Oblasti Blízký východ, Mezopotámie, Asie, Afrika, Indie, ína, ecko, Persie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblasti Blízký východ, Mezopotámie, Asie, Afrika, Indie, ína, ecko, Persie"

Transkript

1 založena polytechnika VŠ pro v dce a odborníky tzv. demonstrátoi pedvád li stroje knihovna nejmodern jší poznatky snaha osv tlit fce stroj problémy pi složitosti archiv výkres instituce získala i jeden klášter Demonstrátoi byli po 4 letech prohlášena za v dce nap. Mongobbier, Comte kabinet technických kreslí problémy demonstrátor snaha osv tlit fce v decká debata o vysv tlení fce stroj byla založena VŠ textilní mechanické odd lení zaali se do toho plést ekonomové, založena deskriptivní geometrie 2. období pesun poznatk z Francie do ENG a naopak zjistili, že Francie má velké zpožd ní, široké diskuse zkoumání principu a aplikace, veerní kurz d lník a organizátor 3 obory prmyslová chemie, mechanika a geometrie, prmyslová ekonomie pro Paížskou oblast mohl být pipravováni i pedagogové Profesor a asistent profesor teorie a asistent praxe Pedvedl stroj musely se d lat makety a modely stroj nap. zem d lské Muzeum shromaždovalo stroje Realizace mezinárodní výstavy Problémy s místem financemi, výrobci Vývoj techniky v prav ku 1) kriteria technologická materiál a zpsob výroby 2) Zpsob opatování potravy 3) Typ organizace spol. Prameny poznání 1) Paleoantropologie 2) Prehistorická archeologie 3) Etnografie Oblasti Blízký východ, Mezopotámie, Asie, Afrika, Indie, ína, ecko, Persie Starý paleolit starší doba kamenná let BC 1) Technologie št pná industrie zbran a nástroje jedno i oboustranné sekáe, p stní klíny, pravidelné p stní klíny 2) potrava sb r, kolektivní lov 3) spol. tlupy, jeskyn, ohništ, homo habilis, homo erectus Stední paleolit / BC 1) št pná industrie pravidelné epele, pitloukání - spec. nástroje drapadla, hroty, nože, škrabadla, vrtáky, rydla, ošt py, sekery, palice

2 2) lov, sb r 3) chaty s lenitým vnitkem 2. ohništ, homo sapiens neandretalis, cromagnon Mladý a pozdní paleolit BC 1) nástroje ze složených ástí, kamenná a kost ná technologie epele s paralelním ostím zbran ošt py, šípy, harpuny nástroje ke zpracování úlovk z úšt pk k opracování deva, rypadlo, škrabadla, od vy a ozdoby 2) kolektivní lov, specializovaný a náhodný, sledování zv e 3) obytné stavby, zaoblené chaty, i složitá konstrukce, projevy kultu jeskyn homo sapiens sapiens Mezolit stední doba kamenná BC 1) kamení, kosti, devo 2) LOV menší lovecké celky, jednotlivé kusy zv e, sb r, rybolov, 3) suroviny v okolí sídlišt, hustota osídlení, - ukonení paleolitu technická revoluce zbran luk, šíp, ohe(i zakládání) Neolit mladší doba kamenná BC 1) Broušená industrie výrobky kamenné, kost né, dev né zem d lské nástroje více než zbran poátky emesel( hrníství(voda, obilí), rybaení 2) poátky zem d lství ohrazování, primitivní setba, odchycování zv e a chov relativní pebytek: specializace(základní muž a žena, vývojové zem d lec a pastevec) poátky m ny, var v nádobách, kue, pivo z obilí 3) usedlý život, sídlišt velké domy nejstarší nálezy zlatý kopec, Peslenice, spodní stolika, Mlazice, Sedlec, Retek, Slovensko Mezolit domy široké 6-7 m, dlouhé až 60 pro velkorodiny hrazená nebo opevn ná obilí v povodí Labe glazury solená lesklý povrch pozd ji 2x vypalované nádoby, matriarchální vztahy, pohbívání ve skrené poloze na levé stran, kmeny bohaté Carvac Francie, Stonehenge, Venice, asi BC, tzv. balzamovai- nechali jen srdce, koení a roztoky kolem 5000 BC Sumerská civilizace kolem Eufratu a Tigridu, chovali zvíata, obilí, len

3 zavlažování z kanál, Babylonská vž, kolem 3000 BC, pero, hlinná tabulka, obrázky, znakové kódy Civilizace v údolí Indu 2500 BC, vesnice, mli i lázn a kanalizaci, hlavní ulice rovnobžné, domy z pálených cihel, balkóny a okna, kolem 1700 zemtesení, povodn a nájezdy civilizace zanikla, Ulice dláždné Chamurapi 282 zákon v zákonících, - oko za oko Chetitská civilizace umli vyrábt i železo, kolem 1800, odboovali r zné kmeny Egypt, Izraelité, Minojská a Mykénská civilizace BC pední obchodníci, msta, pístavy, paláce, hrníství, zlatnictví zlato, bronz Henrik Šíman, 1870 objevil a prozkoumal Tróju Kuická kultura dnešní Súdán, povodí Nilu, výroba železa, vlastní lostvo, Kartágo Kultura Noch 1. umlecké zboží, železo Etruskové umlci, velké hroby Sparta a Athény zemdlství a usedlý zp sob života, poátky 1. filozofických škol Peská íše BC král Kýros II Velký první velký perský král Váleníci jezdecké umní Kelt, tkalcovství, hrníství, Stavli hradišt s vesnicemi, kruhové stavby Starovk Doba kamenná BC starší doba bronzová úntická stední doba bronzová mohylová mladší doba bronzová lužická Znalosti rozvoj zemdlství, emesel, dobývání rud,(cu,au) a jejich zpracování 75-95% Cu % cínu, znalost tuhy emesla hrníství tkalcovství, horolezectví, stavebnictví výroba skla a papíru základy vd matematika, astronomie smna jantar, s l, Au, zemd. produkty Doba železná

