Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví"

Transkript

1 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová

2 Anotace Tento výukový materiál (učební texty) s názvem Technologické postupy používané v autolakýrnictví byl zpracován jako studijní pomůcka-studijní podklad v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 realizovaného v Střední odborné škole Otrokovice pro potřeby školení. Práce je zaměřena na následující otázky související s povrchovou úpravou pozinkovaných materiálů. Prohlášení Prohlašuji, že jsme tuto práci vypracovali samostatně, s využitím poznatků získaných studiem odborných publikací, článků, absolvovaných odborných stáží a exkurzí ve firmách a studiem citované literatury. V Otrokovicích dne 12. února 2007 Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová - 2 -

3 OBSAH: strana: Anotace, prohlášení....2 Obsah Vlastní práce - Úvod ELEARNING 1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v autolakovnách Provoz lakovacích zařízení Stříkání nátěrových hmot Žárové zinkování ponorem Test k ověření znalostí Teoretická část 2.1 Úvod k problematice stříkání a oprav pozinkovaných karosérií Nová technologie stříkání a využití novodobých N.H Korozní prostředí pro použití barev (C1-C5) Protikorozní ochrana Promítnutí výukového filmu Seznámení s výrobky firmy Henelit, Sata, Wagner Praktická ukázka 3.1 Příprava pozinkovaného podkladu Základní nátěr Vyrovnávací nátěr Konečný nástřik Nácvik praktických dovedností 4.1 Seznámení s pracovištěm a používanými materiály Vyzkoušení si technologického postupu z praktické ukázky 41 Evaluace - dotazník Seznam použité literatury Seznam použitých obrázků Tematický plán

4 Úvod Autolakýrnická specializace prošla za poslední období velkými změnami. Ruku v ruce s rozvojem akrylátové chemie se rozvíjejí i nové technologie povrchových úprav karosérií. Ještě před dvaceti lety preferované syntetické vypalovací a nitrokombinační nátěrové hmoty dnes nahrazují nátěrové hmoty na bázi akrylátové disperze, které mají nejen lepší technologické a zpracovatelské vlastnosti než hmoty vypalovací, ale jsou i šetrnější k životnímu prostředí. Karosérie osobního automobilu je velmi exponovaným místem, na které působí řada nepříznivých mechanických, chemických a povětrnostních vlivů. Na druhé straně automobil se často stává členem rodiny, a proto požadavky na kvalitu jeho povrchové úpravy bývají ze strany jeho uživatelů velmi vysoké. Splnění těchto požadavků závisí na znalostech jednotlivých technologických postupů, nanášecích technik a řemeslné zručnosti lakýrníka

5 1. E-LEARNING 1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v autolakovnách Obr.1 Podmínky pro zřizování lakoven Při zřizování a provozu lakoven musí být z hlediska bezpečnosti dodrženy požadavky těchto předpisů: - stavební řešení ČSN , , ČSN provozní požadavky ČSN , ČSN Při zřizování technologického zařízení pro lakovnu je nutno zvážit, zda bude umístěno ve stávajících prostorách nebo se bude jednat o výstavbu nového objektu. Změna použití budov - 5 -

6 Při změně použití budov je nutno přehodnotit, zda je toto přípustné dle požadavků stavebních předpisů a zda jsou uvažované objekty vhodné také z hlediska bezpečnostního, tj. zda odpovídá prostor požadavkům ČSN a ČSN 0201, zda bude odpovídat vzduchotechnické zařízení požadavkům na větrání daného prostoru, zda budou vyhovující stanovená pásma OP a SNV v daném prostoru. Stupeň nebezpečí v lakovnách Stupeň nebezpečí v lakovnách závisí na způsobu prováděné práce, přičemž nejmenší riziko je při ponořování výrobků do lakovacích lázní. Při nanášení barev štětcem je nebezpečí větší a to hlavně z důvodů možného samovznícení. Při povrchové úpravě stříkáním dochází k velkému úletu nátěrové hmoty, vytvořená mlhovina se usazuje na stěnách stříkací kabiny, vznikají vznětlivé páry, přičemž ředidla smíšená v určitém poměru se vzduchem jsou výbušná. Při zřizování lakoven je nutno řídit se těmito požadavky: lakovny se zřizují v přízemních budovách nebo v nejvyšším podlaží objektu a musí mít dobrou, účinnou ventilaci. Tyto provozovny musí mít stěny, podlahy a stropy z materiálu, který je odolný ohni. Lakovna musí mít dva východy do různých směrů, nehořlavé požární dveře s otvíráním ven. Stěny lakovny musí být hladké snadno omyvatelné podlaha beze spár, se spádem k odpadní jímce. V lakovnách, sušárnách a ve skladech nátěrových hmot je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm a světlem. Vytápění lze provádět pouze topnými tělesy v horní části zešikmenými. Elektrická instalace musí vyhovovat stanovenému prostředí. Kovové části stříkacích kabin a odsávacího zařízení musí být uzemněny. Zbytky nátěrových hmot se musí pravidelně odstraňovat nejiskřícím nářadím

7 Označení pracoviště Každé pracoviště, kde se nanášejí, upravují nebo rozvádějí nátěrové hmoty, musí být označeno na vstupních dveřích výstražnými značkami podle ČSN , ČSN a ČSN Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm, - Nepovolaným vstup zakázán, - Nehasit vodou. Tyto nápisy mohou být také umístěny podle potřeby i na jednotlivých pracovištích. Pro vodou ředitelné nátěrové hmoty, kde se doporučuje hašení vodou a pro práškové plasty se použije pouze výstražných značek. Obr.2-7 -

