Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví"

Transkript

1 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová

2 Anotace Tento výukový materiál (učební texty) s názvem Technologické postupy používané v autolakýrnictví byl zpracován jako studijní pomůcka-studijní podklad v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 realizovaného v Střední odborné škole Otrokovice pro potřeby školení. Práce je zaměřena na následující otázky související s povrchovou úpravou pozinkovaných materiálů. Prohlášení Prohlašuji, že jsme tuto práci vypracovali samostatně, s využitím poznatků získaných studiem odborných publikací, článků, absolvovaných odborných stáží a exkurzí ve firmách a studiem citované literatury. V Otrokovicích dne 12. února 2007 Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová - 2 -

3 OBSAH: strana: Anotace, prohlášení....2 Obsah Vlastní práce - Úvod ELEARNING 1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v autolakovnách Provoz lakovacích zařízení Stříkání nátěrových hmot Žárové zinkování ponorem Test k ověření znalostí Teoretická část 2.1 Úvod k problematice stříkání a oprav pozinkovaných karosérií Nová technologie stříkání a využití novodobých N.H Korozní prostředí pro použití barev (C1-C5) Protikorozní ochrana Promítnutí výukového filmu Seznámení s výrobky firmy Henelit, Sata, Wagner Praktická ukázka 3.1 Příprava pozinkovaného podkladu Základní nátěr Vyrovnávací nátěr Konečný nástřik Nácvik praktických dovedností 4.1 Seznámení s pracovištěm a používanými materiály Vyzkoušení si technologického postupu z praktické ukázky 41 Evaluace - dotazník Seznam použité literatury Seznam použitých obrázků Tematický plán

4 Úvod Autolakýrnická specializace prošla za poslední období velkými změnami. Ruku v ruce s rozvojem akrylátové chemie se rozvíjejí i nové technologie povrchových úprav karosérií. Ještě před dvaceti lety preferované syntetické vypalovací a nitrokombinační nátěrové hmoty dnes nahrazují nátěrové hmoty na bázi akrylátové disperze, které mají nejen lepší technologické a zpracovatelské vlastnosti než hmoty vypalovací, ale jsou i šetrnější k životnímu prostředí. Karosérie osobního automobilu je velmi exponovaným místem, na které působí řada nepříznivých mechanických, chemických a povětrnostních vlivů. Na druhé straně automobil se často stává členem rodiny, a proto požadavky na kvalitu jeho povrchové úpravy bývají ze strany jeho uživatelů velmi vysoké. Splnění těchto požadavků závisí na znalostech jednotlivých technologických postupů, nanášecích technik a řemeslné zručnosti lakýrníka

5 1. E-LEARNING 1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v autolakovnách Obr.1 Podmínky pro zřizování lakoven Při zřizování a provozu lakoven musí být z hlediska bezpečnosti dodrženy požadavky těchto předpisů: - stavební řešení ČSN , , ČSN provozní požadavky ČSN , ČSN Při zřizování technologického zařízení pro lakovnu je nutno zvážit, zda bude umístěno ve stávajících prostorách nebo se bude jednat o výstavbu nového objektu. Změna použití budov - 5 -

6 Při změně použití budov je nutno přehodnotit, zda je toto přípustné dle požadavků stavebních předpisů a zda jsou uvažované objekty vhodné také z hlediska bezpečnostního, tj. zda odpovídá prostor požadavkům ČSN a ČSN 0201, zda bude odpovídat vzduchotechnické zařízení požadavkům na větrání daného prostoru, zda budou vyhovující stanovená pásma OP a SNV v daném prostoru. Stupeň nebezpečí v lakovnách Stupeň nebezpečí v lakovnách závisí na způsobu prováděné práce, přičemž nejmenší riziko je při ponořování výrobků do lakovacích lázní. Při nanášení barev štětcem je nebezpečí větší a to hlavně z důvodů možného samovznícení. Při povrchové úpravě stříkáním dochází k velkému úletu nátěrové hmoty, vytvořená mlhovina se usazuje na stěnách stříkací kabiny, vznikají vznětlivé páry, přičemž ředidla smíšená v určitém poměru se vzduchem jsou výbušná. Při zřizování lakoven je nutno řídit se těmito požadavky: lakovny se zřizují v přízemních budovách nebo v nejvyšším podlaží objektu a musí mít dobrou, účinnou ventilaci. Tyto provozovny musí mít stěny, podlahy a stropy z materiálu, který je odolný ohni. Lakovna musí mít dva východy do různých směrů, nehořlavé požární dveře s otvíráním ven. Stěny lakovny musí být hladké snadno omyvatelné podlaha beze spár, se spádem k odpadní jímce. V lakovnách, sušárnách a ve skladech nátěrových hmot je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm a světlem. Vytápění lze provádět pouze topnými tělesy v horní části zešikmenými. Elektrická instalace musí vyhovovat stanovenému prostředí. Kovové části stříkacích kabin a odsávacího zařízení musí být uzemněny. Zbytky nátěrových hmot se musí pravidelně odstraňovat nejiskřícím nářadím

