DEBATY O ZAVEDENÍ TZV. EUGENICKÉ STERILIZACE V ČESKOSLOVENSKU,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEBATY O ZAVEDENÍ TZV. EUGENICKÉ STERILIZACE V ČESKOSLOVENSKU, 1933-1938"

Transkript

1 PRo ET CONTRA DEBATY O ZAVEDENÍ TZV. EUGENICKÉ STERILIZACE V ČESKOSLOVENSKU, Michal V. Šimůnek Celý tento postup ideový a celý postup prakse, jez by měla uskutečňovat biologický ideál nové doby, je teprve v nejprvnějších počátcích. Není možno vědět, v jaké formy se jednou vtělí jeho další vývoj." Břetislav Foustka, 1923' Anotace: Studie shrnuje debaty týkající se zavedení či odmítnutí eugenicky motivovaných sterilizací v českých zemích a Československu do roku Tyto debaty představuje v širším kontextu snah o tzv. eugenickou reformu, respektive v reakci na obdobná opatření zaváděná v jiných evropských státech (Skandinávie, Německo). Opírá se jak o dobově publikované materiály, tak o doposud neznámé archivní prameny. Klíčová slova: eugenika, sterilizace, zdravotní politika, Československo. Vztah k lidem s mentálním či fyzickým postižením byl v první polovině 20. století do značné míry formován eugenikou a jejími zastánci. 1 Nejednalo se přitom pouze o kategorizaci odvozenou od eugenické hodnotové škály, nýbrž současné o nárok na prevenci vycházející z biomedicínských oborů (genetika,-pediatrie, psychiatrie). Ten nebyl nikterak nelogický, neboť odstranění příčin trvale podmíněné (determinované) defektivity eo ipso znamenalo i odstranění jejích psychologických a společenských důsledků. Jednalo se přitom o trend, který byl imanentné přítomný reformním snahám a hnutím v mnoha evropských zemích a USA konce 19. a počátku 20. století, kdy stále narůstalo přesvědčení, že... zdatnost organická je zdrojem výkonnosti tělesné i duševní...; že je podkladem pro rozvoj duševní a mravní, a že je pramenem nesmírného blaha osobního a sociálního... Všechny tyto tendence jsou zároveň projevem touhy moderního člověka po lepším 1 FOUSTKA, B. Sociologie a etika eugenismu. Česká mysl 1923, rod. 19, s. 1-12, zde s

2 Objevujeme vyšším žití a přímo po obrození."2 Zároveň docházelo i k zásadnímu posunu chápání možností a poslání moderní vědy jako takové, především však biologie: Co bude moci tato nová biologie dáti jednou člověku filosofickyp Její kausální hledisko jistě předně sblíží člověka ducha s hmotou a poznáním souvislosti organického substrátu s kvalitami intelektuálního a citového života... Organika bude znamenati však i možnost pro přetváření organických kvalit. Budou se tyto možnosti vztahovati jednou i na člověka? Bude moci člověk přetvářet! svůj typ a tím i své potence, pokud tkvějí v jeho organismu? Tedy: bude státi snad eugenika... přece jednou před otázkou nového člověka?"1 V následující studii se pokusíme přiblížit podstatu argumentace a kontext debat, které se týkaly jednoho z nejradikálnějších eugenických požadavků meziválečného období, tzv. eugenické sterilizace. Při ní mělo být cíleně použito chirurgických zásahů omezujících reprodukční schopnost vybraných jedinců či skupiny obyvatelstva na základě domnělé zapomenuté sociálně-genetické stratifikace. Přiblížení těchto debat se jeví jako důležité nejen s ohledem na reflexi osob s postižením v českých zemích přinejmenším v první polovině 20. století, nýbrž i kvůli často konfuzní argumentaci pokud jde o sterilizační zákroky prováděné v Československu v 70. a 80. letech 20. století.4 V neposlední řadě jsou tyto debaty součástí historického kontextu, v němž byla formulována moderní státní sociální politika určovaná v českých podmínkách do značné míry oběma totalitními ideologiemi 20. století.5 1. Český eugenický program a umělá neplodnost": Když byla v druhém roce první světové války dne 2. května 1915 na Staroměstské radnici v Praze za předsednictví filozofa a pedagoga prof. Františka Čády ( ) slavnostně založena Česká eugenická společnost (dále jen ČES), jednalo se především ú pokus soustředit K déjinám eugeniky ve 20. století srov. B A A D E R, G., H O F E R, V., M A Y E R T. Eugenik in Osterreich. Biopolitische Strukturen von 1900 bis W i e n : Czernin Verlag, 2007; T U R D A, M., W E I N D L I N G, PJ. Blood and Homeland": Eugénia and Racial Nationalism in Central and Southeast Európe, Budapest: C E U Press, 2006; B L A C K, E. War against the Weak. Eugenics and Americas Campaign to Create a Master Race. New York, London : Four Walls Eight Windows, 2003; G A W I N, M. Rasa i nowoczesnošč: história polskiego ruchu eugenicznego. Warszawa : Neriton PAN, 2002; PAUL, D.B. Controlling Human Heredity to the Present. New Y o r k : Humanit)' Books, 1995; táž, The Politics of Heredity. Essays on Eugenics, Biomedicine, and tlie Nature-Nurture Debate. New Y o r k : State University o f New York Press, 1998; W E I N G A R T, P., K R O L L, )., B A Y E R T Z, K. Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland. Frankíúrt/Main: Suhrkamp, 1992; K E V L E S, D.J. In the Name of Eugenics. Genetics and the Uses of Human Heredity. New Y o r k : Knopf, 'Foustka, c. d., s K Ŕ 1 Ž E N E C K Ý, ). Budeme moci měnit člověka? Přítomnost , 1 (21), s , zde s Srov. Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci sterilizaci prováděných v rozporu s právem a návrhy opatřeni k nápravě", , s , dostupné na ].! 225

