Kalibrační postup. Indikační teploměry, včetně měřících řetězců. Číslo: QM ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kalibrační postup. Indikační teploměry, včetně měřících řetězců. Číslo: QM-17-054-2013 ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř"

Transkript

1 Indikační teploměry, včetně měřících řetězců Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Pavel Pospíšil Schválil: Štěpán Vaněček Vydáno: Verze: 0

2 1. Obsah 1. Předmět kalibrace Související normy a předpisy Kvalifikace pracovníků provádějících kalibraci Názvosloví a definice Potřebné prostředky pro kalibraci Obecné podmínky kalibrace Rozsah kalibrace - přehled zkoušených parametrů Popis jednotlivých zkoušek Stanovení nejistot a vyjádření shody se specifikací Kalibrační list a označení měřidla Péče o kalibrační postup...11 Změněno: 2/12 Verze: 0

3 1. Předmět kalibrace Kalibrační postup se vztahuje na měřicí řetězec, používaný k měření teploty, v němž je jako snímač použit platinový odporový snímač. Kalibrace měřicího řetězce je prováděna z povahy stacionárního systému, výlučně mimo stálé prostory laboratoře, v prostorách uživatele. V teplotním rozsahu -80 C až +50 C. 2. Související normy a předpisy Vyhláška č. 264/2000 Sb. O základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování. ČSN EN ISO/IEC Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. TPN Schéma návaznosti měřidel teploty TPN Platinové odporové snímače teploty. Metody zkoušení při kalibraci. TNI Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii. ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady. Vyd. 94/12. Bude nahrazena normou ČSN ISO Část 1: Všeobecně. ČSN ISO 31-4 Veličiny a jednotky. Část 4: Teplo. Vyd. 94/12. Bude nahrazena normou ČSN ISO Část 5: Termodynamika. ČSN ISO 1000: Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek. ČSN Názvosloví v oboru měření teplot. Schválena 88/08/03 ČSN Směrnice pro měření teplot v průmyslu. Schválena 88/07/15 ČSN EN Průmyslové platinové odporové snímače teploty. Vyd. 2009/6 EA - 4/02 Vyjadřování nejistot měření při kalibracích. ILAC-G8:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací KP 3.1.3/07/07/N ČMS, Řetězec pro měření teplot s platinovými snímači - kalibrační postup KP 2.5.2/01/08/N ČMS, Měřící a regulační řetězce teplotních a klimatických komor - kalibrační postup Směrnice DKD-R 5-7 Kalibrace klimatických komor Kalibrační postup DKD "Deutscher Kalibrierdienst Braunschweig", vydání 2004/7 Mezinárodní teplotní stupnice ITS In: Čs. Standardizace č.7, 1990 Změněno: 3/12 Verze: 0

4 3. Kvalifikace pracovníků provádějících kalibraci Kvalifikace pracovníků provádějících kalibraci měřidla je stanovena v Příručce kvality (QM ) (odst Osoby pracující v laboratoři). Příslušní pracovníci musí být seznámeni s tímto kalibračním postupem a seznámení potvrzeno podpisem příslušného pracovníka na formuláři F16 (QM ). Pracovník provádějící kallibraci musí mít u sebe vždy následující doklady a formuláře: kalibrační postup (QM ) doklad o požadavku zákazníka (objednávka) certifikát způsobilosti kopie kalibračních listů etalonů záznam o kalibraci (formulář F17, F18) metrologický řád (QM ) pracovní výkaz kalibrační štítky 4. Názvosloví, definice Názvosloví a definice jsou obsaženy v příslušných normách (viz odst. 2), zejména v ČSN a v publikacích věnovaných metrologické terminologii. Odborné termíny použité v tomto postupu jsou uvedeny v ČSN Další pojmy, které nejsou v uvedených normách: měřicí řetězec: účelové uspořádání měření zpravidla fyzikální veličina (teplota, tlak, průtok atd.) realizované měřidly, která jsou prostorově rozdělena a vhodným způsobem propojená. Měřicí řetězec obsahuje zpravidla tyto části: čidlo (snímač), převodník, linearizační obvody, vyhodnocovací zařízení (měřicí ústředna PLC, PC) a pomocná zařízení, propojení ( přívodní vodič). dovolená chyba měřicího řetězce: maximální přípustná chyba řetězce spočítaná pro konkrétní měřicí řetězec pracující v konkrétních podmínkách. kalibrace řetězce v celku: řetězec se nerozpojuje, snímač se přesune, pokud to konkrétní podmínky dovolí, do přenosné kalibrační pece, jejíž hodnotu známe s požadovanou jistotou. 5. Potřebné prostředky pro kalibraci 5.1 Etalonový odporový platinový teploměr Pt 100 FLUKE - typ Teplotní kalibrátor FLUKE - typ 1523 Hart Scientific 5.3 Hygrotermometr 5.4 Kalibrační pec - ASL Model B 140 Změněno: 4/12 Verze: 0

