ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ"

Transkript

1 ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ rok 2010 Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál, I: editel: Mgr. Petr Konený - Hlavní úel zízení, dle aktuáln platné zizovací listiny: - hlavním úelem zízení organizace je úelové poslání spoívající v poskytování sociálních služeb podle zákona. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znní pozdjších pedpis, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišování fakultativních inností s poskytováním sociálních služeb souvisejících - Rozhodnutí o registraci. rozhodnutí MSK / Datum vydání: Druh služby dle registrace: Domov pro osoby se zdravotním postižením - Identifikátor: Popis zaízení Domov pro osoby se zdravotním postižením sídlí v bývalé MŠ v rekonstruovaných 3 budovách. Budovy jsou dvoupodlažní a ve dvou z nich je v 2NP ubytování pro 10 osob, ve tetím je ubytováno 12 osob. Pokoje jsou jednolžkové a dvojlžkové (12 jednolžkových a 10 dvoulžkových), se sociálním píslušenstvím, které je oddlené dámské a pánské, spolené na chodb. V 1NP jsou výukové, rehabilitaní, terapeutické, kanceláské, stravovací a provozní prostory. Jednotlivá bydlení jsou bariérové, všechny ti bydlení jsou mezi sebou propojeny spojovací chodbou ze sklo ocelové konstrukce, která je klasifikována technikem BOZP i hygienickou stanicí jako havarijní provoz. K odpoinku uživatel je možné využít i pozemek související s objekty, který je vybaven zahradním nábytkem, pískovištm, houpacími lavicemi, sítmi. Uživatelé využívají mimo výukových a terapeutických prostor místnosti urené pro odpoinek a relaxaci, které jsou vždy jedna na každém bydlení. Všechna ti bydlení mají vlastní zdroj ohevu TUV, jsou vytápny centrální plynovou kotelnou, TUV a teplo je dodáváno 24 hodin denn 365 dn v roce. Objekty i pozemky jsou ve vlastnictví msta Bruntál, organizace je užívá na základ nájemní smlouvy za úhradu 1,-K/rok. 2. Charakteristika poskytované služby Služby jsou ureny dtem, mládeži a dosplým ženám i mužm s primárn mentálním postižením a pidruženými vadami nebo s poruchami autistického spektra. 1

2 Domov se zamuje na speciáln pedagogickou a sociáln terapeutickou práci s dtmi a dosplými, kteí vyžadují individuální pístup. Nabízí podporu pi úasti na mimoškolních a volnoasových aktivitách. Chce rozvíjet a zachovávat zejména praktické dovednosti uživatel a vazby s rodinou, které jsou bžnou souástí plnohodnotného života. S uživateli Domova pro osoby se zdravotním postižením pracuje celkem devatenáct pracovník v sociálních službách v pímé péi. PROSTEDÍ DOZP Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje ubytování v jednolžkových a dvojlžkových pokojích. Bydlení je rozdleno do tí na sebe navazujících budov, ve kterých jsou k dispozici klubovny, cviné kuchyn, herny, místnost pro pracovní innost, relaxaní místnost a sociální zaízení pro muže a pro ženy. Klubovny jsou využíván ke sledování TV, videa, spolenému odpoinku, cviné kuchyn slouží uživatelm k píprav kávy, aje nebo pro nácvik sebeobslužných dovedností spojených s bžným chodem domácnosti. Herny slouží k aktivnímu odpoinku, zejména pohybovým aktivitám, spoleným i individuálním hrám, spoleenským setkáním atd. VYBAVENÍ DOZP Herna I.- koberec, lavice, TV, odpoinkový kout, rehabilitaní bazén s kulikami, trampolína, rehabilitaní míe, houpací závsné sít, CD pehráva Herna II. - odpoinkový kout, stoly ke spolené práci, spoleenské hry, Tída pro individuální práci - stl pro individuální práci, stl s boxy pro samostatnou práci. Cviná kuchyn - bžné domácí poteby, mikrovlnná trouba, varná konvice, mixér, jednoploténkový vai, lednice s mrazákem. Relaxaní místnost- CD pehráva, barevné osvtlení, antidekubitní podložky, žínnky, vodní válec, aromalampy, aj. 3. Uživatelé služby*: 3.1 schválená kapacita zaízení pro rok 2010 celkem poet klient k rozdlení klient k (viz tabulka): ROZDLENÍ KLIENT K , POTY DLE : POTY KLIENT ŽENY MUŽI CELKEM POHLAVÍ denní DRUH POBYTU týdenní celoroní rozptí VK prmr modus osoby bez závislosti 1-1 I lehká závislost STUPE ZÁVISLOSTI II stedn tžká závislost III tžká závislost IV úplná závislost TYP osoby s mentálním postižením lehké

