STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o."

Transkript

1 STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování kvalifikačních předpokladů pro svůj profesní rozvoj. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. (dále jen SVŠE) je soukromou vysokou školou neuniverzitní, která uskutečňuje bakalářský studijní program v oblasti ekonomiky a managementu a v souvislosti s tím vykonává výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. 2. Zřizovatelem SVŠE je společnost s ručením omezeným Ing. Pavel Štohl s.r.o. a statutárními orgány jsou jednatelé této společnosti. 3. SVŠE se řídí zákonem o VŠ, Statutem SVŠE (dále jen statut) a vnitřními předpisy SVŠE. 4. Statut upravuje vnitřní organizační strukturu a systém řízení školy, vymezuje práva a zodpovědnost pracovníků, kompetence akademických funkcionářů školy a činnost organizačních útvarů školy. 1. Sídlem SVŠE je Znojmo, Václavské nám. 6. Čl. 2 Název, sídlo, razítko SVŠE 2. SVŠE používá kulaté razítko se znakem SVŠE a textem Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 3. Kulaté razítko SVŠE se bude používat zejména pro: a) rozhodnutí o přijetí ke studiu, b) protokolu o státních závěrečných zkouškách, c) vysvědčení, d) vysokoškolský diplom. 4) SVŠE v běžném písemném úředním styku používá na písemnosti razítko SVŠE s vyznačením svého sídla. ČÁST DRUHÁ Řízení SVŠE Čl. 3 Orgány SVŠE 1) Orgány SVŠE jednají a rozhodují v souladu se zákonem, dalšími právními předpisy a tímto statutem. 2) Akademickými orgány jsou: a) rektor b) kolegium rektora c) akademická rada d) disciplinární komise

2 Čl. 4 Rektor 1. Postavení rektora vymezuje 28 zákona o vysokých školách (dále jen ZVŠ) a statut SVŠE. Rektora jmenuje statutární orgán SVŠE. Statutární orgán SVŠE hodnotí a kontroluje činnost rektora. Statutární orgán SVŠE může vyslovit rektorovi nedůvěru na základě písemného zdůvodnění a odvolat ho z funkce rektora. 2. Rektor řídí prorektory, tajemníka a vedoucí kateder, dále řídí vzdělávací, výzkumnou, vývojovou, tvůrčí a jinou činnost SVŠE. Jedná a rozhoduje ve věcech SVŠE taxativně stanovených statutárním orgánem SVŠE. Pro svoji řídící činnost rektor zřizuje poradní orgány rektora: a) kolegium rektora, b) komise s dočasnou a dlouhodobou působností. 3. Komise zřizuje rektor pro řešení vybraných pracovních problémů. Systém prací jednotlivých komisí stanoví předseda příslušné komise. Předsedy jednotlivých komisí a jejich členy jmenuje rektor. Na škole jsou zřízeny zpravidla následující stálé komise: a) disciplinární b) konkurzní 4. V souladu se zákonem je na škole zřízena akademická rada. Jednací řád akademické rady je vnitřním předpisem školy. 5. Rektor SVŠE dále: a) zajišťuje a plně odpovídá za uskutečňování akreditovaného studijního programu SVŠE jako celku, a to zejména po stránce personální, materiální, hospodářské, technické, informační, vývojové a tvůrčí po předchozím souhlasu statutárního orgánu SVŠE, b) navrhuje statutárnímu orgánu SVŠE přijetí a ukončení pracovního poměru akademických a výzkumných pracovníků v souladu se zákonem o vysokých školách a zákoníkem práce, c) vyjadřuje se k otázkám a podnětům, které předloží statutární orgán SVŠE, d) kontroluje využívání finančních prostředků SVŠE dle kritérií vymezených statutárním orgánem SVŠE, e) předkládá statutárnímu orgánu SVŠE návrh výroční zprávy SVŠE k projednání a schválení, f) rozhoduje o právech a povinnostech studentů v souladu se zákonem o vysokých školách, s tímto statutem, studijním a zkušebním řádem SVŠE a disciplinárním řádem pro studenty SVŠE, g) jmenuje a odvolává vedoucí kateder, h) v souladu se zákonem o vysokých školách jmenuje předsedy a členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky. Další členy může jmenovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) v souladu s 53 zákona o vysokých školách, i) jmenuje a odvolává členy kolegia rektora, akademickou radu a disciplinární komisi. 6. Funkční období rektora je tříleté a začíná dnem jeho jmenováním do funkce. Funkci rektora lze zastávat i opakovaně. 2

