DEBATY O ZAVEDENÍ TZV. EUGENICKÉ STERILIZACE V ČESKOSLOVENSKU,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEBATY O ZAVEDENÍ TZV. EUGENICKÉ STERILIZACE V ČESKOSLOVENSKU, 1933-1938"

Transkript

1 PRo ET CONTRA DEBATY O ZAVEDENÍ TZV. EUGENICKÉ STERILIZACE V ČESKOSLOVENSKU, Michal V. Šimůnek Celý tento postup ideový a celý postup prakse, jez by měla uskutečňovat biologický ideál nové doby, je teprve v nejprvnějších počátcích. Není možno vědět, v jaké formy se jednou vtělí jeho další vývoj." Břetislav Foustka, 1923' Anotace: Studie shrnuje debaty týkající se zavedení či odmítnutí eugenicky motivovaných sterilizací v českých zemích a Československu do roku Tyto debaty představuje v širším kontextu snah o tzv. eugenickou reformu, respektive v reakci na obdobná opatření zaváděná v jiných evropských státech (Skandinávie, Německo). Opírá se jak o dobově publikované materiály, tak o doposud neznámé archivní prameny. Klíčová slova: eugenika, sterilizace, zdravotní politika, Československo. Vztah k lidem s mentálním či fyzickým postižením byl v první polovině 20. století do značné míry formován eugenikou a jejími zastánci. 1 Nejednalo se přitom pouze o kategorizaci odvozenou od eugenické hodnotové škály, nýbrž současné o nárok na prevenci vycházející z biomedicínských oborů (genetika,-pediatrie, psychiatrie). Ten nebyl nikterak nelogický, neboť odstranění příčin trvale podmíněné (determinované) defektivity eo ipso znamenalo i odstranění jejích psychologických a společenských důsledků. Jednalo se přitom o trend, který byl imanentné přítomný reformním snahám a hnutím v mnoha evropských zemích a USA konce 19. a počátku 20. století, kdy stále narůstalo přesvědčení, že... zdatnost organická je zdrojem výkonnosti tělesné i duševní...; že je podkladem pro rozvoj duševní a mravní, a že je pramenem nesmírného blaha osobního a sociálního... Všechny tyto tendence jsou zároveň projevem touhy moderního člověka po lepším 1 FOUSTKA, B. Sociologie a etika eugenismu. Česká mysl 1923, rod. 19, s. 1-12, zde s

2 Objevujeme vyšším žití a přímo po obrození."2 Zároveň docházelo i k zásadnímu posunu chápání možností a poslání moderní vědy jako takové, především však biologie: Co bude moci tato nová biologie dáti jednou člověku filosofickyp Její kausální hledisko jistě předně sblíží člověka ducha s hmotou a poznáním souvislosti organického substrátu s kvalitami intelektuálního a citového života... Organika bude znamenati však i možnost pro přetváření organických kvalit. Budou se tyto možnosti vztahovati jednou i na člověka? Bude moci člověk přetvářet! svůj typ a tím i své potence, pokud tkvějí v jeho organismu? Tedy: bude státi snad eugenika... přece jednou před otázkou nového člověka?"1 V následující studii se pokusíme přiblížit podstatu argumentace a kontext debat, které se týkaly jednoho z nejradikálnějších eugenických požadavků meziválečného období, tzv. eugenické sterilizace. Při ní mělo být cíleně použito chirurgických zásahů omezujících reprodukční schopnost vybraných jedinců či skupiny obyvatelstva na základě domnělé zapomenuté sociálně-genetické stratifikace. Přiblížení těchto debat se jeví jako důležité nejen s ohledem na reflexi osob s postižením v českých zemích přinejmenším v první polovině 20. století, nýbrž i kvůli často konfuzní argumentaci pokud jde o sterilizační zákroky prováděné v Československu v 70. a 80. letech 20. století.4 V neposlední řadě jsou tyto debaty součástí historického kontextu, v němž byla formulována moderní státní sociální politika určovaná v českých podmínkách do značné míry oběma totalitními ideologiemi 20. století.5 1. Český eugenický program a umělá neplodnost": Když byla v druhém roce první světové války dne 2. května 1915 na Staroměstské radnici v Praze za předsednictví filozofa a pedagoga prof. Františka Čády ( ) slavnostně založena Česká eugenická společnost (dále jen ČES), jednalo se především ú pokus soustředit K déjinám eugeniky ve 20. století srov. B A A D E R, G., H O F E R, V., M A Y E R T. Eugenik in Osterreich. Biopolitische Strukturen von 1900 bis W i e n : Czernin Verlag, 2007; T U R D A, M., W E I N D L I N G, PJ. Blood and Homeland": Eugénia and Racial Nationalism in Central and Southeast Európe, Budapest: C E U Press, 2006; B L A C K, E. War against the Weak. Eugenics and Americas Campaign to Create a Master Race. New York, London : Four Walls Eight Windows, 2003; G A W I N, M. Rasa i nowoczesnošč: história polskiego ruchu eugenicznego. Warszawa : Neriton PAN, 2002; PAUL, D.B. Controlling Human Heredity to the Present. New Y o r k : Humanit)' Books, 1995; táž, The Politics of Heredity. Essays on Eugenics, Biomedicine, and tlie Nature-Nurture Debate. New Y o r k : State University o f New York Press, 1998; W E I N G A R T, P., K R O L L, )., B A Y E R T Z, K. Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland. Frankíúrt/Main: Suhrkamp, 1992; K E V L E S, D.J. In the Name of Eugenics. Genetics and the Uses of Human Heredity. New Y o r k : Knopf, 'Foustka, c. d., s K Ŕ 1 Ž E N E C K Ý, ). Budeme moci měnit člověka? Přítomnost , 1 (21), s , zde s Srov. Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci sterilizaci prováděných v rozporu s právem a návrhy opatřeni k nápravě", , s , dostupné na ].! 225

