VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI ZA ROK 2014"

Transkript

1 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI ZA ROK 2014 Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava Vítkovice 1

2 A. Zabezpečení provozu Zajištění financování 2014 Domov celkem DS DZR Hospodářská činnost Plánované náklady Zdroje financování: výnosy příspěvek zřizovatele v tom na provoz na odpisy účelový dotace MPSV-žádost jiné prostředky z OP LZZ rozpuštění invest.dotace zisk A.1 Plán provozních akcí v roce 2014 A.1.1 Realizace grafických aplikací a ochranných prvků Acrovyn dveří pokojů úseku B1 T: do 05/ 2014 cena cca 150 tis. Kč, bude hrazeno z darů z darů proplaceno ,- Kč A.1.2 Doplnění úseku rehabilitace nákupem masážního vodního lůžka Agua Thermo Je T: 1. pololetí 2014 cena: cca 350 tis. Kč, bude hrazeno z darů z darů zaplaceno ,- Kč A.1.3 Výměna 10 ks nefunkčních a rizikových polohovacích postelí za nové Altura elegance s ¾ postranicemi T: 1. pololetí 2014 cena: cca 400 tis. Kč, bude hrazeno z darů organizace zakoupila v průběhu r.2014 celkem 32 polohovacích postelí z toho: a) 12 bylo uhrazeno z darů v celkové hodnotě ,- Kč Původně jsme předpokládali nákup 10 postelí z darů, ale v průběhu roku jsme získali účelový dar nadace AGROFERTU na 2 ks postelí b) 10 ks polohovacích postelí za ,- Kč bylo hrazeno z účelových prostředků SMO (snížení celkového neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2014, usnesení RMO 10753/RM1014/138 z ) c) 10 ks polohovacích postelí ve výši ,- Kč bylo zaplaceno z rozpočtu organizace A.2 Úsporná opatření A.2.1 Důsledné využívání nákupů přes nákupní portál v oblasti potravin, MTZ, el.energie, plynu, služeb, telekomunikačních a ostatních služeb. celý rok Organizace opět dosáhla ratingu A++ a splnila oba ukazatele využívání systému sdruženého nákupu dle usnesení RMO 8774/RM 1014/114 z a dopisu odboru majetkových účastí a sdruženého nákupu SMO/223522/14/MÚ a SN/Še z

3 A.2.2 U klientů, kterým by z důvodu nedostatku finančních prostředků musela být zákonně snížená úhrada za pobyt a stravu využívat možnosti doplatkových dohod příbuzných. Doplatkové dohody jsou uplatněny u 45 klientů a finanční hodnota získaných fin.prostředků v roce 2014 činila ,- Kč. A.2.3 Využívání jiných zdrojů financování A Podávání žádostí o přehodnocení přiznaných PNP uživatelů dle aktuálního posouzení prováděných úkonů péče. Vyčíslení bude provedeno při vyhodnocení plánu činnosti Finanční hodnota získaných fin.prostředků za r.2014 činila ,- Kč. A Zajišťování sponzorských darů finančních a věcných s použitím pro účely zvyšování kvality sociálních služeb a uspokojování potřeb uživatelů. předpokl. finanční přínos cca 300 tis. Kč Organizace získala finanční dary v hodnotě ,- Kč. A Navýšení plateb za ubytování a stravu v návaznosti na růst cen vstupů potravin, vody, energie, služeb T: pravděpodobně od 2. čtvrtletí - o navýšení plateb bude neprodleně informován odvětv.odbor předpokládaný finanční přínos - bude vyčíslen při vyhodnocení plánu činnosti nerealizováno Navýšení plateb za ubytování a stravu bylo provedeno skokově v r.2013 a další navýšení bude provedeno od A.3 Využívání dotačních titulů A.3.1 Měkké projekty A Realizace projektu Vzděláváním zaměstnanců pobytové služby ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb v rámci schválené dotace MPSV v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. T: rok 2014 V rámci projektu Vzděláváním zaměstnanců pobytové služby ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb realizovaného v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo od března do prosince 2014 proškoleno 249 zaměstnanců přímé péče dle identifikovaných vzdělávacích potřeb. viz příloha č. 1 3