7 Označení pracoviště Každé pracoviště, kde se nanášejí, upravují nebo rozvádějí nátěrové hmoty, musí být označeno na vstupních dveřích výstražnými značkami podle ČSN , ČSN a ČSN Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm, - Nepovolaným vstup zakázán, - Nehasit vodou. Tyto nápisy mohou být také umístěny podle potřeby i na jednotlivých pracovištích. Pro vodou ředitelné nátěrové hmoty, kde se doporučuje hašení vodou a pro práškové plasty se použije pouze výstražných značek. Obr.2-7 -

8 Na pracovišti musí být umístěn: - návod k obsluze zařízení včetně pracovně bezpečnostních podmínek a termín čištění, - návod pro poskytnutí první pomoci při spáleninách, úrazech elektrickým proudem, otravách výpary rozpouštědel a jiných možných úrazech a označení nejbližšího místa první pomoci, - požární řád a poplachová směrnice Úprava pracoviště a zařízení V místnostech bezprostředně sousedících s lakovnou nesmějí být v blízkosti vstupu do lakovny zdroje jiskření ani otevřeného ohně. Dříve do prostorů sousedících s lakovnou musí být otevíratelné ve směru úniku. Lakovny nesmějí být používány pro skladování nátěrových hmot. Musí být zabezpečeno, aby koncentrace výparů v žádném místě nepřesáhla 25 % spodní meze výbušnosti. Výpary kapalin a částice nátěrových hmot rozptýlené při stříkání musí být kromě toho odsávány místně, případně celkově, jestliže použitá technologie zaručuje malý rozptyl. Stříkací pistole s automatickým ovládáním musí být zajištěny tak, aby stříkání mohlo započít až po zapnutí odsávacího zařízení. Jako rozprašovací látky se nesmí při stříkání používat kyslík ani hořlavé plyny. Všechna strojní a výrobní zařízení s výjimkou těsnění, hadic apod. musí být z nehořlavého materiálu. Pro náplň suchých filtrů kabin pro nástřik je dovoleno použít dřevité vlny. Nástřik nátěrových hmot se smí provádět pouze na účinně větraných pracovištích (stříkacích kabinách), vybavených zařízením pro zachycování zbytků nátěrových hmot z odsávaného vzduchu a ohrazených nejméně ze třech bočních stran stěnami, ve kterých je možno zřídit otvory pro průchod dopravníků s výrobky. Nástřik nátěrových hmot se smí provádět rovněž v pojízdných stříkacích kabinách vybavených účinným odsávacím a filtračním zařízením, které musí zajistit, že mlhovina nátěrových hmot nebude unikat - 8 -

9 mimo kabinu do okolního prostoru haly, přičemž kontaminovaný vzduch nebude odsáván přes osobu stříkače. Na pracovišti za touto kabinou musí však být současně instalováno i zařízení pro vysušení nátěru, který zajistí, aby z plochy nastříkaných výrobků neunikaly do okolního prostoru výpary rozpouštědel, přičemž takto řešené zařízení se považuje za zařízení, pracující osamoceně v hale. Průchozí šířka montážních nebo obslužných uliček mezi výrobními zařízeními a konstrukcí budovy se volí podle požadavků výrobce zařízení, nejmenší šířka této uličky, nezmenšená žádným vystupujícím zařízení nebo armaturami, musí být 60 cm. Obr.3-9 -