3 celou řadu aktivit ve zdravotní, sociální a pedagogické sféře a zároveň vytvořit platformu, na níž by bylo možné formulovat nové požadavky. 7 Ty kladly důraz zejména na větší vliv představitelů akademických kruhů obeznámených s nejnovějšími poznatky z oblasti výzkumu dědičnosti. 8 Maxima českého eugenického programu vyjádřil roku 1923 již citovaný sociolog prof. Břetislav Foustka (1862 až 1947) následovně: je potřeba, aby se lidé dobře zrodili... a aby se zrodili do dobrých poměrů". 9 Neboli řečeno mrazivě technokratickými slovy téhož autora, do značné míry předjímajícími vývoj v druhé polovině 20. století: Jde jen o to, odstranit,,vymazať z plazmatu pokolení lidského ony,zápisy' nepříznivých vlivů minulosti a nahradit je novými, cennými. " I0 První část této vize předpokládala, že eugenika bude chápána - paralelně k experimentální nauce o dědičnosti (genetice) - jako samostatný aplikovaný vědní obor. Druhá část pak zasahovala do poměrů hospodářských a sociálních a kladla mj. nemalý důraz rovněž na pedagogiku: Dědičnost má svůj význam i pro otázky národohospodářské a sociální. Tu se již dokonce stává základním kamenem pro novou užitnou vědu: eugeniku, snažící se na základě rodokmenových statistik poznávati dobré i neblahé vlastnosti rodů a jejich sociálního okolí, aby se tak cestou profylaktickou mohlo dospěti ku promyšlenému zušlechtění tělesných i duševních vlastností lidí a vyloučení všech neblahých vlivů, jak vrozených, tak i okolím daných." 11 Účastenství na tvoření člověka" bylo společným jmenovatelem rovněž českých příznivců eugeniky. Základní východisko přitom představovaly výběrové (selektivní) zásahy a opatření, díky čemuž např. jeden z jejích hlavních představitelů, lékař a biolog prof. Vladislav Růžička ( ), rozděloval veškeré eugenické snahy na selektivní "Srov. BROBERG, G., TYDÉN, M., ROLL-HANSEN, N. Eugénia and the Welfare State. Sterilization Policy in Denrnark, Sweden, and Finland. East Lansing, MI: Michigan University Press, 'Založení ČES předcházelo zřízení soukromé eugenické centrály v pražském Ernestinu" z iniciativy K. Herforta a A. Brožka, k níi byla přičleněna i tzv. pedologická ústředna. ČES fungovala až do června 1941, kdy byla její činnost zastavena po zákroku pražského gestapa. Po roce 1945 byla znovuobnovena a de facto zanikla roku Od roku 1922 existoval při Ústavu pro všeobecnou biologii UK pod vedením prof. Vladislava Růžičky rovněž Ústav pro národní eugeniku, který byl mj. finančně podporován i Ministerstvem veřejného zdravotnictví. V letech byla ústředním tiskovým orgánem ČES Revue Neuropsychopathologie, lékařství sociální, dědičnost a eugenika, therapie (dále jen Revue), v níž byla otázkám souvisejícím s dědičností a eugenikou věnována samostatná sekce. "Srov. ŠIMŮNEK, M. Eugenics", Sociál Genetifcs" and Racial Hygiene": Plans for the Scientific Regulation of Human Heredity in the Czech Lands, , in TURDA-WEINDLING, c. d., s ; týl Soziopolitische Bestrebungen der Tschechischen Eugenischen Gesellschaft in den Jahren , in ANDÉL, M RÚZICKA, T. et al. (eds.), Modeme Biologie: Móglichkeiten und Risiken, Hojfnung und Bedrohung (= Vita Nostra Revue, vol. 12, suppl. 1), Praha: 3. LF UK 2003, s ; JANKO, J. Diskuse k eugenickému hnutí v Československu, in Dějiny véd a techniky (dále jen DVT) 30 (4) 1997, s * Foustka, c.d., s Tamtéž,s " BROŽEK, A. Nauka o dědičnosti, in PRÁT, S. (red.), Rostlinopis, sv. 5, Praha 1930, s Dále srov. např. KÍU- 2ENECKÝ, J. Eugenika, in Masarykův slovník naučný (díl II.), Praha: Čs. kompas 1926, s

4 Objevujeme zapomenuté a adaptivní, a sice coby doplněk ke galtonovskému dělení eugeniky na tzv. negativní a pozitivní. 12 O tom, že si byli eugenici dostatečně vědomi, že se princip výběru, resp. sexuálního výběru či také plodnostní selekce", 13 úzce dotýká klíčových etických otázek, svědčí např. Růžičkova téměř prorocká replika z roku 1919, v níž kritizoval německý koncept tzv. rasové hygieny: 14 Princip výběru rozhodně demokratický není, vždyť snaží se udržeti a rozmnožiti jen nejlepší (podtrženo v originále - pozn. aut.) ze všech, čímž uskutečňuje myšlénku aristokratickou... Nelze popříti jisté mohutnosti těmto ideám..., v nichž mizí všechny dosavadní pojmy o dobrém a zlém a na jejichž základě výběrem (podtrženo v originále - pozn. aut.) vzniklý německý nadčlověk buduje si nový svět s novou nelítostnou morálkou."' 5 V této souvislosti je nicméně zajímavé, že ve stejné době nechyběly v českém prostředí snahy pojímat eugeniku coby východisko nové urozenosti" 16 úzce - a nutno říci značně sporné - spojenou s ideály humanitními: Její veliký smysl historický je ten, že jí (eugenikou - pozn. aut.) má být dovršen obsah ideálu humanitního a že se jí má zavrcholit pochod, jímž člověčenstvo spěje k uskutečnění lidství."" Pokud jde o docílení umělé neplodnosti", to bylo zmiňováno již v raných českých eugenických pracích. 18 Nicméně hlavní důraz byl od počátku kladen především na změnu zákonné úpravy pro uzavírání sňatků (sňatkovou revizi) a umísťování do ústavů (azylaci); sterilizace (či kastrace) byla považována za zdaleka nejradikálnéjší opatření. V této souvislosti je užitečné připomenout debaty týkající se v letech právě tzv. sňatkové revize, které v mnohém anticipovaly i argumentaci týkající se později eugenických sterilizací. Ta byla lékařskými kruhy opakovaně požadována v podstatě již od počátku 20. století." Po roce 1915 se stala, jak již bylo naznačeno, ústředním bodem českého eugenického programu. 20 Podle návrhu doplňků nového zákona č. 320 ze dne 22. května 1919, oficiálně nazva- 1! RŮŽIČKA, V. K biologické definici národa a národní eugeniky, in Revue 15 (1-2-3) 1918, s (33]; týž, Biologické základy eugeniky. Praha: F. Borový, 1923, s Růžička (1923), c. d.,s Česká eugenika se již od první svétové války jasné distancovala od německého rasové hygienického hnutí. Vedle označení eugenika, resp. národní eugenika se používalo rovněž označení tzv. sociální genetika, dědičná hygiena či sociální biologie. Srov. Růžička (1923), c. d., s Genetické oddělení/mendelianum Moravského zemského muzea Brno (dále jen GO MZM), f. RŮŽIČKA, V. O národní eugenice" - přednáška v Budyni n/o., 1919, rukopis. "Foustka,c. d.,s. 6. "Tamtéž, s. 12. " BROŽEK, A. Eugenika, nauka o zušlechtění a ozdravění lidu, založená na pravidlech dědičnosti. Pražská lidová revue 1912,8 (6), s. 2; Růžička (1923), c. d s " HAŠKOVEC, L. Snahy veřejného zdravotnictví v otázce smlouvy manželské. Praha: Otto, 1902; týž, Profylaxe slabomyslnosti. První český sjezd pro péči o slabomyslné 1909; týž, Snahy eugenické. Revue. 1912,7 (3-4), s "Srov. Memorandum ČES z předložené rakouskému ministru veřejného zdravotnictví prof. J. Horbaczewskému. Revue 1917,13 (11-12), s