3 celou řadu aktivit ve zdravotní, sociální a pedagogické sféře a zároveň vytvořit platformu, na níž by bylo možné formulovat nové požadavky. 7 Ty kladly důraz zejména na větší vliv představitelů akademických kruhů obeznámených s nejnovějšími poznatky z oblasti výzkumu dědičnosti. 8 Maxima českého eugenického programu vyjádřil roku 1923 již citovaný sociolog prof. Břetislav Foustka (1862 až 1947) následovně: je potřeba, aby se lidé dobře zrodili... a aby se zrodili do dobrých poměrů". 9 Neboli řečeno mrazivě technokratickými slovy téhož autora, do značné míry předjímajícími vývoj v druhé polovině 20. století: Jde jen o to, odstranit,,vymazať z plazmatu pokolení lidského ony,zápisy' nepříznivých vlivů minulosti a nahradit je novými, cennými. " I0 První část této vize předpokládala, že eugenika bude chápána - paralelně k experimentální nauce o dědičnosti (genetice) - jako samostatný aplikovaný vědní obor. Druhá část pak zasahovala do poměrů hospodářských a sociálních a kladla mj. nemalý důraz rovněž na pedagogiku: Dědičnost má svůj význam i pro otázky národohospodářské a sociální. Tu se již dokonce stává základním kamenem pro novou užitnou vědu: eugeniku, snažící se na základě rodokmenových statistik poznávati dobré i neblahé vlastnosti rodů a jejich sociálního okolí, aby se tak cestou profylaktickou mohlo dospěti ku promyšlenému zušlechtění tělesných i duševních vlastností lidí a vyloučení všech neblahých vlivů, jak vrozených, tak i okolím daných." 11 Účastenství na tvoření člověka" bylo společným jmenovatelem rovněž českých příznivců eugeniky. Základní východisko přitom představovaly výběrové (selektivní) zásahy a opatření, díky čemuž např. jeden z jejích hlavních představitelů, lékař a biolog prof. Vladislav Růžička ( ), rozděloval veškeré eugenické snahy na selektivní "Srov. BROBERG, G., TYDÉN, M., ROLL-HANSEN, N. Eugénia and the Welfare State. Sterilization Policy in Denrnark, Sweden, and Finland. East Lansing, MI: Michigan University Press, 'Založení ČES předcházelo zřízení soukromé eugenické centrály v pražském Ernestinu" z iniciativy K. Herforta a A. Brožka, k níi byla přičleněna i tzv. pedologická ústředna. ČES fungovala až do června 1941, kdy byla její činnost zastavena po zákroku pražského gestapa. Po roce 1945 byla znovuobnovena a de facto zanikla roku Od roku 1922 existoval při Ústavu pro všeobecnou biologii UK pod vedením prof. Vladislava Růžičky rovněž Ústav pro národní eugeniku, který byl mj. finančně podporován i Ministerstvem veřejného zdravotnictví. V letech byla ústředním tiskovým orgánem ČES Revue Neuropsychopathologie, lékařství sociální, dědičnost a eugenika, therapie (dále jen Revue), v níž byla otázkám souvisejícím s dědičností a eugenikou věnována samostatná sekce. "Srov. ŠIMŮNEK, M. Eugenics", Sociál Genetifcs" and Racial Hygiene": Plans for the Scientific Regulation of Human Heredity in the Czech Lands, , in TURDA-WEINDLING, c. d., s ; týl Soziopolitische Bestrebungen der Tschechischen Eugenischen Gesellschaft in den Jahren , in ANDÉL, M RÚZICKA, T. et al. (eds.), Modeme Biologie: Móglichkeiten und Risiken, Hojfnung und Bedrohung (= Vita Nostra Revue, vol. 12, suppl. 1), Praha: 3. LF UK 2003, s ; JANKO, J. Diskuse k eugenickému hnutí v Československu, in Dějiny véd a techniky (dále jen DVT) 30 (4) 1997, s * Foustka, c.d., s Tamtéž,s " BROŽEK, A. Nauka o dědičnosti, in PRÁT, S. (red.), Rostlinopis, sv. 5, Praha 1930, s Dále srov. např. KÍU- 2ENECKÝ, J. Eugenika, in Masarykův slovník naučný (díl II.), Praha: Čs. kompas 1926, s

4 Objevujeme zapomenuté a adaptivní, a sice coby doplněk ke galtonovskému dělení eugeniky na tzv. negativní a pozitivní. 12 O tom, že si byli eugenici dostatečně vědomi, že se princip výběru, resp. sexuálního výběru či také plodnostní selekce", 13 úzce dotýká klíčových etických otázek, svědčí např. Růžičkova téměř prorocká replika z roku 1919, v níž kritizoval německý koncept tzv. rasové hygieny: 14 Princip výběru rozhodně demokratický není, vždyť snaží se udržeti a rozmnožiti jen nejlepší (podtrženo v originále - pozn. aut.) ze všech, čímž uskutečňuje myšlénku aristokratickou... Nelze popříti jisté mohutnosti těmto ideám..., v nichž mizí všechny dosavadní pojmy o dobrém a zlém a na jejichž základě výběrem (podtrženo v originále - pozn. aut.) vzniklý německý nadčlověk buduje si nový svět s novou nelítostnou morálkou."' 5 V této souvislosti je nicméně zajímavé, že ve stejné době nechyběly v českém prostředí snahy pojímat eugeniku coby východisko nové urozenosti" 16 úzce - a nutno říci značně sporné - spojenou s ideály humanitními: Její veliký smysl historický je ten, že jí (eugenikou - pozn. aut.) má být dovršen obsah ideálu humanitního a že se jí má zavrcholit pochod, jímž člověčenstvo spěje k uskutečnění lidství."" Pokud jde o docílení umělé neplodnosti", to bylo zmiňováno již v raných českých eugenických pracích. 18 Nicméně hlavní důraz byl od počátku kladen především na změnu zákonné úpravy pro uzavírání sňatků (sňatkovou revizi) a umísťování do ústavů (azylaci); sterilizace (či kastrace) byla považována za zdaleka nejradikálnéjší opatření. V této souvislosti je užitečné připomenout debaty týkající se v letech právě tzv. sňatkové revize, které v mnohém anticipovaly i argumentaci týkající se později eugenických sterilizací. Ta byla lékařskými kruhy opakovaně požadována v podstatě již od počátku 20. století." Po roce 1915 se stala, jak již bylo naznačeno, ústředním bodem českého eugenického programu. 20 Podle návrhu doplňků nového zákona č. 320 ze dne 22. května 1919, oficiálně nazva- 1! RŮŽIČKA, V. K biologické definici národa a národní eugeniky, in Revue 15 (1-2-3) 1918, s (33]; týž, Biologické základy eugeniky. Praha: F. Borový, 1923, s Růžička (1923), c. d.,s Česká eugenika se již od první svétové války jasné distancovala od německého rasové hygienického hnutí. Vedle označení eugenika, resp. národní eugenika se používalo rovněž označení tzv. sociální genetika, dědičná hygiena či sociální biologie. Srov. Růžička (1923), c. d., s Genetické oddělení/mendelianum Moravského zemského muzea Brno (dále jen GO MZM), f. RŮŽIČKA, V. O národní eugenice" - přednáška v Budyni n/o., 1919, rukopis. "Foustka,c. d.,s. 6. "Tamtéž, s. 12. " BROŽEK, A. Eugenika, nauka o zušlechtění a ozdravění lidu, založená na pravidlech dědičnosti. Pražská lidová revue 1912,8 (6), s. 2; Růžička (1923), c. d s " HAŠKOVEC, L. Snahy veřejného zdravotnictví v otázce smlouvy manželské. Praha: Otto, 1902; týž, Profylaxe slabomyslnosti. První český sjezd pro péči o slabomyslné 1909; týž, Snahy eugenické. Revue. 1912,7 (3-4), s "Srov. Memorandum ČES z předložené rakouskému ministru veřejného zdravotnictví prof. J. Horbaczewskému. Revue 1917,13 (11-12), s

