Vládní návrh. Zákon. Federální shromáždění Československé socialistické republiky o Státní bance československé. I. v. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vládní návrh. Zákon. Federální shromáždění Československé socialistické republiky o Státní bance československé. I. v. o."

Transkript

1 Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1970 I. v. o. 59 Vládní návrh Zákon ze dne 1970 o Státní bance československé Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Základní ustanovení l Státní banka československá*) (dále jen banka") je ústřední bankou Československé socialistické republiky. 2 (1) Označení banky je Státní banka československá" nebo Statná banka československá". (2) Sídlem banky je Praha. (3) Banka může svým jménem nabývat práv a zavazovat se. 3 B a n k a a) má výhradní právo vydávat bankovky; spolu s federálním ministerstvem financí navrhuje vládě Československé socialistické republiky úpravu měny a zásady oběhu zákonných peněz a dohlíží na ochranu měny, b) na podkladě stanoveném zákonem určuje poměr československé koruny k cizím měnám a stanoví ceny zlata v bankovních operacích s cizinou, '] Státní banka Československá byla zřízena zákonem č. 31/1950 Sb.

2 2 c) přijímá vklady na účty, d) poskytuje úvěry, e) organizuje a provádí platební styk, jakož i zúčtování pro organizace, f) podílí se v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštními předpisy na regulaci a kontrole mzdového vývoje, g) provádí financování investiční výstavby uskutečňované socialistickými organizacemi a v souvislosti s tím provádí její kontrolu, h) provádí pokladní plnění státního rozpočtu federace a státních rozpočtů republik, ch) spravuje devizově měnové rezervy Československé socialistické republiky ve zlatě a v ostatních devizových prostředcích, i) nakupuje, směňuje a prodává zlato a ostatní devizové prostředky, j) zastupuje Československou socialistickou republiku na základě zmocnění vlády Československé socialistické republiky v mezinárodních bankovních institucích, k) plní funkce v devizové oblasti podle předpisu o devizovém hospodářství, l) přijímá a poskytuje úvěry a záruky ve styku s devizovými cizozemci, m) stanoví zásady pro poskytování a přijímání zahraničních bankovních úvěrů, n) organizuje a provádí platební styk a další bankovně obchodní činnost ve styku se zahraničím, o) provádí další činnost podle pokynů vlády Československé socialistické republiky. 4 (1) K zajištění úkolů a cílů státních plánů rozvoje národního hospodářství banka ve spolupráci s příslušnými orgány vypracovává a předkládá vládě Československé socialistické republiky ke schválení návrh zásad vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky a návrh měnového [úvěrového, pokladního a devizového) plánu, podle nichž banka vykonává činnosti uvedené v 3; svou činností se podílí na uskutečňování úkolů a cílů státních plánů rozvoje národního hospodářství a prosazuje opatření k upevňování měny. (2) Zásady vintřní a zahraniční bankovní měnové politiky, schválené vládou Československé socialistické republiky, jsou závazné pro všechny peněžní ústavy a ostatní organizace; měnový plán je pro peněžní ústavy a organizace závazný v rozsahu na ně provedeného rozpisu. 5 Plněním některých úkolů vyhrazených bance může banka pověřit jiné peněžní ústavy nebo jiné

3 3 organizace nebo orgány; pokud nestanoví jinak, platí pro pověřené peněžní ústavy, jiné organizace a orgány obdobně předpisy platné pro banku. 6 (1) Banka je oprávněna kontrolovat, a to zejména při účasti na plánovacích pracích a při poskytování úvěrů a devizových prostředků, jak socialistické organizace používají celospolečenských prostředků. (2) Organizace jsou povinny předkládat bance potřebné doklady, poskytovat jí požadované informace, umožnit prověrky na místě a i jinak jí umožňovat plnění jejích funkcí. (3) Zjistí-li banka nedostatky v hospodaření socialistických organizací, je oprávněna požadovat na nich i na jejich nadřízených orgánech odstranění těchto nedostatků a popřípadě použít proti organizacím opatření, stanovených ve zvláštních předpisech. (4) Ustanovení odstavců l až 3 se vztahují na družstevní a společenské organizace jen v případech, kdy jim banka poskytuje úvěrové nebo devizové prostředky, a v případech, kdy banka vůči nim uplatňuje kontrolní funkce podle zvláštních předpisů. Řízení a organizace banky 7 (1) Banku řídí předseda banky; zastupuje ho v plném rozsahu místopředseda banky a na jednotlivých úsecích činnosti banky předsedou banky pověření generální ředitelé banky. Je-li předsedou banky občan České socialistické republiky, je místopředsedou banky občan Slovenské socialistické republiky anebo naopak. (2) Předsedu banky jmenuje a odvolává president Československé socialistické republiky na návrh vlády Československé socialistické republiky. Místopředsedu banky a generální ředitele banky jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky na návrh předsedy banky. (3) Předseda banky má postavení vedoucího federálního ústředního orgánu. (4) předseda banky v dohodě s ministrem financí Československé socialistické republiky navrhuje vládě Československé socialistické republiky zásadní finanční a měnová opatření; mají li tato opatření dopad na státní rozpočet republiky, postupuje v dohodě s ministrem financí republiky. (5) Předseda banky vydává na základě tohoto zákona obecně závazné právní předpisy o a) poskytování úvěrů,

