Lu tûniny. Pohanka. Pohanka s parbolizovanou r Ïí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lu tûniny. Pohanka. Pohanka s parbolizovanou r Ïí"

Transkript

1 KROUPY III. UVEDENÍ DO PRAXE Zapékáme je podobnû jako jiné obiloviny nebo tûstoviny. Napfiíklad s du enou zeleninou, vafien m zelím, mûïeme pfiidat i vejce. Zvlá È chutné jsou kofienûné majoránkou a ãesnekem. Lu tûniny PraÏení Pohanka Pohanka má jin botanick pûvod neï ostatní obiloviny. Má tedy i trochu jiné vlastnosti: jin obsah bílkovin, vitamínû a minerálních látek. Díky této své odli nosti mûïe dobfie doplàovat stravu zaloïenou na bûïn ch obilovinách. Pohanka je silná zpevàující potravina, vhodná zvlá tû pro chladné zimní dny. PouÏívá se vafiená v cel ch zrnech. Nûkdy se pfied vafiením praïí. Získá tak v raznou, pfiíjemnû nahofiklou pfiíchuè, coï se velmi hodí k obohacení chuti jin ch obilovin, napfiíklad r Ïe. PraÏenou pohanku bychom v ak nemûli uïívat pfiíli ãasto. Také bychom ji mûli praïit jenom mírnû. Vût í mnoïství praïené pohanky by mohlo zpûsobit zácpu, celkovou ztuhlost a strnulost (projevy nadmûrného zpevnûní). NÁ TIP Pohanka s parbolizovanou r Ïí (viz téï str. 172) Pohanka se vafií asi stejnû dlouho jako parbolizovaná r Ïe, takïe je moïné je vafiit spoleãnû. Pohanka, zejména opraïená, se s r Ïí velmi dobfie doplàuje. Jak Ïivinami, tak i chutí. PraÏená pohanka obohatí chuè r Ïe a r Ïe rozpt lí silnûj í chuè pohanky. K dispozici máme mnoho druhû lu tûnin. Nûkteré z nich nám budou vyhovovat více, jiné ménû. Nûkteré druhy mohou mít vyloïenû léãivé úãinky. Nejlep í je vyzkou et v echny bûïnû dostupné druhy a uïívat pfiednostnû ty, které nám vyhovují. Lu tûniny, vhodné k pravidelnému uïívání (lehce stravitelné) Hrách Hrách mûïeme volit buì neloupan, nebo loupan. Pfii dokonalé pfiípravû je dobfie straviteln i hrách neloupan, obvykle v ak dáváme pfiednost hrachu loupanému. Zrna loupaného hrachu jsou zbavena vnûj ích slupek. Nejvíce nad mav ch látek je právû v tûchto slupkách, takïe loupané lu tûniny jsou v tomto smûru lep í. Vyzkou íme Ïlut i zelen hrách a uïíváme ten, kter nám více chutná, nebo je stfiídáme. Cizrna (fiímsk hrách) Je to zvlá tní druh hrachu, pûstovan v arabsk ch zemích. Má jinou chuè neï na e druhy hrachu a mimofiádnou v Ïivnou hodnotu. Abaty e Hildegarda (viz str. 152) jej povaïovala za nejlep í ze v ech lu tûnin a doporuãovala jej jako vhodnou stravu pro nemocné. Docela v hodné je nechat cizrnu pfied vafiením lehce naklíãit (na jeden aï dva dny). Zrna se tím maximálnû oïiví, chuè i stravitelnost zlep í. Loupan je stravitelnûj í Mimofiádná v Ïivná hodnota âoãka V na ich krajích je nejbûïnûj í hnûdá ãoãka. Je chutná a lehce

2 LU TùNINY, VHODNÉ K PRAVIDELNÉMU UÎÍVÁNÍ LU TùNINY DRUHY, P ÍPRAVA Vafiené za minut V estrannû vyváïené Vhodné ke klíãení Bílé fazole stravitelná. Pfiipravená v rûzn ch obmûnách s rûzn m kofiením mûïe b t na ím pravideln m jídlem. Ménû obvyklá je ãervená nebo Ïlutá ãoãka. Tyto druhy se dodávají jako loupané, pûlené. Mohou b t vafiené i bûhem 10 aï 15 minut a poslouïit tak k pfiípravû rychlého, pfiitom kvalitního jídla, napfiíklad polévky. Fazole adzuki Tyto malé hnûdé fazole pochází z Japonska. Jsou v estrannû vyváïené a snadno stravitelné. Mají pfiíjemnû nahofiklou chuè. Velmi rychle klíãí. O jejich vysoké kvalitû svûdãí, Ïe se pouïívají jako podpûrná strava pfii léãení mnoha rûzn ch potíïí. Zvlá tû jsou doporuãovány makrobiotikou. Fazole mung Drobná zelená zrna fazole mung jsou pozoruhodná zvlá tû tím, Ïe snadno a rychle klíãí. âasto se proto vyuïívají v naklíãené formû v podobné úpravû jako ãerstvá zelenina. Klíãky radíme uïívat radûji jen v malém mnoïství a vïdy alespoà lehce tepelnû upravené. Mají ochlazující a uvolàující vlastnosti. Chceme-li i pfii tepené úpravû maximálnû zachovat jejich hodnotu, staãí je nûkolik minut napafiit, coï jiï staãí i k tomu, aby se ztratila jejich ponûkud syrová chuè. Jinak je samozfiejmû moïné vafiit fazole mung podobnû jako ostatní lu tûniny. Zvlá tû oblíbené jsou v âínû, kde jsou nepostradatelnou souãástí mnoha tradiãních jídel. Lu tûniny vhodné k obãasnému uïívání Nejsou tak lehce stravitelné jako pfiedchozí druhy. V malém mnoïství nás v ak nemusí nijak zatíïit, spí e mohou b t pfiíjemnou zmûnou. Jsou to zvlá tû rûzné druhy fazolí malé, velké, bílé, hnûdé, ãervené, zelené, ãerné. U nás jsou nejroz ífienûj í bílé fazole. Jsou-li pfiipraveny trochu upraven m zpûsobem, mohou b t také lehce stravitelné, a pfiitom velice chutné. Staãí vymûnit asi dvakrát vodu pfii vafie- ní, pouïít vhodné kofiení a mofiské fiasy, pfiedem je trochu naklíãit. Lu tûniny obtíïnûji stravitelné Zde upozoràujeme zvlá tû na sójové boby. Sója obsahuje mnoho hodnotn ch Ïivin. Souãasnû v ak obsahuje látky, které brzdí trávicí proces. Tepeln m zpracováním je moïné je z vût í ãásti sice zne kodnit, musí se ale vafiit velmi dlouho, aï nûkolik hodin. Sójové s ry Ze sóji se vyrábûjí rûzné produkty, které jsou lépe stravitelné napfiíklad sójové s ry tofu nebo tempeh. Obsahují mnoho hodnotn ch bílkovin, a mohou tak b t dobrou náhradou masa pro lidi, ktefií ho vypou tûjí ze svého jídelníãku. Zvlá tû tempeh je vysoce hodnotná a chutná potravina. Vyrábí se kva ením sójov ch bobû a je neobyãejnû lehce straviteln. MÛÏeme jej pfiipravovat podobnû jako maso, napfiíklad opékáním na tuku. Má v echny hodnoty masa, je v ak mnohem zdravûj í. ZpÛsoby zlep ení stravitelnosti lu tûnin Je-li ãlovûk na pravidelnou konzumaci lu tûnin zvykl, nezpûsobují mu Ïádné potíïe. Pokud je v ak teprve do své stravy zafiazuje, mohou zpoãátku nad mat, zvlá tû uïívá-li je ve vût ím mnoïství. Existují moïnosti, jak se nepfiíjemnému nad mání zcela vyhnout. MÛÏeme pouïívat stravitelnûj í druhy lu tûnin a upravit zpûsob jejich pfiípravy. Pomáhá dobré Ïv kání a vhodná kombinace s ostatními sloïkami jídla. V kaïdém pfiípadû je v ak lep í jíst lu tûniny v malém mnoïství a kaïd den, neï vût í mnoïství jednou za ãas. Sójové boby Tempeh plnohodnotná náhrada masa Zpoãátku mohou nad mat

