Verifikace Teorie ekonomické základny v regionu Brněnsko. Verification of the Economic Base Theory in the Brno region

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verifikace Teorie ekonomické základny v regionu Brněnsko. Verification of the Economic Base Theory in the Brno region"

Transkript

1 Verifikace Teorie ekonomické základny v regionu Brněnsko Verification of the Economic Base Theory in the Brno region Redlichová Radka, Chmelíková Gabriela Abstrakt: Cílem příspěvku je empirická verifikace konceptu Teorie ekonomické základny na základě aplikace této teorie na empirická data z regionu Brno. Autorky analyzovaly vývoj počtu pracovních míst ve zvolených lokalitách a vyjádřily se k teoretickým a reálně dosaženým hodnotám multiplikátoru ekonomické základny. Na pilotním vzorku nebyl koncept multiplikátoru potvrzen, nicméně dosažené výsledky je nutné posuzovat s určitými omezenými uvedenými v závěru článku. Dalším potenciálním směrem pokračování výzkumu je rozšíření datové oblasti do širšího geografického prostoru oblasti s předpokladem vyšší efektivity teorie ekonomické základny na větším území. líčová slova: teorie ekonomické základny, multiplikátor ekonomické základny, lokalizační koeficient, pracovní místa, nezaměstnanost Abstract: The aim of the paper is to empirically verify the Economic Base Theory, applying this theory to empirical data from the Brno region. The authors have analyzed developments in the number of job opportunities in the area and have examined the differences between the theoretical and actual figures of the economic base multiplier. The concept has not been verified from the test sample. Nevertheless, the results should be taken into account with certain reservations which are mentioned in the Conclusion section. Further research could be focused on extending the geographical data base on the assumption that the data over a wider area will make the Economic Base Theory more effective. ey words: Economic Base Theory, Economic Base Multiplier, Localization Ratio, Job Opportunities, Unemployment Úvod Regionální ekonomický rozvoj patří mezi progresivní vědní disciplíny. Ve vývoji tohoto oboru lze pozorovat posun ve vnímání rozdílu mezi ekonomickým růstem a ekonomickým rozvojem. Zatímco dřívější teorie od tohoto rozdílu abstrahovaly, ty moderní se na něm naopak profilují. Podle Čadila (2010) je dlouhodobým ekonomickým růstem myšlen růst potenciálního produktu, který je konzistentní s přirozenou mírou nezaměstnanosti, ekonomickým růstem rozumíme růst aktuálního reálného HDP. Ekonomický růst je tedy kvantititavní charakteristikou, ekonomický rozvoj potom širší charakteristikou a souvisí

