DEBATY O ZAVEDENÍ TZV. EUGENICKÉ STERILIZACE V ČESKOSLOVENSKU,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEBATY O ZAVEDENÍ TZV. EUGENICKÉ STERILIZACE V ČESKOSLOVENSKU, 1933-1938"

Transkript

1 PRo ET CONTRA DEBATY O ZAVEDENÍ TZV. EUGENICKÉ STERILIZACE V ČESKOSLOVENSKU, Michal V. Šimůnek Celý tento postup ideový a celý postup prakse, jez by měla uskutečňovat biologický ideál nové doby, je teprve v nejprvnějších počátcích. Není možno vědět, v jaké formy se jednou vtělí jeho další vývoj." Břetislav Foustka, 1923' Anotace: Studie shrnuje debaty týkající se zavedení či odmítnutí eugenicky motivovaných sterilizací v českých zemích a Československu do roku Tyto debaty představuje v širším kontextu snah o tzv. eugenickou reformu, respektive v reakci na obdobná opatření zaváděná v jiných evropských státech (Skandinávie, Německo). Opírá se jak o dobově publikované materiály, tak o doposud neznámé archivní prameny. Klíčová slova: eugenika, sterilizace, zdravotní politika, Československo. Vztah k lidem s mentálním či fyzickým postižením byl v první polovině 20. století do značné míry formován eugenikou a jejími zastánci. 1 Nejednalo se přitom pouze o kategorizaci odvozenou od eugenické hodnotové škály, nýbrž současné o nárok na prevenci vycházející z biomedicínských oborů (genetika,-pediatrie, psychiatrie). Ten nebyl nikterak nelogický, neboť odstranění příčin trvale podmíněné (determinované) defektivity eo ipso znamenalo i odstranění jejích psychologických a společenských důsledků. Jednalo se přitom o trend, který byl imanentné přítomný reformním snahám a hnutím v mnoha evropských zemích a USA konce 19. a počátku 20. století, kdy stále narůstalo přesvědčení, že... zdatnost organická je zdrojem výkonnosti tělesné i duševní...; že je podkladem pro rozvoj duševní a mravní, a že je pramenem nesmírného blaha osobního a sociálního... Všechny tyto tendence jsou zároveň projevem touhy moderního člověka po lepším 1 FOUSTKA, B. Sociologie a etika eugenismu. Česká mysl 1923, rod. 19, s. 1-12, zde s

2 Objevujeme vyšším žití a přímo po obrození."2 Zároveň docházelo i k zásadnímu posunu chápání možností a poslání moderní vědy jako takové, především však biologie: Co bude moci tato nová biologie dáti jednou člověku filosofickyp Její kausální hledisko jistě předně sblíží člověka ducha s hmotou a poznáním souvislosti organického substrátu s kvalitami intelektuálního a citového života... Organika bude znamenati však i možnost pro přetváření organických kvalit. Budou se tyto možnosti vztahovati jednou i na člověka? Bude moci člověk přetvářet! svůj typ a tím i své potence, pokud tkvějí v jeho organismu? Tedy: bude státi snad eugenika... přece jednou před otázkou nového člověka?"1 V následující studii se pokusíme přiblížit podstatu argumentace a kontext debat, které se týkaly jednoho z nejradikálnějších eugenických požadavků meziválečného období, tzv. eugenické sterilizace. Při ní mělo být cíleně použito chirurgických zásahů omezujících reprodukční schopnost vybraných jedinců či skupiny obyvatelstva na základě domnělé zapomenuté sociálně-genetické stratifikace. Přiblížení těchto debat se jeví jako důležité nejen s ohledem na reflexi osob s postižením v českých zemích přinejmenším v první polovině 20. století, nýbrž i kvůli často konfuzní argumentaci pokud jde o sterilizační zákroky prováděné v Československu v 70. a 80. letech 20. století.4 V neposlední řadě jsou tyto debaty součástí historického kontextu, v němž byla formulována moderní státní sociální politika určovaná v českých podmínkách do značné míry oběma totalitními ideologiemi 20. století.5 1. Český eugenický program a umělá neplodnost": Když byla v druhém roce první světové války dne 2. května 1915 na Staroměstské radnici v Praze za předsednictví filozofa a pedagoga prof. Františka Čády ( ) slavnostně založena Česká eugenická společnost (dále jen ČES), jednalo se především ú pokus soustředit K déjinám eugeniky ve 20. století srov. B A A D E R, G., H O F E R, V., M A Y E R T. Eugenik in Osterreich. Biopolitische Strukturen von 1900 bis W i e n : Czernin Verlag, 2007; T U R D A, M., W E I N D L I N G, PJ. Blood and Homeland": Eugénia and Racial Nationalism in Central and Southeast Európe, Budapest: C E U Press, 2006; B L A C K, E. War against the Weak. Eugenics and Americas Campaign to Create a Master Race. New York, London : Four Walls Eight Windows, 2003; G A W I N, M. Rasa i nowoczesnošč: história polskiego ruchu eugenicznego. Warszawa : Neriton PAN, 2002; PAUL, D.B. Controlling Human Heredity to the Present. New Y o r k : Humanit)' Books, 1995; táž, The Politics of Heredity. Essays on Eugenics, Biomedicine, and tlie Nature-Nurture Debate. New Y o r k : State University o f New York Press, 1998; W E I N G A R T, P., K R O L L, )., B A Y E R T Z, K. Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland. Frankíúrt/Main: Suhrkamp, 1992; K E V L E S, D.J. In the Name of Eugenics. Genetics and the Uses of Human Heredity. New Y o r k : Knopf, 'Foustka, c. d., s K Ŕ 1 Ž E N E C K Ý, ). Budeme moci měnit člověka? Přítomnost , 1 (21), s , zde s Srov. Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci sterilizaci prováděných v rozporu s právem a návrhy opatřeni k nápravě", , s , dostupné na ].! 225

3 celou řadu aktivit ve zdravotní, sociální a pedagogické sféře a zároveň vytvořit platformu, na níž by bylo možné formulovat nové požadavky. 7 Ty kladly důraz zejména na větší vliv představitelů akademických kruhů obeznámených s nejnovějšími poznatky z oblasti výzkumu dědičnosti. 8 Maxima českého eugenického programu vyjádřil roku 1923 již citovaný sociolog prof. Břetislav Foustka (1862 až 1947) následovně: je potřeba, aby se lidé dobře zrodili... a aby se zrodili do dobrých poměrů". 9 Neboli řečeno mrazivě technokratickými slovy téhož autora, do značné míry předjímajícími vývoj v druhé polovině 20. století: Jde jen o to, odstranit,,vymazať z plazmatu pokolení lidského ony,zápisy' nepříznivých vlivů minulosti a nahradit je novými, cennými. " I0 První část této vize předpokládala, že eugenika bude chápána - paralelně k experimentální nauce o dědičnosti (genetice) - jako samostatný aplikovaný vědní obor. Druhá část pak zasahovala do poměrů hospodářských a sociálních a kladla mj. nemalý důraz rovněž na pedagogiku: Dědičnost má svůj význam i pro otázky národohospodářské a sociální. Tu se již dokonce stává základním kamenem pro novou užitnou vědu: eugeniku, snažící se na základě rodokmenových statistik poznávati dobré i neblahé vlastnosti rodů a jejich sociálního okolí, aby se tak cestou profylaktickou mohlo dospěti ku promyšlenému zušlechtění tělesných i duševních vlastností lidí a vyloučení všech neblahých vlivů, jak vrozených, tak i okolím daných." 11 Účastenství na tvoření člověka" bylo společným jmenovatelem rovněž českých příznivců eugeniky. Základní východisko přitom představovaly výběrové (selektivní) zásahy a opatření, díky čemuž např. jeden z jejích hlavních představitelů, lékař a biolog prof. Vladislav Růžička ( ), rozděloval veškeré eugenické snahy na selektivní "Srov. BROBERG, G., TYDÉN, M., ROLL-HANSEN, N. Eugénia and the Welfare State. Sterilization Policy in Denrnark, Sweden, and Finland. East Lansing, MI: Michigan University Press, 'Založení ČES předcházelo zřízení soukromé eugenické centrály v pražském Ernestinu" z iniciativy K. Herforta a A. Brožka, k níi byla přičleněna i tzv. pedologická ústředna. ČES fungovala až do června 1941, kdy byla její činnost zastavena po zákroku pražského gestapa. Po roce 1945 byla znovuobnovena a de facto zanikla roku Od roku 1922 existoval při Ústavu pro všeobecnou biologii UK pod vedením prof. Vladislava Růžičky rovněž Ústav pro národní eugeniku, který byl mj. finančně podporován i Ministerstvem veřejného zdravotnictví. V letech byla ústředním tiskovým orgánem ČES Revue Neuropsychopathologie, lékařství sociální, dědičnost a eugenika, therapie (dále jen Revue), v níž byla otázkám souvisejícím s dědičností a eugenikou věnována samostatná sekce. "Srov. ŠIMŮNEK, M. Eugenics", Sociál Genetifcs" and Racial Hygiene": Plans for the Scientific Regulation of Human Heredity in the Czech Lands, , in TURDA-WEINDLING, c. d., s ; týl Soziopolitische Bestrebungen der Tschechischen Eugenischen Gesellschaft in den Jahren , in ANDÉL, M RÚZICKA, T. et al. (eds.), Modeme Biologie: Móglichkeiten und Risiken, Hojfnung und Bedrohung (= Vita Nostra Revue, vol. 12, suppl. 1), Praha: 3. LF UK 2003, s ; JANKO, J. Diskuse k eugenickému hnutí v Československu, in Dějiny véd a techniky (dále jen DVT) 30 (4) 1997, s * Foustka, c.d., s Tamtéž,s " BROŽEK, A. Nauka o dědičnosti, in PRÁT, S. (red.), Rostlinopis, sv. 5, Praha 1930, s Dále srov. např. KÍU- 2ENECKÝ, J. Eugenika, in Masarykův slovník naučný (díl II.), Praha: Čs. kompas 1926, s

