieť zapíť druhú a tretiu mocninu ľubovoľného racionálneho čísla ako súčin rovnakých činiteľov. Zapíť aj súčin konkrétneho väčšieho počtu rovnakých činiteľov do tvaru mocniny a opačne. Vedieť vysvetliť vzťah x 2 =( x) 2 a x 3 ( x) 3. Prečítať správne zápis druhej a tretej odmocniny ľubovoľného kladného racionálneho čísla a určiť v ňom stupeň odmocnenia a odmocnenca (základ). Vedieť zapíť druhú a tretiu odmocninu kladného racionálneho čísla. Poznať zápis n-tej mocniny ľubovoľného čísla a, kde n je prirodzené číslo (a n ). Vypočítať druhú mocninu ľubovoľného racionálneho čísla a druhú odmocninu kladného racionálneho čísla na kalkulačke. Vypočítať spamäti hodnotu druhej a tretej mocniny malých prirodzených čísel a hodnotu druhej odmocniny z čísel 4, 9, 16, 25,..., 100. Vedieť zapíť ako mocninu čísla: 100, 1000, ,... Vedieť zapíť veľmi veľké čísla v tvare a.10 n (pre 1 a 10 a n N). Riešiť primerané numerické a slovné úlohy s veľkými číslami s využitím zručností odhadu a zaokrúhľovania. Používať zaokrúhľovanie a odhad pri riešení praktických úloh Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc (34h) Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc pomocou ekvivalentných úprav Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc pomocou ekvivalentných úprav študijné zručnosti, vedieť si obhájiť svoj názor, byť tolerantný k názorom druhých, učiť zodpovednosti za svoju prácu Vedieť rozhodnúť o rovnosti (nerovnosti) dvoch číselných (algebrických) výrazov. Vedieť rozlíšiť zápisy rovnosti, nerovnosti, rovnice, nerovnice. Riešiť jednoduchú lineárnu rovnicu a urobiť skúšku správnosti.

3 I Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc pomocou ekvivalentných 2. úprav Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc pomocou ekvivalentných 3. úprav 4. Lomený výraz 5. Riešenie lineárnych rovníc s neznámou v menovateli 1. Riešenie lineárnych rovníc s neznámou v menovateli potrieb 2. Riešenie lineárnych rovníc s neznámou v menovateli 3. Opakovanie k 1. písomnej práci upevňovanie písomná práca 5. Oprava 1. písomnej práce vedomostí, formovanie zručností a návykov, Riešiť jednoduché rovnice s neznámou v menovateli. Vedieť urobiť skúšku správnosti riešenia lineárnej rovnice s neznámou v menovateli. Vedieť určiť podmienky riešenia rovnice (výrazu) s neznámou v menovateli. Zopakovať a upevniť vedomosti poznávať v oblasti vedy a techniky na II IV. 1. Vyjadrenie neznámej zo vzorca 2. Nerovnice, intervaly Riešenie jednoduchých lineárnych nerovníc 3. (s grafickým znázornením riešenia) Riešenie jednoduchých lineárnych nerovníc 4. (s grafickým znázornením riešenia) Riešenie jednoduchých lineárnych nerovníc 1. (s grafickým znázornením riešenia) Riešenie jednoduchých lineárnych nerovníc 2. (s grafickým znázornením riešenia) Riešenie jednoduchých lineárnych nerovníc 3. (s grafickým znázornením riešenia) 4. Zhrnutie tematického celku č.2 5. Riešenie slovných úloh vedúcich na lineárnu rovnicu Námetom slovných úloh rozvíjať vzťah k prírode, k jej ochrane a zveľaďovaniu, k starostlivosti o vlastné zdravie. Ukázať žiakom, že matematika je efektívny prostriedok na riešenie problémov z praxe. Využiť námet slovných úloh na mravnú, ekologickú a zdravotnú výchovu. Viesť žiakov k racionálnemu spôsobu riešenia slovných úloh. Rozvíjať algoritmické myslenie žiakov. Vedieť vyjadriť neznámu zo vzorca (z primeraných matematických a fyzikálnych vzorcov). Riešiť jednoduché lineárne nerovnice. Graficky znázorniť riešenie nerovnice. Overiť riešenie dodením viacerých hodnôt z intervalu riešenia aj mimo neho. Vedieť urobiť zápis úlohy a zapíť postup riešenia slovnej úlohy. Vedieť určiť a vybrať vhodnú stratégiu riešenia slovnej úlohy (rovnicou, nerovnicou, tipovaním,...). Riešiť jednoduché slovné (kontextové) úlohy vedúce k lineárnej rovnici (nerovnici). Vedieť overiť správnosť riešenia slovnej úlohy.