3 ZPÒSOBY ZLEP ENÍ STRAVITELNOSTI LU TùNIN LU TùNINY DRUHY, P ÍPRAVA Aktivizuje klíãení, zne kodàuje kyselinu fytovou Napomáhá vstfiebávání plynû ve stfievech ZÁKLADNÍ ZPÒSOBY uïíváme je vïdy Namáãení Pfied vafiením lu tûniny alespoà na 8 hodin namoãíme. Doporuãuje se pouïít co nejvíce vody a bûhem namáãení ji jednou nebo dvakrát vymûnit. Lehce stravitelné druhy staãí namáãet ménû. Namáãení oïivuje zrna, probouzí enzymatické procesy, které aktivizují klíãení, vyplavuje ze zrn kyselinu fytovou, která zpûsobuje v tûle ztráty minerálních látek. Proto je tfieba vodu z namáãení vïdy vylít. Pfiijdeme tím sice i o nûkteré prospû né látky, celkov pfiínos bude ale vût í. Zdrojem minerálních látek a vitamínû jsou pro nás pfiedev ím obiloviny a zelenina. Minerální látky doplàujeme také mofisk mi fiasami, s nimiï lu tûniny obvykle vafiíme. Vafiení s vhodn m kofiením Nad mání pfii trávení lu tûnin je zpûsobené uvolàováním plynû ve stfievech. Vstfiebávání tûchto plynû je moïné do znaãné míry napomoci vhodn m kofiením. Lu tûniny se vafií spoleãnû s tímto kofiením. Kofiení v ak nemá pouze zdravotní vliv. Je-li dobfie zvoleno, dokáïe pozvednout v raznû i chuè. Volíme kofiení, které se svojí chutí nejlépe doplàuje se základní chutí lu tûnin. Pro nejbûïnûj í lu tûniny se osvûdãují zvlá tû tyto kombinace: fazole adzuki: zázvor + fiímsk kmín + koriandr bílé fazole: hrách: ãoãka: saturejka + dobromysl majoránka + libeãek majoránka + libeãek + ãesnek bazalka bazalka + kopr zázvor + fiímsk kmín + koriandr Vafiení s mofisk mi fiasami Lu tûniny vafiíme spoleãnû s mofisk mi fiasami. asy obohacují lu tûniny o minerální látky a vitamíny. Zlep ují chuè i stravitelnost, zkracují potfiebnou dobu vafiení, sniïují nebezpeãí pfiipálení. NejbûÏnûj í je fiasa Kombu. asy nemusíme pouïívat mnoho. Na jednu porci staãí prouïek dlouh asi 5 centimetrû, coï pfiedstavuje asi 1 gram. Takto nám bûïn balíãek fiasy vystaãí aï na 100 porcí. DAL Í MOÎNOSTI pro pfiípravu obtíïnûji straviteln ch lu - tûnin nebo pfii potíïích s nad máním Naklíãení lu tûnin Nad mání zpûsobují látky, které jsou obsaïené z vût í ãásti ve slupkách lu tûnin. Tyto látky se naklíãením roz tûpí v ne kodné produkty. Dal ím pfiínosem klíãení je, Ïe se pfii nûm ãásteãnû roz tûpí i bílkoviny a kroby, ãímï se zlep í jejich stravitelnost. Zrna se zmûkãí, zkrátí se potfiebná doba varu. Naklíãením vznikají i cenné enzymy a vitamíny. Nejlépe klíãí ãoãka, fazole adzuki a fazole mung. Staãí klíãky dlouhé asi 1 milimetr. Více naklíãené lu tûniny nemusí nûkter m lidem vyhovovat klíãky mají ochlazující a uvolàující úãinky. Odstranûní pûny, vafiení bez pokliãky KdyÏ se lu tûniny zaãnou vafiit, odebereme lïící vzniklou pûnu a vafiíme dal ích asi 20 minut bez pokliãky. S odcházející párou vyprchají i nûkteré patnû stravitelné enzymy. Ukonãení vafiení s pfiídavkem octa Ke konci vafiení pfiidáme k lu tûninám trochu jableãného nebo vinného octa. Octem se zrna zmûkãí, bílkoviny a hûfie stravitelné látky se ãásteãnû roz tûpí. Obohacují o minerální látky a vitamíny

