Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví"

Transkript

1 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová

2 Anotace Tento výukový materiál (učební texty) s názvem Technologické postupy používané v autolakýrnictví byl zpracován jako studijní pomůcka-studijní podklad v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 realizovaného v Střední odborné škole Otrokovice pro potřeby školení. Práce je zaměřena na následující otázky související s povrchovou úpravou pozinkovaných materiálů. Prohlášení Prohlašuji, že jsme tuto práci vypracovali samostatně, s využitím poznatků získaných studiem odborných publikací, článků, absolvovaných odborných stáží a exkurzí ve firmách a studiem citované literatury. V Otrokovicích dne 12. února 2007 Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová - 2 -

3 OBSAH: strana: Anotace, prohlášení....2 Obsah Vlastní práce - Úvod ELEARNING 1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v autolakovnách Provoz lakovacích zařízení Stříkání nátěrových hmot Žárové zinkování ponorem Test k ověření znalostí Teoretická část 2.1 Úvod k problematice stříkání a oprav pozinkovaných karosérií Nová technologie stříkání a využití novodobých N.H Korozní prostředí pro použití barev (C1-C5) Protikorozní ochrana Promítnutí výukového filmu Seznámení s výrobky firmy Henelit, Sata, Wagner Praktická ukázka 3.1 Příprava pozinkovaného podkladu Základní nátěr Vyrovnávací nátěr Konečný nástřik Nácvik praktických dovedností 4.1 Seznámení s pracovištěm a používanými materiály Vyzkoušení si technologického postupu z praktické ukázky 41 Evaluace - dotazník Seznam použité literatury Seznam použitých obrázků Tematický plán

4 Úvod Autolakýrnická specializace prošla za poslední období velkými změnami. Ruku v ruce s rozvojem akrylátové chemie se rozvíjejí i nové technologie povrchových úprav karosérií. Ještě před dvaceti lety preferované syntetické vypalovací a nitrokombinační nátěrové hmoty dnes nahrazují nátěrové hmoty na bázi akrylátové disperze, které mají nejen lepší technologické a zpracovatelské vlastnosti než hmoty vypalovací, ale jsou i šetrnější k životnímu prostředí. Karosérie osobního automobilu je velmi exponovaným místem, na které působí řada nepříznivých mechanických, chemických a povětrnostních vlivů. Na druhé straně automobil se často stává členem rodiny, a proto požadavky na kvalitu jeho povrchové úpravy bývají ze strany jeho uživatelů velmi vysoké. Splnění těchto požadavků závisí na znalostech jednotlivých technologických postupů, nanášecích technik a řemeslné zručnosti lakýrníka

5 1. E-LEARNING 1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v autolakovnách Obr.1 Podmínky pro zřizování lakoven Při zřizování a provozu lakoven musí být z hlediska bezpečnosti dodrženy požadavky těchto předpisů: - stavební řešení ČSN , , ČSN provozní požadavky ČSN , ČSN Při zřizování technologického zařízení pro lakovnu je nutno zvážit, zda bude umístěno ve stávajících prostorách nebo se bude jednat o výstavbu nového objektu. Změna použití budov - 5 -

6 Při změně použití budov je nutno přehodnotit, zda je toto přípustné dle požadavků stavebních předpisů a zda jsou uvažované objekty vhodné také z hlediska bezpečnostního, tj. zda odpovídá prostor požadavkům ČSN a ČSN 0201, zda bude odpovídat vzduchotechnické zařízení požadavkům na větrání daného prostoru, zda budou vyhovující stanovená pásma OP a SNV v daném prostoru. Stupeň nebezpečí v lakovnách Stupeň nebezpečí v lakovnách závisí na způsobu prováděné práce, přičemž nejmenší riziko je při ponořování výrobků do lakovacích lázní. Při nanášení barev štětcem je nebezpečí větší a to hlavně z důvodů možného samovznícení. Při povrchové úpravě stříkáním dochází k velkému úletu nátěrové hmoty, vytvořená mlhovina se usazuje na stěnách stříkací kabiny, vznikají vznětlivé páry, přičemž ředidla smíšená v určitém poměru se vzduchem jsou výbušná. Při zřizování lakoven je nutno řídit se těmito požadavky: lakovny se zřizují v přízemních budovách nebo v nejvyšším podlaží objektu a musí mít dobrou, účinnou ventilaci. Tyto provozovny musí mít stěny, podlahy a stropy z materiálu, který je odolný ohni. Lakovna musí mít dva východy do různých směrů, nehořlavé požární dveře s otvíráním ven. Stěny lakovny musí být hladké snadno omyvatelné podlaha beze spár, se spádem k odpadní jímce. V lakovnách, sušárnách a ve skladech nátěrových hmot je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm a světlem. Vytápění lze provádět pouze topnými tělesy v horní části zešikmenými. Elektrická instalace musí vyhovovat stanovenému prostředí. Kovové části stříkacích kabin a odsávacího zařízení musí být uzemněny. Zbytky nátěrových hmot se musí pravidelně odstraňovat nejiskřícím nářadím

7 Označení pracoviště Každé pracoviště, kde se nanášejí, upravují nebo rozvádějí nátěrové hmoty, musí být označeno na vstupních dveřích výstražnými značkami podle ČSN , ČSN a ČSN Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm, - Nepovolaným vstup zakázán, - Nehasit vodou. Tyto nápisy mohou být také umístěny podle potřeby i na jednotlivých pracovištích. Pro vodou ředitelné nátěrové hmoty, kde se doporučuje hašení vodou a pro práškové plasty se použije pouze výstražných značek. Obr.2-7 -

8 Na pracovišti musí být umístěn: - návod k obsluze zařízení včetně pracovně bezpečnostních podmínek a termín čištění, - návod pro poskytnutí první pomoci při spáleninách, úrazech elektrickým proudem, otravách výpary rozpouštědel a jiných možných úrazech a označení nejbližšího místa první pomoci, - požární řád a poplachová směrnice Úprava pracoviště a zařízení V místnostech bezprostředně sousedících s lakovnou nesmějí být v blízkosti vstupu do lakovny zdroje jiskření ani otevřeného ohně. Dříve do prostorů sousedících s lakovnou musí být otevíratelné ve směru úniku. Lakovny nesmějí být používány pro skladování nátěrových hmot. Musí být zabezpečeno, aby koncentrace výparů v žádném místě nepřesáhla 25 % spodní meze výbušnosti. Výpary kapalin a částice nátěrových hmot rozptýlené při stříkání musí být kromě toho odsávány místně, případně celkově, jestliže použitá technologie zaručuje malý rozptyl. Stříkací pistole s automatickým ovládáním musí být zajištěny tak, aby stříkání mohlo započít až po zapnutí odsávacího zařízení. Jako rozprašovací látky se nesmí při stříkání používat kyslík ani hořlavé plyny. Všechna strojní a výrobní zařízení s výjimkou těsnění, hadic apod. musí být z nehořlavého materiálu. Pro náplň suchých filtrů kabin pro nástřik je dovoleno použít dřevité vlny. Nástřik nátěrových hmot se smí provádět pouze na účinně větraných pracovištích (stříkacích kabinách), vybavených zařízením pro zachycování zbytků nátěrových hmot z odsávaného vzduchu a ohrazených nejméně ze třech bočních stran stěnami, ve kterých je možno zřídit otvory pro průchod dopravníků s výrobky. Nástřik nátěrových hmot se smí provádět rovněž v pojízdných stříkacích kabinách vybavených účinným odsávacím a filtračním zařízením, které musí zajistit, že mlhovina nátěrových hmot nebude unikat - 8 -

