Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů"

Transkript

1 Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

2 Obsah 1. Úvod Cíl Cílová skupina Popis praxe Přínos Personální zajištění Materiální a technické zajištění Návrh kalkulace jedné praxe Příklady standardních ošetřovatelských postupů: SOP: Měření fyziologických funkcí SOP: Podávání stravy SOP: Předávání služby SOP: Příjem pacienta k hospitalizaci

3 1. Úvod Metodika předkládá podrobný návod na organizaci odborných praxí, které byly realizovány v rámci projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/ Metodika poskytuje nejen instrukce k organizování odborných praxí, ale i potřebné materiální, technické a personální zajištění a návrhy ošetřovatelských postupů. Výukové materiály projetu jsou dostupné na webových stránkách projektu v sekci synergické projekty. 2. Cíl Obecným cílem odborných praxí je získání a prohloubení praktických dovedností souvisejících s ošetřovatelskou péčí v rámci ošetřovatelského procesu pod vedením odborníků jak z nemocnice, tak z odborných středních zdravotnických škol. Dílčími cíli odborných praxí jsou: - Získání inovovaných znalostí v poskytování primární a sekundární péče. - Osvojení si odborné terminologie. - Schopnost pracovat se zdravotnickou dokumentací. (Porozumění zdravotnické dokumentaci jaké základní informace musí studenti umět vyčíst?) - Vypracování kvalitní ošetřovatelské anamnézy. (Lze stanovit nějaké parametry kvality?) - Osvojení si ošetřovatelských standardů a výkon práce v souladu s nimi. - Získání inovovaných poznatků a schopnost jejich aplikace v ošetřovatelském procesu. - Zdokonalení komunikačních dovedností. - Schopnost pracovat v týmu. - Dodržování etického kodexu. 3. Cílová skupina Cílovou skupinou odborné praxe jsou studenti středních zdravotnických škol (2. 4. ročník). Konkrétně se jedná o obory Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum, Ošetřovatel. Cílovou skupinou dlouhodobých a měsíčních praxí jsou studenti brněnských středních zdravotnických škol. Cílovou skupinou týdenních praxí jsou studenti mimobrněnských středních zdravotnických škol (kraj Vysočina, Zlínský kraj). 3

4 4. Popis praxe Odbornou praxi lze rozdělit do tří kategorií: 1. Dlouhodobá praxe 2. Měsíční praxe 3. Týdenní praxe Dlouhodobá praxe jedná se o praxi, která probíhá kontinuálně během celého školního roku. Studenti mají dle ročníku pevně stanoven počet hodin praxe týdně, kdy pravidelně dochází na oddělení. V rámci jednoho školního roku žáci mohou rotovat po více odděleních. Jednotlivá oddělení a seznam studentů jsou dány na začátku školního roku. Rozvržení týdenních praxí v jednotlivých ročnících může být následující: 2. ročník: 3 hodiny v týdnu (1 den/týden) 3. ročník: 12 hodin v týdnu (2 dny/týden) 4. ročník: 15 hodin v týdnu (3 dny/týden) Odborná dlouhodobá praxe probíhá na 18 odděleních: - I. Interní kardiologická klinika 49 - II. Interní klinika 67 - II. Interní klinika 69 - II. Interní klinika 70 - II. Interní klinika 71 - I. Chirurgická klinika 40 - I. Chirurgická klinika 41 - I. Chirurgická klinika 61 - I. Chirurgická klinika 44 - II. Chirurgická klinika 4 - II. Chirurgická klinika 8 - II. Chirurgická klinika 9 - Doléčovací rehabilitační oddělení B - Doléčovací rehabilitační oddělení C - Doléčovací rehabilitační oddělení D - I. Neurologická klinika I. Neurologická klinika 82 - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku V rámci dlouhodobé odborné praxe studenti získávají odborné dovednosti v těchto oblastech: - Hygienická péče (koupel, péče o kůži, dutinu ústní). - Polohování. 4

5 - Úprava lůžka. - Podávání stravy, sledování dodržování pitného režimu, sledování výdeje a příjmu tekutin. - Pečování o vyprazdňování. - Sledování a měření fyziologických funkcí. - Bandáže DKK - Podávání léčebných přípravků, aplikace inzulínu. - Odběr biologického materiálu, odběr krve. - Asistence u převazů. - Dezinfekce ploch a povrchů. - Příprava pacienta před léčebnými úkony (operace), péče o pacienty po těchto úkonech. - Ošetření akutních a chronických ran. - Předávání služby. Měsíční praxe jedná se o intenzivní souvislou praxi na daném oddělení. Rozvržení měsíčních praxí se liší dle věku studenta. V případě, že student dosáhl věku 18 let, absolvuje praxi ve výši 7 hodin každý den. V opačném případě je to 6 hodin denně. Student může chodit na ranní, odpolední či noční směny. V případě noční směny je však nutné, aby student byl starší 18 let a s touto směnou souhlasil. V rámci měsíční praxe si studenti prohlubují své dovednosti ve stejných oblastech jako u dlouhodobých praxí. Týdenní praxe jedná se o mimořádnou praxi pro mimobrněnské studenty. V rámci této praxe studenti získávají praktické dovednosti na odděleních, která nemají k dispozici ve svých nemocnicích, kam docházejí na praxi. Jedná se intenzivní praxi, která je doplňována exkurzemi na dalších speciálních odděleních či klinikách. Týdenní praxe jsou určeny především pro studenty 3. ročníků SZŠ. Praxe probíhá každý den po 6 hodinách. Odborná týdenní praxe probíhá na 7 odděleních: - I. Ortopedická klinika 57 - I. Dermatovenerologická klinika 28 - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 21 - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 75 - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku JIP - I. Chirurgická klinika 63 - Neurochirurgická klinika 72 V rámci týdenní praxe studenti získávají tyto praktické dovednosti a znalosti: - Specifika kliniky a oddělení, skladba a specifika nemocných. - Příjem nemocného. - Měření fyziologických funkcí. - Podávání stravy. 5