4 ZPÒSOBY ZLEP ENÍ STRAVITELNOSTI LU TùNIN LU TùNINY DRUHY, P ÍPRAVA Zafiazení lu tûnin jako první chod jídla Víme, Ïe trávení jedné samostatné potraviny probíhá snadnûji neï trávení více potravin souãasnû. Tohoto poznatku mûïeme vyuïít zvlá tû pfii trávení obtíïnûji straviteln ch potravin. Proto mûïe b t v hodné jíst lu tûniny samostatnû na zaãátku jídla. Má to opodstatnûní i z dal ího dûvodu. Lu tûniny jsou obvykle slané a kofienûné, a mohou tak dobfie zaktivizovat trávicí proces. Lu tûniny mûïeme pfiipravit jako polévku nebo je mûïeme vafiit spoleãnû se zeleninou. Nejvhodnûj í je zelená listová zelenina. MÛÏeme pouïít napfiíklad bílé zelí, hlávkovou nebo kadefiavou kapustu, brokolici, pórek. Obiloviny a kofienovou zeleninu pak podáváme aï po lu tûninách. Stravitelnost jídla se tak mûïe znaãnû zlep it (viz str. 70). Dobré Ïv kání DÛkladné Ïv kání mûïe napomoci dobrému promísení lu tûnin s ostatními sloïkami jídla. Jíme-li napfiíklad chléb s lu tûninovou pomazánkou, dokonal m Ïv káním je spolu vzájemnû zhomogenizujeme, coï mûïe trávení znaãnû usnadnit (viz str. 78). Základní postup pfiípravy lu tûnin Lu tûniny pfiebereme. Odstraníme kamínky a neãistoty, vyfiadíme patná, napfiíklad zãernalá nebo rozpadlá zrna. Propláchneme je a namáãíme v hrnci plném vody. U ménû straviteln ch druhû vodu v prûbûhu namáãení alespoà jednou vymûníme. Potfiebná doba namáãení závisí na druhu lu tûnin. lu tûniny prouïek namoãené fiasy Kombu. Lu tûniny zalijeme vodou jen tolik, aby byly akorát ponofiené. Lu tûniny zahfiejeme k varu a dále vafiíme jen na mírném ohni. Ve chvíli, kdy jsou jiï témûfi mûkké, pfiidáme sûl a kofiení a vafiíme je dále, aï zmûknou úplnû. Vafiíme-li loupan hrách nebo loupané druhy ãoãky, sûl mûïeme pfiidat jiï na zaãátku vafiení. Neloupané druhy lu tûnin mûïeme vafiit buì do podoby cel ch zrn, nebo tak, Ïe je necháme ãásteãnû rozvafiit. V tom pfiípadû je vafiíme déle ve vût ím mnoïství vody a nakonec je za stálého míchání zahustíme. Takto pfiipravené lu tûniny jsou velice chutné jsou slad í, neï pfiipravené v cel ch zrnech. Velkou v hodou je vafiení v tlakovém hrnci. U nûkter ch lu - tûnin se sniïuje potfiebná doba vafiení aï na tfietinu. Sterilizování lu tûnin k uskladnûní Pfiíprava nûkter ch druhû lu tûnin mûïe b t del í proces, a tak se vyplatí pfiipravit si jich více do zásoby. MÛÏeme je konzervovat sterilizací, podobnû jako tfieba ovoce nebo zeleninu. Jejich trvanlivost se tak podstatnû zv í. Lu tûniny naplníme ihned po uvafiení do vyhfiát ch sterilizovacích sklenic. Pro jistotu mûïeme naplnûné sklenice je tû chvíli sterilizovat v hrnci s vafiící vodou. Pfiíprava uskladnûn ch lu tûnin k jídlu Do rendlíku nalijeme trochu vody a zahfiejeme ji k varu. Pfiidáme do ní lu tûniny, oheà ztlumíme a chvíli mícháme, dokud se dostateãnû neprohfiejí. Pfied vafiením vodu z namáãení vylejeme. V jimkou je loupan hrách a loupané druhy ãoãky. Na dno hrnce vloïíme pod

5 LU TùNINY DRUHY, P ÍPRAVA III. UVEDENÍ DO PRAXE Máslo, cibulka, gomasio âoãka s bazalkou NÁ TIP Rychlá pomazánka na chléb Lu tûniny uskladnûné v chladniãce mûïeme vyuïít jako pomazánku na chléb. K tomu se hodí lépe lu tûniny vafiené zcela do mûkka. Lu tûniny ze sklenice prostû namaïeme na chléb s máslem. Máslu dáme rozhodnû pfiednost pfied margaríny, lu tûniny s ním chutnají mnohem lépe. Staãí ov em jen malá vrstva. Posypeme-li chleba s lu tûninou syrovou cibulkou (staãí opravdová petka), obohatíme jídlo ostfiej í pikantní chutí. PouÏijeme-li dále je tû gomasio, dodáme navíc i chuè hofikou. Tenké plátky okurky nebo fiedkviãky mohou jídlo obohatit ãerstvou zeleninou a dodat potfiebné enzymy. Mimofiádnû chutnou pomazánku získáme, pouïijeme-li popsan m zpûsobem ãoãku vafienou s bazalkou. Zelenina V pravidelné stravû dáváme pfiednost tûm nejbûïnûj ím druhûm zeleniny, které rostou v na em okolí a jsou snadno dostupné. Hlávkové zelí, kapusta, mrkev, ãervená fiepa, kedluben, celer, petrïel, pórek, jsou k dispozici témûfi po cel rok. Vût í ãást roku mûïeme mít hlávkov nebo ledov salát, ãínské zelí, fiedkviãky, kvûták, brokolici. Po cel rok mûïeme dostat kysané zelí, dal í druhy kva ené zeleniny si mûïeme pfiipravit sami. S tûmito základními druhy zeleniny mûïeme pfii vhodn ch obmûnách sestavovat dostateãnû pestrou stravu i v zimû. Tvofií-li zelenina pravidelnou souãást jídelníãku, mûla by b t pokud moïno kvalitní. Vyplatí se poohlédnout se po nûjakém spolehlivûj ím zdroji nákupu. âasto nalezneme i na trïi ti v centru velkomûsta jednoho nebo dva pûstitele, ktefií nepouïívají umûlá hnojiva. Snadno dostupné druhy Listová zelenina má pfiednost Zelené listové zeleniny uïíváme více neï kofienové. Kofienová zelenina obsahuje hodnû krobû a ve vût ím mnoïství se nemusí s obilovinami dobfie sná et. Listová zelenina je lépe stravitelná a sná í se velmi dobfie témûfi se v emi ostatními potravinami. MÛÏeme ji tedy libovolnû kombinovat s ostatními sloïkami jídla. MÛÏeme pouïít hlávkové nebo ãínské zelí, kapustu, pórek, kadefiavou petrïel, païitku a mnoho dal ích druhû. Vynikající je kadefiavá kapusta, která roste i v mrazech. Obsahuje mnoho zeleného chlorofylu a mûïe tak b t, obzvlá tû v zimû, opravdov m lékem. Kombinace se v emi potravinami

