Několik poznámek k působení tzv. protistátních skupin zemědělců na Znojemsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Několik poznámek k působení tzv. protistátních skupin zemědělců na Znojemsku"

Transkript

1 Několik poznámek k působení tzv. protistátních skupin zemědělců na Znojemsku Ani po řadě let změny politického systému se většina z nás nenaučila nazývat věci pravými jmény a reflektovat historické události tak jak opravdu byly. Částečně za to jistě může neúplnost dokumentů a svědectví, částečně však i pasivní a rozvláčný přístup reprezentace postižených osob, které dílem účelově, dílem z nevědomosti setrvávají i přes nezměrné utrpení celých svých rodin, které jim komunistický režim způsobil, na poloviční cestě k hlasitému vyřčení bolestivé, ale zcela adresné pravdy. Svůj díl na neuspokojivém stavu má i snaha o nedotažené rehabilitace z druhé poloviny šedesátých let minulého století. Tento společensky vynucený proces mohl i přes vůni Pražského jara napravovat křivdy a utrpení pouze do určité míry. I zde zůstával limit jasně předem vytyčen případné oběti mohly být v tehdejší, nadále komunistické, mašinérii - byť se dočasně tvářící lidštěji - prezentovány právě jen jako oběti jistých přehmatů doby, nikoliv jako oběti zločinného systému. A už vůbec ne jako aktivní a vědomí iniciátoři ozbrojeného odboje proti nositelům komunistické ideologie a jejich domácím i zahraničním kolaborujícím pomahačům. Persekuce rolníků Není pochyb, že v předních řadách těch, kdo se na jihu Moravy s komunistickou mocí nesmířili a kdo jí také byli trnem v oku, stáli venkovští rolníci. Silná religiozita v regionu, nesouhlas s politikou komunistické strany i vyznávání tradičních hodnot logicky vedly mnohé z nich k více či méně zjevným sympatiím se vznikajícím hnutím odboje. Zvláště markantní byly tyto tendence v severní části Znojemska a na Moravskobudějovicku. V jižnějších částech okresu, původně osídlených německým obyvatelstvem, byla vzhledem k specifické skladbě obyvatelstva dosídlenců a také vzhledem k dosud nezakořeněným vlastnickým vztahům situace do určité míry jiná. Pozice Komunistické strany Československa prosazující kolektivizaci zcelování zde byly i mezi venkovským obyvatelstvem pevnější. K perzekuci samostatných rolníků tvrdošíjně se bránících kolektivizaci bylo přistoupeno i na jiných místech republiky. Režimní propagandistická předehra operující s těmi nejnižšími pudy závisti a kolektivní nenávisti připravovala pozice pro konečné zúčtování. Rolníci s tradičním vztahem k půdě předků začali být hanlivě označováni jako kulaci, pijavice nebo vesničtí boháči. Místní akční výbory musely už v dubnu 1948 (!) nahlásit všechny politicky nespolehlivé osoby trojmo na Okresní akční výbor. Kdo byl takto nahlášen, byl izolován. Státní soudy důslední vykonavatelé vůle zla Závažnějších věcí se ujal mimořádný soudní tribunál, kterým byl tzv. Státní soud. Tento výkonný instrument komunistické persekuce rozhodoval o politických deliktech v období od 24. října 1948 do 31.prosince 1952, odkdy jejich agendu, pokud rozhodoval jako soud prvního stupně pro těžké politické delikty, Nejvyšší soud. Je dobré zdokumentovat, kdo v těchto orgánech zasedal. Je možno konstatovat, že všichni soudci, kteří se k tomuto propůjčili, byli vědomými zločinci. Kdo se pokouší rozvracet lidově demokratický řád, bude nemilosrdně rozdrcen instruktážně hřímal Rudolf Slánský na veřejném shromáždění v Kladně dne 12. září O čtyři roky později byl rozdrcen sám se skupinou sobě rovných jako sionistický agent imperialismu. Ironií osudu takřka ve stejné době jako mnohý z obětí i jejich zločinů tzv. kruhu rolnických rozvracečů lidově-demokratického řádu Státní soudy začaly, m.j. pod záminkou zapojení do tzv. Zelené internacionály vynášet nemilosrdné rozsudky nad rolníky v tisících případech v celé republice. Budoucnost československého zemědělství měla být v kolektivizaci a ve velkých státních statcích. Mnohde obligátní represe pod záminkou neplnění dodávek nepostačovala. Třídní nepřátelé měli být označeni za špiony a vlastizrádce. K tomuto komunistická státní moc neváhala použít ani cílených provokací. Nejznámější kromě jihomoravských kauz byly i případy východočeské v Čisté u Nové Paky a v Klukách u Bělé pod Bezdězem. Statistiky z let uvádějí odsouzených. Celkově bylo postiženo více než osob, včetně těch přikázaných do různých táborů, odsouzených v procesech politicky motivovaných a za verbální delikty. Smutná to čísla vypovídající nejlépe o podstatě zla a tváři devastovaného národa.

