MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y"

Transkript

1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 100/6478 ze dne s účinností ode dne

2 O B S A H Čl. 1 Úvodní ustanovení 4 Čl. 2 Tarifní plat 4 Čl. 3 Příplatek za vedení 5 Čl. 4 Osobní příplatek 6 Čl. 5 Zvláštní příplatek 8 Čl. 6 Specializační příplatek 9 Čl. 7 Odměny 9 Čl. 8 Mzda 10 Čl. 9 Smluvní plat 10 Čl. 10 Zvláštní způsob určení platového tarifu 11 Čl. 11 Závěrečná ustanovení 11 P Ř Í L O H Y Příloha č. 1 Tabulky 2

3 Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem (dále jen zásady ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem (dále jen ředitelů ) se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákoník práce ), nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ), a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění. 2. Zásady upravují postup při předkládání návrhů na stanovení tarifního platu, příplatku za vedení, zvláštního příplatku, osobního příplatku, specializačního příplatku a odměn podle ustanovení 123, 124, 129, 131, 133 a 134 zákoníku práce, a podle ustanovení 3 až 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 3. Podle zásad se postupuje při stanovení tarifního platu, příplatků a odměn ředitelům, které jmenuje a odvolává rada kraje v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením 122 zákoníku práce. Obdobně se postupuje u zástupce vedoucího zaměstnance (statutárního orgánu - ředitele), pokud není pracovní místo tohoto vedoucího zaměstnance dočasně obsazeno, nebo pokud vedoucí zaměstnanec práci přechodně nevykonává. 4. Zásady upravují také postup při stanovení mzdy ředitelům ve smyslu ustanovení 113 zákoníku práce. Čl. 2 Tarifní plat 1. Tarifní plat ředitelů navrhuje vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a to návrhem jejich zařazení do platové třídy a platového stupně v souladu s ustanovením 123 zákoníku práce a příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Tarifní plat ředitelů předkládá radě kraje náměstek hejtmana kraje pro oblast školství a schvaluje rada kraje. Dojde-li v průběhu přiznání tarifního platu (platové třídy) ke změně podmínek, za kterých byl přiznán, oznámí ředitel novou skutečnost odboru školství, mládeže a sportu do 5. dne následujícího měsíce. 3

4 2. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřské školy se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 10. platové třídy. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost základní školy se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 12. nebo 13. platové třídy. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost základní umělecké školy se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 12. nebo 13. platové třídy. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 12. nebo 13. platové třídy. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost střediska volného času se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 11. platové třídy. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost dětského domova se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 12. platové třídy. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost domova mládeže se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 12. platové třídy. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost pedagogicko-psychologické poradny se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 13. platové třídy. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost zařízení školního stravování se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 10. platové třídy. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost školního statku se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 12. platové třídy. Ředitel Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 13. platové třídy. V případě, že ředitel řídí příspěvkovou organizaci vykonávající činnost více škol nebo školských zařízení, zařazuje se do nejvyšší platové třídy, která přísluší daným školám nebo školským zařízením. Čl. 3 Příplatek za vedení 1. Příplatek za vedení ředitelům na návrh vedoucího odboru školství, mládeže a sportu předkládá radě kraje náměstek hejtmana kraje pro oblast školství a schvaluje rada kraje. 2. Ředitelům se stanoví příplatky za vedení podle stupně řízení a náročnosti řídící práce v souladu s ustanovením 124 zákoníku práce. 4

