MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y"

Transkript

1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 100/6478 ze dne s účinností ode dne

2 O B S A H Čl. 1 Úvodní ustanovení 4 Čl. 2 Tarifní plat 4 Čl. 3 Příplatek za vedení 5 Čl. 4 Osobní příplatek 6 Čl. 5 Zvláštní příplatek 8 Čl. 6 Specializační příplatek 9 Čl. 7 Odměny 9 Čl. 8 Mzda 10 Čl. 9 Smluvní plat 10 Čl. 10 Zvláštní způsob určení platového tarifu 11 Čl. 11 Závěrečná ustanovení 11 P Ř Í L O H Y Příloha č. 1 Tabulky 2

3 Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem (dále jen zásady ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem (dále jen ředitelů ) se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákoník práce ), nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ), a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění. 2. Zásady upravují postup při předkládání návrhů na stanovení tarifního platu, příplatku za vedení, zvláštního příplatku, osobního příplatku, specializačního příplatku a odměn podle ustanovení 123, 124, 129, 131, 133 a 134 zákoníku práce, a podle ustanovení 3 až 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 3. Podle zásad se postupuje při stanovení tarifního platu, příplatků a odměn ředitelům, které jmenuje a odvolává rada kraje v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením 122 zákoníku práce. Obdobně se postupuje u zástupce vedoucího zaměstnance (statutárního orgánu - ředitele), pokud není pracovní místo tohoto vedoucího zaměstnance dočasně obsazeno, nebo pokud vedoucí zaměstnanec práci přechodně nevykonává. 4. Zásady upravují také postup při stanovení mzdy ředitelům ve smyslu ustanovení 113 zákoníku práce. Čl. 2 Tarifní plat 1. Tarifní plat ředitelů navrhuje vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a to návrhem jejich zařazení do platové třídy a platového stupně v souladu s ustanovením 123 zákoníku práce a příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Tarifní plat ředitelů předkládá radě kraje náměstek hejtmana kraje pro oblast školství a schvaluje rada kraje. Dojde-li v průběhu přiznání tarifního platu (platové třídy) ke změně podmínek, za kterých byl přiznán, oznámí ředitel novou skutečnost odboru školství, mládeže a sportu do 5. dne následujícího měsíce. 3

4 2. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřské školy se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 10. platové třídy. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost základní školy se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 12. nebo 13. platové třídy. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost základní umělecké školy se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 12. nebo 13. platové třídy. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 12. nebo 13. platové třídy. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost střediska volného času se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 11. platové třídy. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost dětského domova se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 12. platové třídy. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost domova mládeže se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 12. platové třídy. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost pedagogicko-psychologické poradny se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 13. platové třídy. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost zařízení školního stravování se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 10. platové třídy. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost školního statku se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 12. platové třídy. Ředitel Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra se za předpokladu splnění všech zákonných podmínek zařazuje do 13. platové třídy. V případě, že ředitel řídí příspěvkovou organizaci vykonávající činnost více škol nebo školských zařízení, zařazuje se do nejvyšší platové třídy, která přísluší daným školám nebo školským zařízením. Čl. 3 Příplatek za vedení 1. Příplatek za vedení ředitelům na návrh vedoucího odboru školství, mládeže a sportu předkládá radě kraje náměstek hejtmana kraje pro oblast školství a schvaluje rada kraje. 2. Ředitelům se stanoví příplatky za vedení podle stupně řízení a náročnosti řídící práce v souladu s ustanovením 124 zákoníku práce. 4