6 ZPÒSOBY TEPELNÉ P ÍPRAVY ZELENINY ZELENINA ZPÒSOBY P ÍPRAVY, P EDPISY Zmûkãení Zkoncentrování Odstranûní neïádoucích chutí etrnûj í neï s tukem Tepelná úprava zeleniny Vafiené zeleniny uïíváme obvykle více neï syrové nebo kva ené. Pro tepelnou úpravu zeleniny máme nûkolik dûvodû: Struktura zeleniny se vafiením zmûkãí. Îiviny se tak mohou lépe uvolnit z tuh ch rostlinn ch bunûk, ãímï se zlep í jejich vyuïitelnost. Vafiením je moïné zeleninu zkoncentrovat do men ího objemu, takïe mûïeme získat v men í porci více Ïivin. Zkoncentrováním Ïivin se také do znaãné míry nahradí jejich ztráty v dûsledku tepelné úpravy. Nûkteré druhy zelen ch natí nebo bylin nejsou pro svoji hofikou chuè a vysok obsah farmakologicky úãinn ch látek v syrovém stavu pfiíli vhodné. Je tfieba je nejprve krátce svafiit ve vût ím mnoïství vody, která se vyleje, a pak teprve dále zpracovávat. ZpÛsob pfiípravy a charakter jídla Metodu pfiípravy zvolíme podle poãasí a potfieb strávníkû: Krat ím vafiením pfii vy í teplotû a s men ím mnoïstvím vody zachováme více svûïest zeleniny, vitamíny i minerální látky. Del ím vafiením pfii niï í teplotû získáme zeleninu mûkãí, se slad í chutí a relativnû více zahfiívající. ZpÛsoby pfiípravy zeleniny bez tuku Bez tuku probíhá vafiení pfii niï í teplotû neï s tukem, takïe dochází k men í ztrátû Ïivin. Jisté minimální mnoïství tuku v ak mûïeme ke konci vafiení nebo pfied podáváním pfiidat. Zlep í se tím nejen chuè zeleniny, ale i vyuïitelnost nûkter ch dûleïit ch látek, napfiíklad vitamínû A a D. Napafiování Tímto zpûsobem pfiípravy si zelenina zachovává svoji chuè a ztráty Ïivin jsou malé. Vody dáváme na dno hrnce jen minimálnû a pak ji v kuchyni vyuïijeme. Napafiujeme rûzné druhy zeleniny souãasnû, nakrájené na takovou velikost, aby staãily zmûknout. Po napafiení mûïeme zeleninu je tû dodateãnû trochu vysu it tak, Ïe ji chvíli mícháme v hrnci na mírném ohni. V tom pfiípadû ji napafiujeme o nûco krat í dobu. MÛÏeme napafiovat i v tlakovém hrnci, ãímï se doba pfiípravy zkrátí. Du ení s mal m mnoïstvím vody Vody dáváme jen tolik, aby pokryla dno hrnce, takïe zelenina se vafií vlastnû v páfie. Proces je v ak o nûco rychlej í neï pfii pouïití napafiováku, protoïe dno hrnce má vy í teplotu. KdyÏ zaãne voda na dnû hrnce vfiít, pfiidáme kofiení a zeleninu a pfiikryjeme pokliãkou. Tento zpûsob vyïaduje ov em jistou praxi, aby nedo- lo k vyvafiení vody a k pfiipálení zeleniny. Du ení ve vlastní Èávû (bez vody) Je to snad nejlep í a nej etrnûj í zpûsob pfiípravy zeleniny. Díky tomu, Ïe zelenina není vyluhována ve vodû, zachovává si svûïí vzhled i chuè. Do hrnce dáváme jenom asi lïíci vody. KdyÏ zaãne vfiít, pfiidáme kofiení a zeleninu a hrnec rychle pfiikryjeme. Zahfiíváme co nejménû, jenom tolik, abychom udrïeli slab var. K tomu se velmi osvûdãují moderní hrnce se siln m akutermick m dnem, v nichï se obsah mûïe chvíli vafiit, i kdyï je zahfiívání vypnuté. Pokliãku radûji nesnímáme, aby neunikala zbyteãnû pára. Obsah promícháváme tak, Ïe obãas s hrncem zatfieseme. Tento zpûsob vyïaduje ov em jistou praxi, protoïe dojde-li k úniku vût ího mnoïství páry, zelenina dostateãnû nezmûkne, nebo se dokonce i pfiipálí. Zachování chuti i Ïivin Nej etrnûj í, vyïaduje praxi

7 TEPELNÁ ÚPRAVA ZELENINY ZELENINA ZPÒSOBY P ÍPRAVY, P EDPISY Men í riziko pfiipálení Zahfiívající vlastnosti Du ení s fiasou Kombu Postupujeme podobnû jako pfii du ení ve vlastní Èávû, mûïeme v ak zahfiívat o nûco více, protoïe fiasa do urãité míry zabraàuje pfiipálení. Na dno hrnce vloïíme kousek namoãené fiasy Kombu a dobfie jí celé dno potfieme. Pfiidáme kofiení a zeleninu a dále pokraãujeme podobnû jako pfii du ení ve vlastní Èávû. ZpÛsoby pfiípravy zeleniny s pomocí tuku Na tuku se zelenina zpracovává pfii vy í teplotû, ãímï získává více zahfiívající vlastnosti a je tak vhodná zvlá tû pro chladnûj í dny nebo pro strávníky, ktefií jsou citlivûj í na chlad. Kofiení pfiidáváme nejlépe aï asi 5 minut pfied koncem vafiení. Lehké osmahnutí na oleji a du ení ryhlej í zpûsob pro kfiehãí, kfiupavûj í zeleninu Zeleninu za stálého míchání osmahneme na pánvi lehce potfiené olejem, asi 5 minut. Poté pánev pfiikryjeme a asi 10 minut dusíme na mírném ohni. Chceme-li získat zeleninu pevnûj í a kfiupavûj í konzistence, nepfiikr váme ji, ale pokraãujeme dále na otevfiené pánvi asi 8 minut. Du ení na oleji del í zpûsob pro slad í a mûkãí zeleninu Zeleninu dusíme na pánvi lehce potfiené olejem del í dobu, asi 30 minut. Pánev pfiikryjeme pokliãkou hned poté, co do ní vloïíme zeleninu. Mícháme tak, Ïe s pánví obãas lehce potfieseme. Získáme tak zeleninu slad í a mûkãí neï pfiede l m zpûsobem. Takto mûïeme pfiipravovat i zeleninu nakrájenou na vût í kousky. Du ení ve vodû s olejem pro lep í zachování Ïivin Tímto zpûsobem získáme zeleninu s chutí podobnou jako pfii du ení na oleji. ProtoÏe je v ak olej ve smûsi s vodou, proces probíhá pfii niï í teplotû, pfii níï nemûïe dojít k pfiehfiátí oleje. Zelenina si zachovává více Ïivin a nepfiehfiát tuk se chová etrnûji k na emu organismu. Postupujeme tak, Ïe do hrnce nalijeme malé mnoïství vody jenom tolik, abychom jí pokryli dno. Pfiidáme trochu oleje, staãí asi lïiãka na jednu porci zeleniny. VloÏíme zeleninu a dále jiï pracujeme stejnû jako pfii du ení ve vlastní Èávû. Peãení Peãením v troubû získáme zeleninu su í, koncentrovanûj í, více zahfiívající. Zvlá tû vhodná je proto v chladn ch dnech. Peãením mûïeme vytvofiit i kfiupavou kûrku. Peãeme na plechu, kter lehce potfieme olejem, aby se zelenina nepfiipekla. Také je moïné potfiít olejem jenom spodní plochu zeleniny, kterou leïí na plechu. Vrchní plochu mûïeme jemnû posypat vhodn m kofiením. Takto pfiipravená zelenina mûïe b t neobyãejnû chutná. Obecné zásady pro pfiípravu zeleniny ProtoÏe vafienou zeleninu není moïné skladovat, pfiipravujeme jí vïdy jen tolik, kolik mûïeme hned po uvafiení spotfiebovat. Pokud pfiece jenom nûjaká zbyde, mûli bychom ji vyuïít k pfií tímu jídlu. Vafienou zeleninu není moïné uchovat ani v lednici, neboè zchlazením a opûtovn m ohfiíváním ztrácí ve kerou svoji svûïest i chuè. Zeleninu pfied pfiípravou omyjeme studenou vodou. Kofienovou zeleninu jen lehce o krábneme, protoïe velké mnoïství Su í, koncentrovanûj í