5 ného o obřadnostech smlouvy manželské", bylo podstatnou změnou zavedení povinných lékařských prohlídek před sňatkem, respektive možnosti zákazu sňatku na základě eugenické indikace. 21 Za předpoklad pro restriktivní hygienu manželství" bylo považováno zavedení tzv. zdravotních matrik, další vzdělávání lékařů v nauce o lidské dědičnosti a konečně zřízení nového tzv. Ústavu pro národní eugeniku, 22 který měl být nadán úřední mocí a zároveň měl představovat konečnou instanci při rozhodování ve sporných případech. 23 Takto doplněný návrh však nebyl schválen Státní zdravotní radou, a to i přes vehementní protesty celé řady exponentů eugeniky (Haškovec, Růžička aj.). 24 Ve stejné době nepředstavovalo umělé zneplodnéní" zásadní téma, jak lze doložit na příkladu rozsáhlé ankety, kterou ČES zorganizovala na přelomu let 1918 a 1919." O několik let později publikoval pod příznačným názvem K otázce umělého zneplodňování méněcenných" 26 svůj příspěvek přednesený na Mezinárodním kongresu pro sexuální výzkum v Berlíně (1926) v podobě podrobné, shrnující studie profesor emigrantské Ukrajinské svobodné univerzity v Praze, někdejší ukrajinský ministr zdravotnictví a člen ČES, prof. Boris Maťušenko (nar. 1883). 27 Zneplodňovací zákroky, zpravidla prováděné sterilizací (ale i kastrací), byly obdobné jako v předešlém období označeny za toliko jeden z prostředků praktické" eugeniky. 28 Za nejvíce problematickou otázku Maťušenko považoval výběr osob, kterých se měly sterilizační zákroky týkat, a zároveň kladl důraz na dobrovolnost těchto zákroků. 29 Za hlavní inspiraci označil praxi v USA a předložil chronologický a obsahový přehled platných sterilizačních zákonů jednotlivých států severoamerické unie. 30 V roce 1931 zahrnul sterilizační zákroky mezi čtyři základní opatření negativní eugeniky rovněž biolog, lékař 21KŔ1ŽENECKÝ, J. Návrh na zavedení povinné lékařské prohlídky před sňatkem a sňatkových zákazů. Revue. 1916, 14 (8-9-10), s ; HAŠKOVEC, L O návrhu zákona k obřadnostem smlouvy manželské. Revue. 1920, 17 (1-2-3), s " Srov. CUWNOVÁ, L. Ústav pro národní eugeniku. In JANKO, J., TĚŠÍNSKÁ, E. (ed.), Technokracie v českých zemích ( ). Práce z déjin AV ČR, řada A, sv. 6 - Studie z déjin techniky, sv. 3. Praha : Archiv AV ČR, 1999, s RŮŽIČKA, V. Diagnostika a eugenika. ČLČ. 1920, roč. 59, č. 2, s Srov. PELNAŔ, J. Omezování a zakazování sňatků z důvodů eugenických. ČLČ. 1919, roč. 58, č. 12, s "Srov. Revue, 1919,15 (1-3), s ; tamtéž (4-6), s ; tamtéž (7-8), s ; tamtéž (9-10), s MAŤUŠENKO, B. K otázce umělého zneplodňování méněcenných. ČLČ. 1927, roč. 66, č , s , zdes "Srov. VESELÁ, J. Sterilisace: problém populační, sociální a kriminální politiky. Knihovna politika, sv. 10. Praha : L Mazáč, 1938, s "Tamtéž, s "Tamtéž, s "Tamtéž, s Dobově srov. zejm. LAUGHLIN, H.H. Eugenical Sterilization in the United States. Chicago : Psychotic Laboratory of the Municipal Court of Chicago, 1922, a HOFFMANN, G. v. Die Rassenhygiene in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Munchen:). F. Lehmann,

6 Objevujeme zapomenuté a eugenik prof. Jan Bělehrádek (1896 až 1980). 3 ' Dalšími byly již zmiňované zákazy sňatků (tzv. sňatková revize), izolace (azylace) a zákaz imigrace ve vybraných případech. 32 Proti sterilizacím se téhož roku z pozice křesťanské mravouky postavil profesor UK ThDr. Karel Kadlec ( ), který v obšírné studii provedl po historickém přehledu eugenických snah základní rozdělení sterilizačních zákroků na soukromé a zákonné. 33 Jednoznačně zastával názor, že v případě eugenické indikace jde o zmrzačení (mutilatio) člověka, když je mu odebrána schopnost generační, nedá se napraviti vůbec nebo jen velmi těžko a má pro jednotlivce následky neblahé". 1 * Stejně tak rozhodně zamítal zavedení sterilizací coby státem nařízených, tzv. zabezpečovacích opatření a konečně poukázal na přehnaná očekávání stejně jako možnost jejich zneužití: Jak je tu snad možno, že komise by rozhodovala ne podle práva a spravedlnosti, nýbrž že by se dala věsti ohledy rasovými, politickými a třídními, a tak by se mohlo sterilisace zneužiti proti nepohodlným lidem." 35 Na podzim 1932 se otázka sterilizací stala nepřímo aktuální v souvislosti s připravovanou změnou 144 tr. ř. o přerušení těhotenství. 36 Ministerstvo spravedlnosti si tehdy vyžádalo posudek od V. Růžičky ohledné relevantnosti eugenické indikace umělého přerušení těhotenství. Ačkoli sterilizace byly ze strany eugeniků uváděny jako menší zlo" nežli přerušení těhotenství již roku 1923, 37 nastal na počátku 30. let očividný příklon k jednoznačně deterministickému pojetí mendelovské genetiky. Růžička mj. konstatoval, že kvalita vyvinutého je zcela ovládnuta dědičností. Všechno, co se vyvine, vyvine se na základě dědičné vlohy.,<38 Dále rovněž došlo k posunu eugenické agendy do supraindividuální roviny předpokládající vzájemnou souvislost příslušníků jednotlivých generací, což Růžička shrnul v kategorické konstatování: Eugenika však není individualistická, nemůže jí býti," 39 Pokud šlo o meritum věci, vyjádřil se v tom smyslu, že existují i jiná opatření a že eugenická indikace může mít při kontrole porodů" pouze fakultativní význam".' 10 O rok později 31 BĚLEHRÁDEK, J. Podklady a výhledy eugenických snah. Hygiena. 1931, roč. 4, č. 4, s , zde s "Tamtéž. 55 KADLEC, K. Trest smrti a sterilisace zločinců a duševné chorých s hlediska katolické morálky. Praha, 1931 (separát - otisk z Časopisu katolického duchovenstva), s "Tamta "Tamtéž, s. 58,59,66. "Srov. Veselá, c. d., s Na konci 30. let se počet nezákonně provedených potratů v Československu odhadoval na Srov. VOJTA, M. Umělé přerušení těhotenství. Dvacáté století. Kniha o vědě, technice a kultuře. Praha : Orbis, 1959, s , zde s " Zprávy odborné a jiné, in: Revue 22 (2) 1923, s "GO MZM, Růžička, 1527/g2/III, úřední akta, strojopisný komentář osnovy zákona o vyhnáni plodu a usmrceni dítěte u porodu" z roku 1932 (č /32), "Tamtéž. "Tamtéž. 229