9 mimo kabinu do okolního prostoru haly, přičemž kontaminovaný vzduch nebude odsáván přes osobu stříkače. Na pracovišti za touto kabinou musí však být současně instalováno i zařízení pro vysušení nátěru, který zajistí, aby z plochy nastříkaných výrobků neunikaly do okolního prostoru výpary rozpouštědel, přičemž takto řešené zařízení se považuje za zařízení, pracující osamoceně v hale. Průchozí šířka montážních nebo obslužných uliček mezi výrobními zařízeními a konstrukcí budovy se volí podle požadavků výrobce zařízení, nejmenší šířka této uličky, nezmenšená žádným vystupujícím zařízení nebo armaturami, musí být 60 cm. Obr.3-9 -

10 Dovážená zařízení Dovážená nevýbušná zařízení pro lakovny a zařízení pro nanášení nátěrových hmot v elektrickém poli musí být ověřena Státní zkušebnou č. 210 v Ostravě Radvanicích, přičemž za ověření odpovídá dovozce. Výrobní zařízení z dovozu, ve kterých je nebezpečí vzniku požáru, posuzuje z hlediska požární bezpečnosti Hlavní správa požární ochrany ČR. Všechna technologická zařízení z dovozu musí odpovídat českým právním a technickým předpisům. Elektrická zařízení jsou součástí téměř všech současných technologií. Energie elektřiny se obvykle projevuje ve chvíli, kdy ostatní podmínky dají předpoklad k projevu zcela nežádoucímu. V problematice lakoven a nátěrových hmot je to převážně vazba poruchy elektrické se vznikem nebezpečných koncentrací v okolí. Toto nebezpečí skutečně existuje a nemělo by být podceňováno. Statická elektřina vzniká všude tam, kde dochází ke tření, oddělování apod. dvou látek, z nichž alespoň jedna je dokonalým izolantem. Dále pak také rozstřikováním a rozprašováním kapalné nebo prachové povahy, kde zase záleží na izolačních vlastnostech zúčastněných látek. Stříkání nátěrových hmot a práškových plastů je jeden z typických příkladů vzniku statické elektřiny, a proto se při zajišťování bezpečnosti lakoven musíme zabývat odstraňováním nebezpečných účinků statické elektřiny. Toto je zejména nutné při využití elektrického pole pro nanášení nátěrových hmot a práškových plastů použití tzv. elektrostatického způsobu stříkání. Při tomto způsobu stříkání dochází k využití užitných vlastností statické elektřiny, které jsou však doprovázeny i negativními vlivy. Je zde tedy velmi nutné zachovat podmínky stanovené pro provoz lakoven s ohledem na účinky statické elektřiny, které jsou uvedeny v ČSN

11 Ochrana pro bezpečnost práce, ochrana zdraví při zpracování laků Základem jsou předpisy o bezpečnosti práce. Zpracování polyuretanu, izokyanátu. Informace o používání dýchací masky. Informace o zpracování polyesterových a epoxidových pryskyřic. Informace o organických rozpouštědlech. Všeobecně platí, aby při zpracování nátěrových výrobků, zvláště při stříkání, nedocházelo k překročení povolených hodnot plynů, par a aerosolů na pracovišti. Pokud dojde při stříkání k navýšení koncentrace škodlivých látek, plyny, páry, aerosoly nad povolenou koncentraci, je nutné používat dýchací masku. Použití druhu dýchací masky se řídí koncentrací škodlivých látek Polomasky s filtrem (nejlepší je kombinace filtru na rozpouštědla a jemného prachového filtru) mají zachytit koncentraci škodlivých látek 0,1 obj. %, přičemž musí být garantována výměna kyslíku proudící do masky nejméně 17%. Šroubovací filtr, který je součástí celomasky, zachytí koncentraci škodlivých látek do 0,5 obj.%, přičemž i zde musí být zajištěna výměna vzduchu min. 17%. Při vyšších koncentracích škodlivých látek se používají dýchací masky, které jsou nezávislé na atmosférickém vzduchu (mají samostatný přívod vzduchu). Uvedená provedení jsou platná prakticky pro všechny natírací materiály, které obsahují rozpouštědla, pojiva nebo pigmenty. Doporučuje se používat polomasku s kombinovaným filtrem. Při silném stříkaní, např. více lakýrníků proti sobě nebo při nedostatečné ventilaci, je

12 vhodné použít přístroje, které mají svůj zdroj kyslíku, který není závislý na atmosférickém vzduchu. Dále je třeba dbát, aby PUR-nátěrové hmoty nezpracovávaly osoby, které jsou náchylné k alergiím, astma nebo bronchitidě. Filtry dýchací masky se mají včas měnit, nejpozději při prvním ucítění rozpouštědla. Opatření pro bezpečnost práce, ochrana zdraví při zpracování laků Nepoužité filtry, které nejsou uloženy v obalu, se musí později po půl roce vyměnit. Při silné tvorbě stříkací mlhy je třeba používat ochranné prostředky na kůži, ruce a vhodné čistící prostředky. Lakýrníci, kteří jsou vystaveni silnému znečištění při stříkání, mají nosit vhodný ochranný oděv (antistatický, odolný plamenům). Zaměstnavatel je povinen tento oděv včas vyměnit. Části oděvů, které jsou zašpiněné hořlavými nátěrovými hmotami, představují zvýšené nebezpečí požáru. Při výběru oděvu (kombinézy) by se to mělo brát v úvahu. Tkanina oděvu by neměla být z umělých, lehce tavitelných vláken, které zvyšují nebezpečí poškození kůže při požáru. Klasifikace nebezpečných látek Klasifikace nebezpečnosti (příp. hořlavosti) nátěrových hmot včetně tužidel, ředitel a různých přísad a přípravků, je dána příslušnými zákony a je na posouzení odborníků. Ke každému výrobku by měl dodavatel dodat návod k použití a bezpečnostní listy, ve kterých jsou uvedeny všechny potřebné informace pro 1. pomoc, likvidaci, podmínky zpracování, skladování apod

13 1.2 Provoz lakovacích zařízení Výsledek lakování není závislý pouze na lakovacím materiálu a jeho zpracování, ale také na stavu stříkací a sušící kabiny a nářadí. Zpracování laku by mělo být při teplotě C. Vzduch ke stříkání musí být bez oleje a vody. (denně kontrolovat odlučovač oleje). Stříkací tlak musí být konstantní. Důležitá je volba správné trysky a udržování její čistoty. Pro rovnoměrný odraz stříkání je důležitá i čistota vzduchových trysek. Obr.4 Pro udržování čistoty ve stříkacích a sušících prostorách slouží v první řadě odpovídající a funkční zařízení pro přívod a odsávání vzduchu, které zároveň slouží jako bezpečnostní faktor, aby se zabránilo tvorbě výbušných par obsahujících rozpouštědla (v koncentraci se vzduchem). Vedle stříkací techniky hraje rozhodující roli pro kvalitu lakování odborné zařízení na přívod a odsávání vzduchu. Potřeba vzduchu pro stříkací kabinu je cca m 3 /h. Přívod vzduchu pro stříkání z dílny se nedoporučuje, protože se zvyšuje náklady na dodatečnou filtraci vzduchu proti prachu. Obr

