Me neˇ nezˇ minimum ze statistiky Michaela S ˇ edova KPMS MFF UK Principy medicı ny zalozˇene na du kazech a za klady veˇdecke prˇı pravy 1 / 76

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Me neˇ nezˇ minimum ze statistiky Michaela S ˇ edova KPMS MFF UK Principy medicı ny zalozˇene na du kazech a za klady veˇdecke prˇı pravy 1 / 76"

Transkript

1 1 / 76 Méně než minimum ze statistiky Michaela Šedová KPMS MFF UK Principy medicíny založené na důkazech a základy vědecké přípravy

2 Příklad Studie syndromu náhodného úmrtí dětí. Dvě skupiny: Děti, které byly nalezeny téměř mrtvé, bez známek života. Všechna další vyšetření negativní, zotavily se během několika dnů.... téměř ztracené Normální děti LTV... dlouhodobá proměnlivost tepové frekvence (rozdíl mezi min. a max. hodnotami novorozenecké tepové frekvence). Téměř 5.0, 7.0, 7.67, 8.17, 8.33, 8.83, 9.17, 9.33, 9.33, ztracené 9.67, 11.0,11.67, 13.33, 13.83, 14.17, 15.17, 15.50, 17.33, 18.0, 20.60, 21.17, 22.33, 22.67, 23.00, Normální 11.33, 13.67, 14.33, 17.33, 17.83, 19.0, 20.67, 22.33, 27.83, 29.0, 31.17, 31.33, 32.0, 32.5, 35.0 Liší se téměř ztracené děti od normálních z hlediska LTV? 2 / 76

3 Statistika 3 / 76 Rozlišení LTV mezi skupinami není jednoznačné: téměř ztracené děti : (5,00 24,67) normální děti: (11,33 35,00) Liší se alespoň v průměru? (13,70 resp. 23,69) Je tento rozdíl pouze náhodný, nebo zde existuje nějaké systematické posunutí?

4 Statistika 4 / 76 Popisná (deskriptivní) Určitým způsobem popisuje nebo shrnuje data, která máme Popisné chrakteristiky (průměr, medián,... ), grafy (histogram, krabicový diagram, bodový graf,... ) Omezuje svá tvrzení na daná data, nečiní si nárok zobecňovat, dělat závěry Induktivní Na základě dat se snaží zobecnit pozorování na větší soubor, populaci Pracuje s náhodou, odhady, testy Velkou roli zde hraje správná interpretace Ve většině prací se setkáme s obojím.

5 Měřítko 5 / 76 Na statistických jednotkách sledujeme jejich vlastnosti - hodnoty znaků ve zvoleném měřítku Kvalitativní (zpravidla vyjádřené slovem, znakem,... ) nula-jedničkové (jev nastal/nenastal, pacient přežil/nepřežil) nominální (několik kategorií, např. krevní skupina, pohlaví - faktor) ordinální (kategorie jsou jistým způsobem řezené, např. bolest je silná, mírná, žádná) Kvantitativní (vyjádřené číslem) intervalové (spojité, nabývají hodnoty z nějakého intervalu, např. výška, LTV) diskrétní (ordinální, počet pacientů, kteří navštíví ambulanci během jednoho dne)

6 Pravděpodobnost I 6 / 76 Náhodný pokus - pokus, jehož výsledek není předem určený Náhodný jev - výsledek náhodného pokusu Pravděpodobnost náhodného jevu A, P(A) - míra častosti výskytu jevu A, naděje, že nastane 0 P(A) 1

7 Pravděpodobnost II 7 / 76 Klasická definice pravděpodobnosti n stejně pravděpodobných elementárních jevů ω 1, ω 2,..., ω n z toho m elementárních jevů příznivých jevu A P(A) = m n Např. hod kostkou A... padne sudé číslo Elementární jevy: padne 1,2,3,4,5,6, všechny s pravděpodobností 1 6 P(A) = 3 6 = 1 2 Ovšem máme-li spojitý znak, tato definice nestačí. Potřebujeme obecnější koncept.

8 Náhodná veličina 8 / 76 Číselně vyjádřený výsledek náhodného pokusu. Teoretický pojem. Nevíme výsledek, známe jenom možné hodnoty a jejich pravděpodobnosti (rozdělení). Např. náhodná veličina je LTV obecně. Její realizace: naměříme ji u konkrétního dítěte. Populace (nekonečná) Náhodná veličina X Příště Výběr Výběr pozorování x 1,... x n Výběr Jiná pozorování x 1,... x n

9 Rozdělení náhodné veličiny 9 / 76 Diskrétní Model pro počty případů Dané pravděpodobnosti hodnot Např. P(nově narozené dítě je chlapec)=0,52, P(nově narozené dítě je dívka)=0,48 Spojité Např. Normální (Gaussovo), X N(µ, σ 2 ) f(x) x

10 Normální rozdělení 10 / 76 Tzv. Gaussova křivka je hustota (vyjádřena přesným matematickým vzorcem) Určuje s jakou pravděpodobností může náhodná veličina X nabýt hodnoty z daného intervalu To je dáno plochou pod křivkou f(x) x

11 Normální rozdělení II Má dva parametry Střední hodnota µ - určuje bod, kolem kterého je tato hustota symetrická Rozptyl σ 2 - určuje jak moc jsou hodnoty rozpýlené kolem tohoto bodu N(0,1) N(1,1) N(0,2) f(x) x f(x) x f(x) x 11 / 76

12 Jiná spojitá rozdělení 12 / 76 Avšak normální rozdělení není zdaleka jediné spojité rozdělení. Rovnomìrné, Ro[0,1] Exponenciální, Exp(1) f(x) f(x) 1 0 µ µ a) b) Studentovo, 5 st. volnosti χ 2, 5 st. volnosti f(x) c) f(x) d)

13 Charakteristiky rozdělení 13 / 76 Střední hodnota (expectation, mean value) Diskrétní rozdělení Vážený průměr - váhy pravděpodobnosti, s jakými nabýváme daných hodnot Spojité rozdělení Funkci vah plní hustota µ = EX = x 1 p 1 + x 2 p x n p n EX = xf (x)dx

