Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice"

Transkript

1 Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice S radosťou a nadšením poznávame svet Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia štátne Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy Dátum prerokovania v rade školy Platnosť výchovného programu od do Zriaďovateľ Obec Sedlice Riaditeľ školy:

2 1. Poslanie a ciele výchovy v školskom klube detí Charakteristika ŠKD ŠKD je súčasťou základnej školy. Nachádza sa v hlavnej budove školy, na činnosť je vyčlenená samostatná miestnosť. Na realizáciu činností je k dispozícii aj žiacka knižnica, telocvičňa, počítačová učebňa, areál školského ihriska s hojdačkami. Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni. Charakteristika žiakov Výchova a vzdelávanie sú zabezpečené v jednom oddelení, ktoré navštevujú žiaci ročníka, niektorí z nich sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na škole máme veľa záujmových útvarov a pobočku základnej umeleckej školy, ktoré navštevujú aj žiaci zapísaní v ŠKD. Zohľadňujeme požiadavky rodičov a žiakov uvoľňujeme podľa ich potrieb v rôznom čase. Takéto špecifické podmienky sú na organizáciu a plnenie cieľov výchovy a vzdelávania značne náročné. Spolupráca s rodičmi Rodičia sa zúčastňujú na triednych aktívoch. Pri riešení výchovných problémov spolupracujú s vychovávateľkou. Ciele Kľúčové kompetencie a osobnosť žiaka sa rozvíjajú prostredníctvom realizácie nižšie uvedených hlavných výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať realizovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov v jednotlivých tematických oblastiach výchovy a aktivitách. Našimi cieľmi sú : posilňovať humánne, priateľské vzťahy medzi žiakmi, rozvíjať prosociálne správanie žiakov s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí, potrieb a záujmov, motivovať žiakov k radostnému a spokojnému pobytu v školskom klube, vytvárať pre žiakov také podmienky, aby mal každý žiak možnosť v čase mimo vyučovania rozvíjať poznatky získané v škole, výchovno-vzdelávaciu činnosť orientovať na dodržiavanie princípov etickej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, zvyšovať podiel samostatnej práce žiakov, učiť estetickému cíteniu a vnímaniu,

3 viesť žiakov k zdvorilosti, komunikatívnosti a empatii, upevňovať postoje, ktoré vedú k spolupráci a pomoci druhému, učiť žiakov zodpovednosti a dodržiavaniu pravidiel, pestovať kladný vzťah k prírode a prostrediu v ktorom žijeme, učiť dodržiavať čistotu a osobnú hygienu, viesť žiakov k pohybovej aktivite, rozvíjať kľúčové kompetencie žiaka ŠKD na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam. Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti Sú to postupy, metódy, zásady a prostriedky, ktorými vychovávateľka rozvíja kľúčové kompetencie žiakov. Ide hlavne o vytvorenie prostredia, ktoré žiakov motivuje k práci. Vzdelávanie, ktoré prebieha v našom ŠKD vychádza čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti, potreby zamestnávať sa a hrať sa s ostatnými. Program je realizovaný formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca), ponukou odpočinkových, rekreačných aktivít a prípravy na vyučovanie. Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti: pozorovanie, získavanie skúseností prežívaním, experimentovanie, hra, individuálna práca, vlastná tvorba, aktivizujúce hry, práca vo dvojici, v skupine, partnerská výuka, samostatné a skupinové riešenie problémov, hodnotenie, sebahodnotenie Metódy používané pri riadenej činnosti: rozprávanie, dramatizácia, vychádzka, vysvetlenie, vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií, rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu prezentácia výsledkov a pod. Forma výchovy a vzdelávania: poldenná, v poobedňajších hodinách Pri všetkých aktivitách v školskom klube sú rešpektované požiadavky na voľný čas žiaka: požiadavka pedagogického ovplyvňovania voľného času, keď vychovávateľka navodzuje a motivuje činnosť a oceňuje výkony detí, požiadavka dobrovoľnosti, keď sa dieťa zapojí do primeranej činnosti na základe vlastného záujmu a dobrej motivácie, 3

4 požiadavka aktivity, kde je činnosť volená tak, aby v nich mohli byť úspešné všetky deti, aby sa čiastočne zúčastňovali na tvorbe a príprave činnosti, na ich realizácii aj hodnotení. Kompetencie žiaka ŠKD Ide o kľúčové kompetencie, ktoré sa rozvíjajú prostredníctvom rôznych metód a foriem práce pri plnení výchovno-vzdelávacích cieľov. Je to súbor vedomostí, zručností a návykov, ktoré zodpovedajú jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD. Kompetencie učiť sa učiť rieši nové, neznáme úlohy a situácie zúčastňuje sa vedomostných súťaží prejavuje záujem o nové informácie Komunikačné kompetencie zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor vypočuje si opačný názor rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT prijíma spätnú väzbu Sociálne kompetencie pomenuje svoje potreby, city a pocity zvládne jednoduché stresové situácie vlastným postupom rieši jednoduché konflikty presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti rešpektuje úlohy skupiny efektívne spolupracuje v skupine uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením uvedomuje si potreby ostatných žiakov poskytne pomoc alebo pomoc privolá Pracovné kompetencie prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh plánuje a hodnotí svoje činnosti prijíma nové informácie a poznatky dokončí prácu kultivuje svoju vytrvalosť plní si svoje povinností 4