8 OBECNÉ ZÁSADY PRO P ÍPRAVU ZELENINY ZELENINA ZPÒSOBY P ÍPRAVY, P EDPISY minerálû a vitamínû je v místech tûsnû pod slupkou. Lehce o krábat je tfieba i zeleninu ekologicky pûstovanou. PouÏíváme-li zeleninu, která byla uchovaná v písku, radûji ji více oloupeme, abychom odstranili pfiípadné zárodky plísní. Máme-li v ak ãerstvou zeleninu z vlastního záhonu, staãí ji jenom om t. Vafiíme jenom nutnou dobu. Zbyteãnû dlouh m zahfiíváním dochází ke ztrátû Ïivin i chuti. Vafií-li se kofienová zelenina v celku, vyïaduje del í dobu varu; zachovává si v ak více chuti i Ïivin, neï nakrájená nebo nastrouhaná. Kofienová zelenina je dostateãnû vafiená, je-li moïné do ní lehce píchnout vidliãkou. Zelená listová zelenina je hotová ve chvíli, kdy zmûní barvu v jasnou tmav í zeleà. NÁ TIP Strouhaná karotka du ená se sluneãnicov m olejem 2 stfiední karotky 2 lïiãky sluneãnicového oleje Nastrouhanou karotku vsypeme do rendlíku, pfiidáme asi dvû lïíce vody, zamícháme olej. Pfiikryjeme pokliãkou a zahfiejeme k varu. Pomalu dusíme na co nejmírnûj ím ohni, dokud mrkev zcela nezmûkne (asi 10 aï 15 minut). Dbáme, aby neunikala pokud moïno témûfi Ïádná pára. Jinak se ve kerá voda vyvafií a karotka dostateãnû nezmûkne. ÚâEL P ÍPRAVY A ÚâINKY JÍDLA Karotka obsahuje mnoho karotenû, coï jsou látky, z nichï ná organismus vytváfií vitamín A. Bez tepelného zpracování a bez tuku nedokáïe ale organismus vût inu tûchto cenn ch látek vyuïít. Du ení nastrouhané karotky ve vodû s olejem je etrné jak vûãi karotce, tak vûãi pouïitému oleji. V procesu dochází ke zmûkãení tuhé struktury rostlinn ch bunûk a ke snadnûj ímu pûsobení tuku, ãímï se vyuïitelnost karotenû znaãnû zlep uje. Karotka získává zcela novou, velice pfiitaïlivou chuè. Bude nám chutnat pravdûpodobnû tím více, ãím více ná organismus vitamín A potfiebuje. Takto pfiipravená karotka se hodí sv m sladk m charakterem nejvíce k zakonãení jídla. MÛÏeme ji uïívat dennû. NÁ TIP Napafiovaná karotka se lnûn m olejem 2 stfiední karotky 1 2 lïiãky lnûného oleje Karotku napafiíme v tlakovém hrnci 10 aï 15 minut. Napafiujeme ji v celku nebo podélnû rozkrojenou tak, aby dobfie zmûkla. Ihned po napafiení ji dobfie rozmaãkáme nebo propasírujeme a smícháme se lnûn m olejem. ÚâEL P ÍPRAVY A ÚâINKY JÍDLA Podobnû jako v pfiedchozím pfiípadû, jídlo je zdrojem vitamínu A. Lnûn olej v ak dodává karotce zcela jin charakter. Aãkoli samotn je spí e hofik, v kombinaci s karotkou se zcela zmûní a získává úplnû novou, velice pfiitaïlivou chuè. Díky nûmu obsahuje takto pfiipravená karotka kromû snadno vyuïiteln ch karotenû je tû mnoho dal ích vysoce prospû n ch látek (o lnûném oleji blíïe na str. 211). Abychom dûleïité látky ve lnûném oleji co nejvíce zachovali, nezahfiíváme jej, ale pfiidáveme aï k hotové karotce