4 Január December 1. Riešenie slovných úloh vedúcich na lineárnu rovnicu 2. Riešenie slovných úloh vedúcich na lineárnu rovnicu 3. Riešenie slovných úloh vedúcich na lineárnu rovnicu 4. Riešenie slovných úloh vedúcich na lineárnu rovnicu 5. Riešenie slovných úloh vedúcich na lineárnu nerovnicu I 1. Riešenie slovných úloh vedúcich na lineárnu nerovnicu 2. Riešenie slovných úloh o pohybe 3. Riešenie slovných úloh o pohybe 4. Riešenie slovných úloh o pohybe 5. Riešenie slovných úloh o spoločnej práci 1. Riešenie slovných úloh o spoločnej práci 2. Riešenie slovných úloh o spoločnej práci II 3. Riešenie rôznych typov slovných úloh I 1. Riešenie rôznych typov slovných úloh 2. Riešenie rôznych typov slovných úloh 3. Súhrnné cvičenia 4. Zhrnutie tematického celku č.3 5. Opakovanie k 2. písomnej práci písomná práca 2. Oprava 2. písomnej práce upevňovanie vedomostí, formovanie zručností a návykov, Zopakovať a upevniť vedomosti na Pytagorova veta (11h) 3. Pravouhlý trojuholník MUV -viesť žiakov k pochopeniu a Poznať a vymenovať prvky pravouhlého trojuholníka (odvesna, prepona,

5 Február II 4. Pytagorova veta a jej odvodenie 5. Pytagorova veta 1. Pytagorova veta 2. Pytagorova veta Pytagorova veta v rovinných geometrických útvaroch (rovnoramenný, rovnostranný trojuholník, lichobežník, kruh, 3. kružnica) Pytagorova veta v rovinných geometrických útvaroch (rovnoramenný, rovnostranný trojuholník, lichobežník, kruh, 4. kružnica) Pytagorova veta v rovinných geometrických útvaroch (rovnoramenný, rovnostranný trojuholník, lichobežník, kruh, 5. kružnica) 1. Použitie Pytagorovej vety pri riešení praktických úloh 2. Použitie Pytagorovej vety pri riešení praktických úloh 3. Zhrnutie tematického celku č.4 rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti študijné zručnosti,vedieť si obhájiť svoj názor, byť tolerantný k názorom druhých,učiť zodpovednosti za svoju prácu potrieb. Vedieť použiť Pytagorovu vetu na riešenie úloh z praxe. Ukázať žiakom súvislosť medzi geometriou a aritmetikou. súčet dvoch ostrých uhlov je 90 stupňov). Vedieť pre aký útvar platí Pytagorova veta. Poznať a vedieť formuláciu Pytagorovej vety a jej význam. Zapíť Pytagorovu vetu vzťahom c 2 =a 2 +b 2, ale aj vzťahom pri danom označení strán pravouhlého trojuholníka. Samostatne vyjadriť a zapíť zo ho vzťahu Pytagorovej vety obh štvorca nad odvesnou a(a 2 =c 2 -b 2 ) a nad odvesnou b(b 2 =c 2 - a 2 ). Vyjadriť vzťah pre výpočet odvesien a, b alebo ich druhých mocnín. Vedieť vypočítať dĺžku tretej strany pravouhlého trojuholníka, ak sú známe dĺžky jeho dvoch zvyšných strán. Samostatne používať Pytagorovu vetu na riešenie kontextových úloh z reálneho praktického života. I Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch (18h) 4. Objem a povrch kocky, kvádra a hranola 5. Objem a povrch kocky, kvádra a hranola 1. Objem a povrch valca, sieť valca 2. Objem a povrch valca, sieť valca 3. Objem a povrch ihlana, sieť ihlana 4. Objem a povrch ihlana, sieť ihlana 5. Objem a povrch ihlana, sieť ihlana študijné zručnosti, vedieť si obhájiť svoj názor, byť tolerantný k názorom druhých, učiť zodpovednosti za svoju prácu FG -plánov. a hospod. s peniazmi Pohotovo premieňať jednotky obhu a objemu. Vedieť opíť valec, ihlan, kužeľ a pomenovať ich prvky. Vedieť určiť počet hrán, stien a vrcholov ihlana. Načrtnúť valec, ihlan, kužeľ vo voľnom rovnobežnom premietaní. Zostrojiť sieť valca, ihlana, kužeľa. Vedieť opíť guľu a pomenovať jej prvky.

