Operativní dokumentace nálezových situací odhalených při přestavbě objektu čp. 135 na Novém Městě pražském

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operativní dokumentace nálezových situací odhalených při přestavbě objektu čp. 135 na Novém Městě pražském"

Transkript

1 Operativní dokumentace nálezových situací odhalených při přestavbě objektu čp. 135 na Novém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 06/2013 Ladislav Bartoš

2 Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval Ing. arch. Ladislav Bartoš s. 2/18 NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. 06/2013 Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Praha 1 Nové Město Hlavní město Praha Objekt čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Palác čp. 135, Mikulandská 7, parc. 843 [Evidenční číslo kulturní památky v ÚSKP] [Souřadnice] 50766/ '53.273"N, 14 25'3.037"E Zkoumaná část objektu / Prvek nálezové situace ve dvorních křídlech objektu, vnější stěna směrem k Národní třídě (stopy po zbořeném sousedním objektu čp. 136) "Název" akce / NZ Dokumentace nálezových situací v čp. 135 na Novém Městě Zpracoval (autor, instituce) Ing. arch. Ladislav Bartoš, spolupráce Ing. arch. Matouš Semerád, Mgr. Hana Černá, NPÚ ÚOP HMP Označení NZ (ev. č. v archivu zpracovatele) NM0135_2013_nz Zadavatel OPD (osoba, instituce) Datum akce / Datum vydání NZ III-V/2013 / VIII/2013 Místo uložení originálu NZ NPÚ ÚOP HMP Počet stran / Počet listů příloh 6/12 NPÚ ÚOP HMP Charakteristika výsledků / Anotace V březnu a dubnu 2013 byla provedena operativní dokumentace aktuálně odhalených nálezových situací v areálu objektu čp. 135 na Novém Městě. V objektu probíhá razantní přestavba, spojená s demolicí velké části dvorních křídel, rekonstrukcí uličního křídla barokního paláce a novostavbou, zahrnující parcely po zbořených domech čp. 136 a 137. Byly nalezeny a zdokumentovány stopy zaniklého sousedního objektu, který přiléhal k severní stěně paláce. Pozoruhodným nálezem byl otisk krovu (konců krokví, vazných trámů), včetně zčásti zachované pozednice, z níž byl odebrán vzorek pro dendrodataci. Datum skácení prvku bylo určeno po roce Pozorovány byly také pozůstatky po odkouření několika otopných systémů/ černé kuchyně. Dále bylo dokumentováno několik nálezových situací ve dvorních křídlech, zejména v severním (barokní a klasicistní fáze kleneb přízemí, západní stěna hlavní budovy) a západním (stáje - pozůstatky žlabů pro koně). Zední kleština datovala výstavbu tohoto křídla do doby po roce Obsah tohoto díla je duševním majetkem autora a jako takový je chráněn příslušnými zákony.

3 Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval Ing. arch. Ladislav Bartoš s. 3/18 OBSAH 1. Úvod / s Popis nálezů / s Interpretace poznatků / s Památkové hodnocení / s Seznam příloh / s Přílohy / s. 7

4 Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval Ing. arch. Ladislav Bartoš s. 4/18 1. Úvod Podnětem k provedení OPD byla zjištěná probíhající stavební činnost, zahrnující také rozsáhlé demolice dvorních křídel objektu. Při první prohlídce stavby již byla bohužel většina demoličních prací provedena. V rámci OPD bylo alespoň základním způsobem dokumentováno několik nálezových situací v západním a severním dvorním křídle, proběhla základní fotodokumentace a některé prvky byly orientačně změřeny pásmem. Podrobnější měření bylo provedeno u nálezové situace na severní stěně hlavní budovy, kde byly změřeny rozměry otisku zaniklého krovu zbořené sousední budovy. Ze zachované dřevěné pozednice tohoto zaniklého krovu byl odebrán vzorek pro dendrochronologické datování. Druhý vzorek byl odebrán ze zbytku zední kleštiny zachovaného v severovýchodním koutě západního křídla. V interiérech uličního paláce byla především provedena fotodokumentace odkrytých malovaných trámových stropů ve druhém patře. 2. Popis nálezů Schönkirchovský, nebo také Winterfeldovský dům v Mikulandské ulici na Novém Městě pražském je vrcholně barokní palácovou stavbou, využívající zdivo několika starších objektů. Během probíhajících stavebních úprav se postupně ukázalo, že dům obsahuje ve velkém rozsahu starší konstrukce, než se předpokládalo. Ve druhém patře se objevily malované trámové stropy s mimořádně pestrou škálou motivů (architektura, mytologie, antropomorfní, zoomorfní, vegetabilní motivy, ornamentika). Ve většině místností jsou záklopy přeskládány, stropní trámy však zůstaly na původních pozicích. Malované stropní trámy se dochovaly v severní polovině druhého patra uličního křídla domu. V severním bočním křídle je zachován kompletní strop včetně záklopu. Nález těchto stropů, stejně jako sondy odhalující nástěnné malby z barokní etapy a starší omítky pod nimi, vedou k revizi datování konstrukcí objektu. Po zbourání sousedního nárožního domu čp. 136 v 60. letech 20. se stal dočasně nárožním objektem, plocha po sousedním domě byla využívána jako parkoviště. Dělící stěna mezi čp. 135 a 136 byla po demolici čp. 136 zpevněna s využitím mj. kolejnic a betonu. Toto souvrství bylo v roce 2013 postupně rozkrýváno, problematické partie byly částečně přezděny. Podrobněji mohly být dokumentovány situace v pásu odpovídajícímu horní části prvního patra, zahrnující otisk zaniklého krovu sousedního zbořeného objektu a systémy odkouření několika generací topidel či topenišť. Otisk krovu obsahuje více či méně jasně patrná čela vazných trámů, krokví a pozednice. Z šikmého otisku při severovýchodním nároží lze usuzovat, že střecha měla při Mikulandské ulici zřejmě valbu. Osové vzdálenosti jednotlivých vazeb se pohybují v rozmezí cm. Ve střední části délky dokumentované stěny, přibližně ve vzdálenosti 8 12 m od uliční čáry, byly dokumentovány pozůstatky komínových sopouchů, odkouření několika různých systémů topidel či topenišť. Složitost nálezové situace, její pouze dílčí zachování a přístupnost sice neumožňuje komplexní porozumění jednotlivým systémům a jejich datování, avšak množství historických úprav a podoba nálezů napovídá, že v tomto místě zřejmě mimo jiné fungovala po určitou dobu tzv. černá kuchyně. Průběh starších sopouchů je přerušen částmi cihelného segmentového záklenku, náležejícího ke klenbě zaniklé místnosti, součásti čp. 136, z níž se zachoval pouze otisk čela na dokumentované zdi, včetně interiérového omítkového souvrství. Tato místnost

