Projekt: LF12011 DISCMETER E!6738 EUREKA CZ. Vývoj robotického zařízení pro renovaci jeřábových pojezdových kol. Studie obrábění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt: LF12011 DISCMETER E!6738 EUREKA CZ. Vývoj robotického zařízení pro renovaci jeřábových pojezdových kol. Studie obrábění"

Transkript

1 JAKAPE s.r.o. Zábrdovická 15/ Brno Česká Republika Projekt: LF12011 DISCMETER E!6738 EUREKA CZ Vývoj robotického zařízení pro renovaci jeřábových pojezdových kol Studie obrábění pojezdových jeřábových kol Autor: Ing. Petr Hajtmar, CSc. JAKAPE Spoluautor: Ing. Josef Sedlák, Ph.D., Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. VUT Brno Datum: říjen 2012 POČET STRAN: 28 Dokument podléhá obchodnímu tajemství (podle obchodního zákoníku) a nesmí být poskytnut třetím osobám nebo jinou formou zveřejněn.

2 Všeobecné informace Pojezdová jeřábová kola se obvykle vyrábí v kovaném provedení. Jsou přizpůsobena na všechny běţné typy kolejnic a odolávají dobře namáhání, které vyvolává pojezd jeřábu. Na základě jejich speciálního určení pro nejtěţší podmínky provozu, jsou tato kola dodávána v různém provedení a kvalitě: jakost materiálu dle DIN o tvrdosti do 500 HB, jakost materiálu dle DIN o tvrdosti od 600 do 700 HB, rozměry dle normy DIN, nebo dle výkresu investora od průměru 250 a nad 1000 mm, provedení s jedním nebo s dvěma nákolky, provedení s opracovaným nebo neopracovaným otvorem, s klínovou nebo bez klínové dráţky, na přání investora dodáváme i kola bez nákolků. Výroba: Kování polotovaru se provádí v uzavřené zápustce při tlaku aţ tun. Tento způsob výroby zajišťuje vysokou kvalitu, dobrou strukturu materiálu, jakoţ i vysokou pevnost při zachování stejnoměrného sloţení struktury i po ojetí pojezdových ploch. Tepelné zpracování: Rozdílná technika kalení povrchových ploch zaručuje pojezdové a vnitřní ploše nákolku poţadovanou tvrdost. Různé postupy tepelného zpracování zajišťují kovaným jeřábovým kolům poţadované metalurgické a mechanické vlastnosti. Kvalita: Při výrobě jeřábových kol se provádějí průběţné kvalitativní zkoušky materiálu nedestruktivními metodami pomocí ultrazvuku, nebo magnetoskopie. Hloubka prokalení je v rozsahu 6-30 mm, v normálním případě mm. Pouţité materiály mají po kování tvrdost mezi 250 aţ 300 HB. Opotřebení jeřábových kol: sjetí vnějšího průměru (aţ 10 mm), kontaktní únavové porušení pojezdové plochy kola, trhlinky na vnitřní ploše nákolku, stranové otlačení nákolků (o více jak 0,2 mm). 2

3 Používané materiály: Ocel Ocel Cr-Mo k zušlechťování a k povrchovému kalení, pro velké výkovky. Ocel je dobře tvařitelná za tepla, ve stavu ţíhaném na měkko dobře obrobitelná. Je vhodná pro povrchové kalení. Tvrdost povrchově kalené vrstvy závisí na způsobu kalení, rozměru a geometrickém tvaru součásti a je cca HRC. Uţívá se na velmi namáhané součásti strojní a součásti silničních motorových vozidel (hřídele a spojovací součásti). V zušlechtěném stavu na odlitky k přímému pouţití, jako ocel odolná proti abrazi, namáhané středními rázy dynamických sil. Např. bagrové zuby, pluhová ostří v zemědělství apod. Svařitelnost dobrá - předehřev na 350 C. Po svaření se doporučuje normalizačně vyţíhat na C. Na funkčně exponovaných místech se svařování nedoporučuje. Přehled vlastností oceli 42CrMo4 (42CrMoS4) (1.7227) Druh oceli Nízkolegovaná ušlechtilá chrom - molybdenová ocel k zušlechťování Technické dodací předpisy ČSN EN : 2007 Dřívější označení 42CrMo4 ( 42CrMoS4) podle ČSN EN : 1991+A1: 1996; 42CrMo4 (42CrMoS4) podle DIN 17200, podle ČSN Ocel s vyšší prokalitelností pro výše namáhané strojní díly. Po zakalení dosahuje tvrdosti přibliţně 58 HRC. Do průměru 100 mm lze po zušlechtění docílit pevností nad 1000 MPa při ještě dostatečné houţevnatosti. Není Použití náchylná k popouštěcí křehkosti. Kalí se do méně razantního kalicího prostředí, poněvadţ je náchylná ke vzniku kalicích trhlin v místech s vrubovým účinkem nebo povrchových vad. V kaleném stavu dobře odolává opotřebení. Patří k nejčastěji pouţívané oceli k zušlechťování. Si Chemické složení C Mn P max. S max. 1) Cr Mo Ni V max. v hmot. % 0,38 max. 0,60 max. max. 0,90 0,15 (rozbor tavby) - - 0,45 0,40 0,90 0,025 0,035 1,20 0,30 Složení hotového 0,36 max. 0,56 max. max. 0,85 0,12 výrobku 2) 0,47 0,43 0,94 0,030 0,040 1,25 0, R e min. MPa R m MPa Mechanické d vlastnosti 16<d 40 Průměr A min. 11 % Z min. 45 % KV 35 min. J v zušlechtěném 40<d 100 mm stavu 3) 100<d Maximální hodnoty tvrdosti pro stav : Prokalitelnost 4) 160<d Zpracováno na střihatelnost Ţíháno na měkko Povrchově kaleno (tvrdost povrchu) HB max. 255 HB max. 241 HRC min. 53 Vzdálenost od plochy kaleného čela zkušebního tělesa v mm Tvrdost v HRC 5) Mez 1, max H min max HH min HL max min

4 Tváření za tepla Tepelné zpracování Obrobitelnost Střihatelnost Technologické vlastnosti Doporučené rozmezí teplot pro tváření za tepla: 1100 aţ 850 o C Normalizační ţíhání o C Ţíhání na měkko o C Isotermické ţíhání o C Teplota kalení o C Kalicí prostředí Teplota po popuštění o C Zkouška kalením čela o C 800 aţ aţ aţ aţ 860 olej nebo voda 540 aţ ± hod. Uvedené podmínky jsou doporučené s výjimkou zkoušky kalením čela (zkouška prokal.) Jako kalicí prostředí se s ohledem na náchylnost ke kalicím trhlinám doporučují syntetické polymery a olej. K docílení rovnoměrných hodnot po zušlechtění u větších průměrů (zejména kovaných) přispívá normalizační ţíhání před zušlechtěním. Body přeměny : Ac 1 = 745 o C, Ac 3 = 790 o C, Ms = 300 o C Obrábí se ve stavu ţíhaném na měkko. Při niţších pevnostech lze obrábět i ve stavu zušlechtěném. Zlepšenou obrobitelnost vykazuje ocel 42CrMoS4 se zvýšeným obsahem S. Díly, které se zušlechťují na vyšší pevnost se nejprve předhrubují ve stavu ţíhaném a dokončí po zušlechtění. Pro docílení tvrdosti vhodné pro stříhání se ocel ţíhá nebo řízeně vychlazuje. 1) obsah síry u oceli 42CrMoS4 je 0,020 aţ 0,040 % s dovolenou odchylkou v hotovém výrobku ± 0,005 %. 2) u jedné tavby smí být překročena horní nebo spodní hranice rozmezí, ale nikoliv obě současně. 3) uvedené hodnoty musí být dosaţitelné po odpovídajícím tepelném zpracování (zušlechtění) téţ u oceli dodávané ve stavu po válcování nebo ve stavu měkce ţíhaném. Prokazují se na referenčním vzorku odpovídajícího průměru. Zkušební tělesa pro stanovení mechanických hodnot musí být odebrána v souladu s předpisem normy TDP. R e mez kluzu, R m pevnost v tahu, A taţnost ( počáteční délka L o = 5,65 S o ), Z kontrakce, KV nárazová práce, zkušební těleso ISO s V-vrubem (průměr ze tří naměřených hodnot, z nichţ ţádná nesmí být menší neţ 70% minimální střední hodnoty). 4) pro ocel objednanou bez poţadavků na prokalitelnost jsou hodnoty prokalitelnosti pouze informativní. 5) +H normální hodnoty pro celý pás prokalitelnosti, +HH - zúţený pás prokalitelnosti směrem k horní hranici, +HL zúţený pás prokalitelnosti směrem ke spodní hranici. Ocel Ocel pro pruţiny. Ocel je vhodná pro patentované dráty, pro pruţiny z patentovaných drátů a pásů, válcovaných za studena. Ve stavu.30 je dobrá kalitelnost, dobrá ohýbatelnost, částečná lisovatelnost tvarové pruţiny. Ve stavu.31 na tvarové pruţiny. Ve stavu.40 na ploché, značně pruţící pruţiny. Ve stavu.60 pro řetězy motocyklů, dobrá ohýbatelnost na tvarové a dveřní pruţiny. Ve stavu.70 na tvarové pruţiny a na pruţiny rolet. Ve stavu.80 je mírná ohýbatelnost. normalizační ţíhání 800 aţ 830 C, ţíhání na měkko 650 aţ 700 C, kalení do oleje 800 aţ 830 C, popouštění 400 aţ 450 C. 4