4 A Podávání projektů dle aktuálních výzev V dubnu 2014 byl zpracován a podán projekt dle aktuální výzvy: SVŠ/S/2 Zlepšování životních podmínek pro klienty pobytových sociálních služeb příspěvkových organizací zřízených SMO. Projekt nebyl podpořen A Zapojení do projektu příhraniční spolupráce se Slovenskou republikou (Žilinský kraj), financované z evropských fondů (ERDF) první pomoc seniorům T: rok 2014 v 04 05/2014 V rámci projektu První pomoc seniorům, který byl realizován v rámci příhraniční spolupráce se Slovenskou republikou, Žilinským krajem z evropských fondů (ERDF), bylo proškoleno 73 pracovníků v sociálních službách. Přínosem tohoto vzdělávání byla i vzájemná výměna zkušeností a návštěva zařízení sociálních služeb ve městě Žilina. A.4 Vedlejší hospodářská činnost A.4.1 Bude vykonávána v oblasti vaření pro cizí, nájmů, praní prádla, případně dalších dle vydaných živnostenských listů. předpokládané náklady : 250 tis. Kč předpokládané výnosy: 320 tis. Kč předpokládaný zisk : 100 tis. Kč náklady 155 tis. Kč výnosy 293 tis. Kč zisk 138 tis. Kč B. Naplňování hlavních cílů, naplňování podmínek zákona o sociálních službách B.1 Kvalitativní a kvantitativní zlepšení B.1.1 Pobytová služba domova se zvláštním režimem B Provedení ohlášení změn v registru poskytovatelů v souvislosti se změnou v personálním zajištění služby změna funkce a s tím spojené kompetence. T: 01/2014 B Ve spolupráci s českou Alzheimerovskou společností aktualizovat certifikát Vážka. T: do V souladu s Pravidly pro udělování certifikátu Vážka, obsahujících 21 hodnotících kritérií byl Českou Alzheimerovskou společností v pobytové službě proveden audit. Z možných 100 bodů bylo uděleno 87 a pobytová služba získala certifikát Vážka. 4

5 B Využívání alternativní komunikace a bazální stimulace v naplňování individuálních plánů uživatelů s vysokou mírou závislosti na službě. plnění průběžné Součástí individuálních plánů uživatelů s vysokou mírou závislosti na poskytované službě je popis a využívání alternativní komunikace a zavedena je bazální stimulace, to vše podle aktuálních potřeb uživatele. B Pokračování v realizaci projektu Vzpomínejme, když pečujeme. Projekt bude na obou úsecích DZR naplňován prostřednictvím specifických aktivit s prvky reminiscence. Aktivity budou zdokumentovány a doplněny fotografiemi v kronikách. po celý rok plnění průběžné Projekt Vzpomínejme, když pečujeme byl na obou úsecích pobytové služby naplňován prostřednictvím specifických a společenských akcí pro uživatele s prvky reminiscence. Aktivity jsou zdokumentovány a doplněny fotografiemi v kronikách. Do realizace projektu se aktivně zapojili rodinní příslušníci uživatelů, jejichž účast lze považovat za neformální činnost svépomocné skupiny. B Aktualizace všech standardů kvality a navazujících pravidel v souladu s veřejným závazkem služby, a to ve smyslu flexibility poskytované služby, zaměření na SQ 2 a 5. po celý rok 2014 plnění průběžné V průběhu roku byly aktualizovány standardy kvality a navazující pravidla, a to ve smyslu flexibility poskytované služby a v souladu s veřejným závazkem služby. Revidovány a aktualizovány byly zejména pravidla SQ 2, 3, 5. B.1.2 Pobytová služba domova pro seniory B Provedení ohlášení změn v registru poskytovatelů v souvislosti se změnou v personálním zajištění služby změna funkce a s tím spojené kompetence. T: 01/2014 B Pokračování v realizaci animačních programů pro uživatele na specifickém úseku B1, využití individuálních schopností a možností pracovníků v sociálních službách 116a). - plnění průběžné Na specifickém úseku B1 byly realizovány a rozšiřovány počty animačních programů, při plánování a přípravě těchto aktivit byly využívány individuální schopnosti a možnosti pracovníků v sociálních službách 116a). Sociální pracovníci vedli programy s prvky reminiscence, které se setkaly s pozitivním ohlasem ze strany uživatelů i rodinných příslušníků. 5

