Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů"

Transkript

1 Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

2 Obsah 1. Úvod Cíl Cílová skupina Popis praxe Přínos Personální zajištění Materiální a technické zajištění Návrh kalkulace jedné praxe Příklady standardních ošetřovatelských postupů: SOP: Měření fyziologických funkcí SOP: Podávání stravy SOP: Předávání služby SOP: Příjem pacienta k hospitalizaci

3 1. Úvod Metodika předkládá podrobný návod na organizaci odborných praxí, které byly realizovány v rámci projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/ Metodika poskytuje nejen instrukce k organizování odborných praxí, ale i potřebné materiální, technické a personální zajištění a návrhy ošetřovatelských postupů. Výukové materiály projetu jsou dostupné na webových stránkách projektu v sekci synergické projekty. 2. Cíl Obecným cílem odborných praxí je získání a prohloubení praktických dovedností souvisejících s ošetřovatelskou péčí v rámci ošetřovatelského procesu pod vedením odborníků jak z nemocnice, tak z odborných středních zdravotnických škol. Dílčími cíli odborných praxí jsou: - Získání inovovaných znalostí v poskytování primární a sekundární péče. - Osvojení si odborné terminologie. - Schopnost pracovat se zdravotnickou dokumentací. (Porozumění zdravotnické dokumentaci jaké základní informace musí studenti umět vyčíst?) - Vypracování kvalitní ošetřovatelské anamnézy. (Lze stanovit nějaké parametry kvality?) - Osvojení si ošetřovatelských standardů a výkon práce v souladu s nimi. - Získání inovovaných poznatků a schopnost jejich aplikace v ošetřovatelském procesu. - Zdokonalení komunikačních dovedností. - Schopnost pracovat v týmu. - Dodržování etického kodexu. 3. Cílová skupina Cílovou skupinou odborné praxe jsou studenti středních zdravotnických škol (2. 4. ročník). Konkrétně se jedná o obory Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum, Ošetřovatel. Cílovou skupinou dlouhodobých a měsíčních praxí jsou studenti brněnských středních zdravotnických škol. Cílovou skupinou týdenních praxí jsou studenti mimobrněnských středních zdravotnických škol (kraj Vysočina, Zlínský kraj). 3

4 4. Popis praxe Odbornou praxi lze rozdělit do tří kategorií: 1. Dlouhodobá praxe 2. Měsíční praxe 3. Týdenní praxe Dlouhodobá praxe jedná se o praxi, která probíhá kontinuálně během celého školního roku. Studenti mají dle ročníku pevně stanoven počet hodin praxe týdně, kdy pravidelně dochází na oddělení. V rámci jednoho školního roku žáci mohou rotovat po více odděleních. Jednotlivá oddělení a seznam studentů jsou dány na začátku školního roku. Rozvržení týdenních praxí v jednotlivých ročnících může být následující: 2. ročník: 3 hodiny v týdnu (1 den/týden) 3. ročník: 12 hodin v týdnu (2 dny/týden) 4. ročník: 15 hodin v týdnu (3 dny/týden) Odborná dlouhodobá praxe probíhá na 18 odděleních: - I. Interní kardiologická klinika 49 - II. Interní klinika 67 - II. Interní klinika 69 - II. Interní klinika 70 - II. Interní klinika 71 - I. Chirurgická klinika 40 - I. Chirurgická klinika 41 - I. Chirurgická klinika 61 - I. Chirurgická klinika 44 - II. Chirurgická klinika 4 - II. Chirurgická klinika 8 - II. Chirurgická klinika 9 - Doléčovací rehabilitační oddělení B - Doléčovací rehabilitační oddělení C - Doléčovací rehabilitační oddělení D - I. Neurologická klinika I. Neurologická klinika 82 - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku V rámci dlouhodobé odborné praxe studenti získávají odborné dovednosti v těchto oblastech: - Hygienická péče (koupel, péče o kůži, dutinu ústní). - Polohování. 4

5 - Úprava lůžka. - Podávání stravy, sledování dodržování pitného režimu, sledování výdeje a příjmu tekutin. - Pečování o vyprazdňování. - Sledování a měření fyziologických funkcí. - Bandáže DKK - Podávání léčebných přípravků, aplikace inzulínu. - Odběr biologického materiálu, odběr krve. - Asistence u převazů. - Dezinfekce ploch a povrchů. - Příprava pacienta před léčebnými úkony (operace), péče o pacienty po těchto úkonech. - Ošetření akutních a chronických ran. - Předávání služby. Měsíční praxe jedná se o intenzivní souvislou praxi na daném oddělení. Rozvržení měsíčních praxí se liší dle věku studenta. V případě, že student dosáhl věku 18 let, absolvuje praxi ve výši 7 hodin každý den. V opačném případě je to 6 hodin denně. Student může chodit na ranní, odpolední či noční směny. V případě noční směny je však nutné, aby student byl starší 18 let a s touto směnou souhlasil. V rámci měsíční praxe si studenti prohlubují své dovednosti ve stejných oblastech jako u dlouhodobých praxí. Týdenní praxe jedná se o mimořádnou praxi pro mimobrněnské studenty. V rámci této praxe studenti získávají praktické dovednosti na odděleních, která nemají k dispozici ve svých nemocnicích, kam docházejí na praxi. Jedná se intenzivní praxi, která je doplňována exkurzemi na dalších speciálních odděleních či klinikách. Týdenní praxe jsou určeny především pro studenty 3. ročníků SZŠ. Praxe probíhá každý den po 6 hodinách. Odborná týdenní praxe probíhá na 7 odděleních: - I. Ortopedická klinika 57 - I. Dermatovenerologická klinika 28 - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 21 - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 75 - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku JIP - I. Chirurgická klinika 63 - Neurochirurgická klinika 72 V rámci týdenní praxe studenti získávají tyto praktické dovednosti a znalosti: - Specifika kliniky a oddělení, skladba a specifika nemocných. - Příjem nemocného. - Měření fyziologických funkcí. - Podávání stravy. 5