9 ZELENINA ZPÒSOBY P ÍPRAVY, P EDPISY ZPÒSOBY P ÍPRAVY ZELENINY NÁ TIP Napafiovaná karotka a kedluben se lnûn m olejem antioxidaãní sestava k posílení imunity ZpÛsoby pfiípravy zeleniny ZpÛsoby bez tuku ZpÛsoby s tukem Del í doba pfiípravy Krat í doba pfiípravy Postupujeme stejnû jako v pfiedchozím pfiedpise, ale ke karotce pfiidáme navíc je tû kedluben. Napafiujeme jej souãasnû s karotkou, nakrájen na plátky silné asi 2 aï 4 milimetry. ÚâEL P ÍPRAVY A ÚâINKY JÍDLA Kedluben doplàuje pikantní chuè. Obsahuje vitamín C a dûleïit stopov prvek selen. Spolu s vitamínem A a E z lnûného oleje (kter jiï samotn zvy uje imunitu), tak získáme kompletní antioxidaãní smûs z pfiirozen ch zdrojû. Pravidelné uïívání tohoto jídla mûïe zv it odolnost vûãi infekcím, coï mûïe b t dûleïité zvlá tû v zimních mûsících v období chfiipek. NiÏ í teplota Vlhãí, objemnûj í jídlo Tuk moïno pfiidat pfied jídlem Vafiení ve vodû Îiviny pfiejdou ãásteãnû do vody (vyuïít i v var) Vût í vlhkost a objem zeleniny Napafiování Vût í kfiehkost, svûïest a zachování chuti neï pfii vafiení ve vodû Malá ztráta Ïivin Snadná stravitelnost Vlhkost asi jako pfii vafiení ve vodû (v hodné dodateãnû vysu it) MoÏno v tlakovém hrnci (krat í doba pfiípravy) Vy í teplota Su í, ménû objemné jídlo Tuk ochucuje, zlep uje vyuïití vitamínu A Osmahnutí na oleji a du ení Rychlej í zpûsob, moïno získat zeleninu kfiehãí a kfiupavûj í Du ení na oleji Del í zpûsob, moïno získat zeleninu mûkãí a slad í Du ení ve vodû s olejem ChuÈ podobná jako pfii du ení na oleji Olej se nemûïe pfiehfiát, etrnûj í k organismu

10 ZPÒSOBY P ÍPRAVY ZELENINY III. UVEDENÍ DO PRAXE ZpÛsoby bez tuku Du ení s mal m mnoïstvím vody ZpÛsoby s tukem Ovoce Podobné jako napafiování, av ak o nûco vy í teplota a tím i krat í doba pfiípravy Du ení ve vlastní Èávû Lep í zachování svûïesti a chuti neï u zpûsobû s vodou Vlhkost a objem men í Vût í nebezpeãí pfiipálení Du ení ve vlastní Èávû, s mofiskou fiasou Krat í doba pfiípravy neï bez mofiské fiasy, men í nebezpeãí pfiipálení Peãení Probíhá pfii vy í teplotû Vysu ení, zkoncentrování Maximální zachování Ïivin Relativnû více zahfiívající charakter, vhodné zvlá tû pro chladnûj í dny a pro strávníky citlivûj í na chlad Ovoce nejen prospívá organismu, ale je i pfiíjemn m doplàkem jídelníãku. Je lehce stravitelné, ãistí, alkalizuje. Díky tûmto jeho vlastnostem je moïno ho vyuïít k odlehãení trávení, pfietíïeného zpracováním tûïce straviteln ch potravin s vysok m obsahem bílkovin a tukû. MÛÏe také pfiíjemnû uvolnit pfii pfiepracování, aè jiï du evní nebo tûlesnou prací. V létû více, v zimû ménû Ovoce uïíváme pfiednostnû ze svého okolí, v dobû jeho dozrávání. Od ran ch tfie ní aï po zimní jablka tak mûïeme mít ãerstvé ovoce témûfi pûl roku. V dobû dozrávání mûïe ovoce z na eho okolí tvofiit i vût í ãást syrového podílu na eho jídla. V zimû chuè na vût í mnoïství syrového ovoce vût inou nemáme. Obvykle nám staãí jablka. K dispozici je sice dostatek tropického ovoce, právû v tomto období je v ak pro svûj ochlazující úãinek nejménû vhodné. Lep ím zdrojem vitamínu C v zimû je napfiíklad kysané zelí, hlávkové zelí, kapusta, kedlubny, brokolice. V e, co nám mûïe dát ovoce, mûïeme získat i ze zeleniny. Není-li ovoce z na eho kraje dostatek, nemusí b t souãástí stravy kaïd den. Vût inu ovoce si mûïeme zavafiit, a to i zcela bez cukru. V zimû mûïe b t pro nás vítan m zpestfiením a doplnûním dûleïit ch minerálních látek a vitamínû. UvolÀující a ochlazující úãinky Ovoce uïíváme v souladu s na í celkovou kondicí a vnûj ími podmínkami. Vût ina druhû ovoce ochlazuje, pouze tfie nû a vi nû nepfiíli v raznû zahfiívají (viz str. 88). Odlehãuje, ãistí, alkalizuje âerstvé z na eho okolí V zimû

11 Kombinace s ostatními potravinami OVOCE Jsme-li citlivûj í na chlad nebo máme-li kfiehãí konstituci, uïíváme ovoce opatrnû a radûji lehce podu ené. Zvlá tû dûleïité je to v chladnûj ích dnech. Nadmûrné mnoïství ovoce mûïe zpûsobit únavu a uváznutí trávení. Ovoce je nejlep í samotné Víme (viz str. 72), Ïe uïíváme-li syrové ovoce spoleãnû s jin mi potravinami, mûli bychom je s nimi kombinovat s uváïením. Kyselé ovoce je moïné jíst spoleãnû s potravinami s vysok m obsahem bílkovin nebo tukû, jako napfiíklad s ofiechy, olejnat mi semeny nebo mléãn mi v robky. Naopak není pfiíli vhodné jíst kyselej í ovoce spoleãnû s obilovinami. âasto doporuãované müsli, coï je vlastnû syrové ovoce s ovesn mi vloãkami, vyhovuje vût inou jen lidem se siln m trávením. Syrové ovoce se nesná í dobfie se syrovou zeleninou. V jimkou je hlávkov salát a naèov celer, které naopak napomáhají trávení jednoduch ch cukrû z ovoce. Nejlep í je jíst ovoce zcela samostatnû. Buì asi tfii hodiny po jídle, nebo hodinu pfied jídlem. Staãí-li nám v ak jenom mal kousek ovoce, mûïe b t pro nás pfiíjemn m zakonãením hlavního jídla dne. Ofiechy a olejnatá semena III. UVEDENÍ DO PRAXE Ofiechy a olejnatá semena obsahují prûmûrnû kolem 50 % tuku. Je to ten nejkvalitnûj í pfiírodní tuk v pûvodní formû, neznehodnocen procesem prûmyslového zpracování. Jako kaïdou potravinu s vy ím obsahem tuku uïíváme ofiechy a olejnatá semena jen v malém mnoïství. Ve vût ím mnoïství jsou hûfie stravitelné a ztûïují trávení v ech ostatních sloïek jídla. Pfii nadmûrné konzumaci mohou vyvolávat plynatost a zahlenûní organismu. Proto je nepouïíváme k nasycení, ale spí e jen jako doplnûk ke zpestfiení bûïného jídelníãku. I v malém mnoïství mohou v raznû pfiispût k ochucení jídla, zvlá tû typu na sladko. Ofiechy mají vysok obsah bílkovin. Tím se tak trochu podobají masu a dfiíve byly také ãasto doporuãovány jako jeho vhodná náhrada. Dnes jiï víme, Ïe dostateãné mnoïství bílkovin je moïné získat z obilovin a lu tûnin. Nejkvalitnûj í tuky Trvanlivost a skladování Tuky procesem stárnutí Ïluknou. Îluklé tuky jsou nebezpeãné (viz str. 208). Mohou po kozovat jiï tehdy, kdyï je tû nerozeznáme vût í chuèové zmûny. Proto jsme v pfiípadû ofiechû a olejnat ch semen velmi opatrní. Pfii koupi sledujeme datum v roby, snaïíme se kupovat je co nejãerstvûj í a skladujeme nejlépe v lednici. Uvádûná doba spotfieby je ãasto aï pfiíli dlouhá. Obzvlá tû sluneãnicová semena jsou po oloupání velmi náchylná k rychlému Ïluknutí. Proto je doporuãujeme pfied pouïitím krátce spafiit vroucí vodou. Doba spotfieby Sluneãnicová semena 199