7 pak vzájemnou souvislost s eugenickou sterilizací tentýž autor popsal následovně: oprávněnost eugenické indikace (přerušení těhotenství - pozn. aut.) jest hájiti hlavně s hlediska, že dokud nejsou uzákoněny hlavní požadavky eugenické (vč. sterilizací - pozn. aut.), dlužno chápati se každého prostředku.' M1 2. Čas eugenické reformy" Na počátku 30. let představovaly eugenické požadavky nedílnou součást diskurzu o využitelnosti vědeckých poznatků na jedné a racionalizaci sociální politiky postavené před nové výzvy následkem velké hospodářské krize na druhé straně. Nejen ve Velké Británii z nich vyplývalo, jak konstatoval genetik a evoluční biolog, prof. John B. S. Haldane ( ), zavedení zcela nových legálních principů".* 2 Míra donucení (koercitivity) přitom byla považována za zásadní. Zatímco tzv. dobrovolné sterilizace, tedy sterilizace provedené se souhlasem dané osoby, byly obecně považovány za přípustné, sterilizace z donucení či také násilné sterilizace (forced sterilizations, Zwangssterilisationen) byly z mnoha důvodů značné kontroverzní a jejich podpora, jak výstižné poznamenal Haldane roku 1938, jistým příznakem rozvržení mysli, který není následováníhodný".* 3 Ačkoli během 30. let byly eugenické sterilizační zákony, které se ovšem obsahově značně odlišovaly, přijaty v celé řadě evropských zemí (Švédsko 1934, Norsko 1934, Finsko 1935 ad.' 14 ), bezesporu největší ohlas zaznamenal německý tzv. zákon k zabránění početí dědičně postiženého potomstva [Gesetz zur Verhutung erbkranken Nachwuchses; dále jen GeVeNa], který byl přijat krátce po převzetí moci nacisty 14. července 1933 s platností od 1. ledna Jednalo se o vůbec nejradikálnéjší sterilizační zákon, který byl do té doby přijat. 46 Nejenže jím bylo legalizováno zneplodnění zpravidla sterilizačním zákrokem, 47 a to i za použití policejních donucovacích 41 RŮŽIČKA, V. O eugenické a sociální indikaci umělého potratu. Praktický lékař. 1933, roč. 13, č. 18, s , zdes " HALDANE, J.B.S. Heredity and Politics. London: George Allen & Unwin, 1938, s J Tamtéž, s. 78, Srov. ADAMS, M.B. (ed.). The Wellborn Science. Eugenics in Germany, France, Brazil and Russia. New York: OUP, Dobově HELLMER WULLEN, H. v. Eugenics in Other Lands. A Survey of Recent Developments. lournal of Heredity. 1937,28 (8), s ,s BENZENHÔFER, U. Zur Genese des Gesetzes tur Verhutung erbkranken Nachwuchses. Miinster: Klemm und Oelschláger, 2006; KRÔNER, H.-P. Von der Eugenik zur NS-Rassenhygiene: Zur politischen Schuld der Medizin im Dritten Reich". KNIGGE-TESCHE R. (ed.), Berater der braunen Macht. Wissenschaft und Wissenschaftler im NS-Staat. Frankfurt am Main : Anabas, 1999, s ; WEISS, S.F. The Race Hygiene Movement in Germany, In Adams, c. d., s. 8-69, zde s V dobovém českém překladu.zákon k zabránění dědičně zatíženého potomstva'. Vistník Ministerstva veřejného zdravotnictví. 1933, roč. 15, č. 9, s " BOCK, G. Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Studien zur Rassenpolitik und Frauenpolitik. Opladen: Monsenstein und Vannerdat, 1986; BOCK, G. Sterilisationspolitik im Nationalsozialismus. Die Planung einer heilen Gesellschaft durch Prävention. In DÔRNER, K. (ed.), Fortschritte der Psychiatrie im Umgang mit Menschen. Wert und Verwertung im 20.1ahrhundert. Rehburg-Loccum: Psychiatrie, 1985, s

8 Objevujeme zapomenuté opatření, nýbrž rozsah ohlašovací povinnosti zdaleka přesahoval okruh lékařů či zdravotnického personálu; zaváděl také zcela novou soustavu tzv. soudů dědičného zdraví (Erbgesundheitsgerichte). Dalším zjevným problémem bylo vymezení jednotlivých diagnostických skupin, mezi něž nakonec byla autory zákona (A. Giitt, E Ruttke, E. Rúdin) zařazena tzv. slabomyslnost (Schwachsinn), schizofrenie, manicko-depresivní stavy, epilepsie, Huntingtonova choroba (chorea), 48 tzv. dědičná slepota a hluchota, těžké tělesné deformace a těžký alkoholismus. 49 Opatření zavedená GeVeNa lze zpětně chápat jako součást řetězce nacistických cílených antinatalitních zásahů, kterými měly být eliminovány jisté skupiny obyvatelstva. Do září 1939 se tak na jednom pólu nacházelo vyloučení z příjmu finanční podpory a na druhém právě legalizované násilné sterilizace. Hledisko zdravotní se v podmínkách nacistického státu prolínalo s rasovým ( rasová příslušnost") a ekonomickým (využitelnost, zaměstnatelnost). Navíc je potřeba vzít v úvahu i restriktivní opatření dalších nově přijatých zákonných norem, které s GeVeNa úzce souvisely. Jednalo se zejména o tzv. zákon proti nebezpečným zločincům-recidivistům a o opatřeních nápravy a zlepšení [Gesetz gegen gefáhrliche Gewohnheitsverbrecher und uber Mafiregeln der Sicherung und Besserung] z 24. listopadu 1933 a tzv. zákon na ochranu dědičného zdraví německého lidu [Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes] z 18. října 1935, zavádějící povinné prohlídky před sňatkem a zamezující ve vybraných případech uzavření sňatku. Kromě toho byl GeVeNa před vypuknutím druhé světové války několikrát doplněn, a to zpravidla v neprospěch cílové skupiny. Tak např. roku 1935 bylo umožněno při provádění sterilizace rovněž přerušit těhotenství z eugenické indikace, a to před dovršením šestého měsíce těhotenství. Podle velmi hrubých odhadů bylo mezi lety 1934 a 1945 na území Německa, respektive na jím okupovaném území, sterilizováno na osob. S0 Zavedení GeVeNa v samotném Německu bylo mezi lety 1933 a 1939 rovněž doprovázeno ofenzivní propagandistickou kampaní. Němečtí zástupci byli do značné míry úspěšní především v rámci střechové eugenické organizace, Mezinárodní federace eugenických organizací (International Federation of Eugénie Organizations - IFEO), a Mezi- 47 Poprvé byly sterilizační zákroky operačné provedeny v druhé polovině 19. století (A. J. Oschner, A. Zuccarelli, R. R. Rentoul). Jejich nárůst lze zaznamenat od 90. let 19. století. Ve 30. letech 20. století se i nadále jednalo zejm. u žen o značné problematický zákrok s mnoha možnými komplikacemi. Srov. RENTOUL, R.R. Proposed Slerilization of Certain Mental and Physical Degenerates. An Appeal to Asylům Managers and to Others. London: W. Scott, " U Huntingtonovy choroby, způsobené autosomální dominantní mutaci genu (Huntingtin), byl v době zavedení GeVeNa jako u jediné prokázán jednoznačný vliv dědičných predispozic. " Weingart et al., c. d., s ; srov. WEINDLING, P. Health, Race, and Germán Politics between National Unification and Nazism, Cambridge, New York: CUP, 1989, s " Bock (1986), c. d., s V Německu byly úřední statistiky počtu sterilizovaných podle ustanovení GeVeNa uváděny pouze několik prvních let po vstoupeni zákona v platnost. 231