6 - Podávání léčebných přípravků. - Úprava lůžka. - Asistence u převazů. - Asistence při endoskopiích. - Příprava a aplikace infuzí. - Akutní příjem na JIP, monitoring na JIP. 5. Přínos Přínosem studenta absolvujícího odbornou praxi je především získání praktických dovedností pro budoucí povolání ve zdravotnictví prostřednictvím nácviků jednotlivých praktických úkonů pod vedením odborníků a získání uceleného pohledu na chod a organizaci nemocnice. Jednoznačným přínosem pro studenty účastnících se všech typů odborných praxí je bezesporu individuální přístup ze strany všeobecných sester a odborných vyučujících ze SZŠ. 6. Personální zajištění Realizaci dlouhodobých a měsíčních praxí personálně zajišťují všeobecné sestry (odborní mentoři a mentorky) na daných odděleních a odborní vyučující ze SZŠ (stálý dozor). Inovace těchto typů odborných praxí spočívá především v individuálním přístupu mentorky a odborného vyučujícího k jednotlivým studentům. Praktické úkony jsou prováděny studentem pod vedením ošetřovatelského týmu s větší mírou kvality a odborností než u klasických praxí. Na realizaci odborných praxí se rovněž podílí organizační tým. Pracovní náplň organizačního týmu: - počet pracovníků 2, - rozdělení studentů na oddělení, organizační zajištění všech odborných praxí, - komunikace se studenty, - komunikace s odbornými mentory a stálým dozorem, - zajištění ubytování a stravy pro mimobrněnské studenty, - kontrola praxí, - řešení nahodilých komplikací. Pracovní náplň odborného mentora: - počet pracovníků cca 140 (vzhledem k povaze práce všeobecné sestry na směny je nezbytné zaměstnat velké množství odborných mentorů, aby byly všechny odborné praxe personálně zajištěny), v případě týdenních praxí pro mimobrněnské školy se jedná o cca dalších 8 pracovníků, 6

7 - organizace a rozdělení aktivit na oddělení, - dohled nad řádným chodem oddělení, - konzultace se studenty, - edukace, vysvětlení a objasnění úkonů spojených s léčbou pacientů, - kontrola činností prováděnými studenty, - komunikace s organizačním týmem, stálým dozorem. Pracovní náplň stálého dozoru na praxích: - počet pracovníků 22 (na každém oddělení dohlíží na praxi 1 odborný vyučující za školu, na jednom oddělení může mít praxí více škol), v případě týdenních praxí tato pozice není obsazena, - metodické vedení odborné praxe, - dohled nad prováděnými činnostmi, - hodnocení práce studentů, (máme nějaké kritéria, podle čeho se hodnocení na praxi dělá?) - komunikace s odbornými mentory a organizačním týmem. Kvalifikační požadavky na odborného mentora: - všeobecná sestra, - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona 96/2004 Sb. 1, - odborná praxe na daném (specializovaném) oddělení. Kvalifikační požadavky na stálý dozor: - vysokoškolské vzdělání - odborné předměty, - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona 96/2004 Sb., - odborná praxe. 1 Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se získává oprávnění k výkonu povolání bez odborného dohledu a k vedení praktického vyučování ve studijních oborech a v akreditovaných kvalifikačních kurzech, ve specializačním vzdělávání a v certifikovaných kurzech. Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonpar.jsp?idbiblio=57523&nr=96~2f2004&rpp=15#local-content> 7

8 7. Materiální a technické zajištění Odborné praxe probíhají na odborných pracovištích, která disponují specializovaným materiálním i technickým vybavením potřebným pro praktický nácvik ošetřovatelské péče: - specializované přístrojové a materiálové vybavení dle jednotlivých oddělení - drobný zdravotnický materiál (ochranné rukavice, periferní žilní kanyly, jehly, stříkačky, krytí, inovativní krycí materiály, močové katetry, desinfekce, centrální žilní katetry, obvazový materiál, hemodialyzační katetry, ochranné zástěry, inovativní materiály na hojení ran, tracheostomické kanyly, ústenky, podložky, ochranné čepice, buničina, antistatická obuv na zákrokové a operační sály apod.) 8. Návrh kalkulace jedné praxe Ve vzorové kalkulaci jsou vyčísleny náklady na 6 hodinovou praxi pro 8 studentů. Osobní náklady jsou vypočítány pro 3 odborné mentory a 1 odbornou vyučující (stálý dozor). Cena spotřebovaného zdravotnického materiálu je závislá na konkrétních požadavcích daného oddělení. Pro vyčíslení kalkulace jedné praxe je nutno vzít v úvahu následující položky: Celkové náklady na mentory: Hodinová sazba mentora: Celkové náklady na stálý dozor: Hodinová sazba stálého dozoru: Kč 160 Kč 822 Kč 137 Kč 8

