NAŠE ROÈNÍ ZKUŠENOSTI S VYU ITÍM METODY TZV. VLHKÉHO HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŠE ROÈNÍ ZKUŠENOSTI S VYU ITÍM METODY TZV. VLHKÉHO HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN"

Transkript

1 NAŠE ROÈNÍ ZKUŠENOSTI S VYU ITÍM METODY TZV. VLHKÉHO HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN R. KAÒA, A. KOÈÍ, J. PODIVÍNSKÝ, R. MÍÈOLOVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA chronická rána poruchy hojení metoda vlhkého hojení ošetřovatelské prostředky KEY WORDS festering (chronic) wound healing disorders method of moist healing SOUHRN Autoři v předkládaném sdělení informují o zkušenostech z vlastního pracoviště získaných při využívání metody vlhkého hojení chronických ran. Přestože tato problematika byla již mnohokrát zpracována a v odborném tisku prezentována, domníváme se, že náš článek bude skromným příspěvkem k úspěšnému zvládání mnohdy tíživých situací v této léčbě zejména u seniorů. Jsou zmíněny indikace pro metodu vlhkého hojení ran, jejich charakteristika i zastoupení v prezentovaném souboru. A konečně jsou také prezentovány konkrétní kazuistiky, z důvodu zestručnění vybíráme z 62 případů 6 dle našeho názoru nejzajímavějších. ABSTRACT In this notification the authors are trying to give some information about thein own experiences gained by by using mist festering wound healing. We suppose that our article will contribute to successful mastering of many difficult cases connected with the treatment of patiens (especialy senior), although these problems have often been raised and published in the medical press. Indications for the method of moist wound healing, their characteristics and substitutes are mentioned in this set. Particular casuaties are also presented here. To make it shrorter we have chosen 6 out of 62, in our opinion, the most interesting ones. charakteristika chronických ran ÚVOD Jednou z nedílných součástí péče o geriatrického pacienta je i péče o chronické rány (CHR). Vysoký věk a četné chorobné změny těchto pacientů jsou příčinami častého výskytu nejrůznějších typů ran, a to právě ran chronických. Vzhledem k existujícím změnám v trofice kůže je vznik takovéto rány např. u imobilního pacienta velmi rychlý, jak to vidáváme u dekubitů, mnohdy pak bývá očekávaným důsledkem četných chorobných stavů. Tak jak rána na vnímavém (troficky změněném) terénu rychle vzniká, je v tomto terénu její hojení velmi komplikované, vyžadující dlouhodobou a trpělivou ošetřovatelskou péči. Chronická rána může být v důsledku svých komplikací, zejména infekčních, příčinou dalšího zhoršování stavu pacienta, vedoucí až ke stavům ohrožujícím jeho život. Je tudíž nezbytné zajistit v co nejkratší době obnovení kožního krytu, a tím i jeho ochranné funkce. Důležitým aspektem je dobré pochopení příčin vzniku těchto ran, jejich očekávaných komplikací a hlavně pak pochopení dějů, které vedou k jejich zdárnému zhojení. Právě zde se nám nabízejí nové možnosti, které z těchto poznatků vycházejí a dávají tak možnost zkracovat dobu hojení i zhojení dosud nezhojených ran. Nelze ovšem spoléhat jen na moderní metody lokálního ošetřování, neboť víme, že příčina poruchy hojení rány namnoze tkví v systémové poruše celého organizmu, tudíž je třeba věnovat pozornost i kompenzaci poruch jiných systémů. To nám poté umožní co nejlépe využít přirozených regeneračních pochodů, kterým se potom intenzivní lokální terapií snažíme co nejvíce napomoci. Možnosti lokální terapie jsou jistě mnohé, některé z nich jsme vyzkoušeli, úspěšně aplikovali a nejednou i dále rozvíjeli. A právě snaha o zavedení nových terapeutických metod nás asi před rokem přivedla k vyžití nabídky vyzkoušet při péči o klienty našeho ústavu s chronickými ranami metodu tzv. vlhkého hojení ran. V tomto sdělení bychom se rádi podělili o naše zkušenos- 34 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/2004

