NAŠE ROÈNÍ ZKUŠENOSTI S VYU ITÍM METODY TZV. VLHKÉHO HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŠE ROÈNÍ ZKUŠENOSTI S VYU ITÍM METODY TZV. VLHKÉHO HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN"

Transkript

1 NAŠE ROÈNÍ ZKUŠENOSTI S VYU ITÍM METODY TZV. VLHKÉHO HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN R. KAÒA, A. KOÈÍ, J. PODIVÍNSKÝ, R. MÍÈOLOVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA chronická rána poruchy hojení metoda vlhkého hojení ošetřovatelské prostředky KEY WORDS festering (chronic) wound healing disorders method of moist healing SOUHRN Autoři v předkládaném sdělení informují o zkušenostech z vlastního pracoviště získaných při využívání metody vlhkého hojení chronických ran. Přestože tato problematika byla již mnohokrát zpracována a v odborném tisku prezentována, domníváme se, že náš článek bude skromným příspěvkem k úspěšnému zvládání mnohdy tíživých situací v této léčbě zejména u seniorů. Jsou zmíněny indikace pro metodu vlhkého hojení ran, jejich charakteristika i zastoupení v prezentovaném souboru. A konečně jsou také prezentovány konkrétní kazuistiky, z důvodu zestručnění vybíráme z 62 případů 6 dle našeho názoru nejzajímavějších. ABSTRACT In this notification the authors are trying to give some information about thein own experiences gained by by using mist festering wound healing. We suppose that our article will contribute to successful mastering of many difficult cases connected with the treatment of patiens (especialy senior), although these problems have often been raised and published in the medical press. Indications for the method of moist wound healing, their characteristics and substitutes are mentioned in this set. Particular casuaties are also presented here. To make it shrorter we have chosen 6 out of 62, in our opinion, the most interesting ones. charakteristika chronických ran ÚVOD Jednou z nedílných součástí péče o geriatrického pacienta je i péče o chronické rány (CHR). Vysoký věk a četné chorobné změny těchto pacientů jsou příčinami častého výskytu nejrůznějších typů ran, a to právě ran chronických. Vzhledem k existujícím změnám v trofice kůže je vznik takovéto rány např. u imobilního pacienta velmi rychlý, jak to vidáváme u dekubitů, mnohdy pak bývá očekávaným důsledkem četných chorobných stavů. Tak jak rána na vnímavém (troficky změněném) terénu rychle vzniká, je v tomto terénu její hojení velmi komplikované, vyžadující dlouhodobou a trpělivou ošetřovatelskou péči. Chronická rána může být v důsledku svých komplikací, zejména infekčních, příčinou dalšího zhoršování stavu pacienta, vedoucí až ke stavům ohrožujícím jeho život. Je tudíž nezbytné zajistit v co nejkratší době obnovení kožního krytu, a tím i jeho ochranné funkce. Důležitým aspektem je dobré pochopení příčin vzniku těchto ran, jejich očekávaných komplikací a hlavně pak pochopení dějů, které vedou k jejich zdárnému zhojení. Právě zde se nám nabízejí nové možnosti, které z těchto poznatků vycházejí a dávají tak možnost zkracovat dobu hojení i zhojení dosud nezhojených ran. Nelze ovšem spoléhat jen na moderní metody lokálního ošetřování, neboť víme, že příčina poruchy hojení rány namnoze tkví v systémové poruše celého organizmu, tudíž je třeba věnovat pozornost i kompenzaci poruch jiných systémů. To nám poté umožní co nejlépe využít přirozených regeneračních pochodů, kterým se potom intenzivní lokální terapií snažíme co nejvíce napomoci. Možnosti lokální terapie jsou jistě mnohé, některé z nich jsme vyzkoušeli, úspěšně aplikovali a nejednou i dále rozvíjeli. A právě snaha o zavedení nových terapeutických metod nás asi před rokem přivedla k vyžití nabídky vyzkoušet při péči o klienty našeho ústavu s chronickými ranami metodu tzv. vlhkého hojení ran. V tomto sdělení bychom se rádi podělili o naše zkušenos- 34 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/2004