4 Objevujeme zapomenuté a adaptivní, a sice coby doplněk ke galtonovskému dělení eugeniky na tzv. negativní a pozitivní. 12 O tom, že si byli eugenici dostatečně vědomi, že se princip výběru, resp. sexuálního výběru či také plodnostní selekce", 13 úzce dotýká klíčových etických otázek, svědčí např. Růžičkova téměř prorocká replika z roku 1919, v níž kritizoval německý koncept tzv. rasové hygieny: 14 Princip výběru rozhodně demokratický není, vždyť snaží se udržeti a rozmnožiti jen nejlepší (podtrženo v originále - pozn. aut.) ze všech, čímž uskutečňuje myšlénku aristokratickou... Nelze popříti jisté mohutnosti těmto ideám..., v nichž mizí všechny dosavadní pojmy o dobrém a zlém a na jejichž základě výběrem (podtrženo v originále - pozn. aut.) vzniklý německý nadčlověk buduje si nový svět s novou nelítostnou morálkou."' 5 V této souvislosti je nicméně zajímavé, že ve stejné době nechyběly v českém prostředí snahy pojímat eugeniku coby východisko nové urozenosti" 16 úzce - a nutno říci značně sporné - spojenou s ideály humanitními: Její veliký smysl historický je ten, že jí (eugenikou - pozn. aut.) má být dovršen obsah ideálu humanitního a že se jí má zavrcholit pochod, jímž člověčenstvo spěje k uskutečnění lidství."" Pokud jde o docílení umělé neplodnosti", to bylo zmiňováno již v raných českých eugenických pracích. 18 Nicméně hlavní důraz byl od počátku kladen především na změnu zákonné úpravy pro uzavírání sňatků (sňatkovou revizi) a umísťování do ústavů (azylaci); sterilizace (či kastrace) byla považována za zdaleka nejradikálnéjší opatření. V této souvislosti je užitečné připomenout debaty týkající se v letech právě tzv. sňatkové revize, které v mnohém anticipovaly i argumentaci týkající se později eugenických sterilizací. Ta byla lékařskými kruhy opakovaně požadována v podstatě již od počátku 20. století." Po roce 1915 se stala, jak již bylo naznačeno, ústředním bodem českého eugenického programu. 20 Podle návrhu doplňků nového zákona č. 320 ze dne 22. května 1919, oficiálně nazva- 1! RŮŽIČKA, V. K biologické definici národa a národní eugeniky, in Revue 15 (1-2-3) 1918, s (33]; týž, Biologické základy eugeniky. Praha: F. Borový, 1923, s Růžička (1923), c. d.,s Česká eugenika se již od první svétové války jasné distancovala od německého rasové hygienického hnutí. Vedle označení eugenika, resp. národní eugenika se používalo rovněž označení tzv. sociální genetika, dědičná hygiena či sociální biologie. Srov. Růžička (1923), c. d., s Genetické oddělení/mendelianum Moravského zemského muzea Brno (dále jen GO MZM), f. RŮŽIČKA, V. O národní eugenice" - přednáška v Budyni n/o., 1919, rukopis. "Foustka,c. d.,s. 6. "Tamtéž, s. 12. " BROŽEK, A. Eugenika, nauka o zušlechtění a ozdravění lidu, založená na pravidlech dědičnosti. Pražská lidová revue 1912,8 (6), s. 2; Růžička (1923), c. d s " HAŠKOVEC, L. Snahy veřejného zdravotnictví v otázce smlouvy manželské. Praha: Otto, 1902; týž, Profylaxe slabomyslnosti. První český sjezd pro péči o slabomyslné 1909; týž, Snahy eugenické. Revue. 1912,7 (3-4), s "Srov. Memorandum ČES z předložené rakouskému ministru veřejného zdravotnictví prof. J. Horbaczewskému. Revue 1917,13 (11-12), s

5 ného o obřadnostech smlouvy manželské", bylo podstatnou změnou zavedení povinných lékařských prohlídek před sňatkem, respektive možnosti zákazu sňatku na základě eugenické indikace. 21 Za předpoklad pro restriktivní hygienu manželství" bylo považováno zavedení tzv. zdravotních matrik, další vzdělávání lékařů v nauce o lidské dědičnosti a konečně zřízení nového tzv. Ústavu pro národní eugeniku, 22 který měl být nadán úřední mocí a zároveň měl představovat konečnou instanci při rozhodování ve sporných případech. 23 Takto doplněný návrh však nebyl schválen Státní zdravotní radou, a to i přes vehementní protesty celé řady exponentů eugeniky (Haškovec, Růžička aj.). 24 Ve stejné době nepředstavovalo umělé zneplodnéní" zásadní téma, jak lze doložit na příkladu rozsáhlé ankety, kterou ČES zorganizovala na přelomu let 1918 a 1919." O několik let později publikoval pod příznačným názvem K otázce umělého zneplodňování méněcenných" 26 svůj příspěvek přednesený na Mezinárodním kongresu pro sexuální výzkum v Berlíně (1926) v podobě podrobné, shrnující studie profesor emigrantské Ukrajinské svobodné univerzity v Praze, někdejší ukrajinský ministr zdravotnictví a člen ČES, prof. Boris Maťušenko (nar. 1883). 27 Zneplodňovací zákroky, zpravidla prováděné sterilizací (ale i kastrací), byly obdobné jako v předešlém období označeny za toliko jeden z prostředků praktické" eugeniky. 28 Za nejvíce problematickou otázku Maťušenko považoval výběr osob, kterých se měly sterilizační zákroky týkat, a zároveň kladl důraz na dobrovolnost těchto zákroků. 29 Za hlavní inspiraci označil praxi v USA a předložil chronologický a obsahový přehled platných sterilizačních zákonů jednotlivých států severoamerické unie. 30 V roce 1931 zahrnul sterilizační zákroky mezi čtyři základní opatření negativní eugeniky rovněž biolog, lékař 21KŔ1ŽENECKÝ, J. Návrh na zavedení povinné lékařské prohlídky před sňatkem a sňatkových zákazů. Revue. 1916, 14 (8-9-10), s ; HAŠKOVEC, L O návrhu zákona k obřadnostem smlouvy manželské. Revue. 1920, 17 (1-2-3), s " Srov. CUWNOVÁ, L. Ústav pro národní eugeniku. In JANKO, J., TĚŠÍNSKÁ, E. (ed.), Technokracie v českých zemích ( ). Práce z déjin AV ČR, řada A, sv. 6 - Studie z déjin techniky, sv. 3. Praha : Archiv AV ČR, 1999, s RŮŽIČKA, V. Diagnostika a eugenika. ČLČ. 1920, roč. 59, č. 2, s Srov. PELNAŔ, J. Omezování a zakazování sňatků z důvodů eugenických. ČLČ. 1919, roč. 58, č. 12, s "Srov. Revue, 1919,15 (1-3), s ; tamtéž (4-6), s ; tamtéž (7-8), s ; tamtéž (9-10), s MAŤUŠENKO, B. K otázce umělého zneplodňování méněcenných. ČLČ. 1927, roč. 66, č , s , zdes "Srov. VESELÁ, J. Sterilisace: problém populační, sociální a kriminální politiky. Knihovna politika, sv. 10. Praha : L Mazáč, 1938, s "Tamtéž, s "Tamtéž, s "Tamtéž, s Dobově srov. zejm. LAUGHLIN, H.H. Eugenical Sterilization in the United States. Chicago : Psychotic Laboratory of the Municipal Court of Chicago, 1922, a HOFFMANN, G. v. Die Rassenhygiene in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Munchen:). F. Lehmann,