5 Přehled vlastností oceli Druh oceli Uhlíková ocel na pruţiny Technické dodací předpisy EN : 2000 Dřívější označení 1 CS67 podle EN , Ck 67 a C 67 podle DIN , podle ČSN Použití Vhodná k výrobě pruţin a řetězů, ve stavu ţíhaném dobrá kalitelnost, ale omezená svařitelnost za studena Chemické složení C Mn Si P S v [hmot. %] (rozbor tavby) 0,60 0,70 0,60 0,80 Max. 0,35 Max. 0,035 Max. 0,035 Polotovar 1 [4] Rozměr t, d [mm] - Stav 2 ) Mez kluzu R e nebo R p 0,2 [MPa] - Mez pevnosti R m [MPa] Taţnost A 10 [%] min Mechanické vlastnosti Koncentrace Z [%] - Vrubová houţevnatost KCU 2 [J.cm -2 ] - Tvrdost HB Tvrdost HV Tvrdost HRB , Tvrdost HRC Fyzikální vlastnosti Technologické údaje Technologické zkoušky Použití Ostatní vlastnosti Hustota [kg.m -3 ] Měrná tepelná kapacita c p [J.kg -1.K -1 ] 1 Polotovary: [1] tyče válcované za tepla [2] dráty válcované za tepla [3] dráty taţené za studena [4] pásy a pruhy válcované za studena 2. x 0 - dále nepřeválcováno 2. x 1 - lehce převálcováno Teplotní součinitel roztaţnosti [K -1 ] Tepelná vodivost λ t [W.m -1.K -1 ] Konduktivita λ e [MS.m -1 ] Tepelné zpracování Normalizační ţíhání ºC Ochlazovat na vzduchu Ţíhání na měkko ºC Min 2 h na teplotě, ochlazovat v peci Kalení ºC Ochlazovat v oleji Popouštění Podle ţádaných mechanických vlastností Teploty přeměn A c1 ~ 730 ºC A c3 ~ 750 ºC A r3 ~ 730 ºC A r1 ~ 695 ºC Zkouška lámavosti podle ČSN Polotovar [4] Stav.30 Úhel ohybu = 180º Průměr trnu D = 4a Pro patentované dráty, pro pruţiny z patentovaných drátů a pásů, válcovaných za studena. Ve stavu.30 tvarové pruţiny (dobrá kalitelnost, ohýbatelnost, částečná lisovatelnost),.31 tvarové pruţiny,.40 ploché, značně pruţicí pruţiny,.60 řetězy motocyklů, dobře ohýbatelná na tvarové a dveřní pruţiny,.80 pruţiny (mírná ohýbatelnost). Druh oceli podle způsobu výroby Barevné značení podle ČSN Třída odpadu podle ČSN Martinská nebo kyslíková konvertorová nebo elektroocel Zelená modrá oranţová 002 5

6 Aplikované technologie: Kalení a popouštění Účelem kalení je zvýšit tvrdost oceli. Je to ohřev součásti na teplotu nad A c3 popř. A c1, výdrţ na této teplotě a ochlazování kritickou rychlostí, čímţ se potlačí vznik feritu a perlitu a zachovaný nestabilní austenit při teplotách pod 500 C se přemění na bainit nebo martenzit. Z toho plyne, ţe kalící teplota musí leţet nad překrystalizačními teplotami oceli, aby struktura před kalením byla u podeutektoidních ocelí homogenním austenitem a u ocelí nadeutektoidních směsí austenitu a cementitu. Správné kalící teploty se volí 30 aţ 50 C nad A c3 u ocelí podeutektoidních nebo nad A c1 u nadeutektoidních. U ocelí nadeutektoidních se nevolí teploty kalení nad A cm z toho důvodu, ţe zbylý cementit po ohřevu jen nad A c1 je tvrdou sloţkou, a tedy přispívá k tvrdosti oceli po kalení. Naopak kalení z teplot nad A cm, stoupne mnoţství zbytkového austenitu, coţ vede ke vzniku struktur o menší tvrdosti. Oblasti vhodných kalících teplot v diagramu Fe - Fe3C. Protoţe pro kalení je charakteristickým rysem vznik martenzitu nebo bainitu, musí být rychlost ochlazování větší neţ kritická rychlost ochlazování. Kalitelnost Je to schopnost oceli dosáhnout kalením zvýšení tvrdosti. Přitom nejvyšší dosaţitelná tvrdost oceli po kalení je závislá především na obsahu uhlíku. Při nízkém obsahu uhlíku se nedosáhne vysoké tvrdosti. Proto se povaţují teprve uhlíkové oceli obsahující více neţ 0,35 % uhlíku za dobře kalitelné a méně neţ 0,2% C za nekalitelné. U slitinových ocelí je hranice obsahu uhlíku posunuta k niţším hodnotám. Tvrdost martenzitu jiţ mnoho nestoupá, zvyšuje-li se obsah uhlíku nad eutektoidní obsah. Nejvyšší tvrdost martenzitu bývá HV = 950 nebo HRC = 66. Ostatní prvky mají na tvrdost po kalení jen nepatrný vliv. Prokalitelnost Je schopnost dosáhnout po kalení v určité hloubce pod povrchem tvrdosti odpovídající kalitelnosti dané oceli při 50 % martenzitu ve struktuře. Prokalitelnost bude v první řadě závislá na tvaru diagramu ARA, čímţ bude inkubační doba delší tj. křivky Ps a Bs více vpravo, tím větší hloubky zakalené vrstvy se dosáhne při stejné rychlosti ochlazování. Je to proto, ţe rychlost ochlazování předmětu na jeho povrchu je dána kalícím prostředím, a to podle toho, jak rychle je schopno 6

7 odnímat teplo z povrchu oceli. Naproti tomu rychlosti ochlazování uvnitř průřezu v určitých vzdálenostech od povrchu jsou dány tepelnou vodivostí ocelí a samozřejmě teplotním rozdílem mezi daným místem a povrchem. Na tvar diagramu ARA mají velký vliv přísadové prvky a budou proto určovat prokalitelnost ocelí. Veškeré prvky, s výjimkou kobaltu, které se rozpouštějí v austenitu, zpomalují rozpad austenitu, prodluţují inkubační doby a posunují rozpadové křivky doprava k delším časům. Sniţují tedy kritickou rychlost ochlazování. Na prokalitelnost má ještě značný vliv velikost austenitického zrna. Čím bude zrno jemnější, tím bude vyšší kritická rychlost a naopak. Avšak druhého způsobu zvyšování prokalitelnosti nadměrným zvětšením zrna vede k výraznému zhoršení mechanických vlastností, zejména vrubové houţevnatosti. Protoţe jednotlivé tavby oceli stejné značky se od sebe poněkud liší chemickým sloţením, bylo by nutné zjišťovat křivku ARA pro kaţdou tavbu a kontrolovat, zda odpovídá normou předepsané prokalitelnosti. Stanovení křivek ARA je zdlouhavé a proto byla vypracována a normalizována čelní zkouška prokalitelnosti (ČSN ). Popouštění kalené oceli o jeho kombinace s kalením Ocel zakalená na martenzitickou strukturu má značné vnitřní pnutí a je kromě toho, ţe má velkou tvrdost, také značně křehká. Aby se sníţilo vnitřní pnutí a tím i křehkost (popř. k získání houţevnaté struktury), je vhodné ocel po kalení popouštět. Je to ohřev na určitou (popouštěcí) teplotu pod A c1. Martenzit (přesycený tuhý roztok uhlíku v ţeleze ) vzniklý po základním kalení má jehlicovitý tvar a říká se mu martenzit tetragonální. Při popouštění na teploty 80 aţ 180 C podle druhu oceli dojde uvnitř jehlic k vyloučení (precipitaci) uhlíku v podobě přechodných fází (karbidů). Toto stadium martenzitu je nazýváno kubickým martenzitem. Vyznačuje se mírným, někdy velmi nepatrným poklesem tvrdosti, ale výraznějším poklesem křehkosti. V rozmezí teplot 180 aţ 300 C se rozpadá zbytkový austenit na bainit. Současně v teplotním rozmezí 200 aţ 400 C dochází k úplnému rozpadu martenzitu na ferit a cementit ve velmi jemné formě. Přitom vyloučený cementit má tvar kuliček a zůstává ještě částečně zachována jehlicovitá struktura. Za teplot nad 400 C aţ do A 1 se postupně cementitové kulovité částice zvětšují a mizí jehlicovitý charakter struktury. Výsledkem je jemná struktura s kuličkovitým cementitem v základní feritické hmotě, která se nazývá slovem sorbit. Tato struktura se vyznačuje pevností a vysokou houţevnatostí. Zušlechťování Význam zušlechťování vyplývá z uvedeného diagramu, kdy výrazně se zvýší mez kluzu a hlavně vrubová houţevnatost u zušlechtěné oceli. Čím vyšší mez kluzu, tím lze součást zatíţit více bez nebezpečí deformace a čím vyšší vrubová houţevnatost, tím větší odolnost oceli proti křehkému porušení nenadálými rázy. Z uvedeného rozsahu popouštěcích teplot při zušlechťování jsou vyhrazeny teploty v rozmezí mezi 400 aţ 550 C podle druhu oceli pro zušlechťování pruţin, kdy se poţaduje hlavně vysoká mez pruţnosti. Při zušlechťování je jednou ze základních podmínek prokalení předmětu v celém průřezu (jinak dojde ke zhoršení mechanických vlastností v nedostatečně zakalené části průřezu). 7