8 Na pracovišti musí být umístěn: - návod k obsluze zařízení včetně pracovně bezpečnostních podmínek a termín čištění, - návod pro poskytnutí první pomoci při spáleninách, úrazech elektrickým proudem, otravách výpary rozpouštědel a jiných možných úrazech a označení nejbližšího místa první pomoci, - požární řád a poplachová směrnice Úprava pracoviště a zařízení V místnostech bezprostředně sousedících s lakovnou nesmějí být v blízkosti vstupu do lakovny zdroje jiskření ani otevřeného ohně. Dříve do prostorů sousedících s lakovnou musí být otevíratelné ve směru úniku. Lakovny nesmějí být používány pro skladování nátěrových hmot. Musí být zabezpečeno, aby koncentrace výparů v žádném místě nepřesáhla 25 % spodní meze výbušnosti. Výpary kapalin a částice nátěrových hmot rozptýlené při stříkání musí být kromě toho odsávány místně, případně celkově, jestliže použitá technologie zaručuje malý rozptyl. Stříkací pistole s automatickým ovládáním musí být zajištěny tak, aby stříkání mohlo započít až po zapnutí odsávacího zařízení. Jako rozprašovací látky se nesmí při stříkání používat kyslík ani hořlavé plyny. Všechna strojní a výrobní zařízení s výjimkou těsnění, hadic apod. musí být z nehořlavého materiálu. Pro náplň suchých filtrů kabin pro nástřik je dovoleno použít dřevité vlny. Nástřik nátěrových hmot se smí provádět pouze na účinně větraných pracovištích (stříkacích kabinách), vybavených zařízením pro zachycování zbytků nátěrových hmot z odsávaného vzduchu a ohrazených nejméně ze třech bočních stran stěnami, ve kterých je možno zřídit otvory pro průchod dopravníků s výrobky. Nástřik nátěrových hmot se smí provádět rovněž v pojízdných stříkacích kabinách vybavených účinným odsávacím a filtračním zařízením, které musí zajistit, že mlhovina nátěrových hmot nebude unikat - 8 -

9 mimo kabinu do okolního prostoru haly, přičemž kontaminovaný vzduch nebude odsáván přes osobu stříkače. Na pracovišti za touto kabinou musí však být současně instalováno i zařízení pro vysušení nátěru, který zajistí, aby z plochy nastříkaných výrobků neunikaly do okolního prostoru výpary rozpouštědel, přičemž takto řešené zařízení se považuje za zařízení, pracující osamoceně v hale. Průchozí šířka montážních nebo obslužných uliček mezi výrobními zařízeními a konstrukcí budovy se volí podle požadavků výrobce zařízení, nejmenší šířka této uličky, nezmenšená žádným vystupujícím zařízení nebo armaturami, musí být 60 cm. Obr.3-9 -

10 Dovážená zařízení Dovážená nevýbušná zařízení pro lakovny a zařízení pro nanášení nátěrových hmot v elektrickém poli musí být ověřena Státní zkušebnou č. 210 v Ostravě Radvanicích, přičemž za ověření odpovídá dovozce. Výrobní zařízení z dovozu, ve kterých je nebezpečí vzniku požáru, posuzuje z hlediska požární bezpečnosti Hlavní správa požární ochrany ČR. Všechna technologická zařízení z dovozu musí odpovídat českým právním a technickým předpisům. Elektrická zařízení jsou součástí téměř všech současných technologií. Energie elektřiny se obvykle projevuje ve chvíli, kdy ostatní podmínky dají předpoklad k projevu zcela nežádoucímu. V problematice lakoven a nátěrových hmot je to převážně vazba poruchy elektrické se vznikem nebezpečných koncentrací v okolí. Toto nebezpečí skutečně existuje a nemělo by být podceňováno. Statická elektřina vzniká všude tam, kde dochází ke tření, oddělování apod. dvou látek, z nichž alespoň jedna je dokonalým izolantem. Dále pak také rozstřikováním a rozprašováním kapalné nebo prachové povahy, kde zase záleží na izolačních vlastnostech zúčastněných látek. Stříkání nátěrových hmot a práškových plastů je jeden z typických příkladů vzniku statické elektřiny, a proto se při zajišťování bezpečnosti lakoven musíme zabývat odstraňováním nebezpečných účinků statické elektřiny. Toto je zejména nutné při využití elektrického pole pro nanášení nátěrových hmot a práškových plastů použití tzv. elektrostatického způsobu stříkání. Při tomto způsobu stříkání dochází k využití užitných vlastností statické elektřiny, které jsou však doprovázeny i negativními vlivy. Je zde tedy velmi nutné zachovat podmínky stanovené pro provoz lakoven s ohledem na účinky statické elektřiny, které jsou uvedeny v ČSN

11 Ochrana pro bezpečnost práce, ochrana zdraví při zpracování laků Základem jsou předpisy o bezpečnosti práce. Zpracování polyuretanu, izokyanátu. Informace o používání dýchací masky. Informace o zpracování polyesterových a epoxidových pryskyřic. Informace o organických rozpouštědlech. Všeobecně platí, aby při zpracování nátěrových výrobků, zvláště při stříkání, nedocházelo k překročení povolených hodnot plynů, par a aerosolů na pracovišti. Pokud dojde při stříkání k navýšení koncentrace škodlivých látek, plyny, páry, aerosoly nad povolenou koncentraci, je nutné používat dýchací masku. Použití druhu dýchací masky se řídí koncentrací škodlivých látek Polomasky s filtrem (nejlepší je kombinace filtru na rozpouštědla a jemného prachového filtru) mají zachytit koncentraci škodlivých látek 0,1 obj. %, přičemž musí být garantována výměna kyslíku proudící do masky nejméně 17%. Šroubovací filtr, který je součástí celomasky, zachytí koncentraci škodlivých látek do 0,5 obj.%, přičemž i zde musí být zajištěna výměna vzduchu min. 17%. Při vyšších koncentracích škodlivých látek se používají dýchací masky, které jsou nezávislé na atmosférickém vzduchu (mají samostatný přívod vzduchu). Uvedená provedení jsou platná prakticky pro všechny natírací materiály, které obsahují rozpouštědla, pojiva nebo pigmenty. Doporučuje se používat polomasku s kombinovaným filtrem. Při silném stříkaní, např. více lakýrníků proti sobě nebo při nedostatečné ventilaci, je