14 Nasávaný vzduch musí jít přes filtr a zahřívací agregát. To platí především pro studené roční období a pro kombinované stavební provedení, to znamená, když stříkací box slouží zároveň jako sušící. (kombokabina). Množství převáděného vzduchu závisí na velikosti stříkacího prostoru a je v přímé souvislosti s množstvím odsávaného vzduchu. V každém případě musí být přiváděno takové množství vzduchu, aby ve stříkacím prostoru byl přetlak. Dostatečný poměr mezi přívodem a odtahem vzduchu je 1 : 1,05 Podtlak vede k znečištění čerstvého laku, protože nečistotami nabitý vnější vzduch proniká škvírami a netěsnostmi do stříkacího prostoru a může kontaminovat čerstvý lak. Z tohoto důvodu hraje přetlak v kabině spolu s funkčním filtračním systémem přiváděného vzduchu zvlášť významnou roli. Filtry musí být samozřejmě účinné a stále čisté. Stupeň pohlcení prachu u jemného filtru by neměl být menší než 99,8%. Zvlášť důležité je, aby byl vzduch přiváděn přes vhodný rozdělovač. To zabrání přívodu příliš silného proudění vzduchu. To by nezatěžovalo příliš pouze lakýrníka, ale vedlo by to k víření vzduchu, ve kterém by se dlouho držela mlha za stříkání, která obsahuje prach z barvy. Ten by potom dříve nebo později klesl na čerstvé lakování a zašpinil by ho. Klesavá rychlost vzduchu nesmí být příliš velká, protože by rychle zaschla vrchní vrstva laku. To by vedlo nejen ke špatnému rozlití barvy, ale také k vytvoření krupičky díky nepřijetí (nerozpuštění) stříkací mlhy zaschlým povrchem. Dále může díky rychlému zaschnutí vrchní vrstvy dojít ke ztrátě lesku a k vytvoření prasklin. Pokud to dovolí místní poměry, doporučuje se vést, případně dělit vzduch po celé ploše stropu. Rychlost klesání vzduchu 0,3 m / sec. Měřeno ve volném příčném řezu kabiny je obecně považováno za dostatečné (cca 350x výměna vzduchu za hodinu). Je účelné, aby vzduch odcházel odsávacím kanálem v podlaze stříkacího boxu (oddělení za sucha s filtrem)

15 Pracovní, bezpečnostní a provozní předpisy. Stříkací a sušící box (kombokabina) musí splňovat příslušné předpisy a mít povolení pro provoz příslušnými úřady (Ministerstvo životního prostředí, ČIŽP). Pro skladování lakařského materiálu, ředidel, tužidel a jiných rozpouštědel je třeba dbát bezpečnostních listů, požárních a jiných předpisů a nařízení. Zatížení hlukem musí odpovídat hygienickému předpisu. Poznámka: Uvedené bezpečnostní předpisy jsou pouze obecné. Pro povolení provozu stříkacího a sušícího zařízení je třeba dbát všech pokynů, nařízení a předpisů danými odborně vypracovaným projektem

16 1.3 Stříkání nátěrových hmot Princip nanášení nátěrových hmot stříkáním spočívá ve vypuzování vhodně upravené nátěrové hmoty ze stříkacího zařízení ve formě drobných kapiček, které se na povrchu slévají v souvislý nátěrový film. Stříkání nátěrových hmot vzduchové-pneumatické je jednou z nejčastěji používaných technik nanášení s velkou možností různých variant a stupňů mechanizace. Metoda, která vycházela ze známé fixírky, byla upravována do nejrůznějších podob. Ve srovnání s natírací technikou je stříkání až 5x produktivnější, je méně náročné na fyzickou námahu pracovníka a lze jim nanášet většinu typů nátěrových hmot. Při vhodném tvaru stříkaných předmětů a správné volby hustoty, průměru trysky, tlaku vzduchu a vzdálenosti pistole od předmětu je dosahováno nátěru stejnoměrné tloušťky, slitého, hladkého, s dostatečnou krycí schopností a s minimální pórovitostí. Stříkací technika je vhodná na předměty málo členité, rovné a větších rozměrů, kde jsou přiměřené i ztráty nátěrových hmot, kterým říkáme prostřik. Při stříkání výrobků složitějších tvarů a malých rozměrů vznikají prostřikem větší ztráty, neboť část nátěrové hmoty dopadá mimo stříkaný předmět a je nevyužita. Ztráty, které při stříkání vznikají, závisejí na tvaru výrobku, tlaku vzduchu a hustotě nátěrové hmoty a pohybují se od 25-80%. Členité výrobky s prohlubněmi je možné stříkat pouze do určitých rozměrů. V těchto místech se často tvoří vzduchový polštář, který brání dokonalému pokrytí všech míst nátěrem. Další nevýhodou je spotřeba velkého množství ředidel (nátěrové hmoty určené ke stříkání musí být řidší), která vytěkají z nátěru a zhoršují ovzduší na pracovištích. Z těchto důvodů musí být pracoviště odsávána a větrána, což spolu s energetickými nároky na přisoušení, eventuelně vypalovaní nátěrových hmot zvyšuje náklady na provoz stříkárny

17 Kvalitu nástřiku ovlivňuje: - teplota, čistota, vlhkost prostředí i podkladu - hustota a filtrace nátěrové hmoty - stejnoměrnost a tloušťka nástřiku - vzdálenost a sklon pistole ke stříkané ploše - vhodně seřízená šíře paprsku - správné překrývání stříkaných pasů Obr. 6 Výhody stříkací techniky: - univerzální použití v kusové i hromadné výrobě - velký výkon - přiměřené ztráty nátěrových hmot - malé nároky na fyzickou námahu pracovníka Obr.7 Nevýhody stříkací techniky: - stejnoměrný, slitý, hladký nátěr s minimální pórovitostí - větší ztráty prostřikem při stříkání výrobků složitějších tvarů - nelze stříkat nátěrové hmoty s obsahem pigmentu olova - spotřeba velkého množství ředidel

18 Technologie nanášení materiálu stříkáním Značné změny však za poslední období doznaly povrchové úpravy automobilu. Dříve používané nitrocelulózové, syntetické nebo nitrokombinační nátěrové hmoty byly velmi náročné na technologii zpracování. Musely se sušit (cca 15 minut) vypalovat (až 50 minut), což vyžadovalo velké množství energie a času. Proto jsou v posledních letech nahrazovány moderními dvousložkovými akrylátovými nátěrovými hmotami a NH vodu ředitelnými, které se pouze přisušují a zrychlují tak celý proces povrchové úpravy. Zahraniční výrobci je dodávají na trh pod různými názvy (např. Dupon, Standox) v ucelených řadách od základního nátěru po vrchní lak. Příklad technologického postupu nástřiku automobilů akrylátovými nátěrovými hmotami: 1. příslušný díl odmastíme a odrezíme, 2. obrousíme hrubší brusným papírem, ofoukáme vzduchem, 3. díl vytmelíme dvousložkovým polyesterovým tmelem, 4. obrousíme brusným papírem, ofoukáme vzduchem, 5. nastříkáme plničem a necháme proschnout, 6. brousíme bruskou jemným brusným papírem, 7. brousíme ručně velmi jemným brusným papírem pod vodou, po zaschnutí ofoukáme vzduchem, 8. nástřik dvousložkovou akrylátovou barvou, 9. druhý nástřik dvousložkovou akrylátovou barvou, 10. nástřik akrylátovým lakem Před nástřikem dobře vybrousíme a očistíme všechny sváry. Kliky, rámečky od reflektorů apod. odmontujeme, okna a další části zakryjeme papírem pomocí lepící pásky. Nejdříve stříkáme střechu, pak víka motoru a zavazadlového prostoru a nakonec postranní části