5 ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život rozvíja manuálne zručnosti Občianske kompetencie uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám Kultúrne kompetencie pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie rešpektuje iné kultúry a zvyky prijíma kultúrne podnety je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine ovláda základy kultúrneho správania kultivuje svoj talent. Tematické oblasti výchovy Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy: vzdelávacia spoločensko-vedná pracovno-technická prírodovedno-environmentálna esteticko-výchovná telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) Cieľové zameranie výchovných oblastí Vzdelávacia oblasť rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa 5

6 získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu Spoločensko-vedná oblasť spolurozhodovať o živote v skupine rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie prejavovať úctu k rodičom, starším osobám prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa vyjadrovať svoj názor vedieť vypočuť opačný názor využívať všetky dostupné formy komunikácie rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať Pracovno-technická oblasť vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu vedieť spolupracovať so skupinou získavať základy zručností potrebných pre praktický život získať základné zručnosti pri tvorbe jednoduchých projektov Prírodovedno-environmentálna oblasť pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia Esteticko-výchovná oblasť posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí rozvíjať základy vzťahu k umeniu rozvíjať talent a špecifické schopnosti rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia objavovať krásu v bežnom živote 6

7 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť kultivovať základné hygienické návyky rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy poznať základné princípy zdravého životného štýlu rozvíjať športový talent a schopnosti 3. Výchovný plán Tematické oblasti výchovy: Názov tematických oblastí výchovy: Minimálny počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít v oddelení ŠKD: I. odd. Vzdelávacia oblasť 165 Spoločensko-vedná oblasť 33 Pracovno-technická oblasť 33 Prírodovedno-environmentálna oblasť 33 Esteticko-výchovná oblasť 33 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 33 7

8 4. Výchovné štandardy Obsahový štandard Vzdelávacia oblasť Výkonový štandard Gramatické a matematické cvičenie. Aplikovať gram. pravidlá a teoretické vedomosti pri písaní gramatických cvičení. Samostatne riešiť numerické príklady a slovné úlohy. Techniky učenia, sebavzdelávanie. Práca s informačnými zdrojmi. Zmyslové hry, pracovné listy. Čítanie textu, čítanie s porozumením reprodukcia príbehu. Doplňovačky, hlavolamy, rébusy, krížovky, hádanky, sudoku. Didaktické hry. Uplatňovať základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov. Vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovávať ich a využívať vo svojom učení. Vnímať a spracovať zmyslami rôzne podnety a adekvátne ich použiť v hre. Samostatne riešiť jednoduché úlohy. Správne vyslovovať a ústne realizovať text s uplatnením suprasegmentálnych javov. Porozumieť významu textu. Prerozprávať obsah prečítaného príbehu. Vybrať, doplniť vhodné tvary, písmená, číslice, znaky, symboly, slová. Aplikovať a prehlbovať získané vedomosti v hre. Obsahový štandard Spolupráca, zodpovednosť, pozitívna klíma v oddelení, školský poriadok. Spoločensko-vedná oblasť Výkonový štandard Spolurozhodovať o živote v skupine, ústretovo komunikovať s deťmi v oddelení, dodržiavať školský poriadok. Úcta k rodičom a ostatným ľuďom, tolerancia. Štátne sviatky, pamätné dni, významné udalosti. Emócie, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta Prejavovať úctu k rodičom, starším, tolerovať odlišnosti. Poznať a pochopiť význam sviatkov. Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie. 8

9 Život so zdravotným postihnutím, predsudok, vzťah k handicapovaným deťom. Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, moje práva, tvoje práva. Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov, mládeže. Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia. Vzťahy v kolektíve, konflikt, spolužitie bez násilia. Asertivita, asertívne správanie. Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, monológ. Moja rodina, domov. Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine. Práca s počítačom, vzdelávacie hry. Práca s internetom. Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, odmietnutie, oslovenie, stolovanie. Akceptovať osoby so zdravotným postihnutím. Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských práv a základných slobôd. Prejavovať hrdosť k národným hodnotám a tradíciám SR. Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa, správať sa v skupine podľa spoločenských noriem a pravidiel. Samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty v oddelení nenásilnou formou. Obhajovať svoje názory. Vypočuť si opačný názor, vysloviť svoj názor a prijať názor iných. Vážiť si rodičov, starších ľudí, rozprávať o rodine, domove. Opísať spôsoby pomoci v rodine, rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej a rozvrátenej rodine. Preukázať vedomosti a zručnosti pri práci s počítačom. Vyhľadávať informácie a obrázky na internete, vyhľadávať detské webové stránky a on-line hry. Kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa. Obsahový štandard Pracovno-technická oblasť Výkonový štandard Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v šatni, v školskej jedálni a areáli školy. Profesie. Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky. Preukázať základné zručnosti potrebné pre praktický život. Oboznámiť sa s rôznymi profesiami, uvedomiť si dôležitosť každého povolania. 9