12 vhodné použít přístroje, které mají svůj zdroj kyslíku, který není závislý na atmosférickém vzduchu. Dále je třeba dbát, aby PUR-nátěrové hmoty nezpracovávaly osoby, které jsou náchylné k alergiím, astma nebo bronchitidě. Filtry dýchací masky se mají včas měnit, nejpozději při prvním ucítění rozpouštědla. Opatření pro bezpečnost práce, ochrana zdraví při zpracování laků Nepoužité filtry, které nejsou uloženy v obalu, se musí později po půl roce vyměnit. Při silné tvorbě stříkací mlhy je třeba používat ochranné prostředky na kůži, ruce a vhodné čistící prostředky. Lakýrníci, kteří jsou vystaveni silnému znečištění při stříkání, mají nosit vhodný ochranný oděv (antistatický, odolný plamenům). Zaměstnavatel je povinen tento oděv včas vyměnit. Části oděvů, které jsou zašpiněné hořlavými nátěrovými hmotami, představují zvýšené nebezpečí požáru. Při výběru oděvu (kombinézy) by se to mělo brát v úvahu. Tkanina oděvu by neměla být z umělých, lehce tavitelných vláken, které zvyšují nebezpečí poškození kůže při požáru. Klasifikace nebezpečných látek Klasifikace nebezpečnosti (příp. hořlavosti) nátěrových hmot včetně tužidel, ředitel a různých přísad a přípravků, je dána příslušnými zákony a je na posouzení odborníků. Ke každému výrobku by měl dodavatel dodat návod k použití a bezpečnostní listy, ve kterých jsou uvedeny všechny potřebné informace pro 1. pomoc, likvidaci, podmínky zpracování, skladování apod

13 1.2 Provoz lakovacích zařízení Výsledek lakování není závislý pouze na lakovacím materiálu a jeho zpracování, ale také na stavu stříkací a sušící kabiny a nářadí. Zpracování laku by mělo být při teplotě C. Vzduch ke stříkání musí být bez oleje a vody. (denně kontrolovat odlučovač oleje). Stříkací tlak musí být konstantní. Důležitá je volba správné trysky a udržování její čistoty. Pro rovnoměrný odraz stříkání je důležitá i čistota vzduchových trysek. Obr.4 Pro udržování čistoty ve stříkacích a sušících prostorách slouží v první řadě odpovídající a funkční zařízení pro přívod a odsávání vzduchu, které zároveň slouží jako bezpečnostní faktor, aby se zabránilo tvorbě výbušných par obsahujících rozpouštědla (v koncentraci se vzduchem). Vedle stříkací techniky hraje rozhodující roli pro kvalitu lakování odborné zařízení na přívod a odsávání vzduchu. Potřeba vzduchu pro stříkací kabinu je cca m 3 /h. Přívod vzduchu pro stříkání z dílny se nedoporučuje, protože se zvyšuje náklady na dodatečnou filtraci vzduchu proti prachu. Obr

14 Nasávaný vzduch musí jít přes filtr a zahřívací agregát. To platí především pro studené roční období a pro kombinované stavební provedení, to znamená, když stříkací box slouží zároveň jako sušící. (kombokabina). Množství převáděného vzduchu závisí na velikosti stříkacího prostoru a je v přímé souvislosti s množstvím odsávaného vzduchu. V každém případě musí být přiváděno takové množství vzduchu, aby ve stříkacím prostoru byl přetlak. Dostatečný poměr mezi přívodem a odtahem vzduchu je 1 : 1,05 Podtlak vede k znečištění čerstvého laku, protože nečistotami nabitý vnější vzduch proniká škvírami a netěsnostmi do stříkacího prostoru a může kontaminovat čerstvý lak. Z tohoto důvodu hraje přetlak v kabině spolu s funkčním filtračním systémem přiváděného vzduchu zvlášť významnou roli. Filtry musí být samozřejmě účinné a stále čisté. Stupeň pohlcení prachu u jemného filtru by neměl být menší než 99,8%. Zvlášť důležité je, aby byl vzduch přiváděn přes vhodný rozdělovač. To zabrání přívodu příliš silného proudění vzduchu. To by nezatěžovalo příliš pouze lakýrníka, ale vedlo by to k víření vzduchu, ve kterém by se dlouho držela mlha za stříkání, která obsahuje prach z barvy. Ten by potom dříve nebo později klesl na čerstvé lakování a zašpinil by ho. Klesavá rychlost vzduchu nesmí být příliš velká, protože by rychle zaschla vrchní vrstva laku. To by vedlo nejen ke špatnému rozlití barvy, ale také k vytvoření krupičky díky nepřijetí (nerozpuštění) stříkací mlhy zaschlým povrchem. Dále může díky rychlému zaschnutí vrchní vrstvy dojít ke ztrátě lesku a k vytvoření prasklin. Pokud to dovolí místní poměry, doporučuje se vést, případně dělit vzduch po celé ploše stropu. Rychlost klesání vzduchu 0,3 m / sec. Měřeno ve volném příčném řezu kabiny je obecně považováno za dostatečné (cca 350x výměna vzduchu za hodinu). Je účelné, aby vzduch odcházel odsávacím kanálem v podlaze stříkacího boxu (oddělení za sucha s filtrem)

15 Pracovní, bezpečnostní a provozní předpisy. Stříkací a sušící box (kombokabina) musí splňovat příslušné předpisy a mít povolení pro provoz příslušnými úřady (Ministerstvo životního prostředí, ČIŽP). Pro skladování lakařského materiálu, ředidel, tužidel a jiných rozpouštědel je třeba dbát bezpečnostních listů, požárních a jiných předpisů a nařízení. Zatížení hlukem musí odpovídat hygienickému předpisu. Poznámka: Uvedené bezpečnostní předpisy jsou pouze obecné. Pro povolení provozu stříkacího a sušícího zařízení je třeba dbát všech pokynů, nařízení a předpisů danými odborně vypracovaným projektem