3 Čl. 5 Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Prorektora pro studijní a pedagogickou činnost jmenuje statutární orgán SVŠE na návrh rektora. Statutární orgán SVŠE může vyslovit prorektorovi nedůvěru na základě návrhu rektora a písemného zdůvodnění a odvolat ho z funkce. O odvolání rozhoduje statutární orgán SVŠE. 1. Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost zastupuje rektora ve vymezených oblastech činnosti SVŠE a odpovídá mu za svou činnost. 2. Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost zejména: a) metodicky řídí a kontroluje řádný průběh vzdělávacího procesu SVŠE prostřednictvím útvarů, které podléhají jeho řízení. Zastupuje rektora na úseku výchovně vzdělávací činnosti; metodicky řídí práci kateder a dalších pracovišť, b) dle pokynů rektora zajišťuje přípravu a vlastní průběh přijímacího řízení, řídí zpracování výsledků přijímacího řízení, c) organizačně, metodicky zajišťuje a řídí odbornou praxi studentů SVŠE. Funkční období prorektora pro studijní a pedagogickou činnost je tříleté a začíná dnem jeho jmenováním do funkce. Funkci prorektora pro studijní a pedagogickou činnosti lze zastávat i opakovaně. Čl. 6 Prorektor pro vědu, výzkum a vnější vztahy 1. Prorektora pro vědu, výzkum a vnější vztahy jmenuje statutární orgán SVŠE na základě návrhu rektora. Statutární orgán SVŠE může vyslovit prorektorovi pro výzkumnou činnost nedůvěru na základě návrhu rektora a písemného zdůvodnění ho odvolat z funkce. O odvolání rozhoduje statutární orgán SVŠE. 2. Prorektor pro vědu, výzkum a vnější vztahy zastupuje rektora na úseku vědecké a výzkumné činnosti školy, rozvoje školy a ediční činnosti. Prorektor pro vědu, výzkum a vnější vztahy zejména: a) řídí oblast výzkumu a vývoje SVŠE, zajišťuje efektivní organizaci výzkumné a vývojové činnosti s napojením na praxi zejména prostřednictvím vzájemné koordinace výzkumu a vývoje s partnery SVŠE, b) navrhuje rektorovi různorodá opatření a změny v zájmu rozvoje SVŠE. 3. Funkční období prorektora pro vědu,výzkum a vnější vztahy je tříleté a začíná dnem jeho jmenováním do funkce. Funkci prorektora pro vědu, výzkum a vnější vztahy lze zastávat i opakovaně. Čl. 7 Tajemník 1. Tajemníka jmenuje statutární orgán SVŠE na základě návrhu rektora. Jeho postavení je vymezeno 32 zákona a statutem. 2. Tajemník zejména: a) řídí vnitřní správu a provoz SVŠE v rozsahu stanoveném statutárním orgánem SVŠE a prostřednictvím útvarů, které podléhají jeho řízení, b) sleduje účelové využívání finančních prostředků SVŠE, c) sleduje a kontroluje hospodárné využívání movitého a nemovitého majetku, majetku v nájmu SVŠE a navrhuje rektorovi případná opatření v této oblasti, d) konzultuje průběžně hospodářskou situaci SVŠE se statutárním orgánem SVŠE, zpracovává podklady pro potřeby statutárního orgánů SVŠE, e) zajišťuje prezentaci a propagaci SVŠE, zejména prezentaci koncepčních záměrů, výukových programů, tvorbu propagačních materiálů, tvorbu formulářů evidence SVŠE, f) navrhuje rektorovi různá opatření a změny v zájmu rozvoje a řádného chodu SVŠE. 3