8 Povrchové kalení Pro toto zpracování se hodí uhlíkové a některé slitinové oceli s obsahem uhlíku mezi 0,45 aţ 0,60%, které jsou kalitelné jiţ na značnou tvrdost. Mohou proto v řadě případů vyhovět poţadavkům na povrchovou tvrdost, jako např. u ozubených kol, čepů apod. Přitom oceli s tímto obsahem uhlíku se vyznačují ještě vyhovující houţevnatostí a pevností jádra zejména, je-li součást před povrchovým kalením buď normalizačně vyţíhána nebo lépe zušlechtěna. Jádro součásti, které není ovlivněno povrchovým kalením, si podrţí vlastnosti předchozího tepelného zpracování. Za určitých podmínek je moţno kalit také i oceli nástrojové, popř. odlitky ze šedé a tvárné litiny (např. vedení loţí obráběcích strojů). Při povrchovém kalení se ohřívají povrchové vrstvy na austenitizační teplotu velmi rychle, s velmi krátkou výdrţí na teplotě. Proto je teplota ohřevu značně vyšší neţ A 3 a to podle způsobu ohřevu aţ o 200 C i více. Po ohřevu následuje ihned prudké ochlazení, nejčastěji vodou. 8

9 Typy a charakteristika aplikovaných nástrojových materiálů Strojírenský průmysl na celém světě pouţívá při výrobě strojních součástí z rozdílných materiálů (kovových oceli, litiny, slitiny Al, slitiny Cu, Slitiny Ni, slitiny Ti a nekovových keramika, vláknově vyztuţené kompozity atd.) různé metody obrábění, z nichţ největší podíl zabírají soustruţení, vrtání a frézování. K odebírání třísky a tvorbě nových součástí poţadovaného tvaru, rozměrů a jakosti musí být k dispozici řezný nástroj, který má břit s odpovídající houţevnatostí a současně vysokou tvrdostí v oblasti ostří. Tvrdost nesmí poklesnout ani při zvýšených pracovních teplotách. Široký sortiment materiálů pro řezné nástroje, od nástrojových ocelí aţ po syntetický diamant, je příčinou celosvětového intenzivního výzkumu a vývoje v oblasti řezných materiálů a má úzkou souvislost s rozvojem konstrukčních materiálů určených pro obrábění. Současný hlavní problém není tedy hledání nových řezných materiálů, jelikoţ v blízké době nelze očekávat objevení zcela nového materiálu, ale optimální vyuţití jiţ známých materiálů s velmi přesným vymezením oblasti jejich vyuţití. Prakticky kaţdý nový druh nástrojového materiálu znamená posun pouţitelných řezných rychlostí k vyšším hodnotám.,,aplikační oblasti materiálů pro řezné nástroje jsou vymezeny jejich fyzikálními (měrná hmotnost, velikost zrna, součinitel tření), chemickými (inertnost, stálost), teplenými (teplota tání, pracovní teplota, tepelná vodivost, délková roztažnost) a mechanickými vlastnostmi (tvrdost, modul pružnosti, pevnost v tlaku, a ohybu, lomová houževnatost). Nástrojové materiály s vysokou tvrdostí jsou vhodné k pouţití při vyšších řezných rychlostech a malých průřezech třísky (dokončovací obrábění), kde převládá spíše tepelné zatíţení. Materiály s vyšší houţevnatostí lze pouţít při vyšších posuvových rychlostech (hrubovací obrábění), zde díky většímu průřezu třísky převládá zatíţení mechanické nad tepelným. Tvrdost nástrojových materiálů na teplotě. Vlastnosti materiálů pro řezné nástroje. 9

10 Vliv mechanických vlastností nástrojového materiálu na pracovní podmínky. Slinuté karbidy (SK) mají nejvyšší modul pruţnosti, lomovou houţevnatost a ohybovou pevnost Tab. 1. Díky těmto vlastnostem jsou SK vhodné pro pouţití při vysokých posuvových rychlostech a při těţkých přerušovaných řezech. Z důvodu jejich nízké termomechanické stabilitě není moţná aplikace při vyšších řezných rychlostech. Typické vlastnosti vybraných nástrojových materálů. Vlastnost Slinutý karbid Nástrojový materiál Cermet Al 2 O 3 +TiC Si 3 N 4 +přísady Měrná hmotnost [g.cm -3 ] 12,0 15,1 5,6 7,0 4,2 4,3 3,2 3,4 Pevnost v ohybu [MPa] Tvrdost [HV] [HRA] Modul pružnosti v tahu [GPa] Souč. délkové roztažnosti [10-6.K -1 ] Měrná tepelná vodivost [W.m -1.K -1 ] Lomová houževnatost [MPa.m 1/2 ] ,5 7,0 7,0 7,5 1,5 3, ,2 6,

11 Povlakované slinuté karbidy se skládají z pevného karbidového podkladu a z termochemicky stabilního tvrdého povlaku. Lze je tedy povaţovat za jednoduché kompozitní materiály. Výsledek tohoto sloţení dělá z povlakovaných SK nejvhodnější materiál pro vysoké řezné i posuvové rychlosti, přerušované řezy a velký úběr materiálu. Řezná keramika (ŘK) na bázi Al 2 O 3 (oxid hliníku korund) se vyuţívá při obrábění vysokými řeznými rychlostmi a nízkými posuvovými rychlostmi, protoţe má vysokou tvrdost za tepla a vysokou termochemickou stabilitu, ale nízkou houţevnatost. ŘK na bázi Si 3 N 4 (nitrid křemíku neoxidická keramika) má houţevnatost vyšší, a proto umoţňuje pouţití vyšších posuvových rychlostí neţ ŘK na bázi Al 2 O 3. Keramika je vhodná zejména pro obrábění šedých litin, naopak není příliš vhodná pro obrábění ocelí a tvárných litin, zde vykazuje rychlé opotřebení. Cermety se svým vyuţitím řadí mezi SK a ŘK. Tzn., ţe mohou být uţity pro vyšší posuvové rychlosti neţ keramika a pro vyšší řezné rychlosti neţ slinuté karbidy. Dobře se uplatňují při obrábění korozivzdorných ocelí. Syntetický diamant a kubický nitrid boru (KNB) mají obzvláště vysokou tvrdost a vynikající odolnost proti opotřebení. Vzhledem k ceně nástroje s těmito destičkami, omezeným moţnostem změny tvaru nástroje a někdy ochotné reakci s některými obráběnými materiály jsou jejich aplikace omezeny na speciální případy obrábění. Syntetický diamant je vhodný pro obrábění neţelezných slitin, nekovových materiálů a keramiky. KNB je vhodným nástrojovým materiálem pro obrábění superslitin, litin (tvrdost > 45 HRC), kalených ocelí a slinutých karbidů s vyšším obsahem kobaltu. Destičky ze syntetického diamantu. Destičky s povlakovaným KNB. Vývoj budoucnosti bude zaměřen zejména na moţnostech aplikace pro širší rozsah řezných podmínek. Dalšími poţadovanými faktory je zaručená trvanlivost a spolehlivost nástrojového materiálu bez jakékoliv poruchy. K velkému rozvoji dochází také u obráběných materiálů, proto musí být v souladu s těmito trendy vyvíjeny takové nástrojové materiály, se kterými lze tyto materiály efektivně a pohodlně obrábět. Z výše uvedeného je zřejmé, ţe neexistuje ţádná přírodní ani člověkem vyrobená látka, která by byla univerzální pro řezné nástroje za jakýchkoliv podmínek. Je tedy velmi důleţité znát podrobně fyzikální a mechanické vlastnosti kaţdého konkrétního nástrojového materiálu a v souladu s nimi stanovit oblast jejich vyuţití tak, aby výsledný obrobek byl obroben efektivně z hlediska času, produktivity a výrobních nákladů. 11