5 3. se přiznává zpravidla od kalendářního roku, nezmění-li se podstatným způsobem podmínky, za kterých byl přiznán. Při stanovení příplatku za vedení se vychází z údajů o velikosti školy nebo školského zařízení ze statistických výkazů. 4. Při částečném pracovním úvazku se krátí příplatek za vedení v závislosti na rozsahu kratší pracovní doby. 5. Řediteli, který je nově jmenován do funkce, přísluší příplatek za vedení ve výši stanovené předchozímu řediteli, pokud nedojde ke dni jmenování ke změně podmínek ovlivňujících výši příplatku. 6. Podmínky a výše příplatku za vedení: a. se stanoví podle počtu žáků nebo studentů, počtu tříd nebo počtu zaměstnanců uvedených v tabulkách č. 1 až č. 10 přílohy č. 1 a podle specifických podmínek řízení organizace. b. činí maximálně (tuto částku nelze překročit): - pro 2. stupeň řízení 40 % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do ; - pro 3. stupeň řízení 50 % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do ; - pro 4. stupeň řízení 60 % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do. Čl. 4 Osobní příplatek 1. Osobní příplatky ředitelům lze poskytnout na základě dlouhodobého dosahování velmi dobrých pracovních výsledků nebo plnění většího rozsahu pracovních úkolů. Velmi dobré pracovní výsledky jsou sledovány především v oblastech: a. kvality vzdělávacího procesu (kvalita školních vzdělávacích programů, výstupy z kontrolní a inspekční činnosti, prezentace školy v souvislosti s poskytováním vzdělávání, obsah a kvalita webových stránek školy, spolupráce se sociálními partnery, mezinárodní a mezikrajská spolupráce s jinými školami, podmínky ke vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů, podmínky ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, poradenská činnost, prevence sociálně patologických jevů, EVVO), b. řízení školy a personální práce (úroveň řídící práce, manažerské schopnosti, komunikační schopnosti, vyhodnocení stížností, nastavení vnitřních kontrolní mechanismů, informační systém, vzdělávání pedagogických pracovníků, kvalifikovanost pedagogických pracovníků, spolupráce se školskou radou, spolupráce se zákonnými zástupci dětí, žáků a studentů, zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení), 5

6 c. plnění ekonomických ukazatelů (efektivní, hospodárné a účelné vynakládání finančních prostředků, dodržování rozpočtové kázně, podíl na získávání mimorozpočtových zdrojů, výstupy z kontrolní činnosti v ekonomické oblasti), d. kvality a včasnosti zpracování požadovaných podkladů (včetně ekonomických), zvláště statistických výkazů, dat z matrik, vlastního hodnocení školy, výročních zpráv, koncepčních materiálů, rychlých šetření, vedení správních řízení, e. dodržování zásad, pravidel, postupů a doporučení stanovených zřizovatelem (Zásady vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, Pravidla pro zpracování a předkládání materiálů pro schůzi rady kraje a zasedání zastupitelstva kraje, případně další pravidla, postupy a doporučení stanovené zřizovatelem). Za větší rozsah pracovních úkolů se považuje např.: a. aktivita ředitele v odborných a profesních orgánech, spolupráce s těmito orgány, b. odborná, publikační a posuzovatelská činnost nad rámec školy a školského zařízení, autorství učebnic a odborných textů, c. složitá a rozsáhlá struktura organizace, např. více druhů a typů škol a školských zařízení. 2. V souladu s ustanovením 131 odst. 1 zákoníku práce řediteli, který dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. Ve výjimečných případech, kdy je ředitel považován za vynikajícího, všeobecně uznávaného odborníka, lze mu podle ustanovení 131 odst. 2 zákoníku práce poskytnout osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího které je zařazen. 3. Osobní příplatky na návrh vedoucího odboru školství, mládeže a sportu předkládá radě kraje náměstek hejtmana kraje pro oblast školství a schvaluje rada kraje. 4. Úpravy osobního příplatku se realizují zpravidla 1x ročně s účinností od 1. 1.kalendářního roku. Rada kraje může přehodnotit výši osobního příplatku. 5. Zvýšení a snížení osobního příplatku je možné provést jen při změně plnění podmínek, změní-li se nebo pominou důvody, pro které byl přiznán. Důsledkem zjištěných nedostatků v činnosti ředitele (manažerské chyby, chyby vedoucí ke krizové situaci ve škole aj.) může být konstatování, že ředitel přestal dlouhodobě dosahovat velmi dobrých pracovních výsledků s následným snížením či odebráním osobního příplatku. 6