2 TAB. 1. TYPY A PØÍÈINY VZNIKU CHRONICKÝCH RAN. TYP RÁNY PØÍÈINY VZNIKU chronická posttraumatická rána z akutní rány infekce, neadekvátní prim. ošetření dekubitus lokální působení tlaku s poruchou cirkulace ulcus cruris venosum chronická žilní insuficience ulcus cruris arteriosum obliterující ateroskleróza cév diabetická noha mikro a makroangiopatie, polyneuropatie exulcerované nádory THE TYPES AND THE CAUSES OF RISE OF FESTERING WOUND ti s ročním používáním materiálů principiálně založených právě na této metodě. Názorné ukázky několika kazuistik nám pak pomohou zhodnotit terapeutickou úspěšnost u jednotlivých druhů chronických ran a utvořit si tak celkový dojem o této metodě. V našem případě jsme používali materiály firem Mölnlycke a Lohmann Rauscher. CO JE TO CHRONICKÁ RÁNA A JAK VZNIKÁ Jakékoliv porušení integrity kůže se nazývá ránou. Příčiny poškození kožního krytu může být původu traumatického působením zevních činitelů mechanických, termických, chemických či radiačních, a nebo rezultují jako důsledek lokálních poruch výživy kůže vyvolané např. cévními nebo neurologickými poruchami. Takovéto rány nazýváme vředy (tab. 1). Ve většině případů však vzniká chronická rána kombinací zevního působení a poruchy lokální (kdy minimální poranění na vnímavém terénu vede k rozvoji rozsáhlého kožního defektu). Jako ránu chronickou označujeme sekundárně se hojící ránu, která i přes kauzální a adekvátní terapii nevykazuje po dobu 8 týdnů tendenci k hojení. Klinický vzhled chronických ran je různorodý, ovšem mechanizmy vedoucí k chronicitě onemocnění jsou si velmi podobné. Většina výše uvedených chorobných stavů vede k poškození cév, které ústí v poruchu výživy kůže a podkoží s hypoxií a ischemií, v důsledku čehož dochází k odumírání buněk a vzniku nekróz rozvíjí se chronická rána. JAK PROBÍHÁ PROCES HOJENÍ RÁNY Nezávisle na druhu rány probíhá proces hojení ve fázích, které se časově překrývají. FÁZE EXSUDATIVNÍ začíná okamžikem poranění, trvá asi 3 dny, po zástavě krvácení dochází k exsudaci plazmy, migraci leukocytů. Hypoxie a metabolické procesy v ráně zvyšují hladinu laktátu, tím aktivují makrofágy k uvolňování řady mediátorů stimulujících další buňky podílející se na dalších fázích hojení. FÁZE PROLIFERAÈNÍ následuje asi 4. den od vzniku rány. Během druhé fáze hojení rány převažuje proliferace buněk s cílem vytvořit nové cévy a vyplnit defekt granulační tkání sloužící k uzavření rány a jako lůžko pro následnou epitelizaci. FÁZE REPARAÈNÍ Po 6 10 dnech je nahrazována provizorní fibrózní tkáň kolagenními vlákny, rána se kontrahuje, začíná epitelizace rány. FÁZE DIFERENCIAÈNÍ je konečnou fází hojení, může trvat i několik měsíců. Dochází k přestavbě nahodile uspořádaných kolagenních vláken ve svazky orientované dle mechanického zatížená rány. Výsledkem je pevná, epitelizovaná a retrahovaná rána. FAKTORY OVLIVÒUJÍCÍ HOJENÍ RAN, PORUCHY PROCESU HOJENÍ Lidský organizmus je schopen zhojit ránu vlastními silami, tato schopnost je však velmi individuální a variabilní. Rychlost, s jakou se rána může zhojit, závisí na celkovém zdravotním stavu pacienta, na způsobu vzniku rány a na dalších specifických okolnostech. Působení různých lokálních a celkových vlivů pak ovlivňuje hojivé procesy, a tím dochází k různým poruchám v hojení ran. SYSTÉMOVÉ PØÍÈINY PORUCH HOJENÍ Již některé fyziologické procesy probíhající v lidském organizmu jsou jednou z možných příčin poruch hojení, přispívají k poklesu intenzity příčiny potřebné ke vzniku rány, k poklesu lokální i celkové schopnosti organizmu dosáhnout plného zhojení a k vzestupu rizika lokálních a celkových komplikací. Nejdůležitější systémové příčiny shrnuje tab. 2. vředy definice CHR klinický vzhled CHR poruchy hojení systémové příčiny ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/

3 SYSTEMIC CAUSES OF HEALING DISORDERS LOCAL CAUSES OF HEALING DISORDERS TAB. 2. SYSTÉMOVÉ PØÍÈINY PORUCH HOJENÍ. stárnutí + polymorbidita cévní poruchy metabolické poruchy nádorová onemocnění kardiopulmonální subkompenzace hematologické poruchy poruchy imunity a abnormální zánětlivá odpověď chronická infekční onemocnění nedostatek vitaminů farmakologické příčiny psychosociální aspekty TAB. 3. LOKÁLNÍ PØÍÈINY PORUCH HOJENÍ. mechanizmus vzniku rány a rozsah poškození stav okrajů rány stav spodiny rány, otok, ischemie povaha exsudace, hematom, píštěl lokalizace rány, dříve poškozená tkáň stáří rány nevhodný způsob ošetření, nedostatek klidu infekce rány redukce buněčných aktivit ateroskleróza, žilní insuficience, poruchy lymfatické drenáže, přetrvávající vazokonstrikce diabetes mellitus, dehydratace, malnutrice, obezita poruchy prokrvení vedoucí k ischemiím, městnání ve velkém oběhu s periferními otoky poruchy hemokoagulace, anémie, nedostatek či nadbytek neutrofilních granulocytů imunodefekty různé etiologie, poruchy cytokinové sítě, růstových faktorů, buněčné adhezivity tuberkolóza, septické stavy apod. zejména vit. C nezbytného pro syntézu kolagenu imunosupresiva, celkově podávané kortikoidy, aktino či chemoterapie nádorů špatná spolupráce pacientů s demencí, AS cerebropatií, sebepoškozovací tendence velikost, hloubka, zasažení hlubších struktur fascie, svaly, šlachy, kosti hladké, nepravidelné, rozeklané, navalité a podminované okraje, napětí okrajů rány podíl nekrotické tkáně, povaha nekróz, krusty, znečištění, cizí tělesa hemoragická, serózní, purulentní v dobře či špatně prokrvené oblasti, jizevnatě či fibrózně změněná tkáň akutní trauma, doba od vzniku úrazu po prvotní ošetření, chronická rána včetně častých převazů jistě nejzávažnější porucha v hojení ran obvaz poruchy hojení lokální příčiny Nezbytným předpokladem úspěšného hojení rány je pak eliminace či alespoň dobrá kompenzace systémových poruch tak, aby byly odstraněny faktory, které negativně ovlivňují přirozené hojivé procesy a jsou navíc rizikovým faktorem pro vznik samotné rány. LOKÁLNÍ PØÍÈINY PORUCH HOJENÍ V tab. 3 jsou popsány nejčastější lokální faktory ovlivňující průběh hojení. Ze všeho dosud uvedeného vyplývá, že hojení rány je velmi složitý proces. Je nutná pečlivá diferenciálně diagnostická rozvaha, pečlivá ošetřovatelská péče. Proto je nezbytné zamyslet se před zahájením léčby jakékoliv rány, zejména pak chronické, nad příčinou poruchy hojení a tomu adekvátně přizpůsobit i léčebné a ošetřovatelské prostředky. OBVAZ ZÁKLADNÍ PROSTØEDEK K OŠETØOVÁNÍ RAN Již od doby, kdy byla roztrhána první košile a použita tak k zastavení krvácení a ochraně poraněného místa, se lidé snažili použít i různých lokálně aplikovaných hojivých prostředků (vzpomeňme všeobecně rozšířené povědomí o účinku jitrocelových listů). Úkolem krytí rány je její ochrana před účinkem vnějších vlivů, včetně infekcí, moderní prostředky lze pak používat na základě nových poznatků o hojení ran i velmi cíleně k jejich ošetření. Tak jak existují různé fáze v hojení ran, tak i použitím různých druhů a vhodně modifikovaného složení obvazů lze dosáhnout stimulace hojivých procesů, vytvoření vhodného mikroklimatu, a tím podpořit vlastní hojení. 36 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/2004