5 6. Obecné podmínky kalibrace 6.1 Měřicí řetězec se kalibruje připojený k měřicímu automatu, při provozu. Pro správný postup kalibrace (dle odst. 8.2, 8.3) musí být umožněno snímač měřicího řetězce vyjmout z držáku a z lahvičky s kapalinou, umístěných uvnitř měřeného zařízení. Snímač měřicího řetězce musí mít dosatečně dlouhý přívodní kabel, který umožní jeho umístění do kalibrační pece (odst. 8.2, 8.3). Pokud podmínky instalace snímače měřicího řetězce neumožňují kalibraci vložením do kalibrační pece, pak kalibrace probíhá uvnitř měřeného zařízení za předpokladu umístění etalonu v těsné blízkosti snímače měřicího řetězce. (odst.8.4). Kalibrační pec lze použít pouze v teplotním rozsahu určeném výrobcem. ( -25 C až 140 C). Kalibrace měřicího řetězce se vždy provádí vcelku. 6.2 Teplota okolí při měření je 23 C ± 10 C a musí být uvedena do zkušebního protokolu. 6.3 Relativní vlhkost vzduchu do 50 % ± 30 C. 7. Rozsah kalibrace přehled zkoušených parametrů 7.1 Kontrola měřicího řetězce (odstavec 8.1). 7.2 Zkouška stálosti měřicího řetězce (odstavec 8.2). 7.3 Zkouška správnosti měřicího řetězce (odstavec 8.3). 7.4 Zkouška správnosti měřicího řetězce při opakované kalibraci (rekalibraci) (odstavec 8.4.1, 8.4.2). Postup kalibrace měřicího řetězce závisí na skutečnosti, zda se jedná o první kalibraci, kalibraci po opravě nebo periodickou kalibraci. V případě první kalibrace po instalaci měřicího řetězce, se provádí zkoušky v rozsahu viz. odstavec 8.1, 8.2, 8.3. V případě kalibrace po opravě či výměně části měřicího řetězce postupujeme stejně jako v případě první kalibrace viz odstavec 8.1, 8.2, 8.3. V případech opakované kalibrace (rekalibrace) měřicího řetězce nebo po domluvě se zadavatelem kalibračního měření lze za předpokladu, že před montáží měřidla do zařízení byl měřicí řetězec zkalibrován dle odstavce 8.1, 8.2 a 8.3, kalibrovat měřicí řetězec dle odstavce 8.4. Změněno: 5/12 Verze: 0

6 8. Popis jednotlivých zkoušek 8. 1 Kontrola měřicího řetězce Předběžná kontrola Při vizuální kontrole všech zařízení měřicího řetězce se sleduje neporušenost obvodů přívodního vodiče snímače měřicího řetězce a jeho zaústění do nerezové jímky. Pokud jsou některé sočásti řetězce vybaveny šroubovacími svorkovnicemi, provede se jejich dotažení Identifikace snímače měřicího řetězce. Před samotnou kalibrací měřícího řetězce zapíšeme do Záznamu o kalibraci formulář F17, F18, jednoznačný popis zařízení kterém je snímač měřícího řetězce umístěn: název zařízení druh zařízení výrobní, nebo identifikační číslo výrobní číslo vyhodnocovacího zařízení druh a verze výstupního zařízení zařízení číslo vstupu, na kterém je připojeno měřidlo měřícího řetězce U výstupního zařízení se kontroluje správnost identifikace snímače měřicího řetězce. V případě nejasné identifikace se provede jednoznačná zkouška připojení ke vstupu vyhodnocovacímu zařízení (např. prudké zahřátí snímače měřicího řetězce). Tato jednoznačná zkouška identifikace se provádí pouze pri první kalibraci po instalaci měřicího řetězce Zkouška stálosti měřicího řetězce. Zkouška stálosti měřicího řetězce se provádí při první kalibraci a po opravě či výměně části měřicího řetězce. Časová stabilita údajů měřicího řetězce je závislá na stálosti jeho nulového bodu. Při této zkoušce se zkoušený snímač měřicího řetězce ponoří do příslušné jímky kalibrační pece tak, aby snímač měřicího řetězce byl zcela ponořen. Kalibrační pícku nastavíme na hodnotu 0,0 C. Po ustálení nastavené hodnoty (min. 20 min.) teploty kalibrační pece se přečte údaj pro příslušný snímač měřicího řetězce na připojeném vyhodnocovacím zařízení. Ustálení hodnoty kalibrační pece je závislé na teplotě okolí. Po kontrole nulového bodu se kalibrační pícka nastaví na teplotu odpovídající horní hranici rozsahu pracovních teplot pro dané zařízení: Změněno: 6/12 Verze: 0

7 Typ zařízení Max. provozní teplota Klimakomora +50 C Akumulační nádoba +50 C Nádoba na ohřev TUV +50 C Inkubátor +50 C Termostat +50 C Lyofilizační kotel +50 C Prostorová teplota (místnosti) +50 C Chladnička +20 C Mraznička -20 C Mrazicí box -20 C Snímač měřicího řetězce se ponechá v jímce kalibarční pícky po dobu min. 20 minut. Po uplynutí této doby vyjmeme snímač měřicího řetězce a následně tento snímač ochladíme na teplotu okolí. Po ochlazení na teplotu okolí snímač měřicího řetězce opět vložíme do příslušné jímky kalibrační pícky s nastavenou teplotou 0,0 C (ustálení 20 min.) a provedeme novou kontrolu nulového bodu. Rozdíl údaje při opětovném čtení teploty v nulovém bodě vyhodnocovacího zařízení měřicího řetězce nesmí být větší než 0,1 C. V případě většího rozdílu se příslušný člen měřicího řetězce seřídí nebo vymění a zkouška stálosti měřicího řetězce se musí zopakovat. Zkouška stálosti měřicího řetězce se již nemusí provádět při opakované kalibraci (rekalibraci) Zkouška správnosti měřicího řetězce. Správnost zkoušeného měřicího řetězce se zjišťuje porovnávací metodou s etalonem (odst. 5.1, 5.2) v kalibrační pícce. Při měření se umístí zkoušený snímač měřicího řetězce do takového otvoru pícky, který nejlépe odpovídá vnějšímu průměru nerezové jímky snímače (dle standardů do 650 C nesmí být vůle otvoru větší než 0,5 mm). Současně se zkoušeným teploměrem se do odpovídajícího otvoru umístí etalon (viz. odst. 5.1, 5.2). Do příslušné jímky, pro zkoušku správnosti, přidáme teplonosnou kapalinu (technický líh, glycerin bezvodý a pod.) pro lepší přenos tepla v jímce kalibrační pícky. Snímač měřicího řetězce musí být v jímce kalibrační pícky plně ponořen. Etalon je částečně ponořen v plné hloubce jímky kalibrační pícky (150 mm). Vliv rozdílu teplot částečně eliminujeme přídavnou izolací neponořené části etalonu (50 mm). U snímačů s kovovým stonkem bývá pravidlem, že ponor se považuje za dostatečný při 15-ti násobku průměru stonku ( v našem případě 45 mm). Z výše uvedeného vyplývá, že vliv částečného ponoru je zanedbatelný. Pokud není zadavatelem uvedeno jinak, zkouší se měřicí řetězec ve 3 teplotních bodech, s ohledem na rozsah kalibrační pícky a požadavky zadavatele kalibrace. Při zkoušení se postupuje od nejnižších hodnot k nejvyšším. Změněno: 7/12 Verze: 0