4 4 b) úrokových sazbách z úvěrů a z prostředků organizací na účtech u peněžních ústavů, jakož i o poplatcích, náhradách a paušálech náhrad při provádění bankovních operací a služeb, c] používání dalších bankovních nástrojů v oblasti vnitřních a zahraničních měnových vztahů, d] provádění finacování a o bankovní kontrole investiční výstavby, uskutečňované socialistickými organizacemi, e] platebním styku v tuzemsku i se zahraničím, jakož i o zúčtování s organizacemi, f] pokladních operacích v socialistických organizacích a o směnárenské činnosti. 8 Banka vykonává svou činnost ústředím v Praze, hlavním ústavem pro Českou socialistickou republiku v Praze, hlavním ústavem pro Slovenskou socialistickou republiku v Bratislavě (dále jen hlavní ústavy"), pobočkami, popř. jinými organizačními jednotkami. 9 (1) Ústředí vykonává celostátní koncepční, řídící a kontrolní činnost banky. (2) K zabezpečení úkolů a cílů státních plánů rozvoje národního hospodářství ústředí zpracovává ve spolupráci s hlavními ústavy návrh zásad vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky, návrh měnového plánu a tvorby měnových rezerv, jakož i zásady, pravidla a nástroje pro plnění úkolů a činností banky. (3) Ústředí dále a] zajišťuje výkon Činností banky vůči organizacím, řízeným orgány federace, b) zajišťuje výkon činnosti banky ve vztahu k zahraničí, c] zajišťuje jednotné plnění úkolů a činností banky ve všech jejích organizačních jednotkách a kontrolu jejich činnosti, d) vykonává další Činnosti podle statutu banky a pokynů předsedy banky. [4} Výkon činností banky, uvedených v odstavci 3 písm. a] a č], zajišťuje ústředí zásadně prostřednictvím hlavních ústavů. 10 (1) Hlavní ústavy řídí generální ředitelé ve funkci místopředsedů (dále jen generální ředitelé hlavních ústavů"]. (2) Generální ředitele hlavních ústavů jmenuje a odvolává na návrh předsedy banky vláda Československé socialistické republiky po projednání v příslušné vládě republiky.

5 5 (3) Generální ředitel hlavního ústavu odpovídá za výkon své funkce předsedovi banky; odpovídá též za to, že hlavní ústav při plnění úkolů, uvedených v odstavci 4 písm. a) až d), postupuje v souladu s rozhodnutími vydanými vládou republiky v její působnosti. (4) Hlavní ústavy a) se účastní na sestavování a rozpracovávání měnového plánu na republiky a zajišťují úkoly banky, vyplývající ze státních plánů rozvoje národního hospodářství; b] sestavují a projednávají s příslušnými orgány republik návrhy zásad úvěrové politiky, návrhy pokladního a úvěrového plánu za republiky a koordinují s nimi vzájemný postup; c) zajišťují úkoly banky, vyplývající z působnosti vlády republiky; d) zajišťují úkoly, vyplývající pro banku z měnového plánu; k tomu účelu disponují prostředky a zdroji určenými rozpisem měnového plánu na republiky; při disponování prostředky a zdroji, určenými pro organizace, řízené orgány republik, jsou vázány celostátními, obecně závaznými předpisy předsedy banky; e) řídí organizační jednotky banky na území republiky a kontrolují jejich činnost. (5) Hlavní ústavy vykonávají další činnosti podle statutu banky a pokynů předsedy banky. 11 Za banku podepisují společně předseda banky a místopředseda banky nebo jeden z nich a generální ředitel. Rozsah oprávnění dalších pracovníků podepisovat za banku stanoví organizační předpisy banky. Hospodaření 12 banky Banka má statutární fond, všeobecný rezervní fond, popřípadě další fondy stanovené vládou Československé socialistické republiky. 13 Statutární fond činí pět miliard Kčs a slouží k zabezpečení závazků banky. Vláda Československé socialistické republiky může podle potřeby statutární fond zvýšit a určit, z jakých prostředků se zvýšená část statutárního fondu doplní. 14 Do všeobecného rezervního fondu plynou příděly ze zisku tak dlouho, až dosáhne výše statutárního fondu.