5 3. se přiznává zpravidla od kalendářního roku, nezmění-li se podstatným způsobem podmínky, za kterých byl přiznán. Při stanovení příplatku za vedení se vychází z údajů o velikosti školy nebo školského zařízení ze statistických výkazů. 4. Při částečném pracovním úvazku se krátí příplatek za vedení v závislosti na rozsahu kratší pracovní doby. 5. Řediteli, který je nově jmenován do funkce, přísluší příplatek za vedení ve výši stanovené předchozímu řediteli, pokud nedojde ke dni jmenování ke změně podmínek ovlivňujících výši příplatku. 6. Podmínky a výše příplatku za vedení: a. se stanoví podle počtu žáků nebo studentů, počtu tříd nebo počtu zaměstnanců uvedených v tabulkách č. 1 až č. 10 přílohy č. 1 a podle specifických podmínek řízení organizace. b. činí maximálně (tuto částku nelze překročit): - pro 2. stupeň řízení 40 % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do ; - pro 3. stupeň řízení 50 % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do ; - pro 4. stupeň řízení 60 % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do. Čl. 4 Osobní příplatek 1. Osobní příplatky ředitelům lze poskytnout na základě dlouhodobého dosahování velmi dobrých pracovních výsledků nebo plnění většího rozsahu pracovních úkolů. Velmi dobré pracovní výsledky jsou sledovány především v oblastech: a. kvality vzdělávacího procesu (kvalita školních vzdělávacích programů, výstupy z kontrolní a inspekční činnosti, prezentace školy v souvislosti s poskytováním vzdělávání, obsah a kvalita webových stránek školy, spolupráce se sociálními partnery, mezinárodní a mezikrajská spolupráce s jinými školami, podmínky ke vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů, podmínky ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, poradenská činnost, prevence sociálně patologických jevů, EVVO), b. řízení školy a personální práce (úroveň řídící práce, manažerské schopnosti, komunikační schopnosti, vyhodnocení stížností, nastavení vnitřních kontrolní mechanismů, informační systém, vzdělávání pedagogických pracovníků, kvalifikovanost pedagogických pracovníků, spolupráce se školskou radou, spolupráce se zákonnými zástupci dětí, žáků a studentů, zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení), 5

6 c. plnění ekonomických ukazatelů (efektivní, hospodárné a účelné vynakládání finančních prostředků, dodržování rozpočtové kázně, podíl na získávání mimorozpočtových zdrojů, výstupy z kontrolní činnosti v ekonomické oblasti), d. kvality a včasnosti zpracování požadovaných podkladů (včetně ekonomických), zvláště statistických výkazů, dat z matrik, vlastního hodnocení školy, výročních zpráv, koncepčních materiálů, rychlých šetření, vedení správních řízení, e. dodržování zásad, pravidel, postupů a doporučení stanovených zřizovatelem (Zásady vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, Pravidla pro zpracování a předkládání materiálů pro schůzi rady kraje a zasedání zastupitelstva kraje, případně další pravidla, postupy a doporučení stanovené zřizovatelem). Za větší rozsah pracovních úkolů se považuje např.: a. aktivita ředitele v odborných a profesních orgánech, spolupráce s těmito orgány, b. odborná, publikační a posuzovatelská činnost nad rámec školy a školského zařízení, autorství učebnic a odborných textů, c. složitá a rozsáhlá struktura organizace, např. více druhů a typů škol a školských zařízení. 2. V souladu s ustanovením 131 odst. 1 zákoníku práce řediteli, který dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. Ve výjimečných případech, kdy je ředitel považován za vynikajícího, všeobecně uznávaného odborníka, lze mu podle ustanovení 131 odst. 2 zákoníku práce poskytnout osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího které je zařazen. 3. Osobní příplatky na návrh vedoucího odboru školství, mládeže a sportu předkládá radě kraje náměstek hejtmana kraje pro oblast školství a schvaluje rada kraje. 4. Úpravy osobního příplatku se realizují zpravidla 1x ročně s účinností od 1. 1.kalendářního roku. Rada kraje může přehodnotit výši osobního příplatku. 5. Zvýšení a snížení osobního příplatku je možné provést jen při změně plnění podmínek, změní-li se nebo pominou důvody, pro které byl přiznán. Důsledkem zjištěných nedostatků v činnosti ředitele (manažerské chyby, chyby vedoucí ke krizové situaci ve škole aj.) může být konstatování, že ředitel přestal dlouhodobě dosahovat velmi dobrých pracovních výsledků s následným snížením či odebráním osobního příplatku. 6