2 s kvalitativní změnou v dané ekonomice. Hodnocením absorpce rozdílu mezi rozvojem a růstem se zabývala studie autorů Malizia a Feser (1999), která nabídla souhrnný přehled všech významných teorií regionálního rozvoje od vzniku vědního oboru až do konce minulého století. Podle tohoto členění je Teorie ekonomické základny spolu s Neoklasickou ekonomickou teorií typickými představiteli růstových regionálních teorií. Podle Blakely, Leigh (2010) je základní myšlenkou Teorie ekonomické základny vazba regionálního růstu na poptávku po zboží a službách z oblastí mimo analyzovaný region. Principem teorie ekonomické základny je rozdělení všech činností v regionu na tzv. základní a nezákladní. 1 Základní aktivity jsou takové, jejichž výstup je realizován mimo region a jsou tak zdrojem příjmů pocházejících zvnějšku regionu. Tyto vnesené příjmy umožňují obyvatelům regionu nákup zboží a služeb pro vlastní potřebu, resp. zvýšení jejich spotřeby. Tato nově vytvořená (resp. zvýšená) poptávka vyvolává potřebu dodatečných výrobních faktorů, včetně práce, potřebných pro produkci poptávaných statků. Produkce statků určených pro spotřebu v rámci regionu, se nazývá nezákladními činnostmi. Zvýšením zaměstnanosti se dále zvyšuje kupní síla obyvatel regionu. V této souvislosti lze zmínit a brát v potaz i Myrdalův model kumulativní kauzality..2 Růst odvětví, které produkují tyto výrobky a služby k exportu a které používají místní výrobní faktory, zajistí růst místního blaha. trategie regionální politiky respektující tuto teorii proto podporují rozvoj exportujících firem v regionu před firmami produkujícími zboží a služby dovnitř území. Teorie ekonomické základny předpokládá, že v důsledku rozvoje exportujících odvětví dojde k automatickému růstu v odvětvích neexportujících, neboť tyto slouží jako podpora základních činností. Teorie ekonomické základny je východiskem pro současnou strategii Jihomoravského kraje v podpoře technologicky špičkových firem, kdy se předpokládá, že následně dojde k multiplikačnímu efektu a rozvoji neexportních odvětví. Cíl a metodika Článek navazuje na předchozí výzkum týkající se vlivu výstavby průmyslových zón na vývoj zaměstnanosti v hostitelských městech, přičemž rozšiřuje šetření důsledků vzniku a fungování těchto pracovních zón na vývoj počtu pracovních míst. Cílem první fáze navazujícího výzkumu bylo především ověření metodiky, kterou byla aplikace teoretického modelu ekonomické základny na vybranou oblast Jihomoravský kraj (dále JM). ouběžným cílem byla interpretace výsledků s důrazem na dopad zvyšování počtu míst v základních činnostech na odvětví nezákladní, resp. na celkovou zaměstnanost ve vybrané lokalitě. Vzhledem k absolutně největšímu počtu průmyslových zón a tudíž očekávánému největšímu dopadu na absolutní nárůst pracovních míst bylo vybráno město Brno. Tato oblast byla posléze rozšířena také o region Brno-venkov. Datem, od kterého začaly v Brně průmyslové zóny vznikat, byly roky Proto byl za určující rok pro výpočet multiplikátoru ekonomické základny zvolen rok Předpokladem pro aplikaci modelu ekonomické základy bylo prvotní rozdělení činností v Brně na základní a nezákladní. Základní činnosti jsou takové, které produkují výrobky a služby, které jsou spotřebovávány mimo region svého původu. Prodej těchto produktů představuje zdroj příjmů pro místní obyvatele, tedy jakýsi základ pro možnost vlastní spotřeby (odtud odvozen název základní činnosti ). Výrobky a služby realizované uvnitř regionu jsou tedy pořízeny za zdroje plynoucí zvnějšku regionu a dále podporují rozvoj regionu. 1 Jednoznačné rozdělení všech aktivit v regionu do těchto dvou dichotomních skupin je poměrně komplikovanou záležitostí, jejíž řešení je v zásadě buďto založeno na empirickém nebo teoretickém přístupu. (viz např. Matoušková Z. a kol: Regionální a municipální ekonomika (2000), str. 103) 2 viz např.: Ježek, J.: Prostorová a regionální ekonomika, 2002, str. 171