10 Dovážená zařízení Dovážená nevýbušná zařízení pro lakovny a zařízení pro nanášení nátěrových hmot v elektrickém poli musí být ověřena Státní zkušebnou č. 210 v Ostravě Radvanicích, přičemž za ověření odpovídá dovozce. Výrobní zařízení z dovozu, ve kterých je nebezpečí vzniku požáru, posuzuje z hlediska požární bezpečnosti Hlavní správa požární ochrany ČR. Všechna technologická zařízení z dovozu musí odpovídat českým právním a technickým předpisům. Elektrická zařízení jsou součástí téměř všech současných technologií. Energie elektřiny se obvykle projevuje ve chvíli, kdy ostatní podmínky dají předpoklad k projevu zcela nežádoucímu. V problematice lakoven a nátěrových hmot je to převážně vazba poruchy elektrické se vznikem nebezpečných koncentrací v okolí. Toto nebezpečí skutečně existuje a nemělo by být podceňováno. Statická elektřina vzniká všude tam, kde dochází ke tření, oddělování apod. dvou látek, z nichž alespoň jedna je dokonalým izolantem. Dále pak také rozstřikováním a rozprašováním kapalné nebo prachové povahy, kde zase záleží na izolačních vlastnostech zúčastněných látek. Stříkání nátěrových hmot a práškových plastů je jeden z typických příkladů vzniku statické elektřiny, a proto se při zajišťování bezpečnosti lakoven musíme zabývat odstraňováním nebezpečných účinků statické elektřiny. Toto je zejména nutné při využití elektrického pole pro nanášení nátěrových hmot a práškových plastů použití tzv. elektrostatického způsobu stříkání. Při tomto způsobu stříkání dochází k využití užitných vlastností statické elektřiny, které jsou však doprovázeny i negativními vlivy. Je zde tedy velmi nutné zachovat podmínky stanovené pro provoz lakoven s ohledem na účinky statické elektřiny, které jsou uvedeny v ČSN

11 Ochrana pro bezpečnost práce, ochrana zdraví při zpracování laků Základem jsou předpisy o bezpečnosti práce. Zpracování polyuretanu, izokyanátu. Informace o používání dýchací masky. Informace o zpracování polyesterových a epoxidových pryskyřic. Informace o organických rozpouštědlech. Všeobecně platí, aby při zpracování nátěrových výrobků, zvláště při stříkání, nedocházelo k překročení povolených hodnot plynů, par a aerosolů na pracovišti. Pokud dojde při stříkání k navýšení koncentrace škodlivých látek, plyny, páry, aerosoly nad povolenou koncentraci, je nutné používat dýchací masku. Použití druhu dýchací masky se řídí koncentrací škodlivých látek Polomasky s filtrem (nejlepší je kombinace filtru na rozpouštědla a jemného prachového filtru) mají zachytit koncentraci škodlivých látek 0,1 obj. %, přičemž musí být garantována výměna kyslíku proudící do masky nejméně 17%. Šroubovací filtr, který je součástí celomasky, zachytí koncentraci škodlivých látek do 0,5 obj.%, přičemž i zde musí být zajištěna výměna vzduchu min. 17%. Při vyšších koncentracích škodlivých látek se používají dýchací masky, které jsou nezávislé na atmosférickém vzduchu (mají samostatný přívod vzduchu). Uvedená provedení jsou platná prakticky pro všechny natírací materiály, které obsahují rozpouštědla, pojiva nebo pigmenty. Doporučuje se používat polomasku s kombinovaným filtrem. Při silném stříkaní, např. více lakýrníků proti sobě nebo při nedostatečné ventilaci, je

12 vhodné použít přístroje, které mají svůj zdroj kyslíku, který není závislý na atmosférickém vzduchu. Dále je třeba dbát, aby PUR-nátěrové hmoty nezpracovávaly osoby, které jsou náchylné k alergiím, astma nebo bronchitidě. Filtry dýchací masky se mají včas měnit, nejpozději při prvním ucítění rozpouštědla. Opatření pro bezpečnost práce, ochrana zdraví při zpracování laků Nepoužité filtry, které nejsou uloženy v obalu, se musí později po půl roce vyměnit. Při silné tvorbě stříkací mlhy je třeba používat ochranné prostředky na kůži, ruce a vhodné čistící prostředky. Lakýrníci, kteří jsou vystaveni silnému znečištění při stříkání, mají nosit vhodný ochranný oděv (antistatický, odolný plamenům). Zaměstnavatel je povinen tento oděv včas vyměnit. Části oděvů, které jsou zašpiněné hořlavými nátěrovými hmotami, představují zvýšené nebezpečí požáru. Při výběru oděvu (kombinézy) by se to mělo brát v úvahu. Tkanina oděvu by neměla být z umělých, lehce tavitelných vláken, které zvyšují nebezpečí poškození kůže při požáru. Klasifikace nebezpečných látek Klasifikace nebezpečnosti (příp. hořlavosti) nátěrových hmot včetně tužidel, ředitel a různých přísad a přípravků, je dána příslušnými zákony a je na posouzení odborníků. Ke každému výrobku by měl dodavatel dodat návod k použití a bezpečnostní listy, ve kterých jsou uvedeny všechny potřebné informace pro 1. pomoc, likvidaci, podmínky zpracování, skladování apod