8 Vlastní zkouška správnosti: 1) nastavíme požadovanou teplotu na kalibrační pícce. 2) vyčkáme ustálení hodnoty na zobrazovacím zařízení kalibrační pícky 3) rozdíl mezi požadovanou a skutečnou teplotou na displeji kalibrační pícky nesmí být větší než 0,1 C (1 digit) po dobu 1 minuty 4) odečteme hodnotu na etalonu (odst. 5.1, 5.2) a zároveň hodnotu na příslušném výstupu vyhodnocovacího zařízení měřicího řetězce. 5) odečtené hodnoty zapíšeme do Záznamu o kalibraci - formulář F17, F18 6) odečet opakujeme (minimálně 5 odečtů s časovými rozestupy přibližně 20 s) 7) výše uvedený postup ad 1) až ad 6) opakujeme pro všechny požadované teploty Všechny naměřené údaje se zaznamenávají do Záznamu o kalibraci formulář F17, F Zkouška správnosti měřícího řetezce při opakované kalibraci (rekalibraci). V některých případech, pokud je snímač měřicího řetězce pevně zabudován v zařízení a přívodní kabel neumožňuje vyjmutí čidla, aniž by došlo k narušení celistvosti měřicího řetězce, nebo rozsah kalibrační pícky neumožňuje nastavení určitých hodnot, je možné provádět kalibraci měřicího řetězce zjednodušeným způsobem. Správnost zkoušeného měřicího řetězce se pak zjišťuje porovnávací metodou s etalonem přímo uvnitř monitorovaného prostoru. Pokud není zadavatelem uvedeno jinak, zkouší se měřicí řetězec pouze v jednom teplotním bodě, a to při provozní teplotě příslušného zařízení Zkouška správnosti měřicího řetězce (snímač umístěn v lahvičce s kapalinou). Pokud je snímač umístěn v lahviče s kapalinou, umístí se etalon do této lahvičky. Kapalina v lahvičce musí být vždy doplněna na maximum objemu lahvičky, z důvodu dostatečného ponoru snímače měřicího řetězce a etalonu. Kapalina v lahvičce musí mít přibližně stejnou teplotu, jako prostor ve kterém je lahvička se snímačem měřicího řetězce, umístěna. Před zahájením kalibrace měřicího řetězce je nutno vyčkat na ustálení podmínek, v závislosti na druhu zařízení, ve kterém je umístěn snímač měřicího řetězce (minimálně 10 min.). Po ustálení (ustálením se rozumí okamžik následující bezprostředně po vypnutí regulačního termostatu zařízení) provedeme opakovaný odečet teplot (minimálně 10 odečtů v závislosti na celkové stabilitě v průběhu odečítání s časovými rozestupy přibližně 20 s, při regulaci nejlépe ve třech regulačních ciklech daného zařízení). Počet odečtů se volí podle stability a homogenity zařízení. Odečet provádime souběžně na etalonu (odst. 5.1, 5.2) a zároveň na příslušném výstupu vyhodnocovacího zařízení měřicího řetězce. Odečtené hodnoty kalibrace zapíšeme do Záznamu o kalibraci formulář F17, F18. Změněno: 8/12 Verze: 0

9 8.4.2 Zkouška správnosti měřícího řetězce (snímač umístěn v prostoru). Pokud je snímač měřicího řetězce bez nádobky (umístěn volně v prostoru), umístí se etalon do těsné blízkosti snímače (možné je i vzájemné svázání činných částí obou snímačů). Kalibrace měřícího řetězce probíhá dle požadavku zákazníka v prázdené nebo zaplněné komoře (typická nebo aktuální náplň). Abychom mohli stanovit odhad vlivu prostředí zařízení ve kterém je měřidlo umístěno na výsledek měření (homogenitu), vložíme do zařízení alespoň jeden další snímač teploty. Tento snímač umístíme do středu měřeného zařízení. Maximální rozdíl mezi jednotlivými snímači umístěnými v zařízení charakterizuje homogenitu prostoru. Poměrnou část takto zjištěné homogenity zahrneme do výpočtu nejistot (cca 20 %). Před zahájením kalibrace měřicího řetězce je nutno vyčkat na ustálení podmínek v závislosti na druhu zařízení, ve kterém je umístěn snímač měřicího řetězce (minimálně 10 min.). Po ustálení (ustálením se rozumí okamžik následující bezprostředně po vypnutí regulačního termostatu zařízení) provedeme opakovaný odečet teplot (minimálně 10 odečtů v závislosti na celkové stabilitě v průběhu odečítání s časovými rozestupy přibližně 20 s, při regulaci nejlépe ve třech regulačních cyklech). Počet odečtů se volí podle stability systému. Odečet provádíme souběžně na etalonu (odst. 5.1, 5.2) a zároveň na příslušném výstupu vyhodnocovacího zařízení měřicího řetězce. Odečtené naměřené hodnoty kalibrace i zjištěné homogenity zapíšeme do Záznamu o kalibraci formulář F17, F Stanovení nejistot a vyjádření shody se specifikací 9.1 Stanovení nejistot: Kalibrace byla provedena v kalibrační pícce s homogenizačním blokem, do jehož otvorů byly zasunuty kalibrovaný snímač (snímač teploty PT100 v nerezové jímce o průměru 6mm) a externí etalonový snímač (kabelový snímač teploty o průměru činné části 3mm. Etalonový snímač je připojen na digitální teploměr s rozlišením 0,001 C, rozlišení ukazatele kalibrovaného řetězce je 0,1 C; kalibrovaná teplota 5 C. Celkový rozsah teploty řetězce činí - 80 C až 50 C. 1) Zdroje nejistoty typu A (naměřené odečty kalibrovaného řetězce): 5,1 / 5,0 / 5,0 / 4,9 / 5,0 / 4,9 / 4,9 / 5,0 / 4,9 / 5,0 / 4,9 Z výše uvedených odečtů při průměrné teplotě 5,0 C je stanovena nejistota typu A u A =0,02 C Změněno: 9/12 Verze: 0