6 - Podávání léčebných přípravků. - Úprava lůžka. - Asistence u převazů. - Asistence při endoskopiích. - Příprava a aplikace infuzí. - Akutní příjem na JIP, monitoring na JIP. 5. Přínos Přínosem studenta absolvujícího odbornou praxi je především získání praktických dovedností pro budoucí povolání ve zdravotnictví prostřednictvím nácviků jednotlivých praktických úkonů pod vedením odborníků a získání uceleného pohledu na chod a organizaci nemocnice. Jednoznačným přínosem pro studenty účastnících se všech typů odborných praxí je bezesporu individuální přístup ze strany všeobecných sester a odborných vyučujících ze SZŠ. 6. Personální zajištění Realizaci dlouhodobých a měsíčních praxí personálně zajišťují všeobecné sestry (odborní mentoři a mentorky) na daných odděleních a odborní vyučující ze SZŠ (stálý dozor). Inovace těchto typů odborných praxí spočívá především v individuálním přístupu mentorky a odborného vyučujícího k jednotlivým studentům. Praktické úkony jsou prováděny studentem pod vedením ošetřovatelského týmu s větší mírou kvality a odborností než u klasických praxí. Na realizaci odborných praxí se rovněž podílí organizační tým. Pracovní náplň organizačního týmu: - počet pracovníků 2, - rozdělení studentů na oddělení, organizační zajištění všech odborných praxí, - komunikace se studenty, - komunikace s odbornými mentory a stálým dozorem, - zajištění ubytování a stravy pro mimobrněnské studenty, - kontrola praxí, - řešení nahodilých komplikací. Pracovní náplň odborného mentora: - počet pracovníků cca 140 (vzhledem k povaze práce všeobecné sestry na směny je nezbytné zaměstnat velké množství odborných mentorů, aby byly všechny odborné praxe personálně zajištěny), v případě týdenních praxí pro mimobrněnské školy se jedná o cca dalších 8 pracovníků, 6

7 - organizace a rozdělení aktivit na oddělení, - dohled nad řádným chodem oddělení, - konzultace se studenty, - edukace, vysvětlení a objasnění úkonů spojených s léčbou pacientů, - kontrola činností prováděnými studenty, - komunikace s organizačním týmem, stálým dozorem. Pracovní náplň stálého dozoru na praxích: - počet pracovníků 22 (na každém oddělení dohlíží na praxi 1 odborný vyučující za školu, na jednom oddělení může mít praxí více škol), v případě týdenních praxí tato pozice není obsazena, - metodické vedení odborné praxe, - dohled nad prováděnými činnostmi, - hodnocení práce studentů, (máme nějaké kritéria, podle čeho se hodnocení na praxi dělá?) - komunikace s odbornými mentory a organizačním týmem. Kvalifikační požadavky na odborného mentora: - všeobecná sestra, - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona 96/2004 Sb. 1, - odborná praxe na daném (specializovaném) oddělení. Kvalifikační požadavky na stálý dozor: - vysokoškolské vzdělání - odborné předměty, - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona 96/2004 Sb., - odborná praxe. 1 Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se získává oprávnění k výkonu povolání bez odborného dohledu a k vedení praktického vyučování ve studijních oborech a v akreditovaných kvalifikačních kurzech, ve specializačním vzdělávání a v certifikovaných kurzech. Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonpar.jsp?idbiblio=57523&nr=96~2f2004&rpp=15#local-content> 7

8 7. Materiální a technické zajištění Odborné praxe probíhají na odborných pracovištích, která disponují specializovaným materiálním i technickým vybavením potřebným pro praktický nácvik ošetřovatelské péče: - specializované přístrojové a materiálové vybavení dle jednotlivých oddělení - drobný zdravotnický materiál (ochranné rukavice, periferní žilní kanyly, jehly, stříkačky, krytí, inovativní krycí materiály, močové katetry, desinfekce, centrální žilní katetry, obvazový materiál, hemodialyzační katetry, ochranné zástěry, inovativní materiály na hojení ran, tracheostomické kanyly, ústenky, podložky, ochranné čepice, buničina, antistatická obuv na zákrokové a operační sály apod.) 8. Návrh kalkulace jedné praxe Ve vzorové kalkulaci jsou vyčísleny náklady na 6 hodinovou praxi pro 8 studentů. Osobní náklady jsou vypočítány pro 3 odborné mentory a 1 odbornou vyučující (stálý dozor). Cena spotřebovaného zdravotnického materiálu je závislá na konkrétních požadavcích daného oddělení. Pro vyčíslení kalkulace jedné praxe je nutno vzít v úvahu následující položky: Celkové náklady na mentory: Hodinová sazba mentora: Celkové náklady na stálý dozor: Hodinová sazba stálého dozoru: Kč 160 Kč 822 Kč 137 Kč 8

