Testové otázky. 2. Pro ú ely zákona o zbraních se rozumí nošením zbran nebo st eliva mít

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testové otázky. 2. Pro ú ely zákona o zbraních se rozumí nošením zbran nebo st eliva mít"

Transkript

1 Testové otázky 1. Pro ú ely zákona o zbraních se rozumí držením zbran nebo st eliva mít a) zbra nebo st elivo uvnit bytových nebo provozních prostor nebo uvnit z eteln ohrani ených nemovitostí bez souhlasu vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí, zbra nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komo e hlavn nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzav eném obalu za ú elem jejího p emíst ní z místa na místo b) zbra nebo st elivo uvnit bytových nebo provozních prostor nebo uvnit z eteln ohrani ených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí, nebo zbra nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komo e hlavn nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzav eném obalu za ú elem jejího p emíst ní z místa na místo c) zbra nebo st elivo uvnit bytových nebo provozních prostor nebo uvnit z eteln ohrani ených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí, zbra nabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komo e hlavn nebo nábojových komorách válce revolveru 2. Pro ú ely zákona o zbraních se rozumí nošením zbran nebo st eliva mít a) zbra nebo st elivo u sebe, s výjimkou p ípad, kdy se jedná o držení b) zbra nebo st elivo uloženo v trezoru c) zbra nebo st elivo uvnit bytových nebo provozních prostor nebo uvnit z eteln ohrani ených nemovitostí, nebo zbra nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komo e hlavn nebo nábojových komorách válce revolveru 3. P enecháním zbran nebo st eliva se pro ú ely zákona o zbraních rozumí a) poskytnutí možnosti p íslušnému útvaru policie se zbraní a st elivem fakticky nakládat b) neposkytnutí možnosti jiným osobám se zbraní a st elivem fakticky nakládat c) poskytnutí možnosti jiné osob se zbraní nebo st elivem fakticky nakládat 4. Samo inné zbran jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie B b) zbran kategorie C c) zbran kategorie A 5. Zbran vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich ú el, nebo u kterých byly p vodní charakter a podoba zm n ny tak, aby se jejich použitím mohly zp sobit t žší následky, jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie A b) zbran kategorie B c) zbran kategorie C 6. Zbran maskované jako jiné p edm ty (záke né zbran ) jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie B b) zbran kategorie C c) zbran kategorie A 7. St elná nástrahová za ízení jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie A b) zbran kategorie B c) zbran kategorie C 8. Palné zbran nevyrobené z kov, pokud nejsou identifikovatelné jako zbran p i kontrolách osob a zavazedel pomocí detek ních a rentgenových p ístroj, jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie A b) zbran kategorie B c) zbran kategorie C

2 9. Plynové nebo expanzní zbran, nejde-li o dovolené výrobní provedení, jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie C b) zbran kategorie A c) zbran kategorie D 10. Zbran s pevn vestav nými tlumi i hluku výst elu nebo s pevn vestav nými laserovými zam ova i jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie A b) zbran kategorie B c) zbran kategorie C 11. Tlumi e hluku výst elu jsou dopl ky zbraní, které jsou za azeny mezi a) zbran kategorie C b) zbran kategorie A c) zbran kategorie B 12. Zam ova e zbraní konstruované na principu noktovizor jsou dopl ky zbraní, které jsou za azeny mezi a) zbran kategorie A b) zbran kategorie B c) zbran kategorie C 13. Laserové zam ova e jsou dopl ky zbraní, které jsou za azeny mezi a) zbran kategorie B b) zbran kategorie C c) zbran kategorie A 14. St elivo se st elou pr bojnou, výbušnou nebo zápalnou je za azeno mezi a) zbran kategorie B b) zbran kategorie C c) zbran kategorie A 15. St elivo pro krátké kulové zbran se st elou šokovou nebo st elou ur enou ke zvýšení ranivého ú inku je za azeno mezi a) zbran kategorie A b) zbran kategorie B c) zbran kategorie C 16. St elivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení, je st elivo za azené mezi a) zbran kategorie B b) zbran kategorie A c) zbran kategorie C 17. Munice je st elivo za azené mezi a) zbran kategorie A b) zbran kategorie B c) zbran kategorie C 18. Krátké opakovací nebo samonabíjecí zbran jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie A b) zbran kategorie B c) zbran kategorie C

3 19. Krátké jednoranové nebo víceranové zbran pro st elivo se st edovým zápalem jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie A b) zbran kategorie B c) zbran kategorie C 20. Jednoranové nebo víceranové zbran pro st elivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm, jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie B b) zbran kategorie C c) zbran kategorie D 21. Dlouhé samonabíjecí zbran, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než t i náboje, jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie A b) zbran kategorie C c) zbran kategorie B 22. Dlouhé samonabíjecí zbran, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaru eno, že nemohou být p em n ny b žn dostupnými nástroji na zbran, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje, jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie A b) zbran kategorie B c) zbran kategorie C 23. Dlouhé opakovací zbran, jejichž délka hlavn je menší nebo je rovná 600 mm, a dlouhé samonabíjecí zbran s hladkým vývrtem hlavn, jejichž délka hlavn je menší nebo rovná 600 mm, jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie A b) zbran kategorie B c) zbran kategorie C 24. Samonabíjecí zbran, pokud mají vzhled samo inných zbraní, jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie A b) zbran kategorie B c) zbran kategorie C 25. Signální zbran pro použití signálních náboj ráže v tší než 16 mm jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie B b) zbran kategorie C c) zbran kategorie D 26. Jednoranové nebo víceranové zbran pro st elivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je v tší než 280 mm, jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie B b) zbran kategorie C c) zbran kategorie D 27. Plynové zbran, u nichž kinetická energie st ely na ústí hlavn je vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalových zbraní, jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie A b) zbran kategorie C c) zbran kategorie B

4 28. Více než dvouranové nebo opakovací zbran zkonstruované na principu perkusních zámkových systém jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie A b) zbran kategorie B c) zbran kategorie C 29. Historické zbran jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie B b) zbran kategorie C c) zbran kategorie D 30. Zbran jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kole kových, k esadlových nebo perkusních zámkových systém jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie C b) zbran kategorie D c) zbran kategorie E 31. Palné zbran ur ené pro st elbu náboji flobert s energií st ely na ústí hlavn do 7,5 J jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie A b) zbran kategorie C c) zbran kategorie D 32. Plynové zbran na vzduchovou kartuš jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie B b) zbran kategorie C c) zbran kategorie D 33. Plynové zbran, u nichž kinetická energie st ely na ústí hlavn dosahuje nejvíce 16 J, jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie C b) zbran kategorie D c) zbran kategorie E 34. Expanzní zbran a expanzní p ístroje jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie C b) zbran kategorie D c) zbran kategorie E 35. Mechanické zbran, u nichž je napínací síla v tší než 150 N, jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie B b) zbran kategorie C c) zbran kategorie D 36. Znehodnocené zbran, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemož ují jejich použití ke st elb, jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie A b) zbran kategorie C c) zbran kategorie D 37. Zbran, na kterých byly ezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespo áste n vnit ní konstrukci zbran, jsou zbran za azené mezi a) zbran kategorie A b) zbran kategorie C c) zbran kategorie D

