MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití"

Transkript

1 ABLOT BORRELIA Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy Pouze pro in vitro diagnostiku Návod na použití Test Kód Kit pro ABLOT BORRELIA IgG testů ABLOT BORRELIA IgM testů ABLOT BORRELIA IgG testů ABLOT BORRELIA IgM testů Skladování: 2 8 C ABLOT BORRELIA Strana 1 / 9

2 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Použití 3 3. Princip testu 3 4. Součásti soupravy 4 5. Potřebný materiál, který není součástí soupravy 4 6. Upozornění a zvláštní opatření 4 7. Uchovávání a trvanlivost reagencií 5 8. Odběr vzorku a příprava testu 5 9. Pracovní postup Odběr a manipulace se vzorkem Charakteristika testu Literatura 9 ABLOT BORRELIA Strana 2 / 9

3 1. Úvod Lymská borelióza je jedním z infekčních onemocnění nejčastěji přenášených klíšťaty. Etiologické agens je charakterizováno jako Borrelia sp., spirocheta s devíti klasifikovanými sérotypy po celém světě. Ve střední a východní Evropě mají klinický význam pouze B. afzelii, B. garinii a B. burgdorferi. Borreliové infekce nejsou omezeny pouze na kožní příznaky, ale mohou se také projevit v mnoha jiných tkáních a tím způsobovat mnohočetná postižení, včetně centrálního nervového systému. Klinické příznaky lze rozdělit do tří fází: Fáze I: Časné onemocnění vyskytující se několik dní až několik týdnů po infekci. Klinické příznaky: Erythema migrans, chřipkové příznaky, horečka, zvracení, třes atd. Lab. diagnostika: IgM protilátky jsou detekovatelné u % všech pacientů; IgG titry protilátek jsou nízké nebo nedetekovatelné. Fáze II: Časně rozšířená infekce několik týdnů až několik měsíců po infekci. Klinické příznaky: neuroborreliosis (meningitida, encefalitida), srdeční komplikace, artralgie, myalgie apod. Lab. diagnostika: protilátky proti boreliím jsou detekovatelné u %. V počáteční II. fázi infekce mouhou být IgM protilátky stále detekovány, později jsou zjistitelné pouze IgG protilátky. Fáze III: Chronický projev měsíce až roky po infekci. Klinické příznaky: neurologické relapsy, progresivní encefalitidy, chronická artritida, Acrodermatitis chronica atrophicans atd. Lab. diagnostika: IgM protilátky nejsou detekovatelné ve většině případů; IgG je převládající u % patientů. Příznaky se mohou lišit individuálně v rámci těchto 3 fází klasifikačního systému. Subklinické průběhy infekce mohou být pozorovány ve fázích I a II. 2. Použití ABLOT BORRELIA je citlivý western blot pro detekci IgM/ IgG protilátek proti Boreliím z lidského séra nebo plazmy. Tento test je pouze pro in vitro diagnostiku. 3. Princip testu Evropské kmeny Borrelia burgdorferi byly upraveny SDS a elektroforeticky rozděleny podle molekulové hmotnosti pomocí polyakrylamidového gelu. Gel je nanesen na nitrocelulózovou (NC) membránu a inkubován v tlumícím roztoku k nasycení všech volných vazebných míst. Po vysušení jsou NC rozděleny na proužky a vakuově zabaleny ke skladování. Proužky jsou připraveny k použití. Při skladování v chladu a suchu jsou proužky stabilní až do data expirace. Vazba sérových protilátek proti Boreliím, tvorba sendvičových komplexů a enzymy katalyzovaná barevná reakce probíhá ve třech různých reakčních krocích: Krok 1: Specifické protilátky se váží k antigenům, které jsou na pevné fázi, a tím vzniká stabilní imunokomplex. Po 60-ti minutové inkubaci při laboratorní teplotě jsou stripy promyty předem zředeným promývacím pufrem, čímž se odstraní všechny nereaktivní sérové komponenty. ABLOT BORRELIA Strana 3 / 9