13 1.2 Provoz lakovacích zařízení Výsledek lakování není závislý pouze na lakovacím materiálu a jeho zpracování, ale také na stavu stříkací a sušící kabiny a nářadí. Zpracování laku by mělo být při teplotě C. Vzduch ke stříkání musí být bez oleje a vody. (denně kontrolovat odlučovač oleje). Stříkací tlak musí být konstantní. Důležitá je volba správné trysky a udržování její čistoty. Pro rovnoměrný odraz stříkání je důležitá i čistota vzduchových trysek. Obr.4 Pro udržování čistoty ve stříkacích a sušících prostorách slouží v první řadě odpovídající a funkční zařízení pro přívod a odsávání vzduchu, které zároveň slouží jako bezpečnostní faktor, aby se zabránilo tvorbě výbušných par obsahujících rozpouštědla (v koncentraci se vzduchem). Vedle stříkací techniky hraje rozhodující roli pro kvalitu lakování odborné zařízení na přívod a odsávání vzduchu. Potřeba vzduchu pro stříkací kabinu je cca m 3 /h. Přívod vzduchu pro stříkání z dílny se nedoporučuje, protože se zvyšuje náklady na dodatečnou filtraci vzduchu proti prachu. Obr

14 Nasávaný vzduch musí jít přes filtr a zahřívací agregát. To platí především pro studené roční období a pro kombinované stavební provedení, to znamená, když stříkací box slouží zároveň jako sušící. (kombokabina). Množství převáděného vzduchu závisí na velikosti stříkacího prostoru a je v přímé souvislosti s množstvím odsávaného vzduchu. V každém případě musí být přiváděno takové množství vzduchu, aby ve stříkacím prostoru byl přetlak. Dostatečný poměr mezi přívodem a odtahem vzduchu je 1 : 1,05 Podtlak vede k znečištění čerstvého laku, protože nečistotami nabitý vnější vzduch proniká škvírami a netěsnostmi do stříkacího prostoru a může kontaminovat čerstvý lak. Z tohoto důvodu hraje přetlak v kabině spolu s funkčním filtračním systémem přiváděného vzduchu zvlášť významnou roli. Filtry musí být samozřejmě účinné a stále čisté. Stupeň pohlcení prachu u jemného filtru by neměl být menší než 99,8%. Zvlášť důležité je, aby byl vzduch přiváděn přes vhodný rozdělovač. To zabrání přívodu příliš silného proudění vzduchu. To by nezatěžovalo příliš pouze lakýrníka, ale vedlo by to k víření vzduchu, ve kterém by se dlouho držela mlha za stříkání, která obsahuje prach z barvy. Ten by potom dříve nebo později klesl na čerstvé lakování a zašpinil by ho. Klesavá rychlost vzduchu nesmí být příliš velká, protože by rychle zaschla vrchní vrstva laku. To by vedlo nejen ke špatnému rozlití barvy, ale také k vytvoření krupičky díky nepřijetí (nerozpuštění) stříkací mlhy zaschlým povrchem. Dále může díky rychlému zaschnutí vrchní vrstvy dojít ke ztrátě lesku a k vytvoření prasklin. Pokud to dovolí místní poměry, doporučuje se vést, případně dělit vzduch po celé ploše stropu. Rychlost klesání vzduchu 0,3 m / sec. Měřeno ve volném příčném řezu kabiny je obecně považováno za dostatečné (cca 350x výměna vzduchu za hodinu). Je účelné, aby vzduch odcházel odsávacím kanálem v podlaze stříkacího boxu (oddělení za sucha s filtrem)

15 Pracovní, bezpečnostní a provozní předpisy. Stříkací a sušící box (kombokabina) musí splňovat příslušné předpisy a mít povolení pro provoz příslušnými úřady (Ministerstvo životního prostředí, ČIŽP). Pro skladování lakařského materiálu, ředidel, tužidel a jiných rozpouštědel je třeba dbát bezpečnostních listů, požárních a jiných předpisů a nařízení. Zatížení hlukem musí odpovídat hygienickému předpisu. Poznámka: Uvedené bezpečnostní předpisy jsou pouze obecné. Pro povolení provozu stříkacího a sušícího zařízení je třeba dbát všech pokynů, nařízení a předpisů danými odborně vypracovaným projektem

