Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů"

Transkript

1 Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

2 Obsah 1. Úvod Cíl Cílová skupina Popis praxe Přínos Personální zajištění Materiální a technické zajištění Návrh kalkulace jedné praxe Příklady standardních ošetřovatelských postupů: SOP: Měření fyziologických funkcí SOP: Podávání stravy SOP: Předávání služby SOP: Příjem pacienta k hospitalizaci

3 1. Úvod Metodika předkládá podrobný návod na organizaci odborných praxí, které byly realizovány v rámci projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/ Metodika poskytuje nejen instrukce k organizování odborných praxí, ale i potřebné materiální, technické a personální zajištění a návrhy ošetřovatelských postupů. Výukové materiály projetu jsou dostupné na webových stránkách projektu v sekci synergické projekty. 2. Cíl Obecným cílem odborných praxí je získání a prohloubení praktických dovedností souvisejících s ošetřovatelskou péčí v rámci ošetřovatelského procesu pod vedením odborníků jak z nemocnice, tak z odborných středních zdravotnických škol. Dílčími cíli odborných praxí jsou: - Získání inovovaných znalostí v poskytování primární a sekundární péče. - Osvojení si odborné terminologie. - Schopnost pracovat se zdravotnickou dokumentací. (Porozumění zdravotnické dokumentaci jaké základní informace musí studenti umět vyčíst?) - Vypracování kvalitní ošetřovatelské anamnézy. (Lze stanovit nějaké parametry kvality?) - Osvojení si ošetřovatelských standardů a výkon práce v souladu s nimi. - Získání inovovaných poznatků a schopnost jejich aplikace v ošetřovatelském procesu. - Zdokonalení komunikačních dovedností. - Schopnost pracovat v týmu. - Dodržování etického kodexu. 3. Cílová skupina Cílovou skupinou odborné praxe jsou studenti středních zdravotnických škol (2. 4. ročník). Konkrétně se jedná o obory Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum, Ošetřovatel. Cílovou skupinou dlouhodobých a měsíčních praxí jsou studenti brněnských středních zdravotnických škol. Cílovou skupinou týdenních praxí jsou studenti mimobrněnských středních zdravotnických škol (kraj Vysočina, Zlínský kraj). 3

4 4. Popis praxe Odbornou praxi lze rozdělit do tří kategorií: 1. Dlouhodobá praxe 2. Měsíční praxe 3. Týdenní praxe Dlouhodobá praxe jedná se o praxi, která probíhá kontinuálně během celého školního roku. Studenti mají dle ročníku pevně stanoven počet hodin praxe týdně, kdy pravidelně dochází na oddělení. V rámci jednoho školního roku žáci mohou rotovat po více odděleních. Jednotlivá oddělení a seznam studentů jsou dány na začátku školního roku. Rozvržení týdenních praxí v jednotlivých ročnících může být následující: 2. ročník: 3 hodiny v týdnu (1 den/týden) 3. ročník: 12 hodin v týdnu (2 dny/týden) 4. ročník: 15 hodin v týdnu (3 dny/týden) Odborná dlouhodobá praxe probíhá na 18 odděleních: - I. Interní kardiologická klinika 49 - II. Interní klinika 67 - II. Interní klinika 69 - II. Interní klinika 70 - II. Interní klinika 71 - I. Chirurgická klinika 40 - I. Chirurgická klinika 41 - I. Chirurgická klinika 61 - I. Chirurgická klinika 44 - II. Chirurgická klinika 4 - II. Chirurgická klinika 8 - II. Chirurgická klinika 9 - Doléčovací rehabilitační oddělení B - Doléčovací rehabilitační oddělení C - Doléčovací rehabilitační oddělení D - I. Neurologická klinika I. Neurologická klinika 82 - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku V rámci dlouhodobé odborné praxe studenti získávají odborné dovednosti v těchto oblastech: - Hygienická péče (koupel, péče o kůži, dutinu ústní). - Polohování. 4