14 Charakteristiky rozdělení II 14 / 76 Rozptyl (variance) Lze říci, že je to průměrná druhá mocnina odchylky hodnot od střední hodnoty Diskrétní rozdělení σ 2 = var (X ) = E(X EX ) 2. σ 2 = var (X ) = (x 1 µ) 2 p 1 + (x 2 µ) 2 p (x n µ) 2 p n. σ... směrodatná odchylka (standard deviation, SD), něco jiného než směrodatná chyba (standard error, SE), viz dále

15 Jiná spojitá rozdělení 15 / 76 Rovnomìrné, Ro[0,1] Exponenciální, Exp(1) f(x) f(x) 1 0 µ µ a) b) Studentovo, 5 st. volnosti χ 2, 5 st. volnosti f(x) c) f(x) d)

16 Další charakteristiky 16 / 76 Kvantily Medián x... číslo, které oddělí polovinu možných hodnot P(X x) = 1 2 Kvartily... čísla, která oddělí čtvrtiny možných hodnot Dolní kvartil q 1... P(X q 1 ) = 1 4 Horní kvartil q 3... P(X q 3 ) = 3 4 Decily (desetiny), percentily (setiny)

17 Popisná statistika 17 / 76 Shrnuje to, co máme v datech. První, ne však jediný krok k tomu, abychom mohli něco usoudit o dané náhodné veličině. Míry polohy Průměr x = x 1 + x x n n (Výběrový) medián... prostřední hodnota { x[ n+1 x = 2 ] n liché 1 2 (x [ n 2 ] + x [ n 2 +1] ) n sudé, (Výběrové) kvartily... analogicky

18 Grafické znázornění dat 18 / 76 Krabicový diagram (boxplot) Znázornění rozdělení spojité veličiny Medián... příčka obdélníka Horní resp. dolní kvartil - kratší strany obdélníka Tykadla - od kvartilu k minimu resp. maximu, pokud není odlehlé Odlehlé pozorování - je dál, než zpravidla 3 2 (q 3 q 1 )

19 Krabicový diagram 19 / 76 Příklad Znázornění dat o LTV pro téměř ztracené děti. Nevykreslovat jednotlivá pozorování (zvlášt u objemnějších dat nepřehledné), ale krabicový diagram. LTV Bodový graf LTV Krabicový diagram

20 Grafické znázornění dat Histogram - znázornění intervalových četností spojité veličiny Rozmezí všech možných hodnot (osa x) rozdělíme na malé intervaly, ke každému spočítáme, kolik pozorování do něj padne, to vyneseme na osu y Data: 1.48, , 0.62, 0.59, 0.55, , 0.39, 0.28, 0.26, , 0.06, 0.24, , , 1.45 Histogram of x Frequency x 20 / 76

21 Histogram Druhá možnost: vynést na osu y relativní četnosti (počet pozorování v intervalu dělený celk. počtem pozorování). Při dostatečném počtu pozorování aproximuje hustotu rozdělení Data z rozdělení N(0, 1). Histogram of x Histogram of x Frequency Density / 76

22 Další grafy 22 / 76 Bar plot Grafické znázorněné četností (počtů hodnot) kvalitativního znaku Příklad Zjistili jsme krevní skupinu ve vzorku 100 pacientů. 0 A B AB

23 Induktivní statistika 23 / 76 Snažíme se zobecnit to, co pozorujeme na konkrétních stat. jednotkách. Odhadnout parametry (vlastnosti) rozdělení náhodné veličiny. Odhadem střední hodnoty je zpravidla průměr Odhadem rozptylu je zpravidla výběrový rozptyl atd. Kdybychom však daný pokus opakovali, dostaneme určitě jiný průměr, tj. jiný odhad střední hodnoty. Proto nás zajímá přesnost našeho bodového odhadu, tj. představa, jak jsme nanejvýš daleko od skutečné střední hodnoty.

24 Odhad střední hodnoty Sledujeme náhodnou veličinu, která má v populaci rozdělení X N(23, 8 2 ). 3 náhodné výběry o rozsahu 10, 50 a Histogram of x1 Density x1 Histogram of x2 Density x2 Histogram of x3 Density x3 24 / 76

25 25 / 76 Průměr: x 1 = 20, 17 x 2 = 22, 69 x 3 = 23, 14 Průměr je tedy také náhodná veličina... Naštěstí známe její vlastnosti: Je-li X N(µ, σ 2 ) a máme-li výběr o velikosti n X N(µ, σ2 n ) Průměr kolísá kolem skutečné střední hodnoty µ, je jejím odhadem. Známe-li jenom průměr, moc to nepomůže, protože nevíme, jak daleko je tento odhad od skutečné střední hodnoty. σ n... směrodatná chyba (standard error, SE), SD průměru

26 Interval spolehlivosti 26 / 76 Kromě bodového odhadu střední hodnoty vhodné uvádět i intervalový odhad. Interval, který pokryje skutečnou střední hodnotu s předem stanovenou pravděpodobností Většinou se volí 95 % nebo 90 %, případně 99 %. Lze ukázat, že 95% interval spolehlivosti je ( x 1, 96 σ n, x + 1, 96 σ n ). z = 1, 96 kritická hodnota standardizovaného normálního rozdělení

27 Kritická hodnota Kritická hodnota standardizovaného normálního rozdělení, tj. 97,5% kvantil. z = 1, 96 f(x) % 2.5% 2.5% x 27 / 76

28 Interval spolehlivosti 28 / 76 Směrodatnou odchylku však většinou neznáme, nahrazujeme ji proto odhadem s. Lze ukázat, že 95% interval spolehlivosti pak je x ± t(n 1) s n t(n 1)... kritická hodnota studentova rozdělení o n 1 stupních volnosti. Studentovo rozdělení... podobné normálnímu, pro větší n (> 100) téměř identické.

29 Příklad 29 / 76 Intervalové odhady v předchozím příkladě vyšly následovně: 1.výběr: (15,28, 25,07) 2.výběr: (20,55, 24,82) 3.výběr: (22,64, 23,64) Čím více pozorování, tím užší interval spolehlivosti (přesnější odhad) Čím menší směrodatná odchylka, tím užší interval spolehlivosti (přesnější odhad) Čím menší přesnost požadujeme, tím...?