9 9. Příklady standardních ošetřovatelských postupů: Standardní ošetřovatelské postupy 2 byly vytvořeny k zajištění kvalitní ošetřovatelské péče. Všechny SOP uvedené v metodice vychází z Koncepce ošetřovatelské péče ČR, která je uveřejněna ve Věstníku MZ č.9/ SOP se zaměřují na popis ošetřovatelských činností a výkonů. Definování postupu je důležité zejména k zajištění jednotné péče a bezpečného postupu v ošetřování, jednak pro stávající zaměstnance, jednak napomáhají pro sjednocení zapracování všech nových zdravotnických pracovníků. Student SZŠ musí být tedy s těmito SOP seznámen již v rámci své odborné praxe v nemocnici. V rámci této kapitoly jsou uvedeny příklady těchto SOP: - Měření fyziologických funkcí. - Podávání stravy. - Předávání služby. - Příjem pacienta k hospitalizaci. 2 Dále jen SOP. 3 Věstník MZ č. 9/2004. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/legislativa/dokumenty/vestnik_3648_1778_11.html >. SOP jsou jedním druhem standardů, které jsou upraveny ve Věstníku. Dále jsou zde uvedeny standardy zaměřené na strukturu a standardy zaměřené na výsledek. 9

10 9. 1 SOP: Měření fyziologických funkcí I. Cíl: Zjištění hodnot životně důležitých funkcí a následné poskytování kvalitní zdravotní péče. Předcházení možnému vzniku nežádoucích komplikací. II. Definice: Opakované měření fyziologických funkcí a jejich hodnocení v průběhu času. III. Zkratky: NLZP TK P TT nelékařský zdravotnický pracovník krevní tlak puls, tep tělesná teplota IV. Kompetence: NLZP dle náplně činností a dle vyhlášky 55/2011 Sb 4., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. V. Pomůcky: Fonendoskop, tonometr, lékařský teploměr, baterka, stopky či hodinky, zdravotnická dokumentace. VI. Přístroje: Monitor pro měření fyziologických funkcí. VII. Provedení: Měření fyziologických funkcí je prováděno vždy při příjmu pacienta v rámci ošetřovatelské anamnézy a dále dle ordinace lékaře a stavu pacienta. Pacient musí být vždy informován o každém výkonu. VIII. Postup: Tlak krve vyberte vhodnou manžetu dle objemu paže pacienta a řádně upevněte TK měřte na stejné končetině změřte TK naměřenou hodnotu zaznamenejte do dokumentace. 4 Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-k-vyhlasce-c-sb-kterou-se-stanovi-cinnosti-zdravotnickychpracovniku-a-jinych-odbornych-pracovniku-ve-zneni-vyhlasky-c-sb_4763_949_3.html>. 10

11 Puls - vyhmatejte tepovou vlnu dvěma až třemi prsty (nejčastěji na a. radialis) - při měření se zaměřte nejen na frekvenci, ale i na pravidelnost a kvalitu pulsu - naměřenou hodnotu a příp. nepravidelnosti zaznamenejte do dokumentace. Dechová frekvence - měřte sledováním dechové vlny na břiše či hrudníku popř. přiložením ruky na hrudník či poslechem pomocí fonendoskopu po dobu jedné minuty - zaměřte se nejen na frekvenci, ale i na pravidelnost a vedlejší fenomény dýchání (dušnost, kašel, sípání, chrůpky apod.) - naměřené hodnoty, případně dechové poruchy, zaznamenejte do dokumentace Tělesná teplota - měřte po dobu 7-10 minut lékařským teploměrem - nejčastější místa pro měření TT: axila ústa teplota je o 0,3 C vyšší než v axile konečník teplota je o 0,4-0,5 C vyšší než v axile tříslo - naměřenou hodnotu zaznamenejte do dokumentace - jsou-li při zvýšené TT přítomny doprovodné příznaky, jako třesavka, tachykardie atd. zaznamenejte je Vědomí - u pacientů při vědomí sledujte orientaci v osobě, čase, místě a psychický stav nemocného - u pacientů s poruchou vědomí použijte Glasgow koma skóre (GCS), viz příloha - hodnoťte kvalitativní i kvantitativní úroveň vědomí - zjištěný výsledek zaznamenejte do sesterské dokumentace Stav zornice - všímejte si tvaru, velikosti a reakce zornic - nález zaznamenejte do dokumentace IX. Komplikace: Použití nevhodné manžety na měření TK. X. Zvláštní upozornění: XI. Související dokumenty: KOLIEROVÁ, B. ERBOVÁ, G. OLIVIEROVÁ, R. Ošetřovatelství I., II., RICHARDS, A. EDWARDS, S. Repetitorium pro zdravotní sestry. Praha: Grada,

12 Příloha SOP: Měření fyziologických funkcí Glasgow koma skóre (GCS) Otevření očí Počet bodů spontánní 4 na oslovení (zvuk) 3 na bolest 2 nepřítomno 1 Nejlepší slovní odpověď Počet bodů orientovaná 5 zmatená 4 nepřiléhavá 3 nesrozumitelná 2 žádná 1 Nejlepší motorická odpověď Počet bodů uposlechne příkazů 6 lokalizuje bolest 5 ustupuje, odtahuje se 4 flexe na bolest 3 extenze na bolest 2 žádná 1 12

13 Kontrolní kritéria SOP: Měření fyziologických funkcí Klinika/oddělení: Vrchní sestra: Staniční sestra: Jména auditorek: Jméno sestry: Datum auditu: 13

14 METODA KONTROLNÍ KRITÉRIA Bodové hodnocení ano ne Přizpůsobil ZP manžetu na měření tlaku paži pacienta? 1 0 Měří ZP TK vždy na stejné paži? 1 0 dotazem Ví ZP co má hodnotit u pulsu kromě frekvence? 1 0 sestry, Zná ZP normální dechovou frekvenci? 1 0 zdravot. asistenta Zná ZP dechové poruchy? 1 0 (dále ZP) Používá ZP u pacientů v bezvědomí pro hodnocení 1 GCS? 0 Umí ZP rozlišit stupně kvantitativních poruch vědomí? 1 0 pohledem do dokumentac Jsou naměřené hodnoty zapsány v dokumentaci? 1 0 e MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ 8 Proveďte součet bodů: 100% = 8 bodů Pokud na některou otázku nelze odpovědět, protože daná situace nenastala, poznamenejte tuto skutečnost a upravte max. počet bodů. 14