5 Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval Ing. arch. Ladislav Bartoš s. 5/18 musela existovat před razantní přestavbou z roku 1837, protože po ní byly (dle výkresů v pasportu SÚRPMO) prostory v prvním patře plochostropé. Bohužel se nepodařilo podrobně dokumentovat zdivo v nižších úrovních, vzhledem k postupu výstavby a situaci na stavbě byla možná již jen letmá fotodokumentace střední části. V úrovni cca 3 m nad terénem se objevila řada cihel na plocho, kryjících vloženou dřevěnou kleštinu, probíhající prakticky v celé délce. Síla (zbořené) čelní zdi v Mikulandské ulici v úrovni přízemí byla 90 cm. V návaznosti na otisk této zbořené stěny byl zaznamenán otisk paty klenby. Klenba byla segmentová valená s pětibokými výsečemi. V úrovni přízemí byly také pozorovány pozůstatky pekovaných omítek. Západní stěna severního dvoupatrového křídla byla v době dokumentace zbavena omítek. Její zdivo je z lomového opukového kamene s plochami cihelného zdiva zejména v místech zazděných okenních či dveřních otvorů. Záklenky otvorů jsou rovněž cihelné, segmentové. Jedná se o čelo zachovávané části objektu, vzniklé odbouráním západně navazujícího severního dvorního křídla, z nějž zůstalo zachováno pouze klenuté přízemí. V úrovni kleneb nad prvním patrem jsou patrné železné závlače táhel. V prvním i druhém patře jsou patrné tři okenní osy, přičemž jednotlivá okna byla během stavebního vývoje objektu zazdívána, případně přeměněna na průchody do přistavěného (a dále přestavovaného, zvyšovaného) severozápadního bočního křídla. V prvním patře, severně od střední osy, mnohonásobně převrstvené, aktuálně zazděné, se nachází prvek části kamenného ostění, jediný na této fasádě. Pískovcová část stojky má rozměry 19 x 68 cm. Na čelní ploše i na pravé hraně, dnes zakryté cihelnou zazdívkou, jsou patrné pozůstatky historických omítkových a nátěrových vrstev. Zdivo prvního a druhého patra je poškozeno poměrně výraznými trhlinami, jejich podoba svědčí o tom, že v této části objektu došlo k požáru. Ze západní části bočního severního křídla byly zachovány jen klenby přízemí. Patra byla demolována, severní obvodová zeď byla také zbořena. Před jejím odstraněním zde bylo možné pozorovat průnik dvojice stlačených oblouků, vytvářejících arkádu v rámci stěny s čelními oblouky dvou klenebních polí vložené plackové klenby. Dvojice stlačených oblouků tvořila před letošním stavebním zásahem dva výklenky v rámci severní stěny, tedy jakousi slepou arkádu. V rámci stavební akce byla tato arkáda nejprve otevřena, později byly oblouky s velkou částí stěny zcela odstraněny. Na poškozeném severním líci zdi byly také pozorovatelná kotevní táhla se závlačemi a pozůstatky omítek někdejších interiérových povrchových úprav sousedního domu čp. 137 (zbořeného v 60. letech). V západní stěně západního dvorního křídla bylo odhaleno několik zazděných pozůstatků žlabů stání pro koně. Toto přízemní klenuté křídlo tedy fungovalo jako stáje. Jednotlivá stání byla tvořena charakteristickou převýšenou zaoblenou nikou, ukončenou konchou, pod ní byl do stěny vsazen kamenný žlab na vodu a pod ním při zemi ještě drobnější obdélná nika s cihelným záklenkem. V horní části byl do zaoblené niky vložen kovový koš na seno (zachoval se otisk na omítce). Poté, co se změnila funkce prostor, byly kamenné žlaby vytrhány, otvory včetně nik zazděny cihelnou zazdívkou do líce stěny, který byl zaomítán. 3. Interpretace poznatků Malované trámové stropy posouvají dataci přinejmenším severní poloviny uličního křídla objektu až do úrovně druhého patra do manýristického období, orientačně někam do doby kolem roku Pro přesnější dataci by bylo vhodné provést dendrochronologické datování některého z malovaných stropních trámů.