5 - Úprava lůžka. - Podávání stravy, sledování dodržování pitného režimu, sledování výdeje a příjmu tekutin. - Pečování o vyprazdňování. - Sledování a měření fyziologických funkcí. - Bandáže DKK - Podávání léčebných přípravků, aplikace inzulínu. - Odběr biologického materiálu, odběr krve. - Asistence u převazů. - Dezinfekce ploch a povrchů. - Příprava pacienta před léčebnými úkony (operace), péče o pacienty po těchto úkonech. - Ošetření akutních a chronických ran. - Předávání služby. Měsíční praxe jedná se o intenzivní souvislou praxi na daném oddělení. Rozvržení měsíčních praxí se liší dle věku studenta. V případě, že student dosáhl věku 18 let, absolvuje praxi ve výši 7 hodin každý den. V opačném případě je to 6 hodin denně. Student může chodit na ranní, odpolední či noční směny. V případě noční směny je však nutné, aby student byl starší 18 let a s touto směnou souhlasil. V rámci měsíční praxe si studenti prohlubují své dovednosti ve stejných oblastech jako u dlouhodobých praxí. Týdenní praxe jedná se o mimořádnou praxi pro mimobrněnské studenty. V rámci této praxe studenti získávají praktické dovednosti na odděleních, která nemají k dispozici ve svých nemocnicích, kam docházejí na praxi. Jedná se intenzivní praxi, která je doplňována exkurzemi na dalších speciálních odděleních či klinikách. Týdenní praxe jsou určeny především pro studenty 3. ročníků SZŠ. Praxe probíhá každý den po 6 hodinách. Odborná týdenní praxe probíhá na 7 odděleních: - I. Ortopedická klinika 57 - I. Dermatovenerologická klinika 28 - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 21 - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 75 - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku JIP - I. Chirurgická klinika 63 - Neurochirurgická klinika 72 V rámci týdenní praxe studenti získávají tyto praktické dovednosti a znalosti: - Specifika kliniky a oddělení, skladba a specifika nemocných. - Příjem nemocného. - Měření fyziologických funkcí. - Podávání stravy. 5

6 - Podávání léčebných přípravků. - Úprava lůžka. - Asistence u převazů. - Asistence při endoskopiích. - Příprava a aplikace infuzí. - Akutní příjem na JIP, monitoring na JIP. 5. Přínos Přínosem studenta absolvujícího odbornou praxi je především získání praktických dovedností pro budoucí povolání ve zdravotnictví prostřednictvím nácviků jednotlivých praktických úkonů pod vedením odborníků a získání uceleného pohledu na chod a organizaci nemocnice. Jednoznačným přínosem pro studenty účastnících se všech typů odborných praxí je bezesporu individuální přístup ze strany všeobecných sester a odborných vyučujících ze SZŠ. 6. Personální zajištění Realizaci dlouhodobých a měsíčních praxí personálně zajišťují všeobecné sestry (odborní mentoři a mentorky) na daných odděleních a odborní vyučující ze SZŠ (stálý dozor). Inovace těchto typů odborných praxí spočívá především v individuálním přístupu mentorky a odborného vyučujícího k jednotlivým studentům. Praktické úkony jsou prováděny studentem pod vedením ošetřovatelského týmu s větší mírou kvality a odborností než u klasických praxí. Na realizaci odborných praxí se rovněž podílí organizační tým. Pracovní náplň organizačního týmu: - počet pracovníků 2, - rozdělení studentů na oddělení, organizační zajištění všech odborných praxí, - komunikace se studenty, - komunikace s odbornými mentory a stálým dozorem, - zajištění ubytování a stravy pro mimobrněnské studenty, - kontrola praxí, - řešení nahodilých komplikací. Pracovní náplň odborného mentora: - počet pracovníků cca 140 (vzhledem k povaze práce všeobecné sestry na směny je nezbytné zaměstnat velké množství odborných mentorů, aby byly všechny odborné praxe personálně zajištěny), v případě týdenních praxí pro mimobrněnské školy se jedná o cca dalších 8 pracovníků, 6

7 - organizace a rozdělení aktivit na oddělení, - dohled nad řádným chodem oddělení, - konzultace se studenty, - edukace, vysvětlení a objasnění úkonů spojených s léčbou pacientů, - kontrola činností prováděnými studenty, - komunikace s organizačním týmem, stálým dozorem. Pracovní náplň stálého dozoru na praxích: - počet pracovníků 22 (na každém oddělení dohlíží na praxi 1 odborný vyučující za školu, na jednom oddělení může mít praxí více škol), v případě týdenních praxí tato pozice není obsazena, - metodické vedení odborné praxe, - dohled nad prováděnými činnostmi, - hodnocení práce studentů, (máme nějaké kritéria, podle čeho se hodnocení na praxi dělá?) - komunikace s odbornými mentory a organizačním týmem. Kvalifikační požadavky na odborného mentora: - všeobecná sestra, - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona 96/2004 Sb. 1, - odborná praxe na daném (specializovaném) oddělení. Kvalifikační požadavky na stálý dozor: - vysokoškolské vzdělání - odborné předměty, - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona 96/2004 Sb., - odborná praxe. 1 Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se získává oprávnění k výkonu povolání bez odborného dohledu a k vedení praktického vyučování ve studijních oborech a v akreditovaných kvalifikačních kurzech, ve specializačním vzdělávání a v certifikovaných kurzech. Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonpar.jsp?idbiblio=57523&nr=96~2f2004&rpp=15#local-content> 7