2 Přetrvávající otazníky kauzy Babice Byl vesnický odpor proti kolektivizaci vědomým odbojem odhodlaných vlastenců s konkrétně definovaným politicky motivovaným cílem, nebo se většina jeho aktérů dostala do pozice nechtěných odbojářů až v důsledku důmyslných provokací a zpravodajských her Státní bezpečnosti? Odpověď nebude ani po řadě let a stozích popsaného papíru jednoduchá. Pravda leží kdesi uprostřed. A klíč k mnohému leží v jistém smyslu v pozadí nejzávažnějšího případu širšího regionu známém pod názvem Kauza Babice. Členové protikomunistické odbojové skupiny zde po několika jiných projevech odboje v budově místní školy vykonali exekuci místních režimních funkcionářů. Jednalo se o vraždu, za kterou byl plně odpovědný domnělý provokatér StB Ladislav Malý-vedoucí skupiny? Nebo o exemplární a v podmínkách lidově demokratického Československa ojedinělý projev zúčtování s oddanými přisluhovači zločinného komunistického režimu ze strany antikomunistických partyzánů? Až na vzácné a úctyhodné výjimky se v Československu z objektivních důvodů opravdový nekompromisní protikomunistický odboj v takové míře jako třeba na území Polska, v Titově Jugoslávii nebo v baltských zemích nerealizoval. Snad nejznámějším českým, dodnes kontroverzně přijímaným případem zůstávají dramatické osudy legendární odbojové skupiny bratří Mašínů. Odbojové skupiny na Znojemsku Na základě studia archivních dokumentů není pochyb, že nejpozději od srpna 1950 byl vznik odbojových skupin na Znojemsku i v okolí Moravských Budějovic plně pod kontrolou StB. Pokusme se kriticky rekonstruovat sled a souvislosti tehdejších událostí. Počátky organizovaného odboje jsou v našem kraji spojovány se jmény Jana Samka a Eduarda Kadrnky z Nových Syrovic. Oba po únoru 1948 a po konfiskaci svého majetku uprchli do zahraničí. Záhy se však vrátili zpět jako agenti zahraničních tajných služeb (CIC). Jako takoví také kontaktovali důvěryhodného litohořského koláře a truhláře Gustava Smetanu, se kterým byli v kontaktu již od května Ještě v dubnu 1950 pomáhal tento statečný muž Kadrnkovi v přítomnosti neznámých mužů přemístit ilegální vysílačku. O něco později však obdržel zprávu, že Kadrnka byl při přechodu hranic postřelen a že bude navázán kontakt nový. Ačkoliv již i kolem působení a role samotného Kadrnky a zejména pak majora Samka zůstává dodnes plno nejasností, jedno je jisté. Státní bezpečnosti (StB) se za pomoci svého důstojníka podařilo do rodící se konspirativní skupiny infiltrovat hned v počátku. Tím byl právě nový kontakt Smetanovy skupiny zprostředkovaný v srpnu přes agentku StB Milinovskou - agent amerických tajných služeb major Vašek (jinak František Mareček z Humpolce, působící na StB v Jihlavě). Nutno říci, že agent pouze domnělý. Právě Mareček alias major Vašek poté jako agent-provokatér inicioval, usměrňoval a přímo podněcoval zakládání jihomoravských odbojových skupin. Svoje zadání realizoval prostřednictvím Gustava Smetany alias Pavla. Při obnově procesu roku 1968 ostatně sám Mareček doznal, že již ke konci roku 1950 ke Smetanovi zajížděl jako kontrolní orgán. Činil tak buď na motocyklu nebo automobilem Tudor jihlavské poznávací značky. Smetanova trestuhodná naivita a neopatrnost měla mít v budoucnu závažné důsledky pro něj osobně i pro řadu dalších osob. Skupina Ladislava Malého-zločinci, hrdinové nebo svedené oběti? Podle některých výkladů měl ve stejné době jiný agent západních rozvědek působit v okolí Heraltic a Rokytnice nad Rokytnou. V prostředí byl známý pod jménem kapitán Ladislav, agent CIC Rudolf Laci (nar. 1920) nebo vlastním jménem Ladislav Malý. Není vyloučeno, že důmyslná zpravodajská hra se právě zde estébákům vymkla z rukou. Poměrně jasno z pohledu komunistické státní moci nám do celého systému provokaci vnáší část textu přísně tajného přípisu JUDr. Jandy v zastoupení náměstka generálního prokurátora ministru spravedlnosti v trestní věci T131/52 Smetana a spol. ze dne (zdroj: SÚA, fond Komise 1955, sv.2 a.j. 487), kde se píše: Později však měli spolupracovníci bezpečnosti nevhodné zásahy v této protistátní organizaci a prováděli nedostatečnou kontrolu velezrádců. To mělo za následek, že se jedna skupina vyvíjela samostatně, a tak se stalo, že tato odtržená skupina provedla známý teroristický a vražedný úkol v Babicích. Touto odtrženou skupinou nebyla žádná jiná skupina, než ta, která se pod vedením svého organizátora stala hlavní aktérkou kauzy Babice. Syn četnického strážmistra Ladislav Malý sloužil po absolvování gymnázia v Moravských Budějovicích za války nějaký čas v protektorátním vládním vojsku. Dle nepotvrzených a takřka neověřitelných informací měl být prý ihned po válce školen v sovětské okupačním pásmu Rakouska orgány NKVD pro potřeby vynikající československé StB. Můj bývalý kolega dokumentarista z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Slanina před časem však na základě pečlivého studia archivních materiálů došel k hypotéze, že Malý nemusel