6 B Zavedení nové aktivizační činnosti Dámský klub, jejímž cílem je pomoc uživatelům vyrovnat se změnou života po zahájení sociální služby, navázat nové sociální kontakty, upevnit mezilidské vztahy a orientovat se v aktuálním dění ve společnosti. V činnosti budou využívány prvky reminiscence (životní příběhy, kuchařské dovednosti, ruční práce). plnění průběžné Dámský klub a aktivity v něm realizované se setkal s velkým zájmem uživatelů. Programy byly připravovány na základě zpětných vazeb ze stran uživatelů. Záměr pomoci uživatelům vyrovnat se s životní změnou po zahájení sociální služby, navázání nových sociálních kontaktů, upevnění mezilidských vztahů a podpora v orientaci k aktuálním děním ve společnosti se podařilo naplnit. V činnosti klubu se osvědčilo využívání prvků reminiscence ( životní příběhy, kuchařské dovednosti, ruční práce) B U uživatelů s vysokou mírou závislosti na službě využívat prvků bazální stimulace jako jednoho ze zdrojů naplňování individuálních plánů. plnění průběžné Prvky bazální stimulace se staly důležitým zdrojem v naplňování individuálních plánů u uživatelů s vysokou mírou závislosti na službě. B Využívání venkovní relaxační zóny pro uživatele služby se vstupem z úseku B1 k realizaci aktivizačních činností a umožnění prožitků běžného dne. T: od 2. čtvrtletí 2014 Nově vybudována venkovní relaxační zóna pro uživatele služby se vstupem z úseku B1 byla využívána k realizaci aktivizačních činností a specifických programů. Uživatelé s vyšší mírou závislosti v těchto prostorách prožívali zážitky běžného dne. B Aktualizace všech standardů kvality a navazujících pravidel v souladu s veřejným závazkem služby, a to ve smyslu flexibility poskytované služby, zaměření na SQ 2 a 5. po celý rok 2014 plnění průběžné V průběhu roku byly aktualizovány standardy kvality a navazující pravidla, a to ve smyslu flexibility poskytované služby a v souladu s veřejným závazkem služby. Revidovány a aktualizovány byly zejména pravidla SQ 2, 3, 5. B.2 Transformace, humanizace služeb B.2.1 V obou pobytových službách dále rozvíjet sociální model včetně provádění změn v personálním přehodnocení služby na základě provedených analýz a zpětných vazeb z hodnocení pracovníků a dotazníků. plnění průběžné Sociální model v obou pobytových službách byl dále rozvíjen jak směrem k pracovníkům v přímé péči, tak směrem k uživatelům obou pobytových služeb, a to především ve smyslu partnerství obou skupin, respektu a etiky při poskytování služby. Na základě dlouhodobého vyhodnocování potřeb personálního přehodnocení služby byly přijaty závěry, které budou předmětem plánu činnosti pro rok

7 B.2.2. Prohlubování role klíčových pracovníků (PSS 116a)) v oblasti individuálního plánování služby u jednotlivých uživatelů včetně zpracování plánů rizik. plnění průběžné Role klíčových pracovníků (PSS 116a)) byla pod metodickým vedením sociálních pracovníků prohlubována, individuální plány uživatelů mají vysokou vypovídající hodnotu, obsahují aktuální potřeby a přání uživatelů, jsou zde podrobně popsány jejich zdroje, limity a možnosti. Zvyšováním kvality zpracování individuálních plánů se prohlubuje a nadále zvyšuje úroveň činnosti multidisciplinárního týmu přímé péče. V pobytové službě domova se zvláštním režimem jsou u všech uživatelů zpracovány plány rizik. B.2.3 Rozvíjení zahájeného systému postupného obsazování směn pro skupinu pracovníků PSS 116a) dle aktuálních potřeb uživatelů služby, a to ve smyslu naplnění principu flexibility poskytované služby. T: od 01/ 2014 plnění průběžné B.3. Aktivity B.3.1. Pobytová služba domova se zvláštním režimem B Realizace odpoledních skupinových aktivizačních programů pro uživatele služby domova se zvláštním režimem, a to na obou úsecích. Cílem aktivizačních programů je podpora kognitivních funkcí, podpora jemné motoriky. V programech budou využívány prvky reminiscence. Na realizaci programů se budou podílet dobrovolníci. plnění průběžné Cíl činnosti směřujících k podpoře kognitivních funkcí, jemné motoriky, stávajících schopností a dovedností byl na obou úsecích naplňován prostřednictvím specifických programů. Využívány byly reminiscence, taneční a muzikoterapie. Na činnostech se formou individuální práce s uživateli podíleli i dobrovolníci. B Rozšíření skupinových animačních programů na obou úsecích, kde realizátory budou PSS 116a) a činnosti budou plánovány v návaznosti na aktuální zdroje a limity uživatelů služby.. plnění průběžné Na obou úsecích se běžnou denní činností staly skupinové animační programy realizované budou PSS 116a), rozšířil se i počet odpoledních skupinových programů, které byly vedeny PSS 116b). Aktivizační činnosti vycházely z aktuálních individuálních plánů uživatelů a navazovaly na zdroje a limity uživatelů služby. B Pro laickou veřejnost budou opětovně realizovány besedy o demenci ( Život s demencí ). T: 2. pololetí 2014 V rámci Dne otevřených dveří byla pro laickou veřejnost realizována beseda o demenci když k nám vstoupí pan Alzheimer. V rámci publicity byla zpracována o této akci zpráva pro tisk. 7

