VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI ZA ROK 2014"

Transkript

1 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI ZA ROK 2014 Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava Vítkovice 1

2 A. Zabezpečení provozu Zajištění financování 2014 Domov celkem DS DZR Hospodářská činnost Plánované náklady Zdroje financování: výnosy příspěvek zřizovatele v tom na provoz na odpisy účelový dotace MPSV-žádost jiné prostředky z OP LZZ rozpuštění invest.dotace zisk A.1 Plán provozních akcí v roce 2014 A.1.1 Realizace grafických aplikací a ochranných prvků Acrovyn dveří pokojů úseku B1 T: do 05/ 2014 cena cca 150 tis. Kč, bude hrazeno z darů z darů proplaceno ,- Kč A.1.2 Doplnění úseku rehabilitace nákupem masážního vodního lůžka Agua Thermo Je T: 1. pololetí 2014 cena: cca 350 tis. Kč, bude hrazeno z darů z darů zaplaceno ,- Kč A.1.3 Výměna 10 ks nefunkčních a rizikových polohovacích postelí za nové Altura elegance s ¾ postranicemi T: 1. pololetí 2014 cena: cca 400 tis. Kč, bude hrazeno z darů organizace zakoupila v průběhu r.2014 celkem 32 polohovacích postelí z toho: a) 12 bylo uhrazeno z darů v celkové hodnotě ,- Kč Původně jsme předpokládali nákup 10 postelí z darů, ale v průběhu roku jsme získali účelový dar nadace AGROFERTU na 2 ks postelí b) 10 ks polohovacích postelí za ,- Kč bylo hrazeno z účelových prostředků SMO (snížení celkového neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2014, usnesení RMO 10753/RM1014/138 z ) c) 10 ks polohovacích postelí ve výši ,- Kč bylo zaplaceno z rozpočtu organizace A.2 Úsporná opatření A.2.1 Důsledné využívání nákupů přes nákupní portál v oblasti potravin, MTZ, el.energie, plynu, služeb, telekomunikačních a ostatních služeb. celý rok Organizace opět dosáhla ratingu A++ a splnila oba ukazatele využívání systému sdruženého nákupu dle usnesení RMO 8774/RM 1014/114 z a dopisu odboru majetkových účastí a sdruženého nákupu SMO/223522/14/MÚ a SN/Še z

3 A.2.2 U klientů, kterým by z důvodu nedostatku finančních prostředků musela být zákonně snížená úhrada za pobyt a stravu využívat možnosti doplatkových dohod příbuzných. Doplatkové dohody jsou uplatněny u 45 klientů a finanční hodnota získaných fin.prostředků v roce 2014 činila ,- Kč. A.2.3 Využívání jiných zdrojů financování A Podávání žádostí o přehodnocení přiznaných PNP uživatelů dle aktuálního posouzení prováděných úkonů péče. Vyčíslení bude provedeno při vyhodnocení plánu činnosti Finanční hodnota získaných fin.prostředků za r.2014 činila ,- Kč. A Zajišťování sponzorských darů finančních a věcných s použitím pro účely zvyšování kvality sociálních služeb a uspokojování potřeb uživatelů. předpokl. finanční přínos cca 300 tis. Kč Organizace získala finanční dary v hodnotě ,- Kč. A Navýšení plateb za ubytování a stravu v návaznosti na růst cen vstupů potravin, vody, energie, služeb T: pravděpodobně od 2. čtvrtletí - o navýšení plateb bude neprodleně informován odvětv.odbor předpokládaný finanční přínos - bude vyčíslen při vyhodnocení plánu činnosti nerealizováno Navýšení plateb za ubytování a stravu bylo provedeno skokově v r.2013 a další navýšení bude provedeno od A.3 Využívání dotačních titulů A.3.1 Měkké projekty A Realizace projektu Vzděláváním zaměstnanců pobytové služby ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb v rámci schválené dotace MPSV v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. T: rok 2014 V rámci projektu Vzděláváním zaměstnanců pobytové služby ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb realizovaného v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo od března do prosince 2014 proškoleno 249 zaměstnanců přímé péče dle identifikovaných vzdělávacích potřeb. viz příloha č. 1 3