4 BC starší rozvoj metalurgie, redukce v nízkých pecích vojenské techniky, ecko, ím, stavební techniky, hieroglyfy, Hieratické písmo, Klínové p., Fénické písmo, ecká abeceda Antická civilizace 8 ST BC konec 5 ST AD Archaické období pírodní filozofie, Miletské školy, Pythagorejci, nová ecká vda Klasické období 2/2 5 ST BC konec 4 ST BC Platonova škola Aristotelova škola Helénské období 4 ST BC 2/2 1 ST BC Alexandrijská muzea Eukleides, Archimedes, Heron ímské období 1 ST BC 5 ST AD období ímských praktik(galénos, Plimus) První Ekleici Architás z Tarentu 1/2 4 ST BC zakl. mechaniky, teorie póly, zkonstruoval 1. automat létající pták Archimédes teoretik, páka, nakl. rovina, hydrostatika Kteribios Alexandrijský pneumatika pumpa a dlo Filón Byzantský tepl. roztažnost, páka, automat Thales z Mílétu státník, filozof, prapodstata je voda, vypoítal zatmní slunce a záplavy Pythagoras ecká matematika, stídmost, otužilost, vrnost Herón z Alexandrie ecký matematik a mechanik, využívá páky v mechanice Spoleenské uplatnní vdy a techniky

5 1) V da kulturní pojem, vytváí filozofické postupy, rozvoj nauk o pírod, posílení spoleenského života 2) Technika vliv na výkonnost, válenictví, doprava, zvyšování pohodlí, mén pi výrob, odmítnutí nadpirozených sil Empirie pozorování, hledání píin(pitvy) Experiment nedv ra ve smysly, analýza vztahu myšl. vjem a rozumu pi procesu poznávání Vytvoení teoretického poznatku Lékaské školy Kurónská, Kójská, Kindská, Sicilská, Alexandrijská, Empirická, Metodická Lékaský stav ecko léka byl emslník ím lékai byli otroci, postupn m li privilegia Stedov k 5ST- rozd lení západoímské íše 15 ST- objevení Ameriky -hierarchie: 1)panovník 2)šlechta vyšší/nižší + církev -monarchie absolutní z poátku - konstituní - indoevropský staroevropané severní Baltoslované - Slované Arabská v da navazuje a prohlubuje na antické pírodov dce observato v Bagdádu al farábího encyklopedie VŠ v kordób praktika alkohol v lékaství destilace a sublimace matematika optika kupci do Evropy Stedov k ranný 5/6 st. 12. st vrcholný st

6 pozdní 16 17/18 st 395 Z 476 V 1453 byzantská kultura LIMES ROMANUM obranný systém proti útoníkm hlavn germánm Frankové Z francká íše karlovci, kapetové V nm. královstí Chlodvík 5/6 st. rodlil zemi na purkrabství Král (dvr, služebnictvo, vojsko) Feudál vyšší, nižší Poddaní hradí feudálovi náklady na výzbroj a družinu 7-10 st. vtšina stát v Evrop knížectví Emfytense ddický pakt feudál Zemndlství 2 polný sytém úhor a ja 3 polný systém ozim, ja, úhor Obdlávání pdy oradla 1) pluh slabší brázda, s boky 2) brány od 11 st Zpsob zapahání 1) jho 3. st 2) postroj s hrudním emenem 3) chomout s postraky kon s podkovama Zdroje Energie zvíecí, lidská síla Energie vody, vtru Vodní kolo st Evropa Hlavní nositel tech. zmn mletí obilí valchování tuku pohon pil Vtrné mlýny 10 st J Evropa mletí obilí st. ostatní Evropa Oderpávání vody z dol pohon mechanizm Využití papíru a knihtisku papír 105 ína, st. do Evropy Knihtisk 5-6 st. ína derbtisk