4 TAB. 4. INDIKAÈNÍ SKUPINY OBVAZÙ. TYP OBVAZU POPIS POU ÍVANÝ PØÍPRAVEK neadherentní vyrobené z bavlněných či viskózních vláken se užívají Mepitel kontaktní obvazy ke krytí povrchových neinfikovaných ran, chrání granulační tkáň, jsou porézní umožňují volnou pasáž exsudátu i prostupnost pro lok. aplikovaná léčiva, neabsorbují, nevytvářejí bakteriální bariéru, vyžadují sek. krytí antiseptické vyrobené z netkané textilie napuštěné antimikrobiální látkou, Bactigras obvazy užívají se k profylaxi a léčbě povrchově infikovaných ran, vytváří bakteriální bariéru, chrání granulační tkáň, umožňují volnou pasáž exsudátu, vyžadují sek. krytí, mohou vyvolat alergické reakce (jod, chlor) obvazy tkaniny obsahující aktivní uhlí, čistí ránu, absorbují zápach, Vliwaktiv s aktivním uhlím vyžadují sek. krytí, chybí sací vrstva hydrokoloidy složeny z absorpční vrstvy (želatina, pektin) na nosné Suprasorb H polopropustné vrstvě (propouští plyny a vodu, ne bakterie), standard, tenký, sekret je absorbován v koloidní vrstvě za současného s lemem, sacrum vytváření gelu, který udržuje vlhké prostředí, užívají se na rány neinfikované s velkou sekrecí, neužívat na epitelizující rány, hrozí stržení epitelu, je nutné jej fixovat, vyšší cena, neosvědčují se u hlubokých ran filmy tenké krytí z polyuretanového filmu, užívá se na drobné Suprasorb F, trhlinky, popáleniny, pooperační rány, jsou transparentní, Mefilm jsou bariérou proti infekci, nevhodná je aplikace na křehkou kůži hydrogelové vyrobené z hydrofilního polymeru, schopného absorbovat Suprasorb G obvazy až 95 % vody, užívají se na rány s malou až střední sekrecí, gelová komprese, na rány granulující a epitelizující, jsou transparentní, gel v aplik. chladivé, snižují bolest, dají se tvarovat dle rány, nejsou stříkačce vhodné na silně secernující rány a rány infikované hydropolymery tvořeny několika vrstvami, užívají se tam, kde je třeba Mepilex, a polyuretany ukončit granulaci a urychlit epitelizaci, podporují vlhké Suprasorb M hojení, nelze použít na infikované rány algináty polymer z hnědých mořských řas obsahující kalcium Suprasorb A alginát, aplikují se na infikované rány, vhodné pro hluboké Melgisorb a podminované defekty, sekret se vstřebává do podoby neadherentního gelu, absorpcí sekretu podporují čištění, absorbují zápach, podporují granulaci a hemostázu, vyžadují sek. fixaci, ekonomicky náročné různé čistý nativní kolagen, absorbuje sekret, podporuje Suprasorb C jinde nezařazené granulaci a epitelizaci, vyžaduje sek. krytí INDICATION GROUPS OF BANDAGES Dokud není rána zhojena, přejímá obvaz základní úlohy zdravé kůže, zejména: ochranu před mechanickými vlivy, před znečištěním ochranu před sekundární infekcí ochranu před vysýcháním a před ztrátou tělních tekutin ochranu před ztrátami tepla. Druhů obvazů je jistě veliká spousta. My se v našem sdělení opíráme o zkušenosti s použitím materiálů pro tzv. metodu vlhkého hojení ran. Vědeckým základem pro tuto ošetřovací techniku jsou práce Wintera z roku Jeho a později další studie potvrzují, že tato metoda vede ve srovnání s kontrolní skupinou k rychlejší redukci ranné plochy, k tvorbě většího množství granulační tkáně a stejně tak je urychlena následná epitelizace. Vlhké krytí rány vykazuje dobrý čistící efekt, snižuje traumatizaci rány při převazech, nepoškozuje imunokompetentní buňky. K praktickému provádění této terapie je k dispozici celá řada výrobků. Dle jejich složení a tím dané funkce je dělíme do následujících typů, jak je uvedeno v tab. 4, resp. indikačních skupin se základním popisem složení, funkce, použití a nevýhod, vyjmenovány jsou také námi používané přípravky obvaz dočasná náhrada kůže metoda vlhkého hojení ran ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/