4 A Podávání projektů dle aktuálních výzev V dubnu 2014 byl zpracován a podán projekt dle aktuální výzvy: SVŠ/S/2 Zlepšování životních podmínek pro klienty pobytových sociálních služeb příspěvkových organizací zřízených SMO. Projekt nebyl podpořen A Zapojení do projektu příhraniční spolupráce se Slovenskou republikou (Žilinský kraj), financované z evropských fondů (ERDF) první pomoc seniorům T: rok 2014 v 04 05/2014 V rámci projektu První pomoc seniorům, který byl realizován v rámci příhraniční spolupráce se Slovenskou republikou, Žilinským krajem z evropských fondů (ERDF), bylo proškoleno 73 pracovníků v sociálních službách. Přínosem tohoto vzdělávání byla i vzájemná výměna zkušeností a návštěva zařízení sociálních služeb ve městě Žilina. A.4 Vedlejší hospodářská činnost A.4.1 Bude vykonávána v oblasti vaření pro cizí, nájmů, praní prádla, případně dalších dle vydaných živnostenských listů. předpokládané náklady : 250 tis. Kč předpokládané výnosy: 320 tis. Kč předpokládaný zisk : 100 tis. Kč náklady 155 tis. Kč výnosy 293 tis. Kč zisk 138 tis. Kč B. Naplňování hlavních cílů, naplňování podmínek zákona o sociálních službách B.1 Kvalitativní a kvantitativní zlepšení B.1.1 Pobytová služba domova se zvláštním režimem B Provedení ohlášení změn v registru poskytovatelů v souvislosti se změnou v personálním zajištění služby změna funkce a s tím spojené kompetence. T: 01/2014 B Ve spolupráci s českou Alzheimerovskou společností aktualizovat certifikát Vážka. T: do V souladu s Pravidly pro udělování certifikátu Vážka, obsahujících 21 hodnotících kritérií byl Českou Alzheimerovskou společností v pobytové službě proveden audit. Z možných 100 bodů bylo uděleno 87 a pobytová služba získala certifikát Vážka. 4

5 B Využívání alternativní komunikace a bazální stimulace v naplňování individuálních plánů uživatelů s vysokou mírou závislosti na službě. plnění průběžné Součástí individuálních plánů uživatelů s vysokou mírou závislosti na poskytované službě je popis a využívání alternativní komunikace a zavedena je bazální stimulace, to vše podle aktuálních potřeb uživatele. B Pokračování v realizaci projektu Vzpomínejme, když pečujeme. Projekt bude na obou úsecích DZR naplňován prostřednictvím specifických aktivit s prvky reminiscence. Aktivity budou zdokumentovány a doplněny fotografiemi v kronikách. po celý rok plnění průběžné Projekt Vzpomínejme, když pečujeme byl na obou úsecích pobytové služby naplňován prostřednictvím specifických a společenských akcí pro uživatele s prvky reminiscence. Aktivity jsou zdokumentovány a doplněny fotografiemi v kronikách. Do realizace projektu se aktivně zapojili rodinní příslušníci uživatelů, jejichž účast lze považovat za neformální činnost svépomocné skupiny. B Aktualizace všech standardů kvality a navazujících pravidel v souladu s veřejným závazkem služby, a to ve smyslu flexibility poskytované služby, zaměření na SQ 2 a 5. po celý rok 2014 plnění průběžné V průběhu roku byly aktualizovány standardy kvality a navazující pravidla, a to ve smyslu flexibility poskytované služby a v souladu s veřejným závazkem služby. Revidovány a aktualizovány byly zejména pravidla SQ 2, 3, 5. B.1.2 Pobytová služba domova pro seniory B Provedení ohlášení změn v registru poskytovatelů v souvislosti se změnou v personálním zajištění služby změna funkce a s tím spojené kompetence. T: 01/2014 B Pokračování v realizaci animačních programů pro uživatele na specifickém úseku B1, využití individuálních schopností a možností pracovníků v sociálních službách 116a). - plnění průběžné Na specifickém úseku B1 byly realizovány a rozšiřovány počty animačních programů, při plánování a přípravě těchto aktivit byly využívány individuální schopnosti a možnosti pracovníků v sociálních službách 116a). Sociální pracovníci vedli programy s prvky reminiscence, které se setkaly s pozitivním ohlasem ze strany uživatelů i rodinných příslušníků. 5