5 38. Neaktivní st elivo a munice jsou za azené mezi a) zbran kategorie C b) zbran kategorie D c) zbran kategorie A 39. Zbra kategorie A je zakázáno nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit, pokud není držiteli zbrojního pr kazu nebo zbrojní licence ud lena výjimka a) Ministerstvem vnitra b) Policií eské republiky c) Ministerstvem obrany 40. Pro sb ratelskou nebo muzejní innost m že ud lit výjimku pro nabytí do vlastnictví, držení nebo nošení zbran kategorie A držiteli zbrojního pr kazu nebo zbrojní licence a) Policie eské republiky b) Ministerstvo kultury c) Ministerstvo obrany 41. Pro p epravu, st ežení mimo ádn nebezpe ných nebo cenných zásilek nebo st ežení objekt mimo ádné d ležitosti, anebo objekt d ležitých pro obranu státu, m že ud lit výjimku pro nabytí do vlastnictví, držení nebo nošení zbran kategorie A držiteli zbrojní licence a) Ministerstvo pr myslu a obchodu b) Ministerstvo obrany c) Policie eské republiky 42. Pro výrobní nebo obdobnou innost, p i které se p i zkoušení výrobk nutn pot ebuje zbra kategorie A, m že ud lit výjimku pro nabytí do vlastnictví, držení nebo nošení zbran kategorie A držiteli zbrojní licence a) Policie eské republiky b) Ministerstvo pr myslu a obchodu c) Ministerstvo obrany 43. Pro výuku a výcvik ve st elb ze zbraní kategorie A m že ud lit výjimku pro nabytí do vlastnictví, držení a nošení zbran kategorie A držiteli zbrojní licence a) Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy b) Policie eské republiky c) Ministerstvo obrany 44. Pro filmovou nebo divadelní innost m že ud lit výjimku pro nabytí do vlastnictví, držení a nošení zbran kategorie A držiteli zbrojní licence a) Ministerstvo vnitra; v takovém p ípad nemusí být zbra nevratn upravena tak, aby p i st elb z ní mohly být použity pouze cvi né náboje a nábojky b) Policie eské republiky; v takovém p ípad musí být zbra nevratn upravena tak, aby p i st elb z ní mohly být použity pouze cvi né náboje a nábojky c) Ministerstvo obrany; v takovém p ípad musí být zbra nevratn upravena tak, aby p i st elb z ní mohly být použity pouze cvi né náboje a nábojky 45. Výjimku na zbran kategorie A lze ud lit, pokud to neodporuje ve ejnému po ádku a bezpe nosti, a a) lze ji asov omezit, pokud nebyla vydána pro sb ratelskou nebo muzejní innost b) nelze ji asov omezit c) lze ji asov omezit, pokud byla vydána pro sb ratelskou nebo muzejní innost 46. Žádost o ud lení výjimky na zbran kategorie A se podává u a) Ministerstva vnitra b) p íslušného útvaru policie c) Ministerstva obrany

6 47. Platnost výjimky ud lené pro zbran kategorie A zaniká, jestliže a) uplynula doba, na kterou byla ud lena, nebo ten, komu byla výjimka ud lena, p estal být držitelem zbrojního pr kazu skupiny A nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J b) její držitel do asn opustil eskou republiku c) zanikla platnost pr kazu zbran nebo zbrojního pr vodního listu toho, komu byla výjimka ud lena 48. Výjimka ud lená pro zbran kategorie A bude od ata a) pominul-li d vod, pro který byla ud lena b) nebyla-li držitelem po 5 letech obnovena c) nebyla-li držitelem do 3 let obnovena 49. Zbra kategorie B lze držitelem zbrojního pr kazu nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základ a) oznámení b) povolení c) ud lení výjimky 50. St elivo do zbran kategorie B m že nabývat do vlastnictví, držet a nosit a) pouze držitel pr kazu zbran nebo zbrojního pr vodního listu v rozsahu oprávn ní stanovených pro jednotlivé skupiny b) pouze držitel ud lené výjimky nebo zbrojního pr vodního listu v rozsahu oprávn ní stanovených pro jednotlivé skupiny c) pouze držitel zbrojního pr kazu nebo zbrojní licence v rozsahu oprávn ní stanovených pro jednotlivé skupiny 51. Povolení vlastnit nebo nosit zbra kategorie B vydá a) Ministerstvo vnitra, pokud má k tomu žadatel ádný d vod b) eský ú ad pro zkoušení zbraní a st eliva, pokud má k tomu žadatel ádný d vod c) p íslušný útvar policie, pokud má k tomu žadatel ádný d vod 52. Povolení vlastnit nebo držet zbra kategorie B pro provozování muzejnictví nebo sb ratelské innosti vydá a) p íslušný útvar policie b) Ministerstvo kultury c) Ministerstvo vnitra 53. Povolení vlastnit nebo držet zbra kategorie B pro uskute ování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové innosti nebo p ípravu na povolání vydá a) Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy b) p íslušný útvar policie c) Ministerstvo vnitra 54. P íslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbra kategorie B mimo jiné k provozování a) volných živností v oboru zbraní a st eliva b) vázaných živností v oboru zbraní a st eliva c) koncesovaných živností v oboru zbraní a st eliva 55. Povolení vlastnit nebo držet zbra kategorie B pro zajiš ování ostrahy majetku a osob vydá a) p íslušný útvar policie b) Ministerstvo obrany c) Ministerstvo vnitra 56. Povolení vlastnit nebo držet zbra kategorie B pro zabezpe ování úkol podle zvláštního právního p edpisu, nap. zákona o obecní policii vydá a) obecní ú ad b) p íslušný útvar policie c) Ministerstvo vnitra

7 57. Povolení vlastnit nebo držet zbra kategorie B pro ochranu života, zdraví nebo majetku vydá a) Ministerstvo spravedlnosti b) Ministerstvo vnitra c) p íslušný útvar policie 58. Oprávn ní nosit zbra kategorie B se zaznamenává do a) zbrojního pr kazu b) pr kazu zbran c) zbrojní licence 59. Platnost povolení vydaného na zbra kategorie B zaniká a) jestliže ten, komu bylo povolení ud leno, p estal být držitelem pr kazu zbran nebo zbrojního pr vodního listu b) jestliže ten, komu bylo povolení ud leno, p estal být držitelem zbrojního pr kazu nebo zbrojní licence c) jestliže jeho držitel do asn opustil eskou republiku 60. Platnost povolení vydaného na zbra kategorie B zaniká, není-li využito a) do 12 m síc ode dne jeho vydání b) do 6 m síc ode dne jeho vydání c) do 1 m síce ode dne jeho vydání 61. Pomine-li ádný d vod, pro který bylo povolení vlastnit nebo držet zbra kategorie B vydáno, p íslušný útvar policie povolení a) odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z d vod zajiš ování ostrahy majetku a osob b) odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z d vod ochrany života, zdraví nebo majetku c) odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z d vod zabezpe ení úkol podle zvláštního právního p edpisu 62. Zbra kategorie C nebo st elivo do této zbran m že nabývat do vlastnictví a držet pouze a) držitel zbrojního pr kazu p íslušné skupiny nebo zbrojní licence p íslušné skupiny, který je povinen nabytí vlastnictví této zbran ohlásit p íslušnému útvaru policie b) držitel pr kazu zbran nebo zbrojního pr vodního listu, který je povinen nabytí vlastnictví této zbran ohlásit p íslušnému útvaru policie c) držitel loveckého lístku, který je povinen nabytí vlastnictví této zbran ohlásit Policejnímu prezidiu eské republiky 63. Zbra kategorie C m že držitel zbrojního pr kazu nosit pouze a) v rozsahu oprávn ní stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních pr kaz až po vydání povolení b) v rozsahu oprávn ní stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních pr kaz až po ud lení výjimky c) v rozsahu oprávn ní stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních pr kaz až po její registraci 64. Zbra kategorie D nebo st elivo do této zbran m že nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit mimo právnické osoby i fyzická osoba starší a) 15 let zp sobilá k právním úkon m b) 16 let zp sobilá k právním úkon m c) 18 let zp sobilá k právním úkon m 65. Z historické zbran nebo zbran jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kole kových, k esadlových nebo perkusních zámkových systém lze st ílet a) jen na st elnici; tato zbra nemusí být ozna ena platnou zkušební zna kou podle zvláštního právního p edpisu b) jen na st elnici, s výjimkou divadelních p edstavení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, p i nichž se ze zbraní nevyst elují st ely; tato zbra musí být ozna ena platnou zkušební zna kou podle zvláštního právního p edpisu c) jen na míst, kde by nemohl být ohrožen život nebo zdraví; tato zbra nemusí být ozna ena platnou zkušební zna kou podle zvláštního právního p edpisu