5 KAZUISTIKY 1. PACIENTKA, 89 LET Dg: stp. ischemické CMP s pravostrannou hemiplegií, AS cerebri Rána: dekubitus pravé paty 3,5 3,5 cm, s nekrózou, povleklý, slabě granulující (obr. 1) Léčba, použité materiály, průběh: Suprasorb G komprese, Suprasorb H standard, Suprasorb H tenký, Suprasorb F převaz co 3 dny, odloučena nekróza, defekt vyčištěn, vygranulován a epitelizován, doba hojení 28 dní (obr. 2). Obr. 1. Obr PACIENTKA, 69 LET Dg: diabetes mellitus II. typu, na inzulinu s orgánovými komplikacemi, diabetická noha bilat. Rána: diabetická noha bilat. s defekty na ploskách vpravo o průměru 2 2 cm (obr. 3), vlevo o průměru 1,4 cm (obr. 4), spodiny obou lehce povleklé, mírná sekrece, okolí klidné Léčba, použité materiály, průběh: Mepilex, Mepilex b. převaz co 2 7 dní, opakovaně odstraňovány hyperkeratózy, defekty vyčištěny, postupně vygranulovány a epitelizovány, oba zhojeny po 56 dnech (obr. 5 a 6). Obr. 3. Obr. 4. Obr. 5. Obr ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/2004

6 3. PACIENT, 51 LET Dg: chronická ICHS, stp. anterosept. IM, dilatační kardiomyopatie, stp. CMP s pravostrannou hemiplegií, AS obliterans DKK Rána: mnohočetné defekty DKK, na LDK defekty na bérci (obr. 7 a 8), na PDK defekt bérce, nártu, paty a I. IV. prstu (obr. 9), všechny silně hnisavě pokryty, obě DKK s těžkými trofickými změnami Léčba, použité materiály, průběh: Mepitel, Flamigel převaz co 2 5 dní, prováděny koupele v hypermanganu, defekty se čistí, na bérci LDK, nártu a patě PDK vygranulovány a epitelizovány, zhojeny po 36 dnech, ostatní s granulacemi, čisté, po 45 dnech propuštěn na vlastní žádost domů (obr ). Obr. 7. Obr. 10. Obr. 8. Obr. 11. Obr. 9. Obr. 12. ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/

7 4. PACIENTKA, 80 LET Dg: chronická ICHS s paroxyzmální FiS, hypertenze, chronická žilní insuficience Rána: popálenina II. st. pravého prsu, část. nekróza, povleklá, okolí zarudlé (obr. 13) Léčba, použité materiály, průběh: Mepilex, Mepilex Bor. převaz co 2 4 dny, odloučena nekróza, defekt vyčištěn a epitelizován, doba hojení 23 dní (obr. 14). Obr. 13. Obr PACIENTKA, 78 LET Dg: stp. hypoxickém postižení mozku, diabetes mellitus II. typu, na inzulinoterapii Rána: dekubitus sakrálně velikosti 2,5 3 cm, krytý hnisavým povlakem, okolí ekzematizované, zarudlé (obr. 15) Léčba, použité materiály, průběh: Mepilex, Iruxol převaz co 3 dny, defekt vyčištěn, vygranulován a epitelizován, zhojen po 29 dnech (obr. 16). Obr. 15. Obr PACIENTKA, 91 LET Dg: polytopní VAS, stp. fract. těla obratlů Th6 a Th9 při osteoporóze, hypertenze, demence Rána: defekt vnější strany lýtka vpravo po stržení pergamenové kůže, čistý (obr. 17) Léčba, použité materiály, průběh: Mepitel, Mepilex, Mepilex b., Flamigel převaz co 2 5 dny, defekty stehna a kolene vyčištěny, vygranulovány epitelizovány, po 32 resp. 51 dnech zhojeny, defekt na lýtku po 28 dnech epitelizuje, pacientka propuštěna (obr. 18). Obr. 17. Obr ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/2004

8 TAB. 5. ZASTOUPENÍ DRUHÙ RAN. dekubity 87 posttraumatické rány 4 popáleniny 3 ulcus cruris venosum 7 ulcus cruris arteriosus 5 diabetická noha 2 STATISTIKA Od ledna do prosince roku 2002 jsme pomocí metody vlhkého hojení ran ošetřili celkem 62 pacientů. Vzhledem k tomu, že mnoho z nich mělo ran několik, celkové množství ošetřených ran bylo 108. Počet jednotlivých druhů ran shrnuje tab. 5, důvody k ukončení terapie tab. 6. První 3 důvody k ukončení terapie jsou vcelku zjevné, nejčastější důvod přechodu na standardní péči pak byly: nespolupráce pacienta (neklid, strhávání obvazů, nedodržování prevent. opatření) výrazné zhoršení celkového stavu pacienta (vznik nových defektů, interkurentní infekce apod.). Pacienti, kteří byli propouštěni domů či přeloženi do jiného zařízení pak byli vybaveni zvlášť vypracovanou zprávou o použité metodice ošetřování a návrhem, jak v tomto ošetřování pokračovat. Průměrná doba ošetřování jednoho pacienta byla 39,74 dnů, celkově tedy u všech pacientů pak dohromady dnů. TAB. 6. DÙVODY UKONÈENÍ TERAPIE. zhojení defektu 43 propuštění či přeložení pacienta 19 úmrtí pacienta 17 přechod na standardní péči 29 Celkové náklady vynaložené za ošetřovací materiál byly ,80 Kč což v průměru na jednoho pacienta činí 858,38 Kč. Ošetřování pacientů touto metodou byla v našem ústavu pověřena 1 zdravotní sestra, komplikovanější a radikální zákroky (zejména nekrektomie) prováděli jednotliví lékaři oddělení. Závěrem lze uvést, a naše zkušenosti to potvrzují, že vyšší cena materiálů užívaných při metodě vlhkého hojení ran je vyvážena kratší dobou hojení, méně častými převazy a celkově lepším komfortem pacienta. do redakce doručeno dne přijato k publikaci dne MUDR. RICHARD KAÒA, ALENA KOÈÍ, PRIM. MUDR. JIØÍ PODIVÍNSKÝ, ROMANA MÍÈOLOVÁ ODBOROVÝ LÉÈEBNÝ ÚSTAV NEUROLOGICKO GERIATRICKÝ MORAVSKÝ BEROUN RATE OF WOUND TYPES REASONS FOR ENDING THERAPY MUDR. RICHARD KAÒA MUDr. Richard Kaňa (*1972) ukončil úspěšně studium na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce Poté nastoupil na gynekologické oddělení NsP v Novém Jičíně. Tento obor však musel ze zdravotních důvodů opustit. Od roku 1998 pracuje jako sekundární lékař v OLÚ neurolgicko geriatrickém v Moravském Berouně. V roce 2002 složil atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství, nyní se připravuje na atestaci z geriatrie. ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 3/