5 ného o obřadnostech smlouvy manželské", bylo podstatnou změnou zavedení povinných lékařských prohlídek před sňatkem, respektive možnosti zákazu sňatku na základě eugenické indikace. 21 Za předpoklad pro restriktivní hygienu manželství" bylo považováno zavedení tzv. zdravotních matrik, další vzdělávání lékařů v nauce o lidské dědičnosti a konečně zřízení nového tzv. Ústavu pro národní eugeniku, 22 který měl být nadán úřední mocí a zároveň měl představovat konečnou instanci při rozhodování ve sporných případech. 23 Takto doplněný návrh však nebyl schválen Státní zdravotní radou, a to i přes vehementní protesty celé řady exponentů eugeniky (Haškovec, Růžička aj.). 24 Ve stejné době nepředstavovalo umělé zneplodnéní" zásadní téma, jak lze doložit na příkladu rozsáhlé ankety, kterou ČES zorganizovala na přelomu let 1918 a 1919." O několik let později publikoval pod příznačným názvem K otázce umělého zneplodňování méněcenných" 26 svůj příspěvek přednesený na Mezinárodním kongresu pro sexuální výzkum v Berlíně (1926) v podobě podrobné, shrnující studie profesor emigrantské Ukrajinské svobodné univerzity v Praze, někdejší ukrajinský ministr zdravotnictví a člen ČES, prof. Boris Maťušenko (nar. 1883). 27 Zneplodňovací zákroky, zpravidla prováděné sterilizací (ale i kastrací), byly obdobné jako v předešlém období označeny za toliko jeden z prostředků praktické" eugeniky. 28 Za nejvíce problematickou otázku Maťušenko považoval výběr osob, kterých se měly sterilizační zákroky týkat, a zároveň kladl důraz na dobrovolnost těchto zákroků. 29 Za hlavní inspiraci označil praxi v USA a předložil chronologický a obsahový přehled platných sterilizačních zákonů jednotlivých států severoamerické unie. 30 V roce 1931 zahrnul sterilizační zákroky mezi čtyři základní opatření negativní eugeniky rovněž biolog, lékař 21KŔ1ŽENECKÝ, J. Návrh na zavedení povinné lékařské prohlídky před sňatkem a sňatkových zákazů. Revue. 1916, 14 (8-9-10), s ; HAŠKOVEC, L O návrhu zákona k obřadnostem smlouvy manželské. Revue. 1920, 17 (1-2-3), s " Srov. CUWNOVÁ, L. Ústav pro národní eugeniku. In JANKO, J., TĚŠÍNSKÁ, E. (ed.), Technokracie v českých zemích ( ). Práce z déjin AV ČR, řada A, sv. 6 - Studie z déjin techniky, sv. 3. Praha : Archiv AV ČR, 1999, s RŮŽIČKA, V. Diagnostika a eugenika. ČLČ. 1920, roč. 59, č. 2, s Srov. PELNAŔ, J. Omezování a zakazování sňatků z důvodů eugenických. ČLČ. 1919, roč. 58, č. 12, s "Srov. Revue, 1919,15 (1-3), s ; tamtéž (4-6), s ; tamtéž (7-8), s ; tamtéž (9-10), s MAŤUŠENKO, B. K otázce umělého zneplodňování méněcenných. ČLČ. 1927, roč. 66, č , s , zdes "Srov. VESELÁ, J. Sterilisace: problém populační, sociální a kriminální politiky. Knihovna politika, sv. 10. Praha : L Mazáč, 1938, s "Tamtéž, s "Tamtéž, s "Tamtéž, s Dobově srov. zejm. LAUGHLIN, H.H. Eugenical Sterilization in the United States. Chicago : Psychotic Laboratory of the Municipal Court of Chicago, 1922, a HOFFMANN, G. v. Die Rassenhygiene in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Munchen:). F. Lehmann,

6 Objevujeme zapomenuté a eugenik prof. Jan Bělehrádek (1896 až 1980). 3 ' Dalšími byly již zmiňované zákazy sňatků (tzv. sňatková revize), izolace (azylace) a zákaz imigrace ve vybraných případech. 32 Proti sterilizacím se téhož roku z pozice křesťanské mravouky postavil profesor UK ThDr. Karel Kadlec ( ), který v obšírné studii provedl po historickém přehledu eugenických snah základní rozdělení sterilizačních zákroků na soukromé a zákonné. 33 Jednoznačně zastával názor, že v případě eugenické indikace jde o zmrzačení (mutilatio) člověka, když je mu odebrána schopnost generační, nedá se napraviti vůbec nebo jen velmi těžko a má pro jednotlivce následky neblahé". 1 * Stejně tak rozhodně zamítal zavedení sterilizací coby státem nařízených, tzv. zabezpečovacích opatření a konečně poukázal na přehnaná očekávání stejně jako možnost jejich zneužití: Jak je tu snad možno, že komise by rozhodovala ne podle práva a spravedlnosti, nýbrž že by se dala věsti ohledy rasovými, politickými a třídními, a tak by se mohlo sterilisace zneužiti proti nepohodlným lidem." 35 Na podzim 1932 se otázka sterilizací stala nepřímo aktuální v souvislosti s připravovanou změnou 144 tr. ř. o přerušení těhotenství. 36 Ministerstvo spravedlnosti si tehdy vyžádalo posudek od V. Růžičky ohledné relevantnosti eugenické indikace umělého přerušení těhotenství. Ačkoli sterilizace byly ze strany eugeniků uváděny jako menší zlo" nežli přerušení těhotenství již roku 1923, 37 nastal na počátku 30. let očividný příklon k jednoznačně deterministickému pojetí mendelovské genetiky. Růžička mj. konstatoval, že kvalita vyvinutého je zcela ovládnuta dědičností. Všechno, co se vyvine, vyvine se na základě dědičné vlohy.,<38 Dále rovněž došlo k posunu eugenické agendy do supraindividuální roviny předpokládající vzájemnou souvislost příslušníků jednotlivých generací, což Růžička shrnul v kategorické konstatování: Eugenika však není individualistická, nemůže jí býti," 39 Pokud šlo o meritum věci, vyjádřil se v tom smyslu, že existují i jiná opatření a že eugenická indikace může mít při kontrole porodů" pouze fakultativní význam".' 10 O rok později 31 BĚLEHRÁDEK, J. Podklady a výhledy eugenických snah. Hygiena. 1931, roč. 4, č. 4, s , zde s "Tamtéž. 55 KADLEC, K. Trest smrti a sterilisace zločinců a duševné chorých s hlediska katolické morálky. Praha, 1931 (separát - otisk z Časopisu katolického duchovenstva), s "Tamta "Tamtéž, s. 58,59,66. "Srov. Veselá, c. d., s Na konci 30. let se počet nezákonně provedených potratů v Československu odhadoval na Srov. VOJTA, M. Umělé přerušení těhotenství. Dvacáté století. Kniha o vědě, technice a kultuře. Praha : Orbis, 1959, s , zde s " Zprávy odborné a jiné, in: Revue 22 (2) 1923, s "GO MZM, Růžička, 1527/g2/III, úřední akta, strojopisný komentář osnovy zákona o vyhnáni plodu a usmrceni dítěte u porodu" z roku 1932 (č /32), "Tamtéž. "Tamtéž. 229

7 pak vzájemnou souvislost s eugenickou sterilizací tentýž autor popsal následovně: oprávněnost eugenické indikace (přerušení těhotenství - pozn. aut.) jest hájiti hlavně s hlediska, že dokud nejsou uzákoněny hlavní požadavky eugenické (vč. sterilizací - pozn. aut.), dlužno chápati se každého prostředku.' M1 2. Čas eugenické reformy" Na počátku 30. let představovaly eugenické požadavky nedílnou součást diskurzu o využitelnosti vědeckých poznatků na jedné a racionalizaci sociální politiky postavené před nové výzvy následkem velké hospodářské krize na druhé straně. Nejen ve Velké Británii z nich vyplývalo, jak konstatoval genetik a evoluční biolog, prof. John B. S. Haldane ( ), zavedení zcela nových legálních principů".* 2 Míra donucení (koercitivity) přitom byla považována za zásadní. Zatímco tzv. dobrovolné sterilizace, tedy sterilizace provedené se souhlasem dané osoby, byly obecně považovány za přípustné, sterilizace z donucení či také násilné sterilizace (forced sterilizations, Zwangssterilisationen) byly z mnoha důvodů značné kontroverzní a jejich podpora, jak výstižné poznamenal Haldane roku 1938, jistým příznakem rozvržení mysli, který není následováníhodný".* 3 Ačkoli během 30. let byly eugenické sterilizační zákony, které se ovšem obsahově značně odlišovaly, přijaty v celé řadě evropských zemí (Švédsko 1934, Norsko 1934, Finsko 1935 ad.' 14 ), bezesporu největší ohlas zaznamenal německý tzv. zákon k zabránění početí dědičně postiženého potomstva [Gesetz zur Verhutung erbkranken Nachwuchses; dále jen GeVeNa], který byl přijat krátce po převzetí moci nacisty 14. července 1933 s platností od 1. ledna Jednalo se o vůbec nejradikálnéjší sterilizační zákon, který byl do té doby přijat. 46 Nejenže jím bylo legalizováno zneplodnění zpravidla sterilizačním zákrokem, 47 a to i za použití policejních donucovacích 41 RŮŽIČKA, V. O eugenické a sociální indikaci umělého potratu. Praktický lékař. 1933, roč. 13, č. 18, s , zdes " HALDANE, J.B.S. Heredity and Politics. London: George Allen & Unwin, 1938, s J Tamtéž, s. 78, Srov. ADAMS, M.B. (ed.). The Wellborn Science. Eugenics in Germany, France, Brazil and Russia. New York: OUP, Dobově HELLMER WULLEN, H. v. Eugenics in Other Lands. A Survey of Recent Developments. lournal of Heredity. 1937,28 (8), s ,s BENZENHÔFER, U. Zur Genese des Gesetzes tur Verhutung erbkranken Nachwuchses. Miinster: Klemm und Oelschláger, 2006; KRÔNER, H.-P. Von der Eugenik zur NS-Rassenhygiene: Zur politischen Schuld der Medizin im Dritten Reich". KNIGGE-TESCHE R. (ed.), Berater der braunen Macht. Wissenschaft und Wissenschaftler im NS-Staat. Frankfurt am Main : Anabas, 1999, s ; WEISS, S.F. The Race Hygiene Movement in Germany, In Adams, c. d., s. 8-69, zde s V dobovém českém překladu.zákon k zabránění dědičně zatíženého potomstva'. Vistník Ministerstva veřejného zdravotnictví. 1933, roč. 15, č. 9, s " BOCK, G. Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Studien zur Rassenpolitik und Frauenpolitik. Opladen: Monsenstein und Vannerdat, 1986; BOCK, G. Sterilisationspolitik im Nationalsozialismus. Die Planung einer heilen Gesellschaft durch Prävention. In DÔRNER, K. (ed.), Fortschritte der Psychiatrie im Umgang mit Menschen. Wert und Verwertung im 20.1ahrhundert. Rehburg-Loccum: Psychiatrie, 1985, s