12 Třískového obrábění Soustružení Soustruţení je obráběcí metoda pouţívaná pro zhotovení součástí rotačních tvarů, většinou pomocí jednobřitých nástrojů různého provedení. Z mnoha hledisek představuje soustruţení nejjednodušší způsob obrábění a také nejuţívanější metodu obrábění ve strojírenské praxi. Na soustruzích lze: obrábět vnější válcové, kuţelové i tvarové plochy, obrábět vnitřní válcové, kuţelové i tvarové plochy, obrábět čelní rovinné plochy, vyrábět zápichy (vnější, vnitřní, čelní), upichovat, vrtat, vyvrtávat, vystruţovat, řezat závity, vroubkovat, válečkovat, hladit, leštit, podsoustruţovat hřbetní plochy tvarových fréz. Nástroje: Z technologického hlediska se rozlišují soustruţnické noţe radiální (nejčastěji uţívané), prizmatické, kotoučové a tangenciální. Radiální noţe lze dělit podle konstrukce, směru posuvového pohybu, způsobu obrábění, tvaru tělesa noţe a pouţitého nástrojového materiálu. V závislosti na konstrukci jsou radiální noţe: celistvé (těleso i řezná část noţe jsou z nástrojového materiálu, např. rychlořezné oceli), s pájenými břitovými destičkami (břitová destička z řezného materiálu je pájená tvrdou pájkou na těleso noţe z konstrukční oceli), s vyměnitelnými břitovými destičkami (do tělesa noţe, vyrobeného z konstrukční oceli, jsou mechanicky upínány VBD ze slinutých karbidů, cermetů, řezné keramiky, atd.), modulární (do základního drţáku lze pomocí různých upínacích systémů upevnit hlavice s vyměnitelnými břitovými destičkami). Radiální soustruţnické noţe s vyměnitelnými břitovými destičkami jsou označovány jednotným systémem ISO, který pouţívají všichni výrobci nástrojů a nástrojových materiálů: vnější noţe P C L N R L 12 - S, vnitřní noţe A 40 T - P C L N L 12 - X. Vyměnitelné břitové destičky radiálních noţů jsou vyráběny ze slinutých karbidů - SK, řezné keramiky, cermetů, polykrystalického kubického nitridu boru - PKNB a polykrystalického diamantu - PD. Čela destiček (jednostranné destičky mají jednu čelní plochu, oboustranné dvě) jsou buď hladká, nebo jsou na nich vytvořeny předlisované (případně u supertvrdých nástrojových materiálů vybroušené) utvařeče třísky. Téměř všechny v současné době pouţívané destičky jsou vícebřité a po otupení jednoho břitu se mohou pootočit do nové polohy, pro vyuţití dalšího břitu (např. čtvercová oboustranná destička má 8 vyuţitelných břitů). Výměna destiček je rychlá a snadná a polohu břitu obvykle není třeba seřizovat. Břitové destičky jsou uloţeny v noţovém drţáku tak, aby řezné odpory směřovaly do stěn pro ně vytvořených vybrání a nezatěţovaly upínací mechanizmus. 12

13 Podobně jako soustruţnické noţe, i vyměnitelné břitové destičky jsou označovány jednotným systémem ISO, který vyuţívají všichni výrobci. Označování vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů je následující: T N M G E N - M Uvedené označování platí i pro vyměnitelné břitové destičky z cermetů. Keramické destičky mají jen velmi málo odlišný systém označování, destičky ze supertvrdých materiálů jsou většinou poměrně jednoduché a pro jejich označování jsou vyuţívány jednotlivé prvky z označování SK destiček. Podle směru posuvového pohybu se rozlišují radiální noţe: pravé (směr posuvu od koníku soustruhu k vřetenu), levé (směr posuvu od vřetena ke koníku). Podle způsobu obrábění existují radiální noţe pro: obrábění vnějších ploch, pro obrábění vnitřních ploch. V kaţdé z uvedených skupin se dále noţe mohou členit na uběrací, zapichovací, upichovací, kopírovací, závitové a tvarové. Podle tvaru tělesa noţe existují radiální noţe: přímé, ohnuté. 13

14 Frézování Operace frézování je nejrozšířenější a nejefektivnější metoda obrábění rovinných a tvarových ploch. Je to metoda, při níţ se materiál obrobku odebírá vícebřitým nástrojem frézou, který se otáčí kolem své osy a pohybuje v osách x, y a z kolem obrobku, v předem daném směru. Právě díky tomuto způsobu obrábění je frézování tak efektivní univerzální metodou obrábění. Hlavní pohyb koná nástroj a vedlejší obráběný materiál, který se pohybuje převáţně kolmo k ose nástroje. Řezný proces frézování je přerušovaný, kde kaţdý zub frézy odřezává krátké třísky různé tloušťky. První zmínka o pouţitelném frézovacím stroji frézce, je známá někdy z konce 19. století. U moderních frézovacích strojů lze posuvové pohyby plynule měnit a mohou být realizovány ve všech směrech (obráběcí centra, víceosé CNC frézky). Moderní frézování je velmi univerzální a všestrannou metodou obrábění. V několika uplynulých letech se frézování společně s vývojem obráběcích strojů vyvinulo do metod, které umoţňují obrábění ve velmi širokém rozmezí konfigurací. Výběr metod na dnešních víceosých strojích není jednoduchý kromě všech běţných aplikací lze frézováním obrábět i otvory, dutiny, povrchy, které byly dříve soustruţeny, závity atd. Vývoj nástrojů přispěl rovněţ k novým moţnostem zvýšení produktivity, spolehlivosti a konzistence kvality, coţ je umoţněno technologiemi vyuţívajícími vyměnitelné břitové destičky (VBD) a nástrojů z monolitních karbidů. Z technologického hlediska lze frézování rozdělit na dva základní druhy. Frézování válcové (frézování obvodem frézy) a frézování čelní (frézování čelem frézy). Válcové frézování,,válcové frézování se převážně uplatňuje při práci s válcovými a tvarovými frézami. Zuby nástroje jsou situovány pouze na obvodu frézy. Hloubka odebírané tloušťky H se nastavuje kolmo na osu nástroje a na směr posuvu. Obráběná plocha je rovnoběţná s osou otáčení frézy. Válcové frézování v závislosti na kinematice obráběcího procesu lze rozdělit na frézování nesousledné (proti směru otáčení nástroje) a na frézování sousledné (ve směru otáčení nástroje). Z těchto dvou základních způsobů frézování se odvíjejí některé další moţnosti způsobu frézování, jako např. frézování okruţní a frézování planetové. Nesousledné frézování Při tomto způsobu frézování je smysl pohybu (rotace) frézy proti pohybu (posuvu) obrobku. Obrobená plocha vzniká při vnikání do obráběného materiálu. Z nulové hodnoty se postupně tloušťka třísky mění na hodnotu maximální.,,k oddělování třísky nedochází v okamžiku její nulové tloušťky, ale po určitém skluzu břitu po ploše vytvořené předcházejícím zubem. Přitom vznikají silové účinky a deformace způsobující zvýšené opotřebení břitu. Řezná síla při protisměrném frézování má složku, která působí směrem nahoru a odtahuje obrobek od stolu. Hlavní výhody: trvanlivost nástroje nezávisí na okujích, písčitém povrchu obrobku apod., není zapotřebí vymezování vůle mezi posuvovým šroubem a maticí stolu stroje, menší opotřebení šroubu a matice, záběr zubů frézy při jejím vřezávání nezávisí na hloubce řezu. Sousledné frézování Při frézování sousledném je smysl pohybu (rotace) frézy ve směru pohybu (posuvu) obráběného materiálu. Při vnikání zubu frézy do obrobku vzniká maximální tloušťka třísky. Kdyţ zub vychází ze záběru, tímto vzniká obrobená plocha.,,řezné síly působí obvykle směrem dolů. Sousměrné frézování může probíhat pouze na přizpůsobeném stroji při vymezené vůli a předpětí mezi posuvovým šroubem a maticí stolu frézky. V opačném případě způsobuje vůle nestejnosměrný posuv, při němž může dojít k poškození nástroje, popř. i stroje. 14