15 9. 2 SOP: Podávání stravy I. Cíl: Zajistit adekvátní výživu u všech hospitalizovaných pacientů dle jejich aktuálního stavu, upevnění zdravých stravovacích návyků a zajištění optimálního prostředí pro stravování. II. Definice: Dietoterapie je léčba založená na cílevědomém podávání léčebné výživy ve snaze ovlivnit, potlačit nebo zcela odstranit chorobný děj v organismu. III. Zkratky: IV. Kompetence: Nelékařský zdravotnický pracovník podílející se na péči dle náplně činností a dle vyhlášky 55/2011 Sb 5., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. V. Pomůcky: Tabletový (podnosový) systém, jídelní stolky pro imobilní nemocné, ubrusy, ubrousky, vlhčené ubrousky k hygieně před podáním stravy imobilním nemocným, dokumentace pacienta, ochranné pomůcky určené k vydávání stravy (rukavice na pečivo, zástěra, týdenní rozpis stravy dle dietního systému nemocnice. VI. Přístroje: Lednice pro uchování stravy pacientů, mikrovlnná trouba. VII. Provedení: Zhodnoťte faktory ovlivňující příjem stravy (změny chuti, obtíže při příjmu potravy, gastrointestinální obtíže). Podávejte stravu podle diety stanovené lékařem. Vždy před podáváním stravy si umyjte ruce a oblékněte oděv určený k podávání stravy. Při zajišťování speciální stravy, přídavků a při edukaci pacientů spolupracujte s nutričním terapeutem. VIII. Postup: - při zahájení hospitalizace informujte pacienta, kdy se podává strava, jakou má dietu - zajistěte správnou teplotu stravy (60 C při výdeji) - připravte místnosti k podávání stravy pro chodící pacienty - pokoje vyvětrejte, upravte okolí pacienta (pozor na plnou močovou láhev apod.) 5 Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-k-vyhlasce-c-sb-kterou-se-stanovi-cinnosti-zdravotnickychpracovniku-a-jinych-odbornych-pracovniku-ve-zneni-vyhlasky-c-sb_4763_949_3.html>. 15

16 - imobilního pacienta upravte do vhodné polohy (nejlépe do polosedu až do sedu), jídlo přineste k lůžku, umožněte pacientovi umytí rukou před jídlem a po jídle - při rozdávání stravy zkontrolujte správnost podávaného jídla (záměna jídel) na jídelní stolek - dle stavu pacienta upravte jídlo (namazat pečivo, nakrájet na kousky atd.) - pacienta, který nemůže jíst sám, nakrmte, podávejte malá sousta, nespěchejte - pacienta s poruchou polykání krmí sestra - dbejte na čistotu pacienta po jídle, pokud je to nutné, zajistěte výměnu a úklid znečistěného prádla - zajistěte umytí a dezinfekci jídelních stolků před i po podání stravy - sledujte, zda nemocný dodržuje dietu, popř. taktně upozorněte na nutnost dodržování diety, eventuálně zajistěte edukaci nutriční terapeutkou - u pacientů v riziku malnutrice sledujte a zaznamenejte množství jídla, které pacient snědl do dokumentace (denní bilance stravy) II. -o problému s podáváním stravy či tekutin informujte lékaře a zapište do dokumentace IX. Komplikace: Záměna diety Nedodržení dietního režimu Odmítání stravy pacientem, negativní přístup, nechutenství Špatně zvolená forma stravy X. Zvláštní upozornění: Dbejte na dodržování pitného režimu zvlášť u geriatrických, pacientů v dialyzačním programu a nesoběstačných pacientů (tekutiny v dosahu pacienta, denní bilance tekutin zápis do dokumentace). Dbejte na dodržování všech hygienických předpisů souvisejících s manipulací s potravinami a podávání stravy. XI. Související dokumenty: Zákon č. 20/1966 Sb., O péči o zdraví lidu [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.sagit.cz/pages/uz.asp?tema_id=37&cd=61&typ=r&det=&levelid=329539l>. Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-k-vyhlasce-csb-kterou-se-stanovi-cinnosti-zdravotnickych-pracovniku-a-jinych-odbornych-pracovniku-ve-znenivyhlasky-c-sb_4763_949_3.html>. KAPOUNOVÁ, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada, Str

17 Kontrolní kritéria SOP: Měření fyziologických funkcí Klinika/oddělení: Vrchní sestra: Staniční sestra: Jména auditorek: Jméno sestry: Datum auditu: 17

18 Metoda Kontrolní kritéria Bodové hodnocení ano ne dotazem pacienta dotazem sestry, pohledem do dokumentace pohledem do NIS Byl informován o: 1 0 době podávání stravy dietním režimu Byl informován, jaké komplikace mohou nastat při nedodržení 1 0 diety? Byla mu poskytnuta hygiena rukou před a po podání stravy? 1 0 Je podávaná strava pacientovi dostatečně teplá? 1 0 Je spokojen s množství a kvalitou jídla? 1 0 Používá ochranné pomůcky při podávání jídla - zástěru, popř. 1 0 rukavice? Byla podána dieta dle ordinace lékaře? 1 0 Byl pacient uložen do vhodné polohy? 1 0 Podala stravu pacientovi připravenou přiměřeně vzhledem k 1 0 schopnostem a zdravotnímu stavu? Nabídla po jídle tekutiny imobilnímu pacientovi? 1 0 Umožnila pacientům před a po jídle hygienu rukou? 1 0 Zaznamenala množství stravy do dokumentace (denní 1 0 bilance stravy)? Zaznamenala množství tekutin do dokumentace (bilance tekutin)? 1 0 Byla objednána strava podle počtu hospitalizovaných 1 0 pacientů na oddělení? Maximální počet bodů 15 Proveďte součet bodů: 100% = 15 bodů Pokud na některou otázku nelze odpovědět, protože daná situace nenastala, poznamenejte tuto skutečnost a upravte max. počet bodů. 18