8 B.3.2 Pobytová služba domova pro seniory B Postupné zavádění skupinových animačních programů na úsecích A1,A2,A3, a to v návaznosti na aktuální složení cílové skupiny seniorů. plnění průběžné V návaznosti na obnovení pozice koordinátora PSS 116a) byly na úsecích A1, A2,A3 postupně zaváděny týdenní skupinové aktivity Trénink paměti a Klub společenských her. Aktivity vycházely ze zpětných vazeb uživatelů služby, individuálních plánů jednotlivých uživatelů s přihlédnutím ke zdrojům a možnostem seniorů. V této souvislosti lze konstatovat, že se zvyšuje počet uživatelů s vysokou mírou závislosti na službě a v denních činnostech je více uplatňována individuální práce v soukromých prostorách uživatelů. B Motivovat uživatele navštěvující zájmové ateliéry prostřednictvím subjektů podílejících se na průběhu služby výrobky pro Moment o. p. s, obchody Žebřík, čepičky a hračky pro novorozence obec Vítkovice, Vítkovická nemocnice. plnění průběžné Motivační prvky směřující k činnostem subjektů podílejících se na průběhu služby se dařilo využívat. I v tomto roce uživatelé připravili originální dárky pro novorozence, občánky Vítkovic, děti z mateřské školy, dobrovolníky i pro společnost Moment. B Prostřednictvím aktivity Dámský klub budeme nadále pokračovat v projektu Vzpomínejme, když pečujeme. plnění průběžné Projekt Vzpomínejme, když pečujeme byl naplňován prostřednictvím aktivity Dámský klub, který ve své činnosti vycházel ze zpětných vazeb a přání uživatelů. Témata byla zaměřena na všechny oblasti života, s ohlasem se setkala aktivita Křeslo pro hosta, na kterou jsou zváni i zaměstnanci domova, kteří mají zájem podělit se s uživateli o své životní příběhy. Samozřejmostí jsou programy s prvky reminiscence, kuchtění pro radost, či společenské hry. B Na specifickém úseku B1 dále realizovat programy s prvky reminiscence, informace dobrovolně sdělené uživatelem dále přenášet do jeho individuálního plánu. plnění průběžné Aktivizační činnosti a animační programy na specifickém úseku byly zařazeny do běžných denních činností PSS 116a). Do skupinových programů se zapojili PSS 116b). Pro realizaci aktivit sloužila v letních měsících i nově vybudována relaxační zóna. Sociální pracovníci úspěšně pokračovali v realizaci programů s prvky reminiscence. Informace ze společných setkání dobrovolně sdělené uživatelem, byly podle potřeby zpracovány v individuálních plánech jednotlivých uživatelů a napomohly k jejich naplňování. 8