10 Kolektívne práce, spolupráca. Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, výrobok, darček. Jednoduchý projekt. Konštruktívne hry. Upevňovať vzťahy spoločnou činnosťou. Uvedomiť si význam osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu. Pracovať s rôznym materiálom. Využívať netradičné pracovné postupy. Zhotoviť výrobok, darček. Získať základné zručnosti pri tvorbe jednoduchých projektov. Vytvoriť jednoduché modely zo stavebníc a iného materiálu. Obsahový štandard Prírodovedno-environmentálna oblasť Výkonový štandard Príroda rastliny a živočíchy, živá a neživá príroda, zmeny v prírode. Šetrenie energiami, vodou. Odpad a životné prostredie. Ochrana prírody. Chránené územia, rastliny a živočíchy. Starostlivosť o izbové rastliny. Pozorovať prírodu, pomenovať zmeny v jednotlivých ročných obdobiach, rozlišovať živú a neživú prírodu. Oboznámiť sa s rôznymi druhmi energie a spôsobmi šetrenia, oboznámiť sa s významom vody pre človeka a prírodu a spôsobom jej šetrenia. Oboznámiť sa s vplyvom odpadových látok na životné prostredie. Triediť odpad. Tvorivo využiť odpad. Formulovať a uplatňovať základné princípy ochrany životného prostredia. Poznať zákonom chránené rastliny, živočíchy a chránené územia. Ošetrovať izbové rastliny. Obsahový štandard Esteticko-výchovná oblasť Výkonový štandard Kultúrne pamiatky, ľudové tradície zvyky, povesti. Úprava oddelenia, úprava zovňajšku. Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám, opísať ľudové tradície a zvyky, reprodukovať obsah slovenskej povesti. Podieľať sa na jednoduchej estetickej úprave prostredia a svojej osoby. 10

11 Veľká noc, Deň matiek, Vianoce. Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio nahrávka, rozprávka. Školská knižnica. Výtvarné techniky, hudobné, literárne činnosti, umenie. Dramatizácia, ilustrácia a reprodukcia rozprávky, príbehu. Uvedomiť si význam sviatkov pre človeka a jeho blízkych. Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote. Orientovať sa v školskej knižnici, vyhľadávať knihy podľa vlastných záujmov. Spoznávať spisovateľov. Preukázať talent a špecifické schopnosti. Vyjadriť pozitívny vzťah k umeniu. Prezentovať vlastné tvorivé schopnosti. Obsahový štandard Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Výkonový štandard Hygiena, vetranie, telovýchovné chvíľky. Prechádzka, cvičenie a hry v telocvični, na školskom dvore, relaxačné cvičenie. Nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby. Bezpečnosť pri hrách a športovaní. Prvá pomoc. Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce s odpočinkom, obliekanie podľa ročných období. Dopravné značky, predpisy, bezpečnosť na cestách. Dodržiavať základné hygienické návyky. Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom. Uvedomiť si škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog pre zdravie človeka. Dodržiavať zásady bezpečnosti pri hrách a športovaní. Poznať zásady pri poskytovaní prvej pomoci. Uvedomiť si a uplatňovať základné princípy zdravého životného štýlu. Osvojiť si dopravné značky a predpisy. Rešpektovať pravidlá cestnej premávky. 11

12 5. Výchovné osnovy Vzdelávacia oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, zásady, prostriedky I. oddelenie Minimálny počet VVČ Písať samostatne a úhľadne domáce úlohy. Správne vyslovovať a ústne realizovať text s uplatnením suprasegmentálnych javov. Porozumieť významu textu. Prerozprávať obsah prečítaného príbehu. Orientovať sa v slovníkoch, encyklopédiách, učebniciach, vybrať informácie o zvolenom objekte. Uplatňovať základy rôznych techník učenia sa. Vybrať, doplniť vhodné tvary, písmená, číslice, znaky, symboly, slová. Domáce úlohy. Čítanie textu, čítanie s porozumením reprodukcia príbehu. Práca s encyklopédiou a slovníkom, učebnicou, sebavzdelávanie. Doplňovačky, hlavolamy, rébusy, krížovky, hádanky Primeranosť Povzbudenie Učebnice, zošity Povzbudenie Motivačné hodnotenie Hlasné čítanie Knihy, učebnice Názornosť Postupnosť Primeranosť Prezentácia Encyklopédie, slovníky, učebnice Samostatná práca Aplikovať a prehlbovať získané vedomosti v hre. Didaktické hry Primeranosť 15 Vnímať a spracovať zmyslami rôzne Zmyslové hry, PL Primeranosť 15 1

