Souhrnné hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnné hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2013"

Transkript

1 Souhrnné hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2013 Úvod Na základě platných právních předpisů byly výroční zprávy a účetní závěrky za r sedmi činných ZP ověřeny auditory, kteří potvrdili správnost a vzájemnou vazbu těchto účetních závěrek a VZ Návrhy VZ 2013 byly následně schváleny samosprávnými orgány ZP a doručeny v termínu do k posouzení na MZ a MF. Ve všech případech byl dodržen soulad postupů zpracování VZ 2013 s metodikou MZ. Ověřením všech dokumentů VZ 2013 nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky. Drobné technické nedostatky jednotlivé ZP opravily, a tak jsou vládě předkládány všechny ověřené dokumenty VZ 2013 s návrhem na jejich předložení do PSP ČR k ukončení schvalovacího procesu. Souhrnné hodnocení systému v. z. p. vychází z dat získaných sumarizací údajů z tabulkových příloh jednotlivých VZ 2013 a účetních závěrek za r Zobrazuje, jak údaje cash flow na principu příjmově výdajovém (hotovostní metodika), tak poskytuje informace o vývoji a stavu pohledávkových a závazkových vztahů jednotlivých fondů, nákladů na zdravotní služby celkem a podle jednotlivých segmentů zdravotních služeb i v meziročním srovnání. K bylo evidováno 10,4 mil. pojištěnců, z toho Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (dále jen VZP ČR ) registrovala 6,08 mil. pojištěnců tj. 58,5 % pojištěnců systému v. z. p. Provozování komerčního pojištění v systému v. z. p. účinné právní předpisy nepřipouštějí, a proto VZP ČR a Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví provozují tento druh pojištění odděleně ve stoprocentně vlastněných dceřiných společnostech. Počet zaměstnanců zdravotních pojišťoven v roce 2013 činil Graf č. 1: Počet pojištěnců na 1 zaměstnance

2 1. Příjmy Příjmy systému v. z. p. v roce 2013 (Tabulka č. 1 a Graf č. 2) nepatrně ovlivnilo zvýšení částky vyměřovacího základu pojistného na veřejné zdravotní pojištění u osob, za něž je plátcem pojistného stát, a to z Kč na Kč za kalendářní měsíc tj. zvýšení platby za každého státního pojištěnce o 64 Kč (účinnost od ). Tabulka č. 1: Příjmy systému v. z. p. za rok 2013 Údaje roku 2013 (VZ 2013) mld. Kč Příjmy z vlastního výběru 172,08 Příjmy ze státního rozpočtu 53,68 Ostatní příjmy systému v. z. p. 2,16 Příjmy od zahraničních pojišťoven a MO 0,58 Příjmy ze zdaňovaných činností 0,08 Celkové příjmy systému v. z. p. 228,58 Celkové příjmy systému v. z. p. za rok 2013 činily 228,6 mld. Kč s meziročním poklesem o 0,5 %. Příjmy z vlastního výběru pojistného dosáhly hodnoty 172,1 mld. Kč (meziroční nárůst o 2,3 %). Příjmy ze státního rozpočtu za osoby, za které je plátcem pojistného stát (dále platba státu ), které spolu s výběrem pojistného podléhají stoprocentnímu přerozdělování, tvoří 23,5 % z celkových příjmů systému v. z. p. v hodnotě 53,7 mld. Kč (U VZP ČR se platba státu podílí na celkových příjmech 32,5 % v částce 46,8 mld. Kč a u ZZP 8,1 % v částce 6,9 mld. Kč). Celkový průměrný počet státem hrazených pojištěnců za rok 2013 dosáhl 6,1 mil. osob. V důsledku vyššího počtu státem hrazených pojištěnců a zvýšením platby za státního pojištěnce v posledních dvou měsících roku 2013 meziročně platba státu vzrostla o 809 mil. Kč. Ostatní příjmy systému v. z. p. ve výši cca 1 % z celkových příjmů v hodnotě 2,2 mld. Kč mají jen marginální význam a tvoří je především sankční příjmy (penále, pokuty, přirážky, náhrady škod) a úroky. Příjmy od zahraničních pojišťoven a Ministerstva obrany jsou ve výši 0,6 mld. Kč tj. cca 0,25 % celkových příjmů v. z. p. (rozklíčování dotace MO je uvedeno u hodnocení jednotlivých pojišťoven). Zcela minimální podíl na celkových příjmech mají příjmy ze zdaňovaných činností a to ve výši 0,03 % v hodnotě 0,08 mld. Kč. Struktura zdaňovaných činností se dlouhodobě nemění, neboť účinné právní předpisy ZP umožňují pouze omezený rozsah vlastních aktivit. Jimi jsou především pronájmy nevyužitých nebytových prostor a zprostředkování prodeje komerčního pojištění. Zisky po zdanění z těchto činností využívají ZP v souladu se zákony a rozhodnutími správních rad na posilování fondů v. z. p. i fondu prevence. 2