10 2)Zdroje nejistoty typu B: Rozšířená nejistota kalibrace etalonu je dle kalibračního listu pro teplotu 5 C...U = 0,016 C pro k = 2 (normální rozdělení), standardní nejistota je tedy... u 1 =0,008 C. Vliv stability etalonu - etalon je kalibrován s roční kalibrační lhůtou. Vzhledem k tomu, že etalon byl zatím kalibrován pouze jednou odhadujme stabilitu etalonu zhruba v hodnotě odpovídající hodnotě jeho rozšířené nejistoty při kalibraci po zaokrouhlení...max. 0,02 C, předpokládáme trojůhelníkové rozdělení stability, standardní nejistota je tedy u 2 =0,008 C. Vliv stability a homogenity kalibrační pícky - pro teplotu 5 C je odhadnuta max. hodnota kombinovaného vlivu 0,3 C, rozdělení rovnoměrné, standardní nejistota je tedy u 3 =0,17 C. Rozlišení měřicího řetězce - uvažujeme polovinu posledního digitu (0,05 C) rozdělení rovnoměrné, standardní nejistota je tedy u 4 =0,03 C. Vliv odvodu tepla - vzhledem k rozdílné konstrukci snímače etalonového a kalibrovaného uvažujeme max. vliv odvodu ve výši 0,3 C, rozdělení rovnoměrné, kombinovaná nejistota je tedy u 5 =0,18 C Přehled nejistot: Veličina Odhad Standardní Rozdělení Koeficient Citlivost. nejistota Příspěvek k nejistotě (po zaokrohlení) u A 5,0 C 0,02 C normální 1 1 0,02 C u 1 0,0 C 0,008 C normální 2 1 0,01 C u 2 0,0 C 0,008 C trojúhelníkové 6 1 0,01 C u 3 0,0 C 0,12 C rovnoměrné 3 1 0,12 C u 4 0,0 C 0,03 C rovnoměrné 3 1 0,03 C u 5 0,0 C 0,18 C rovnoměrné 3 1 0,18 C Kombinovaná standardní nejistota u(y) 0,22 C Rozšířená standardní kombinovaná nejistota měření pro k = 2 (normální rozdělení, pravděpodobnost pokrytí 95%) je tedy: U = k u(y) = 2 0,22 = 0,44 C Změněno: 10/12 Verze: 0

11 9.2. Vyjádření shody se specifikací Vyjádření shody se specifikací a její uvádění na kalibračních listech se řídí dokumentem ILAC-G8:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací (odst. 2 - Uvádění shody se specifikací pro jednotlivou veličinu) 10. Kalibrační list a označení měřidla 10.1 V průběhu zkoušky jsou naměřené hodnoty zapisovány do Záznamu o kalibraci formulář F18 či do Záznamu o kalibraci formulář F17 (odst. 8.3, 8,4) Měřené zařízení se opatří kalibračním štítkem a vystaví se k němu kalibrační list Kalibrační list musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v Příručce kvality (QM ) odst Vzor kalibračního listu je přílohou č. 1 Příručky kvality. 11. Péče o kalibrační postup Originál kalibračního postupu je uložen u zpracovatele. Další vyhotovení jsou předána příslušným pracovníkům viz. Příručka kvality (QM ) odst. 3.1 Příloha 2. Změny, popř. revize kalibračního postupu je oprávněn provádět jeho zpracovatel, změny schvaluje vedoucí kalibrační laboratoře. Kalibrační postup je validován prostřednictvím účasti v pravidelných mezilaboratorních porovnávacích měření s příslušnou oborovou laboratoří ČMI Úprava a schválení Kalibrační postup jméno podpis datum upravil schválil Pavel Pospíšil Štěpán Vaněček Změněno: 11/12 Verze: 0

12 11.2. Revize strana popis změny zpracoval schválil datum V Praze, dne Zpracoval: Pavel Pospíšil Podpis Změněno: 12/12 Verze: 0

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 3.1.3/02/13 TLAKOVÉ TEPLOMĚRY Praha Říjen 2013 KP 3.1.3/02/13

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 3.1.3/03/13 SKLENĚNÉ TEPLOMĚRY PRO VISKOZIMETRII Praha

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 3.1.3/08/13 BIMETALOVÉ TEPLOMĚRY s měřicím prvkem umístěným

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 6.1.2/01/13 MECHANICKÉ STOPKY Praha říjen 2013 KP 6.1.2/01/13

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 4.1.2/08/13 VRCHOLOVÉ A UNIVERZÁLNÍ VOLTMETRY Praha Prosinec

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.7/02/16 ULTRAZVUKOVÉ TLOUŠŤKOMĚRY Praha Říjen

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/10/13 MIKROKÁTOROVÉ HLAVICE Praha Říjen 2013 KP

Více

VYUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO KALIBRÁTORU PRO ZKRÁCENOU ZKOUŠKU PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU

VYUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO KALIBRÁTORU PRO ZKRÁCENOU ZKOUŠKU PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU VYUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO KALIBRÁTORU PRO ZKRÁCENOU ZKOUŠKU PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU potrubí průtokoměr průtok teplota tlak Přepočítávač množství plynu 4. ročník mezinárodní konference 10. a 11. listopadu

Více

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 3.1.3/07/18 ŘETĚZEC PRO MĚŘENÍ TEPLOT S PLATINOVÝMI

Více

Postup pro kalibraci vyměřené zkušební dráhy pro stanovení konstanty vozidla W a účinného obvodu pneumatik (dále jen dráhy )

Postup pro kalibraci vyměřené zkušební dráhy pro stanovení konstanty vozidla W a účinného obvodu pneumatik (dále jen dráhy ) Postup pro kalibraci vyměřené zkušební dráhy pro stanovení konstanty vozidla W a účinného obvodu pneumatik (dále jen dráhy ) Kalibrace se provede porovnávací metodou pomocí kalibrovaného ocelového měřicího

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/19/13 VÝŠKOVÉ MIKROMETRY Praha Říjen 2013 KP 1.1.2/19/13

Více

METODIKY OVĚŘOVÁNÍ MĚŘIČŮ TEPLA, APLIKACE PŘEDPISŮ, NOREM A DOPORUČENÍ

METODIKY OVĚŘOVÁNÍ MĚŘIČŮ TEPLA, APLIKACE PŘEDPISŮ, NOREM A DOPORUČENÍ METODIKY OVĚŘOVÁNÍ MĚŘIČŮ TEPLA, APLIKACE PŘEDPISŮ, NOREM A DOPORUČENÍ 23.3.2016 1 Do roku 2006 byly schvalovány měřidla dle starého přístupu tedy pro měřidla tepla dle TPM 3721, TPM 3722. Následně jsou

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.4/02/15 ETALON KRUHOVITOSTI Praha Říjen 2015 KP 1.1.4/02/15

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.2.2/04/15 RÁMOVÁ VODOVÁHA Praha Říjen 2015 KP 1.2.2/04/15

Více

Metrologie v praxi. Eliška Cézová

Metrologie v praxi. Eliška Cézová Metrologie v praxi Eliška Cézová 1. Úvod Metrologie se zabývá jednotností a správností měření. Pro podnikovou metrologii bychom měli definovat měřidla, která v daném oboru používáme, řádně je rozčlenit

Více

ZEMAN Váhy s.r.o. Kalibrační laboratoř Vranovská 699/33, Brno

ZEMAN Váhy s.r.o. Kalibrační laboratoř Vranovská 699/33, Brno Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Pracoviště Brno Vranovská 699/33, Brno 614 00 2. Pracoviště KALIST, Holešov Količín 123, 769 01 Holešov 1. Pracoviště Brno Obor měřené veličiny: Hmotnost Kalibrace:

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 30-02 - 13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření datum vydání: 1.12.2013 1 MPA 30-02-13 Obsah 1 ÚČEL... 2 2 TERMÍNY A DEFINICE... 2 3 ÚVOD... 2 4

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/008/14/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 2.3.2/06/15 TVRDOMĚRNÉ DESTIČKY BRINELL Praha Říjen 2015

Více

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.5/01/16 KALIBRACE ETALONŮ DRSNOSTI POVRCHU Praha

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/12/15 SPECIÁLNÍ KALIBRY (operační měřidla) Praha

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/23/14 TLOUŠŤKOMĚR S ÚCHYLKOMĚREM (třmenový tloušťkoměr)

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (dále jen ČMI ), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.3/07/16 SPECIÁLNÍ NASTAVOVACÍ ETALONY PRO 3D

Více

MĚŘENÍ TEPLOT PŘI NAKLÁDÁNÍ S CHLAZENÝMI A ZMRAZENÝMI POTRAVINAMI Z POHLEDU: Nařízení komise (ES) č.37/2005. Mezinárodní dohody ATP

MĚŘENÍ TEPLOT PŘI NAKLÁDÁNÍ S CHLAZENÝMI A ZMRAZENÝMI POTRAVINAMI Z POHLEDU: Nařízení komise (ES) č.37/2005. Mezinárodní dohody ATP MĚŘENÍ TEPLOT PŘI NAKLÁDÁNÍ S CHLAZENÝMI A ZMRAZENÝMI POTRAVINAMI Z POHLEDU: Nařízení komise (ES) č.37/2005 Mezinárodní dohody ATP Mrazicí řetězec PROVOZOVATELÉ POTRAVINÁŘSKÉHO PODNIKU VÝROBA POTRAVIN

Více

METODIKY OVĚŘOVÁNÍ VODOMĚRŮ Ing. Miroslava Benková, Ph.D.

METODIKY OVĚŘOVÁNÍ VODOMĚRŮ Ing. Miroslava Benková, Ph.D. METODIKY OVĚŘOVÁNÍ VODOMĚRŮ Ing. Miroslava Benková, Ph.D. Metodiky ověřování vodoměrů, aplikace předpisů, norem a doporučení (OOP, ISO 4064, OIML R 49, WELMEC) České Kalibrační sdružení HOTEL Skalský Dvůr,

Více

Ceský metrologický institut Okružní 31,63800 Brno. Kalibracní laborator c. 2202 akreditovaná Ceským institutem pro akreditaci, o.p.s.