16 1.3 Stříkání nátěrových hmot Princip nanášení nátěrových hmot stříkáním spočívá ve vypuzování vhodně upravené nátěrové hmoty ze stříkacího zařízení ve formě drobných kapiček, které se na povrchu slévají v souvislý nátěrový film. Stříkání nátěrových hmot vzduchové-pneumatické je jednou z nejčastěji používaných technik nanášení s velkou možností různých variant a stupňů mechanizace. Metoda, která vycházela ze známé fixírky, byla upravována do nejrůznějších podob. Ve srovnání s natírací technikou je stříkání až 5x produktivnější, je méně náročné na fyzickou námahu pracovníka a lze jim nanášet většinu typů nátěrových hmot. Při vhodném tvaru stříkaných předmětů a správné volby hustoty, průměru trysky, tlaku vzduchu a vzdálenosti pistole od předmětu je dosahováno nátěru stejnoměrné tloušťky, slitého, hladkého, s dostatečnou krycí schopností a s minimální pórovitostí. Stříkací technika je vhodná na předměty málo členité, rovné a větších rozměrů, kde jsou přiměřené i ztráty nátěrových hmot, kterým říkáme prostřik. Při stříkání výrobků složitějších tvarů a malých rozměrů vznikají prostřikem větší ztráty, neboť část nátěrové hmoty dopadá mimo stříkaný předmět a je nevyužita. Ztráty, které při stříkání vznikají, závisejí na tvaru výrobku, tlaku vzduchu a hustotě nátěrové hmoty a pohybují se od 25-80%. Členité výrobky s prohlubněmi je možné stříkat pouze do určitých rozměrů. V těchto místech se často tvoří vzduchový polštář, který brání dokonalému pokrytí všech míst nátěrem. Další nevýhodou je spotřeba velkého množství ředidel (nátěrové hmoty určené ke stříkání musí být řidší), která vytěkají z nátěru a zhoršují ovzduší na pracovištích. Z těchto důvodů musí být pracoviště odsávána a větrána, což spolu s energetickými nároky na přisoušení, eventuelně vypalovaní nátěrových hmot zvyšuje náklady na provoz stříkárny

17 Kvalitu nástřiku ovlivňuje: - teplota, čistota, vlhkost prostředí i podkladu - hustota a filtrace nátěrové hmoty - stejnoměrnost a tloušťka nástřiku - vzdálenost a sklon pistole ke stříkané ploše - vhodně seřízená šíře paprsku - správné překrývání stříkaných pasů Obr. 6 Výhody stříkací techniky: - univerzální použití v kusové i hromadné výrobě - velký výkon - přiměřené ztráty nátěrových hmot - malé nároky na fyzickou námahu pracovníka Obr.7 Nevýhody stříkací techniky: - stejnoměrný, slitý, hladký nátěr s minimální pórovitostí - větší ztráty prostřikem při stříkání výrobků složitějších tvarů - nelze stříkat nátěrové hmoty s obsahem pigmentu olova - spotřeba velkého množství ředidel

18 Technologie nanášení materiálu stříkáním Značné změny však za poslední období doznaly povrchové úpravy automobilu. Dříve používané nitrocelulózové, syntetické nebo nitrokombinační nátěrové hmoty byly velmi náročné na technologii zpracování. Musely se sušit (cca 15 minut) vypalovat (až 50 minut), což vyžadovalo velké množství energie a času. Proto jsou v posledních letech nahrazovány moderními dvousložkovými akrylátovými nátěrovými hmotami a NH vodu ředitelnými, které se pouze přisušují a zrychlují tak celý proces povrchové úpravy. Zahraniční výrobci je dodávají na trh pod různými názvy (např. Dupon, Standox) v ucelených řadách od základního nátěru po vrchní lak. Příklad technologického postupu nástřiku automobilů akrylátovými nátěrovými hmotami: 1. příslušný díl odmastíme a odrezíme, 2. obrousíme hrubší brusným papírem, ofoukáme vzduchem, 3. díl vytmelíme dvousložkovým polyesterovým tmelem, 4. obrousíme brusným papírem, ofoukáme vzduchem, 5. nastříkáme plničem a necháme proschnout, 6. brousíme bruskou jemným brusným papírem, 7. brousíme ručně velmi jemným brusným papírem pod vodou, po zaschnutí ofoukáme vzduchem, 8. nástřik dvousložkovou akrylátovou barvou, 9. druhý nástřik dvousložkovou akrylátovou barvou, 10. nástřik akrylátovým lakem Před nástřikem dobře vybrousíme a očistíme všechny sváry. Kliky, rámečky od reflektorů apod. odmontujeme, okna a další části zakryjeme papírem pomocí lepící pásky. Nejdříve stříkáme střechu, pak víka motoru a zavazadlového prostoru a nakonec postranní části

