Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman"

Transkript

1 Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd Michal Hejcman

2 Rajonizace zemědělské výroby V České republice značná variabilita podmínek pro produkci: půdních (reliéf, půdní typy, půdní druhy), klimatických (úhrn srážek, průměrné teploty), ekonomických (aglomerace, historické faktory v zemědělské výrobě (Sudety) atd.)

3 Základní výrobní oblasti Kukuřičná do 250 m n. m., prům. teplota 9 10ºC, srážky mm, černozemě, nivní půdy na píscích, drnové půdy, zastoupení v ČR: 6,7%, plodiny: kukuřice na zrno, cukrovka, teplomilné ovoce, vinná réva, teplomilná zelenina, pekařská pšenice, sladovnický ječmen, zornění nad 80% Řepařská m n. m., 8-9 ºC, mm, černozemní a hnědozemní půdy na spraších a sprašových hlínách, nivní půdy na uloženinách, zastoupení v ČR: 24,3%, plodiny: cukrovka, kvalitní pšenice, kořenová zelenina, někde chmel, rané brambory, zornění nad 80% Obilnářská m n. m., 5 8,5 ºC, mm, půdy různorodé od hnědozemí a ilimerizovaných půd až po glejové půdy, zastoupení v ČR: 40,5 %, pěstované plodiny: převažují obiloviny, řepka, technické plodiny, pěstování brambor a cukrovky je méně vhodné až nevhodné, zornění nad 60% Bramborářská m n. m., 5-8 ºC, mm, převažující hnědé půdy, podzolové a kyselé, zastoupení v ČR: 18,5%, konzumní a průmyslové brambory, krmné obiloviny, nižší polohy řepka, vyšší len, zornění nad 60% Pícninářská nad 600 m n. m., 5-6 ºC, nad 700 mm, hnědé půdy oglejené a glejové, svažité půdy na všech horninách, zastoupení v ČR: 10%, plodiny: zornění max. 50 %, převažují travní porosty

4 Střídání plodin Proč je nutné střídat plodiny? Voda různé nároky plodin na vodu, velké vojtěška, cukrovka Živiny zlepšující plodiny: leguminózy, okopaniny hnojené hnojem, olejniny, zhoršující plodiny: obiloviny Struktura půdy strukturotvorné plodiny jsou leguminózy, strukturu rušící plodiny jsou okopaniny (různá eroze, odpar z povrchu půdy, nároky na kultivaci atd.) Hloubka prokořenění mělce kořenící (obiloviny: 0,3 m), středně kořenící (luskoviny, kukuřice: až 1 m), hluboce kořenící (vojtěška: 3 4 m, konopí, cukrovka: 2 m) Plevele různé pokrytí půdního povrchu plodinami a tím i různý rozvoj plevelné vegetace, střídání ozimých a jarních plodin a tím i plevelů Choroby a škůdci střídání plodin s různými chorobami, nadměrný podíl obilovin: pat stébel, nádorovitost košťálovin: 6 let nepěstovat Brassicaceae, fusarioza lnu odstup 6 let. Výskyt háďátka řepného, h. bramborového, h. česnekového, h. cibulového nepěstovat patřičné plodiny 5 let. Hnojení statkovými hnojivy hnojené jsou nejčastěji okopaniny, rostliny a 3. tratě. Posklizňové zbytky různá kvalita a množství: vojtěška 8 t/ha, obiloviny: 2 3 t/ha, brambory: 1 t/ha, kvalita je dána poměrem C:N v biomase, příznivý u leguminóz: 20/1, nepříznivý u obilovin: 80/1. Fytosanitární účinek posklizňových zbytků: pěstování ozim. Pšenice po řepce snižuje výskyt chorob pat stébel

5 Trojhonné (trojpolní) hospodaření V Čechách praktikované po celý středověk až do počátku 19. století Založeno na střídání následujících plodin: ozim, jařina, zelený úhor Výnosy obilovin kolem 1 1,5 t/ha Trávopolní soustavy střídání trvalého travního porostu s polařením, dříve hojné v některých horských oblastech (Alpy, Karpaty, Krkonoše)