9 národní unii pro vědecký výzkum populačních problémů (International Union for the Scientific Investigation of Population Problems - IUSIPP), jak dokládají např. mezinárodní kongresy ve švýcarském Curychu (1934) a německém Berlíně (1935). 51 Zpravidla pozitivní ohlas zaznamenal GeVeNa i u amerických eugeniků." 3. Československo: V Československu bylo zavedení GeVeNa, obdobně jako v ostatních středoevropských zemích, 53 reflektováno především lékařskými a právními odborníky. 5,1 Ještě na podzim roku 1932 přitom bylo úředními místy konstatováno, že... není známo, že by o otázce sterilisace bylo uvažováno v Národním shromáždění republiky Československé nebo že by o ní bylo zavedeno úřední šetření". 55 Několik měsíců po vydání GeVeNa se ale již v odborném lékařském tisku objevovaly názory, že by bylo... účelno věnovati těmto problémům větší pozornost. 56 Jako jeden z prvních obecně referoval o eugenických sterilizačních opatřeních na 23. schůzi Spolku českých mediků dne 11. prosince 1933 v Praze tehdejší asistent Ústavu pro národní eugeniku, RNDr. et MUDr. Bohumil Sekla ( )." Již tehdy se za zavedení eugenických sterilizací v debatě postavili psychiatr doc. MUDr. Otakar Janota ( ) a patolog prof. MUDr. Kristián Hynek ( ). 58 Svůj podrobnější rozbor B. Sekla publikoval hned následujícího roku po vstoupení GeVeNa v platnost. 59 Vycházel z toho, že již dnes jsme přesvědčeni, že jak vlastnosti normální, tak zejména určité vady a méněcennosti mají původ v dědičných vlohách, které jejich nositelé odevzdávají dále do populace... A víme dále, že dědičné vlohy nedovedeme nijak zevním působením změniti, jistě ne k lepšímu." 60 Za hlavní problém 51KUHL, S. Die Internationale der Rassisten. Aufstieg und Niedergang der internationalen Bewegungfiir Eugenik und Rassenhygiene. Frankfurt am Main, New York: Campus, 1997, s "Black, c.d.,s Srov. Springer, c. d., s. 55,56. M HERFORT K. Sterilisace dědičné zatížených a nenapravitelných opilců. Úchylná mládež. 1933, roč. 9, č. 1-3, s Národní archiv (dále jen NA) Praha, f. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělovýchovy (dále jen MVZd), k. 482, připiš MVZd Ministerstvu zahraničních věcí (dále jen MZV) ve věci sterilizačních opatření, BŘESKÝ, E. Sterilisační zákon v Německu. PrakÚcký lékař. 1933, roč. 13, č. 22, s Srov. GRUSCHKA, T. Die Sterilisierung Erbkranker. Jugendfursorge. 1933,17, s "23. schůze Spolku českých lékařů 11. prosince 1933 (přednáška B. Sekly: Eugenické sterilisační zákony). ČLČ. 1933, roč. 72, č. 51, s Srov. Veselá, c. d., s K úloze B. Sekly ve vývoji české lékařské genetiky srov. GOETZ, P. Historie lékařské genetiky v České republice. ČLČ 2006, roč. 145, č. 2, s Dále srov. Soubor prací k šedesátým narozeninám prof. RNDr. MUDr. Bohumila Sekly. ČLČ. 1961, roč.100, č. 20, s "Tamtéž. "SEKLA, B. Eugenické sterilisační zákony (1). Praktický lékař. 1934, roč. 14, č. 1, s. 5-9, a pokračování II: Praktický lékař. 1934, roč. 14, č. 2, s Srov. rovněž SEKLA, B. Otázka eugenické sterilisace v Anglii. Praktický lékař. 1934, roč. 14, č. 8, s. 261, a týž: Potřeba eugenické populační politiky. Praha: Čin, Sekla, Eugenické sterilisační zákony I, c. d., s

10 Objevujeme zapomenuté a zároveň odůvodnění přijetí sterilizačních opatření považoval působení tří navzájem propojených faktorů: depopulaci, diferenční plodnost (tzn. rozdílnou plodnost jednotlivých sociálních skupin) a nepůsobení přirozeného výběru, resp. nedostatečné kontraselekce. 61 Dále podle něj nebylo sporu o to, že sterilizace představuje velmi hluboký zásah do práv jednotlivce a jeho lidského osudu", 62 nicméně předpokládal do budoucna proměnu role státu, tzn. stále větší ingerenci státu do individuální sféry. 63 Eugenické ratio je zcela patrné ze syrového konstatování, že společnost jako celek má arci povinnost brát tyto jedince (defektní - pozn. aut.) v úvahu a starat se o ně. Nemůžeme se jich nijak zbavit v přítomnosti. Ale jiná je otázka, zda je možno bránit do budoucna jejich přibývání." 6 '' Za nejschůdnější cestu tedy považoval snížení plodnosti jejich (defektních dědičných vloh - pozn. aut.) nositelů" a jako hlavní vzor uváděl USA. 65 Z pohledu autora coby genetika bylo kýženým cílem těchto opatření uchování hygieny genů" a jejich regulace v populaci", tzn. jakási státem garantovaná péče" o genofond obyvatelstva. 66 Pokud šlo o německý GeVeNa, vyzdvihoval především jeho dokonalou" formální stránku a opakovaně vyjádřil své přesvědčení, že je nutno striktně oddělovat eugeniku od rasových teorií, proti nimž se jednoznačně a opakovaně stavěl. 67 Téhož roku se debaty o eugenických sterilizacích zároveň posunuly do poněkud jiné roviny. Na pozadí novinových polemik, které vyvolal Bělehrádkův článek Talenty a demokracie", 68 se do středu pozornosti dostaly zcela klíčové otázky využití poznatků moderní genetiky a jejího demokratického či antidemokratického charakteru, resp. možného politického zneužití. Vedle filozofa doc. Josefa Fischera ( ), 69 který se právě v této době systematicky zabýval studiem vztahu demokracie a totalitních režimů, do ní přispěl především biolog a filozof védy, prof. Emanuel Rádi ( ), 70 a opět i jeho bývalý žák B. Sekla. Rádlův komentář přitom lze považovat za zajímavý doklad toho, nakolik byla eugenika a její požadavky ve své době kriticky reflektována. 71 Eugeniku jednoznačně " Tamtéž a Sekla, Eugenické sterilisační zákony II, s. 48. " Sekla, Eugenické sterilisační zákony I, s. 5. "Tamtéž, s "Tamtéž, s. 6 "Tamtéž, s "Sekla, Eugenické sterilisační zákony II, s. 47. "Tamtéž. "Srov. SEKLA, B. Odborníci v demokracii. Útok. 1934, roč. 4, č. 3, s ; týž: Biologická méněcennost lumpenproletariátu. Útok. 1934, roč. 4, č. 5, s M FISCHER, J. Talenty v demokracii. Útok. 1934, roč. 4, č, 4, s. 38. "RÁDL, E. Několik poznámek k eugenice. Naše doba. 1935,42, s Srov. rovněž RÁDL, E. Vztah biologie k civilizaci. Naše doba. 1935, roč. 42, s , zde zejm. pasáže Liberalismus a theorie dědičnosti, s , a Politický antiliberalismus a biologie, s Z pohledu sociálního lékařství a preventivní medicíny srov. GRUSCHKA, T. Co nám chybí v péči o dětské zdraví. Sociálně zdravotní revue. 1934, roč. 11, č. 2, s , zde s