19 Technika nástřiku Stříkáním nanášíme nátěrovou hmotu pistolí na plochu, kde každý plošný tah začíná těsně před plochou a končí vedle ní. Jednotlivé proudy střiku se zhruba z jedné třetiny překrývají, aby se dobře slévaly. Obrátky při jednotlivých tazích se nesmějí dít na okrajích plochy, nátěrová vrstva by na těchto místech byla příliš tlustá a celkový nástřik by nebyl stejnoměrný. Spoušť pistole nedržíme křečovitě. Technika nástřiku je závislá na druhu stříkané nátěrové hmoty ( základní barva, lak, plnič), na velikosti a druhu podkladu, stříkáme ze vzdálenosti asi cm tlakem 2,5 až 3,5 atm., pistoli držíme skloněnou ke stříkané ploše v úhlu až 45. Svislé plochy stříkáme kolmo k opracované ploše. Stříkáme vždy směrem od sebe, začneme stříkat nejbližší pás na stříkané ploše a postupujeme ke vzdálenější části. Odražené kapky nepadají do nástřiku, ale na nenastříkanou plochu a jsou při přestřiku zality. Po nastříkání jedné vrstvy stříkáme na předmět kolmo druhou vrstvu. Pro kvalitní stříkání je důležité správně ovládat spoušť pistole. Spoušť může být zmáčknuta na doraz pouze při plynulém pohybu pistole a při zvolnění pohybu musíme spoušť povolit. V těchto místech je nátěrová hmota nanesena velmi sytě a snadno zde stéká. Nikdy nestříkáme na jedno místo, aniž pistolí pohybujeme. Nástřiky větších ploch se provádějí křížově jako u nátěru štětcem. Oba dva nástřiky musí být na sebe kolmé, stejnoměrné po celé ploše. Stříkáme plochým střikem. Pistolí pohybujeme rychleji, a proto nařídíme silnější střik. Při nástřiku dřevěných podkladů stříkáme poprvé nejdříve po vláknech, podruhé napříč dřevních vláken. Nástřiky drobných a členitých předmětů provádíme kulatým střikem. U členitých ploch nejprve stříkáme nejobtížnější, hůře přístupná místa, teprve potom ostatní plochu. Při stříkání svislé plochy musíme dbát na to, aby čerstvě nastříkaná vrstva nestékala. Proto je vhodné nechat první nástřik chvíli zasychat. Úzké plochy stříkáme pouze jedním směrem po délce

20 Zásady bezpečnosti a hygieny při práci na stříkacích pracovištích Při stříkání nátěrových hmot dochází k velkému rozptylu zdraví škodlivých látek. Jedovaté jsou zejména sloučeniny ředidel a izokyanátů z tužidel. Proto bychom měli stříkat pouze v prostorách k tomu uzpůsobených. Na automatizovaných linkách je pracovník zpravidla chráněn jednorázovým ochranným oděvem a napojením na centrální tlakový rozvod dýchacího vzduchu, který je nezávislý na okolním prostředí. Vzduch je pracovníkovi veden do jednotky filtru s aktivním uhlím a odtud je neredukovaný přiváděn do stříkací pistole. Vedlejší větev s dýchacím vzduchem je dostatečně čištěna ve výkonných filtrech s aktivním uhlím, odkud vede do krytu hlavy dýchací hadicí. V prostorách, kde nemáme k dispozici samostatný přívod dýchacího vzduchu nebo účinné odsávání, je nutné se chránit před vdechováním barevné mlhy nebo ředidel respirátory. Samozřejmostí je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Zvláštní nebezpečí v lakovnách a stříkárnách představuje prach, který se usazuje ve stříkacích kabinách a v odsávacích zařízeních, do nichž se dostává z nanášecích, brousících, leštících strojů, neboť za určitých podmínek může dojít k jeho samovznícení. Proto se nedoporučuje (a někdy je i zakázáno) stříkat v jedné kabině různé druhy nátěrových hmot, např. nitrocelulózové a polyesterové

21 1.4 Žárové zinkování ponorem Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky, které vytvářejí bariéru mezi ocelí a korozním prostředím. Nejčastěji využívaným kovem, který je především v ochraně proti atmosférické korozi schopen zajistit dlouhodobou živnost ocelového dílu, je zinek. Způsobů nanášení povlaku zinku je několik, ale nejběžněji využívanou technologií je žárové zinkování ponorem. Tato technologie se používá jednak v kontinuálních procesech jako je žárové zinkování pásu a drátu, dále na poloautomatizovaných linkách při žárovém zinkování trubek nebo fitinků, ale především při žárovém zinkování různých typů ocelových dílů a konstrukcí v procesu tzv. kusového zinkování, kterých bylo např. v roce 2003 jen v evropských státech sdružených v European General Galvanizers Association (EGGA) pozinkováno 6 mil. t, z toho v České republice 100 tis.t. Z tohoto množství žárově pozinkovaných konstrukcí je většina použita bez další povrchové ochrany. Pouze část je dodatečně upravována organickým povlakem. Těchto aplikací neustále přibývá, protože duplexní systém má známé výhody oba typy protikorozní ochrany se vzájemně podporují a mají celkově delší živnost. Lepší jsou i estetické vlastnosti povlaku. Žárovým zinkem jako povrhem pod nátěr se zabývá i řada norem ČSN EN ISO Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. V uvedených normách je na žárový zinek nahlíženo pouze jako na podklad, který musí splnit určité požadavky viděné z pohledu aplikace barvy, bez ohledu na fyzikálněchemickými principy vytváření povlaku s tím související vlastnosti vrstvy. Právě tyto základní informace o technologii žárového zinkování, požadavcích na výrobek a o normách pro žárové zinkování, kterými jsou především ČSN EN ISO 1461 a ČSN EN ISO

22 Žárové zinkováni ponorem Dále jen žárové zinkování je metalurgický proces, při kterém se povlak na ocelovém nebo železném dílu vytváří vzájemnou reakcí základního materiálu výrobku se zinkovou taveninou v lázni. Při reakci kovově čistého povrchu oceli s roztaveným zinkem vznikají postupně slitinové fáze železa a zinku (gama, delta, zeta), ve kterých směrem od rozhraní materiál-povlak klesá obsah železa (Fe). Při vytahování z lázně ulpí na slitinových fázích vrstva čistého zinku (fáze eta). Pokud v průběhu chlazení tato vnější vrstva zinku nereaguje se železem, pak povlak zůstává kovově lesklý. Za přítomnosti legujících prvků, které nejsou rozpustné v pevné eta fázi zinku (cín, olovo), krystalizuje povrchová vrstva zinku a vytváří různě orientované krystaly tzv. květu. Povlak s uvedenou strukturou vzniká vždy na neuklidněných a hliníkem (Al) uklidněných ocelí. Pokud je ocel uklidněná křemíkem (Si), což je většina současné produkce oceli, probíhá reakce v průběhu pokovení tímto způsobem pouze tehdy, pokud se Si a také fosfor (P) nacházejí v rozmezí koncentrací. Pokud je koncentrace Si a P mimo uvedené meze, není rychlost reakce Fe a Zn řízena pouze difúzí tj. nemá parabolický průběh. Děj má naopak lineární průběh a jeho rychlost se s časem nezpomaluje. Výsledný povlak je tvořen fázemi v celém svém průřezu, je tlustý (>120µm), světle až tmavě šedý. Je prokázáno, že zásadní vliv na průběh reakce železa a zinku má forma zeta fáze, která má buď zhuštěný charakter a transport iontů železa nutných pro další reakci se zinkem brzdí, nebo mu neklade žádné překážky, pokud je struktura této fáze rozvolněná. Žárové zinkování se většinou provádí v ocelových vanách při teplotě C tzv.vysokoteplotní zinkování. Při teplotách vysokoteplotního zinkování zeta fáze vůbec nevzniká, proto i průběh reakce mezi oběma kovy ztrácí závislost na složení základního materiálu. Vysokoteplotní zinkování se využívá především při pokovení spojovacího materiálu a temperované litiny