7 6. Nově jmenovaným ředitelům lze osobní příplatek poskytnout nejdříve po uplynutí jednoho kalendářního měsíce ode dne jmenování do funkce ředitele, s výjimkou ředitelů uvedených v bodě Je-li ředitel jmenován z řad zaměstnanců škol a školských zařízení nebo zaměstnanců veřejné správy v oblasti školství, ponechává se mu dosavadní výše osobního příplatku až do doby přehodnocení. Čl. 5 Zvláštní příplatek 1. Zvláštní příplatek na návrh vedoucího odboru školství, mládeže a sportu předkládá radě kraje náměstek hejtmana kraje pro oblast školství a schvaluje rada kraje. 2. Zvláštní příplatek se přiznává po dobu výkonu činností zakládající právo na zvláštní příplatek na dobu jednoho školního roku, nezmění-li se podmínky, za nichž byl přiznán. 3. Řediteli přísluší zvláštní příplatek v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu prací rozdělených podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek v souladu s ustanovením 8 nařízení vlády dle přílohy č. 4 k tomuto nařízení č. 564/2006 Sb.: I. skupina ředitel vykonává přímou pedagogickou činnost spojenou s výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení v konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny ve vyšší odborné škole 400 Kč II. skupina ředitel vykonává přímou pedagogickou činnost, práci třídního učitele, diagnostickou činnost nebo sociální práci s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami - ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách, samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, - ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty, - ve speciálně pedagogickém centru nebo v zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči v příspěvkové organizaci vykonávající činnost: mateřské školy základní nebo střední školy dětského domova 600 Kč Kč Kč 7

8 4. Plní-li ředitel školy uvedené činnosti jen v části ředitelského vyučovacího úvazku (podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogickopsychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů), přísluší mu poměrná část zvláštního příplatku. Samotný výkon funkce ředitele školy bez vykonávání přímé pedagogické činnosti ve škole nebo třídě pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nezakládá nárok na výplatu zvláštního příplatku. Čl. 6 Specializační příplatek 1. Specializační příplatek na návrh vedoucího odboru školství, mládeže a sportu předkládá radě kraje náměstek hejtmana kraje pro oblast školství a schvaluje rada kraje. 2. Řediteli, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši Kč. 3. Specializované činnosti jsou: - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, - tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů, - prevence sociálně patologických jevů, - specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy. 4. Nezbytným kvalifikačním předpokladem pro nárokování specializačního příplatku je získání osvědčení absolvováním vzdělávání předepsaného ustanovením 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. 5. Ředitel, kterému přísluší specializační příplatek, zašle odboru školství, mládeže a sportu popis vykonávaných specializovaných činností včetně získaného osvědčení. Čl. 7 Odměny 1. Odměny lze poskytnout za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Odměny na návrh vedoucího odboru školství, mládeže a sportu předkládá radě kraje náměstek hejtmana kraje pro oblast školství a schvaluje rada kraje s přihlédnutím k finančním možnostem. 2. Odměny lze poskytnout po zohlednění ustanovení 109 odst. 4 a 110 zákoníku práce, tj. po zohlednění složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. 8