6 Objevujeme zapomenuté a eugenik prof. Jan Bělehrádek (1896 až 1980). 3 ' Dalšími byly již zmiňované zákazy sňatků (tzv. sňatková revize), izolace (azylace) a zákaz imigrace ve vybraných případech. 32 Proti sterilizacím se téhož roku z pozice křesťanské mravouky postavil profesor UK ThDr. Karel Kadlec ( ), který v obšírné studii provedl po historickém přehledu eugenických snah základní rozdělení sterilizačních zákroků na soukromé a zákonné. 33 Jednoznačně zastával názor, že v případě eugenické indikace jde o zmrzačení (mutilatio) člověka, když je mu odebrána schopnost generační, nedá se napraviti vůbec nebo jen velmi těžko a má pro jednotlivce následky neblahé". 1 * Stejně tak rozhodně zamítal zavedení sterilizací coby státem nařízených, tzv. zabezpečovacích opatření a konečně poukázal na přehnaná očekávání stejně jako možnost jejich zneužití: Jak je tu snad možno, že komise by rozhodovala ne podle práva a spravedlnosti, nýbrž že by se dala věsti ohledy rasovými, politickými a třídními, a tak by se mohlo sterilisace zneužiti proti nepohodlným lidem." 35 Na podzim 1932 se otázka sterilizací stala nepřímo aktuální v souvislosti s připravovanou změnou 144 tr. ř. o přerušení těhotenství. 36 Ministerstvo spravedlnosti si tehdy vyžádalo posudek od V. Růžičky ohledné relevantnosti eugenické indikace umělého přerušení těhotenství. Ačkoli sterilizace byly ze strany eugeniků uváděny jako menší zlo" nežli přerušení těhotenství již roku 1923, 37 nastal na počátku 30. let očividný příklon k jednoznačně deterministickému pojetí mendelovské genetiky. Růžička mj. konstatoval, že kvalita vyvinutého je zcela ovládnuta dědičností. Všechno, co se vyvine, vyvine se na základě dědičné vlohy.,<38 Dále rovněž došlo k posunu eugenické agendy do supraindividuální roviny předpokládající vzájemnou souvislost příslušníků jednotlivých generací, což Růžička shrnul v kategorické konstatování: Eugenika však není individualistická, nemůže jí býti," 39 Pokud šlo o meritum věci, vyjádřil se v tom smyslu, že existují i jiná opatření a že eugenická indikace může mít při kontrole porodů" pouze fakultativní význam".' 10 O rok později 31 BĚLEHRÁDEK, J. Podklady a výhledy eugenických snah. Hygiena. 1931, roč. 4, č. 4, s , zde s "Tamtéž. 55 KADLEC, K. Trest smrti a sterilisace zločinců a duševné chorých s hlediska katolické morálky. Praha, 1931 (separát - otisk z Časopisu katolického duchovenstva), s "Tamta "Tamtéž, s. 58,59,66. "Srov. Veselá, c. d., s Na konci 30. let se počet nezákonně provedených potratů v Československu odhadoval na Srov. VOJTA, M. Umělé přerušení těhotenství. Dvacáté století. Kniha o vědě, technice a kultuře. Praha : Orbis, 1959, s , zde s " Zprávy odborné a jiné, in: Revue 22 (2) 1923, s "GO MZM, Růžička, 1527/g2/III, úřední akta, strojopisný komentář osnovy zákona o vyhnáni plodu a usmrceni dítěte u porodu" z roku 1932 (č /32), "Tamtéž. "Tamtéž. 229

7 pak vzájemnou souvislost s eugenickou sterilizací tentýž autor popsal následovně: oprávněnost eugenické indikace (přerušení těhotenství - pozn. aut.) jest hájiti hlavně s hlediska, že dokud nejsou uzákoněny hlavní požadavky eugenické (vč. sterilizací - pozn. aut.), dlužno chápati se každého prostředku.' M1 2. Čas eugenické reformy" Na počátku 30. let představovaly eugenické požadavky nedílnou součást diskurzu o využitelnosti vědeckých poznatků na jedné a racionalizaci sociální politiky postavené před nové výzvy následkem velké hospodářské krize na druhé straně. Nejen ve Velké Británii z nich vyplývalo, jak konstatoval genetik a evoluční biolog, prof. John B. S. Haldane ( ), zavedení zcela nových legálních principů".* 2 Míra donucení (koercitivity) přitom byla považována za zásadní. Zatímco tzv. dobrovolné sterilizace, tedy sterilizace provedené se souhlasem dané osoby, byly obecně považovány za přípustné, sterilizace z donucení či také násilné sterilizace (forced sterilizations, Zwangssterilisationen) byly z mnoha důvodů značné kontroverzní a jejich podpora, jak výstižné poznamenal Haldane roku 1938, jistým příznakem rozvržení mysli, který není následováníhodný".* 3 Ačkoli během 30. let byly eugenické sterilizační zákony, které se ovšem obsahově značně odlišovaly, přijaty v celé řadě evropských zemí (Švédsko 1934, Norsko 1934, Finsko 1935 ad.' 14 ), bezesporu největší ohlas zaznamenal německý tzv. zákon k zabránění početí dědičně postiženého potomstva [Gesetz zur Verhutung erbkranken Nachwuchses; dále jen GeVeNa], který byl přijat krátce po převzetí moci nacisty 14. července 1933 s platností od 1. ledna Jednalo se o vůbec nejradikálnéjší sterilizační zákon, který byl do té doby přijat. 46 Nejenže jím bylo legalizováno zneplodnění zpravidla sterilizačním zákrokem, 47 a to i za použití policejních donucovacích 41 RŮŽIČKA, V. O eugenické a sociální indikaci umělého potratu. Praktický lékař. 1933, roč. 13, č. 18, s , zdes " HALDANE, J.B.S. Heredity and Politics. London: George Allen & Unwin, 1938, s J Tamtéž, s. 78, Srov. ADAMS, M.B. (ed.). The Wellborn Science. Eugenics in Germany, France, Brazil and Russia. New York: OUP, Dobově HELLMER WULLEN, H. v. Eugenics in Other Lands. A Survey of Recent Developments. lournal of Heredity. 1937,28 (8), s ,s BENZENHÔFER, U. Zur Genese des Gesetzes tur Verhutung erbkranken Nachwuchses. Miinster: Klemm und Oelschláger, 2006; KRÔNER, H.-P. Von der Eugenik zur NS-Rassenhygiene: Zur politischen Schuld der Medizin im Dritten Reich". KNIGGE-TESCHE R. (ed.), Berater der braunen Macht. Wissenschaft und Wissenschaftler im NS-Staat. Frankfurt am Main : Anabas, 1999, s ; WEISS, S.F. The Race Hygiene Movement in Germany, In Adams, c. d., s. 8-69, zde s V dobovém českém překladu.zákon k zabránění dědičně zatíženého potomstva'. Vistník Ministerstva veřejného zdravotnictví. 1933, roč. 15, č. 9, s " BOCK, G. Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Studien zur Rassenpolitik und Frauenpolitik. Opladen: Monsenstein und Vannerdat, 1986; BOCK, G. Sterilisationspolitik im Nationalsozialismus. Die Planung einer heilen Gesellschaft durch Prävention. In DÔRNER, K. (ed.), Fortschritte der Psychiatrie im Umgang mit Menschen. Wert und Verwertung im 20.1ahrhundert. Rehburg-Loccum: Psychiatrie, 1985, s