3 Pro konkretizaci činností základních a nezákladních byl zvolen teoretický přístup rozdělení spočívající ve výpočtu lokalizačních koeficientů (viz Vzorec 1, obdobně též Čadil: regionální ekonomie 2010) pro jednotlivé sektory výroby v rámci Brna. Vzorec 1: Lokalizační koeficient přičemž: a ; kde: L...lokalizační koeficient R...regionální koeficient NH...koeficient národního hospodářství Ps ir... počet pracujících v i-té oblasti v regionu r P r...celkový počet pracujících v regionu r L = P P i i R = *100 * 100 r N = n P r H P hn h Ps inh... počet pracujících v i-té oblasti v celém národním hospodářství P nh...celkový počet pracujících v národním hospodářství R N H Zdroj: Matoušková a kol.: Regionální a municipální ekonomika, 2000 (str. 104) Vzhledem k tomu, že nebyly dostupné údaje o sektorovém rozložení pracovníků přímo v městě, byla tato struktura převzata na základě rozložené činností v JM. Brno, jakožto administrativní, ale především výrobní středisko JM, má značný podíl na HDP JM a tudíž lze s velkou pravděpodobností předpokládat, že rozložení pracovních sil v jednotlivých sektorech bude odpovídat JM. Toto rozložení činností bylo poté porovnáno se strukturou zaměstnanosti v rámci celé České republiky a za základ poměru zastoupení byla určena odvětví, která jsou v Brně koncentrována a tudíž jejich výstupy částečně realizovány mimo Brno (resp. JM) Výsledky Na základě celkového počtu pracovních sil v Brně (dle tatistické ročenky trhu práce vydané MPV) byl určen absolutní počet pracovních míst v jednotlivých sektorech. Pokud byl lokalizační koeficient daného sektoru větší než jedna, byl absolutní počet pracovních míst odpovídající procentně části převyšujícím jedna (100 %) prohlášen na činnosti základní. Počet pracovních pozic v základních činnostech byl sečten přes všechny sektory. Podělením celkového počtu pracovních míst v Brně a počtem pracovních míst v základních činnostech byla vypočítána hodnota multiplikátoru ekonomické základny 24,22. Na základě průzkumu o vývoji počtu pracovních míst v průmyslových zónách (dále PZ) a vědecko-technologických parcích (dále VTP) bylo stanoveno, že od svého vzniku bylo vytvořeno do roku 2010 celkem 4436 pracovních pozic. Vzhledem k charakteru činností, resp. zaměření PZ a VTP lze předpokládat, že veškeré činnosti realizované zde je možné pokládat za základní. Vynásobením této základny multiplikátorem 24,22 bylo stanoveno, že během od roku 2005 (resp. 2006) by mělo v Brně vzniknout celkem téměř 103 tis. nových pracovních pozic v činnostech nezákladních.

4 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% , , , , , nezamestnani zamestnani nezamestnanost 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Graf č.1: Vývoj počtu pracovních míst v Brně zdroj: autoři, na základě tatistické ročenky MPV Z analýzy vývoje nezaměstnanosti (viz Graf č.1) však vyplývá, že od roku 2006 se počet pracovních míst zvýšil pouze o 7,5 tis. Pomineme-li ekonomickou krizi, které zpomalila tempo růstu pracovních míst z 3 % v roce 2007 a 2008 na -4 % v roce 2009 a 1 % v roce 2010, získáme teoretický nárůst počtu pracovních míst o 25 tis., což by odpovídalo hodnotě multiplikátoru 5,7. Pokud budeme predikovat i na základě tempa tempa růstu (tj. uvažujeme se zvyšováním tempa růstu každým rokem o stejné procento), byl by teoretický přírůstek počtu pracovních míst ještě vyšší: 27,5 tis. Multiplikátor by však i v tomto případě dosahoval hodnoty pouze 6, % 9 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % 0% nezamestnani zamestnani nezamestnanost popisky dat uvádějí absolutní počet zaměstnaných v daném období Graf č. 2: Vývoj počtu pracovních míst v Brně-venkov zdroj: autoři, na základě tatistické ročenky MPV Vzhledem k těmto výsledkům byly úvahy o dopadu Brna, jakožto centra regionu, dále rozšířeny i na oblast Brno-venkov. Tuto teorii podporuje i současný trend v lokalizaci bydlení, kdy se obyvatelé Brna ve značné míře stěhují do přilehlých částí města z důvodu