9 3. Odměny se poskytují zpravidla za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, ke kterému ředitelé podstatným způsobem přispěli, např. a. příprava a organizace akcí mimořádného významu a charakteru (výročí škol, organizace soutěží, přehlídek a olympiád, úspěchy žáků v soutěžích, prezentace školy na veřejnosti nad rámec poskytování vzdělávání, řešení mimořádných událostí), b. osobní podíl ředitele na zapojení do projektů (přesný název projektu, operační program, zdroje financování a další potřebné specifické údaje), c. osobní podíl ředitele na spolupráci se zřizovatelem v rámci racionalizačních záměrů, d. osobní podíl ředitele na spolupráci se zřizovatelem v rámci konkurzních řízení, organizace a realizace nostrifikačních zkoušek, realizace cílů, doporučení a záměrů, které zřizovatel veřejně deklaruje jako mimořádný úkol (např. realizace přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a jiné), e. realizace investičních záměrů (zajištění rekonstrukce a výstavby), zkvalitňování materiálně technického vybavení, osobní podíl na odstranění havarijních stavů a likvidaci následků živelních událostí, f. získání většího objemu finančních prostředků do rozpočtu školy nebo školského zařízení nebo prokazatelnou úsporu nákladů trvalého charakteru, g. dosažení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace dle ustanovení 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 4. Návrh odměny musí být zdůvodněn písemnou formou. Čl. 8 Mzda Upravuje-li odměňování zaměstnanců školy nebo školského zařízení v působnosti kraje ustanovení 113 zákoníku práce, lze při stanovení mzdy ředitelům vycházet z platového tarifu stanoveného pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých jsou ředitelé zařazeni shodně s ustanovením 123 zákoníku práce. Rovněž lze zohlednit ve stanovené mzdě příplatek za vedení, osobní příplatek, popř. zvláštní příplatek a odměny podle pravidel uvedených v těchto zásadách. Čl. 9 Smluvní plat V souladu s ustanovením 122 odst. 2 zákoníku práce může být s řediteli zařazenými do 13. třídy sjednán smluvní plat. Smluvní plat ředitelů na návrh vedoucího odboru školství, mládeže a sportu předkládá radě kraje náměstek hejtmana kraje pro oblast školství a schvaluje rada kraje. 9

10 Čl. 10 Zvláštní způsob určení platového tarifu V souladu s ustanovením 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. může být řediteli určen platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší a nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy. Čl. 11 Závěrečná ustanovení Tyto zásady byly schváleny usnesením rady kraje č. 100/6478 ze dne a nabývají účinnosti dnem

11 TABULKA č. 1a 2. stupeň řízení Příspěvkové organizace vykonávající činnost středních škol, konzervatoře, vyšších odborných škol a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (počet žáků*) Příloha č. 1 do 200 včetně 25 % nad 200 do 400 včetně 30 % nad 400 do 600 včetně 35 % nad % TABULKA č. 1b 3. stupeň řízení Příspěvkové organizace vykonávající činnost středních škol, konzervatoře, vyšších odborných škol a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (počet žáků*) do 200 včetně 30 % nad 200 do 400 včetně 34 % nad 400 do 600 včetně 38 % nad 600 do 800 včetně 42 % nad 800 do 1000 včetně 46 % nad % TABULKA č. 1c 4. stupeň řízení Příspěvkové organizace vykonávající činnost středních škol, konzervatoře, vyšších odborných škol a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (počet žáků*) do 200 včetně 35 % nad 200 do 400 včetně 40 % nad 400 do 600 včetně 45 % nad 600 do 800 včetně 50 % nad 800 do 1000 včetně 55 % nad % * Počet žáků školy rozhodný pro stanovení výše příplatku za vedení zahrnuje účastníky kursů pro získání základního vzdělání. Do počtu žáků se započítávají žáci jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky jednou třetinou. Výsledné číslo se zaokrouhluje vždy nahoru. 11