9 B.4 Hodnocení kvality B.4.1 Pobytová služba DZR Pobytová služba DS B Pokračování ve spolupráci s inspektorkou kvality Mgr. Martinou Chlápkovou konzultace ke standardům kvality číslo 1 veřejný závazek organizace. T: 2. čtvrtletí 2014 Spolupráce s inspektorkou kvality Mgr. Martinou Chlápkovou pokračovala v průběhu celého roku. Spočívala v konzultacích formou telefonických rozhovorů a v Domově Sluníčko v měsíci listopadu Konzultovány byly standardy kvality č. 1, 3, 5 a připravované legislativní změny v sociální oblasti. B Pokračování ve skupinové supervize pro pracovníky přímé péče, uzavření zakázky s Mgr. Janou Maláskovou. T: dle aktuálních potřeb pracovníků a následného harmonogramu sjednané zakázky, předpokládána frekvence 2x ročně Na základě sjednané zakázky probíhaly pro pracovníky přímé péče supervize s Mgr. Janou Maláskovou. Využívána byla forma supervize skupinové (35pracovníků), 2dvěma pracovníkům byla poskytnuta supervize individuální. Supervize je pracovníky vnímána jako důležitá podpora, supervizor je pracovníky velice dobře přijímán. B Revize stávající metodiky k vymezení možných rizik vzniklých v průběhu poskytované služby, aktualizace plánů rizik, a to v obou službách. T: do V obou službách byly postupně vytvářeny a zpracovávány možná rizika při poskytování služby a návazně plány rizik pro konkrétní uživatele. Materiály se v současné době zpracovávají do vnitřních pravidel. B Na základě výstupů z konzultace s Mgr. Martinou Chlápkovou ke standardu kvality číslo 3 bude provedena revize a aktualizace vnitřních pravidel majících vztah k dané problematice. T: do Na základě výstupů z konzultace s Mgr. Martinou Chlápkovou ke standardu kvality č.3 byla provedena revize vnitřního pravidla k jednání se zájemcem o službu, a to jeho závěrečné fáze. Aktualizován byl materiál Sjednání zakázky, který tvoří přílohu smlouvy o poskytování služby. 9

10 B.5 Spolupráce s dalšími subjekty využívání návazných služeb Spolupráce s dalšími subjekty využívání návazných služeb ve smyslu poradenské činnosti pro veřejnost (např. Slezská diakonie, Charita), zprostředkování služby duchovních služeb a pohřebních ústavů a subjekty podílejícími se na průběhu služby tak, aby uživatelé byli podporováni v kontaktu se společenským prostředím a informováni o aktuálním dění ve společnosti- viz níže uvedeno. Prostřednictví spolupráce s dalšími subjekty byli uživatelé podporováni v kontaktu se společenským prostředím a informováni o aktuálním dění ve společnosti. V oblasti poradenské činnosti pro zájemce o službu a veřejnost jsme pokračovali ve spolupráci s navazujícími službami. Velice dobře lze hodnotit spolupráci s duchovními při naplňování spirituálních potřeb uživatelů. B.5.1 Sdružení ADRA V návaznosti na individuální plány uživatelů obou pobytových služeb bude zprostředkovávána dobrovolnická služba. Pro dobrovolníky budou připravovány semináře s tématy vztahující se k poskytovaným službám (dobrá praxe), řízené koordinátorem pro dobrovolnické činnosti. plnění průběžně Dobrovolnická služba je nedílnou součástí individuálních plánů uživatelů. Dobrovolníci jsou v maximální možné míře aktuálně informováni o přáních uživatele, jeho možnostech a limitech. Prostřednictvím společných setkání s dobrovolníky jsme pokračovali v dobré praxi. Koordinátoři dobrovolníků se pravidelně zúčastňovali supervizí organizovaných sdružením ADRA. B.5.2 Dogma sdružení pro soužití člověka se psem Prostřednictvím canisterapie budou i nadále naplňovány individuální plány uživatelů obou pobytových služeb. T: 1x měsíčně dle individuálních plánů uživatelů plněno průběžně Individuální plány uživatelů obou pobytových služeb byly naplňovány prostřednictvím canisterapie. B.5.3 Knihovna města Ostravy Pokračování ve spolupráci ve výpůjčkách kompaktních disků z hudebního oddělení knihovny a kompaktních disků z audioknihovny. dle individuálních plánů uživatelů Spolupráci s Knihovnou města Ostravy lze hodnotit velice dobře. Kompaktní disky z hudebního oddělení či audioknihovny byly zapůjčovány dle aktuálních přání uživatelů. B.5.4. Pokračování spolupráce se Slezskoostravským hradem (Ostravské výstavy, a.s.), kde je pravidelně prezentována činnost zájmových ateliérů. T: dle plánu akcí Slezskoostravského hradu Činnost zájmových ateliérů byla prezentována v prostorách Slezskoostravského hradu na Výstavě betlémů. Účast na výstavě je jedním z významných motivačních prvků k aktivizačním činnostem. K pocitu seberealizace přispěl i výlet uživatelů na Slezskoostravský hrad. 10