Ceský metrologický institut Okružní 31,63800 Brno. Kalibracní laborator c. 2202 akreditovaná Ceským institutem pro akreditaci, o.p.s. v Okružní 31,63800 Brno tel. +420 545 555 III, fax +420 545 222 728, www.cmi.cz K 2202 Pracovište: Kalibracní laborator c. 2202 akreditovaná Ceským institutem pro akreditaci, o.p.s. Oblastní inspektorát

Více

Použití. Technické parametry. Certifikace

Použití. Technické parametry. Certifikace str. 1/5 Použití pro dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které jímka snímače svými vlastnostmi vhodná, měření je možné do teploty a tlaku určeného odolností jímky

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/22/14 DUTINOMĚR S ÚCHYLKOMĚREM (Subito) Praha Říjen

Více

FUNKČNÍ ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ ČMI Ing. Jakub Vacula, Ing. Karel Žáček

FUNKČNÍ ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ ČMI Ing. Jakub Vacula, Ing. Karel Žáček FUNKČNÍ ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ ČMI Ing. Jakub Vacula, Ing. Karel Žáček Seminář vodoměry a měřiče tepla Skalský Dvůr, 22.3 až 23.3.2016 Funkční zkoušky prováděné ČMI, metodika, požadavky na laboratoře průtoku

Více

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 3, díl 8, kapitola 4, str. 1 3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT Vyjadřování standardní kombinované nejistoty výsledku zkoušky Výsledek zkoušky se vyjadřuje v

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 3.1.3/09/14 TEPLOMĚR S DOTYKOVOU SONDOU Praha Říjen 014 KP

Více

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 3.1.3/06/18 ŘETĚZEC PRO MĚŘENÍ TEPLOT TERMOELEKTRICKÝMI

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.3/01/13 MĚŘICÍ MIKROSKOP Praha říjen 2013 KP č. 1.1.3/01/13

Více

V Y H L Á Š K A. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

V Y H L Á Š K A. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000, 262 V Y H L Á Š K A Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.4/01/13 PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ KRUHOVITOSTI Praha Říjen

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/20/17 ETALONY KONTURY (pro profiloměry šablony)

Více

KALIBRACE PŘEVODNÍKŮ SMART

KALIBRACE PŘEVODNÍKŮ SMART KALIBRACE PŘEVODNÍKŮ SMART Přednáška byla vypracována podle podkladů poskytnutých firmou Beamex OBSAH Co je to HART Je kalibrace potřebná? Kalibrace převodníků smart Závěrečné poznámky Zpracoval: Petr

Více

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Předpisy Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku

Více

Metrologický řád (1) Metrologický řád. Co je a k čemu je metrologie? Definování jednotek v ČR

Metrologický řád (1) Metrologický řád. Co je a k čemu je metrologie? Definování jednotek v ČR Metrologický řád (1) Metrologický řád Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.5/03/16 KALIBRACE DOTYKOVÝCH PŘÍSTROJŮ NA MĚŘENÍ

Více

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 1. POUŽITÍ Přístroje řady N24 a N25 jsou digitální přístroje určené pro měření unipolárních nebo bipolárních stejnosměrných napětí nebo proudů,

Více

Vyjadřování přesnosti v metrologii

Vyjadřování přesnosti v metrologii Vyjadřování přesnosti v metrologii Měření soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu veličiny. Výsledek měření hodnota získaná měřením přisouzená měřené veličině. Chyba měření výsledek měření mínus

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/20/14 POSUVNÁ MĚŘIDLA PRO STAVEBNICTVÍ (s tvarovým

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 2.3.2/05/15 TVRDOMĚRNÉ DESTIČKY VICKERS Praha Říjen 2015

Více

T- MaR. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. Podmínky názvy. 1.c-pod. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

T- MaR. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. Podmínky názvy. 1.c-pod. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace Podmínky názvy 1.c-pod. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. MĚŘENÍ praktická část OBECNÝ ÚVOD Veškerá měření mohou probíhat

Více

ÚDRŽBA MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE

ÚDRŽBA MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE ING. LEOŠ KOUPÝ ÚDRŽBA MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE KALIBRACE, REVIZE 1. ÚVOD Měřicí přístroj, tak jako každé technické zařízení, je třeba udržovat v provozuschopném a bezpečném stavu. Je-li používán k provádění

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/006/14/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/002/15/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Český metrologický

Více

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení Zapojení teploměrů V této úloze je potřeba zapojit elektrickou pícku a zahřát na požadovanou teplotu, dále zapojit dané teploměry dle zadání a porovnávat jejich dynamické vlastnosti, tj. jejich přechodové

Více

PALSTAT Maintainance Strana 1 / 2

PALSTAT Maintainance Strana 1 / 2 Vydání 10/2008 Verze 3.0.0 PALSTAT Maintainance Strana 1 / 2 Počítačová podpora jakosti pro naplnění požadavků norem ISO 9001, ISO/TS 16949 pro oblast Maintainance údržba strojů, nástrojů, přípravků, forem

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 2.3.8/01/14 SILOMĚRY (Páčkové siloměry - kontaktoměry,

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.8/01/16 Defektoskopické etalony (měrky K1 a

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvtc.cz/cms Kalibrační postup KP 4.1./11/13 ANALOGOVÝ STŘÍDAVÝ WATTMETR Praha Říjen 013 KP

Více

Akreditace zkušebních laboratoří Školení pracovníků masného průmyslu Beroun

Akreditace zkušebních laboratoří Školení pracovníků masného průmyslu Beroun Akreditace zkušebních laboratoří Školení pracovníků masného průmyslu 8.10.2013 Beroun Ing. Milan Badal Accredo Dávám důvěru Obsah prezentace 1) Základní informace 2) Akreditace zkušebních laboratoří 3)

Více

Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu

Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu Program slouží k automatickému odečtu při kalibraci deformačních tlakoměrů pomocí etalonového digitálního tlakoměru CRYSTAL XP 2i, který

Více

FUNKČNÍ ZKOUŠKY PRO LABORATOŘE KALORIMETRICKÝCH POČÍTADEL A ODPOROVÝCH SNÍMAČŮ TEPLA

FUNKČNÍ ZKOUŠKY PRO LABORATOŘE KALORIMETRICKÝCH POČÍTADEL A ODPOROVÝCH SNÍMAČŮ TEPLA FUNKČNÍ ZKOUŠKY PRO LABORATOŘE KALORIMETRICKÝCH POČÍTADEL A ODPOROVÝCH SNÍMAČŮ TEPLA Ing. Jiří Kazda, České kalibrační sdružení 23.3.2016 1 U laboratoří je pozornost věnována hlavně kalibraci etalonů a

Více

LTZB TEPELNÝ KOMFORT I

LTZB TEPELNÝ KOMFORT I LTZB Měření parametrů vnitřního prostředí TEPELNÝ KOMFORT I Ing.Zuzana Veverková, PhD. Ing. Lucie Dobiášová Tepelný komfort Tepelná pohoda je stav mysli, který vyjadřuje spokojenost s tepelným prostředím.