3 Graf č. 2: Příjmy celkem za rok 2013 Průměrné příjmy celkem na jednoho pojištěnce v roce 2013 dosáhly částky Kč. Nejvyšší příjmy vykázala VZP ČR v hodnotě Kč s meziročním snížením o 0,6 %, nejnižší příjmy vykázala RBP ve výši Kč s meziročním nárůstem o 0,2 %. ZZP v průměru dosáhly hodnoty Kč s meziročním nárůstem o 2,6 %. Příjmy jednotlivých ZP v různém členění a v meziročním porovnání včetně porovnání se ZPP 2013 podrobněji viz Tabulková příloha Tabulka č. 1 str Vývoj příjmů systému v. z. p až 2013 viz Tabulková příloha Tabulka č. 4 3

4 2. Výdaje Výdaje (Tabulka č. 2, Graf č. 3 a č. 4) jsou charakterizovány menším meziročním poklesem způsobeným mj. realizací vyhlášek platných pro rok 2013 č. 475/2012 Sb. (úhradová vyhláška) a č. 418/2003 Sb. (fondová vyhláška), která pro rok 2013 snížila limit nákladů na činnost ZP. Tabulka č. 2: Výdaje systému v. z. p. za rok 2013 Údaje roku 2013 (VZ 2013) mld. Kč Výdaje na zdravotní služby 222,99 Zálohy za cizince, specifické fondy VoZP ČR 0,59 Provozní výdaje 5,83 Výdaje na investice z FRM 0,44 Výdaje na zdaňovanou činnost 0,05 Celkové výdaje systému v. z. p. 229,90 Celkové výdaje systému v. z. p. na rok 2013 činily 229,9 mld. Kč s meziročním poklesem o 0,6 %. V přepočtu na jednoho pojištěnce byly celkové výdaje systému v. z. p. ve výši Kč. Nejvyšší výdaje celkem na jednoho pojištěnce měla VZP ČR ve výši Kč a nejnižší RBP s částkou Kč. Z toho výdaje na zdravotní služby ve výši 223 mld. Kč představovaly 97 % celkových výdajů s meziročním nárůstem o 0,1 %. Průměrné výdaje na zdravotní služby přepočtené na jednoho pojištěnce pak dosáhly hodnoty Kč (nejvyšší u VZP ČR Kč a nejnižší u RBP Kč). Vykázané rozdíly ve výdajích za zdravotní služby mezi VZP ČR a skupinou ZZP byly ovlivněny nejen rozdílnou skladbou pojištěnců, ale především smluvními vztahy s PZS a cenovými dodatky. Graf č. 3: Porovnání skutečných výdajů 2013 a ZPP

5 Provozní výdaje v roce 2013 klesly na 5,9 mld. Kč v důsledku provedené úpravy limitu nákladů na činnost od Aktuální propočtené limity, limity zdravotně pojistných plánů a procenta jejich plnění viz Tabulková příloha Tabulka č. 1a. Do provozních výdajů zdravotních pojišťoven patří např. mzdy včetně ostatních osobních nákladů, pojistné za zaměstnance na zdravotní a sociální pojištění, odměny členům statutárních orgánů, služby Centra mezistátních úhrad, úhrady za vedení centrálního registru, nákup metodik atd. Výdaje na investice z FRM dosáhly hodnoty cca 0,4 mld. Kč. Graf č. 4: Výdaje celkem za rok 2013 Podrobnější informace viz Tabulková příloha Tabulka č. 1 str. 4 a 5. Vývoj výdajů systému v. z. p až 2013 viz Tabulková příloha Tabulka č Snížení maximálního koeficientu z 3,71 % na 3,41 % se promítlo v roce 2013 do hospodaření nejmenší ZP. U ostatních ZP poklesla maximálně možná % ze skutečně dosažené rozvrhové základy pod hranici 3,41 %, v závislosti na počtu pojištěnců. 5