8 7. Materiální a technické zajištění Odborné praxe probíhají na odborných pracovištích, která disponují specializovaným materiálním i technickým vybavením potřebným pro praktický nácvik ošetřovatelské péče: - specializované přístrojové a materiálové vybavení dle jednotlivých oddělení - drobný zdravotnický materiál (ochranné rukavice, periferní žilní kanyly, jehly, stříkačky, krytí, inovativní krycí materiály, močové katetry, desinfekce, centrální žilní katetry, obvazový materiál, hemodialyzační katetry, ochranné zástěry, inovativní materiály na hojení ran, tracheostomické kanyly, ústenky, podložky, ochranné čepice, buničina, antistatická obuv na zákrokové a operační sály apod.) 8. Návrh kalkulace jedné praxe Ve vzorové kalkulaci jsou vyčísleny náklady na 6 hodinovou praxi pro 8 studentů. Osobní náklady jsou vypočítány pro 3 odborné mentory a 1 odbornou vyučující (stálý dozor). Cena spotřebovaného zdravotnického materiálu je závislá na konkrétních požadavcích daného oddělení. Pro vyčíslení kalkulace jedné praxe je nutno vzít v úvahu následující položky: Celkové náklady na mentory: Hodinová sazba mentora: Celkové náklady na stálý dozor: Hodinová sazba stálého dozoru: Kč 160 Kč 822 Kč 137 Kč 8

9 9. Příklady standardních ošetřovatelských postupů: Standardní ošetřovatelské postupy 2 byly vytvořeny k zajištění kvalitní ošetřovatelské péče. Všechny SOP uvedené v metodice vychází z Koncepce ošetřovatelské péče ČR, která je uveřejněna ve Věstníku MZ č.9/ SOP se zaměřují na popis ošetřovatelských činností a výkonů. Definování postupu je důležité zejména k zajištění jednotné péče a bezpečného postupu v ošetřování, jednak pro stávající zaměstnance, jednak napomáhají pro sjednocení zapracování všech nových zdravotnických pracovníků. Student SZŠ musí být tedy s těmito SOP seznámen již v rámci své odborné praxe v nemocnici. V rámci této kapitoly jsou uvedeny příklady těchto SOP: - Měření fyziologických funkcí. - Podávání stravy. - Předávání služby. - Příjem pacienta k hospitalizaci. 2 Dále jen SOP. 3 Věstník MZ č. 9/2004. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/legislativa/dokumenty/vestnik_3648_1778_11.html >. SOP jsou jedním druhem standardů, které jsou upraveny ve Věstníku. Dále jsou zde uvedeny standardy zaměřené na strukturu a standardy zaměřené na výsledek. 9

10 9. 1 SOP: Měření fyziologických funkcí I. Cíl: Zjištění hodnot životně důležitých funkcí a následné poskytování kvalitní zdravotní péče. Předcházení možnému vzniku nežádoucích komplikací. II. Definice: Opakované měření fyziologických funkcí a jejich hodnocení v průběhu času. III. Zkratky: NLZP TK P TT nelékařský zdravotnický pracovník krevní tlak puls, tep tělesná teplota IV. Kompetence: NLZP dle náplně činností a dle vyhlášky 55/2011 Sb 4., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. V. Pomůcky: Fonendoskop, tonometr, lékařský teploměr, baterka, stopky či hodinky, zdravotnická dokumentace. VI. Přístroje: Monitor pro měření fyziologických funkcí. VII. Provedení: Měření fyziologických funkcí je prováděno vždy při příjmu pacienta v rámci ošetřovatelské anamnézy a dále dle ordinace lékaře a stavu pacienta. Pacient musí být vždy informován o každém výkonu. VIII. Postup: Tlak krve vyberte vhodnou manžetu dle objemu paže pacienta a řádně upevněte TK měřte na stejné končetině změřte TK naměřenou hodnotu zaznamenejte do dokumentace. 4 Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-k-vyhlasce-c-sb-kterou-se-stanovi-cinnosti-zdravotnickychpracovniku-a-jinych-odbornych-pracovniku-ve-zneni-vyhlasky-c-sb_4763_949_3.html>. 10