9 9. Příklady standardních ošetřovatelských postupů: Standardní ošetřovatelské postupy 2 byly vytvořeny k zajištění kvalitní ošetřovatelské péče. Všechny SOP uvedené v metodice vychází z Koncepce ošetřovatelské péče ČR, která je uveřejněna ve Věstníku MZ č.9/ SOP se zaměřují na popis ošetřovatelských činností a výkonů. Definování postupu je důležité zejména k zajištění jednotné péče a bezpečného postupu v ošetřování, jednak pro stávající zaměstnance, jednak napomáhají pro sjednocení zapracování všech nových zdravotnických pracovníků. Student SZŠ musí být tedy s těmito SOP seznámen již v rámci své odborné praxe v nemocnici. V rámci této kapitoly jsou uvedeny příklady těchto SOP: - Měření fyziologických funkcí. - Podávání stravy. - Předávání služby. - Příjem pacienta k hospitalizaci. 2 Dále jen SOP. 3 Věstník MZ č. 9/2004. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/legislativa/dokumenty/vestnik_3648_1778_11.html >. SOP jsou jedním druhem standardů, které jsou upraveny ve Věstníku. Dále jsou zde uvedeny standardy zaměřené na strukturu a standardy zaměřené na výsledek. 9

10 9. 1 SOP: Měření fyziologických funkcí I. Cíl: Zjištění hodnot životně důležitých funkcí a následné poskytování kvalitní zdravotní péče. Předcházení možnému vzniku nežádoucích komplikací. II. Definice: Opakované měření fyziologických funkcí a jejich hodnocení v průběhu času. III. Zkratky: NLZP TK P TT nelékařský zdravotnický pracovník krevní tlak puls, tep tělesná teplota IV. Kompetence: NLZP dle náplně činností a dle vyhlášky 55/2011 Sb 4., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. V. Pomůcky: Fonendoskop, tonometr, lékařský teploměr, baterka, stopky či hodinky, zdravotnická dokumentace. VI. Přístroje: Monitor pro měření fyziologických funkcí. VII. Provedení: Měření fyziologických funkcí je prováděno vždy při příjmu pacienta v rámci ošetřovatelské anamnézy a dále dle ordinace lékaře a stavu pacienta. Pacient musí být vždy informován o každém výkonu. VIII. Postup: Tlak krve vyberte vhodnou manžetu dle objemu paže pacienta a řádně upevněte TK měřte na stejné končetině změřte TK naměřenou hodnotu zaznamenejte do dokumentace. 4 Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-k-vyhlasce-c-sb-kterou-se-stanovi-cinnosti-zdravotnickychpracovniku-a-jinych-odbornych-pracovniku-ve-zneni-vyhlasky-c-sb_4763_949_3.html>. 10

11 Puls - vyhmatejte tepovou vlnu dvěma až třemi prsty (nejčastěji na a. radialis) - při měření se zaměřte nejen na frekvenci, ale i na pravidelnost a kvalitu pulsu - naměřenou hodnotu a příp. nepravidelnosti zaznamenejte do dokumentace. Dechová frekvence - měřte sledováním dechové vlny na břiše či hrudníku popř. přiložením ruky na hrudník či poslechem pomocí fonendoskopu po dobu jedné minuty - zaměřte se nejen na frekvenci, ale i na pravidelnost a vedlejší fenomény dýchání (dušnost, kašel, sípání, chrůpky apod.) - naměřené hodnoty, případně dechové poruchy, zaznamenejte do dokumentace Tělesná teplota - měřte po dobu 7-10 minut lékařským teploměrem - nejčastější místa pro měření TT: axila ústa teplota je o 0,3 C vyšší než v axile konečník teplota je o 0,4-0,5 C vyšší než v axile tříslo - naměřenou hodnotu zaznamenejte do dokumentace - jsou-li při zvýšené TT přítomny doprovodné příznaky, jako třesavka, tachykardie atd. zaznamenejte je Vědomí - u pacientů při vědomí sledujte orientaci v osobě, čase, místě a psychický stav nemocného - u pacientů s poruchou vědomí použijte Glasgow koma skóre (GCS), viz příloha - hodnoťte kvalitativní i kvantitativní úroveň vědomí - zjištěný výsledek zaznamenejte do sesterské dokumentace Stav zornice - všímejte si tvaru, velikosti a reakce zornic - nález zaznamenejte do dokumentace IX. Komplikace: Použití nevhodné manžety na měření TK. X. Zvláštní upozornění: XI. Související dokumenty: KOLIEROVÁ, B. ERBOVÁ, G. OLIVIEROVÁ, R. Ošetřovatelství I., II., RICHARDS, A. EDWARDS, S. Repetitorium pro zdravotní sestry. Praha: Grada,