30 Testování hypotéz 30 / 76 Nulová hypotéza Formulujeme hypotézu o hodnotě parametru (často právě o střední hodnotě). Např. Střední hodnota LTV u téměř ztracených dětí je stejná jako u zdravých. Zpravidla je to opak toho, co chceme ukázat. Alternativní hypotéza Je doplňkem nulové. Tj. žádná jiná hodnota parametru (než která je obsažena v těchto dvou hypotézách) nepřichází v úvahu. Např. Střední hodnoty LTV u téměř ztracených dětí a u zdravých se liší.

31 Možná rozhodnutí 31 / 76 Hypotézu otestujeme na datech. Avšak musíme ohlídat náhodu. Předem si stanovíme hladinu testu α, tedy pravděpodobnost, se kterou si dovolíme udělat chybný závěr. Většinou α = 5 %. Rozhodnutí Skutečnost H 0 zamítneme H 0 nezamítneme H 0 platí Chyba 1. druhu (α) Správné rozhodnutí H 0 neplatí Správné rozhodnutí Chyba 2. druhu (β) Nemůžeme minimalizovat obě (jsou proti sobě). Proto fixujeme α, tradičně α = 5 %, β už je tím dané. Sílu testu (1 β) můžeme ovlivnit velikostí výběru.

32 Logika testování 32 / 76 Test Předpokládáme, že platí H 0. Z dat spočítáme testovou statistiku (např. průměr). Spočítáme pravděpodobnost, že bychom za H 0 pozorovali naše data nebo data stejně či více extrémní.... dosažená hladina významnosti, p hodnota Pokud p hodnota α, H 0 zamítáme, jinak H 0 nezamítáme.

33 Jednovýběrový t-test 33 / 76 H 0 : µ = µ 0 H 1 : µ µ 0 Testová statistika T = X µ 0 s n Velké hodnoty T vypovídají proti H 0 : Porovnáme s kritickou hodnotou. Zamítáme, je-li T > t n 1 ( α 2 ). Pro velké n nahrazujeme t n 1 ( α 2 ) kvantilem normálního rozdělení z( α 2 ). Předpoklady rozdělení sledované veličiny je blízké normálnímu nezávislá pozorování

34 Jednovýběrový t-test Příklad Naměřili jsme LTV pouze u téměř ztracených dětí. Předpokládejme, že víme, že střední hodnota LTV u zdravých dětí je 23. Je možné říci, že se téměř ztracené děti z hlediska LTV liší od normálních? H 0 : µ = 23 H 1 : µ 23 T = 13, ,82 26 = 8, 13 T < t 25 (0, 025) = 2, 06 zamítáme H 0. Software, publikace: uvádí se p-hodnota, v tomto případě p = 1, < 0, 001. Lepší, než uvést pouze výsledek testu. Dává představu, jak daleko jsme od kritické hodnoty. 34 / 76

35 Jednostranný t-test 35 / 76 Předpokládejme však, že bychom už předem veděli, že téměř ztracené děti rozhodně nemohou mít LTV větší než děti zdravé. H 0 : µ = µ 0 H 1 : µ < µ 0 Testová statistika stejná T = X µ 0 s, n avšak sledujeme pouze, o kolik je průměr menší než střední hodnota. Malé hodnoty T vypovídají proti H 0 ; zamítáme, je-li T < t n 1 (α). Předpoklady stejné jako u oboustranného t-testu. Je silnější, protože reflektuje apriorní informaci. Ta ale musí být podložená. Nelze nejprve zjistit hodnotu T statistiky, a potom volit typ t-testu.

36 Dvouvýběrový t-test 36 / 76 Příklad Naměřili jsme LTV u skupiny téměř ztracených dětí a u skupiny normálních dětí. Je možné říci, že se LTV v těchto dvou skupinách v průměru liší? H 0 : µ A = µ B H 1 : µ A µ B Testová statistika T = X A X B var( X A X B ) = X A X B na n B s n A + n B Velké hodnoty T vypovídají proti H 0. Porovnáme s kritickou hodnotou. Zamítáme, je-li T > t na +n B 2( α 2 ).

37 Dvouvýběrový t-test 37 / 76 Předpoklady Nezávislá pozorování (mezi skupinami i uvnitř skupin) Rozdělení sledované veličiny je v každé skupině blízké normálnímu V obou skupinách je shodný rozptyl Pokud tyto předpoklady nejsou splněny, nelze t-test použít! Je nutné použít jiné nástroje, např. existuje úprava t-testu, která nevyžaduje shodnost rozptylů.

38 Dvouvýběrový t-test Příklad Naměřili jsme LTV u skupiny téměř ztracených dětí a u skupiny normálních dětí. Je možné říci, že se LTV v těchto dvou skupinách v průměru liší? H 0 : µ A = µ B H 1 : µ A µ B x A = 13,70 x B = 23,69 T = 4, 62 T < t 39 (0, 025) = 2, 02 zamítáme H 0. p = 4, < 0, 001 Pozn.: Dvouvýběrový t-test má také jednostrannou a oboustrannou verzi. 38 / 76

39 Párový t-test Příklad U každého z pacientů byl zjištěn krevní tlak před podáním a dvě hodiny po podání farmaka. Ovlivňuje podání farmaka krevní tlak? Naměřené hodnoty před: 206, 205, 205, 198, 191, 185,186, 172, 168, 165, 158 Naměřené hodnoty po: 187, 178, 202, 197, 173, 167, 184, 166, 155, 125, 162 H 0 : µ pred = µ po H 1 : µ pred µ po X pred = 185, 36 Xpo = 172, 36 Použijeme dvouvýběrový t-test: p-hodnota=0,07 39 / 76

40 Párový t-test Příklad U každého z pacientů byl zjištěn krevní tlak před podáním a dvě hodiny po podání farmaka. Ovlivňuje podání farmaka krevní tlak? Naměřené hodnoty před: 206, 205, 205, 198, 191, 185,186, 172, 168, 165, 158 Naměřené hodnoty po: 187, 178, 202, 197, 173, 167, 184, 166, 155, 125, 162 H 0 : µ pred = µ po H 1 : µ pred µ po X pred = 185, 36 Xpo = 172, 36 Použijeme dvouvýběrový t-test: p-hodnota=0,07 CHYBA! 40 / 76

41 Párový t-test 41 / 76 Pozorování před a po závislá (dvojice měření na jednom jedinci). Záležitost designu studie. Definujeme rozdíly D i = Pred i Po i, na ně použijeme jednovýběrový t-test. H 0 : µ d = µ pred µ po = 0 H 1 : µ d = µ pred µ po 0 X d 0 n s d = 13 0 = 3, 29, 13,09 11 p-hodnota = 0, 004 zamítáme H 0