4 Krok 2: Konjugát (anti-lidský IgG nebo IgM) s alkalickou fosfatázou je přidán na NC strip. Po 30-ti minutové inkubaci při laboratorní teplotě je přebytečný konjugát odstraněn promytím promývacím pufrem. Krok 3: Na každý NC strip je přidán chromogenní substrát obsahující BCIP/NBT. Během 15-minutové reakce se protein naváže na NC a objeví se temně fialové zbarvení. BCIP / NBT roztok se odstraní a zabarvení se zastaví přidáním 2 ml destilované vody. NC stripy se vyjmou z inkubátoru a usuší na vzduchu na filtračním papíře. Porovnání jednotlivých proužků s konkrétními proteiny pomocí šablony, která je součástí soupravy, umožňuje detekci specifických protilátek proti Boreliím. 4. Součásti soupravy 8 Testů 24 Testů 8 ks 24 ks Nitrocelulozové membrány (NC) potažené elektroforeticky oddělenými antigeny B.afzelii, B.garinii a B.burgdorferi s.s. 1 ks 3 ks Jednorázové inkubační nádoby s 8. jamkami 25 ml 2 x 25 ml Roztok k ředění vzorků, připraven k použití 25 ml 25 ml Promývací pufr, 25 x koncentrovaný 1 ml 2.8 ml Enzymový konjugát IgG nebo IgM, alkalická fosfatáza konjugovaná ovčími anti-lidskými IgG, 10 x koncentrovaný 9 ml 25 ml Substrátový roztok BCIP/NBT, připraven k použití 0.4 ml 1.0 ml Cut-off kontrola pro IgM i IgG, lidská, 5x koncentrovaná 1 ks 1 ks Protokol s kontrolním stripem 5. Potřebný materiál, který není součástí soupravy 1. Destilovaná nebo deionizovaná voda 2. Přesné mikropipety. 3. Odměrné válce pro 10 ml, 250 ml a 1000 ml. 4. Vakuová pumpa (např. vodní vakuová pumpa). 5. Třepačka. 6. Pinzety. 6. Upozornění a zvláštní opatření 1. Všechny reagencie dodávané v této soupravě jsou určeny pouze pro in vitro diagnostiku. 2. Přečtěte si pozorně návod před provedením testu. Neupravujte postup. 3. Nezaměňujte reagencie mezi jednotlivými šaržemi. Reagencie byly optimalizovány pro každou šarži. 4. Všechny reagencie by měly být skladovány při teplotě 2 8 C a před použitím vytemperovány na laboratorní teplotu. 5. Vyvarujte se vzájemné kontaminaci reagencií nebo záměně víček na lahvičkách. Použijte jinou pipetu nebo pipetovací špičku pro každý vzorek nebo činidlo. 6. Vzorky by neměly být tepelně inaktivovány, mohlo by dojít k nespecifickým výsledkům. Vyhněte se opakovanému zamrazování vzorků. 7. Z etických důvodů bylo použití vzorků CSF hodnoceno pouze testováním párů vzorků CSF a případně vzorků sér (pouze pokud byly k dispozici). Vzorky byly distribuovány Institutem pro dokumentaci a standardizaci (INSTAND) v Německu. Proto použití vzorků CSF by mělo být prokázáno testováním dostatečného počtu takovýchto vzorků. 8. BCIP / NBT substrát je klasifikován jako zdraví škodlivý. Vyhněte se kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi a udržujte jej stranou od zdrojů tepla a otevřeného ohně. 9. Všechny komponenty soupravy jsou negativní proti HCV, HBsAg a HIV. Nicméně zacházejte se všemi séry a činidly jako s potenciálně infekčním materiálem za všech okolností. ABLOT BORRELIA Strana 4 / 9

5 - Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde se nakládá se vzorky nebo reagenciemi kitu. - Nepipetujte ústy. - Používejte jednorázové rukavice při manipulaci se vzorky nebo reagenciemi a poté si důkladně umyjte si ruce. 7. Uchovávání a trvanlivost reagencií ABLOT BORRELIA western blot kit (všechny jeho komponenty) mohou být použity až do uplynutí doby expirace uvedené na štítku soupravy, jestliže jsou skladovány při 2 8 C. BCIP/NBT substrát uchovávejte ve tmě. Po otevření skladujte všechny reagencie při teplotě 2 8 C. Promývací roztok lze skladovat v těsně uzavřených lahvích při teplotě 2 8 C po dobu až jednoho měsíce. 8. Odběr vzorku a příprava testu Všechny reagencie musí být před použitím vytemperovány na laboratorní teplotu. Odběr vzorku: V testu by měl být použit čerstvý vzorek nebo kontrola. Od krve asepticky odebrané ze žíly, přirozeně vysrážené, by mělo být odděleno sérum okamžitě, aby se zabránilo hemolýze. Antikoagulační látky mohou způsobit nesprávné výsledky. Kontaminovaná, hemolyzovaná, ikterická nebo lipemická séra mohou interferovat s testem. Teplem inaktivovaná séra by neměla být v testu použita. Vzorky mohou být skladovány při teplotě 2 8 C po dobu 1 týdne nebo po delší dobu při -20 C. Vyvarujte se opakovanému rozmrazování a zmrazování vzorku. Některá séra mohou ukázat výrazně barevná pozadí, v takových případech není interpretace možná. Poznámka: Naředěná séra by měla být testována týž den. Promývací roztok: Ředění vzorku: Ředění kontroly: Ředění konjugátu: Řeďte koncentrovaný promývací roztok 1:25 destilovanou nebo deionizovanou vodou např. 10 ml koncentrovaného promývacího roztoku s 240 ml destilované vody, dobře promíchejte. Naředěný promývací roztok je stabilní 4 týdny při 2 8 C. Sérum zřeďte 1:51 roztokem na ředění vzorků; např. 20 µl séra + 1 ml roztoku na ředění vzorků, dobře promíchejte. Zřeďte cut-off kontrolu 1:5 roztokem na ředění vzorků, např. 200 µl negativního kontrolního séra µl roztoku na ředění vzorků, dobře promíchejte. Nařeďte vhodný objem konjugátu 1:10 s roztokem na ředění vzorků podle ředícího schématu níže: Počet stripů Ředění konjugát konečný objem vzorku (konc.) ml ml 1 ml ml ml 2 ml ml ml 3 ml ml ml 4 ml ml ml 5 ml ml ml 6 ml ml ml 7 ml ml ml 8 ml ml ml 9 ml ml ml 10 ml ml ml 11 ml ml ml 12 ml ABLOT BORRELIA Strana 5 / 9