8 Objevujeme zapomenuté opatření, nýbrž rozsah ohlašovací povinnosti zdaleka přesahoval okruh lékařů či zdravotnického personálu; zaváděl také zcela novou soustavu tzv. soudů dědičného zdraví (Erbgesundheitsgerichte). Dalším zjevným problémem bylo vymezení jednotlivých diagnostických skupin, mezi něž nakonec byla autory zákona (A. Giitt, E Ruttke, E. Rúdin) zařazena tzv. slabomyslnost (Schwachsinn), schizofrenie, manicko-depresivní stavy, epilepsie, Huntingtonova choroba (chorea), 48 tzv. dědičná slepota a hluchota, těžké tělesné deformace a těžký alkoholismus. 49 Opatření zavedená GeVeNa lze zpětně chápat jako součást řetězce nacistických cílených antinatalitních zásahů, kterými měly být eliminovány jisté skupiny obyvatelstva. Do září 1939 se tak na jednom pólu nacházelo vyloučení z příjmu finanční podpory a na druhém právě legalizované násilné sterilizace. Hledisko zdravotní se v podmínkách nacistického státu prolínalo s rasovým ( rasová příslušnost") a ekonomickým (využitelnost, zaměstnatelnost). Navíc je potřeba vzít v úvahu i restriktivní opatření dalších nově přijatých zákonných norem, které s GeVeNa úzce souvisely. Jednalo se zejména o tzv. zákon proti nebezpečným zločincům-recidivistům a o opatřeních nápravy a zlepšení [Gesetz gegen gefáhrliche Gewohnheitsverbrecher und uber Mafiregeln der Sicherung und Besserung] z 24. listopadu 1933 a tzv. zákon na ochranu dědičného zdraví německého lidu [Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes] z 18. října 1935, zavádějící povinné prohlídky před sňatkem a zamezující ve vybraných případech uzavření sňatku. Kromě toho byl GeVeNa před vypuknutím druhé světové války několikrát doplněn, a to zpravidla v neprospěch cílové skupiny. Tak např. roku 1935 bylo umožněno při provádění sterilizace rovněž přerušit těhotenství z eugenické indikace, a to před dovršením šestého měsíce těhotenství. Podle velmi hrubých odhadů bylo mezi lety 1934 a 1945 na území Německa, respektive na jím okupovaném území, sterilizováno na osob. S0 Zavedení GeVeNa v samotném Německu bylo mezi lety 1933 a 1939 rovněž doprovázeno ofenzivní propagandistickou kampaní. Němečtí zástupci byli do značné míry úspěšní především v rámci střechové eugenické organizace, Mezinárodní federace eugenických organizací (International Federation of Eugénie Organizations - IFEO), a Mezi- 47 Poprvé byly sterilizační zákroky operačné provedeny v druhé polovině 19. století (A. J. Oschner, A. Zuccarelli, R. R. Rentoul). Jejich nárůst lze zaznamenat od 90. let 19. století. Ve 30. letech 20. století se i nadále jednalo zejm. u žen o značné problematický zákrok s mnoha možnými komplikacemi. Srov. RENTOUL, R.R. Proposed Slerilization of Certain Mental and Physical Degenerates. An Appeal to Asylům Managers and to Others. London: W. Scott, " U Huntingtonovy choroby, způsobené autosomální dominantní mutaci genu (Huntingtin), byl v době zavedení GeVeNa jako u jediné prokázán jednoznačný vliv dědičných predispozic. " Weingart et al., c. d., s ; srov. WEINDLING, P. Health, Race, and Germán Politics between National Unification and Nazism, Cambridge, New York: CUP, 1989, s " Bock (1986), c. d., s V Německu byly úřední statistiky počtu sterilizovaných podle ustanovení GeVeNa uváděny pouze několik prvních let po vstoupeni zákona v platnost. 231

9 národní unii pro vědecký výzkum populačních problémů (International Union for the Scientific Investigation of Population Problems - IUSIPP), jak dokládají např. mezinárodní kongresy ve švýcarském Curychu (1934) a německém Berlíně (1935). 51 Zpravidla pozitivní ohlas zaznamenal GeVeNa i u amerických eugeniků." 3. Československo: V Československu bylo zavedení GeVeNa, obdobně jako v ostatních středoevropských zemích, 53 reflektováno především lékařskými a právními odborníky. 5,1 Ještě na podzim roku 1932 přitom bylo úředními místy konstatováno, že... není známo, že by o otázce sterilisace bylo uvažováno v Národním shromáždění republiky Československé nebo že by o ní bylo zavedeno úřední šetření". 55 Několik měsíců po vydání GeVeNa se ale již v odborném lékařském tisku objevovaly názory, že by bylo... účelno věnovati těmto problémům větší pozornost. 56 Jako jeden z prvních obecně referoval o eugenických sterilizačních opatřeních na 23. schůzi Spolku českých mediků dne 11. prosince 1933 v Praze tehdejší asistent Ústavu pro národní eugeniku, RNDr. et MUDr. Bohumil Sekla ( )." Již tehdy se za zavedení eugenických sterilizací v debatě postavili psychiatr doc. MUDr. Otakar Janota ( ) a patolog prof. MUDr. Kristián Hynek ( ). 58 Svůj podrobnější rozbor B. Sekla publikoval hned následujícího roku po vstoupení GeVeNa v platnost. 59 Vycházel z toho, že již dnes jsme přesvědčeni, že jak vlastnosti normální, tak zejména určité vady a méněcennosti mají původ v dědičných vlohách, které jejich nositelé odevzdávají dále do populace... A víme dále, že dědičné vlohy nedovedeme nijak zevním působením změniti, jistě ne k lepšímu." 60 Za hlavní problém 51KUHL, S. Die Internationale der Rassisten. Aufstieg und Niedergang der internationalen Bewegungfiir Eugenik und Rassenhygiene. Frankfurt am Main, New York: Campus, 1997, s "Black, c.d.,s Srov. Springer, c. d., s. 55,56. M HERFORT K. Sterilisace dědičné zatížených a nenapravitelných opilců. Úchylná mládež. 1933, roč. 9, č. 1-3, s Národní archiv (dále jen NA) Praha, f. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělovýchovy (dále jen MVZd), k. 482, připiš MVZd Ministerstvu zahraničních věcí (dále jen MZV) ve věci sterilizačních opatření, BŘESKÝ, E. Sterilisační zákon v Německu. PrakÚcký lékař. 1933, roč. 13, č. 22, s Srov. GRUSCHKA, T. Die Sterilisierung Erbkranker. Jugendfursorge. 1933,17, s "23. schůze Spolku českých lékařů 11. prosince 1933 (přednáška B. Sekly: Eugenické sterilisační zákony). ČLČ. 1933, roč. 72, č. 51, s Srov. Veselá, c. d., s K úloze B. Sekly ve vývoji české lékařské genetiky srov. GOETZ, P. Historie lékařské genetiky v České republice. ČLČ 2006, roč. 145, č. 2, s Dále srov. Soubor prací k šedesátým narozeninám prof. RNDr. MUDr. Bohumila Sekly. ČLČ. 1961, roč.100, č. 20, s "Tamtéž. "SEKLA, B. Eugenické sterilisační zákony (1). Praktický lékař. 1934, roč. 14, č. 1, s. 5-9, a pokračování II: Praktický lékař. 1934, roč. 14, č. 2, s Srov. rovněž SEKLA, B. Otázka eugenické sterilisace v Anglii. Praktický lékař. 1934, roč. 14, č. 8, s. 261, a týž: Potřeba eugenické populační politiky. Praha: Čin, Sekla, Eugenické sterilisační zákony I, c. d., s