12 Příloha SOP: Měření fyziologických funkcí Glasgow koma skóre (GCS) Otevření očí Počet bodů spontánní 4 na oslovení (zvuk) 3 na bolest 2 nepřítomno 1 Nejlepší slovní odpověď Počet bodů orientovaná 5 zmatená 4 nepřiléhavá 3 nesrozumitelná 2 žádná 1 Nejlepší motorická odpověď Počet bodů uposlechne příkazů 6 lokalizuje bolest 5 ustupuje, odtahuje se 4 flexe na bolest 3 extenze na bolest 2 žádná 1 12

13 Kontrolní kritéria SOP: Měření fyziologických funkcí Klinika/oddělení: Vrchní sestra: Staniční sestra: Jména auditorek: Jméno sestry: Datum auditu: 13

14 METODA KONTROLNÍ KRITÉRIA Bodové hodnocení ano ne Přizpůsobil ZP manžetu na měření tlaku paži pacienta? 1 0 Měří ZP TK vždy na stejné paži? 1 0 dotazem Ví ZP co má hodnotit u pulsu kromě frekvence? 1 0 sestry, Zná ZP normální dechovou frekvenci? 1 0 zdravot. asistenta Zná ZP dechové poruchy? 1 0 (dále ZP) Používá ZP u pacientů v bezvědomí pro hodnocení 1 GCS? 0 Umí ZP rozlišit stupně kvantitativních poruch vědomí? 1 0 pohledem do dokumentac Jsou naměřené hodnoty zapsány v dokumentaci? 1 0 e MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ 8 Proveďte součet bodů: 100% = 8 bodů Pokud na některou otázku nelze odpovědět, protože daná situace nenastala, poznamenejte tuto skutečnost a upravte max. počet bodů. 14

15 9. 2 SOP: Podávání stravy I. Cíl: Zajistit adekvátní výživu u všech hospitalizovaných pacientů dle jejich aktuálního stavu, upevnění zdravých stravovacích návyků a zajištění optimálního prostředí pro stravování. II. Definice: Dietoterapie je léčba založená na cílevědomém podávání léčebné výživy ve snaze ovlivnit, potlačit nebo zcela odstranit chorobný děj v organismu. III. Zkratky: IV. Kompetence: Nelékařský zdravotnický pracovník podílející se na péči dle náplně činností a dle vyhlášky 55/2011 Sb 5., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. V. Pomůcky: Tabletový (podnosový) systém, jídelní stolky pro imobilní nemocné, ubrusy, ubrousky, vlhčené ubrousky k hygieně před podáním stravy imobilním nemocným, dokumentace pacienta, ochranné pomůcky určené k vydávání stravy (rukavice na pečivo, zástěra, týdenní rozpis stravy dle dietního systému nemocnice. VI. Přístroje: Lednice pro uchování stravy pacientů, mikrovlnná trouba. VII. Provedení: Zhodnoťte faktory ovlivňující příjem stravy (změny chuti, obtíže při příjmu potravy, gastrointestinální obtíže). Podávejte stravu podle diety stanovené lékařem. Vždy před podáváním stravy si umyjte ruce a oblékněte oděv určený k podávání stravy. Při zajišťování speciální stravy, přídavků a při edukaci pacientů spolupracujte s nutričním terapeutem. VIII. Postup: - při zahájení hospitalizace informujte pacienta, kdy se podává strava, jakou má dietu - zajistěte správnou teplotu stravy (60 C při výdeji) - připravte místnosti k podávání stravy pro chodící pacienty - pokoje vyvětrejte, upravte okolí pacienta (pozor na plnou močovou láhev apod.) 5 Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-k-vyhlasce-c-sb-kterou-se-stanovi-cinnosti-zdravotnickychpracovniku-a-jinych-odbornych-pracovniku-ve-zneni-vyhlasky-c-sb_4763_949_3.html>. 15