6 B Zavedení nové aktivizační činnosti Dámský klub, jejímž cílem je pomoc uživatelům vyrovnat se změnou života po zahájení sociální služby, navázat nové sociální kontakty, upevnit mezilidské vztahy a orientovat se v aktuálním dění ve společnosti. V činnosti budou využívány prvky reminiscence (životní příběhy, kuchařské dovednosti, ruční práce). plnění průběžné Dámský klub a aktivity v něm realizované se setkal s velkým zájmem uživatelů. Programy byly připravovány na základě zpětných vazeb ze stran uživatelů. Záměr pomoci uživatelům vyrovnat se s životní změnou po zahájení sociální služby, navázání nových sociálních kontaktů, upevnění mezilidských vztahů a podpora v orientaci k aktuálním děním ve společnosti se podařilo naplnit. V činnosti klubu se osvědčilo využívání prvků reminiscence ( životní příběhy, kuchařské dovednosti, ruční práce) B U uživatelů s vysokou mírou závislosti na službě využívat prvků bazální stimulace jako jednoho ze zdrojů naplňování individuálních plánů. plnění průběžné Prvky bazální stimulace se staly důležitým zdrojem v naplňování individuálních plánů u uživatelů s vysokou mírou závislosti na službě. B Využívání venkovní relaxační zóny pro uživatele služby se vstupem z úseku B1 k realizaci aktivizačních činností a umožnění prožitků běžného dne. T: od 2. čtvrtletí 2014 Nově vybudována venkovní relaxační zóna pro uživatele služby se vstupem z úseku B1 byla využívána k realizaci aktivizačních činností a specifických programů. Uživatelé s vyšší mírou závislosti v těchto prostorách prožívali zážitky běžného dne. B Aktualizace všech standardů kvality a navazujících pravidel v souladu s veřejným závazkem služby, a to ve smyslu flexibility poskytované služby, zaměření na SQ 2 a 5. po celý rok 2014 plnění průběžné V průběhu roku byly aktualizovány standardy kvality a navazující pravidla, a to ve smyslu flexibility poskytované služby a v souladu s veřejným závazkem služby. Revidovány a aktualizovány byly zejména pravidla SQ 2, 3, 5. B.2 Transformace, humanizace služeb B.2.1 V obou pobytových službách dále rozvíjet sociální model včetně provádění změn v personálním přehodnocení služby na základě provedených analýz a zpětných vazeb z hodnocení pracovníků a dotazníků. plnění průběžné Sociální model v obou pobytových službách byl dále rozvíjen jak směrem k pracovníkům v přímé péči, tak směrem k uživatelům obou pobytových služeb, a to především ve smyslu partnerství obou skupin, respektu a etiky při poskytování služby. Na základě dlouhodobého vyhodnocování potřeb personálního přehodnocení služby byly přijaty závěry, které budou předmětem plánu činnosti pro rok

7 B.2.2. Prohlubování role klíčových pracovníků (PSS 116a)) v oblasti individuálního plánování služby u jednotlivých uživatelů včetně zpracování plánů rizik. plnění průběžné Role klíčových pracovníků (PSS 116a)) byla pod metodickým vedením sociálních pracovníků prohlubována, individuální plány uživatelů mají vysokou vypovídající hodnotu, obsahují aktuální potřeby a přání uživatelů, jsou zde podrobně popsány jejich zdroje, limity a možnosti. Zvyšováním kvality zpracování individuálních plánů se prohlubuje a nadále zvyšuje úroveň činnosti multidisciplinárního týmu přímé péče. V pobytové službě domova se zvláštním režimem jsou u všech uživatelů zpracovány plány rizik. B.2.3 Rozvíjení zahájeného systému postupného obsazování směn pro skupinu pracovníků PSS 116a) dle aktuálních potřeb uživatelů služby, a to ve smyslu naplnění principu flexibility poskytované služby. T: od 01/ 2014 plnění průběžné B.3. Aktivity B.3.1. Pobytová služba domova se zvláštním režimem B Realizace odpoledních skupinových aktivizačních programů pro uživatele služby domova se zvláštním režimem, a to na obou úsecích. Cílem aktivizačních programů je podpora kognitivních funkcí, podpora jemné motoriky. V programech budou využívány prvky reminiscence. Na realizaci programů se budou podílet dobrovolníci. plnění průběžné Cíl činnosti směřujících k podpoře kognitivních funkcí, jemné motoriky, stávajících schopností a dovedností byl na obou úsecích naplňován prostřednictvím specifických programů. Využívány byly reminiscence, taneční a muzikoterapie. Na činnostech se formou individuální práce s uživateli podíleli i dobrovolníci. B Rozšíření skupinových animačních programů na obou úsecích, kde realizátory budou PSS 116a) a činnosti budou plánovány v návaznosti na aktuální zdroje a limity uživatelů služby.. plnění průběžné Na obou úsecích se běžnou denní činností staly skupinové animační programy realizované budou PSS 116a), rozšířil se i počet odpoledních skupinových programů, které byly vedeny PSS 116b). Aktivizační činnosti vycházely z aktuálních individuálních plánů uživatelů a navazovaly na zdroje a limity uživatelů služby. B Pro laickou veřejnost budou opětovně realizovány besedy o demenci ( Život s demencí ). T: 2. pololetí 2014 V rámci Dne otevřených dveří byla pro laickou veřejnost realizována beseda o demenci když k nám vstoupí pan Alzheimer. V rámci publicity byla zpracována o této akci zpráva pro tisk. 7