15 Hlavní výhody: vyšší trvanlivost břitů, coţ při pouţití vyšších řezných rychlostí a posuvů, menší potřebný řezný výkon, řezná síla přitlačuje obrobek ke stolu, a proto lze pouţít jednodušších upínacích přípravků, menší sklon ke chvění, obvykle menší sklon ke tvorbě nárůstku, niţší drsnost obrobeného povrchu. Čelní frézování,,čelní frézování se uplatňuje při práci s čelními frézami, u kterých jsou břity vytvořeny na obvodu i čele nástroje a hloubka odebírané vrstvy se nastavuje ve směru osy nástroje. Čelní frézování je nejrozšířenější frézovací operace a lze ji provádět s vyuţitím velkého mnoţství různých nástrojů. Nejčastěji se pouţívají frézy s úhlem nastavení 45º, ale za určitých podmínek se také pouţívají frézy s kruhovými břitovými destičkami, frézy pro frézování do rohu nebo kotoučové frézy. Čelní frézování se dále dělí na symetrické čelní frézování a nesymetrické čelní frézování. Toto rozdělení závisí na poměru šířky frézované plochy B, průměru frézy D a také na poloze osy frézy vzhledem k frézované ploše. 15

16 Broušení Operace broušení je vyuţívána při zajišťování vysokých poţadavků na jakost výrobků, na jejich rozměrovou a tvarovou přesnost i drsnost povrchu. Při identifikaci procesu broušení je třeba zaměřit hlavní pozornost na hodnocení průběhu jeho stability a na situace, kdy tato stabilita je narušena. Tento postup se stává významným při broušení součástí jako jsou např. loţiska, vačkové hřídele a všechny součásti přesných rozměrů. Chyby, které nastávají při broušení se projeví na broušeném povrchu a to v jeho textuře a geometrickém tvaru, protoţe všechny tyto úchylky jsou ovlivněny celým systémem broušení, který probíhá za stabilních a nestabilních podmínek. Pro pochopení stavu tohoto procesu je nutné vyjít ze systémového přístupu, kterým je interakce konstrukce stroje, nástroje a obrobku. Volba brousicích kotoučů z hlediska kvality - obecné zásady broušení: 1. Pro větší úběr materiálu se volí hrubší zrnitost. 2. Pro tvrdší obrušovaný materiál se volí měkčí kotouč. 3. Pro broušení materiálů se sklonem k mazlavosti (měď, mosaz, hliník) se volí brousicí kotouč měkký a hrubý. 4. Čím větší je styčná plocha (stykový oblouk násobený šířkou kotouče) mezi brousicím kotoučem a obrobkem, tím hrubší se volí zrnitost a niţší tvrdost kotouče. 5. Pro materiály citlivé na změny teploty se volí měkčí kotouč. 6. Pro broušení přerušovaných ploch se volí kotouč tvrdší. 7. Při broušení obrobku čelem kotouče se obvykle volí měkčí kotouč, neţ pro broušení obvodem. Rámcová doporučení volby brousicích nástrojů: Jakost brousicích nástrojů je charakterizována: 1. druhem brousicího materiálu, 2. zrnitostí brousicího materiálu, 3. tvrdostí brousicího kotouče, 4. strukturou kotouče, 5. druhem pojiva. ad.1) Obecně lze charakterizovat pro broušení: oceli (AB99, AS99, AM90), legované oceli (A98, KNB), ocelolitiny (A96, AE97), a dále pro litiny, lehké kovy a slitiny, slinuté karbidy, sklo a keramiku, umělé hmoty, pryţe, kameny atd. ad.2) Zrnitost brousicího materiálu je přímo úměrná drsnosti (jakosti) broušeného povrchu. Čím hrubší zrno, tím horší R a. ad.3) Volba tvrdosti kotouče je závislá na tvrdosti broušeného materiálu. Čím tvrdší materiál, tím měkčí se volí brousicí kotouč. ad.4) Struktura se volí otevřenější (11 13) v případě, ţe běţný brousicí kotouč není schopen vyšších úběrů a pálí. Dociluje se uměle přísadou pórovitých komponentů. ad.5) Nejuniverzálnější je pojivo keramické (V). Pojivo pryskyřičné (B) se pro svou vysokou mechanickou pevnost pouţívá pro výrobu kotoučů rychloběţných, hrubovacích, řezacích a 16

17 dráţkovacích. Pro speciální vlastnosti je pojivo pryţové (R) vyuţito na výrobu kotoučů lešticích, podávacích i brousicích, magnezitové pojivo (Mg) se vyznačuje studeným výbrusem. Řezné a chladicí kapaliny: Řezné a chladicí kapaliny jsou prostředky, které se pouţívají při obrábění kovů. Vytváření prostředí, ve kterém probíhá řezný proces, na nějţ působí svým chladicím, řezným (mazacím) a čistícím účinkem. Řezná a chladicí kapalina odvádí teplo v řezné oblasti, sniţuje třecí odpory a mezi nástrojem a obrobkem uvolňují a odvádí třísky a nečistoty. Hlavním účelem pouţití řezných a chladicích kapalin je: a) zvýšení trvanlivosti ostří nástroje, b) zlepšení jakosti obráběného povrchu, c) sníţení spotřeby energie. Rozdělení řezných a chladicích kapalin: 1. vodní roztoky, 2. ropné výrobky pouţívané pro řezné kapaliny podle ČSN : a) vodné emulze emulgační olejů a maziv, b) minerální oleje, c) řezné oleje maštěné, d) řezné oleje s chemickými přísadami, 3. koncentráty účinných vysokotlakých přísad podle ČSN , 4. mastné látky ţivočišného nebo rostlinného původu, 5. syntetické kapaliny. Seznam jednotlivých chemických prvků a kapalin všech skupin je uveden např. v příloze normy ČSN

18 Mírou velikosti hlavního řezného pohybu při broušení je řezná rychlost, která se značí v c. Obrobek koná vedlejší řezný pohyb posuv. Mírou velikosti posuvu je rychlost posuvu v f, která se udává v [m.s -1 ], nebo v [m.min -1 ] a také v [mm.ot -1 ] obrobku. Pohyby a souřadnicové soustavy rovin pro obvodové broušení do kulata axiální. d s průměr brousicího kotouče [mm], n s frekvence otáčení brousicího kotouče [min -1 ], d w průměr obrobku [mm], n w frekvence otáčení obrobku [min -1 ], v fa axiální rychlost posuvu stolu [m.min -1 ], f a axiální posuv stolu [m], v fr radiální rychlost posuvu stolu [m.min -1 ], D hlavní bod při broušení [-], P f nástrojová rovina boční [-], P p nástrojová rovina zadní [-], P r nástrojová rovina základní [-], l a délka axiální dráhy brousicího kotouče [mm], l w délka obrobku [mm]. Řezné podmínky: Řezná rychlost v c se vyjádří vztahem: d s ns v c [m.s -1 ] d s průměr brousicího kotouče [mm], n s frekvence otáčení brousicího kotouče [min -1 ]. Řezná rychlost při běţném broušení je 30 aţ 35 m.s -1. Při rychlostním broušení je nutná aplikace kotouče se speciálním druhem pojiva a řezná rychlost zpravidla přesahuje 80 m.s -1, ve zvláštních případech aţ 180 m.s

19 Obvodová rychlost obrobku v w je dána závislostí: d w průměr brousicího kotouče [mm], n w frekvence otáčení obrobku [min -1 ]. dw nw v w [m.mm -1 ] 1000 Poměr rychlosti q s je dán poměrem mezi řeznou rychlostí a posunovou rychlostí. Při broušení do kulata q s = 60 v c / v w [-] a při rovinném broušení q s = 60 v c / v ft [-]. Axiální rychlost posuvu stolu v fa je dána vztahem: f a axiální posuv stolu [m], n w frekvence otáčení obrobku [min -1 ]. v fa = f a. n w [m.min -1 ] Stykový oblouk brousicího kotouče a obrobku se kvantifikuje jako geometrická délka styku l g, kinematická délka styku l k a skutečná délka styku l e. Pro běţné podmínky obvodového broušení je geometrická délka styku: l 2 g f r r eq f r radiální posuv stolu [m], r eq ekvivalent poloměru brousicího kotouče [mm]. Ekvivalent poloměru brousicího kotouče r eq vyjadřuje poloměr fiktivního brousicího kotouče v záběru s obrobkem, který má stejnou délku geometrického styku l g jako brousicí kotouč s poloměrem r s v záběru s obrobkem o poloměru r w při obvodovém broušení. Hodnota r eg se vyjádří ve tvaru: r w s r eg [mm] rw rs r Ve vztahu ekvivalentu poloměru brousicího kotouče r eg se pro vnější broušení do kulata pouţije znaménko plus a pro vnitřní broušení do kulata znaménko minus. Kinematická délka styku l k se vyjádří dle: 1 l k 1 q q absolutní hodnota poměru rychlostí. 19