2 TAB. 1. TYPY A PØÍÈINY VZNIKU CHRONICKÝCH RAN. TYP RÁNY PØÍÈINY VZNIKU chronická posttraumatická rána z akutní rány infekce, neadekvátní prim. ošetření dekubitus lokální působení tlaku s poruchou cirkulace ulcus cruris venosum chronická žilní insuficience ulcus cruris arteriosum obliterující ateroskleróza cév diabetická noha mikro a makroangiopatie, polyneuropatie exulcerované nádory THE TYPES AND THE CAUSES OF RISE OF FESTERING WOUND ti s ročním používáním materiálů principiálně založených právě na této metodě. Názorné ukázky několika kazuistik nám pak pomohou zhodnotit terapeutickou úspěšnost u jednotlivých druhů chronických ran a utvořit si tak celkový dojem o této metodě. V našem případě jsme používali materiály firem Mölnlycke a Lohmann Rauscher. CO JE TO CHRONICKÁ RÁNA A JAK VZNIKÁ Jakékoliv porušení integrity kůže se nazývá ránou. Příčiny poškození kožního krytu může být původu traumatického působením zevních činitelů mechanických, termických, chemických či radiačních, a nebo rezultují jako důsledek lokálních poruch výživy kůže vyvolané např. cévními nebo neurologickými poruchami. Takovéto rány nazýváme vředy (tab. 1). Ve většině případů však vzniká chronická rána kombinací zevního působení a poruchy lokální (kdy minimální poranění na vnímavém terénu vede k rozvoji rozsáhlého kožního defektu). Jako ránu chronickou označujeme sekundárně se hojící ránu, která i přes kauzální a adekvátní terapii nevykazuje po dobu 8 týdnů tendenci k hojení. Klinický vzhled chronických ran je různorodý, ovšem mechanizmy vedoucí k chronicitě onemocnění jsou si velmi podobné. Většina výše uvedených chorobných stavů vede k poškození cév, které ústí v poruchu výživy kůže a podkoží s hypoxií a ischemií, v důsledku čehož dochází k odumírání buněk a vzniku nekróz rozvíjí se chronická rána. JAK PROBÍHÁ PROCES HOJENÍ RÁNY Nezávisle na druhu rány probíhá proces hojení ve fázích, které se časově překrývají. FÁZE EXSUDATIVNÍ začíná okamžikem poranění, trvá asi 3 dny, po zástavě krvácení dochází k exsudaci plazmy, migraci leukocytů. Hypoxie a metabolické procesy v ráně zvyšují hladinu laktátu, tím aktivují makrofágy k uvolňování řady mediátorů stimulujících další buňky podílející se na dalších fázích hojení. FÁZE PROLIFERAÈNÍ následuje asi 4. den od vzniku rány. Během druhé fáze hojení rány převažuje proliferace buněk s cílem vytvořit nové cévy a vyplnit defekt granulační tkání sloužící k uzavření rány a jako lůžko pro následnou epitelizaci. FÁZE REPARAÈNÍ Po 6 10 dnech je nahrazována provizorní fibrózní tkáň kolagenními vlákny, rána se kontrahuje, začíná epitelizace rány. FÁZE DIFERENCIAÈNÍ je konečnou fází hojení, může trvat i několik měsíců. Dochází k přestavbě nahodile uspořádaných kolagenních vláken ve svazky orientované dle mechanického zatížená rány. Výsledkem je pevná, epitelizovaná a retrahovaná rána. FAKTORY OVLIVÒUJÍCÍ HOJENÍ RAN, PORUCHY PROCESU HOJENÍ Lidský organizmus je schopen zhojit ránu vlastními silami, tato schopnost je však velmi individuální a variabilní. Rychlost, s jakou se rána může zhojit, závisí na celkovém zdravotním stavu pacienta, na způsobu vzniku rány a na dalších specifických okolnostech. Působení různých lokálních a celkových vlivů pak ovlivňuje hojivé procesy, a tím dochází k různým poruchám v hojení ran. SYSTÉMOVÉ PØÍÈINY PORUCH HOJENÍ Již některé fyziologické procesy probíhající v lidském organizmu jsou jednou z možných příčin poruch hojení, přispívají k poklesu intenzity příčiny potřebné ke vzniku rány, k poklesu lokální i celkové schopnosti organizmu dosáhnout plného zhojení a k vzestupu rizika lokálních a celkových komplikací. Nejdůležitější systémové příčiny shrnuje tab. 2. vředy definice CHR klinický vzhled CHR poruchy hojení systémové příčiny ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/