11 považoval za moderní vědu" a regulaci lidstva podle výsledku dědičnosti" za správny program a nesmíme se urážet, jestliže vede k tomu, že společnost ze zájmů sociálně zdravotních bude zasahovat víc a více do oblasti zájmů jednotlivcových." 72 Zásadně a vytrvale nicméně poukazoval na fatalistické zneužívání" výsledků genetických výzkumů. 73 Pokud jde o Seklovu reakci, ten především kvitoval Rádlovo uznání vědeckého statusu eugeniky, zopakoval její hlavní poslání, tzn. zastavení masového procesu kontraselekce vyplývajícího z postupující racionalizace lidského rozmnožování", 74 a jako hlavní cíl pokrokově" orientovaných zastánců eugeniky současně určil zabránění jejího zneužití prolnutím odpadkovým produktem z okrajů objektivní vědy", 75 čímž měl na mysli rasové teorie. 76 Opakovaně pak zdůraznil, že mezi eugenikou a rasovým programem" v Německu nevidí žádné vnitřní souvislosti". 77 Kritické a nutno říci rovněž značné skeptičtější komentáře byly současné publikovány v tisku. Tak např. v rozboru dopadů GeVeNa v Německu uveřejněném Peroutkovou Přítomností 78 se poukazovalo především na podezřelý kvantitativní nárůst 79 případů prováděných sterilizací po zavedení GeVeNa. Ten vedl autora k názoru, že se v podmínkách daného politického režimu jedná o opatření, která mají legalizovat předsudky nacíonálně socialistické doktríny". 80 Zdůrazněna byla rovněž nebezpečná návaznost na nemocenské, zaměstnanecké a invalidní pojištění: Podobná sociální opatření, jako je sterilisační, není možno hodnotíti samo o sobě. Je třeba všímati si ho v souvislosti se vším ostatním, co se v tomto státě děje."* 1 Další skupinu námitek představovaly negativní lékařské zkušenosti získané při operacích. 82 Další stanoviska pro zavedení eugenických sterilizací zaznívala i v regionech. 83 Na podzim téhož roku, 24. října 1935, se otázka eugenických sterilizací stala rovněž předmětem rozkladu na zvláštní schůzi Československé společnosti pro právo trestní v Praze. Řešily se, obdobně jako např. v Rakousku, kde se v případě provedení sterilizací z jiných než léčebných důvodů jednalo o těžké tě- " Rádi (1935a), c.d., s. 151, bod č. 7. "Tamtéž, s. 151, bod č. 3. 7< SEKLA, B. Eugenika reakční či pokroková? Naše doba. 1935, roč. 42, s , zde s Tamtéž, s Tamtéž, s. 292, Tamtéž, s P1LC, B. Německo sterilisuje. Přítomnost. 1935, roč. 12, č. 37, s "Tamtéž, s "Tamtéž, s " Tamtéž, s. 588,589. "Tamtéž, s Srov. Nejvhodnější metoda sterilisace ženy. Praktický lékař. 1935, roč. 15, č. 3, s " Srov. např. REINL, F. Sterilisace ze stanoviska eugeniky. Přednáška přednesená na zasedání Vědeckého lékařského spolku pro severovýchodní zemi Moravskoslezskou v Olomouci dne ČLČ. 1935, roč. 74, č. 9, s M Srov. Springer, c. d., s

12 Objevujeme zapomenuté lesné ublížení na zdraví, 84 právní aspekty. Zasedání se vedle odborníků na trestní právo (A. Miřička, E. Lány ad.) zúčastnil za ČES i J. Bělehrádek. 85 Toto zasedání mělo, až na kritické připomínky ke kastracím, vyznít ve prospěch zavedení eugenických sterilizací v Československu. 86 Následující rok 1936 přinesl nejen další debaty v odborné veřejnosti 87 a reflexe situace v Německu, 88 ale především zásadní posun směrem k vypracování čs. sterilizačního zákona. Dne 5. května 1936 uspořádala ČES v Praze za předsednictví svého dlouholetého člena a národohospodáře, prof. Josefa Drachovského ( ), zvláštní schůzi, která byla věnována pouze jednomu tématu - zavedení eugenických sterilizací v Československu. 89 Předcházela jí anketa, které se účastnila celá řada lékařů, právníků a národohospodářů působících jak na univerzitních fakultách, tak na ministerstvech. 90 Sterilizace v případě určitých indikací byla shledána jako účelná" a její zavedení žádoucí". 9 ' Následné bylo jednomyslně doporučeno její uzákonění, resp. zřízení zvláštní komise (při ČES) odborníků, kteří by kriticky prozkoumali dnes platné eugenické zákonodárství v různých zemích a se zřetelem k našim poměrům připravili návrh zákona, který bude předložen příslušným ministerstvům a politickým kruhům". 92 Členy tříčlenného výboru byli dva lékaři-eugenici, totiž MUDr. Vladimír Bergauer ( ) 93 a B. Sekla, a jeden právník, JUDr. Jarmila Veselá ( ). Jako motto pro jejich činnost by mohl zajisté velmi dobře posloužit citát J. Veselé z roku 1938: Ochrana defektních nesmí jiti tak daleko, aby se dovolilo rozmnožování defektních. Pravděpodobně nejkonciznéjší kritiku eugenicky motivovaných sterili- 5 Veselá, c. d s "Tamta. 17 Členská přednášková schůze župy čs. lékařů v Ostravě (Sekla B Může sterilisace regulovali moderní populační vývoj?), in: Praktický lékař 15 (6) 1936, s. 142 a srov. Veselá, c. d., s. 124,126. Dále srov. Sekla B Ubývání duševního nadání v populaci následkem moderního populačního vývoje, in: Sborník MAP 10 (55) 1936, s " Zkušenosti se sterilisací žen, in: Praktický lékař 16 (6) 1936, s. 133; Zkušenosti s eugenickou sterilisací, in: Praktický lékař 16 (15) 1936, s ; Základové principy operativní metodiky zákonné sterilisací dědičně nemocných žen, in: Praktický lékař 15 (16) 1936, s "Srov. SEKLA, B. Diskuse o eugenické sterilisací, in Národní osvobození Přítomni mj. byli prof. JUDr. Josef Drachovský, gen. MUDr. Ludvík Fisher, prof. MUDr. )an Bělehrádek, MUDr. Hynek Fůgner, doc. JUDr. Jarmila Veselá, doc. MUDr. Vladimír Bergauer. Doc. MUDr. Josef Hynie, doc. MUDr. Georg Herrmann, doc. MUDr. Bohumil Krajník, prof. MUDr. Armin von Tschermak-Seysenegg, prof. MUDr. Richard von Zeynek, prof. MUDr. Ernst Singer, doc. MUDr. Jiří Král či Vojta Beneš. "Veselá, c. d.,s " SEKLA, B. Diskuse o eugenické sterilisací. Národní osvobození "Tamtéž. Srov. Hellmer Wullen, c. d., s Srov. ŠIMŮNEK, M. Vladimír Bergauer a česká eugenika. SVOBODNÝ, P., ČERNÝ, K. (ed.). História, Medicína, Cultura. Sborník k dějinám medicíny. Praha: Karolinum, 2006, s Veselá, s KADLEC, K. Racionalisace života. Snahy o řízení vzniku lidského života a i jeho konce z hlediska mravouky. Praha : b.v

13 zací predložil roku 1936 opét K. Kadlec, jenž je v knize Racionalisace života 95 zahrnul mezi celkem pět dobových racionalizačních snah úzce se dotýkajících základů lidského života; tato práce rovněž sloužila k výkladu II. části papežské encykliky Časti connubii z roku Vedle argumentů, které prezentoval již roku 1931, se zde věnoval rovněž situaci v Německu po přijetí GeVeNa, respektive detailnějšímu rozboru papežské encykliky. 97 Sterilizační zásahy tentokrát rozdělil na soukromé a určené zákonem. 98 Stejně jako dříve považoval sterilizace prováděné na základě eugenické indikace za neospravedlnitelný zásah do lidské přirozenosti / přirozených práv člověka, resp. jeho tělesné integrity, a zpochybnil možnost přínosu pro obecné dobro. 99 Chápal je primárně za svého druhu trest (v analogii např. s trestem smrti), přičemž upozornil na základní rozdíl: Za svůj chorobný stav nemohou býti činěni (postižení dědičnou chorobou - pozn. aut.) odpovědní, a proto též nemohou býti trestáni".' 00 Konečně opětovně poukázal na pochybnou účelnost a ekonomický přínos těchto opatření (nárůst operačních zákroků) stejně jako hrozbu zneužití. 101 Příprava návrhu zákona a průběh debat po zbytek roku 1936 a počátkem roku 1937 není na základě dochovaných archivních pramenů zcela zřejmý. Doložitelné je, že dne 5. března 1937 byly jménem ČES ve formě Memoranda k otázce eugenické sterilisace" formulovány základní východiska a obrysy připravovaného zákona. 102 V této souvislosti jistě není bez zajímavosti i koincidence s vydáním první české učebnice lékařské genetiky z pera B. Sekly, která vyšla právě roku 1937 pod názvem Dědičnost v přírodě a ve společnosti" a v níž se autor opětovně vyjádřil pro zavedení eugenických sterilizací v Československu. 103 Memorandum bylo předloženo Ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy (dále jen MVZd) 21. června V souladu s předchozími debatami byla deklarována genetická determinace určitých diagnóz, potřeba kolektivního hlediska, kdy byl kolektivní zájem o kvalitu budoucích generací národních" propojen s kvantitativními úvahami u tzv. diferenční plodnosti. 105 Za nejúčin- 96 Vedle sterilizací považoval za další poradu před sňatkem a zákaz sňatku, omezení početí, vyhánění a usmrcení plodu (potrat) a eutanazii. Srov. Kadlec (1936), c. d., s Tamtéž, s , "Tamtéž, s "Tamtéž, s. 47; ""Tamtéž, s Tamtéž, s Archiv Akademie véd Praha, f. MAP/58, sgn. Pres 5, 433, II7a, Memorandum k otázce eugenické sterilisace", "" SEKLA, B. Dédiinost v přírodě a ve společnosti. Praha: Nakl. Volné myšlenky, 1937, s ,w Veselá, c. d., s Archiv AV Praha, f. MAP/58, sgn. Pres 5,433,117a, Memorandum k otázce eugenické sterilisace", ""Tamtéž. 236