20 Řezné podmínky a teoretické výpočty: Soustružení: Vzhledem k tvaru obrobku, tj. rotační těleso, se jako vhodná varianta nabízí soustruţení. Z metod soustruţení pak soustruţení zapichovacím způsobem, či vnějším ubíracím noţem. Pro zvýšení efektivity je zde moţnost navrhnout kombinovaný nástroj s více noţi, coţ vede zároveň ke zvýšení výsledné řezné síly. Předpokládáme rovněţ moţnost přerušovaného řezu. U všech variant je vyţadováno chlazení místa řezu. Předpokládané doporučené řezné podmínky pro tři základní varianty: Materiál Ocel DIN HB (38-40HRC) Rm [MPa] (teoretická) Třída obrobitelnosti b Materiál nástroje P25 (TP2500) v c [m.min -1 ] f [mm.ot -1 ] a p [mm] Ocel DIN HB (50-57HRC) (1800) - H10-H15 (TH1500) Ocel DIN aţ 700HB (61HRC) (2500) - CBN (CBN160C) * Hodnoty uvedené v závorce jsou teoretické. ** Jako vzorové materiály nástrojů byly pouţity materiály firmy SECO tools. Materiál TH1500 je vyuţitelný rovněţ pro první variantu zušlechtěné oceli , přičemţ vykazuje více neţ dvojnásobnou ţivotnost břitu. 20

21 Řezná síla: var. a) Fc= C Fc * a xfc p * f yfc pro oceli pevnost 1100 aţ 1200MPa: C Fc = 2720, x Fc = 1, y Fc = 0.75 Fc = 2720 * 0.5 * = 551 N Výsledná řezná síla pro jeden břit, var a) Materiál: Rm [MPa] Fc [N] DIN (40HCR) DIN (55HRC) (1800) 400 DIN (61HRC) (2500) 350 var. b) kc = kc1 * (1-0,01 * γ o ) / h mc, Fc = kc * s pro oceli 1100 aţ 1200 MPa 40HRC: Kc1 = 2000, mc = 0.24, h = f * sin κr = pro oceli >1200 MPa 50HRC: Kc1 = 2900, mc = 0.22, h = pro oceli >1200 MPa 50HRC: Kc1 = 4700, mc = 0.22, h = Kc = 2000 * ( * - 6) / = 2830 MPa, Fc = 2830 * 0.5 * 0.3 = 424 N Výsledná řezná síla pro jeden břit, var b) Materiál: Rm [MPa] kc [MPa] Fc [N] DIN (40HCR) DIN (55HRC) (1800) DIN (61HRC) (2500) Minimální požadovaná tuhost: Velikost deformace soustavy stroj nástroj obrobek nesmí překročit poţadovanou přesnost obrobku. Výpočet tuhosti: Js = F / Δy [N/μm] Předpokládaná teoretická velikost pasivní síly je dána primárně geometrií soustruţnického noţe. Pro γ o = -6, Κr = 93, budeme předpokládat maximální podíl pasivní síly vůči řezné síle Fp / Fc = 0.4. Poţadovaná minimální tuhost soustavy S-N-O pak odpovídá poměru pasivní síly 21

22 vůči dovolené odchylce rozměru kola. Poţadovaná přesnost IT10. Předpokládejme ½ tolerance pro nepřesnost z hlediska deformace. Js = 0.4 * 600 / 200 = 1.2 N/μm Předpokládaná minimální poţadovaná tuhost v radiálním směru pak činí 1.2N/μm. Pro tečný směr: Js = 600 / 200 = 3 N/μm 22

23 Frézování čelní a obvodem: Čelní frézování umoţňuje obrobit poţadovanou plochu v poţadovaných parametrech. Jako negativní lze poţadovat přerušovaný řez a tím i kolísající sloţky řezné síly a zatíţení břitových destiček a horší přístup do bočních částí nákolku. Poţadované geometrie κ r = 90, D = 80, z = 6, maximální počet zubů v záběru 3, a p = 0.5 / 14 mm, φ 1 = 45, doporučené posuvy na zub f z = 0,10 aţ 0,15 mm v c = 50 aţ 60 / 250 aţ 500 m.min -1. Materiál nástroje slinutý karbid skupiny H10-H25, CBN pro kalenou povrchovou vrstvu 60HRC. Frézování obvodem frézy připadá do úvahy u boků nákolku. Šířka frézované vrstvy by odpovídala 10 aţ 15mm. Výsledné řezné síly pak budou díky tomu násobně vyšší, neţ u frézování čelního. 23

24 Materiál: f z [mm.z -1 ] v c [m.min -1 ] H10-25 (SECO MP1500) CBN (CBN200) aţ 500 ** Jako vzorové materiály nástrojů byly pouţity materiály firmy SECO tools. Teoretická hodnota řezné síly: kc= kc1*(1-0,01 * γ o ) / h m mc, Fc = kc * s h m = sin κ r * 360 * f z * a e / (Π * D * φ), h mi =f z * sin φ i pro oceli 1100 aţ 1200 MPa 40HRC: Kc1 = 2000, mc = 0.24, hm1,3 = 0.15 * 0.5 = 0.075, hm2 = fz = 0.15 Řezná síla na jednotlivých zubech Kc1,3 = 2000 * (1-0.01*-5) / = 3910 MPa, Kc2 = 2000 * (1-0.01*-5) / = 3311 MPa Fc1,3 = 3910 * * 0.5 = N Fc2 = 3311*0.15*0.5 = N Součet řezných sil v ose x F cx [N] = 0,87 * Fc1 + Fc2 + 0,5 * Fc3 = = N Součet řezných sil v ose y F cy [N] = -0,5 * Fc1 + 0 * Fc2 + 0,87 * Fc3 = ,5 = 54.2 N Materiál: Rm [MPa] K c 1,2,3 [MPa] F cx [N] F cy [N] DIN (40HCR) DIN (55HRC) DIN (61HRC) , 3311, (1800) 5383, 4622, (2500) 8725, 7491, Uvedené hodnoty platí pouze pro maxima při čelním frézování. Při frézování obvodem roste maximum řezné síly úměrně s průřezem třísky. Pro výšku nákolku 10mm a ap 0,15mm je pak maximální síla v tečném směry (osa x) násobně vyšší, tj. o 3000, 3500 respektive 6000N. Poţadovaná minimální tuhost sytému s-n-o v ose x pak při čelním frézování: Za předpokladu IT9 pro vnitřní tvar kola a nákolku. Js = 1200 / 70 = 17 N/μm V případě frézování nákolku ve výšce 10 mm Js = 6000 / 70 = 85 N/μm 24

25 Broušení: Předpokládané řezné podmínky pro tři základní varianty brousicích kotoučů: Ocel DIN Tvrdost 300 HB (měkký stav) a 500 aţ 600 HB (zušlechtěný a kalený stav), R a = 1,6 m Charakteristika brousicího kotouče: brousicí kotouč na plocho 250 x 25 x 76 mm Technická charakteristika: 35A 46 H 7 V (umělý korund bílý). Doporučené řezné podmínky: v c = 35 m.s -1 a p = 0,02 mm pro měkký stav (tvrdost 300 HB) a p = 0,01 mm pro zušlechtěný a kalený stav (tvrdost 500 aţ 600 HB) f ot = pro hrubování 2/3 šířky brousicího kotouče f ot = pro dokončování 1/3 šířky brousicího kotouče Poměr rychlostí: q s = 60 aţ 80 pro hrubování, q s = 80 aţ 120 pro dokončování. Ocel DIN Uhlíková ocel na pružiny Tvrdost 600 aţ 700 HB uhlíková ocel na pruţiny, R a = 1,6 m Charakteristika brousicího kotouče: brousicí kotouč na plocho 250 x 25 x 76 mm Technická charakteristika: 70A 46 Jot 14 V (SG cubitron), Doporučené řezné podmínky: v c = 35 m.s -1 a p = 0,01 mm pro zušlechtěný a kalený stav (tvrdost 600 aţ 700 HB) f ot = pro hrubování 2/3 šířky brousicího kotouče f ot = pro dokončování 1/3 šířky brousicího kotouče Poměr rychlostí: q s = 60 aţ 80 pro hrubování, q s = 80 aţ 120 pro dokončování. 25