7 6. Nově jmenovaným ředitelům lze osobní příplatek poskytnout nejdříve po uplynutí jednoho kalendářního měsíce ode dne jmenování do funkce ředitele, s výjimkou ředitelů uvedených v bodě Je-li ředitel jmenován z řad zaměstnanců škol a školských zařízení nebo zaměstnanců veřejné správy v oblasti školství, ponechává se mu dosavadní výše osobního příplatku až do doby přehodnocení. Čl. 5 Zvláštní příplatek 1. Zvláštní příplatek na návrh vedoucího odboru školství, mládeže a sportu předkládá radě kraje náměstek hejtmana kraje pro oblast školství a schvaluje rada kraje. 2. Zvláštní příplatek se přiznává po dobu výkonu činností zakládající právo na zvláštní příplatek na dobu jednoho školního roku, nezmění-li se podmínky, za nichž byl přiznán. 3. Řediteli přísluší zvláštní příplatek v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu prací rozdělených podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek v souladu s ustanovením 8 nařízení vlády dle přílohy č. 4 k tomuto nařízení č. 564/2006 Sb.: I. skupina ředitel vykonává přímou pedagogickou činnost spojenou s výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení v konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny ve vyšší odborné škole 400 Kč II. skupina ředitel vykonává přímou pedagogickou činnost, práci třídního učitele, diagnostickou činnost nebo sociální práci s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami - ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách, samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, - ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty, - ve speciálně pedagogickém centru nebo v zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči v příspěvkové organizaci vykonávající činnost: mateřské školy základní nebo střední školy dětského domova 600 Kč Kč Kč 7

8 4. Plní-li ředitel školy uvedené činnosti jen v části ředitelského vyučovacího úvazku (podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogickopsychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů), přísluší mu poměrná část zvláštního příplatku. Samotný výkon funkce ředitele školy bez vykonávání přímé pedagogické činnosti ve škole nebo třídě pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nezakládá nárok na výplatu zvláštního příplatku. Čl. 6 Specializační příplatek 1. Specializační příplatek na návrh vedoucího odboru školství, mládeže a sportu předkládá radě kraje náměstek hejtmana kraje pro oblast školství a schvaluje rada kraje. 2. Řediteli, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši Kč. 3. Specializované činnosti jsou: - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, - tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů, - prevence sociálně patologických jevů, - specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy. 4. Nezbytným kvalifikačním předpokladem pro nárokování specializačního příplatku je získání osvědčení absolvováním vzdělávání předepsaného ustanovením 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. 5. Ředitel, kterému přísluší specializační příplatek, zašle odboru školství, mládeže a sportu popis vykonávaných specializovaných činností včetně získaného osvědčení. Čl. 7 Odměny 1. Odměny lze poskytnout za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Odměny na návrh vedoucího odboru školství, mládeže a sportu předkládá radě kraje náměstek hejtmana kraje pro oblast školství a schvaluje rada kraje s přihlédnutím k finančním možnostem. 2. Odměny lze poskytnout po zohlednění ustanovení 109 odst. 4 a 110 zákoníku práce, tj. po zohlednění složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. 8