13 podnety a adekvátne ich použiť v hre. Samostatne riešiť jednoduché úlohy. Pracovné listy Spoločensko-vedná oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, zásady, prostriedky I. oddelenie Minimálny počet VVČ Obhajovať svoje názory. Vypočuť si opačný názor, vysloviť svoj názor a prijať názor iných. Spolurozhodovať o živote v skupine ústretovo komunikovať s deťmi v oddelení, dodržiavať školský poriadok. Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie. Prejavovať úctu k rodičom, starším, tolerovať odlišnosti. Asertivita, asertívne správanie, jednoduché techniky. Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg a monológ. Spolupráca, zodpovednosť, pozitívna klíma v oddelení, školský poriadok Emócie, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta Úcta k rodičom a ostatným ľuďom, tolerancia Hry na presadzovanie Tréning Aktivačné hry Argumentácia Kooperačné hry Hry na dôveru Povzbudenie Hry na úprimnosť Hry na vciťovanie Rozprávka Hry na vciťovanie

14 Akceptovať osoby so zdravotným postihnutím. Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských práv a základných slobôd. Prejavovať hrdosť k národným hodnotám a tradíciám SR. Kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa. Preukázať vedomosti a zručnosti pri práci s počítačom. Vyhľadávať informácie a obrázky na internete, vyhľadávať detské webové stránky a on-line hry. Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa. Život so zdravotným postihnutím, vzťah k deťom s handicapom. Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, moje práva, tvoje práva. Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov, mládeže. Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, odmietnutie, oslovenie, stolovanie. Práca s počítačom, vzdelávacie hry. Práca s internetom. Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia. Rozprávka Obrázky Hry na vciťovane Hry na riešenie konfliktov Hry na dôveru Výtvarná práca Rozprávka Kvíz Obrazový materiál Tréning Primeranosť Názornosť Vlastná práca Prezentácia Riešenie úloh PC, internet Tréning Samostatne Vzťahy 3 14

15 a kriticky riešiť jednoduché konflikty v oddelení nenásilnou formou. Opísať spôsoby pomoci v rodine, rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej a rozvrátenej rodine. Vážiť si rodičov, starších ľudí, rozprávať o rodine, domove. Poznať a pochopiť význam sviatkov. v kolektíve, konflikt, spolužitie bez násilia Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine. Moja rodina, domov. Štátne sviatky, pamätné dni, významné udalosti Hry na riešenie konfliktov Argumentácia Výtvarná práca Rozprávka Obrázky Primeranosť Obrázky Fotografie Médiá 1 Pracovno-technická oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, zásady, prostriedky I. oddelenie Minimálny počet VVČ Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky. Preukázať základné zručnosti potrebné pre praktický život. Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v šatni, v školskej jedálni a areáli školy. Praktická činnosť Tréning Hodnotenie 6 Upevňovať vzťahy spoločnou činnosťou. Uvedomiť si význam osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu. Získať základné zručnosti pri tvorbe jednoduchých projektov. Kolektívne práce, spolupráca Jednoduchý projekt Skupinová práca Tvorivá dielňa Výstavka prác Sebahodnotenie Hodnotenie Hodnotenie

16 Pracovať s rôznym materiálom. Využívať netradičné pracovné postupy. Zhotoviť výrobok, darček. Oboznámiť sa s rôznymi profesiami, uvedomiť si dôležitosť každého povolania. Vytvoriť jednoduché modely zo stavebníc a iného materiálu. Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, výrobok, darček. Profesie. Konštruktívne hry. Vlastná práca Vlastná práca Hodnotenie Obrázky Povzbudenie Vlastná práca Výstava Prírodovedno-environmentálna oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, zásady, prostriedky I. oddelenie Minimálny počet VVČ Pozorovať prírodu, pomenovať zmeny v jednotlivých ročných obdobiach, rozlišovať živú a neživú prírodu. Poznávať rastliny, vysvetliť ich význam pre človeka. Spoznávať zvieratá a ich spôsob života. Príroda živá a neživá príroda, zmeny v prírode. Rastliny Živočíchy Názornosť Vychádzka Pozorovanie Kvíz Ekologické hry Projekt Myšlienková mapa Pozorovanie Vychádzka Skupinová práca Médiá Myšlienková mapa Pozorovanie Vychádzka Skupinová práca Médiá Myšlienková

17 Ošetrovať izbové rastliny. Starostlivosť o izbové rastliny. mapa Vlastná práca Obrázky Názornosť 3 Šetrenie energiami, vodou. Oboznámiť sa s rôznymi druhmi energie a spôsobmi šetrenia, oboznámiť sa s významom vody pre človeka a prírodu a spôsobom jej šetrenia. Oboznámiť sa s vplyvom odpadových látok na životné prostredie. Šetrenie energiami, vodou. Odpad a životné prostredie. Kvíz Myšlienková mapa Obrazový materiál Skupinová práca Kvíz Myšlienková mapa Médiá Skupinová práca 1 Formulovať základné princípy ochrany životného prostredia. Poznať zákonom chránené rastliny, živočíchy a chránené územia. Ochrana prírody. Chránené územia, rastliny a živočíchy. Súťaž Obrázky Myšlienková mapa Výtvarná práca Skupinová práca Esteticko-výchovná oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, zásady, prostriedky I. oddelenie Minimálny počet VVČ Prejavovať úctu ku kultúrnym Kultúrne pamiatky, ľudové 17