4 g) funkční období tajemníka je tříleté a začíná dnem jeho jmenováním do funkce. Funkci tajemníka lze zastávat i opakovaně. Čl. 8 Vedoucí katedry 1. Vedoucího katedry jmenuje a odvolává statutární orgán SVŠE na základě návrhu rektora, kterému je také podřízen. Jeho náplní je řízení činnosti katedry a projednávání činnosti katedry. 2. Vedoucí katedry zejména: a) vytváří podmínky pro vzdělávací, vývojovou a výzkumnou činnost a další tvůrčí činnost členů katedry a pro publikaci a aplikaci jejich výsledků, b) vytváří podmínky pro další odborné a pedagogické zdokonalování členů katedry, c) předkládá rektorovi návrhy v personálních a ekonomických záležitostech katedry a jednotlivých členů katedry, d) odpovídá za hospodárné využívání svěřených prostředků, e) odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, f) jmenuje vedoucího bakalářské práce, g) určuje garanta předmětu, h) určuje rozsah povinné účasti studentů ve cvičeních a seminářích v předmětech zabezpečovaných katedrou. Čl. 9 Kolegium rektora Kolegium rektora je poradním orgánem rektora v oblasti koncepčního i operativního řízení školy. Jeho členy jsou prorektoři, tajemník školy, vedoucí kateder školy. Rektora řeší nejzávažnější úkoly školy v oblasti pedagogické, vědecko výzkumné, zahraničních styků, ekonomické a úkoly rozvoje školy případně další. Čl. 10 Akademická rada SVŠE 1) Akademická rada SVŠE (dále jen akademická rada ) je samosprávným akademickým orgánem SVŠE. 2) Členy akademické rady jmenuje rektor. Rada má minimálně 9 členů, kteří jsou tvořeni z řad členů akademické obce SVŠE a externími členy (například starosta města Znojma, odborníci z praxe představitelé vrcholového managementu firem a institucí, akademičtí pracovníci z jiných vysokých škol). 3) Předsedou akademické rady je rektor. 4) Členství v akademické radě je nezastupitelné. 5) Akademická rada a) projednává, aktualizuje a schvaluje dlouhodobý záměr SVŠE vzdělávací činnosti, vývoje a výzkumu a další tvůrčí činnosti, meziregionální a mezinárodní spolupráce, b) projednává a schvaluje návrhy studijních programů předkládaných MŠMT k akreditaci, c) projednává a schvaluje předkládané změny akreditovaných studijních programů, d) schvaluje podání žádosti o prodloužení akreditace MŠMT, e) projednává a schvaluje vnitřní předpisy SVŠE, f) projednává rozpočet SVŠE předložený rektorem pro příští akademický rok, g) schvaluje hodnocení realizace vzdělávacího, výzkumného a tvůrčího programu SVŠE předloženého rektorem, h) projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti SVŠE, i) projednává výroční zprávu o hospodaření SVŠE, 4

5 j) projednává a schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu na SVŠE, k) projednává organizační zajištění a úroveň tvůrčího zapojení studentů do výzkumných, vývojových a rozvojových programů spolupracujících organizací, l) projednává a hodnotí úroveň materiálně-technického zabezpečení studijních programů, m) vyjadřuje se k otázkám, které předloží rektor SVŠE 6) Akademická rada se schází nejméně dvakrát ročně. Čl. 11 Disciplinární komise SVŠE 1) Předsedu a členy disciplinární komise SVŠE (dále jen disciplinární komise ) jmenuje rektor. Má nejméně 4 členy, z toho polovina je tvořená z řad členů akademické obce SVŠE a polovina je z řad studentů SVŠE. 2) Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů SVŠE a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi. 3) Disciplinární komise se řídí disciplinárním řádem pro studenty SVŠE, který je vnitřním předpisem SVŠE. ČÁST TŘETÍ Organizace SVŠE Čl Organizační struktura musí odpovídat záměrům a potřebám SVŠE. 2. Základní organizační jednotkou, která zajišťuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost, je katedra. O zřízení a zrušení kateder rozhoduje na návrh rektora zřizovatel SVŠE. 3. Současná organizace: a) Katedry - v čele stojí vedoucí kateder, které jmenuje zřizovatel SVŠE na návrh rektora. Na SVŠE působí tyto katedry: katedra marketingu a managementu katedra účetnictví a daní katedra ekonomie a financí katedra cizích jazyků katedra matematiky, informatiky a práva katedra veřejné správy a sociálních služeb b) Ekonomický útvar vede účetnictví a personální otázky. V čele stojí tajemník. c) Informační centrum zahrnuje knihovnu a studovnu d) Sekretariát rektora e) Studijní oddělení vede matriku studentů, zabezpečuje styk se studenty 4. Součástí školy jsou tato účelová zařízení a) odborná školní knihovna a studovna b) tělocvična a sportovní areál Vzájemné vztahy organizačních útvarů jsou uvedeny v příloze č. 1 statutu Čl. 13 Rektorát Rektorát je výkonným orgánem školy, který zabezpečuje personální, materiální, finanční a správní činnost školy. 5

