Oblasti Blízký východ, Mezopotámie, Asie, Afrika, Indie, ína, ecko, Persie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblasti Blízký východ, Mezopotámie, Asie, Afrika, Indie, ína, ecko, Persie"

Transkript

1 založena polytechnika VŠ pro v dce a odborníky tzv. demonstrátoi pedvád li stroje knihovna nejmodern jší poznatky snaha osv tlit fce stroj problémy pi složitosti archiv výkres instituce získala i jeden klášter Demonstrátoi byli po 4 letech prohlášena za v dce nap. Mongobbier, Comte kabinet technických kreslí problémy demonstrátor snaha osv tlit fce v decká debata o vysv tlení fce stroj byla založena VŠ textilní mechanické odd lení zaali se do toho plést ekonomové, založena deskriptivní geometrie 2. období pesun poznatk z Francie do ENG a naopak zjistili, že Francie má velké zpožd ní, široké diskuse zkoumání principu a aplikace, veerní kurz d lník a organizátor 3 obory prmyslová chemie, mechanika a geometrie, prmyslová ekonomie pro Paížskou oblast mohl být pipravováni i pedagogové Profesor a asistent profesor teorie a asistent praxe Pedvedl stroj musely se d lat makety a modely stroj nap. zem d lské Muzeum shromaždovalo stroje Realizace mezinárodní výstavy Problémy s místem financemi, výrobci Vývoj techniky v prav ku 1) kriteria technologická materiál a zpsob výroby 2) Zpsob opatování potravy 3) Typ organizace spol. Prameny poznání 1) Paleoantropologie 2) Prehistorická archeologie 3) Etnografie Oblasti Blízký východ, Mezopotámie, Asie, Afrika, Indie, ína, ecko, Persie Starý paleolit starší doba kamenná let BC 1) Technologie št pná industrie zbran a nástroje jedno i oboustranné sekáe, p stní klíny, pravidelné p stní klíny 2) potrava sb r, kolektivní lov 3) spol. tlupy, jeskyn, ohništ, homo habilis, homo erectus Stední paleolit / BC 1) št pná industrie pravidelné epele, pitloukání - spec. nástroje drapadla, hroty, nože, škrabadla, vrtáky, rydla, ošt py, sekery, palice

2 2) lov, sb r 3) chaty s lenitým vnitkem 2. ohništ, homo sapiens neandretalis, cromagnon Mladý a pozdní paleolit BC 1) nástroje ze složených ástí, kamenná a kost ná technologie epele s paralelním ostím zbran ošt py, šípy, harpuny nástroje ke zpracování úlovk z úšt pk k opracování deva, rypadlo, škrabadla, od vy a ozdoby 2) kolektivní lov, specializovaný a náhodný, sledování zv e 3) obytné stavby, zaoblené chaty, i složitá konstrukce, projevy kultu jeskyn homo sapiens sapiens Mezolit stední doba kamenná BC 1) kamení, kosti, devo 2) LOV menší lovecké celky, jednotlivé kusy zv e, sb r, rybolov, 3) suroviny v okolí sídlišt, hustota osídlení, - ukonení paleolitu technická revoluce zbran luk, šíp, ohe(i zakládání) Neolit mladší doba kamenná BC 1) Broušená industrie výrobky kamenné, kost né, dev né zem d lské nástroje více než zbran poátky emesel( hrníství(voda, obilí), rybaení 2) poátky zem d lství ohrazování, primitivní setba, odchycování zv e a chov relativní pebytek: specializace(základní muž a žena, vývojové zem d lec a pastevec) poátky m ny, var v nádobách, kue, pivo z obilí 3) usedlý život, sídlišt velké domy nejstarší nálezy zlatý kopec, Peslenice, spodní stolika, Mlazice, Sedlec, Retek, Slovensko Mezolit domy široké 6-7 m, dlouhé až 60 pro velkorodiny hrazená nebo opevn ná obilí v povodí Labe glazury solená lesklý povrch pozd ji 2x vypalované nádoby, matriarchální vztahy, pohbívání ve skrené poloze na levé stran, kmeny bohaté Carvac Francie, Stonehenge, Venice, asi BC, tzv. balzamovai- nechali jen srdce, koení a roztoky kolem 5000 BC Sumerská civilizace kolem Eufratu a Tigridu, chovali zvíata, obilí, len