6 6 15 Banka hospodaří podle zásad stanovených vládou československé socialistické republiky. Banka je povinna odvádět do státního rozpočtu federace část zisku podle zásad, schválených vládou československé socialistické republiky. Roční účetní závěrku společně s výroční zprávou schvaluje vláda Československé socialistické republiky. 16 Ztráta banky se hradí ze všeobecného rezervního fondu; pokud tento fond k úhradě ztráty nestačí, hradí ji Československá socialistická republika. Všeobecná ustanovení 17 Banka neručí za závazky Československé socialistické republiky ani České socialistické republiky ani Slovenské socialistické republiky, pokud výslovně takovou záruku nepřevezme. Československá socialistická republika, Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika ručí za závazky banky, jen je-li tak výslovně stanoveno. 18 Pro výpočet úroků z částek skládaných nebo docházejících ve prospěch účtů organizací a ze zůstatků na těchto účtech, jakož i z poskytnutých úvěrů, je rozhodné zúčtování příslušné částky v bance. 19 Na pracovníky banky se nevztahují ustanovení 23 zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci peněžnictví. 20 Činnost, organizaci a hospodaření banky upravuje podrobněji statut, který schvaluje vláda Československé socialistické republiky. Závěrečná ustanovení 21 Práva a závazky ústavů, uvedených v 2 zákona č. 31/1950 Sb., které nebyly podle vyhlášky ministerstva financí č. 383/1950 Ú. l. I (č. 380/1950 Ú. v. I] na banku do účinnosti zákona č. 117/1965 Sb. převedeny, nebudou na ni převáděny. Právní poměry ústavů, uvedených v 2 zákona č. 31/1950 Sb., upraví federální ministerstvo financí.

7 7 22 Zrušuje se a) zákon č. 117/1965 Sb., o Státní bance československé, b) 363 až 365 hospodářského zákoníku č. 109/ 1964 Sb., c) 7 zákona č. 170/1968 Sb., o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu. 23 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna Důvodová zpráva Všeobecná část Státní banka československá [dále jen banka") plní v národním hospodářství úkoly ústřední emisní banky, provozní a investiční banky, jakož i specializovaných bank (pro průmysl, zemědělství, obchod, dopravu a místní hospodářství). Úlohy banky, její organizace a právní postavení jsou upraveny v souladu s usnesením ÚV KSČ z ledna 1970, které stanovilo, že banka má být uspořádána jako jednotná emisní, úvěrová a zúčtovací organizace v zájmu jednotné československé ekonomiky. To vyžaduje uspořádat banku jako jednotně řízenou federální instituci. Přitom však je zároveň třeba, aby se při respektování jednoty banky promítly do jejího vnitřního organizačního uspořádání i federativní principy. Návrh proto vychází z federativního uspořádání státu a ze zhodnocení dosavadních zkušeností z tohoto uspořádání, které vyústí v připravovanou novelizaci ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, zejména též čl. 14 tohoto zákona. Návrh proto upravuje vnitřní organizaci banky tak, aby odpovídala symetrickému uspořádání řízení a správy státu a aby banka mohla zajišťovat své činnosti a vztahy jak k orgánům federace, tak k orgánům republik. V návaznosti na federativní uspořádání státu se zajišťuje podíl zástupců ČSR a SSR na dvou klíčových vedoucích funkcích v bance tím, že funkce předsedy banky a místopředsedy banky budou obsazovány paritně; analogicky bude postupováno při jmenování generálních ředitelů, pověřených předsedou banky jeho zastupováním na jednotlivých úsecích činnosti banky. Vedle ústředí banky bude zřízen hlavní ústav pro území České socialistické republiky a hlavní ústav pro území Slovenské socialistické republiky. V zákoně se rámcově stanoví úloha a postavení ústředí banky a jejích dvou hlavních ústavů s tím, že podrobněji bude jejich činnost vymezena ve statutu banky. Základní úkoly a činnosti banky zůstávají v podstatě stejné, jak byly stanoveny zákonem č. 117/1965 Sb., o Státní bance československé. Dochází jen k dílčímu upřesnění ve výčtu činností banky v souladu s dnešní náplní její činnosti (např. na úseku regulace mezd a devizového hospodářství). V návaznosti na upevňování centrálního řízení státu a posilování úlohy a autority státních plánů rozvoje národního hospodářství se v zákoně upřesňují úlohy banky v plánovitém řízení národního hospodářství, zejména na úseku zajišťování a realizace měnové politiky, a to v souladu s úkoly a cíli státních plánů rozvoje národního hospodářství. Do zákona se nové zakotvila povinnost banky sestavovat měnový (úvěrový, pokladní a devizový) plán. Zvláštní K l část Aby byly odstraněny jakékoliv pochybnosti o skutečnosti, že nejde o zřízení nové banky, uvádí se v zákoně pod čarou, že byla zřízena zákonem č. 31/1950 Sb. K 3 V tomto ustanovení jsou uvedeny všechny druhy hlavních činností, jejichž výkon přísluší bance jako ústřední bance Československé socialistické republiky.