6 Čl. 14 Katedra Katedra je základním pracovištěm školy pro vzdělávací, vědeckou a výzkumnou a další tvůrčí činnost. Práci katedry řídí vedoucí katedry, který zabezpečuje rozvoj jednotlivých předmětů zajišťovaných katedrou a koncepci studijních programů. Čl. 15 Účelová zařízení Součástí školy jsou účelová zařízení jako například odborná školní knihovna a studovna. Odborná školní knihovna a studovna je přímo řízená prorektorem pro vědu, výzkum a vnější vztahy. Jako odborné knihovnické a bibliograficko informační středisko organizuje a provádí knihovnické práce, koordinuje a eviduje dokumentační a vědecko informační činnost na škole. Metodicky je po stránce administrativní řízena tajemníkem. ČÁST ČTVRTÁ Čl. 16 Studium na SVŠE 1) SVŠE uskutečňuje akreditovaný bakalářský studijní program R Ekonomika a management, který se člení na čtyři studijní obory: Účetnictví a finanční řízení podniku, Marketing a management, Mzdové účetnictví, daně a personalistika, Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb 2) Studium se uskutečňuje formou prezenční a kombinovanou 3) Doba studia je tříletá. 4) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Obsah státní závěrečné zkoušky je uveden ve studijním programu podle studijních oborů. Absolventům studia v bakalářském studijním programu se uděluje akademický titul bakalář, ve zkratce Bc. uváděné před jménem. 5) Podrobnosti o studiu, včetně práv a povinností studentů, stanoví Studijní a zkušební řád SVŠE, který je vnitřním předpisem SVŠE. Čl. 17 Přijímání ke studiu 1) Základní podmínkou ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání. 2) Studenti budou na školu přijímáni na základě přijímacího řízení. 3) Přijímací zkouška je písemná a skládá se ze dvou částí testu všeobecného přehledu a studijních předpokladů a testu ze světového jazyka. Každá ze dvou částí je písemná, trvá 45 minut a je hodnocena maximálně 35 body. 4) O přijetí rozhodne pořadí uchazečů. Toto přijetí je stanovené na základě součtů bodů, a to jednak dle výsledků z písemných testů (max. 70 bodů) a jednak dle studijních výsledků na střední škole (max. 30 bodů). 6

7 5) Bez přijímacích zkoušek budou přijati: - u prezenční formy uchazeči, kteří na střední škole dosahovali v posledních dvou ročnících studijního průměru do 1,5. Posuzována jsou výroční vysvědčení ze třetího ročníku, pololetní vysvědčení ze čtvrtého ročníku a maturitní vysvědčení - u kombinované formy uchazeči, kteří na střední škole dosáhli průměru u maturitního vysvědčení do 1,5 - absolventi VOŠ a VŠ, kteří se prokáží dokladem o úspěšném absolvování studia Čl. 18 Přijímací řízení 1) SVŠE zveřejňuje s dostatečným předstihem lhůtu pro podání přihlášek ke studiu, podmínky pro přijetí, termín a rámcový obsah přijímacích zkoušek, kritéria pro jejich vyhodnocení a nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v akreditovaném studijním oboru. 2) SVŠE koná přijímací řízení ve více termínech, jejich počet stanoví dle potřeby rektor SVŠE. 3) Počet přijímaných studentů do studijních oborů a termíny přijímacího řízení stanoví rektor SVŠE. 4) Přijímací řízení se zahajuje doručením písemné přihlášky ke studiu s dokladem o uhrazení stanoveného poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. 5) Přihláška se podává na předepsaném formuláři platném pro přijímací řízení v daném roce. Formulář přihlášky je k dispozici na studijním oddělení a na internetových stránkách SVŠE. 6) K zajištění průběhu přijímacího řízení a hodnocení úspěšnosti uchazečů jmenuje rektor pro každý rok přijímací komisi. 7) Rozhodnutí o přijetí se vyhotovuje do 5 dnů od ukončení přijímacího řízení a musí být doručeno uchazeči do vlastních rukou. 8) Uchazeč má právo požádat rektora SVŠE o přezkoumání rozhodnutí do 15 dnů od jeho doručení. 9) Uchazeč musí být s výsledkem přezkoumání rozhodnutí vyrozuměn do 15 dnů od doručení jeho žádosti SVŠE. 10) Uchazeč má právo nahlédnout do 15 dnů od doručení rozhodnutí do všech materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených termínech a prostorách SVŠE za přítomnosti rektorem pověřeného zaměstnance. 11) Uchazeči, který obdržel pravomocné rozhodnutí o přijetí, je navržen termín k podepsání smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu. 12) Uchazeči, který podepíše smlouvu o poskytnutí vzdělání za úplatu, vzniká právo na zápis do studia. Termín a místo podpisu určí rektor a zveřejní na úřední desce SVŠE. 13) Smlouva o poskytnutí vzdělání za úplatu se uzavírá podle 51 občanského zákoníku. Uzavírá se na dobu určitou (standardní doba studia). Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnou formou na základě povoleného přerušení studia, opakování ročníku, změny studijního oboru nebo jiné dohody rektora se studentem. Smlouvu podepisuje rektor SVŠE a uchazeč. Podpisem smlouvy je smlouva uzavřena. 14) Do 15 dnů od skončení přijímacího řízení zveřejní SVŠE na úřední desce zprávu o průběhu přijímacího řízení, která obsahuje zejména počet přihlášených a přijatých studentů a statistickou charakteristiku výsledků jednotlivých částí. Čl. 19 Podmínky studia cizinců 1) Cizinci jsou ke studiu přijímáni za stejných podmínek jako občané ČR podle zákona o VŠ s podmínkou, že konají přijímací zkoušky v českém jazyce 2) Cizinci, kteří se ucházejí o přijetí ke studiu a své předchozí vzdělání nezískali v ČR, předkládají u přijímací zkoušky doklad o vzdělání získaném v zahraničí a nostrifikační doložku nebo osvědčení o uznání zahraničního vzdělání, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. 7