8 B.3.2 Pobytová služba domova pro seniory B Postupné zavádění skupinových animačních programů na úsecích A1,A2,A3, a to v návaznosti na aktuální složení cílové skupiny seniorů. plnění průběžné V návaznosti na obnovení pozice koordinátora PSS 116a) byly na úsecích A1, A2,A3 postupně zaváděny týdenní skupinové aktivity Trénink paměti a Klub společenských her. Aktivity vycházely ze zpětných vazeb uživatelů služby, individuálních plánů jednotlivých uživatelů s přihlédnutím ke zdrojům a možnostem seniorů. V této souvislosti lze konstatovat, že se zvyšuje počet uživatelů s vysokou mírou závislosti na službě a v denních činnostech je více uplatňována individuální práce v soukromých prostorách uživatelů. B Motivovat uživatele navštěvující zájmové ateliéry prostřednictvím subjektů podílejících se na průběhu služby výrobky pro Moment o. p. s, obchody Žebřík, čepičky a hračky pro novorozence obec Vítkovice, Vítkovická nemocnice. plnění průběžné Motivační prvky směřující k činnostem subjektů podílejících se na průběhu služby se dařilo využívat. I v tomto roce uživatelé připravili originální dárky pro novorozence, občánky Vítkovic, děti z mateřské školy, dobrovolníky i pro společnost Moment. B Prostřednictvím aktivity Dámský klub budeme nadále pokračovat v projektu Vzpomínejme, když pečujeme. plnění průběžné Projekt Vzpomínejme, když pečujeme byl naplňován prostřednictvím aktivity Dámský klub, který ve své činnosti vycházel ze zpětných vazeb a přání uživatelů. Témata byla zaměřena na všechny oblasti života, s ohlasem se setkala aktivita Křeslo pro hosta, na kterou jsou zváni i zaměstnanci domova, kteří mají zájem podělit se s uživateli o své životní příběhy. Samozřejmostí jsou programy s prvky reminiscence, kuchtění pro radost, či společenské hry. B Na specifickém úseku B1 dále realizovat programy s prvky reminiscence, informace dobrovolně sdělené uživatelem dále přenášet do jeho individuálního plánu. plnění průběžné Aktivizační činnosti a animační programy na specifickém úseku byly zařazeny do běžných denních činností PSS 116a). Do skupinových programů se zapojili PSS 116b). Pro realizaci aktivit sloužila v letních měsících i nově vybudována relaxační zóna. Sociální pracovníci úspěšně pokračovali v realizaci programů s prvky reminiscence. Informace ze společných setkání dobrovolně sdělené uživatelem, byly podle potřeby zpracovány v individuálních plánech jednotlivých uživatelů a napomohly k jejich naplňování. 8