8 8 V ustanovení pod písm. a) se přesněji než v dosavadním zákoně stanoví oprávnění a úkoly banky při emisi peněz, řízení peněžního oběhu a při ochraně měny. Toto ustanovení je v souladu s odpovídajícím oprávněním federálního ministerstva financí, obsaženým v návrhu zákona o působnosti federálních ústředních orgánů. Oprava textu ustanovení pod písm. b) oproti znění obdobného ustanovení v dosavadním zákoně je jen zpřesněním, aby text návrhu zákona plně odpovídal zákonu č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, ve znění zák. opatření č. 25/1961 Sb. Oprávnění banky přijímat vklady na účty, jež banka vykonává již od svého vzniku, nebylo v dosavadním zákoně výslovně uváděno. Do návrhu se tato činnost zařazuje v zájmu zpřesnění, a to tím spíše, že jde o jeden ze základních úkolů banky [písm. c)]. Právo banky přijímat vklady na účty se stanoví obecně. V praxi se zaměřuje banka především na přijímání vkladů na účty od socialistických organizací a nepředpokládá se změna okruhu této její činnosti. Přesto však není možno vyloučit výjimečné případy, ve kterých by banka přijímala vklady ať již korunové nebo devizové od specifického okruhu jiné klientely. Právo banky poskytovat úvěry, uvedené pod písm. d), se neformuluje jako výlučné oprávnění a vychází se ze současného stavu, kdy také jiné peněžní ústavy (např. Československá obchodní banka, státní spořitelny) mohou poskytovat úvěry a kdy financování investiční výstavby družstev se provádí také z prostředků družstevních svazů (ze zvláštních fondů). Na druhé straně se blíže nespecifikuje okruh klientely banky. Vychází se přitom z předpokladu, že banka bude poskytovat úvěry převážně socialistickým organizacím. Formulace zákona však připouští, aby předseda banky rozhodl i o poskytování úvěru jiným organizacím a orgánům. Uvedená formulace připouští i možnost poskytnutí úvěru státním rozpočtům. Předpokládá se, že úvěry budou moci být poskytnuty jen v rámci zmocnění, daného ministru financí v rozpočtovém zákoně. Jelikož organizaci platebního styku banka provádí již po léta jako jeden ze základních úkolů, byl výčet činností v ustanovení pod písm. e) v tomto směru doplněn. Tímto ustanovením je kryta i účast banky na organizování a provádění pokladních operací v hospodářství. Od vydání zákona č. 117/1965 Sb. došlo k význačným změnám na úseku kontroly mzdového vývoje. Protože se banka v současné době podílí na kontrole mezd jen v návaznosti na plnění svých ostatních ekonomických funkcí a zejména v souvislosti s poskytováním úvěrů, vymezují se pod písm. f) úkoly banky na tomto úseku nově v souladu se současnou praxí a příslušnými právními předpisy (vyhl. č. 174/1969 Sb. ). Úprava ustanovení pod písm. ch) oproti textu obdobného ustanovení dosavadního zákona vychází důsledně z existence státního devizového monopolu zabezpečovaného bankou i na úseku správy devizově měnových rezerv ČSSR ve zlatě a v ostatních devizových prostředcích; banka je povinna jako orgán státního devizového monopolu uvedené rezervy spravovat. Pozměněné ustanovení dosavadního zákona o oprávnění banky k nákupu, směně a prodeji drahých kovů a cizozemských platebních prostředků výslovně hovoří pouze o zlatu, resp. ostatních devizových prostředcích v souladu s návrhem nového zákona o devizovém hospodářství [písm. i)]. Ve srovnání s obdobnými ustanoveními dosavadního zákona se upouští od toho, aby návrh nového zákona výslovně uváděl, že banka stanoví zásady pro uzavírání bankovně finančních dohod s devizovými cizozemci", neboť toto ustanovení výlučně devizové povahy není třeba v zákoně o Státní bance československé výslovně upravovat [písm. m)]. Dosavadní ustanovení o provádění platebního styku se zahraničím se doplňuje o oprávnění banky i k jeho organizaci z téhož důvodu jako ustanovení pod písm. e) ohledně platebního styku v tuzemsku [písm. n)]; pod písm. n) uvedená působnost banky neznamená změnu postupu při mezistátních jednáních o úpravě platebního styku; tento postup je upraven usnesením vlády ČSSR o sjednávání mezinárodních smluv. K 4 V souladu s upevňováním plánovitého řízení národního hospodářství se nově upravují povinnosti banky na úseku plánovitého řízení měny, uskutečňování měnové politiky a plánovité realizace bankovních funkcí. Banka přešla od sestavování úvěrového a pokladního plánu k vypracovávání komplexního měnového plánu zahrnujícího úvěrový, pokladní a devizový plán a k vypracovávání zásad jak vnitřní, tak zahraniční bankovní měnové politiky. Toto zdokonalení plánovacího procesu v bance a upevnění plánovitého řízení činnosti banky se zakotvuje nově i do zákona o Státní bance československé. V souladu s upevňováním centrálního řízení národního hospodářství a s úkolem zajistit jednotnou bankovní měnovou politiku v celé úvěrové soustavě se v zákoně výslovně stanoví, že zásady vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky, schválené vládou ČSSR, jsou závazné pro (všechny peněžní ústavy a ostatní organizace. Závaznost měnového plánu je u nich určena rozpisem měnového plánu a mírou závaznosti provedeného