6 Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval Ing. arch. Ladislav Bartoš s. 6/18 Pomocí výsledků dendrochronologické analýzy bylo možné datovat zaniklý sousední objekt, respektive krov nad jednopatrovým sousedním domem v jižní části čp. 136, jehož části se dochovaly v otisku na severní stěně čp. 135, s vysokou pravděpodobností do druhé čtvrtiny 17. století. Dendrochronologická analýza uvádí datum skácení odebraného vzorku (část pozednice) po roce Patrné otisky dřevěných prvků ukazují rozměry a pozice částí krovu krokví, vazných trámů (případně krátčat) a pozednic. Zadní (západní) dvorní křídlo, je díky dendrochronologickému datování dřevěné zední kleštiny možné datovat do přelomu 17. a 18. století. Dendrochronologická analýza odebraného vzorku určila dobu skácení dřeva po roce U obou vzorků totiž chyběl podkorní letokruh. 4. Památkové hodnocení Množství a historická hodnota jednotlivých nálezů v objektu ukazují, že takto razantní zásah do objektu neměl být nikdy schválen. V původní verzi, která byla povolena, se počítalo pouze se zachováním nosných zdí uličního palácového objektu, vše ostatní mělo být odstraněno. Tedy včetně mimořádných malovaných stropů, které stavebně historický průzkum objednaný investorem vůbec neodhalil. Poněkud citlivější přístup, alespoň co se zachovávaných částí domu týká, je vyvolán jednak všeobecně uznávanou hodnotou výzdoby a výbavy objektu, postupně odhalované, jednak změnou investora, který má poněkud jinou filosofii, než investor původní. Přesto však byl objekt probíhajícím zásahem nevratně poškozen, byly odstraněny či poškozeny autentické historické konstrukce. 5. Seznam příloh 1. Západní fasáda zachované části severního křídla. (A) 2. Základový pas k severu vybíhající části severního křídla. (B) 3. Severní křídlo, západní část od severu v průběhu částečné demolice. (C) 4. Západní křídlo, jižní část odhalený zbytek stájového žlabu. (D) 5. Západní křídlo zazděné žlaby pro koně. (E) 6. Severní stěna uličního objektu, obsahující otisk krovu sousedního zbořeného domu čp (F) 7. Malovaný trámový strop ve druhém patře. (G) 8. Malovaný trámový strop ve druhém patře. (H) 9. Malovaný trámový strop ve druhém patře. (I) 10. Malovaný trámový strop ve druhém patře. (J) 11. Malovaný trámový strop ve druhém patře. (K) 12. Zakreslení pozice jednotlivých nálezových situací/snímků (příloh). 13. Zakreslení pozice snímků trámových stropů v druhém patře paláce.

7 Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval Ing. arch. Ladislav Bartoš s. 7/18 6. Přílohy Příloha NZ OPD č. 01 (A) čp. 135, Mikulandská 7/ severní křídlo, západní stěna prvního a druhého patra Ing. arch. Ladislav Bartoš, NPÚ ÚOP HMP / NM0135_2013_01 Západní fasáda zachované části severního křídla. (A) Fotografováno z rubu kleneb nad přízemím. Legenda: 1 zdivo z lomové opuky 2 cihelný záklenek otvoru 3 železná závlač táhla 4 cihelná zazdívka otvoru 5 zbytek odstraněného pultového krovu konec krokve 6 pískovcový kamenický článek část ostění, zbytky nátěrů, 19 x 68 cm Použitý podklad (autor, datace) / Metoda dokumentace / přesnosti: foto LB / /

8 Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval Ing. arch. Ladislav Bartoš s. 8/18 Příloha NZ OPD č. 02 (B) čp. 135, Mikulandská 7/ severní křídlo, východní stěna k severu vybíhající části, těsně nad terénem Ing. arch. Ladislav Bartoš, NPÚ ÚOP HMP / NM0135_2013_02 Základový pas k severu vybíhající části severního křídla. (B) Segmentový pas je tvořen střídavě cihlami (formát cihel 28 x 13 x 6 cm) a opukou, což by mohlo ukazovat na klasicistní původ konstrukce. Tato část stěny s pasem patřila sousednímu zbořenému domu čp Je patrné, že oblouk pokračoval dále k severu v odbourané části. Ze západní strany je zeď od zdiva čp. 135 oddělena spárou. Použitý podklad (autor, datace) / Metoda dokumentace / přesnosti: foto LB/ /