26 Střední průřez odebíraného materiálu: A s = v o * a p * f ot / (60 * v c ) [mm 2 ] Materiál: v c [ms -1 ] v o [m.min -1 ] a p [mm] f ot [mm.ot -1 ] A s [mm 2 ] DIN (40HCR) DIN (61HRC) Výpočet řezné síly: F c = K c * A s Kde se je ekvivalentní průřez třísky a K c měrná řezná síla pro broušení. Ekvivalentní průřez: Materiál K c [MPa] F c [N] DIN (40HCR) (20 000MPa) 46 DIN (61HRC) (40 000MPa) 64 Poţadovaná minimální tuhost sytému S-N-O v ose x pak při broušení rozjíţděcím způsobem do kulata: Za předpokladu IT6 pro vnitřní tvar kola a nákolku. Js = 64 / 40 = 1.6 N/μm V případě pasivních sil dosahujících aţ trojnásobku síly řezné: Js = 120/40 = 3 N/μm 26

27 Vyhodnocení jednotlivých technologií Pro srovnání jednotlivých metod obrábění stanovíme orientační ceny nástrojů, výkonost obrábění, poţadovaný efektivní výkon, minimální poţadovanou tuhost a poţadovanou prostorovou náročnost z hlediska nástrojového prostoru. Metoda: Q [cm 3.min -1 ] Pc [kw] Js [N. μm -1 ] L [mm] Ceny nástrojů soustruţení Kč frézování Kč broušení 5.6 < Kč Pro výpočet odebraného objemu materiálu a efektivního výkonu byly pouţity nastavení s nejvyššími hodnotami. To obvykle odpovídalo kalené vrstvě s tvrdostí 60HRC. Pro hodnotu prostorové náročnosti je uvaţován hlavní rozměr nástroje a poţadavek na dostatečný odvod třísek z místa řezu, případně zajištění chlazení. Ceny nástrojů jsou orientační, pro jeden nástroj a nejhůře obrobitelný materiál (draţší nástroj) a k němu připadající vyměnitelné břitové destičky. Výrazný nárůst ceny u frézování odpovídá, jak větší ceně za nástroj, tak většímu počtu pouţitých VBD u frézovací hlavy. Závěr a doporučení U obrobku lze předpokládat, vzhledem k aplikaci povrchováho kalení, vysoké hodnoty tvrdosti a jí odpovídající obrobitelnosti především v povrchové vrstvě do 15 aţ 20mm. S rostoucí hloubkou a opotřebením kola pak bude docházet k poklesu tvrdosti. Pro zajištění rotačního pohybu obrobku bude potřeba zajistit přenos kroutícího momentu minimálně v hodnotě odpovídající 20 aţ 400 N.m (bez uvaţování setrvačnosti obrobku). Vzhledem k tomu, ţe základní tvar obroku je rotační těleso, a obráběné plochy leţí jak na obvodu tak na vnitřním čele, doporučujeme jako základní metodu vyuţít soustruţení. Oproti zbývajícím metodám má navíc relativně menší nároky na výkon stroje, prostorovou náročnost i tuhost soustavy. Vůči technologii frézování lze předpokládat plynulejší řez a niţší hodnoty řezných sil u kterých nebude docházet ke značným výkyvům. Provedené technologické výpočty vycházejí ze stávajícího stavu poznání, jako podklady byly pouţity materiály renomovaných technologických firem a aktuální odborná literarura. Výsledné hodnoty jsou teoretické a pro upřesnění je nutné provést praktické testy, jak na vzorcích materiálu, tak na výsledném tvaru obrobku nákolku. Pro testování doporučujeme pouţít uvedené nástrojové materiály, jak na bázi kubického nitridu boru, tak slinutých karbidů typu H. Z hlediska vhodného tvaru nástroje doporučujeme univerzální břitové destičky například tvaru D, umoţňující obrobit celý vnitřní tvar nákolku. Vzhledem k těţko obrobitelnému materiálu obrobku pak doporučujeme negativní úhel čela γ o = -5 aţ -6. Pro dosaţaní zvolené kvality obrobeného povrchu lze pouţít doporučené řezné podmínky. Pro vlastní testování doporučujeme pouţít rozsah posuvů od 0.05 po 0.2 mm a řezných rychlostí od 50 do 300 m.min -1. Aplikaci broušení nelze jednoznačně doporučit vzhledem k věším prostorovým poţadavkům, nárokům na chlazení a hlavně potřebě zajistit lepší vymezení vůlí v loţiscích pojezdového kola, jak v axiálním, tak radiálním směru. 27

28 Použitá literatura: HUMÁR, Anton. Materiály pro řezné nástroje. 1. vyd. Praha: MM publishing, 2008, 235 s. ISBN Springer handbook of mechanical engineering. 1st ed. New York: Springer, 2008, p. cm. ISBN KLOCKE, Fritz. Manufacturing Processes 2: Grinding, Honing, Lapping. 1,. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, ISBN AARON, T., E. aj. Metals Handbook - Volume 16 - Machining. 9. ed. Metals Park, OH 44073: ASM International [B. r.]. 944 s. ISBN MARINESCU, Ioan D. Handbook of machining with grinding wheels. Boca Raton, Fla.: CRC / Taylor, 2007, 596 p. ISBN KOCMAN, Karel a Jaroslav PROKOP. Technologie obrábění. Brno: CERM, 2005, 270 s. ISBN GAZDA, J., aj. Teorie obrábění. Řezné síly při obrábění. 1. vyd. Liberec: VŠST Liberec s. ISBN VASILKO, K. BOKUČAVA, G.: Brúsenie kovových materiálov. 1. vyd. Bratislava: ALFA MASLOV. J. N.: Teorie broušení kovů. 1.vyd. Praha: SNTL s. SECO TOOLS AB. Milling 2012: Katalog nástrojů. Fagertsta, Sweden: SECO Tools AB, 2012, 626 s. Dostupné z: SECO TOOLS AB. Turning 2012: Katalog nástrojů. Fagersta, Sweden: SECO Tools AB, 2012, 652 s. Dostupné z: 28

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH www.pramet.com VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY RCMH - RCMT - RCMX - RCUM OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL ŽELEZNIČNÍ KOLA Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program: VP8 Progresivní obráběcí stroje a nástroje ve výrobním procesu Moduly vzdělávacího programu: M81 Nové trendy v konstrukci progresivních

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

ϑ 0 čas [ s, min, h ]

ϑ 0 čas [ s, min, h ] TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 1 KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Obsah: 1. Účel a základní rozdělení způsobů tepelného zpracování 2. Teorie tepelného zpracování 2.1 Ohřev 2.2 Ochlazování 2.2.1 Vliv rychlosti ochlazování na segregaci

Více

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 Rozdělení a označení ocelí Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 2/31 3/31 4/31 Význam zbývajících tří číslic v základní značce ocelí je u různých

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

Nerezová ocel a zajištění rovnováhy klíčových faktorů při jejím obrábění

Nerezová ocel a zajištění rovnováhy klíčových faktorů při jejím obrábění Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Nerezová ocel a zajištění

Více

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Tvrdokovové závitové frézy až o 50% snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Výrobce přesných nástrojů od roku 1974 INOVACE PŘESNOST INDIVIDUAITA KVAITA SERVIS Frézování závitu Nabízíme rozsáhlý

Více

Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Technologie III - OBRÁBĚNÍ 1 EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NAVRHOVÁNÍ HOSPODÁRNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI P I OBRÁBĚNÍ 1) CO

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje 4 ročník Bančík Jindřich 25.7.2012 Název zpracovaného celku: CAM obrábění CAM obrábění 1. Volba nástroje dle katalogu Pramet 1.1 Výběr a instalace

Více

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com odolnost www.pramet.com nové frézovací materiály řady M93 s MT-CVD povlakem P M Materiál je členem nové UP!GRADE GENERACE materiálů. Jedná se o frézovací materiál vyvinutý pro dosažení vysoké produktivity

Více

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro!

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Špeciálna ponuka... Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Táto ponuka platí od 2.1.2009 do 31.3.2009 Objednajte si násobné množstvo rovnakých frézovacích plátkov

Více

KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ

KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ FRÉZY VRTÁKY PKD NÁSTROJE VÝROBA RENOVACE OSTŘENÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ VELEŠÍN 2013 / 2014 Strojní vybavení 7 WALTER TOOL-CHECK EDM elektroerozivní obrábění Bezdotykové měřící zařízení.

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

AXD NÁSTROJE NOVINKY. Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových slitin.