19 Technika nástřiku Stříkáním nanášíme nátěrovou hmotu pistolí na plochu, kde každý plošný tah začíná těsně před plochou a končí vedle ní. Jednotlivé proudy střiku se zhruba z jedné třetiny překrývají, aby se dobře slévaly. Obrátky při jednotlivých tazích se nesmějí dít na okrajích plochy, nátěrová vrstva by na těchto místech byla příliš tlustá a celkový nástřik by nebyl stejnoměrný. Spoušť pistole nedržíme křečovitě. Technika nástřiku je závislá na druhu stříkané nátěrové hmoty ( základní barva, lak, plnič), na velikosti a druhu podkladu, stříkáme ze vzdálenosti asi cm tlakem 2,5 až 3,5 atm., pistoli držíme skloněnou ke stříkané ploše v úhlu až 45. Svislé plochy stříkáme kolmo k opracované ploše. Stříkáme vždy směrem od sebe, začneme stříkat nejbližší pás na stříkané ploše a postupujeme ke vzdálenější části. Odražené kapky nepadají do nástřiku, ale na nenastříkanou plochu a jsou při přestřiku zality. Po nastříkání jedné vrstvy stříkáme na předmět kolmo druhou vrstvu. Pro kvalitní stříkání je důležité správně ovládat spoušť pistole. Spoušť může být zmáčknuta na doraz pouze při plynulém pohybu pistole a při zvolnění pohybu musíme spoušť povolit. V těchto místech je nátěrová hmota nanesena velmi sytě a snadno zde stéká. Nikdy nestříkáme na jedno místo, aniž pistolí pohybujeme. Nástřiky větších ploch se provádějí křížově jako u nátěru štětcem. Oba dva nástřiky musí být na sebe kolmé, stejnoměrné po celé ploše. Stříkáme plochým střikem. Pistolí pohybujeme rychleji, a proto nařídíme silnější střik. Při nástřiku dřevěných podkladů stříkáme poprvé nejdříve po vláknech, podruhé napříč dřevních vláken. Nástřiky drobných a členitých předmětů provádíme kulatým střikem. U členitých ploch nejprve stříkáme nejobtížnější, hůře přístupná místa, teprve potom ostatní plochu. Při stříkání svislé plochy musíme dbát na to, aby čerstvě nastříkaná vrstva nestékala. Proto je vhodné nechat první nástřik chvíli zasychat. Úzké plochy stříkáme pouze jedním směrem po délce

20 Zásady bezpečnosti a hygieny při práci na stříkacích pracovištích Při stříkání nátěrových hmot dochází k velkému rozptylu zdraví škodlivých látek. Jedovaté jsou zejména sloučeniny ředidel a izokyanátů z tužidel. Proto bychom měli stříkat pouze v prostorách k tomu uzpůsobených. Na automatizovaných linkách je pracovník zpravidla chráněn jednorázovým ochranným oděvem a napojením na centrální tlakový rozvod dýchacího vzduchu, který je nezávislý na okolním prostředí. Vzduch je pracovníkovi veden do jednotky filtru s aktivním uhlím a odtud je neredukovaný přiváděn do stříkací pistole. Vedlejší větev s dýchacím vzduchem je dostatečně čištěna ve výkonných filtrech s aktivním uhlím, odkud vede do krytu hlavy dýchací hadicí. V prostorách, kde nemáme k dispozici samostatný přívod dýchacího vzduchu nebo účinné odsávání, je nutné se chránit před vdechováním barevné mlhy nebo ředidel respirátory. Samozřejmostí je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Zvláštní nebezpečí v lakovnách a stříkárnách představuje prach, který se usazuje ve stříkacích kabinách a v odsávacích zařízeních, do nichž se dostává z nanášecích, brousících, leštících strojů, neboť za určitých podmínek může dojít k jeho samovznícení. Proto se nedoporučuje (a někdy je i zakázáno) stříkat v jedné kabině různé druhy nátěrových hmot, např. nitrocelulózové a polyesterové

21 1.4 Žárové zinkování ponorem Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky, které vytvářejí bariéru mezi ocelí a korozním prostředím. Nejčastěji využívaným kovem, který je především v ochraně proti atmosférické korozi schopen zajistit dlouhodobou živnost ocelového dílu, je zinek. Způsobů nanášení povlaku zinku je několik, ale nejběžněji využívanou technologií je žárové zinkování ponorem. Tato technologie se používá jednak v kontinuálních procesech jako je žárové zinkování pásu a drátu, dále na poloautomatizovaných linkách při žárovém zinkování trubek nebo fitinků, ale především při žárovém zinkování různých typů ocelových dílů a konstrukcí v procesu tzv. kusového zinkování, kterých bylo např. v roce 2003 jen v evropských státech sdružených v European General Galvanizers Association (EGGA) pozinkováno 6 mil. t, z toho v České republice 100 tis.t. Z tohoto množství žárově pozinkovaných konstrukcí je většina použita bez další povrchové ochrany. Pouze část je dodatečně upravována organickým povlakem. Těchto aplikací neustále přibývá, protože duplexní systém má známé výhody oba typy protikorozní ochrany se vzájemně podporují a mají celkově delší živnost. Lepší jsou i estetické vlastnosti povlaku. Žárovým zinkem jako povrhem pod nátěr se zabývá i řada norem ČSN EN ISO Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. V uvedených normách je na žárový zinek nahlíženo pouze jako na podklad, který musí splnit určité požadavky viděné z pohledu aplikace barvy, bez ohledu na fyzikálněchemickými principy vytváření povlaku s tím související vlastnosti vrstvy. Právě tyto základní informace o technologii žárového zinkování, požadavcích na výrobek a o normách pro žárové zinkování, kterými jsou především ČSN EN ISO 1461 a ČSN EN ISO