16 - imobilního pacienta upravte do vhodné polohy (nejlépe do polosedu až do sedu), jídlo přineste k lůžku, umožněte pacientovi umytí rukou před jídlem a po jídle - při rozdávání stravy zkontrolujte správnost podávaného jídla (záměna jídel) na jídelní stolek - dle stavu pacienta upravte jídlo (namazat pečivo, nakrájet na kousky atd.) - pacienta, který nemůže jíst sám, nakrmte, podávejte malá sousta, nespěchejte - pacienta s poruchou polykání krmí sestra - dbejte na čistotu pacienta po jídle, pokud je to nutné, zajistěte výměnu a úklid znečistěného prádla - zajistěte umytí a dezinfekci jídelních stolků před i po podání stravy - sledujte, zda nemocný dodržuje dietu, popř. taktně upozorněte na nutnost dodržování diety, eventuálně zajistěte edukaci nutriční terapeutkou - u pacientů v riziku malnutrice sledujte a zaznamenejte množství jídla, které pacient snědl do dokumentace (denní bilance stravy) II. -o problému s podáváním stravy či tekutin informujte lékaře a zapište do dokumentace IX. Komplikace: Záměna diety Nedodržení dietního režimu Odmítání stravy pacientem, negativní přístup, nechutenství Špatně zvolená forma stravy X. Zvláštní upozornění: Dbejte na dodržování pitného režimu zvlášť u geriatrických, pacientů v dialyzačním programu a nesoběstačných pacientů (tekutiny v dosahu pacienta, denní bilance tekutin zápis do dokumentace). Dbejte na dodržování všech hygienických předpisů souvisejících s manipulací s potravinami a podávání stravy. XI. Související dokumenty: Zákon č. 20/1966 Sb., O péči o zdraví lidu [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.sagit.cz/pages/uz.asp?tema_id=37&cd=61&typ=r&det=&levelid=329539l>. Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-k-vyhlasce-csb-kterou-se-stanovi-cinnosti-zdravotnickych-pracovniku-a-jinych-odbornych-pracovniku-ve-znenivyhlasky-c-sb_4763_949_3.html>. KAPOUNOVÁ, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada, Str

17 Kontrolní kritéria SOP: Měření fyziologických funkcí Klinika/oddělení: Vrchní sestra: Staniční sestra: Jména auditorek: Jméno sestry: Datum auditu: 17

18 Metoda Kontrolní kritéria Bodové hodnocení ano ne dotazem pacienta dotazem sestry, pohledem do dokumentace pohledem do NIS Byl informován o: 1 0 době podávání stravy dietním režimu Byl informován, jaké komplikace mohou nastat při nedodržení 1 0 diety? Byla mu poskytnuta hygiena rukou před a po podání stravy? 1 0 Je podávaná strava pacientovi dostatečně teplá? 1 0 Je spokojen s množství a kvalitou jídla? 1 0 Používá ochranné pomůcky při podávání jídla - zástěru, popř. 1 0 rukavice? Byla podána dieta dle ordinace lékaře? 1 0 Byl pacient uložen do vhodné polohy? 1 0 Podala stravu pacientovi připravenou přiměřeně vzhledem k 1 0 schopnostem a zdravotnímu stavu? Nabídla po jídle tekutiny imobilnímu pacientovi? 1 0 Umožnila pacientům před a po jídle hygienu rukou? 1 0 Zaznamenala množství stravy do dokumentace (denní 1 0 bilance stravy)? Zaznamenala množství tekutin do dokumentace (bilance tekutin)? 1 0 Byla objednána strava podle počtu hospitalizovaných 1 0 pacientů na oddělení? Maximální počet bodů 15 Proveďte součet bodů: 100% = 15 bodů Pokud na některou otázku nelze odpovědět, protože daná situace nenastala, poznamenejte tuto skutečnost a upravte max. počet bodů. 18

19 9. 3 SOP: Předávání služby I. Cíl: Kvalitní předání kompletních informací o nemocných. II. Definice: Předávání služby je předávání kvalitních, úplných, pravdivých a závažných informací z proběhnuté služby (kompletní informace o pacientech, technickém stavu pracoviště a důležitých provozních událostech) zdravotnickým pracovníkem, ústně i písemně, zdravotnickému pracovníkovi nastupujícímu do služby, který potřebuje tyto informace pro výkon své práce. III. Zkratky: NLZP nelékařský zdravotnický pracovník. IV. Kompetence: NLZP dle své náplně činností a dle vyhlášky 55/2011 Sb. 6, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. V. Pomůcky: Zdravotnická dokumentace, Kniha hlášení. VI. Přístroje: -- VII. Provedení: K předání služby dochází vždy při střídání zdravotnických pracovníků. Zdravotnický pracovník končící službu předává osobně všechny důležité informace zdravotnickému pracovníkovi nastupujícímu do služby. Ústní i písemné předání těchto informací musí být ve vzájemné shodě. Informace o zdravotním stavu pacientu a ošetřovatelské péči na lůžkových odděleních si předávají ZP přímo u lůžka nemocného, výjimečně v pracovně sester. Předání a převzetí služby musí být stvrzeno podpisem a razítkem v ošetřovatelské dokumentaci. VIII. Postup: - při přebírání služby se pacientům představte, umožňuje-li to stav pacienta a situace - zaznamenejte veškeré zjištěné skutečnosti o nemocném do dokumentace Hodnocení - denní záznam - do Knihy hlášení zaznamenejte: o datum a čas nástupu do služby (nebo označení denní či noční služby) 6 Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-k-vyhlasce-c-sb-kterou-se-stanovi-cinnosti-zdravotnickychpracovniku-a-jinych-odbornych-pracovniku-ve-zneni-vyhlasky-c-sb_4763_949_3.html>. 19