9 rozpisu. Tím bude zajištěna jednota postupu všech typů peněžních ústavů vůči organizacím a jednotný postup úvěrové soustavy v obou republikách. K 5 Protože se uvedený postup v praxi osvědčil, navrhuje se, aby oprávnění banky k takovému pověřování bylo převzato z dosavadní úpravy do nového zákona v podstatě beze změny. Toto své pověřovací oprávnění bude banka vykonávat po předchozí dohodě s pověřenou organizací nebo orgánem. Při pověření závažnějšího významu, zejména když jsou spojena se zvýšením počtu pracovníků u organizace nebo orgánu, přejímajícího agendu, bude banka postupovat v dohodě s jejich nadřízeným orgánem. K 6 Banka při plnění svých úkolů prosazuje celospolečenské zájmy na zvyšování hospodárnosti v organizacích a jejich nadřízených orgánech. Aby tuto úlohu mohla banka řádně plnit, je třeba, aby k tomu měla potřebná oprávnění. Proto se do nového zákona přejímají všechna oprávnění, která banka k tomuto účelu měla v dosavadním zákoně, a to jen s tím zpřesněním, že se oprávnění banky uvedené v odst. l označuje v zájmu zvýraznění společenské úlohy banky výslovně jako kontrola. Toto zpřesnění odpovídá v podstatě dosavadní úpravě obdobných práv banky podle příslušných úvodních ustanovení části XI. hospodářského zákoníku (zejména 363), jež se současně zrušují za účelem odstranění duplicity. Bance se dává právo, a to zejména při účasti na plánovacích pracích a při poskytování úvěrových a devizových prostředků, kontrolovat, jak socialistické organizace používají celospolečenských prostředků. Jde o dikci převzatou z dosavadního zákona, která se osvědčila. V tomto pojetí se kontrola banky neomezuje jen na efektivnost využití úvěru a devizových prostředků, ale rozšiřuje se i na kontrolu efektivnosti využití prostředků vložených společností do organizací jinými formami, např. ve formě tzv. vlastních" prostředků organizací, dotací ze státních rozpočtů apod. Rozsah oprávnění banky se omezuje vůči družstevním a společenským organizacím jen na blíže v návrhu uvedené druhy případů se zřetelem na odlišný charakter jejich vlastnictví (skupinové vlastnictví). Zákon vychází z nutnosti úzké koordinace finanční a bankovní měnové politiky federace. Proto bude předseda banky v zásadních finančních a měnových opatřeních postupovat v dohodě s ministrem financí Československé socialistické re- Dlouholeté zkušenosti banky ukazují, že si hospodářský život a uplatňování hledisek maximální hospodárnosti v bankovnictví vynucuje nutnost pověřit jiné peněžní ústavy nebo jiné organizace nebo orgány (např. orgány spojů) plněním některých úkolů vyhrazených bance. Tak byla např. Československá obchodní banka pověřena prováděním platebního styku se zahraničím v r. 1965, došlo k zapojení i jiných peněžních ústavů a nepeněžních organizací do směnárenské činnosti (např. Československé obchodní banky, Živnostenské banky, státních spořitelen a Interhotelů). Banka přenáší na jiné organizace provádění bankovně-technických operací, pokud je mohou provádět hospodárněji a racionálněji. Protože jde o rozhodování o bankovně-technických operacích, nebylo K 7-11 by vhodné, aby uvedené pověřovací oprávnění příslušelo jinému orgánu. publiky. Tato zásada se přejímá z Znění zákona vychází z usnesení ÚV KSČ z 31. ledna 1970 o tom, že banka má být uspořádána jako jednotná organizace v zájmu jednotně československé ekonomiky. Řízení banky je proto založeno na principu jediného odpovědného vedoucího, předsedy banky. dosavadního zákona o Státní bance československé. Nově se do zákona pojímá zásada, že v otázkách majících dopad na státní rozpočty republik bude předseda banky postupovat v dohodě s ministry financí republik. Půjde zejména o koordinaci státních rozpočtů, úvěrových a pokladních plánů a projednání návrhu zásad úvěrově politiky. Předpokládá se, že tato koordinace bude zajišťována prostřednictvím Finanční rady, jejímiž členy jsou všichni ministři financí i předseda banky. Předsedovi banky jsou odpovědni za výkon své funkce všichni další v zákoně vyjmenovaní vedoucí pracovníci banky bez ohledu na to, který orgán je do funkcí jmenoval. Obdobně se upraví odpovědnost na dalších stupních řízení. Vztah mezi generálními řediteli banky, pověřenými předsedou banky jeho zastupováním na jednotlivých úsecích činnosti banky, a generálními řediteli hlavních ústavů je dán tím, že generální ředitelé, pověření předsedou banky jeho zastupováním na jednotlivých úsecích činnosti banky, odpovídají předsedovi banky za zpracování koncepce jednotlivých činností banky a vypracování zásadních pokynů pro všechny organizační jednotky banky; odpovídají za činnost banky vůči organizacím, říza ným orgány federace; postup banky vůči těmto organizacím zajišťují zpravidla prostřed nictvím hlavních ústavů v zájmu jejich informovanosti a umožnění hodnocení činnosti poboček; avšak zabezpečování úkolů banky vůči organizacím, řízeným orgány federace, bude odpovídat cestám plánů; z odpovědností ge- 9