3 být Státní bezpečností řízen, ale že se skutečně sám a z vlastní iniciativy stylizoval do role nekompromisního bojovníka proti komunismu. Z dochované evidence StB počátku padesátých let totiž nijak nevyplývá, že by jimi Malý procházel jako tajný spolupracovník nebo dokonce jako její kádrový pracovník. Veškerá svědectví se opírají pouze o subjektivně pojímané výpovědi třetích osob, případně nevěrohodná matoucí svědectví. K dispozici máme Malého pitevní protokol, jehož autenticitu dosud nikdo nepopřel. Naskýtá se však ještě jedna možnost. Nemohla být kauza Babice v sovětské režii s cílem roztočit více kola teroru na československém území? Vzhledem k nejasnému působení Malého v sovětské okupační zóně Rakouska a jeho domnělým kontaktům s tamními orgány NKVD se provokační akce ze sovětské dílny jistě sama nabízí. A jako taková by podléhala tomu nejpřísnějšímu utajení, dokonce pravděpodobně i bez vědomí základních stupňů československých stranických a bezpečnostních orgánů. Byl Ladislav Malý obětovaným provokatérem Státní bezpečnosti? Nebo mužem činu a akce s hochštaplerskými sklony, který však v době, kdy se venkovské ovce za občasného bekotu více méně dobrovolně nasouvaly do komunistického chomoutu, tušil že na hrubý pytel platí hrubá záplata? Ostatně stejně jako ony stovky statečných protikomunistických partyzánů v tehdejším Polsku, Litvě, Estonsku, Bělorusku, Ukrajině nebo o něco později povstalci v ulicích maďarské Budapešti. Ti všichni neznali s komunistickou hrůzovládou kompromis. A ani oni jej nemohli ze strany stalinistů očekávat. Uvědomme si, že do doby krvavě potlačeného Maďarského povstání v roce 1956 stále i pro Československo existovala reálná naděje, že americké tanky s bílou hvězdou naděje přivezou do Prahy svobodu a navrátí nad Vltavu demokracii. O to větší musela zavládnout z pasivity demokratických zemí a poznání reality deziluze a zklamání. V dramatickém vyvrcholení domnělé či skutečné provokace byl Ladislav Malý zastřelen. Nenávist třídního boje dokládá i skutečnost, že když další z dopadených členů skupiny postřelený Antonín Plichta mladší 3. července 1951 v polích u Bolíkovic umíral, stáli prý všichni Stbáci kolem něho v kruhu a močili na něj. Pak jej ukopali k smrti. Těžce zraněného Stanislava Plichtu ponechali naživu, aby absolvoval martyrium výslechů a soudů a byl popraven Proces proti přeživším členům velezrádné gangsterské tlupy Malého a spol. se konal v Jihlavě. Tamnímu senátu předsedal všeho schopný náměstek předsedy státního soudu s příznačným jménem - dr. Vojtěch Rudý, žalobu zastupovali náměstek státního prokurátora, dělnický prokurátor Emil Eichler a prokurátor dr. Josef Handl. Rozsudek sedmi trestů smrti byl vynesen 1. srpna 1951.Svou trošku do kolaborantského mlýna neopomněli přidat ani zaprodaní a všeho schopní duchovní katolické církve, kteří v několika resolucích hanebný zločin odsoudili a vyslovili souhlas se spravedlivým rozsudkem. Odsouzeným osobám kněžského svěcení se kromě veřejné difamace dostalo i těch nejpřísnějších církevních trestů. Vědomý odboj nebo kola osudu? Zdá se, že historie antikomunistického odboje na Jihozápadní Moravě si i po řadě let svá tajemství ponechá. Buď jak buď - na památníku obětí komunistické persekuce jméno Ladislava Malého chybí. Jistě za předpokladu, že Malý byl konfidentem či rovnou příslušníkem StB nebo sovětských zpravodajských složek, nemohl být jako obětovaný provokatér ani skutečnou obětí komunistického režimu. Ale můžeme si být stoprocentně jisti, že tomu opravdu tak bylo? Pokud však v rozporu s míněním pozůstalých obětí obou táborů jedněch usilujících pod taktovkou StB o spravedlivou odplatu, druhých o něco později o rehabilitaci, připustíme možnost, že Ladislav Malý nebyl provokatérem a agentem, nepadl v polích u Bolíkovic zbytečně. Věděl proč a co způsobil za co zemřel. Zbytečně jistě nezemřeli ani ti komunisty popravení. A nadarmo svá léta v kriminálech a pracovních táborech nestrávili ani ti jinak odsouzení. Jejich osudy jsou pro budoucí generace svědectvím o tehdejší době i zločinech komunismu. U mnohých z nich však zůstává otázkou, zda-li si sami v oné době uvědomovali, proč vůbec To byl rozdíl mezi vědomými bojovníky proti komunistickému zlu a anonymní masou ožebračovaných rolníků a živnostníků, z nichž mnozí se později naivně doprošovali rehabilitací z libovůle svých bývalých katů a žalářníků. A je příznačné, že na zmíněném babickém památníku nenajdeme ani jméno dalšího z členů této skupiny popraveného Antonína Mitysky. A to ani v době, kdy už snad neplatí, že plni hnusu a hněvu se zastavují dělníci a zemědělci před odpornou maskou tohoto zvrhlého sadisty, jemuž vlastí byla peněženka nabitá dolary, vírou skrýš plná lahví kořalky, automatů a granátů a společnost opilých, ozbrojených gangsterů v kulackém poli, maskovaná hromadou hnoje. Rehabilitace z vůle vrahů Podivné, patřičně usměrňované a řízené rehabilitace, čas od času vždy přímo iniciované tou kterou rivalizující skupinou soudruhů po jejím převzetí moci v době, nebo ty realizované prostřednictvím soudců a státních zástupců myšlením i kariérou spjatých pupeční šňůrou s komunismem, byť formálně s kabátem možná obráceným, odpověď na všechny tyto zásadní otázky dát nemohly, nechtěly a nemohou.věřme, že aspoň