3 POSTIŽENÍ stední tžké hluboké osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tlesné + mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupin služby bez omezení pohybu MOBILITA s ásteným omezením s úplným omezením pohybu Pozn.: - modus (nejastjší vyskytovaná hodnota nap. 72 let) Pozn.: * u detašovaných pracoviš rozlete 3.1 obložnost v uplynulém roce (v %) 95,58% (vypotte na základ msín vykazované obložnosti, která vychází z denní % naplnnosti kapacity zaízení; jedná se o prmrnou obložnost za rok) 3.2 poet nových píjm (rozdlení, viz tabulka): NOVÉ PÍJMY KLIENT K , POTY DLE : POTY KLIENT ŽENY MUŽI CELKEM POHLAVÍ denní DRUH POBYTU týdenní celoroní rozptí VK prmr modus osoby bez závislosti 1-1 I lehká závislost STUPE ZÁVISLOSTI II stedn tžká závislost III tžká závislost IV úplná závislost lehké osoby s mentálním postižením stední tžké hluboké TYP osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tlesné + POSTIŽENÍ mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupin služby bez omezení pohybu MOBILITA s ásteným omezením s úplným omezením pohybu

4 4 Personál: poet pracovník celkem poet pracovník pímá pée pepotený pracovníci sociální vzdlání pedagogití zdravotnití THP ostatní stav (PS) v sociálních pracovníci % pracovníci pracovníci ke dni službách PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 1,75 6, ,55 1,92 1,2 4,2 0 0 vyšší odborné úplné stední 12,30 43, , ,55 5,42 0,75 2,62 vyuen 14,54 50, , ,54 19,38 základní celkem 28,59 100, , ,55 1,92 2,75 9,62 6,29 22,00 Pozn.: PS: pepotený stav pracovník ke dni Celkový poet pracovník (úvazk) =100%. Souet sloupc 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišujeme vždy z celkového potu pracovník (úvazk). P: má-li organizace 5 zdravotnických pracovník s úplným stedním vzdláním a celkový poet pracovník v organizaci je 45, pracuje v organizaci 11,1%. zdrav. pracovník s úplným stedním vzdláním. Sloupec 5) editelé, ekonomové, úetní.. Sloupec 6) údržbái, uklizeky, pradleny, kuchai.. 5 Vzdlávaní pracovník 5.1 poet absolvovaných školení, kurz, seminá apod. v roce 2010 zamených - na kvalitu poskytovaných služeb - 69 ( tj. 825 hodin) - k provozn technickým záležitostem - 35 ( tj. 73 hodin) 6 Zvyšování kvality sociálních služeb - Organizace se v r zapojila do projektu Standardy kvality v praxi, má zpracován plán implementace/revize SQSS v praxi, který je sestaven na období 8/2010 4/2011. Dále se organizace zapojila do projektu s kvalitou do praxe vzdlávací program pro manažery v sociálních službách a vzdlávací program pro kvalitáe v sociálních službách. - Pro rok 2010 probíhala plánovaná školení zamstnanc v pímé péi za úelem prohloubení znalostí v oblasti alternativní a augmentativní komunikace (kurz: základy AAK, MAKATON), poskytování služeb v oblasti pímé pée pi práci s uživateli s problémovým chováním (kurz asertivity) a oblasti výchovné a vzdlávací u osob s mentálním postižením, autismem (kurz: výchova a vzdlávání žák s poruchou autistického spektra). Bhem roku 2011 byli zamstnanci proškoleni v poskytování první pomoci. 4