10 10 nerálních ředitelů v ústředí za činnost banky vůči organizacím, řízeným orgány federace, vyplývá nutnost i přímého styku ústředí s pobočkami z operativních důvodů v souladu s principy racionálního řízení; rozsah pravomoci generálních ředitelů hlavních ústavů v oblasti hospodářství, řízeného orgány republik, zůstává tím však nedotčen; generální ředitelé hlavních ústavů pro ČSR a SSR odpovídají předsedovi banky za plnění stanovených bankovních úloh, pokynů, pravidel a kontingentů a za řízení a činnost hlavních ústavů a poboček na území příslušně republiky; při disponování prostředky a zdroji, určenými rozpisem měnového plánu na republiky pro organizace, řízené orgány republik, jsou vázáni celostátními, pro všechny organizační jednotky banky závaznými vnitřními předpisy předsedy banky. Vztahy mezi generálními řediteli, pověřenými předsedou banky jeho zastupováním na jednotlivých úsecích činnosti banky, a generálními řediteli hlavních ústavů budou podrobněji upraveny ve statutu banky. Pokud jde o změnu v postaveni a označeni jednotlivých funkcionářů banky proti zákonu č. 117/1965 Sb., vychází se z poslání banky v národním hospodářství a z jejího postavení v mezinárodních bankovních vztazích jako ústřední banky ČSSR. Z těchto hledisek nevyhovuje dosavadní označení. vedoucího představitele generální ředitel". Navrhuje se proto pro vedoucí představitele banky označení předseda banky" a místopředseda banky", jako je tomu téměř ve všech socialistických státech. Právo jmenovat předsedu banky se přenáší na presidenta ČSSR, přičemž vládě ČSSR přísluší právo jmenovat a odvolávat ostatní vedoucí funkcionáře banky. Zákon uvádí funkce jednotlivých organizačních jednotek banky. Ústředí vykonává činnosti, které metodicky upravují a sjednocují výkon funkcí banky jako celku, a činnosti, které souvisejí se vztahy k organizacím, řízeným orgány federace, a k zahraničí. Hlavní ústavy zajišťují vztahy k orgánům republik, přičemž zejména koordinují s nimi postup v období přípravy státních plánů rozvoje národního hospodářství, státních rozpočtů, úvěrového a pokladního plánu a zásad úvěrové politiky; řídí výkon funkcí banky na území příslušné republiky. Zákon dále předpokládá pobočky jako organizační jednotky banky pro, zajišťování jejích funkcí vůči organizacím. Výčet činností organizačních jednotek banky není taxativní. Řízení organizačních jednotek je svěřeno funkcionářům, kteří svou řídící činnost vykonávají v rámci pravomoci delegované od předsedy banky. Ustanovení o postavení předsedy banky v 7 odst. 3 má především plně zajistit předpoklady k tomu, aby oprávnění předsedy banky vydávat obecně závazné právní předpisy ( 7 odst. 5) bylo v souladu s Čl. 80 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, jenž omezuje toto oprávnění jen na federální ústřední orgány, zmocněné zákonem k takovému vydávání. K V ustanoveních o hospodaření banky se upravují pouze dva nejdůležitější fondy [statutární a všeobecný rezervní fond). Oprava ostatních fondů se ponechává jako dosud vládě, a to vládě ČSSR ( 12). Oproti dosavadnímu zákonu jsou provedeny kromě zpřesnění vyplývajících z federativního uspořádání státu ( 13, 15 a 16) jen změny ve výši statutárního fondu a v úpravě hospodaření, zejména nakládání se ziskem banky. Statutární fond byl totiž v mezidobí vládním usnesením č. 115 ze zvýšen z 1 miliardy Kčs na 5 miliard Kčs, takže jde jen o uvedení stavu právního v soulad se stavem skutečným ( 13). Zásady uspořádání odvodů banky do státního rozpočtu a principy jejího hospodaření s prostředky jí ponechanými ze zisku byly pro rok 1970 schváleny usnesením vlády ČSSR č. 120 z na podkladě zhodnocení aplikace zásad experimentálně ověřovaných v letech , které se osvědčily. Je proto účelné v těchto věcech i nadále používat formy zásad, které by stanovila vláda ČSSR. Proto se zákonná úprava přizpůsobuje této formě, přičemž se však přímo zákonem stanoví, že příslušná část zisku banky se odvádí do státního rozpočtu federace ( 15). Roční účetní závěrku spolu s výroční zprávou bude banka předkládat ke schválení vládě ČSSR; počítá se s tím, že je bude zasílat také předsednictvům vlád ČSR a SSR k informaci. Ve všeobecných ustanoveních je kromě zpřesnění souvisejících s federativním uspořádáním státu ( 17 a 20) zachován beze změny dosavadní stav. Ustanovení 18 recipuje beze změny dosavadní zákonnou úpravu, jež rámcově převzala obecně užívaný způsob počítání úroků, jaký byl a je jedině možný za daného stavu účtovací těch niky. Tento způsob vychází ze stavu zůstatků na úctě a jeho změn, takže pro úročení je rozhodné zúčtování příslušné částky na účtě u banky. Počáteční a konečný den pro úrokování je zpravidla den zúčtování nebo den předcházející. Tyto dny,