8 Čl. 20 Změna studijního oboru 1) Student může v průběhu prvního ročníku studia požádat o změnu studijního oboru v rámci realizovaného studijního programu. 2) Žádost podává písemně vedoucímu studijního oddělení. Žádost obsahuje důvody změny a uvedení časové představy studenta o vykonání rozdílových zkoušek. 3) Rektor může žádosti vyhovět do 15 dnů od jejího podání. V případě, že je žádosti vyhověno, provede studijní oddělení záznam do indexu a matriky studentů. Čl. 21 Poplatky za studium 1) Studium v akreditovaném studijním programu uskutečňuje SVŠE za úhradu. 2) Výši poplatků za studium (dále jen školné ), způsob a termíny úhrady určuje Smlouva o zajištění studia, která je s uchazečem uzavírána před zápisem do prvního semestru studia. 3) Zaplacení školného je podmínkou zápisu do vyššího ročníku v příslušném akademickém roce. ČÁST PÁTÁ Studenti Čl. 22 Práva a povinnosti studentů 1) Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia. 2) Práva a povinnosti studenta stanoví Studijní a zkušební řád SVŠE a dále jsou předmětem smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu. Čl. 23 Studentská rada Jednací řád studentské rady je součástí vnitřních předpisů školy. ČÁST ŠESTÁ Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci Čl. 24 Akademičtí pracovníci 1) Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci SVŠE, kteří vykonávají pedagogickou, výzkumnou a vývojovou činnost. 2) Obsazování míst akademických pracovníků SVŠE probíhá na základě výběrového řízení, jehož pravidla určuje Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků SVŠE, který je vnitřním předpisem SVŠE. 3) Na výuce SVŠE se mohou formou samostatných přednášek podílet i další významní odborníci s vysokoškolským vzděláním, kteří nejsou akademickými pracovníky SVŠE a na SVŠE působí na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 4) Samosprávnými akademickými orgány školy jsou rektor, akademická rada a disciplinární komise. Dalším orgánem školy je tajemník. Akademickými funkcionáři jsou prorektoři. 8