19 9. 3 SOP: Předávání služby I. Cíl: Kvalitní předání kompletních informací o nemocných. II. Definice: Předávání služby je předávání kvalitních, úplných, pravdivých a závažných informací z proběhnuté služby (kompletní informace o pacientech, technickém stavu pracoviště a důležitých provozních událostech) zdravotnickým pracovníkem, ústně i písemně, zdravotnickému pracovníkovi nastupujícímu do služby, který potřebuje tyto informace pro výkon své práce. III. Zkratky: NLZP nelékařský zdravotnický pracovník. IV. Kompetence: NLZP dle své náplně činností a dle vyhlášky 55/2011 Sb. 6, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. V. Pomůcky: Zdravotnická dokumentace, Kniha hlášení. VI. Přístroje: -- VII. Provedení: K předání služby dochází vždy při střídání zdravotnických pracovníků. Zdravotnický pracovník končící službu předává osobně všechny důležité informace zdravotnickému pracovníkovi nastupujícímu do služby. Ústní i písemné předání těchto informací musí být ve vzájemné shodě. Informace o zdravotním stavu pacientu a ošetřovatelské péči na lůžkových odděleních si předávají ZP přímo u lůžka nemocného, výjimečně v pracovně sester. Předání a převzetí služby musí být stvrzeno podpisem a razítkem v ošetřovatelské dokumentaci. VIII. Postup: - při přebírání služby se pacientům představte, umožňuje-li to stav pacienta a situace - zaznamenejte veškeré zjištěné skutečnosti o nemocném do dokumentace Hodnocení - denní záznam - do Knihy hlášení zaznamenejte: o datum a čas nástupu do služby (nebo označení denní či noční služby) 6 Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-k-vyhlasce-c-sb-kterou-se-stanovi-cinnosti-zdravotnickychpracovniku-a-jinych-odbornych-pracovniku-ve-zneni-vyhlasky-c-sb_4763_949_3.html>. 19

20 o počet nemocných hospitalizovaných na oddělení o převzetí návykových látek a uložených cenností na základě fyzické kontroly o převzetí klíčů od lékárny o plnění harmonogramu práce o naměřenou teplotu v lednici s léky a v místnosti s léky (1 x za 24 hod.) o funkčnost signalizačních zařízení (1x týdně) o různé technické informace důležité pro chod oddělení o mimořádné události, které by mohly ovlivnit průběh další směny IX. Komplikace -- X. Zvláštní upozornění: Vrchní sestra, staniční sestra nebo pověřený pracovník kontroluje a stvrzuje podpisem údaje v Knize hlášení a v ošetřovatelské dokumentaci nejméně 1 x týdně. XI. Související dokumenty: Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.sagit.cz/pages/uz.asp?tema_id=37&cd=61&typ=r&det=&levelid=329539l>. Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00101&cd=76&typ=r>. Vyhláška 123/2006 Sb., evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/vyhlaska-c-sb_1966_1051_3.html >. Charta práv hospitalizovaného dítěte [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.forumek.cz/documents/texts/1_2.pdf 20

21 >. Kontrolní kritéria SOP: Měření fyziologických funkcí Klinika/oddělení: Vrchní sestra: Staniční sestra: Jména auditorek: Jméno sestry: Datum auditu: Metoda Kontrolní kritéria Bodové hodnocení ano ne dotazem sestry Ví sestra, jakým způsobem má předávat službu? 1 0 Má sestra při předávání služby k dispozici zdravotnickou 1 0 dokumentaci pacienta? Předaly si sestry službu u lůžka pacientů? 1 0 dotazem sestry Jsou ústní a písemné informace ve shodě? 1 0 a pohledem do Předaly si sestry písemně i fyzicky návykové látky? 1 0 dokumentace Předaly si sestry písemně i fyzicky uložené cennosti? 1 0 Předaly si sestry písemně i fyzicky klíče od lékárny? 1 0 pohledem do Jsou předávané informace zaznamenány v ošetřovatelské 1 0 dokumentace dokumentaci? Jsou záznamy v ošetřovatelské dokumentaci podepsány ošetřující 1 0 sestrou? Jsou denní záznamy v ošetřovatelské dokumentaci podepsány 1 0 staniční sestrou alespoň 1x týdne a u všech pacientů? Jsou všechny zápisy v knize Hlášení verifikovány podpisem 1 0 staniční sestry? Obsahuje kniha Hlášení všechny informace? 1 0 Jsou zápisy v knize Hlášení podepsány všemi pracovníky 1 0 přítomnými ve službě? Maximální počet bodů 13 Proveďte součet bodů 100% = 13 bodů Pokud na některou otázku nelze odpovědět, protože daná situace nenastala, poznamenejte tuto skutečnost a upravte maximální počet bodů. 21