18 hodnotám, opísať ľudové tradície a zvyky, reprodukovať obsah slovenskej povesti. Podieľať sa na jednoduchej estetickej úprave prostredia a svojej osoby. Uvedomiť si význam sviatkov pre človeka a jeho blízkych. Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote. Orientovať sa v školskej knižnici, vyhľadávať knihy podľa vlastných záujmov. Spoznávať spisovateľov. tradície zvyky, povesti. Úprava oddelenia, úprava zovňajšku. Veľká noc, Deň matiek, Vianoce. Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio nahrávka, rozprávka. Školská knižnica. Ukážka Rozprávka Výstava prác Súťaž Vychádzka Obrazový materiál Povzbudenie Samostatná práca Primeranosť Povzbudenie Médiá Obrazový materiál Pozorovanie Vychádzka Ilustrácia zážitku Médiá Návšteva knižnice Čítanie kníh Prezentácia Preukázať talent a špecifické schopnosti. Vyjadriť pozitívny vzťah k umeniu. Výtvarné techniky, hudobné, literárne činnosti, umenie. Brainstorming Tvorivá činnosť Výstava prác Súťaž Médiá 13 Prezentovať vlastné tvorivé schopnosti. Dramatizácia, ilus trácia a reprodukcia rozprávky, príbehu. Dramatizácia Ilustrácia Tvorivá činnosť Prezentácia Výstava prác 4 18

19 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, zásady, prostriedky I. oddelenie Minimálny počet VVČ Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom. Uvedomiť si škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog pre zdravie človeka. Dodržiavať základné hygienické návyky. Dodržiavať zásady bezpečnosti pri hrách a športovaní. Poznať zásady pri poskytovaní prvej pomoci. Prechádzka, cvičenie a hry v telocvični, na školskom dvore, relaxačné cvičenie. Nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby. Hygiena, vetranie, telovýchovné chvíľky. Bezpečnosť pri hrách a športovaní. Prvá pomoc. Cvičenie Hra Súťaž Obrázky Povzbudenie Tréning Primeranosť Praktická činnosť Médiá Súťaž Uvedomiť si a uplatňovať základné princípy zdravého životného štýlu. Osvojiť si dopravné značky a predpisy. Rešpektovať pravidlá cestnej premávky. Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce s odpočinkom, obliekanie podľa ročných období. Dopravné značky, predpisy, bezpečnosť na cestách. Médiá Súťaž Vychádzka Praktická činnosť Médiá 19

20 6. Výchovný jazyk: slovenský Snahou je, aby deti v ŠKD používali spisovný jazyk v ústnej i písomnej komunikácii. Ďalšie úlohy: viesť deti k správnemu používaniu materinského jazyka, spisovne sa vyjadrovať používať materinský jazyk v písomnej forme a hovorenej reči rozvíjať komunikačné zručnosti na základe jazykových zručností rozvíjať pamäť, estetickosť prejavu 7. Personálne zabezpečenie 1. oddelenie ŠKD: Mgr. Alena Kaščáková Vychovávateľka spĺňa kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom. Okrem toho ukončila magisterské štúdium v študijnom odbore špeciálna pedagogika. Je to výhodou preto, lebo ŠKD navštevujú aj začlenení žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí potrebujú najmä pri príprave na vyučovanie špeciálny. 8. Materiálno technické a priestorové podmienky ŠKD má svoju miestnosť, v ktorej prebieha činnosť po skončení vyučovania. Sociálne zariadenie je k dispozícii v blízkosti ŠKD. Nábytok je rozmiestnený tak, aby vyhovoval individuálnej a skupinovej práci. Miestnosť je vybavená kobercom, počítačmi, televízorom, videorekordérom, DVD prehrávačom, hračkami. Prostredie je esteticky upravené. Hračky a športový materiál sa dopĺňajú podľa finančných možností školy. 9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove za bezpečnosť žiakov počas pobytu v ŠKD je zodpovedná vychovávateľka pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove sú žiaci oboznámení v prvý deň činnosti a priebežne pred rôznymi akciami, pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka najviac 5 žiakov nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané 0