8 66. Držitel zbran kategorie D je povinen zbra a st elivo do ní zabezpe it proti a) korozi a pravideln ji istit b) zneužití, ztrát nebo odcizení c) poškození 67. Držitel zbran kategorie D mimo jiné a) nesmí zbra nosit viditeln na ve ejnosti nebo na míst ve ejnosti p ístupném b) je oprávn n zbra nosit viditeln i v místech, kam má ve ejnost p ístup c) nesmí zbra nosit viditeln v místech, kam nemá ve ejnost volný p ístup 68. Držitel zbran kategorie D nesmí mimo jiné a) zbra držet, pokud je jeho schopnost k této innosti snížena požitím alkoholických nápoj, lék nebo v d sledku nemoci b) zbra nosit nebo s ní na ve ejnosti nebo na míst ve ejnosti p ístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této innosti snížena požitím alkoholických nápoj, návykových látek, lék nebo v d sledku nemoci c) zbra vlastnit a manipulovat s ní, pokud je jeho schopnost k této innosti snížena požitím návykových látek nebo v d sledku nemoci 69. Držitel zbran kategorie D nesmí mimo jiné p echovávat v tší množství bezdýmného nebo erného loveckého prachu než a) 1 kilogram a více než 500 zápalek; zápalky musí být uloženy odd len v samostatné schránce b) 2 kilogramy a více než zápalek; zápalky nemusí být uloženy odd len v samostatné schránce c) 3 kilogramy a více než zápalek; zápalky musí být uloženy odd len v samostatné schránce 70. Doba platnosti zbrojního pr kazu je a) 5 let a lze jej vydat podle posudku o zdravotní zp sobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let b) 3 roky a lze jej vydat podle posudku o zdravotní zp sobilosti s dobou platnosti kratší než 3 roky c) 10 let a lze jej vydat podle posudku o zdravotní zp sobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let 71. Zbrojní pr kaz vydává a) Ministerstvo vnitra na základ žádosti podané fyzickou osobou b) p íslušný útvar policie na základ žádosti podané fyzickou osobou c) obecní ú ad s rozší enou p sobností na základ žádosti podané fyzickou osobou 72. K žádosti o vydání zbrojního pr kazu je žadatel mimo jiné povinen p ipojit a) posudek o zdravotní zp sobilosti b) posudek o dosaženém vzd lání c) výpis z Rejst íku trest 73. K žádosti o vydání zbrojního pr kazu je žadatel mimo jiné povinen p ipojit a) výpis z Rejst íku trest b) doklad o odborné zp sobilosti držet nebo nosit zbra a st elivo c) doklad o spolehlivosti 74. K žádosti o vydání zbrojního pr kazu je žadatel mimo jiné povinen p ipojit a) 1 fotografii o rozm ru 35x45 mm, odpovídající sou asné podob žadatele b) 2 fotografie o rozm ru 35x45 mm, odpovídající sou asné podob žadatele c) 2 fotografie o rozm ru 30x40 mm, odpovídající sou asné podob žadatele 75. Jde-li o žádost o vydání zbrojního pr kazu skupiny C, je žadatel povinen p edložit a) platné povolení k lovu b) platný doklad o o kování c) platný lovecký lístek

9 76. Posudek o zdravotní zp sobilosti držet nebo nosit zbra a st elivo, který se p ikládá k žádosti o vydání zbrojního pr kazu, nesmí být starší než a) 1 m síc b) 3 m síce c) 6 m síc 77. Doklad o odborné zp sobilosti držet nebo nosit zbra a st elivo, který se p ikládá k žádosti o vydání zbrojního pr kazu, nesmí být starší než a) 1 rok b) 2 roky c) 6 m síc 78. P íslušný útvar policie p eruší ízení o vydání zbrojního pr kazu v p ípad, a) že proti žadateli bylo zahájeno stíhání pro p e in uvedený v 16 zákona o zbraních b) že proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný in uvedený v 22 zákona o zbraních c) že proti žadateli bylo zahájeno ízení pro p estupek uvedený v 20 zákona o zbraních 79. Pokud zákon o zbraních nestanoví jinak, lze zbrojní pr kaz skupiny A, D nebo E vydat jen osob a) starší 21 let b) starší 18 let c) starší 16 let 80. Osob starší 18 let, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak, lze vydat zbrojní pr kaz a) skupiny A nebo D b) skupiny D nebo E c) skupiny B nebo C 81. Zbrojní pr kaz skupiny B lze vydat osob, která je lenem ob anského sdružení zabývajícího se sportovní inností podle národních nebo mezinárodních pravidel a ád a sou ástí této innosti je st elba a která je starší a) 14 let b) 15 let c) 13 let 82. Zbrojní pr kaz skupiny C lze vydat žáku st ední školy nebo st edního odborného u ilišt, pokud v osnovách školy i u ilišt je zahrnuta výuka myslivosti, staršímu a) 15 let b) 16 let c) 14 let 83. Zbrojní pr kaz skupiny D lze vydat žáku st ední školy nebo st edního odborného u ilišt, pokud v osnovách školy i u ilišt je zahrnuta výuka puška ského oboru nebo st eliva, staršímu a) 15 let b) 16 let c) 18 let 84. Osoba mladší 18 let, pokud nemá zbrojní pr kaz, smí zbra nebo st elivo pro sportovní nebo lovecké ú ely používat pouze za p ítomnosti a) osoby starší 18 let, která je držitelem zbrojního pr kazu skupiny B nebo C nejmén 3 roky a která zajistí bezpe nou manipulaci se zbraní nebo st elivem b) osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního pr kazu skupiny B nebo C nejmén 5 let a která zajistí bezpe nou manipulaci se zbraní nebo st elivem c) osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního pr kazu skupiny B nebo C nejmén 3 roky a která zajistí bezpe nou manipulaci se zbraní nebo st elivem