3 SYSTEMIC CAUSES OF HEALING DISORDERS LOCAL CAUSES OF HEALING DISORDERS TAB. 2. SYSTÉMOVÉ PØÍÈINY PORUCH HOJENÍ. stárnutí + polymorbidita cévní poruchy metabolické poruchy nádorová onemocnění kardiopulmonální subkompenzace hematologické poruchy poruchy imunity a abnormální zánětlivá odpověď chronická infekční onemocnění nedostatek vitaminů farmakologické příčiny psychosociální aspekty TAB. 3. LOKÁLNÍ PØÍÈINY PORUCH HOJENÍ. mechanizmus vzniku rány a rozsah poškození stav okrajů rány stav spodiny rány, otok, ischemie povaha exsudace, hematom, píštěl lokalizace rány, dříve poškozená tkáň stáří rány nevhodný způsob ošetření, nedostatek klidu infekce rány redukce buněčných aktivit ateroskleróza, žilní insuficience, poruchy lymfatické drenáže, přetrvávající vazokonstrikce diabetes mellitus, dehydratace, malnutrice, obezita poruchy prokrvení vedoucí k ischemiím, městnání ve velkém oběhu s periferními otoky poruchy hemokoagulace, anémie, nedostatek či nadbytek neutrofilních granulocytů imunodefekty různé etiologie, poruchy cytokinové sítě, růstových faktorů, buněčné adhezivity tuberkolóza, septické stavy apod. zejména vit. C nezbytného pro syntézu kolagenu imunosupresiva, celkově podávané kortikoidy, aktino či chemoterapie nádorů špatná spolupráce pacientů s demencí, AS cerebropatií, sebepoškozovací tendence velikost, hloubka, zasažení hlubších struktur fascie, svaly, šlachy, kosti hladké, nepravidelné, rozeklané, navalité a podminované okraje, napětí okrajů rány podíl nekrotické tkáně, povaha nekróz, krusty, znečištění, cizí tělesa hemoragická, serózní, purulentní v dobře či špatně prokrvené oblasti, jizevnatě či fibrózně změněná tkáň akutní trauma, doba od vzniku úrazu po prvotní ošetření, chronická rána včetně častých převazů jistě nejzávažnější porucha v hojení ran obvaz poruchy hojení lokální příčiny Nezbytným předpokladem úspěšného hojení rány je pak eliminace či alespoň dobrá kompenzace systémových poruch tak, aby byly odstraněny faktory, které negativně ovlivňují přirozené hojivé procesy a jsou navíc rizikovým faktorem pro vznik samotné rány. LOKÁLNÍ PØÍÈINY PORUCH HOJENÍ V tab. 3 jsou popsány nejčastější lokální faktory ovlivňující průběh hojení. Ze všeho dosud uvedeného vyplývá, že hojení rány je velmi složitý proces. Je nutná pečlivá diferenciálně diagnostická rozvaha, pečlivá ošetřovatelská péče. Proto je nezbytné zamyslet se před zahájením léčby jakékoliv rány, zejména pak chronické, nad příčinou poruchy hojení a tomu adekvátně přizpůsobit i léčebné a ošetřovatelské prostředky. OBVAZ ZÁKLADNÍ PROSTØEDEK K OŠETØOVÁNÍ RAN Již od doby, kdy byla roztrhána první košile a použita tak k zastavení krvácení a ochraně poraněného místa, se lidé snažili použít i různých lokálně aplikovaných hojivých prostředků (vzpomeňme všeobecně rozšířené povědomí o účinku jitrocelových listů). Úkolem krytí rány je její ochrana před účinkem vnějších vlivů, včetně infekcí, moderní prostředky lze pak používat na základě nových poznatků o hojení ran i velmi cíleně k jejich ošetření. Tak jak existují různé fáze v hojení ran, tak i použitím různých druhů a vhodně modifikovaného složení obvazů lze dosáhnout stimulace hojivých procesů, vytvoření vhodného mikroklimatu, a tím podpořit vlastní hojení. 36 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/2004