9 Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval Ing. arch. Ladislav Bartoš s. 9/18 Příloha NZ OPD č. 03 (C) čp. 135, Mikulandská 7/ severní křídlo, západní část, přízemí Ing. arch. Ladislav Bartoš, NPÚ ÚOP HMP / NM0135_2013_03 Severní křídlo, západní část od severu v průběhu částečné demolice. (C) Na snímku je ještě zachycena převážná část obvodové zdi z 18. století (hnědá barva), která byla postupně z většiny odstraněna. Zachovány byly klasicistní klenby (zelená barva) asi z roku Použitý podklad (autor, datace) / Metoda dokumentace / přesnosti: foto LB/ /úprava,popis-program Gimp

10 Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval Ing. arch. Ladislav Bartoš s. 10/18 Příloha NZ OPD č. 04 (D) čp. 135, Mikulandská 7/ západní křídlo, západní stěna jižní části Ing. arch. Ladislav Bartoš, NPÚ ÚOP HMP / NM0135_2013_04 Západní křídlo, jižní část odhalený zbytek stájového žlabu. (D) Na omítce ve výklenku je patrný otisk kovového koše. Barevná úprava černá + bílá. Použitý podklad (autor, datace) / Metoda dokumentace / přesnosti: foto LB/ /

11 Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval Ing. arch. Ladislav Bartoš s. 11/18 Příloha NZ OPD č. 05 (E) čp. 135, Mikulandská 7/ západní křídlo, západní stěna Ing. arch. Ladislav Bartoš, NPÚ ÚOP HMP / NM0135_2013_05 Západní křídlo zazděné žlaby pro koně. (E) Použitý podklad (autor, datace) / Metoda dokumentace / přesnosti: foto LB/ /

12 Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval Ing. arch. Ladislav Bartoš s. 12/18 Příloha NZ OPD č. 06 (F) čp. 135, Mikulandská 7/ uliční - východní křídlo, severní stěna Ing. arch. Ladislav Bartoš, NPÚ ÚOP HMP / NM0135_2013_06 Severní stěna uličního objektu, obsahující otisk krovu sousedního zbořeného domu čp (F) Použitý podklad (autor, datace) / Metoda dokumentace / přesnosti: foto Matouš Semerád/ /měření pásmem, zakreslení klíčových situací na milimetrový papír, překreslení ve vektorovém programu, vyrovnání, spojení a úprava snímků v programu Gimp

13 Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval Ing. arch. Ladislav Bartoš s. 13/18 Příloha NZ OPD č. 07 (G) čp. 135, Mikulandská 7/ uliční - východní křídlo, druhé patro, dvorní trakt, střední část při schodišti Ing. arch. Ladislav Bartoš, NPÚ ÚOP HMP / NM0135_2013_07 Malovaný trámový strop ve druhém patře. (G) Použitý podklad (autor, datace) / Metoda dokumentace / přesnosti: foto Hana Černá / /

14 Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval Ing. arch. Ladislav Bartoš s. 14/18 Příloha NZ OPD č. 08 (H) čp. 135, Mikulandská 7/ uliční - východní křídlo, druhé patro, dvorní trakt, severní část Ing. arch. Ladislav Bartoš, NPÚ ÚOP HMP / NM0135_2013_08 Malovaný trámový strop ve druhém patře. (H) Použitý podklad (autor, datace) / Metoda dokumentace / přesnosti: foto Hana Černá / /

15 Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval Ing. arch. Ladislav Bartoš s. 15/18 Příloha NZ OPD č. 09 (I) čp. 135, Mikulandská 7/ uliční - východní křídlo,druhé patro,uliční trakt, střední část (druhá prostora od severu) Ing. arch. Ladislav Bartoš, NPÚ ÚOP HMP / NM0135_2013_09 Malovaný trámový strop ve druhém patře. (I) Použitý podklad (autor, datace) / Metoda dokumentace / přesnosti: foto Hana Černá / / Příloha NZ OPD č. 10 (J) čp. 135, Mikulandská 7/ uliční - východní křídlo,druhé patro,uliční trakt, severní část Ing. arch. Ladislav Bartoš, NPÚ ÚOP HMP / NM0135_2013_10 Malovaný trámový strop ve druhém patře. (J) Použitý podklad (autor, datace) / Metoda dokumentace / přesnosti: foto Hana Černá / /

16 Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval Ing. arch. Ladislav Bartoš s. 16/18 Příloha NZ OPD č. 11 (K) čp. 135, Mikulandská 7/ severní křídlo,druhé patro, úzká spojovací část Ing. arch. Ladislav Bartoš, NPÚ ÚOP HMP / NM0135_2013_11 Malovaný trámový strop ve druhém patře. (K) Použitý podklad (autor, datace) / Metoda dokumentace / přesnosti: foto Hana Černá / /