11 Puls - vyhmatejte tepovou vlnu dvěma až třemi prsty (nejčastěji na a. radialis) - při měření se zaměřte nejen na frekvenci, ale i na pravidelnost a kvalitu pulsu - naměřenou hodnotu a příp. nepravidelnosti zaznamenejte do dokumentace. Dechová frekvence - měřte sledováním dechové vlny na břiše či hrudníku popř. přiložením ruky na hrudník či poslechem pomocí fonendoskopu po dobu jedné minuty - zaměřte se nejen na frekvenci, ale i na pravidelnost a vedlejší fenomény dýchání (dušnost, kašel, sípání, chrůpky apod.) - naměřené hodnoty, případně dechové poruchy, zaznamenejte do dokumentace Tělesná teplota - měřte po dobu 7-10 minut lékařským teploměrem - nejčastější místa pro měření TT: axila ústa teplota je o 0,3 C vyšší než v axile konečník teplota je o 0,4-0,5 C vyšší než v axile tříslo - naměřenou hodnotu zaznamenejte do dokumentace - jsou-li při zvýšené TT přítomny doprovodné příznaky, jako třesavka, tachykardie atd. zaznamenejte je Vědomí - u pacientů při vědomí sledujte orientaci v osobě, čase, místě a psychický stav nemocného - u pacientů s poruchou vědomí použijte Glasgow koma skóre (GCS), viz příloha - hodnoťte kvalitativní i kvantitativní úroveň vědomí - zjištěný výsledek zaznamenejte do sesterské dokumentace Stav zornice - všímejte si tvaru, velikosti a reakce zornic - nález zaznamenejte do dokumentace IX. Komplikace: Použití nevhodné manžety na měření TK. X. Zvláštní upozornění: XI. Související dokumenty: KOLIEROVÁ, B. ERBOVÁ, G. OLIVIEROVÁ, R. Ošetřovatelství I., II., RICHARDS, A. EDWARDS, S. Repetitorium pro zdravotní sestry. Praha: Grada,

12 Příloha SOP: Měření fyziologických funkcí Glasgow koma skóre (GCS) Otevření očí Počet bodů spontánní 4 na oslovení (zvuk) 3 na bolest 2 nepřítomno 1 Nejlepší slovní odpověď Počet bodů orientovaná 5 zmatená 4 nepřiléhavá 3 nesrozumitelná 2 žádná 1 Nejlepší motorická odpověď Počet bodů uposlechne příkazů 6 lokalizuje bolest 5 ustupuje, odtahuje se 4 flexe na bolest 3 extenze na bolest 2 žádná 1 12

13 Kontrolní kritéria SOP: Měření fyziologických funkcí Klinika/oddělení: Vrchní sestra: Staniční sestra: Jména auditorek: Jméno sestry: Datum auditu: 13

14 METODA KONTROLNÍ KRITÉRIA Bodové hodnocení ano ne Přizpůsobil ZP manžetu na měření tlaku paži pacienta? 1 0 Měří ZP TK vždy na stejné paži? 1 0 dotazem Ví ZP co má hodnotit u pulsu kromě frekvence? 1 0 sestry, Zná ZP normální dechovou frekvenci? 1 0 zdravot. asistenta Zná ZP dechové poruchy? 1 0 (dále ZP) Používá ZP u pacientů v bezvědomí pro hodnocení 1 GCS? 0 Umí ZP rozlišit stupně kvantitativních poruch vědomí? 1 0 pohledem do dokumentac Jsou naměřené hodnoty zapsány v dokumentaci? 1 0 e MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ 8 Proveďte součet bodů: 100% = 8 bodů Pokud na některou otázku nelze odpovědět, protože daná situace nenastala, poznamenejte tuto skutečnost a upravte max. počet bodů. 14