11 B.5.5 Pokračování a prohlubování spolupráce s Úřadem městského obvodu Vítkovice setkání u příležitosti životních jubileí uživatelů, na besedách se zástupci a kronikářkou obce, výrobky ze zájmových ateliérů (vítání občánků Vítkovic). Spolupráci s Úřadem městského obvodu Vítkovice lze již tradičně vysoce hodnotit. I v tomto roce se uživatelé setkávali s představiteli obce u příležitostí životních jubileí setkání u příležitosti životních jubileí uživatelů a na besedách s kronikářkou obce. Výrobky ze zájmových ateliérů byly předány jako dárky na vítání občánků Vítkovic. B.5.6. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Moment výrobky do obchodů Žebřík, sbírka šatstva. plnění průběžné V průběhu roku byla organizována sbírka šatstva do obchodu Žebřík, byly předány 2 kola pro Afriku a výrobky našich klientů. B.5.7. Pokračování spolupráce se školskými zařízeními formou umožnění vykonání odborné praxe nebo stáže. Studentům bude umožňováno získávat materiály pro diplomové práce, či dotazníkové výzkumy. Zpětné vazby od praktikujících studentů budou využívány v rámci standardu kvality číslo 15. Přehled škol žádajících o spolupráci: - Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií sociální politika a sociální práce, poradenství v sociální práci, zdravotně sociální práce - Vyšší odborná škola sociální v Ostravě - Vyšší odborná škola zdravotní v Ostravě obor nutriční terapeut, všeobecná sestra - Lékařská fakulta OU urgentní medicína, ústav ošetřovatelství T: celoročně dle uzavřených smluv plnění průběžné Spolupráce se školskými zařízeními probíhala formou vykonání odborné praxe nebo stáže na základě uzavřených smluv. Studentům bylo umožněno získávat materiály pro diplomové práce, či dotazníkové výzkumy. Zpětné vazby od praktikujících studentů byly využívány v rámci standardu kvality č.15. V rámci útvaru sociální a přímé péče byla umožněna praxe 19 studentům, realizováno bylo 6 exkurzí. Spolupracující vzdělávací subjekty: - Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií sociální politika a sociální práce, poradenství v sociální práci, zdravotně sociální práce - Vyšší odborná škola sociální v Ostravě - Vyšší odborná škola zdravotní v Ostravě obor nutriční terapeut, všeobecná sestra V rámci útvaru zdravotní a ošetřovatelské péče absolvovalo odbornou praxi celkem 5 studentů VOŠZ a uskutečnilo se 8 exkurzí studentů. Z lékařské fakulty OU urgentní medicína, ústav ošetřovatelství praktikovalo 21 studentů, kteří byli přínosem v době zvýšených nemocenských vlastních zaměstnanců. B.5.8 V rámci podpory mezigeneračních vztahů bude realizována spolupráce se soukromou mateřskou školkou Zdravá školka O. - Zábřeh. T: celoročně Proběhly 2 setkání, a to v červnu v rámci akce sportovní a zábavné disciplíny pro uživatele a děti k Mezinárodnímu dni děti a další předvánoční setkání. 11