9 3. Odměny se poskytují zpravidla za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, ke kterému ředitelé podstatným způsobem přispěli, např. a. příprava a organizace akcí mimořádného významu a charakteru (výročí škol, organizace soutěží, přehlídek a olympiád, úspěchy žáků v soutěžích, prezentace školy na veřejnosti nad rámec poskytování vzdělávání, řešení mimořádných událostí), b. osobní podíl ředitele na zapojení do projektů (přesný název projektu, operační program, zdroje financování a další potřebné specifické údaje), c. osobní podíl ředitele na spolupráci se zřizovatelem v rámci racionalizačních záměrů, d. osobní podíl ředitele na spolupráci se zřizovatelem v rámci konkurzních řízení, organizace a realizace nostrifikačních zkoušek, realizace cílů, doporučení a záměrů, které zřizovatel veřejně deklaruje jako mimořádný úkol (např. realizace přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a jiné), e. realizace investičních záměrů (zajištění rekonstrukce a výstavby), zkvalitňování materiálně technického vybavení, osobní podíl na odstranění havarijních stavů a likvidaci následků živelních událostí, f. získání většího objemu finančních prostředků do rozpočtu školy nebo školského zařízení nebo prokazatelnou úsporu nákladů trvalého charakteru, g. dosažení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace dle ustanovení 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 4. Návrh odměny musí být zdůvodněn písemnou formou. Čl. 8 Mzda Upravuje-li odměňování zaměstnanců školy nebo školského zařízení v působnosti kraje ustanovení 113 zákoníku práce, lze při stanovení mzdy ředitelům vycházet z platového tarifu stanoveného pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých jsou ředitelé zařazeni shodně s ustanovením 123 zákoníku práce. Rovněž lze zohlednit ve stanovené mzdě příplatek za vedení, osobní příplatek, popř. zvláštní příplatek a odměny podle pravidel uvedených v těchto zásadách. Čl. 9 Smluvní plat V souladu s ustanovením 122 odst. 2 zákoníku práce může být s řediteli zařazenými do 13. třídy sjednán smluvní plat. Smluvní plat ředitelů na návrh vedoucího odboru školství, mládeže a sportu předkládá radě kraje náměstek hejtmana kraje pro oblast školství a schvaluje rada kraje. 9

10 Čl. 10 Zvláštní způsob určení platového tarifu V souladu s ustanovením 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. může být řediteli určen platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší a nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy. Čl. 11 Závěrečná ustanovení Tyto zásady byly schváleny usnesením rady kraje č. 100/6478 ze dne a nabývají účinnosti dnem

11 TABULKA č. 1a 2. stupeň řízení Příspěvkové organizace vykonávající činnost středních škol, konzervatoře, vyšších odborných škol a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (počet žáků*) Příloha č. 1 do 200 včetně 25 % nad 200 do 400 včetně 30 % nad 400 do 600 včetně 35 % nad % TABULKA č. 1b 3. stupeň řízení Příspěvkové organizace vykonávající činnost středních škol, konzervatoře, vyšších odborných škol a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (počet žáků*) do 200 včetně 30 % nad 200 do 400 včetně 34 % nad 400 do 600 včetně 38 % nad 600 do 800 včetně 42 % nad 800 do 1000 včetně 46 % nad % TABULKA č. 1c 4. stupeň řízení Příspěvkové organizace vykonávající činnost středních škol, konzervatoře, vyšších odborných škol a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (počet žáků*) do 200 včetně 35 % nad 200 do 400 včetně 40 % nad 400 do 600 včetně 45 % nad 600 do 800 včetně 50 % nad 800 do 1000 včetně 55 % nad % * Počet žáků školy rozhodný pro stanovení výše příplatku za vedení zahrnuje účastníky kursů pro získání základního vzdělání. Do počtu žáků se započítávají žáci jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky jednou třetinou. Výsledné číslo se zaokrouhluje vždy nahoru. 11

12 TABULKA č. 2a 2. stupeň řízení Příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřských, základních škol a středních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (počet tříd*) do 4 včetně 20 % nad 4 do 9 včetně 25 % nad 9 do 14 včetně 30 % nad 14 do 20 včetně 35 % nad % TABULKA č. 2b 3. stupeň řízení Příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřských, základních škol a středních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (počet tříd*) do 4 včetně 20 % nad 4 do 9 včetně 25 % nad 9 do 14 včetně 30 % nad 14 do 20 včetně 40 % nad % TABULKA č. 2c 4. stupeň řízení Příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřských, základních škol a středních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (počet tříd*) do 9 včetně 35 % nad 9 do 14 včetně 40 % nad 14 do 20 včetně 50 % nad % * Do počtu tříd se započítávají: třídy mateřské školy, třída základní školy, třídy střední školy v rámci příspěvkové organizace vykonávající činnost základní školy a mateřské školy případně střední, základní a mateřské školy, přípravné třídy, třídy přípravného stupně základní školy speciální, třídy kurzů pro získání základů vzdělání 12