3 zavlažování z kanál, Babylonská vž, kolem 3000 BC, pero, hlinná tabulka, obrázky, znakové kódy Civilizace v údolí Indu 2500 BC, vesnice, mli i lázn a kanalizaci, hlavní ulice rovnobžné, domy z pálených cihel, balkóny a okna, kolem 1700 zemtesení, povodn a nájezdy civilizace zanikla, Ulice dláždné Chamurapi 282 zákon v zákonících, - oko za oko Chetitská civilizace umli vyrábt i železo, kolem 1800, odboovali r zné kmeny Egypt, Izraelité, Minojská a Mykénská civilizace BC pední obchodníci, msta, pístavy, paláce, hrníství, zlatnictví zlato, bronz Henrik Šíman, 1870 objevil a prozkoumal Tróju Kuická kultura dnešní Súdán, povodí Nilu, výroba železa, vlastní lostvo, Kartágo Kultura Noch 1. umlecké zboží, železo Etruskové umlci, velké hroby Sparta a Athény zemdlství a usedlý zp sob života, poátky 1. filozofických škol Peská íše BC král Kýros II Velký první velký perský král Váleníci jezdecké umní Kelt, tkalcovství, hrníství, Stavli hradišt s vesnicemi, kruhové stavby Starovk Doba kamenná BC starší doba bronzová úntická stední doba bronzová mohylová mladší doba bronzová lužická Znalosti rozvoj zemdlství, emesel, dobývání rud,(cu,au) a jejich zpracování 75-95% Cu % cínu, znalost tuhy emesla hrníství tkalcovství, horolezectví, stavebnictví výroba skla a papíru základy vd matematika, astronomie smna jantar, s l, Au, zemd. produkty Doba železná

4 BC starší rozvoj metalurgie, redukce v nízkých pecích vojenské techniky, ecko, ím, stavební techniky, hieroglyfy, Hieratické písmo, Klínové p., Fénické písmo, ecká abeceda Antická civilizace 8 ST BC konec 5 ST AD Archaické období pírodní filozofie, Miletské školy, Pythagorejci, nová ecká vda Klasické období 2/2 5 ST BC konec 4 ST BC Platonova škola Aristotelova škola Helénské období 4 ST BC 2/2 1 ST BC Alexandrijská muzea Eukleides, Archimedes, Heron ímské období 1 ST BC 5 ST AD období ímských praktik(galénos, Plimus) První Ekleici Architás z Tarentu 1/2 4 ST BC zakl. mechaniky, teorie póly, zkonstruoval 1. automat létající pták Archimédes teoretik, páka, nakl. rovina, hydrostatika Kteribios Alexandrijský pneumatika pumpa a dlo Filón Byzantský tepl. roztažnost, páka, automat Thales z Mílétu státník, filozof, prapodstata je voda, vypoítal zatmní slunce a záplavy Pythagoras ecká matematika, stídmost, otužilost, vrnost Herón z Alexandrie ecký matematik a mechanik, využívá páky v mechanice Spoleenské uplatnní vdy a techniky

5 1) V da kulturní pojem, vytváí filozofické postupy, rozvoj nauk o pírod, posílení spoleenského života 2) Technika vliv na výkonnost, válenictví, doprava, zvyšování pohodlí, mén pi výrob, odmítnutí nadpirozených sil Empirie pozorování, hledání píin(pitvy) Experiment nedv ra ve smysly, analýza vztahu myšl. vjem a rozumu pi procesu poznávání Vytvoení teoretického poznatku Lékaské školy Kurónská, Kójská, Kindská, Sicilská, Alexandrijská, Empirická, Metodická Lékaský stav ecko léka byl emslník ím lékai byli otroci, postupn m li privilegia Stedov k 5ST- rozd lení západoímské íše 15 ST- objevení Ameriky -hierarchie: 1)panovník 2)šlechta vyšší/nižší + církev -monarchie absolutní z poátku - konstituní - indoevropský staroevropané severní Baltoslované - Slované Arabská v da navazuje a prohlubuje na antické pírodov dce observato v Bagdádu al farábího encyklopedie VŠ v kordób praktika alkohol v lékaství destilace a sublimace matematika optika kupci do Evropy Stedov k ranný 5/6 st. 12. st vrcholný st