10 Objevujeme zapomenuté a zároveň odůvodnění přijetí sterilizačních opatření považoval působení tří navzájem propojených faktorů: depopulaci, diferenční plodnost (tzn. rozdílnou plodnost jednotlivých sociálních skupin) a nepůsobení přirozeného výběru, resp. nedostatečné kontraselekce. 61 Dále podle něj nebylo sporu o to, že sterilizace představuje velmi hluboký zásah do práv jednotlivce a jeho lidského osudu", 62 nicméně předpokládal do budoucna proměnu role státu, tzn. stále větší ingerenci státu do individuální sféry. 63 Eugenické ratio je zcela patrné ze syrového konstatování, že společnost jako celek má arci povinnost brát tyto jedince (defektní - pozn. aut.) v úvahu a starat se o ně. Nemůžeme se jich nijak zbavit v přítomnosti. Ale jiná je otázka, zda je možno bránit do budoucna jejich přibývání." 6 '' Za nejschůdnější cestu tedy považoval snížení plodnosti jejich (defektních dědičných vloh - pozn. aut.) nositelů" a jako hlavní vzor uváděl USA. 65 Z pohledu autora coby genetika bylo kýženým cílem těchto opatření uchování hygieny genů" a jejich regulace v populaci", tzn. jakási státem garantovaná péče" o genofond obyvatelstva. 66 Pokud šlo o německý GeVeNa, vyzdvihoval především jeho dokonalou" formální stránku a opakovaně vyjádřil své přesvědčení, že je nutno striktně oddělovat eugeniku od rasových teorií, proti nimž se jednoznačně a opakovaně stavěl. 67 Téhož roku se debaty o eugenických sterilizacích zároveň posunuly do poněkud jiné roviny. Na pozadí novinových polemik, které vyvolal Bělehrádkův článek Talenty a demokracie", 68 se do středu pozornosti dostaly zcela klíčové otázky využití poznatků moderní genetiky a jejího demokratického či antidemokratického charakteru, resp. možného politického zneužití. Vedle filozofa doc. Josefa Fischera ( ), 69 který se právě v této době systematicky zabýval studiem vztahu demokracie a totalitních režimů, do ní přispěl především biolog a filozof védy, prof. Emanuel Rádi ( ), 70 a opět i jeho bývalý žák B. Sekla. Rádlův komentář přitom lze považovat za zajímavý doklad toho, nakolik byla eugenika a její požadavky ve své době kriticky reflektována. 71 Eugeniku jednoznačně " Tamtéž a Sekla, Eugenické sterilisační zákony II, s. 48. " Sekla, Eugenické sterilisační zákony I, s. 5. "Tamtéž, s "Tamtéž, s. 6 "Tamtéž, s "Sekla, Eugenické sterilisační zákony II, s. 47. "Tamtéž. "Srov. SEKLA, B. Odborníci v demokracii. Útok. 1934, roč. 4, č. 3, s ; týž: Biologická méněcennost lumpenproletariátu. Útok. 1934, roč. 4, č. 5, s M FISCHER, J. Talenty v demokracii. Útok. 1934, roč. 4, č, 4, s. 38. "RÁDL, E. Několik poznámek k eugenice. Naše doba. 1935,42, s Srov. rovněž RÁDL, E. Vztah biologie k civilizaci. Naše doba. 1935, roč. 42, s , zde zejm. pasáže Liberalismus a theorie dědičnosti, s , a Politický antiliberalismus a biologie, s Z pohledu sociálního lékařství a preventivní medicíny srov. GRUSCHKA, T. Co nám chybí v péči o dětské zdraví. Sociálně zdravotní revue. 1934, roč. 11, č. 2, s , zde s

11 považoval za moderní vědu" a regulaci lidstva podle výsledku dědičnosti" za správny program a nesmíme se urážet, jestliže vede k tomu, že společnost ze zájmů sociálně zdravotních bude zasahovat víc a více do oblasti zájmů jednotlivcových." 72 Zásadně a vytrvale nicméně poukazoval na fatalistické zneužívání" výsledků genetických výzkumů. 73 Pokud jde o Seklovu reakci, ten především kvitoval Rádlovo uznání vědeckého statusu eugeniky, zopakoval její hlavní poslání, tzn. zastavení masového procesu kontraselekce vyplývajícího z postupující racionalizace lidského rozmnožování", 74 a jako hlavní cíl pokrokově" orientovaných zastánců eugeniky současně určil zabránění jejího zneužití prolnutím odpadkovým produktem z okrajů objektivní vědy", 75 čímž měl na mysli rasové teorie. 76 Opakovaně pak zdůraznil, že mezi eugenikou a rasovým programem" v Německu nevidí žádné vnitřní souvislosti". 77 Kritické a nutno říci rovněž značné skeptičtější komentáře byly současné publikovány v tisku. Tak např. v rozboru dopadů GeVeNa v Německu uveřejněném Peroutkovou Přítomností 78 se poukazovalo především na podezřelý kvantitativní nárůst 79 případů prováděných sterilizací po zavedení GeVeNa. Ten vedl autora k názoru, že se v podmínkách daného politického režimu jedná o opatření, která mají legalizovat předsudky nacíonálně socialistické doktríny". 80 Zdůrazněna byla rovněž nebezpečná návaznost na nemocenské, zaměstnanecké a invalidní pojištění: Podobná sociální opatření, jako je sterilisační, není možno hodnotíti samo o sobě. Je třeba všímati si ho v souvislosti se vším ostatním, co se v tomto státě děje."* 1 Další skupinu námitek představovaly negativní lékařské zkušenosti získané při operacích. 82 Další stanoviska pro zavedení eugenických sterilizací zaznívala i v regionech. 83 Na podzim téhož roku, 24. října 1935, se otázka eugenických sterilizací stala rovněž předmětem rozkladu na zvláštní schůzi Československé společnosti pro právo trestní v Praze. Řešily se, obdobně jako např. v Rakousku, kde se v případě provedení sterilizací z jiných než léčebných důvodů jednalo o těžké tě- " Rádi (1935a), c.d., s. 151, bod č. 7. "Tamtéž, s. 151, bod č. 3. 7< SEKLA, B. Eugenika reakční či pokroková? Naše doba. 1935, roč. 42, s , zde s Tamtéž, s Tamtéž, s. 292, Tamtéž, s P1LC, B. Německo sterilisuje. Přítomnost. 1935, roč. 12, č. 37, s "Tamtéž, s "Tamtéž, s " Tamtéž, s. 588,589. "Tamtéž, s Srov. Nejvhodnější metoda sterilisace ženy. Praktický lékař. 1935, roč. 15, č. 3, s " Srov. např. REINL, F. Sterilisace ze stanoviska eugeniky. Přednáška přednesená na zasedání Vědeckého lékařského spolku pro severovýchodní zemi Moravskoslezskou v Olomouci dne ČLČ. 1935, roč. 74, č. 9, s M Srov. Springer, c. d., s

12 Objevujeme zapomenuté lesné ublížení na zdraví, 84 právní aspekty. Zasedání se vedle odborníků na trestní právo (A. Miřička, E. Lány ad.) zúčastnil za ČES i J. Bělehrádek. 85 Toto zasedání mělo, až na kritické připomínky ke kastracím, vyznít ve prospěch zavedení eugenických sterilizací v Československu. 86 Následující rok 1936 přinesl nejen další debaty v odborné veřejnosti 87 a reflexe situace v Německu, 88 ale především zásadní posun směrem k vypracování čs. sterilizačního zákona. Dne 5. května 1936 uspořádala ČES v Praze za předsednictví svého dlouholetého člena a národohospodáře, prof. Josefa Drachovského ( ), zvláštní schůzi, která byla věnována pouze jednomu tématu - zavedení eugenických sterilizací v Československu. 89 Předcházela jí anketa, které se účastnila celá řada lékařů, právníků a národohospodářů působících jak na univerzitních fakultách, tak na ministerstvech. 90 Sterilizace v případě určitých indikací byla shledána jako účelná" a její zavedení žádoucí". 9 ' Následné bylo jednomyslně doporučeno její uzákonění, resp. zřízení zvláštní komise (při ČES) odborníků, kteří by kriticky prozkoumali dnes platné eugenické zákonodárství v různých zemích a se zřetelem k našim poměrům připravili návrh zákona, který bude předložen příslušným ministerstvům a politickým kruhům". 92 Členy tříčlenného výboru byli dva lékaři-eugenici, totiž MUDr. Vladimír Bergauer ( ) 93 a B. Sekla, a jeden právník, JUDr. Jarmila Veselá ( ). Jako motto pro jejich činnost by mohl zajisté velmi dobře posloužit citát J. Veselé z roku 1938: Ochrana defektních nesmí jiti tak daleko, aby se dovolilo rozmnožování defektních. Pravděpodobně nejkonciznéjší kritiku eugenicky motivovaných sterili- 5 Veselá, c. d s "Tamta. 17 Členská přednášková schůze župy čs. lékařů v Ostravě (Sekla B Může sterilisace regulovali moderní populační vývoj?), in: Praktický lékař 15 (6) 1936, s. 142 a srov. Veselá, c. d., s. 124,126. Dále srov. Sekla B Ubývání duševního nadání v populaci následkem moderního populačního vývoje, in: Sborník MAP 10 (55) 1936, s " Zkušenosti se sterilisací žen, in: Praktický lékař 16 (6) 1936, s. 133; Zkušenosti s eugenickou sterilisací, in: Praktický lékař 16 (15) 1936, s ; Základové principy operativní metodiky zákonné sterilisací dědičně nemocných žen, in: Praktický lékař 15 (16) 1936, s "Srov. SEKLA, B. Diskuse o eugenické sterilisací, in Národní osvobození Přítomni mj. byli prof. JUDr. Josef Drachovský, gen. MUDr. Ludvík Fisher, prof. MUDr. )an Bělehrádek, MUDr. Hynek Fůgner, doc. JUDr. Jarmila Veselá, doc. MUDr. Vladimír Bergauer. Doc. MUDr. Josef Hynie, doc. MUDr. Georg Herrmann, doc. MUDr. Bohumil Krajník, prof. MUDr. Armin von Tschermak-Seysenegg, prof. MUDr. Richard von Zeynek, prof. MUDr. Ernst Singer, doc. MUDr. Jiří Král či Vojta Beneš. "Veselá, c. d.,s " SEKLA, B. Diskuse o eugenické sterilisací. Národní osvobození "Tamtéž. Srov. Hellmer Wullen, c. d., s Srov. ŠIMŮNEK, M. Vladimír Bergauer a česká eugenika. SVOBODNÝ, P., ČERNÝ, K. (ed.). História, Medicína, Cultura. Sborník k dějinám medicíny. Praha: Karolinum, 2006, s Veselá, s KADLEC, K. Racionalisace života. Snahy o řízení vzniku lidského života a i jeho konce z hlediska mravouky. Praha : b.v