www.zlinskedumy.cz Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Péče o klienty s chronickou ránou. Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor)

www.zlinskedumy.cz Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Péče o klienty s chronickou ránou. Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Anotace Autor Jazyk Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Péče o klienty s chronickou ránou. (Autor) Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné

Více

Případová studie. Jak na autolytický debridement? Autor: MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Pracoviště: Salvaella s.r.o., Třinec

Případová studie. Jak na autolytický debridement? Autor: MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Pracoviště: Salvaella s.r.o., Třinec Případová studie Jak na autolytický debridement? Autor: MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Pracoviště: Salvaella s.r.o., Třinec Definice problému: Nekrotická tkáň na povrchu rány Autolytický debridement Bércový vřed

Více

Ošetřovatelský proces při zajištění hygieny dětí a dospělých Management ošetřování ran a dekubitů Význam hygienické péče: Základní biologická potřeba uspokojuje potřeby psychické (estetické, sebeúcty,

Více

Rány. Kritéria, dělení, ošetření

Rány. Kritéria, dělení, ošetření Rány Kritéria, dělení, ošetření Co je rána? Každé porušení kůže Sliznice Povrchu některého orgánu Má tyto vlastnosti: krvácí Bolí Může dojít ke ztrátě tkáně Dělení ran a jejich vznik Řezná tlakem a tahem

Více

Moderní přístupy k péči o rány

Moderní přístupy k péči o rány Moderní přístupy k péči o rány Mgr. Renata Vytejčková Know how Příčina vzniku rány Proces hojení Klasifikace rány Vlastnosti obvazového materiálu a indikace použití Vnější a vnitřní faktory Hodnocení rány

Více

Terminologie chronické rány MUDr. Jan Stryja Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí Třinec Nejčastější typy chronických ran Syndrom diabetické nohy: 3-7% diabetiků / rok angiopatický

Více

Sterilní obvaz s vrstvou purifikovaného aktivovaného uhlíku

Sterilní obvaz s vrstvou purifikovaného aktivovaného uhlíku Výrobky jsou vyráběny z téměř čistého uhlíkového mikrovlákna při vysoké teplotě. Použití uhlíku je v medicíně známo dlouhou dobu, ale pouze naše výrobky je možné, jako jedny z mála použít přímo do ran,

Více

Předmluva. Příručka ošetřování chronických ran. Nezaměnitelný servis

Předmluva. Příručka ošetřování chronických ran. Nezaměnitelný servis Navštivte nás na internetu: www.hartmann.cz HARTMANN RICO a.s. Masarykovo nám. 77 664 71 Veverská Bítýška Nezaměnitelný servis Navštivte naše webové stránky: www.hartmann.cz www.lecbarany.cz Další informace

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Rány a hojení, chirurgická rány. Lenka Veverková, I.chirurgická klinika FN U Sv. Anny Brno

Rány a hojení, chirurgická rány. Lenka Veverková, I.chirurgická klinika FN U Sv. Anny Brno Rány a hojení, chirurgická rány Lenka Veverková, I.chirurgická klinika FN U Sv. Anny Brno Definice RÁNA je porušení celistvosti kůže, sliznice nebo jiného orgánu. HOJENÍ je proces, při němž dochází ke

Více

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Název klinické studie: Zlepšení zdravotního stavu (Hojení chronických ran) v závislosti na zlepšení mikrocirkulace pomocí léčby metodou MDM KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Praha - 7.3.2014 Výsledky Follow

Více

Kůže se skládá ze tří vrstev

Kůže se skládá ze tří vrstev LÉČBA RAN KŮŽE Kůže (cutis, derma) je největším orgánem lidského těla. Její základní funkce jsou: ochranná (odděluje vnitřní prostředí těla od okolního, chrání organismus před mechanickými, chemickými

Více

Olga J st., Maminka pacientky s EB Olga J ml., Pacientka s dystrofickou formou EB 29 let. Jana Dvořáková Mölnlycke Health Care, NCO NZO Brno

Olga J st., Maminka pacientky s EB Olga J ml., Pacientka s dystrofickou formou EB 29 let. Jana Dvořáková Mölnlycke Health Care, NCO NZO Brno Ošetření EB pacienta To replace the sample image in this panel on slide 1 (Instructions for Windows 7) Right click panel, select Format Picture In the Format Picture menu, select Fill Below Insert from,