17 Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval Ing. arch. Ladislav Bartoš s. 17/18 Příloha NZ OPD č. 12 čp. 135, Mikulandská 7/ Ing. arch. Ladislav Bartoš, NPÚ ÚOP HMP / NM0135_2013_12 Zakreslení pozice jednotlivých nálezových situací/snímků (příloh). Modře vyznačena pozice dendrochronologicky datovaných prvků. Použitý podklad (autor, datace) / Metoda dokumentace / přesnosti: pasport SÚRPMO, přízemí, L. Pragrová, 1967

18 Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval Ing. arch. Ladislav Bartoš s. 18/18 Příloha NZ OPD č. 13 čp. 135, Mikulandská 7/ Ing. arch. Ladislav Bartoš, NPÚ ÚOP HMP / NM0135_2013_13 Zakreslení pozice snímků trámových stropů v druhém patře paláce. Modře naznačena přibližná pozice příček, indikovaných přerušením výzdoby malovaných stropů. Použitý podklad (autor, datace) / Metoda dokumentace / přesnosti: pasport SÚRPMO, 2.patro, L. Pragrová, 1967

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském

Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 03/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Nové Město, čp. 146, V Jirchářích 5, sokl jižní fasády. Zpracoval Ing. arch. Ladislav

Více

Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze

Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze Nálezová zpráva OPD č. 01/2010 Ladislav Bartoš Praha 1 Malá Strana, čp. 337, renovace

Více

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Stavebně historické posouzení zdiva nálezová zpráva číslo 2016/06 Ing. arch. Ladislav Bartoš Praha

Více

Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD

Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 01/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, kostel sv. Ducha, severní fasáda. Zpracoval Ing. arch. Ladislav

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) WWW:

Více

1110, ulice Truhlá ská 4 [Eviden ní íslo kulturní památky v [Sou adnice]

1110, ulice Truhlá ská 4 [Eviden ní íslo kulturní památky v [Sou adnice] NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD. 6 Lokalita / Obec ( ást obce) Okres / Kraj Praha 1 Nové M sto Hlavní m sto Praha Objekt p. (. or.,. parc.), jiná lokalizace inžovní d m 1110, ulice Truhlá ská 4 [Eviden ní íslo kulturní

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) WWW:

Více

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Praha 1 / Praha Objekt. čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Praha 1 / Praha Objekt. čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15 NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Praha, Malá Strana Praha 1 / Praha Objekt čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15 čp. 170/III [Evidenční číslo

Více

Oprava jižní stěny presbytáře a jižní kaple kostela svatého Jakuba na Starém Městě pražském

Oprava jižní stěny presbytáře a jižní kaple kostela svatého Jakuba na Starém Městě pražském Oprava jižní stěny presbytáře a jižní kaple kostela svatého Jakuba na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 10/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, kostel sv. Jakuba, jižní stěna presbytáře,

Více

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby FOTODOKUMENTACE Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby ORIENTAČNÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM Fotodokumentace a tento text jsou chráněny podle

Více

Nález renesanční sgrafitové fasády v Rámové ulici na Starém Městě pražském

Nález renesanční sgrafitové fasády v Rámové ulici na Starém Městě pražském Nález renesanční sgrafitové fasády v Rámové ulici na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 14/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 735 (U Krkavců), Rámová 6 fasáda zprac. Ing. arch. Ladislav

Více

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Rychnov / obec Krouna / Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční číslo kulturní

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. : Litvínov 567256 k.ú. Horní Litvínov 686042 Objekt: severní pavilón zámku č.p.

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

Vyškov / Jihomoravský Objekt

Vyškov / Jihomoravský Objekt NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Kučerov Vyškov / Jihomoravský Objekt čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Kostel sv. Petra a Pavla st. p. č. 87 [Evidenční číslo kulturní

Více

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 VĚC Lokalita / Okres Bohumilice / Prachatice Areál / Část areálu Kostel Nejsvětější Trojice Adresa Objekt / Část objektu

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) WWW:

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) http://www.npu.cz/pp/pridruz/opd/metodika/nz/nz050216/. http://monumnet.npu.cz/opd/opddetail.php?idopdpam=3178&okodok=5203&onazsidob=he%f8m%e1nkovic

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Sanace kleneb. Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Sanace kleneb. Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace kleneb Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis

Více

Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě

Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě N á l e z o v á z p r á v a Průzkum omítek v interiéru domu Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě okres Jihlava, kraj Vysočina Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči vypracoval: Ing. Petr G r

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Budova Staré školy Kostomlaty nad Labem STATICKÝ POSUDEK. Budova Staré školy, U Staré školy č.p. 47, Kostomlaty nad Labem

Budova Staré školy Kostomlaty nad Labem STATICKÝ POSUDEK. Budova Staré školy, U Staré školy č.p. 47, Kostomlaty nad Labem S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Zak.č.: 17045-01 Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Počet listů: 9 Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 603 484 316 Budova Staré školy Kostomlaty nad Labem

Více

Městské domy. Karta ohrožené památky. Jáchymov Karlovy Vary Karlovarský. Náměstí Republiky. Prekop Filip, náměstí Republiky 134, Jáchymov