6 pozdní 16 17/18 st 395 Z 476 V 1453 byzantská kultura LIMES ROMANUM obranný systém proti útoníkm hlavn germánm Frankové Z francká íše karlovci, kapetové V nm. královstí Chlodvík 5/6 st. rodlil zemi na purkrabství Král (dvr, služebnictvo, vojsko) Feudál vyšší, nižší Poddaní hradí feudálovi náklady na výzbroj a družinu 7-10 st. vtšina stát v Evrop knížectví Emfytense ddický pakt feudál Zemndlství 2 polný sytém úhor a ja 3 polný systém ozim, ja, úhor Obdlávání pdy oradla 1) pluh slabší brázda, s boky 2) brány od 11 st Zpsob zapahání 1) jho 3. st 2) postroj s hrudním emenem 3) chomout s postraky kon s podkovama Zdroje Energie zvíecí, lidská síla Energie vody, vtru Vodní kolo st Evropa Hlavní nositel tech. zmn mletí obilí valchování tuku pohon pil Vtrné mlýny 10 st J Evropa mletí obilí st. ostatní Evropa Oderpávání vody z dol pohon mechanizm Využití papíru a knihtisku papír 105 ína, st. do Evropy Knihtisk 5-6 st. ína derbtisk

7 1040 ína razítkový tisk 1390 Evropa kovové litery 1450 Guttenberg kovová razítka Doprava Vodní - kormidlové veslo otáivé kormidlo na zádi 8 st. ína 13. st. Evropa Silnice od 14. st. stavby silnic a most vozy 2-4. st. 2-4 kolové (kon) otáivá pední náprava rejd koáry 1. typ kapoty Prostor a as zdokonalená kapota Evropa 12. st. Hodiny pohánné vodní kolo slunení hodiny 1300 mechanické hodiny orloje po 1500 penosné hodiny, péro materiál železo a mosaz Porcelán a sklo ína porcelán podobný kamenin keramika z arab. 10. st. Byzanc popis výrovy 13. st. Itálie umlecké dílo, zrcadla!!! 15. st. echy 1. výroba 17. st. echy kišál Sklenná optika 1299 sklenné oky 1590 mikroskop - Jansen 1609 dalekohled - Galilei Stavitelství plánovité budování mst hradby, vodovody, dláždní typy staveb msta, hradby, kláštery, kostely, katedrály Hmoty devo, proutí, hlína, škvára kámen, opuka, pískovec, mramor hrázdné zdivo cihl. vyzdívka

8 doprava materiálu ru n, nosítka, kole ka, 2koláky kladkostroje kue, dev. džbery Vodárny, vodovody, vže potrubí z devných kulá, obklad. jílem kanalizace povrchová ve stedu ulice budování rybník od 15. st Velká Morava povodí eky Moravy, za knížete Mojmíra 830 Pribina 846 Rastislav vychován na dvoe Ludvíka, touha o vlastní círk. správu, obhajoba K+M v íše 880 arcibiskupství ale spory Metodje a Svatopluka 885 žáci vyvedeni z VM Svatopluk povstal proti Frankm zvýšení moci Mojmír II. VM rozchvácen Maary 906 zprávy o VM kon í eský stát vznik 9. st. bhem 10.st knížectví 1085 Vratislav titul. krále 1158 Vladislav II. titul. krále 1197 Pemysl I. privilegium F. Švábského 1198 volený král Regnum ddictví od Fridrich II. sicilský udluje Pem. I. v Bazileji. Zlatou bulu sicilskou a) ddi nost. král. titulu b) morava + pražská diecése nedílnou sou ástí. království c) ímští panovníci udlí echy v léno jen doma pijatému králi, šlechta musí pijmout, když bude šlechta protestovat mže být sesazen d). král navštvuje ímské snmy v Norimberku, Bamberku, Mersenburku, hlasuje e) korunovace v ím. král postaví 300 jezdc nebo 300 hiven stíbra f). král kurfit voli 1356 potvrzení zl.b.s. Zem koruny eské 1) právo svobodné volby krále 2) 1. kurfit 3) eský stát je nedlitelný, pod vládou 1 panovníka 1/2 14st. pipojeny další zem Inkorporace morava 1185 markrabství moravské 3 ásti Brno, Olomouc, Opava slezsko horní a dolní Lužice Horní a dolní zakoupeno Lucemburk, Braniborsko, Burgunsko