4 TAB. 4. INDIKAÈNÍ SKUPINY OBVAZÙ. TYP OBVAZU POPIS POU ÍVANÝ PØÍPRAVEK neadherentní vyrobené z bavlněných či viskózních vláken se užívají Mepitel kontaktní obvazy ke krytí povrchových neinfikovaných ran, chrání granulační tkáň, jsou porézní umožňují volnou pasáž exsudátu i prostupnost pro lok. aplikovaná léčiva, neabsorbují, nevytvářejí bakteriální bariéru, vyžadují sek. krytí antiseptické vyrobené z netkané textilie napuštěné antimikrobiální látkou, Bactigras obvazy užívají se k profylaxi a léčbě povrchově infikovaných ran, vytváří bakteriální bariéru, chrání granulační tkáň, umožňují volnou pasáž exsudátu, vyžadují sek. krytí, mohou vyvolat alergické reakce (jod, chlor) obvazy tkaniny obsahující aktivní uhlí, čistí ránu, absorbují zápach, Vliwaktiv s aktivním uhlím vyžadují sek. krytí, chybí sací vrstva hydrokoloidy složeny z absorpční vrstvy (želatina, pektin) na nosné Suprasorb H polopropustné vrstvě (propouští plyny a vodu, ne bakterie), standard, tenký, sekret je absorbován v koloidní vrstvě za současného s lemem, sacrum vytváření gelu, který udržuje vlhké prostředí, užívají se na rány neinfikované s velkou sekrecí, neužívat na epitelizující rány, hrozí stržení epitelu, je nutné jej fixovat, vyšší cena, neosvědčují se u hlubokých ran filmy tenké krytí z polyuretanového filmu, užívá se na drobné Suprasorb F, trhlinky, popáleniny, pooperační rány, jsou transparentní, Mefilm jsou bariérou proti infekci, nevhodná je aplikace na křehkou kůži hydrogelové vyrobené z hydrofilního polymeru, schopného absorbovat Suprasorb G obvazy až 95 % vody, užívají se na rány s malou až střední sekrecí, gelová komprese, na rány granulující a epitelizující, jsou transparentní, gel v aplik. chladivé, snižují bolest, dají se tvarovat dle rány, nejsou stříkačce vhodné na silně secernující rány a rány infikované hydropolymery tvořeny několika vrstvami, užívají se tam, kde je třeba Mepilex, a polyuretany ukončit granulaci a urychlit epitelizaci, podporují vlhké Suprasorb M hojení, nelze použít na infikované rány algináty polymer z hnědých mořských řas obsahující kalcium Suprasorb A alginát, aplikují se na infikované rány, vhodné pro hluboké Melgisorb a podminované defekty, sekret se vstřebává do podoby neadherentního gelu, absorpcí sekretu podporují čištění, absorbují zápach, podporují granulaci a hemostázu, vyžadují sek. fixaci, ekonomicky náročné různé čistý nativní kolagen, absorbuje sekret, podporuje Suprasorb C jinde nezařazené granulaci a epitelizaci, vyžaduje sek. krytí INDICATION GROUPS OF BANDAGES Dokud není rána zhojena, přejímá obvaz základní úlohy zdravé kůže, zejména: ochranu před mechanickými vlivy, před znečištěním ochranu před sekundární infekcí ochranu před vysýcháním a před ztrátou tělních tekutin ochranu před ztrátami tepla. Druhů obvazů je jistě veliká spousta. My se v našem sdělení opíráme o zkušenosti s použitím materiálů pro tzv. metodu vlhkého hojení ran. Vědeckým základem pro tuto ošetřovací techniku jsou práce Wintera z roku Jeho a později další studie potvrzují, že tato metoda vede ve srovnání s kontrolní skupinou k rychlejší redukci ranné plochy, k tvorbě většího množství granulační tkáně a stejně tak je urychlena následná epitelizace. Vlhké krytí rány vykazuje dobrý čistící efekt, snižuje traumatizaci rány při převazech, nepoškozuje imunokompetentní buňky. K praktickému provádění této terapie je k dispozici celá řada výrobků. Dle jejich složení a tím dané funkce je dělíme do následujících typů, jak je uvedeno v tab. 4, resp. indikačních skupin se základním popisem složení, funkce, použití a nevýhod, vyjmenovány jsou také námi používané přípravky obvaz dočasná náhrada kůže metoda vlhkého hojení ran ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/