22 Žárové zinkováni ponorem Dále jen žárové zinkování je metalurgický proces, při kterém se povlak na ocelovém nebo železném dílu vytváří vzájemnou reakcí základního materiálu výrobku se zinkovou taveninou v lázni. Při reakci kovově čistého povrchu oceli s roztaveným zinkem vznikají postupně slitinové fáze železa a zinku (gama, delta, zeta), ve kterých směrem od rozhraní materiál-povlak klesá obsah železa (Fe). Při vytahování z lázně ulpí na slitinových fázích vrstva čistého zinku (fáze eta). Pokud v průběhu chlazení tato vnější vrstva zinku nereaguje se železem, pak povlak zůstává kovově lesklý. Za přítomnosti legujících prvků, které nejsou rozpustné v pevné eta fázi zinku (cín, olovo), krystalizuje povrchová vrstva zinku a vytváří různě orientované krystaly tzv. květu. Povlak s uvedenou strukturou vzniká vždy na neuklidněných a hliníkem (Al) uklidněných ocelí. Pokud je ocel uklidněná křemíkem (Si), což je většina současné produkce oceli, probíhá reakce v průběhu pokovení tímto způsobem pouze tehdy, pokud se Si a také fosfor (P) nacházejí v rozmezí koncentrací. Pokud je koncentrace Si a P mimo uvedené meze, není rychlost reakce Fe a Zn řízena pouze difúzí tj. nemá parabolický průběh. Děj má naopak lineární průběh a jeho rychlost se s časem nezpomaluje. Výsledný povlak je tvořen fázemi v celém svém průřezu, je tlustý (>120µm), světle až tmavě šedý. Je prokázáno, že zásadní vliv na průběh reakce železa a zinku má forma zeta fáze, která má buď zhuštěný charakter a transport iontů železa nutných pro další reakci se zinkem brzdí, nebo mu neklade žádné překážky, pokud je struktura této fáze rozvolněná. Žárové zinkování se většinou provádí v ocelových vanách při teplotě C tzv.vysokoteplotní zinkování. Při teplotách vysokoteplotního zinkování zeta fáze vůbec nevzniká, proto i průběh reakce mezi oběma kovy ztrácí závislost na složení základního materiálu. Vysokoteplotní zinkování se využívá především při pokovení spojovacího materiálu a temperované litiny

23 Pokud se žárově zinkují drobné díly, pak technologické operace probíhají v koších a po pokovení následuje odstředění. Důležitým technologickým parametrem procesu je doba zinkování tj. minimální doba setrvání zboží v zinkovací vaně potřebná pro vytvoření povlaku. V rámci této doby se pokovovaný díl musí ohřát na teplotu roztaveného zinku, musí proběhnout konečné dočištění solemi tavidla a následné pokovení. Především ohřátí je závislé na tloušťce základního materiálu a celkové hmotnosti pokovovaného dílu a prodlužuje celkovou dobu zinkování. Prodloužení doby zinkování nad dobu nezbytně nutnou k proběhnutí reakce Fe a Zn má podstatný vliv na tloušťku výsledného povlaku pouze u křemíkem uklidněných ocelí o složení platí, kde dochází k lineárnímu průběhu rychlosti reakce Fe a Zn. Pouze u těchto ocelí tloušťka povlaku s dobou zinkování významně narůstá. Jinak obecně platí, že na tlustším základním materiálu vznikají tlustší povlaky. Průběh reakce a kvalitu výsledného povlaku včetně tloušťky ovlivňuje i složení zinkové lázně. Obsah nečistot v zinkové lázni kromě železa a cínu (Sn) nesmí podle ČSN EN ISO 1461 přesahovat 1,5 hm%. Z technologických důvodů se do lázně přidává Al v koncentracích okolo 0,005 hm% (snižuje oxidaci povrchu zinkové taveniny). Často se pro zvýšení tekutosti do lázně přidává olovo (Pb), které vzhledem ke své rozpustnosti v zinku při teplotách zinkování dosahuje maximální koncentrace v zinkové tavenině 1,1 hm%. Běžná koncentrace v povlaku je 0,6 hm.%.obdobné vlastnosti jako Pb má v zinkové tavenině i bismut (Bi), jehož použití se vzhledem ke zdravotní nezávadnosti stále rozšiřuje. Z důvodů snížení rychlosti reakce Fe a Zn při pokovení křemíkem uklidněných ocelí se do lázně přidává jako legura nikl (Ni) v koncentracích 0,05-0,06 hm%. Komerčně se tato slitina nazývá Technigalva a v řadě českých zinkovnách se používá. Další slitina Galveco kombinuje uvedené vlastnosti Ni s obdobným působením Sn a Bi při celkových koncentracích obou prvků do 1,2 hm%. Tato slitina potlačuje reaktivitu

24 uklidněných ocelí v širokém rozsahu koncentrací Si a P (až do 0,4hm%Si). Uvedené legury ovlivňují průběh reakce oceli v tavenině a umožňují snížení teploty zinkování o 5-10 C, ale nemají podstatný vliv na korozní chování výsledného zinkového povlaku. Stejně jako u všech povrchových úprav, průběh a tím také výsledek pokovení v tavenině zinku ovlivňuje kvalita provedení jednotlivých technologických kroků předběžné úpravy, které mají zajistit kovové čistý povrch pokovaného dílu. Předběžná úprava pro kusové žárové zinkování se skládá z odmaštění, moření v kyselině chlorovodíkové (HCl) a jednotlivých mezioperačních oplachů. Speciální operací navíc oproti jiným technologiím je nanášení tavidla, které zajišťuje konečné dočištění povrchu oceli před pokovením. Způsob nanášení tavidla rozlišuje technologii žárového zinkování na tvz. suché a mokré zinkování. Při mokrém zinkování je tavidlo ve formě taveniny na hladině pokovovací lázně. Suché zinkování využívá vodný roztok solí, do kterého se díly ponoří a voda se následně, ještě před vstupem do roztaveného kovu, odpaří v sušárně. Základními složkami tavidla je chlorid zinečnatý a chlorid amonný. Na vlastnosti výsledného povlaku nemá výběr technologie žárového zinkování žádný vliv. Uvedené operace předběžné úpravy jsou schopny odstranit běžné zamaštění z výroby, rez a okuje. Okuje a rez není třeba odstraňovat před předáním zinkovně tryskáním, jak bývá zvykem v některých podnicích vyrábějících konstrukce. Tryskání naopak zbytečně zvyšuje tloušťku zinkového povlaku. Nečistoty jako např. barevné značení, zbytky strusky po svařování, silikonová barva proti uplívání rozstřiku při svařování, zbytky formovacích písků a tmely na utěsňování pórů a odlitků není naopak předběžná úprava v zinkovně schopna odstranit. Proto by se výrobce dílu určeného k pozinkování měl použití neodstranitelných prostředků vyhnout. Pokud to nelze, musí se zajistit jejich odstranění před předáním zinkovně. Zinkový povlak zhotovený žárovým zinkováním má oproti zinkovým povlakům připraveným jinými technologiemi určité výhody. Slitinové fáze na rozhraní ocel-povlak, které jsou výsledkem metalurgické reakce, jsou příčinou velmi

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K O R O Z I _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

5.6.17.11. Lakovny http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/lakovny Lakovna je prostor s technologickým zařízením pro nanášení organických povlaků z nátěrových hmot. Požadavky na lakovny

Více

Příprava povrchu je velmi důležitá pro funkčnost nátěru, proto byla do této příručky zařazena samostatná kapitola týkající se této problematiky.