9 Obchodní cesty panovník musel zajiš ovat bezpenost msta, hradišt 3. jazyné,n,l na Patov, Bavory, Erfurt, Halle, Míše, Krkonoše, Morava, Dolní rakousko zemské stezky silnice, brány, hrady Ti bludné kruhy feudálního hospodáství 1) pda. dobytek, hnj 2) Pda, výnosy, populace 3) nástroje, pda, populace Královská msta x vnná m. x horní x soukenická x poddanská m.(málo) vznik cech(emesla), st echy asi ped manželstvím lékaské ohledání jestli je panna a jestli dokáže plodit dti v pípad, že nemže plodit, mže církev prohlásit satek za neplatný Zletilost asi v 18 letech, pak až v 21 až 24 u žen od 14 do 18 let duchovní velkostatek sedlák, dti mají jeho pdu renta od poddanných pozdji režijní velkostatek šlechta hospodaí sama a prodává produkt, najímá síly + robota pivo, víno zemdlství, pily, sklárny, tybníky v r u nás 132 klášter první do ádu Bevnovský klášter(benediktýni), klášter sv. Jií(svatojiský), Strahovský presbitariáni Hornická získávání kamene drahé kovy leštii + ezai stavební mramor, vápenec, stavby církevní a svtské, zlato a cín Hlíny stavební a hrníské glazury + polévání Rudy zlato, cín, m tzv. zvykové právo knih o hornictví a hutnictví období st zlatý vk v zakládání rybník Jakub krín z Jelan(J echy), Štpán Netolický Zlatá stoka, kanál délky 47 km, prochází Teboní Krín rybník Rožmberk 489ha 2430m dlouhá hráz, denn 1000 poddanných jako robota Svt a rybník Opatický Krín 2912 rybník celkem založeno v této dob, také Opatovický kanál Knihtisk 1/2 15 st. Laurenz J. Coster

10 1440 Johann Guttenberg zkladatel písmolijectví a typografie dále mechanizované slévadlo litery lity z písmoviny olovo, cín, antimon nap. písmolijka Klí hlukotisk Husník. svtlotisk Xylografie ilustrace odborného tisku echy 1445, 1468 Kronika Trojánská 15.st užití švabachu 1542 fraktum 1772 antikva eský slabiká sázení rychlolisy, rotaky strojní papír 3 sazei obrazy d evo ez 16/17 st. mdirytina, pozdji d evoryt, litografie, jemnozrnný vápenec (Jan Senefelder Renesance znovuzrození, obrození vznik díky umlcm, nové pochopení celku Prostor pomocí perspektivy tzv. Universum lovk odraz vesmíru, vesmír odraz lovka zrcadlo klí k pochopení p írodovdy, princip analogie srovnání s p írodou homologie Slunce srdce kosmu srdce slunce tla Mojžíš voda, vzduch,ohe,zem morfologie-minerály, rostliny, živoichové základ všeho oko pozoruje a odhaluje prostor rozum vnit ní oko posílení smysl dalekohledy, mikroskopy svt teátrum divadlo poznání speculum zrcadlo hledání muselo vznikají vdy matika, alchymie, magie, astrologie, optika, medicína, biologie, astronomie 17 st. duchovní síly zapomenuty, nástup vdy J. Keppler 2 zákony o pohybu planet G. Galilei heliocentrismus G. Bruno toí se Andrea Veralius podrobný popis lidských orgán J. Jesenius pitva William Harvey velký krevní obh Jan erný herbá Conrád Gerner Živoichopis

11 také ko ské lékaství, spisy k vinaství Koperník právní vzdlání De revolutionus Orbinu Coelestinum stran 6 svazk lenní jako ptolemajv Almagest, našel tam nemravnost 7. dubna1348 založena UK artistické fakulta, praktické fak. (medicína, práva, teologie) eši, Poláci, Sasové, Bavoi Dekret kutnohorský 3 hlasy echm, 1 nmcm úbytek studenstva, úpadek až do 1/2 17. st. Vojenské technické školy 1707 Praha, 1717 Víde, 1732 Sasko, 1776 Berlín -stavitelství a architektura a) vojenská b) umlecká Vdecké uené spolenosti Royal society Londýn 1662 Paíž Academie des Sciences 1666 KSN, AVU u nás Uilišt prmyslové reálné školy 7. LEDNA PÍSEMKA TERMÍNY LIDÍ ZIKOVA LIDÍ 1526 Habsburkové v es. zemích 1774 Feldigerova reforma povinná šk. doch. pozdji tzv. industriální školy podle region nap. vinaství, krajkaství reálka v Vídni 1827 Liberec st. škola prmyslovka v Praze 1833 Rakkovník - prm 1848 Exner Bonitzova reforma gymnázia 6 let 1869 Harnerv zákon 8 letá gym., +N výuka na VŠ gymnásia klasická reformní reformní reálná Prmysl. strojní Obch. ak.