16 1.3 Stříkání nátěrových hmot Princip nanášení nátěrových hmot stříkáním spočívá ve vypuzování vhodně upravené nátěrové hmoty ze stříkacího zařízení ve formě drobných kapiček, které se na povrchu slévají v souvislý nátěrový film. Stříkání nátěrových hmot vzduchové-pneumatické je jednou z nejčastěji používaných technik nanášení s velkou možností různých variant a stupňů mechanizace. Metoda, která vycházela ze známé fixírky, byla upravována do nejrůznějších podob. Ve srovnání s natírací technikou je stříkání až 5x produktivnější, je méně náročné na fyzickou námahu pracovníka a lze jim nanášet většinu typů nátěrových hmot. Při vhodném tvaru stříkaných předmětů a správné volby hustoty, průměru trysky, tlaku vzduchu a vzdálenosti pistole od předmětu je dosahováno nátěru stejnoměrné tloušťky, slitého, hladkého, s dostatečnou krycí schopností a s minimální pórovitostí. Stříkací technika je vhodná na předměty málo členité, rovné a větších rozměrů, kde jsou přiměřené i ztráty nátěrových hmot, kterým říkáme prostřik. Při stříkání výrobků složitějších tvarů a malých rozměrů vznikají prostřikem větší ztráty, neboť část nátěrové hmoty dopadá mimo stříkaný předmět a je nevyužita. Ztráty, které při stříkání vznikají, závisejí na tvaru výrobku, tlaku vzduchu a hustotě nátěrové hmoty a pohybují se od 25-80%. Členité výrobky s prohlubněmi je možné stříkat pouze do určitých rozměrů. V těchto místech se často tvoří vzduchový polštář, který brání dokonalému pokrytí všech míst nátěrem. Další nevýhodou je spotřeba velkého množství ředidel (nátěrové hmoty určené ke stříkání musí být řidší), která vytěkají z nátěru a zhoršují ovzduší na pracovištích. Z těchto důvodů musí být pracoviště odsávána a větrána, což spolu s energetickými nároky na přisoušení, eventuelně vypalovaní nátěrových hmot zvyšuje náklady na provoz stříkárny

17 Kvalitu nástřiku ovlivňuje: - teplota, čistota, vlhkost prostředí i podkladu - hustota a filtrace nátěrové hmoty - stejnoměrnost a tloušťka nástřiku - vzdálenost a sklon pistole ke stříkané ploše - vhodně seřízená šíře paprsku - správné překrývání stříkaných pasů Obr. 6 Výhody stříkací techniky: - univerzální použití v kusové i hromadné výrobě - velký výkon - přiměřené ztráty nátěrových hmot - malé nároky na fyzickou námahu pracovníka Obr.7 Nevýhody stříkací techniky: - stejnoměrný, slitý, hladký nátěr s minimální pórovitostí - větší ztráty prostřikem při stříkání výrobků složitějších tvarů - nelze stříkat nátěrové hmoty s obsahem pigmentu olova - spotřeba velkého množství ředidel

18 Technologie nanášení materiálu stříkáním Značné změny však za poslední období doznaly povrchové úpravy automobilu. Dříve používané nitrocelulózové, syntetické nebo nitrokombinační nátěrové hmoty byly velmi náročné na technologii zpracování. Musely se sušit (cca 15 minut) vypalovat (až 50 minut), což vyžadovalo velké množství energie a času. Proto jsou v posledních letech nahrazovány moderními dvousložkovými akrylátovými nátěrovými hmotami a NH vodu ředitelnými, které se pouze přisušují a zrychlují tak celý proces povrchové úpravy. Zahraniční výrobci je dodávají na trh pod různými názvy (např. Dupon, Standox) v ucelených řadách od základního nátěru po vrchní lak. Příklad technologického postupu nástřiku automobilů akrylátovými nátěrovými hmotami: 1. příslušný díl odmastíme a odrezíme, 2. obrousíme hrubší brusným papírem, ofoukáme vzduchem, 3. díl vytmelíme dvousložkovým polyesterovým tmelem, 4. obrousíme brusným papírem, ofoukáme vzduchem, 5. nastříkáme plničem a necháme proschnout, 6. brousíme bruskou jemným brusným papírem, 7. brousíme ručně velmi jemným brusným papírem pod vodou, po zaschnutí ofoukáme vzduchem, 8. nástřik dvousložkovou akrylátovou barvou, 9. druhý nástřik dvousložkovou akrylátovou barvou, 10. nástřik akrylátovým lakem Před nástřikem dobře vybrousíme a očistíme všechny sváry. Kliky, rámečky od reflektorů apod. odmontujeme, okna a další části zakryjeme papírem pomocí lepící pásky. Nejdříve stříkáme střechu, pak víka motoru a zavazadlového prostoru a nakonec postranní části