21 úroveň osvetlenia, vykurovania, vetrania, čistoty a hygieny je v súlade s predpismi v prípade potreby má vychovávateľka k skrinke prvej pomoci a k telefónu v prípade úrazu vychovávateľka poskytne prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam v priestoroch školy platí zákaz fajčenia a používania alkoholu žiak môže opustiť priestor ŠKD len s vedomím vychovávateľky žiaci na činnosť v záujmových útvaroch odchádzajú samostatne 10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí Cieľom slovného hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako sa žiak zapája do činnosti v ŠKD. Súčasťou nášho hodnotenia je tiež povzbudenie žiaka do ďalšej práce a návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Naším cieľom sa stáva teda zhodnotenie prepojenia vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Rodičia majú možnosť pravidelne sa informovať o kvalite pobytu svojho dieťaťa v ŠKD. 11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov Kontrolná činnosť sa týka: výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie materiálneho vybavenia a využívania priestorov školy stavu žiakov v oddelení ŠKD výberu mesačného príspevku za ŠKD 1. Požiadavky na vzdelávanie pedagogických zamestnancov Vedenie školy podporuje vzdelávanie svojich zamestnancov. Prioritou ďalšieho vzdelávania vychovávateľky je oblasť výchovy mimo vyučovania a tiež vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 1

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Počet výchovno-vzdelávacích Názov tematických oblastí výchovy: činností/aktivít v oddelení I. odd. II. odd. Vzdelávacia oblasť 18 18 Spoločensko-vedná oblasť 17 17 Pracovno-technická

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380

VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Základná škola s materskou školou Kočovce 380, 916 31 Kočovce VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Kočovce, 1. september 2009 Mgr. Janka Krajčiová riaditeľka školy Názov výchovného

Více

13. Výchovné osnovy výchovného plánu

13. Výchovné osnovy výchovného plánu Výchovné osnovy 13. Výchovné osnovy výchovného plánu Vzdelávacia oblasť - rozumová Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy I.oddelenie II.oddelenie III.oddelenie IV.oddelenie Rozvíjať autonómnosť Domáce

Více

Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región

Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, 065 33 Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum

Více

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI pri Základnej škole s materskou školou v Zborove nad Bystricou VÝCHOVNÝ PROGRAM Tvorivosť a nadanie našich deti v čase mimo vyučovania Forma výchovy a vzdelávania Poldenná

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany VÝCHOVNÝ PROGRAM. Štvorlístok

Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany VÝCHOVNÝ PROGRAM. Štvorlístok Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany Keď sa hráme, učíme sa VÝCHOVNÝ PROGRAM Štvorlístok Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia

Více

Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble. Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner

Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble. Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner Školský klub detí pri ZŠ, Levická 903,Vráble Motto: Výchova

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 77, 906 33 Cerová Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním 0 Obsah: 1. Identifikačné údaje.... Vymedzenie

Více

Inovovaný Výchovný program ŠKD

Inovovaný Výchovný program ŠKD ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE SNP HUMENNÉ č.t. : 057/776 609, e-mail: skola@zssnphe.edu.sk Inovovaný Výchovný program ŠKD Humenné.08.06 Mgr. Iveta Kávová poverená riadením školy ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 77, 906 33 Cerová Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním 0 Obsah 1.Identifikačné údaje:....revidovanie:...

Více

Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov. Sme otvorení k spolupráci

Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov. Sme otvorení k spolupráci Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov Sme otvorení k spolupráci Predkladateľ Názov zariadenia: Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov Adresa: Štúrova 76, 08 5 Bolešov IČO: 6 46 7 Riaditeľ

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více

Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264,

Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264, Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264, 023 56 Výchovný program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania: Výchovný jazyk : Druh školského zariadenia: poldenná slovenský štátne Dátum prerokovania

Více

Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností

Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností Základná škola Holíčska 50, 851 05 Bratislava Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností Prerokované : Prerokované : na Pedagogickej rade v Rade školy pri ZŠ Holíčska 50, ZŠ Holíčska 50,

Více

Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, Myjava. Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1

Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, Myjava. Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, 907 01 Myjava Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 1 Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 v Myjave Predkladateľ:

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 985 22 CINOBAŇA 60 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí Názov ŠkVP Výchovný program ZŠsMŠ Cinobaňa Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský

Více

Výchovný program Školského klubu detí

Výchovný program Školského klubu detí Špeciálna základná škola Školský klub detí ako súčasť Špeciálnej základnej školy, Partizánska 26/4, Krupina Výchovný program Školského klubu detí Názov výchovného programu: Či je teplo a či zima v ŠKD

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD

Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, 093 03 Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Motto: Najkrajšie kvety vyrastú zo semien, ktoré zasadíš dnes. (čínska múdrosť) Výchovný

Více

Výchovný program pre ŠKD

Výchovný program pre ŠKD Výchovný program pre ŠKD Názov: Či je teplo a či zima v ŠKD je stále prima. Mgr. Andrea Kristeľová riaditeľka školy 09/2014 1 OBSAH V zmysle ustanovenia 8 ods.4 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia

Více

Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti

Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Hlavná 320/79, 044 17 Slanec Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského

Více

Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3. Školský klub detí Platnosť výchovného programu 1. september

Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3. Školský klub detí Platnosť výchovného programu 1. september Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3 VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne 26.8.2013

Více

Výchovný program školského klubu detí. Názov programu

Výchovný program školského klubu detí. Názov programu ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ, Jilemnického ul. č. 2, 965 01 ŽIAR NAD HRONOM Výchovný program školského klubu detí Názov programu VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie autonómnosť. Tréning. Motivácia. Vysvetlenie. Zábavné didaktické hry

Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie autonómnosť. Tréning. Motivácia. Vysvetlenie. Zábavné didaktické hry VÝCHOVNÉ OSNOVY Výchovnovzdelávací cieľ Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie Počet VVČ II.oddelenie Počet VVČ Rozvíjať Domáce úlohy Individuálny 171 171 autonómnosť v prístup príprave vyučovanie

Více

výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi

výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi Škola to je živý organizmus, škola to je o kráse písmen a správnosti čísel, škola to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok, škola to je o sile ducha a šikovnosti tela, škola to je symbióza učiteľa,

Více

Výchovný vzdelávací program ŠKD

Výchovný vzdelávací program ŠKD Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Liesek Staničná 324, 027 12 Liesek Výchovný vzdelávací program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Denná Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Slovenský

Více

Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3

Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3 Názov dokumentu Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3 Forma výchovy a vzdelávania Mimoškolská Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum schválenia

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, Prešov

SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, Prešov SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, 080 01 Prešov Výchovný program školského klubu pre deti Forma výchovy a vzdelávania

Více

Výchovný program. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446. Základná škola so všetkými ročníkmi. Základná škola s materskou školou

Výchovný program. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446. Základná škola so všetkými ročníkmi. Základná škola s materskou školou Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446 Študijná forma: Vyučovací jazyk: Druh školy: Predkladateľ: Názov školy: Denná Slovenský Základná škola so všetkými ročníkmi Základná škola s

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. rok 2015/2016 vypracovaný so zreteľom na POP 2015/2016, a na zákon

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Našim vychovávateľom je naša činnosť. (M. Gorkij) VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ S Vansovcami na potulkách za novým poznaním Forma výchovy: Výchovný jazyk: Druh školského zariadenia: Zriaďovateľ:

Více

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Meno hodnoteného zamestnanca:... Dátum narodenia hodnoteného:... Hodnotené obdobie:... Hodnotiace obdobie:... Meno a funkcia hodnotiteľa: RNDr. Janka Schreiberová,

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina

Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina oravskaszs@gmail.com, www.sukrzsza.sk, č.t. 041/5683006 VÝCHOVNÝ PROGRAM Súkromného

Více

Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov. Hrajme sa a žime zdravo. - výchovný plán centra voľného času

Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov. Hrajme sa a žime zdravo. - výchovný plán centra voľného času Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov Hrajme sa a žime zdravo - výchovný plán centra voľného času 2013 Výchovný program pre centrum voľného času Názov výchovného programu Hrajme sa a žime zdravo Forma

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Výchovné osnovy Školského klubu detí sú súčasťou Výchovného programu ŠKD a vychádzajú z Výchovného plánu ŠKD. Minimálna

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, BYTČA. Školský výchovný program pre ŠKD

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, BYTČA. Školský výchovný program pre ŠKD ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, 014 01 BYTČA Školský výchovný program pre ŠKD ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNOU V BYTČI

Více

Centrum voľného času Slniečko. Hlavná 788, Veľké Zálužie VÝCHOVNÝ PROGRAM ROZVÍJAM SEBA, MOTIVUJEM INÝCH

Centrum voľného času Slniečko. Hlavná 788, Veľké Zálužie VÝCHOVNÝ PROGRAM ROZVÍJAM SEBA, MOTIVUJEM INÝCH Centrum voľného času Slniečko Hlavná 788, 951 35 Veľké Zálužie VÝCHOVNÝ PROGRAM ROZVÍJAM SEBA, MOTIVUJEM INÝCH ( Také sú budúce roky, ako sú vychovaní budúci občania. ) J.A. Komenský Forma výchovy a vzdelávania:

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE

Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ( 2. a 6. ročník ) ISCED primárne vzdelávanie Školský

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM Zvolen 2016 Školský klub pri Základnej škole Martina Rázusa 1672/3, Zvolen Poznávaj, miluj, cti prírodu a jej zákonitosti. OBSAH Výchovný

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Výchovný program MLADÉ LETÁ. Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína. Forma výchovy a vzdelávania

Výchovný program MLADÉ LETÁ. Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína. Forma výchovy a vzdelávania Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína Výchovný program MLADÉ LETÁ Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania s pedagogickou 20.