9 5) Vedoucími pracovníky jsou vedoucí kateder a vedoucí oddělení. 6) Akademičtí funkcionáři a vedoucí zaměstnanci zastupují v rámci školy útvary, které řídí a jednají jejich jménem. Ve styku mimo školu jednají se souhlasem nejbližšího nadřízeného. 7) Akademičtí funkcionáři a vedoucí zaměstnanci jsou povinni zabezpečit při řízení svých podřízených útvarů ochranu majetku školy, dodržování předpisů na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásadu nejvyšší hospodárnosti. Čl. 25 Jmenování a odvolávání zaměstnanců, předávání a přejímání funkcí, zastupování 1) Jmenování a odvolání zaměstnanců je stanoveno zákonem, pracovněprávními předpisy a statutem školy. 2) Všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni určit se souhlasem svého nadřízeného písemně svého stálého zástupce a stanovit rozsah jeho práv a povinností. V případě nepřítomnosti delší než 1 měsíc je zastupování řešeno v plném rozsahu. 3) Předávání a přejímání všech funkcí je provádělo protokolárně. Čl. 26 Ostatní zaměstnanci Ostatní zaměstnanci SVŠE jsou zaměstnáni na základě pracovní smlouvy. Při plnění svých úkolů se zaměstnanci řídí obecně závaznými předpisy, akty řízení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, statutem vysoké školy a směrnicemi vydanými rektorem. ČÁST SEDMÁ Hodnocení činnosti SVŠE Čl. 27 1) Hodnocení činnosti SVŠE podle 42 odst. 1 písm. d) zákona o VŠ spočívá v pravidelném hodnocení úrovně vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí práce, nejméně dvakrát ročně. 2) Systém hodnocení kvality studijního programu je založen především na hodnocení výuky jednotlivých přednášejících, jednotlivých předmětů, práce kateder a celé vysoké školy. 3) Podklady pro hodnocení SVŠE jsou: a) hodnocení učitelů vedoucím katedry, prorektorem nebo rektorem SVŠE, b) hodnotící zpráva kateder, c) hodnocení studentské rady. 4) Výsledky hodnocení činnosti SVŠE po projednání ve studentské radě schvaluje akademická rada, jsou podkladem pro zpracování Výroční zprávy SVŠE a jsou spolu s ní zveřejněny a předloženy ministerstvu. 5) Výsledků hodnocení se využívá při zpracování dlouhodobého záměru vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti SVŠE a jeho pravidelné aktualizaci. 9

10 ČÁST OSMÁ Pravidla hospodaření SVŠE Čl. 28 Hospodaření SVŠE 1) SVŠE vlastní movitý i nemovitý majetek, nebytové prostory a jiné majetkové hodnoty potřebné k činnostem, pro které byla zřízena. 2) SVŠE je povinna vést řádnou evidenci majetku. O nakládání s majetkem rozhoduje zřizovatel SVŠE a z jeho pověření tajemník školy. 3) SVŠE Znojmo hospodaří podle rozpočtu nákladů a výnosů. Rozpočet je sestavován na období kalendářního roku. 4) Rozpočet SVŠE zahrnuje: a) finanční zdroje, b) použití zdrojů. Čl. 29 Finanční zdroje SVŠE SVŠE ke své činnosti využívá příjmů, které získává ze vzdělávací, výzkumné, vývojové, tvůrčí, publikační a jiné doplňkové činnosti, a to zejména ve formě: a) poplatků spojených se studiem, b) dotace od Města Znojma, c) sponzorských darů, d) nadačních fondů a grantů. Čl. 30 Použití zdrojů Finanční zdroje jsou používány výhradně k zabezpečení vzdělávacího a výzkumného procesu, činností s ním souvisejících, které jsou vymezeny tímto statutem. Čl. 31 Účetnictví SVŠE 1) SVŠE vede podvojné účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveném 37 až 40 obchodního zákoníku a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 2) Účetním obdobím je kalendářní rok. Čl. 32 Ustanovení o doplňkové činnosti 1) SVŠE vlastní majetek, který užívá k hlavní činnosti. Může jej užívat i k činnosti doplňkové. 2) V doplňkové činnosti vykonává SVŠE za úplatu činnost navazující na její činnost hlavní. Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla zřízena. 10

11 1) Akademickými obřady, které koná SVŠE, jsou: a) imatrikulace b) promoce c) slavností shromáždění akademické obce ČÁST DEVÁTÁ Akademické obřady a akademické insignie Čl. 33 Akademické obřady 2) Imatrikulace studentů (slavnostní akt přijetí nových studentů, jehož součástí je složení akademického slibu studentů 1. ročníku) se konají za účasti rektora. 3) Promoce absolventů (slavností akt převzetí diplomů, jehož součástí je promoční slib absolventů) se konají za účasti rektora. 4) Slavnostní shromáždění je akt konaný k převzetí udělených ocenění nebo jiné významné události za účasti rektora. Čl. 34 Úřední deska 1) SVŠE má svoji úřední desku. Je zřetelně označena a umístěna v budově SVŠE. 2) Na úřední desce se vyvěšují: a) informace o začátku akademického roku a o jeho členění na semestry, ročníky, období výuky a zkoušek a na období prázdnin, jakož i o lhůtě pro zápis, b) informace o termínech a místu konání státních zkoušek, c) informace o tom, jakým způsobem jsou zveřejněny výroční zprávy, resp. kde do nich lze nahlédnout, a informace, kde lze nahlédnout do dlouhodobého záměru, d) informace o výši poplatků spojených se studiem a úhrad vybíraných za některé úkony od studentů, e) sdělení o uložení rozhodnutí doručovaných studentům do vlastních rukou náhradním způsobem, f) informace o podmínkách studia a o přijímacím řízení, g) další informace, o kterých tak stanoví vnitřní předpis SVŠE, nebo o nichž tak rozhodne rektor. 3) Texty vyvěšené na úřední desce se zpřístupňují rovněž prostřednictvím internetu. ČÁST DESÁTÁ Společná a závěrečná ustanovení Čl. 36 Přílohy SVŠE 1) Přílohami Statutu SVŠE jsou: a) příloha č. 1 - organizační struktura SVŠE, b) příloha č. 2 - seznam oborů, na který se člení akreditovaný studijní program, 11