23 Pokud se žárově zinkují drobné díly, pak technologické operace probíhají v koších a po pokovení následuje odstředění. Důležitým technologickým parametrem procesu je doba zinkování tj. minimální doba setrvání zboží v zinkovací vaně potřebná pro vytvoření povlaku. V rámci této doby se pokovovaný díl musí ohřát na teplotu roztaveného zinku, musí proběhnout konečné dočištění solemi tavidla a následné pokovení. Především ohřátí je závislé na tloušťce základního materiálu a celkové hmotnosti pokovovaného dílu a prodlužuje celkovou dobu zinkování. Prodloužení doby zinkování nad dobu nezbytně nutnou k proběhnutí reakce Fe a Zn má podstatný vliv na tloušťku výsledného povlaku pouze u křemíkem uklidněných ocelí o složení platí, kde dochází k lineárnímu průběhu rychlosti reakce Fe a Zn. Pouze u těchto ocelí tloušťka povlaku s dobou zinkování významně narůstá. Jinak obecně platí, že na tlustším základním materiálu vznikají tlustší povlaky. Průběh reakce a kvalitu výsledného povlaku včetně tloušťky ovlivňuje i složení zinkové lázně. Obsah nečistot v zinkové lázni kromě železa a cínu (Sn) nesmí podle ČSN EN ISO 1461 přesahovat 1,5 hm%. Z technologických důvodů se do lázně přidává Al v koncentracích okolo 0,005 hm% (snižuje oxidaci povrchu zinkové taveniny). Často se pro zvýšení tekutosti do lázně přidává olovo (Pb), které vzhledem ke své rozpustnosti v zinku při teplotách zinkování dosahuje maximální koncentrace v zinkové tavenině 1,1 hm%. Běžná koncentrace v povlaku je 0,6 hm.%.obdobné vlastnosti jako Pb má v zinkové tavenině i bismut (Bi), jehož použití se vzhledem ke zdravotní nezávadnosti stále rozšiřuje. Z důvodů snížení rychlosti reakce Fe a Zn při pokovení křemíkem uklidněných ocelí se do lázně přidává jako legura nikl (Ni) v koncentracích 0,05-0,06 hm%. Komerčně se tato slitina nazývá Technigalva a v řadě českých zinkovnách se používá. Další slitina Galveco kombinuje uvedené vlastnosti Ni s obdobným působením Sn a Bi při celkových koncentracích obou prvků do 1,2 hm%. Tato slitina potlačuje reaktivitu

24 uklidněných ocelí v širokém rozsahu koncentrací Si a P (až do 0,4hm%Si). Uvedené legury ovlivňují průběh reakce oceli v tavenině a umožňují snížení teploty zinkování o 5-10 C, ale nemají podstatný vliv na korozní chování výsledného zinkového povlaku. Stejně jako u všech povrchových úprav, průběh a tím také výsledek pokovení v tavenině zinku ovlivňuje kvalita provedení jednotlivých technologických kroků předběžné úpravy, které mají zajistit kovové čistý povrch pokovaného dílu. Předběžná úprava pro kusové žárové zinkování se skládá z odmaštění, moření v kyselině chlorovodíkové (HCl) a jednotlivých mezioperačních oplachů. Speciální operací navíc oproti jiným technologiím je nanášení tavidla, které zajišťuje konečné dočištění povrchu oceli před pokovením. Způsob nanášení tavidla rozlišuje technologii žárového zinkování na tvz. suché a mokré zinkování. Při mokrém zinkování je tavidlo ve formě taveniny na hladině pokovovací lázně. Suché zinkování využívá vodný roztok solí, do kterého se díly ponoří a voda se následně, ještě před vstupem do roztaveného kovu, odpaří v sušárně. Základními složkami tavidla je chlorid zinečnatý a chlorid amonný. Na vlastnosti výsledného povlaku nemá výběr technologie žárového zinkování žádný vliv. Uvedené operace předběžné úpravy jsou schopny odstranit běžné zamaštění z výroby, rez a okuje. Okuje a rez není třeba odstraňovat před předáním zinkovně tryskáním, jak bývá zvykem v některých podnicích vyrábějících konstrukce. Tryskání naopak zbytečně zvyšuje tloušťku zinkového povlaku. Nečistoty jako např. barevné značení, zbytky strusky po svařování, silikonová barva proti uplívání rozstřiku při svařování, zbytky formovacích písků a tmely na utěsňování pórů a odlitků není naopak předběžná úprava v zinkovně schopna odstranit. Proto by se výrobce dílu určeného k pozinkování měl použití neodstranitelných prostředků vyhnout. Pokud to nelze, musí se zajistit jejich odstranění před předáním zinkovně. Zinkový povlak zhotovený žárovým zinkováním má oproti zinkovým povlakům připraveným jinými technologiemi určité výhody. Slitinové fáze na rozhraní ocel-povlak, které jsou výsledkem metalurgické reakce, jsou příčinou velmi