42 ANOVA Příklad 20 pacientů, kteří podstoupili operaci srdce, bylo náhodně rozděleno do tří skupin. 50% oxidu dusného a 50% kyslíkové směsi 24 hodin 50% oxidu dusného a 50% kyslíkové směsi během operace a 35 50% kyslíku 24 hodin? Koncentrace soli kyseliny listové v červených krvinkách? 42 / 76

43 ANOVA 43 / 76 Bodový graf koncentrace soli kyseliny listové v jednotlivých skupinách Koncentrace skupina

44 ANOVA 44 / 76 První nápad: Porovnat všechny dvojice dvouvýběrovými t-testy. Skupina 1 vs Skupina 2 Skupina 1 vs Skupina 3 Skupina 2 vs Skupina 3

45 ANOVA 45 / 76 První nápad: Porovnat všechny dvojice dvouvýběrovými t-testy. Skupina 1 vs Skupina 2 Skupina 1 vs Skupina 3 Skupina 2 vs Skupina 3 Problém: Má-li každý test pravděpodobnost chybného pozitivního výsledku 5 %, výsledná pravděpodobnost, že dostaneme alespoň jeden chybný pozitivní výsledek je větší než 5 % (cca 14 %). Pozn.: Problém mnohonásobného testování je obecnější...

46 ANOVA 46 / 76 H 0 : µ 1 = µ 2 = µ 3 H 1 : neplatí H 0 (Alespoň jedna skupina se liší) Testová statistika porovnává variabilitu mezi skupinami a variabilitu uvnitř skupin. F = Velké hodnoty F svědčí proti H 0. Předpoklady: variabilita mezi skupinami variabilita uvnitř skupin. nezávislá pozorování (mezi skupinami i uvnitř skupin) rozdělení sledované veličiny je v každé skupině blízké normálnímu ve všech skupinách je shodný rozptyl

47 ANOVA Příklad 20 pacientů, kteří podstoupili operaci srdce, bylo náhodně rozděleno do tří skupin. 50% oxidu dusného a 50% kyslíkové směsi 24 hodin 50% oxidu dusného a 50% kyslíkové směsi během operace a 35 50% kyslíku 24 hodin? Koncentrace soli kyseliny listové v červených krvinkách? p-hodnota= 0,015 zamítáme H 0. Která skupina se však liší od které? 47 / 76

48 Bonferroniho korekce 48 / 76 Která skupina se však liší od které? Provedeme porovnání všech dvojic skupin dvouvýběrovým t-testem. Avšak použijeme Bonferroniho korekci - za signifikantní považujeme výsledek, kdy je. p < α počet skupin Skupina 1 vs Skupina 2: p = 0, 006 < 0, 0167 Skupina 1 vs Skupina 3: p = 0, 095 > 0, 0167 Skupina 2 vs Skupina 3: p = 0, 368 > 0, 0167 Významný rozdíl je mezi průměry skupin 1 a 2, ale ne mezi ostatními.

49 ANOVA 49 / 76 Bodový graf koncentrace soli kyseliny listové v jednotlivých skupinách Koncentrace skupina

50 Wilcoxonův test 50 / 76 Neparametrická analogie t-testu. Použijeme, pokud není splněn předpoklad o normálním rozdělení dat (ale spojité). H 0 : Medián x = 0 H 1 : Medián x 0 Postup Určíme pořadí R + i hodnot X i. Určíme součet těch pořadí, kde bylo X i > 0, označíme jej W. Položíme Z = W n(n + 1)/4 n(n + 1)(2n + 1)/24

51 Neparametrické analogie parametrických testů 51 / 76 rozdělení normální spojité parametr střední hodnota medián jeden jednovýběrový jednovýběrový výběr t-test Wilcoxon výběr dvojic párový t-test Wilcoxon dva nezávislé dvouvýběrový Mann-Whitney výběry t-test (Kolmogorov-Smirnov) k nezávislých analýza rozptylu Kruskal-Wallis výběrů (ANOVA)

52 Analýza kategoriálních dat Příklad Ve vyšetřované populaci jsou krevní skupiny 0, A, B a AB v poměru 35 %, 35 %, 20 % a 10 %. Ve vzorku pacientů byly počty osob s krevními skupinami po řadě 28, 36, 27, 9. Lze považovat tento výběr za reprezentativní vzhledem k výskytu krevních skupin? Zde testujeme rozdělení kategorického znaku. 52 / 76

53 Analýza kategoriálních dat 53 / 76 H 0 : Kategorický znak má předpokládané rozdělení. H 1 : Kategorický znak nemá předpokládané rozdělení. Testová statistika porovnává napozorované četnosti (N 1, N 2,..., N k ) jednotlivých kategorií (je jich k) s teoretickými. Teoretické pravděpodobnosti: π 1, π 2,..., π k Teoretické četnosti pro n pozorování: nπ 1, nπ 2,..., nπ k χ 2 = (N 1 n π 1 ) 2 n π 1 + (N 2 n π 2 ) 2 n π (N k n π k ) 2 n π k Velké hodnoty mluví proti H 0. Testovou statistiku porovnáváme s kritickou hodnotou χ 2 k 1 (α).

54 Test dobré shody Příklad Ve vyšetřované populaci jsou krevní skupiny 0, A, B a AB v poměru 35 %, 35 %, 20 % a 10 %. Ve vzorku pacientů byly počty osob s krevními skupinami po řadě 28, 36, 27, 9. Lze považovat tento výběr za reprezentativní vzhledem k výskytu krevních skupin? χ 2 = (28 35) (36 35) (27 20) (9 10)2 35 = 3, 98 p-hodnota=0,24 nezamítáme H / 76

55 Nezávislost dvou kategorických znaků Příklad Očkování proti chřipce se účastnilo 460 dospělých. 240 dostalo očkovací látku, 220 placebo. Chřipkou onemocnělo 20 z očkovací skupiny a 80 z kontrolní skupiny. Je to dostatečný důkaz o tom, že je očkovací látka účinná? Sestavíme kontingenční tabulku Chřipka Očkování Placebo Celkem Ano Ne Celkem / 76

56 Nezávislost dvou kategorických znaků 56 / 76 H 0 : Dva znaky jsou na sobě nezávislé. H 1 : Dva znaky nejsou nezávislé. Testová statistika porovnává napozorované četnosti v kontingenční tabulce (r s) s očekávanými: Očekávaná četnost = součet v řádku součet ve sloupci celkový počet pozorování χ 2 = (pozorovaná četnost očekávaná četnost) 2 očekávaná četnost Velké hodnoty mluví proti H 0. Testovou statistiku porovnáváme s kritickou hodnotou χ 2 (r 1)(s 1) (α).