7 1040 ína razítkový tisk 1390 Evropa kovové litery 1450 Guttenberg kovová razítka Doprava Vodní - kormidlové veslo otáivé kormidlo na zádi 8 st. ína 13. st. Evropa Silnice od 14. st. stavby silnic a most vozy 2-4. st. 2-4 kolové (kon) otáivá pední náprava rejd koáry 1. typ kapoty Prostor a as zdokonalená kapota Evropa 12. st. Hodiny pohánné vodní kolo slunení hodiny 1300 mechanické hodiny orloje po 1500 penosné hodiny, péro materiál železo a mosaz Porcelán a sklo ína porcelán podobný kamenin keramika z arab. 10. st. Byzanc popis výrovy 13. st. Itálie umlecké dílo, zrcadla!!! 15. st. echy 1. výroba 17. st. echy kišál Sklenná optika 1299 sklenné oky 1590 mikroskop - Jansen 1609 dalekohled - Galilei Stavitelství plánovité budování mst hradby, vodovody, dláždní typy staveb msta, hradby, kláštery, kostely, katedrály Hmoty devo, proutí, hlína, škvára kámen, opuka, pískovec, mramor hrázdné zdivo cihl. vyzdívka

8 doprava materiálu ru n, nosítka, kole ka, 2koláky kladkostroje kue, dev. džbery Vodárny, vodovody, vže potrubí z devných kulá, obklad. jílem kanalizace povrchová ve stedu ulice budování rybník od 15. st Velká Morava povodí eky Moravy, za knížete Mojmíra 830 Pribina 846 Rastislav vychován na dvoe Ludvíka, touha o vlastní círk. správu, obhajoba K+M v íše 880 arcibiskupství ale spory Metodje a Svatopluka 885 žáci vyvedeni z VM Svatopluk povstal proti Frankm zvýšení moci Mojmír II. VM rozchvácen Maary 906 zprávy o VM kon í eský stát vznik 9. st. bhem 10.st knížectví 1085 Vratislav titul. krále 1158 Vladislav II. titul. krále 1197 Pemysl I. privilegium F. Švábského 1198 volený král Regnum ddictví od Fridrich II. sicilský udluje Pem. I. v Bazileji. Zlatou bulu sicilskou a) ddi nost. král. titulu b) morava + pražská diecése nedílnou sou ástí. království c) ímští panovníci udlí echy v léno jen doma pijatému králi, šlechta musí pijmout, když bude šlechta protestovat mže být sesazen d). král navštvuje ímské snmy v Norimberku, Bamberku, Mersenburku, hlasuje e) korunovace v ím. král postaví 300 jezdc nebo 300 hiven stíbra f). král kurfit voli 1356 potvrzení zl.b.s. Zem koruny eské 1) právo svobodné volby krále 2) 1. kurfit 3) eský stát je nedlitelný, pod vládou 1 panovníka 1/2 14st. pipojeny další zem Inkorporace morava 1185 markrabství moravské 3 ásti Brno, Olomouc, Opava slezsko horní a dolní Lužice Horní a dolní zakoupeno Lucemburk, Braniborsko, Burgunsko

9 Obchodní cesty panovník musel zajiš ovat bezpenost msta, hradišt 3. jazyné,n,l na Patov, Bavory, Erfurt, Halle, Míše, Krkonoše, Morava, Dolní rakousko zemské stezky silnice, brány, hrady Ti bludné kruhy feudálního hospodáství 1) pda. dobytek, hnj 2) Pda, výnosy, populace 3) nástroje, pda, populace Královská msta x vnná m. x horní x soukenická x poddanská m.(málo) vznik cech(emesla), st echy asi ped manželstvím lékaské ohledání jestli je panna a jestli dokáže plodit dti v pípad, že nemže plodit, mže církev prohlásit satek za neplatný Zletilost asi v 18 letech, pak až v 21 až 24 u žen od 14 do 18 let duchovní velkostatek sedlák, dti mají jeho pdu renta od poddanných pozdji režijní velkostatek šlechta hospodaí sama a prodává produkt, najímá síly + robota pivo, víno zemdlství, pily, sklárny, tybníky v r u nás 132 klášter první do ádu Bevnovský klášter(benediktýni), klášter sv. Jií(svatojiský), Strahovský presbitariáni Hornická získávání kamene drahé kovy leštii + ezai stavební mramor, vápenec, stavby církevní a svtské, zlato a cín Hlíny stavební a hrníské glazury + polévání Rudy zlato, cín, m tzv. zvykové právo knih o hornictví a hutnictví období st zlatý vk v zakládání rybník Jakub krín z Jelan(J echy), Štpán Netolický Zlatá stoka, kanál délky 47 km, prochází Teboní Krín rybník Rožmberk 489ha 2430m dlouhá hráz, denn 1000 poddanných jako robota Svt a rybník Opatický Krín 2912 rybník celkem založeno v této dob, také Opatovický kanál Knihtisk 1/2 15 st. Laurenz J. Coster