8 Objevujeme zapomenuté opatření, nýbrž rozsah ohlašovací povinnosti zdaleka přesahoval okruh lékařů či zdravotnického personálu; zaváděl také zcela novou soustavu tzv. soudů dědičného zdraví (Erbgesundheitsgerichte). Dalším zjevným problémem bylo vymezení jednotlivých diagnostických skupin, mezi něž nakonec byla autory zákona (A. Giitt, E Ruttke, E. Rúdin) zařazena tzv. slabomyslnost (Schwachsinn), schizofrenie, manicko-depresivní stavy, epilepsie, Huntingtonova choroba (chorea), 48 tzv. dědičná slepota a hluchota, těžké tělesné deformace a těžký alkoholismus. 49 Opatření zavedená GeVeNa lze zpětně chápat jako součást řetězce nacistických cílených antinatalitních zásahů, kterými měly být eliminovány jisté skupiny obyvatelstva. Do září 1939 se tak na jednom pólu nacházelo vyloučení z příjmu finanční podpory a na druhém právě legalizované násilné sterilizace. Hledisko zdravotní se v podmínkách nacistického státu prolínalo s rasovým ( rasová příslušnost") a ekonomickým (využitelnost, zaměstnatelnost). Navíc je potřeba vzít v úvahu i restriktivní opatření dalších nově přijatých zákonných norem, které s GeVeNa úzce souvisely. Jednalo se zejména o tzv. zákon proti nebezpečným zločincům-recidivistům a o opatřeních nápravy a zlepšení [Gesetz gegen gefáhrliche Gewohnheitsverbrecher und uber Mafiregeln der Sicherung und Besserung] z 24. listopadu 1933 a tzv. zákon na ochranu dědičného zdraví německého lidu [Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes] z 18. října 1935, zavádějící povinné prohlídky před sňatkem a zamezující ve vybraných případech uzavření sňatku. Kromě toho byl GeVeNa před vypuknutím druhé světové války několikrát doplněn, a to zpravidla v neprospěch cílové skupiny. Tak např. roku 1935 bylo umožněno při provádění sterilizace rovněž přerušit těhotenství z eugenické indikace, a to před dovršením šestého měsíce těhotenství. Podle velmi hrubých odhadů bylo mezi lety 1934 a 1945 na území Německa, respektive na jím okupovaném území, sterilizováno na osob. S0 Zavedení GeVeNa v samotném Německu bylo mezi lety 1933 a 1939 rovněž doprovázeno ofenzivní propagandistickou kampaní. Němečtí zástupci byli do značné míry úspěšní především v rámci střechové eugenické organizace, Mezinárodní federace eugenických organizací (International Federation of Eugénie Organizations - IFEO), a Mezi- 47 Poprvé byly sterilizační zákroky operačné provedeny v druhé polovině 19. století (A. J. Oschner, A. Zuccarelli, R. R. Rentoul). Jejich nárůst lze zaznamenat od 90. let 19. století. Ve 30. letech 20. století se i nadále jednalo zejm. u žen o značné problematický zákrok s mnoha možnými komplikacemi. Srov. RENTOUL, R.R. Proposed Slerilization of Certain Mental and Physical Degenerates. An Appeal to Asylům Managers and to Others. London: W. Scott, " U Huntingtonovy choroby, způsobené autosomální dominantní mutaci genu (Huntingtin), byl v době zavedení GeVeNa jako u jediné prokázán jednoznačný vliv dědičných predispozic. " Weingart et al., c. d., s ; srov. WEINDLING, P. Health, Race, and Germán Politics between National Unification and Nazism, Cambridge, New York: CUP, 1989, s " Bock (1986), c. d., s V Německu byly úřední statistiky počtu sterilizovaných podle ustanovení GeVeNa uváděny pouze několik prvních let po vstoupeni zákona v platnost. 231

9 národní unii pro vědecký výzkum populačních problémů (International Union for the Scientific Investigation of Population Problems - IUSIPP), jak dokládají např. mezinárodní kongresy ve švýcarském Curychu (1934) a německém Berlíně (1935). 51 Zpravidla pozitivní ohlas zaznamenal GeVeNa i u amerických eugeniků." 3. Československo: V Československu bylo zavedení GeVeNa, obdobně jako v ostatních středoevropských zemích, 53 reflektováno především lékařskými a právními odborníky. 5,1 Ještě na podzim roku 1932 přitom bylo úředními místy konstatováno, že... není známo, že by o otázce sterilisace bylo uvažováno v Národním shromáždění republiky Československé nebo že by o ní bylo zavedeno úřední šetření". 55 Několik měsíců po vydání GeVeNa se ale již v odborném lékařském tisku objevovaly názory, že by bylo... účelno věnovati těmto problémům větší pozornost. 56 Jako jeden z prvních obecně referoval o eugenických sterilizačních opatřeních na 23. schůzi Spolku českých mediků dne 11. prosince 1933 v Praze tehdejší asistent Ústavu pro národní eugeniku, RNDr. et MUDr. Bohumil Sekla ( )." Již tehdy se za zavedení eugenických sterilizací v debatě postavili psychiatr doc. MUDr. Otakar Janota ( ) a patolog prof. MUDr. Kristián Hynek ( ). 58 Svůj podrobnější rozbor B. Sekla publikoval hned následujícího roku po vstoupení GeVeNa v platnost. 59 Vycházel z toho, že již dnes jsme přesvědčeni, že jak vlastnosti normální, tak zejména určité vady a méněcennosti mají původ v dědičných vlohách, které jejich nositelé odevzdávají dále do populace... A víme dále, že dědičné vlohy nedovedeme nijak zevním působením změniti, jistě ne k lepšímu." 60 Za hlavní problém 51KUHL, S. Die Internationale der Rassisten. Aufstieg und Niedergang der internationalen Bewegungfiir Eugenik und Rassenhygiene. Frankfurt am Main, New York: Campus, 1997, s "Black, c.d.,s Srov. Springer, c. d., s. 55,56. M HERFORT K. Sterilisace dědičné zatížených a nenapravitelných opilců. Úchylná mládež. 1933, roč. 9, č. 1-3, s Národní archiv (dále jen NA) Praha, f. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělovýchovy (dále jen MVZd), k. 482, připiš MVZd Ministerstvu zahraničních věcí (dále jen MZV) ve věci sterilizačních opatření, BŘESKÝ, E. Sterilisační zákon v Německu. PrakÚcký lékař. 1933, roč. 13, č. 22, s Srov. GRUSCHKA, T. Die Sterilisierung Erbkranker. Jugendfursorge. 1933,17, s "23. schůze Spolku českých lékařů 11. prosince 1933 (přednáška B. Sekly: Eugenické sterilisační zákony). ČLČ. 1933, roč. 72, č. 51, s Srov. Veselá, c. d., s K úloze B. Sekly ve vývoji české lékařské genetiky srov. GOETZ, P. Historie lékařské genetiky v České republice. ČLČ 2006, roč. 145, č. 2, s Dále srov. Soubor prací k šedesátým narozeninám prof. RNDr. MUDr. Bohumila Sekly. ČLČ. 1961, roč.100, č. 20, s "Tamtéž. "SEKLA, B. Eugenické sterilisační zákony (1). Praktický lékař. 1934, roč. 14, č. 1, s. 5-9, a pokračování II: Praktický lékař. 1934, roč. 14, č. 2, s Srov. rovněž SEKLA, B. Otázka eugenické sterilisace v Anglii. Praktický lékař. 1934, roč. 14, č. 8, s. 261, a týž: Potřeba eugenické populační politiky. Praha: Čin, Sekla, Eugenické sterilisační zákony I, c. d., s