20 o počet nemocných hospitalizovaných na oddělení o převzetí návykových látek a uložených cenností na základě fyzické kontroly o převzetí klíčů od lékárny o plnění harmonogramu práce o naměřenou teplotu v lednici s léky a v místnosti s léky (1 x za 24 hod.) o funkčnost signalizačních zařízení (1x týdně) o různé technické informace důležité pro chod oddělení o mimořádné události, které by mohly ovlivnit průběh další směny IX. Komplikace -- X. Zvláštní upozornění: Vrchní sestra, staniční sestra nebo pověřený pracovník kontroluje a stvrzuje podpisem údaje v Knize hlášení a v ošetřovatelské dokumentaci nejméně 1 x týdně. XI. Související dokumenty: Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.sagit.cz/pages/uz.asp?tema_id=37&cd=61&typ=r&det=&levelid=329539l>. Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00101&cd=76&typ=r>. Vyhláška 123/2006 Sb., evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/vyhlaska-c-sb_1966_1051_3.html >. Charta práv hospitalizovaného dítěte [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.forumek.cz/documents/texts/1_2.pdf 20

21 >. Kontrolní kritéria SOP: Měření fyziologických funkcí Klinika/oddělení: Vrchní sestra: Staniční sestra: Jména auditorek: Jméno sestry: Datum auditu: Metoda Kontrolní kritéria Bodové hodnocení ano ne dotazem sestry Ví sestra, jakým způsobem má předávat službu? 1 0 Má sestra při předávání služby k dispozici zdravotnickou 1 0 dokumentaci pacienta? Předaly si sestry službu u lůžka pacientů? 1 0 dotazem sestry Jsou ústní a písemné informace ve shodě? 1 0 a pohledem do Předaly si sestry písemně i fyzicky návykové látky? 1 0 dokumentace Předaly si sestry písemně i fyzicky uložené cennosti? 1 0 Předaly si sestry písemně i fyzicky klíče od lékárny? 1 0 pohledem do Jsou předávané informace zaznamenány v ošetřovatelské 1 0 dokumentace dokumentaci? Jsou záznamy v ošetřovatelské dokumentaci podepsány ošetřující 1 0 sestrou? Jsou denní záznamy v ošetřovatelské dokumentaci podepsány 1 0 staniční sestrou alespoň 1x týdne a u všech pacientů? Jsou všechny zápisy v knize Hlášení verifikovány podpisem 1 0 staniční sestry? Obsahuje kniha Hlášení všechny informace? 1 0 Jsou zápisy v knize Hlášení podepsány všemi pracovníky 1 0 přítomnými ve službě? Maximální počet bodů 13 Proveďte součet bodů 100% = 13 bodů Pokud na některou otázku nelze odpovědět, protože daná situace nenastala, poznamenejte tuto skutečnost a upravte maximální počet bodů. 21

22 9.4 SOP: Příjem pacienta k hospitalizaci I. Cíl: Zajištění plynulého a správného průběhu příjmu pacienta do FNUSA v Brně. II. Definice: Pacient je přijímán k vyšetření nebo zajištění léčebné a ošetřovatelské péče pro navrácení, eventuálně udržení zdraví s cílem jeho opětovného zařazení do rodinného, pracovního a společenského života. III. Zkratky: FN USA NLZP OSZDP Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nelékařský zdravotnický pracovník Oddělení sociálně-zdravotní a domácí péče IV. Kompetence: NLZP dle své náplně činností a dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. 7, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. V. Pomůcky: Dokumentace, pomůcky k měření fyziologických funkcí. VI. Přístroje: Monitory ke kontinuálnímu sledování fyziologických funkcí. VII. Provedení: Přijetí pacienta ve FNUSA probíhá dle platných zákonných a etických norem a dle Provozního řádu FNUSA a provozních řádů klinik/oddělení tak, aby byl zajištěn bezpečný příjem pacienta. Při přijetí cizího státního příslušníka je povinností ošetřujícího personálu postupovat dle Směrnice FNUSA č. 9/2006. VIII. Postup: Příjem pacienta na ambulanci - zkontrolujte osobní doklady (občanský průkaz, průkaz pojištěnce) - vyhledejte nebo vyhotovte ambulantní kartu - získejte důležité informace o pacientovi: z doporučení od lékaře, cíleným rozhovorem s pacientem či jeho doprovodem, vlastním cíleným pozorováním; důležité a podstatné informace předejte lékaři 7 Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-k-vyhlasce-c-sb-kterou-se-stanovi-cinnosti-zdravotnickychpracovniku-a-jinych-odbornych-pracovniku-ve-zneni-vyhlasky-c-sb_4763_949_3.html>. 22