12 2) Vnitřními předpisy SVŠE jsou: a) Statut SVŠE b) Studijní a zkušební řád SVŠE c) Disciplinární řád pro studenty d) Jednací řád akademické rady e) Jednací řád studentské rady f) Výběrové řízení g) Organizace odborné praxe Čl. 37 Vnitřní předpisy SVŠE Čl. 38 Závěrečná ustanovení 1) Tento Statut SVŠE nabývá platnosti podle 39 odst. 9 zákona o VŠ registrací MŠMT. 2) Tento Statut SVŠE nabývá účinnosti dnem registrace ministerstvem. Ing. Pavel Štohl, v. r. 12

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne.. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí a dalších součástí

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne 14. června 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí

Více

Statut. únor Praha

Statut. únor Praha Statut únor 2016 Praha 2 Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, z.ú. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Statut vysoké školy STATUT VYSOKÉ ŠKOLY MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT VYSOKÉ ŠKOLY MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v

Více

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ Název Vnitřní předpis Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Statut Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jméno Funkce Datum Podpis

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Statut. Březen 2011. Praha

Statut. Březen 2011. Praha Statut Březen 2011 Praha Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Statut Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.

Statut Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. Statut Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. Část první - úvodní ustanovení Statut Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s. r. o. (dále jen statut ) se vydává v souladu s 41 a

Více

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í N O R M A FZV UP FZV-B-17/09 Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY OBCHODNÍ A HOTELOVÉ

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY OBCHODNÍ A HOTELOVÉ Bosonožská 9 625 00 Brno Česká republika Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Telefon, fax 547 218 445, 547 218 053, 547 218 247 http://www.hotskolabrno.cz e-mail: info@hotskolabrno.cz STATUT VYSOKÉ

Více

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FFÚ VŠE ) tvoří podle Statutu Vysoké

Více

STATUT FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU. Část I. Článek 1. Úvodní ustanovení

STATUT FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU. Část I. Článek 1. Úvodní ustanovení STATUT 1 STATUT FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25.

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. DUBNA 2017 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. odst. 2 písm. a)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března 2018 OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder V souladu s čl. 12 odst. 2 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen fakulta

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne )

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne ) Statut Fakulty humanitních studií (3.změna 2.6.2006; III. úplné znění ze dne 2.6. 2006) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkanky č. 22/2018 Název: Změna opatření děkanky č. 8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů Vymezení působností a pravomocí některých členů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen organizační

Více

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 změny a doplnění Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. prof. Ing. Petr Konvalinka,

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1 m TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI \AJ Fakulta zdravotnických studií Směrnice děkana č 3/2017 Název: Organizační řád fakulty Jméno: Funkce: Datum: Podpis: ------ pověřena vedením Garant: Mgr Marie Froňková

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Vysoká škola ekonomie a managementu ve své činnosti vychází z významu zvyšování kvality lidských zdrojů pro posilování růstového potenciálu a konkurenceschopnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Výzkumného energetického centra

Výzkumného energetického centra Garant dokumentu: 9340 - VEC Účinnost dokumentu od: 07.02.2012 TUO_LEG_02_001 verze: E Statut Výzkumného energetického centra Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Statut Hornicko-geologické

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

Rada pro zdraví a životní prostředí Statut (Text po změně dle usnesení vlády č. 660 ze dne 21. srpna 2013)

Rada pro zdraví a životní prostředí Statut (Text po změně dle usnesení vlády č. 660 ze dne 21. srpna 2013) Článek l Úvodní ustanovení Rada pro zdraví a životní prostředí Statut (Text po změně dle usnesení vlády č. 660 ze dne 21. srpna 2013) (1) Rada pro zdraví a životní prostředí (dále jen "Rada") je stálým