6 3. Saldo Saldo příjmů a výdajů celkem systému v. z. p. za rok 2013 činila záporná hodnota cca 1,34 mld. Kč (viz Tabulková příloha Tabulka č. 1 str. 6). Jednotlivé ZP v roce 2013 vykázaly záporné saldo, pouze OZP, ZPŠ a VoZP ČR dosáhly kladných hodnot. V záporném saldu VZP ČR 1,41 mld. Kč nejsou zahrnuty návratné finanční výpomoci (viz níže uvedené) a naopak saldo ZZP dosáhlo kladné hodnoty 0,08 mld. Kč. Z hlediska celého vládního sektoru se jednalo o deficit marginální hodnoty, když dosáhl pouze 0,035 % HDP. Graf č. 5: Saldo příjmů a výdajů celkem

7 mld. Kč mld. Kč V roce 2012 mělo na saldo kladný vliv mimořádné přerozdělení (v celkové hodnotě 6,1 mld. Kč do systému v. z. p.), z toho čistý příjem dosáhla pouze VZP ČR (3,1 mld.), VoZP ČR (203 mil. Kč) a OZP (133 mil. Kč). V roce 2013 byly VZP ČR poskytnuty dvě návratné finanční výpomoci v celkové hodnotě 1,7 mld. Kč s tím, že v roce 2014 VZP ČR splatí 0,7 mld. Kč (zbývající 1 mld. Kč v letech 2015 a 2016). Ve ZPP 2014 byly výdaje dvou zdravotních pojišťoven (ČPZP a VoZP ČR) výrazněji upraveny podle modelací MZ na základě úhradové vyhlášky pro rok 2014 s tím, že záporná salda budou kryta ze zůstatků finančních prostředků jednotlivých ZP. Vývoj příjmů a výdajů systému veřejného zdravotního pojištění ,0 230,0 225,0 220,0 215,0 210,0 205,0 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 Příjmy celkem 215,6 220,4 229,7 228,6 Výdaje celkem 222,5 225,6 231,3 229,9 Vývoj salda příjmů a výdajů veřejného zdravotního pojištění rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 Saldo celkem -6,885-5,156-1,537-1,337 Podrobnější informace viz Tabulková příloha Tabulka č. 1 str. 6. Vývoj salda v. z. p až 2013 viz Tabulková příloha Tabulka č. 4. 7

8 4. Pohledávky a závazky Stav pohledávek v. z. p. celkem (v čisté výši bez opravných položek) k je 36,4 mld. Kč, z toho pohledávky za plátci pojistného činí 31,4 mld. Kč, tj. 86,3 %. Stav závazků v. z. p. celkem k je 31 mld. Kč. V tom závazky vůči PZS činí 30 mld. Kč, tj. 96,8 %, z nichž závazky po lhůtě splatnosti nevykázala ani jedna ze ZP (VZP ČR poskytnutou návratnou finanční výpomoc použila na splacení závazků). Ve výši 6,9 mld. Kč jsou evidovány dohadné položky pasivní a dohadné položky aktivní v celkové výši 2,4 mld. Kč. Stav opravných položek dosáhl k celkem hodnoty 29,4 mld. Kč. Tato kategorie pohledávek (součást tzv. hrubé výše pohledávek) je nadále vymáhána na plátcích pojistného. Pouze z hlediska účetního jsou tyto položky vyjmuty z čistých pohledávek a čtvrtletně přehodnocovány v souladu s účetními standardy. 2 Informace o stavu závazků a pohledávek jednotlivých ZP viz Tabulková příloha Tabulka č. 1 str. 7 až 9. Tabulka č. 1 str. 7 zpracovaná na základě podkladů jednotlivých ZP dokládá absolutní stav závazků vůči PZS k Tento stav závazků je rovněž z důvodu srovnatelnosti vyjádřen i v přepočtu na denní spotřebu výdajů na zdravotní služby (Tabulka č. 1b). Závazky ve lhůtě splatnosti vůči PZS se pohybují v rozmezí dnů. Zásoby na BÚ ZFZP jednotlivých ZP vyjádřené ve dnech k jsou nerovnoměrné a dosahují 1,03 69 dnů. Graf č. 6: Finanční zásoba na bankovním účtu ZFZP v roce 2013 ve dnech 2 V Tabulkové příloze Tabulka č. 1 nejsou tyto údaje uvedeny, neboť nejsou součástí čisté výše pohledávek. 8