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii a. etalony, b. pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla) c. pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla) d. certifikované referenční materiály Etalon: je ztělesněná

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 2.3.9/01/16 PENETRANČÍ JEHLY Praha Říjen 2016 KP

Více

PONORNÝ SNÍMAČ SPO 41

PONORNÝ SNÍMAČ SPO 41 PONORNÝ SNÍMAČ SPO 41 Návod k používání a údržbě OBSAH 1.Rozsah použití.... strana 1 2.Rozsah dodávky... strana 2 3.Instalace... strana 2 4. Montáž a výměna čidla... strana 3 5.Kalibrace čidel... strana

Více

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850. Návod k obsluze

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850. Návod k obsluze Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ MĚŘICKÝMI PÁSMY,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března /2012 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března /2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března 2012 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod Vláda

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. PROSINCE 2013 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního

Více

České kalibrační sdružení Slovinská 47, Brno

České kalibrační sdružení Slovinská 47, Brno České kalibrační sdružení Slovinská 47, 612 00 Brno www:cks-brno.cz pořádá seminář MĚŘENÍ TERMOSTATŮ Datum a místo konání 20. 10. 2011 Restaurace a penzion U Heligonky Brno, Radlas 5 Vážení přátelé, České

Více

Omezovací termostaty RAK-TW.1..H Elektromechanické omezovací termostaty TW dle ČSN EN 14597

Omezovací termostaty RAK-TW.1..H Elektromechanické omezovací termostaty TW dle ČSN EN 14597 1202 Omezovací termostaty RAK-TW.1..H Elektromechanické omezovací termostaty TW dle ČSN EN 14597 Použití Funkce Přepínací kontakt (S.P.D.T.) 2-polohové omezovací termostaty bez resetovacího tlačítka Jednopólové

Více

Posouzení přesnosti měření

Posouzení přesnosti měření Přesnost měření Posouzení přesnosti měření Hodnotu kvantitativně popsaného parametru jakéhokoliv objektu zjistíme jedině měřením. Reálné měření má vždy omezenou přesnost V minulosti sloužila k posouzení

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Kalibrační laboratoř TZÚS Praha, s.p. pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9 - Prosek

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Kalibrační laboratoř TZÚS Praha, s.p. pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9 - Prosek Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. pobočka TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. - pobočka 0400 Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. - pobočka 0200 Nemanická 441, 370 10 České Budějovice 4. - pobočka 0700

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více

HX15 NÁVOD PRO UŽIVATELE. Vysokoteplotní snímač/převodník Teploty a relativní vlhkosti.

HX15 NÁVOD PRO UŽIVATELE. Vysokoteplotní snímač/převodník Teploty a relativní vlhkosti. NÁVOD PRO UŽIVATELE HX15 Vysokoteplotní snímač/převodník Teploty a relativní vlhkosti. OBSAH A. Všeobecný popis B. Vybalení C. Princip činnosti D. Svorkové zapojení E. Příklady připojení F. Montáž G. Výpočty

Více

Příloha k vyhlášce č. 381/2006 Sb.

Příloha k vyhlášce č. 381/2006 Sb. Příloha k vyhlášce č. 381/2006 Sb. 1 TERMINOLOGIE 1.1 Čidlo je citlivá část snímače teploty (rezistor), která změnou odporu reaguje na změnu teploty. 1.2 Člen měřiče tepla je část měřiče tepla, která snímá

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.2/01/16 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/002/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty odporový do jímky ČSN bez převodníku nebo s převodníkem

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty odporový do jímky ČSN bez převodníku nebo s převodníkem Použití Snímač teploty odporový do jímky ČSN pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi vhodná, měření

Více

STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT PŘI MANAGEMENTU JAKOSTI

STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT PŘI MANAGEMENTU JAKOSTI UNIVERZITA PARDUBICE, FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Licenční studium STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT PŘI MANAGEMENTU JAKOSTI Předmět: Faktory ovlivňující jakost

Více

Kalorimetrická měření I

Kalorimetrická měření I KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Kalorimetrická měření I Úvod Teplo Teplo Q je určeno energií,

Více

České kalibrační sdružení Slovinská 47, Brno

České kalibrační sdružení Slovinská 47, Brno České kalibrační sdružení Slovinská 47, 612 00 Brno www:cks-brno.cz České kalibrační sdružení pořádá seminář zaměřený na Kalibrace a měření teploty a vlhkosti Datum a místo konání 14. a 15. 5. 2013 HOTEL

Více

METROLOGIE ...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA

METROLOGIE ...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA METROLOGIE...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA cena elektřiny odvíjí od spotřeby změřené elektroměrem zboží v obchodě se váží na vahách prodejce čas od času seřizujeme a tedy kalibrujeme své hodiny při

Více

ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ

ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ OHLEDNĚ NAVÁZÁNÍ SVINOVACÍHO PÁSMA NA DOMĚŘOVÁNÍ OBVODU PNEUMATIKY Pavel Souček společnost KAR-mobil s.r.o., Ostrava 1. Úvod V přednášce zástupce ČMI OI Brno, paní Heleny Svobodové,