9 B.4 Hodnocení kvality B.4.1 Pobytová služba DZR Pobytová služba DS B Pokračování ve spolupráci s inspektorkou kvality Mgr. Martinou Chlápkovou konzultace ke standardům kvality číslo 1 veřejný závazek organizace. T: 2. čtvrtletí 2014 Spolupráce s inspektorkou kvality Mgr. Martinou Chlápkovou pokračovala v průběhu celého roku. Spočívala v konzultacích formou telefonických rozhovorů a v Domově Sluníčko v měsíci listopadu Konzultovány byly standardy kvality č. 1, 3, 5 a připravované legislativní změny v sociální oblasti. B Pokračování ve skupinové supervize pro pracovníky přímé péče, uzavření zakázky s Mgr. Janou Maláskovou. T: dle aktuálních potřeb pracovníků a následného harmonogramu sjednané zakázky, předpokládána frekvence 2x ročně Na základě sjednané zakázky probíhaly pro pracovníky přímé péče supervize s Mgr. Janou Maláskovou. Využívána byla forma supervize skupinové (35pracovníků), 2dvěma pracovníkům byla poskytnuta supervize individuální. Supervize je pracovníky vnímána jako důležitá podpora, supervizor je pracovníky velice dobře přijímán. B Revize stávající metodiky k vymezení možných rizik vzniklých v průběhu poskytované služby, aktualizace plánů rizik, a to v obou službách. T: do V obou službách byly postupně vytvářeny a zpracovávány možná rizika při poskytování služby a návazně plány rizik pro konkrétní uživatele. Materiály se v současné době zpracovávají do vnitřních pravidel. B Na základě výstupů z konzultace s Mgr. Martinou Chlápkovou ke standardu kvality číslo 3 bude provedena revize a aktualizace vnitřních pravidel majících vztah k dané problematice. T: do Na základě výstupů z konzultace s Mgr. Martinou Chlápkovou ke standardu kvality č.3 byla provedena revize vnitřního pravidla k jednání se zájemcem o službu, a to jeho závěrečné fáze. Aktualizován byl materiál Sjednání zakázky, který tvoří přílohu smlouvy o poskytování služby. 9

10 B.5 Spolupráce s dalšími subjekty využívání návazných služeb Spolupráce s dalšími subjekty využívání návazných služeb ve smyslu poradenské činnosti pro veřejnost (např. Slezská diakonie, Charita), zprostředkování služby duchovních služeb a pohřebních ústavů a subjekty podílejícími se na průběhu služby tak, aby uživatelé byli podporováni v kontaktu se společenským prostředím a informováni o aktuálním dění ve společnosti- viz níže uvedeno. Prostřednictví spolupráce s dalšími subjekty byli uživatelé podporováni v kontaktu se společenským prostředím a informováni o aktuálním dění ve společnosti. V oblasti poradenské činnosti pro zájemce o službu a veřejnost jsme pokračovali ve spolupráci s navazujícími službami. Velice dobře lze hodnotit spolupráci s duchovními při naplňování spirituálních potřeb uživatelů. B.5.1 Sdružení ADRA V návaznosti na individuální plány uživatelů obou pobytových služeb bude zprostředkovávána dobrovolnická služba. Pro dobrovolníky budou připravovány semináře s tématy vztahující se k poskytovaným službám (dobrá praxe), řízené koordinátorem pro dobrovolnické činnosti. plnění průběžně Dobrovolnická služba je nedílnou součástí individuálních plánů uživatelů. Dobrovolníci jsou v maximální možné míře aktuálně informováni o přáních uživatele, jeho možnostech a limitech. Prostřednictvím společných setkání s dobrovolníky jsme pokračovali v dobré praxi. Koordinátoři dobrovolníků se pravidelně zúčastňovali supervizí organizovaných sdružením ADRA. B.5.2 Dogma sdružení pro soužití člověka se psem Prostřednictvím canisterapie budou i nadále naplňovány individuální plány uživatelů obou pobytových služeb. T: 1x měsíčně dle individuálních plánů uživatelů plněno průběžně Individuální plány uživatelů obou pobytových služeb byly naplňovány prostřednictvím canisterapie. B.5.3 Knihovna města Ostravy Pokračování ve spolupráci ve výpůjčkách kompaktních disků z hudebního oddělení knihovny a kompaktních disků z audioknihovny. dle individuálních plánů uživatelů Spolupráci s Knihovnou města Ostravy lze hodnotit velice dobře. Kompaktní disky z hudebního oddělení či audioknihovny byly zapůjčovány dle aktuálních přání uživatelů. B.5.4. Pokračování spolupráce se Slezskoostravským hradem (Ostravské výstavy, a.s.), kde je pravidelně prezentována činnost zájmových ateliérů. T: dle plánu akcí Slezskoostravského hradu Činnost zájmových ateliérů byla prezentována v prostorách Slezskoostravského hradu na Výstavě betlémů. Účast na výstavě je jedním z významných motivačních prvků k aktivizačním činnostem. K pocitu seberealizace přispěl i výlet uživatelů na Slezskoostravský hrad. 10