5 - Plánované aktivity vycházejí z poteb uživatel, osobních schopností pracovník a požadavk pracovních míst. Celá strategie plánovaného vzdlávání se opírá o požadavky pracovník samotných, požadavky organizace a výsledky pravidelných hodnocení zamstnanc. lenové pracovního týmu mají sestaven plán osobního rozvoje ve spolupráci s pímým nadízeným. Proces vzdlávání pracovník zahrnuje nejen poteby poskytované služby a uživatel, ale i v kvalifikaním rozvoji zamstnanc. - V poskytování služeb je kladen draz na naplování základních hodnot (možnost volby, soukromí, svobody pohybu). Personál jedná s uživateli s respektem, citliv a ohledupln. Vzájemná komunikace je mezi uživateli a personálem vedena na partnerské úrovni, je pirozená a pátelská. - Prostedí v zaízení navozuje atmosféru skuteného domova. Organizace využívá možnosti spolupráce s externími odborníky, úzce spolupracuje se specialisty: - SPC Ostrava, Kapitána Vajdy ( autismus, problémové chování, krizová intervence) - SPC Bruntál Rýmaovská (psycholog, logoped) - Klinický logoped Mgr. Pavlína Dolejší - APLA, asociace pomáhající lidem s autismem - Proutek, o.s., Kardašova eice Cíle vzdlávání zamstnanc jsou zameny na : - problematika lidí s mentálním postižením, autismem - Komunikaní techniky u lidí s mentálním postižením, autismem - specializace na uritou terapeutickou aktivitu (muzikoterapie, arteterapie, pohybová aktivita, pedagogicko- psychologické ježdní, apod..) - výchova a vzdlávání lidí s mentálním postižením, autismem - jak si poradit pi první pomoci, epileptickém záchvatu - na základ zapojení se do projektu zavádní standard sociálních služeb pro r a pravidelných schzek týmu pracovník byly v tomto roce zpracovávány a zaktualizovány metodické postupy k jednotliv vypracovaným standardm, zejména v oblasti pímé pée. Vtšina standard pímé pée byla aktualizována. 7 Sociální podmínky klient 7.1 poet a kapacita pokoj, umístní sociálního píslušenství Bydlení má k dispozici 10 dvoulžkových pokoj a 11 jednolžkových pokoj, sociální zaízení je spolené na chodb vždy pro uživatel rozdlené na dámské a pánské. Pokoje jsou vybaveny kvalitním nábytkem, uživatelé si dále pokoj vybavují dle svých poteb. 7.2 možnost trávení volného asu - poty a vybavenost spolených prostor (spoleenské místnosti, klubovny, knihovny, herny, tlocviny aj.) Sagapo Bruntál disponuje 3 klubovnami vybavenými audio a video technikou pro trávení volného asu, k dispozici jsou stolní hry. K užívání je pístupná poítaová místnost, kterou mohou uživatele kdykoliv využívat. Další speciáln upravenou místností je pokoj pro relaxaci Muzikoterapii a výtvarná místnost. DOZP disponuje dvma hernami pro možnost her ve vtším prostoru- cviení, stolní fotbal, stolní tenis, 5

6 houpaka atd. Tlocvinu využíváme od dodavatele - 1 ZŠ v Bruntále, v letních msících využíváme bžných dtských hiš a rozlehlé zahrady, související s objekty. Knihovny nejsou pro uživatele zavedeny, využívají mstskou knihovnu. 7.3 další poskytované služby rehabilitace, typy dílen, rzné druhy aktivit (arte, muziko, canis, hippo ) V Sagapo Bruntál jsou poskytovány následující aktivizaní innosti a rehabilitace: Muzikoterapie Canisterapie Behaviorální terapie TEACCH program Alternativní a augmentativní komunikace Pedagogicko-psychologické ježdní na vlastních cviených koních Výuka práce na PC výtvarné innosti Organizace cílen usiluje o zalenní uživatel do pirozeného prostedí, zejména využíváním bžných zdroj, proto se i u volnoasových a terapeutických aktivit snaží, o návaznost na další veejné služby dle SQSS návaznost na další dostupné zdroje V souhrnu doplkových služeb jsou pedevším: zájmové kroužky v DDM Bruntál integraní centrum Bruntál zájmové kroužky v SPMP Bruntál návštvy tlocvien návštvy posilovny kino, divadlo turistika, výlety vlakem, autobusem, na jízdním kole bazény, koupališt uživatelé mohou ve svém volném ase opouštt Sagapo Bruntál ti, kteí se orientují v ase a prostoru odcházejí na vycházky samostatn, ostatní s doprovodem schopného uživatele nebo se zamstnancem Sagapo Bruntál. návštvy kaváren, cukráren, restaurací výlety každý uživatel má svého obvodního lékae individuální využití odborných poraden, specialist (psycholog, etopedické poradny, logoped aj.) využití nejrznjších obchodních sítí se spotebním zbožím (potraviny, drogérie, odvy, obuv ) k samostatným nákupm nebo s podporou pracovník využití bžných dostupných služeb ve mst (kadenictví, pedikúra, knihovna..) 6