9 5. Stavy peněžních prostředků zdravotních pojišťoven na BÚ Stav peněžních zůstatků (včetně hodnoty uložené v CP) na BÚ zdravotních pojišťoven činil k za celý systém v. z. p. 13,45 mld. Kč. Meziročně se tak z hodnoty 13,1 mld. Kč zvýšil o 2,7 %. Graf č. 7: Stav peněžních prostředků jednotlivých ZP k v tis. Kč Graf č. 8: Stav peněžních prostředků jednotlivých ZP k v % V Tabulkové příloze, Tabulka č. 1b, jsou uvedeny finanční zůstatky na BÚ ZFZP k Finanční zásobu na BÚ ZFZP u VZP ČR tvoří převedené prostředky z BÚ RF, jehož zásoba je od roku 2011 téměř nulová. Tento vnitřní dluh VZP ČR se i v roce 2013 drží na úrovni částky cca 2,2 mld. Kč. 9

10 6. Hospodaření ZZP v likvidaci a v konkurzu Po celý rok 2013 pokračoval proces likvidace u dvou zdravotních pojišťoven Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny v likvidaci a Mendlovy zdravotní pojišťovny v likvidaci. Průběh konkurzu a likvidace byl předmětem hodnocení i v předchozích letech. Tyto procesy byly zahájeny před r a řídí se obecně platnými předpisy. Mendlova zdravotní pojišťovna v likvidaci (dále jen MeZP), IČ: MeZP byla zapsána do obchodního rejstříku dne 12. července 1994 a dne 7. listopadu 1997 vstoupila do likvidace. Od této doby do současnosti MeZP neprovádí žádné činnosti uvedené ve svém předmětu podnikání, její činnost je zaměřena pouze na provádění likvidace v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Od roku 2007 je jmenován likvidátorem MeZP Ing. Martin Zeman (dále jen likvidátor ). Jeho jmenování bylo MZ ČR prodlouženo do 30. června Účetní závěrku MeZP a výroční zprávu za rok 2013 ověřil auditor Ing. Pavel Kos. Ani v roce 2013 se nepodařilo likvidaci MeZP ukončit z důvodu trvajících konkurzních řízení. Celková výše nepromlčených pohledávek z titulu neuhrazených plateb zdravotního pojištění vymáhaná v rámci konkurzních řízení činí 574 tis. Kč, které jsou vykázány v rozvaze se 100 % opravnými položkami. Přijaté příjmy z ukončených konkurzních řízení tvoří zanedbatelnou částku a příjmy z dosud neukončených konkurzních řízení jsou očekávány pouze ve výši cca % z celkového objemu přihlášených pohledávek. Jediným výrazným příjmem MeZP v roce 2013 byly bankovní úroky z finanční hotovosti, která dosáhla k částky ve výši tis. Kč. Provozní výdaje za rok 2013 byly vyčísleny v částce tis. Kč. V této částce jsou obsaženy spotřebované nákupy, nájem včetně vyúčtování služeb minulého období, ostatní služby (tj. vedení účetnictví vč. mzdového, auditorské ověření a právní poradenství), ostatní náklady, mzdové náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění. Pokračování likvidace MeZP se nadále jeví velmi neekonomické. Z tohoto důvodu v roce 2014 MZ navrhlo ukončení likvidace MeZP zpětvzetím přihlášek pohledávek do probíhajících konkurzních řízení a odepsáním zbývající dlužné částky pro nedobytnost. MF souhlasí s navrženým postupem MZ. Dne 30. června 2014 skončilo jmenování likvidátora. Tohoto dne bylo zasláno likvidátorovi oznámení o zahájení veřejnosprávní kontroly v MeZP. Z důvodu, že současný likvidátor nespolupracuje a zatím není jmenován nový, nelze stanovit ani přepokládaný termín dokončení této kontroly. 10

11 V souladu s ust. 6a odst. 5 zákona ke dni skončení likvidace sestaví likvidátor účetní závěrku a předloží ji MZ ČR ke schválení spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace. Současně navrhne převedení zbývajících prostředků základního fondu a rezervního fondu na zvláštní účet Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky k přerozdělení. Hornická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v likvidaci, IČ: Hornická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v likvidaci, IČ: , se sídlem Teplice, Masarykova 915/31, PSČ (dále jen HZZP ) byla zapsaná do obchodního rejstříku dne 13. listopadu 1992 a dne 22. července 1996 vstoupila do likvidace. Likvidátorem byl jmenován Ing. Stanislav Cysař. Dne 9. února 1996 byl na HZZP prohlášen konkurs. V roce 2012 byl ustanoven usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem správcem konkursní podstaty Mgr. Pavel Ubr (dále jen SKP ). Účetní výkazy za rok 2013 předložil SKP, avšak auditorem nebyly ověřeny. Jelikož se nepodařilo dohledat účetní závěrky za uplynulá období, jsou tyto účetní výkazy sestaveny pouze z dostupných dat. Za rok 2013 byla vykázána ztráta ve výši 233 tis. Kč. Náklady v roce 2013 obsahovaly služby a ostatní finanční náklady. Jedná se o depozitní služby a bankovní poplatky. Jediným výnosem byly úroky ve výši 101,-Kč. I v roce 2013 aktiva představovala neuhrazené pohledávky z dluhopisů a prostředky na bankovním účtu a v pasivech je vykázáno zúčtování daní a dotací vůči státu. Pohledávku konkursní podstaty ve výši tis. Kč SKP v prosinci 2013 přihlásil do insolvenčního řízení společnosti BORSAY, a.s., IČ: Konkurz na majetek HZZP nebyl k ukončen a konkurzní řízení k datu zpracování stále probíhá. 11