6 Marec II 1. Objem a povrch ihlana, sieť ihlana 2. Objem a povrch kužeľa, sieť kužeľa 3. Objem a povrch kužeľa, sieť kužeľa 4. Guľa a rez guľou, objem a povrch gule 5. Guľa a rez guľou, objem a povrch gule 1. Slovné úlohy z praxe 2. Slovné úlohy z praxe 3. Slovné úlohy z praxe 4. Slovné úlohy z praxe potrieb. Dodením do vzorcov vedieť vypočítať objem a povrch gule. Používať vzorce pre výpočet objemu a povrchu valca, ihlana, kužeľa a gule. Riešiť primerané slovné úlohy na výpočet objemu a povrchu valca, ihlana, kužeľa a gule. Vedieť riešiť úlohy zo života, praktické využitie vzorcov a výpočtov. 5. Súhrnné cvičenia I II 1. Zhrnutie tematického celku č.5 Súmernosť v rovine (10 hodín) 2. Osová súmernosť, os súmernosti 3. Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti 4. Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti 5. Stredová súmernosť, stred súmernosti 1. Konštrukcia obrazu v stredovej súmernosti 2. Konštrukcia obrazu v stredovej súmernosti Ukážky osovej a stredovej súmernosti útvarov (aj vo štvorcovej 3. sieti) Ukážky osovej a stredovej súmernosti útvarov (aj vo štvorcovej 4. sieti) 5. Súhrnné cvičenia Rozvíjať priestorovú predstavivosť žiakov. Poukázať na užitočnosť geometrie v praxi. študijné zručnosti, vedieť si obhájiť svoj názor, byť tolerantný k názorom druhých, učiť zodpovednosti za svoju prácu potrieb. Viesť žiakov k objaveniu stredovej a osovej súmernosti v Vedieť určiť či sú geometrické útvary súmerné podľa osi resp. podľa stredu. Nájsť os súmernosti osovo súmerného útvaru. Zostrojiť obraz bodu, úsečky, priamky, kružnice alebo jednoduchého útvaru (obrazca) zloženého z úsečiek a častí kružnice v osovej (aj v stredovej) súmernosti. Vedieť určiť osi súmernosti (štvorec, obdĺžnik, trojuholníky, kružnica kruh, atď.) Vedieť určiť stredovo súmerné rovinné útvary (štvorec, obdĺžnik, kruh).