15 9. 2 SOP: Podávání stravy I. Cíl: Zajistit adekvátní výživu u všech hospitalizovaných pacientů dle jejich aktuálního stavu, upevnění zdravých stravovacích návyků a zajištění optimálního prostředí pro stravování. II. Definice: Dietoterapie je léčba založená na cílevědomém podávání léčebné výživy ve snaze ovlivnit, potlačit nebo zcela odstranit chorobný děj v organismu. III. Zkratky: IV. Kompetence: Nelékařský zdravotnický pracovník podílející se na péči dle náplně činností a dle vyhlášky 55/2011 Sb 5., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. V. Pomůcky: Tabletový (podnosový) systém, jídelní stolky pro imobilní nemocné, ubrusy, ubrousky, vlhčené ubrousky k hygieně před podáním stravy imobilním nemocným, dokumentace pacienta, ochranné pomůcky určené k vydávání stravy (rukavice na pečivo, zástěra, týdenní rozpis stravy dle dietního systému nemocnice. VI. Přístroje: Lednice pro uchování stravy pacientů, mikrovlnná trouba. VII. Provedení: Zhodnoťte faktory ovlivňující příjem stravy (změny chuti, obtíže při příjmu potravy, gastrointestinální obtíže). Podávejte stravu podle diety stanovené lékařem. Vždy před podáváním stravy si umyjte ruce a oblékněte oděv určený k podávání stravy. Při zajišťování speciální stravy, přídavků a při edukaci pacientů spolupracujte s nutričním terapeutem. VIII. Postup: - při zahájení hospitalizace informujte pacienta, kdy se podává strava, jakou má dietu - zajistěte správnou teplotu stravy (60 C při výdeji) - připravte místnosti k podávání stravy pro chodící pacienty - pokoje vyvětrejte, upravte okolí pacienta (pozor na plnou močovou láhev apod.) 5 Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-k-vyhlasce-c-sb-kterou-se-stanovi-cinnosti-zdravotnickychpracovniku-a-jinych-odbornych-pracovniku-ve-zneni-vyhlasky-c-sb_4763_949_3.html>. 15

16 - imobilního pacienta upravte do vhodné polohy (nejlépe do polosedu až do sedu), jídlo přineste k lůžku, umožněte pacientovi umytí rukou před jídlem a po jídle - při rozdávání stravy zkontrolujte správnost podávaného jídla (záměna jídel) na jídelní stolek - dle stavu pacienta upravte jídlo (namazat pečivo, nakrájet na kousky atd.) - pacienta, který nemůže jíst sám, nakrmte, podávejte malá sousta, nespěchejte - pacienta s poruchou polykání krmí sestra - dbejte na čistotu pacienta po jídle, pokud je to nutné, zajistěte výměnu a úklid znečistěného prádla - zajistěte umytí a dezinfekci jídelních stolků před i po podání stravy - sledujte, zda nemocný dodržuje dietu, popř. taktně upozorněte na nutnost dodržování diety, eventuálně zajistěte edukaci nutriční terapeutkou - u pacientů v riziku malnutrice sledujte a zaznamenejte množství jídla, které pacient snědl do dokumentace (denní bilance stravy) II. -o problému s podáváním stravy či tekutin informujte lékaře a zapište do dokumentace IX. Komplikace: Záměna diety Nedodržení dietního režimu Odmítání stravy pacientem, negativní přístup, nechutenství Špatně zvolená forma stravy X. Zvláštní upozornění: Dbejte na dodržování pitného režimu zvlášť u geriatrických, pacientů v dialyzačním programu a nesoběstačných pacientů (tekutiny v dosahu pacienta, denní bilance tekutin zápis do dokumentace). Dbejte na dodržování všech hygienických předpisů souvisejících s manipulací s potravinami a podávání stravy. XI. Související dokumenty: Zákon č. 20/1966 Sb., O péči o zdraví lidu [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.sagit.cz/pages/uz.asp?tema_id=37&cd=61&typ=r&det=&levelid=329539l>. Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-k-vyhlasce-csb-kterou-se-stanovi-cinnosti-zdravotnickych-pracovniku-a-jinych-odbornych-pracovniku-ve-znenivyhlasky-c-sb_4763_949_3.html>. KAPOUNOVÁ, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada, Str

17 Kontrolní kritéria SOP: Měření fyziologických funkcí Klinika/oddělení: Vrchní sestra: Staniční sestra: Jména auditorek: Jméno sestry: Datum auditu: 17