5 KAZUISTIKY 1. PACIENTKA, 89 LET Dg: stp. ischemické CMP s pravostrannou hemiplegií, AS cerebri Rána: dekubitus pravé paty 3,5 3,5 cm, s nekrózou, povleklý, slabě granulující (obr. 1) Léčba, použité materiály, průběh: Suprasorb G komprese, Suprasorb H standard, Suprasorb H tenký, Suprasorb F převaz co 3 dny, odloučena nekróza, defekt vyčištěn, vygranulován a epitelizován, doba hojení 28 dní (obr. 2). Obr. 1. Obr PACIENTKA, 69 LET Dg: diabetes mellitus II. typu, na inzulinu s orgánovými komplikacemi, diabetická noha bilat. Rána: diabetická noha bilat. s defekty na ploskách vpravo o průměru 2 2 cm (obr. 3), vlevo o průměru 1,4 cm (obr. 4), spodiny obou lehce povleklé, mírná sekrece, okolí klidné Léčba, použité materiály, průběh: Mepilex, Mepilex b. převaz co 2 7 dní, opakovaně odstraňovány hyperkeratózy, defekty vyčištěny, postupně vygranulovány a epitelizovány, oba zhojeny po 56 dnech (obr. 5 a 6). Obr. 3. Obr. 4. Obr. 5. Obr ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/2004

6 3. PACIENT, 51 LET Dg: chronická ICHS, stp. anterosept. IM, dilatační kardiomyopatie, stp. CMP s pravostrannou hemiplegií, AS obliterans DKK Rána: mnohočetné defekty DKK, na LDK defekty na bérci (obr. 7 a 8), na PDK defekt bérce, nártu, paty a I. IV. prstu (obr. 9), všechny silně hnisavě pokryty, obě DKK s těžkými trofickými změnami Léčba, použité materiály, průběh: Mepitel, Flamigel převaz co 2 5 dní, prováděny koupele v hypermanganu, defekty se čistí, na bérci LDK, nártu a patě PDK vygranulovány a epitelizovány, zhojeny po 36 dnech, ostatní s granulacemi, čisté, po 45 dnech propuštěn na vlastní žádost domů (obr ). Obr. 7. Obr. 10. Obr. 8. Obr. 11. Obr. 9. Obr. 12. ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/

7 4. PACIENTKA, 80 LET Dg: chronická ICHS s paroxyzmální FiS, hypertenze, chronická žilní insuficience Rána: popálenina II. st. pravého prsu, část. nekróza, povleklá, okolí zarudlé (obr. 13) Léčba, použité materiály, průběh: Mepilex, Mepilex Bor. převaz co 2 4 dny, odloučena nekróza, defekt vyčištěn a epitelizován, doba hojení 23 dní (obr. 14). Obr. 13. Obr PACIENTKA, 78 LET Dg: stp. hypoxickém postižení mozku, diabetes mellitus II. typu, na inzulinoterapii Rána: dekubitus sakrálně velikosti 2,5 3 cm, krytý hnisavým povlakem, okolí ekzematizované, zarudlé (obr. 15) Léčba, použité materiály, průběh: Mepilex, Iruxol převaz co 3 dny, defekt vyčištěn, vygranulován a epitelizován, zhojen po 29 dnech (obr. 16). Obr. 15. Obr PACIENTKA, 91 LET Dg: polytopní VAS, stp. fract. těla obratlů Th6 a Th9 při osteoporóze, hypertenze, demence Rána: defekt vnější strany lýtka vpravo po stržení pergamenové kůže, čistý (obr. 17) Léčba, použité materiály, průběh: Mepitel, Mepilex, Mepilex b., Flamigel převaz co 2 5 dny, defekty stehna a kolene vyčištěny, vygranulovány epitelizovány, po 32 resp. 51 dnech zhojeny, defekt na lýtku po 28 dnech epitelizuje, pacientka propuštěna (obr. 18). Obr. 17. Obr ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/2004