7 Apríl I II IV. 1. Zhrnutie tematického celku č.6 okolitom svete. Oceniť význam súmernosti v bežnom živote, pri vytváraní estetického (parky, námestia, domy). Grafické znázorňovanie závislostí (11 hodín) 2. Karteziánsky súradnicový systém 3. Funkcia, definičný obor, obor hodnôt 4. Lineárna funkcia, jej vlastnosti a graf 5. Lineárna funkcia, jej vlastnosti a graf 1. Lineárna funkcia, jej vlastnosti a graf 2. Lineárna funkcia, jej vlastnosti a graf 3. Lineárna funkcia, jej vlastnosti a graf 4. Graf priamej a nepriamej úmernosti 5. Rôzne úlohy s funkciami 1. Súhrnné cvičenia 2. Zhrnutie tematického celku č.7 3. Opakovanie k 3. písomnej práci študijné zručnosti,vedieť si obhájiť svoj názor, byť tolerantný k názorom druhých, učiť zodpovednosti za svoju prácu. vzdelávacieho média. Naučiť žiakov čítať z jednoduchých grafov pripravovať žiakov na pochopenie a zavedenie pojmu funkcie. Rozvíjať funkčné myslenie žiakov. Viesť žiakov k aplikácii lineárnej funkcie písomná práca 5. Oprava 3. písomnej práce upevňovanie vedomostí, formovanie zručností a návykov, Podobnosť trojuholníkov (12h) 1. Zhodnosť trojuholníkov a geometrických útvarov 2. Podobnosť geometrických útvarov, pomer podobnosti 3. Podobnosť geometrických útvarov, pomer podobnosti 4. Podobnosť trojuholníkov 5. Podobnosť trojuholníkov študijné zručnosti,vedieť si obhájiť svoj názor, byť tolerantný k názorom Opíť a zostrojiť pravouhlý súradnicový systém. Zobraziť bod (úsečku, trojuholník, atď.) v pravouhlom súradnicovom systéme. Zostrojiť graf lineárnej závislosti podľa údajov z tabuľky pre hodnoty x a y. Vedieť opíť vlastnosti grafu lineárnej funkcie tvar grafu, súvislosť čísla k v predpise lineárnej funkcie y = kx + q s jej rastom alebo klením.vedieť uviesť dvojicu veličín, medzi ktorými je lineárna funkčná súvislosť.vedieť zostaviť tabuľku a zostrojiť graf lineárnej funkcie v obore reálnych čísel. Vedieť určiť, či je lineárna funkcia rastúca (klejúca). Vedieť zapíť tvar konštantnej funkcie napr. y = a, kde a je reálne číslo. Čítať údaje z grafu priamej a nepriamej úmernosti a vedieť ich použiť pri výpočte. Vedieť určiť druhú súradnicu bodu, ktorý leží na grafe. Riešiť slovné úlohy na využitie závislosti prvkov v priamej a nepriamej úmernosti. Zopakovať a upevniť vedomosti Vedieť vysvetliť podstatu podobnosti dvoch geometrických útvarov. Rozhodnúť o podobnosti dvojice daných útvarov v rovine (štvorce, obdĺžniky, trojuholníky, atď.). na

8 Máj I 1. Úsečka rozdelená v danom pomere 2. Riešenie primeraných numerických a konštrukčných úloh 3. Riešenie primeraných numerických a konštrukčných úloh Použitie podobnosti pri meraní výšok a vzdialeností, topografické 4. práce v reálnych situáciách Použitie podobnosti pri meraní výšok a vzdialeností, topografické 1. práce v reálnych situáciách 2. Súhrnné cvičenia 3. Zhrnutie tematického celku č.8 Úprava celistvých a algebraických výrazov rozširujúce učivo (10 hodín) 4. Celistvý výraz, sčitovanie a odčítanie celistvých výrazov druhých, učiť zodpovednosti za svoju prácu potrieb. Ukázať význam matematiky v praxi. Viesť žiakov k potrebe dokazovania v matematike. Vypočítať pomer podobnosti k pre dva rovinné útvary. Vedieť použiť pomer podobnosti k dvoch podobných rovinných útvarov pri výpočtovej a konštrukčnej úlohe. Poznať vety o podobnosti trojuholníkov (sss, sus, uu). Na základe viet o podobnosti trojuholníkov riešiť primerané matematické (numerické) a konštrukčné úlohy. Vedieť využívať vlastností podobností trojuholníkov pri riešení praktických úloh zo života pri meraní (odhadovaní) vzdialeností a výšok. Riešiť jednoduché praktické topografické úlohy s využitím vlastností podobnosti trojuholníkov. Vedieť určiť skutočnú vzdialenosť mierka mapy a skutočné rozmery predmetov mierka plánu. poznávať v oblasti vedy a techniky II IV. 1. Násobenie a delenie mnohočlena jednočlenom 2. Násobenie mnohočlena mnohočlenom 3. Násobenie mnohočlena mnohočlenom 4. Úprava výrazov vynímaním pred zátvorku 5. Úprava výrazov pomocou vzorcov (a b) 2, a 2 -b 2 1. Úprava výrazov pomocou vzorcov (a b) 2, a 2 -b 2 2. Úprava výrazov pomocou vzorcov (a b) 2, a 2 -b 2 3. Úprava výrazov pomocou vzorcov (a b) 2, a 2 -b 2 Zhrnutie tematického celku č.9 4. študijné zručnosti, vedieť si obhájiť svoj názor, byť tolerantný k názorom druhých, učiť zodpovednosti za svoju prácu FG -plánov. a hospod. s peniazmi Vedieť sčitovať a odčitovať celistvé výrazy. Vedieť násobiť a deliť celistvé výrazy. Upraviť výrazy vynímaním pred zátvorku. Vedieť upraviť výrazy pomocou vzorcov (a b) 2, a 2 -b 2. Kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií Kompetencia riešiť Kompetencia uplatňovať základ poznávať v oblasti vedy a techniky Kompetencie k celoživotnému učeniu