4 částečnou odpověď nám přinese některá z dalších generací historiků oproštěných jak od komunistického myšlení, tak účelových ohledů. V době, kdy vedoucí úloha komunistické strany ospravedlňující destrukci právního řádu a šíření masové nezákonnosti zůstávala zakotvena přímo v ústavě nebo za polistopadové sametové proklamace kontinuity degradovaného práva tomu ani nemohlo a nemůže být jinak. Koncepce politických procesů jako důsledků vykonstruované protistátní činnosti, stejně jako následných rehabilitací vždy byla a zůstane ovládaná politickou účelností. Tragédie rodiny Plichtů Za jednoho z hlavních organizátorů Malého skupiny komunisté označili Antonína Plichtu ze Šebkovic. Jeho jméno nebylo neznámé. Ke konci války se stal velitelem jednoho z nejmarkantnějších projevů protinacistického domácího odboje na Jihozápadní Moravě - partyzánské skupiny Lenka-jih.Antonín Plichta byl nejstarším ze sedmi sourozenců rozvětveného selského rodu, který v Šebkovicích hospodařil prokazatelně již přes tři sta let. Ve stejné vsi působili také jak Gustav Smetana, tak i další z Marečkových prostředníků a obětí Jaroslav Melkus. Stalinští propagandisté neváhali Plichtu vybarvit jako necitelného upíra a vykořisťovatele, postrach čeledínů a děveček, který bezohledně okrádal a jeho odbojové zásluhy relativizovat. Byl vzor oddaného služebníka nacistů, který pomáhal krmit esesácké armády a dostal za to od nacistů prémii. Když Rudá armáda vyhnala hitlerovské vrahy z naší vlasti a vrátila nám svobodu, stal se Plichta zuřivým zlatokopem. Dovedl zmizet z vesnice na několik dní a vracel se ze svých lupičských výprav v pohraničí okolo Znojma s bohatou kořistí. Kdesi ukradl i zámecká vrata, která si dal zasadit do jedné z budov na svém dvoře. Tolik dobový propagandistický tisk. V souvislosti s babickým případem došlo i k postihu jeho znojemských příbuzných. Antonínův mladší bratr Stanislav Plichta byl odsouzen na dva měsíce a předčasně penzionován, stejnojmenný syn odsouzen na 10 let, manželka s druhým synem Bohumilem opustili ilegálně Československo. Další jeho syn František Plichta měl za několik měsíců v rámci druhého ze znojemských procesů dostat 25 let v Jáchymově, jeho manželku Annu vystěhovali se třemi malými dcerkami ze Znojma do Práče, kde obývali starý neudržovaný dům. Tragédie rodiny Plichtů tam měla pokračování, když se při bouři zřítila hlavní zeď chatrného stavení a v sutinách dvě děti zahynuly. Dobšický bratranec Jaroslav byl odsouzen na dlouhá léta do Jáchymova a Příbrami. Komunistická perzekuce rozvětvené rodiny Plichtů neušetřila ani další rodinné členy. Znojemské monstrprocesy Formy persekuce vesnického obyvatelstva Persekuce vesnického obyvatelstva na Znojemsku měla podobně jako v celé republice měla rozličné formy. V důsledku babického případu byl vydán Výnos ministrů národní bezpečnosti, vnitra a spravedlnosti ze dne 22. října 1951, kterým byly upraveny poměry rodinných příslušníků potrestaných vesnických boháčů Dle tohoto výnosu byl každý potrestaný vesnický boháč a všichni příslušníci jeho rodiny, kteří s ním v den zahájení trestního řízení žili v jeho usedlosti, byli i bez rozsudkem vysloveného trestu zákazu pobytu přesídleni na určený státní statek, který se pro ně stal místem pracoviště i bydliště. Celkem bylo v rámci tzv. akce K přesídleno 1421 kulackých rodin, z toho z kraje Brno bylo vysídleno 40, z kraje Jihlava dokonce 179 rodin. Ke zrušení směrnic došlo až tajným dopisem ÚPV zaslaným předsedům KNV (Krajských národních výborů) ze dne 22. ledna 1954, ovšem s tím, že ty z již realizovaných případů přesídlení, neměly být až na nekřiklavější přehmaty uváděny do předešlého stavu. Další záminku k persekuci samostatných rolníků poskytovala Směrnice pro stíhání neplničů státních dodávek, která do rukou plnomocníků Ministerstva výkupu svěřovala neomezenou moc. Dle vnitřních instrukcí nemělo ke stíhání středních a drobných rolníků docházet masově a při procesech mělo být kladen důraz na široce výchovný charakter. Šikanózní prvek byl nepochybně i v tzv. placení nákladů na hubení amerického brouka vesnickými boháči. Za každý hektar ošetřených bramborových porostů byl od nich v případě, že budou pomáhat prací a potahy vybírán paušální poplatek ve výši 2500 Kč, 3000 Kč pak když se společné práce vesničtí boháči představitelé nejsilnější vrstvy domácí reakce nezúčastnili. Závažným zásahem do budoucnosti dotčených byla pak očista zemědělských škol od dětí vesnických boháčů. V době prázdnin roku 1952 došlo k vyřazení studentů ze škol pouze na základě jejich původu když jejich další setrvání na školách bylo považováno ze strany státu za zbytečné náklady, které se nevrátí, protože nemohou být po absolvování postaveni na odpovědná místa. Studenti byli přiděleni na manuální práci do rostlinné výroby na vytypovaných státních statcích. Na základě přísně tajných instrukcí bylo v červnu 1952 jen na jihu Moravy z 413 žáků prověřováno 393 a 18 vyřazeno, v okresu Jihlava z 364 prověřovaných vyloučeno 30.