13 zací predložil roku 1936 opét K. Kadlec, jenž je v knize Racionalisace života 95 zahrnul mezi celkem pět dobových racionalizačních snah úzce se dotýkajících základů lidského života; tato práce rovněž sloužila k výkladu II. části papežské encykliky Časti connubii z roku Vedle argumentů, které prezentoval již roku 1931, se zde věnoval rovněž situaci v Německu po přijetí GeVeNa, respektive detailnějšímu rozboru papežské encykliky. 97 Sterilizační zásahy tentokrát rozdělil na soukromé a určené zákonem. 98 Stejně jako dříve považoval sterilizace prováděné na základě eugenické indikace za neospravedlnitelný zásah do lidské přirozenosti / přirozených práv člověka, resp. jeho tělesné integrity, a zpochybnil možnost přínosu pro obecné dobro. 99 Chápal je primárně za svého druhu trest (v analogii např. s trestem smrti), přičemž upozornil na základní rozdíl: Za svůj chorobný stav nemohou býti činěni (postižení dědičnou chorobou - pozn. aut.) odpovědní, a proto též nemohou býti trestáni".' 00 Konečně opětovně poukázal na pochybnou účelnost a ekonomický přínos těchto opatření (nárůst operačních zákroků) stejně jako hrozbu zneužití. 101 Příprava návrhu zákona a průběh debat po zbytek roku 1936 a počátkem roku 1937 není na základě dochovaných archivních pramenů zcela zřejmý. Doložitelné je, že dne 5. března 1937 byly jménem ČES ve formě Memoranda k otázce eugenické sterilisace" formulovány základní východiska a obrysy připravovaného zákona. 102 V této souvislosti jistě není bez zajímavosti i koincidence s vydáním první české učebnice lékařské genetiky z pera B. Sekly, která vyšla právě roku 1937 pod názvem Dědičnost v přírodě a ve společnosti" a v níž se autor opětovně vyjádřil pro zavedení eugenických sterilizací v Československu. 103 Memorandum bylo předloženo Ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy (dále jen MVZd) 21. června V souladu s předchozími debatami byla deklarována genetická determinace určitých diagnóz, potřeba kolektivního hlediska, kdy byl kolektivní zájem o kvalitu budoucích generací národních" propojen s kvantitativními úvahami u tzv. diferenční plodnosti. 105 Za nejúčin- 96 Vedle sterilizací považoval za další poradu před sňatkem a zákaz sňatku, omezení početí, vyhánění a usmrcení plodu (potrat) a eutanazii. Srov. Kadlec (1936), c. d., s Tamtéž, s , "Tamtéž, s "Tamtéž, s. 47; ""Tamtéž, s Tamtéž, s Archiv Akademie véd Praha, f. MAP/58, sgn. Pres 5, 433, II7a, Memorandum k otázce eugenické sterilisace", "" SEKLA, B. Dédiinost v přírodě a ve společnosti. Praha: Nakl. Volné myšlenky, 1937, s ,w Veselá, c. d., s Archiv AV Praha, f. MAP/58, sgn. Pres 5,433,117a, Memorandum k otázce eugenické sterilisace", ""Tamtéž. 236

14 Objevujeme zapomenuté nější prostředek" k dosažení tohoto cíle byla určena eugenická sterilizace, která jest... jedinou bezpečnou překážkou dalšího rozmnožování", neboť jiné nebyly považovány za ireparabilní. 106 Jako chirurgické zákroky byly navrženy vasoligatura 107 a vasectomie 108 (u mužů) a salpingektomie' 09 (u žen); sterilizace rentgenovým zářením nebyla shledána vhodnou.' 10 Dále byla konstatována nutnost zákonné úpravy provádění sterilizačních zákroků z eugenické indikace; jako nejschůdnější se navrhovalo přijetí samostatného zákona. 111 Jelikož do této doby mohl být lékař, který provedl sterilizaci z jiných než léčebných důvodů, stíhán za trestný čin ublížení na těle, měl tuto skutečnost případný zákon o eugenické sterilizaci změnit, resp. upravit tehdejší 152 tr. z. 112 Návrh na sterilizaci měli podávat jednak sami postižení či jejich poručníci, jednak příslušné úřední instituce, které přicházejí s osobami tohoto druhu do styku", tzn. opatrovnické, zdravotní a sociální. 113 Provedení sterilizačního zákroku mělo být vždy vázáno na svolení dané osoby či jejího zákonného zástupce, resp. na lékařský, geneticko-eugenický a úřední rozbor daného případu zvláštní komisí." 4 Nebyla tedy navrhována nucená sterilizace." 5 Bylo doporučeno, aby vzniklo několik komisí, které by byly centralizovány a přičleněny ke zdravotním oddělením jednotlivých Zemských úřadů. 116 Proti rozhodnutí měla existovat možnost odvolání, přičemž konečnou odvolací instanci mělo představovat MVZd v Praze. V Memorandu byly určeny celkem čtyři diagnostické skupiny, kterých se měly eugenické sterilizace v případě zavedení týkat. Podle původního označení mezi ně patřily:" 7 dědičná slabomyslnost; těžké dědičné nervové a duševní choroby; těžké dědičné smyslové defekty; některé těžké dědičné tělesné defekty. 118 Slabomyslnost 119 (zejména ve smyslu primární oligofrenie) byla ze všech eugenických indikací uváděna na prvním místě (především kvůli diferenční plodnosti), dědičný faktor se předpokládal 107 Tzn. podvázání chámovodů. IMTzn. přerušení chámovodů a úplné odstranění jejich části. ""Tzn. přetnutí a odstranění vejcovodu. 110 Archiv AV Praha, f. MAP/58, sgn. Pres 5,433, II7a, Memorandum k otázce eugenické sterilisace", '"Tamté! 111 Naopak provedení sterilizace z léčebných důvodů bylo v Československu podle soudobé judikatury Nejvyššího soudu beztrestné. '"Archív AV Praha, f. MAP/58, sgn. Pres 5,433, II7a, Memorandum k otázce eugenické sterilisace", '"Tamtéž. 115 Pro zavedení obligatorní sterilizace/sterilizace z donucení byla J. Veselá. Srov. Veselá, c. d., s '"Tamtéž. '"Tamtéž. '"Tamtéž. 237