10 85. Zdravotní zp sobilost žadatele o vydání zbrojního pr kazu zjiš uje a posudek o zdravotní zp sobilosti vydává a) odborný léka na základ výsledku léka ské prohlídky b) posuzující léka na základ výsledku léka ské prohlídky, pop ípad psychologického vyšet ení a dalších pot ebných vyšet ení c) odborný léka na základ výsledku psychologického vyšet ení 86. Posuzujícím léka em žadatele o vydání zbrojního pr kazu pro ú ely zákona o zbraních, vyjma skupiny zbrojního pr kazu skupiny D, se rozumí a) praktický léka, u kterého je žadatel o zbrojní pr kaz nebo držitel zbrojního pr kazu registrován k lé ebné pé i b) odborný léka, u kterého je žadatel o zbrojní pr kaz nebo držitel zbrojního pr kazu registrován k lé ebné pé i c) praktický léka, u kterého je žadatel o zbrojní pr kaz nebo držitel zbrojního pr kazu v závodní preventivní pé i 87. Posuzujícím léka em pro žadatele o zbrojní pr kaz skupiny D je a) odborný léka, u kterého je žadatel o zbrojní pr kaz nebo držitel zbrojního pr kazu registrován k lé ebné pé i b) praktický léka, u kterého je žadatel o zbrojní pr kaz nebo držitel zbrojního pr kazu v závodní preventivní pé i c) léka za ízení poskytujícího zam stnavateli závodní preventivní pé i 88. Držitel zbrojního pr kazu skupiny D je povinen podrobit se léka ské prohlídce u posuzujícího léka e a) do 1 m síce po uplynutí 30 m síc od vydání zbrojního pr kazu b) do 3 m síc po uplynutí 30 m síc od vydání zbrojního pr kazu c) do 1 m síce po uplynutí 24 m síc od vydání zbrojního pr kazu 89. Žadatel o vydání zbrojního pr kazu prokazuje odbornou zp sobilost zkouškou p ed zkušebním komisa em, kterého ur uje a) Ministerstvo vnitra b) Policejní prezidium eské republiky c) p íslušný útvar policie 90. Teoretická ást zkoušky žadatele o vydání zbrojního pr kazu se provádí formou písemného testu a žadatel p i ní osv d uje mimo jiné znalost a) zákona o státní kontrole a právních p edpis vydaných k jeho provedení b) zákona o zbraních a právních p edpis vydaných k jeho provedení c) zákona o ov ování st elných zbraní a st eliva a právních p edpis vydaných k jeho provedení 91. Teoretická ást zkoušky žadatele o vydání zbrojního pr kazu se provádí formou písemného testu a žadatel p i ní osv d uje mimo jiné znalost a) zákona o státní kontrole a právních p edpis vydaných k jeho provedení b) zákona o ov ování st elných zbraní a st eliva, který upravuje oprávn né použití zbran c) zvláštních právních p edpis upravujících oprávn né použití zbran 92. Teoretická ást zkoušky žadatele o vydání zbrojního pr kazu se provádí formou písemného testu a žadatel p i ní osv d uje mimo jiné znalost a) nauky o ov ování zbraní a st eliva a vybavení lékárni ky b) nauky o zbraních a st elivu a zdravotnického minima c) nauky o bezpe né manipulaci se zbran mi a první pomoci 93. Praktická ást zkoušky žadatele o vydání zbrojního pr kazu se skládá ze a) zjišt ní znalostí povel používaných na st elnici a st elby na cíl b) zjišt ní znalosti provozního ádu st elnice a st elby na pohyblivý cíl c) zjišt ní znalostí bezpe né manipulace se zbran mi a st elivem a st elby na pevný cíl

11 94. Ke zkoušce odborné zp sobilosti se žadatel o vydání zbrojního pr kazu p ihlašuje a) na p edepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví provád cí právní p edpis b) na tiskopise, jehož vzor stanoví p íslušný útvar policie c) osobn u obecního ú adu obce s rozší enou p sobností 95. Oznámení o konání zkoušky odborné zp sobilosti musí být žadateli o vydání zbrojního pr kazu doru eno nejpozd ji a) 5 dn p ede dnem konání zkoušky b) 10 dn p ede dnem konání zkoušky c) 20 dn p ede dnem konání zkoušky 96. Pokud žadatel p i zkoušce odborné zp sobilosti neusp l, m že se p ihlásit ke zkoušce nejd íve po uplynutí a) 6 m síc ode dne neúsp šného vykonání zkoušky b) 3 m síc ode dne neúsp šného vykonání zkoušky c) 1 m síce ode dne neúsp šného vykonání zkoušky 97. Náklady spojené s provedením zkoušky odborné zp sobilosti žadatele o vydání zbrojního pr kazu hradí a) p íslušný útvar policie b) jen držitel zbrojní licence c) žadatel; m že je hradit i držitel zbrojní licence 98. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocn uznán vinným a) trestným inem uvedeným v 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizin pravomocn uznán vinným inem, jehož skutková podstata odpovídá skutkové podstat n kterého z trestných in uvedených v odst. 1 b) z p estupku na úseku zbraní a st eliva uvedeného v 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizin pravomocn uznán vinným inem, jehož skutková podstata odpovídá skutkové podstat n kterého z uvedených p estupk v odst. 1 c) z p e inu uvedeného v 22 odst. 1 zákona o zbraních, nebo kdo byl v cizin pravomocn uznán vinným inem, jehož skutková podstata odpovídá skutkové podstat n kterého z p e in uvedených v odst Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocn uznán vinným trestným inem vlastizrady, rozvracení republiky, teroru nebo záškodnictví, za který byl uložen a) výjime ný trest nebo trest odn tí svobody na více než 10 let; v p ípad mladistvého trestní opat ení odn tí svobody nepodmín n na 3 až 5 let b) výjime ný trest nebo trest odn tí svobody na více než 12 let; v p ípad mladistvého trestní opat ení odn tí svobody nepodmín n na 5 až 10 let c) výjime ný trest nebo trest odn tí svobody na více než 15 let; v p ípad mladistvého trestní opat ení odn tí svobody nepodmín n na 3 a 8 let 100. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocn uznán vinným trestným inem sabotáže, vyzv da ství, vále né zrady nebo obecného ohrožení, za který byl uložen a) výjime ný trest nebo trest odn tí svobody na více než 12 let; v p ípad mladistvého trestní opat ení odn tí svobody nepodmín n na 5 až 10 let b) výjime ný trest nebo trest odn tí svobody na více než 10 let; v p ípad mladistvého trestní opat ení odn tí svobody nepodmín n na 3 nebo 5 let c) výjime ný trest nebo trest odn tí svobody na více než 15 let; v p ípad mladistvého trestní opat ení odn tí svobody nepodmín n na 3 až 8 let

12 101. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocn uznán vinným trestným inem ohrožení bezpe nosti vzdušného dopravního prost edku a civilního plavidla, zavle ení vzdušného dopravního prost edku do ciziny, vraždy nebo genocidia, za který byl uložen a) výjime ný trest nebo trest odn tí svobody na více než 10 let; v p ípad mladistvého trestní opat ení odn tí svobody nepodmín n na 3 až 5 let b) výjime ný trest nebo trest odn tí svobody na více než 15 let; v p ípad mladistvého trestní opat ení odn tí svobody nepodmín n na 3 nebo 8 let c) výjime ný trest nebo trest odn tí svobody na více než 12 let; v p ípad mladistvého trestní opat ení odn tí svobody nepodmín n na 5 až 10 let 102. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocn uznán vinným úmyslným trestným inem proti životu a zdraví, proti svobod a lidské d stojnosti nebo jiným úmyslným trestným inem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odn tí svobody a) nep evyšující 5 let a od ukon ení výkonu trestu odn tí svobody neuplynulo alespo 15 let b) p evyšující 5 let a od ukon ení výkonu trestu odn tí svobody neuplynulo alespo 20 let c) p evyšující 5 let a od ukon ení výkonu trestu odn tí svobody neuplynulo alespo 25 let 103. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocn uznán vinným kterýmkoli úmyslným trestným inem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukon ení výkonu trestu odn tí svobody v p ípad, že byl tento trest uložen, neuplynulo alespo a) 5 let, jestliže byl uložen trest odn tí svobody nep evyšující 2 roky nebo jiný trest než trest odn tí svobody b) 8 let, jestliže byl uložen trest odn tí svobody nep evyšující 5 let nebo jiný trest než trest odn tí svobody c) 10 let, jestliže byl uložen trest odn tí svobody nep evyšující 8 let nebo jiný trest než trest odn tí svobody 104. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocn uznán vinným kterýmkoli úmyslným trestným inem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukon ení výkonu trestu odn tí svobody v p ípad, že byl tento trest uložen, neuplynulo alespo a) 5 let, jestliže byl uložen trest odn tí svobody p evyšující 2 roky b) 8 let, jestliže byl uložen trest odn tí svobody p evyšující 2 roky c) 10 let, jestliže byl uložen trest odn tí svobody p evyšující 2 roky 105. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocn uznán vinným trestným inem spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo používáním zbran nebo st eliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespo a) 2 roky b) 3 roky c) 4 roky 106. Za ú elem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby a) požádá p íslušný útvar policie o vydání opisu z evidence Rejst íku trest b) p ipojí žadatel o vydání zbrojního pr kazu k žádosti o jeho vydání výpis z evidence Rejst íku trest c) p ipojí žadatel o vydání zbrojního pr kazu k žádosti o jeho vydání opis z evidence Rejst íku trest 107. Ten, jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný in bylo pravomocn podmín n zastaveno a dosud neuplynula zkušební doba nebo lh ta, v níž má být rozhodnuto, zda se osv d il a) se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého b) se nepovažuje podle zákona o zbraních za bezúhonného c) se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého

13 108. Ten, kdo byl v posledních a) 4 letech pravomocn uznán vinným ze spáchání více než jednoho p estupku na úseku zbraní a st eliva nebo na úseku používání výbušnin, se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého b) 3 letech pravomocn uznán vinným ze spáchání více než jednoho p estupku na úseku zbraní a st eliva nebo na úseku používání výbušnin, se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého c) 5 letech pravomocn uznán vinným z p estupku na úseku zbraní a st eliva nebo na úseku používání výbušnin, se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého 109. Ten, kdo prokazateln nadm rn požívá alkoholické nápoje nebo prokazateln požívá návykové látky a) se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého b) se nepovažuje podle zákona o zbraních za zp sobilého c) se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého 110. Za spolehlivého se nepovažuje podle zákona o zbraních ten, kdo p edstavuje nebezpe í pro vnit ní po ádek a bezpe nost svým jednáním, za které byl mimo jiné v posledních a) 4 letech pravomocn uznán vinným ze spáchání více než jednoho p estupku na úseku ochrany p ed alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo obrany eské republiky b) 3 letech pravomocn uznán vinným ze spáchání více než jednoho p estupku na úseku ochrany p ed alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo obrany eské republiky c) 5 letech pravomocn uznán vinným z p estupku na úseku ochrany p ed alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo obrany eské republiky 111. Za spolehlivého se nepovažuje podle zákona o zbraních ten, kdo p edstavuje nebezpe í pro vnit ní po ádek a bezpe nost svým jednáním, za které byl mimo jiné v posledních a) 3 letech pravomocn uznán vinným ze spáchání více než jednoho p estupku proti ve ejnému po ádku, proti ob anskému soužití nebo proti majetku b) 4 letech pravomocn uznán vinným ze spáchání více než jednoho p estupku proti ve ejnému po ádku, proti ob anskému soužití nebo proti majetku c) 5 letech pravomocn uznán vinným z p estupku proti ve ejnému po ádku, proti ob anskému soužití nebo proti majetku 112. Za spolehlivého se nepovažuje podle zákona o zbraních ten, kdo p edstavuje nebezpe í pro vnit ní po ádek a bezpe nost svým jednáním, za které byl mimo jiné v posledních a) 4 letech pravomocn uznán vinným ze spáchání více než jednoho p estupku na úseku zem d lství, myslivosti a rybá ství tím, že úmysln neoprávn n zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybá ského práva anebo úmysln lovil zv nebo chytal ryby v dob hájení b) 3 letech pravomocn uznán vinným ze spáchání více než jednoho p estupku na úseku zem d lství, myslivosti a rybá ství tím, že úmysln neoprávn n zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybá ského práva anebo úmysln lovil zv nebo chytal ryby v dob hájení c) 5 letech pravomocn uznán vinným z p estupku na úseku zem d lství, myslivosti a rybá ství tím, že úmysln neoprávn n zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybá ského práva anebo úmysln lovil zv nebo chytal ryby v dob hájení 113. Žádost o vydání nového zbrojního pr kazu p edkládá držitel zbrojního pr kazu p íslušnému útvaru policie a) nejmén jeden m síc a nejd íve 4 m síce p ed uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního pr kazu b) nejmén dva m síce a nejd íve 6 m síc p ed uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního pr kazu c) nejmén t i m síce a nejd íve 6 m síc p ed uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního pr kazu

14 114. K žádosti o vydání nového zbrojního pr kazu je držitel zbrojního pr kazu povinen mimo jiné p edložit posudek o zdravotní zp sobilosti držet nebo nosit zbra a st elivo, který nesmí být starší než a) 2 m síce b) 3 m síce c) 6 m síc 115. K žádosti o vydání nového zbrojního pr kazu je držitel zbrojního pr kazu povinen mimo jiné p edložit a) 1 fotografii o rozm ru 35x45 mm, odpovídající sou asné podob žadatele b) 2 fotografie o rozm ru 35x45 mm, odpovídající sou asné podob žadatele c) 2 fotografie o rozm ru 30x40 mm, odpovídající sou asné podob žadatele 116. K žádosti o vydání nového zbrojního pr kazu držitel zbrojního pr kazu doklad o odborné zp sobilosti držet nebo nosit zbra a st elivo a) p ipojuje b) p ipojuje pouze na žádost p íslušného útvaru policie c) nep ipojuje 117. Vyhoví-li p íslušný útvar policie žádosti o vydání nového zbrojního pr kazu, vydá nový zbrojní pr kaz vým nou za pr kaz dosavadní s dobou platnosti a) 3 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního pr kazu b) 5 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního pr kazu c) 6 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního pr kazu 118. Pokud žadatel o vydání nového zbrojního pr kazu skupiny C nebude držitelem platného loveckého lístku stanoveného pro vydání zbrojního pr kazu, p íslušný útvar policie žádost a) odloží b) zamítne c) m že vy ídit 119. Pokud žadatel o vydání nového zbrojního pr kazu skupiny C nebude spl ovat podmínky zdravotní zp sobilosti, bezúhonnosti nebo spolehlivosti stanovené pro vydání zbrojního pr kazu, p íslušný útvar policie žádost a) odloží b) zamítne c) m že vy ídit 120. K žádosti o rozší ení skupin zbrojního pr kazu je žadatel povinen p ipojit a) doklad o odborné zp sobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní zp sobilosti, který nesmí být starší 3m síc a 2 fotografie b) doklad o odborné zp sobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 3 m síc, posudek o zdravotní zp sobilosti, který nesmí být starší 1 m síce a 1 fotografii c) doklad o odborné zp sobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní zp sobilosti, který nesmí být starší 6 m síc a 1 fotografii 121. Ukon il-li držitel zbrojního pr kazu pobyt na území eské republiky, a) platnost zbrojního pr kazu nezaniká b) p íslušný útvar policie platnost zbrojního pr kazu pozastaví c) p íslušný útvar policie rozhoduje o zániku platnosti zbrojního pr kazu 122. Pokud je ohlášena ztráta nebo odcizení zbrojního pr kazu, a) jeho platnost zaniká b) p íslušný útvar policie pozastaví jeho platnost c) p íslušný útvar policie jej odejme