8 TAB. 5. ZASTOUPENÍ DRUHÙ RAN. dekubity 87 posttraumatické rány 4 popáleniny 3 ulcus cruris venosum 7 ulcus cruris arteriosus 5 diabetická noha 2 STATISTIKA Od ledna do prosince roku 2002 jsme pomocí metody vlhkého hojení ran ošetřili celkem 62 pacientů. Vzhledem k tomu, že mnoho z nich mělo ran několik, celkové množství ošetřených ran bylo 108. Počet jednotlivých druhů ran shrnuje tab. 5, důvody k ukončení terapie tab. 6. První 3 důvody k ukončení terapie jsou vcelku zjevné, nejčastější důvod přechodu na standardní péči pak byly: nespolupráce pacienta (neklid, strhávání obvazů, nedodržování prevent. opatření) výrazné zhoršení celkového stavu pacienta (vznik nových defektů, interkurentní infekce apod.). Pacienti, kteří byli propouštěni domů či přeloženi do jiného zařízení pak byli vybaveni zvlášť vypracovanou zprávou o použité metodice ošetřování a návrhem, jak v tomto ošetřování pokračovat. Průměrná doba ošetřování jednoho pacienta byla 39,74 dnů, celkově tedy u všech pacientů pak dohromady dnů. TAB. 6. DÙVODY UKONÈENÍ TERAPIE. zhojení defektu 43 propuštění či přeložení pacienta 19 úmrtí pacienta 17 přechod na standardní péči 29 Celkové náklady vynaložené za ošetřovací materiál byly ,80 Kč což v průměru na jednoho pacienta činí 858,38 Kč. Ošetřování pacientů touto metodou byla v našem ústavu pověřena 1 zdravotní sestra, komplikovanější a radikální zákroky (zejména nekrektomie) prováděli jednotliví lékaři oddělení. Závěrem lze uvést, a naše zkušenosti to potvrzují, že vyšší cena materiálů užívaných při metodě vlhkého hojení ran je vyvážena kratší dobou hojení, méně častými převazy a celkově lepším komfortem pacienta. do redakce doručeno dne přijato k publikaci dne MUDR. RICHARD KAÒA, ALENA KOÈÍ, PRIM. MUDR. JIØÍ PODIVÍNSKÝ, ROMANA MÍÈOLOVÁ ODBOROVÝ LÉÈEBNÝ ÚSTAV NEUROLOGICKO GERIATRICKÝ MORAVSKÝ BEROUN RATE OF WOUND TYPES REASONS FOR ENDING THERAPY MUDR. RICHARD KAÒA MUDr. Richard Kaňa (*1972) ukončil úspěšně studium na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce Poté nastoupil na gynekologické oddělení NsP v Novém Jičíně. Tento obor však musel ze zdravotních důvodů opustit. Od roku 1998 pracuje jako sekundární lékař v OLÚ neurolgicko geriatrickém v Moravském Berouně. V roce 2002 složil atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství, nyní se připravuje na atestaci z geriatrie. ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/

www.zlinskedumy.cz Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Péče o klienty s chronickou ránou. Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor)

www.zlinskedumy.cz Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Péče o klienty s chronickou ránou. Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Anotace Autor Jazyk Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Péče o klienty s chronickou ránou. (Autor) Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné

Více

Ošetřovatelský proces při zajištění hygieny dětí a dospělých Management ošetřování ran a dekubitů Význam hygienické péče: Základní biologická potřeba uspokojuje potřeby psychické (estetické, sebeúcty,

Více

Olga J st., Maminka pacientky s EB Olga J ml., Pacientka s dystrofickou formou EB 29 let. Jana Dvořáková Mölnlycke Health Care, NCO NZO Brno

Olga J st., Maminka pacientky s EB Olga J ml., Pacientka s dystrofickou formou EB 29 let. Jana Dvořáková Mölnlycke Health Care, NCO NZO Brno Ošetření EB pacienta To replace the sample image in this panel on slide 1 (Instructions for Windows 7) Right click panel, select Format Picture In the Format Picture menu, select Fill Below Insert from,

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI Olga Janíková ARK, FN U sv. Anny, Brno Andrea Pokorná LF MU, Katedra ošetřovatelství, Brno Hlavní etiologie nehojících se ran v IP systémové

Více

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení:

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: VYUŽITÍ: k poskytování první pomoci a řešení problému zevního krvácení Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: u úrazových ran u pooperačních ran na místech odběru kožních

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA Aquacel Ag+ Extra KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA U KLIENTA S DIAGNOZOU FLEGMONA BÉRCE Vypracovala: Michaela Pužmanová Zdravotní sestra na interním oddělení v Rokycanech Anamnéza: - žena, 27 let

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1.