13 TABULKA č. 3a - 2. stupeň řízení Domovy mládeže (samostatné) (počet ubytovaných žáků a studentů VOŠ) do 50 včetně 15 % nad 50 do 100 včetně 20 % nad 100 do 200 včetně 25 % nad 200 do 250 včetně 30 % nad % TABULKA č. 3b - 3. stupeň řízení Domovy mládeže (samostatné) (počet ubytovaných žáků a studentů VOŠ) do 100 včetně 20 % nad 100 do 200 včetně 25 % nad 200 do 250 včetně 30 % nad 250 do 300 včetně 35 % nad % TABULKA č. 3c - 4. stupeň řízení Domovy mládeže (samostatné) (počet ubytovaných žáků a studentů VOŠ) do 100 včetně 30 % nad 100 do 200 včetně 35 % nad 200 do 250 včetně 40 % nad 250 do 300 včetně 45 % nad % 13

14 TABULKA č. 4a 2. stupeň řízení Dětské domovy a Školní jídelny (počet rodinných skupin) Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna (počet tříd a rodinných skupin) platového stupně v platové třídě, do 1 2 včetně 22 % nad 2 4 včetně 25% nad 4 6 včetně 30 % nad 6 40 % TABULKA č. 4b 3. stupeň řízení Dětské domovy a Školní jídelny (počet rodinných skupin) Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna (počet tříd a rodinných skupin) platového stupně v platové třídě, do 1 2 včetně 25 % nad 2 4 včetně 30 % nad 4 6 včetně 40 % nad 6 50 % TABULKA č. 4c 4. stupeň řízení Dětské domovy a Školní jídelny (počet rodinných skupin) Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna (počet tříd a rodinných skupin) platového stupně v platové třídě, do 1 2 včetně 30 % nad 2 4 včetně 40 % nad 4 6 včetně 50 % nad 6 60 % 14

15 TABULKA č. 5a 2. stupeň řízení Základní umělecké školy do 10 včetně 20 % nad 10 do 20 včetně 25 % nad 20 do 30 včetně 30 % nad 30 do 40 včetně 35 % nad % TABULKA č. 5b 3. stupeň řízení Základní umělecké školy do 10 včetně 20 % nad 10 do 20 včetně 25 % nad 20 do 30 včetně 30 % nad 30 do 40 včetně 35 % nad 40 do 50 včetně 40 % nad % TABULKA č. 5c 4. stupeň řízení Základní umělecké školy do 10 včetně 30 % nad 10 do 20 včetně 35 % nad 20 do 30 včetně 40 % nad 30 do 40 včetně 45 % nad 40 do 50 včetně 50 % nad % 15

16 TABULKA č. 6a - 2. stupeň řízení Střediska volného času platového stupně v platové třídě, do do 10 včetně 25 % nad 10 do 30 včetně 30 % nad 30 do 60 včetně 35 % nad % TABULKA č. 6b - 3. stupeň řízení Střediska volného času platového stupně v platové třídě, do do 30 včetně 30 % nad 30 do 60 včetně 35 % nad 60 do 90 včetně 40 % nad % TABULKA č. 6c - 4. stupeň řízení Střediska volného času platového stupně v platové třídě, do do 30 včetně 30 % nad 30 do 60 včetně 40 % nad 60 do 90 včetně 50 % nad % 16

17 TABULKA č. 7a 2. stupeň řízení Pedagogicko-psychologické poradny do 10 včetně 20 % nad 10 do 20 včetně 25 % nad 20 do 30 včetně 30 % nad % TABULKA č. 7b 3. stupeň řízení Pedagogicko-psychologické poradny do 10 včetně 25 % nad 10 do 20 včetně 30 % nad 20 do 30 včetně 35 % nad % TABULKA č. 7c 4. stupeň řízení Pedagogicko-psychologické poradny do 10 včetně 30 % nad 10 do 20 včetně 35 % nad 20 do 30 včetně 40 % nad % 17