11 B.5.5 Pokračování a prohlubování spolupráce s Úřadem městského obvodu Vítkovice setkání u příležitosti životních jubileí uživatelů, na besedách se zástupci a kronikářkou obce, výrobky ze zájmových ateliérů (vítání občánků Vítkovic). Spolupráci s Úřadem městského obvodu Vítkovice lze již tradičně vysoce hodnotit. I v tomto roce se uživatelé setkávali s představiteli obce u příležitostí životních jubileí setkání u příležitosti životních jubileí uživatelů a na besedách s kronikářkou obce. Výrobky ze zájmových ateliérů byly předány jako dárky na vítání občánků Vítkovic. B.5.6. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Moment výrobky do obchodů Žebřík, sbírka šatstva. plnění průběžné V průběhu roku byla organizována sbírka šatstva do obchodu Žebřík, byly předány 2 kola pro Afriku a výrobky našich klientů. B.5.7. Pokračování spolupráce se školskými zařízeními formou umožnění vykonání odborné praxe nebo stáže. Studentům bude umožňováno získávat materiály pro diplomové práce, či dotazníkové výzkumy. Zpětné vazby od praktikujících studentů budou využívány v rámci standardu kvality číslo 15. Přehled škol žádajících o spolupráci: - Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií sociální politika a sociální práce, poradenství v sociální práci, zdravotně sociální práce - Vyšší odborná škola sociální v Ostravě - Vyšší odborná škola zdravotní v Ostravě obor nutriční terapeut, všeobecná sestra - Lékařská fakulta OU urgentní medicína, ústav ošetřovatelství T: celoročně dle uzavřených smluv plnění průběžné Spolupráce se školskými zařízeními probíhala formou vykonání odborné praxe nebo stáže na základě uzavřených smluv. Studentům bylo umožněno získávat materiály pro diplomové práce, či dotazníkové výzkumy. Zpětné vazby od praktikujících studentů byly využívány v rámci standardu kvality č.15. V rámci útvaru sociální a přímé péče byla umožněna praxe 19 studentům, realizováno bylo 6 exkurzí. Spolupracující vzdělávací subjekty: - Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií sociální politika a sociální práce, poradenství v sociální práci, zdravotně sociální práce - Vyšší odborná škola sociální v Ostravě - Vyšší odborná škola zdravotní v Ostravě obor nutriční terapeut, všeobecná sestra V rámci útvaru zdravotní a ošetřovatelské péče absolvovalo odbornou praxi celkem 5 studentů VOŠZ a uskutečnilo se 8 exkurzí studentů. Z lékařské fakulty OU urgentní medicína, ústav ošetřovatelství praktikovalo 21 studentů, kteří byli přínosem v době zvýšených nemocenských vlastních zaměstnanců. B.5.8 V rámci podpory mezigeneračních vztahů bude realizována spolupráce se soukromou mateřskou školkou Zdravá školka O. - Zábřeh. T: celoročně Proběhly 2 setkání, a to v červnu v rámci akce sportovní a zábavné disciplíny pro uživatele a děti k Mezinárodnímu dni děti a další předvánoční setkání. 11