Městské domy. Karta ohrožené památky. Jáchymov Karlovy Vary Karlovarský. Náměstí Republiky. Prekop Filip, náměstí Republiky 134, Jáchymov 15 Karta ohrožené památky Městské domy katastrální území číslo k.ú. 656437 Obec Karlovy Vary Karlovarský Název (označení) památky Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Měšťanský

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment dílu přímého prutu

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. CHVATĚRUBY Objekt zámek zámek kulturní památka od 3.5. 1958 č.rejstříku 16299/2-1320

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU Akce: Stupeň: HISTORICKÝ MOST V LOKALITĚ PORTZ INSEL posudek Vedoucí projektant: Ing.arch.Marek Tichý, Archatt s.r.o., Vídeňská 127, Brno Investor: Město

Více

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu.

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 106. Přízemí, bývalé stáje č. A105, jihovýchodní stěna. 107. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k jihozápadu. 108. Přízemí, bývalé

Více

Operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP v Praze v roce 2015

Operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP v Praze v roce 2015 Bartoš Danešová Koberová Semerád Tomagová / Operativní průzkumy a dokumentace provedené v roce 2015 Aktuality Operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP v Praze v roce 2015 Provádění operativního

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015).

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Jižní fasáda, spodní část, pohled od jihu. Praha,

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Obytný dům Zenklova 185 v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č.

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č. Libeň čp. 59 Název objektu Nájemní dům Společná snaha Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8 K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Libeň/3443 budova Ak. arch. Stivo Vacek, Ing. arch. Jindřich Holman (změna)

Více

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010.

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Městečko. Vpravo je socha sv. Jana Nepomuckého, v pozadí vpravo za lípou je č.p. 112. Foto Jiří Pokorný, 2010. 160 Severozápadní

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 ZÁMEK ŠTĚDRÁ ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 a návrh presentace místností 209 a 210, které navrhujeme spojit v jednu MÍSTNOST 211 Restaurování a presentace klasicistní

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce) MILEŠOV Okres / Kraj Litoměřice/ Ústecký kraj Objekt

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY NA P.Č. 73/24 KOBYLNICE BOURACÍ PRÁCE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Technická zpráva k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu 1. Všeobecné údaje

Více

TECHNiCKÁ ZPRÁVA. MEN E S.R.D. INDUSTRY Lobezská 53, 326 00 Plzeň OlG: CZ61171344 L. PORUBSKÝ ING. Z. NĚMEC. Arch. číslo 27/2010

TECHNiCKÁ ZPRÁVA. MEN E S.R.D. INDUSTRY Lobezská 53, 326 00 Plzeň OlG: CZ61171344 L. PORUBSKÝ ING. Z. NĚMEC. Arch. číslo 27/2010 Vedoucí projektant Vypracoval Vypracoval Kontroloval Okres: PLZEŇ - SEVER L. PORUBSKÝ ING. Z. NĚMEC MEN E S.R.D. INDUSTRY Lobezská 53, 326 00 Plzeň OlG: CZ61171344 Investor: OÚ KORYTA, KORYTA 24,331 51

Více

M PROJEKT, nám. Kr. Jiřího 5, Cheb

M PROJEKT, nám. Kr. Jiřího 5, Cheb M PROJEKT, nám. Kr. Jiřího 5, 350 01 Cheb Název stavby: bývalá škola v Pomezí Místo stavby: st.p.č. 25, k.ú. Pomezí nad Ohří Vlastník: Obec Pomezí nad Ohří Sídlo vlastníka: Pomezí nad Ohří č.p. 18 vypracoval

Více

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího Želenice Kostel sv. Jakuba Většího Rozbor: Po první prohlídce objektu kostela sv. Jakuba Většího můžeme konstatovat, že se jedná o objekt vysoké historické hodnoty jak ve smyslu stavebního vývoje, tak

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 49_výkres krovu Výkres krovu rodinného

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

1. Úvod...3. 2. Podklady...3. 3. Spojovací a dvorní křídlo objektu do ul. Dlouhá...4. 3.1. Stropní konstrukce...4. 3.2. Krov...5

1. Úvod...3. 2. Podklady...3. 3. Spojovací a dvorní křídlo objektu do ul. Dlouhá...4. 3.1. Stropní konstrukce...4. 3.2. Krov...5 1. Úvod...3 2. Podklady...3 3. Spojovací a dvorní křídlo objektu do ul. Dlouhá...4 3.1. Stropní konstrukce...4 3.2. Krov...5 4. Objekty do ul. Rámová...6 4.1. Stropní konstrukce...6 4.2. Krov...8 5. Závěr...8

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

D1: SO Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1: SO Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DEMOLICE OBJEKTU

Více

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne 7 Karta ohrožené památky Městské domy katastrální území Část obce Obec Okres Kraj Číslo rejstříku ústř. seznamu Louny Ústecký 43130/5-1575 číslo k.ú. 794732 Název (označení) památky dům č.p. 121 Umístění

Více

VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI OBJEKT HOLLAR - DIVADELNÍ ULICE, PRAHA 1

VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI OBJEKT HOLLAR - DIVADELNÍ ULICE, PRAHA 1 OBSAH VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 1. Úvod vyjádření...3 2. Celkový popis objektu...3 3. Provázání objektů...4 4. Popis zjištěných poruch...5 4.1 Podzemní podlaží...5 4.2 Nadzemní

Více

Revitalizace objektu čp. 2 v Opočně

Revitalizace objektu čp. 2 v Opočně Revitalizace objektu čp. 2 v Opočně Prosinec 2012 Stránka 1 Obsah: 1. Historie objektu - stavebně historický průzkum.. 3 2. Majetkové poměry k objektu. 4 3. Využití objektu v minulosti.. 5 4. Restaurace

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Zjednodušená nálezová zpráva (ZNZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Zjednodušená nálezová zpráva (ZNZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Zjednodušená nálezová zpráva (ZNZ) WWW:

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina

N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev v Radešíně okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči vypracoval: Ing.

Více

STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2013 ČÁST 1. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ

STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2013 ČÁST 1. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ Fotodokumentace týkající se i. Etapy záchrany zámku v lipové STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2013 ČÁST 1. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ Pohled na zámek

Více

kostel St tí sv. Jana K titele [Eviden ní íslo kulturní památky v ÚSKP] 40727/1-1649

kostel St tí sv. Jana K titele [Eviden ní íslo kulturní památky v ÚSKP] 40727/1-1649 NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD. 2 Lokalita / Obec ( ást obce) Okres / Kraj Praha 15 Hostiva Hlavní m sto Praha Objekt p. (. or.,. parc.), jiná lokalizace Parc.. 188, ulice Selská kostel St tí sv. Jana K titele [Eviden

Více

Žebnice Plze -sever/ Kralovice kostel sv. Jakuba V tšího s. 1 Dokumentace ástí vn jších líc zdiva kostela sv. Jakuba V tšího Žebnici v pr

Žebnice Plze -sever/ Kralovice kostel sv. Jakuba V tšího s. 1 Dokumentace ástí vn jších líc zdiva kostela sv. Jakuba V tšího Žebnici v pr Lokalita: Žebnice (Okres: Plzeň-sever/ Kralovice). Objekt: kostel sv. Jakuba Většího s. 1 1. Anotace Průzkum proběhl na základě podnětu paní dr. Kamenické (NPÚ-ÚOP v Plzni), která se na mě obrátila s dotazem,

Více

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz konceptní stavebně historický průzkum BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK vaclav-hajek@post.cz OBSAH ÚVOD...2 SITUACE 1:2000...3 DĚJINY OBJEKTU...4 IKONOGRAFIE, MAPY A PLÁNY...5

Více

Ing. Martina Hřebenářová Petřínská 44, Plzeň IČO tel: ,

Ing. Martina Hřebenářová Petřínská 44, Plzeň IČO tel: , Ing. Martina Hřebenářová Petřínská 44, 326 00 Plzeň IČO 12465201 tel: 602 83 73 99, e-mail: hrebenarova@seznam.cz 1. Úvod Dne 30. 3. 2016 byla v objektu Chopin v Mariánských Lázních provedena kontrola

Více

Kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě. Prezentace pro informační schůzku farníků k opravě kostela

Kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě. Prezentace pro informační schůzku farníků k opravě kostela Kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě Prezentace pro informační schůzku farníků k opravě kostela 28.8.2016 Stopy zatékání Uložené zbytky azbestocementové krytiny Jsou patrné vymyté stopy zatékání v podlahové

Více

Bytový dům, V jamce č.p.191 Jesenice

Bytový dům, V jamce č.p.191 Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * +420 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz Milana Schneibergová HIP autorizovaný ing. 0003903 Město, Mírové náměstí 368, 270 33 Dokumentace stávajícího stavu

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) metodika:

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

KOORDINAČNÍ SITUACE-STÁVAJ. STAV M 1:250, 1:75

KOORDINAČNÍ SITUACE-STÁVAJ. STAV M 1:250, 1:75 5 5 35 22 5 2 5 55 5 33 22 KOORDINAČNÍ ITUACE-TÁVAJ. TAV M :25, :5 LEGENDA OBJEKTŮ : předmětný rodinný dům vedlejší stavební objekty 5/ 5/5 5/ 5/3 5/2 5/ hranice předmětného stavebního pozemku hranice

Více

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice.

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice. Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice Odstranění stavby A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA Odstranění stavby Rodinný dům, na pozemku p. p. č.