Více

Mendelova univerzita v Brně. Provozně ekonomická fakulta. Organizační řád. Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Mendelova univerzita v Brně. Provozně ekonomická fakulta. Organizační řád. Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Organizační řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 2014 Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Provozně ekonomické

Více

Příkaz děkana č. 2/2014

Příkaz děkana č. 2/2014 Příkaz děkana č. 2/2014 Organizační řád FSE UJEP V Ústí nad Labem, dne 30. 4. 2014 ČÁST I Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání organizačního řádu 1. Organizační řád Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad

Více

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Postavení fakulty (1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) byla zřízena rozhodnutím

Více

Příkaz děkanky FF UJEP č. 39/2017. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Příkaz děkanky FF UJEP č. 39/2017. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP č. 39/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Obsah ČÁST

Více

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Vnitřní předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního

Více

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci OBSAH STATUT PRÁVNICKÉ FAKULTY... 4 UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI... 4 ČÁST I Úvodní ustanovení... 4 1 Úvodní ustanovení... 4 ČÁST II Akademická

Více

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích c) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Ökonomische Fakultät, d) francouzský jazyk: L Université de Bohême du Sud à České Budějovice, Faculté d'économie. (5) Znaky a symboly fakulty

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY OBCHODNÍ V PRAZE, o.p.s. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY OBCHODNÍ V PRAZE, o.p.s. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. Název dokumentu: ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY OBCHODNÍ V PRAZE, o.p.s. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. Organizační závaznost: datum vydání datum účinnosti doba platnosti Typ dokumentu: Interní systémový

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Platné znění. Článek 1

Platné znění. Článek 1 III. Platné znění Statutu Grantové agentury České republiky schváleného usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770, ve znění usnesení vlády ze dne 16. března 2009 č. 305, usnesení vlády ze dne 29. září

Více

Vládního výboru pro osob y s e zdravotním postižením

Vládního výboru pro osob y s e zdravotním postižením Statut Vládního výboru pro osob y s e zdravotním postižením Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Výbor ) je stálým koordinačním, iniciativním a poradním

Více

Směrnice rektora. č. 3/2014

Směrnice rektora. č. 3/2014 Směrnice rektora Název: č. 3/2014 k přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské a magisterské studijní programy Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: Prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. prorektor Právní kontrola:

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2017 Organizační řád děkanátu KTF UK

OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2017 Organizační řád děkanátu KTF UK Č. j.: UKKTF/39731/2017 V Praze dne 5. prosince 2017 OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2017 Organizační řád děkanátu KTF UK V souladu s čl. 13 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy upravuji podrobnosti

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Statut Institutu environmentálních technologií

Statut Institutu environmentálních technologií Účinnost dokumentu od: 25. 9. 2018 Statut Institutu environmentálních technologií Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Čl. 1 Obecná ustanovení

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. (dále jen pracoviště") vymezuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA STATUT VYSOKÉ ŠKOLY úplné znění I. Úvodní ustanovení 01., je soukromou vysokou školou univerzitního typu ve smyslu ustanovení 39 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Směrnice děkana č. 3/2018 Organizační řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Směrnice děkana č. 3/2018 Organizační řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Další předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Organizační řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Směrnice děkana

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze Vnitřní předpis Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 28. března 2018. doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Organizační řád Fakulty humanitních studií

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Organizační řád Fakulty humanitních studií UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 1/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Organizační

Více

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. prosince 2017

Více

EXCELENCE V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ NADÁNÍ

EXCELENCE V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ NADÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1., z.ú. je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu ve smyslu ustanovení 39 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Část I Základní ustanovení čl. 1 (1) V tomto organizačním řádu se používají shodně se zákonem a vnitřními předpisy a normami

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Dle 131 zákona č. 6/2002 Sb., v platném znění vydává Ministerstvo spravedlnosti: S T A T U T Justiční akademie Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut Justiční akademie podrobněji vymezuje působnost a úlohy Justiční

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. STATUT. Č á s t p r v n í Základní ustanovení. Článek 1 Název, sídlo a typ vysoké školy

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. STATUT. Č á s t p r v n í Základní ustanovení. Článek 1 Název, sídlo a typ vysoké školy ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. STATUT Č á s t p r v n í Základní ustanovení Článek 1 Název, sídlo a typ vysoké školy (1) Název vysoké školy zní ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., v jazyce německém ŠKODA AUTO

Více

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Vysoká škola ekonomie a managementu ve své činnosti vychází z významu zvyšování kvality lidských zdrojů pro posilování růstového potenciálu a konkurenceschopnosti

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP Organizační řád Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen "organizační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více