12 TABULKA č. 2a 2. stupeň řízení Příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřských, základních škol a středních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (počet tříd*) do 4 včetně 20 % nad 4 do 9 včetně 25 % nad 9 do 14 včetně 30 % nad 14 do 20 včetně 35 % nad % TABULKA č. 2b 3. stupeň řízení Příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřských, základních škol a středních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (počet tříd*) do 4 včetně 20 % nad 4 do 9 včetně 25 % nad 9 do 14 včetně 30 % nad 14 do 20 včetně 40 % nad % TABULKA č. 2c 4. stupeň řízení Příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřských, základních škol a středních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (počet tříd*) do 9 včetně 35 % nad 9 do 14 včetně 40 % nad 14 do 20 včetně 50 % nad % * Do počtu tříd se započítávají: třídy mateřské školy, třída základní školy, třídy střední školy v rámci příspěvkové organizace vykonávající činnost základní školy a mateřské školy případně střední, základní a mateřské školy, přípravné třídy, třídy přípravného stupně základní školy speciální, třídy kurzů pro získání základů vzdělání 12

13 TABULKA č. 3a - 2. stupeň řízení Domovy mládeže (samostatné) (počet ubytovaných žáků a studentů VOŠ) do 50 včetně 15 % nad 50 do 100 včetně 20 % nad 100 do 200 včetně 25 % nad 200 do 250 včetně 30 % nad % TABULKA č. 3b - 3. stupeň řízení Domovy mládeže (samostatné) (počet ubytovaných žáků a studentů VOŠ) do 100 včetně 20 % nad 100 do 200 včetně 25 % nad 200 do 250 včetně 30 % nad 250 do 300 včetně 35 % nad % TABULKA č. 3c - 4. stupeň řízení Domovy mládeže (samostatné) (počet ubytovaných žáků a studentů VOŠ) do 100 včetně 30 % nad 100 do 200 včetně 35 % nad 200 do 250 včetně 40 % nad 250 do 300 včetně 45 % nad % 13

14 TABULKA č. 4a 2. stupeň řízení Dětské domovy a Školní jídelny (počet rodinných skupin) Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna (počet tříd a rodinných skupin) platového stupně v platové třídě, do 1 2 včetně 22 % nad 2 4 včetně 25% nad 4 6 včetně 30 % nad 6 40 % TABULKA č. 4b 3. stupeň řízení Dětské domovy a Školní jídelny (počet rodinných skupin) Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna (počet tříd a rodinných skupin) platového stupně v platové třídě, do 1 2 včetně 25 % nad 2 4 včetně 30 % nad 4 6 včetně 40 % nad 6 50 % TABULKA č. 4c 4. stupeň řízení Dětské domovy a Školní jídelny (počet rodinných skupin) Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna (počet tříd a rodinných skupin) platového stupně v platové třídě, do 1 2 včetně 30 % nad 2 4 včetně 40 % nad 4 6 včetně 50 % nad 6 60 % 14

15 TABULKA č. 5a 2. stupeň řízení Základní umělecké školy do 10 včetně 20 % nad 10 do 20 včetně 25 % nad 20 do 30 včetně 30 % nad 30 do 40 včetně 35 % nad % TABULKA č. 5b 3. stupeň řízení Základní umělecké školy do 10 včetně 20 % nad 10 do 20 včetně 25 % nad 20 do 30 včetně 30 % nad 30 do 40 včetně 35 % nad 40 do 50 včetně 40 % nad % TABULKA č. 5c 4. stupeň řízení Základní umělecké školy do 10 včetně 30 % nad 10 do 20 včetně 35 % nad 20 do 30 včetně 40 % nad 30 do 40 včetně 45 % nad 40 do 50 včetně 50 % nad % 15

16 TABULKA č. 6a - 2. stupeň řízení Střediska volného času platového stupně v platové třídě, do do 10 včetně 25 % nad 10 do 30 včetně 30 % nad 30 do 60 včetně 35 % nad % TABULKA č. 6b - 3. stupeň řízení Střediska volného času platového stupně v platové třídě, do do 30 včetně 30 % nad 30 do 60 včetně 35 % nad 60 do 90 včetně 40 % nad % TABULKA č. 6c - 4. stupeň řízení Střediska volného času platového stupně v platové třídě, do do 30 včetně 30 % nad 30 do 60 včetně 40 % nad 60 do 90 včetně 50 % nad % 16