15 u 75% prípadu, celkový výskyt v populaci se odhadoval v rozmezí 1-2% s velmi pravděpodobnou možností nárůstu. 120 Mezi tzv. téžkě dědičné nervové a duševní choroby byla razena především Huntingtonova choroba a epilepsie. 12 ' Mezi tzv. těžké dědičné smyslové defekty byla řazena dědičná hluchota a slepota, přičemž výskyt obou onemocnění v populaci se odhadoval kolem 0,1 % s žádným nebezpečím přírůstku. 122 Konečně mezi těžké dědičné tělesné defekty byl jednoznačně řazen pouze rozštěp patra, jinak je podle předkladatelů Memoranda na základě tehdejších poznatků nebylo možné posoudit z jednotného hlediska. 123 Memorandum z let představovalo, zdá se, vůbec nejpropracovanější návrh na zavedení eugenických sterilizací v Československu. S nejvétší pravděpodobností nebylo dále rozpracováno, např. do paragrafovaného znění. Proč tomu tak bylo, zůstává otázkou. Podceňovat s velkou pravděpodobností nelze odmítavé stanovisko představitelů MVZd, kteří již v souvislosti s dopady GeVeNa na čs. státní příslušníky v Německu roku 1936 jasné konstatovali, že zavedení nucených eugenických sterilizací... by byl zásah do osobní svobody ústavou zásadně zaručené". 124 Ani publikování nejucelenější a pro zavedení eugenických sterilizací plédující práce J. Veselé roku nic nezměnilo na tom, že k legalizaci, resp. zavedení eugenických sterilizací během meziválečné existence Československa nedošlo. Na oficiální úrovni byly naopak vypracovávány návrhy nové zákonné ochrany slabomyslných. 126 '"Slabomyslnost představovala vůbec nejproblematičtější kategorii. Zpravidla sejí rozuměla vrozená forma choromyslnosti, přičemž pod ni byla zahrnuta i imbecilie a idiocie. Srov. Růžička (1924), c. d., s , Statistika slabomyslných ve sledované dobé de facto neexistovala. Srov. KŘIVÝ, M. Dnešní stav statistiky slabomyslných na Slovenska Revue v neurologii a psychiatrii. 1934, roč. 20, č. 8, s , a HOSCHEK, M. Základy sčítání osob vadných v Československu. Úchylná mládež. 1937, roč. 13, č. 5-6, s Právnicky spočíval problém v tom, že slabomyslnost nebyla počítána k duševním chorobám ve vlastním slova smyslu, nýbrž byla v občanském i trestním právu odlišována slabomyslnost od choromyslnosti; označení slabomyslnost" či slabomyslní"' tedy nemélo žádného normativního významu. Srov. TAUSSIG, L. Právní postavení choromyslných v osnově nového občanského zákoníku. Rozbor příslušných ustanovení. Neurologie a psychiatrie čs. 1938, roč. 24, č.2,s , zdes. 75. '"Tamtéž. '"Tamta. 122 Tamtéž. 123 Tamta. 124 NA Praha, f. MVZd, k. 482, materiál Némecký zákon o zamezení dědičně zatíženého potomstva" - informace pro pana ministra, vypracoval Dr. Žofka, srpen VESELÁ, J. Sterilisace: problém populační, sociální a kriminální politiky. Knihovna politika, sv. 10. Praha: L. Mazáč Dobové recenze Veselé práce byly značné rozdílné. Srov. KEPERT, Doc. Dr. Jarmila Veselá: Sterilisace. Problém populační, sociální a kriminální politiky. Všehrd. 1938, roč. 20, č. 2, s ; b. a., Veselá: Sterilisace. Problém populační, sociální a kriminální politiky. Sborník věd právních a státních. 1938, roč. 38, č. 5-6, s , či OK (šifra): O sterilisací jednou a provždy. Našinec. 1938, roč. 74, č. 273, s. 5. '"NEČAS, J. Úkoly péče o slabomyslné. Úchylná mládei 1937, roč. 13, č. 9-10, s , a tamtéž ŠONKA, J. Zákoriná ochrana slabomyslných, s Srov rovněž kritický postoj vůči sterilizacím u ŠONKA, J. Dědičné choroby a sterilisace. Úchylná mládei. 1938, roč. 14, č. 3-4, s

16 Objevujeme zapomenuté Jinou kapitolu ovšem představuje období německé okupace a druhé světové války v letech , neboť od 1. ledna 1940 do 5. května 1945 platil německý GeVeNa na území pohraničních oblastí připojených k Německu (tzv. říšské župy Sudety), resp. vztahoval se i na německé obyvatelstvo protektorátu. 127 Shrnutí Úvahy o cíleném použití chirurgických zásahů omezujících reprodukční schopnost vybraných jedinců či skupin obyvatelstva na základě domnělé sociálně-genetické (eugenické) indikace lze zaznamenat již v rané české eugenické produkci. Zpravidla přitom byly myšleny sterilizační zákroky, které byly považovány za nejradikálnější prostředek tzv. negativní (zabraňující) eugeniky. Jednoznačně tak patřily na samý konec škály sociálních strategií, které nabízela eugeniky technokraticky projektovaná společnost 20. a 30. let 20. století (J. Janko) v sociálné-zdravotní, resp. preventivní oblasti. Za vzor pro mnohé eugeniky ve své době sloužilo především eugenicky motivované sterilizační zákonodárství platné v některých státech USA. Přijetí tzv. zákona o zabránění početí dědičně postiženého potomstva (GeVeNa) v Německu krátce po nástupu nacistů k moci roku 1933 stálo na počátku odborných debat pro a proti zavedení sterilizací na základě tzv. eugenické indikace rovněž v Československu, které trvaly až do roku Na jedné straně byla od začátku zjevná snaha oddělit eugeniku od nacistických rasových teorií, na druhé straně je lze považovat za pandán k obdobným záměrům, které probíhaly rovněž v dalších evropských demokraciích (např. skandinávských zemích či Velké Británii). Základní eugenické axiomy vycházející z genetické determinace celé řady mentálních a tělesných defektů a vedoucí k formulování kategorií méněcennosti" u lidí s postižením přitom ' podnítily klíčové úvahy především o vztahu moderní vědy, politiky a sociálního systému, resp. zdravotní a populační politiky. V Československu měly tyto debaty expertní povahu, neboť se na nich podílely především akademické lékařské a právnické kruhy, přičemž iniciativní role připadala v první řadě teoreticky orientovaným lékařům-eugenikům (zpravidla organizovaným v Československé eugenické společnosti). Zdaleka menší rezonanci těchto debat lze zaznamenat mezi psychiatry. Kritika pak přicházela především z řad teologů. V tomto prostředí byl od roku 1936 připravován návrh samostatného československého zákona o eugenické sterilizaci, který znamenal maximum českých eugenických snah de facto celé první poloviny 20. století. V dochované verzi předpokládal vykonání steri- 127 Srov. ŠIMŮNEK, M SCHULZE, D. Die NS- Euthanasie" im Reichsgau Sudetenland und Protektorát Bohmen und Mahren. (Studies in the History of Sciences and Humanities, Vol. 22). Praha: ÚSD AV ČR 2008; BAIER, H. Eugenik (Unfruchtbarmachung und Totung Behinderter) im Sudetenland. Sudetenland. 1995, roč. 37 s

17 lizačního zákroku na základě svolení dané osoby za komisionelního dohledu odborníků z řad lékařů-eugeníků a sociálních pracovníků, a to celkem u čtyř diagnostických skupin (tzv. dědičné slabomyslnosti, tzv. těžké dědičných nervových a duševních chorob, tzv. těžkých dědičných smyslových defektů a některých tzv. těžkých dědičných tělesných defektů); odvolací instancí mělo být Ministerstvo veřejného zdravotnictví v Praze. Jako chirurgické zákroky byly navrženy vasoligatura a vasectomie (u mužů) a salpingektomie (u žen); sterilizace rentgenovým zářením nebyla shledána vhodnou. Skutečnost, že se tento návrh pravděpodobně nedostal ani do paragrafované podoby, svědčí o zásadní důležitosti demokratických poměrů pro nedosažení konsenzu ohledně přijetí klíčových eugenických požadavků, tolik odlišných od situace zejm. v tehdejším Německu. Tato studie vznikla v rámci záměru RVO: výzkumného 240

KLONOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Ing. Jiří Hojer Ministerstvo zemědělství

KLONOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Ing. Jiří Hojer Ministerstvo zemědělství KLONOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Ing. Jiří Hojer Ministerstvo zemědělství 2006 americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) konstatoval, že mléčné a masné výrobky pocházející z klonovaného skotu, prasat, koz

Více

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, 1908 Zdravotnictví, zdravověda (hygiena) jest nauka, která se především obírá studiem nebezpečí

Více

STEPS_31.3.2010_Ivanová

STEPS_31.3.2010_Ivanová Jak je na tom ČR z hlediska výzkumu v oblasti veřejného zdraví? Kateřina Ivanová Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1 1 Hlavní cíl: Podpora

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy P. Kuchař, M. Kaplánek, M. Pařízek Proč sociální pedagogika Cílem je pomoc lidem: v socializaci (jako

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 9.1.2015 Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Obv. A. K. stížnost pro porušení zákona Příloh: tr. spis

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k návrhu ustanovení 16a odst. 5 školského zákona

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k návrhu ustanovení 16a odst. 5 školského zákona V Brně dne 6. ledna 2015 Sp. zn.: 5/2011/SZD/PPO Stanovisko veřejné ochránkyně práv k návrhu ustanovení 16a odst. 5 školského zákona Úvod Stanovisko předkládám v návaznosti na novelu školského zákona 1

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Právní postavení lékaře

Právní postavení lékaře Právní postavení lékaře (v akutní medicíně v čase značné společenské nejistoty) konference Akutne.cz Filip Křepelka, Masarykova univerzita právo Evropské unie, zdravotnické právo (filip.krepelka@law.muni.cz)

Více

Čl I. ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o registrovaném partnerství

Čl I. ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o registrovaném partnerství 1 Zákon č. ze dne... 2013 kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů a mění a doplňují další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA Ze samotného zákona není snadné poznat, že jeho cílem je vybudovat kolektivní zemědělský systém. V prvním paragrafu se dočteme, že: V zájmu zajištění blahodárného rozvoje zemědělského

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob ZPRÁVA PE

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

Výroční zpráva ALAI Česká republika 2013. 1. Úvodem

Výroční zpráva ALAI Česká republika 2013. 1. Úvodem Výroční zpráva ALAI Česká republika 2013 OBSAH: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodem Činnost v roce 2013 Hospodaření spolku Spolkové orgány a činovníci Členská základna Příloha: Účetní závěrka 2013 1. Úvodem V roce

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím.