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Odpovědná redaktorka Mgr. Ivana Podmolíková Sazba a zlom Karel Mikula Počet stran 80 1. vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Odpovědná redaktorka Mgr. Ivana Podmolíková Sazba a zlom Karel Mikula Počet stran 80 1. vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Ing. Bc. Irena Pejznochová LOKÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ RAN A DEFEKTŮ NA KŮŽI Recenzent: MUDr. Jozef Keller Grada Publishing, a.s., 2010 Autory fotografií jsou: Kazuistika 1 a 3 Věra Vokáčová Kazuistika 2 Pavla

Více

Askina Péče o chronické rány

Askina Péče o chronické rány Askina Péče o chronické rány O krok vpřed v oblasti hojení ran Péče o rány Kompletní přehled sortimentu 2 Obsah Zhojení chronické rány vyžaduje péči, která je zaměřena na konkrétního pacienta, je cenově

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI Olga Janíková ARK, FN U sv. Anny, Brno Andrea Pokorná LF MU, Katedra ošetřovatelství, Brno Hlavní etiologie nehojících se ran v IP systémové

Více

QuickSeal Bandage - Hodnocení

QuickSeal Bandage - Hodnocení QuickSeal Bandage - Hodnocení Hodnocení léčebného účinku zdravotnického prostředku Quickseal Bandage Zdravotnický prostředek Quickseal Bandage je krycí obvaz z aktivní uhlíkové tkaniny k léčení bércových

Více

Význam atraumatického krytí na rány pri ošetrovaní pacientů s EB. Bc. Jana Dvořáková MHC

Význam atraumatického krytí na rány pri ošetrovaní pacientů s EB. Bc. Jana Dvořáková MHC Význam atraumatického krytí na rány pri ošetrovaní pacientů s EB Bc. Jana Dvořáková MHC Minulost Lokální terapie Koupele Antibiotická ungventa Emolience na kůži Tetracyklinová, Chloranfenikolová Aplikace

Více

Léčba chronických ran metodou Fotonyx

Léčba chronických ran metodou Fotonyx 4 na některé metody urychlující hojení ran nebo řešení bolesti v této specifické oblasti. Využití polarizovaného světla je jednoduchou metodou používanou v domácím i zdravotnickém prostředí. Více než pětiletá

Více

Askina Komplexní péče o rány

Askina Komplexní péče o rány Askina Komplexní péče o rány O krok vpřed v oblasti hojení ran Péče o rány Kompletní přehled sortimentu Obsah Neinfikované rány Hydrogely Askina Gel 4 Algináty Askina Sorb 6 Askina Sorb, plochá longeta

Více

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení:

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: VYUŽITÍ: k poskytování první pomoci a řešení problému zevního krvácení Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: u úrazových ran u pooperačních ran na místech odběru kožních

Více

Odpovědná redaktorka Mgr. Ivana Podmolíková Sazba a zlom Karel Mikula Počet stran 80 1. vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Odpovědná redaktorka Mgr. Ivana Podmolíková Sazba a zlom Karel Mikula Počet stran 80 1. vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Ing. Bc. Irena Pejznochová LOKÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ RAN A DEFEKTŮ NA KŮŽI Recenzent: MUDr. Jozef Keller Grada Publishing, a.s., 2010 Autory fotografií jsou: Kazuistika 1 a 3 Věra Vokáčová Kazuistika 2 Pavla

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA Aquacel Ag+ Extra KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA U KLIENTA S DIAGNOZOU FLEGMONA BÉRCE Vypracovala: Michaela Pužmanová Zdravotní sestra na interním oddělení v Rokycanech Anamnéza: - žena, 27 let

Více

Pacient ka: Bařina jiří V.A.C. Therapy 3.12.2010 II.převaz

Pacient ka: Bařina jiří V.A.C. Therapy 3.12.2010 II.převaz Bařina jiří V.A.C. Therapy 3.12.2010 II.převaz Datum: 3.12.2010 II. převaz PDK pahýl po amputaci prstů v oblasti MTT diabetická noha gangréna Fáze hojení: exudace, granulace Bolest:výrazná Velikost rány:

Více

Případová studie. Zvládání ranného exsudátu u nehojící se rány. Autor: MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Pracoviště: Salvaella s.r.o.

Případová studie. Zvládání ranného exsudátu u nehojící se rány. Autor: MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Pracoviště: Salvaella s.r.o. Případová studie Zvládání ranného exsudátu u nehojící se rány Autor: MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Pracoviště: Salvaella s.r.o., Třinec Definice problému: zvládání nadměrné ranné sekrece a macerace okolí rány,

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Název: Flamigel jedinečná péče o rány. Výrobce: Dahlhausen CZ. Produktová řada: Vlhké hojení ran

Název: Flamigel jedinečná péče o rány. Výrobce: Dahlhausen CZ. Produktová řada: Vlhké hojení ran Název: Flamigel jedinečná péče o rány Výrobce: Dahlhausen CZ Produktová řada: Vlhké hojení ran Krátký popis: hydroaktivní koloidní gel pro suché a mírně secernující akutní i chronické rány a popáleniny,

Více

Výběr terapeutických krytí v jednoduchém přehledu (podle stadia chronických ran)

Výběr terapeutických krytí v jednoduchém přehledu (podle stadia chronických ran) 189 Výběr terapeutických krytí v jednoduchém přehledu (podle stadia chronických ran) Mgr. Markéta Koutná 1, Bc. Lenka Šeflová 2 1 Poradna pro léčbu rány při Centru pro léčbu bolesti KARIM, VFN Praha 2

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Znalosti všeobecných sester o moderních způsobech hojení chronických ran