22 9.4 SOP: Příjem pacienta k hospitalizaci I. Cíl: Zajištění plynulého a správného průběhu příjmu pacienta do FNUSA v Brně. II. Definice: Pacient je přijímán k vyšetření nebo zajištění léčebné a ošetřovatelské péče pro navrácení, eventuálně udržení zdraví s cílem jeho opětovného zařazení do rodinného, pracovního a společenského života. III. Zkratky: FN USA NLZP OSZDP Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nelékařský zdravotnický pracovník Oddělení sociálně-zdravotní a domácí péče IV. Kompetence: NLZP dle své náplně činností a dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. 7, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. V. Pomůcky: Dokumentace, pomůcky k měření fyziologických funkcí. VI. Přístroje: Monitory ke kontinuálnímu sledování fyziologických funkcí. VII. Provedení: Přijetí pacienta ve FNUSA probíhá dle platných zákonných a etických norem a dle Provozního řádu FNUSA a provozních řádů klinik/oddělení tak, aby byl zajištěn bezpečný příjem pacienta. Při přijetí cizího státního příslušníka je povinností ošetřujícího personálu postupovat dle Směrnice FNUSA č. 9/2006. VIII. Postup: Příjem pacienta na ambulanci - zkontrolujte osobní doklady (občanský průkaz, průkaz pojištěnce) - vyhledejte nebo vyhotovte ambulantní kartu - získejte důležité informace o pacientovi: z doporučení od lékaře, cíleným rozhovorem s pacientem či jeho doprovodem, vlastním cíleným pozorováním; důležité a podstatné informace předejte lékaři 7 Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-k-vyhlasce-c-sb-kterou-se-stanovi-cinnosti-zdravotnickychpracovniku-a-jinych-odbornych-pracovniku-ve-zneni-vyhlasky-c-sb_4763_949_3.html>. 22

23 - předejte pacienta do ordinace lékaři - připravte pacienta k vyšetření lékařem, asistujte při lékařském vyšetření - splňte ordinace lékaře - dejte pacientovi k dispozici letáček Rady pacientům - zajistěte administrativní přijetí nemocného a předání nemocného s veškerou dokumentací sestře na oddělení, včetně záznamů o provedených úkonech a výsledcích vyšetření - zajistěte přednostní ošetření pacientů na vozíku či sedačce - mějte stálý přehled o nemocných čekajících v čekárně na ošetření, informujte pacienty o čekací době Plánovaný příjem pacienta na lůžkové oddělení - představte se a seznamte se s pacientem - převezměte pacienta i dokumentaci od ambulantní sestry - zajistěte sepsání a uložení osobních věcí a cenností pacienta (Soupis věcí převzatých do úschovy), zajistěte převlečení nemocného do ústavního prádla, nemá li svoje vlastní - přiložte pacientovi identifikační náramek (postupujte dle Směrnice Identifikace pacientů) - seznamte pacienta s Právy pacientů, Domácím řádem a edukaci zapište do dokumentace - seznamte pacienta s oddělením, odveďte ho na pokoj a představte ostatním nemocným - ukažte pacientovi jeho lůžko a noční stolek, seznamte ho se systémem signalizace (přivolání sestry) - zaveďte ošetřovatelskou dokumentaci: odeberte sesterskou anamnézu do 24 hodin od přijetí, v případě nalezení ošetřovatelských problémů naplánujte jejich řešení (stanovte spolu s pacientem cíl a plán) - vyhodnoťte a zapište riziko pádu, riziko vzniku dekubitů a základní nutriční screening - proveďte potřebné ošetřovatelské výkony a splňte ordinace lékaře - zajistěte administrativní příjem pacienta (pokud nebyl zajištěn ambulancí) Akutní příjem pacienta na lůžkové oddělení a Urgentní příjem - po převzetí zprávy o přijetí pacienta neprodleně informujte všechny členy zdravotnického týmu o diagnóze, aktuálním stavu pacienta, aktuálních potřebách a event. diagnostických výkonech - organizujte péči o pacienta se zřetelem na priority obnovení, podporu a zachování základních životních funkcí a prevenci komplikací - ve spolupráci s lékařem poskytněte okamžitou neodkladnou a odbornou pomoc, ošetřete nemocného - po celou dobu příjmu kontinuálně monitorujte fyziologické funkce pacienta, hodnoty zaznamenejte do dokumentace, patologické odchylky hlaste ihned lékaři - proveďte akutní odběry biologického materiálu dle ordinace lékaře a zajistěte včasné výsledky, patologické odchylky hlaste ihned lékaři - asistujte lékaři při vyšetření pacienta - zajistěte další nezbytná akutní vyšetření, přípravu k operačnímu zákroku či transportu pacienta dle ordinace lékaře 23