7 Doplkové služby aktivitu využívá návštvy bazénu individuáln všichni uživatelé návštvy tlocviny pi ZŠ Bruntál - 1x týdn/1hod. 21 uživatel fotbalové tréninky 4 uživatelé kroužek - bubnování, Polárka - 1x týdn/1hod 1 uživatelé tanení kroužek, fitnes 1 uživatelka keramický kroužek 1 uživatel Možnosti uživatel opustit areál ústavu Sagapo, píspvková organizace umožuje a pebírá na sebe PIJATELNÉ RIZIKO, které je v souladu s právem uživatele pijímat vlastní rozhodnutí a mít právo volby ke svobodnému pohybu mimo zaízení. 7.5 kulturní a sportovní akce, jichž se klienti mohli v uplynulém roce úastnit aj. Oslava 8výroí na Sagapo ( 11 uživatel) spolená veee v restauraci Faraon Výlet do Krnova na Cvilín Maškarní ples Domov Pohoda Diskoples Hluín Plavecké závody Bidliná Velikononí výstava Výlet do Václavova Okresní konference pro podporu lidí s mentálním postižením Koncert Novy Praha Krajské závody v kuželkách Bruntál 2. Roních festivalu pátelství Atletické závody Bruntál Fotbalový turnaj Výlet ZOO Olomouc Hudební festival Plumlov Aktivizaní pobyt Frenštát pod Radhoštm Den msta Opékání Zlatá kopaka Lichnov ZOO Olomouc Koupališt Bruntál Návštva Benjamín Petvald Výlet Horní Benešov Výlet Václavov Výlet Hradec nad Moravicí -zámek Výlet Svtlá Hora -kon 7

8 Výlet Rýmaov Výlet Dlouhá Stá - opékání Welness centrum Bruntál Aktivizaní pobyt Frenštát pod Radhoštm Indiánské léto - Bruntál Frýdek Místek lehkoatletické závody Den sociálních služeb Bruntál Filmové pedstavení Welness centrum Bruntál Hellowen party Prodejní výstava Svtlá Hora Mikulášská besídka Vánoní besídka AKTIVIZANÍ POBYT: Frenštát pod Radhoštm tydenní pobyt (erven, srpen) Dvoudenní školní výlet praktická škola V. Heraltice Plumlov dvoudenní hudební festival - Písnikou ke slunci nabídku využilo 27 uživatel 2 uživatelé 24 uživatel 7.6 zpsob vzdlávání a udržování, rozvíjení schopností klient vzdlávání v zaízení x mimo zaízení poty klient VZDLÁVÁNÍ UŽIVATEL DOZP MIMO ZAÍZENÍ do každodenní školní docházky je zaazeno osm uživatel DOZP z toho ti uživatelé navštvují 1ZŠ Bruntál (autistická tída) tyi uživatelé docházejí do Základní školy Bruntál, Rýmaovská 15. Jedna uživatelka dochází na stední odborné uilišt Dukelská 5. Dva uživatelé dojíždí do praktické školy ve Velkých Heralticích. U osmi uživatel probíhá odpolední výuka v ZŠ Rýmaovské 15 (2 x týdn) Dvacet jedna uživatel navštvuje Sociáln terapeutické dílny jeden uživatel má sjednán pracovní pomr a uzavenou pracovní smlouvu (zkrácený úvazek) u pti uživatel probíhá sociální rehabilitace ve stedisku SD RÚT 8