12 Bá ské akademie založena filozofická fakulta, zrušena artistická 1829 Bá ská akademie v Píbrami, ale vzniká až Habsb. monarchie je císaství 1780 zrušení lovenství nevolnictví Josefv patent 1789 rozparcelování pdy Po Josefu II. Leopold II zavedl Direktoria o problému rozhodoval o3-5 lidí a ne jen jedinec 1. Prmyslová revoluce. zem pelom 18/19 století do 70/19st opoždní za Anglií dáno odlišným vývojem v 30 leté válce pelom dvou systém nástup za stedovké vládnoucí formy z dovršení pi budování novodobého národa - kapitalismus nejdíve zemdl. odvtví: cukrovarnictví, mlynáství, pivovarnictví, lihovarnictví textilnictví Brno skláství, porcelán, stroje, tžba uhlí, výroba železa, rozvoj stavebnictví agrárn prmyslové zem Parní stroj Denis Papin hrnec model atmosférického parního stroje Thomas Newconen parní ohívaná stroj erpání vody z dol I. Polzunov Dvojpístý, pohánl dmychadla pecí James Watt jednoinný parní stroj(patent) dvojinný parní stroj Boultonova továrna vyrábí, užití v textilu Textilnictví náklady na výrobu malé levná prac. síla vynálezy tkaní rychlolunek John Kay Jones Hargreanes zmechanizování pedení spádací stroj Richard Arkwright zdokonalení Samuel Crompton spádací mezek Edward Cartwright 1. samoinný stroj Jacquard samoinný spádací stroj ízený drnými páskami vzor Konec 18 st. potravináství zemdlské obory textilnictví(80%) S.SV echy, Morava, Slezsko kožedlnictví 6%, sklenáství(5%), kovovýroba(3%), chemická výroba(1%)

13 textil sklá ství šití uniforem, potraviná ství konzervy pro vojsko kontinentální blokáda postiženo platebnictví, omezení dovozu koloniálního zboží výroba epného cukru, náhrada cikvie ekankou rozvoj bavlná ství rozvoj bavlná ství dovoz balvny využití brambor výroba škrobu d evné sp ádací stroje zrušení blokády sp ádacích stroj sp. stroj vysoké pece d evné uhlí pro náronjší výrobky dovoz železa z Anglie železárny 1830 T inec Strojírenství zakladatelé hlavn cizinci pražská a brnnská oblast vznikají rzné strojírny Elektromechanické dílny 60/19st. nap. spojovací za ízení telgrafy, tleefony, signalizace elektrotech. podniky k ižík 1882 Plze 2. Prmyslová revoluce 60/19 st. 19/20st. mechanizace, automatizace 70-80/19st 20/30/20st echy parní stroj, turbíny, spalovací motory, elektromotory telegraf, telefon hlavn strojírenství motory, železnice, šicí stroje, zbran, a další podobory chemie 1804 císa ství 1750-Francouzská encyklopedie Diderot 17 svazk textu a další(tabulky) spolenost neznámých uenc sídlo v Olomouci vznik k pstování krásných vd a svob. umní uená spolenost Ignác Born

14 1784 K SN právo vystupovat veejn 3 proudy mat. fyz. Gestner pírodovdci Preslové, Šternberk jazykovdci a historici Dobrovský, Palacký, Jungmann AVU pro vdu a umní od 1775 Abhandlungen 1. asopis GER dále asopis pojednání K SN CZ Spolky Matice eská 1831 SIA Inger, kižík eská matice eská ES elketr. svaz eskosl. velice významný elektrotech. skupina do 30/20st. radiotech. skup. se pipojuje Spalovací motory J.s.E.Lenoir rotor pohánný svítiplynem N.Otto - + E. Langen 4 taktní spal. motor Daimler, Benz, Diesel automobilky Renault, fiat, ford, president, l+k Letectví 1783 bí Mongolfiérové balón + horký vzduch 1783 Jacques Charles Balon avodík vzlet v Praze - balon 1852 iditelná vzducholo julles Giffard 1900 pravidelný provoz Zeppelin kluzáky Lilientiag 1903 vrtulové letadlo Wrightové Tžká chemie a metalurgie umlé hmoty H. Bessemer 1855 kyselá vyzdívka pecí bí Siemensové regenerativní pec 1855 Sydney Thomas zásaditá vyzdívka sériová výroba USA WHITNEY, COLT GB pásová výroba jatka pás na pepravu zvíat práce organizoval Friedrich Taylor Umlé hmoty A. Parker celuloid