23 - předejte pacienta do ordinace lékaři - připravte pacienta k vyšetření lékařem, asistujte při lékařském vyšetření - splňte ordinace lékaře - dejte pacientovi k dispozici letáček Rady pacientům - zajistěte administrativní přijetí nemocného a předání nemocného s veškerou dokumentací sestře na oddělení, včetně záznamů o provedených úkonech a výsledcích vyšetření - zajistěte přednostní ošetření pacientů na vozíku či sedačce - mějte stálý přehled o nemocných čekajících v čekárně na ošetření, informujte pacienty o čekací době Plánovaný příjem pacienta na lůžkové oddělení - představte se a seznamte se s pacientem - převezměte pacienta i dokumentaci od ambulantní sestry - zajistěte sepsání a uložení osobních věcí a cenností pacienta (Soupis věcí převzatých do úschovy), zajistěte převlečení nemocného do ústavního prádla, nemá li svoje vlastní - přiložte pacientovi identifikační náramek (postupujte dle Směrnice Identifikace pacientů) - seznamte pacienta s Právy pacientů, Domácím řádem a edukaci zapište do dokumentace - seznamte pacienta s oddělením, odveďte ho na pokoj a představte ostatním nemocným - ukažte pacientovi jeho lůžko a noční stolek, seznamte ho se systémem signalizace (přivolání sestry) - zaveďte ošetřovatelskou dokumentaci: odeberte sesterskou anamnézu do 24 hodin od přijetí, v případě nalezení ošetřovatelských problémů naplánujte jejich řešení (stanovte spolu s pacientem cíl a plán) - vyhodnoťte a zapište riziko pádu, riziko vzniku dekubitů a základní nutriční screening - proveďte potřebné ošetřovatelské výkony a splňte ordinace lékaře - zajistěte administrativní příjem pacienta (pokud nebyl zajištěn ambulancí) Akutní příjem pacienta na lůžkové oddělení a Urgentní příjem - po převzetí zprávy o přijetí pacienta neprodleně informujte všechny členy zdravotnického týmu o diagnóze, aktuálním stavu pacienta, aktuálních potřebách a event. diagnostických výkonech - organizujte péči o pacienta se zřetelem na priority obnovení, podporu a zachování základních životních funkcí a prevenci komplikací - ve spolupráci s lékařem poskytněte okamžitou neodkladnou a odbornou pomoc, ošetřete nemocného - po celou dobu příjmu kontinuálně monitorujte fyziologické funkce pacienta, hodnoty zaznamenejte do dokumentace, patologické odchylky hlaste ihned lékaři - proveďte akutní odběry biologického materiálu dle ordinace lékaře a zajistěte včasné výsledky, patologické odchylky hlaste ihned lékaři - asistujte lékaři při vyšetření pacienta - zajistěte další nezbytná akutní vyšetření, přípravu k operačnímu zákroku či transportu pacienta dle ordinace lékaře 23

24 - jakmile to situace dovolí, přiložte pacientovi identifikační náramek (postupujte dle Směrnice Identifikace pacientů) - připravte pacienta k dalším invazivním diagnosticko-léčebným výkonům - zahajte léčbu bolesti dle ordinace lékaře a zapisujte sledování bolesti - při vyšetření intoxikovaného pacienta, pacienta psychiatricky nemocného, pacienta ve stavu akutní zmatenosti trvale sledujte psychický stav, projevy agrese, příznaky dekompenzace psychického stavu - v případě sebepoškozování pacienta či agrese vůči personálu imobilizujte pacienta dle ordinace lékaře fyzicky či farmakologicky - vyhodnoťte a zapište do 24 hod riziko pádu, riziko vzniku dekubitů a základní nutriční screening - dbejte na ochranu důstojnosti pacienta a respektujte jeho stud - zajistěte předání informace o hospitalizaci pacienta rodině - při změně obložnosti na jednotkách intenzívní péče tuto informaci hlaste na daném telefonním čísle Administrativní příjem pacienta - souhrn - ve spolupráci s lékařem vyplňte Hlášení o přijetí k hospitalizaci, daný formulář vytiskněte a s přiložením občanského průkazu a karty pojištěnce zajistěte vystavení chorobopisu pacienta v přijímací kanceláři - zkontrolujte osobní doklady pacienta, není li bezpečně zjištěna totožnost nemocného, je třeba telefonicky vyrozumět OSZDPS (zajistí hlášení na Policii ČR) - neznámé údaje se snažte co nejdříve doplnit ve spolupráci s rodinou, ošetřovatelským týmem, sociální pracovnicí - je- li pacient v bezvědomí, zajistěte odeslání Oznámení o převzetí pacienta do ústavní péče do 24 hod. Městskému soudu: oznámení zašlete na soud faxem, originál oznámení předejte OSZDP, které zajistí odeslání poštou, a kopii oznámení založte do chorobopisu pacienta - zkontrolujte, případně zajistěte vystavení Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti a zapište číslo do evidence DPN - zapište pacienta do Knihy vstupu a výstupu - zajistěte sepsání a uložení osobních věcí a cenností pacienta (Soupis věcí převzatých do úschovy) - upozorněte pacienta na možnost úschovy cenných věcí do pokladny - tam, kde to lze, zajistěte informovaný souhlas s hospitalizací, nahlížením do dokumentace - vyznačte čas přijetí pacienta do dokumentace pacienta: RO, JIP - zaznamenejte k dané hodině přijetí do Denního záznamu RO, JIP standardní oddělení - uveďte do Sesterské dokumentace standard, sesterská anamnéza IX. Komplikace: Neznámá totožnost pacienta 24

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle 18 18.1 Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem Jaroslava Jedličková Cíl prezentace Personál na operačním sále (OS) Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard

Více

Sborník inovované výuky

Sborník inovované výuky Sborník inovované výuky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1. Úvod Sborník inovované výuky zahrnuje: - Soubor vybraných přednášek odborníků z praxe. - Metodické listy pro učitele určené pro inovativní

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE Nutriční screening Nutriční screening je jednoduchý nástroj pro zhodnocení nutričního stavu pacienta. Možností nutričního screeningu je celá řada. Obvykle však obsahuje údaj o hmotnosti, BMI (Body Mass

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Vnitřní řád Orlickoústecké nemocnice, a.s.