10 Objevujeme zapomenuté a zároveň odůvodnění přijetí sterilizačních opatření považoval působení tří navzájem propojených faktorů: depopulaci, diferenční plodnost (tzn. rozdílnou plodnost jednotlivých sociálních skupin) a nepůsobení přirozeného výběru, resp. nedostatečné kontraselekce. 61 Dále podle něj nebylo sporu o to, že sterilizace představuje velmi hluboký zásah do práv jednotlivce a jeho lidského osudu", 62 nicméně předpokládal do budoucna proměnu role státu, tzn. stále větší ingerenci státu do individuální sféry. 63 Eugenické ratio je zcela patrné ze syrového konstatování, že společnost jako celek má arci povinnost brát tyto jedince (defektní - pozn. aut.) v úvahu a starat se o ně. Nemůžeme se jich nijak zbavit v přítomnosti. Ale jiná je otázka, zda je možno bránit do budoucna jejich přibývání." 6 '' Za nejschůdnější cestu tedy považoval snížení plodnosti jejich (defektních dědičných vloh - pozn. aut.) nositelů" a jako hlavní vzor uváděl USA. 65 Z pohledu autora coby genetika bylo kýženým cílem těchto opatření uchování hygieny genů" a jejich regulace v populaci", tzn. jakási státem garantovaná péče" o genofond obyvatelstva. 66 Pokud šlo o německý GeVeNa, vyzdvihoval především jeho dokonalou" formální stránku a opakovaně vyjádřil své přesvědčení, že je nutno striktně oddělovat eugeniku od rasových teorií, proti nimž se jednoznačně a opakovaně stavěl. 67 Téhož roku se debaty o eugenických sterilizacích zároveň posunuly do poněkud jiné roviny. Na pozadí novinových polemik, které vyvolal Bělehrádkův článek Talenty a demokracie", 68 se do středu pozornosti dostaly zcela klíčové otázky využití poznatků moderní genetiky a jejího demokratického či antidemokratického charakteru, resp. možného politického zneužití. Vedle filozofa doc. Josefa Fischera ( ), 69 který se právě v této době systematicky zabýval studiem vztahu demokracie a totalitních režimů, do ní přispěl především biolog a filozof védy, prof. Emanuel Rádi ( ), 70 a opět i jeho bývalý žák B. Sekla. Rádlův komentář přitom lze považovat za zajímavý doklad toho, nakolik byla eugenika a její požadavky ve své době kriticky reflektována. 71 Eugeniku jednoznačně " Tamtéž a Sekla, Eugenické sterilisační zákony II, s. 48. " Sekla, Eugenické sterilisační zákony I, s. 5. "Tamtéž, s "Tamtéž, s. 6 "Tamtéž, s "Sekla, Eugenické sterilisační zákony II, s. 47. "Tamtéž. "Srov. SEKLA, B. Odborníci v demokracii. Útok. 1934, roč. 4, č. 3, s ; týž: Biologická méněcennost lumpenproletariátu. Útok. 1934, roč. 4, č. 5, s M FISCHER, J. Talenty v demokracii. Útok. 1934, roč. 4, č, 4, s. 38. "RÁDL, E. Několik poznámek k eugenice. Naše doba. 1935,42, s Srov. rovněž RÁDL, E. Vztah biologie k civilizaci. Naše doba. 1935, roč. 42, s , zde zejm. pasáže Liberalismus a theorie dědičnosti, s , a Politický antiliberalismus a biologie, s Z pohledu sociálního lékařství a preventivní medicíny srov. GRUSCHKA, T. Co nám chybí v péči o dětské zdraví. Sociálně zdravotní revue. 1934, roč. 11, č. 2, s , zde s

11 považoval za moderní vědu" a regulaci lidstva podle výsledku dědičnosti" za správny program a nesmíme se urážet, jestliže vede k tomu, že společnost ze zájmů sociálně zdravotních bude zasahovat víc a více do oblasti zájmů jednotlivcových." 72 Zásadně a vytrvale nicméně poukazoval na fatalistické zneužívání" výsledků genetických výzkumů. 73 Pokud jde o Seklovu reakci, ten především kvitoval Rádlovo uznání vědeckého statusu eugeniky, zopakoval její hlavní poslání, tzn. zastavení masového procesu kontraselekce vyplývajícího z postupující racionalizace lidského rozmnožování", 74 a jako hlavní cíl pokrokově" orientovaných zastánců eugeniky současně určil zabránění jejího zneužití prolnutím odpadkovým produktem z okrajů objektivní vědy", 75 čímž měl na mysli rasové teorie. 76 Opakovaně pak zdůraznil, že mezi eugenikou a rasovým programem" v Německu nevidí žádné vnitřní souvislosti". 77 Kritické a nutno říci rovněž značné skeptičtější komentáře byly současné publikovány v tisku. Tak např. v rozboru dopadů GeVeNa v Německu uveřejněném Peroutkovou Přítomností 78 se poukazovalo především na podezřelý kvantitativní nárůst 79 případů prováděných sterilizací po zavedení GeVeNa. Ten vedl autora k názoru, že se v podmínkách daného politického režimu jedná o opatření, která mají legalizovat předsudky nacíonálně socialistické doktríny". 80 Zdůrazněna byla rovněž nebezpečná návaznost na nemocenské, zaměstnanecké a invalidní pojištění: Podobná sociální opatření, jako je sterilisační, není možno hodnotíti samo o sobě. Je třeba všímati si ho v souvislosti se vším ostatním, co se v tomto státě děje."* 1 Další skupinu námitek představovaly negativní lékařské zkušenosti získané při operacích. 82 Další stanoviska pro zavedení eugenických sterilizací zaznívala i v regionech. 83 Na podzim téhož roku, 24. října 1935, se otázka eugenických sterilizací stala rovněž předmětem rozkladu na zvláštní schůzi Československé společnosti pro právo trestní v Praze. Řešily se, obdobně jako např. v Rakousku, kde se v případě provedení sterilizací z jiných než léčebných důvodů jednalo o těžké tě- " Rádi (1935a), c.d., s. 151, bod č. 7. "Tamtéž, s. 151, bod č. 3. 7< SEKLA, B. Eugenika reakční či pokroková? Naše doba. 1935, roč. 42, s , zde s Tamtéž, s Tamtéž, s. 292, Tamtéž, s P1LC, B. Německo sterilisuje. Přítomnost. 1935, roč. 12, č. 37, s "Tamtéž, s "Tamtéž, s " Tamtéž, s. 588,589. "Tamtéž, s Srov. Nejvhodnější metoda sterilisace ženy. Praktický lékař. 1935, roč. 15, č. 3, s " Srov. např. REINL, F. Sterilisace ze stanoviska eugeniky. Přednáška přednesená na zasedání Vědeckého lékařského spolku pro severovýchodní zemi Moravskoslezskou v Olomouci dne ČLČ. 1935, roč. 74, č. 9, s M Srov. Springer, c. d., s