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

Výchovný program. Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského ul. Komenského č. 1227/8, Sereď. Forma výchovy a vzdelávania

Výchovný program. Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského ul. Komenského č. 1227/8, Sereď. Forma výchovy a vzdelávania Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského ul. Komenského č. 1227/8, 926 01 Sereď Výchovný program Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk denná slovenský Druh školského zariadenia Dátum prerokovania

Více

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok Výchovný plán ŠKD pre školský rok 2014-2015 V školskom roku 2014-15 sú 4 oddelenia so štyrmi kvalifikovanými vychovávateľkami. ŠKD je v prevádzke od 6.30 7.45 a od 11.30 16.30. V ŠKD platí každé dieťa

Více

Výchovný program ŠKD

Výchovný program ŠKD Nazrime spolu do tajomstiev oddychu a zábavy Výchovný program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania v pedagogickej rade

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

Školský vzdelávací program: Cestujeme svetom. Október

Školský vzdelávací program: Cestujeme svetom. Október ŠKVP Učebné osnovy Učebné osnovy vymedzujú výchovno- vzdelávacie ciele a obsah výchovnovzdelávacej činnosti. Sú vypracované najmenej v rozsahu ustanovenom štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. Učebné

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

Vzdelávací program: Meno a priezvisko frekventanta: Monika Smereková... Pracovisko: ZŠ s MŠ Železničná 245,Jelšava...

Vzdelávací program: Meno a priezvisko frekventanta: Monika Smereková... Pracovisko: ZŠ s MŠ Železničná 245,Jelšava... Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov: Rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva Mesiac/ týždeň Názov kapitoly v učebnici Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového Ciele jazykového 9./1. Opakovanie poznatkov z 2. ročníka 9./2. Ustálené slovné spojenie

Více

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia RVEDOK KURZ: PERSONALISTIKA Moduly 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment Cieľ / poslanie kurzu Poslaním

Více

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma. OSR, MKV, ENV OSR, MKV, 5 Klimatické zmeny - počúvanie

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma. OSR, MKV, ENV OSR, MKV, 5 Klimatické zmeny - počúvanie Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma 1 Klimatické zmeny - slovná zásoba, 2 Klimatické zmeny - práca s textom, 3 Trpný rod - prítomný čas, 4 Trpný

Více

Zdravotná a sexuálna výchova. Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková

Zdravotná a sexuálna výchova. Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková Zdravotná a sexuálna výchova Mgr. Gabriela Marcinovová Martina Popaďáková Ciele aktivity Poznať svoje telo, jeho časti a funkcie jednotlivých orgánov Vedieť rozlišovať čo organizmu prospieva a naopak,

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Základná škola s materskou školou v Slanci. Výchovný vzdelávací program pre ŠKD

Základná škola s materskou školou v Slanci. Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Základná škola s materskou školou v Slanci Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Motivačný názov ŠKOLA PRE KAŽDÉHO ŠKOLA PRE VŠETKÝCH OBSAH Identifikačné údaje 1. Poslanie školského klubu detí 2. Ciele výchovno-

Více

Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen. Motto : Úsmev je svetová reč, ktorej rozumie každý VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen. Motto : Úsmev je svetová reč, ktorej rozumie každý VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen Motto : Úsmev je svetová reč, ktorej rozumie každý VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1,

Více

ŠKD pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno. Výchovný program. Motivačný názov: MOTÝLIK TVOJ ČAS VZLIETNUŤ

ŠKD pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno. Výchovný program. Motivačný názov: MOTÝLIK TVOJ ČAS VZLIETNUŤ ŠKD pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Výchovný program Motivačný názov: MOTÝLIK TVOJ ČAS VZLIETNUŤ 1 Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Denná Slovenský Štátne Dátum

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach. Výchovný program

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ,,Umením všetkých umení je vychovávať človeka Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského zariadenia poldenná

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Názov výchovného programu Srdiečko Výchovný jazyk: slovenský Predkladateľ Názov školy: Základná škola Sečovce Adresa: ul. J. A.

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou, Golianovo 60 VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ UČIŤ SLOVAMI, VYCHOVÁVAŤ PRÍKLADOM Forma výchovy a vzdelávania celodenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia

Více

2. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY

2. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY 1. Charakteristika ŠKD ŠKD je súčasťou ZŠ, je charakterizovaný ako výchovné zariadenie, slúžiace na výchovu a vzdelávanie, záujmovú činnosť žiakov v čase mimo vyučovania. ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Výchovný program školského klubu detí pri ZŠ Ul. pohraničná 9, Komárno

Výchovný program školského klubu detí pri ZŠ Ul. pohraničná 9, Komárno Výchovný program školského klubu detí pri ZŠ Ul. pohraničná 9, Komárno Forma výchovy a vzdelávania : denná Výchovný jazyk : slovenský Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy : Dátum prerokovania v

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2015/2016 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Ochrana zdravia, hygiena,

Více

Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky"

Výchovný program ŠKD - Šikovné sovičky Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky" "Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať - musíme ich nechať niekedy aj bežať." Jean Paul 1 1. Identifikačné údaje Názov školského zariadenia Školský klub detí

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

6, TRENČIANSKE TEPLICE

6, TRENČIANSKE TEPLICE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ, Ul. SNP 6, 914 51 TRENČIANSKE TEPLICE VÝCHOVNÝ PROGRAM Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania v pedagogickej

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky"

Výchovný program ŠKD - Šikovné sovičky Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky" "Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať - musíme ich nechať niekedy aj bežať." Jean Paul 1. Identifikačné údaje Názov školského zariadenia Druh školského zariadenia

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více