6 9. Pracovní postup NC stripy jsou označeny 1-24 nebo 1-8, respektive, v závislosti na jejich poloze na polyakrylamidovém gelu. Stripy by měly být použity ve stejném pořadí. Vyjměte požadovaný počet stripů z nádoby uchopením pomocí pinzety za číslo na konci stripu. Nedotýkejte se stripů prsty! Umístěte každý strip do jedné jamky inkubačního zásobníku s čísly nahoru. Po vyjmutí stripů ihned kontejner uzavřete. Stripy by měly být vždy pokryty tekutinou během inkubace. Vždy inkubuje při laboratorní teplotě. Doporučuje se provést kontrolu s každým testem. 1. Inkubace séra Pipetujte naředěný vzorek nebo kontrolu (1000 µl) na příslušný strip. Inkubujte 60 minut při laboratorní teplotě; jemně třepejte během inkubace. 2. První promývací krok Opatrně odstraňte sérum z každé jamky. 1x promyjte strip 1 ml promývacího roztoku. Okamžitě odstraňte veškerou kapalinu z každé jamky. Promyjte každou jamku 3x 2 ml promývacího roztoku, pomocí 5-ti minutového promytí na třepačce. Zcela odstraňte tekutinu z jamek. Během prvního promývacího kroku připravte požadované množství konjugátu. 3. Inkubace konjugátu Dávkujte 1 ml čerstvého připraveného roztoku konjugátu do každé jamky. Inkubujte na třepačce po dobu 30 minut při laboratorní teplotě. 4. Druhý promývací krok Odstraňte všechen konjugát z jamek. Vymyjte stripy 1 x 1 ml promývacího roztoku. Okamžitě odstraňte veškerou kapalinu z každé jamky. Promyjte každou jamku 3x 2 ml promývacího roztoku, pomocí 5-ti minutového promytí na třepačce. Zcela odstraňte tekutinu z jamek. 5. Reakce se substrátem a zastavení reakce Přidejte 1 ml BCIP / NBT substrátu do každé jamky; inkubuje na třepačce po dobu 15 minut při laboratorní teplotě. Okamžitě odstraňte substrát z jamek. Nedovolte, aby stripy vyschly. Přidejte 2 ml destilované vody k zastavení reakce. V případě potřeby promyjte stripy znovu 2 ml destilované vody. Opatrně vyjměte stripy z jamek a nechte je uschnout na filtračním papíru. Interpretujte reaktivní proužky pomocí šablony dodávané v soupravě. Stripy mohou být uchovány v suchu a temnu pro dokumentaci. 10. Odběr a příprava vzorku Každý NC strip obsahuje sérový kontrolní proužek a kontrolní proužek konjugátu. IgG a IgM kontrolní proužky jsou samostatné. Oba kontrolní proužky musí být viditelné, aby byl test platný. V případě, že obě kontroly konjugátu (IgG a IgM) reagují na stejném stripu, pak silnější označuje konjugát použitý v testu. Interpretace cut-off kontrolních proužků: Cut-off Referenční proužek v testech IgG: Cut-off Referenční proužek v IgM testech: VlsA band P25 Proužky antigenů, které mají slabší intenzitu zabarvení v porovnání s cut-off proužky, nemohou být interpretovány. Proteiny P41 kda a P39 kda jsou pouze vysoce specifické pro IgM. Šířka proužku se může lišit v závislosti na koncentraci protilátek ve vzorku. IgG proužky bývají obvykle silnější než ty s IgM. ABLOT BORRELIA Strana 6 / 9

7 Pro interpretaci postupujte následovně: Umístěte suché NC stripy přímo na protokol s kontrolním stripem dodávaným v této soupravě. Kontrolní proužek séra se zobrazí jako linka a musí vyjít na stejné pozici jako na kontrolním stripu. Jednotlivé reaktivní proužky s imunitně specifickými antigeny lze určit porovnáním s reakcemi těch proužků, které jsou na dodávaném kontrolním stripu. Antigeny pozitivních proužků lze identifikovat z kontrolního stripu. Dokumentace reaktivních proužků, jakož i jejich intenzita, může být provedena přímo na protokolu vedle stripů. Pozitivní kontrolní strip a šablony pro interpretaci jsou specifické pro konkrétní šarže! Imunitní reaktivní proteiny Molekulární hmotnost Antigen Specifičnost >101 kda nespecifické (92-100kDa) p100 kda povrchové membránové vesikulární proteiny vysoce specifické v ABLOT TM (pozdní fáze infekce) p83-91 kda degradační proteiny specifické, v pozdní fázi infekce p59/62 kda proteiny tepelného šoku membránové proteiny vysoce specifický dvojitý proužkek v ABLOT TM p45 kda důležité v IgG testech specifické v ABLOT TM (p41-43 kda) p41 kda flagellinový protein nespecifické, potencionální zkřížená (p39-40kda) p39 kda asociovaný s flagellin komplexem reaktivita intenzivní reakce naznačuje nedávnou infekci Boreliemi, (vysoce specifické pro IgM) p36-38 kda pravděpodobně specifické p35 kda Osp B vnější povrchový protein vysoce specifické v ABLOT TM, přítomný ve všech fázích infekce, ačkoliv je pozorována především slabá reaktivita p31 kda Osp A specifický, pozorována pouze slabá imunitní odpověď vysoce specifické v ABLOT TM p30 kda často pozitivní v testech IgG, a to zejména u nemocí ve stadiu I a III p28/29 kda pravděpodobně specifické (p23-26) p25 kda Osp C vysoce specifické v ABLOT TM Část Osp C komplexu. Protilátky zjistitelné v časné a pozdní fázi infekce. vysoce specifické v ABLOT TM p20/p21 kda často pozitivní v testech IgG, a to zejména u nemocí ve stadiu II a III p17/p19 kda protoplasmatický cylindrický protein vysoce specifický v ABLOT TM Diagnostický význam a interpretace výsledků Sérologické nálezy u Boreliových nákaz závisí na fázi a trvání nemoci, závažnosti symptomů a také na předchozí antibiotické léčbě. Chcete-li získat konečnou diagnózu pacienta, musí být vzata v úvahu také klinická historie a příznaky. IgM protilátky jsou detekovatelné především ve fázi I, ačkoli někteří pacienti zůstávají IgM negativní. V případě dlouhého trvání choroby a v pozdní fázi jsou téměř všechny zjistitelné protilátky třídy IgG. Prudký nárůst protilátek IgG je pozorován během re-infekce. Pokud jsou přítomny neurologické příznaky, měly být posouzeny dodatečně i vzorky CSF. Borrelia IgG Při posuzování ABLOT Borrelia, je třeba vzít v úvahu intenzitu a pozici proužků. p41 a 39kDa je jistě rodově specifický antigen, ale p41 je také zkříženě reaktivní, a proto je třeba zvážit výsledek s opatrností. Důležité: Pouze jeden proužek v komplexu bude považován za výsledek. Výjimka: Dvojitý proužek p59 p62 je v této kombinaci považován za více pozitivní. ABLOT BORRELIA Strana 7 / 9