Vnitřní řád Orlickoústecké nemocnice, a.s. Vnitřní řád Orlickoústecké nemocnice, a.s. Vnitřní řád je dokument určený pro pacienty, kteří využijí služby tohoto zdravotnického zařízení. Snahou týmu zdravotnického i pomocného personálu je vytvořit

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Děkujeme Vám za pochopení.

DOMÁCÍ ŘÁD. Děkujeme Vám za pochopení. Městská nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace držitel certifikátu dle normy ISO 9001:2009 Brněnská 41, 693 37 Hustopeče tel. 519 407 311, fax. 519 407 399, e-mail: sekretariat@nemocnicehustopece.cz

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání vedoucí oddělení: Mgr. Dagmar Klimentová NABÍDKA ODBORNÝCH KURZŮ NA ROK 2010 Kurz komunikativní dovednosti zdravotnického pracovníka Určeno: zdravotnickým pracovníkům

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Role a kompetence sestry

Role a kompetence sestry Role a kompetence sestry Role sestry Je určena typem ošetřovatelské péče profesionální péče vyžaduje speciální vědomosti, dovednosti a postoje kvalifikované sestry laická pomoc okolí rodině, přátelům,

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů

Metodika pro pořizování a předávání dokladů Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 21 textu metodiky Upravené znění na základě výsledků projednání

Více

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba 1. Jméno a příjmení žadatele:... 2. Bydliště:.. 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:... Bydliště: Telefon:. 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Česká asociace sester P R E Z I D E N T K A 120 00 PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 15

Česká asociace sester P R E Z I D E N T K A 120 00 PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 15 Česká asociace sester P R E Z I D E N T K A 120 00 PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 15 Tisková zpráva 24.7.2008 Situace v LDN odpovědnost jen sester? 1) Návrh ČAS pro zřizovatele a provozovatele LDN ČAS vydala v souladu

Více

Kompetence NLP. Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové

Kompetence NLP. Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové Kompetence NLP Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové Zdravotní sestra Regulované povolání závazné právní předpisy určují: Vzdělání Označení odbornosti Kompetence Sankce za výkon neoprávněnými osobami

Více

Žádost o poskytnutí pobytové služby

Žádost o poskytnutí pobytové služby Seniorcentrum-Domov pro seniory OASA Petřvald Provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 68 e-mail: m.borkova@seznam.cz, otisk podacího razítka žádost domovu podána dne: Žádost o poskytnutí pobytové

Více

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Nedílná součást každého operačního zákroku Optimální přístup

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Dotazník pro žadatele o poskytování pobytové sociální služby

Dotazník pro žadatele o poskytování pobytové sociální služby Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel ŽÁDOST, která je prvním krokem k tomu, abyste se stal naším klientem. Tímto Vás žádáme o PŘESNÉ, ČITELNÉ a SROZUMITELNÉ

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka MUDr. Stanislav Najman Klinika Dr. Pírka 19.11.2014 INMED Funkční informační systém cesta k posílení skutečné

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Datum podání žádosti ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Státní příslušnost: ) Místo

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360 01Karlovy Vary

Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360 01Karlovy Vary Úvod do školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360 01Karlovy Vary Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole

Více

Žádost o umístění do Domova pro seniory a vstupní dotazník pro zájemce o sociální službu

Žádost o umístění do Domova pro seniory a vstupní dotazník pro zájemce o sociální službu G-centrum Mikulov, příspěvková organizace, Republikánské obrany 945/13 692 01 Mikulov gcentrum@gcentrummikulov.cz web: www.gcentrummikulov.cz Datum podání žádosti: (nevyplňujte) Žádost o umístění do Domova

Více

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby SQ 6 Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby A) Způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby Všechny písemné dokumenty, které mají souvislost se

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje PREVENCE A KONTROLA ŠÍŘEN ENÍ MRSA V NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje Sledované údaje Obecná národní údaje Existence národní směrnice Regionální

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 9 2 9 7 IČZ smluvního ZZ 4 9 2 3 5 Číslo smlouvy P 4 9 B 2 Název IČO Ordinace S + K s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-2 / 7.7.7 /4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Domov Maják, o.p.s., domov se zvláštním režimem Brodská 140, 261 01 Příbram IČO 242 55 874 + 420 734 899 025 (výkonný ředitel) + 420 733 588 982 (soc. pracovnice) info@domov-majak.cz

Více

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy Tel: 371 593 121, Fax: 371 593 113, Email: dks@dkszinkovy.cz Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel DOTAZNÍK, který je prvním krokem k tomu, abyste se stal

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více