24 - jakmile to situace dovolí, přiložte pacientovi identifikační náramek (postupujte dle Směrnice Identifikace pacientů) - připravte pacienta k dalším invazivním diagnosticko-léčebným výkonům - zahajte léčbu bolesti dle ordinace lékaře a zapisujte sledování bolesti - při vyšetření intoxikovaného pacienta, pacienta psychiatricky nemocného, pacienta ve stavu akutní zmatenosti trvale sledujte psychický stav, projevy agrese, příznaky dekompenzace psychického stavu - v případě sebepoškozování pacienta či agrese vůči personálu imobilizujte pacienta dle ordinace lékaře fyzicky či farmakologicky - vyhodnoťte a zapište do 24 hod riziko pádu, riziko vzniku dekubitů a základní nutriční screening - dbejte na ochranu důstojnosti pacienta a respektujte jeho stud - zajistěte předání informace o hospitalizaci pacienta rodině - při změně obložnosti na jednotkách intenzívní péče tuto informaci hlaste na daném telefonním čísle Administrativní příjem pacienta - souhrn - ve spolupráci s lékařem vyplňte Hlášení o přijetí k hospitalizaci, daný formulář vytiskněte a s přiložením občanského průkazu a karty pojištěnce zajistěte vystavení chorobopisu pacienta v přijímací kanceláři - zkontrolujte osobní doklady pacienta, není li bezpečně zjištěna totožnost nemocného, je třeba telefonicky vyrozumět OSZDPS (zajistí hlášení na Policii ČR) - neznámé údaje se snažte co nejdříve doplnit ve spolupráci s rodinou, ošetřovatelským týmem, sociální pracovnicí - je- li pacient v bezvědomí, zajistěte odeslání Oznámení o převzetí pacienta do ústavní péče do 24 hod. Městskému soudu: oznámení zašlete na soud faxem, originál oznámení předejte OSZDP, které zajistí odeslání poštou, a kopii oznámení založte do chorobopisu pacienta - zkontrolujte, případně zajistěte vystavení Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti a zapište číslo do evidence DPN - zapište pacienta do Knihy vstupu a výstupu - zajistěte sepsání a uložení osobních věcí a cenností pacienta (Soupis věcí převzatých do úschovy) - upozorněte pacienta na možnost úschovy cenných věcí do pokladny - tam, kde to lze, zajistěte informovaný souhlas s hospitalizací, nahlížením do dokumentace - vyznačte čas přijetí pacienta do dokumentace pacienta: RO, JIP - zaznamenejte k dané hodině přijetí do Denního záznamu RO, JIP standardní oddělení - uveďte do Sesterské dokumentace standard, sesterská anamnéza IX. Komplikace: Neznámá totožnost pacienta 24

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence NLZP příprava návrhu nové vyhlášky o činnostech NLZP v návaznosti na připravovaný

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Resortní bezpečnostní cíle V nemocnicích Pardubického kraje (dále jen NPK) jsou dodržovány resortní bezpečnostní cíle (dále jen RBC), které jsou vypracovány dle Věstníku č. 5/2012 Ministerstva zdravotnictví

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem Jaroslava Jedličková Cíl prezentace Personál na operačním sále (OS) Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP HC11 - Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči Jedná se o první a poslední návštěvu klienta v domácí zdravotní

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem Jaroslava Jedličková Cíl prezentace Personál na operačním sále (OS) Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Po ukončení editace ZÁZNAMU HOSPIZALIZACE můžeme vytisknout potřebné formuláře prostřednictvím ikony tisku z dolní nástrojové lišty.

Po ukončení editace ZÁZNAMU HOSPIZALIZACE můžeme vytisknout potřebné formuláře prostřednictvím ikony tisku z dolní nástrojové lišty. Postup při administrativním příjmu: Příjem pacientů se provádí v hospitalizačním rozhraní NIS. V hlavním okně tohoto rozhraní uživatel zvolí konkrétní lůžkovou stanici, na kterou chce přijmout pacienta.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

Zajištění kardiopulmonální resuscitace

Zajištění kardiopulmonální resuscitace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Směrnice Označení dokumentu: SM39/2016 Počet stran: 9 Počet příloh: 6 Verze: 1 Platnost od: 1.6.2016 Doba platnosti:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 8 8 8 Číslo smlouvy 2 T 9 1 E 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 2 3 IČZ smluvního ZZ 5 2 Číslo smlouvy 2 A 5 M 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI Identifikační číslo Oblast působnosti a druh Verze 04 SOP_CHN_0009_4 l. Dodatky 0 Revize dokumentu ll. Ročně lll. SOP Přílohy Úsek platnosti lll. PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI Jméno

Více

Kompetence všeobecné sestry

Kompetence všeobecné sestry Certifikovaný kurz: Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (2017) Repetitorium teorie ošetřovatelství Kompetence všeobecné sestry Mgr. Martin Krause, DiS. martin.krause@tul.cz Kompetence

Více

Ošetřovatelská anamnéza - děti

Ošetřovatelská anamnéza - děti Ošetřovatelská anamnéza - děti Jméno dítěte (bez příjmení)... oslovení:... Diagnóza:...... Věk... Den hospitalizace:... Předchozí zkušenost s hospitalizací: ne ano Jaká: Charakteristika dítěte samotářské

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 5 2 6 9 7 0 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 4 7 8 1 3 7 5 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle 18 18.1 Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se

Více

VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE

VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE Vohrnová Ivana Operační sály Lochotín FN Plzeň OPERAČNÍ SÁLY LOCHOTÍN FN PLZEŇ OS Lochotín: 12 - operačních

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice,

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice, Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester konference Dietní výživa 2016 Pardubice, 11.10.2016 Česká asociace sester (ČAS) je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková,

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 7 2 8 3 9 3 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 4 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 L 5 4 M 0 0 5 Název IČO Krajská nemocnice Liberec PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.08.08 / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Přeloučská poliklinika a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Přeloučská poliklinika a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 0 9 1 7 4 1 5 IČZ smluvního ZZ 6 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 5 E 6 5 A 1 0 1 Název IČO Přeloučská poliklinika a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE - NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY V PRAXI. RNDr. Renata Podstatová Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví

VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE - NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY V PRAXI. RNDr. Renata Podstatová Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE - NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY V PRAXI RNDr. Renata Podstatová Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 1 3 9 9 0 9 8 IČZ smluvního ZZ 7 8 9 8 2 0 0 0 Číslo smlouvy 5 M 7 8 A 0 5 6 Název IČO MEDINTADIA s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 5 2 0 5 3 6 IČZ smluvního ZZ 6 8 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 4 E 6 8 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC PŘÍSTUP PRO DIALÝZU ARTERIOVENÓZNÍ SPOJKA EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC PŘÍSTUP PRO DIALÝZU ARTERIOVENÓZNÍ SPOJKA EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC PŘÍSTUP PRO DIALÝZU ARTERIOVENÓZNÍ SPOJKA EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY PŘÍSTUP PRO DIALÝZU ARTERIOVENÓZNÍ SPOJKA Arteriovenózní spojka (AVS) je spojení mezi tepnou a žilou,