12 7. Vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění Předsunutá platba státu ve výši 4 mld. Kč poskytnutá systému v. z. p. podle ustanovení 12 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., která byla součástí 1. přerozdělení v lednu 2013, byla vrácena ještě v průběhu roku 2013, a proto v konečném důsledku neovlivnila systém v. z. p., pouze jej dočasně posílila. Na základě poskytnutí návratné finanční výpomoci VZP ČR ve výši 1,7 mld. Kč v posledním čtvrtletí roku 2013 došlo k částečnému zlepšení situace této zdravotní pojišťovny ve vztahu ke splatnosti závazků vůči poskytovatelům zdravotních služeb. Nepatrný vliv na zvýšení příjmů systému v. z. p. v roce 2013 mělo zvýšení platby za každého státního pojištěnce o 64 Kč na 787 Kč s účinností od Vliv na snížení výdajů mělo restriktivní nastavení úhradové vyhlášky č 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodů, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok Dále byl snížen limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny úpravou vyhlášky č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně propočtu tohoto limitu, platnou od Nálezem Ústavního soudu ze dne zn. Pl. ÚS 36/11 došlo od srpna 2013 ke zrušení možnosti poskytování nadstandardních služeb, jejichž poskytnutí nebylo dáno zákonem, ale bylo stanoveno nižším právním předpisem. Finanční dopady se projevily u PZS, kteří inkasovali příplatky za tyto služby. 12

13 8. Celkové náklady na zdravotní služby Celkové náklady na zdravotní služby čerpané z oddílu A základního fondu zdravotního pojištění jsou uvedeny včetně dohadných položek a finančních prostředků podle 16b zákona č. 48/1997 Sb. (vratek při překročení limitu započitatelných regulačních poplatků a započitatelných doplatků na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely) a představovaly částku ve výši 220,64 mld. Kč. Na rozdíl od předchozích let došlo k meziročnímu poklesu celkových nákladů o 2,36 mld Kč, tj. o 1,1 %. Z celkového poklesu připadalo na VZP ČR snížení nákladů na zdravotní služby o 4,82 mld. Kč i díky tomu, že v r byl nižší průměrný počet pojištěnců u VZP ČR o 86 tis. pojištěnců. U ZZP naopak náklady na zdravotní služby meziročně vzrostly o 2,46 mld. Kč. V objemově největším segmentu lůžkové zdravotní péče poklesly náklady na zdravotní služby o 0,9 % (tj. o 1,02 mld. Kč) oproti skutečnosti roku Oproti tomu došlo u ambulantní péče k navýšení nákladů na zdravotní služby celkem o 2,2 % (tj. o 1,30 mld. Kč). Největší pokles nákladů na zdravotní služby byl u ostatních nákladů o 5,2 % (tj. o 2,63 mld. Kč), hlavně u lázeňské léčebně rehabilitační péče o 37,4 % (tj. o 0,94 mld. Kč) a u léků vydaných na recepty o 4,1 % (tj. o 1,47 mld. Kč). (Tabulka č. 3 a 4, Graf č. 9 a 10). Souhrnné hodnocení vývoje nákladů jednotlivých ZP včetně dohadných položek a jejich porovnání s r a ZPP 2013 poskytuje příloha, tabulky č. 3, 3a,3b a 3c. Ve všech případech se jedná o údaje převzaté z ověřených a auditovaných VZ 2013 všech sedmi ZP. Tabulka č. 3: Struktura nákladů na zdravotní služby podle jednotlivých segmentů Ukazatel (v mil. Kč) Náklady na ambulantní péči Náklady na lůžkovou péči Ostatní náklady Celkové náklady Tabulka č. 4: Procentuální změna nákladů na jednotlivé segmenty Ukazatel 2010/ / / /2012 (v %) Náklady na ambulantní péči Náklady na lůžkovou péči 102,08 104,48 101,31 102,21 103,54 101,10 100,63 99,10 Ostatní náklady 96,45 100,48 104,90 94,79 Celkové náklady 101,51 101,84 101,75 98,94 13