11 11 jakož i lhůty, ve kterých banka nebo jiný peněžní ústav provádí zúčtování, stanoví předpisy o pla tebním styku a zúčtování s organizacemi (t č. vy hláška generálního ředitele Státní banky česko slovenské č. 85/1966 Sb. ]. K 22 V derogační doložce je třeba zrušit kromě do savadního zákona č. 117/1965 Sb, o Státní bance československé, jednak ta ustanovení hospodářského zákoníku, která jsou v podstatě věrně shodná s obdobnými ustanoveními v 6 návrhu zákona, jednak ustanovení 7 zákona č Sb, o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu, které po přechodnou dobu upravuje další činnost banky Provedeni tohoto zákona neovlivni předepsaný odvod ze zisku banky do státního rozpočtu fede race. V Praze dne 14. listopadu 1970 Předseda vlády ČSSR dr. Štrougal v r. Generální ředitel SBČS ing Potáč v. r StT ú

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období 108 Vládní návrh ZÁKON ze dne prosince 1980 o státním rozpočtu československé federace na rok 1981 Federální shromáždění

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15. listopadu 2001 k vládnímu návrhu zákona o akciové společnosti České dráhy,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Uverejnené: 03.08.1948 Účinnosť od: 03.08.1948. ze dne 20. července 1948 o Investiční bance

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Uverejnené: 03.08.1948 Účinnosť od: 03.08.1948. ze dne 20. července 1948 o Investiční bance ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Uverejnené: 03.08.1948 Účinnosť od: 03.08.1948 183 Z Á K O N ze dne 20. července 1948 o Investiční bance Národní shromáždění republiky Československé usneslo