15 123. Pokud zbrojní pr kaz obsahuje neoprávn n provedené zm ny nebo obsahuje nesprávné údaje, a) p íslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti b) p íslušný útvar policie pozastaví jeho platnost c) p íslušný útvar policie jej odejme 124. Je-li zbrojní pr kaz poškozen tak, že zápisy v n m uvedené jsou ne itelné nebo je porušena jeho celistvost, a) jeho platnost se zkracuje b) p íslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti c) p íslušný útvar policie jej odejme 125. Jestliže držitel zbrojního pr kazu pozbyl zp sobilost k právním úkon m, rozhodne p íslušný útvar policie a) o zajišt ní zbrojního pr kazu b) o odn tí zbrojního pr kazu c) o zadržení zbrojního pr kazu 126. Jestliže držitel zbrojního pr kazu pozbyl zdravotní zp sobilost, rozhodne p íslušný útvar policie a) o odn tí zbrojního pr kazu b) o zajišt ní zbrojního pr kazu c) o zadržení zbrojního pr kazu 127. Jestliže držitel zbrojního pr kazu p estal spl ovat podmínky bezúhonnosti nebo spolehlivosti rozhodne p íslušný útvar policie a) o zadržení zbrojního pr kazu b) o zajišt ní zbrojního pr kazu c) o odn tí zbrojního pr kazu 128. Jestliže držitel zbrojního pr kazu skupiny B nebo C mladší 18 let p estal spl ovat podmínky pro vydání zbrojního pr kazu stanovené v zákon o zbraních, rozhodne p íslušný útvar policie a) o zajišt ní zbrojního pr kazu b) o odn tí zbrojního pr kazu c) o zadržení zbrojního pr kazu 129. Jestliže držitel zbrojního pr kazu skupiny C p estal být držitelem platného loveckého lístku, rozhodne p íslušný útvar policie a) o zajišt ní zbrojního pr kazu b) o odn tí zbrojního pr kazu c) o zadržení zbrojního pr kazu 130. Odvolání proti rozhodnutí o odn tí zbrojního pr kazu a) nemá odkladný ú inek a držitel zbrojního pr kazu je povinen tento pr kaz neprodlen odevzdat p íslušnému útvaru policie b) má odkladný ú inek a držitel zbrojního pr kazu není povinen tento pr kaz odevzdat p íslušnému útvaru policie c) má odkladný ú inek a držitel zbrojního pr kazu je povinen tento pr kaz odevzdat p íslušnému útvaru policie 131. Zbra kategorie A, na kterou byla ud lena výjimka, zbra kategorie B, na kterou bylo ud leno povolení, nebo zbra kategorie C, je oprávn n nabývat do vlastnictví a držet pro sb ratelské ú ely držitel zbrojního pr kazu a) skupiny D b) skupiny A c) skupiny E

16 132. St elivo do zbran kategorie B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, zna ky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spot ebitelské balení, je oprávn n nabývat do vlastnictví a držet pro sb ratelské ú ely držitel zbrojního pr kazu a) skupiny A b) skupiny D c) skupiny E 133. Podle ú elu užívání nabývat do vlastnictví a držet, pop ípad nosit sportovní zbra kategorie B, na kterou bylo vydáno povolení, nebo sportovní zbra kategorie C, je mimo jiné oprávn n držitel zbrojního pr kazu a) skupiny A b) skupiny B c) skupiny C 134. Podle ú elu užívání nabývat do vlastnictví a držet, pop ípad nosit loveckou zbra kategorie B, na kterou bylo vydáno povolení, nebo loveckou zbra kategorie C, je mimo jiné oprávn n držitel zbrojního pr kazu a) skupiny A b) skupiny B c) skupiny C 135. Držitel zbrojního pr kazu skupiny B je mimo jiné oprávn n a) p ebíjet pouze pro vlastní pot ebu náboje podle technologických postup, které udávají prodejci jednotlivých díl náboj b) p ebíjet pro sebe i jiné zájemce náboje podle technologických postup, které udávají výrobci jednotlivých díl náboj c) p ebíjet pouze pro vlastní pot ebu náboje podle technologických postup, které udávají výrobci jednotlivých díl náboj 136. Držitel zbrojního pr kazu skupiny C je mimo jiné oprávn n a) p ebíjet pouze pro vlastní pot ebu náboje podle technologických postup, které udávají výrobci jednotlivých díl náboj b) p ebíjet pouze pro vlastní pot ebu náboje podle technologických postup, které udávají prodejci jednotlivých díl náboj c) p ebíjet pro sebe i jiné zájemce náboje podle technologických postup, které udávají výrobci jednotlivých díl náboj 137. Držitel zbrojního pr kazu skupiny B je mimo jiné oprávn n nabývat do vlastnictví st elivo nebo jednotlivé ásti náboj do a) zbran kategorie A nebo D b) zbran kategorie B nebo C c) zbran kategorie D nebo E 138. Držitel zbrojního pr kazu skupiny C je mimo jiné oprávn n nabývat do vlastnictví st elivo nebo jednotlivé ásti náboj do a) zbran kategorie A nebo D b) zbran kategorie D nebo E c) zbran kategorie B nebo C 139. P ebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly náboj do zbraní kategorie B nebo C smí jen držitel zbrojního pr kazu skupiny B nebo C a) starší 16 let b) starší 18 let c) starší 15 let

17 140. Držitel zbrojního pr kazu skupiny D je mimo jiné oprávn n p i výkonu zam stnání nebo povolání a) držet zbra kategorie D nebo E, na kterou má jeho zam stnavatel vydán pr kaz zbran k ú el m, pro které byla vydána zbrojní licence b) nosit zbra kategorie D a E, na kterou má jeho zam stnavatel vydán pr kaz zbran k ú el m, pro které byla vydána zbrojní licence c) nosit nebo držet zbra kategorie A, B nebo C, na kterou má jeho zam stnavatel vydán pr kaz zbran k ú el m, pro které byla vydána zbrojní licence 141. Držitel zbrojního pr kazu skupiny D je mimo jiné oprávn n p i výkonu zam stnání nebo povolání a) nosit nejvíce 3 zbran kategorie B nebo C na ve ejnosti nebo na míst ve ejnosti p ístupném; dlouhou zbra nesmí nosit viditeln b) nosit nejvíce 3 zbran kategorie A nebo C na ve ejnosti nebo na míst ve ejnosti p ístupném; krátkou zbra nesmí nosit viditeln c) nosit nejvíce 2 zbran kategorie A, B nebo C na ve ejnosti nebo na míst ve ejnosti p ístupném; zbra nesmí nosit viditeln 142. Strážník obecní policie a) je oprávn n nosit zbra viditeln p i pln ní úkol obecní policie b) nesmí zbra nosit viditeln c) m že zbra nosit viditeln, i když neplní své pracovní úkoly 143. Zam stnanec eské národní banky zajiš ující fyzickou ochranu objekt banky a) nesmí zbra nosit viditeln b) m že zbra nosit viditeln jen v souvislosti s pln ním svých pracovních úkol c) m že zbra nosit viditeln, i když neplní své pracovní úkoly 144. Držitel zbrojního pr kazu skupiny E je oprávn n mimo jiné nabývat do vlastnictví a držet, pop ípad nosit a) zbra kategorie B, na kterou mu byla ud lena výjimka, zbra kategorie C, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbra kategorie D b) zbra kategorie A, na kterou mu byla ud lena výjimka, zbra kategorie C, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbra kategorie D c) zbra kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbra kategorie C 145. Držitel zbrojního pr kazu skupiny E je oprávn n mimo jiné nabývat do vlastnictví st elivo nebo jednotlivé díly náboj a) do všech zbraní kategorie B až D, a to po p edložení pr kazu zbran b) pouze do zbran, kterou je oprávn n držet, a to po p edložení pr kazu zbran c) pouze do zbran, kterou je oprávn n držet, a to po p edložení zbrojního pr kazu 146. Držitel zbrojního pr kazu skupiny E je mimo jiné oprávn n a) nosit nejvýše 1 zbra, kterou nesmí nosit viditeln b) nosit nejvýše 2 zbran, které nesmí nosit viditeln c) nosit nejvýše 3 zbran, které nesmí nosit viditeln 147. Držitel zbrojního pr kazu a) smí ze zbran, kterou je oprávn n držet, st ílet pouze pokud se jedná o použití zbran k ochran života, zdraví nebo majetku b) smí ze zbran, kterou je oprávn n držet, st ílet pouze na st elnici, pokud se nejedná o použití zbran k ochran života, zdraví nebo majetku c) smí ze zbran, kterou je oprávn n držet, st ílet pouze v místech, kde je k tomu oprávn n podle zvláštního právního p edpisu nebo na st elnici, pokud se nejedná o použití zbran k ochran života, zdraví nebo majetku