8 Vyskytující se proužky: vysoce specifické a proužky specifických antigenů: p100kd / p59 62kDa komplex / p45kda / p35kda / Osp A / p30kda / p25kda / p21 p20kda komplex / p19 p17kda komplex proužky vysoce specifických antigenů VlsA Interpretace Borrelia IgG: negativní - slabý antigen dvojitého proužku p59 p62-1 zřetelný proužek - 1 pozitivní proužek - pouze 1 zřetelný proužek v komplexu p59 p62 - žádný nebo velmi slabý proužek VlsA hraniční/diskutabilní - 1 výrazný proužek antigenu - 2 pozitivní proužky - 1 pozitivní proužek a nejméně 2 další slabé proužky (= cut off kontrola) - 1 zřetelný antigen dvojitého proužku p59 p62 - slabý proužek VlsA, intenzita = VlsA cut off kontrola pozitivní - zřetelný VlsA proužek, intenzita = VlsA cut off kontrola - zřetelný dvojitý proužek p59 p62 a nejméně 1 další slabý proužek - nejméně 3 zřetelné proužky antigenů - nejméně 1 silný proužek a nejméně 1 zřetelný proužek - nejméně 2 silné proužky Zvláště u pacientů v pozdní fázi boreliové infekce se může objevit mnoho proužků specifických antigenů. Borrelia IgM: Při posuzování stripů ABLOT TM Borrelia je třeba vzít v úvahu intenzity zabarvení proužků. Ačkoliv p39 a p41kda jsou rodově specifické antigeny (také zkříženě reaktivní), v ABLOT Bor relia testu by měla být přítomnost reaktivního proužku p39 a p41 kda posouzena jako pozitivní reakce IgM. IgM protilátky, které jsou považovány za časné markery boreliové infekce, jsou často namířeny proti flagellinu (p41) a Osp C (P25). Pokud se objeví komplexní proužky, je třeba brát v úvahu i jen jeden z nich. Vyskytující se proužky: proužky vysoce specifických antigenů: p41kda / p39kda / / p25kda / p21 p20kda komplex / p19 p17kda komplex Interpretace Borrelia IgM: negativní - neobjeví se žádný proužek s antigenem - 1 slabý proužek antigenu diskutabilní - 2 slabé proužky antigenů (= Cut-Off kontrola) pozitivní - nejméně 1 zřetelný antigenní proužek, zvláště Flagellin (p41 u p39) a Osp C (p25) ABLOT BORRELIA Strana 8 / 9

9 11. Charakteristika testu Specificita / Senzitivita Senzitivita a specificita ABLOT TM soupravy je zjištěna na základě výsledků získaných porovnáním metod. Specificita: IgG 97.9% Senzitivita: IgG 87.8% Specificita: IgM 100% Senzitivita: IgM 82.6% Zkřížená reaktivita V počáteční fázi infekce může být nedostatečný počet protilátek, a proto je možný negativní výsledek testu. Pokud je klinické podezření na boreliovou infekci s negativním nebo sporným výsledkem testu, dopo ručuje se provedení konfirmačního testu po dvou týdnech. Léčba antibiotiky může potlačit tvorbu detekovatelných protilátek v časných fázích. Navzdory přítomnosti detekovatelných protilátek IgG nemusí být aktivní boreliová infekce přítomna, protože IgG protilátky mohou přetrvávat po dlouhou dobu po předchozí infekci. Leptospirové a Treponemové infekce jsou známy zkříženou reaktivitou s boreliovými antigeny. Akutní EBV infekce může vést ke stimulaci protilátek proti boreliím. V případě nejasného klinického obrazu by se měla tato infekce vyloučit vhodnými testy. Sérologické údaje by měly být vzaty v úvahu s klinickou historií pro komplexní určení diagnózy. V případě, že výsledky jsou sporné, doporučuje se testování opakovat. Přesnost a reprodukovatelnost Intra-assay reprodukovatelnost testu byla stanovena testováním vzorků s různými aktivitami protilátek v jednom testovacím cyklu. Stanovení vzorků neukázala žádné podstatné rozdíly v detekci jednotlivých antigenních proužků a jejich intenzity. Inter-assay reprodukovatelnost byla stanovena testováním vzorků s různými aktivitami protilátek v různých testovacích cyklech. Stanovení vzorků neukázala žádné podstatné rozdíly v detekci jednotlivých antigenních proužků a jejich intenzity. Interní kontrola kvality Negativní kontrola by měla být provedena při každém testu. Doporučení: Pro každou novou šarži je doporučeno provádět interní kontrolu kvality testováním jednoho nebo více kontrolních vzorků, které by měly být jasně specifikované. 12. Literatura - Karlsson, M. J. Clin. Microbiol., 28 (5), Putzker, M.; Zöller, L. Clin. Lab. 41 (9) ABLOT BORRELIA Strana 9 / 9

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI G Parainfluenza viry typu 1. Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI G Parainfluenza viry typu 1. Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti virům parainfluenzy 1 (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2721-9601 G Parainfluenza viry typu 1 IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny Protilátky třídy IgE proti pylovým a potravinovým alergenům Návod pro EUROLINE Crossreactions Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny IgE Ag-potažené

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky třídy IgG proti chřipce typu A Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96).