12 B.5.9 Prezentace sociální služby DZR ve spolupráci s Lékařskou fakultou OU na téma: Spolupráce, komunikace pracovníků v sociální službě DZR z pohledu zdravotnického pracovníka. Místo konání Aula, Husův sad v Ostravě. T:05/2014 Nebylo realizováno z důvodu velké četnosti příspěvků. C. Lidské zdroje C.1 Útvar sociální a přímé péče C.1.1. Kritéria osobních příplatků: Přehodnocení kritérií pro přiznávání osobních příplatků a to u všech skupin pracovníků útvaru s cílem zvýšit motivaci pracovníků ve smyslu naplňování veřejného závazku služeb. T: do Kritéria osobních příplatků pro všechny skupiny pracovníků útvaru sociální a přímé péče byla přehodnocena a zpracována jako dodatek k vnitřním pravidlům organizace. Cíl zvýšení motivace pracovníků a princip transparentnosti byl naplněn. C.1.2. Vzdělávání pracovníků: Program vzdělávání vychází z: - aktuálních potřeb uživatelů obou cílových skupin - naplňování koncepce sociálního modelu a s tím spojených změn v kompetencích pracovníků - identifikovaných vzdělávacích potřeb vzešlých z hodnocení pracovníků a následných individuálních plánů vzdělávání jednotlivých pracovníků. Přehled vzdělávání, zpracovaný v návaznosti na projekt Vzdělávání zaměstnanců pobytové služby ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb, financovaný v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu, tvoří přílohu č.1 materiálu vyhodnocení plánu činnosti za rok Nadále probíhalo vzdělávání v rámci komunikačních skupin na jednotlivých úsecích pobytových služeb. Témata byla volena s ohledem na aktuální problematiku vzniklou v průběhu poskytování služby oblast individuálního plánování (plány rizik v obou službách), ochrana práv uživatelů, význam aktivizačních činností. Plněno v průběhu roku. V průběhu roku probíhaly supervize, v roce 2014 využilo této podpory 32 pracovníků, dva pracovníci využili supervize individuální C.2 Útvar zdravotní a ošetřovatelské péče C.2.1 Interní forma vzdělávání C Akreditované ČAS, realizace celoústavní konference vlastními pracovníky na téma ošetřování chronických ran. T:09/

13 C.2,1.2 Legislativní změny ve vedení zdravotnické dokumentace. plnění průběžné C Praktická instruktáž pro všechny pracovníky v přímé péči, provedena pracovníky RHC z oblasti polohování, přesunu a pasivního cvičení uživatelů. T: 02/ /2014 C.2.2 Externí forma vzdělávání C Zapojení organizace do projektu vzdělávání pro Nelékaři Další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v Moravskoslezském kraji, reg.č. CZ.1.07/3.2.07/ pro rok Účastnit se bude celkem 21 pracovníků v níže uvedených kurzech. Projekt je zaměřen na rozšíření a prohloubení vzdělávací nabídky a na zvýšení kvality dalšího vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit vzdělávací programy dalšího vzdělávání zaměřené na rozvoj odborných kompetencí cílových skupin, plně odpovídající jejich potřebám. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerem projektu, jímž je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Emanuela Pöttinga z Olomouce. T: 01/ /2014, realizováno C Management v inkontinenci SCA- Tena. T: 04/2014 Na základě aktivních i pasivních účastí v projektu TENA Expert Domov Sluníčko získal certifikát a pracuje s kritérii, obsaženými v normě ISO 1562, které představují nepřetržité dohlížení na dodržování standardů souvisejících s péči o kontinenci a podporu zlepšení soběstačnosti a kontinence uživatelů Domova Sluníčko. C.3 Střední a vrcholový management Školení probíhalo dle harmonogramu v rámci projektu vzdělávání z ESF. Vyhodnocení obsaženo v příloze č.1. Ředitelka dále absolvovala vzdělávací akce : - Občanský zákoník novela - Úvod do pracovně-právní problematiky v soc.službách - Podpora kontinence - Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách - Typologie MBTI a komunikace C.4 Ostatní pracovníci Odborné semináře z oblasti personalistiky, účetnictví, ekonomiky dle potřeb a aktuální nabídky vzdělávacích institucí. Odborným pracovníkům bylo umožněno vzdělávání formou odborných seminářů externích firem dle jejich vzdělávacích potřeb a aktuálních legislativních změn. 13

14 D. Zabezpečení vnitřního kontrolního systému D.1 Zpracování nové směrnice, upravující kontrolní systém organizace včetně identifikace nebezpečí a stanovení rizik, jejich analýzy a vyhodnocení T: do 04/2014 Splněno a uvedeno do praxe od Ing. Hana Ježková ředitelka organizace V Ostravě