10 1440 Johann Guttenberg zkladatel písmolijectví a typografie dále mechanizované slévadlo litery lity z písmoviny olovo, cín, antimon nap. písmolijka Klí hlukotisk Husník. svtlotisk Xylografie ilustrace odborného tisku echy 1445, 1468 Kronika Trojánská 15.st užití švabachu 1542 fraktum 1772 antikva eský slabiká sázení rychlolisy, rotaky strojní papír 3 sazei obrazy d evo ez 16/17 st. mdirytina, pozdji d evoryt, litografie, jemnozrnný vápenec (Jan Senefelder Renesance znovuzrození, obrození vznik díky umlcm, nové pochopení celku Prostor pomocí perspektivy tzv. Universum lovk odraz vesmíru, vesmír odraz lovka zrcadlo klí k pochopení p írodovdy, princip analogie srovnání s p írodou homologie Slunce srdce kosmu srdce slunce tla Mojžíš voda, vzduch,ohe,zem morfologie-minerály, rostliny, živoichové základ všeho oko pozoruje a odhaluje prostor rozum vnit ní oko posílení smysl dalekohledy, mikroskopy svt teátrum divadlo poznání speculum zrcadlo hledání muselo vznikají vdy matika, alchymie, magie, astrologie, optika, medicína, biologie, astronomie 17 st. duchovní síly zapomenuty, nástup vdy J. Keppler 2 zákony o pohybu planet G. Galilei heliocentrismus G. Bruno toí se Andrea Veralius podrobný popis lidských orgán J. Jesenius pitva William Harvey velký krevní obh Jan erný herbá Conrád Gerner Živoichopis

11 také ko ské lékaství, spisy k vinaství Koperník právní vzdlání De revolutionus Orbinu Coelestinum stran 6 svazk lenní jako ptolemajv Almagest, našel tam nemravnost 7. dubna1348 založena UK artistické fakulta, praktické fak. (medicína, práva, teologie) eši, Poláci, Sasové, Bavoi Dekret kutnohorský 3 hlasy echm, 1 nmcm úbytek studenstva, úpadek až do 1/2 17. st. Vojenské technické školy 1707 Praha, 1717 Víde, 1732 Sasko, 1776 Berlín -stavitelství a architektura a) vojenská b) umlecká Vdecké uené spolenosti Royal society Londýn 1662 Paíž Academie des Sciences 1666 KSN, AVU u nás Uilišt prmyslové reálné školy 7. LEDNA PÍSEMKA TERMÍNY LIDÍ ZIKOVA LIDÍ 1526 Habsburkové v es. zemích 1774 Feldigerova reforma povinná šk. doch. pozdji tzv. industriální školy podle region nap. vinaství, krajkaství reálka v Vídni 1827 Liberec st. škola prmyslovka v Praze 1833 Rakkovník - prm 1848 Exner Bonitzova reforma gymnázia 6 let 1869 Harnerv zákon 8 letá gym., +N výuka na VŠ gymnásia klasická reformní reformní reálná Prmysl. strojní Obch. ak.

12 Bá ské akademie založena filozofická fakulta, zrušena artistická 1829 Bá ská akademie v Píbrami, ale vzniká až Habsb. monarchie je císaství 1780 zrušení lovenství nevolnictví Josefv patent 1789 rozparcelování pdy Po Josefu II. Leopold II zavedl Direktoria o problému rozhodoval o3-5 lidí a ne jen jedinec 1. Prmyslová revoluce. zem pelom 18/19 století do 70/19st opoždní za Anglií dáno odlišným vývojem v 30 leté válce pelom dvou systém nástup za stedovké vládnoucí formy z dovršení pi budování novodobého národa - kapitalismus nejdíve zemdl. odvtví: cukrovarnictví, mlynáství, pivovarnictví, lihovarnictví textilnictví Brno skláství, porcelán, stroje, tžba uhlí, výroba železa, rozvoj stavebnictví agrárn prmyslové zem Parní stroj Denis Papin hrnec model atmosférického parního stroje Thomas Newconen parní ohívaná stroj erpání vody z dol I. Polzunov Dvojpístý, pohánl dmychadla pecí James Watt jednoinný parní stroj(patent) dvojinný parní stroj Boultonova továrna vyrábí, užití v textilu Textilnictví náklady na výrobu malé levná prac. síla vynálezy tkaní rychlolunek John Kay Jones Hargreanes zmechanizování pedení spádací stroj Richard Arkwright zdokonalení Samuel Crompton spádací mezek Edward Cartwright 1. samoinný stroj Jacquard samoinný spádací stroj ízený drnými páskami vzor Konec 18 st. potravináství zemdlské obory textilnictví(80%) S.SV echy, Morava, Slezsko kožedlnictví 6%, sklenáství(5%), kovovýroba(3%), chemická výroba(1%)

13 textil sklá ství šití uniforem, potraviná ství konzervy pro vojsko kontinentální blokáda postiženo platebnictví, omezení dovozu koloniálního zboží výroba epného cukru, náhrada cikvie ekankou rozvoj bavlná ství rozvoj bavlná ství dovoz balvny využití brambor výroba škrobu d evné sp ádací stroje zrušení blokády sp ádacích stroj sp. stroj vysoké pece d evné uhlí pro náronjší výrobky dovoz železa z Anglie železárny 1830 T inec Strojírenství zakladatelé hlavn cizinci pražská a brnnská oblast vznikají rzné strojírny Elektromechanické dílny 60/19st. nap. spojovací za ízení telgrafy, tleefony, signalizace elektrotech. podniky k ižík 1882 Plze 2. Prmyslová revoluce 60/19 st. 19/20st. mechanizace, automatizace 70-80/19st 20/30/20st echy parní stroj, turbíny, spalovací motory, elektromotory telegraf, telefon hlavn strojírenství motory, železnice, šicí stroje, zbran, a další podobory chemie 1804 císa ství 1750-Francouzská encyklopedie Diderot 17 svazk textu a další(tabulky) spolenost neznámých uenc sídlo v Olomouci vznik k pstování krásných vd a svob. umní uená spolenost Ignác Born