12 B.5.9 Prezentace sociální služby DZR ve spolupráci s Lékařskou fakultou OU na téma: Spolupráce, komunikace pracovníků v sociální službě DZR z pohledu zdravotnického pracovníka. Místo konání Aula, Husův sad v Ostravě. T:05/2014 Nebylo realizováno z důvodu velké četnosti příspěvků. C. Lidské zdroje C.1 Útvar sociální a přímé péče C.1.1. Kritéria osobních příplatků: Přehodnocení kritérií pro přiznávání osobních příplatků a to u všech skupin pracovníků útvaru s cílem zvýšit motivaci pracovníků ve smyslu naplňování veřejného závazku služeb. T: do Kritéria osobních příplatků pro všechny skupiny pracovníků útvaru sociální a přímé péče byla přehodnocena a zpracována jako dodatek k vnitřním pravidlům organizace. Cíl zvýšení motivace pracovníků a princip transparentnosti byl naplněn. C.1.2. Vzdělávání pracovníků: Program vzdělávání vychází z: - aktuálních potřeb uživatelů obou cílových skupin - naplňování koncepce sociálního modelu a s tím spojených změn v kompetencích pracovníků - identifikovaných vzdělávacích potřeb vzešlých z hodnocení pracovníků a následných individuálních plánů vzdělávání jednotlivých pracovníků. Přehled vzdělávání, zpracovaný v návaznosti na projekt Vzdělávání zaměstnanců pobytové služby ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb, financovaný v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu, tvoří přílohu č.1 materiálu vyhodnocení plánu činnosti za rok Nadále probíhalo vzdělávání v rámci komunikačních skupin na jednotlivých úsecích pobytových služeb. Témata byla volena s ohledem na aktuální problematiku vzniklou v průběhu poskytování služby oblast individuálního plánování (plány rizik v obou službách), ochrana práv uživatelů, význam aktivizačních činností. Plněno v průběhu roku. V průběhu roku probíhaly supervize, v roce 2014 využilo této podpory 32 pracovníků, dva pracovníci využili supervize individuální C.2 Útvar zdravotní a ošetřovatelské péče C.2.1 Interní forma vzdělávání C Akreditované ČAS, realizace celoústavní konference vlastními pracovníky na téma ošetřování chronických ran. T:09/

13 C.2,1.2 Legislativní změny ve vedení zdravotnické dokumentace. plnění průběžné C Praktická instruktáž pro všechny pracovníky v přímé péči, provedena pracovníky RHC z oblasti polohování, přesunu a pasivního cvičení uživatelů. T: 02/ /2014 C.2.2 Externí forma vzdělávání C Zapojení organizace do projektu vzdělávání pro Nelékaři Další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v Moravskoslezském kraji, reg.č. CZ.1.07/3.2.07/ pro rok Účastnit se bude celkem 21 pracovníků v níže uvedených kurzech. Projekt je zaměřen na rozšíření a prohloubení vzdělávací nabídky a na zvýšení kvality dalšího vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky z Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit vzdělávací programy dalšího vzdělávání zaměřené na rozvoj odborných kompetencí cílových skupin, plně odpovídající jejich potřebám. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerem projektu, jímž je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Emanuela Pöttinga z Olomouce. T: 01/ /2014, realizováno C Management v inkontinenci SCA- Tena. T: 04/2014 Na základě aktivních i pasivních účastí v projektu TENA Expert Domov Sluníčko získal certifikát a pracuje s kritérii, obsaženými v normě ISO 1562, které představují nepřetržité dohlížení na dodržování standardů souvisejících s péči o kontinenci a podporu zlepšení soběstačnosti a kontinence uživatelů Domova Sluníčko. C.3 Střední a vrcholový management Školení probíhalo dle harmonogramu v rámci projektu vzdělávání z ESF. Vyhodnocení obsaženo v příloze č.1. Ředitelka dále absolvovala vzdělávací akce : - Občanský zákoník novela - Úvod do pracovně-právní problematiky v soc.službách - Podpora kontinence - Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách - Typologie MBTI a komunikace C.4 Ostatní pracovníci Odborné semináře z oblasti personalistiky, účetnictví, ekonomiky dle potřeb a aktuální nabídky vzdělávacích institucí. Odborným pracovníkům bylo umožněno vzdělávání formou odborných seminářů externích firem dle jejich vzdělávacích potřeb a aktuálních legislativních změn. 13

14 D. Zabezpečení vnitřního kontrolního systému D.1 Zpracování nové směrnice, upravující kontrolní systém organizace včetně identifikace nebezpečí a stanovení rizik, jejich analýzy a vyhodnocení T: do 04/2014 Splněno a uvedeno do praxe od Ing. Hana Ježková ředitelka organizace V Ostravě