57 Nezávislost dvou kategorických znaků 57 / 76 Chřipka Očkování Placebo Celkem Ano Ne Celkem χ 2 = (20 52, 2)2 + 52, 2 (80 47, 8)2 + 47, 8 ( , 8)2 ( , 2) , 8 172, 2 p-hodnota= 7, < 0, 001 zamítáme H 0.!Tento test je možné použít jsou-li všechny napozorované četnosti 5!

58 Korelace 58 / 76 Závislost znaků kategorický vs spojitý kategorický vs kategorický spojitý vs spojitý

59 Korelace 59 / 76 Kovariance... zobecnění rozptylu cov(x, Y ) = E(X µ X )(Y µ Y ). Pearsonův korelační koeficient ( X µx ρ X,Y = cov, Y µ ) Y = cov(x, Y ). σ Y var X var Y σ X... normovaná kovariance Výběrový korelační koeficient r XY = 1 ρ X,Y 1 (Xi X )(Y i Ȳ ) (Xi X ) 2 (Y i Ȳ )2.

60 Korelační koeficient 60 / 76 Vyjadřuje míru lineární závislosti.

61 Co korelace je/není 61 / 76 Nemá kategorie ANO/NE (korelují/nekorelují) - je to míra korelace Vyjadřuje míru lineární závislosti, na jiné není citlivý Lineární závislost nepopíše (nedá rovnici pro přímku) Nezachycuje složitější formy závislosti (více veličin) Test: H 0 : ρ XY = 0 H 1 : ρ XY 0 Možno použít pro normálně rozdělené náhodné veličiny. Neparametrická analogie: Spearmanův korelační koeficient (založen na pořadí)

62 Regrese 62 / 76 Odhadne rovnici pro přímku v případě lineární závislosti.

63 Kde korelace nestačí Příklad U mladých mužů vyšetřujeme závislost procenta tuku na výšce. Avšak procento tuku závisí zajisté i na hmotnosti. 63 / 76

64 Kde korelace nestačí 64 / 76 Zkoumat závislost procenta tuku na výšce bez uvážení hmotnosti postrádá smysl (ve většině případů). Při zkoumání závislosti procenta tuku na výšce adjustujeme na hmotnost Jak při dané hmotnosti závisí procento tuku na výšce? Hmotnost je matoucí (confounding) proměnná.

65 Kde korelace nestačí 65 / 76 Regrese se pokouší najít rovnici: V našem příkladě Výsledek EY = β 0 + β 1 x β p x p, E tuk = β 0 + β 1 výška + β 2 hmotnost. E tuk = 11, 327 0, 262 výška + 0, 624 hmotnost, S rostoucí výškou při dané hmotnosti klesá procento tuku. Konkrétně: při pevně stanovené hmotnosti s každým centimetrem je procento tuku o 0,262 menší.

66 Zavádějící faktor (confounding) 66 / 76 Vztah mezi konzumací kávy a rakovinou plic u žen Studie případů a kontrol (nemocnice na Bulovce) Poměr šancí (odds ratio): Pití kávy Onemocnění Celkem Ano Ne Denně Zřídka Celkem ÔR = = 1, 7 Interval spolehlivosti pro ÔR: (0, 76; 1, 51)

67 Avšak musíme vzít v úvahu vliv kouření. Kouření má vliv na výskyt rakoviny plic Osoby, které pijí kávu, také často kouří Kuřačky Pití kávy Onemocnění Celkem Ano Ne Denně Zřídka Celkem ÔR = 0, 71 int.spol. (0, 42; 1, 18) Nekuřačky Pití kávy Onemocnění Celkem Ano Ne Denně Zřídka Celkem ÔR = 0, 56 int.spol. (0, 31; 1, 02) Sumární poměr šancí: 0,64 67 / 76

68 68 / 76 Kouření je asociováno s rakovinou. Kouření Případy Kontroly Celkem Ano Ne Celkem ÔR = 5, 70 (4, 08; 8, 00) Kouření je asociováno s pitím kávy. Pití kávy Kouření Denně Zřídka Celkem Ano Ne Celkem ÔR = 3, 25 (2, 18; 4, 85)

69 Simpsonův paradox 69 / 76 Šance výskytu rakoviny plic v závislosti na konzumaci kávy při současné kontrole vlivu kouření a bez kontroly

70 Slováček, L.: Transplantace krvetvorných buněk a kvalita života. Triton, / 76

71 71 / 76

72 Časté chyby v používání statistiky (příklady) 72 / 76 Nevhodný nebo nepromyšlený design studie, malá velikost výběru (malá síla) Špatné rozdělení do skupin (randomizace, nevhodná kontrolní skupina), matoucí faktory Non-response, vyloučení ze studie Použití nevhodného přístupu/testu pro danou hypotézu Nesplnění předpokladů pro použití testu (parametrické testy, např. ANOVA) Mnohonásobné testování Data torturing ( If you torture your data long enough, they will tell you whatever you want to hear. ) Nedostačující prezentace výsledků, chybné interpretace...

73 Plánování studie 73 / 76 Nelze sesbírat data, a potom teprve hledat, jaké metody analýzy použít. Při plánování studie je mimo jiné třeba: Formulovat na základě medicínské hypotézy hypotézu statistickou Navrhnout efektivní design studie Určit optimální velikost výběru Naplánovat vlastní statistickou analýzu (apriori)

74 Sběr dat 74 / 76 Malá studie: např. Excel Velká studie: speciální software Ulehčení práce, vyvarování se chybám, překlepům

75 Měření 75 / 76 Lépe několik konkrétních znaků, které opravdu potřebujeme znát, než desítky měření (odvádí pozornost) Problém chybějících pozorování ( děravá data někdy téměř nepoužitelná) Forma záznamu (kódování), přesnost,...