9 METODY PEDAGOGICKO-REHABILITANÍ INTERVENCE Vytvoení individuálního výchovn-vzdlávacího plánu Základním prvkem nutným pro další rozvoj uživatele je plánování služby spolu s uživatelem a vytvoení individuálního plánu. Jeho nedílnou souástí je sestavení dílích cíl se zamením na osobní pání a poteby nejastji v oblasti: obstarávání osobních záležitostí, komunikace, pée o domácnost, používání veejných míst a služeb, sociálních dovednosti, volný as, zdraví Draz je kladen na individualitu každého uživatele, na jeho celkovou rehabilitaci a co nejpirozenjší vývoj. U osob s problémem v komunikaci je individuální plán vytvoen v alternativní form (obrázky, globální tení) Strukturované uení (TEACCH program) výchovn-vzdlávací program pro osoby s poruchou komunikace a autismem do programu je zapojeno 8 uživatel domova Alternativní a augmentativní komunikace komunikace facilitovaná referenními pedmty sociální tení a prvky globálního tení piktogramy AAK využívá osm uživatel s autismem nebo poruchou komunikace Terapie hrou / pracovní terapie školní dti - stimulace formou hry, imitace každodenních inností, profesí - ale i sebeobsluhy a hygieny mládež a dosplí uživatelé - rukodlné innosti, nácvik praktických inností (pée o domácnost, ešení uritých životních problém) dle svých možností ji využívají všichni uživatelé DOZP Poítaový kroužek vybavená uebna pro individuální poteby uživatel, ale také pro systematické uení základní obsluhy PC uebny využívá 22 uživatel v DOZP Pedagogicko-psychologické ježdní úprava psychických a výchovných problém, zvyšování sebevdomí, odstranní úzkosti a strachu 9

10 ištní kon, obsloužení zvíete (nošení slámy, úklid), vyvážení pilin, cviení na koni z DOZP navštvují stáj Amír 18 uživatel s lehkou až tžkou MR a autismem Muzikoterapie zlepšení komunikativních dovedností, rozvoj vnímání zpv a hra na hudební nástroje, íkadla, písn s tancem, relaxace - poslech relaxaní hudby, masáže pomocí masážních mík a válek, aromaterapie terapie probíhá 1 x týdn, individuáln nebo v malých skupinkách uživatel. Snažíme se, aby ve skupin byli uživatelé s podobným postižením. Této aktivity využívají uživatelé s lehkou až tžkou MR a autismem. Výtvarné innosti seberealizace, sebevyjádení, rozvoj vnímání lepení, stíhání, práce s barvami, plastelínou, keramickou hlínou, pískem, batika, kašírování, natírání aj. terapie probíhala v r individuální formou v dle poteb uživatel jako volnoasová aktivita Behaviorální terapie zvládání problémového chování uživatel služby pomocí behaviorální terapie lidské chování není náhodným etzcem událostí, které by na sebe niím nenavazovaly. Problémová i neproblémová chování se nevyskytují náhodn. Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) vychází z teorie uení a pedpokládá, že urité chování je spouštno faktory, které mu pedcházejí a udržováno faktory, které po nm následují. Tento pedpoklad se dá vyjádit vztahem: A B C spoušt vlastní chování následek, zpevova Aby se jakékoliv konkrétní chování (B) vyskytlo, musí mu pedcházet urité spoušte (A). Aby se stejné konkrétní chování (B) v budoucnosti opakovalo, musí se po nm vyskytnout takové následky (C), které lovku pináší dostatené zisky a motivují ho pi stejných spouštích (A) znovu používat stejné konkrétní chování (B)Vlastní terapie problémového chování spoívá ve zmn patiných spoušt tak, aby se problémové chování nemohlo vyskytnout a zmn následk tak, aby problémové chování pestalo být funkní. v zaízení se terapie osvdila pedevším u problémového chování uživatel s autismem, tžkou až stední mentální retardací. 10