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Stavebně technické a konstrukční řešení

Stavebně technické a konstrukční řešení Ing. M. Veverka projekce staveb A 2 Stavebně technické a konstrukční řešení Identifikace stavby Název stavby : Mateřská školka Jesenice Opravy a podchycení konstrukcí stropů nad 1.PP Místo stavby : Jesenice,

Více

č. parc. 1 Místo uložení originálu NZ zpracovatele)

č. parc. 1 Místo uložení originálu NZ zpracovatele) NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. 1/2008/pd Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Moutnice Brno venkov / Jihomoravský Objekt čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Kostel sv. Jiljí č. parc. 1 [Evidenční číslo

Více

Vanovice ve víře, lásce a naději

Vanovice ve víře, lásce a naději Otisky kamenné historie Vyšehrad 8. 10. 2015 Vanovice ve víře, lásce a naději Osnova 1. Úvod 2. Vanovice 3. Evangelický kostel 3.1 rekonstrukce varhan 3.2 rekonstrukce střechy hlavní lodi 3.3 oprava hlavního

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

1. ÚVOD PODKLADY STRUČNÁ HISTORIE DOMU KONSTRUKČNÍ SYSTÉM DOMU PŘEDPOKLÁDANÝ STAVEBNÍ VÝVOJ... 4

1. ÚVOD PODKLADY STRUČNÁ HISTORIE DOMU KONSTRUKČNÍ SYSTÉM DOMU PŘEDPOKLÁDANÝ STAVEBNÍ VÝVOJ... 4 MURUS, s.r.o., U studánky 2/852, PRAHA 7 170 00, tel.: 220570665 fax : 220571164 OBSAH str. 1. ÚVOD... 3 2. PODKLADY... 3 3. STRUČNÁ HISTORIE DOMU... 3 4. KONSTRUKČNÍ SYSTÉM DOMU... 3 5. PŘEDPOKLÁDANÝ

Více

Půdní prostory Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Půdní prostory Arcibiskupského zámku v Kroměříži Půdní prostory Arcibiskupského zámku v Kroměříži D. Janiš, spolupráce J. Štětina, R. Vrla, 2014 Obsah: 1) Úvod 2) Popis 3) Souhrn poznatků 4) seznam příloh 5) seznam fotodokumentace 1) Úvod: Předkládaný

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

PT = UT= -0,350 TABULKA MÍSTNOSTÍ OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI VYUSTĚNÍ DIGESTORU Ø125 MM NAD STŘECHU, UMÍSTĚNÍ DLE KUCHYŇSKÉ LINKY ZÁVĚTŘÍ LEGENDA MATERIÁLŮ

PT = UT= -0,350 TABULKA MÍSTNOSTÍ OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI VYUSTĚNÍ DIGESTORU Ø125 MM NAD STŘECHU, UMÍSTĚNÍ DLE KUCHYŇSKÉ LINKY ZÁVĚTŘÍ LEGENDA MATERIÁLŮ 00 7 300 Schiedel UNI***Plus UNI MYČKA * 8 00 00 3 00 CHODBA + SCHODIŠTĚ 3 00.0 0,0 m 300 0 0 000 0 00 0 00 (0) 3 9 000 00 000 00 900 30 7 300 7 00 900 () 900 () 00 (0) 00 900 300 7 00 00 00 00 00 0 3

Více

Výzkumná zpráva č. 104-11

Výzkumná zpráva č. 104-11 Výzkumná zpráva č. 104-11 Dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků domu čp. 198 v Dolních Pertolticích DendroLab Brno Ing. Tomáš Kyncl, Eliášova 37, Brno 616 00, IČO 75758041 listopad

Více

Průzkumy a obnova historických podzemních systémů Pešinova 2008/8, Hradec Králové tel

Průzkumy a obnova historických podzemních systémů Pešinova 2008/8, Hradec Králové tel Ř e h á k J o s e f - S P E L E O Průzkumy a obnova historických podzemních systémů Pešinova 2008/8, Hradec Králové 500 08 tel. 602 490 690 E-mail: speleo@wo.cz Kutná Hora Podzemní prostory u kostela sv.

Více

Městské domy. Karta ohrožené památky. Jáchymov Karlovy Vary Karlovarský. Městský dům č. p. 283. Náměstí Republiky

Městské domy. Karta ohrožené památky. Jáchymov Karlovy Vary Karlovarský. Městský dům č. p. 283. Náměstí Republiky 22 Karta ohrožené památky Městské domy katastrální území číslo k.ú. 656437 Název (označení) památky Městský dům č. p. 283 Umístění památky číslo popisné orient. Obec Jáchymov Jáchymov Jáchymov Karlovy

Více

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O Městský úřad Votice Odbor životního prostředí a památkové péče Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX001IV14* MVOTX001IV14 Číslo jednací: 7523/2013/ŽP-Ko Spisová značka: 1462/2013/ŽP-Ko Telefon: 317830132

Více

FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA

FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA červenec 2016 FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA červenec 2016 ZADAVATEL Město Turnov, Antonína Dvořáka 335,

Více

Lidová architektura. Karta ohrožené památky. Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Semily Liberecký.

Lidová architektura. Karta ohrožené památky. Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Semily Liberecký. 9 Karta ohrožené památky Lidová architektura katastrální území Část obce Obec Okres Kraj Číslo rejstříku ústř. seznamu Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Semily Liberecký číslo

Více

B.2 ZPRÁVA DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: s. r. o.

B.2 ZPRÁVA DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: s. r. o. s. r. o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 201, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory B.2 ZPRÁVA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA Vypracoval: Zak.číslo:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více