6 Osevní postupy Definice: systém střídání plodin na jednotlivých honech (polích) s cílem maximalizace výnosů a zvýšení kvality produkce, dále zachování půdní úrodnosti a omezení negativního vlivu polaření na živ. prostředí Norfolkský osevní postup: vznikl zařazením jetelovin a okopanin a vypuštěním úhoru, vedl téměř k zdvojnásobení výnosů obilovin Jetelovina, ozimá obilovina, okopanina, jarní obilovina s podsevem jetele nebo vojtěšky Později specializovaných osevních postupů podle výrobních oblastí a ekonomického zaměření podniku

7 Dlouhodobé pokusy s hnojením a osevními postupy (VÚRV Praha- Ruzyně)

8 Dlouhodobé pokusy s hnojením VÚRV Praha-Ruzyně

9 Tolice vojtěška (Medicago sativa)

10 Jetel luční (Trifolium pratense)

11 Jaká je současná realita? Osevní postupy nejsou dodržovány střídání plodin se řídí předpokládanou rentabilitou pěstování určité plodiny Vynechávání pěstování jetelovin Specializace zem. podniků - nepropojenost rostlinné a živočišné produkce Zařazování obilovin po sobě zvýšené nároky na pesticidní přípravky, minerální hnojení, jednostranná únava půdy Sled plodin: často střídánířepky a obilovin

12 Půda (základní informace) Úrodnost přirozená, skutečná (často vyšší než přirozená) Hloubka půdy vzdálenost od povrchu k horninovému podkladu Půdní druh rozlišení podle zrnitosti (podíl skeletu a frakcí jemnozemě) lehké, střední, těžké Půdní typ černozem, luvizem (illimerizovaná půda), kambizem (hnědá půda), podzol, oglejená půda (pseudoglej), glejová půda (glej), septosol (rendzina), černice (lužní půda), fluvizem (nivní půda), regozem (drnová půda), litozem (nevivinutá půda) Pórovitost, struktura půdy (tvorba půdních agregátů určuje poměr vody a vzduchu v půdě) Půdní reakce nejvíce půd je slabě kyselých v důsledku vyluhování bazických iontů, ovlivňuje mikrobiální aktivitu, dostupnost živin. Plodiny vyžadující neutrální až slabě alkalickou reakci: vojtěška, cukrovka, ječmen. Humus soubor odumřelých organických látek v půdě v různé fázi rozkladu, podíl humusu v našich orných půdách: 1,8 2,2 %.

13 Černozem Podzol Kambizem

14 Zpracování půdy (obdělávání) Základní zpracování podmítka, orba, podrývání a prohlubování, hloubkové kypření Příprava před setím a sázením smykování, vláčení, válení, kypření Kultivace půdy za vegetace plečkování, vláčení, válení, hrobkování Minimální zpracování půdy cílem je zlevnit produkci Půdoochranné systémy cílem je šetřit půdu proti erozi a pod

15 Podmítka Mělké zpracování půdy po sklizni obilovin, ozimé řepky, luskovin sklizených v létě. Cíle podmítky: šetří půdní vláhu (ruší kapilární vzlínavost), odplevelení, tlumí choroby (pat stébel přenos z výdrolu na ozim), aplikace hnojiv a herbicidů do půdy Provádí se na hloubku 8 15 cm, je možné provádět radličnými podmítači, talířovými podmítači, kombinovanými kypřiči

16 Orba Správně provedená orba drobí, kypří, mísí a obrací Mělká (do 18 cm), střední (18 25 cm, zaorávka hnoje), Hluboká (25 30 cm) Letní za účelem přípravy půdy pro strniskové meziplodiny, většinou mělká Podzimní seťová k ozimům (min. 3 4 týdny před setím kvůli slehnutí), příliščasná podporuje vyplavování živin, k jarním obilovinám střední orba, ponechání hrud k zvýšení množství zadržené zimní vláhy, k okopaninám k cukrovce se doporučuje provádět 2 orby, střední zaorávka hnoje a poté hluboká Zimní provádí se pokud nebylo možné provést podzimní, větší riziko zhutnění podorniční vrstvy Jarní náhradnířešení pokud se nestihla podzimní nebo zimní, plýtváním zimní vláhy, která po nezoraném pozemku lépe odtéká, zvýšení zaplevelení jarními plevely