11 Logopedie logopedická ambulance pi Speciální škole, Bruntál - Mgr. Veeová klinický logoped, Dukelská 2 - Mgr. Pavlína Dolejšová UEBNÍ POMCKY DOZP: originální pedmty bžných inností, jev (talí, ramínko, zubní kartáek...) zobrazení a znázornní pedmt a jev (fotografie, piktogramy, obrázky, modely) textové pomcky (uebnice pro pomocné a zvláštní školy, literatura pro dti, pracovní sešity pro rozvoj grafomotoriky) výpoetní a zvuková technika - CD pehráva + CD nosie, DVD pehráva, TV, PC speciální pomcky - pomcky pro tlesnou výchovu, pro rozvoj kognitivních schopností, percepce rehabilitaní pomcky - polohovací pomcky, antidekubitní podložky, rehabilitaní sedaky, vodní postel 8 Stavebn - technický stav objektu, v nichž jsou klientm poskytovány služby: základní charakteristika dle škály: 1) velmi dobrý, 2) vyhovující + drobné opravy, 3) nevyhovující+ rozsáhlé úpravy, 4) havarijní Souhrnn jsou hodnoceny parametry: 8.1 stav obslužného provozu: kuchyn prádelna vytápní 8.2 stav stavby: statika vnjší pláš stecha 8.3 technický stav: elektroinstalace rozvody tepla vody odpady Nutno specifikovat podstatné nedostatky. 8.4 bariérovost objektu zcela bezbariérový, ásten bariérový, zcela bariérový objekt 11

12 9 Zprávy o plnní úkol stanovených pro rok popis jednotlivých úkol a zpsobu jejich plnní - Poskytovat sociální služby v plné kapacit DOZP-tento cíl se podailo splnit na 95,58% 10 Hodnocení inností realizovaných v uplynulém roce - Poskytované služby se dále profesionalizovali pedevším v oblasti individuálního plánování, rozvoje alternativní a augmentativní komunikace, zvládání problémového chování. - Vytvoení nové organizaní struktury a nového funkního systému organizaního zajištní na úseku pímé pée (administrativní zmny v dokumentaci služby, systém výmny informací, zajištní lékaské pée atd.) - Píjem nových uživatel do služby DOZP a jejich úspšná adaptace. - Zajištní návaznosti služeb na vnjší zdroje pro nové uživatele. tj..zajištní vzdlávání, zamstnání, kontakt ze specialisty, lékai, obstarávání osobních záležitostí spojených se zmnou bydlení ) - Zajištní finanních prostedk v rámci vypsaných projekt na terapeutické a aktivizaní innosti uživatel (plavání, Canisterapie, ježdní na koni ve stáji Amír) pro r Oprava podlah, vybavení spolených prostor v bydlení novými podlahovými krytinami 11 Stžejní cíle stanovené k realizaci v roce Rozšíení kapacity bydlení v DOZP na 36 míst - Zajištní finanních prostedk na aktivizaní programy uživatel (projekty na terapie) 12 Další vize rozvoje zaízení v prbhu píštích let - Podpora uživatel v jejich rozvoji, zmn bydlení (podpora pro pechod do chránného bydlení) - Zkvalitnní a rozšíení poskytovaných služeb se zamením na vnjší dostupné zdroje a individuální poteby jednotlivých uživatel v oblasti vzdlávání, zájmových aktivit a zamstnání. 12

13 4 Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové ásti závrené zprávy o innosti a plnní úkolu píspvkové organizace dle pílohy. 14 Metodického pokynu k provedení Zásad vztah orgán kraje k píspvkovým organizacím, které byly zízeny krajem nebo byly na kraj pevedeny zvláštním zákonem. Tabulka. 1) Základní ukazatele Tabulka. 2c) Pehled výnos z hlavní a doplkové innosti písp. org. v sociální oblasti Tabulka. 3c) Pehled náklad z hlavní a doplkové innosti písp. org. v sociální oblasti Tabulka. 4) Výsledek hospodaení z hlavní a doplkové innosti Tabulka. 5) Upravený výsledek hospodaení Tabulka. 6) Píspvky a dotace na provoz Tabulka. 7) Zdroje financování investic Tabulka. 8) Majetek Tabulka. 10) Hospodaení s penžními fondy Tabulka. 12) Pípustný objem prostedk na platy Tabulka. 13) Nemocnost 13.1 Výsledek hospodaení k (tis. K) náklady (tis. K) výnosy (tis. K) výsledek hospodaení (tis. K) Hlavní innost , , Doplková innost 5,06 20,04 14,98 Celkem , ,44-205, Návrh na rozdlení zlepšeného výsledku hospodaení (K) Výsledek hospodaení za rok 2010 z toho pevod do rezervního fondu pevod do fondu odmn Výsledek hospodaení po jednotlivých druzích soc. služeb* k (tis. K) Druh sociálních služeb náklady (tis. K) výnosy (tis. K) výsledek hospodaení (tis. K) Domov pro osoby se zdravotním postižením , ,40-220,28 Celkem * v pípad poteby pidejte ádky * dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Org. Centrum psychologické pomoci,p.o. rovnž dle zákona 359/1999 Sb., o sociáln-právní ochran dtí 13