5 kvalitnějšího životního prostředí. Vývoj počtu pracovních míst v oblasti Brno-venkov, je zachycen na Grafu č.2. Při součtu dat z obou regionů je nárůst pracovních pozic do roku tis. (viz Graf č.3) nárůst pracovních míst v Brně a Brně-venkov Graf č.3: Nárůst pracovních míst v Brně a Brně-venkov zdroj: autorky, na základě tatistické ročenky MPV Pomineme-li opět krizi roku 2008, můžeme na základě vývoje z let odhadnout teoretický nárůst pracovních míst při tempu růstu 1,06. V tomto případě by počet míst vzrostl o téměř 31 tis. Hodnota multiplikátoru by dosahovala 7. Ani tento výsledek se však tedy ani zdaleka neblíží původní hodnotě 24. Závěr Cílem výzkumu bylo ověřit na pilotním vzorku regionu Brno a Brno-venkov teoretický koncept multiplikátoru ekonomické základny. Z empirických dat o rozložení zaměstnanosti v rámci sektorů a absolutní zaměstnanosti byl vypočten multiplikátor ekonomické základny 24. Tato hodnota byla ověřována opět na základě empirického vývoje počtu pracovních míst do roku Iniciačním faktorem nárůstu pracovních míst byl nárůst pracovních pozic v PZ a VTP, který začal v letech 2005 a 2006 a je možné ho prohlásit za přírůstek v činnostech základních (v dělení na základě teorie ekonomické základny). Časová řada byla zvolena do roku 2010 z důvodu očekávání zpoždění v reakci na nárůst pracovních míst v základních činnostech a také z důvodu dalšího nárůstu pracovních pozic v PZ a VTP v dalších letech. Byl očekáván nárůst pracovních pozic o téměř 103 tis., nicméně reálné zvýšení představovalo 31 tis., čemuž by odpovídala hodnota multiplikátoru 7. oncept multiplikátoru ekonomické základny tedy v této fázi nebyl na empirických datech potvrzen. Nicméně pro definitivní výsledek a tedy zamítnutí této koncepce je nutné zvážit následující faktory, které by do značné míry mohly výsledek zkreslit: 1) Celkový vývoj počtu pracovních míst byl ovlivněn i vývojem pracovních pozic v základních činnostech jiných odvětví (mimo PZ a VTP), které do výzkumu zahrnuty nebyly. Pokud v těchto sektorech nastal pokles, je logickým důsledkem snížení nárůstu celkových pracovních pozic. 2) Pracovní místa jak v základních, tak v následných (navazujících) činnostech byla obsazena zahraničními pracovníky, kteří mohou značnou část svého příjmu deponovat do zahraničí nebo spořit ve větší míře, než čeští pracovníci.

6 3) Indukované příjmy ze základních činností byly sice využity na zvyšující se poptávku uvnitř regionu, nicméně tato zvýšená spotřeba byla kryta importy, které nevyvolávají potřebu dodatečných pracovních míst v rámci regionu. Dalším směrem výzkumu je tedy především rozšíření posuzované oblasti při předpokladu platnosti Teorie ekonomické základny na větším území. Literatura: BLAELY, E.J. GREEN LEIGH, N.: Planning Local Economic Development, AGE Publications, Inc IBN ČADIL, J.: Regionální ekonomie. C.H.Beck, Praha, IBN JEŽE, J.: Prostorová a regionální ekonomika. ZČU v Plzni, Plzeň, IBN MALIZIA, E., FEER, J.: Understanding Local Economic Development. New Brunswick, NJ: Rutgers University MATOUŠOVÁ, Z. a kol.: Regionální a municipální ekonomika. Vysoká škola ekonomická v Praze, IBN ontaktní adresa autorů: Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. Ing. Radka Redlichová, Ph.D. Ústav regionální a podnikové ekonomiky fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Zemědělská 1, Brno tel.:

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR Ministerstvo financí České republiky Výzkumná studie Zaměstnanost cizinců v ČR Jan Pavel Vlasta Turková č. 6/27 Zaměstnanost cizinců v České republice Jan Pavel, Vlasta Turková Abstrakt Studie se zabývá

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1 Shrnutí Studie pro potřeby ERAK Očekávané dopady změn sazeb na rozpočty krajů 1 20.4. 2012 LIBOR DUŠEK, PETR JANSKÝ Předložená studie byla vypracována pro potřeby Ekonomické rady Asociace krajů, na základě

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI 1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI Město v důsledku rozvoje společnosti a jejích jednotlivých aktivit prodělalo od počátku 20. století v celosvětovém měřítku radikální přerod, přičemž

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2014 Vol. 6 No. 1 ISSN 1803 8220 HAVLÍK, Vratislav KOTRBOVÁ, Jana ŠPOTTOVÁ, Kristina (2014). Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu?

Více

Služby pro domácnosti. Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním

Služby pro domácnosti. Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním Služby pro domácnosti Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním Služby pro domácnosti Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním VÚPSV,

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Lenka Výstupová Klíčová slova: Alokace nákladů, zdroje, finanční řízení, celkové náklady, přímé náklady, nepřímé náklady,

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více