76 Literatura 76 / 76 Zvára, K.: Biostatistika. Karolinum, Praha, 2003 Zvárová, J.: Základy statistiky pro biomedicínské obory. Karolinum, Praha, 2002

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat

Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat Statistika nuda je, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí. Z pohádky Princové jsou na draka Populace (základní

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI jsou statistické postupy, pomocí nichž ověřujeme, zda mezi proměnnými existuje vztah (závislost, rozdíl). Pokud je výsledek šetření statisticky významný (signifikantní), znamená

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 TESTY PRO NOMINÁLNÍ A ORDINÁLNÍ PROMĚNNÉ NEPARAMETRICKÉ METODY... a to mělo, jak sám vidíte, nedozírné následky. Smrť Analýza četností hodnot

Více

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13 Příklad 1 Máme k dispozici výsledky prvního a druhého testu deseti sportovců. Na hladině významnosti 0,05 prověřte, zda jsou výsledky testů kladně korelované. 1.test : 7, 8, 10, 4, 14, 9, 6, 2, 13, 5 2.test

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

Organizační pokyny k přednášce. Matematická statistika. Co je statistika? Přehled témat

Organizační pokyny k přednášce. Matematická statistika. Co je statistika? Přehled témat Organizační pokyny k přednášce Matematická statistika MS710P05 Zdeněk Hlávka (Šárka Hudecová, Michal Kulich) Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta UK hlavka@karlin.mff.cuni.cz

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Průzkumová analýza dat

Průzkumová analýza dat Průzkumová analýza dat Proč zkoumat data? Základ průzkumové analýzy dat položil John Tukey ve svém díle Exploratory Data Analysis (odtud zkratka EDA). Často se stává, že data, se kterými pracujeme, se

Více

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2 Statistika jako obor Statistika Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů hromadného charakteru. Tím se myslí to, že zkoumaný jev musí příslušet určité části velkého množství objektů (lidí,

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování statistických hypotéz Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování normality Př. : Při simulaci provozu na křižovatce byla získána data o mezerách mezi přijíždějícími vozidly v [s]. Otestujte na hladině

Více

Kurz SPSS: Jednoduchá analýza dat. Jiří Šafr

Kurz SPSS: Jednoduchá analýza dat. Jiří Šafr Kurz SPSS: Jednoduchá analýza dat Jiří Šafr vytvořeno 29. 6. 2009 Dva základní typy statistiky 1. Popisná statistika: metody pro zjišťování a sumarizaci informací grfy, tabulky, popisné chrakteristiky

Více

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz Nulová a alternativní hypotéza většina statistických analýz zahrnuje různá porovnání, hledání vztahů, efektů Tvrzení, že efekt je nulový,

Více

Mannův-Whitneyův(Wilcoxonův) test pořadová obdoba dvouvýběrového t-testu. Statistika (MD360P03Z, MD360P03U) ak. rok 2007/2008

Mannův-Whitneyův(Wilcoxonův) test pořadová obdoba dvouvýběrového t-testu. Statistika (MD360P03Z, MD360P03U) ak. rok 2007/2008 Statistika (MD30P03Z, MD30P03U) ak. rok 007/008 Karel Zvára karel.zvara@mff.cuni.cz http://www.karlin.mff.cuni.cz/ zvara (naposledy upraveno. listopadu 007) 1(4) Mann-Whitney párový Wilcoxon párový znaménkový

Více

Testy pro porovnání vlastností dvou skupin

Testy pro porovnání vlastností dvou skupin Testy pro porovnání vlastností dvou skupin Petr Pošík Části dokumentu jsou převzaty (i doslovně) z Mirko Navara: Pravděpodobnost a matematická statistika, https://cw.felk.cvut.cz/lib/exe/fetch.php/courses/a6m33ssl/pms_print.pdf

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Testování hypotéz na základě jednoho a dvou výběrů 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/004. Testování hypotéz Pokud nás zajímá zda platí, či neplatí tvrzení o určitém parametru,

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

6.1 Normální (Gaussovo) rozdělení

6.1 Normální (Gaussovo) rozdělení 6 Spojitá rozdělení 6.1 Normální (Gaussovo) rozdělení Ze spojitých rozdělení se v praxi setkáme nejčastěji s normálním rozdělením. Toto rozdělení je typické pro mnoho náhodných veličin z rozmanitých oborů

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

Více

Národníinformačnístředisko pro podporu jakosti

Národníinformačnístředisko pro podporu jakosti Národníinformačnístředisko pro podporu jakosti OVĚŘOVÁNÍ PŘEDPOKLADU NORMALITY Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. Ing. Jan Král Používané metody statistické testy: Chí-kvadrát test dobré shody Kolmogorov -Smirnov

Více

Testování hypotéz Biolog Statistik: Matematik: Informatik:

Testování hypotéz Biolog Statistik: Matematik: Informatik: Testování hypotéz Biolog, Statistik, Matematik a Informatik na safari. Zastaví džíp a pozorují dalekohledem. Biolog "Podívejte se! Stádo zeber! A mezi nimi bílá zebra! To je fantastické! " "Existují bílé

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení Přednáška 9 Testy dobré shody Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení χ 2 test dobré shody ověření, zda jsou relativní četnosti jednotlivých variant rovny číslům π 01 ;

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D.

t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D. Testování hypotéz: dvouvýběrový t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do problému... Již známe jednovýběrový t-test, při kterém jsme měli k dispozici pouze jeden výběr. Můžeme se

Více

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2 Na úloze ukážeme postup analýzy velkého výběru s odlehlými prvky pro určení typu rozdělení koncentrace kyseliny močové u 50 dárců krve. Jaká je míra polohy a rozptýlení uvedeného výběru? Z grafických diagnostik

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost 1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost Ve světě kolem nás eistují děje, jejichž výsledek nelze předem jednoznačně určit. Například nemůžete předem určit, kolik

Více

Přednáška 10. Analýza závislosti

Přednáška 10. Analýza závislosti Přednáška 10 Analýza závislosti Analýza závislosti dvou kategoriálních proměnných Analýza závislosti v kontingečních tabulkách Analýza závislosti v asociačních tabulkách Simpsonův paradox Analýza závislosti