12 Objevujeme zapomenuté lesné ublížení na zdraví, 84 právní aspekty. Zasedání se vedle odborníků na trestní právo (A. Miřička, E. Lány ad.) zúčastnil za ČES i J. Bělehrádek. 85 Toto zasedání mělo, až na kritické připomínky ke kastracím, vyznít ve prospěch zavedení eugenických sterilizací v Československu. 86 Následující rok 1936 přinesl nejen další debaty v odborné veřejnosti 87 a reflexe situace v Německu, 88 ale především zásadní posun směrem k vypracování čs. sterilizačního zákona. Dne 5. května 1936 uspořádala ČES v Praze za předsednictví svého dlouholetého člena a národohospodáře, prof. Josefa Drachovského ( ), zvláštní schůzi, která byla věnována pouze jednomu tématu - zavedení eugenických sterilizací v Československu. 89 Předcházela jí anketa, které se účastnila celá řada lékařů, právníků a národohospodářů působících jak na univerzitních fakultách, tak na ministerstvech. 90 Sterilizace v případě určitých indikací byla shledána jako účelná" a její zavedení žádoucí". 9 ' Následné bylo jednomyslně doporučeno její uzákonění, resp. zřízení zvláštní komise (při ČES) odborníků, kteří by kriticky prozkoumali dnes platné eugenické zákonodárství v různých zemích a se zřetelem k našim poměrům připravili návrh zákona, který bude předložen příslušným ministerstvům a politickým kruhům". 92 Členy tříčlenného výboru byli dva lékaři-eugenici, totiž MUDr. Vladimír Bergauer ( ) 93 a B. Sekla, a jeden právník, JUDr. Jarmila Veselá ( ). Jako motto pro jejich činnost by mohl zajisté velmi dobře posloužit citát J. Veselé z roku 1938: Ochrana defektních nesmí jiti tak daleko, aby se dovolilo rozmnožování defektních. Pravděpodobně nejkonciznéjší kritiku eugenicky motivovaných sterili- 5 Veselá, c. d s "Tamta. 17 Členská přednášková schůze župy čs. lékařů v Ostravě (Sekla B Může sterilisace regulovali moderní populační vývoj?), in: Praktický lékař 15 (6) 1936, s. 142 a srov. Veselá, c. d., s. 124,126. Dále srov. Sekla B Ubývání duševního nadání v populaci následkem moderního populačního vývoje, in: Sborník MAP 10 (55) 1936, s " Zkušenosti se sterilisací žen, in: Praktický lékař 16 (6) 1936, s. 133; Zkušenosti s eugenickou sterilisací, in: Praktický lékař 16 (15) 1936, s ; Základové principy operativní metodiky zákonné sterilisací dědičně nemocných žen, in: Praktický lékař 15 (16) 1936, s "Srov. SEKLA, B. Diskuse o eugenické sterilisací, in Národní osvobození Přítomni mj. byli prof. JUDr. Josef Drachovský, gen. MUDr. Ludvík Fisher, prof. MUDr. )an Bělehrádek, MUDr. Hynek Fůgner, doc. JUDr. Jarmila Veselá, doc. MUDr. Vladimír Bergauer. Doc. MUDr. Josef Hynie, doc. MUDr. Georg Herrmann, doc. MUDr. Bohumil Krajník, prof. MUDr. Armin von Tschermak-Seysenegg, prof. MUDr. Richard von Zeynek, prof. MUDr. Ernst Singer, doc. MUDr. Jiří Král či Vojta Beneš. "Veselá, c. d.,s " SEKLA, B. Diskuse o eugenické sterilisací. Národní osvobození "Tamtéž. Srov. Hellmer Wullen, c. d., s Srov. ŠIMŮNEK, M. Vladimír Bergauer a česká eugenika. SVOBODNÝ, P., ČERNÝ, K. (ed.). História, Medicína, Cultura. Sborník k dějinám medicíny. Praha: Karolinum, 2006, s Veselá, s KADLEC, K. Racionalisace života. Snahy o řízení vzniku lidského života a i jeho konce z hlediska mravouky. Praha : b.v

13 zací predložil roku 1936 opét K. Kadlec, jenž je v knize Racionalisace života 95 zahrnul mezi celkem pět dobových racionalizačních snah úzce se dotýkajících základů lidského života; tato práce rovněž sloužila k výkladu II. části papežské encykliky Časti connubii z roku Vedle argumentů, které prezentoval již roku 1931, se zde věnoval rovněž situaci v Německu po přijetí GeVeNa, respektive detailnějšímu rozboru papežské encykliky. 97 Sterilizační zásahy tentokrát rozdělil na soukromé a určené zákonem. 98 Stejně jako dříve považoval sterilizace prováděné na základě eugenické indikace za neospravedlnitelný zásah do lidské přirozenosti / přirozených práv člověka, resp. jeho tělesné integrity, a zpochybnil možnost přínosu pro obecné dobro. 99 Chápal je primárně za svého druhu trest (v analogii např. s trestem smrti), přičemž upozornil na základní rozdíl: Za svůj chorobný stav nemohou býti činěni (postižení dědičnou chorobou - pozn. aut.) odpovědní, a proto též nemohou býti trestáni".' 00 Konečně opětovně poukázal na pochybnou účelnost a ekonomický přínos těchto opatření (nárůst operačních zákroků) stejně jako hrozbu zneužití. 101 Příprava návrhu zákona a průběh debat po zbytek roku 1936 a počátkem roku 1937 není na základě dochovaných archivních pramenů zcela zřejmý. Doložitelné je, že dne 5. března 1937 byly jménem ČES ve formě Memoranda k otázce eugenické sterilisace" formulovány základní východiska a obrysy připravovaného zákona. 102 V této souvislosti jistě není bez zajímavosti i koincidence s vydáním první české učebnice lékařské genetiky z pera B. Sekly, která vyšla právě roku 1937 pod názvem Dědičnost v přírodě a ve společnosti" a v níž se autor opětovně vyjádřil pro zavedení eugenických sterilizací v Československu. 103 Memorandum bylo předloženo Ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy (dále jen MVZd) 21. června V souladu s předchozími debatami byla deklarována genetická determinace určitých diagnóz, potřeba kolektivního hlediska, kdy byl kolektivní zájem o kvalitu budoucích generací národních" propojen s kvantitativními úvahami u tzv. diferenční plodnosti. 105 Za nejúčin- 96 Vedle sterilizací považoval za další poradu před sňatkem a zákaz sňatku, omezení početí, vyhánění a usmrcení plodu (potrat) a eutanazii. Srov. Kadlec (1936), c. d., s Tamtéž, s , "Tamtéž, s "Tamtéž, s. 47; ""Tamtéž, s Tamtéž, s Archiv Akademie véd Praha, f. MAP/58, sgn. Pres 5, 433, II7a, Memorandum k otázce eugenické sterilisace", "" SEKLA, B. Dédiinost v přírodě a ve společnosti. Praha: Nakl. Volné myšlenky, 1937, s ,w Veselá, c. d., s Archiv AV Praha, f. MAP/58, sgn. Pres 5,433,117a, Memorandum k otázce eugenické sterilisace", ""Tamtéž. 236