18 Metoda Kontrolní kritéria Bodové hodnocení ano ne dotazem pacienta dotazem sestry, pohledem do dokumentace pohledem do NIS Byl informován o: 1 0 době podávání stravy dietním režimu Byl informován, jaké komplikace mohou nastat při nedodržení 1 0 diety? Byla mu poskytnuta hygiena rukou před a po podání stravy? 1 0 Je podávaná strava pacientovi dostatečně teplá? 1 0 Je spokojen s množství a kvalitou jídla? 1 0 Používá ochranné pomůcky při podávání jídla - zástěru, popř. 1 0 rukavice? Byla podána dieta dle ordinace lékaře? 1 0 Byl pacient uložen do vhodné polohy? 1 0 Podala stravu pacientovi připravenou přiměřeně vzhledem k 1 0 schopnostem a zdravotnímu stavu? Nabídla po jídle tekutiny imobilnímu pacientovi? 1 0 Umožnila pacientům před a po jídle hygienu rukou? 1 0 Zaznamenala množství stravy do dokumentace (denní 1 0 bilance stravy)? Zaznamenala množství tekutin do dokumentace (bilance tekutin)? 1 0 Byla objednána strava podle počtu hospitalizovaných 1 0 pacientů na oddělení? Maximální počet bodů 15 Proveďte součet bodů: 100% = 15 bodů Pokud na některou otázku nelze odpovědět, protože daná situace nenastala, poznamenejte tuto skutečnost a upravte max. počet bodů. 18

19 9. 3 SOP: Předávání služby I. Cíl: Kvalitní předání kompletních informací o nemocných. II. Definice: Předávání služby je předávání kvalitních, úplných, pravdivých a závažných informací z proběhnuté služby (kompletní informace o pacientech, technickém stavu pracoviště a důležitých provozních událostech) zdravotnickým pracovníkem, ústně i písemně, zdravotnickému pracovníkovi nastupujícímu do služby, který potřebuje tyto informace pro výkon své práce. III. Zkratky: NLZP nelékařský zdravotnický pracovník. IV. Kompetence: NLZP dle své náplně činností a dle vyhlášky 55/2011 Sb. 6, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. V. Pomůcky: Zdravotnická dokumentace, Kniha hlášení. VI. Přístroje: -- VII. Provedení: K předání služby dochází vždy při střídání zdravotnických pracovníků. Zdravotnický pracovník končící službu předává osobně všechny důležité informace zdravotnickému pracovníkovi nastupujícímu do služby. Ústní i písemné předání těchto informací musí být ve vzájemné shodě. Informace o zdravotním stavu pacientu a ošetřovatelské péči na lůžkových odděleních si předávají ZP přímo u lůžka nemocného, výjimečně v pracovně sester. Předání a převzetí služby musí být stvrzeno podpisem a razítkem v ošetřovatelské dokumentaci. VIII. Postup: - při přebírání služby se pacientům představte, umožňuje-li to stav pacienta a situace - zaznamenejte veškeré zjištěné skutečnosti o nemocném do dokumentace Hodnocení - denní záznam - do Knihy hlášení zaznamenejte: o datum a čas nástupu do služby (nebo označení denní či noční služby) 6 Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-k-vyhlasce-c-sb-kterou-se-stanovi-cinnosti-zdravotnickychpracovniku-a-jinych-odbornych-pracovniku-ve-zneni-vyhlasky-c-sb_4763_949_3.html>. 19

20 o počet nemocných hospitalizovaných na oddělení o převzetí návykových látek a uložených cenností na základě fyzické kontroly o převzetí klíčů od lékárny o plnění harmonogramu práce o naměřenou teplotu v lednici s léky a v místnosti s léky (1 x za 24 hod.) o funkčnost signalizačních zařízení (1x týdně) o různé technické informace důležité pro chod oddělení o mimořádné události, které by mohly ovlivnit průběh další směny IX. Komplikace -- X. Zvláštní upozornění: Vrchní sestra, staniční sestra nebo pověřený pracovník kontroluje a stvrzuje podpisem údaje v Knize hlášení a v ošetřovatelské dokumentaci nejméně 1 x týdně. XI. Související dokumenty: Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.sagit.cz/pages/uz.asp?tema_id=37&cd=61&typ=r&det=&levelid=329539l>. Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00101&cd=76&typ=r>. Vyhláška 123/2006 Sb., evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/vyhlaska-c-sb_1966_1051_3.html >. Charta práv hospitalizovaného dítěte [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.forumek.cz/documents/texts/1_2.pdf 20