18 TABULKA č stupeň řízení Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků do 20 včetně 30 % nad 20 do 40 včetně 40 % nad 40 do 60 včetně 50 % nad % TABULKA č. 9a 3. stupeň řízení Školní statek (samostatný) do 20 včetně 20 % nad 20 do 40 včetně 30 % nad 40 do 60 včetně 40 % nad % TABULKA č.9b 4. stupeň řízení Školní statek (samostatný) do 20 včetně 30 % nad 20 do 40 včetně 40 % nad 40 do 60 včetně 50 % nad % 18

19 TABULKA č. 10a - 2. stupeň řízení Zařízení školního stravování (samostatné) platového stupně v platové třídě, do do 10 včetně 25 % nad 10 do 20 včetně 30 % nad 20 do 40 včetně 35 % nad % TABULKA č. 10b - 3. stupeň řízení Zařízení školního stravování (samostatné) platového stupně v platové třídě, do do 10 včetně 30 % nad 10 do 20 včetně 35 % nad 20 do 40 včetně 40 % nad % TABULKA č. 10c - 4. stupeň řízení Zařízení školního stravování (samostatné) platového stupně v platové třídě, do do 10 včetně 30 % nad 10 do 20 včetně 40 % nad 20 do 40 včetně 50 % nad % Poznámka: se zaokrouhluje ve 100 Kč směrem nahoru, v případě dosažení nejvyššího % v příslušném stupni řízení se zaokrouhluje výše příplatku za vedení ve 100 Kč směrem dolů. 19

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Vnitřní platový předpis pro ředitele škol, školských zařízení a ředitele dalších příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Prostějovem

Více

Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a pro poskytování odměn

Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a pro poskytování odměn Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městskou částí

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 394 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 394 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 394 ze dne 21. 2. 2017 Metodika pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku ředitelům škol a školských zařízení

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P 5/2018. Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P 5/2018. Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P 5/2018 Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny leden 2018 Článek 1 Působnost platového předpisu Tento platový předpis

Více

Rady Královéhradeckého kraje

Rady Královéhradeckého kraje schváleno 19.9.2007 Směrnice č. 8 Rady Královéhradeckého kraje ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým

Více

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 399/23/RM/2015 24.11.2015 25.11.2016 Neomezená Metodický pokyn KŠS Metodický pokyn

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1472 ze dne 15. 7. 2019 Metodika pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku ředitelům škol a školských zařízení

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

ze dne č. 3/05

ze dne č. 3/05 Pravidla Rady kraje Vysočina ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům příspěvkových organizací kraje Vysočina na úseku školství ze dne 22. 2. 2005

Více

Metodický pokyn ke stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Uherské Hradiště

Metodický pokyn ke stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Uherské Hradiště Metodický pokyn ke stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Uherské Hradiště Ke stanovení platových náležitostí podle 122 odstavce 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č.12/2014 Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem I. Úvodní ustanovení 1. Tímto vnitřním předpisem

Více

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS PRO STANOVENÍ VÝŠE PŘÍPLATKŮ A VÝŠE ODMĚN ŘEDITELŮM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ VE ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZŘIZOVANÝCH

Více

čl. I. Oblast pracovně právních vztahů

čl. I. Oblast pracovně právních vztahů Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 04.04.11 Pravidla ke stanovení výše platu, příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům mateřských škol a základních škol

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 602/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 574 ze dne 16.07.2014 Platový předpis pro odměňování ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 3 Rada městské

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Čl. 2 Harmonogram hodnocení ředitelů PŘO

Čl. 2 Harmonogram hodnocení ředitelů PŘO Pravidla pro hodnocení výkonu činnosti ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení vykonávajících činnost v oblasti speciálního vzdělávání, v zařízeních vykonávajících činnost v oblasti ústavní a ochranné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: , SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, 252 44 PSÁRY telefon: 241 940 657, e-mail: skola@skolapsary.cz 3. VNITŘNÍ PŘEDPIS PLATOVÝ ŘÁD V Psárech dne 30. 8. 2016 Č.j. 640/2016 Mgr., Bc. Vejsadová Irena ředitelka školy Vnitřní

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

15/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Rámcová struktura a obsah dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

15/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Rámcová struktura a obsah dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 15/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 11

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

VYHLÁŠKA. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

VYHLÁŠKA. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy VYHLÁŠKA č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ze dne 27. prosince 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo")