Více

BlueDot Milk Intolerance IgG Cat.. BSD-24

BlueDot Milk Intolerance IgG Cat.. BSD-24 BlueDot Cat.. BSD-24 24 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C. Mons 132.050 T.V.A. BE 454.291.184

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI M Chřipka A IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI M Chřipka A IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky třídy IgM proti chřipce typu A Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 M Chřipka A IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96).

Více

Protilátky proti Borrelia garinii (IgG).

Protilátky proti Borrelia garinii (IgG). Protilátky proti Borrelia garinii (IgG). Návod k testu pro WESTERN BLOT OBJEDNACÍ PROTILÁTKY IG-TŘÍDA SUBSTRÁT FORMÁT ČÍSLO PROTI DY2134-1601 G Borelia garinii IgG WESTERN BLOTové 16x01(16) (kompletní

Více

BlueDot ANA+DFS-70 IgG Cat.. RLH12D-24

BlueDot ANA+DFS-70 IgG Cat.. RLH12D-24 BlueDot Cat.. RLH12D-24 24 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C. Mons 132.050 T.V.A. BE

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

MASTAZYME TM Cardiolipin

MASTAZYME TM Cardiolipin MASTAZYME TM Cardiolipin Enzymatická imunoesej pro detekci autoprotilátek třídy IgG a IgM proti kardiolipinu v séru a plasmě Návod k použití Pouze pro in vitro diagnostiku Test Kód Kit pro MASTAZYME TM

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více

Dodává: GALI spol. s r.o., Ke Stadionu 179, Semily tel fax

Dodává: GALI spol. s r.o., Ke Stadionu 179, Semily tel fax Dodává: GALI spol. s r.o., Ke Stadionu 179, Semily 513 01 tel. 481 689 050 fax. 481 689 051 info@gali.cz www.gali.cz IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST Kombinovaný průtokový

Více

SeroPertussis TM IgA/IgM

SeroPertussis TM IgA/IgM SeroPertussis TM IgA/IgM ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro stanovení protilátek IgA a/ IgM proti Bordetelle Pertussis v lidském séru. Testovací souprava pro 96 stanovení. (Katalogové č. A233-01)

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI M CMV (Cytomegalovirus)

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI M CMV (Cytomegalovirus) Protilátky proti CMV (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2570-9601 M CMV (Cytomegalovirus) IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip testu:

Více

IMMUVIEW L. PNEUMOPHILA AND L. LONGBEACHE URINARY ANTIGEN TEST

IMMUVIEW L. PNEUMOPHILA AND L. LONGBEACHE URINARY ANTIGEN TEST Dodává: GALI spol. s r.o., Ke Stadionu 179, Semily 513 01 tel. 481 689 050 fax. 481 689 051 info@gali.cz www.gali.cz IMMUVIEW L. PNEUMOPHILA AND L. LONGBEACHE URINARY ANTIGEN TEST 1 IMMUVIEW L. PNEUMOPHILA

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM 1023 ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM OD-184 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV

Více

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF)

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF) ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF) OD-282/ 5ST Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz

Více

Novinky VIDIA v di agnost ce Lymeské borreliózy

Novinky VIDIA v di agnost ce Lymeské borreliózy Novinky VIDIA v diagnostice i Lymeské borreliózy Marie Šteinbachová ELISA testy VIDIA pro diagnostiku LB testy III. generace vysoce specifické rekombinantní antigeny (IgG verze obsahuje VlsE) vysoká specifita

Více

Virus klíšťové encefalitidy (TBEV)

Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) Imunoenzymatické soupravy k diagnostice klíšťové encefalitidy ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy a IgM v lidském séru, plazmě nebo

Více

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů)

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) Proflow Adenovirus ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Proflow Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Adenoviru ve vzorku stolice. Tento

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát DY 2790-1601 M DY 2790-2401 M

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát DY 2790-1601 M DY 2790-2401 M Protilátky třídy IgM proti viru Epstein-Baarové Návod na použití WESTERNBLOT testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát DY 2790-1601 M DY 2790-2401 M Virus Epstein- IgM Baarové (kompletní

Více

Treponema pallidum. Imunoenzymatické soupravy k diagnostice syfilis

Treponema pallidum. Imunoenzymatické soupravy k diagnostice syfilis Treponema pallidum Imunoenzymatické soupravy k diagnostice ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy a v lidském séru nebo plazmě ÚVOD Syfilis (lues) je sexuálně

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

Protilátky proti Borrelia burgdorferi (IgM).

Protilátky proti Borrelia burgdorferi (IgM). Protilátky proti Borrelia burgdorferi (IgM). Návod k testu pro WESTERN BLOT OBJEDNACÍ PROTILÁTKY IG-TŘÍDA SUBSTRÁT FORMÁT ČÍSLO PROTI DY2132-1601 M Borrelia burgdorferi IgM WESTERN BLOTové 16x01(16) (kompletní

Více

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy REF CONT Z06620CE 30 testů individuálně balených 30 jednorázových pipet 1 lahvička s pufrem (pro 30 testů) 2 kontroly (pozitivní a negativní)

Více

Protilátky proti ovariu ELISA

Protilátky proti ovariu ELISA Návod k použití Protilátky proti ovariu ELISA Kat.č.: BS-40-20 Počet testů: 96 Skladování: 2 C 8 C (36 F 46 F) Na enzymy vázané imunosorbentní stanovení (ELISA) ke zjištění protilátek působících proti