5 Skupina Sněženka Represivní postup komunisty ovládané státní moci vůči skupině označované v oficiálních dokumentech jako kauza Vlček a spol. může nepochybně sloužit jako učebnicový příklad komunistické perzekuce samostatných rolníků na Znojemsku. Podle instrukcí a pod dohledem provokatéra Marečka (majora Vaška) se tak postupně konsolidovala skupina SNĚŽENKA. Organizací skupiny, ponejvíce z okruhu svých přátel z řad rolníků a malých živnostníků byl Janem Melkusem pověřen Jan Vlček z Přímětic Netrvalo dlouho a ocelová pěst dopadla s plnou silou. Jana Vlčka po zatčení vyslýchal v listopadu a v prosinci 1951 ve vazbě v Brně na Orlí ulici vyšetřovatel StB František Janíček. Státní bezpečnost měla v té době k dispozici věznici v Orlí ulici č. 30 bylo zde 20 cel pro 80 vězňů. V létě 1950 byla dána k dispozici i věznice v budově KV StB v Příční ulici č. 31, kde se pro potřeby StB nacházelo 26 cel pro 80 vězňů. Obě věznice nevyhovovaly jak kapacitou, tak ani hygienicky chyběla tu pitná voda, bylo nedostatečné větrání, cely v Příční byly vlhké a pod úrovní chodníku, takže za dešťů bývaly zaplavovány vodou. KV StB proto využívalo i zvláštní oddělení okresní soudní věznice ve Znojmě. Velitelství oddílu StB mělo dále k dispozici věznici se sedmi celami ve vlastní budově. Státní soud zahájil znojemské líčení s Vlčkovou skupinou 25. března Bylo to osm měsíců po zahájení procesu před státním soudem v Jihlavě. V obžalobě se všem obžalovaným při znojemském procesu kladlo se za vinu, že se na podnět ze zahraničí stali členy protistátní organizace a spolčili se k pokusu o zničení, případně rozvrácení lidově demokratického státního zřízení a společenského zřízení republiky. Tímto měli spáchat trestný čin velezrady podle 78 odst. 2 písm. a, odst. 2 písm. c) tr. zákona a vedoucí skupiny Jan Vlček i podle odst. 3 písm. d) tr. zákona. Obžalovaným přitížila rezoluce Okresního velitelství Lidové milice ve Znojmě ze dne 26. března Soudruzi milicionáři v ní rozhořčeně požadovali, aby soud co nejpřísněji postupoval a co nejspravedlivější trest Podepsáni za Lidovou milici okresu Znojmo milicionáři František Štefler, Jaroslav Malina a Viktor Všetečka. Domnělého iniciátora skupiny Jana Vlčka jeho obhájce renomovaný brněnský advokát dr.václav Vidlák od trestu 24 let odnětí svobody neuchránil, Jaroslav Švihálek dostal 7 let, František Vyskočil 12 let, Jan Novák zastupovaný ex offo JUDr. Olgou Uhdeovou let 18, František Blecha 6 let, Antonín Hanzálek 7 let, František Šalamoun z Přímětic 11 let, Antonín Hevera z Kuchařovic 12 let. Františka Valáška z Únanova poslal soud do vězení na 14 let, Františka Šebelu na 13 let, Františka Molíka na 17 let a Antonína Moravce z Mramotic na 5 let, Josef Fukač z Citonic dostal 11 let, Antonín Klika z Bezkova 10 let, František Hladík z Tvořihráze 8 let, Oldřich Vlček z Horních Dunajovic 10 let, Josef Večerek z Mikulovic 4 roky, bývalý strážmistr SNB Jaroslav Večeřa z Plavče 3 roky, Ladislav Kuřítka z Výrovic 6 let a František Jedlička z Plenkovic 10 let odnětí svobody. Odvoláním se zabýval Nejvyšší soud dne 10. června 1952 v tomto složení předseda senátu dr. Václav Michal, soudci z lidu truhlář Pavel Horský a Ján Kováčič, občanským povoláním skladový dozorce. Smetana i Melkus byli k trestu smrti za velezradu a pomoc při vraždě dle 78 zákona č. 86/1950 Sb. odsouzeni v samostatném procesu a popraveni pak 28. března 1953 v pankrácké věznici.