9 Jún Štatistika (5h) 5. Štatistické prieskumy, triedenie, náhodný výber potrieb 1. Početnosť, relatívna početnosť 2. Aritmetický priemer Grafické znázornenie údajov(tabuľky, grafy a diagramy, ich čítanie, 3. interpretácia a tvorba) 4. Zhrnutie tematického celku č.9 5. Projekt zadanie projektu I 1. Projekt realizácia projektu 2. Projekt realizácia projektu 3. Prezentácia projektov 4. Opakovanie k 4.písomnej práci písomná práca MUV -viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti študijné zručnosti,vedieť si obhájiť svoj názor, byť tolerantný k názorom druhých,učiť zodpovednosti za svoju prácu FG -plánov. a hospod. s peniazmi ľudí v minulosti na súčasný stav životného podstatu Internetu ako informačného a využívať s mierou pre uspokojovanie vlastných potrieb, TBZ Vedieť zaznamenať a usporiadať údaje získané z praxe. Poznať význam termínov štatistický súbor, štatistická jednotka, znak, početnosť javu, relatívna početnosť a využiť ich v praxi. upevňovanie Vedieť zrealizovať primeraný štatistický prieskum. Vedieť popíť triedenie štatistických jednotiek a náhodný výber zo súboru. Pripraviť a spracovať jednoduchý vlastný projekt zameraný na štatistický prieskum určitej udalosti s vyjadrením početnosti určitého javu. Riešiť primerané úlohy zo štatistiky s využitím výpočtu aritmetického priemeru. Vedieť spracovávať získané hodnoty - údaje z vlastného štatistického prieskumu do tabuľky. Interpretovať údaje z tabuľky a prostredníctvom viacerých druhov diagramov - grafov, (kruhový, koláčový, úsečkový, stĺpcový, spojnicový) znázorniť hodnoty - údaje. Zopakovať vedomosti o lineárnych myslenia a vedy a techniky smerujúce k podikavosti

10 II 1. Oprava 4. písomnej práce 2. Záverečné opakovanie 3. Záverečné opakovanie 4. Záverečné zhrnutie 5. Zhodnotenie školského roku vedomostí, formovanie zručností a návykov rovniciach, nerovniciach, objemoch a povrchoch valca, ihlana, kužeľa, gule, o Pytagorovej vete, o podobnostiach trojuholníkov a o grafickom znázornení závislostí. myslenia a vedy a techniky Opakovanie z 8.ročníka Mocniny a odmocniny Lineárne rovnice a nerovnice Pytagorova veta Telesá Súmernosť v rovine Grafické znázorňovanie závislostí Podobnosť trojuholníkov Úprava celistvých algebraických výrazov Štatistika Úvod, záver, projekt, písomné práce Spolu 16 hodín 17 hodín 34 hodín 11 hodín 18 hodín 10 hodín 11 hodín 12 hodín 10 hodín 5 hodín 21 hodín 165 hodín Tematický výchovno-vzdelávací plán je otvorený dokument, ktorý upravuje podľa organizácie školského roku, zamerania školy a záujmov žiakov. Počty hodín pre jednotlivé celky sú len orientačné, vyučujúci si ich upravuje podľa potreby, s ohľadom na zaujímavosť a praktickosť učiva. Ciele si vyučujúci stanovuje podľa schopností a záujmov žiakov triedy. Podľa možností vyučujúci môže zaradiť do plánov projektové vyučovanie, zážitkové vyučovanie, prácu s internetom a pod.