18 148. Dbát zvýšené opatrnosti p i zacházení se zbraní, st elivem, st elným prachem a zápalkami je mimo jiné povinen držitel a) zbrojního oprávn ní b) zbrojního pr kazu c) pr kazu zbran 149. Držitel zbrojního pr kazu je mimo jiné povinen a) zabezpe it zbra kategorie A, B nebo C a st elivo b) zabezpe it zbra kategorie A, B nebo E a st elivo c) zabezpe it zbra kategorie B, C nebo E a st elivo 150. Držitel zbrojního pr kazu je mimo jiné povinen a) zabezpe it zbrojní pr kaz a zbrojní licenci proti zneužití, ztrát nebo odcizení b) zabezpe it zbrojní pr kaz a pr kaz zbran proti zneužití, ztrát nebo odcizení c) zabezpe it zbrojní pr kaz a pr kaz zbran proti poškození, ztrát nebo odcizení Dodržovat podmínky p echovávání a skladování st eliva, st elného prachu a zápalek je mimo jiné povinen držitel a) zbrojního pr kazu b) loveckého lístku c) povolenky k lovu 152. Držitel zbrojního pr kazu je mimo jiné povinen a) p edložit na výzvu p íslušného útvaru policie zbrojní pr kaz, zbra kategorie A, B nebo C, st elivo do této zbran a p íslušné doklady ke kontrole b) p edložit na výzvu Ministerstva vnitra zbrojní pr kaz, zbra kategorie A, B nebo C, st elivo do této zbran a p íslušné doklady ke kontrole c) p edložit na výzvu p íslušného útvaru policie zbrojní pr kaz, zbra kategorie A, B nebo D, st elivo do této zbran a p íslušné doklady ke kontrole 153. Držitel zbrojního pr kazu je mimo jiné povinen a) neprodlen ohlásit kterémukoli útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbran kategorie A, B nebo C, st eliva do této zbran, zbrojního pr kazu nebo pr kazu zbran b) neprodlen ohlásit p íslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbran kategorie B, D nebo E, st eliva do této zbran, zbrojního pr kazu nebo pr kazu zbran c) neprodlen ohlásit kterémukoli útvaru policie poškození nebo odcizení zbran kategorie A, D nebo E, st eliva do této zbran, zbrojního pr kazu nebo zbrojní licence 154. Držitel zbrojního pr kazu je mimo jiné povinen provést u p íslušného útvaru policie vým nu zbrojního pr kazu nebo pr kazu zbran za nový, pokud u n ho došlo ke zm n jména, p íjmení nebo místa pobytu, do a) 5 pracovních dn ode dne, kdy zm na nastala, a zárove odevzdat doklady p vodní b) 10 pracovních dn ode dne, kdy zm na nastala, a zárove odevzdat doklady p vodní c) 15 pracovních dn ode dne, kdy zm na nastala, a zárove odevzdat doklady p vodní 155. Držitel zbrojního pr kazu je mimo jiné povinen a) mít u sebe zbrojní pr kaz a zbrojní licenci, jestliže má u sebe zbra kategorie D, E nebo F nebo st elivo do této zbran b) mít u sebe zbrojní pr kaz a pr kaz zbran, jestliže má u sebe zbra kategorie D, F nebo G nebo st elivo do této zbran c) mít u sebe zbrojní pr kaz a pr kaz zbran, jestliže má u sebe zbra kategorie A, B nebo C nebo st elivo do této zbran 156. Držitel zbrojního pr kazu je mimo jiné povinen a) odevzdat zbrojní pr kaz do 5 dn ode dne zániku jeho platnosti p íslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbran, st eliva nebo zakázaného dopl ku zbran, odevzdá je i s pr kazem zbran b) odevzdat zbrojní pr kaz do 10 pracovních dn ode dne zániku jeho platnosti p íslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbran, st eliva nebo zakázaného dopl ku zbran, odevzdá je i s pr kazem zbran c) odevzdat zbrojní pr kaz do 10 dn ode dne zániku jeho platnosti p íslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbran, st eliva nebo zakázaného dopl ku zbran, odevzdá je i s pr kazem zbran

19 157. Držitel zbrojního pr kazu je mimo jiné povinen a) ohlásit do 5 pracovních dn p íslušnému útvaru policie zm nu ráže zbran, opravu nebo úpravu zbran mající za následek zm nu kategorie zbran b) ohlásit do 10 pracovních dn p íslušnému útvaru policie zm nu ráže zbran, opravu nebo úpravu zbran mající za následek zm nu kategorie zbran c) ohlásit do 30 dn p íslušnému útvaru policie zm nu ráže zbran, opravu nebo úpravu zbran mající za následek zm nu kategorie zbran 158. Držitel zbrojního pr kazu je mimo jiné povinen a) podrobit se p i držení zbran nebo jakékoliv manipulaci s ní na ve ejnosti nebo na míst ve ejnosti p ístupném na výzvu p íslušníka obecní policie orienta ní zkoušce, pop ípad léka skému vyšet ení ke zjišt ní, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky b) podrobit se p i nošení zbran na výzvu pracovníka Ministerstva vnitra orienta ní zkoušce, pop ípad léka skému vyšet ení ke zjišt ní, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky c) podrobit se p i nošení zbran nebo jakékoliv manipulaci s ní na ve ejnosti nebo na míst ve ejnosti p ístupném na výzvu p íslušníka policie orienta ní zkoušce, pop ípad léka skému vyšet ení ke zjišt ní, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky 159. Držitel zbrojního pr kazu je mimo jiné povinen a) neprodlen ohlásit Ministerstvu vnitra použití zbran z d vodu krajní nouze nebo nutné obrany b) neprodlen ohlásit obecnímu ú adu použití zbran z d vodu krajní nouze nebo nutné obrany c) neprodlen ohlásit útvaru policie použití zbran z d vodu krajní nouze nebo nutné obrany 160. Držitel zbrojního pr kazu je mimo jiné povinen a) umožnit p íslušnému útvaru policie vstup do obydlí za ú elem kontroly zabezpe ení zbraní, je-li držitelem zbran kategorie A b) umožnit Ministerstvu vnitra vstup do obydlí za ú elem kontroly zabezpe ení zbraní, je-li držitelem zbran kategorie A c) umožnit p íslušnému útvaru policie vstup do obydlí za ú elem kontroly zabezpe ení zbraní, je-li držitelem zbran kategorie B 161. Držitel zbrojního pr kazu skupiny D je mimo jiné povinen do a) 1 m síce po uplynutí 20 m síc od vydání zbrojního pr kazu odevzdat doklad o zdravotní zp sobilosti p íslušnému útvaru policie b) 2 m síc po uplynutí 30 m síc od vydání zbrojního pr kazu odevzdat doklad o zdravotní zp sobilosti p íslušnému útvaru policie c) 3 m síc po uplynutí 12 m síc od vydání zbrojního pr kazu odevzdat doklad o zdravotní zp sobilosti p íslušnému útvaru policie 162. P evést vlastnictví ke zbrani, st elivu nebo zakázanému dopl ku zbran na osobu, která k jejich držení není oprávn na, nebo je p enechat takové osob, nesmí mimo jiné držitel a) zbrojního pr kazu b) pr kazu zbran c) loveckého lístku 163. Nosit zbra nebo s ní na ve ejnosti nebo na míst ve ejnosti p ístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této innosti snížena požitím alkoholických nápoj nebo jiných návykových látek, lék nebo v d sledku nemoci, nesmí mimo jiné držitel a) zbrojní licence b) zbrojního pr kazu c) povolenky k lovu 164. Držitel zbrojního pr kazu nesmí mimo jiné nosit zbra kategorie A, B nebo C a) na kterou nebyl vydán zbrojní pr kaz b) na kterou nebyl vydán zbrojní pr vodní list c) na kterou nebyl vydán pr kaz zbran