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2 Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: 1) Zda úřední osoba JUDr. Ing. Zuzana Kodriková pobírá k tarifnímu platu také osobní příplatek. 2) Zda KÚOK jako zaměstnavatel má vnitřní platový předpis

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE IV. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi

Více

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zák. č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., 158/2006 Sb.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1095 101 ZÁKON ze dne 8. března 2017, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

310/2018 Sb. ze dne 12. prosince o krajských normativech. Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy

310/2018 Sb. ze dne 12. prosince o krajských normativech. Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy 310/2018 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161c odst. 2 písm. b) a 170 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS OU: 21. ledna 2019 Registrace MŠMT: 6. března 2019 Platnost: 6. března 2019 Účinnost: 1. října 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. /00 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ze dne. ledna

Více

IV. ZMĚNY VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PARDUBICE

IV. ZMĚNY VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PARDUBICE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 9. prosince

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Metodický pokyn ke zřízení a využití funkce asistenta pedagoga ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, ve které se vzdělávají děti,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Pedagogická rada projednala dne 11. dubna 2016 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. dubna 2016 Mgr. Michaela Hanyšová, ředitelka

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Účel zpracování Kategorie Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Konkurzní řízení na pracovní místa ředitelů škol uchazeči v konkurzním konkurzní komise, a školských zařízení zřizovaných krajem podle:

Více

Odměňování pedagogických pracovníků

Odměňování pedagogických pracovníků Odměňování pedagogických pracovníků "Naši předkové v 19. století dobře věděli - a proto také patřičně zdůrazňovali - že každému učiteli je zapotřebí, vedle určitých osobních vlastností, především dvou

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

ZMĚNA VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. června

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech Strana 5298 Sbírka zákonů č. 310 / 2018 310 VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161c odst. 2 písm. b) a 170 písm. f) zákona

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: Z Á K O N ze dne.2018, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004

Více

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace se sídlem 1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 404 /2017 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Na provozní poradě projednáno

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 75/2005 Sb. - stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 9.2016

Více

OBSAH. Úvodní slovo 3

OBSAH. Úvodní slovo 3 OBSAH Úvodní slovo 3 ZÁKON č. 561/2004 Sb., (školský zákon) Část první - Obecná ustanovení 23 Předmět úpravy 23 Vzdělávací programy 26 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění

Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění P 1c - 01 Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2017 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Kdo výkaz sestavuje Výkaz sestavují jen organizace, které vyplácejí plat

Více

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 1. 1. 2009) Článek 1 Rozsah působnosti (1) Vnitřní mzdový předpis stanoví v souladu s ustanovením 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Modře podloženy předpisy nevydané MŠMT, avšak s úzkým vztahem k jeho působnosti

Modře podloženy předpisy nevydané MŠMT, avšak s úzkým vztahem k jeho působnosti MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Modře podloženy předpisy nevydané MŠMT, avšak s úzkým vztahem k jeho působnosti Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. prosince 2017

Více

Organizační řád. Směrnice číslo 1 organizace. verze ze dne

Organizační řád. Směrnice číslo 1 organizace. verze ze dne Organizační řád Směrnice číslo 1 organizace verze 2018.1 ze dne 5. 10. 2018 Předpis Organizační řád Forma nařízení Vnitřní směrnice Číslo 27 Verze 2018.1 ze dne 5. 10. 2018 Tato verze ruší předpis tentýž

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Vláda nařizuje podle 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů: Rozsah působnosti

Vláda nařizuje podle 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů: Rozsah působnosti Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 75/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, pří... - znění dle 273/09 Sb. 75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. ledna 2005 o stanovení

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY /200 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. ledna 200 o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vláda nařizuje

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden srpen 2016 Č. j.: MSMT-44133/2015-1

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

p. č. Obor státní služby 9_Školství, mládež a tělovýchova

p. č. Obor státní služby 9_Školství, mládež a tělovýchova p. č. Obor státní služby 9_Školství, mládež a tělovýchova Vzdělávání a vzdělávací soustava ČR 1. Vymezení druhů škol a jejich charakteristika vycházející z ustanovení zákona č., o předškolním, základním,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 492/2005 Sb., o krajských normativech jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 47/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004