14 1784 K SN právo vystupovat veejn 3 proudy mat. fyz. Gestner pírodovdci Preslové, Šternberk jazykovdci a historici Dobrovský, Palacký, Jungmann AVU pro vdu a umní od 1775 Abhandlungen 1. asopis GER dále asopis pojednání K SN CZ Spolky Matice eská 1831 SIA Inger, kižík eská matice eská ES elketr. svaz eskosl. velice významný elektrotech. skupina do 30/20st. radiotech. skup. se pipojuje Spalovací motory J.s.E.Lenoir rotor pohánný svítiplynem N.Otto - + E. Langen 4 taktní spal. motor Daimler, Benz, Diesel automobilky Renault, fiat, ford, president, l+k Letectví 1783 bí Mongolfiérové balón + horký vzduch 1783 Jacques Charles Balon avodík vzlet v Praze - balon 1852 iditelná vzducholo julles Giffard 1900 pravidelný provoz Zeppelin kluzáky Lilientiag 1903 vrtulové letadlo Wrightové Tžká chemie a metalurgie umlé hmoty H. Bessemer 1855 kyselá vyzdívka pecí bí Siemensové regenerativní pec 1855 Sydney Thomas zásaditá vyzdívka sériová výroba USA WHITNEY, COLT GB pásová výroba jatka pás na pepravu zvíat práce organizoval Friedrich Taylor Umlé hmoty A. Parker celuloid

15 L. Chaedonet celulózové hedvábí L. Baekeland bakelit Hospodá ský vývoj 1/2 19 st. vídeský velkokapitál v es. zemích textilnictví, hutnictví, strojírenství, sklá ství, chemie eská buržoazie zemdlství, emeslná výroba, živnost. podnikání obchod, služby 1869 živnobanka mil.k. 277 mil. k. p edstihnutí nmeckých bank Elekt ina Luigi Galvani fyziologické pokusy s preparáty žabích stehen a sval Allexandro Votla vyvinul 1. baterii galvaniho lánek V.V. Petrov + H. Davy nezávisle na sob pozorovali a popsali elektrický oblouk Michel Farraday elelktromotor 1831 první dynamo pospsal indukci a zákony vysvtlil pojem el. mag. indukce a elektrické pole a pojem siloar Clark Max Well dkaz Faradayových experiment Hertz el. mag vlny telegraf 1. želez. telegraf. linka 50 km, 1837; W. Gooke, Ch. Wheatstone 1840 telegraf. p ístroje samuela Morse abcd transatlantický podmo ský kabel, pravidelné telegrafní spojení mezi Evropou a Amerikou telefon v USA Graham Bell 1876 Elisha Gray bezdrátová telegrafie A.S. Popov 1895 odeslal 1. radiogram Marconi kontakt radiem mezi anglií a amerikou Flemming elektronka, dioda forest trioda siemens a wheatstone zdokonalení dynama Jablokov patent na obloukovou lampu Fr. K ižík vylepšení lampy ( ) 1881 v Pa íži ocenna zlatou medailí Žárovka T.A.Edison 1879 všeobecné rozší ení el. svtla 1882 první elektrárny v LON a MILán Doprava siemens + halske 1879 berlínská výstava 1. el. lokomotiva od 1884 v ad mst tramvaje 1863 metro LON 90/19st. mnno na el. pohon

Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku. Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz

Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku. Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Historická kritéria posuzování vývoje techniky v pravěku 1. Kritéria technologická z jakého materiálu a jakým způsobem

Více

Historie vědy a techniky

Historie vědy a techniky Historie vědy a techniky Vliv renesance na technické a vědecké myšlení Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Charakteristika renesance Renesance - znovuzrození, obrození - nové uchopení celku - objeven

Více

St. Technická. vdeckých institucí Archívy. potrava - lov, sbr, kolektivní lov, specializovaný a náhodný,

St. Technická. vdeckých institucí Archívy. potrava - lov, sbr, kolektivní lov, specializovaný a náhodný, V decká disciplína p edmt studia metodologie metodika vdecká komunikace instituciální základna finance Historie od 19. století se rozdlují národní vdy od svtových v echách - s národním obrozením 1. asopis

Více

Pravěk. periodizace dle používaných materiálů ( doba kamenná, bronzová )

Pravěk. periodizace dle používaných materiálů ( doba kamenná, bronzová ) Pravěk 3miliony př. n. l. až do vzniku prvního písma: 3000let př. n. l nejdelší období v dějinách někdy nazýváme jako prehistorie česky předhistorie žádné písemné prameny, pouze hmotné (malby, sošky, nástroje,

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ http://www.chinatoday.com/culture/bamboo_and_chinese/bamboo_and_chinese_culture.htm HISTORIE A KULTURA poátek historie starovkéíny spojený s dobou

Více

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám. Obor: archeologie Typ studia: bakalářský (jedno- i dvouoborový)