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Průmyslové nátěrové hmoty

Průmyslové nátěrové hmoty Průmyslové nátěrové hmoty Společnost FEYCOLOR vznikla v Německu v roce 1948 a je trvale úzce specializována na vývoj a výrobu vysoce kvalitních průmyslových nátěrů pro oblast antikorozní ochrany, ochrany

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid Strana 1 ze 3 06/2008/04 TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid OBLAST POUŽITÍ Dohromady s vhodnými základními nátěry se používá jako vysoce kvalitní, odstínově stálý vrchní nátěr

Více

Informace o výrobku DELFLEET

Informace o výrobku DELFLEET Informace o výrobku DELFLEET BC - Basislack F390 VÝROBKY Delfleet BC pojidlo Delfleet čirý lak Delfleet MS tužidlo Delfleet MS tužidlo, krátké Delfleet ředidlo, dlouhé Delfleet ředidlo, normální Delfleet

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

PRACOVNÍ PŘÍRUČKA CHEMFLAKE

PRACOVNÍ PŘÍRUČKA CHEMFLAKE PRACOVNÍ PŘÍRUČKA CHEMFLAKE VINYLESTEROVÁ NÁTĚROVÁ HMOTA VYZTUŽENÁ SKLENĚNÝMI VLOČKAMI 1 Obsah 1. Charakteristika produktu Typy produktů Aditiva 2. Skladování 3. Příprava podkladu Ocel Beton Opravy 4.

Více

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Plotové systémy Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Proč se vyplatí vybrat si oplocení POLARGOS? 1. Poskytuje Vám pocit bezpečí Oplocením domu našimi systémy budujete stylové zabezpečení kolem svého

Více

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU Josef Trčka a Jaroslav Fiala b a Vojenský technický ústav ochrany Brno, Veslařská 230, 637 00 Brno. ČR, E-mail: trcka@vtuo.cz

Více

Koroze. Koroze podle vnitřního mechanismu. Koroze elektrochemická

Koroze. Koroze podle vnitřního mechanismu. Koroze elektrochemická Koroze Definice: je to postupné, samovolné rozrušování kovů následkem jejich chemického nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím Je to jev nežádoucí, který způsobuje postupně snižování užitných

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

Qualicoat výtah z normy

Qualicoat výtah z normy Qualicoat výtah z normy I. Zkušební metody a požadavky Pro mechanické zkoušky ( ohyb, úder, vtláčení ) musí být použité zkušební plechy ze slitiny AA 5005-H24 nebo H14 ( AlMg 1 polotvrdý ) s tloušťkou

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

POPIS PRODUKTU. Obecné informace. Speciální vlastnosti Zkušební normy

POPIS PRODUKTU. Obecné informace. Speciální vlastnosti Zkušební normy 59198 a násl. Silnovrstvá lazura na bázi vody s hedvábným leskem na dřevěná okna a vchodové dveře pro průmysl a profesionální použití Systémově sladěná ve třívrstvé skladbě s produkty Aquawood TIG a Aquawood

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou Pájení na tvrdo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Povrchové úpravy podlah Čištění podlah Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Trvale pěkná podlaha díky dobrému ošetření. S péčí a pravidelností chránit I když po podlaze všichni chodíme, nemusí přeci

Více

Progresivní řešení čištění povrchů. Pro údržbu, opravy a průmysl

Progresivní řešení čištění povrchů. Pro údržbu, opravy a průmysl Progresivní řešení čištění povrchů Pro údržbu, opravy a průmysl Profesionální čištění spolehněte se na kvalitu značky Loctite Čističe Loctite pro údržbu byly vyvinuty pro čištění součástek a sestav v kovovýrobě,

Více

Ocelové konstrukce - oceňování

Ocelové konstrukce - oceňování Zde vložte foto Zde vložte foto Ocelové konstrukce - oceňování Ing, Jakub Cejnar Divize 3/Provoz Ocelových Konstrukcí 1 Cena ocelové konstrukce 2 Cena ocelové konstrukce Fakturuje Ovlivňuje 3 Cena ocelové

Více

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály 1. Všeobecně Tento postup platí pro příjem, manipulaci, skladování a obrat zboží ve skladech. Tyto činnosti jsou zajišťovány

Více

ZINGA. systém studeného zinkování

ZINGA. systém studeného zinkování ZINGA systém studeného zinkování G zinkem je zavedený a osvědčený způsob ochrany ocele proti korozi. Zinkové nátěry sa aplikují na ocel z důvodu vytvoření katodické ochrany. Katodická ochrana vzniká tak,

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o.

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Student: Daniela Pavelková 2 Obsah 1. Profil firmy... 3 2. Kontrola

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Montážní návod COMAX VLNKA

Montážní návod COMAX VLNKA Montážní návod COMAX VLNKA STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 3

Více

Nabídka spolupráce pro střední školy a odborná učiliště

Nabídka spolupráce pro střední školy a odborná učiliště Nabídka spolupráce pro střední školy a odborná učiliště EST + a.s. Podolí 1237, 584 01 Ledeč nad Sázavou Telefon: +420 569 726 097 www.estplus.cz /2 Obsah 1. Společnost EST + a.s... 3 2. Exkurze pro studenty...

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

tloušťka min 6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max 700 mm; odpad trubek 13 starý těžký odpad upravený;

tloušťka min 6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max 700 mm; odpad trubek 13 starý těžký odpad upravený; Druh Název odpadu Poznámka 10 nový těžký odpad neupravený; rozměr alespoň v jednom směru větší než 1500x500x500 mm tloušťka min 3 mm; krátké zmetkové ingoty; odpad z válcoven;odpad trubek; nový kusový

Více

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery Promoclean TP 112 Detergentní kapalina určená pro odstraňování veškerých brusných a leštících past a chladících obráběcích olejů Viskózní kapalina kaštanové barvy, která se snadno rozpouští a omývá vodou

Více

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce

Více

Návod na čištění a údržbu podlah

Návod na čištění a údržbu podlah S přírodou k člověku Návod na čištění a údržbu podlah pro podlahy ze dřeva, korku, linolea a minerálních povrchů suché čištění mokré čištění údržba základní obnova odstraňování problematických skvrn intenzivní