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel Finančná matemati ka UČEBNÉ OSNOVY DEVIATY ROČNÍK TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Vklad, úrok, úroková miera Dane zvládnuť základné pojmy

Více

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Stupeň vzdelávania: ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

Více

Školský vzdelávací program Ţivá škola

Školský vzdelávací program Ţivá škola Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Matematika 5 hodín týţdenne deviaty Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov Čísla, premenná a počtové výkony s číslami Vzťahy, funkcie,

Více

ŠkVP. MATEMATIKA 9. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. MATEMATIKA 9. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Matematika /Matematika a práca s informáciami / Ročník

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán

Tematický výchovno vzdelávací plán SNP 6, 94 5 Trenčianske Teplice Tematický výchovno vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 06 /07 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Vyučujúci:

Více

Učebné osnovy Matematika 9 /5 hodiny týždenne, 165 hodín ročne/ Základná škola s materskou školou Predajná Kód a názov ŠVP ISCED 2

Učebné osnovy Matematika 9 /5 hodiny týždenne, 165 hodín ročne/ Základná škola s materskou školou Predajná Kód a názov ŠVP ISCED 2 Učebné osnovy Matematika 9 /5 hodiny týždenne, 165 hodín ročne/ Názov predmetu Matematika Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne Ročník deviaty Škola Základná škola s materskou školou Predajná Kód a názov

Více

Matematika. VII. ročník

Matematika. VII. ročník Matematika VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

MATEMATIKA ÚVOD. VZDELÁVACIA OBLASŤ: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy

MATEMATIKA ÚVOD. VZDELÁVACIA OBLASŤ: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy ÚVOD MATEMATIKA Vzdelávací štandard pre učebný predmet matematika nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností

Více

Učebné osnovy predmetu matematika 9.ročník

Učebné osnovy predmetu matematika 9.ročník Učebné osnovy predmetu matematika 9.ročník Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Matematika Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník Časový rozsah vyučovania Vyučovací jazyk Poznámka: deviaty 165hod./5

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník MATEMATIKA Matematika a s informáciami ŠVP: 4 hod. ŠkVP: 1 hod., spolu 5 hodín týždenne spolu

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník: štvrtý Šk. rok

Více

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne September Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne M T H Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Medzipredmetové vzťahy Prierezové témy Poznámky 1. Úvodná hodina,

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Školský rok: Vyučujúci: Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť er Mesiac Týždeň Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: 6. ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Rozvíjanie numerických zručností žiakov. Využitie individuálnych metód získavania nových Rozvíjať logické a kritické myslenie. Výpočty spamäti, písomne, kalkulačkou.

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 89, 09 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 8.8.008 s platnosťou od.9.008 a

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 1. 9. 2016 UO vypracovala RNDr. Daniela Čechvalová

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných 1.9.2009 a k 1.9.2010, 2011

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných 1.9.2009 a k 1.9.2010, 2011

Více

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard)

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard) MATEMATIKA 1.OA - 4 h týždenne 132 h ročne- šk.rok 2014/2015 Mgr. Valeria Godovičová 1. Mesiac S E P T E M B E R OKTÓBER 1 Počtové výkony s prirodzenými číslami - 25 h 1 Úvodná hodina 1.1 Násobenie a delenie

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Učebné osnovy z predmetu matematika

Učebné osnovy z predmetu matematika Učebné osnovy z predmetu matematika 6. ročník Časová dotácia: Ročník 6. Štátny vzdelávací program 4 Školský vzdelávací 1 program Časový rozsah 5h / týždeň Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA 1-4 Operace s čísly a - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel - používá různé zápisy reálného čísla - používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Učebné osnovy ISCED 2

Učebné osnovy ISCED 2 Učebné osnovy ISCED 2 Matematika pre 8. ročník posilnené o 2 h týždenne t.j. 66 h ročne bez rozšírenia učiva Časová dotácia ŠVP je 3 h týždenne. Časová dotácia ŠkVP je 2 h týždenne t.j. 66 h ročne 1. Charakteristika