Příprava povrchu je velmi důležitá pro funkčnost nátěru, proto byla do této příručky zařazena samostatná kapitola týkající se této problematiky. Aplikace nátěru Úvod Důvodem pro aplikaci nátěru je snaha ochránit natíraný materiál a/nebo dekorativní funkce. Funkčnost jakéhokoli nátěru je podmíněna mnoha faktory, zejména: přípravou povrchu tloušťkou

Více

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody:

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody: Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox R RH ROPOVODY, PLYNOVODY Nátěr na železné konstrukce, antikorozní základní i vrchní nátěr. Popis výrobku: Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota

Více

Povrchová úprava bez chromu Cr VI

Povrchová úprava bez chromu Cr VI Povrchová úprava bez chromu Cr VI Základem této povrchové úpravy jsou materiály Delta Tone 9000 a Delta Protect KL 100, takzvané basecoaty, což jsou anorganické povlaky plněné ZN a Al mikrolamelami rozptýlenými

Více

Lakovny a příslušenství

Lakovny a příslušenství Lakovny a příslušenství KOVOFINIŠ KF s.r.o. Zařízení pro předúpravu povrchů, lakovny a příslušenství, práškovny, hutní úpravárenské linky Vývoj Projekce/Konstrukce Výroba Instalace Servis KOVOFINIŠ úspěšně

Více

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto mateirálů. Děkuji Ing. D.

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Sloupek Bekafix. Obr. 1

Sloupek Bekafix. Obr. 1 1 Popis je vyroben z oceli Sendzimir (1) metodou profilového válcování. Sloupek je následně potažen vrstvou polyesteru. Sloupky Bekafix lze použít v kombinaci s panely Nylofor 3D, Nylofor 3-M, Nylofor

Více

KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT

KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT KVALITA ZA DOBROU CENU COLOR S.R.O. Barvy syntetické základní Primer S 2000 Barva syntetická základní Primer S-2000 je určen pro základní nátěry kovů a dřeva pod olejové, syntetické,

Více

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Lepení materiálů RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Princip Adheze Smáčivost Koheze Dělení lepidel Technologie lepení Volba lepidla Lepení kovů Zásady navrhování lepených konstrukcí Typy spojů Princip lepení Lepení

Více

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková KOROZE Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Oberflächentechnik Surface Engineering. Příprava lakování. WOLF - Univerzální přípravná stání pro lakování a SPOT opravy.

Oberflächentechnik Surface Engineering. Příprava lakování. WOLF - Univerzální přípravná stání pro lakování a SPOT opravy. Oberflächentechnik Surface Engineering Příprava lakování WOLF - Univerzální přípravná stání pro lakování a SPOT opravy s námi na špici Univerzální přípravná stání Přípravná stání a na nich prováděné pracovní

Více

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg NOVÁ TECHNOLOGIE DTM DIRECT TO METAL antikorozní základní i vrchní barva 11 m 2 /kg Jednosložková antikorozní akrylátová matná barva Na všechny druhy kovů, plechů, dřevo, beton a další povrchy bez použití

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů.

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. 1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. Výhody pájení : spojování všech běžných kovů, skla a keramiky, spojování konstrukčních

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.8 Realizace klempířských prací a dovedností

Více

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Není nad opravdu dobrý nástroj Pro nás, jakožto vynálezce vysokootáčkového řezného kotouče, je plynulá optimalizace a zlepšení našich výrobků

Více

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů =================================================

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================= ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================= Společnost: EST + a.s., Podolí 1237, 584 01 Ledeč nad

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._39 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

Montážní návod COMAX ALUKRYT

Montážní návod COMAX ALUKRYT Montážní návod COMAX ALUKRYT STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.:+420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Průběžné tryskače s válečkovou tratí

Průběžné tryskače s válečkovou tratí Průběžné tryskače s válečkovou tratí Tryskací technika Použitá tryskací zařízení Dopravní systémy Servis a náhradní díly Průběžné tryskače s válečkovou tratí se používají k odstraňování okují a rzi z povrchu

Více

TECHNICKÝ LIST HENSOTHERM 410 KS - indoor -

TECHNICKÝ LIST HENSOTHERM 410 KS - indoor - TECHNICKÝ LIST HENSOTHERM 410 KS - indoor - Protipožární nátěrový systém pro ocel schválení dle EN 13501-2 použití pro požární odolnost 30 60 min VLASTNOSTI Technika optimální vzhled díky nízkým tloušťkám

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

NABÍDKA APLIKAČNÍ TECHNIKA UČEBNÍ OBOR STAVEBNÍ

NABÍDKA APLIKAČNÍ TECHNIKA UČEBNÍ OBOR STAVEBNÍ NABÍDKA APLIKAČNÍ TECHNIKA UČEBNÍ OBOR STAVEBNÍ EST + a.s. Podolí 1237, 584 01 Ledeč nad Sázavou Telefon: +420 569 726 097 E-mail: prodej@estplus.cz www.estplus.cz OBSAH 1. stříkací pistole EST 116 + nádobka

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmkoriz-Pur OIL ROPOVODY, PLYNOVODY Popis výrobku: Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota pigmentovaná zinkofosfátem.

Více

SurTec ČR technický dopis 13B - 1 -

SurTec ČR technický dopis 13B - 1 - SurTec ČR technický dopis 13B - 1 - Problematika Předmětem zkoušek je tekutý čistící prostředek SurTec 101, vhodný pro ponor i postřik, s přechodnou ochranou proti korozi. Pozadí zkoušek tvoří fakt, že

Více

Ochranný lak na motor

Ochranný lak na motor Ochrana prostoru motoru Hedvábně lesklé, průhledné Pomocí dlouhodobého ochranného filmu vypadá motor, konstrukční díly, hadice a plechy v motoru jako nové. Zabraňuje vniknutí vlhkosti a chrání před korozí.

Více

Průmyslové nátěrové hmoty

Průmyslové nátěrové hmoty Průmyslové nátěrové hmoty Společnost FEYCOLOR vznikla v Německu v roce 1948 a je trvale úzce specializována na vývoj a výrobu vysoce kvalitních průmyslových nátěrů pro oblast antikorozní ochrany, ochrany

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid Strana 1 ze 3 06/2008/04 TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid OBLAST POUŽITÍ Dohromady s vhodnými základními nátěry se používá jako vysoce kvalitní, odstínově stálý vrchní nátěr

Více

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Rozdělení a druhy elektrod,značení,volba

Více

STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV

STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV *J. Mihulka **M. Másilko ***L. Unzeitig ****supervisor: O. Kovářík *Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175 ** Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175

Více

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 1. DRUHY OCELI A JEJICH VLASTNOSTI 2. DRUHY KOROZE NEREZOVÉ OCELI 3. NEREZOVÁ OCEL U BAZÉNOVÝCH INSTALACÍ 4. KOROZE NEREZOVÉ OCELI 5. PRAKTICKÉ RADY PRO POUŽITÍ NEREZOVÉ

Více

Construction. Ochranný protikorozní nátěrový systém. Popis výrobku. Zkušební zprávy. (Icosit EG-systém)

Construction. Ochranný protikorozní nátěrový systém. Popis výrobku. Zkušební zprávy. (Icosit EG-systém) Technický list Vydání 01/2012 Identifikační č.: 1615 (Icosit EG-systém) Ochranný protikorozní nátěrový systém Popis výrobku je kombinace osvědčených 2 - komponentních povlaků na bázi epoxidových pryskyřic,

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN

POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN Moderní systémy pro ochranu lakovacích kabin, které vyvinula, vyrábí a dodává společnost RSBP, zajišťují účinnou ochranu v provozech specializovaných na povrchovou úpravu

Více

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB ING. VÍT MOTYČKA, CSC. TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II MODUL 9 PROCESY VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ -NÁTĚRY 2005 STUDIJNÍ