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám. Obor: archeologie Typ studia: bakalářský (jedno- i dvouoborový) Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám. Obor: archeologie Typ studia: bakalářský (jedno- i dvouoborový) OKRUH A. Obecná archeologie: teorie, metodologie 1/ Archeologie jako vědecká disciplína: vymezení

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 30. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Hospodářství habsburské monarchie Klíčová

Více

VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK

VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 6. 10. 2012 Datum pilotáže: 24. 10. 2012 Metodika: prezentaci lze použít při seznámení s vývojovými druhy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_29_TECH_1.14 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Zdenka Voňková Tématický

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/01. Název materiálu: Vývojové etapy člověka. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/01. Název materiálu: Vývojové etapy člověka. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Číslo materiálu: Název materiálu: Vývojové etapy člověka Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Mgr. Petra Březinová VÝVOJOVÉ ETAPY ČLOVĚKA V PRAVĚKU Nejstarší příslušníci lidského rodu se

Více

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016 CVIČEN ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM Morfologie a klasifikace artefaktů 1. ZákladnZ kladní tvarosloví keramických nádob n a jejich částí Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická

Více

Téma: Prezentace vývoje a formování poznávání vesmíru od starověku do počátků vědecké vesmírné astronomie v kontextu historickokulturním vývojem.

Téma: Prezentace vývoje a formování poznávání vesmíru od starověku do počátků vědecké vesmírné astronomie v kontextu historickokulturním vývojem. Vyhodnocení workshopu: A přece se točí! (Vývoj kosmografie) Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 6. 12. 2010 Místo

Více

Otázka: Pravěk. Předmět: Dějepis. Přidal(a): BarboraKleckova

Otázka: Pravěk. Předmět: Dějepis. Přidal(a): BarboraKleckova Otázka: Pravěk Předmět: Dějepis Přidal(a): BarboraKleckova Období od osídlení Země prvními lidmi až po období vzniku prvních lidských civilizací; nejdelší období v dějinách lidstva, které trvalo více než

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Pravěk - Doba kamenná. Vypracovala: Jana Opluštilová

Pravěk - Doba kamenná. Vypracovala: Jana Opluštilová Pravěk - Doba kamenná Vypracovala: Jana Opluštilová Osnova Starší doba kamenná Paleolit 1.Nejstarší Paleolit 2.Starý Paleolit 3.Střední paleolit 4.Mladý Paleolit Střední doba kamenná Mezolit Mladší doba

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Druhá fáze půmyslové revoluce objevy a vynálezy

Druhá fáze půmyslové revoluce objevy a vynálezy Druhá fáze půmyslové revoluce objevy a vynálezy AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP dokáže charakterizovat druhou etapu průmyslové revoluce v jejích základních rysech, zařadí vynálezy k jejich objevitelům

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_20_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

PRAVĚK PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA

PRAVĚK PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA PRAVĚK ÚLOHA 1: Co rozumíme pod pojmem prehistorie (pravěk)? Od kterého období mluvíme o historii? PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA Existují tři teorie o původu člověka a života K život a lidé byli E život a lidé

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 2. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

PARNÍ STROJ. Petr Lukeš, Patrik Smékal. SPŠ Bruntál Kavalcova 1, Bruntál

PARNÍ STROJ. Petr Lukeš, Patrik Smékal. SPŠ Bruntál Kavalcova 1, Bruntál Stedoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací stedoškolských student na VUT PARNÍ STROJ Petr Lukeš, Patrik Smékal SPŠ Bruntál Kavalcova 1, Bruntál Parní stroj, historie, princip funkce a využití.

Více

VY_32_INOVACE_DUM.D.18! " ' () )*( +*,

VY_32_INOVACE_DUM.D.18!  ' () )*( +*, VY_32_INOVACE_DUM.D.18! " #$ $% & ' () )*( +*, $( '&$$ ) '- " $. / 0 0&&('$, *) $$ &()", 0, ' $+, ($.0& $,, $$ &()"$( '- 0$(& ( '-" $$&" $ )$$&) ($0.&( "0&(,, *( n 123 6 n 5 n n n n 4 % n n 9 n % n 7 n

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.14 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity:

Více

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek.... Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi liší a je stále nespokojen s tím, jak vypadá - je to č

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o.

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o. Podpora a vylepšení podmínek výuky Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o. Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-1-41 Vypracoval: Daniela Šťastná Výukový cíl: Žák kreslí architektonické prvky Žák přiřazuje

Více

PRAVĚK II. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o době kamenné.

PRAVĚK II. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o době kamenné. PRAVĚK II. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o době kamenné. Základní pojmy paleolit mezolit neolit eneolit přisvojovací hospodářství výrobní

Více

Dějepis - Prima. popíše základní přístupy k periodizaci dějin. jejich studia

Dějepis - Prima. popíše základní přístupy k periodizaci dějin. jejich studia - Prima Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo předmět

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Díky archeologickým nálezm v bývalých keltských hradištích (oppidech) a na pohebištích je zejmé, že Keltové mli své zrunéemeslníky.