6

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Budování socialismu v ČSR

Budování socialismu v ČSR VY_12_INOVACE_105 Budování socialismu v ČSR Pro žáky 9. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Moderní doba Únor 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k prezentaci nového učiva a ověření schopnosti zapamatovat

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Perzekuce vojáků po únoru 1948 a jejich účast v protikomunistickém odboji

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Perzekuce vojáků po únoru 1948 a jejich účast v protikomunistickém odboji Historie a tradice ozbrojených sil ČR Perzekuce vojáků po únoru 1948 a jejich účast v protikomunistickém odboji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech Obr. č. 1: č. 1: Rodný 1: Rodný domek domek Vincence Koutníka na na samotě na samotě Jalovčí Jalovčí u u Dolní u Dolní Rožínky. Zdroj: autor Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Období totality Od roku 1948 po Sametovou revoluci Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

REHABILITACE ROLNÍKŮ (INTERVIEW S MINISTREM ZEMĚDĚLSTVÍ)

REHABILITACE ROLNÍKŮ (INTERVIEW S MINISTREM ZEMĚDĚLSTVÍ) REHABILITACE ROLNÍKŮ (INTERVIEW S MINISTREM ZEMĚDĚLSTVÍ) O které případy v podrobnostech půjde? Podle předložené osnovy se případy zemědělců dostanou na pořad v několika polohách. Jsou to především případy,

Více

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi?

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi? G Šternberk 1 1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 2. Kdy byl pan Havelka odsouzen a na jak dlouho? 3. Jaký vliv mělo na pana Havelku jeho uvěznění? 4. Vstoupil pan Havelka do

Více

Obsah. Hladomor a totalita Nástin strukturálních problémů sovětského venkova v letech Jan Adamec... 66

Obsah. Hladomor a totalita Nástin strukturálních problémů sovětského venkova v letech Jan Adamec... 66 Obsah Úvod Petr Blažek Michal Kubálek......................... 11 Kolektivizace ve střední a východní Evropě Jan Rychlík................................. 13 Typologie východoevropských podob kolektivizace

Více

Využití dopisů Dr. Milady Horákové ve výuce

Využití dopisů Dr. Milady Horákové ve výuce Využití dopisů Dr. Milady Horákové ve výuce 50. léta v Československu Hornické muzeum Příbram Památník Vojna - 20. června 2013 Mgr. František Štambera Proměny oficiálního obrazu procesu s Dr. Horákovou

Více

Česká literatura 1948 polovina 50. let. Únorový převrat

Česká literatura 1948 polovina 50. let. Únorový převrat Česká literatura 1948 polovina 50. let A Únorový převrat Komunistické straně se nakonec podařilo zatlačit demokratické síly do pozadí a slaví velké vítězství. Prezident republiky Edvard Beneš vyřešil vládní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Mizerov, Majakovského 2219 Určeno pro Sekce Předmět 9.třída Rozšířená