MASARYKOVA UNIVERZITA. Znalosti všeobecných sester o moderních způsobech hojení chronických ran MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Bc. Michaela Wilczková Znalosti všeobecných sester o moderních způsobech hojení chronických ran Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Eva Lapčíková

Více

hojení ran hojení ran

hojení ran hojení ran Flamigel baktericidní hydrokoloidní gelové krytí na popáleniny, chronické a akutní rány inteligentní tvûrce vlhkého prostfiedí - vlhká terapie aktivní a pasivní polymery - schopnost absorpce i hydratace

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Vítám vás na přednášce

Vítám vás na přednášce Vítám vás na přednášce Téma dnešní přednášky ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY JAKO PROSTŘEDKY VE ZDRAVOTNICTVÍ Dekubit proleženina, je to poškození kůže a podkožních tkání, které je způsobeno tlakem na hmatné kostní

Více

Kazuistika ke cvičení ošetřování ran, dekubitů

Kazuistika ke cvičení ošetřování ran, dekubitů Kazuistika ke cvičení ošetřování ran, dekubitů Pacientka (Jana Malá, věk 79 let) byla přijata na oddělení chirurgie pro nehojící se defekt na levém lýtku v dolním pólu. Poranění ostrým předmětem způsobilo

Více

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Tepelná poranění Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Prevence Zdroj: www.urazydeti.cz Zdroj: www.zachranny-kruh.cz Poškození výsledek působení

Více

Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s.

Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s. Modré stránky Seznam zdravotnických prostředků HARTMANN RICO a.s. Platnost od 1. 7. 2016 Kontaktní informace: HARTMANN RICO a.s. Masarykovo nám. 77 664 71 Veverská Bítýška www.hartmann.cz www.lecbarany.cz

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

NETYPICKÉ N E K R Ó Z Y

NETYPICKÉ N E K R Ó Z Y NETYPICKÉ N E K R Ó Z Y 15. 5. 2011 Marcela Navrátilová Eva Komínková, DiS Fakultní nemocnice Olomouc NEKRÓZA - je patologický proces, který je vyvolán různými vlivy na buňku a) mechanickými b) chemickými

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková OBEZITA Globální epidemie (WHO) Není jen estetický problém Chorobný stav spojený se zvýšenou

Více

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže METODICKÝ LIST TÉMA: ÚVOD drény a drenáže Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová Datum: únor 2012 ANOTACE: Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře připravuje pacienty k diagnostickým

Více

Bringing it all together

Bringing it all together Bringing it all together Daniela Vraná ConvaTec Wound Therapeutics TM ConvaTec na českém trhu od roku 1991 Stomické pomůcky ve většině nemocnic v ČR Výrobky pro vlhké hojení ran - GranuFlex,GranuFlex Signal,

Více

BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU

BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU THE PAIN OF THE PATIENT WITH CHRONIC WOUND JITKA FRICOVÁ, MARKÉTA KOUTNÁ Univerzita Karlova, 1. lékaøská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika anesteziologie,

Více

Repetitorium hojení ran 2. MUDr. Jan Stryja MUDr. Petr Krawczyk MUDr. Michal Hájek MUDr. František Jalůvka

Repetitorium hojení ran 2. MUDr. Jan Stryja MUDr. Petr Krawczyk MUDr. Michal Hájek MUDr. František Jalůvka Repetitorium hojení ran 2 MUDr. Jan Stryja MUDr. Petr Krawczyk MUDr. Michal Hájek MUDr. František Jalůvka Věnuji Sváťovi Hubáčkovi, in memoriam. i zcela banální rána může mít naprosto fatální následky

Více

Saturace potřeb nemocného v oblasti hygieny dekubity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Saturace potřeb nemocného v oblasti hygieny dekubity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Saturace potřeb nemocného v oblasti hygieny dekubity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Dekubitus = alterace integrity kůže v místech, kde je vystavena vysokému tlaku na kostěný podklad = decumbere

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Mgr. Markéta Koutná, DSP FZV UP Olomouc školitel: PhDr. Andrea Pokorná PhD., LF MU, Brno Bolest u chronické (nehojící se) rány BOLEST

Více

Výskyt a terapie chronických bércových vředů v Pardubickém regionu. Diana Hanzlíková. Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Výskyt a terapie chronických bércových vředů v Pardubickém regionu. Diana Hanzlíková. Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Výskyt a terapie chronických bércových vředů v Pardubickém regionu Diana Hanzlíková Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Základní stavební kameny pro systematické HOJENÍ RAN. Roztoky. LAVANiD 1/2 - roztoky k oplachu ran. LAVANiD - gel na rány

Základní stavební kameny pro systematické HOJENÍ RAN. Roztoky. LAVANiD 1/2 - roztoky k oplachu ran. LAVANiD - gel na rány Základní stavební kameny pro systematické HOJENÍ RAN Roztoky LAVANiD 1/2 - roztoky k oplachu ran LAVANiD - gel na rány LAVANiD 1/2 - Roztoky k oplachu ran LAVANiD - gel na rány LAVANiD 1/2 - roztoky k

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Kosmetika Kožní choroby vyvolané zevními vlivy fyzikální

Kosmetika Kožní choroby vyvolané zevními vlivy fyzikální Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Kosmetika Kožní

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Moderní obvazový materiál léčba chronických defektů Martina Kovačková

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Moderní obvazový materiál léčba chronických defektů Martina Kovačková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Moderní obvazový materiál léčba chronických defektů Martina Kovačková Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

REPETITORIUM HOJENÍ RAN 2. Obsah

REPETITORIUM HOJENÍ RAN 2. Obsah REPETITORIUM HOJENÍ RAN 2 Obsah 1. Üvod------------- ---------------------------------------------------------- -------------------- 17 2. Historické ohlédnutí za počátky hojení ran------------------------------------------------

Více

Advanced Wound Care Tyco Healthcare

Advanced Wound Care Tyco Healthcare Management ošetřování ran Advanced Wound Care Tyco Healthcare Moderní obvazové materiály pro ošetřování ran Vlastnosti: - podporují a urychlují čistící proces v ráně - absorbují exsudát - udržují vyrovnanou

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Tato technologie byla koncipována Skinexians ve Francii před 20 lety na uvolnění pojivové

Více

Sorbsan Ribbon / Packing jsou vybaveny sterilní plastickou sondou, která ulehčí odhad velikosti a tvaru krytí.