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

Klíčová slova: Anotace:

Klíčová slova: Anotace: ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Tochovice Tochovice 76 262 81 Tochovice IČO: 71 00 72 02 E-mail: zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozd lovník. 25. kv tna 2015 35847/ENV/15 Mgr. Indráková 267 122 559. V Praze dne. j.: Vy izuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozd lovník. 25. kv tna 2015 35847/ENV/15 Mgr. Indráková 267 122 559. V Praze dne. j.: Vy izuje: Tel.: Neznámá platnost ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal editel odboru posuzování vliv na životní prost edí a integrované prevence Ministerstvo životního prost edí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozd lovník

Více

VY_32_INOVACE_DVK1101

VY_32_INOVACE_DVK1101 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1101 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Charakteristika a periodizace pravěkého umění PRAVĚK JAKO HISTORICKÉ OBDOBÍ

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.D.19 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Pravěk, starověk, středověk, novověk

Více

Ohlédnutí za technikou pro život

Ohlédnutí za technikou pro život Ohlédnutí za technikou pro život Program je uren pro studenty oboru technická a informaní výchova. Jeho absolvováním mžete získat nkteré poznatky o historii techniky, kterou bžn užíváte. Pedevším nám jde

Více

Tfiídûní hmotného majetku do odpisov ch skupin

Tfiídûní hmotného majetku do odpisov ch skupin Tfiídûní hmotného majetku do odpisov ch skupin ODPISOVÁ SKUPINA 1 PoloÏka+) SKP++) Název++++) (1 1) 01.21.11 Jen: skot plemenn (1 2) 01.21.11 Jen: skot chovn (1 3) 01.22.11 Jen: ovce chovné a plemenné

Více

Nerostné suroviny Energie Odpady

Nerostné suroviny Energie Odpady Nerostné suroviny Energie Odpady Základní zákony: Hmota a energie HMOTA : zákon zachování hmoty ENERGIE : I. a II. termodynamický zákon - "zákon zachování energie" - "zákon transformace energie" Zákon

Více

ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY

ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY 1. Historie 2. Základní pojmy 3. Skupiny automobilů 4. Vlastnosti automobilů Elektrická soustava a elektronické řízení o Vztah k podvozku: Samonosná Podvozková Materiál (ocel,

Více

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ Co to je přívlastek? - větný člen, který závisí na podstatném jméně ve větě a rozvíjí jeho význam - shodný přívlastek se shoduje v pádě s podstatným jménem, neshodný ani to - napsat

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

DOBA KAMENNÁ. Poznámky: STARŠÍ DOBA KAMENNÁ (PALEOLIT) 3 000 000 8 000 PŘ.N.L.

DOBA KAMENNÁ. Poznámky: STARŠÍ DOBA KAMENNÁ (PALEOLIT) 3 000 000 8 000 PŘ.N.L. DOBA KAMENNÁ TÉMA: DOBA KAMENNÁ - ČLENĚNÍ - učebnice str.14 DOBA KAMENNÁ - ČLENĚNÍ Starší doba kamenná (paleolit) - vývoj člověka, doba ledová, kamenné nástroje, život v tlupách Střední doba kamenná (mezolit)

Více

NEJSTARŠÍ PALEOLIT H. HABILIS. východní Afrika Olduvaj lov drobné zvěře sekáče otloukání, štípání ve skupinách řeč kruhovitá obydlí

NEJSTARŠÍ PALEOLIT H. HABILIS. východní Afrika Olduvaj lov drobné zvěře sekáče otloukání, štípání ve skupinách řeč kruhovitá obydlí VÝVOJ ČLOVĚKA PALEOLIT vývoj rodu Homo před 3 mil. let přisvojovací hospodářství od konce třetihor a čtvrtohory střídání dob ledových (pokles o 10 C) dob meziledových (nárůst o 3 C) vznik lidské kultury

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství.

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství. PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství. tab. č. 1 - stavby rodinných domů, bytových domů (vila domů) - stavby pro rodinnou

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

P R A V Ě K. Jeskynní malby

P R A V Ě K. Jeskynní malby Pravěk P R A V Ě K V pravěku lidé žili nejprve kočovně, umění se proto soustředilo spíše na drobné předměty ozdoby. Dochovaly se různé náhrdelníky, magické předměty, hliněné píšťaly, ozdobené předměty

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_32_INOVACE_104 Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název: DUM: VY_32_INOVACE_4B_2_Kultura_ve_starověkém_Řecku_věda Vyučovací

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #2810/SBE/2016-SBEM@V 2810/SBE/2016-SBEMI.j.: UZSVM/SBE/2575/2016-SBEM Kupní smlouva (movité v ci) eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128

Více

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. únor 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STŘEDOVĚK - vymezen pádem říše západořímské a objevem Ameriky

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ OBDOBÍ VÁLÍCÍCH STÁT zahrnuje krvavé 5.- 3. století p.n.l. neustálé spory knížatešeny válkami situace vyešena vítzstvím jednoho z nich -chi Š-chuang-

Více

Včas umět a znát je napořád Předškolní vzdělávání základ pro zdravý a bezpečný život EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Včas umět a znát je napořád Předškolní vzdělávání základ pro zdravý a bezpečný život EKOLOGICKÁ VÝCHOVA Včas umět a znát je napořád Předškolní vzdělávání základ pro zdravý a bezpečný život EKOLOGICKÁ VÝCHOVA = environmentální výchova, vzdělávání, osvěta (ekologická výchova) DEFINICE EVVO Výchova, osvěta