Více

Vícerozměrné statistické metody

Vícerozměrné statistické metody Vícerozměrné statistické metody Smysl a cíle vícerozměrné analýzy dat a modelování, vztah jednorozměrných a vícerozměrných statistických metod Jiří Jarkovský, Simona Littnerová Průběh výuky 13 přednášek

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA aneb Krátký průvodce skripty [1] a [2]

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA aneb Krátký průvodce skripty [1] a [2] PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA aneb Krátký průvodce skripty [1] a [2] Použitá literatura: [1]: J.Reif, Z.Kobeda: Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti, ZČU Plzeň, 2004 (2. vyd.) [2]: J.Reif: Metody matematické

Více

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Opakování: Mějme náhodné veličiny X a Y uspořádané do kontingenční tabulky. Řekli jsme, že nulovou hypotézu H 0 : veličiny X, Y jsou nezávislé zamítneme, když

Více

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) =

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) = Základní rozdělení pravděpodobnosti Diskrétní rozdělení pravděpodobnosti. Pojem Náhodná veličina s Binomickým rozdělením Bi(n, p), kde n je přirozené číslo, p je reálné číslo, < p < má pravděpodobnostní

Více

Rovnoměrné rozdělení

Rovnoměrné rozdělení Rovnoměrné rozdělení Nejjednodušší pravděpodobnostní rozdělení pro diskrétní náhodnou veličinu. V literatuře se také nazývá jako klasické rozdělení pravděpodobnosti. Náhodná veličina může nabývat n hodnot

Více

Třídění statistických dat

Třídění statistických dat 2.1 Třídění statistických dat Všechny muže ve městě rozdělíme na 2 skupiny: A) muži, kteří chodí k holiči B) muži, kteří se holí sami Do které skupiny zařadíme holiče? prof. Raymond M. Smullyan, Dr. Math.

Více

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Střední hodnota a rozptyl náhodné veličiny, vybraná rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin, pojem kvantilu Ing. Michael Rost, Ph.D. Príklad Předpokládejme že máme náhodnou veličinu X která

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

Modul Analýza síly testu Váš pomocník při analýze dat.

Modul Analýza síly testu Váš pomocník při analýze dat. 6..0 Modul Analýza síly testu Váš pomocník při analýze dat. Power Analysis and Interval Estimation Analýza síly testu Odhad velikosti vzorku Pokročilé techniky pro odhad intervalu spolehlivosti Rozdělení

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Závislost náhodných veličin Úvod Předchozí přednášky: - statistické charakteristiky jednoho výběrového nebo základního souboru - vztahy mezi výběrovým a základním souborem - vztahy statistických charakteristik

Více

Malé statistické repetitorium Verze s řešením

Malé statistické repetitorium Verze s řešením Verze s řešením Příklad : Rozdělení náhodné veličiny základní charakteristiky Rozdělení diskrétní náhodné veličiny X je dáno následující tabulkou x 0 4 5 P(X = x) 005 05 05 0 a) Nakreslete graf distribuční

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A4. Cvičení, letní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A4. Cvičení, letní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika 0A4 Cvičení, letní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 200 (1) 120 krát jsme házeli hrací kostkou.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTIKA V SPSS Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2014 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTIKA V SPSS 1. vydání

Více

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová Navrhování experimentů a jejich analýza Eva Jarošová Obsah Základní techniky Vyhodnocení výsledků Experimenty s jedním zkoumaným faktorem Faktoriální experimenty úplné 2 N dílčí 2 N-p Experimenty pro studium

Více

Statistika pro gymnázia

Statistika pro gymnázia Statistika pro gymnázia Pracovní verze učebního textu ZÁKLADNÍ POJMY Statistika zkoumá jevy (společenské, přírodní, technické) ve velkých statistických souborech. Prvky statistických souborů se nazývají

Více

NÁHODNÉ VELIČINY JAK SE NÁHODNÁ ČÍSLA PŘEVEDOU NA HODNOTY NÁHODNÝCH VELIČIN?

NÁHODNÉ VELIČINY JAK SE NÁHODNÁ ČÍSLA PŘEVEDOU NA HODNOTY NÁHODNÝCH VELIČIN? NÁHODNÉ VELIČINY GENEROVÁNÍ SPOJITÝCH A DISKRÉTNÍCH NÁHODNÝCH VELIČIN, VYUŽITÍ NÁHODNÝCH VELIČIN V SIMULACI, METODY TRANSFORMACE NÁHODNÝCH ČÍSEL NA HODNOTY NÁHODNÝCH VELIČIN. JAK SE NÁHODNÁ ČÍSLA PŘEVEDOU

Více

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické Československá psychologie 0009-062X Metodologické požadavky na výzkumné studie METODOLOGICKÉ POŽADAVKY NA VÝZKUMNÉ STUDIE Výzkumné studie mají přinášet nová konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými

Více

KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU

KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU RADEK KRPEC CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

ADZ základní statistické funkce

ADZ základní statistické funkce ADZ základní statistické funkce Základní statistické funkce a znaky v softwaru Excel Znak Stručný popis + Sčítání buněk - Odčítání buněk * Násobení buněk / Dělení buněk Ctrl+c Vyjmutí buňky Ctrl+v Vložení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2013 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTICA

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

META-ANALÝZA Z POHLEDU STATISTIKA. Medicína založená na důkazu - Modul 3B

META-ANALÝZA Z POHLEDU STATISTIKA. Medicína založená na důkazu - Modul 3B META-ANALÝZA Z POHLEDU STATISTIKA Medicína založená na důkazu - Modul 3B OBSAH: Úvodní definice... 2 Ověření homogenity pomocí Q statistiky... 3 Testování homogenity studií pomocí I 2 indexu... 6 Výpočet

Více

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. STATISTIKA LS 2013 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Ondřej Grunt RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Ing. Kateřina Janurová Mgr. Tereza

Více

Pozn. přeskakuji zde popisnou statistiku, jinak by měla být součástí každé analýzy.

Pozn. přeskakuji zde popisnou statistiku, jinak by měla být součástí každé analýzy. Pozn. přeskakuji zde popisnou statistiku, jinak by měla být součástí každé analýzy. Z pastí na daném území byla odhadnuta abundance několika druhů: myšice lesní 250, myšice křovinná 200, hraboš polní 150,

Více

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně V tomto článku bychom se rádi věnovali otázce, jak poznat již z grafického náhledu vztahy a závislosti v analýze rozptylu. Pomocí následujících grafických zobrazení

Více

Jak nelhat se statistikou? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava

Jak nelhat se statistikou? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava Jak nelhat se statistikou? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava Co je to statistika? teoretická disciplína, která se zabývá metodami sběru a analýzy dat Jak získat data?