14 Objevujeme zapomenuté nější prostředek" k dosažení tohoto cíle byla určena eugenická sterilizace, která jest... jedinou bezpečnou překážkou dalšího rozmnožování", neboť jiné nebyly považovány za ireparabilní. 106 Jako chirurgické zákroky byly navrženy vasoligatura 107 a vasectomie 108 (u mužů) a salpingektomie' 09 (u žen); sterilizace rentgenovým zářením nebyla shledána vhodnou.' 10 Dále byla konstatována nutnost zákonné úpravy provádění sterilizačních zákroků z eugenické indikace; jako nejschůdnější se navrhovalo přijetí samostatného zákona. 111 Jelikož do této doby mohl být lékař, který provedl sterilizaci z jiných než léčebných důvodů, stíhán za trestný čin ublížení na těle, měl tuto skutečnost případný zákon o eugenické sterilizaci změnit, resp. upravit tehdejší 152 tr. z. 112 Návrh na sterilizaci měli podávat jednak sami postižení či jejich poručníci, jednak příslušné úřední instituce, které přicházejí s osobami tohoto druhu do styku", tzn. opatrovnické, zdravotní a sociální. 113 Provedení sterilizačního zákroku mělo být vždy vázáno na svolení dané osoby či jejího zákonného zástupce, resp. na lékařský, geneticko-eugenický a úřední rozbor daného případu zvláštní komisí." 4 Nebyla tedy navrhována nucená sterilizace." 5 Bylo doporučeno, aby vzniklo několik komisí, které by byly centralizovány a přičleněny ke zdravotním oddělením jednotlivých Zemských úřadů. 116 Proti rozhodnutí měla existovat možnost odvolání, přičemž konečnou odvolací instanci mělo představovat MVZd v Praze. V Memorandu byly určeny celkem čtyři diagnostické skupiny, kterých se měly eugenické sterilizace v případě zavedení týkat. Podle původního označení mezi ně patřily:" 7 dědičná slabomyslnost; těžké dědičné nervové a duševní choroby; těžké dědičné smyslové defekty; některé těžké dědičné tělesné defekty. 118 Slabomyslnost 119 (zejména ve smyslu primární oligofrenie) byla ze všech eugenických indikací uváděna na prvním místě (především kvůli diferenční plodnosti), dědičný faktor se předpokládal 107 Tzn. podvázání chámovodů. IMTzn. přerušení chámovodů a úplné odstranění jejich části. ""Tzn. přetnutí a odstranění vejcovodu. 110 Archiv AV Praha, f. MAP/58, sgn. Pres 5,433, II7a, Memorandum k otázce eugenické sterilisace", '"Tamté! 111 Naopak provedení sterilizace z léčebných důvodů bylo v Československu podle soudobé judikatury Nejvyššího soudu beztrestné. '"Archív AV Praha, f. MAP/58, sgn. Pres 5,433, II7a, Memorandum k otázce eugenické sterilisace", '"Tamtéž. 115 Pro zavedení obligatorní sterilizace/sterilizace z donucení byla J. Veselá. Srov. Veselá, c. d., s '"Tamtéž. '"Tamtéž. '"Tamtéž. 237

15 u 75% prípadu, celkový výskyt v populaci se odhadoval v rozmezí 1-2% s velmi pravděpodobnou možností nárůstu. 120 Mezi tzv. téžkě dědičné nervové a duševní choroby byla razena především Huntingtonova choroba a epilepsie. 12 ' Mezi tzv. těžké dědičné smyslové defekty byla řazena dědičná hluchota a slepota, přičemž výskyt obou onemocnění v populaci se odhadoval kolem 0,1 % s žádným nebezpečím přírůstku. 122 Konečně mezi těžké dědičné tělesné defekty byl jednoznačně řazen pouze rozštěp patra, jinak je podle předkladatelů Memoranda na základě tehdejších poznatků nebylo možné posoudit z jednotného hlediska. 123 Memorandum z let představovalo, zdá se, vůbec nejpropracovanější návrh na zavedení eugenických sterilizací v Československu. S nejvétší pravděpodobností nebylo dále rozpracováno, např. do paragrafovaného znění. Proč tomu tak bylo, zůstává otázkou. Podceňovat s velkou pravděpodobností nelze odmítavé stanovisko představitelů MVZd, kteří již v souvislosti s dopady GeVeNa na čs. státní příslušníky v Německu roku 1936 jasné konstatovali, že zavedení nucených eugenických sterilizací... by byl zásah do osobní svobody ústavou zásadně zaručené". 124 Ani publikování nejucelenější a pro zavedení eugenických sterilizací plédující práce J. Veselé roku nic nezměnilo na tom, že k legalizaci, resp. zavedení eugenických sterilizací během meziválečné existence Československa nedošlo. Na oficiální úrovni byly naopak vypracovávány návrhy nové zákonné ochrany slabomyslných. 126 '"Slabomyslnost představovala vůbec nejproblematičtější kategorii. Zpravidla sejí rozuměla vrozená forma choromyslnosti, přičemž pod ni byla zahrnuta i imbecilie a idiocie. Srov. Růžička (1924), c. d., s , Statistika slabomyslných ve sledované dobé de facto neexistovala. Srov. KŘIVÝ, M. Dnešní stav statistiky slabomyslných na Slovenska Revue v neurologii a psychiatrii. 1934, roč. 20, č. 8, s , a HOSCHEK, M. Základy sčítání osob vadných v Československu. Úchylná mládež. 1937, roč. 13, č. 5-6, s Právnicky spočíval problém v tom, že slabomyslnost nebyla počítána k duševním chorobám ve vlastním slova smyslu, nýbrž byla v občanském i trestním právu odlišována slabomyslnost od choromyslnosti; označení slabomyslnost" či slabomyslní"' tedy nemélo žádného normativního významu. Srov. TAUSSIG, L. Právní postavení choromyslných v osnově nového občanského zákoníku. Rozbor příslušných ustanovení. Neurologie a psychiatrie čs. 1938, roč. 24, č.2,s , zdes. 75. '"Tamtéž. '"Tamta. 122 Tamtéž. 123 Tamta. 124 NA Praha, f. MVZd, k. 482, materiál Némecký zákon o zamezení dědičně zatíženého potomstva" - informace pro pana ministra, vypracoval Dr. Žofka, srpen VESELÁ, J. Sterilisace: problém populační, sociální a kriminální politiky. Knihovna politika, sv. 10. Praha: L. Mazáč Dobové recenze Veselé práce byly značné rozdílné. Srov. KEPERT, Doc. Dr. Jarmila Veselá: Sterilisace. Problém populační, sociální a kriminální politiky. Všehrd. 1938, roč. 20, č. 2, s ; b. a., Veselá: Sterilisace. Problém populační, sociální a kriminální politiky. Sborník věd právních a státních. 1938, roč. 38, č. 5-6, s , či OK (šifra): O sterilisací jednou a provždy. Našinec. 1938, roč. 74, č. 273, s. 5. '"NEČAS, J. Úkoly péče o slabomyslné. Úchylná mládei 1937, roč. 13, č. 9-10, s , a tamtéž ŠONKA, J. Zákoriná ochrana slabomyslných, s Srov rovněž kritický postoj vůči sterilizacím u ŠONKA, J. Dědičné choroby a sterilisace. Úchylná mládei. 1938, roč. 14, č. 3-4, s