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE Cytomegalovirus ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM v lidském

Více

MagPurix Viral Nucleic Acid Extraction Kit

MagPurix Viral Nucleic Acid Extraction Kit MagPurix Viral Nucleic Acid Extraction Kit Kat. č. ZP02003 Doba zpracování: 40-55 minut pro MagPurix 12S 40-60 minut pro MagPurix 24 Použití Souprava MagPurix Viral Nucleic Acid Extraction Kit je určena

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů)

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) RPRL VDRL Carbon Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) (1, 2) KLINICKÝ VÝZNAM Syfilis je venerické onemocnění způsobené

Více

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě ELISA-VIDITEST PAU ve vodě č.š. xxx Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel/fax.: +420 261 090 566 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST PAU ve

Více

EBV VCA EBV EBNA-1 EBV EA-D

EBV VCA EBV EBNA-1 EBV EA-D EBV VCA EBV EBNA-1 EBV EA-D Imunoenzymatické soupravy k diagnostice infekční mononukleózy ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM v lidském séru,

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601M Treponema pallidum. Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601M Treponema pallidum. Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Treponema pallidum (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601M Treponema pallidum IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKCE HELICOBACTER PYLORI

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKCE HELICOBACTER PYLORI INFEKČNÍ SÉROLOGIE Bakteriologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKCE HELICOBACTER PYLORI Helicobacter pylori ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy

Více

Rapid-VIDITEST Listeria Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Listeria monocytogenes.)

Rapid-VIDITEST Listeria Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Listeria monocytogenes.) Rapid-VIDITEST Listeria Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Listeria monocytogenes.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec u Prahy, 252 42 Jesenice,

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKČNÍ MONONUKLEÓZY

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKČNÍ MONONUKLEÓZY INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKČNÍ MONONUKLEÓZY EBV VCA EBV EBNA-1 EBV EA-D ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM

Více

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L RUO ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L OD-077 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel.: +420 261 090 565, info@vidia.cz, www.vidia.cz 1.

Více

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti toxoidu tetanu (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE TOXOPLAZMÓZY

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE TOXOPLAZMÓZY INFEKČNÍ SÉROLOGIE Parazitologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE TOXOPLAZMÓZY Toxoplasma gondii ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgE, IgG a

Více

MASTAFLUOR TM Toxoplasma

MASTAFLUOR TM Toxoplasma MASTAFLUOR TM Toxoplasma Imunofluorescenční test pro detekci protilátek proti Toxoplasma gondii v lidském séru Návod k použití 0483 Pouze pro in vitro diagnostiku Test Kód Kit pro MASTAFLUOR TM Toxoplasma

Více

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM ELISAVIDITEST antivca EBV IgM OD287 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: 420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISAVIDITEST

Více

Serologické vyšetřovací metody

Serologické vyšetřovací metody Serologické vyšetřovací metody Serologické reakce Přímý průkaz Nepřímý průkaz průkaz antigenu průkaz nukleové kyseliny průkaz protilátek Nepřímý průkaz = průkaz specifických protilátek neboli průkaz serologický

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

Aglutinace Mgr. Jana Nechvátalová

Aglutinace Mgr. Jana Nechvátalová Aglutinace Mgr. Jana Nechvátalová Ústav klinické imunologie a alergologie FN u sv. Anny v Brně Aglutinace x precipitace Aglutinace Ag + Ab Ag-Ab aglutinogen aglutinin aglutinát makromolekulární korpuskulární

Více

Přínos metody ELISPOT v diagnostice lymeské boreliózy

Přínos metody ELISPOT v diagnostice lymeské boreliózy Přínos metody ELISPOT v diagnostice lymeské boreliózy A. Ondrejková, I. Špačková, H. Švandová Laboratoř klinické imunologie a alergologie, Laboratoře AGEL a.s., Nový Jičín Lymeská borelióza - LB Epidemiologie:

Více

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA Kat. č. DEBPT02 Návod k použití soupravy VÝROBCE: Demeditec Diagnostics GmbH Lise-Meitner-Straße 2 D-24145 Kiel (Germany), tel: +49 (0)431/71922-0, fax. +49 (0)431/71922-55,

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA OD-283 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISA-VIDITEST

Více

Yersinia sp. Imunoenzymatické soupravy k diagnostice yersiniových infekcí

Yersinia sp. Imunoenzymatické soupravy k diagnostice yersiniových infekcí Yersinia sp. Imunoenzymatické soupravy k diagnostice yersiniových infekcí IMUNOBLOT soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM v lidském séru nebo plazmě ÚVOD Yersinie

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2795-9601 M Virus Epstein- Barrové Časný difusní antigen (EBV-EA-D)

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2795-9601 M Virus Epstein- Barrové Časný difusní antigen (EBV-EA-D) Protilátky třídy IgM proti EA-D Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2795-9601 M Virus Epstein- Barrové Časný difusní antigen (EA-D) IgM Ag-potažené

Více

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF)

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF) ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG+VlsE (CSF) OD-335 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565

Více

ELISA-VIDITEST anti-toxo IgA

ELISA-VIDITEST anti-toxo IgA 1023 ELISA-VIDITEST anti-toxo IgA OD-244 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISA-VIDITEST

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601G Treponema pallidum. Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601G Treponema pallidum. Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Treponema pallidum (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601G Treponema pallidum IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Blister. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Blister. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42

Více

Protilátky třídy IgG proti Treponema pallidum v mozkomíšním moku Návod na použití ELISA testu