19 Technika nástřiku Stříkáním nanášíme nátěrovou hmotu pistolí na plochu, kde každý plošný tah začíná těsně před plochou a končí vedle ní. Jednotlivé proudy střiku se zhruba z jedné třetiny překrývají, aby se dobře slévaly. Obrátky při jednotlivých tazích se nesmějí dít na okrajích plochy, nátěrová vrstva by na těchto místech byla příliš tlustá a celkový nástřik by nebyl stejnoměrný. Spoušť pistole nedržíme křečovitě. Technika nástřiku je závislá na druhu stříkané nátěrové hmoty ( základní barva, lak, plnič), na velikosti a druhu podkladu, stříkáme ze vzdálenosti asi cm tlakem 2,5 až 3,5 atm., pistoli držíme skloněnou ke stříkané ploše v úhlu až 45. Svislé plochy stříkáme kolmo k opracované ploše. Stříkáme vždy směrem od sebe, začneme stříkat nejbližší pás na stříkané ploše a postupujeme ke vzdálenější části. Odražené kapky nepadají do nástřiku, ale na nenastříkanou plochu a jsou při přestřiku zality. Po nastříkání jedné vrstvy stříkáme na předmět kolmo druhou vrstvu. Pro kvalitní stříkání je důležité správně ovládat spoušť pistole. Spoušť může být zmáčknuta na doraz pouze při plynulém pohybu pistole a při zvolnění pohybu musíme spoušť povolit. V těchto místech je nátěrová hmota nanesena velmi sytě a snadno zde stéká. Nikdy nestříkáme na jedno místo, aniž pistolí pohybujeme. Nástřiky větších ploch se provádějí křížově jako u nátěru štětcem. Oba dva nástřiky musí být na sebe kolmé, stejnoměrné po celé ploše. Stříkáme plochým střikem. Pistolí pohybujeme rychleji, a proto nařídíme silnější střik. Při nástřiku dřevěných podkladů stříkáme poprvé nejdříve po vláknech, podruhé napříč dřevních vláken. Nástřiky drobných a členitých předmětů provádíme kulatým střikem. U členitých ploch nejprve stříkáme nejobtížnější, hůře přístupná místa, teprve potom ostatní plochu. Při stříkání svislé plochy musíme dbát na to, aby čerstvě nastříkaná vrstva nestékala. Proto je vhodné nechat první nástřik chvíli zasychat. Úzké plochy stříkáme pouze jedním směrem po délce

20 Zásady bezpečnosti a hygieny při práci na stříkacích pracovištích Při stříkání nátěrových hmot dochází k velkému rozptylu zdraví škodlivých látek. Jedovaté jsou zejména sloučeniny ředidel a izokyanátů z tužidel. Proto bychom měli stříkat pouze v prostorách k tomu uzpůsobených. Na automatizovaných linkách je pracovník zpravidla chráněn jednorázovým ochranným oděvem a napojením na centrální tlakový rozvod dýchacího vzduchu, který je nezávislý na okolním prostředí. Vzduch je pracovníkovi veden do jednotky filtru s aktivním uhlím a odtud je neredukovaný přiváděn do stříkací pistole. Vedlejší větev s dýchacím vzduchem je dostatečně čištěna ve výkonných filtrech s aktivním uhlím, odkud vede do krytu hlavy dýchací hadicí. V prostorách, kde nemáme k dispozici samostatný přívod dýchacího vzduchu nebo účinné odsávání, je nutné se chránit před vdechováním barevné mlhy nebo ředidel respirátory. Samozřejmostí je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Zvláštní nebezpečí v lakovnách a stříkárnách představuje prach, který se usazuje ve stříkacích kabinách a v odsávacích zařízeních, do nichž se dostává z nanášecích, brousících, leštících strojů, neboť za určitých podmínek může dojít k jeho samovznícení. Proto se nedoporučuje (a někdy je i zakázáno) stříkat v jedné kabině různé druhy nátěrových hmot, např. nitrocelulózové a polyesterové

21 1.4 Žárové zinkování ponorem Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky, které vytvářejí bariéru mezi ocelí a korozním prostředím. Nejčastěji využívaným kovem, který je především v ochraně proti atmosférické korozi schopen zajistit dlouhodobou živnost ocelového dílu, je zinek. Způsobů nanášení povlaku zinku je několik, ale nejběžněji využívanou technologií je žárové zinkování ponorem. Tato technologie se používá jednak v kontinuálních procesech jako je žárové zinkování pásu a drátu, dále na poloautomatizovaných linkách při žárovém zinkování trubek nebo fitinků, ale především při žárovém zinkování různých typů ocelových dílů a konstrukcí v procesu tzv. kusového zinkování, kterých bylo např. v roce 2003 jen v evropských státech sdružených v European General Galvanizers Association (EGGA) pozinkováno 6 mil. t, z toho v České republice 100 tis.t. Z tohoto množství žárově pozinkovaných konstrukcí je většina použita bez další povrchové ochrany. Pouze část je dodatečně upravována organickým povlakem. Těchto aplikací neustále přibývá, protože duplexní systém má známé výhody oba typy protikorozní ochrany se vzájemně podporují a mají celkově delší živnost. Lepší jsou i estetické vlastnosti povlaku. Žárovým zinkem jako povrhem pod nátěr se zabývá i řada norem ČSN EN ISO Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. V uvedených normách je na žárový zinek nahlíženo pouze jako na podklad, který musí splnit určité požadavky viděné z pohledu aplikace barvy, bez ohledu na fyzikálněchemickými principy vytváření povlaku s tím související vlastnosti vrstvy. Právě tyto základní informace o technologii žárového zinkování, požadavcích na výrobek a o normách pro žárové zinkování, kterými jsou především ČSN EN ISO 1461 a ČSN EN ISO