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

ROZPIS UČIVA PREDMETU: MATEMATIKA 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Očakávané vzdelávacie výstupy

ROZPIS UČIVA PREDMETU: MATEMATIKA 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Očakávané vzdelávacie výstupy ROČNÍK: DRUHÝ ROZPIS UČIVA PREDMETU: MATEMATIKA 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Mesiac Hodina Názov tematického celku Témy Medzipredmetov é vzťahy Očakávané vzdelávacie výstupy Kritériá hodnotenia

Více

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová GODŽAVER GRAJORO POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová POČÍTAME KORUNY Cieľom aktivity Počítame koruny: Poukázať na význam matematiky v bežnom živote Naučiť žiakov efektívne nakupovať Naučiť žiakov rozlišovať

Více

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama TVVP PRE 1. ROČNÍK ZŠ, MATEMATIKA pre 1. ročník základných škôl, autori: V.Repáš, I.Jančiarová Názov predmetu: MATEMATIKA Skratka predmetu: MAT Mes. Týž. Tematický celok IX. 1. Prirodzené Ročník: prvý

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami MATEMATIKA siedmy 5 hodín/týţdeň, 165 hodín/rok 1. Charakteristika predmetu Učebný

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 4. ročník Počet hodín : 4. hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková Školský rok:

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009 a k 1.9.2010,

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Matematika Vypracoval: Mgr. Ľubomíra Bérešová, RNDr. Eva Ciglianová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu....

Více

1. ZÁKLADNÉ VZORCE, POUČKY A VLASTNOSTI ÚTVAROV MATEMATIKY ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

1. ZÁKLADNÉ VZORCE, POUČKY A VLASTNOSTI ÚTVAROV MATEMATIKY ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 1. ZÁKLADNÉ VZORCE, POUČKY A VLASTNOSTI ÚTVAROV MATEMATIKY ZÁKLADNÝCH ŠKÔL ROZDELENIE ČÍSEL : Reálne ( 4; -2,85; log7; 8 ) Racionálne Iracionálne (2; -6,2; 5,33; 7/8) (3;-log5; 15 ) Celé Necelé (zlomky,

Více

Základná škola, Školská 1, Ľubica. Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016. Vypracovali: vyučujúci matematiky

Základná škola, Školská 1, Ľubica. Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016. Vypracovali: vyučujúci matematiky Základná škola, Školská 1, Ľubica Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016 Vypracovali: vyučujúci matematiky Učebné osnovy Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

TEÓRIA. Matematické dôkazy - Opíšte základné druhy dôkazov - priamy, nepriamy, sporom a dokumentujte ich príkladmi.

TEÓRIA. Matematické dôkazy - Opíšte základné druhy dôkazov - priamy, nepriamy, sporom a dokumentujte ich príkladmi. TEÓRIA Množiny a operácie s nimi - Vysvetlite pojmy: množina, prvky množiny, podmnožina, prienik, zjednotenie, rozdiel a doplnok množín, Vennove diagramy, disjunktné množiny, konečná a nekonečná množina,

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, Kruhy a válce, Úměrnost, Geometrické konstrukce, Výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. OSNOVY osemročné štúdium. M A T E M A TI K A povinný učebný predmet

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. OSNOVY osemročné štúdium. M A T E M A TI K A povinný učebný predmet Ministerstvo školstva Slovenskej republiky OSNOVY osemročné štúdium M A T E M A TI K A povinný učebný predmet Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 2.4.1997 pod číslom 1797/97-15 s platnosťou

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Cvičenia z matematiky. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Cvičenia z matematiky. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán Cvičenia z matematiky pre 7. ročník Počet hodín : 1 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2 stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Marta Hrabovská Školský rok: 2014/2015

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Kritéria hodnotenia Hodiny celku/témy. výstupy

Kritéria hodnotenia Hodiny celku/témy. výstupy Ročník: 1. Počet hodín týždenne: 4 Spolu hodín: 13 Kritéria Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 30 žiak má žiak Praktická matematika vypĺňanie formulárov s číselnými údajmi, práca s údajmi vyjadrenými

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami MATEMATIKA šiesty 5 hodín/týždeň, 165 hodín/rok 1.Charakteristika predmetu Učebný predmet

Více

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová Tematický plán Vyučující: Ing. Joanna Paździorová 1. r o č n í k 5 h o d i n t ý d n ě, c e l k e m 1 7 0 h o d i n Téma- Tematický celek Z á ř í 1. Opakování a prohloubení učiva základní školy 18 1.1.