14 Objevujeme zapomenuté nější prostředek" k dosažení tohoto cíle byla určena eugenická sterilizace, která jest... jedinou bezpečnou překážkou dalšího rozmnožování", neboť jiné nebyly považovány za ireparabilní. 106 Jako chirurgické zákroky byly navrženy vasoligatura 107 a vasectomie 108 (u mužů) a salpingektomie' 09 (u žen); sterilizace rentgenovým zářením nebyla shledána vhodnou.' 10 Dále byla konstatována nutnost zákonné úpravy provádění sterilizačních zákroků z eugenické indikace; jako nejschůdnější se navrhovalo přijetí samostatného zákona. 111 Jelikož do této doby mohl být lékař, který provedl sterilizaci z jiných než léčebných důvodů, stíhán za trestný čin ublížení na těle, měl tuto skutečnost případný zákon o eugenické sterilizaci změnit, resp. upravit tehdejší 152 tr. z. 112 Návrh na sterilizaci měli podávat jednak sami postižení či jejich poručníci, jednak příslušné úřední instituce, které přicházejí s osobami tohoto druhu do styku", tzn. opatrovnické, zdravotní a sociální. 113 Provedení sterilizačního zákroku mělo být vždy vázáno na svolení dané osoby či jejího zákonného zástupce, resp. na lékařský, geneticko-eugenický a úřední rozbor daného případu zvláštní komisí." 4 Nebyla tedy navrhována nucená sterilizace." 5 Bylo doporučeno, aby vzniklo několik komisí, které by byly centralizovány a přičleněny ke zdravotním oddělením jednotlivých Zemských úřadů. 116 Proti rozhodnutí měla existovat možnost odvolání, přičemž konečnou odvolací instanci mělo představovat MVZd v Praze. V Memorandu byly určeny celkem čtyři diagnostické skupiny, kterých se měly eugenické sterilizace v případě zavedení týkat. Podle původního označení mezi ně patřily:" 7 dědičná slabomyslnost; těžké dědičné nervové a duševní choroby; těžké dědičné smyslové defekty; některé těžké dědičné tělesné defekty. 118 Slabomyslnost 119 (zejména ve smyslu primární oligofrenie) byla ze všech eugenických indikací uváděna na prvním místě (především kvůli diferenční plodnosti), dědičný faktor se předpokládal 107 Tzn. podvázání chámovodů. IMTzn. přerušení chámovodů a úplné odstranění jejich části. ""Tzn. přetnutí a odstranění vejcovodu. 110 Archiv AV Praha, f. MAP/58, sgn. Pres 5,433, II7a, Memorandum k otázce eugenické sterilisace", '"Tamté! 111 Naopak provedení sterilizace z léčebných důvodů bylo v Československu podle soudobé judikatury Nejvyššího soudu beztrestné. '"Archív AV Praha, f. MAP/58, sgn. Pres 5,433, II7a, Memorandum k otázce eugenické sterilisace", '"Tamtéž. 115 Pro zavedení obligatorní sterilizace/sterilizace z donucení byla J. Veselá. Srov. Veselá, c. d., s '"Tamtéž. '"Tamtéž. '"Tamtéž. 237

15 u 75% prípadu, celkový výskyt v populaci se odhadoval v rozmezí 1-2% s velmi pravděpodobnou možností nárůstu. 120 Mezi tzv. téžkě dědičné nervové a duševní choroby byla razena především Huntingtonova choroba a epilepsie. 12 ' Mezi tzv. těžké dědičné smyslové defekty byla řazena dědičná hluchota a slepota, přičemž výskyt obou onemocnění v populaci se odhadoval kolem 0,1 % s žádným nebezpečím přírůstku. 122 Konečně mezi těžké dědičné tělesné defekty byl jednoznačně řazen pouze rozštěp patra, jinak je podle předkladatelů Memoranda na základě tehdejších poznatků nebylo možné posoudit z jednotného hlediska. 123 Memorandum z let představovalo, zdá se, vůbec nejpropracovanější návrh na zavedení eugenických sterilizací v Československu. S nejvétší pravděpodobností nebylo dále rozpracováno, např. do paragrafovaného znění. Proč tomu tak bylo, zůstává otázkou. Podceňovat s velkou pravděpodobností nelze odmítavé stanovisko představitelů MVZd, kteří již v souvislosti s dopady GeVeNa na čs. státní příslušníky v Německu roku 1936 jasné konstatovali, že zavedení nucených eugenických sterilizací... by byl zásah do osobní svobody ústavou zásadně zaručené". 124 Ani publikování nejucelenější a pro zavedení eugenických sterilizací plédující práce J. Veselé roku nic nezměnilo na tom, že k legalizaci, resp. zavedení eugenických sterilizací během meziválečné existence Československa nedošlo. Na oficiální úrovni byly naopak vypracovávány návrhy nové zákonné ochrany slabomyslných. 126 '"Slabomyslnost představovala vůbec nejproblematičtější kategorii. Zpravidla sejí rozuměla vrozená forma choromyslnosti, přičemž pod ni byla zahrnuta i imbecilie a idiocie. Srov. Růžička (1924), c. d., s , Statistika slabomyslných ve sledované dobé de facto neexistovala. Srov. KŘIVÝ, M. Dnešní stav statistiky slabomyslných na Slovenska Revue v neurologii a psychiatrii. 1934, roč. 20, č. 8, s , a HOSCHEK, M. Základy sčítání osob vadných v Československu. Úchylná mládež. 1937, roč. 13, č. 5-6, s Právnicky spočíval problém v tom, že slabomyslnost nebyla počítána k duševním chorobám ve vlastním slova smyslu, nýbrž byla v občanském i trestním právu odlišována slabomyslnost od choromyslnosti; označení slabomyslnost" či slabomyslní"' tedy nemélo žádného normativního významu. Srov. TAUSSIG, L. Právní postavení choromyslných v osnově nového občanského zákoníku. Rozbor příslušných ustanovení. Neurologie a psychiatrie čs. 1938, roč. 24, č.2,s , zdes. 75. '"Tamtéž. '"Tamta. 122 Tamtéž. 123 Tamta. 124 NA Praha, f. MVZd, k. 482, materiál Némecký zákon o zamezení dědičně zatíženého potomstva" - informace pro pana ministra, vypracoval Dr. Žofka, srpen VESELÁ, J. Sterilisace: problém populační, sociální a kriminální politiky. Knihovna politika, sv. 10. Praha: L. Mazáč Dobové recenze Veselé práce byly značné rozdílné. Srov. KEPERT, Doc. Dr. Jarmila Veselá: Sterilisace. Problém populační, sociální a kriminální politiky. Všehrd. 1938, roč. 20, č. 2, s ; b. a., Veselá: Sterilisace. Problém populační, sociální a kriminální politiky. Sborník věd právních a státních. 1938, roč. 38, č. 5-6, s , či OK (šifra): O sterilisací jednou a provždy. Našinec. 1938, roč. 74, č. 273, s. 5. '"NEČAS, J. Úkoly péče o slabomyslné. Úchylná mládei 1937, roč. 13, č. 9-10, s , a tamtéž ŠONKA, J. Zákoriná ochrana slabomyslných, s Srov rovněž kritický postoj vůči sterilizacím u ŠONKA, J. Dědičné choroby a sterilisace. Úchylná mládei. 1938, roč. 14, č. 3-4, s