Sorbsan Ribbon / Packing jsou vybaveny sterilní plastickou sondou, která ulehčí odhad velikosti a tvaru krytí. Hojení ran - R Počet stran: 1 /5 Viz. níže Popis výrobku : Sorbsan Ribbon / Packing jsou sterilní kalcium-alginátová krytí z netkané textilie, vysokým obsahem mannuronové kyseliny a nízkým obsahem kyseliny

Více

Kvalita života klientů s ulcus cruris. Marta Šatánková

Kvalita života klientů s ulcus cruris. Marta Šatánková Kvalita života klientů s ulcus cruris Marta Šatánková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářskou práci s názvem Kvalita života klientů s ulcus cruris tvoří teoretická a praktická část. V teoretické

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

Flaminal Forte. Flamigel Flaminal Hydro Flamirins. www.flamigel.cz

Flaminal Forte. Flamigel Flaminal Hydro Flamirins. www.flamigel.cz Flaminal Forte Flamigel Flaminal Hydro Flamirins www.flamigel.cz Flamigel koloidní hydroaktivní gelové krytí pro suché a mírnû secernující popáleniny, akutní a chronické rány inteligentní tvûrce vlhkého

Více

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH Mgr. Kožešníková Lucie MUDr. Eduard Havel, Ph.D. Rehabilitační klinika FN a LF UK Hradec Králové, přednostka doc. MUDr. E. Vaňásková,

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

LÉČBA RAN KŮŽE Kůže se skládá ze tří vrstev Léčba ran teorie ran Povrchová rána Hluboká a podminovaná rána

LÉČBA RAN KŮŽE Kůže se skládá ze tří vrstev Léčba ran teorie ran Povrchová rána Hluboká a podminovaná rána 1 2 3 4 5 6 LÉČBA RAN KŮŽE Kůže (cutis, derma) je největším orgánem lidského těla. Její základní funkce jsou: ochranná (odděluje vnitřní prostředí těla od okolního, chrání organismus před mechanickými,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu.

Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu. Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu. OŠETŘENÍ VŠECH TYPŮ PLETI TERAPIE LASEREM MIKROMASÁŽ OČNÍHO

Více

PREVENCE DEKUBITÙ. Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová. Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula. Recenze: Zdeòka Faltýnková

PREVENCE DEKUBITÙ. Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová. Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula. Recenze: Zdeòka Faltýnková Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová PREVENCE DEKUBITÙ Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula Recenze: Zdeòka Faltýnková Grada Publishing, a.s., 2008 Cover Photo Allphoto, 2008 Vydala Grada Publishing, a.s. U

Více

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Specifická ošetřovatelská péče o nehojící se rány a defekty Téma písemné

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Terapie Wellness centra Konstantin

Terapie Wellness centra Konstantin Terapie Wellness centra Konstantin Masáže Aromatické masáže klasické masáže s přísadou éterických olejů dle výběru hosta. Masáže jsou jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, které vám

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: Ošetřovatelství 53-41-B Všeobecná sestra R009 Kombinovaná SPECIÁLNÍ INTERNÍ

Více

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim Zpráva o použití přípravku MARLY SKIN v pediatrické praxi při ošetření plenkové dermatitidy a ekzému ze slin Definice:

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) dexamethasonu (kromě

Více

ORIENTACE SESTER V NOVÝCH TRENDECH HOJENÍ RAN. Hana Poláková

ORIENTACE SESTER V NOVÝCH TRENDECH HOJENÍ RAN. Hana Poláková ORIENTACE SESTER V NOVÝCH TRENDECH HOJENÍ RAN Hana Poláková Bakalářská práce 2016 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na nové trendy hojení chronických ran. Práce se dělí do dvou částí. Teoretická

Více

Znalosti všeobecných sester o moderních způsobech léčby chronických ran

Znalosti všeobecných sester o moderních způsobech léčby chronických ran MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ Bc. Alexandra Dvořáková Znalosti všeobecných sester o moderních způsobech léčby chronických ran Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Marta

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel Herbamedicus, s.r.o. CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel unikátní masážní přípravek pro účinné odbourávání podkožního tuku, zvýšení pevnosti a pružnosti pokožky a proti klinickým projevům

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Alena Zmrzlá

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Alena Zmrzlá BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Alena Zmrzlá UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav ošetřovatelství Alena Zmrzlá Možnosti sester pečovat o chronickou ránu metodou vlhkého hojení Bakalářská

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy/aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí

Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí 1 Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí Blanka Sojáková Mgr. Dagmar Remešová Charita Šumperk 2011 2 Charita Šumperk 3 Charita Šumperk, Ţerotínova 12 4 Středisko Charity Šumperk Odjezd za pacienty

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 28.6.24 42 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 23 Jedním z nejzávažnějších onemocnění

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1.

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1. Nejprve to vypadalo na úžasný lék na artrózu. Lékaři píchali pacientům jejich krev, kterou upravili. Málokdo však věděl, že specialisté používají injekce i na léčbu tenisových loktů, poraněných kolen,

Více