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Netradičně tradiční cvičení složek IZS

Netradičně tradiční cvičení složek IZS Medicína katastrof Brno 16.2.2017 Netradičně tradiční cvičení složek IZS Petr Hubáček, Jarmila Kohoutová Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Fakultní nemocnice Olomouc Dáváme šanci životu AUTOBUS

Více

Žádost o umístění: Žádost přijata dne: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Umístění požaduji od:

Žádost o umístění: Žádost přijata dne: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Umístění požaduji od: Žádost o umístění: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Žádost přijata dne: Umístění požaduji od: Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Rodné číslo: Státní

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

PRACOVNÍ POSTUP PÉČE O NEKLIDNÉHO PACIENTA/KLIENTA POUŢITÍ OMEZOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

PRACOVNÍ POSTUP PÉČE O NEKLIDNÉHO PACIENTA/KLIENTA POUŢITÍ OMEZOVACÍCH PROSTŘEDKŮ PRACOVNÍ POSTUP PÉČE O NEKLIDNÉHO PACIENTA/KLIENTA POUŢITÍ OMEZOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Vydání: 2. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 29. 2. 2008 Odborný

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Lhotáková Alena,DiS. Registrovaný nutriční terapeut Vazební věznice Praha Pankrác

Lhotáková Alena,DiS. Registrovaný nutriční terapeut Vazební věznice Praha Pankrác Lhotáková Alena,DiS. Registrovaný nutriční terapeut Vazební věznice Praha Pankrác POČET VĚZNIC A PŘIDRUŽENÝCH ZAŘÍZENÍ POČET NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ nutričních terapeutů ve VSČR působí celkem 5 jednotlivé

Více

Akreditační karta dětské ozdravovny (DO)

Akreditační karta dětské ozdravovny (DO) Příloha č. 2 Akreditační karta dětské ozdravovny (DO) Název dětské ozdravovny: Provozovatel dětské ozdravovny: Adresa: IČO: Telefon: Fax: Statutární zástupce provozovatele: Dětská ozdravovna: Adresa: IČO:

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 7 2 8 3 9 3 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 4 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 L 5 4 M 0 0 5 Název IČO Krajská nemocnice Liberec PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Hodnocení kvality poskytované ošetřovatelské péče. Mgr. Dita Svobodová

Hodnocení kvality poskytované ošetřovatelské péče. Mgr. Dita Svobodová Hodnocení kvality poskytované ošetřovatelské péče Mgr. Dita Svobodová Cíl a předmět hodnocení Hodnocení úrovně kvality poskytované ošetřovatelské péče Dodržování legislativních norem Dodržování akreditačních

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

MUDr. RADOMÍR SEDLÁČEK. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

MUDr. RADOMÍR SEDLÁČEK. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 7 0 8 7 5 8 9 8 IČZ smluvního ZZ 6 8 2 4 9 0 0 0 Číslo smlouvy 8 E 6 8 A 0 3 8 Název IČO MUDr. RADOMÍR SEDLÁČEK PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 6 1 8 5 6 8 2 7 IČZ smluvního ZZ 8 6 2 2 2 0 0 0 Číslo smlouvy 5 T 8 6 A 0 8 7 Název IČO B.Braun Avitum s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 1 3 8 3 0 8 2 IČZ smluvního ZZ 0 6 0 5 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 6 M 0 5 1 Název IČO ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.06.06 / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Porovnání standardů kvality sociálních služeb a ošetřovatelských standardů

Porovnání standardů kvality sociálních služeb a ošetřovatelských standardů Porovnání standardů kvality sociálních služeb a ošetřovatelských standardů Hana Janečková a Milena Johnová, 2013 Definice a cíle ošetřovatelské péče S použitím KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ. Věstník č. 9. Metodická

Více

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z ESF organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z OPLZZ 1. Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci.

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 7 2 1 9 1 3 1 IČZ smluvního ZZ 3 2 3 9 7 2 9 7 Číslo smlouvy 5 C 3 2 A 2 6 2 Název IČO MUDr. Lubomír Zdařil PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Bezpečnostní cíle. Realizace resortních bezpečnostních cílů v RÚ

Bezpečnostní cíle. Realizace resortních bezpečnostních cílů v RÚ Bezpečnostní cíle Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo Resortní bezpečnostní cíle (RBC), jako opatření k zajištění vyšší bezpečnosti pacientů i kvalitě poskytované zdravotní péče. Naplněním Resortních

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE Nutriční screening Nutriční screening je jednoduchý nástroj pro zhodnocení nutričního stavu pacienta. Možností nutričního screeningu je celá řada. Obvykle však obsahuje údaj o hmotnosti, BMI (Body Mass

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Mgr. Irena Stašková Petra Lacinová Dialyzační středisko Praha Homolka B. Braun Avitum s.r.o. MRSA Methicilin rezistentní S. aureus Představuje významnou zdravotní

Více

DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP

DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Zákon o zdravotnické záchranné službě 374/2011 Sb.

Více

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 0 8 0 0 6 9 1 IČZ smluvního ZZ 8 9 9 0 3 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 8 9 N 0 0 6 Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty První poklad je zdraví R. W. Emerson Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty www.nemtru.cz Vážení pacienti, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. úkolem pracovníků naší nemocnice je svědomitě

Více

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi HEMODIALÝZA Hemodialyzační léčba nezvratného stadia selhání ledvin poskytuje pacientům co nejvyšší možnou kvalitu života, ale i nejlepší snášenlivost

Více

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Nedílná součást každého operačního zákroku Optimální přístup

Více