16 Objevujeme zapomenuté Jinou kapitolu ovšem představuje období německé okupace a druhé světové války v letech , neboť od 1. ledna 1940 do 5. května 1945 platil německý GeVeNa na území pohraničních oblastí připojených k Německu (tzv. říšské župy Sudety), resp. vztahoval se i na německé obyvatelstvo protektorátu. 127 Shrnutí Úvahy o cíleném použití chirurgických zásahů omezujících reprodukční schopnost vybraných jedinců či skupin obyvatelstva na základě domnělé sociálně-genetické (eugenické) indikace lze zaznamenat již v rané české eugenické produkci. Zpravidla přitom byly myšleny sterilizační zákroky, které byly považovány za nejradikálnější prostředek tzv. negativní (zabraňující) eugeniky. Jednoznačně tak patřily na samý konec škály sociálních strategií, které nabízela eugeniky technokraticky projektovaná společnost 20. a 30. let 20. století (J. Janko) v sociálné-zdravotní, resp. preventivní oblasti. Za vzor pro mnohé eugeniky ve své době sloužilo především eugenicky motivované sterilizační zákonodárství platné v některých státech USA. Přijetí tzv. zákona o zabránění početí dědičně postiženého potomstva (GeVeNa) v Německu krátce po nástupu nacistů k moci roku 1933 stálo na počátku odborných debat pro a proti zavedení sterilizací na základě tzv. eugenické indikace rovněž v Československu, které trvaly až do roku Na jedné straně byla od začátku zjevná snaha oddělit eugeniku od nacistických rasových teorií, na druhé straně je lze považovat za pandán k obdobným záměrům, které probíhaly rovněž v dalších evropských demokraciích (např. skandinávských zemích či Velké Británii). Základní eugenické axiomy vycházející z genetické determinace celé řady mentálních a tělesných defektů a vedoucí k formulování kategorií méněcennosti" u lidí s postižením přitom ' podnítily klíčové úvahy především o vztahu moderní vědy, politiky a sociálního systému, resp. zdravotní a populační politiky. V Československu měly tyto debaty expertní povahu, neboť se na nich podílely především akademické lékařské a právnické kruhy, přičemž iniciativní role připadala v první řadě teoreticky orientovaným lékařům-eugenikům (zpravidla organizovaným v Československé eugenické společnosti). Zdaleka menší rezonanci těchto debat lze zaznamenat mezi psychiatry. Kritika pak přicházela především z řad teologů. V tomto prostředí byl od roku 1936 připravován návrh samostatného československého zákona o eugenické sterilizaci, který znamenal maximum českých eugenických snah de facto celé první poloviny 20. století. V dochované verzi předpokládal vykonání steri- 127 Srov. ŠIMŮNEK, M SCHULZE, D. Die NS- Euthanasie" im Reichsgau Sudetenland und Protektorát Bohmen und Mahren. (Studies in the History of Sciences and Humanities, Vol. 22). Praha: ÚSD AV ČR 2008; BAIER, H. Eugenik (Unfruchtbarmachung und Totung Behinderter) im Sudetenland. Sudetenland. 1995, roč. 37 s

17 lizačního zákroku na základě svolení dané osoby za komisionelního dohledu odborníků z řad lékařů-eugeníků a sociálních pracovníků, a to celkem u čtyř diagnostických skupin (tzv. dědičné slabomyslnosti, tzv. těžké dědičných nervových a duševních chorob, tzv. těžkých dědičných smyslových defektů a některých tzv. těžkých dědičných tělesných defektů); odvolací instancí mělo být Ministerstvo veřejného zdravotnictví v Praze. Jako chirurgické zákroky byly navrženy vasoligatura a vasectomie (u mužů) a salpingektomie (u žen); sterilizace rentgenovým zářením nebyla shledána vhodnou. Skutečnost, že se tento návrh pravděpodobně nedostal ani do paragrafované podoby, svědčí o zásadní důležitosti demokratických poměrů pro nedosažení konsenzu ohledně přijetí klíčových eugenických požadavků, tolik odlišných od situace zejm. v tehdejším Německu. Tato studie vznikla v rámci záměru RVO: výzkumného 240

Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících René Milfait (ed.)

Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících René Milfait (ed.) Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících René Milfait (ed.) lidska-prava-osob.indd 1 28.8.2012 9:30:40 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE Alena Marešová Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 2 Praha 2011 Autor:

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta Katedra teorie práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky Diplomant:

Více

Sběr dat určujících etnickou příslušnost jako nástroj pro zjištění rozměru diskriminace romských dětí. Systémové doporučení Ligy lidských práv č.

Sběr dat určujících etnickou příslušnost jako nástroj pro zjištění rozměru diskriminace romských dětí. Systémové doporučení Ligy lidských práv č. Sběr dat určujících etnickou příslušnost jako nástroj pro zjištění rozměru diskriminace romských dětí Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 4 1 Liga lidských práv (www.llp.cz) je česká nevládní organizace,

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA ŽIVOT A JEHO REFLEXE V ČESKÉ ÚSTAVNOSTI ŽANETA SLADKÁ PLZEŇ 2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Jaroslava Fenyka a Vojena Güttlera o ústavní stížnosti stěžovatelky

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Jakékoliv užití tohoto díla podléhá autorskému zákonu a povinnosti užití platných citačních norem Diskriminace z důvodu

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA Kritická analýza zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2000 PAVEL UHL Univerzita Karlova Právnická fakulta Katedra:

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Propopulační politika - ano či ne Sborník textů Jiřina Kocourková, Milan Kučera Marek Loužek, Ladislav Rabušic č. 21 / 2002 Propopulační politika - ano či ne Ekonomika,

Více

Č.14. Nález. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 26. listopadu 1992 sp. zn. Pl. ÚS 1/92

Č.14. Nález. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 26. listopadu 1992 sp. zn. Pl. ÚS 1/92 Č.14 Na rozdíl od totalitního systému, který byl založen na okamžitém účelu a nikdy nebyl vázán na právní zásady, tím méně pak zásady ústavní, demokratický stát vychází ze zcela odlišných hodnot a kritérií.

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT VĚC D. H. A OSTATNÍ proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 57325/00) ROZSUDEK ŠTRASBURK 13. listopadu 2007 Tento rozsudek je pravomocný. Může být předmětem

Více

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA 9 TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA TOMÁŠ JANÍK, JOSEF MAŇÁK, PETR KNECHT, JIŘÍ NĚMEC Anotace: Studie pojednává o proměnách kurikula současné české školy. Jejím cílem

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více