20 165. Držitel zbrojního pr kazu nesmí mimo jiné a) st ílet ze zbran, která je ozna ena zkušební zna kou b) st ílet ze zbran, která není ozna ena zna kou výrobce zbran, nebo používat p ebíjené st elivo c) st ílet ze zbran, která není ozna ena zkušební zna kou, nebo používat st elivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení 166. Držitel zbrojního pr kazu skupiny B nesmí mimo jiné p echovávat v tší množství bezdýmného prachu a) než 1 kilogram a více než zápalek; zápalky nemusí být uloženy odd len v samostatné schránce b) než 2 kilogramy a více než 500 zápalek; zápalky musí být uloženy odd len v samostatné schránce c) než 3 kilogramy a více než zápalek; zápalky musí být uloženy odd len v samostatné schránce 167. Držitel zbrojního pr kazu skupiny C nesmí mimo jiné p echovávat v tší množství bezdýmného prachu a) než 1 kilogram a více než zápalek; zápalky nemusí být uloženy odd len v samostatné schránce b) než 3 kilogramy a více než zápalek; zápalky musí být uloženy odd len v samostatné schránce c) než 2 kilogramy a více než 500 zápalek; zápalky musí být uloženy odd len v samostatné schránce 168. Držitel zbran zkonstruované pro st elbu s použitím erného loveckého prachu nesmí p echovávat v tší množství tohoto prachu a) než 1 kilogram a více než 500 zápalek; zápalky nemusí být uloženy odd len v samostatné schránce b) než 3 kilogramy a více než zápalek; zápalky musí být uloženy odd len v samostatné schránce c) než 3 kilogramy a více než zápalek; zápalky musí být uloženy odd len v samostatné schránce 169. Držitel zbrojního pr kazu skupiny C je mimo jiné povinen a) p epravovat držené zbran na místa, kde je oprávn n je nosit, ve stavu nevylu ujícím jejich okamžité použití; používá-li p i této p eprav dopravní prost edek ve ejné hromadné dopravy, je povinen tyto zbran p epravovat v uzav eném obalu b) p epravovat držené zbran na místa, kde je oprávn n je nosit, pouze ve stavu vylu ujícím jejich okamžité použití; používá-li p i této p eprav dopravní prost edek ve ejné hromadné dopravy, je povinen tyto zbran p epravovat v uzav eném obalu c) p epravovat nošené zbran na místa, kde je oprávn n je nosit, pouze ve stavu vylu ujícím jejich použití; p i této p eprav není oprávn n používat dopravní prost edek ve ejné hromadné dopravy 170. Držitel zbrojního pr kazu skupiny B mimo jiné a) není povinen p epravovat držené zbran na místa, kde je oprávn n je nosit, ve stavu vylu ujícím jejich okamžité použití b) je povinen p epravovat držené zbran na místa, kde je oprávn n je nosit, pouze ve stavu vylu ujícím jejich okamžité použití a v uzav eném obalu c) je povinen p epravovat držené zbran na místa, kde je oprávn n je nosit, jen ve stavu nevylu ujícím jejich okamžité použití; p i této p eprav není oprávn n používat dopravní prost edek ve ejné hromadné dopravy 171. Zkušebního komisa e jmenuje na základ žádosti fyzické osoby na dobu a) 5 let p íslušný útvar policie b) 10 let Policejní prezidium eské republiky c) 5 let Ministerstvo vnitra 172. Dokladem o jmenování zkušebním komisa em je a) pr kaz zkušebního komisa e, který vydává Ministerstvo vnitra b) osv d ení zkušebního komisa e, které vydává Ministerstvo vnitra c) pr kaz zkušebního komisa e, který vydává p íslušný útvar policie

Správné odpovědi jsou ke stažení na wbeových stránkách Ministerstva vnitra.

Správné odpovědi jsou ke stažení na wbeových stránkách Ministerstva vnitra. Správné odpovědi jsou ke stažení na wbeových stránkách Ministerstva vnitra. 1. Pro účely zákona o zbraních se rozumí držením zbraně nebo střeliva mít a) zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních

Více

Testové otázky ke zkoušce odborné způsobilosti pro žadatele o zbrojní průkaz platné od 1. ledna 2010

Testové otázky ke zkoušce odborné způsobilosti pro žadatele o zbrojní průkaz platné od 1. ledna 2010 1 of 54 Testové otázky ke zkoušce odborné způsobilosti pro žadatele o zbrojní průkaz platné od 1. ledna 2010 1. Pro účely zákona o zbraních se rozumí držením zbraně nebo střeliva mít a) zbraň nebo střelivo

Více

MINISTERSTVO VNITRA ČR TESTOVÉ SOUBORY Z OBORU ZBRANÍ A STŘELIVA. (bez souhlasu Ministerstva vnitra ČR nelze rozmnožovat)

MINISTERSTVO VNITRA ČR TESTOVÉ SOUBORY Z OBORU ZBRANÍ A STŘELIVA. (bez souhlasu Ministerstva vnitra ČR nelze rozmnožovat) MINISTERSTVO VNITRA ČR TESTOVÉ SOUBORY Z OBORU ZBRANÍ A STŘELIVA (bez souhlasu Ministerstva vnitra ČR nelze rozmnožovat) Praha 2014 1. Pro účely zákona o zbraních se rozumí držením zbraně nebo střeliva

Více

119/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002. (zákon o zbraních)

119/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002. (zákon o zbraních) 119/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 48. Úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999

326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 stav k 20.4.2007 do částky 35/2007 Sb. a 18/2007 Sb.m.s. 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna:

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s.

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU ZP SOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 2/07 OBSAH lánek 1 Úvodní ustanovení lánek 2 Pojistná událost, pojistná

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum SBÍRKA ZÁKON ástka 32 rozeslána dne 25.4.2000 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zm n n kterých

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Administrative procedure in conditions of the Czech Republic after year 2006 Marie Sciskalová Anotace: Cílem p ísp vku je informovat zájemce o problematice

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad MUPTX003KVJ0 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNA KA: 268/2015/VaŽP/D ÍSLO JEDNACÍ: M ÚP 2527/2015

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) verze 01/01.01.2013 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investi ní životní pojišt ní pro p ípad smrti nebo dožití (dále jen hlavní

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

o veterinární pé i a o zm n kterých souvisejících zákon (veterinární zákon)

o veterinární pé i a o zm n kterých souvisejících zákon (veterinární zákon) 166/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. ervence 1999 o veterinární pé i a o zm n kterých souvisejících zákon (veterinární zákon) ve zn ní zákon. 29/2000 Sb.,. 154/2000 Sb.,. 102/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 120/2002

Více

Provozní manažer TIC KD Praha, tel.:+420 725 570 429, e-mail: info@tic-ckd.cz

Provozní manažer TIC KD Praha, tel.:+420 725 570 429, e-mail: info@tic-ckd.cz Všeobecné podnájemní podmínky pro nebytové prostory Inova ního centra a podnikatelského inkubátoru provozovaného Technologickým inova ním centrem KD Praha 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné podnájemní

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Liberec Voron žská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré M sto S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Let any S o u d n í e x e k u t o r M g r. O n d e j S v o b o d a tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz

Více

Podmínky pro přijetí podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Podmínky pro přijetí podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů Podmínky pro přijetí podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů - bezúhonnost - spolehlivost - věk a občanství - tělesná způsobilost - duševní způsobilost Dalšími požadavky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/054220/15-Ka Liberec, dne 22.5.2015 CJ MML 097647/15 Oprávn

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více