16 Objevujeme zapomenuté Jinou kapitolu ovšem představuje období německé okupace a druhé světové války v letech , neboť od 1. ledna 1940 do 5. května 1945 platil německý GeVeNa na území pohraničních oblastí připojených k Německu (tzv. říšské župy Sudety), resp. vztahoval se i na německé obyvatelstvo protektorátu. 127 Shrnutí Úvahy o cíleném použití chirurgických zásahů omezujících reprodukční schopnost vybraných jedinců či skupin obyvatelstva na základě domnělé sociálně-genetické (eugenické) indikace lze zaznamenat již v rané české eugenické produkci. Zpravidla přitom byly myšleny sterilizační zákroky, které byly považovány za nejradikálnější prostředek tzv. negativní (zabraňující) eugeniky. Jednoznačně tak patřily na samý konec škály sociálních strategií, které nabízela eugeniky technokraticky projektovaná společnost 20. a 30. let 20. století (J. Janko) v sociálné-zdravotní, resp. preventivní oblasti. Za vzor pro mnohé eugeniky ve své době sloužilo především eugenicky motivované sterilizační zákonodárství platné v některých státech USA. Přijetí tzv. zákona o zabránění početí dědičně postiženého potomstva (GeVeNa) v Německu krátce po nástupu nacistů k moci roku 1933 stálo na počátku odborných debat pro a proti zavedení sterilizací na základě tzv. eugenické indikace rovněž v Československu, které trvaly až do roku Na jedné straně byla od začátku zjevná snaha oddělit eugeniku od nacistických rasových teorií, na druhé straně je lze považovat za pandán k obdobným záměrům, které probíhaly rovněž v dalších evropských demokraciích (např. skandinávských zemích či Velké Británii). Základní eugenické axiomy vycházející z genetické determinace celé řady mentálních a tělesných defektů a vedoucí k formulování kategorií méněcennosti" u lidí s postižením přitom ' podnítily klíčové úvahy především o vztahu moderní vědy, politiky a sociálního systému, resp. zdravotní a populační politiky. V Československu měly tyto debaty expertní povahu, neboť se na nich podílely především akademické lékařské a právnické kruhy, přičemž iniciativní role připadala v první řadě teoreticky orientovaným lékařům-eugenikům (zpravidla organizovaným v Československé eugenické společnosti). Zdaleka menší rezonanci těchto debat lze zaznamenat mezi psychiatry. Kritika pak přicházela především z řad teologů. V tomto prostředí byl od roku 1936 připravován návrh samostatného československého zákona o eugenické sterilizaci, který znamenal maximum českých eugenických snah de facto celé první poloviny 20. století. V dochované verzi předpokládal vykonání steri- 127 Srov. ŠIMŮNEK, M SCHULZE, D. Die NS- Euthanasie" im Reichsgau Sudetenland und Protektorát Bohmen und Mahren. (Studies in the History of Sciences and Humanities, Vol. 22). Praha: ÚSD AV ČR 2008; BAIER, H. Eugenik (Unfruchtbarmachung und Totung Behinderter) im Sudetenland. Sudetenland. 1995, roč. 37 s

17 lizačního zákroku na základě svolení dané osoby za komisionelního dohledu odborníků z řad lékařů-eugeníků a sociálních pracovníků, a to celkem u čtyř diagnostických skupin (tzv. dědičné slabomyslnosti, tzv. těžké dědičných nervových a duševních chorob, tzv. těžkých dědičných smyslových defektů a některých tzv. těžkých dědičných tělesných defektů); odvolací instancí mělo být Ministerstvo veřejného zdravotnictví v Praze. Jako chirurgické zákroky byly navrženy vasoligatura a vasectomie (u mužů) a salpingektomie (u žen); sterilizace rentgenovým zářením nebyla shledána vhodnou. Skutečnost, že se tento návrh pravděpodobně nedostal ani do paragrafované podoby, svědčí o zásadní důležitosti demokratických poměrů pro nedosažení konsenzu ohledně přijetí klíčových eugenických požadavků, tolik odlišných od situace zejm. v tehdejším Německu. Tato studie vznikla v rámci záměru RVO: výzkumného 240

Genetika od počátku v úzkém vztahu ke společenským procesům - mnohem více než jiné medicínské obory.

Genetika od počátku v úzkém vztahu ke společenským procesům - mnohem více než jiné medicínské obory. Genetika od počátku v úzkém vztahu ke společenským procesům - mnohem více než jiné medicínské obory. 2 linie vývoje: - linie čistě vědeckého pokroku - významné objevy, dnes akceleruje - linie využití poznatků

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

ZDRAVOTNICTVÍ A EKONOMICKO POLITICKÝ SYSTÉM. MUDr. Jan Šťastný

ZDRAVOTNICTVÍ A EKONOMICKO POLITICKÝ SYSTÉM. MUDr. Jan Šťastný ZDRAVOTNICTVÍ A EKONOMICKO POLITICKÝ SYSTÉM MUDr. Jan Šťastný srpen 2005 MODELY ZDRASYSTÉMŮ Struktura zdravotnického systému není věcí odborníků, nýbrž politiků; v demokratických systémech je odrazem názoru

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

Výroční zpráva ALAI Česká republika 2013. 1. Úvodem

Výroční zpráva ALAI Česká republika 2013. 1. Úvodem Výroční zpráva ALAI Česká republika 2013 OBSAH: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodem Činnost v roce 2013 Hospodaření spolku Spolkové orgány a činovníci Členská základna Příloha: Účetní závěrka 2013 1. Úvodem V roce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Strana 1 (celkem 6) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicines Hudcova 56a, Brno-Medlánky Postal Code: 621 00, Czech

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha 1 DS: snkabbm. Sp. zn.: (nepředchází)

Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha 1 DS: snkabbm. Sp. zn.: (nepředchází) Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha 1 DS: snkabbm Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Tomáš Pecina, nar. 21. 4. 1966 Slezská 1668/56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Zastoupen: JUDr. Petrem Kočím,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz 1 Obsah 1. CH: Confoederatio Helvetica Spolkový stát Švýcarsko 2. Sociální zabezpečení

Více

ZDRAVOTNICTVÍ A DETERMINANTY ZDRAVÍ. MUDr. Jan Šťastný

ZDRAVOTNICTVÍ A DETERMINANTY ZDRAVÍ. MUDr. Jan Šťastný ZDRAVOTNICTVÍ A DETERMINANTY ZDRAVÍ MUDr. Jan Šťastný srpen 2005 Vývoj názorů na zdraví a nemoc, definice zdraví Chápání choroby bylo v různých fázích vývoje civilizace a v různých typech kultur různé:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

E T I C K Ý K O D E X

E T I C K Ý K O D E X E T I C K Ý K O D E X VĚDECKÉHO PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. ZE DNE 1. 1. 2008 Praha 2008 Motto: "Jít za poznáním, to je, pane, život svrchovaně činný. Když řeknete věda,

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 106/2008-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Zdeňka

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl V Brně dne 14. dubna 2010 Sp. zn.: 5070/2009/VOP/MLU Vážený pane řediteli, dne 9. září 2009 jste se na mě obrátil podnětem jako ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna

Více

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU V Praze dne 28. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 76/2013-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Sociální služby včera, dnes a zítra

Sociální služby včera, dnes a zítra Konference 13. 2. 2014 Efektivita a sociální služby II. Univerzita Hradec Králové Sociální služby včera, dnes a zítra Prof. JUDr. Igor Tomeš, Katedra sociální práce filosofické fakulty University Karlovy

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Populační genetika (KBB/PG)

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více