12 TRVANLIVOST A SKLADOVÁNÍ O ECHY A OLEJNATÁ SEMENA Sezamová semena Lískové ofií ky Pozor na plísnû Doplnûní hofiké chuti Naopak trvanlivûj í jsou sezamová semena, dokonce i loupaná. Obsahují pfiírodní antioxidant, kter zpomaluje Ïluknutí. Pomûrnû rychle stárnou po oloupání lískové ofií ky. Doporuãujeme je pfied pouïitím rozfiíznout a prohlédnout, nejsou-li uvnitfi plesnivé nebo jinak zkaïené. ProtoÏe ofiechy po vyloupání ze skofiápek rychleji Ïluknou, kupujeme pfiednostnû nevyloupané a loupeme je tûsnû pfied pouïitím. Kromû Ïlukl ch tukû mohou obsahovat ofiechy i stopy rûzn ch nebezpeãn ch plísní. V tomto ohledu jsou kritické zvlá tû paraofiechy, burské ofií ky, ale i vla ské ofiechy. PlíseÀ se vytvofií ãasto jiï pfii nevhodném su ení. Je to dal í dûvod k tomu, kupovat ofiechy nevyloupané, na nichï je plíseà po vyloupání lépe patrná. PouÏití Syrové Ofiechy a olejnatá semena mohou dobfie ochutit zvlá tû jídla typu na sladko. Napfiíklad lískové ofií ky nebo mandle se hodí k p eniãnému krému, vla ské ofiechy k Ïitnému krému. Mák jde dobfie dohromady s mandlemi. Syrová olejnatá semena, jako tfieba mák nebo sezam, je lep í pfied jídlem jemnû umlít. I tak je tfieba je dobfie Ïv kat. Neuãiníme-li tak, mûïe se stát, Ïe je ná organismus vûbec nezpracuje, nestráví, a tedy ani nevyuïije. PraÏené Obãas mûïeme ofiechy nebo olejnatá semena mírnû opraïit. Mohou tak znaãnû získat na chuti. PraÏíme-li je pomalu pfii niï í teplotû, kvalita tukû tím pfiíli neutrpí. Zvlá tû sluneãnicová semena jsou velmi dobrá opraïená. Chutí trochu pfiipomínají burské ofií ky. MÛÏeme jimi posypat tfieba vafienou r Ïi, jáhly, pohanku. Vla ské ofiechy je tfieba pfied praïením rozdrtit, lískové nastrouhat. PraÏené ofiechy mohou dodat jídlu dûleïitou hofikou chuè. âasto jich staãí velmi málo, abychom zjistili, Ïe je to právû to, co na emu jídlu chybûlo k dokonalosti. K tomuto úãelu jsou zvlá È vhodné mandle nasucho opraïené ve slupce. Staãí pouhé dvû nebo tfii opraïené mandle. Nejãastûji v ak hofikou chuè doplàujeme gomasiem. Je to velmi chutné kofiení a hodí se prakticky na v echna slaná jídla. Podrobn recept je uvádûn v makrobiotick ch kuchafikách, zde uvádíme jen zjednodu en : OpraÏíme lïiãku soli a jemnû ji rozetfieme napfiíklad v porcelánové tfiecí misce. OpraÏíme asi 15 lïiãek sezamov ch semen. Rozdrtíme je spolu se solí v porcelánové misce. Nemáme-li tfiecí misku, mûïeme semena se solí umlít na hrubo v ml nku na mák. Gomasio nevydrïí v potfiebné kvalitû déle neï asi t den, pfiipravujeme ho tedy jenom tolik, kolik mûïeme spotfiebovat. NÁ TIP PraÏen sezam s kokosem Strouhan kokos upraïíme mírnû do hnûda. Zvlá È upraïíme asi stejné mnoïství neloupan ch sezamov ch semen tak, aby mûla jen mírnû praïenou chuè. Obojí smícháme a rozemeleme v ml nku na mák. ÚâEL P ÍPRAVY A ÚâINKY JÍDLA Jak kokos, tak i pfiírodní neloupan sezam získávají mírn m opraïením na chuti a vzájemnû se spolu dobfie doplàují. Smûs se hodí dobfie k ochucení v ech jídel pfiipraven ch na sladko. Kokos i sezam obsahují mnoho stopového prvku selenu snad nejvíce ze v ech bûïn ch potravin. Selen je dûleïit pro imunitní systém a v na í stravû se ho vût inou nedostává (viz str. 121). Gomasio

I. O POLÉVKÁCH. Polévky masové

I. O POLÉVKÁCH. Polévky masové I. O POLÉVKÁCH Polévka je odvar z masa nebo rûzn ch zelenin, hub a lu tûnin. Známe i polévky z ryb, vajec, piva, vína nebo z nûkter ch druhû ovoce. V po - lévkách rozeznáváme základ, pfiídavky, zaváfiky

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

BEZMASÉ A VEGETARIÁNSKÉ VAŘENÍ podle Jaroslava Škvařila a Ing. Elišky Škvařilové

BEZMASÉ A VEGETARIÁNSKÉ VAŘENÍ podle Jaroslava Škvařila a Ing. Elišky Škvařilové Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 BEZMASÉ A VEGETARIÁNSKÉ VAŘENÍ podle Jaroslava Škvařila a Ing. Elišky Škvařilové Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Jak správně jíst v době kojení