15 15

16 Datum Přehled o vzdělávání včetně projektu A7 rok 2014 Téma Cílová skupina Cílová skupina Cílová skupina Určeno pro manažer DZR DS Počet účastníků celkem Práce s bolestí klienta PSS 116a) DS Práce s bolestí klienta PSS 116a) DS Sociální komunikace v pomáhajících profesích PSS 116a) DS Týmová práce a syndrom vyhoření soc DZR Úvod do managamentu sociálních služeb soc. soc DS -SP Úvod do managamentu sociálních služeb STŘ. man DS Základy sociální komunikace v pomáhajících profesích soc soc DS - SP Základy sociální komunikace v pomáhajících STŘ.man DS 1 1 profesích Komunikace v týmu a řešení složitých situací soc STŘ.MAN DS Týmová práce a syndrom vyhoření STŘ.MAN DS Umíme relaxovat soc SOC DS Práce s bolestí klienta PSS 116a) DZR Komunikace v týmu a řešení složitých situací PSS 116a) DZR Komunikace v týmu a řešení složitých situací PSS 116a) DS Sociální komunikace v pomáhajících profesích PSS 116a),b DZR Sociální komunikace v pomáhajících profesích PSS 116a) DS Týmová práce a syndrom vyhoření PSS 116a) DZR Týmová práce a syndrom vyhoření PSS 116a) DS Osobnost pečovatele v sociálních službách PSS 116a),b DS Muzikoterapie v péči o klienta sociálních služeb PSS 116a),b DS, DZR Praktický výcvik jednání s klientem PSS 116a) DS Týmová práce a syndrom vyhoření PSS 116a),b DZR Praktický výcvik jednání s klientem PSS 116a),b DZR Sociální komunikace v pomáhajících profesích PSS 116a),b DZR Týmová práce a syndrom vyhoření PSS 116a),b DS Týmová práce a sy vyhoření PSS 116a),b DS Týmová práce a sy vyhoření PSS 116a),b DZR Osobnost pečovatele v sociálních službách PSS 116a),b DS Úvod do managamentu sociálních služeb SP a VRCH.MAN DZR Předsudky v sociálních službách PSS 116a),b DS Osobnost pečovatele v sociálních službách PSS 116a),b DZR Osobnost pečovatele v sociálních službách PSS 116a),b DZR Příloha č.1 16

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 204 ÚVOD : Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice,

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 203 ÚVOD : Domov Sluníčko,Ostrava-Vítkovice,příspěvková

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2014 1 Obsah: Popis služby,

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

IP Plánování sociálních služeb II

IP Plánování sociálních služeb II IP Plánování sociálních služeb II Zpracoval(a): Táňa Vijová Datum: 16.6.2015 O projektu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory:

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace V Y H O D N O C E N Í P L Á N U Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh za rok 2012

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu CÍLE PROJEKTU Jako hlavní cíl vidíme zkvalitnění a inovaci systému dalšího profesního vzdělávání nelékařských

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2014

Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2014 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2014 Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Leden 2014 Bohumínská 1056/71

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace, se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice srpen 2011 Obsah materiálu Tabulková část I. Náklady

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB Případ A: Nákup vzdělávacích programů Další vzdělávání DOZP Leontýn 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Identifikace žadatele... 3 3 Specifikace cílové

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.3.08.4/0001 Příjemce Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Domova Březiny, příspěvkové organizace. za rok 2014. Název: Domov Březiny, příspěvková organizace

Domova Březiny, příspěvkové organizace. za rok 2014. Název: Domov Březiny, příspěvková organizace Domova Březiny, příspěvkové organizace za rok 2014 Název: Domov Březiny, příspěvková organizace Sídlo: Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald IČ: 00847348 Ředitel: Ing. Pavel Zelek e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz

Více

Plán činnosti pro rok 2013

Plán činnosti pro rok 2013 Plán činnosti pro rok 2013 Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Ostrava leden 2013 Petruškova 2936/6 e-mail:dpskorytko@atlas.cz IČ: 70631867 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 700

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Průvodce projektem Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Zhodnocení plnění Plánu činnosti pro rok 2011

Zhodnocení plnění Plánu činnosti pro rok 2011 Zhodnocení plnění Plánu činnosti pro rok 2011 Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Ostrava leden 2012 Petruškova 2936/6 e-mail:dpskorytko@atlas.cz IČ: 70631867 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více