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1. Nejprve to vypadalo na úžasný lék na artrózu. Lékaři píchali pacientům jejich krev, kterou upravili. Málokdo však věděl, že specialisté používají injekce i na léčbu tenisových loktů, poraněných kolen,

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí

Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí 1 Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí Blanka Sojáková Mgr. Dagmar Remešová Charita Šumperk 2011 2 Charita Šumperk 3 Charita Šumperk, Ţerotínova 12 4 Středisko Charity Šumperk Odjezd za pacienty

Více

Fotoomlazení. Viofor JPS System. LED terapie. pro krásu i zdraví

Fotoomlazení. Viofor JPS System. LED terapie. pro krásu i zdraví Fotoomlazení LED terapie pro krásu i zdraví Viofor JPS System MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT R VIOFOR JPS SYSTEM pozitivně působí napovrchové, střední i hluboké vrstvy tkání. Buněčné terapie zlepšuje: okysličení

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Největší orgán lidského těla Průměr 1,7 m2 Dvě hlavní vrstvy epidermis a dermis Léčba rozsáhlých kožních ztrát představuje závažný lékařský problém

Největší orgán lidského těla Průměr 1,7 m2 Dvě hlavní vrstvy epidermis a dermis Léčba rozsáhlých kožních ztrát představuje závažný lékařský problém Kůže Největší orgán lidského těla Průměr 1,7 m2 Dvě hlavní vrstvy epidermis a dermis Léčba rozsáhlých kožních ztrát představuje závažný lékařský problém Anatomia del corpo humano Juan Valverde de Amusco

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Bright Vision a.s. Viofor JPS System chráníme to nejcennější Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Co je VIOFOR JPS SYSTEM? Inovativní, moderní, šetrné a vysoce účinné zařízení určené zejména pro:

Více

Homeopatická první pomoc

Homeopatická první pomoc Homeopatická první pomoc MUDr. Petr Pudil Nakladatelství Alternativa MUDr. Petr Pudil, 2003 Vydalo Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380 Praha 5 Tel./fax: 257 922 331 e-mail: info@alternativa.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s.

Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s. Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s. Modré stránky slouží jako podklad pro hospodárné předepisování a výdej zdravotnických prostředků. V Modrých stránkách jsou uvedeny výrobky

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

MODERNÍ PØÍSTUPY V LÉÈBÌ DEKUBITÙ U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ V NÁSLEDNÉ PÉÈI NAŠE ZKUŠENOSTI

MODERNÍ PØÍSTUPY V LÉÈBÌ DEKUBITÙ U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ V NÁSLEDNÉ PÉÈI NAŠE ZKUŠENOSTI MODERNÍ PØÍSTUPY V LÉÈBÌ DEKUBITÙ U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ V NÁSLEDNÉ PÉÈI NAŠE ZKUŠENOSTI R. KOVAÈOVIÈOVÁ, A. TSYBULYA, V. ŠÍPKOVÁ SOUHRN V tomto článku předkládáme své zkušenosti s moderními přístupy

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Protein S100B Novinky a zajímavosti

Protein S100B Novinky a zajímavosti Protein S100B Novinky a zajímavosti Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Odborný seminář Roche, Kurdějov, 29. dubna 2014 S100: biochemické minimum S100 = kalcium vážící nízkomolekulární proteiny

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální = svodná anestezie (RA) = anestezie v určité oblasti

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s.

Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s. HARTMANN RICO a.s. Masarykovo nám. 77 664 71 Veverská Bítýška www.hartmann.cz www.lecbarany.cz Bezplatná linka: 800 100 333 Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s. 829 105 (04/13)

Více

Masáže Resort Green Valley

Masáže Resort Green Valley Masáže Resort Green Valley Základní popis nabízených masáží ZÁKLADNÍ POPIS NABÍZENÝCH MASÁŽÍ klasická relaxační, regenerační a sportovní masáž Je založena na tzv. švédské masáži. Využívá různé typy tření

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

REHABILITACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V PRAXI

REHABILITACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V PRAXI REHABILITACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V PRAXI TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM FNO, primář : Doc.MUDr.Leopold Pleva, CSc. Vrchní sestra : Bc. Berková Miroslava, staniční sestra : Bc. Šnajdarová Petra, Dis. Autor : Lenka

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU D. Křivská Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice Motol, Praha, Dětské kardiocentrum Olomouc, 2014 Mechanické srdeční podpory (MSP)

Více

Kryochirurgie Diodové lasery Ozonové generátory

Kryochirurgie Diodové lasery Ozonové generátory Kryochirurgie Diodové lasery Ozonové generátory Inovativní přístroje pro dermatologii, oftalmologii, gynekologii, chirurgii, neurochirurgii a urologii Přístroje pro kryochirurgii Cryo-S electric II Inovativní,

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha IMC symptomatické (kolonizace invaze zánět) signifikantní bakteriurie, pyurie, klinické příznaky

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více