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.2.2/02/18 METODIKA MĚŘENÍ VODOVÁHAMI

Více

Zákon o metrologii, subjekty národního metrologického systému a jejich úkoly

Zákon o metrologii, subjekty národního metrologického systému a jejich úkoly Zákon o metrologii, subjekty národního metrologického systému a jejich úkoly Zákon 505/1990 Sb., o metrologii závazný pro všechny organizace zabývající se měřením Měření se musí zabezpečovat s ohledem

Více

POJISTNÉ A ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

POJISTNÉ A ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ POJISTNÉ A ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 163 udník 2010-1 oběť Louny 2002-6 obětí 164 1 Pojistné a zabezpečovací zařízení teplovodních otopných soustav Pojistné zařízení zařízení, které chrání zdroj tepla proti

Více

Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky

Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky VUT v Brně, 30. května 2007 Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky Folie 1 z 16 Obecné systémové schéma řízení kvality (jakosti)

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/21/14 PÁČKOVÉ ÚCHYLKOMĚRY Praha Říjen 2014 KP 1.1.2/21/14

Více

Termostaty pro protimrazovou ochranu Elektromechanické omezovací termostaty

Termostaty pro protimrazovou ochranu Elektromechanické omezovací termostaty 1203 Termostaty pro protimrazovou ochranu Elektromechanické omezovací termostaty RAK-TW.5..H Monitorování teploty protimrazové ochrany Jednopólové přepínací kontakty Zatížitelnost kontaktů: kontakty 1-2,

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/05/13 MĚŘICÍ PŘÍPRAVEK (pro kontrolu délkových, popř.

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 2.3.2/04/15 TVRDOMĚRNÉ DESTIČKY ROCKWELL Praha Říjen 2015

Více

1 TZÚS Praha, s.p., pobočka 0900 Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek. Rozsah měřené veličiny. (0,01 20) m 3 /h (0,2 200) m 3 /h

1 TZÚS Praha, s.p., pobočka 0900 Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek. Rozsah měřené veličiny. (0,01 20) m 3 /h (0,2 200) m 3 /h List 1 z 10 Pracoviště kalibrační laboratoře: 1 TZÚS Praha, s.p., pobočka 0900 Obor měřené : průtok kalibrace [ ± ] 1 Proteklé množství studené vody (hmotnostní metoda) 2 Proteklé množství teplé vody (hmotnostní

Více

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 3.1.3/05/18 TERMOELEKTRICKÝ ČLÁNEK Praha Říjen 2018

Více

PROCES SVAŘOVÁNÍ. SK 01 PROCES SVAŘOVÁNÍ Změna 0. Výtisk číslo : 1. Vydáno: Účinnost od: Kontrolou pověřen: Jaroslav Vlk

PROCES SVAŘOVÁNÍ. SK 01 PROCES SVAŘOVÁNÍ Změna 0. Výtisk číslo : 1. Vydáno: Účinnost od: Kontrolou pověřen: Jaroslav Vlk PROCES SVAŘOVÁNÍ Výtisk číslo : 1 Vypracoval: Vladimíra Holubová Kontrolou pověřen: Jaroslav Vlk Schválil: Ahmad Raad Vydáno: 24. 2. 2016 Účinnost od: 24. 2. 2016 SK-01 1 / 7 Verze: 3 1. Obsah: 1. Obsah:...

Více

inteligentnější způsob kalibrace teploty

inteligentnější způsob kalibrace teploty & inteligentnější způsob kalibrace teploty Výrobky a služby: provozní teplotní pícky Beamex řady FB metrologické teplotní pícky Beamex řady MB inteligentní etalonové snímače teploty Beamex služby kalibrační

Více

Provozní termostat / Bezpečnostní omezovací termostat

Provozní termostat / Bezpečnostní omezovací termostat 1214 Dvojité termostaty Provozní termostat / Bezpečnostní omezovací termostat RAZ-ST.. Kombinace elektromechanického provozního (TR) a bezpečnostního omezovacího termostatu (STB) dle normy ČSN EN 14597...

Více

Aktuality z oblasti legální metrologie

Aktuality z oblasti legální metrologie Aktuality z oblasti legální metrologie (seminář ČKS a ČMI vodoměry a měřidla tepla) hotel Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem 22. až 23. 3. 2016 Ing. František Staněk, PhD. Český metrologický

Více

POKYN PRO UVÁDĚNÍ SHODY A NEJISTOT MĚŘENÍ V PROTOKOLECH O ZKOUŠKÁCH

POKYN PRO UVÁDĚNÍ SHODY A NEJISTOT MĚŘENÍ V PROTOKOLECH O ZKOUŠKÁCH POKYN PRO UVÁDĚNÍ SHODY A NEJISTOT MĚŘENÍ V PROTOKOLECH O ZKOUŠKÁCH Obsah. ÚČEL 2 2. SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 2 3. VYSVĚTLENÍ POJMU DEFINICE NEJISTOTA MĚŘENÍ 2 4. STANOVENÍ NEJISTOTY MĚŘENÍM 3 4. STANOVENÍ

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/18/15 NOŽOVÁ PRAVÍTKA Praha Říjen 2015 KP 1.1.1/18/15

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.2.1/05/13 KUŽELOVÉ KALIBRY Praha Říjen 2013 KP 1.2.1/05/13

Více

v Ceský metrologický institut Okružní 31,63800 Brno

v Ceský metrologický institut Okružní 31,63800 Brno v Okružní 31,63800 Brno tel. +420 545 555 111, fax +420 545 222 728, www.cmi.cz Pracovište: Oblastní inspektorát Pardubice, Prumyslová 455, 53003 Pardubice Oddelení malého objemu, tel. +420 466 670 728,

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více