14 Graf č. 9: Celkové náklady na zdravotní služby Graf č. 10: Náklady na zdravotní služby podle segmentů 14

15 Přesnější údaj o meziročním vývoji jednoznačně představují náklady na zdravotní služby v přepočtu na jednoho pojištěnce. V r činily náklady na zdravotní služby všech ZP v přepočtu na 1 pojištěnce v průměru Kč, což představuje minimální meziroční snížení o 8 Kč na 1 pojištěnce. Nejvyšších průměrných nákladů na 1 pojištěnce dosáhla VZP ČR ve výši Kč, s meziročním poklesem o 462 Kč na 1 pojištěnce, tj. o 2,0 %. Z hlediska absolutní výše těchto nákladů dále zůstává na 1. místě. ZZP dosáhly hodnoty průměrných nákladů ve výši Kč, což je o 660 Kč na 1 pojištěnce více. V objemově největším segmentu lůžkové zdravotní péče vzrostly náklady na zdravotní služby o 0,1 % (tj. o 13 Kč) oproti skutečnosti roku U ambulantní péče došlo k navýšení nákladů na zdravotní služby celkem o 3,3 % (tj. o 183 Kč). (Tabulka č. 5 a Graf č. 11 a 12). Tabulka č. 5: Struktura nákladů na zdravotní služby v přepočtu na 1 pojištěnce Ukazatel (v Kč) Náklady na ambulantní péči Náklady na lůžkovou péči Ostatní náklady Celkové náklady Graf č. 11: Celkové náklady na zdravotní služby v přepočtu na 1 pojištěnce 15

16 Graf č. 12: Náklady na zdravotní služby podle segmentů v přepočtu na 1 pojištěnce Celková částka, kterou uhradili pojištěnci všech činných ZP za regulační poplatky a započitatelné doplatky na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, činila celkem 7,25 mld. Kč. Z toho za regulační poplatky bylo vybráno 5,26 mld. Kč a 1,99 mld Kč za započitatelné doplatky na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Tyto prostředky získali jednotliví PZS. Objem finančních prostředků (vratek), který podle 16b zákona č. 48/1997 Sb. ZP vrátily pojištěncům, činil tis. Kč, což představuje v průměru Kč na 1 vratku pro pojištěnce. Jednalo se o pojištěnce, kteří v daném období překročili zákonný limit Kč, resp Kč (Tabulka č. 6). Tabulka č. 6: Překročení zákonného limitu Ukazatel Počet pojištěnců, kteří překročili zákonný limit Částka, o kterou byl překročen zákonný limit (tis. Kč) Částka v přepočtu na 1 pojištěnce, který překročil zákonný limit (tis. Kč) 0,93 1,14 1,15 1,38 1,07 16

17 Zvláštní kategorii nákladů tvoří náklady na léčení cizinců v ČR. Jedná se o náklady za ošetření cizinců na našem území, kteří si v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. zvolili některou ze sedmi ZP jako výpomocnou ZP. Náklady na léčení cizinců činily tis. Kč a oproti loňskému roku se jedná o pokles o 4,4 %. Při zvýšení počtu ošetřených cizinců o 26,1 % je průměrný náklad na jednoho ošetřeného cizince ve výši Kč s meziročním poklesem o 24,2 % (Tabulka č. 7). Náklady se přeúčtovávají zahraničním pojišťovnám prostřednictvím CMÚ. Na ZFZP bylo přijato od zahraničních pojišťoven za léčení cizinců (včetně plateb vypořádaných tzv. paušálem) tis KČ a z prostředků ZFZP uhrazeno za léčení cizinců PZS tis. Kč, což znamená rozdíl mezi těmito pohledávkami a závazky ve výši tis. Kč. Tato částka snižuje konečný zůstatek ZFZP. Rozdíl mezi těmito pohledávkami a závazky kryjí ZP z prostředků ZFZP. Tabulka č. 7: Vývoj nákladů na léčení cizinců v České republice Ukazatel Náklady na léčení cizinců (tis. Kč) Počet ošetřených cizinců Průměrné náklady na 1 ošetřeného cizince (tis. Kč) 5,94 6,33 7,23 6,63 5,02 Celkové náklady na zdravotní péči hrazené nad rámec v. z. p. čerpané z Fprev a dalších specifických fondů dosáhly za všechny činné ZP výše tis. Kč, což je meziroční navýšení o tis. Kč, tj o 25,9 %. Z celkové hodnoty nákladů náleží VZP ČR tis. Kč a souboru ZZP celkem tis. Kč. V přepočtu na jednoho pojištěnce byly náklady na preventivní zdravotní péči za všechny ZP ve výši 112 Kč. U VZP ČR dosáhly náklady 102 Kč a u ZZP 126 Kč. S ohledem na odlišná zákonná ustanovení v zákoně č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb. přetrvává nadále rozdílná dikce tvorby Fprev u VZP ČR a ZZP. Tato dikce limituje příděl u VZP ČR, ale na rozdíl od ZZP jej umožňuje tvořit se souhlasem SR v okamžiku nevyrovnaného hospodaření. U ZZP je rozhodující, zda jejich hospodaření je vyrovnané, v případě nevyrovnaného hospodaření ztrácí možnost tvorby Fprev. Tato skutečnost nenastala ani u jedné ZZP. Nabídku zdravotně preventivních programů v r směřovaly ZP k realizaci preventivních programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu účastníků zařazených do těchto programů a dále na projekty podporující zvýšení kvality zdravotní péče, zdravý způsob života a zdraví pojištěnců. 17