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

NÁTĚRY A POVRCHOVÁ OCHRANA ZAŘÍZENÍ revize 6

NÁTĚRY A POVRCHOVÁ OCHRANA ZAŘÍZENÍ revize 6 NÁTĚRY A POVRCHOVÁ OCHRANA ZAŘÍZENÍ revize 6 Lovochemie a.s. Zpracoval: Ing. Jaroslav Pochman Obsah Obsah... 1 1. Klasifikace vnějšího prostředí v podniku Lovochemie a. s.... 3 2. Přiřazení nátěrových

Více

nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH Living

nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH Living nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH 62 Living PŘI VÝBĚRU NÁBYTKU DO KOUPELNY BYCHOM SE NEMĚLI ŘÍDIT POUZE JEHO VZHLEDEM, TVAREM A VELIKOSTÍ, ALE MĚLI BYCHOM SE ZAJÍMAT

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

výroby dopravních prostředků

výroby dopravních prostředků Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. www.tork.cz paliv a energie strojírenský výroby dopravních prostředků chemický správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového,

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 AS Antistatická nátěrová podlahovina CHARAKTERISTIKA: EPOSTYL 215 AS je epoxidová dvousložková antistatická nátěrová podlahovina (vrchní vrstva), vyhovující požadavkům ČSN EN 1081 a ČSN 34

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

-dílna oprav vozidel- (upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím)

-dílna oprav vozidel- (upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím) P O Ž Á R N Í Ř Á D -dílna oprav vozidel- (upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím) 1. Stručný popis vykonávané činnosti

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

Čistota střižená na míru

Čistota střižená na míru Příslušenství pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Čistota střižená na míru Firma Kärcher nabízí pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot bohaté a užitečné příslušenství pro

Více

Interline NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE. Ochrana proti prosakování a poškození životního prostředí a pro vaši rentabilitu

Interline NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE. Ochrana proti prosakování a poškození životního prostředí a pro vaši rentabilitu Interline NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE Ochrana proti prosakování a poškození životního prostředí a pro vaši rentabilitu Poškození a následné prosakování Potenciální nebezpečí prosakování existuje

Více

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení BUCHBEREGER & PaM s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení 1. Uvedení do problematiky 2. Kritéria pro výběr dilatačního profilu 2.1. Šířka spáry Dilatační

Více

PŘÍRUČKA ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ

PŘÍRUČKA ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ PŘÍRUČKA ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ Předmluva Tato příručka byla vydána poprvé v roce 1968 pod názvem Žárové zinkování jako protikorozní ochrana. Vyvolala veliký zájem. Byla od té doby čtyřikrát přepracována

Více

1 Označení látky-/ směsi a podniku

1 Označení látky-/ směsi a podniku Datum tisku 27.04.2010 Bezpečnostní list Strana: 1 z 6 Rev: 0004; US-Nr: 837 1 Označení látky-/ směsi a podniku Údaje o výrobku Obchodní jméno: Body Double Part A & B Výrobce/Dodavatel: KauPo Kautschuk

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

PŘEHLED VÝROBKŮ www.bacoga.cz

PŘEHLED VÝROBKŮ www.bacoga.cz Zatěsňování a čištění kotlů, rozvodů topení, pitné vody, odpadů a kanalizace chemickou cestou. Zatěsňování plochých střech. Zatěsňování nádrží a bazénů. Ochrana proti korozi a mrazu. Zatěsňování rozvodů

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY A TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY Ing. Miroslav Pfleger, Lukáš Koula SAINT GOBAIN trubní systémy, s.r.o. Ještě nedávno k trubkám a tvarovkám z tvárné litiny respektive

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 05.08.98 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Prostředek k ošetření vína. Obchodní název Číslo výrobku 5009.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie

Více

Kovaná hliníková kola Alcoa. Fakta a čísla

Kovaná hliníková kola Alcoa. Fakta a čísla Kovaná hliníková kola Alcoa Fakta a čísla VÍTE, ŽE? Kola Alcoa jsou nejpevnější Každé z těchto kol vzniká z jednoho kusu nerezavějící hliníkové slitiny o vysoké pevnosti. Pomocí lisu o síle 8000 tun je

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Filtry. Pískové filtry

Filtry. Pískové filtry Filtry Pískové filtry Použití: Pískové filtry se používají v průmyslových a energetických provozech k filtraci chladící a technologické vody, k filtraci čiřené vody za sedimentací, ke koagulační filtraci

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU 2006 Aktualizované informace O našich výrobcích, jejich dostupnost a RADY pro zpracování jsou K DISPOZICI on line na internetové stránce NAŠICH VÝROBKŮ: http://www.yourglass.cz/

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

České dráhy ČD S 5/4. Předpis. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

České dráhy ČD S 5/4. Předpis. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí České dráhy ČD S 5/4 Předpis Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí České dráhy ČD S 5/4 Předpis Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne

Více

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří Vážené dámy a pánové, rádi bychom vám poblahopřáli ke koupi nových oken a poděkovali vám za důvěru, kterou jste nám projevili. K tomu, aby si nový výrobek udržel co nejdéle svou životnost, sestavili jsme

Více

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

Posouzení klimatizačních a chladících systémů v energetických auditech z pohledu energetického auditora Ing. Vladimír NOVOTNÝ I&C Energo a.s., Seminář AEA 26.5.2005 FAST Brno Veveří 95 Regionální kancelář

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM. Směrnice pro ochranu konstrukcí pomocí nátěru podle normy ISO 12944

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM. Směrnice pro ochranu konstrukcí pomocí nátěru podle normy ISO 12944 JAK VYBRAT SPRÁVNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM Směrnice pro ochranu konstrukcí pomocí nátěru podle normy ISO 12944 ÚVOD Cílem příručky NÁTĚROVÉ SYSTÉMY HEMPEL je pomoci vám při výběru nejvhodnějšího nátěrového systému

Více