22 Žárové zinkováni ponorem Dále jen žárové zinkování je metalurgický proces, při kterém se povlak na ocelovém nebo železném dílu vytváří vzájemnou reakcí základního materiálu výrobku se zinkovou taveninou v lázni. Při reakci kovově čistého povrchu oceli s roztaveným zinkem vznikají postupně slitinové fáze železa a zinku (gama, delta, zeta), ve kterých směrem od rozhraní materiál-povlak klesá obsah železa (Fe). Při vytahování z lázně ulpí na slitinových fázích vrstva čistého zinku (fáze eta). Pokud v průběhu chlazení tato vnější vrstva zinku nereaguje se železem, pak povlak zůstává kovově lesklý. Za přítomnosti legujících prvků, které nejsou rozpustné v pevné eta fázi zinku (cín, olovo), krystalizuje povrchová vrstva zinku a vytváří různě orientované krystaly tzv. květu. Povlak s uvedenou strukturou vzniká vždy na neuklidněných a hliníkem (Al) uklidněných ocelí. Pokud je ocel uklidněná křemíkem (Si), což je většina současné produkce oceli, probíhá reakce v průběhu pokovení tímto způsobem pouze tehdy, pokud se Si a také fosfor (P) nacházejí v rozmezí koncentrací. Pokud je koncentrace Si a P mimo uvedené meze, není rychlost reakce Fe a Zn řízena pouze difúzí tj. nemá parabolický průběh. Děj má naopak lineární průběh a jeho rychlost se s časem nezpomaluje. Výsledný povlak je tvořen fázemi v celém svém průřezu, je tlustý (>120µm), světle až tmavě šedý. Je prokázáno, že zásadní vliv na průběh reakce železa a zinku má forma zeta fáze, která má buď zhuštěný charakter a transport iontů železa nutných pro další reakci se zinkem brzdí, nebo mu neklade žádné překážky, pokud je struktura této fáze rozvolněná. Žárové zinkování se většinou provádí v ocelových vanách při teplotě C tzv.vysokoteplotní zinkování. Při teplotách vysokoteplotního zinkování zeta fáze vůbec nevzniká, proto i průběh reakce mezi oběma kovy ztrácí závislost na složení základního materiálu. Vysokoteplotní zinkování se využívá především při pokovení spojovacího materiálu a temperované litiny

23 Pokud se žárově zinkují drobné díly, pak technologické operace probíhají v koších a po pokovení následuje odstředění. Důležitým technologickým parametrem procesu je doba zinkování tj. minimální doba setrvání zboží v zinkovací vaně potřebná pro vytvoření povlaku. V rámci této doby se pokovovaný díl musí ohřát na teplotu roztaveného zinku, musí proběhnout konečné dočištění solemi tavidla a následné pokovení. Především ohřátí je závislé na tloušťce základního materiálu a celkové hmotnosti pokovovaného dílu a prodlužuje celkovou dobu zinkování. Prodloužení doby zinkování nad dobu nezbytně nutnou k proběhnutí reakce Fe a Zn má podstatný vliv na tloušťku výsledného povlaku pouze u křemíkem uklidněných ocelí o složení platí, kde dochází k lineárnímu průběhu rychlosti reakce Fe a Zn. Pouze u těchto ocelí tloušťka povlaku s dobou zinkování významně narůstá. Jinak obecně platí, že na tlustším základním materiálu vznikají tlustší povlaky. Průběh reakce a kvalitu výsledného povlaku včetně tloušťky ovlivňuje i složení zinkové lázně. Obsah nečistot v zinkové lázni kromě železa a cínu (Sn) nesmí podle ČSN EN ISO 1461 přesahovat 1,5 hm%. Z technologických důvodů se do lázně přidává Al v koncentracích okolo 0,005 hm% (snižuje oxidaci povrchu zinkové taveniny). Často se pro zvýšení tekutosti do lázně přidává olovo (Pb), které vzhledem ke své rozpustnosti v zinku při teplotách zinkování dosahuje maximální koncentrace v zinkové tavenině 1,1 hm%. Běžná koncentrace v povlaku je 0,6 hm.%.obdobné vlastnosti jako Pb má v zinkové tavenině i bismut (Bi), jehož použití se vzhledem ke zdravotní nezávadnosti stále rozšiřuje. Z důvodů snížení rychlosti reakce Fe a Zn při pokovení křemíkem uklidněných ocelí se do lázně přidává jako legura nikl (Ni) v koncentracích 0,05-0,06 hm%. Komerčně se tato slitina nazývá Technigalva a v řadě českých zinkovnách se používá. Další slitina Galveco kombinuje uvedené vlastnosti Ni s obdobným působením Sn a Bi při celkových koncentracích obou prvků do 1,2 hm%. Tato slitina potlačuje reaktivitu