Více

Poškození strojních součástí

Poškození strojních součástí Poškození strojních součástí Degradace strojních součástí Ve strojích při jejich provozu probíhají děje, které mají za následek změny vlastností součástí. Tyto změny jsou prvotními technickými příčinami

Více

Datum vytvoření Dekorativní a plastické nátěry Téma hodiny Nátěry reflexní, probrušované, šňůrkové

Datum vytvoření Dekorativní a plastické nátěry Téma hodiny Nátěry reflexní, probrušované, šňůrkové Škola Autor Číslo projektu Číslo dumu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Renata Jaborníková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_20_T_3.05 Datum vytvoření

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1207_soustavy_vytápění_4_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

Stroje, zařízení a přístroje na nanášení lepidel

Stroje, zařízení a přístroje na nanášení lepidel Stroje, zařízení a přístroje na nanášení lepidel Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_643_Stroje, zařízení a přístroje na nanášení lepidel_pwp Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Technický list AkzoNobel Powder Coatings Interpon BPP 600 (AL251F)

Technický list AkzoNobel Powder Coatings Interpon BPP 600 (AL251F) AkzoNobel Powder Coatings Technický list AkzoNobel Powder Coatings Interpon BPP 600 (AL251F) Popis produktu Interpon BPP 600 je bariérový práškový základní nátěr (primer), který je určen ke zvýšené ochraně

Více

A10 - Kapaliny v kanystrech

A10 - Kapaliny v kanystrech UVOLŇOVAČ RZI 5l obj. číslo: 94000238 Weicon Uvolňovač rzi a je svoji vícenásobnou funkcí nepostradatelný při opravách a údržbě. Z důvodu dobrého kapilárního působení a přilnavosti vnikne i do nejmenších

Více

QFC. Vysoce výkonná chladicí kapalina a inhibitor koroze

QFC. Vysoce výkonná chladicí kapalina a inhibitor koroze Havoline QFC Vysoce výkonná chladicí kapalina a inhibitor koroze Popis produktu Havoline QFC je vysoce výkonná koncentrovaná chladicí kapalina na bázi etylenglykolu pro chlazení motorů. Havoline QFC potřebuje

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

Technický list AkzoNobel Powder Coatings Interpon APP120 EL140G Aktivní primer proti rzi

Technický list AkzoNobel Powder Coatings Interpon APP120 EL140G Aktivní primer proti rzi AkzoNobel Powder Coatings Technický list AkzoNobel Powder Coatings Interpon APP120 Popis produktu Interpon APP 120 je práškový základní nátěr (primer) obsahující zinek určený ke zvýšené ochraně měkké oceli

Více

Koncentrát na čištění motoru. Čistič dílů motoru, převodů a pojezdového ústrojí. Příslušenství pro kanistr

Koncentrát na čištění motoru. Čistič dílů motoru, převodů a pojezdového ústrojí. Příslušenství pro kanistr Čistič dílů motoru, převodů a pojezdového ústrojí Čištění za studena Čistí rychle a důkladně kovy, lak a většinu umělých hmot od oleje, tuku, téru, živic, vosků, pryskyřic apod. Nepřenosné použití je ideální

Více

MOLYDUVAL Speciální maziva

MOLYDUVAL Speciální maziva MOLYDUVAL Speciální maziva MOLYDUVAL Tutela antikorozní prostředky 1 Všeobecně k ochraně proti korozi... 2 2 Příčiny vzniku koroze... 2 3 MOLYDUVAL antikorozní prostředky... 3 3.3 s olejovým filmem...

Více

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI Tato norma určuje požadavky na jakost pro ISOFUSION V700 zpracování sklovitých povlaků vrstvou skelného smaltování

Více

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 47088/2012 Ing. Švecová/385 12. července 2012 OŽPZ 655/2012 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Technický list systému Prášková nátěrová hmota

Technický list systému Prášková nátěrová hmota Technický list systému BU Powder Coatings Interpon PZ770 + Interpon BPP330 + Interpon top coat Popis produktu Nátěrový systém Interpon PZ770 + Interpon BPP330 + Interpon vrchní nátěr (top coat) je navržen

Více

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU Ing. Alexander Sedláček S.A.F. Praha, spol. s r.o. 1. Úvod, princip 2. Přehled metod vytváření ochranných povlaků 3. Použití technologií žárového

Více

Technické informace KAPITOLA 1. 1.1 Trhací nýty. 1.3 Výhody trhacích nýtů. 1.2 Vysokopevnostní nýtovací systémy

Technické informace KAPITOLA 1. 1.1 Trhací nýty. 1.3 Výhody trhacích nýtů. 1.2 Vysokopevnostní nýtovací systémy KAPITOLA 1 1.1 Trhací nýty 1.3 Výhody trhacích nýtů Trhací nýty se skládají z dutého nýtovacího tělesa, které je upevněno ke kovovému trnu. Zpracování trhacích nýtů je velmi jednoduché, protože se osazují

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

Informace o výrobku DELFLEET

Informace o výrobku DELFLEET Informace o výrobku DELFLEET BC - Basislack F390 VÝROBKY Delfleet BC pojidlo Delfleet čirý lak Delfleet MS tužidlo Delfleet MS tužidlo, krátké Delfleet ředidlo, dlouhé Delfleet ředidlo, normální Delfleet

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

Technický list Prášková nátěrová hmota

Technický list Prášková nátěrová hmota Technický list Prášková nátěrová hmota BU Powder Coatings Popis produktu je práškový základní nátěr (primer) obsahující zinek určený ke zvýšené ochraně měkké oceli před korozí. je epoxy-polyesterový primer,

Více

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost Kovové povlaky Kovové povlaky Kovové povlaky velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) Z hlediska funkce tloušťka pórovitost V el. vodivém prostředí katodický anodický charakter 2 Kovové povlaky

Více

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 3.1 Výchozí podklady... 3 3.2 Právní předpisy a technické normy použité pro návrh opravy... 3 3.3 Právní předpisy a technické

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

NABÍDKA STŘEŠNÍCH KRYTIN 2010

NABÍDKA STŘEŠNÍCH KRYTIN 2010 NABÍDKA STŘEŠNÍCH KRYTIN 2010 www.strechyvsacko.cz obchod@strechyvsacko.cz Hliník je jedním z nejčastěji používaných materiálů na výrobu střešní krytiny. Výhodami hliníkových plechových krytin je : vysoká

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1.

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1. Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1. Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Hodnoticí standard. Smaltér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Hodnoticí standard. Smaltér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Smaltér (kód: 23-067-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Zušlechťovač kovů Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie

SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie Potřebujete urychlit Váš výrobní proces? Využijte skvělé vlastnosti lepidla, kombinující pevnost současně s pružností. SikaForce -7550 V moderních

Více

3M Jednorázové ochranné oděvy. Ochrana a pohodlí... bez kompromisu

3M Jednorázové ochranné oděvy. Ochrana a pohodlí... bez kompromisu 3M Jednorázové ochranné oděvy 3M Ochrana a pohodlí...... bez kompromisu Evropské standardy 3M Jednorázové ochranné oděvy Společnost 3M, která celosvětově zastává přední postavení v oboru osobních ochranných

Více

produkty pro nejnáročnější klienty NÁTĚRY A STĚRKY

produkty pro nejnáročnější klienty NÁTĚRY A STĚRKY produkty pro nejnáročnější klienty NÁTĚRY A STĚRKY OCHRANA POVRCHŮ PROTI KOROZI, OTĚRU A EROZI Ceramic F/FSL Metal Tekutý epoxidový, otěru odolný tmel s keramicko - křemičitými plniči. V nabídce i varianta

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

5.6.10.1. Prach http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizace-praci/prach Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií ve vztahu k přípustnému expozičnímu limitu (PEL). Podmínky ochrany

Více

Požadavky na svářečská pracoviště

Požadavky na svářečská pracoviště 5.6.17.13.1. Požadavky na svářečská pracoviště http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektorybozp/svarovani/pozadavky-na-svarecska-pracoviste Požadavky na svářečská pracoviště stanovuje 5 vyhlášky č.