Protilátky třídy IgG proti Treponema pallidum v mozkomíšním moku Návod na použití ELISA testu Protilátky třídy IgG proti Treponema pallidum v mozkomíšním moku Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601-LG Treponema pallidum IgG Ag-potažené

Více

CHORUS MUMPS IgG (36 testů)

CHORUS MUMPS IgG (36 testů) CHORUS MUMPS IgG 81075 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 4 4 Další potřebné

Více

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ test je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Helicobacter pylori ve vzorku stolice. Tento test se používá jako pomoc

Více

BlueDiver IMUNOBLOT SOUPRAVY K DIAGNOSTICE LYMESKÉ BORRELIÓZY INFEKČNÍ SÉROLOGIE NOVĚ V AUTOMATICKÉM SYSTÉMU PRO ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ IMUNOBLOTŮ

BlueDiver IMUNOBLOT SOUPRAVY K DIAGNOSTICE LYMESKÉ BORRELIÓZY INFEKČNÍ SÉROLOGIE NOVĚ V AUTOMATICKÉM SYSTÉMU PRO ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ IMUNOBLOTŮ BlueDiver IMUNOBLOT SOUPRAVY K DIAGNOSTICE LYMESKÉ BORRELIÓZY INFEKČNÍ SÉROLOGIE NOVĚ V AUTOMATICKÉM SYSTÉMU PRO ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ IMUNOBLOTŮ Přístroj BlueDiver, vyhodnocovací program Immunoblot

Více

ELISA-VIDITEST anti-toxo IgM capture

ELISA-VIDITEST anti-toxo IgM capture 1023 ELISA-VIDITEST anti-toxo IgM capture OD-243 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY

Více

Toxoplasma gondii. Imunoenzymatické soupravy k diagnostice toxoplazmózy

Toxoplasma gondii. Imunoenzymatické soupravy k diagnostice toxoplazmózy Toxoplasma gondii Imunoenzymatické soupravy k diagnostice toxoplazmózy ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgE, IgG a IgM v lidském séru nebo plazmě ÚVOD

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE SYSTÉMOVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE SYSTÉMOVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ IMUNOLOGIE Autoimunita IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE SYSTÉMOVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ Antinukleární protilátky (ANA) Protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům (ENA) a soupravy

Více

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

Návod a protokol k praktickým cvičením z lékařské biochemie

Návod a protokol k praktickým cvičením z lékařské biochemie Datum... Jméno... Kroužek... Návod a protokol k praktickým cvičením z lékařské biochemie Téma: Vybrané imunochemické metody 1. Úloha Imunoprecipitační křivka lidského albuminu a stanovení Princip: koncentrace

Více

LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno. TBE Virus IgM ELISA

LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno. TBE Virus IgM ELISA TBE Virus IgM ELISA ELISA test pro kvantitativní stanovení obsahu IgM protilátek proti viru TBE v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. Katalogové číslo výrobku: TICM0440

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát DY 2131-1601 M DY 2131-3001 M. Ag-potažené proužky membrány

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát DY 2131-1601 M DY 2131-3001 M. Ag-potažené proužky membrány Protilátky třídy IgM proti Borrelia afzelii Návod na použití WESTERNBLOT testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát DY 2131-1601 M IgM DY 2131-3001 M Borrelia afzelii (kompletní antigeny)

Více

Rapid-VIDITEST Campylobacter

Rapid-VIDITEST Campylobacter Rapid-VIDITEST Campylobacter (Jednokrokový kazetový test pro detekci Campylobacter spp.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgA). Návod k testu pro WESTERN BLOT

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgA). Návod k testu pro WESTERN BLOT Protilátky proti Helicobacter pylori (IgA). Návod k testu pro WESTERN BLOT OBJEDNACÍ PROTILÁTKY IG-TŘÍDA SUBSTRÁT FORMÁT ČÍSLO PROTI DY2080-1601 A Helicobacter pylori IgA WESTERN BLOTové 16 x 01 (16) (kompletní

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42

Více

Protilátky proti virulentním faktorům Yersinia enterocolitica (IgA) Návod na provedení WESTERNBLOTU. Objednací číslo Určení Ig-Třída Substrát Formát

Protilátky proti virulentním faktorům Yersinia enterocolitica (IgA) Návod na provedení WESTERNBLOTU. Objednací číslo Určení Ig-Třída Substrát Formát Protilátky proti virulentním faktorům Yersinia enterocolitica (IgA) Návod na provedení WESTERNBLOTU Objednací číslo Určení Ig-Třída Substrát Formát DY 2173-1601 A Yersinia enterocolitica (faktory virulence)

Více

PIGTYPE YOPSCREEN. Verze 1-061016. 01-201/5 (5 x 96 testů)

PIGTYPE YOPSCREEN. Verze 1-061016. 01-201/5 (5 x 96 testů) erologická diagnostika specifických protilátek proti patogenním Yersiniím u prasat metodou ELIA 96 nebo 480 reakcí PIGTYPE YOPCREEN Verze 1-061016 kat. číslo: 01-201/1 (1 x 96 testů) 01-201/5 (5 x 96 testů)

Více

Enzymatická imunoesej pro kvantitativní a kvalitativní stanovení autoprotilátek proti dvouvláknové DNA (dsdna) v séru a plasmě.