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Procesy v období komunismu

Procesy v období komunismu Procesy v období komunismu ÚVODEM Komunistické politické procesy v padesátých letech 20. století, zahájené po sovětském vzoru v zemích východního bloku, měly za cíl zlikvidovat, eliminovat a vystrašit

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 1 A 574/2002-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Sociální práce v historickém kontextu Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Jan Dočkal Konec války v Evropě Pokračující válka v Tichomoří Průběh kapitulace 4.května - Severní

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Východní blok. Státy a organizace východního bloku

Východní blok. Státy a organizace východního bloku Východní blok Státy a organizace východního bloku Státy východního bloku Hlavní slovo SSSR 15 svazových republik SSSR největší stát na světě Vliv ve většině států střední a východní Evropy Komunisté s

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Opletala a listopadovými

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Povinnost státního zástupce stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví.

Povinnost státního zástupce stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví. Otázka: Trestní právo procesní Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): adelka Zásady trestného řízeni, subjekty Zásady trestného řízení Zásada stíhání jen ze zák. důvodů Někoho stíhat lze jen způsobem

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-10 Výchova k občanství Dělba moci Mgr. Vilém Nejezchleb ÚSTAVA Ústava České republiky obsahuje preambuli a 113 článků rozdělených

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Protikorupční balíček

Protikorupční balíček Protikorupční balíček legislativní část (zákon o protikorupčních opatřeních) Ing. Martin Pecina, MBA ministr vnitra Korupce jeden z nejzávažnějších problémů současné ČR je v pozadí veškeré organizované

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 343 8. funkční období 343 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

Příloha č. 1: Zákon, jímž se vymezuje pojem československého partyzána (textový dokument). Zákony pro lidi. cz [online]

Příloha č. 1: Zákon, jímž se vymezuje pojem československého partyzána (textový dokument). Zákony pro lidi. cz [online] Přílohy Příloha č. 1: Zákon, jímž se vymezuje pojem československého partyzána (textový dokument). Zákony pro lidi. cz [online]. 27. 02. 2013. Předpis č. 34/1946 Sb. Zákon, jímž se vymezuje pojem "československého

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

V Praze dne 23. 10. 2008. Vážený pan Jindřich Šnýdl. Chrastava u Liberce. Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy

V Praze dne 23. 10. 2008. Vážený pan Jindřich Šnýdl. Chrastava u Liberce. Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy V Praze dne 23. 10. 2008 Vážený pan Jindřich Šnýdl Chrastava u Liberce Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy Vážený pane Šnýdle Obrátil jste se na Vojenský historický ústav s žádostí

Více

Příloha 1: Klement a Marta Gottwaldovi během dovolené na Krymu. 1

Příloha 1: Klement a Marta Gottwaldovi během dovolené na Krymu. 1 Přílohy Příloha 1: Klement a Marta Gottwaldovi během dovolené na Krymu... 2 Příloha 2: Prezident Beneš jedná 25. února 1948 s komunisty.... 2 Příloha 3: Nová vláda složila 27. února 1948 slib do rukou

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Čítanka kolektivizace. Očista vysokých zemědělských škol od dětí vesnických boháčů a městské burţoazie

Čítanka kolektivizace. Očista vysokých zemědělských škol od dětí vesnických boháčů a městské burţoazie Očista vysokých zemědělských škol od dětí vesnických boháčů a městské burţoazie Po velkých prověrkách na všech typech vysokých škol na počátku roku 1949 pokračovala další etapa vylučování studentů v roce

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 6 Tz 49/2013-66 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 11. prosince 2013 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Engelmanna a soudců JUDr. Ivo

Více

(Zdroj: PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 1992, 2.díl, období 1945 1992. Doplněk, Brno 2009.)

(Zdroj: PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 1992, 2.díl, období 1945 1992. Doplněk, Brno 2009.) Formy sabotáží vesnických boháčů Od jara 1950 komunističtí funkcionáři řadili rozvíjení třídního boje na vesnici mezi nejdůležitější předpoklady kolektivizace a vznik JZD považovali za výsledek či dovršení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Václav Drbola. *16. října srpna 1951

Václav Drbola. *16. října srpna 1951 Václav Drbola *16. října 1912 + 3. srpna 1951 rodák ze Staroviček, farář v Babicích, popraven StB a justičními orgány ve vykonstruovaném politickém procesu, v tzv. Případu Babice. Životopis Případ Babice

Více

1946 1948 Nástup komunismu 50. léta

1946 1948 Nástup komunismu 50. léta Sociální práce v historickém kontextu 1946 1948 Nástup komunismu 50. léta Jan Dočkal Mezinárodní situace Poválečná situace a nové rozdělení světa se připravovalo již v průběhu války. Rozdílná východiska

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2.