Jak správně jíst v době kojení Jak správně jíst v době kojení 2007 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

VÝŽIVOVÝ PLÁN. Jana Nováková Udržení momentální tělesné hmotnosti

VÝŽIVOVÝ PLÁN. Jana Nováková Udržení momentální tělesné hmotnosti VÝŽIVOVÝ PLÁN Jana Nováková Udržení momentální tělesné hmotnosti Skripta výživového poradenství Balance SystemAcademy / Skripta kurzu výživového poradenství Balance SystemAcademy Vypracoval 25.11.2014

Více

OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ

OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ Podporujeme Váš úspěch od roku 1883 OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ Podporujeme Váš úspěch od roku 1883 Novinka! MAGGI Tekuté koncentráty Fondy Při vytváření nových MAGGI Fondů jsme chtěli udělat

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

Tipy pro odšťavování. Recepty z ochutnávky

Tipy pro odšťavování. Recepty z ochutnávky Tipy pro odšťavování Recepty z ochutnávky Kořeněný zázvorem 4 mrkve 2 pomeranče 1 limeta 6 plátků zázvoru Okraj skleničky ozdobíme 1/4 plátku limety nebo pomeranče. Nápoj obsahuje vitamíny B a C, karotenoidy,

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví RNDr. Milada Kosnarová Rady a diety pro zdraví Centrum regulativní medicíny 2011 OBSAH Předmluva 7 Úvod 9 1. Držení těla a pohyb 11 2. Stravování 12 1. Plísně a baktérie 14 2. Volné radikály 15 3. Vitamíny

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

na vlně překvapení, inspirace a receptů Každý den může být k nakousnutí s recepty Wasa

na vlně překvapení, inspirace a receptů Každý den může být k nakousnutí s recepty Wasa na vlně překvapení, inspirace a receptů Každý den může být k nakousnutí s recepty Wasa Wasa je pekařská společnost s dlouholetou tradicí, založena byla již v roce 1919 ve Švédsku. Wasa vyrábí křehký křupavý

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

Pomazánky Na přesnídávky a svačiny (recepty jsou normovány na 10 porcí) Celerová pomazánka celer 150 120 máslo pomazánkové 250 zakysaná smetana 100 ananas (jablka) 70 pórek 50 30 citrón 20 10 Celer nastrouháme

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

PINOT NOIR Ben's Reserve 2005

PINOT NOIR Ben's Reserve 2005 PINOT NOIR Ben's Reserve 2005 Pinot noir 85 %, Modr Portugal 15 % Vinici jsme o etfiovali v ekologickém reïimu. SklizeÀ probûhla ve dnech 15. 10. - 19. 11. 2005. Cukernatost hroznû byla 24-26 CNM. Úroda

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Problémy. Proã jsme obézní?

Problémy. Proã jsme obézní? Problémy Lidské tûlo je dobfie uzpûsobeno ke skladování energie. Tato na e obdivuhodná schopnost má svûj pûvod v minulosti, kdy na i pfiedkové proïívali období hojnosti, která se pravidelnû stfiídala s

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Desatero zdravé výživy PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA aneb 10 x P 1. Pravidelnost, pestrost, vyváženost stravy 2. Příprava a úprava stravy 3. Příjem - výdej energie 4. Preferujte chutě 5. Přijímejte

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Kompletní sortiment pro gastronomii a maloobchod Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Značka špičkové kvality pro gastronomii Díky dlouholeté spolupráci

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014

Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014 Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014 Obilniny, luštěniny: Cizrna Fazole adzuki Fazole mungo Fazole hnědé Seitan special Tempeh Kroupy Špaldová mouka Další: Agar agar (želatina) Mořské řasy Palmový tuk

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě VÁNOČNÍ ZDOBENÍ Norimberský perník ( 50 g ) Složení: Směs koření (koriandr,

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem.

Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem. Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem. 1 Obsah Seznámení s rostlinou... 3 Kde hlízy zakoupit... 3 Jsme to, co jíme,

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 363 150g Omeleta se šunkou a sýrem 70 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 517 50g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 80 Kč Kuřecí prsa, broskve, eidam, česnek 758 80g Domácí paštika

Více

Pomazánka s vejci a olivami

Pomazánka s vejci a olivami Pomazánka s Tofu Uzené tofu Sýr měkký Olivový olej extra virgine Trochu soli Případně jarní cibulku Postup Uzené tofu rozmixujte do hladka s olivovým olejem, až vznikne hladká krémová hmota. Tu smíchejte

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Product Catalogue Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Extra panenský olivový olej Benoit s lehkou ovocnou chutí a jemným dotykem vůně květin je lisovaný za studena výlučně mechanickým

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

Ovoce a zelenina. Čerstvé šťávy. Vymačkejte si šťávy z ovoce a zeleniny. Recepty, tipy a nápady pro zdraví

Ovoce a zelenina. Čerstvé šťávy. Vymačkejte si šťávy z ovoce a zeleniny. Recepty, tipy a nápady pro zdraví Ovoce a zelenina Čerstvé šťávy Vymačkejte si šťávy z ovoce a zeleniny Recepty, tipy a nápady pro zdraví Vymačkejte šťávu a pochutn Čerstvá šťáva, vymačkaná z ovoce nebo zeleniny, je nejenom výborné osvěžení,

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

BEST OF Vařit či nevařit?

BEST OF Vařit či nevařit? BEST OF Vařit či nevařit? 3,5 hod. praktický raw food seminář 22. a 23. listopadu 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy,

Více

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné)

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné) V této části publikace naleznete originální recepty studentů středních škol Libereckého kraje, kteří se zúčastnili soutěže Ovoce a zelenina pětkrát denně. Všechny recepty jsou otištěny dle textových a

Více

Jak na Nový rok tak po celý raw-k!

Jak na Nový rok tak po celý raw-k! Jak na Nový rok tak po celý raw-k! 4 hod. praktický raw food seminář 24. a 25. ledna 2015 ve Zdravé spižírně v Českých Budějovicích a v IC Zahrada v Praze Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

STUDENÉ OMÁČKY. Lektorka: Vlasta VIČANOVÁ Gastronomická akademie o.s.

STUDENÉ OMÁČKY. Lektorka: Vlasta VIČANOVÁ Gastronomická akademie o.s. STUDENÉ OMÁČKY Lektorka: Vlasta VIČANOVÁ Gastronomická akademie o.s. Studené omáčky, zálivky, ochucená másla Příprava pracoviště Hygienické předpisy Omáčka Vinaigrette Odvozeniny od omáčky Vinaigrette

Více