Více

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA 492/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2005 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Novela školského zákona zákonem č. 101/2017 Sb. Porada tajemníků 2017

Novela školského zákona zákonem č. 101/2017 Sb. Porada tajemníků 2017 Novela školského zákona zákonem č. 101/2017 Sb. Porada tajemníků 2017 Změny provedené novelou školského zákona Práva a povinnosti pedagogických pracovníků Výchovná opatření Organizace zájmového vzdělávání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Metodický pokyn ke zřízení a využití funkce asistenta pedagoga ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, ve které se vzdělávají děti,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné kvalifikace

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Pracovněprávní problematika v zařízení školního stravování se zaměřením na vznik pracovního poměru a stanovení platu

Pracovněprávní problematika v zařízení školního stravování se zaměřením na vznik pracovního poměru a stanovení platu Pracovněprávní problematika v zařízení školního stravování se zaměřením na vznik pracovního poměru a stanovení platu Konference Školního stravování 2017 - Pardubice 1 Legislativa Především: Zákon č. 262/2006

Více

Z Á K O N. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pedagogických pracovnících Čl. I

Z Á K O N. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pedagogických pracovnících Čl. I Návrh poslanců Kateřiny Valachové, na vydání zákona, kterým se mění některé zákony ve školství a zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Z Á K O N ze dne.2018, kterým se mění zákon

Více

Magistrát hl.m.prahy ROK 2012 Odbor rozpočtu MHMP

Magistrát hl.m.prahy ROK 2012 Odbor rozpočtu MHMP Magistrát hl.m.prahy ROK 2012 Odbor rozpočtu MHMP Metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení na území kraje Hlavní město Praha Úvodní ustanovení Oddělení

Více

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Přehled účelů zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 1. Konkurzní řízení na pracovní místa ředitelů škol a

Více

P 1c-01 Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k

P 1c-01 Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k P 1c-01 Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2018 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Kdo výkaz sestavuje Výkaz sestavují jen organizace, které vyplácejí plat

Více

Systém finančního ohodnocení zaměstnanců zařazených v OSPOD

Systém finančního ohodnocení zaměstnanců zařazených v OSPOD Systém finančního ohodnocení zaměstnanců zařazených v OSPOD Vnitřní předpis Obsah 1 Principy platového systému zaměstnanců zařazených do OSPOD... 1 2 Splatnost mzdy nebo platu a výplata mzdy nebo platu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne , o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne , o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.... 2017, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. b) až f), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006

Více

Pravidla, která stanoví podmínky pracovněprávních vztahů ředitelů příspěvkových organizací

Pravidla, která stanoví podmínky pracovněprávních vztahů ředitelů příspěvkových organizací Pravidla, která stanoví podmínky pracovněprávních vztahů ředitelů příspěvkových organizací Č Á S T P R V N Í ÚVOD Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Podle 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j.: MSMT-33648/2016-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j.: MSMT-33648/2016-1 Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden srpen 2017 č. j.: MSMT 33648/2016-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Legislativa pro malotřídky

Legislativa pro malotřídky Legislativa pro malotřídky Praha 4. 5. 2016 Monika Puškinová Cíl Vyčlenit právní úpravu speciálně určenou pro malotřídky Popsat obecnou právní úpravu, která může být důležitá nebo problémová pro malotřídky

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2018, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N á v r h ZÁKON. ze dne 2018, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: N á v r h ZÁKON ze dne 2018, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné kvalifikace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZÁSADY PRO ODMĚŇOVÁNÍ ŘEDITELŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST pravidla rady města

ZÁSADY PRO ODMĚŇOVÁNÍ ŘEDITELŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST pravidla rady města STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Rozsah platnosti dokumentu: členové RmM, ředitelé příspěvkových organizací, zaměstnanci odborů, metodicky řídící příspěvkové organizace Název: Typ dokumentu: ZÁSADY PRO ODMĚŇOVÁNÍ

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více