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. SOUSTAVA SOUDŮ ČR Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o. Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět:

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0116. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0116. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Téma třídní justice v období

Téma třídní justice v období STRUKTURY MOCI Téma třídní justice v období 1948 1952 SESTAVILI TOMÁŠ BURSÍK A ALENA ŠIMÁNKOVÁ Ústav pro studium totalitních režimů má před sebou celou řadu úkolů. Jedním z nejdůležitějších, ale zároveň

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Komentář ke statistickému vyhodnocení činnosti středisek Probační a mediační služby v České republice za rok 2002

Komentář ke statistickému vyhodnocení činnosti středisek Probační a mediační služby v České republice za rok 2002 Č.j. 20 PM/2003 Komentář ke statistickému vyhodnocení činnosti středisek Probační a mediační služby v České republice za rok 2002 S cílem zjištění základních statistických údajů o počtech a typech případů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 965 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Miloslavy Vostré a Pavla

Více

ODBOJOVÁ SKUPINA BRATŘÍ MAŠÍNŮ

ODBOJOVÁ SKUPINA BRATŘÍ MAŠÍNŮ ODBOJOVÁ SKUPINA BRATŘÍ MAŠÍNŮ MICHAL BIHARY Jaká byla profese Josefa Mašína staršího, otce bratrů Ctirada a Josefa? Kde se nacházel v období I. světové války, na které straně bojoval a co byl cíl jeho

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

CO SE STALO V BABICÍCH?

CO SE STALO V BABICÍCH? aktivita CO SE STALO V BABICÍCH? ANOTACE: Žáci se prostřednictvím aktivity seznámí s Případem Babice a událostmi, které souvisely s vraždou tří funkcionářů MNV v Babicích na Třebíčsku v červenci 1951.

Více

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání.

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání. Obviněný je osoba, proti níž je vedeno trestní stíhání. Obviněný je jedním ze subjektů trestního řízení. Trestní řád označuje tuto osobu několika pojmy (podle stadia řízení a jejího postavení). Podezřelý

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

TEORIE PRÁVA 11. PŮSOBENÍ PRÁVA VE SPOLEČNOSTI

TEORIE PRÁVA 11. PŮSOBENÍ PRÁVA VE SPOLEČNOSTI TEORIE PRÁVA 11. PŮSOBENÍ PRÁVA VE SPOLEČNOSTI Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz SPOLEČNOST Společnost je sociální systém Společnost představuje souhrn individuí jednajících s ohledem na jednání druhých

Více

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946)

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946) Gaulle, Charles de (nar.1890) francouzský vojenský a politický činitel. Po vítězném německém tažení na Západ v roce 1940 uprchl do Velké Británie a vytvořil zde hnutí Svobodná Francie. V letech 1944 1946

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

Biografie středoevropských vůdců (komparace)

Biografie středoevropských vůdců (komparace) Biografie středoevropských vůdců (komparace) 1. Medailonky (str. 2 7) a) Klement Gottwald (Československo) b) Mátyás Rákosi (Maďarská lidová republika) c) Walter Ulbricht (Německá demokratická republika)

Více

KDYŽ JSEM VSTUPOVAL DO JZD

KDYŽ JSEM VSTUPOVAL DO JZD aktivita KDYŽ JSEM VSTUPOVAL DO JZD Kolektivizace zemědělství v komunistickém Československu ANOTACE: Aktivita se snaží žákům ukázat, jaké mechanismy používal komunistický režim k tomu, aby přinutil soukromě

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

V 19 letech byl odsouzen za velezradu na 10 let a byl poslán do uranových dolů v Jáchymově.

V 19 letech byl odsouzen za velezradu na 10 let a byl poslán do uranových dolů v Jáchymově. Průběh projektu My, žáci 9. a 8. třídy, jsme se v letošním školním roce zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Tento dlouhodobý projekt nás zaujal možností pracovat se vzpomínkami přímého pamětníka.

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Po stopách sovětských perzekucí Čechů a československých občanů na území Ukrajiny

Po stopách sovětských perzekucí Čechů a československých občanů na území Ukrajiny Po stopách sovětských perzekucí Čechů a československých občanů na území Ukrajiny Ústav pro studium totalitních režimů od počátku své existence v rámci několika výzkumných projektů zkoumá represe Čechů

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Spolek evangelických kazatelů 3700 v 6 svazcích. Akce Klín 312 v 1 svazku. Činnost StB - pronikání do církev. struktur UMPRUM - pomoc při dohledávání

Spolek evangelických kazatelů 3700 v 6 svazcích. Akce Klín 312 v 1 svazku. Činnost StB - pronikání do církev. struktur UMPRUM - pomoc při dohledávání Seznam předaných dokumentačních témat Číslo spisu 54/VvK-95 60/VvK-95 61/VvK-95 72/VvK-95 76/VvK-95 80/VvK-95 81/VvK-95 85/VvK-95 86/VvK-95 97/VvK-95 103/VvK-95 106/VvK-95 127/VvK-95 134/VvK-95 138/VvK-95

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více