24 uklidněných ocelí v širokém rozsahu koncentrací Si a P (až do 0,4hm%Si). Uvedené legury ovlivňují průběh reakce oceli v tavenině a umožňují snížení teploty zinkování o 5-10 C, ale nemají podstatný vliv na korozní chování výsledného zinkového povlaku. Stejně jako u všech povrchových úprav, průběh a tím také výsledek pokovení v tavenině zinku ovlivňuje kvalita provedení jednotlivých technologických kroků předběžné úpravy, které mají zajistit kovové čistý povrch pokovaného dílu. Předběžná úprava pro kusové žárové zinkování se skládá z odmaštění, moření v kyselině chlorovodíkové (HCl) a jednotlivých mezioperačních oplachů. Speciální operací navíc oproti jiným technologiím je nanášení tavidla, které zajišťuje konečné dočištění povrchu oceli před pokovením. Způsob nanášení tavidla rozlišuje technologii žárového zinkování na tvz. suché a mokré zinkování. Při mokrém zinkování je tavidlo ve formě taveniny na hladině pokovovací lázně. Suché zinkování využívá vodný roztok solí, do kterého se díly ponoří a voda se následně, ještě před vstupem do roztaveného kovu, odpaří v sušárně. Základními složkami tavidla je chlorid zinečnatý a chlorid amonný. Na vlastnosti výsledného povlaku nemá výběr technologie žárového zinkování žádný vliv. Uvedené operace předběžné úpravy jsou schopny odstranit běžné zamaštění z výroby, rez a okuje. Okuje a rez není třeba odstraňovat před předáním zinkovně tryskáním, jak bývá zvykem v některých podnicích vyrábějících konstrukce. Tryskání naopak zbytečně zvyšuje tloušťku zinkového povlaku. Nečistoty jako např. barevné značení, zbytky strusky po svařování, silikonová barva proti uplívání rozstřiku při svařování, zbytky formovacích písků a tmely na utěsňování pórů a odlitků není naopak předběžná úprava v zinkovně schopna odstranit. Proto by se výrobce dílu určeného k pozinkování měl použití neodstranitelných prostředků vyhnout. Pokud to nelze, musí se zajistit jejich odstranění před předáním zinkovně. Zinkový povlak zhotovený žárovým zinkováním má oproti zinkovým povlakům připraveným jinými technologiemi určité výhody. Slitinové fáze na rozhraní ocel-povlak, které jsou výsledkem metalurgické reakce, jsou příčinou velmi

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 2 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

Úprava podkladu Základ perfektního povrchu

Úprava podkladu Základ perfektního povrchu Úprava podkladu Základ perfektního povrchu Obsah Identifikace podkladu 4 Brusky a nástroje 6 Brusné materiály 8 Odstraňování rzi 10 Doporučené nástroje a nářadí 11 Krok za krokem: Čištění a aplikace vyrovnávacího

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA

NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA SEMINÁR PIEŠŤANY, MÁJ 2004 Ing. Václav Jandura, ATG s.r.o., ČR Co je to vizuální kontrola? Vizuální kontrola jako metoda NDT v současné průmyslové praxi Oblasti

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

PDF - SLUŽBY. L. Pachta ZPRÁVY. prostředí ÚVOD. Vážení čtenáři, v novém známého deníku, který. mu jimi se děje kolem.

PDF - SLUŽBY. L. Pachta ZPRÁVY. prostředí ÚVOD. Vážení čtenáři, v novém známého deníku, který. mu jimi se děje kolem. povrchová úprava Metodika stanovení životnosti zinkových Směsné struktury Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních povlaků v atmosférickém. prostředí chyba nebo ne? systémů na bázi materiálů

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

IC - 30 v.č. IC/002/2013

IC - 30 v.č. IC/002/2013 www.siltek.cz Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií IC - 30 v.č. IC/002/2013 Upozornění : Před a při použití stroje, při provádění údržby, kontroly a oprav je nutné

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více