Více

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany Nová dimenze antikorozní ochrany Tři způsoby ochrany proti korozi Ocel je nejběžnějším stavebním materiálem na světě. Při působení atmosférických vlivů, jako je voda, kyslík a přírodní soli, však s těmito

Více

Koroze kovů (laboratorní práce)

Koroze kovů (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Koroze kovů (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-02 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) podle ČSN, TP a PN VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 04/2010 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Technický dokument. Použití spojovacích můstků na epoxidové bázi. DRIZORO CZ, s.r.o.

Technický dokument. Použití spojovacích můstků na epoxidové bázi. DRIZORO CZ, s.r.o. Technický dokument Použití spojovacích můstků na epoxidové bázi DRIZORO CZ, s.r.o. Obsah ÚVOD... 3 KOMPONENTY A SMĚS... 3 APLIKACE A SPOTŘEBA... 4 PŘIPOMÍNKY... 4 PREFABRIKOVANÉ BETONY... 5 ŘADA VÝROBKŮ

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE POVRCHY A JEJICH DEGRADACE Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 Povrch Rozhraní dvou prostředí (není pouze plochou) Skoková změna sil ovlivní: povrchovou vrstvu materiálu (relaxace, rekonstrukce)

Více

PLASTEHN C120 Základový plnič 2K (HS) HIGH SOLID FILLER-SURFACER (4:1)

PLASTEHN C120 Základový plnič 2K (HS) HIGH SOLID FILLER-SURFACER (4:1) PLASTEHN C120 Základový plnič 2K (HS) HIGH SOLID FILLER-SURFACER (4:1) KPF-tvrdidlo Plastehn C120 High-Solid je dvousložkový základový plnič s poměrem mísení 4:1. Je použitelný při opravách automobilů

Více

Praxe ve firmě GALVAN CZ, s. r. o.

Praxe ve firmě GALVAN CZ, s. r. o. Operační program: Název projektu: Student: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství Ing. Sylvie Kopaňaková Praxe ve

Více

Katalog. Elektrochemické. Čištění, Leštění, Značení a Galvanizace. .. účinné, rychlé a nenákladné.. Čistí a pasivuje sváry v jediné operaci..

Katalog. Elektrochemické. Čištění, Leštění, Značení a Galvanizace. .. účinné, rychlé a nenákladné.. Čistí a pasivuje sváry v jediné operaci.. Katalog Elektrochemické Čištění, Leštění, Značení a Galvanizace Čistí a pasivuje sváry v jediné operaci.. Značí kovové povrchy: tmavé a světlé značení.. Zvládá pomědění, galvanizaci, pozlacení.... účinné,

Více

Technický list. dalších přísad zajišťujících optimální průběh chemických reakcí a charakteristické

Technický list. dalších přísad zajišťujících optimální průběh chemických reakcí a charakteristické Technický list Vlastnosti: ANTIKON CK-S Antikon je ochranný nátěr na bázi cementu s obsahem anorganického pojiva a dalších přísad zajišťujících optimální průběh chemických reakcí a charakteristické vlastnosti

Více

Pájené spoje. Princip pájení: Druhy pájení:

Pájené spoje. Princip pájení: Druhy pájení: Pájené spoje Pájené spoje patří mezi nerozebíratelné spojení strojních součástí. Jde o spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. Princip pájení: Základem

Více

CENÍK M 25 POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PŘI MONTÁŽÍCH

CENÍK M 25 POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PŘI MONTÁŽÍCH CENOVÉ PODMÍNKY 2013/ I. CENÍK M 25 POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PŘI MONTÁŽÍCH I. Obecné podmínky ceníku 1. Rozsah platnosti ceníku 1.1 Ceník M 25 je určen pro povrchové úpravy technologických zařízení,

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU, SUROVIN A LÁZNÍ. Základní vlastnosti a zkoušky

VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU, SUROVIN A LÁZNÍ. Základní vlastnosti a zkoušky VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU, SUROVIN A LÁZNÍ Základní vlastnosti a zkoušky Konzistence, tekutost, sedimentace, hustota Obecně charakterizují zpracovatelnost nátěrových hmot Orientační určení konzistence

Více

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem 1 Všeobecné vlastnosti Tato specifikace stanovuje požadavky pro panely vyrobené z pozinkovaných drátů, svařené a následně potažené vrstvou polyesteru. Panely jsou určeny k oplocení. Tyto panely se používají

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._05 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

VLIV PŘEDÚPRAVY POVRCHU NA VÝSLEDNOU KVALITU PRÁŠKOVÉHO POVLAKU

VLIV PŘEDÚPRAVY POVRCHU NA VÝSLEDNOU KVALITU PRÁŠKOVÉHO POVLAKU VLIV PŘEDÚPRAVY POVRCHU NA VÝSLEDNOU KVALITU PRÁŠKOVÉHO POVLAKU Jaroslava SVOBODOVÁ, Sylvia KUŚMIERCZAK Katedra technologií a materiálového inženýrství, Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK,

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK, PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE František HELEBRANT, frantisek.helebrant@vsb.cz, Vladislav MAREK, marek@trifoservis.cz Souhrn Jedním z důležitých prvků každého strojního zařízení je mazivo.

Více

PROGRAMY UVÁDĚNÍ PRODUTKŮ ISOPA DĚLÁME, CO ŘÍKÁME. metylénchlorid

PROGRAMY UVÁDĚNÍ PRODUTKŮ ISOPA DĚLÁME, CO ŘÍKÁME. metylénchlorid PROGRAMY UVÁDĚNÍ PRODUTKŮ ISOPA DĚLÁME, CO ŘÍKÁME metylénchlorid 1 Informace na štítcích metylenchloridu CLP Signální slovo: Pozor Údaje o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži H319 Způsobuje vážné podráždění

Více

Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku (kód: H)

Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku (kód: H) Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku (kód: 33-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Truhlář

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. 621 Laboratoř chemická a radioizotopová 2. 622 Laboratoř metalografická 3. 623 Laboratoř mechanických vlastností 4. 624 Laboratoř korozní Laboratoř je způsobilá aktualizovat

Více

2-složkový nátěr na bázi polyuretan-acryl pololesklý 1 / 3. Popis přípravku

2-složkový nátěr na bázi polyuretan-acryl pololesklý 1 / 3. Popis přípravku Účel použití přípravku: PU 250-50 d15/0412 2-složkový nátěr na bázi polyuretan-acryl pololesklý 1 / 3 Popis přípravku Velmi kvalitní 2-složkový protikorozní nátěr na bázi polyuretan-acryl s delší dobou

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více