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. JUDr. Štěpán KALAMÁR, doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. Úvod Prudký nástup výpočetní techniky do všech oblastí společenského života způsobil,

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

V Praze, 17. Srpna Připomínky k navrhovaným zákonům. Vážený pane předsedo,

V Praze, 17. Srpna Připomínky k navrhovaným zákonům. Vážený pane předsedo, V Praze, 17. Srpna 2011 Vážený pan MUDr. Boris Šťastný Předseda Výbor pro zdravotnictví Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Malostranské nám. 7/19 118 26 Praha 1 Malá Strana RE: Připomínky k

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice

Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Autor Mgr. Irena Grosmanová Datum vytvoření VM 2. 12. 2013 Datum ověření 4. 12. 2013 Ročník

Více

Zpráva ze služební cesty do SRN

Zpráva ze služební cesty do SRN Zpráva ze služební cesty do SRN Místo: Berlín, Bundesarchiv Termín cesty: 1. 6 14. 6. 2005 Účel cesty: Studijní pobyt v rámci grantového výzkumu Účastník cesty: PhDr. Jaroslav Pažout, pracovník 3. oddělení

Více

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 OSUDEK k _ZPRAVA_2011_1M0538_10182 of 3 23.3.2012 12:07 ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 1. ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ŘEŠENÍ, VÝSLEDKŮ A SPLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU CELÉ OBDOBÍ 1.1.

Více

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU. ze dne 30.1.2015,

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU. ze dne 30.1.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2015 C(2015) 328 final SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU ze dne 30.1.2015, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy.

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy. Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny - úplná, věcná část textu (s výjimkou preambule a závěrečných procedurálních opatření) KONVENCE O LIDSKÝCH

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 26.9.2006 KOM(2006) 548 v konečném znění 2005/0043 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající

Více

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU ORGANIZAČNÍ POKYNY Povinné semináře, nahrazování není poskytováno Garance: Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc., jfiala@med.muni.cz

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY ČR K INFORMACI. Řešení problémů evidence odborových organizací. a organizací zaměstnavatelů

PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY ČR K INFORMACI. Řešení problémů evidence odborových organizací. a organizací zaměstnavatelů Ministerstvo práce a sociálních věcí V Praze dne 28. července 2014 PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY ČR K INFORMACI Řešení problémů evidence odborových organizací a organizací zaměstnavatelů

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 390/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 390/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 390/1 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Jaroslava Borky a Soni Markové

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. JUDr. Jaroslav Grinc, Ph.D. PRÁVO PRO POLITOLOGY Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( )

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( ) Národní archiv Číslo fondu: 1314/1 Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934-1945) Bohemika - NDR (1887) 1934-1945 Tématický soupis (Dílčí část archivní sbírky

Více

Právní postavení českého lékaře

Právní postavení českého lékaře 15.4.2008 18:16:55 Právní postavení českého lékaře JUDr. Jan Mach advokát ředitel právní kanceláře ČLK Email: mach.jan@email.cz Strana 1 z 14 15.4.2008 18:16:56 Trestní represe nebo stavovský dohled profesní

Více

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Eva Burešová Jindřiška Syllová Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 1.177 říjen 2006 PI 1.177 2 Obsah: I. POJEM

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

372/2011 Sb., účinnost Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče

372/2011 Sb., účinnost Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče Postup při úmrtí a pitvy Zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb., účinnost 1. 4. 2012 Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče Nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem

Více

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu si dovoluje Vás pozvat na speciální praktický konzultační seminář Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu (Prodloužený seminář lze vzít s sebou smlouvy a jiné podklady

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

Právní prameny. Trestní řád, č. 141/1961 (TŘ) JIŽ NE: Vyhláška o postupu při úmrtí a pohřebnictví č. 19/1998 Sb., ZRUŠENO pozor skripta

Právní prameny. Trestní řád, č. 141/1961 (TŘ) JIŽ NE: Vyhláška o postupu při úmrtí a pohřebnictví č. 19/1998 Sb., ZRUŠENO pozor skripta Postup při úmrtí a pitvy - 2014 Tomáš Vojtíšek Právní prameny Provádění pitev v ČR je regulováno právními předpisy Občanský zákoník, č. 89/2012 Sb., od 1. 1. 2014 (NOZ) Zákon o zdravotních službách, č.

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Diskriminace ve školství vybrané problémy

Diskriminace ve školství vybrané problémy Diskriminace ve školství vybrané problémy konference Inkluze dětí se znevýhodněním do školního stavovaní a školních družin 14. října 2015 Mgr. et Mgr. Barbora Němcová Mgr. Ivana Šilhánková Formy diskriminace

Více

RODINNÉ PRÁVO V DOBĚ PROTEKTORÁTU

RODINNÉ PRÁVO V DOBĚ PROTEKTORÁTU RODINNÉ PRÁVO V DOBĚ PROTEKTORÁTU RENATA VESELÁ Právnická fakulta. Masarykova univerzita. Katedra dějin státu a práva. Česká republika Změna vyvolaná obsazením českých zemí nacistickou armádou 15. března

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

2. Na základě výše uvedeného se COREPER žádá, aby Radu vyzval k přijetí výše uvedeného návrhu usnesení Rady ve znění uvedeném v příloze.

2. Na základě výše uvedeného se COREPER žádá, aby Radu vyzval k přijetí výše uvedeného návrhu usnesení Rady ve znění uvedeném v příloze. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2011 (02.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: COREPER/Rada Č. předchozího dokumentu: 6173/2/11 REV 2 ENFOPOL

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.1.2012

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.1.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.1.2012 K(2011)10129 v konečném znění PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.1.2012 kterým se zamítá stanovení léčivého přípravku Tecovirimat jako léčivého přípravku pro

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007.

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. května 2007 9351/1/07 Interinstitucionální spis: 2007/0054 (COD) REV 1 SOC 193 CODEC 476 ZPRÁVA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Rada ve složení pro zaměstnanost,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz 1 Obsah 1. CH: Confoederatio Helvetica Spolkový stát Švýcarsko 2. Sociální zabezpečení

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Strana 1 (celkem 6) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicines Hudcova 56a, Brno-Medlánky Postal Code: 621 00, Czech

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Evropské unie v Radě pro TRIPS Světové obchodní organizace k žádosti o prodloužení přechodného

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Akademie STING 7.11.2012 1 Současná doba může být považována za náročnou,

Více

Geneze sociální práce na dnešním území ČR Pavla Kodymová

Geneze sociální práce na dnešním území ČR Pavla Kodymová Geneze sociální práce na dnešním území ČR Pavla Kodymová Vybrané aktivity Organizace sociálních pracovnic ČR Vzdělávání Počátky sociálního školství - kritika Nově vzniklé sociální školy neodpovídaly představě

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní právo Odvětví veřejného práva Ochrana společnosti před kriminalitou - určuje, které společensky nebezpečné činy jsou trestné - stanoví tresty

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho 1.7.Vysoké školy v období 1.republiky ze statistického pohledu Vzhledem k velkému časovému rozsahu je použito řady pramenů a přehledů, vydávaných jednorázově či periodicky dřívějšími orgány státní statistiky

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Mezinárodní přestupy ve světle judikatury. JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.

Mezinárodní přestupy ve světle judikatury. JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. Mezinárodní přestupy ve světle judikatury JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. Kontroverze k případu Bosman Případ Bosman je aplikovatelný pouze na přestupy mezi kluby z různých

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická studia Politologie Bakalářské studium Imatrikulační ročník 2005 Weberův přístup

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku

Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku 1. Anotace V této práci bych se zaobírala tím, zda existovaly jiné možnosti/návrhy uspořádání Československa než jen na základě 2

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

NUCENÉ STERILIZACE VE TŘETÍ ŘÍŠI ZLOČIN NA ZÁKLADĚ ZÁKONA

NUCENÉ STERILIZACE VE TŘETÍ ŘÍŠI ZLOČIN NA ZÁKLADĚ ZÁKONA NUCENÉ STERILIZACE VE TŘETÍ ŘÍŠI ZLOČIN NA ZÁKLADĚ ZÁKONA JAROMÍR TAUCHEN Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno LENKA ŠKODOVÁ Právnická fakulta, Masarykova univerzita

Více