21 >. Kontrolní kritéria SOP: Měření fyziologických funkcí Klinika/oddělení: Vrchní sestra: Staniční sestra: Jména auditorek: Jméno sestry: Datum auditu: Metoda Kontrolní kritéria Bodové hodnocení ano ne dotazem sestry Ví sestra, jakým způsobem má předávat službu? 1 0 Má sestra při předávání služby k dispozici zdravotnickou 1 0 dokumentaci pacienta? Předaly si sestry službu u lůžka pacientů? 1 0 dotazem sestry Jsou ústní a písemné informace ve shodě? 1 0 a pohledem do Předaly si sestry písemně i fyzicky návykové látky? 1 0 dokumentace Předaly si sestry písemně i fyzicky uložené cennosti? 1 0 Předaly si sestry písemně i fyzicky klíče od lékárny? 1 0 pohledem do Jsou předávané informace zaznamenány v ošetřovatelské 1 0 dokumentace dokumentaci? Jsou záznamy v ošetřovatelské dokumentaci podepsány ošetřující 1 0 sestrou? Jsou denní záznamy v ošetřovatelské dokumentaci podepsány 1 0 staniční sestrou alespoň 1x týdne a u všech pacientů? Jsou všechny zápisy v knize Hlášení verifikovány podpisem 1 0 staniční sestry? Obsahuje kniha Hlášení všechny informace? 1 0 Jsou zápisy v knize Hlášení podepsány všemi pracovníky 1 0 přítomnými ve službě? Maximální počet bodů 13 Proveďte součet bodů 100% = 13 bodů Pokud na některou otázku nelze odpovědět, protože daná situace nenastala, poznamenejte tuto skutečnost a upravte maximální počet bodů. 21

22 9.4 SOP: Příjem pacienta k hospitalizaci I. Cíl: Zajištění plynulého a správného průběhu příjmu pacienta do FNUSA v Brně. II. Definice: Pacient je přijímán k vyšetření nebo zajištění léčebné a ošetřovatelské péče pro navrácení, eventuálně udržení zdraví s cílem jeho opětovného zařazení do rodinného, pracovního a společenského života. III. Zkratky: FN USA NLZP OSZDP Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nelékařský zdravotnický pracovník Oddělení sociálně-zdravotní a domácí péče IV. Kompetence: NLZP dle své náplně činností a dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. 7, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. V. Pomůcky: Dokumentace, pomůcky k měření fyziologických funkcí. VI. Přístroje: Monitory ke kontinuálnímu sledování fyziologických funkcí. VII. Provedení: Přijetí pacienta ve FNUSA probíhá dle platných zákonných a etických norem a dle Provozního řádu FNUSA a provozních řádů klinik/oddělení tak, aby byl zajištěn bezpečný příjem pacienta. Při přijetí cizího státního příslušníka je povinností ošetřujícího personálu postupovat dle Směrnice FNUSA č. 9/2006. VIII. Postup: Příjem pacienta na ambulanci - zkontrolujte osobní doklady (občanský průkaz, průkaz pojištěnce) - vyhledejte nebo vyhotovte ambulantní kartu - získejte důležité informace o pacientovi: z doporučení od lékaře, cíleným rozhovorem s pacientem či jeho doprovodem, vlastním cíleným pozorováním; důležité a podstatné informace předejte lékaři 7 Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. [online]. c 2013 [cit ]. Dostupné z <http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-k-vyhlasce-c-sb-kterou-se-stanovi-cinnosti-zdravotnickychpracovniku-a-jinych-odbornych-pracovniku-ve-zneni-vyhlasky-c-sb_4763_949_3.html>. 22

23 - předejte pacienta do ordinace lékaři - připravte pacienta k vyšetření lékařem, asistujte při lékařském vyšetření - splňte ordinace lékaře - dejte pacientovi k dispozici letáček Rady pacientům - zajistěte administrativní přijetí nemocného a předání nemocného s veškerou dokumentací sestře na oddělení, včetně záznamů o provedených úkonech a výsledcích vyšetření - zajistěte přednostní ošetření pacientů na vozíku či sedačce - mějte stálý přehled o nemocných čekajících v čekárně na ošetření, informujte pacienty o čekací době Plánovaný příjem pacienta na lůžkové oddělení - představte se a seznamte se s pacientem - převezměte pacienta i dokumentaci od ambulantní sestry - zajistěte sepsání a uložení osobních věcí a cenností pacienta (Soupis věcí převzatých do úschovy), zajistěte převlečení nemocného do ústavního prádla, nemá li svoje vlastní - přiložte pacientovi identifikační náramek (postupujte dle Směrnice Identifikace pacientů) - seznamte pacienta s Právy pacientů, Domácím řádem a edukaci zapište do dokumentace - seznamte pacienta s oddělením, odveďte ho na pokoj a představte ostatním nemocným - ukažte pacientovi jeho lůžko a noční stolek, seznamte ho se systémem signalizace (přivolání sestry) - zaveďte ošetřovatelskou dokumentaci: odeberte sesterskou anamnézu do 24 hodin od přijetí, v případě nalezení ošetřovatelských problémů naplánujte jejich řešení (stanovte spolu s pacientem cíl a plán) - vyhodnoťte a zapište riziko pádu, riziko vzniku dekubitů a základní nutriční screening - proveďte potřebné ošetřovatelské výkony a splňte ordinace lékaře - zajistěte administrativní příjem pacienta (pokud nebyl zajištěn ambulancí) Akutní příjem pacienta na lůžkové oddělení a Urgentní příjem - po převzetí zprávy o přijetí pacienta neprodleně informujte všechny členy zdravotnického týmu o diagnóze, aktuálním stavu pacienta, aktuálních potřebách a event. diagnostických výkonech - organizujte péči o pacienta se zřetelem na priority obnovení, podporu a zachování základních životních funkcí a prevenci komplikací - ve spolupráci s lékařem poskytněte okamžitou neodkladnou a odbornou pomoc, ošetřete nemocného - po celou dobu příjmu kontinuálně monitorujte fyziologické funkce pacienta, hodnoty zaznamenejte do dokumentace, patologické odchylky hlaste ihned lékaři - proveďte akutní odběry biologického materiálu dle ordinace lékaře a zajistěte včasné výsledky, patologické odchylky hlaste ihned lékaři - asistujte lékaři při vyšetření pacienta - zajistěte další nezbytná akutní vyšetření, přípravu k operačnímu zákroku či transportu pacienta dle ordinace lékaře 23