Více

Obsah. 3 Testy 31 3.1 z test... 32 3.2 z test 2... 33 3.3 t test... 34 3.4 t test 2s... 35

Obsah. 3 Testy 31 3.1 z test... 32 3.2 z test 2... 33 3.3 t test... 34 3.4 t test 2s... 35 Obsah 1 Popisná statistika 4 1.1 bas stat........................................ 5 1.2 mean.......................................... 6 1.3 meansq........................................ 7 1.4 sumsq.........................................

Více

Testy dobré shody TESTY DOBRÉ SHODY (angl. goodness-of-fit tests), : veličiny X, Y jsou nezávislé nij eij

Testy dobré shody TESTY DOBRÉ SHODY (angl. goodness-of-fit tests),   : veličiny X, Y jsou nezávislé nij eij Testy dobré shody Máme dvě veličiny a předpokládáme, že jsou nezávislé (platí nulová hypotéza nezávislosti). Často chceme naopak prokázat jejich závislost. K tomu slouží: TESTY DOBRÉ SHODY (angl. goodness-of-fit

Více

Semestrální práce z předmětu Matematika 6F

Semestrální práce z předmětu Matematika 6F vypracoval: Jaroslav Nušl dne: 17.6.24 email: nusl@cvut.org Semestrální práce z předmětu Matematika 6F Zádání: Cílem semestrální práce z matematiky 6F bylo zkoumání hudebního signálu. Pluginem ve Winampu

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

Biostatistika Cvičení 7

Biostatistika Cvičení 7 TEST Z TEORIE 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový průměr je a) náhodná veličina, b) konstanta,

Více

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka 2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky 2.1. Statistická terminologie Statistická jednotka Statistická jednotka = nositel statistické informace, elementární prvek hromadného jevu. Příklady:

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ATRIBUTIVNÍCH ZNAKŮ JAKOSTI. Josef Křepela, Jiří Michálek. OSSM při ČSJ

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ATRIBUTIVNÍCH ZNAKŮ JAKOSTI. Josef Křepela, Jiří Michálek. OSSM při ČSJ HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ATRIBUTIVNÍCH ZNAKŮ JAKOSTI Josef Křepela, Jiří Michálek OSSM při ČSJ Červen 009 Hodnocení způsobilosti atributivních znaků jakosti (počet neshodných jednotek) Nechť p je pravděpodobnost

Více

Z metodologie známe dělení proměnných do několika skupin. Nejčastěji se užívá dělení dle S. Stevense. Nicméně nám postačí dělení jednodušší:

Z metodologie známe dělení proměnných do několika skupin. Nejčastěji se užívá dělení dle S. Stevense. Nicméně nám postačí dělení jednodušší: Slovo úvodem Ne všechno, co si řekneme v tomto kurzu, je pravda. Není to proto, že by mým záměrem bylo před posluchači něco tajit nebo je uvádět ve zmatek. Problematika testování statistických hypotéz

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Projekt z předmětu Statistika

Projekt z předmětu Statistika Projekt z předmětu Téma: Typologie hráče české nejvyšší hokejové soutěže VŠB-TU Ostrava:Fakulta Elektrotechniky a informatiky jaro 2011 Martin Dočkal doc068 dockal.martin@gmail.com 1 Obsah 2 Zadání...

Více

Národní informační středisko pro podporu kvality

Národní informační středisko pro podporu kvality Národní informační středisko pro podporu kvality Nestandardní regulační diagramy J.Křepela, J.Michálek REGULAČNÍ DIAGRAM PRO VŠECHNY INDIVIDUÁLNÍ HODNOTY xi V PODSKUPINĚ V praxi se někdy setkáváme s požadavkem

Více

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT v Praze 1. Úvod 2. Kvantil náhodné veličiny 3. Hodnocení jedné veličiny 4. Hodnocení modelu 5. Příklady -

Více

Analýza kvantitativních dat: 1. Popisné statistiky a testování hypotéz

Analýza kvantitativních dat: 1. Popisné statistiky a testování hypotéz UK FHS Historická sociologie (LS 2010) Analýza kvantitativních dat: 1. Popisné statistiky a testování hypotéz Jiří Šafr jiri.safr(zavináč)seznam.cz vytvořeno 29. 6. 2009, poslední aktualizace 25. 5. 2010

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Statistická analýza dojivosti v programu SAS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Statistická analýza dojivosti v programu SAS UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Statistická analýza dojivosti v programu SAS Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaroslav

Více

Základní analýza dat. Úvod

Základní analýza dat. Úvod Základní analýza dat literatura: Hendl, J. 2006: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. Macháček, J. 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy

Více

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b. Řešení 1c ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 7

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b. Řešení 1c ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 7 Příklad 1 a) Autobusy městské hromadné dopravy odjíždějí ze zastávky v pravidelných intervalech 5 minut. Cestující může přijít na zastávku v libovolném okamžiku. Určete střední hodnotu a směrodatnou odchylku

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

Modul Základní statistika

Modul Základní statistika Modul Základní statistika Menu: QCExpert Základní statistika Základní statistika slouží k předběžné analýze a diagnostice dat, testování předpokladů (vlastností dat), jejichž splnění je nutné pro použití

Více

ZÁKLADY METODOLOGIE KLINICKÉHO VÝZKUMU A BIOSTATISTIKY. Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha

ZÁKLADY METODOLOGIE KLINICKÉHO VÝZKUMU A BIOSTATISTIKY. Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha ZÁKLADY METODOLOGIE KLINICKÉHO VÝZKUMU A BIOSTATISTIKY Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Úkol 1 Senzitivita a specificita nového testu pro schizofrenii je shodně 90%. Prevalence onemocnění v populaci

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

počet imigrantů imigranti nedospělí dospělí

počet imigrantů imigranti nedospělí dospělí AAV přednášející Mgr. Patrik Galeta 2. října 2008-2. přednáška + cvičení - test - vypisovací odpovědi, pokaždé v odpovědi bude postup a výsledek, pokud budu mít jen jedno z toho, potom dostanu jen část

Více