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 30.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 551 Z Á K O N České národní rady ze

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY Senovážné náměstí 23, Praha 1, PSČ 112 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SCHVÁLENÝ PREZÍDIEM KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY DNE 15. 10. 1999 DOPLNĚNÝ ZMĚNAMI SCHVÁLENÝMI HLASOVÁNÍM PREZÍDIA KUK

Více

finančním trhem s kompetencemi správního úřadu

finančním trhem s kompetencemi správního úřadu Česká národní banka Základní charakteristika ČNB Právní forma: osoba veřejného práva sui generis Vznik: ze zákona, k 1.1.1993, rozdělením SBČS Ústřední banka České republiky Od 1.4.2006 orgán sjednoceného

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12. Lekce Banky a jejich úloha v národním hospodářství Struktura

Více

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1034 S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Článek 1 Úvodní ustanovení Postavení Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen Fond"),

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 116 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. června 1988, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

STATUT ÚSTŘEDNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE

STATUT ÚSTŘEDNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.11.2006 2.1 6 1 STATUT ÚSTŘEDNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce:

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2015 č. 171 Statut Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Vládní dislokační komise a regionální

Více

ACADEMY CENTER o.p.s.

ACADEMY CENTER o.p.s. STATUT Obecně prospěšné společnosti ACADEMY CENTER o.p.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento statut na základě zákona o obecně prospěšných společnostech a na základě zakládací listiny ze dne 1.4. 2008,

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 13.11.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 517 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

1. Přednáška FINANCE I. Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky

1. Přednáška FINANCE I. Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky 1. Přednáška FINANCE I Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky PENÍZE, MĚNA Tři základní funkce peněz: zúčtovací jednotka, prostředek směny, uchovatel hodnoty (funkce

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2000 rozpočtový výbor 310 USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 483 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky I v. o. Návrh. ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Federální shromáždění Československé socialistické republiky I v. o. Návrh. ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969 I v. o. 6 Návrh ústavně právních výborů a na vydání ústavního zákona, Ústavně právní výbory a navrhují podle čl. 45 ústavního za kona č.

Více

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 S t a t u t Rady pro kybernetickou bezpečnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro kybernetickou bezpečnost (dále jen Rada ) je

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ Oddíl první Postavení a působnost Věznice Kynšperk nad Ohří Čl. 1 Základní ustanovení Věznice Kynšperk nad Ohří (dále jen věznice ) je organizační jednotkou Vězeňské

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR BANKOVNÍ PRÁVO 2014 1 OBSAH Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR 2 STUDIJNÍ LITERATURA POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha : Nakladatelství C. H. Beck 2006. SEKERKA, B.

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Stavebního a bytového družstva Mladá Boleslav

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Stavebního a bytového družstva Mladá Boleslav ORGANIZAČNÍ ŘÁD Stavebního a bytového družstva Mladá Boleslav I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Účel organizačního řádu 1. Organizační řád jako základní norma zasahuje do všech oblastí a činností v procesu řízení

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. (dále jen pracoviště") vymezuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 388/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 10.září 1991 o Státním fondu životního prostředí České republiky Změna: 334/1992 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 482/2004 Sb. Změna: 346/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

VLÁDA ESKÉ REPUBLIKY STATUT Meziresortní koordina ní rady pro oblast kybernetické bezpe nosti l. 1 Úvodní ustanovení l. 2 sobnost koordina ní rady

VLÁDA ESKÉ REPUBLIKY STATUT Meziresortní koordina ní rady pro oblast kybernetické bezpe nosti l. 1 Úvodní ustanovení l. 2 sobnost koordina ní rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 24. května 2010 č. 380 STATUT Meziresortní koordinační rady pro oblast kybernetické bezpečnosti Čl. 1 Úvodní ustanovení Mezirezortní koordinační rada

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

388/1991 Sb. ZÁKON České národní rady

388/1991 Sb. ZÁKON České národní rady 388/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 10.září 1991 o Státním fondu životního prostředí České republiky Změna: 334/1992 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 482/2004 Sb. Změna: 346/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13. 222 10. funkční období 222 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 3. volební období 1229/7. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 3. volební období 1229/7. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2002 3. volební období 1229/7 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2000 rozpočtový výbor 290 USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 k vládnímu návrhu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě (tisk

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6.

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6. P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6.2005 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení (1) Účelem Pravidel pro

Více

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č.

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 28.12.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1989 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 214 N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y České

Více

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I Strana 2323 128 ZÁKON ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

Více