15 15

16 Datum Přehled o vzdělávání včetně projektu A7 rok 2014 Téma Cílová skupina Cílová skupina Cílová skupina Určeno pro manažer DZR DS Počet účastníků celkem Práce s bolestí klienta PSS 116a) DS Práce s bolestí klienta PSS 116a) DS Sociální komunikace v pomáhajících profesích PSS 116a) DS Týmová práce a syndrom vyhoření soc DZR Úvod do managamentu sociálních služeb soc. soc DS -SP Úvod do managamentu sociálních služeb STŘ. man DS Základy sociální komunikace v pomáhajících profesích soc soc DS - SP Základy sociální komunikace v pomáhajících STŘ.man DS 1 1 profesích Komunikace v týmu a řešení složitých situací soc STŘ.MAN DS Týmová práce a syndrom vyhoření STŘ.MAN DS Umíme relaxovat soc SOC DS Práce s bolestí klienta PSS 116a) DZR Komunikace v týmu a řešení složitých situací PSS 116a) DZR Komunikace v týmu a řešení složitých situací PSS 116a) DS Sociální komunikace v pomáhajících profesích PSS 116a),b DZR Sociální komunikace v pomáhajících profesích PSS 116a) DS Týmová práce a syndrom vyhoření PSS 116a) DZR Týmová práce a syndrom vyhoření PSS 116a) DS Osobnost pečovatele v sociálních službách PSS 116a),b DS Muzikoterapie v péči o klienta sociálních služeb PSS 116a),b DS, DZR Praktický výcvik jednání s klientem PSS 116a) DS Týmová práce a syndrom vyhoření PSS 116a),b DZR Praktický výcvik jednání s klientem PSS 116a),b DZR Sociální komunikace v pomáhajících profesích PSS 116a),b DZR Týmová práce a syndrom vyhoření PSS 116a),b DS Týmová práce a sy vyhoření PSS 116a),b DS Týmová práce a sy vyhoření PSS 116a),b DZR Osobnost pečovatele v sociálních službách PSS 116a),b DS Úvod do managamentu sociálních služeb SP a VRCH.MAN DZR Předsudky v sociálních službách PSS 116a),b DS Osobnost pečovatele v sociálních službách PSS 116a),b DZR Osobnost pečovatele v sociálních službách PSS 116a),b DZR Příloha č.1 16

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 204 ÚVOD : Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice,

Více

VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI

VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice za rok 2013 1 A. Zabezpečení

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 203 ÚVOD : Domov Sluníčko,Ostrava-Vítkovice,příspěvková

Více

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 205 ÚVOD : Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice,

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2014 1 Obsah: Popis služby,

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

IP Plánování sociálních služeb II

IP Plánování sociálních služeb II IP Plánování sociálních služeb II Zpracoval(a): Táňa Vijová Datum: 16.6.2015 O projektu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory:

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2012 Obsah: Popis služby, počet

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu CÍLE PROJEKTU Jako hlavní cíl vidíme zkvalitnění a inovaci systému dalšího profesního vzdělávání nelékařských

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2013 Obsah: Popis služby, počet

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Průvodce projektem Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Zámek Břežany, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany 1, 671 65 Břežany Příloha č.2 Společné Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Důraz na spolupráci úseků jasné podíly

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Název operačního programu: : OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Název výzvy: Školení

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S k zajištění jednotného postupu při přijímání a vyřizování podnětů a stížností klientů a ostatních občanů ke službám poskytovaných organizací,

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Číslo 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Newsletter červenec - září 2012 Vážení zájemci o problematiku sociálních služeb, předkládáme Vám newsletter

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace V Y H O D N O C E N Í P L Á N U Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh za rok 2012

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 IRP 2012 na FROV JU Rozpočet celkem: 2 388 800,- Kč (čerpáno 2 383 739,- Kč) P 03: Projektové řízení VaV záměrů FROV JU garant: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. P 07: Posílení

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Plán činnosti pro rok 2012

Plán činnosti pro rok 2012 Plán činnosti pro rok 2012 Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Ostrava leden 2012 Petruškova 2936/6 e-mail:dpskorytko@atlas.cz IČ: 70631867 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 700

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája Dragounská 38, Cheb Plán rozvoje kvality poskytovaných

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více