17 TABULKA č. 7a 2. stupeň řízení Pedagogicko-psychologické poradny do 10 včetně 20 % nad 10 do 20 včetně 25 % nad 20 do 30 včetně 30 % nad % TABULKA č. 7b 3. stupeň řízení Pedagogicko-psychologické poradny do 10 včetně 25 % nad 10 do 20 včetně 30 % nad 20 do 30 včetně 35 % nad % TABULKA č. 7c 4. stupeň řízení Pedagogicko-psychologické poradny do 10 včetně 30 % nad 10 do 20 včetně 35 % nad 20 do 30 včetně 40 % nad % 17

18 TABULKA č stupeň řízení Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků do 20 včetně 30 % nad 20 do 40 včetně 40 % nad 40 do 60 včetně 50 % nad % TABULKA č. 9a 3. stupeň řízení Školní statek (samostatný) do 20 včetně 20 % nad 20 do 40 včetně 30 % nad 40 do 60 včetně 40 % nad % TABULKA č.9b 4. stupeň řízení Školní statek (samostatný) do 20 včetně 30 % nad 20 do 40 včetně 40 % nad 40 do 60 včetně 50 % nad % 18

19 TABULKA č. 10a - 2. stupeň řízení Zařízení školního stravování (samostatné) platového stupně v platové třídě, do do 10 včetně 25 % nad 10 do 20 včetně 30 % nad 20 do 40 včetně 35 % nad % TABULKA č. 10b - 3. stupeň řízení Zařízení školního stravování (samostatné) platového stupně v platové třídě, do do 10 včetně 30 % nad 10 do 20 včetně 35 % nad 20 do 40 včetně 40 % nad % TABULKA č. 10c - 4. stupeň řízení Zařízení školního stravování (samostatné) platového stupně v platové třídě, do do 10 včetně 30 % nad 10 do 20 včetně 40 % nad 20 do 40 včetně 50 % nad % Poznámka: se zaokrouhluje ve 100 Kč směrem nahoru, v případě dosažení nejvyššího % v příslušném stupni řízení se zaokrouhluje výše příplatku za vedení ve 100 Kč směrem dolů. 19

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č.12/2014 Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem I. Úvodní ustanovení 1. Tímto vnitřním předpisem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 602/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 574 ze dne 16.07.2014 Platový předpis pro odměňování ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 3 Rada městské

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671.

Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671. Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671. Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obsah Povinně zveřejňované

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon č. 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 383/2005 Sb. a zákonem č. 179/2006 Sb. Parlament

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 5. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2014 Str. 14 1.3.5 Cestovní náhrady Nejčastěji se ve školské praxi uplatní

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Částka: 190/2004 Sb. Datum účinnosti: 1. ledna 2005 Změny a doplňky předpisu: 383/2005., 179/2006 Sb. s. účinností od 5.5.2006

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Citace: 563/2004 Sb. Částka: 190/2004 Sb. Na straně (od-do): 10333-10345

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2014 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu se doplní

Více

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Bratříků 851, Havlíčkův Brod Sídlo školy: Odloučené pracoviště: Právní forma: Zřizovatel: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod příspěvková organizace kraj Vysočina IČ: 60126817 IZO RED: 600170748 Telefon: 569

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Základní škola v Teplé, příspěvková organizace Povinně zveřejňované informace Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola v Teplé, příspěvková organizace, je tzv.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 043 Zřizovatel: Obec

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem 6/2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem Úplné znění s barevně vyznačenými změnami Schváleno

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Právo pro ředitele středních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právo pro ředitele středních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Právo pro ředitele středních škol Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Obsah 1. Cíl příspěvku aktuality 2. Zákon o pedagogických pracovnících 3. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Název: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Název: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Název: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 2. Důvod a způsob založení: Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen zněním zákona č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce Povinně zveřejňované informace Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce je

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 24. srpna 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 24. srpna 2009 1 Vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více