24 - jakmile to situace dovolí, přiložte pacientovi identifikační náramek (postupujte dle Směrnice Identifikace pacientů) - připravte pacienta k dalším invazivním diagnosticko-léčebným výkonům - zahajte léčbu bolesti dle ordinace lékaře a zapisujte sledování bolesti - při vyšetření intoxikovaného pacienta, pacienta psychiatricky nemocného, pacienta ve stavu akutní zmatenosti trvale sledujte psychický stav, projevy agrese, příznaky dekompenzace psychického stavu - v případě sebepoškozování pacienta či agrese vůči personálu imobilizujte pacienta dle ordinace lékaře fyzicky či farmakologicky - vyhodnoťte a zapište do 24 hod riziko pádu, riziko vzniku dekubitů a základní nutriční screening - dbejte na ochranu důstojnosti pacienta a respektujte jeho stud - zajistěte předání informace o hospitalizaci pacienta rodině - při změně obložnosti na jednotkách intenzívní péče tuto informaci hlaste na daném telefonním čísle Administrativní příjem pacienta - souhrn - ve spolupráci s lékařem vyplňte Hlášení o přijetí k hospitalizaci, daný formulář vytiskněte a s přiložením občanského průkazu a karty pojištěnce zajistěte vystavení chorobopisu pacienta v přijímací kanceláři - zkontrolujte osobní doklady pacienta, není li bezpečně zjištěna totožnost nemocného, je třeba telefonicky vyrozumět OSZDPS (zajistí hlášení na Policii ČR) - neznámé údaje se snažte co nejdříve doplnit ve spolupráci s rodinou, ošetřovatelským týmem, sociální pracovnicí - je- li pacient v bezvědomí, zajistěte odeslání Oznámení o převzetí pacienta do ústavní péče do 24 hod. Městskému soudu: oznámení zašlete na soud faxem, originál oznámení předejte OSZDP, které zajistí odeslání poštou, a kopii oznámení založte do chorobopisu pacienta - zkontrolujte, případně zajistěte vystavení Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti a zapište číslo do evidence DPN - zapište pacienta do Knihy vstupu a výstupu - zajistěte sepsání a uložení osobních věcí a cenností pacienta (Soupis věcí převzatých do úschovy) - upozorněte pacienta na možnost úschovy cenných věcí do pokladny - tam, kde to lze, zajistěte informovaný souhlas s hospitalizací, nahlížením do dokumentace - vyznačte čas přijetí pacienta do dokumentace pacienta: RO, JIP - zaznamenejte k dané hodině přijetí do Denního záznamu RO, JIP standardní oddělení - uveďte do Sesterské dokumentace standard, sesterská anamnéza IX. Komplikace: Neznámá totožnost pacienta 24

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC 2014 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Zákonný podklad systematických návštěv... 3 1.2 Systematické návštěvy protialkoholních záchytných stanic...

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013 Adresa sídla: Těchobuz 1 395 01 Pacov IČO 00511676 Tel.: 565 443 926 Fax.: 565 382 325 info@domovjerabina.cz www.domovjerabina.cz DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Směrnice č.

Více