AXD NÁSTROJE NOVINKY. Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových slitin. NÁSTROJE NOVINKY Pro obrábění hliníkových a titanových slitin AXD 2014.1 Aktualizace B116CZ Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 INOVACE

INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 INOVACE INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 Od svého založení v roce 1938 společnost Kennametal vždy přesně chápala, jak zlepšit výrobní procesy a ziskovost svých zákazníků díky použití nejmodernějších

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Hoblování, obrážení Ing. Kubíček Miroslav

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity.

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. 10. Fréování Fréováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. Princip réování: Při réování používáme vícebřité nástroje réy. Fréa koná hlavní řený pohyb otáčivý. Podle polohy

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

TEPELNÉ A CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI

TEPELNÉ A CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI TEPELNÉ A CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI - Princip tepelného zpracování - Způsoby ohřevu a ochlazení - Ţíhání - Kalení - Jominiho zkouška - Druhy chemicko-tepelného zpracování a jejich vyuţití ve strojírenské

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

1 ÚVOD...1 2 OBSAH... 4 2.1 SEZNAM OBRÁZKŮ... 7 3 OBRÁBĚNÍ... 10

1 ÚVOD...1 2 OBSAH... 4 2.1 SEZNAM OBRÁZKŮ... 7 3 OBRÁBĚNÍ... 10 2 ÚVOD ÚVOD Tento text byl napsán s úmyslem žákům třetího a čtvrtého ročníku oboru Strojírenství, oboru Technické lyceum a případným zájemcům o programování počítačem řízených strojů (dále jen CNC - z

Více

11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu

11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu 11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu Výběr z katalogu LUKAS Technické informace Stopkové frézy představují přesně obráběcí nástroje pro nasazení do ručního elektrického a pneumatického nářadí. Pracovní

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

tvrdokovové frézy hrubovací dokončovací univerzální tvarové Alu

tvrdokovové frézy hrubovací dokončovací univerzální tvarové Alu tvrdokovové frézy hrubovací dokončovací univerzální tvarové Alu distributor: UNITOOL plus, s.r.o. Škultétyho 2072 /12 915 01 Nové esto n. Váhom tel. : (+421) 904 386 874 unitoolplus@gmail.com 2011-05 Ceny

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Nemusíte být velmistr a přesto svoji hru vždycky vyhrajete.

Nemusíte být velmistr a přesto svoji hru vždycky vyhrajete. PRODUCTS Nemusíte být velmistr a přesto svoji hru vždycky vyhrajete. Vítězné tahy provedeme za Vás. 2 FOCUS products Optimalizace toku výroby Zavedení nových produktů Program celkového snížení nákladů

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY Váš partner pro přesné podkladové oceli Nabízíme širokou škálu podkladových podložek, pásů z oceli, která pokrývají většinu poptávky na

Více

Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště

Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: třetí Zpracoval: Ing. Petra Janíčková, Josef Dominik Modul:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Odborná způsobilost a dostupnost

Odborná způsobilost a dostupnost CZ Dodavatel odolných dílů a kompletních řešení z otěruvzdorných a vysokopevnostních ocelí 1 Kombinace produktu a know-how pro poskytnutí řešení připravených k použití Abraservice je přední evropská společnost

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami Fréování obrábění rovinných nebo tvarových loch vícebřitým nástrojem réou mladší ůsob než soustružení (rvní réky 18.stol., soustruhy 13.stol.) Podstata metody řený ohyb: složen e dvou ohybů cykloida (blížící

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304)

NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304) NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304) ZRYCHLOVACÍ PŘÍSTROJ ZP - 10/X NAREX MTE s.r.o. Moskevská 63 CZ-101 00 Praha 10 Czech Republic phone: +420 246 002 321, +420 246 002 249 fax: + 420 246 002 335 e-mail: obchod@narexmte.cz

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

2015-1 MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA

2015-1 MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA 2015-1 MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA V roce 2007 představila společnost Seco světu technologii Duratomic. Tento revoluční přístup v metodě povlakování břitových destiček využil průkopnictví společnosti Seco ve

Více

OBRÁ BĚ CÍ NÁ STROJĚ Í.

OBRÁ BĚ CÍ NÁ STROJĚ Í. OBRÁ BĚ CÍ NÁ STROJĚ Í. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Obsah ÚVOD... 3 1 VRTÁK... 4 1.1 DNEŠNÍ PODOBA VRTACÍCH NÁSTROJŮ... 5 1.2 HLAVNÍ ČÁSTI VRTÁKU... 6 1.3

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

LEGNEX KMENOVÉ PILOVÉ PÁSY. do šíře 60mm

LEGNEX KMENOVÉ PILOVÉ PÁSY. do šíře 60mm LEGNEX KMENOVÉ PILOVÉ PÁSY do šíře 60mm LEGNEX CLASSIC Kmenový pilový pás CLASSIC je vhodný pro řezání všech druhů dřeva. CLASSIC poskytuje vysokou efektivitu při řezání měkkého, tvrdého a zmrzlého dřeva,

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

t-tloušťka materiálu te [mm] C Ce 25 < 0,2 < 0,45 37 < 0,2 < 0,41

t-tloušťka materiálu te [mm] C Ce 25 < 0,2 < 0,45 37 < 0,2 < 0,41 NÍZKOUHLÍKOVÉ OCELI Nízkouhlíkové oceli: svařitelné oceli (požadována především vysoká pevnost) oceli hlubokotažné (smíšené pevnostní vlastnosti ve prospěch plastických) Rozdělení svař. ocelí: uhlíkové

Více

Technické informace - korozivzdorné oceli

Technické informace - korozivzdorné oceli Technické informace korozivzdorné oceli Vlastnosti korozivzdorných ocelí Tento článek se zabývá často se vyskytujícími typy korozivzdorných ocelí (běžně nerezová ocel) a duplexních korozivzdorných ocelí

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Inveio Uni-directional crystal orientation stvořena pro dlouhou výdrž Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Břity, na které je spolehnutí V malé zemi na severní polokouli, se tým specialistů

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Vyvážený přístup k ekonomice výroby

Vyvážený přístup k ekonomice výroby Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Vyvážený přístup k ekonomice

Více

Obráběné materiály. Kalené materiály. Litina. Nerez. Superslitiny. Srážení hran a kuželové osazování (bez středového břitu) ap = Max.

Obráběné materiály. Kalené materiály. Litina. Nerez. Superslitiny. Srážení hran a kuželové osazování (bez středového břitu) ap = Max. rážení hran rážení hran rážení hran rážení hran rážení hran rážení hran 1 topkové frézy Produkty jsou řazeny dle typu obrábění. Vlastnosti a likace Označení typu frézy Název řady stopkových fréz Tvar nástroje

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek Nůžky Zvláštní postup pro výrobu nůžek Evropský výrobce Od roku 1919 ČEIST - EVÁ PRAVÁ 1. Řezání: plochá ocel je rozdělena do správného tvaru pomocí počítače, přesnost řezání zajišťuje minimální spotřebu

Více

Soustružení Vnější držáky břitových destiček, Seco-Capto... 2 Břitové destičky... 3-5

Soustružení Vnější držáky břitových destiček, Seco-Capto... 2 Břitové destičky... 3-5 Obsah Soustružení Vnější držáky břitových destiček, Seco-Capto... 2 Břitové destičky... 3-5 Frézování Frézy pro čelní frézování... 6-11 Kotoučové frézy... 12-17 Minimaster Plus... 18-22 Břitové destičky...

Více

NEW. Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles. Novinka. Keeping the Customer First

NEW. Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles. Novinka. Keeping the Customer First Keeping the Customer First Tungaloy Report No. 401-CZ Vrtáky s vyměnitelnými destičkami pro vrtání velkých průměrů NEW Novinka Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles Nová koncepce nabízí jedno

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

František Holešovský

František Holešovský INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ František Holešovský Abrazivní metody dokončování povrchů Metodická příručka Prof. Dr. Ing. František Holešovský Abrazivní metody dokončování povrchů Metodická příručka

Více

Trochu teorie o obrábění

Trochu teorie o obrábění Trochu teorie o obrábění Základní pojmy: 1.VRTÁNÍ-Patří mezi nejstarší a nejpoužívanější technologické operace.provádí se do plného materiálu a takto získané otvory se mohou dále vystružovat, vyhrubovat

Více

15.10 Zkrácený klikový mechanismus

15.10 Zkrácený klikový mechanismus Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Máte problém? Obraťte se na nás.

Máte problém? Obraťte se na nás. FRÉZOVÁNÍ & VRTÁNÍ Jsme osvědčeným dodavatelem nástrojů pro třískové obrábění kovů a CNC obráběcích strojů. Snažíme se maximálně uspokojit potřeby všech svých zákazníků bez rozdílu toho, o jak velkého

Více

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ 2. mezinárodní podzimní školu povrchového inženýrství projektu Integrita Plzeň 2013 Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity

Více