15 L. Chaedonet celulózové hedvábí L. Baekeland bakelit Hospodá ský vývoj 1/2 19 st. vídeský velkokapitál v es. zemích textilnictví, hutnictví, strojírenství, sklá ství, chemie eská buržoazie zemdlství, emeslná výroba, živnost. podnikání obchod, služby 1869 živnobanka mil.k. 277 mil. k. p edstihnutí nmeckých bank Elekt ina Luigi Galvani fyziologické pokusy s preparáty žabích stehen a sval Allexandro Votla vyvinul 1. baterii galvaniho lánek V.V. Petrov + H. Davy nezávisle na sob pozorovali a popsali elektrický oblouk Michel Farraday elelktromotor 1831 první dynamo pospsal indukci a zákony vysvtlil pojem el. mag. indukce a elektrické pole a pojem siloar Clark Max Well dkaz Faradayových experiment Hertz el. mag vlny telegraf 1. želez. telegraf. linka 50 km, 1837; W. Gooke, Ch. Wheatstone 1840 telegraf. p ístroje samuela Morse abcd transatlantický podmo ský kabel, pravidelné telegrafní spojení mezi Evropou a Amerikou telefon v USA Graham Bell 1876 Elisha Gray bezdrátová telegrafie A.S. Popov 1895 odeslal 1. radiogram Marconi kontakt radiem mezi anglií a amerikou Flemming elektronka, dioda forest trioda siemens a wheatstone zdokonalení dynama Jablokov patent na obloukovou lampu Fr. K ižík vylepšení lampy ( ) 1881 v Pa íži ocenna zlatou medailí Žárovka T.A.Edison 1879 všeobecné rozší ení el. svtla 1882 první elektrárny v LON a MILán Doprava siemens + halske 1879 berlínská výstava 1. el. lokomotiva od 1884 v ad mst tramvaje 1863 metro LON 90/19st. mnno na el. pohon

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.14 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity:

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

Nejstarší formy komunikace Epocha znamení a signál Epocha mluvení a jazyka Epocha psaní, knihtisku Epocha masových médií

Nejstarší formy komunikace Epocha znamení a signál Epocha mluvení a jazyka Epocha psaní, knihtisku Epocha masových médií Nejstarší formy komunikace Epocha znamení a signál Epocha mluvení a jazyka Epocha psaní, knihtisku Epocha masových médií Masová komunikace je dnes považována za samozejmost! Dnes pedávání a doruování informací

Více

VY_32_INOVACE_Z1.03. Název vzdlávacího materiálu: Perský záliv a Arabský poloostrov. Autor: Mgr. Martin Kovaka

VY_32_INOVACE_Z1.03. Název vzdlávacího materiálu: Perský záliv a Arabský poloostrov. Autor: Mgr. Martin Kovaka Název vzdlávacího materiálu: Perský záliv a Arabský poloostrov. Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.03 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie Asie Struný popis aktivity: Zápis a studijní

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Pravěk. Dělení pravěku. Homo: Nálezy:

Pravěk. Dělení pravěku. Homo: Nálezy: Pravěk Pravěk je nejdelší období ve vývoji člověka. Stáří planety je 4,5 miliardy let, živá příroda je stará 1,5-2 miliardy let. Z hlediska geologického řadíme pravěk do období třetihor - čtvrtohor. V

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

Život v pravěku. Základní pojmy. Přirozená dělba práce. Přisvojovací hospodářství. Výrobní hospodářství. Společenská dělba práce