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 5., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 5., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Matematika Ročník: 5., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 4 + 2 hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro nástavbové studium (hodinová dotace: varianta A 4 až 5 celkových týd. hodin, varianta B 6 celkových týd. hodin) Schválilo

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET: M A T E M A T I K A Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet matematika v nižšom sekundárnom vzdelávaní (na 2. stupni ZŠ) je zameraný na rozvoj

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

Matematika. Stupeň vzdelania ISCED 2. Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami

Matematika. Stupeň vzdelania ISCED 2. Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Informatika Dľžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah 4 hodiny ŠVP + 1 Štúdijná

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy MATEMATIKA

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy MATEMATIKA ÚVOD MATEMATIKA Vzdelávací štandard pre učebný predmet matematika nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností

Více

Inovovaný školský vzdelávací program. Učebné osnovy. MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ

Inovovaný školský vzdelávací program. Učebné osnovy. MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ Základná škola, Bieloruská 1, Bratislava Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2 Učebné osnovy MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ Vypracované podľa: Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 (Matematika,

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, "Súmernosti" 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, Súmernosti 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ 1 úmernosti 7.ročník ZŠ Mgr. Zuzana Blašková 2 ZŠ taničná 13, Košice Osová súmernosť určenie základné rysovanie vlastnosti úlohy s riešeniami osovo súmerné

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

Učebné osnovy Matematika

Učebné osnovy Matematika Učebné osnovy Matematika 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program

Více

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Charakteristika vyučovacího předmětu SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její

Více

Učebné osnovy : Gymnázium Stropkov

Učebné osnovy : Gymnázium Stropkov Učebné osnovy : Gymnázium Stropkov Názov predmetu : MATEMATIKA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Učebný predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky

Více

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová )

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) SEPTEMBER 1. Opakovanie z 1. ročníka 2. Opakovanie z 1. ročníka Veľké malé, viac menej, najviac najmenej, orientácia v priestore, na číselnom páse

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA NÁMESTOVO ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 ( ISCED 3A - gymnázium ) Príloha Matematika sekunda Schválila pedagogická rada dňa 28.8.2015 Názov predmetu Vzdelávacia

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Predmet: Fyzika Ročník: VIII. Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Mesiac Hodina IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tematický celok Téma Úvodná hodina 1. Svetlo Skúmanie vlastností svetla Slnečné žiarenie,

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Počet hodín : 4 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Marta Hrabovská Školský rok: 2014/2015

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Cvičenia z matematiky

Cvičenia z matematiky Cvičenia z matematiky Vyučovací jazyk Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník Dotácia Slovenský jazyk Matematika a práca s informáciami Cvičenia z matematiky Deviaty týždenné 1 hodina, ročne 33 hodín CHARAKTERISTIKA

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Učebné osnovy z matematiky

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Učebné osnovy z matematiky Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Učebné osnovy z matematiky Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie

Více

Matematika - Kvarta. řeší ekvivalentními úpravami rovnice s neznámou ve jmenovateli

Matematika - Kvarta. řeší ekvivalentními úpravami rovnice s neznámou ve jmenovateli - Kvarta Matematika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese

E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU MATEMATIKA 7. ROČNÍK

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU MATEMATIKA 7. ROČNÍK UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU MATEMATIKA 7. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Matematika Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník Siedmy Časový rozsah vyučovania 132 hod./4 hod. týždenne Vyučovací

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK Matematika Vypracoval: Mgr. Ľubomíra Bérešová, RNDr. Eva Ciglianová, Mgr. Mária Hinďošová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY

TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY Studijní obor: 23-41 - M/01 Strojírenství Zaměření: Předmět: Matematika Ročník: 1. Počet hodin 4 Počet hodin celkem: 136 týdně: Tento plán vychází z Rámcového vzdělávacího programu

Více