14 13.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r (tis. K) Druh sociálních služeb (dle registrace) Dotace MPSV * na podporu sociálních služeb v r (tis. K) Identifikátor: Domov pro osoby se zdravotním postižením 6.569,00 Celkem 6.569,00 * v pípad poteby pidejte ádky * Program podpory A podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní i regionální charakter 13.5 Významné dary, sponzorství (tis. K) Druh/úel Nadaní píspvek na hiporehabilitaci v.r Nadaní píspvek na canisterapii v r Nadaní píspvek na pohybovou terapii plaváním v r celkem finanní vcný finanní vcný rezervní fond investiní fond 99,50 99,50 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 Penžní dar pro klienty DOZP 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 * v pípad poteby pidejte ádky 13.6 Investiní akce v r (tis. K) Zdroj (poskytovatel) Úel akce Výše (tis. K) 0 0 Celkem 0 * v pípad poteby pidejte ádky 13.7 Hospodaení s penžními fondy (tis. K) Název fondu stav (v tis. K) k k investiní fond 0 0 FKSP 0 0 rezervní fond 0 0 fond odmn

15 13.8 Dokonený dlouhodobý majetek (tis. K) zdroje (tis. K) Název akce celkem vlastní MSK ISPROFIN dary Zahradní traktor 99,99 99,99 jiné (jaké) Os.vozidlo Škoda Yeti 499,90 499,90 Celkem 599,89 599,89 0,00 0,00 0,00 0,00 * v pípad poteby pidejte ádky * jen dokonený dlouhodobý majetek, dokonené tech. zhodnocení zaazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce Pée o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2010 (tis. K) celková zdroje (tis. K) Druh/úel hodnota zizovatel vlastní dary jiné Malování 117,08 88,17 12,55 16,36 Výmna podlahových povrch 174,24 40,64 133,60 Výmna svítidel 169,44 169,44 Opravy vozidel Celkem 537,04 76,28 49,82 19,36 7,10 348,07 * v pípad poteby pidejte ádky * jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než K 165,51 23, Píspvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2010* (K) Závazný ukazatel na rok 2010 (uvete úel) Píspvek na provoz - náklady na odpisy - zabezpeení bžného provozu , ,00 Výsledek hospodaení za rok 2010 ve výši 0,00 * v pípad poteby pidejte ádky * Soupis všech závazných ukazatel, i nefinanních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok Dodržování 5 odst. 5 naízení vlády. 447/2000 Sb., o zpsobu usmrování výše prostedk vynakládaných na platy a na odmny za pracovní pohotovost zamstnanc odmovaných podle zákona o platu a odmn za pracovní pohotovost v rozpotových a v nkterých dalších organizacích a orgánech (doplte skut. %) 25 % podíl mimotarifních složek platu 21,36 15