Enzymatická imunoesej pro kvantitativní a kvalitativní stanovení autoprotilátek proti dvouvláknové DNA (dsdna) v séru a plasmě. MASTAZYME TM dsdna Enzymatická imunoesej pro kvantitativní a kvalitativní stanovení autoprotilátek proti dvouvláknové DNA (dsdna) v séru a plasmě Návod k použití Pouze pro in vitro diagnostiku Test Kód

Více

Braf V600E StripAssay

Braf V600E StripAssay Braf V600E StripAssay Kat. číslo 5-570 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci čerstvých nebo mražených biopsií použijte soupravy Qiagen QIAmp DNA Mini nebo Micro. Pro izolaci

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen Protilátky třídy IgG proti EBNA-1 Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen 1 (EBNA-1) IgG Ag-potažené

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Antinukleární protilátky (ANA) Protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům (ENA)

Antinukleární protilátky (ANA) Protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům (ENA) Antinukleární protilátky (ANA) Protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům (ENA) Imunoenzymatické soupravy k diagnostice systémových autoimunitních onemocnění ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou

Více

Kras XL StripAssay. Kat. číslo 5-680. 20 testů 2-8 C

Kras XL StripAssay. Kat. číslo 5-680. 20 testů 2-8 C Kras XL StripAssay Kat. číslo 5-680 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Musí být použity vhodné metody extrakce DNA, v závislosti na typu vzorku, který má být vyšetřován. Doporučení

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru a Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce:

Více

Helicobacter pylori. Imunoenzymatické soupravy k diagnostice infekce Helicobacter pylori

Helicobacter pylori. Imunoenzymatické soupravy k diagnostice infekce Helicobacter pylori Helicobacter pylori Imunoenzymatické soupravy k diagnostice infekce Helicobacter pylori ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM v lidském séru nebo

Více

MASTAZYME TM ANCA. PR3 (c-anca) MPO (p-anca)

MASTAZYME TM ANCA. PR3 (c-anca) MPO (p-anca) MASTAZYME TM ANCA PR3 (c-anca) MPO (p-anca) Enzymatická imunoesej pro detekci autoprotilátek proti proteináze 3 (PR3) a myeloperoxidáze (MPO) v séru a plasmě Návod k použití Pouze pro in vitro diagnostiku

Více

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L RUO ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L OD-077 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel/fax.: +420 261 090 566 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

CHORUS HSV 1 SCREEN (36 testů)

CHORUS HSV 1 SCREEN (36 testů) CHORUS HSV 1 SCREEN 81018 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 4 4 Další potřebné

Více

AESKULISA. Crohn s-check. Objednací kód: 3509

AESKULISA. Crohn s-check. Objednací kód: 3509 AESKULISA Crohn s-check Objednací kód: 3509 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax:

Více

Rapid-VIDITEST Giardia Card

Rapid-VIDITEST Giardia Card Rapid-VIDITEST Giardia Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR,

Více

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA:

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA: REF 816A 10 lahviček z nichž každá obsahuje 0,5ml LAtrol Abnormální kontroly REF 816N 10 lahviček z nichž každá obsahuje 1,0ml LAtrol Normální kontroly UŽITÍ: LAtrol Abnormální kontrolní plazma (REF 816A)

Více

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C EGFR XL StripAssay Kat. číslo 5-630 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA použijte vhodný izolační kit. Doporučené kity jsou následující: Pro izolaci čerstvých nebo

Více

GanglioCombi. se směsí enzymů značených IgG a IgM. anti-ganglioside protilátky ELISA (GA1, GM1, GM2, GD1a, GD1b a GQ1b)

GanglioCombi. se směsí enzymů značených IgG a IgM. anti-ganglioside protilátky ELISA (GA1, GM1, GM2, GD1a, GD1b a GQ1b) GanglioCombi se směsí enzymů značených IgG a IgM anti-ganglioside protilátky ELISA (GA1, GM1, GM2, GD1a, GD1b a GQ1b) EK-GCO-GM 2 x 96 testů (12 profilů pacientů, IgG & IgM) Datum revize: 11.8.2010 1 /

Více

recomline Yersinia IgG recomline Yersinia IgA (IgM)

recomline Yersinia IgG recomline Yersinia IgA (IgM) recomline Yersinia IgG recomline Yersinia IgA (IgM) Přímá imunoanalýza využívající rekombinační antigeny k detekci IgG, IgM (i IgA protilátek) proti Yersinia enterocolitica a Yersinia pseudotuberculosis

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

Obecné vlastnosti. Borrelia, Treponema, Leptospira. Spirálovité bakterie Aktivně pohyblivé Pro člověka patogenní tři rody

Obecné vlastnosti. Borrelia, Treponema, Leptospira. Spirálovité bakterie Aktivně pohyblivé Pro člověka patogenní tři rody Spirochéty Borrelia, Treponema, Leptospira 1 Obecné vlastnosti Spirálovité bakterie Aktivně pohyblivé Pro člověka patogenní tři rody Borrelia, Treponema, Leptospira Potenciálně patogenní Brachyspira 2

Více

IMUNOENZYMATICKÁ CAPTURE SOUPRAVA KE KVALITATIVNÍMU STANOVENÍ PROTILÁTEK TŘÍDY

IMUNOENZYMATICKÁ CAPTURE SOUPRAVA KE KVALITATIVNÍMU STANOVENÍ PROTILÁTEK TŘÍDY PLATELIA Mumps IgM 48 TESTŮ 72689 IMUNOENZYMATICKÁ CAPTURE SOUPRAVA KE KVALITATIVNÍMU STANOVENÍ PROTILÁTEK TŘÍDY IgM PROTI VIRU PŘÍUŠNIC V LIDSKÉM SÉRU Ref. 91076/BRD Česky 1/9 OBSAH 1. POUŽITÍ 2. ÚVOD

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3601

AESKULISA. Objednací kód: 3601 AESKULISA Insulin Objednací kód: 3601 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C NRAS StripAssay Kat. číslo 5-610 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA musí být použita vhodná metoda vzhledem k typu tkáně vzorku. Pro doporučení vhodné metody kontaktujte

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více