17 Orba

18

19 Podrývání a prohlubování, hloubkové kypření Pouze na půdách s hlubším humusovým horizontem, na půdách s utuženou podorniční vrstvou (vytváření kaluží po dešti) Cílem je prohloubit mikrobiálně aktivní půdní profil Podrývání až do hloubky 40 cm Přestože se podíl půd se zhutněným podorničím zvyšuje, tyto pracovní operace se vzhledem k energetické náročnosti téměř nepoužívají

20 Příprava před setím a sázením Urovnat půdní povrch Dotvoření vhodné půdní struktury velmi citlivé jsou plodiny s malými semeny (mák, řepka, mrkev), ozimy hrudka budka (do 5 cm) Příprava seťového lůžka tvrdá madrace (uložení osiva, vzlínání vody) a měkká peřina (snižuje výpar) Odplevelení půdy likvidace vzcházejících plevelů Smykování první operace, urovnání půdy, Vláčení rozrušování hrud, likvidace plevelů, zapravení hnojiv a herbicidů, někdy prořeďování přehoustlých ozimů (na tupo) Válení utužování půdy (zvýšení kapilární vzlínavosti, zamačkání hrud), válení jetele a obilovin po zimě (přitlačení krčku a odnožovací uzliny do půdy) Kypření využití kultivátorů, před sázením brambor a zeleniny, zpracování půdy na větší hloubku (15 cm) Sdružování pracovních operací využití moderních secích kombinací

21 Smykování

22 Vláčení

23 Válení

24 Hloubkové kypřiče Kypření

25 Minimální zpracování půdy Bezorebné systémy - od využití různých způsobů kypření až po setí do nezpracované půdy speciálními secími stroji Sloučení přípravy půdy a setí secí kombinace Spojování pracovních operací orba o příprava půdy atd.. Pásové zpracování půdy příprava pouze pásů do nichž se seje

26 Bezorebný secí stroj

27 Secí kombinace

28 Plečkování

29 Hrobkování sázení brambor

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P)

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P) Rostlinná produkce a technologie - struktura a charakteristika vstupů a výstupů v RV Tab. č.: 14 Charakteristika výrobních oblastí a podoblastí P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

Ceny služeb mechanizovaných prací

Ceny služeb mechanizovaných prací Tab. : 144 Ceny služeb mechanizovaných prací 1 Podmítka (talířový podmítač) 5,80 l/ha 535,00 Kč/ha 700,00 Kč/ha 2 Podmítka (radličkový kypřič) 6,80 l/ha 495,00 Kč/ha 685,00 Kč/ha 3 Podmítka (zaorávka hnoje

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

2.3.1 Síra v půdě 2.3.1.1 Anorganická síra Koloběh síry v půdě

2.3.1 Síra v půdě 2.3.1.1 Anorganická síra Koloběh síry v půdě 2.3.1 Síra v půdě Celkový obsah síry v půdách kolísá ve značném rozmezí, většinou od 100 do 5000 ppm, tj. 0,01-0,5 % (FECENKO, LOŽEK, 2000). Písčité půdy však mohou obsahovat i méně než 100 ppm síry, zatímco

Více

Půda jako základ ekologického vinohradnictví. - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinohradnictví. - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinohradnictví - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinohradnictví - co je půda? Půda je produkt života Život

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 179 Poř. č. Brambory konzumní ostatní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos brambor k realizaci na trhu [t/ha] 25 30 22 2 Cena brambor od výrobce [Kč/t]

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE Z. Strašil Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Abstract

Více

Mapování a bonitace půd ČR. Tomáš Khel, Jan Vopravil, Ivan Novotný, Pavel Novák

Mapování a bonitace půd ČR. Tomáš Khel, Jan Vopravil, Ivan Novotný, Pavel Novák Mapování a bonitace půd ČR Tomáš Khel, Jan Vopravil, Ivan Novotný, Pavel Novák Komplexní průzkum zemědělských půd 1962 1972 Usnesení vlády ČSR ze dne 4. 1. 1961 Účel: vědecké podklady pro zvýšení půdní

Více

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Metodika 5/09 Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

Pěstování ovocných stromů a keřů

Pěstování ovocných stromů a keřů Pěstování ovocných stromů a keřů Vzdělávací texty Radim Lokoč, Miroslav Přasličák, Ondřej Dovala, Stanislav Kubesa 2013 www.hlucinsko.eu/ovoce Vzdělávací texty vychází v rámci projektu Ovocnářské vzdělávání

Více