18 Tabulka č. 8: Náklady na preventivní zdravotní péči čerpané z fondu prevence Ukazatel v tis. Kč Náklady na zdravotní programy Náklady na ozdravné pobyty Ostatní činnosti Z jiných zdrojů (VOZP ČR) Celkové náklady na preventivní zdravotní péči Závěr Celkový vývoj systému v. z. p. v roce 2013 charakterizuje záporné hotovostní saldo 1,34 mld. Kč. (Podrobnější informace o saldu viz kapitola 3. Saldo). Vývoj salda bude zmírněn např. zvýšením platby za tzv. státní pojištěnce ještě v průběhu roku Dodatečně získané prostředky budou ovšem primárně využity na kompenzaci výpadku platby regulačních poplatků u poskytovatelů lůžkové péče. Poskytnutím návratných finančních výpomocí VZP ČR v celkové výši 1,7 mld. Kč v roce 2013 došlo k dočasnému zlepšení hospodaření této zdravotní pojišťovny, nicméně zhoršení situace lze opět očekávat ke konci roku 2014, kdy bude VZP ČR vracet předsunutou platbu státu a zároveň část návratné finanční výpomoci ve výši 0,7 mld. Kč. Další 1 mld. Kč bude splácet ve čtyřech splátkách rozložených do let 2015 až Vnitřní dluh VZP ČR vůči bankovnímu účtu rezervního fondu stále přetrvává ve výši cca 2,2 mld. Kč. Situaci VZP ČR bude nutno řešit dalšími systémovými kroky. Příjmy systému dočasně zvýšila i předsunutá platba státu ve výši 4 mld. Kč, která byla vyrovnána ještě téhož roku (viz kapitola 7. Vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění). V lednu roku 2014 systém v. z. p. byl posílen další předsunutou platbou státu ve výši 4,8 mld. Kč s tím, že 0,3 mld. Kč se splatí v listopadu 2014 a zbylých 4,5 mld. Kč v prosinci Vykázané rozdíly ve výdajích za zdravotní péči mezi VZP ČR a skupinou ZZP byly ovlivněny nejen rozdílnou skladbou pojištěnců, ale především smluvními vztahy s PZS a cenovými dodatky. Významné úspory finančních prostředků v daném roce nepřinesla ani zvýšená snaha zdravotních pojišťoven o změnu struktury lůžkových zařízení. V hotovostní metodice dosáhl systém veřejného zdravotního pojištění schodku 1,34 mld. Kč, což z hlediska schodku všech veřejných rozpočtů představuje marginální výši. V poměru k HDP se jedná o 0,035 %. Z hlediska akruální metodiky ESA 95, ve které se např. počítá plnění tzv. maastrichtských kritérií, však odhadujeme, že systém skončil v roce 2013 v přebytku 0,81 mld. Kč, tj. 0,021 % HDP. Vysvětlení tohoto rozdílu spočívá ve skutečnosti, že hotovostní metodika zachycuje platby v tom okamžiku, kdy jsou uskutečněny, zatímco akruální metodika je vztahuje k účetnímu období, s nímž věcně a časově souvisí. Vzhledem ke 18

19 skutečnosti, že restriktivní úhradová vyhláška snížila úhrady zdravotních pojišťoven za zdravotní služby za rok 2013 a v témže roce ještě docházelo k realizaci plateb za rok 2012, úhrady v hotovostní metodice byly tedy vykázány pro rok 2013 vyšší než v případě akruální metodiky, což vedlo i k zápornému saldu. 19

SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014

SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 Počet pojištěnců (na zaměstnance) SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 Úvod Na základě platných právních předpisů byly výroční zprávy (VZ) a účetní závěrky sedmi

Více

Úvod. Graf č. 1: Počet pojištěnců na 1 zaměstnance

Úvod. Graf č. 1: Počet pojištěnců na 1 zaměstnance Souhrnné hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 na základě vyhodnocení údajů ZPP 2014 činných zdravotních pojišťoven působících na území ČR Úvod Hodnocení

Více

III. Úvod. Graf č. 1: Počet zaměstnanců k dle ZPP

III. Úvod. Graf č. 1: Počet zaměstnanců k dle ZPP SOUHRNNÉ HODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO VÝVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016 NA ZÁKLADĚ VYHODNOCENÍ ÚDAJŮ ZPP 2016 ČINNÝCH ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ ČR III. Úvod Hodnocení

Více

Přehled vybraných ekonomických ukazatelů pro hodnocení ZPP 2014

Přehled vybraných ekonomických ukazatelů pro hodnocení ZPP 2014 Příloha Průměrný počet pojištěnců Průměrný přepočtený počet (osoby) zaměstnanců (osob) Skutečnost Skutečnost Očekávaná Skutečnost Očekávaná Index 2012 1. pololetí skutečnost ZPP % 1. pololetí skutečnost

Více

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI Zkratky použité v textové části materiálu a tabulkových přílohách AČR... Armáda České republiky AS

Více

TABULKOVÁ P Ř Í L O H A

TABULKOVÁ P Ř Í L O H A V. TABULKOVÁ P Ř Í L O H A Tabulka č. 1 Tabulka č. 1a Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2006 a 2007 Náklady na vlastní činnost zdravotních pojišťoven v letech 2006 a 2007 Tabulka

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v.z.p. ) jsou nedílnou součástí veřejných financí. Hodnocení vývoje systému v.z.p.

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR BÚ CMÚ CP ČLK ČNZP ČNB ČR ČÚS DR DRG EU FM FÚPP FZÚZP Fprev FRM HVLP HZP HZZP KOB, s. p.

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí je systém veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje jeho hospodaření za rok 2009 vychází

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v. z.

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Vedle státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a dalších složek veřejných financí jsou jejich součástí i prostředky systému veřejného zdravotního

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 51/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 51/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 51/0 Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Hodnocení ekonomické (použité číselné údaje jsou obsaženy v příloze, v tabulkách č. 1, 1a),1b,) 1c), 2, případně v ZPP 2013)

Hodnocení ekonomické (použité číselné údaje jsou obsaženy v příloze, v tabulkách č. 1, 1a),1b,) 1c), 2, případně v ZPP 2013) Hodnocení zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2013 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) Úvod Návrh ZPP 2013 VZP ČR je zpracován v souladu s právními předpisy

Více

Hodnocení zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2012

Hodnocení zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2012 Hodnocení zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2012 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) Úvod Návrh ZPP 2012 VZP ČR je zpracován v souladu s právními předpisy

Více

Úplné znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn. Vyhláška č. 418/2003 Sb.

Úplné znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn. Vyhláška č. 418/2003 Sb. IV. Úplné znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn Vyhláška č. 418/2003 Sb. 1 Základní fond (1) Zdrojem základního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí je systém veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje jeho hospodaření za rok 2009 vychází

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 428/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 428/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 428/0 Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2015 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven

Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven Vyhláška Ministerstva financí ze dne 21. září 1998 č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2011 IČO: 00636223 Název: Obec Dolní Újezd Sídlo: Dolní Újezd čp. 155, 751 23 Dolní Újezd Finanční okruhy Účetnictví 3.48.2 (Obec Dolní Újezd), verze: 2011.02 1 z 15 A.1. Informace podle

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00257125 Město Přeštice 01 Sestavená k rozvahovému

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Finanční stabilita systému veřejného zdravotního pojištění. MUDr. Pavel Frňka, DMS SZP ČR

Finanční stabilita systému veřejného zdravotního pojištění. MUDr. Pavel Frňka, DMS SZP ČR Finanční stabilita systému veřejného zdravotního pojištění MUDr. Pavel Frňka, DMS SZP ČR Souhrn zdravotně pojistných plánů na rok 2016 (Sněmovní tisk 784) PŘÍJMY Příjmy z vlastního výběru mld. Kč mld.

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více