Život v pravěku. Základní pojmy. Přirozená dělba práce. Přisvojovací hospodářství. Výrobní hospodářství. Společenská dělba práce Život v pravěku Základní pojmy Přisvojovací hospodářství sběr plodin a lov zvěře Výrobní hospodářství pěstování rostlin a chov dobytka Přirozená dělba práce dělba práce mezi mužem a ženou Společenská dělba

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/! http://one.arch.tamu.edu/news/2012/1/9/locomotive-rails-1896/ Zdokonalený parní stroj skotského vynálezce Jamese Watta byl nejprve užit pi oderpávání

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Spalovací motor je mechanický tepelný

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK doba od počátku lidských dějin po první starověké státy u nás trvá až do příchodu slovanských kmenů v 6. století n.l.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Průmysl. kvarta 16.3.2011. Pavel TAIBR GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz

Průmysl. kvarta 16.3.2011. Pavel TAIBR GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz Průmysl kvarta Průmysl Co je to materiální? Základ materiální produkce Funkce: Výroba energií a surovin, výrobních a spotřebních prostředků Vyvíjí se z řemesel od 18. století (manufaktury) dodnes Průmyslové

Více

maturitní témata pro školní rok 2011/2012

maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Bydlení eská republika Cestování Další anglicky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

02 Člověk a společnost Učební list

02 Člověk a společnost Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 02 Člověk a společnost

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Knihovna = dokumenty Písmo a písemnictví (paleografie) Předstupeň písma např. piktografy, uzlové, klínové, hieroglyfy Vznik písma před cca 5000 lety Materiály kámen,

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů.

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů. KDE SE VZAL ČLOVĚK? NÁBOŽENSTVÍ Člověk byl stvořen bohem. Bůh Hospodin udělal člověka z hlíny a vdechl do jeho chřípí život. Dal mu jméno Adam, tj. muž ze země. Stvořil pro něho ráj Eden. (Ivan Olbracht:

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Historie jinak Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Programy pro školy realizuje Boii za podpory Pardubického kraje. Objednáním programu podporujete činnost spolku. Vážení učitelé, Představujeme

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Motto: No man is civilised or mentally adult until he realises that the past, the present, and the future are indivisible.

Více

Vitruvius : Deset knih o architektue

Vitruvius : Deset knih o architektue Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l.

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

K HISTORII PRŮMYSLU A TECHNIKY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU III.

K HISTORII PRŮMYSLU A TECHNIKY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU III. Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Společností pro dějiny věd a techniky pořádá dvoudenní odborný seminář na téma K HISTORII PRŮMYSLU

Více

Průmysl význam, členění, lokalizace VY_32_INOVACE_Z.3.02 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013

Průmysl význam, členění, lokalizace VY_32_INOVACE_Z.3.02 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie Vznik a vývoj rurální sociologie Rurální sociologie specializovaná sociologická disciplína z lat. rural = venkov (v tomto případě fyzický i sociální prostor včetně zemědělství) aplikuje sociologické otázky

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH36

DUM VY_52_INOVACE_12CH36 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH36 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Přednáška 1. Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný rychlý přenos informací - pošta

Přednáška 1. Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný rychlý přenos informací - pošta HISTORIE DOPRAVY A SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ YSKL Část stavba pozemních komunikací Přednáška 1 ROZVOJ CEST - SILNIC Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.16 Název vzdlávacího materiálu: Rusko a bývalé státy SSSR (Asie) Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity: Zápis

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Antropogeneze člověka. PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015

Antropogeneze člověka. PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015 Antropogeneze člověka PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015 Byl jednou jeden člověk https://www.youtube.com/watch?v=zwzxpiessxk Sledujte film, vytvořte myšlenkovou

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

HISTORIE CHEMIE. Výukový materiál pro vybrané základní školy v rámci projektu

HISTORIE CHEMIE. Výukový materiál pro vybrané základní školy v rámci projektu HISTORIE CHEMIE Výukový materiál pro vybrané základní školy v rámci projektu Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0018

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Renesanční pedagogika (14. 16. stol.) intenzivní kulturní a hospodářský rozvoj v Evropě nové možnosti pro lidi, vznik nových manufaktur, oslabení vlivu církve, objevné cesty (Asie, Afrika, Amerika); rozvoj

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství Jsme firma zabývající se výrobou převodovek a ozubených kol. MKV Ozubená kola s.r.o. je specializovaná na vývoj, konstrukci a výrobu mechanických převodovek s ozubenými koly se zaměřením na obory: Těžební

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více