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_117 Jméno autora: Mgr. Martina Sládková Datum

Více

Nabídkový katalog výukových videopořadů

Nabídkový katalog výukových videopořadů Nabídkový katalog výukových videopořadů Ceny videopořadů jsou uváděny bez nosičů a DPH Český jazyk a literatura Máňa 231,- Kč (21 minut) Život a dílo spisovatele Jaroslava Havlíčka tak, jak na něj vzpomíná

Více

PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_ září 2012

PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_ září 2012 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_160105 15. září 2012 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Nová. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál

Více

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Č. Jméno 1 Adresa školy Adresa bydliště Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Zadání úkolů školního kola test Tematické zaměření ročníku: Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské Úkol č. 1 Bývají pravěké

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Srovnání historických období pracovní listy

Srovnání historických období pracovní listy VY_52_INOVACE_CVSD2_29_4B Ročník: 4. Srovnání historických období pracovní listy Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Tento výukový materiál je určen pro skupinovou práci

Více

Dějiny významných fyzikálních a technických objevů.

Dějiny významných fyzikálních a technických objevů. Dějiny významných fyzikálních a technických objevů. Doba před naším letopočtem 4 miliony - první stopy 2 miliony začátek doby kamenné 500 tisíc - objev ohně 200 tisíc -Homosapiensneanderthalensis 30 tisíc

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. část II. (od počátku tzv. dlouhého 19. století po současnost)

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. část II. (od počátku tzv. dlouhého 19. století po současnost) HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY část II. (od počátku tzv. dlouhého 19. století po současnost) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA za vzdáleného předchůdce kolejové dopravy doprava v kolejích (vyjeté či vyryté koleje v zemi) ve

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. 1_Chemie, historie, význam. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. 1_Chemie, historie, význam. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK období od 11. stol. do 13. stol.

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK období od 11. stol. do 13. stol. VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK období od 11. stol. do 13. stol. po r. 1000 VENKOVSKÝ ŽIVOT zlepšení zemědělství - technické novinky: zlepšení mechanismu potahu, zdokonalení pluhu Jho nebo též jařmo

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

MUZEUM VÝCHODNÍCH ECH V HRADCI KRÁLOVÉ

MUZEUM VÝCHODNÍCH ECH V HRADCI KRÁLOVÉ 104 MUZEUM VÝCHODNÍCH ECH V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Eliš ino náb eží 465, 500 01 Hradec Králové Telefony: historická budova : +420 495 512 391, +420 495 512 392, +420 495 512 462, +420 495 512 899 odborná

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_465A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registranííslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2. materiálu: VY_32_INOVACE_446 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum vytvoení:

Více

19. listopadu 2009. Zpráva vedoucího technického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice přednesená pro jednání Shromáždění delegátů dne

19. listopadu 2009. Zpráva vedoucího technického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice přednesená pro jednání Shromáždění delegátů dne Zpráva vedoucího technického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice přednesená pro jednání Shromáždění delegátů dne 19. listopadu 2009 Petr Kofer TU SD 19. listopad 2009 1 z celkem 8 Zpráva

Více

Starý paleolit. typologie: jednolící a dvoulící sekáč, archaické klíny (vč. pěstního), místně retušované úštěpy

Starý paleolit. typologie: jednolící a dvoulící sekáč, archaické klíny (vč. pěstního), místně retušované úštěpy Starý paleolit typologie: jednolící a dvoulící sekáč, archaické klíny (vč. pěstního), místně retušované úštěpy Starý paleolit předměty z organického materiálu: výjimečně se zachovají; dřevo přihrocený

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: kvarta Očekávané výstupy Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. 15. 16. KRAJINA STŘEDOVĚKU a NOVOVĚKU Pole a obecní pastviny Rybník u zaniklé středověké vesnice Změna hustoty

Více

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA LV SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.06

Více

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK 1 STŘEDOVĚK Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK období od pádu Západořímské říše (476) do objevení Ameriky Španěly (1492), v českých dějinách je za konec

Více

Pracovní list SVĚTELNÉ JEVY Jméno:

Pracovní list SVĚTELNÉ JEVY Jméno: Zadání projektu Optické jevy Časový plán: Zadání projektu, přidělení funkcí, časový a pracovní plán 9. 5. Vlastní práce 4 vyučovací hodiny do 22. 5. Prezentace 24.5. Test a odevzdání portfólií ke kontrole

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Název vzdlávacího materiálu: Benelux Belgie, Nizozemsko, Lucembursko

Název vzdlávacího materiálu: Benelux Belgie, Nizozemsko, Lucembursko Název vzdlávacího materiálu: Benelux Belgie, Nizozemsko, Lucembursko Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.13 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity:

Více

Fyzika - 4. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP 1. Základní interakce

Fyzika - 4. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP 1. Základní interakce očekávané výstupy RVP 1. ákladní interakce témata / učivo Fyzika - 4. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 3.1. 2.1. 1.1 Elementární částice proton,

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 10.12 Zpracování a

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/! http://pinhigh.info/adventuretravel/egypt/nileriversunset.jpg Území starovkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé nejvtšíeky na svt (6695

Více