16 Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. K) Pojistná událost celková výše škody výše náhrady od pojišovny 0 0 Celkem 0 0 * v pípad poteby pidejte ádky Zahraniní služební cesty Místo úel cesty od - do poet zamstnanc * v pípad poteby pidejte ádky Prmrné % nemocnosti za rok 2010 Uvedeno ve zpráv za organizaci celkem (2,91%) Pohledávky a závazky organizace po lht splatnosti vypište Závazky: 0,00 K Pohledávky: úet ,07 K pohl. za neuhrazenou stravu a bydlení v DOZP Kontroly opatení (vlastní, jinými subjekty) vypište poet a druh provedených kontrol vetn zjištní a návrhu opatení Krajská hygienická stanice - Dodržování povinností dle zákona. 258/2000 Sb. Kontrolní zjištní: bez závad Okresní správa sociálního zabezpeení v Bruntále - Kontrola plateb pojistného a plnní úkol v nemocenském pojištní a dchodovém pojištní, kontrolované období 1/2009 5/ Kontrolní zjištní: bez závad Všeobecná zdravotní pojišovna R - Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištní a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, kontrolované období 7/2008 6/ Kontrolní zjištní: bez závad Finanní úad v Bruntále - Kontrola dan ze závislé innosti a funkních požitk, kontrolované zdaovací období 2007, 2008,2009 -Kontrolní zjištní: bez závad 16

17 Hasiský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - Komplexní požární kontrola a kontrola dodržování povinností stanovených pedpisy o požární ochran pi provozování innosti ubytování pro mentáln postižené klienty - Kontrolní zjištní: K zjištným závadám byla uložena nápravná opatení s termínem podání závrené zprávy o odstranní závad do Auditorský tým: Mgr. Bc. Hana Neugebauerová, Dis Mgr. Blanka Honusová Audit kvality poskytované sociální služby Závr: Doporueno provést revizi standard. 2 a. 14 Zpracovatel zprávy o innosti a plnní úkol PO MSK za organizaci jméno: Mgr. Petr Konený datum: telefon: Zpracovatel souhrnné zprávy za odbor sociálních vcí ást: odborná ekonomická jméno: Mgr. Kamila Maršálková Ing. Pavla Václavíková telefon:

18 Píloha.1 fotodokumentace VZDLÁVÁNÍ ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE 18

19 VÝUKA V PC UEBN PÉE O DOMÁCNOST 19

20 TERAPIE AKTIVIZANÍ INNOSTI JEŽDNÍ NA KONI VÝTVARNÉ INNOSTI CANISTERAPIE 20

21 SPORT AKCE NA SAGAPO 21

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Výroční zpráva 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sagapo, příspěvková organizace Uhlířská 2, 792 01, Bruntál

Výroční zpráva 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sagapo, příspěvková organizace Uhlířská 2, 792 01, Bruntál Výroční zpráva 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sagapo, příspěvková organizace Uhlířská 2, 792 01, Bruntál ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013 Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Domov pro osoby se zdravotním postižením Švestková 50,52, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo:

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava

Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Sociálně terapeutické dílny Město Albrechtice. Rok 2010

Sociálně terapeutické dílny Město Albrechtice. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje Sociálně terapeutické dílny Město Albrechtice Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

!"! " " # " $!"! " " % " & '!"! " " # " ( ) ' * + +, * - +

!!   #  $!!   %  & '!!   #  ( ) ' * + +, * - + !""#$!""%!""% &'!""# '!""# ( )))) '* ++, * - + Obsah 1) Úvod... 2 2) Plnní cíl a opatení jednotlivých pracovních skupin... 3 A) DTI, MLÁDEŽ A RODINA... 3 B) OBANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 6 C) SENIOI...

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Znalecký posudek. 100/2012

Znalecký posudek. 100/2012 1 Znalecký posudek. 100/2012 Pro zjištní obvyklé ceny Nemovitost: Poliklinika O, p. 3066, v k.ú. a obec Teplice, na pozemkové parcele pp. 3456/10 Objednatel posudku: Krajská zdravotní a.s., Sociální pée

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 1. dubna 2004 pod j. 16

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 CDS Rooseveltova 47, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 CDS Rooseveltova 47, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 CDS Rooseveltova 47, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO:

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Domov klidného stáí v Žinkovech. Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy. Výroní zpráva za rok 2006

Domov klidného stáí v Žinkovech. Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy. Výroní zpráva za rok 2006 Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy Výroní zpráva za rok 2006 Únor 2007 Obsah 1. INNOST ORGANIZACE... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2. Sociální služba, cílová skupina... 4 1.3. Uživatelé služeb... 5 1.4. Ubytování...

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více